Cornelis Caen

AT010a001          1652       28 Juni

Theodorus van Crachtwijck machtigt Wouter Jansen Hover (mede notaris) om arrest op de beesten, ’t gras en hoij wegens pachtschuld die Jacob Willems, bouman, heeft omtrent de huur van 6 danm. land in Sevenhuijzen, Wouter Jansen  br. mede daar wonende.

AT010a001          1653       13 Dec

Aefgen Thonis, Willem Janz Schothorst, Gerrit en Jan Goortz zij machtigen Simon van Oosterhof en Wouter Hover mede notaris en in hun comprnt naam om voor de Leenhoven van IJsselsteijn, Luthequwede en de Abdie van St. Pauwels tot Utrecht te compareren en aldaar te verheffen met ledigen hand soo danige parecelen land als sij constituanten respectivlijk te leen zijn gehouden van voorn.  leenhoven en mede zij comprnt waarvan zij hier in dato waar den 9 sept. 1602, de 29 julij 1608, de 8 aug. 1639, de 7 maart 1640, de 7 maart 1640, en de 27 maij 1637 ende specialijk mede omme in naame van Gerrit Goortsz mede comparant als leenvolger Goort Gerrits zijn vader te verzoeken beleent te mogen worden met een parceel lant eertijds behoorigt aent Erf Lijelaer op ’t Hoogelant te leen behooren onder de abdij voornoemd.

En in hun constituantens resp naemen hult, manschap en eedt van trouw te doen en voorts alles te doen wat vereist is.

AT010a001          1684       28 Mrt

Huwelijk. Wij, Rijck Aerentsen van Oldenbarnevelt als vader, Gijsbert van Domselaar als ohem (oom) en voogt en Johan van Bilderbeek ohem (oom), Gijsbert van Domselaar minor en ? van Opoterom als broeder swager resp. vanwege Aerzt Rijcks van Oldenbarnevelt tk brg. t.e.z. en Cornelis van Zijll, Johan van Ommeren als neven vanwege de Eerbare Margaretha van Renesteijn tk br.

Inbreng brg. al sulke goederen als hij erft van zijn grootmoeder van moederszijde.

Inbreng br. div. goederen wo 1/5 part van ’t Erf en goed gelegen in Heijcoop genaamt Renesteijn.

AT010a001          1656       17 Nov

Testament. Jacob Thonisz op Stoutenburg ondertekend ter presentie van Jan Gerrit en Willem Thonisz.

AT010a001          1657       12 Mrt

Overl. Jacob Sweers nalat. z. kndrn, Pauwels Jacobs 1) molenaar en Merritie Jacobs getr. met Cornelis Bessels 2).

Scheiding tussen comprnt 1 en 2. aan Pauwels Jacobs de molen en huis, hof, hofstede met de landerijen daaraan behorende, waarvan Pauwels de wederhelfte competeert neffens een grafstede in de kerke van Leusden en een aanpart in een grafstede van St. Joriskerk tot Amf. bij Jacob Sweer nagelaten verders alle goederen des boedels actien en crediten (lusten en lasten).

Aan Cornelis Bessels nomine uxerus de goederen gereede penn. alreede genoten en ontvangen.

AT010a001          1657       28 April

Vermeld Jofr. Eva Eugenia van Blockland en (G) Evradus van Blockland. akte van procurata voor innen van gelden.

AT010a001          1657       8 Nov

Uit deze akte van borgtocht voor Henrickgen Jacobs, gewesene wed. van Jan Jansen Grol blijkt dat zij woont op het Erf de Horst in Stoutenburg.

De borgen zijn borg voor de jaarlijkse huurpenn. van ’t Erf aan de domeijnen tot Utrecht.

AT010a001          1658       19 Febr

In akte van procuratie vermeld Aart Henrick woonende op Callenbroek.

AT010a001          1659      6 Maart

Melis Henricksz waard wonende in de Gort (plaats niet vermeld) als pachter van de ongequotifeerde hout, hoeij en  . . .  over Leusden cs, proc. i.v.m. kwestie met Willem Bouman weert in de IJzerenhaart.

AT010a001          1659       7 Dec

Comp, Mr. Godefroij van Meerveen van . . . van Bredero als heere van de huijze van Nijvelt, Jacob van Westrhenen als Leenman v.d. Leenhove van St. Pauwel tot Utrecht, Swaantgen Hermansdr, Jan Baeten van Amstelveen getr. met Jannetgen Everts, Judith Evertsen, Beijtgen Wouters wed. en boedelhoudster van za. Evert Harmans allen te samen erfgen. van za. Harman Cornelisz. Zij machtigen Gerrit Everts haerliedes soon, broeder en swager om in hun naam te compareren voor de leenmannen van de Abdij v. St. Pauwel tot Utrecht en aldaar op zijn naam te verheffen het leen van ’t Erf de Geer met alles van dien gelegen onder Hoogland, welk leen is vervallen door het afsterven van Harman Cornelisz.

AT010a001          1661       12 Juni

Testament van Lambert Evertsz ……. en Grietgen Henricks vermeldt inb., huisraad, haef, peerden en beesten, coorn, enz. (plaats niet vermeld).

AT010a001          1662       Jan

Testament van Evert Buisch en Gerbregt Claesdr in de boedel vermeld inb., haef, beesten, varkens, peerden, coorn, enz. [2 testamenten.]

AT010a001          1663       25 April

Thijman Henricks won. in Leusderbroek onder Leusden getr. met Willempje Willemsen. Hij machtigt Dirk Matheusz (mede notaris) om te compareren voor de Hr. Joh. Stevanus van Lijnden, H. van Hoevelaken als rent- en thans meester v.d. Domeijnen van Utrecht en aldaar te bekennen schuldig te wezen Annitgen Andries wed. van za. Gerrit Martens van Nieuwenburgh een som van 700 gl. uitsake van leening. Als onderpand een hypotheek op zijn Hofstede en landerijen gelegen Leusderbroek.

Daaraan de eene zijde de erfgen. van Helmigh Cluijt? en aan de andere zijde Peter Vastricks gelegen zijn.

AT010a001          1663       23 Juli

Testament van Peter Gerrits Coedijck en Mechteld Reijer maest Robberts…. echtel.  vermeld als volgt: Willen en ordoneren de comparanten noch dat Gerardus Coedijck noch geenige van haar andere geinstueerde erfgen. van ’t Erf en Goed genaampt de Geer gelegen op Hoogland leenroerig aan de Abdij van St. Pauwels tot Utrecht geenig de minste voordeel in regardt van heerlijkheid zal mogen trekken, alsoo ’t voors Erf is aangekocht nemaar dat ’t selve Erf bij de geinstitueerde erfgen. als deijlbaer genoten als ’t selve de oudste zoon welt expresselijk prohiberen(?)  geenig voordeel ten regarde van ’t Erf de Geer ofte huijs te pretenderen naer gelijkheijd sal worden gedeijlt en de bij den oudsten zoon te leen te verheffen tot gemeene lasten en voordeel prelagateren de testateurs Gerardus Coedijck ten opzichte van ouderdom en heerlijkheid hem in cragte van eenige ordonantie een som van 100 gl. en de grootste silvere beecker sonder ietwas meer. Stellende de comparanten de langstlevende van beijden tot oppermomber over haar onmundige naete laten kinderen, enz.

AT010a001          1663       6 Sept of Nov

Philips Claesz w.o.  Hoogland machtigd Anthony van Domselaar omme te ontvangen van Peter Jacob van Soest timmerman, cun socio een som van 150 gl. met 3 jaren rente den comprnt competerende uitsake van een obligatie sprekende t.l.v. Thonis Elberts tot H’sum qualitate qua en onder de voors. Peter Jacobz op den 31 augustus voor ’t volgens oppentement?? van gerechte van A’foort gearesteert, van sijnen ontvang quitantie te passeren en de voorts alles anders te doen ’t geene sijnen goeden sact gedragen zal en de hij comprn zelfs present zijn soude cunnen en mogen doen beloven alles te rato . . ., enz.

AT010a001          1663       25 April

Melis Henricks w.t. Zeist getr. met Geertje Splintersdr. Hij machtigt Jan Splinters zijn swa om in zijn naam voor de secretaris van de kerkm. van Leusden en aldaar te transporteren sijns comprn grafstede gelegen in de 2de of 3de beun van de preekstoel in de kerk van Leusden t.b.v. Cors Splintersen en desselfs erfgenamen

AT010a001          1664       28 Maart

Akte betreffende een verklaring van Rijck Jacobsz voor de Schout van Hoevelaken en Schepenen. Cornelis Jans en Reijer Arisz dat hij bij zijn huw met Geertgen Hendriks geen huwelijkse voorw. gemaakt zijn, doch omtrent 8 dagen nadat hij voor de kerke tot H’laken getrouwt was een huwelijcksbrief heeft op doen richten.

Ambachtheer Jasper van Lijnden Heere van Muijden Loosdrecht en Hoevelaken.

AT010a001          1664       6 Mei

In akte proc. vermeld met namen de Heren heemraden van de polre van Nederseldert onder Hoogland.

AT010a001          1664       28 Dec

Testament (extract) compr  Henrick Huijgen de jonge, weduwnaar en boedelh. van Grietgen Otten w.o. Hamersveld octrooi verleent 27 dec. 1664. Vooreerst legateert hij aan Oth. Henricks, zijn soon alle inb. huisraad, linnen, wollen, tin en coper en ijzerwerk,haeff, peerden, beesten, koeijen, pincken, kalveren, vullens, wagens, ploegen, eegden, vaegh int land, coorn gesaijt en ongesaijt alsmede al de bijen, al hetgeen tot de bouwerije behoort hem competerende als mede de huur van ’t land van Schut die hij cedeert en legateert aen zijn voors. soon, mits in den gemenen boedel is brengende een som van 100gl eens. Dit testament uittreksel uit de gerechtelijke protocolen van Leusden.

AT010a001          1664       1 Dec

Compr. Rogier Camerbeek en verclarende te renicueren en desisteeren van de coop van ’t 4de part van seecker Erf en Goed Weeda (Weede) leenroerig aan IJselsteijn bij hem comprn. gekocht voor Jacob Booremans en Jofr Anna Wilhelmina van Achtevelt en daermede de comparant op de 22 nov. 1664 voorleden is verleijt, sonder eenige actie regt ofte toezegging daarop te hebben ofte zullen pretenderen.

AT010a001          1664       28 Dec

Testament van Henrick Huijgen de jonge.

AT010a001          1665       22 Jan

Testament op den langstlevende van Lambert Gijsbertz en de Nellitgen Meijnzes echtel. w.i. de gerechten van Sevenhuijzen buiten Amf.

Beschreven inb., huisraad, haef, peerden, coeien, wagens, ploegen, coorn, enz. zoo roerende als onroerende na dode van beijden op hun zoon Gerrit Lambertsz en dochter Gijsbertgen Lamberts.

Er was nog een voorzoon Jan Maesz.

Het gebruik van de Hofstede bemaken zij aan Gerrit Lamberts met alle inb., haeve, vee, enz. Dit onder estimatie van 4 onpatijdige mannen.

AT010a001          1665       13 April

Testament op de langstlevende van Aert Arijsz en Dirkgens Melis echtel. w.o. H’land.

Boedel beschreven als roerende en onroerende, heerlijcke als deijlbaer leenen en thinzen, erfpachten renten obligaties enz. inb., huisraad, peerden, koeien, enz.

Vermeld hun zoon Rijck Aerts en zijn 2 kinderen Jacob Rijckz en Bartgen Rijckz.

AT010a001          1665       14 Juli

Testament Huijgh Jansz en Grietgen Dircks echtel.

Beschreven goederen den gehele hoeij gelegen int nieuwe landt bij de comparant en gebruikt met alle zijn bepotinge en beplantinge daar op en omme staande, roerende en onroerende haef, peerden, koeijen, coorn, enz. Gepasseerd ten huize van comprtn op nieuwe land. [Plaats niet vermeld.]

AT010a001          1665       15 Juli

Testament van 1ste comp Brant Thonisz van Colverschoten en 2de comp Jan Thonisz van Colverschoten gebroeders tegenwoordig wonende op Stoutenburg.

1ste comp legateert aan Henrick Thonisz zijn halve broeder 50 gl. Aan Thonis Jans wonende in Asschat 50 gl.

Tot algemene erfgen. zijn broeder Jan Thonisz.

2de compr 50 gl. aan Henrick Thonisz zijn halve broeder en 50 gl. aan Thonis Jans zijn neef.

Tot zijn algemene erfgen zijn broeder Brant Thonisz.

In de boedel bes. roerende als onroerende inb., huisraad, linnen, wollen, haef en beesten, peerden, coorn, enz.

AT010a001          1666       11 Sept

Mr. Pieter Volwens chirugijn machtigt Bartelomeus Grippo onderschout van Hoogelant om voor den gerecht te transporteren aan Mr. Gerrit Volwens mede chirugijn, zijn broeder de wederhelfte van 12 danm. land gelegen aan de Hoogeheert onder Hoogland nog onverdeelt met Reijer Evertsz, smit en Peter Frederiks noraet de wederhelfte voor dato dezes heeft gecoft bij Jorden Bessels gebruikt belend eene zijde Geurt Nerijer andere zijde Mr. Godefroy van . . . .(Meerveen ?). Koopsom 1000 gl.

AT010a001          1666       10 Okt

Jonkheer Willem van Achtevelt, hij machtigt Anthony van Domselaer en specialijk om te repeteren van Jacob Borremans en Jof Anna Wilhelmina van Achtevelt, echtel. alle soodanige penn. als de Hr. comprnt voor desselfs swager en suster respective heeft . . . (?) mitsg. in der minne of bij justitie te intenteren soodanige acte van 600 gl. met de interesse van dijen als hij hebbende is op zijn ed. broeder Jonk. Johan van Achtevelt tersake van cooppenn. van ’t 1/4 part van Erf Weede gelegen opt Hogeland, penn ontv quiteren . . . enz.

AT010a001          1666       20 Nov

Testament van Jan Thonisz van Colverschoten en Weijmtgen Henricks echtel. wonende in Stoutenburg. Verwijzing naar testament van 16 october 1662 voor notaris Wouter Hover.

AT010a001          1666       27 Nov

Testament Meijn Harmansz, soone van Harman Gerritsen Buijs en Ariaantgen Jansdr wed. van Jan Willems echtelieden lijftocht op de langstlevende.

In de boedel vermeld roerende als onroerende inb., haeve, beesten, peerden, al wat tot de B en K houderije behoort. [Plaats niet vermeld.]

AT010a001          1666       Op een zondag

Testament van Jonkh. Cornelis van Isselt, Heere van Isselt.

AT010a001          1667       11 Mrt

Compr Thijman Henricks en Willempgen Willems, echtel. wonende in Leusderbroek, zij machtigen Cornelis van Chuijlenburgh om in hun comparantes naam te bekennen aan de Hr. Johan van Bilderbeeck, borgem. van Amf. en Jofr Appolonia van Broeckhuijzen echtel., schuldig te zijn 800 gl. wegens lening à 5%. Zij verbinden hier aan hun Erf en Goed genaamd de Burgwal gelegen in Leusderbroek en mede zij comparanten van de rentm. van de domeijnen van Utrecht op den 13 jan. 1644 beleent en aangenomen zijn. Strekkende boven van Zijdtwint af tot over de beeck en mede de landerijen int Suijrbroek gelegen tot Aenschenck toe. Zij verklaren dat de plegte van 900 gl. 28 sept. 1660 t.b.v. de Hr. Bilderbeeck was bescheijden en bedongen dat de 14 mergen int Suurbroek gelegen bij de voorn Hofstede behoord,  daar oostw. Peter Vastrick, westw. Gerrit Schade naast geland zijn.

AT010a001          1667       13 Maart

In een akte van transport van een parceel land groot een ½ mudde, genaamt Coolenberg Eng.

Vermeld Henrick Reijersz en Haijltgen Gerrits echtel. w op ’t Erf Bosserdijck en Gerrit Evertz en Gijsbertgen Gerritsdr echtel. wonende op Ceulhorst beijde in de ’t Hoogeland.

AT010a001          1667       1 Juni

De Hr. Cornelis van Deuverden van Voordt wonende in Oud Beijerland, mede erfgenamen van de Hr. Willem van Deuverden van Voordt. Hij machtigd Willem Visscher mede notaris om van wegen de Hr. comprnt te compareren voor de mannen van Lheen van Abdije van St. Pauwels tot Utrecht vermits het overlijden van gemelde Hr. Willem van Deuverden met de leege hand oft andersints beleend te worden met het thien van 4 morgen gelegen op de Voort onder Hoogland, genaamt de vijfde voordellvierdel daer aan de eene sijde de erf gen.  de Heer Henrick Bodt van Poll i.z.l. oud burgemeester van Amf. en andere sijde de gesamelijke erfgen. van gemelde Willem van Deuverden za. en van de erfgen. van Aleijda Buijsen.  [Het betreffende land wordt weer door getransporteerd aan de Hr. Johan Temming coopman tot A’dam.]

AT010a001          1667       14 Nov

Testament Arnoldus van Eede.

AT010a001          1668       2 Febr

Jan Evertse, Thonis Evertse, Reijer Jans van wegen zijn moeder alle wonende op ’t Hoogeland te samen erfgenamen van Evert Evertse den ouden op Hoogland overleden, hun vader, schoonvader resp. Dit i.v.m. opheffing van borgtocht.

AT010a001          1668       17 Febr

Compr Rijck Arent van Oldenbarnevelt raad deser stad en Eva Teulingh echtel.,Christina van Oldenbarnevelt wed. van za. Anthonis van Ruijtenbeeck, Johanna van Domselaer wed. van wijlen Harbart Fransz, Aleijda van Domselaer wed. za. Harman Gerritsz, Johan Elingh en Johanna van Davelaer echtel., Anthony van Ruijtenbeeck en Wemma Teulingh echtel. mitsg. Margaretha van Geijn wed. van Gerrit Boode met handen van Corn. Caen notaris haaren gecoozen voogt in deze gemachtigde van voorn Margaretha van Geijn van dato 25 jan. 1656 voor notaris van Ingen geass. met Jan van Dirck Boode soonen van Gerrit Boode voors in qlt. als momberse van het minderj. kndrn en tevens voor het onm. kind van za. Johan Boode bij dezelve aen Maria van Achtevelt geprocreert te samen erfgenamen van za. Margaretha Pachijer. Zij allen tesamen machtigen Aert van Ruijtenbeeck raad deser stad en Corn. van Schuijlenburgh mede notaris van uit haar allen comparanten naeme soo hijer tot Utrecht en elders daer sulks vereist van noode wesen te cederen en transporteeren en over te geven aan en t.b.v. de Ed. Hr. Mr. Johan van Bilderbeeck in der tijd burgem. deser stad Amersfoort en Jofr Appolonai van Broekhuijzen echtel. en haeren erfg. het alinge Goed, Erf, Huijs en Hofstede met de landerijen soo in der carspelle van Leusden en Leusderbroek gelegen en gebruikt bij Gijsbert Peters en sulks op de laste van 22 gl. daer uit jl competerende item aan de domeijnen van Utrecht jl tot thins 1-16- . . item peertgens gelt van 19 gl. 16 stvr, hondecoorn van twee schepel en één spint soo ’s alle jaer op alles kijnderendag compt te gelden en nog een erfpacht van 1 gl. 10 stvr aan de geerfdens van de 26 hoeven van Leusden op petri dach oft 14 dagen onbegreepen volgens de brief van 1ste maij 1615. Coop penningen zijn betaald. [Bedrag niet genoemd.]

AT010a001          1668       10 April

Geurt Gerritsz, weduwnaar van Swaentje Jacobs overl. 14 nov. 1666.

Akte van regeling tussen Gerrit Gerrits quant en de erfgenamen van zijn overleden vrouw.

AT010a001          1668       14 April

Testament Wouter Dircks, voerman en Maesgen Dircks echtel. in het testament vermeld inb., huijsraad, haef, peerden, beesten, coorn,enz. Geprelegateerd aan hund oudste soon Dirck Wouterse 250 gl. Verder vermeld Dirk W., Geurt W., Gijsbert W. en Mechted Wouters.

AT010a0011668                5 Aug

Testament Hendrick Huijgen de jonge weduwnaar van Grietgen Otten wonende op Hamersveld. Hij annuleert sijn vorig testament van 28 dec. 1664 gepasseerd op Hamersveld.

Hij legateerd aan Oth. Henrieksz zijn oudste soon 500 gl., een halve stal bijen. De andere helft met de inb. roerend als onroerend, peerden, beesten, coorn, enz. sal in egale porties verdeeld worden aan Oth. Henricks 1/3, Jacobgen Henricks 1/3 getr. met Thonis Meijnzen en Teuntgen Henricks voor 1/3 part. getr. met Aris Jacobz.

AT010a001          1668       okt (?)

Testament compr Cornelis Sinapuis schout, Melis Henricks buurm., Steven Jacobs en Philips Claezen beijde schepenen van ’t Hogeland, Jan Bartz en Cornelisgen Clemensdr echtel. woonende op Overseldert opt erf van de Poth tot Amersfoort competerende.

AT010a002          1668      13 Dec

Testament van Annitgen Willems, wed. van Dirk Jansz wonende op Stoutenburgh, zij prelegateerd aan Aeltgen Wouters hare nichte een silveren onderriem onder de voorw. dat als zij komt te sterven zonder nalatende geboorte de riem weder comen sal op des comparante naaste bloedverwanten.

AT010a002          1669      13 Juni

Thonis Evertz, getr. met Thonisgen Everts, Henrickgen Everts wed. van Jan Reijerz, erfgen. van Evert Evertsen den oude en Grietgen Willems der compr overl. Ouders. Procuratie op Harman van der Meulen i.v.m. regeling met de andere mede erfgenamen.

AT010a002          1669       25 Juni

Thonis Evertz op Schoonoort mede erfgenaam van Evert Evertz den ouden (proc. als boven).

AT010a002          1669       28 April

Jan Henricks van der Schuijr tegenw. wonende op ’t Erf Groot Middelaar in Stoutenburgh en verclaarde hem te constitueren borge als principaet voor Metgen Jans, wed. van Henricks Wouter van de Schuijr, zijn moeder ten behoeve van Albert Aerts smith en derselve erfgen. ter somme van 600 gl. en rente van dien bij de voors. Metgen Jans t.b.v. de voors Albert Aerts gepasseerd volgen obligatie daarvan zijnde en bovendijen belove hij Jan Henrick Schuijr Aert Albertz smit te vrijen en indemneren cost en schadeloos te houden van soo danige borgtrekker als derselven tot Aelbertz voor sijns comprnt broeder ’t eeniger tijd en ten behoeve van . . . (?) de selve borgtochten soude mogen wesen gepasseert.

[De comprnt ontslaat Aert Aelbertz alle verdere verplichtingen omtrent de borgtocht.]

AT010a002          1670      11 Maart

Henrick Henricksen wonende op ’t Hateveen onder de ger. van ’t Hogeland (akte van procuratie).

AT010a002          1670       12 Juni

Thonis Evertz en Aeltgen Jans echtel. verklaren hun huwelijksgoed en erfenis van hun vader Jan Janz en Marritgen Thonis, hun moeder ontvangen te hebben en maken geen aanspraak op hierna vermeld.

Hierin vermeld de huijzinge, hof en hofstede, boomgaert en ’t enghland gelegen op de Weederengh onder ’t  Hoogeland bij Adriaan Rijcks bewoont en gebruikt ten behoeve van Willem Aelberts en Cunera Jans echtel. wonende op ’t Erf Groot Weede en Henrick Roelen en Jannetgen Jans wonende op ’t selve Erve.

Comp geven volmacht aan hun swager cun socia om den boedel van hun ouders te specteren, te vercoopen, enz.

AT010a002          1671       20 Jan

Rutger Jans Smak getr. met Marritgen Everts wonende tot B’schoten is voor 1/5 part erfgenaam van Evert Everts den ouden op ’t Hogeland overl. Hij machtigd Jan Everts zijn swager om voor de ger. van ’t Hogeland te transporteren en over te geven het vijfde part van een huijs en hofstede met 1 danm. land gelegen op Ceulhorst aan en t.b.v. Jan Henricks, grutter.

Ook een machtiging van Jan Evert en onnibus ad litas enz. op Willem Visser. [Verder niets genoemd.]

AT010a002          1672       27 Jan

Comp Gerrit Schade, inw. dezer stad verklaart schuldig te sijn aan de kinderen en erfgenamen van za. Johan van Ingen een som van 100 car. gl.. Volgens obligate van 7 okt. 1648 beloven de comparant de selve somme met renten te betalen en af te lossen tot vermaninge. De comparant stelt tot onderpant van voors. kapitaal de thijende van Hillenhorst met al zijn toebehoren onder gerechte van Stoutenburg. De comparant aangekomen door doode van zijn vader za. Johan van Schadijck [zijn ohem (oom?)] maternel den 11 sept. 1657 zijnde leenroerig aan de huijze Nijenvelt tot een onsterflijke Erfleen ten Zutphense rechten en verder al zijne goederen roerend en onroerend als hij is possederende. Hij machtigd de Hr. borgm. Jacob Morraij, soo speciael als generael hypoteecq voor de stadhouder en leenmannen van den voors. huijze Nijvelt te doen recognosseren naer stijl en in sorti (?) van voors. speciaal als generael hypotheecq met de interessen van dijen daer voor verclaart sal werden verbonden en executabel.

De comparant neemt de x.xx. xxa. Lx min of meer penn. voor zijn costen.

AT010a002          1672       16 April

Testament Elbert Jans en Adriaentgen Jans echtel. op de langstlevende in de boedel inboedel, huijsraet, goud, silver, haeft, peerden, beesten, wagens en ploegen, enz.

AT010a002          1673       9 Jan

Testament Jan Harmans en Jouckje Harmans echtel. tegenw hovenier op Ooivaarshorst.

AT010a002          1673       23 Febr

Testament van Gijsbert van . . . (?), Gerrit Germans van de Ruijgeduijst en German Gerritz van de Ruijgeduijst, alle geërfden van de Veluwe en Aris Gerrits Wildeman en Reijtgen van Moorselaar echtel.

Beschreven inb., huisraad, have, vee,beesten, peerden, coorn op ’t veld, wagen, plagen soo roerend als onroerend. [Zie ook eventueel 7 juli 1683.]

AT010a002          1673       26 Maart

Testament van Jan Jans van Couwenhoven gewoont hebbende op Kouwenhoven onder Woudenberg. Hij legateerd aan de armen tot Leusden 25 gl. eens. Aan Henrickje Arissen wed. van Aris Jans van Ooievaarshorst 25 gl.

AT010a002          1675      14 Nov

Jonkr. Corn. van Westrhenen, mede erfgenaam van de Hr. Rutger Borst (?) en Jofr Adriana van Westrhenen i.h.l. echtel.

Verzoek beleend te worden met de het lheen van de halve thiend van de Amersfoortse Engh.

AT010a002          1675       18 Dec

Neeltgen Meusz, wed. van za. Mr. Gerrit Volwens en Cornelis Franzen, haer schoonsoon. Zij machtigen Gerard van Oudewater om te innen van Arijs Aerts van Roomen wonende a.d. Hoogenheert onder ’t Hogelandt een som van 50 gl. wegens pacht schuld.

AT010a002          1676      14 Jan

Testament van de Hr. Jonkhr. Willem van Achtevelt en Jufr. Petronella van Deutecum.

Geen onr. goederen beschreven.

AT010a002          1676       7 Febr

Gerrit Willemsz Bouwman verklaart bij dezen gecedeert en overgegeven te hebben aan en t.b.v. Gerrit Willemsz quant 1/10 part van 5½ margen lands gelegen in ’t nieuwe land, item 1/10 part van 2 danm. in de polder de Haar en 1/6 part van een hoekgen veen gelegen int Hateveen, nog een som van 500 gl. ter causi van coop van land welke somme getelt zal worden bij Anthony van Bemmelt den comprn aangekomen door overl. van za. Geurt Geritz quant van welke eerste de comprnt ten vollen voldaan te zijn en betaalt te zijn door den gemelden Gerrit Willemsz quant.

AT010a002          1677       23 Juli

Comparerden de Wel. Ed. Hr. Jonkr. Willem van Achtevelt als de tweede zoon van Jonkr. Zeger van Achtevelt en Jofr. Beatrijs van Weede en successive erfgenamen van de selve en mede erfgenamen van zijn comprnt oudste broeder Jonkr. Johan (Jochem ?) Ernst van Achtevelt die overleden is tot Remst volgens verklaringen en missive van de Hartogh van Montagijer, de eene van dato den 13 Jan. 1673 en de andere van 4 Jan. 1674 . . . (?) aen Johannes Georgius gravius professer tot . . . (?) en verklaerde de heer comprnt in zijn voors. glt verkocht te hebben aen en t.b.v. Wilhelmus Helraedt het Erf en Goed van oudts gen. Groot Achtevelt gelegen onder de Cerspelle van Leusden en den ampte van Barnevelt en in de heerlijkheid en geregte van Stoutenburgh lheenroerig aan de Ed. Mog. Staten ’s Lands van Utrecht met een schoon bouwhuijs, camer, twee bergen. een schuijr, hof en hofstede, duijfhuijs, bomgaart mitg. omtrent acht en ’t seventig margen soo bouw als weijland mitg. nog omtrent dartigh margen soo heet als slachveen turfland met de bepotinge en beplantinge daer op en om staende. Edoch soo groot en cleijn ’t selve aldaar gelegen beijt sonder in eenig onder of op maet gehouden te zijn en althans bij Feijtgen Wouters wed. van Wulphert Peters en deselfs kinderen in huure gebruikt. Koopsom 9000 gl.

AT010a002          1680       8 Juni

Akte van algehele volmacht betr. de crediteuren van Claes Simonz van Velsen en Elisabeth van Lommertsum i.h.l. echtel.

AT010a002          1681       4 Sept

Geertruijda van Westrhenen meerdj dr., zij machtigd Reijnier van Westrhenen mede notaris om te appeleren voor den gerechte van Baarn van soodanige pretens appnt als hij Jacob Cock cum focus van selven gerechten op de 23 mrt. 1681 jegens de comp is geoblineert waarbij de comprnt soude zijn geordineert ’t Erf en Landerijen gelegen in de Boven Birkt met de voors Jacob Cock cf te deijlen sonder dat de comprns daerover gehoord is geweest en als er enige deling heeft plaats gehad buiten comprns weten de selve te reprobeeren.

AT010a002          1683       1 Mei

De Hr. Johan Egmondt machtigt Gerard van Swijnenvoort mede notaris om hem te tranporteren op Hoogerhorst aen persoon van Mevrouw van Leeuw. . . (?) om van haer Ed. te vorderen en te ontvangen soodanige 1700 gl. als zij schuldig aen den Hr. comprnt.

AT010a002          1684       22 Aug

Comp Elbert Bransz, jonckman gewoond hebbende op Groot Moorst onder W’berg. De comprnt machtigt Ant. v. Raalt specialijk inzake dij comprn sprekende heeft t.z.v. dienstboodegeld als anders op Gijsbert Peterse van Moorst . . . (?) ofte wijen de comprnt de selve acte soude soeken te verhalen, soo op de scholtus van W’berg als anders, soo het zijn goede raad gedragen sal.

AT010a002          1689       3 Nov

Akte van procuratie i.v.m. vorderen van pachtpenn. als Thomas Aerts w.o. Hoogeland op Calveen schuldig is aan Henrick van Lienden w.i. A’dam, tevens genoemd Dirk v. Lienden mede w.t. A’dam.

AT010a002          1690       31 Mrt

Compr de Hr. Willem Hooft secretaris der stad A’dam  en mede erfgenaam van den Hr. Henrick Hooft i.z.l. borgem. tot A’dam en indier qlt ’t recht becomen hebbende tot het naer benoemde Erf en Goed met huijs en Hofstede, schuur gelegen op Hamersveld en bij Rijck Evertsz wed. gebruikt, strekkende van de Hamersveldsegrift tot aan Alandt toe. De Hr. comprnt machtigd bij desen Anthony van Brinckensteijn, secr. van Leusden c.s. om van wegen de voors. Hr. constituant van Jan Pontkaes chirugijn c.s. als executeurs v.d. testament van Rijckje Dirks Pontkaes te ontvangen resterende penn. en bij het ontv. van de totale coop penn. te quiteren te passeren en ’t selve Erf mette de landerijen, huijzinge en verder getimmer cum anneseis t.b.v. de voors. Pontkaes cum suis en geinstutuerende erfgen. te transporteren voor de schout van Hamersveld en alles te doen te dien zake nodig is.

AT010a002          1691       30 Dec

Claes Henrickse van Leijdenhorst een mede erfgen. en gestelde momber en executeur van den nalatenschap van za. Henrick Henricksz Leijdenhorst en Robecca Claes i.h.l. echtel. Hij machtigd Jan Keijzer als mede executeur van Henrick H. Leijdenhorst en Robecca Claes om in zijn naam te compareren voor schout en gerechte Hoevelaken en aldaar te cederen, op te geven en transporteren een campgen lands gelegen int Hoevelaker(veen ?) bij de Santheuvel, aan en ten behoeve van Wouter Gijsberts zijn huisvrouw en erfgenamen . . .resteren coop penningen van ’t voors. landt te ontvangen quiteren  .  .  . enz.

AT010a002          1692       8 Febr

Op na volgende condities heeft Hr. Everard van Haverloo, medicijn doktor, met Jan Dircksen van Aller geaccordeert in ’t gemeen zouden hebben de landerijen, huijzinge en hofstede gelegen in de Birkt om ’t samen te bouwen toe bakken koeien en schapen te houden en gebruiken tot haert welstandt en verbeternisse van voors land. Regeling beschreven omtrent de schepenlasten, maagdenloon en knechtenloon, enz.

AT010a002          1692       4 Maart

Testament van Heijman Henricks Collaert wonende int buurtschap Callenbroek onder ampte B’veld in de boedel beschreven inb., have, vee, enz.

AT010a002          1692       22 April

Comp Dirkje Henricks bej. dr.. zij machtigd Jan Everts haer compr. swa om te ontvangen de verschenen huurpenn. van de landerijen genaampt de Ouden Ham gelegen op Hogeland gebruikt bij N. Cocq soon van Herick Cocq op de Zielhorst gemeen en overdeelt met haar susters en broeders.

AT010a002          1693       5 Nov

Testament Dirck Jacobsen van Bemmel en Wonnetje Pietersdr echtel.. In de boedelbes. inb., huisraad, enz., paarden, beesten, koeij, coorn en landhuizen, enz.

AT010a002          1694       30 Nov

Compr Mr. Reijmer van Westrhenen Adv en Sr. Anthony van Westrhenen zijdewever en verclaarde de 1ste comprnt in qlt als geinstutueerde en universele erfgen. van Jofr Henrica van Wencum mitsg. de 2de compr als legataris van de selve Jofr van Wencum haeren nichte za., eijgenaars van de nabes. Hofstede en de landerijen verhuurt te hebben aan Hendrik Gerrits Collert die ook bekent gehuurt te hebben deze Hofstede, huijzinge, de boomgaert en landerijen gelegen op ’t Hoogeland groot 16 mergen genaamd Vinkenhoef dan nog een vierendeel landts in de vrijheijd van stad annex het voors. Erf het zijnde de Lagewegh aan de uiterste scheijdinge van ’t Hogeland in Amersfoort neffens nog een halve holstvierel daar tegen over gelegen groot te samen omtrent 6 morgen in de vrijheijd dese stad. Verder uitgebreide bepalingen bij den IJzerenerf van ouds gelegen zijn.

6 jaren à 45 gl. met de lasten.

AT010a002          1695       15 Nov

Comp Mevr. Maria Teresa van Westrhenen wed. van Daniel van de Bergh. Zij verhuurt aan Thonis Jansz en Annetje Jans echtel. het Erf en goed genaamd de Hoef gelegen op Hoogland met nog een vierendeel land gelegen in de vrijheijt van A’foort naast voor Erf reeds bruikers voor 6 jaren à 350 gl. jl en een halve vierendeel boter.

AT010a002          1695       16 Dec

De Hr. Willem van Westerveld wonende tot Harderwijck machtigd Gijsbertus van Ruitenbeek en Harmen Caen om voor de schout van de gerechte van Leusden om in zijn naam te transporteren aan en t.b.v. Dirk van Ommeren soodanige landerijen als hij (buiten Amersfoort) onder der de gerechte van Leusden is bezittende met alle lasten van dien.

AT010a002          1696       3 Jan

Procuratie op Willem Visser en Marritje Gerritsdr, dochter van Gerrit Jacobse en Aeltje Thiffen i.h.l. echtel. gewoont hebbende in Stoutenburg. [Inzake Evert Wouters in de schaall.]

AT010a002          1696       24 Jan

Testament Jan Gijsbertz en Hermina Jacobs Teer echtel. – plaats niet genoemd – hadden peerden, vee, wagen, ploegen, enz.

AT010a002          1696       26 Maart

Comp Vr. Geertruijd Buijs huisvr van Jonker Jacob Foeyt, zij verklaart dat haar mans vader Jonker Hendrick Foeyt i.z.l. Hr. v.d. Ouderijn bij zijn testament 10de . . . (?) 1669 hare voorn. man tot zijn eenige en universele erfgen. hadde geinstutueert met ’t verbant als hij comst te overlijden zonder geboorte na te laten al zijne goederen zal blijven op de testateurs naaste vrinden, niet willende dat hij daarvan soude mogen desponeeren in prejuditie van dat verbant en de daar benervens oock verboden hebbende de detractie van de ligitime en tribellianique portien welke dispositien metter doot van welgem. Hr. in de Oudenrijn was geconfirmeert. De comparante verklaart dat haar voorn. man aan haar 2 kinderen had verwekt ende dat zij bij manqemente van middelen in geen staet waren om de selve te kunnen onderhouden en derhalve bij dezen welgemelde haere man was constitueerende en machtig makende omme bij de voorn. naeste vrinden van zijn vader za. haerlieder slechte staet en ongelegenheijd bekend te maken en vervolgens in der nieuwe en met alle onderstand en onderhoudinge van haare 2 kinderen believen te renuntieeren en afstand te doen van ’t voors. verbant en fide cominus in reguaard van seecker Erf en goed met de annexe landerijen gen. Groot Landaas gelegen onder Woudenberg bewoont wordende bij Tijs Gijsbertsen en bij meergemelde Hr. in den Ouden Rhijn nagelaten onder ’t voors verbant gecompretendeert en begrepen en het voors Goed en landerijen voor zooveel haer lieden belanght en de ’t selve in eenigen deelen raekende is vant voorseijde verbant en fide commus te ontslaan en dat de vrouwe comparante en haer man mag werden gepermiteerd daermede te doen, als met haer vrij eijgen  goed beloovende de comparante alles te sullen houden voor goed vast en van waerden het gene bij haer meergenoemde man hier inne sal werden gedaan en versochte hier van acte die is deze . . . enz.

[Fide commis erfenis die de erfgenaam na verloop van zekere tijd geheel of gedeeltelijk aan derden moet afstaan.]

AT010a002          1696       17 Aug

Verklaring van Vrouwe Gijsbertha Cecilia van de Borgh, Vrouwe van Emiclaar betreffende bovengenoemde akte aangaande Landaas.

AT010a002          1697       16 . . . (?)

Aris Wolbertsen en Marritje Melissen, echtel. wonende op Hoogland huren van Hermanus Caen als gemachtigde van Mr. Jacob Schijff, Adv. v.d. Hove van Holland als gestelde testamentaire executeur over de nalatenschap van de Hr. Johannes Schade in zijn leven gewoond in Oudewater volgen proc. voor Notaris Barth. Hagen van 24 mei 1697.

Eerstelijk seecker Erf en Goed, huis, berg, backhuis en schuur gelegen int nieuwe land groot 4 mergen, item het Erf met de aanhorige landerijen genaemt Groot Sneul groot 3 mergen en 1 mergen op de Eng bij Sneul en nog polderland alles onder Hoogland bij deze huurder gebruikt.

Pacht 164 j.l. en toepacht voor 6 jaren, ook de lasten, huisgeld, plennickegelt (?) en hondecoorn aan de kerk van Hoevelaken. [Uitgebreide bepalingen.]

AT010a002          1698       19 Jan

Comp Willem Dircks wonende op de Bieshaer in Leusdebroek machtigd Hermanus Caen om te innen van Simon Geurts wonende a.d. Gort in St’burg een som van 104 gl. voor verdient loon als knecht bij hem geweest.

AT010a002          1699       24 Maart

Regeling betr. kwesti van een stukje land in Soest vermeldt o.a. Willem Jacobse en Annetje Jans echtel. welke Annetje Jans een dochter en erfgen. is van Jan Jansen en Jannitje Teunis i.h.l. gewoond op Lockhorst.

AT010a002          1699       7 Okt

Comp Peel Wouterse wonende in het Houten huijsje onder Stoutenburgh. hij pacht van de Hr. Diederich Sasse en de geerfdens van ’t Vliet de tol over de nieuwe weg leggende van ’t Houten huijsje tot aan de Swarte Steegh voor een tijd van 1 jaar ingaande 18 october 1699 voor 130 gl.

Borgen Thijs Theclen en Thijn Stevensen.

AT010a002          1700       4 Jan

Akte betreffende de Eerw. Everardus Bockel.

AT010a002          1700       26 Jan

Verklaring omtrent Wouter Prins die in de gereformeerde religie was opgevoed door zijn vader doch tot de jaren van kennis gekomen zijnde deze hebben te verlaten en overgegaan naar de Catholijke Religie. Ondertekent Matheus van de Maast – Petrus Scheen – Peter Moy.

AT010a002          1700       28 Jan

Akte van procuratie gemaakt op Hermanus Caen door Meus Evertse w.o. Bosserdijk op Hoogland.

AT010a002          1700       20 Mei

Betreffende Bavoort.

AT010a002          1700       20 Mei

Betreffende Bavoort – attestatie

AT010a002          1700       23 Mei

Betreffende Bavoort.

AT010a002          1700       7 Juni 

Comp Willem Willemse w. in Stoutenburg, 49 jaren, Geertje Stevens w. op Hilhorst, 52 jaren. Zij verklaren dat zij op heden zijn geweest bij den eerw. Heer E. Gidius Janz priester van de sociëteit en missionaris alhier hem te kennen gevende dat de laatste attestante haar man w. op Hilhorst, omtrent een ½ uur gaans van de stad sijnde van de ge . . . (?) Pater Coverard Bockelt.

AT010a002          1700       25 Aug

Wouter Hendricks w. tot Soest op ’t Lange Eijnd verklaart t.v.v. Anna Courter bejaarde dochter. Hij verklaart dat hij op 12 febr. 1700 op Schoonoort op ’t Hogeland ten huise van Teunis Everts zijnde geweest, vaste avont maandag, alwaar Anne Courten voornt en Lambert Jansen , welke beijde aldaar op Schoonoort diende de eene voor knecht de andere voor meijdt. Als wanneer Lambert Jansz voorn. in mij attestants presentie seijde dat hij bij Anna Courten voorn. hadde beslapen en haer hadde beswangert en dat hij vader van ’t kind was.

Hij, Lambert verklaarde dat hij Anna zou vragen om met haar naar haar vader te gaan met verzoek om te trouwen en waarbij hij verklaarde als een eerlijke keerel toestant te doen . . . enz.

AT010a002          1700       29 Sept

Uit deze akte blijkt dat Lambert Janz het kind van Anna Courten, genaamt Dirk, zal onderhouden de kraam costen tot op heden voor 18 gulden.

Het kind wordt gebracht bij Lambertus van Snorrenhoef die het tot hem neemt.

AT010a002          1700       11 Okt

Peel Wouterse wonende in ’t Houten huijsje in St’burg huurt van Dirck Sasse en de geerfdens van ’t Vliet de Tol aan de nieuwe weg leggende van ’t Houten huijsje tot aan de Swarte Weg voor 1 jaar à 13 gl. Borgen Thijs Peelen en Thijs Stevense w op Sandbrink.

AT010a002          1701       14 Juni

Jacobus Tapper wonende int Boven Caspel oft grooten  . . . Hij machtigd Hermanus Caen om de zaken betreffende zijn landerijen als hij comprnt hier omtrent leggende heeft waar te nemen.

AT010a002          1702       24 Febr

Testament Hendrick Teunisz wonende op Calveen en Gerbrecht Willems echtel.

AT010a002          1702       Niet gedateerd

Mevr. Maria Theresia van Westrhenen, wed. van Daniël van de Berg. Zij verhuurt aan Thonis Jans en Annetje Jans echtel. een Erf en Goed genaamd de Hoeft, huis, hof en hofstede, bergen en schuur, neffens de boomgaarden, met een vierendeel land gelegen in de vrijheid van Amersfoort.

6 jaren à 365 gl. sjaars en tenminste eens per jaar de verhuurderesse met haar familie uithalen.

Uigebreide bepalingen.

AT010a002          1702       13 Juni

Tomas Aerts w. op Hoogland als oom en swa van Maria Germense onm. dr. van Germen Rijks welk Germen op eergisteren gestorven is. Hij wil de overledene ter aarde bestellen, maar er blijken nogal div. schulden te zijn.

AT010a002          1702       2 Okt

Testament Jan Jansen den ouden, voerman, en Neeltje Arriens echtel. in de boedelbes. inb., have, vee, paarden, wagens, eegden, karren.

AT010a002          1702       14 Okt

Peel Wouterse huurt weer in de Tolboom ad Nieuweweg leggende tussen ’t Houten huijsje en de Swartesteeg à 113 gl. verh. als voren. [Verwijzing naar 11 okt. 1700.]

AT010a002          1702       1 Nov

Testament Jan Gijsberts voerman en Harmina Jacobus.

AT010a002          1702       13 Dec

Willem Corton verhuurt aan Hendrick Teunissen w.o. Calveen onder Hoogland het Erf en Goed met de landerijen genaamd Calveen.

6 jaren 225 gl. het 1ste jaar en 325 gl. de volgende 5 jaren en de verhuurder zo dikwijls als hij verlangt uithalen en thuis brengen met zijn gezelschap.

AT010b001         1651       20 Maart

Huwelijk Peter Wulphertz tk. brg. en Marritgen Rijcks tk. br.

Inbreng bruidegom als aanbestorven aan capitaal en landerijen ter somme van 4000 gl.

Inbreng bruid 3 morgen in de Ruigeduist omtrent Peter Meijnsz haar ohem (oom) gemeen met haar halve zusters en broers, 1 mergen gelegen in Gelderland, een ½ mergen op de Weer eng, 1 mergen bij de Tolick . Alles gemeen met hare halve zusters en broeders en 500 gl. kapitaal.

AT010b001         1651       1920 April

Accoort over ’t gebruik van een vijerdeel land a.d. Hoogenwegh vermeld Jan Henricks op Hilhorst en medegenoot Dirk Dicksen borger.

AT010b001         1652       22 Aug

Melis Henricksz weert in de Gort (St’burg) verkoopt bij openbare opslag een ½ margen tabaksland.

AT010b001         1653       19 Jan

Dito (Melis Henricksz weert in de Gort (St’burg)) verhuurt een ½ margen tabaksland gelegen op Nieuwenhorst.

AT010b001         1653       27 Maart

Bestek voor de metselaar en timmerman Jan van Butselaar laat een huijzinge bouwen op ’t Erf en goed genaamd de Logt.

AT010b001         1653       23 Juni

Comp. Brandt Henricks wonende tot Doorn, oud 24 jaren. Hij machtigd Jacob Dircks wonende te Nijkerk om te comp. voor de scholtus van ’t Hogeland om t.b.v. Aert Henricks woonende voors. ger. Hogeland te transporteren sijns comprnts thijende part int erfgen, plaetsgen genaemt ’t Sandhuijsgen gelegen a.d. Laak onder Hoogland. De cooppenn. zijn voldaan. Mede transporteerd de voorn. Jacob Dircks het tiende part van ’t Erf en Goed Cleijn Rollecoot mede gelegen op Hoogland aan Rijck Henricksen van Soest wonende Hoogland op Cleijn Rollecoot.

Aert Henricks word gemachtigd om de kooppenningen te ontvangen.

AT010b001         1653       24 Juni

Verkoop van de Smalle en Brede Haar gelegen in de ger. van de Duist in Sevenhuizen.

Smalle Haar groot 6 danm. en de Brede Haar 3 en een vierendeel danm. (3¼ zo beschreven0.

AT010b001         1654       24 Jan

Wulphert Evertsen en Willem Lubbertsen rademakers en borgers binnen A’foort veilen div. percelen hakhout staande op Hamersveld op ’t Erf de Gansweij.

Een van de kopers van een perceel was Gerrit Jans op Scham.

AT010b001         1655       7 April

Meeus Jacobs verkoopt aan Henrick Henricksen en Heijltgen Jansdr. echtel. zijn haef, 2 koebeesten, een peert mitsg. wagen en ploegen, eegden, enz., coorn alles op ’t Erf bij Meeus Jacobs bewoont. (plaats niet genoemd). Koopsom 525 gl.

AT010b001         1655       9 Mei

De Ed. geb. Hr. Batram van Eck van Panthalion, heere van Groenewoude erf . . . (?) en erfdrost des vorstendome Gelre en graafschap Zutphen voor hem zelve en als gemachtigde voor zijn heer broeder en zusters verkoopt aan Jacob Jans wonende in Leusderbroek een partij land groot 3 margen 62 roeden met de plantagie en houtgewassen daarop staande gelegen in Leusderbroek (genaampt de Abdij). Voordesen bij den heere vercopers vader van de coper gecoft. Koopsom 500 gl.

AT010b001         1655       29 Mei

Procuratie betreffende de erfgenamen van Joffr. Johanna Siccama.

Hierin genoemd Gerrit Eijpe wonende tot Leeuwarden executeur en mede voogt en regeerder over de goederen van Jof Eva en Cunera van Blocklant.

AT010b001         1655       24 Juni

Maagenscheid i.v.m. overl. van Aert Jansz zijn erfgenamen Jan A. Tijmen en Goosen Aerts ea (plaats niet genoemd).

AT010b001         1655       20 Sept

Jofr. Alijda van Langevelt en mede voor Gijsbert van Langevelt. Zij machtigd Sr. Diderick Emmericks om haar zaken waar te nemen.

AT010b001         1655       14 Nov

Jacob Jans, bleijker, machtigt Meeles Henricks weert in de Gort om te ontv. van Corn. Boelhouwer 27 gl. i.z.v. verdient bleijkloon.

AT010b001         1655       12 Dec

Wouter Claes wed. van Mor Evertse, zij verkoopt aan Henrick Morren wonende in St’burg div. goederen w.o. een grafstede in de Leusderkerk voor 30 gl., mantel, pije, 2 booren en een nieuwe voor 20 gl., een bed daar de vercoperesse op slaapt 25 gl., tinne kan, keupere pot met een ketel houdende vijer emmeren water 20 gl., swarte broek en een swart wambosch en verdere goederen.

AT010b001         1656       4 Febr

Magenscheid i.v.m. overlijden van Grijtgen Heijmans nalatende haar weduwnaar Melis Henricks en vier onm. kinderen gen. Hendrikgen, Peel, Dirkgen en Grijtgen.

In de boedel vermeld huisraet, haef, peerden, beesten, wagens, ploegen (plaats niet vermeld).

AT010b001         1656       20 Febr

Comp .Metgen Jansdr, wed van za . Henrick Wouter Geurtsz geass. met Claes Wouterz momber over de onm. kinderen. Accoort betreffende het bewonen en huur gebruik van ’t Erf Middelaar, zij mag het Erf nog 8 jaren gebruiken.

AT010b001         1657       10 Jan

Uitkoop van boedel waaronder inb., have, vee, enz. tussen de kinderen erfgenamen van za. Jacob Gerrits en Peel Jacobs mede erfgen. t.a.z. (plaats niet vermeld).

AT010b001         1657       15 Sept (?)

Gerrit Aerts brouwer getr. met Triesgen Adriaens van Langelaar was tevens gem. van Willempgen Aerts sijne moeie wonende tot Leersum.

Zij verkopen de helfte en nog (1/6 – onduidelijk) part van 1/4 part van het Erf en Goed Daatselaer gelegen in Renswoude (leenroerig onder de Heerlijkheid Langelaar) aan Cornelia Otten en Grietgen Willemdr tegenw. w op ’t Erf Daatselaer. Het andere gedeelte competeerd Marten Hubertsz en de erfgen. van Helmert Henricks van Coudeijs (?) belend oostw. Methorst, zuidw. Lijchthorst, westw. de Gemeenebeeck en noordw. Wagensvelt en Nijewenhuijs(en) (?).

Was belast met 2000 gl. t.b.v. Beernt Hugo (Huijgen) coornkoper. Koopsom 3115 car. gl.

AT010b001         1657       15 Nov

Jan Simons, Evert en Aert Simonsz en verdere swagers en susters zij verkopen aan jofr. Clara Graeff wed. van . . . (?) in zijn leven secretaris van Arnhem hun lieder Erfgen huis, hof en hofstede, landerijen, enz. genaampt “Het Malenslach” (slaag ?) groot 10 margen gelegen op ’t Hogeland zijnde ’t voors erfgen. vrij van allodiaal goet alsmede vrij van thijndt en thijens uitgen. ’s Heeren ongelden belend oostw. Gerrit van Megen, mr. Clemens van Gesselt en Pauwels Bor, west Paulus Bor en de cooperesse, zuidw. Huijbert Aerts en noorden de Gemeene Heijsteeg. Koopsom 2425 gl.

AT010b001         1658       6 Juli

Wij, Roel Huijgen swa., Jannitgen en Aeltgen Jans, zusters vanwege Dirck Jans, weduwnaar van za. Henriekgen Willems, tk. brg. t.e.z. Jan en Rijck Willems broeders vanwege Annitgen Willems tk. br. t.a.z. Inbreng bruidegom zijne haeflijke goederen, inb., huisraet, wagens en ploegen, coorn op ’t velt, boven de lasten gestimeert op 400 car. gl. Inbreng bruid 400 gl (plaats niet vermeld).

AT010b001         1658       29 Aug

Overleden Rijck Wouterse nalatende zijn wed. Aeltgen Jans en 3 dochters en 3 zonen. Boedelsch. i.v.m. haar huwelijk met Wouter Gerrits. In de boedel inb., have, vee, coorn, enz.

AT010b001         1659       6 April

Gijsbert Heijmans en Jannitgen Claesdr. echtel. verkopen haar vercoopers half Erf en goed met ’t halve huis, hof, berg en schuur, hofstede en beplantinge en landerijen gelegen in Hoevelaken aan en t.b.v. Aert Aelbertz Smits en Thoentgen Lourens zijn huisvrouw. De koop is aengenomen gemeen en ongescheijden mette coopers (?) en zoo groot en cleijn ’t selve aldaar gelegen met zijne velden en veenen, ongelden, enz, ½ schepel 6 coppen rogge jl uit het gehele Erf aan de predicant van Hoevelaken.

De andere helft verkopen zij publiek. [De volgende akte met aantekening niet gepasseerd.]

AT010b001         1659       7 Okt

Jan van Butselaar verhuurt de achterste Eng aent Erf de Logt behorende aan Elis Evertse gelegen onder Hoogland.

AT010b001         1659       1 Dec

Op navolgende condities hebben Swaantje Harmansdr. met handen (handelen?) van Gerrit Evertsz haar neef als haer gecozen voogt Gerrit Everts en Gijsbertgen Rijxks echtel., Jan Barten  getr. met Jannitgen Everts en Juditgen Evertsdr, Petgen Wouters wed. van Evert Harmans met handen van Gerrit Everts haer zoon verkopen haar lieder Erf en Goet genaampt “De Geer” gelegen op Hoogland aan Peter Gerrits Coedijck en Megtelt Reijersdr echtel. met huis, hof, hofstede met de landerijen belend westw. de errfgen. van Willem v. Lilaar, oostw. de Zijelhorst, zuidw. de Heijsteegh, noordw. de Zijelhorstersteeg. Het Erf is leenroerig aan de Abdij van St. Pauwels tot Utrecht.

Item nog twee duijsten gelegen mede onder Hoogland vrij alodeal goet groot 8 margen daar westw. de steegh voors (welke ?), oostw. de veensloot, zw Lambert Jans en nw Willem van Lilaers erfgenamen. Item nog 1 margen in ’t Hateveen aan de nieuwe wal. Koopsom 4800 gl.

AT010b002         1660       22 Jan

De Hofstede verhuurt Aert Aelberts Smits aan Jannitgen Peters wed. van za. Jan Everts.

[verwijzing naar 6 april 1659.]

AT010b002         1660       4 Sept

Jan Willems, molenaar, verkoopt een Erf en Goed in Hoevelaken aan Wulphert Francken brouwer en Lijsgen Jans echtel. [Zie akte 27 oktober betreffende gedistilleerde wateren.]

AT010b002         1660       22 Okt

Rijck Willems w.o. Hoogland voor hem zelven en Jan Willems w.o. Stoutenburg, beijde mombers over Aelgen Wouters nagelaten dochter van Wouter Barten. Zij machtigen Willem Schade om te innen en heffen van Henrick Coenen mede w. tot St’burg een som van 400 gl. met de rente en nog een som van 35 gl. 12 st. waervoor hij Coenen hem borg heeft geconstitueert voor Willem Wouters.

AT010b002         1661       21 Jan

Peter Gerrits Coedijck verkoopt bij openbare opslag 26 eijken boomen staande op zijn Erf de Geer op Hoogland aangewezen bij Reijer Willems.

AT010b002         1661       24 Jan

Verkoop van een Erf en Goed in Hoevelaken. Henrick en Jorden Bessels c.s. verkopen het Erf aan Adriaan Bessels van Butselaar belend oostw. de Heer van Asendelft, Christiaen Glaesemacker tot Nijkerk, Wolf Stevens en Jan Thijmans; noordw. de Laeck; westw. Aert Maesz, Maes Lamberts en Christiaan Glaesemacker voorn; zuidw. de Hoevelakerbeek. Vrij allodiael thijns goed en vrij van eenige lasten uitgesondert ’s Heerenongelden. Koopsom 3325 gl. boven een rosennobell (geldstuk voor de vrouw). Bruiker de mede verkoper Henrick Bessels.

AT010b002         1661       16 Maart

Splinter Jacobs verkoopt aan zijn zoon Jan Splintersz zijn gezaaide coorn, het coorn in de berg, inb., huijsraet, have, vee, wagens, ploegen al het geene tot de bouwerij en koehouding behoort voor de som van 898 gl. (plaats niet vermeld).

5 margen gesaeijt coorn               300

5 margen somersadinge              180

hooij en coorn in de berg             100

2 peerden ijder 84                          168

inb. en huisraet                                150

                                                               898 gl.

Geconditioneerd dat zijn ouders Splinter Jacobz en Jannitgen Jans zullen blijven inwonen tot de cooper getrouwt zal zijn.

AT010b002         1661       24 April

Boedelstaat van zaliger Gerrit Hilhorst tot Soest, magenscheijt.

AT010b002         1661       17 Mei

In akte van proc. vermeld Henrick Coenen w. in Stoutenburg, erfeniskwestie.

AT010b002         1661       3 Juni

Wulphert Stevensweert verkoopt aan Henrick Bessels, Willem Roeten en Reijer Elisz een margen veenland gelegen int Hoekveen onder Hoogland belend zuid- en oostzijde Meijns Jans w.w. Elias Verhaer; noordw. de Zeijlhorst voor 90 car. gl.

AT010b002         1661       10 Okt

Aernt Loogen Ruijtenbeek brouwer en Reijntgen Thomasdr verkopen12 danm. land gelegen in de polre de Haar bij de Bisschopsweg aan Lijsgen Thonis wed. van Corn. Jansen Cruijff.

AT010b002         1662       11 April

Huig Jansz en Grietgen Dircks verkopen  aan Peter Gerrits Coedijck en Mechteld Reijers Maesdr 3 danm. land gelegen in de polder de Haar in Sevenhuijzen.

AT010b002         1662       ? april

Claas Jansz van Calveen verkoopt zijn achtste part van ’t Erf en Goed Calveen met de huijzinge, hof en hofstede en de bepotingen aan Jan Clazen van Calveen.

Ende voors. Claas Jansz van Calveen als voogt van Thijs Jansz zijnen inocente broeder mede verkogt als boven zoodanige achtste part van ’t Erf en Goed, huis, enz. met de landerijen (denselven Thijs Jansz competerende) welke andere 5/8  (*)  gedeelte den cooper competerende mede aan Jan Clazen van Calveen zijne huisvrouw en erfgen. de voors 2/8 parten gemeen en onverdeijlt met de cooper. Welke 2/8 parten bij in coop aangenomen te hebben bij de coper gecoft zijn voor 800 gl.

*) Het nog rest 1/8 part niets over vermeld.

AT010b002         1662       28 Sept

Huwelijk. Wij Gerrit Jansz va. Jan Gerrits br. vw Rutger Geurts brg. t.e.z. Thonis Franken va. vw Aeltgen Thonis wed. van za. Willem Jans tk br. t.a.z.

Inbreng bruidegom de goederen bij het overl. van zijn moeder aanbestorven en een som van 250 gl.

Inbreng bruid;  de huijzinge Hof en Hofstede staande in (de) Haar bij de bruid bewoont op de laste van 200 en 500 gl. de bruid voor kind belooft voor haar vaders goed. Daarboven de bruidsgoederen als inb., have, vee, coeijen, pincken, calveren, hoeij, enz.

AT010b002         1662       17 Okt

Huwelijk. Wij, Wolbert Henricks gebeden (verzoek) van Maes Henricks broeder t.k. brg. weduwnaar van Thoontgen Cornelisse en nog Peter Gijsberts bro. vw Henrickgen Ghijsberts laatst wed. van Wouter Breunisz.

Inbreng bruidegom haeflijk goederen, enz,

Inbreng bruid 250 gl., inb. en huisraad (plaats niet vermeld).

AT010b002         1662       168.2

De Mof diversen akten betr. de nalatingschap, schulden van Claes Simonsen van Velsen.

De Mof afgebrand in de winter 1670 en opbouw.

AT010b002         1662       19 Nov

Agnetha van Langevelt, wed. van za. Cornelis van Zijll, Johan van Zijll v. Leijden en Aleijda van Hoorn echtel., Arent van Zijll v. Leijden te samen erfgen. van voorn Cornelis v. Zijll i.v.m. transport van een huis a.d. Kamp Amersfoort.

AT010b002         1663       31 Juli

Ov. Marritgen Evertsdr nalatende haar weduwnaar Philips Claesz en t.h. erfgen. Thimantgen Philipsdr, Reijer Elisz getr. met Evertgen Philips, Claes Philips zoon en Marritgen Philips en Peel Philips minderj. kinderen.

Magenscheid tussen vader en kinderen en erfgen. in de boedel vermeld inb., huisraad, haef, peerden, koeien, wagens, enz. al wat tot de K + B rij behoort (plaats niet vermeld).

AT010b002         1663       2 Aug

Huwelijk Thimantgen Philips met Jan Willems w.t. Seijst.

AT010b002         1663       12 Aug

Claas Jansen (v. Calveen) verkoopt aan Jan Claasz v. Calveen en Nelletgen Evertsdr echtel. 1/8 part in ’t Erf en goed genaampt Cleijn Calveen gelegen op Hoogland belast met 6 st. vd Malen en 1½ schepel rogge vd pastorie van Hoevelaken. Belend oostw. de erfgen. van borgem. Goijer ww Jofr van Westrhenen; zuidw. Reijnier v. Ingen; noordw. de Hoogesteegh vd som van 300 gl.

AT010b002         1663       3 Nov

Ov. Jan Reijerszn gewoont hebbende op Cattenbroek onder Hoogland nala. tz wed. Geertgen Geurts en 4 onm. kinderen Neetgen Jans voor dochter van de overledene, Marritgen Gijsbertgen en Jannitgen Jans dochters.

Magenscheid de wed. geass. met Geurt Everts haar vader, Henrick Reijers Bossendijk en Evert Everts de jonge t.e. en Reijer Wouters en Jan Cornelis neven mombers van de onm. kinderen a.d. wed. toeges. de goederen des boedels soo van haeflijke als anderen, coorn gesaeijt en ongesaeijt, enz.

AT010b002         1663       7 Nov

De wed. Geertgen Geurts hertrouwd weer met Jacob Jansz Beeck w tot Nijkerk.

Inbreng bruidegom 400 gl.

Inbreng bruid al hare inb., have, vee, peerden, coorn, enz. al wat tot de B + K rij behoort.

AT010b002         1663       22 Dec

Op voorn. nabes. heeft des E. Noeij Henricks getr. met Theodora van Schoonhoven vercoft de helfte van ’t Erf en goed gen. Streijthorst met huis en hof, landerijen, enz. gemeen met Beernt van Maenen dokter in de rechten gelegen in de ger. van Stoutenburg aan en t.b.v. Brant Thonisz van Colverschoten sijnde ’t halve Erf en landerijen thijent vrij en op de laste van 100 gl. i.d. Hofstede gevestigd comp Joffr Aleijde Sarcerius wt Utrecht. ’t Erf leenroerig aan IJselsteijn. Koopsom 2100 gl.

AT010b002         1664       3 Jan

Boedelcedulle door de erfgen. van de Hr. Guilmo Bartholotie van zijn goederen bevonden op zijn Hofstede in Soest. Zeer uitgebreide boedel.

AT010b002         1664       28 Febr

Jufr. Geertruijd Sas geass. met Jonker Sas verkoopt haar coorngewas als zij te velde heeft staan op Hamersveld competerende Mes. Cornelis Moijert aan Jan Simons die verklaart dit aan te nemen dit staande op ’t voors goet met de messe gedorste en ongedorst de onderlagen in de berg en de slipsteen mits dat de voors  Jofr sal aen haer behouden alle het geschudde en nog te schudden . . . (dak?) en de schaapsweij voor dit saijsoen mitsg. koeijen, peerden, wagens, ploegh en al wat tot de K + B rij behoud Jan Simons betaald hiervoor 400 gl.

Mede zal Jan Simons treden in de verdere 5 huurjaren pacht 270 gl.

AT010b002         1664       4 April

Tijman Petersen als lasthebber van Splinters Jacobs als momber van de kinderen van za. Marritgen Dircks i.h.l. getr. met Cornelis Simons verkoopt een huijzinge aan Henrick Jans en Neeltgen Thonis (plaats niet vermeld).

AT010b002         1664       7 Mei

Ov. Mr. Johan Vercammen de ouden. Boedelscheiding toeges. aan Catharina en Maria Vercammen het Erf en Goet Brinkhorst in Asschat gemeen en onverdeeld met Cornelis van Rhijn. Item de halve hoef.

AT010b002         1664       3 Juni

Melis Henricks verkoopt aan Wouter Henricks 2 hoekgens veen groot een ½ mergen gelegen in Hoevelaken achter Aeltgen Lambert Willems erf.

AT010b002         1664       15 Juni

De geerfdens van Leusden, Willem v.d. Eem, Peter Vastrick en Peter Jacobs Soest, Loeff Schade machtigen Anthoni v. Domselaar oom voor de Staten camer binnen Utrecht te eisen voor hun en nevens de geerfden v. Woudenberg om de H’bergerbeek te verwijden en verdiepen.

AT010b002         1664       23 Dec (?)

Melis Henricks op Ceulhorst koopt twee en drije vijerendeel land in de polder de Haar belend zuidw. de Lodijck.

AT010b002         1665       5 Maart

Thonis Meijnz wonende tot Hoevelaken regeling van een erfenis als hij zal comen aan te erven door ’t overlijden van Henrick Huijgen w.o. Hamersvelt aan de beeck te stellen in handen van Oth. Henricks zijn swa. voor soodanige acte van indemnite bij denselve gepasseert t.b.v. Evert Everts en Jacob Rijcks van Westervelt ter somme van 600 gl. welke Evert Evertsz en Jacob Rijcks haer borgen hebben gesteld voor hem comparant.

Belovende bij desen tot geenige deijlinge te sullen treeden met zijn swager en suster voor en alleer de voors 600 gl. met de rente van dien volgens obligatie op handen daervan gepasseert zal zijn voldaan en betaald.

AT010b002         1665       7 Maart

Ov. Claes Jansen van Calveen nala. tz wed. Maria van der Eem en t.g.v. zijne erfgen. Jan Claasen van Calveen en Nellitje Everts sijns overleden vader en moeder respective boedelscheiding.

AT010b002         1665       12 Juni

Henrickgen Huijbert wed. van Henrick Willems geass. met Willem Huijbert, Lubbert Thonis, Thijmen en Anthony Henricks en Marritgen Henricks haer soonen en dochter. Zij verkoopt aan Jan Hendricks haar zoon al het getimmer staande op Voskuijlen soo van huis, schuur, berg, schot coorn, peerden, koeien, kalveren, verkens, hoenderen,wagen, ploegen, enz., melkstoppen voor de som van 2000 gl.

De vercoopster behoud aan haar het camertgen aan het huis zoolang de cooper van de landtheeren niet verstoten word, verders melk, wortelen, cool en appelen en vrije brand.

AT010b002         1665       30 Juni

Melis Henricks voor hem selven en als momber voor zijn kinderen bij Grietgen Heijmans verwekt doet afstand van zijn aen part in de Hofstede de Gort gelegen in Stoutenburg waarvoor de andere erfgen. beloven te betalen een vriendelijke recognitie tot hem kentenisse der selve vrinden.

De andere erfgen. zijn Gooren Heijmans, Peter Jans en Henrick en Jacob Jansz.

AT010b002         1665       Geen data

Huwelijk Thonis Everts en Aeltgen Jans (pro memorie) verder in de akte vermeld haeflijke goederen.

AT010b002         1665       26 Aug

Inventaris van goederen en schilderijen als den Hr. Dirck Emmericks van Ruijtenbeeck als een mede momber over de Hr. Johannes van Lampsvelt in zijn bequaringe als momber gehad heeft.

Zeer rijke inventaris (pro memorie).

AT010b002         1665       22 Sept

Aert Aris Ham proc. voor de schout van ’t Hogeland i.v.m. zijn leening op onderpand zijn Huijzinge en Hofstede, berg en schuur genaamd de Ham met 4 campgen land.

AT010b002         1665       23 Dec

Huwelijk Philip Claesz weduwnaar van Marritgen Everts tk brg. geass. met Geurt van Kouwenhoven zijn swager t.e. en Petergen Tijssen laest wed. van Jan Henricks op de Coop tk. br.

Inbreng bruidegom inb., peert en beesten, enz. al wat tot de B + K rij behoort. Inbreng bruid 900 gl.

AT010b003         1666       5 Febr

Een los briefje ten verzoeke van Gijsbert van Emelaar wesende in Stoutenburg in de Harbarghe de Muijs en aldaar geprothocoleert een procuratie op zijn huijsvrouw gepasseert.

AT010b003         1666       8 Maart

Huwelijk Oth. Jacobs weduwnaar en boedelhouder van Willempgen Everts t.k. brg. t.e. en Cuneertgen Rutgers wed. van za.  Elbert Jansen Koedijck moeder Seger Elberts en Cornelis Elberts broeders vw Thoentgen Elberts tk br. t.a.z.

Inbreng bruidegom zijne inb., huisraad, haeft, peerden, beesten, wagens, ploegen al wat tot de B + K rij behoort, coorn, enz. geschat op 1200 gl.

Inbreng bruid 660 gl., bed, kast, linnen en silverwerk.

Oth. Jacobs verklaart ontv. te hebben van Cunertgen Rutgers de somme van 660 gl. wesende het beloofde houwelijksgoet van Thientgen Elberts haar dochter, actum 2 sept. 1666.

AT010b003         1666       22 Maart

Reijer Thijsz en Thontgen Koerten zijn huisvrouw verkoopt de helfte van de Hamse wintcoornmolen onder Hoogland met de helfte van de huijzinge en twee hooven daaraan behorende. De andere helfte behoort aan Jan Willemsz mede molenaar cum socus.

Koper Melis Geurtsz en Henrickgen Henricx  echtel. de voorn verkochte helfte is belast met 1100 gl. van verscheidene personen, daarvan jaarlijks rente betaald word en nog t.b.v. de Keulhorsterkerk met 10 stvrs. en aen de Carmelieten tot Keulen voor wintgeld eene gl. 5 stvrs jaarlijks voor de helfte en een huijshoen jaarlijks t.b.v. Johr van Achtevelt. Koopsom 2050 gl.

Melis Geurts stelt zich als borg voor Reijer Thijsen gewesene molenaar om te betalen aan de Hr. Elbert Graft een som van 180 gl. rente van 800 gl. capitaal boven de costen van ’t proces te . . . (?) daar over gevallen.

AT010b003         1666       26 Maart

Liquidatie gehouden tussen Philips Claasz en Bessel Bijeshaar op 24 maart 1660.

Bessel Bijeshaar getr. met Geertgen Breunis machtigt Bartholomeus Grijpo onderschout van het Hogeland om voor hem voor de ger van het Hogeland ten behoeve van de heemraden van de polre Nederseldert te verbinden en . . .  zijns comprnt huijzinge, hof en hofstede groot 3½ danm gelegen in Nederseldert om daeraan te verhalen een som van 165 gl. en deze som te betalen in 2 termijnen.

AT010b003         1666       20 April

Jofr Geertruijd Sas doet afstand van soodanige huur jaren als zij heeft aangegeven met de Hr. Cornelis Moijart rakende de huur van de huijzinge en landerijen gelegen op Hamersvelt de Hr. Moijart competerende.

AT010b003         1666       16 Juni

Verklaring betr. het doen maken van 800 bladeren (?) goudeleren schaap of kalfsleer.

AT010b003         1666       23 Juni

Diderick Emmerix van Ruijtenbeek heeft verhuurd aan Jan Henricks zijn Erf en Goet gen. Ruijtenbeeck gelegen in de carspelle Leusden en bij hen gebruikt op soodanige conditiën dat zij niet meerder in de ongelden zullen betalen als voorheen.

AT010b003         1666       23 Juni

Diderick Emmerix van Ruijtenbeek leent 2000 gl. van Jof. Maria Hamell, wed. van de Hr. Johan van der Straten i.z.l. raedt ordinaris in de hove van Utrecht. Tot onderpand zijn Erf en Goet Ruitenbeek gelegen in Leusden leenroerig aan de Staten sland van Utrecht mede 4 morgen land gen. de Botercamp (?) gelegen in Leusderbroek mede thinsgoed in de domeijnen van Utrecht. Deze goederen zijn de comprnt bij zijn vader Diderich Emmersz v. R. mede ten houwelijk zijn gegeven. Dit Erf en de camp was al belast met 9000 gl. t.b.v. Jof Maria Hamell.

Hij cedeert de jt (?) pachtpenn. aan gen. Jufr. Hamell in mindering van de renten.

AT010b003         1666       15 Juli

Harman Gerritse geass. met Geurt Harmans zijn soon t.e. en Meijndert Harmansz geass. met Jan Willems Haen zijn schoonvader t.a.z. veraccordeert dat Harman Gerritsen Buijs aan zijn soon Meijndert Harmans overgeeft de helft van de peerden, wagens, ploegen, koeien, landpachten soo tegenwoordig bij gen gebruikt. Mits dat Meijndert Harmans aan zijn vader moeder een som betaalt van 700 gl. Dese som wordt voldaan.

Harman Gerrits behoud nog aan zich de inb. en huisraad soo linnen, wollen, enz.

AT010b003         1666       10 Aug

Regeling van een kwestie tussen Aris Claes wed. van Jan Thijmans wo Hilhorst t.e. en Ghijsbert Heijmans getr. met Jannitgen Claes raekende de nagelaten goederen van za. Claes Jans van Hoolhorst en Marritgen Claes i.h.l. echtelieden.

AT010b003         1666       31 Aug

Comp Tijmen Henricks en Willempgen Willems echtel. wo. in Leusderbroek, zij machtigen Corn. v. Schuijlenburg, notaris tot Utrecht, om van wegen hun comprnten aan en t.b.v. de Hr. Johan van Bilderbeek en Jofr Appolonia van Broekhuijzen zijn huisvrouw en te versoeken en te vestigen de som van 900 gl. bij hun comprnten den  9 aug. 1662 van den voorn Hr. Bilderbeek op renten genomen en daarvoor Jan Cornelissen der comprnt swager als borg en . . .  in haer compr Erf en Goet, huis, landerijen gelegen in Leusbroek als haar comprnt in eijgendom toebehorende daar n.n. . . . apotheker zw Peter Vastrick genaamt de Burgwal leenroerig aan de Staten van Utrecht altans bezwaard met 2200 gl. t.b.v. Elbert v.d. Wall 700 gl. t.b.v. Ameegen Martens (?).

AT010b003         1666       11 Sept

Peter Volwens, chirugijn verkoopt aan Mr. Gerrit Volwens de wederhelft van ’t land bij Reijer Evertsz smits en Frederick Norat Glasemaeker voor dese van verkopen en zijne  erfgen. gecokt (?) en nog gemeen zijn gelegen onder Hoogland.

AT010b003         1666       1 Dec

Voor de geerfdens van de Veluwe, comprd Gerrit v. Hennicelaar en Aert Samuels, metselaar, mombers van Beatrijs Hennicelaer onze minderj. zuster en behoud zuster zij verkopen twee 2/40 gedeelten uit de erfenis van Rijck Jacobs tot Hoevelaken overleden soo van roerende en onroerende gelegen onder de Heerlijkheid Hoevelaken voor 120 gl. welke de verkoper verklaart ontvangen te hebben.

AT010b003         1666       2 Dec

Splinter Jacobs, weduwnaar van Jannitgen Jans, hij cedeert en geeft over met ass. van Cors Splintersen en Melis Henricks sijn zoon en schoonzoon alle zijn haeflijke goederen die van hem zijn als peerden, koeien, pinken, wagens, ploegen, enz. aan Jan Splintersen zoon en zijn erfgenamen. Hij betaalt hiervoor de lasten en schulden van zijn vader en zijn overleden moeder.

AT010b003         1666       6 Dec

Wij Cornelis Henricks en Fransgen Jans echtel. bekennen gekocht te hebben van Jacob en Willem Sijmenzen gebr. en Cornelis Jansen hun swa als sulk gewese goedt als hun vader Sijmen Jacobs za. nagelaten heeft te weten 4 merry peerden, 10 beesten kleijn en groot, wagens, ploegen, enz.

Dit voor de som van 910 gl. De verkopers moeten nog de verschenen pachtpenn. betalen aan de Hr. van Hoevelaken. Getekend 18 oktober 1666.

AT010b003         1666       19 Dec

Thonis Thijsen en Aeltgen Harmansdr echtel. verkopen aan Jacob Peters des verkopers inb., have, vee alles wat tot de B + K houderij behoort voor 720 gl. en 2 schepel rogge, 2 schepel boekweijt en 1 schepel weijt. Betaling als volgt 218 gl. mei 1667; aan Jan Henricks op Voskuilen 128 gl; aan Dirck Thijmans en Henrick Henricks 90 gl.; en cormes 1667 146 gl. – mei 1668 146 gl.

AT010b003         1667       8 Jan

Provisionele memorie op den 8 jan. 1667 gedaan inne stellen bij Petronella Jans, wed. van Jan Henricks op Ruijtenbeeck overleden.

AT010b003         1667       10 Jan

Petronella Jans, wed. van Jan Henricks verkoopt aan Henricks Jans soene van Jan Henricks met consent van Davis (Diderix) Emmerix (landheer van Ruitenbeeck) alle have, peerden, beesten, coorn, enz. alles wat tot de B + K rij behoort. Dit voor de som van 600 gl. Petronella Jans was zijn stiefmoeder. Evert Gerrits en Rijck Everts zijn borg voor hun neef Henrick Jans aangaande deze boedel overname.

AT010b003         1667       30 Jan

Attestatie van Thonis Jans van Ruitenbeek, dat deze overname en koop gedaan is door Henrick Jans.

Evert Gerrits wonende op “de Grift” verklaart ook de bovenstaande boedelkoop van wijlen Jan Henricks, dato 11 maart 1678.

AT010b003         1667       1 Maart

Reijer Dircks verhuurt zijn huijzinge, hof en hofstede en landerijen groot 7 danm gelegen in de Duijst aan Henrick Rutgers à 115 gl.

AT010b003         1667       1 Maart

Geertgen Jans wed. van za. Henrick Jans op de Hoogencamp overl. Zij verkoopt met ass. van haar andere kinderen 3 danm land onder Soest.

AT010b003         1667       15 Maart

Comp. Jacob Volguinsz, Jan Hendriks getr. met Aeltgen Anthonisdr (Thonsdr), Willem Peters getr. met Anna Volguinsz, Willem IJzaken getr. met Metgen Jans, Peter Jans geh. met Marritgen Volquins allen erfgen. van Thonis Deelen der comprntn beste vader tot Sevenhuizen overleden. Zij machtigen Gijsbert Knopper om de boedel te regelen verkoop aanvragen de goedkeuring aangaande de minderj. erfgen. bij de staten.

AT010b003         1667       15 Maart

Thijman Thonisz verkoopt aan Reijer Elberz het coorn op ’t velt, het getimmer hem toebehorend staende op ’t Erf Strijthorst onder Stoutenburg alsmede de 2 peerden, beesten, wagens, ploegen, enz. als wat tot de B + K rij behoort. Voor de som van 800 gl.

AT010b003         1667       31 Maart

Weijmpgen Henricks wed. van za. Jan Thonisz van Colverschoten voor de eene helfte Gerrit Goosense voor de andere helfte verhuurt het Erf en Goed Strijdhorst gelegen in Stoutenburg aan Reijer Elberts met de uitslag in de meente van Stoutenburg.

6 jaren à 150 gl. jaarlijks boven 3 schepelen goede schoongemaakte weijt en 4 paar goede cap. hoenderen.

AT010b003         1667       5 April

Berent van Vanevelt verkoopt aan Rijck Aerts van Oldenbarnevelt raad der stad Amersfoort en Gerrard van Staveren als geerfdens van de Veluwe 1/3 van de helfte van het Erf en Goed Esfelt onder Barneveld. Leenroerig aan het hertogdom Gelre en graefschap Zutphen.

AT010b003         1667       24 Juni

Boedelverdeling en zaken betr. de boedel en nalatingschap van Huigh Jansen en Grietgen Dirxq i.h.l. echtel. in den boedel inboedel, huisraad, peerden, koeijen, wagens, enz. (plaats niet vermeld).

Uitcoop van de erfenis van Huigh Jans (niet gedateerd).

AT010b003         1667      5 Juli

In akte van verrekening van de coorntiend anno 1657 vermeld Willem Roulen wonende op ’t Hogelandt Willem Gerritsz  en Brand Henricksz en Reijer Eliss ook wo  ’t Hogeland.

AT010b003         1667      

Copie (niet gedateerd, origineel afgegeven 24 febr. 1671) van het huurcontrakt van ’t Erf en Goed Ruitenbeeck. Verhuurder: David Emmericks van Ruijtenbeeck. Huurder: Henrick Jans reeds bruiker.

De verhuurder behoud aan zich de Bottercamp met het huijs op de Grift, boomgaard en hof daaraan sijnde, welk verder land soo onder Ruijtenbeeck als het halve land den huurder bij deze is aannemende. 3 jaren à 480 jaarlijks.

AT010b003         1667       23 Aug

Huwelijk. Wij, Thijs Thonisz va en Henrickgen Hessels moe, Thonis Thijssen broeder, Adriaan Otten swa, vanwege Gerrit Thijssen en Trijntgen IJsenbrandt tk. br. geass. va en grootvader.

Inbreng bruidegom een camp land groot 3 morgen genaamd de Mosse, camp gelegen in Leusderbroek zuidw. belend Jonh. Jacob Botter, westw. de beeck, noordw. ’t land Helmig Cluijt en de Oude Grift naast (oostw. ?) . Inbreng bruid een Erf in Woudenberg.

AT010b003         1667       15 Sept

Op cond. nabes. heeft Willem Thonisz met een consent van de Hr. Gerard van Staverden, Jofr van Westrhenen als eijgenaars van ’t Erf Sneul gelegen op Hoogland aan en t.b.v. Henrick Meijnz verkocht al zijn coorn, peerden, beesten, wagens, ploegen, enz. al wat tot de B + K rij behoort.

De verkoper houd aan zich den inb. en huisraad, een vet varken en een zwart osgen, dit voor de som van 2050 gl.

AT010b003         1667       20 Nov

Henrick Henrick w.o. Cleijn Correlaer ampte Barneveld weduwnaar van Marritgen Everts verkoopt zijn haeflijke goederen aan Evert Henricks.

AT010b003         1667       30 Nov

Huwelijk Henrick Jans en Adriana Gerrits. Inbreng bruidegom zijn haeflijke goederen geestim. op 1700 gl. Inbreng bruid div. sommen geld (plaats niet vermeld).

AT010b003         1667       17 Dec

Accoord Henrick Jansen op Ruijtenbeeck en Thonis Jansz gebroeder betreffende hun vaders (Jan Henricks) nalatingschap.

AT010b003         1667       17 Dec

Tweede akte Reijer Jans getr. met Thoentgen Jans verklaart 250 gl. ontvangen te hebben van zijn swager Henrick Jans. Getekend 9 maart 1672.

AT010b003         1668       9 Jan

Overleden Geertgen Henricks nalatende haar weduwnaar Henrick Rutten die bij haar overledenens erfgenamen is uitgekocht volgens contract.

Verders geaccordeert dan eerste Maes Gerrits het land in Gelderland aan de Laeck gelegen int geheel zijn deel in de grafstede in de Leusderkerk, 1/3 van veen gelegen int Hateveen, 1/6 part van een hofstede in Sevenhuizen bij Gerrit Peelen bewoont en met den selven gemeen, waartegen hij uitkeren moet eens 25 gl. Dat daartegen Aris Aerts van Roemen (Romen) nomin axoris en Henrick Gijsberts mede erfgenaam van voors Geertgen Henricks int geheel zullen genieten de verdere landerijen soo in den ger van ’t Hogeland Duijst de Haar in Sevenhuijzen mede nog de aen parten in de grafstede.

AT010b003         1668      15 Maart (Mei ?)

Jan Jansz Hoeck koopt van Jan Elberts zijn vader alle haeflijke goederen , coorn, vee, enz., inb., huisraad (plaats niet vermeld).

AT010b003         1668       6 Juni

Claes Henricks van Genen, Jacob Rijcks en als momber van Rijck Wouters verhuurt aan Henrick Rijcks en Ennick Jordens de Hofstede en landerijen genaamd de IJzerenheert gelegen op ’t Hogeland.

6 jaren à 140 gl. jaarlijks.

AT010b003         1668       26 Juni

Geurt Barten cs. verkoopt een hoekgen veen int ’t Hateveen ger Hoogland aan Maes Gijsbertsen  op Ceulhorst.

AT010b003         1668       3 Juli

Henrick Rijcks verhuurt een vierendeel land in Hoevelaken aan Jan Willems.

5 jaren à 51 gl. jaarlijks. Henrick Rijcks verhuurt nog 2 stukken land (plaats niet vermeld).

AT010b003         1668       26 Juli

Accoort tussen Rijck Aerts van Oldenbarnevelt en Gijsbert Anthonisz de Paep betreffende de reparatie van een huis.

AT010b003         1668       geen data

Corte staet van de desolate boedel van Dirck Emmerich cessionant en Willem van Hoorn curateur Cornelis Caan notaris. Geen bijzonderheden vermeld.

AT010b003         1668       23 . . .

Vermelding in huw. akte Willem Henrick wo. in Callenbroek neef van de bruidegom.

AT010b003         1668       15 . . .

Huwelijk Crijnaer Rutgers wed. van Elbert Jans behoud moeij en Geurt Henricks vw Goosen Theunisz neef tk. brg. en Geertgen Gerrits tk. br. Inbreng bruidegom 5000 gl. en al zijne haeff en coorn.

Inbreng bruid 800 gl.

AT010b003         1668       30 Nov

Jan Everts + Henrickgen Everts wed. van Jan Reijersz, Rutger Jans getr. met Marritgen Everts, Marritgen Jans wed. van Willem Everst, Thonis Everts getr. met Thonisgen Evertsdr te samen erfgen. van Evert Evertsz den ouden. Zij verkopen aan Jan Henricks grutter een Huijzinge en een campgen land gelegen op Ceulhorst onder Hoogland belend noordw. ’t land van de Capel tot Ceulhorst, westw. . . . , zuidw. ’t Convent en Oude Weg. Koopsom 600 gl.

AT010b003         1669       8 Jan

Huwelijk. Wij Reijer Jans br Henrick Gerrits swa vw Henrick Jans weduwnaar van Nieltgen Thonis tk brg. t.e. en Wouter Elberts br., Jan Willems swa vv Metgen Elberts jd tk br. t.a.z.

Inbreng bruidegom boven hetgene hij zijn 6 voor kinderen heeft bewezen volgens magenscheijd op 6 jan. 1669. Een hofstede, beesten, coorn als anders ter waarde van 1200 gl. Inbreng bruid 400 gl. (plaats niet vermeld).

AT010b003         1669       3 Maart

Reijertgen Willems wed. van Cornelis Dirck Boon wonende op Alderhorst onder Isselt verkoopt hare inb., haef, vee, coorn, enz. aan haar zoon Willem Cornelisz Boon voor 1000 gl.

AT010b003         1669       5 Maart

Huwelijk Willem Cornelis Boon en Rijckgen Willems.

AT010b003         1669       5 Mei

Huwelijk. Wij Jan Evertsz neve vw Jan Franz weduwnaar van Annetgen Wouters tk brg. t.e. en wg Thonis Thonisz Kenijer vader Metgen Jans moeder en Meus Stevens goede vrind vv Gijsbertgen Thonisdr tk br. t.a.z.

Inbreng bruidegom een parceel land gen. de Keut gemeen met des bruidegom voor kinderen aengekocht van de erfgenamen van Evert Woutersen ’t Kalf.

Item de helfte van ’t Erf Snorrenhoef “bij de wed. van Jacob Jordens” gebruikt gemeen met des brg. voor kinderen waarvan d’andere helft competeert Fijtgen Wouters wed. van Wulphert Peters op Achtevelt als mede staende ’t echt met zijn overleden (?) vrouw aangecoft.

Item zijn brg. inb., huisraad met de voor kinderen afgedeijlt des brg. have, vee, wagens, ploegen, enz. en het getimmer op de hofstede staande bij de brg. gekocht voor 3000 gl. waarvoor hij moet uitkeren aan zijn kinderen 1500 gl. Inbreng bruid 500 gl en 400 gl. en 100 gl. met carsmis.

AT010b003         1669       Copia – geen data

Overleden Anna Wouters nala. th weduwnaar Jan Fransz wo Moors ger. Woudenberg en tot hare erfgen. de kinderen van Merritgen Jans i.h.l. huisvrouw van Gerrit Jacobs wonende onder Stoutenburg.

AT010b003         1669       1 Juni

Overl. op de Driftacker Cornelis Geurts nalatende zijn wed. Heijltgen Henricks en 3 onm. kinderen Marritgen, Geurt en Wulphert Cornelissen.

Boedels. de wed. geass. met haar vader Hendrick Hendricks en Henrick en Evert Henricksz haar brs. t.e. en Jan Jordens, Thijman Jordens en Geurt Jordens omen (ohemen) van de voors onm. kinderen van vaderszijde t.a.z.

Overeenkomst. Aan Marritgen toeges. een bedt met zijn toebehoren ofte in plaatse een som van 50 gl. aan Geurt en Wulphert ieder 25 gl. boven haer vaders clederen en silverwerk t.z. lijve behoort, verders moet de wed. hen onderhouden tot mundigheijd of trouwdag, leeren lezen en schrijven.

Aan de wed. toeges. alle inb., huisraet, haef, peerden, beesten, pincken, varkens, hoenderen, wagens, ploegen, egden, enz. al wat tot de B + K rij behoort ook het coorn.

AT010b003         1669       21 Juni

Overl. Trijntgen Cornelis nala. t.h. weduwnaar Cornelis Willems en Willempje Cornelis getr. met Anthony Henricks, Judith Cornelis en Gerritgen Cornelis gez.

Boedels. tussen vader en kinderen (plaats niet vermeld).

AT010b003         1669       16 Juli

Willempgen Willems wed. en boedelh. van Aert Adriaenz geass. met Jan Willems en Jacob Cornelisz voogden van hare kinderen, zij verkoopt 3 danm polderland in de Haer in de vierde acker aan Willempgen Adriaens wed. van Jacob Jacobsz.

AT010b003         1669       29 Nov

Overl. Jorden Henricks nala. t.z. wed. Beatrijs Eng en kinderen Janitgen Jordens geh. met Jan Jacobz en Herick J. zoon en Jannitgen J. jonge dochter en Frans Jordens jongste zoon.

Boedels. in de boedel het getimmer op een Hofstede (“De Woert”) tot drije bergen, verder inb., haef en vee, bijen, enz.

AT010b003         1669       9 Nov

Huwelijk. Wij Aris Harmans va. Weijmtgen Henricks moeder vw Willem Aerisz weduwnaar van Petertgen Meusz tk brg. t.e. en Wij Sijetgen Wouters wed. Wulphert Peterz moeder Thijman Wulphert en Wouter Wulphert brs. Jan Henricks van Voskuijlen behoud ohem vanwege Engeltje Wulpherts jd. tk. br. wonende op Achterveld.

Inbreng bruidegom 1300 gl. Inbreng bruid 800 gl.

AT010b003         1669       16 Nov

Inv. en boedelstaet van Jan Cornelissen Boon weduwnaar van Aeltgen Henrick zijn overleden vrouw op 16 november 1669. Blijkbaar wonende in de Birkt onder Isselt.

Inventaris baten lasten uitvoerig beschreven. Jan Cornelis Boon neemt de inb., huisraet, haef, vee alles wat tot de B + K rij behoord over. Getekend 23 februari 1670.

AT010b003         1669       10 Dec

Comp Thonis Geurtsz wo Grimmensteijn onder ger Eembrug, hij machtigt Josem Boschman proc. om voor hem te vorderen van Reijer Thijsen wonende aan de Hoogenheert op Hoogland 122 gl. vant stuvergelt ter cause van landpachten van 6 danm land gelegen in de Haer competerende St. Peters Gasthuis tot Amf. gebruikt bij voors Reijer Thijsz en van de comparant overgenomen waer van ’t laatst der selve penn. verschenen is geweest Petri ad Cath 1669.

AT010b003         1669       10 Dec

Huwelijk Geurt Harmanst ohem (oom) w Harselaer vw Frank Henricks tk. brg. t.e. en Geurt Thonisz va. Aeltgen Reijers stiefmoeder Thonis Geurts broeder vw Willempgen Goorts jd. tk. br.

Inbreng bruidegom 200 gl. Inbreng bruid vijfte halve danm. in de polre de Hondt onder Hoogland.

AT010b004         1670       1 Jan

Gijsbert Thonisz de Paep verhuurt een huis staande in de Corte Hellestraat aan Jacob Jans Kerkhuijs jl voor 25 gl.

AT010b004         1670       21 Jan

Regeling van verscheijden questien tussen Wouter Ghijsberts voor hem selver en als ohem en momber van Ghijsbertgen Ghijsberts onm. dochter erfgenaam van Gerbreght Everts haar overleden nicht t.e. en Willempgen Willems wed. van Aert Adriaansz overleden t.a.z. over een som van 200 gl.

AT010b004         1670       1 Maart

Regeling over ’t gebruik van de bemesting tabaksland op Hamersveld tussen Cornelis Hooft van Huijsduijnen en Evert Jans van Calveen.

AT010b004         1670       14 Maart

Geurt Gerrits quant, verkoopt een halve vierendeel land gelegen in de Heerlijkheid Hoevelaken aan Maes Lambertsz en Meijnsgen Harmans echtel. Het land strekkende van de Hoevelakerweg tot aan Horstweteringe, daer oostw. Adriaen Bessels van Butselaar en westw. de cooper zelf.

Koopsom 600 gl.

AT010b004         1670      18 Maart

Al soo Cornelis Jacobsz en Willempgen Adriaensdr beijden leven echtel. deser werelt overl. nalatende haar erfgen. Jacob en Adraen  Cornelisz gebr. scheiding bij erflootinge tussen de gebroeders geass. met Willempgen Willems en Jacobgen Jacobs Moeijen van de voors Jacobsen Adriaen.

Aan Jacob Cornelisse ten loote gevallen de huijzinge, berg, schuur staande op grond van ’t convent van Marienhoof tot Amf. met de koeien, hoeij, stroeij, messe, enz. al wat tot de Koe + B rij behoort.

Item aan Adriaen en somme van 1096 gl. – 10 stvr en polderland, 3 danm land in de polre de Haer in de vierde acker, nog de helfte van 3½ danm land gemeen met Wouter Gijsbert van Goedswilligen (Gooswilligen Renswoude) en nog enige land en goederen.

AT010b004         1670       19 Maart

Huwelijk Jacob Cornelisz en Grietgen Jacobs. Inbreng bruidegom als boven.

Inbreng bruid de helfte van drie vierendeels land in de Haer en nog enige campen land (Eemenes).

AT010b004         1670       6 Mei

Huwelijk Henrick Lamberts bejaarde jonkman en Geertgen Elberts wed. van Jan Willems.

Inbreng bruidegom 200 gl. Inbreng bruid 500 gl. soo aan haeflijke als inboedel.

AT010b004         1670       10 Juni

Henrick Jansz wonende op Hagenouwe onder de Heerlijkheid Asschat verkoopt aan Jan Aerts en Henrickgen Gerrits echtel. 3/5 parten van omtrent 2 morgen veen gelegen in Grollencamp int Hateveen onder ’t Hogeland belend eene zijde wed. Bessel Beijshaer andere sijde Jan Rijcks op de Poll. Koopsom 185 gl.

AT010b004         1670       Juli

Achter volgens het vijfde capittel in de inventaris bij Maria Caen wed. van Gerrit Thonisz van Colverschoten. Verder vermeld Weijntgen Henricks wed. en boedelh. van Jan Thonisz Colverschoten, Ghijsbertgen Arijssen wed. van Henrick Thonisz, Ots Lamberts getr. met Sijtgen Henricks en Thonis Jans op Aschats overleden. In de goederen vermeld de respective landerijen bij gemeene omslag zijn gesteld op 11000 gl. (plaatsnamen niet vermeld).

AT010b004         1670       8 Juli

Huwelijk Jan Cornelissen Boon weduwnaar van Altgen Henricksz en Weijmpgen Everts.

Inbreng bruidegom 600 gl., best in haef, beesten, coorn. Inbreng bruid 500 gl.

AT010b004         1670       29 Juli

Corn. Hooft van Huijsduijnen machtigd de Hr. Anthony Gijsberts van Bennebroeck om vw hem comprnt te ontvangen van de erfgen. van Mr. Augusteijn Stalpert in zijn leven adv. van de hove van Holland een som van 375 gl. met rente.

AT010b004         1670       Juli

Tweede cappittel van inventaris en minute maegenscheid betr. de wed. van Gerrit Thonisz van Colverschoten.

AT010b004         1670       23 Okt

Harman Simons verhuurt aan Francois du Boos twee partijen lands ’t eene genaamd de Driftakker zooveel het in het jaar 1670 met toeback beplant is het ander genaampt ’t Bakkersland.

AT010b004         1670       28 Okt

Huwelijk inschrijving van Cornelis Aerts van Valkenhorst w op Hoogland en Geurtgen Gerrits van Langelaer w.i. Leusden.

AT010b004         1670       2 Nov

Huwelijk, Gijsbert Petersz brg. geass. met Peter Ghijsbertsz zijn va. en Henrickgen Jacobs jd. tk. br. geass. met Marritgen Dirxs haer moeder (plaats niet vermeld).

AT010b004         1670       1 Dec

Compr B(of W)essel Willems van Battum, getr. met Geertruijd Henricks t.e. en Cornelis Hooft van Huijsduijnen ,zij verklaren met ten anderen geaccodeert en getransigeert te hebben over seecker obligatie bij Rijck Beernts gewoont hebbende opt Erf genaempt de Rosmeulen gelegen onder Hamersveld, besteden t.b.v. onm. kijnt van Henrick Gerrits Bijeshaer ter som van 170 gl. 30 stvr gedateerd 30 juni 1660. Corn. Hooft v. H. had zich hiervoor borg gesteld.

AT010b004         1671       27 Jan

Gijsbert Thonisz v.h.z. Jacob Jordens w.t. Leusden als momber van onm. nagelaten kinderen van Metgen Thonis bij den zelve verwekt aen Geurt Jordens. Zij willen publiek verkopen 2/3 parten van een Huijzinge, hof, hofstede en berg met 2/3 parten van 7½ danm. gelegen in de Duijst (waarvan de resterende 1/3 part is van Wolbartus van Muijlweijck) gelegen in de ger. van de D., H. en S’huijzen belend noordw. Jan Geurts. zuidw. de erfgen. van Martien Meester, oostw. de St. Joris tot Amf.

Koper Wolbertus van Muijlwijck voor 1550 gl.

AT010b004         1671       10 Febr

Huwelijk, Jan Barths va. wonende op Nimmerdor vanwege Bart Jans tk. brg. t.e. en Petertje Jans jd. tk. br.

AT010b004         1671       7 April

Boedels overl. Jacobgen Stevens i.h.l. getrouwd met Henrick Jozphaes en 2 kinderen Steven Henricks en Metgen Henricks.

AT010b004         1671       16 April

Huwelijk Franck Thonis br. vanwege Evert Thonisz tk. brg. t.e. en Adriaen Henrick swa. vanwege Grijetgen Petersdr tk. br.

AT010b004         1671       Geen data

Verkoop van Eijckenheghout staande aan ’t bos op ’t Erf de Coop verkoper de Hr. Otto Sckraffer en aangewezen bij Henrick Jans.

AT010b004         1671       29 Mei

Huwelijk. Wij, Aeltgen Lubberts moe vanwege Wouter Cornelis tk. brg. t.e. en Jan Willems va., Neeltgen Gerrits moe, Willem Peelen swa vanwege Elisabeth Jansdr tk. br.

AT010b004         1671       2 Juni

Huwelijk. Wij, Jan Willems Hof br. vanwege Willem Willemse Hof brg. t.e. en Jacobgen Goosens wed. van Gerrit Thonisz moe, Cornelis Jans en Jacob Peters swa vanwwege Annitgen Gerrits tk. br. t.a.z.

Beijden wonende onder de gerechte van Stoutenburg in Hamersveld.

AT010b004         1671       4 Juli

Compr. Cuijnutgen Rutgers wed. van Ellert Jansz Coedijk en Jan Rutgers Schothorst en Rutger Ellerts echtg. accoord en afrekening gemaakt betr. de nagelaten goederen van Ellert Jans Coedijk za. in de boedel have, beesten, coorn, enz.

AT010b004         1671       15 Nov

Henrick Reijerz Bossendijck, weduwnaar van Heijltgen Gerrits geass. met Gerrit Henricks, Maes

Henricks en Meijns Henricks zijne soonen verkocht aan Reijes Henricks mede zoon al zijn inb., huisraed, linnen, wollen, al het linnen en wollen tot verkopers lijve behoorenden. Dat de cooper  mede zal genieten de peerden, coeijen cleijn en groot, varken, hoenderen, wagens, ploegen, eegden, socken (?), schuppen, greepen, vijlen, melkvoeten, coorn als anders mitsgader het getimmer op ’t Erf Lossendijck den vercooper competerende neffens de huur van ’t Erf en de landerijen. Dit voor de som van 1400 gl.

AT010b004         1672       16 Febr

Huwelijk. Wij Jan Bartz br. vanwege Dirck Bartz tk. brg. t.e. en Theuntgen Harmans tk. br. t.a.z.

Inboedel goederen als zij bezittende.

AT010b004         1672       9 Juni

Inv. en boedelcedulle doen maken bij Ghijsbertgen Thonis Keijersdr als wed van Jan Fransz i.z.l. gewoont op Moors, overleden 9 juni 1672. Huwelijksvoorwaarden gemaakt 5 mei 1669. Zeer uitgebreide boedel.

AT010b004         1673       12 Jan

Maes Henricks weduwnaar van Henrickgen Gijsberts daar het niet gelegen kwam langer in gemeenschap met de goederen van zijn overleden huijser te continueren.

Hij, Maes Henrick keert uit aan de erfgen. 66 gl., waartegen hij krijgt alle de haeftelijk , ’t coorn op ’t velt (dit voor de helft) verder roerende als onroerende goederen.

AT010b004         1673       21 Jan

Afreeckening voor Nicasius Leenderts timmerman en Peter Peters woonende in de Birkt betreffende pachten van het land van Nic. Leendert gelegen in de Birkt.

AT010b004         1673       21 Febr

Overlijden Grijtgen Peters was wed. van za. Jan Peelen nalatende erfgen. Jan Segers en Thomasgen Segers getr. met Peter Jans, Melis Henricksen Gort, Henrickje Goosens  (Jansdr) wed. van Goosen Heijmans, Peter Jans op de Rijedt, Jacob Jans molenaar, Henrick Jans op Hagenouw te saamen erfgen. van Grijtgen Peters haar overl. moeije. Zij verkopen de erfenis van haar moeij Grietgen Peters aan Tijman Wulphertsz getr. met Dirckgen Goosens voor de som van 40 gl.

AT010b004         1673       25 April

Al soo tussen Gijsbertgen Thonisdr, Thonis Thonisz genaamd Keuijer laatst nagelaten wed. van Jan Fransz t.e. en Gerrit Jacobs als vader van zijn kinderen verwekt aan Marritgen Jansdr was een voor dochter van gemelde Jan Fransz (Fransgen Frans getr. met Peel Jacobs (?) dit is doorgehaald) ook een voor dochter van Jan Fransz za. Jan Thijssen getr. met Gijsbertgen Jansdr mede dochter van Jan Fransz za. Om kwesties te voorkomen is in deze akte de boedel in minne en vriendschap geregeld. Aan de wed. toeges. de inb., peerden, beesten, have, wagens, ploegen. enz. al wat tot de B + K rij behoord.

Waartegen Gerrit Jacobs krijgt een stuk land met huis en hof genaamd de Keut gelegen in Snorrenhoef aangekoft bij Jan Frans za. en zijn eerste huisvrouw gebruikt bij Willempgen Jacobs Jordens. Item een som van 330 gl. die den bruikers van de voors landerijen nog achter zijn, nog 70 gl. van Jan Barten wo in de Hoef mits neemt hij Gerrit Jacobs cun socijs tot zijn lasten een obligatie die de boedel schuldig is aan Fijtgen Wulpherts.

AT010b005         1674       30 Jan

Huwelijk. Wij Reijer Dirckz br. vw Dirck Dircksz t.k. brg. t.e. en Aeltgen Rutgers wed. van Reijer Reijersz tot Hoevelaken moeder en Reijer Reijers de jonge, haar zoon vanwege Neetgen Reijers jd. haer dr. Tk. br. t.a.z. Inbreng bruidegom 50 car. gl. en clederen, linnen, enz.

Inbreng bruid 1/5 part in twee delen van ’t land, huijs, hof en hofstede gelegen tot Hoevelaken bij Aeltgen Rutgers haar bruidsmoeder bewoont op de laste van 500 gl. en eens 150 gl. waarmede de voors 2 gedeelte landerijen belast zijn verder clederen, linnen, enz.

AT010b005         1674       5 Febr

Attestatie verclaren onderges. Willem Jansz, molenaar, Jan Joosten ruiter van de Echeers, Ritmeester Warmosee en Gerrit Willems backer alle van competente ouderdom verclaren gehoort te hebben dat Thomas Jans wonende op Heiligenberg gezeijt heeft dat hij Tomas Jans op de molen van Zandtbrinck bij Jacob Jans bewoont gedaan heeft een half mud boeckweijt komen te malen daer uit des gezeijden Jacob Jans genomen zoude hebben 38 ponden meel of boekweijtmeel met de molster ofte gemael (?) en daer en boven den voors Thomas Jans de geseijden Jacob Jans molenaar verweten heeft dat hij Jacob Jans was een dief en schelm ’t welk hij Jacob Jans het is aantreckend en verzoekt ’t selve gebeetert te hebben. Alle welke jusurien: hij ad animum is recoveren en dat wij attestanten de voors Thomas ’t selve hebben horen spreecken – actum.

AT010b005         1674       7 Febr

Huwelijk Jan Cornelisz en Sijsbertgen Gijsberts. Inbreng goederen als zij bezittende (plaats niet genoemd).

AT010b005         1674       20 Maart

Alzo Aert Jans en Greijtgen Dircxs i.h.l. echtel. gewoond hebbende op ’t Nieuweland op ’t Erf genaamd Valkenhorst onder Hoogland nala. Roetert Aert, Cornelis Aert en Jan Aerts kinderen van voors. echtel.

Scheidinge als volgt aan Roetert toeges. bij lotinge becomen 1/3 van alle inb., huisraad, haeft, peerden, waagens, ploegen, enz.

Item de voors. Roetert 4 margen land genaamd Goorensland met huis, berg, schuur, voegelkooij en de lasten schulden des boedels.

Aan Cornelis 1½ mergen land gelegen op de Sneulder Eng en nog 1 margen gelegen voor de voors kooi.

Aan Jan een gedeelte van 3 margen gelegen achter de schuur van ’t Erf Valkenhorst bij Roetert Aerts voors bewoond.

AT010b005         1674       26 Maart

Huwelijk. Wij, Thijman Peters ohem, Jan Meusz, neef vanwege Simon Legertsz tk. brg. (en Joncker Jacob botter goede vrint) t.e. en Henrick Aerts broeder, Wouter Gijsbertsz behoudende vader vanwege Reijertgen Aertsdr tk. br. t.a.z.

Inbreng bruidegom de huijzinge, schuur, berg, hof en hofstede gelegen in Stoutenburg bij de bruidegom bewoond groot 1 danmaat op de laste van 200 gl. des bruidegom broeder competerende neffens 4 paarden zoo oudt als jong, goet en quaedt 3 koeien, wagens, ploeg, enz. al wat tot de B + K rij behoort. Inbreng bruid de helfte van een huijzinge en hofstede, bergh, de landerijen daaraan behorende tegenwoordig bij Henrick Aerts haar bruidsbroeder bewoond genaemd “Het Santhuijsgen” gelegen op Hoogland en haere clederen.

AT010b005         1675       3 Jan

Huwelijk. Garman Rijcks en Aeltgen Wouters (plaats niet genoemd).

AT010b005         1675       26 . . .

In akte van pacht van de coorn thienders op ’t Erf Hilhorst vermeld Willem Jansen Hilhorst wonende op ’t Erf Hilhorst.

AT010b005         1675       . . . Febr

Jofr. Eva Teulinex wed. wijlen Rijck Aerts van OudenBernevelt i.z.l. schepen desen stad verhuurt Evert Aelten en Marritgen Jans echtel. haar erf en bergh (huijzinge doorgehaald) met de landerijen daaraan behorende gelegen in Hoevelaken voor desen gebruikt bij Jacob Jacobse Buijs genaampt Doornicx Erf voor 6 jaren à 65 gl. jaarlijks.

AT010b005         1675       25 Febr

Jacobs Jans Gort, molenaar op Sandtbrinck voor hem en zijn andere broeders en zusters verhuurt aan Melis Henricks Gort zijn broeders des selfs huisvr. de huijzinge, berg (landerijen doorgehaald) genaamd “De Gort” met de landerijen (?) en de boomgaart daaraan behorende gelegen in Stoutenburg. 3 jaren à 70 car. gl.

AT010b005         1675       10 Maart

Henrick Dircx jonkman tegenwoordig wonende onder Hoevelaken tk. brg. en Neeltgen Gijsberts wed. van Peter Jansz gewoond hebbende op ’t Hateveen tk. br. Inbreng goederen als zij bezittende.

AT010b005         1675       2 Maart

Transport van ’t Erf de Brijlaer (zie ook 26 juli 1676) onder Barneveld.

Verkopers, Ariaentgen Thonis wed. Hessel Meusz..

Koper, Jan Henricksen van Voskuijlen gelegen in buurtschap den Aert belend sijde Elert Heijmansz erfgen. van Beernt Thonis, Gijsbert van Emelaar en Aert Geurst.

AT010b005         1675       . . . Mei (data niet vermeld)

Henrick Henricks van Leijderhorst verhuurt aan Jan Cornelisz de weij van zijn landerijen in de Heerlijkheid Hoevelaken.

AT010b005         1675       16 Juni

Inventaris en boedelcedule gedaen bij Henrick en Steven Jans zoonen mitsg. Aeltgen Jans dochter mede erfgen. van za. Evertgen Dirx gewesene wed. van za. Jan Huijgen zulks deze boedel op huijden den 16 juni 1675 bevonden is overgelevert aan handen van Greijtgen Jansdr wed. van Jan Jacobsz, Weijmpgen Jans wed. van Adrijaen Coning, Theuntgen Jans wed. van Jan Harmans, Geertgen Jans wed. van Henrick Jansz.

De echtelieden zijn eenige tijd gelegen overleden zonder preciese datum te weten.

Jan Huijgen overleden zonder testament, Evertgen Dirx heeft op de 22 marly 1670 heeft een codicill gedisponeert van haere goederen octrooi verleent 22 marly 1670.

Prelegaties dan hare oudste zoon Henrick Jans voor goede diensten 300 gl.

Aan haar dochter Aeltgen Jans voor goede diensten 200 gl.

Capittel van vaste goederen door Evertgen Dirx wed. Jan Huijgen aangekocht een huijzinge, hof, hofstede en landerijen gelegen op Hamersveld voor 3050 gl. gekocht van de Regenten van de L.V. Capel binnen A’foort alwaar van de kooppen. nog resteert 1525 gl. waarvan rente betaald wordt à 5% (aangetekend “dat wordt bij partijen gemeen gehouden”) 3 danm land in de polre De Hond ook bij de wed. aangekocht voor 712 gl.

Capittel van losse capitalen te samen 550 gl.

Nog te ontv. van de erfgen. Aert Jans in ’t Nieuweland daar Roetert Jansz een mede soon is 225 gl.

Inschulden Cornelis Taeij is schuldig voor een gecoft beest 20 gl.

Gereed geld 116 gl. – 3.

Capittel van het voordeel van de oudsten zoon ’t geen hij voor uit ten boedel moet trekken.

Dit bestaat uit een koe, 2 kalfpincken en eenige inboedel.

Capittel van Inb. en Huisraad, Have, vee, enz. [

Henrick Jans den oudste zoon neemt de goederen volgens taxatie over en hij huurt het Erf en Goed op Hamersvelt voor  12 jaren en betaald ook de rente aan de Hr. regenten van de L.V. Capel.

AT010b005         1676       1 Maart

Rabecca Claesdr wed. van Henrick Henricks van Leijdenhorst verhuurd haar Hofstede enz. gelegen in Hoevelaken op voorwaarde zoals het gebruikt is geweest bij de voorgaande bruikers aan Jan Gijsbertse Prins en Marritgen Cornelis voor 7 jaren het eerste jaar voor de som van 31 gl. 10 stvrs boven de ongelden en de volgende 6 jaren voor 180 gl. toepacht een strop hoosgen, goede maeije botter, 2 schepelen schoongemaakte terruwe, een vier paar smalle jonge hoenderen.

AT010b005         1676       29 Maart

Op navolg conditien heeft Wouter Gijsbertsz en Geertgen Henricks jd toecomende echtel. Zij hebben gekocht van Buijs Geurtse ohem, Gerrit Theunisz en Reijer Jans ohems van de nagelaten kinderen van za. Henrick Willems en Anna Simons i.h.l. echtel. een Huijzinge, hof en hofstede, boomgaert en 1 margen land genaamd  “’t Nieuwe Lanthuijsgen”onder de gerechte van Hoevelaken gekocht voor 225 gl.

AT010b005         1676       26 Maart

Aeltgen Everts wed. van Evert Henrickse moeder vw Evert Evert van Correlaar tk brg. t.e. en Jan Jordens en Wouter Jordens ohemen vw Geertgen Jansdr tk br. t.a.z.

Geen goederen (plaats niet genoemd).

AT010b005         1676       15 Juli

De Hr. Jacob Jordan van Westrhenen, oudste leenvolger van za. vader Johr Jacob van Westrhenen vraagt aan voor de Erfstafhouder den prins van Orangen de staten en leenmannen van de prov. Utrecht om beleend te worden met de thiend geheten Santbrinck gelegen in de kerspel Leusden volgens de leenbr. van den 6 september 1627.

AT010b005         1676       2 Sept

Huwelijk. Jan Willems weduwnaar van Thijmartgen Philips tk. brg. geass. met Claes Philips goede vrint te en Dirckgen Henricksdr tk. br. t.a.z.

Inbreng bruidegom 350 gl. in plaatse van zijn haef, peerden en beesten, varkens, wagens en ploegen voort wat tot de B + K rij behoort boven de educatie van zijn brg. voor kind.

Inbreng bruid 300 gl. daar in begrepen haer clederen, enz.

AT010b005         1676       29 Dec

Ov. Jacobus van Dolre was getr. met Maesgen Everts, Maria van Dolre was zijn zuster. Scheidinge tussen de wed. en Maria.

AT010b005         1677       17 februari

Juffr Margaretha Verhorst, laatst wed van jonkh Jacob Botter. Zij machtigt Bartholomeus Hagen om voor de Leenhove van IJsselsteijn te bekennen schuldig te zijn a.d. Hr Willem Roos 1000gl, zijnde ¼ part van een capitale hoofdsomme van 4000gl, de Heren van de Weeskamer tot Amersfoort t.l.v. Willem Roos als borger voor Bernt Huijge, coorncooper spreknede hebben volgens acte van borgtochten daarvan zijnde in dato …. De voorsch. 1000gl wordt als hypotheek genomen op seecker omtrent 18 mergen land gelegen onder Stuotenburg, genoemd de Nieuwen Horst, leens van IJsselsteijn.

AT010b005         1677       1 maart

Kwestie op ’t erf Ruitenbeek onder Leusden.

AT010b005         1677       30 April

Mr. Peter Frederick Norad cs verhuurt aan Aris Aerts van Roemen w.o. aan de Hoogenheert 8 margen mede daar gelegen.

AT010b005         1677       15 Juni

Bij verkoop van 1 margen veen vermeld Wouter Gijsbersts wonende aan de Lanthaer onder de gerechte van Hoevelaken.

AT010b005         1677       13 Oktober

Verkoop van 4 margen land op Hoogland bij des Hoogenheert.

AT010b005         1678       13 Nov

Cornelisgen Helmigh, wed. van Dirck Cornelisz en Pauwlus Willem van Nieuwdorp ieder voor de helft verhuurt aan Thonis Thijsz wo. in Leusderbroek op Doorncamps Hofstede, 4 mergen land gelegen aan 2 kampjes gelegen in L’broek.

AT010b005         1678       6 Dec (?)

De gezamelijke erfgen. van Gerrit Geurts en Heijltgen Jans i.h.l. echtel. verkopen enige landerijen op Hoogland, ten eerste een parceel bouw en weijland Heetvelt en bos gelegen neffens ’t Erf Schothorst groot 12 margen. Item een parceel genaempt de Leeuwerickcamp groot 2 margen mede daar gelegen.De Leeuwerickcamp opgehouden.

Het parceel van 12 margen genaempt Cleijn Schorhorst geboden 1300 gl. (verder niets vermeld).

AT010b005         1678       18 Okt

Comp Vrouwe Francoise Margaretha van Weede vrouwe van Johr Cornelis Arnolt van der Marssche.

Zij geeft bij donatie aan haar minderjarige dochter Ignatia van der Marssche ten eerste een Erf en Goed op Neerseldert. Item den Boelen Goossen thijent opgaande op Emmiclaar. De selve goederen gebruikt bij Aelt Gerritsz van de Ridder (?) en Reijer Thijssen cum socio mitsg. bij Herman Verhaar brouwer tot Amersfoort. En een Erf onder Houten.

AT010b005         1679       . . . Jan

In akte van procuratie vermeld Jorden Roelofsen wo. op ’t Erf Dashorst onder Woudenberg.

AT010b005         1680       24 Dec

Francois van Dompselaar verhuurt aan Meijns Henricks, weert in de Clock, de Huijzinge en Herberge de Klock op ’t Hoogeland bij de Hamsemolen met het landgoed 1 margen voor 1 jaar à 100 gl.

AT010b005         1681       27 Jan

Specificatie van ontvang en uitgaven als Thonis Everts op Schoonoort gehad en gedaan heeft als momber van de kinderen van Marritgen Everts zijn overl. zuster geweesene huijsvrouw van Reijes Jansz.

AT010b005         1681       24 Febr

In de akte bevind zich een gedrukt aangifte billet voor de Reele ingelden over de jaren 1680 die betaald moeten worden bij Reijer Jans Boons erfgen. Als schout v.h. H’land vermeld Thielman Bailli.

Slot akte. Aldus gedaan gehoort en gesloten ten overstaen Evert Reijers zoon en Nijesgen Reijers dochter kinderen van voors Marritgen Everts en Reijer Jans Boon ten overstaan van Bart Peters en Goosen Aals schepenen en gerechtsluijden van het Hogeland. Hiertoe verzocht en geroepen – actum 27 januari 1681.

Op een briefje vermeld Marritgen Everts in de Duijst.

AT010b006         1686       25 Jan

Jofr. Geertruijd van Westrhenen bej. dr. en Everard van Haverloo verhuren aan Willem Thonisz meerd. jm een Erf en Goed staende in de Hoge Birkt onder Soest. Gebruikt bij Thonis Gijsbert v. Roeten. 6 jaren à 200 gl. jaarlijks.

AT010b006         1688       9 Nov

Thonis Jans Henrick Jans en Aert Everts en teven als gemachtigde voor Maeijtgen Jans en Hendrina Jans dochteren. Bessel Jacobs als vader en voogt van zijn minderjarige kinderen verwekt aan Willempgen Jans zijn ov huisvrouw verkopen aan Evert Willems en Marritgen Cornelis echtel. w.o. de Glint (Erf) seecker 2 parten erftgen, huis, hof en hofstede en het land genaempt Voskuijlen en daar gelegen met de uitslaagh daaraan behorende. Dit voors gebruikt bij Jan Rijks, belend oostw. de Voskuijlderwegh daaraan behorend zoo ver het land strekt a.d. zuidz. cooper selve.

Koopsom 1200 gl.

AT010b006         1689       30 Mei

In huurcontract vermeld heeft Jan Brom wonende op Vrijburgt onder H’bergh verhuurt een stukje land aan Dirk van Voorthuizen, beenhacker.

AT010b006         1693       15 Febr

Dirk Pontkaes, getr. met Jannetje Hardije t.e. en Geurtgen Pentkaes wed. van Jan Haverman (verrekening van renten).

AT010b006         1693       Aktum 9 Dec

Memorie van doodschulden van Adriaen Henricks wo. in Stoutenburg op ’t Erf de Ouden Rist, overleden in november 1693. a.d. Maarschalk

het bier                20           vis                   4-15   suijker en kaneel          5

voor de Keur      30-14     de boter       7          rijst                                    1-15     baerlaken                           6

doodkist              5              weijt tot                   aan . . .                              2-10     ’t luijen i.d. stad               2-14

aan de armen                   rouwkost     6          eeck                                  10         tot Leusden voor . . .     

beloofd                5              rog                 1-10   8 pond stroop               1-10     en bijer (bier) aldaar

                                                                                                                                             geconsumeert

                                                                                                                                samen met ’t openen  6-2

AT010b006         1694       7 Febr

Willem Gijsbertsen v.d. Buijsert verkoopt aan Aris Stevensen v.d. Ruijgenduijst 5½ danm. land in de polre De Duist onder ger. van Sevenhuizen. Belend noordw. Gijsbert van Zijll v. Leijden, oostw. De Laek, zuidw. Johan Noijen, westw. Willem Corton. Koopsom 300 gl.

AT010b006         1694       24 Febr

Vrijwillige vercooping op ’t Erf de Oude Rist gelegen in Stoutenburg.

3             merry peerden                                                6             winter verkens

1             swart een winterspeert (?)                         2             stock bijen

5             kalfdragende koeijen                                    2             wagens

1             guste koeij                                                         1             ploegh

3             guste veersen                                                  3             eegden

eenige hoenderen

Imand daerinne gadinge hebbende die koomen op aenstaende diensdagh die weesen zal de 24 febr. 1694 des voornoens ten negen uuren precies op ’t selve Erf en Goed.

Segget voort.

AT010b006         1694       4 Maart

Huwelijk. Wij Wouter Gijsberts laatst wed. van Geertje Henricks tk. brg. t.e. en Rut Gerrits en Reijer Gerrits gebroeders vanwege Jannitje Gerrits, laatst wed. van Henrick Roelofsen tk. br. t.a.z.

Inbreng bruidegom inb., have, peerden, beesten, boedel en huisraad met het land dat hij bezit.

Inbreng bruid 1/6 part van 2 mergen in de Santhaar, 1/3 part van een danm land in de Duijst en nog enige stukjes land en veen en inboedel en vee.

AT010b006         1694       16 Maart

Jannetje Stevens wed. van Thonis Geurtse Keijer, Steven Thonisse en Geurt Tonisse meerderjarige soonen en gemachtigd voor Aert, Steffeny en Gijsberts Thonisz minderjarige kinderen van voors. Thonis Geurt Keijer. Verkoopt aan Dirck Jacobs van Bemmel en Erf en Goed, huis, hof, enz. gelegen in de Duijst groot ses danm.

Belend oostw. Johan Norath glazenmaker, zuidw. de hr. adv. Kick, westw. de Bunschoterweg, noordw. de Hr. Jacob van Westrhenen. Voor de som van 775 gl.

AT010b006         1694       27 Maart

Bessel Henricks wo. tot Leusden geeft over aan de Hr. Johan Brands oud borgm. van Arnhem 40 schapen, 3 koeien, een peerd, 6 mergen wintercoorn wegens pachtschuld t.s.v. 388 gl.

AT010b006         1694       1 Juli

Peter Henricksen verclaerde bij desen te cederenende te renuneiceren van soodanige erfenisse en besterfenisse als hem door ’t overlijden van Arien Henricks gewoont hebbende op ’t Erf de Ouden Rist in Stoutenburgt aengekomen is aen en ten behoeve van Barbara van Schaick wed. van za. Gijsbert van Emelaar en deselve erfgename welke overgijfte de voors B. v. Eemelaer is accepterende.

AT010b006         1694       3 Nov

Marritje Reijers, wed. van Geurt Jansen w. op ’t Hogeland bij de Hoogenheert geass. met Cornelis Jansz t.e. en Dirck Jans als momber van vaderszijde van Jan Geurtsz zoon van de voors. wed. Overeenkomst dat de voors. wed. i.p.v. haar rouwcleederen eens zoude genieten uit haar mans za. goederen een somme van 38 gl.

AT010b006         1695       1 Febr

Uit akte van verclaaring als volgt Cornelis Jans Hilhorst als momber van Jan Willemsz sijnde een soon van Willem Jans en aan Geertje Stevens verwekt. Geertje Stevens is nu getr. met Henrick Reijers, Geertje Stevens wo. op Hilhorst.

AT010b006         1695       29 Mei

Comp. Claes Hendricks van Leijdenhorst v.z.z. en als testamenteur v.d. testamente van Rebecca Claes van Leijdenhorst zijn moeder en Daniel van Leijdenhorst neffens Cecilia van Leijdenhorst te samen erfgenamen van voor Rebecca Cl. v. L. indies glt als eijgenaars van de huijzinge en landerijen gelegen in Gelderland onder Hoevelaken verhuurder t.e. en Jan Gijsbert Prins en Marritie Jans echtel. huurders t.a.z. met den anderen gereeckent en geliquideert aengaende de pacht van ’t voors. Erf en landerijen tot de jaren voors petri 1695 in cluijs betaelt in minderinge van de voorgaande  reek. of oude schuld 65 gl. die bedragende was 248 gl. al sulcx bevonden wordt dat den voors Jan Gijsbert Prins nog schuldig een som van 183 gl. en het loopende jaar gereserveert noghtans parthijen haer actie h(ier) aangaende de eerste pachtjaaren omme hetgeen voors te achtervolgen en verbinden parthijen haere respective personen en goederen, enz.

AT010b006         1695       8 Aug

Huwelijk. Evert Butselaer, laatst weduwnaar van Teuntje Brits za. tk. brg. en Weijmtje Jans, laatst wed. van Michiel Bloeijet tk. br.

Inbreng bruidegom 1/6 part in een parceel land a.d. Hogeweg. Item 1/3 part van de helfte van ’t Erf Butselaar met nog 1/9 part in de wederhelfte van ’t voors erf gemeen met . . . (?).

Inbreng bruid inb., huisraat, t.w.v. 60 gl.

AT010b006         1695       30 Aug

Boedels i.v.m. overlijden van Geurt Jansz nalatende zijn wed. Marritje Reijers en een onm. soontje.

De wed. geass. met Cornelis Jans Hilhorst voogt t.e. en Dirk Jans als oom en Henrick Jans behouden oom vw Jan Geurts. Aan de wed. toeges. den inb., have, peerden, koeijen, enz. al wat tot de B + K rij behoort, aan het soontje 325 gl.

AT010b006         1695       6 Sept

Huur Marritje Reijers en Gijsbert Dircks jm. Op 28 januari 1696 Erf Huijs op ’t Hoogeland tussen de Hoogencamp en de Hoogenheert aan de Bunschoterweg.

AT010b006         1696       28 Jan

Door de mombers van de onmundige kind(eren) van Marritgen Reijers, laatst gewesen wed. van Jan Geurts.

6             schoone kalfdragende koeien                   2             guite koeien

2             kalfdragende pinck veersen                       4             pinck veersen

1             overjarige veers                                              1             bruijn merry peert vullen dragend

1             twee jarige bruin peert

Item alle koeijen, hoeij, stroeij, linnen, wollen, wagens, ploegen, egden, enz. alle nagelaten bij Marritje Reijers oovrn.

Iemand daerinne gading hebbende die comen a.s. dijnsdagh over acht dagen die wezen zal den 28 jan. 1696 des voornoens ten acht uuren percijs op ’t voors Erf toebehooren Dirck Jacobs van Bemmel. Een ieder doet sijn profijt. Seg het voort.

AT010b006         1696       14 Juni

Publiek verkoop van de 2/3 garf van een margen rogh gelegen bij de Ham op ’t land van de Hr. Both genaempt de Tintel gebruikt bij Gijsbert Dirksen. De verkoping is ten huize van Willem v.d. Mast waard aan de Tolick (Hoogland).

AT010b006         1696       1 Aug

Erf huis gehouden aen den IJzerenhaert onder Hoogland van coorn, hoeij in de berg, rijs en stammen om te branden. melkkarren, stoppen, bedden, dekens, cooper al wat tot de koeijenhouderij, tapperije behoord nagelaten bij Ennickje Jordens overl. op de IJzerenhaert.

AT010b006         1696       14 Dec

Verkoop van schoon eijken heghout staande op ’t grote Erf tot Leusden.

Inlichtingen bij de “Costerin tot Leusden”.

AT010b006         1696       Geen data

Aankondiging. Een erfje te huur op ’t Hogeland genaamt Calveen gebruikt bij Aeltje Fransen wed. van Dirck Jansz aanvaarden petri 1697. Inlichtingen bij Cornelis Caen notaris.

AT010b006         1698       . . . Jan

Houtverkoping op Kleijn Calveen gebruikt bij Aert Louwen op Hoogland.

AT010b006         1699       13 Jan

Vermeld in akte van scheiding Jan Jansz en Jannitje Teuns in hun leven gewoond hebbende op Lockhorst.

AT010b006         1699       20 Juli

Corte staet en inventaris van de goederen nagelaten bij Geertje Cornelisdr geweesene huijsvr van Teunis Woutersen, overleden op Seldert voor drie jaren gedaan door de Buurman van ’t Hogeland.

Gevolligd door boedelscheiding in de boedel 9 melkkoeien, jong vee, 2 peerden, inb., huijsraed, enz.

Er waren nog 5 onmundige kinderen

AT010b006         1700       26 Mei en 20 mei 

Bavoort

AT010b006         1700       4 Okt

Huwelijk. Jan Jansen brg. en Marie Jans bruid, wed. van Rijck Willems.

Inbreng bruidegom 150 gl., klederen, linnen en wollen goed.

Inbreng bruid alle haar haeft, paarden, beestem en ’t geene tot de huishoudinge bouw en koeihouderij behoorende is als bij magens. op 29 sept. 1700.

AT010b006         1700       31 Okt

Huwelijk. Hermen Dircks weduwnaar van Annitje Henricks za. wo. in de Swarte Ruijter op ’t Hogeland t.e. en Fijtgen Alfers j.d. mede op Hoogland geass. met Alfert Willemsen Schothorst haar vader.

Inbreng bruidegom 800 gl. Inbreng bruid de vader beloofd 40 gl. alwaar hij kleren voor zal kopen, alsmede haar klederen, linnen en wol.

AT010b006         1701       18 Febr

Huwelijk. Wij, Claes Hesselsen va. en Hendrickje Willems moe. vanwege Hessel Claesen j.m. tk. brg. en Woutertje Breums wed. van Willem Aelsen za. bruijd.

Inbreng bruidegom 300 gl. en zijn klederen.

Inbreng bruid huisraad, haef en beesten al wat tot de B + K rij behoord.

AT010b006         1701       29 Mei

Huwelijk. Wij, Dirck Jansen Zuijdwint vader vanwege Hendrick Dirksen j.m. tk. brg. en Evertje Everts j.d. tk. br.

Inbreng bruidegom 1400 gl., klederen, zilver en goud.

Inbreng bruid klederen, wol, linnen, zilver en goud.

AT010b006         1701       8 April

Overleden Marritje Henrick nalatende haar weduwnaar Claes Jacobsen en th erfgen. Jacob Claesz meerderj. j.m. en Teunis en Henrick Claesz soonen en Aeltje en Geurtje Claesz dochteren. Boedelscheiding tussen va. en kinderen geass. met Henrick Bessels (Meungh) aan de kinderen toeges. ieder een silvere Ducaton  alzulks te samen 15 gl. 15 stvrs waartegen de weduwnaar krijgt alle goederen des boedels en onderhoud van de kinderen.

Huwelijk Claes Jacobs weduwnaar van Marritje Henricks brg. t.e. en Frans Jansz swa. vanwege Annitje Everts j.d. tk. br. t.a.z. Alle wonende onder Hoogland.

Inbreng bruidegom zoo aan land, bijen als ander, uitgesondert de klederen tot zijn lijf behoorende (?) eens een som van 600 gl. Inbreng bruid haar klederen.

AT010b006         1702       10 Nov

Overleden voor omtrent 2 jaren Wouter Gijsbertse nalatende zijn weduwe Jannitje Gerrits en 6 kinderen, Anna Wouters meerderj., Gijsbert en Willem Wouters minderj. soonen, Neeltje, Lisbeth en Stintje Wouters mede minderj. Boedelscheiding. Zij wonen in ’t Veenhuisje.

AT010b006         1703       30 Maart

Huwelijk. Wij, Gerrit Cornelsz brg. weduwnaar van Marritje Jans van Lambalgen geass. met Cornelis Jans Hilhorst zijn vader t.e. en Gijsbert Peters va. vanwege Rijckje Gerrits j.d. tk. br. t.a.z.

Inbreng bruidegom de helfte in de Hofstede gelegen op Hamersveld gemeen met zijn onm. kinderen aan Marritje Jans verwekt.

item 127 gl., .. stvr en 7 penn. van de onmundige in de Hofstede competerende. Mitsg. nog 75 gl. voor rouw, voordeel en inschulden bij dezen daer voor gestelt.

Den inb. en huijsraed, peerden, koeien, egden, ploegen, koorn, enz. en de lasten des boedels.

Inbreng bruid de som van 100 gl.

Scroll naar boven