Gerard van Swijnevoort

AT013a001          1666 – 12 Sept

Thijmen Hendricks, wonend in Leusderbroek, gehuwd met Willempje Willems, verklaart schuldig te wezen aan Aert Matheussen van der Maeth wegens lening, een som 800 caroligulden en daarvoor te betalen en rente jaarlijks 36 caroligulden.

Tot onderpand zijn erf en goed, huis en hofstede gelegen in Leusderbroek, strekkend van de beek af tot de Suijdwint toe; oostwaarts mr. Willem de Swart, en westwaarts Cornelis (de (Ridder), erfgenamen, wezende thins en keurmedig goed van de domeinen.

AT013a001          1666 – 25 Nov

Testament van Jan Francken en Geertje Jans, echtlieden, wonende op Hamersveld.

AT013a001          1669 – 2 Mei

Jan Thonnisz, zoon van Thonis Willems, wonende bij de Hamse molen, als oudste zoon en successeur of leenvolger van  zaliger Marritje Jans, zijn moeder, in het leven huisvrouw van Thonis Willems voornoemd.

Hij machtigt Arnolt van Haverloo om te compareren voor de Leenhoeve van IJselsteijn, om aldaar uit naam van de genoemde comparant om beleend te worden met een perceeltje land genaamd Weede Part, groot 1 mergen gelegen op Hoogland. Met de halve buitenweg daar noordwaarts aangelegen, en eertijds gespleten van het erf Groot Weede, bij zijn moeder achtergelaten en hem, comparant aanbestorven (zijn moeder was hiermede beleend in het jaar 1656).

Tevens machtigt hij de genoemde Arnolt van Haverloo om dit perceel over te dragen aan Reynier van Ingen, secretaris van ’t Hoogeland.

AT013a001          1671 – 20 Okt

Testament van Jacobje Wouters, huijsvrouw van Hendrik Clijsz wonende op Eeckerijs onder Woudenberg.

AT013a001          1672 – 1 Maart

Verklaring gegeven door Meus Stevensen, van competente ouderdom, wonende op het erf Santbrinck en Jan Rijcks, wonende op De Bieshaar, oud 30 jaar, waarin zij getuigen dat Dirck Andriesz, j.m., geboren in Amsterdam, altijd een eerlijk man is geweest. (Plaats niet genoemd)

AT013a002          1675 –

Jan Ghijsberts Buijs en Cornelia Brickquery echtlieden, verklaren schuldig te wezen aan Henrick (Bereck?) wonende tot Haarlem, 110 gulden terzake van rente over 4 jaren van 300 gulden, ten behoeve van de voornoemde Berick., gehypotheequeert geweest in een huizing en land, groot vier danmaten, gelegen in Nederzeldert, bruiker was Thonis Thonissen.

AT013a002          1676 –

Comparant Henrick Henrickse wonende op Voskuijlen en Brant Goosens en als mombers van Wouter Evertsz en Geurtje Goosens, haarlieder broers en zusters, schoonbroer en schoonzusters respective: tezamen erfgenamen van Goosen Gerrits en Geertje Brants, hun vader en moeder, schoonvader en –moeder, respective.

Zij verklaren verkocht te hebben aan de heer Henrick Spiegel, 6 mergen zo weide als bouwland als daar liggende op de Modderbeek onder Stoutenburg. Gekomen uit de boedel van voornoemde Goosen Gerrits en Geertje Brants en gesplitst van het erf De Modderbeek.

Daaraan de ene zijde de erfgenamen van Johan Francken in zijn leven scholtus van Stoutenburg en aan de andere zijde!!! (deze akte is niet verder afgemaakt!!!).

AT013a002          1679- 23 Mei

Geurt Gerritse wonend op De Haer onder Zevenhuizen als oudste nagelaten zoon van Gerrit Geurtsen. Hij verklaarde in die qualiteit in krachte dezes te mogen lijden en consenteren, dat Hendrick Jansen, wonend in Leusden, gehuwd met Ariaentje Gerrits, zijn zuster en zijn zwager, van de stadhouder van de Leenen van St. Pauwels binnen Utrecht, opdracht verzoekt en impeteren (erop aandringen) behoorlijke leenbrief in forma van zeker stuk erf en heetveld, eertijds gehorig aan Goed te Lienaers, gelegen op Hoogland achter De Goor, van Hendrik Zaal, zo groot en klein hetzelve aldaar vanouds afgrave ligt.

Strekkende nae Schothorst, belend als bij de oude leenbrieven en dat de voornoemde Hendrick Jansen daarmede verleijt en beleend wordt en op zijn naam geannoteerd enz.

AT013a002          1679 – 20 Juli

In deze akte van afrekening van rente vermeld Evert Buijs wonende op Cleijnwee op het Hoogeland.

AT013a002          1681 – 25 Sept

Testament Aert Thijmensen, j.m., wonend tegenwoordig op Hoogland op De Wetering, institueert tot zijn erfgenamen zijn moeder Roelofjen Aerts, tegenwoordig huisvrouw van Hendrick Cornelisz, wonend op de Wetering voornoemd.

AT013a002          1682 – 9 Mei

Testament van de heer Willem van Dashorst, apothecaris. Hij testeert aan Wilhelmus van Dashorst zijn zoon, en Catharina van Dashorst, zijn dochter, gehuwd met Johannes (Moeijen?), goederen binnen Amersfoort; item het halve erf genaamd Rollecooten, gelegen in De Hoeff (Hoogland) en polderland.

AT013a002          1683 – 18 April

Cornelis Jacobsz Keijersen, wonend in Oude Tonge, voor zichzelf, en als lasthebber van Elisabeth Andriessen, zijn moeder, weduwe van Jacob Cornelissen Keijersen; verder voor Cornelis Jacoba Keijersen en Adriaan Bijbel gehuwd met Jaesmijntje Jacobs Keijersen, om te compareren voor het Gerecht van Hoogland, en aldaar tot vermaning van de Ed. ………… van de Burgh, apothecaris, ten behoeve van de zelve, of zijn huisvrouw of de erfgenamen, te transporteren een zeker erfje met huis, hof, boomgaard met omtrent 7 mergen land, gelegen onder de voornoemde gerecht op Calveen, aan de Heijsteeg, belend naast het land van de erfgenamen van Paulus Bor.

AT013a002          1683 – 28 Aug

Comparant Jonkr. Jacobus de Raad, Heer van Kerckum en Bijvoorde, tegenwoordig residerende op Emelaer.

Hij verklaart getransporteerd te hebben aan en ten behoeve van de heer Henrick Lauwrens Spiegel, een som van 2100 gulden, als zijn Edele, zijn competerende van de Hr. Gerard van ….apenbroeck, Anna en Jan van ….apenbroeck ter zake van (7?) jaren interessen jaarlijks, ter somme van 300 gulden volgens accoord op 5 november 1661.

De 1e comparant blijkt nog pacht schuldig te zijn betreffende het erf Emelaer.

Accoort en verrekening met de heer Spiegel, ten behoeve van de heer Benrinck, en in toekomende, zo lang zijn Edele, het erf gebruiken zal.

AT013a003          1686 –

Henrick Cornelis, wonend op De Wetering en Jan Aertse, wonend in De Birkt, zij verklaren Albert Rutgers van de Oudendoelen, schadeloos te houden van 150 gulden als hij heeft betaald aan de 1e comparant. Blijkt een restant kooppenningen te zijn als hij van de Oudendoelen, dit kapiraal als een pacht belegt ten behoeve van Jan Gijsbertse.

Op 13 mei 1681 gevestigd in een erf en goed groot 2 danmaten, gelegen in de polder De Hond, onder Hoogland en bij hem Albert van de Oudendoelen, gekocht.

Akte niet gedateerd en niet ondertekend.

AT013a003          1686 – 8 Maart

Comparant Jan Pontkaes, meester chirurgijn, als executeur van het testament van Rijckje Dirks Pontkaes. Hij verzoekt de notaris om zich te begeven naar Henrick Willemsen, bruiker van zeker erf op Hamersveld, en conform het testament van de voornoemde testatrice, gekocht met de penningen bij haar nagelaten en hem Henrick Willemsen, insunueeren, en de pachtpenningen moet betalen aan hem, comparant.

AT013a003          1688 – 23 Nov

Gerrit Hendriksen, wonend in Leusderbroek, en verklaarde hij, comparant aan Aelbert Theunisse Voskuijlen, verkocht te hebben 2 paarden, 3 koeien, 2 wagen, 1 ploeg, 3 egden, alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. Voorts 6 immen, koren en inboedel en huisraad, berustend op het erfje en goed de voornoemde Albert Theunisse competerende;

bij hem comparant in huur gebruikt, dit voor de som van 286 gulden-10stuivers.

Hiermede werd voldaan pachtpenningen en ongelden.

AT013a003          1693 – 31 Jan

Verklaring. Ten verzoeke van Jan Pontkaes, chirurgijn en inwoner van Amersfoort, gedaan door Henrick van Doornick en Geertje Gerrit, echtlieden, Willem Cruijf en Geertje Willems, huisvrouw van Peter Sleumer???, alle van competerende ouderdom en wonende in de stad.

1. De requrant verklaart dat de bovengenoemde personen ten huize van de requrant hebben gewoond en dat Henrick van Doornick en Geertje Gerrits er nog wonen.

2. Dat zij dikwijls ten huize van de requrant hebben gezien, Dirck Pontkaes, des requets vader, en hem menigmaal hebben horen zeggen dat hij van zijn dochter Geurtje Pontkaes was afgegaen en ten huize van de requirant gekomen omdat zij, Geurtje, haarzelf, ook hem en zijn vrouw bedorff??) om Pauwels Haverman en niet hadden waar om van te leven, en diergelijke in substantie.

3. Dat hij zijn hemd zeven weken had aan gehad.

4. Dat zij hebben gezien dat hij was vol luizen en pluijzen en vol van schurft.

5. Dat zij hem, Dirck Pontkaes ook vele malen hebben horen zeggen, hadden wij onze Jan niet zijnde de requat, zo zouden wij moeten vergaen of gaan bedelen en dergelijke woorden in substantie.

6. Dat hij getuigen dat de requt. de voornoemde Dirck Pontkaes, zijn vader heeft …………..en gereinigd en van zijn schurftheid genezen en dat hij ten huize van requt wel is onderhouden geweest, en het beste van de tafel heeft gehad en daar zo wel was als ergens (houden konden).

7. Verklaren Willem Cruijff en Geurtje Gerrits voornoemd tezamen dat voornoemde Dirck Pontkaes, en zijn vrouw ten huize van de requt zodanig getracteerd geweest als ouders van een goede zoon zouden kennen worden getracteerd; dat zij daar altijd hebben genoten het beste en niet het slechte. Item dat de requt en zijn huisvrouw het uit hun mond hebben bespaard, en aan vader en moeder gegeven. Enz. En verklaarde de comparanten desnoods met ede te bevestigen.

AT013a003          1693 – 1 Juli

Testament van de heer Petrus Philippus van Blocklandt en vrouwe Maria Margaretha de Bunnick, lijftocht op de langstlevende.

Zij legateren ten behoeve van de heer Diderick van Blocklandt, heer van Gijsen, zijn edele vader in cas dat zij geen kinderen kregen, zeker 16 mergen land in Naaldwijck; item het erf en goed genaamd De Zuijtwind, gelegen onder de gerechte van Hamersveld; item het erf en goed genaamd De Nieuwe ofte Cleijn Riet, gelegen in Asschat.

Vermeld nog een havezaat genaamd Groot Hoefsta……, gelegen in Putten, zijnde leenroerig aan de Abdisse van Elten.

Verder polderland in Bunschoten, De Haar, Zevenhuizen.

Nog legateren zij in dien zij zonder kinderen sterven, aan de Heer van Gijsen, het erf en goed Ooievaarshorst, neffens het erf en goed Cleijn Ooievaarshorst, tijdens hun huwelijk aangekocht.

Indien hun vader en zij beiden zonder kinderen komen te sterven, komen de goederen aan de Heer Gerrit Joseph van Blocklandt.

AT013a003          1693 – 3 Nov

Comparant Jan Arissen ende Maaijchje Arissen, ten eenre, en Cornelis Harmsen ter anderen zijde. Zij hadden gemeen nog de helft van 1/4 part van zeker goed genaamd Te Broek, gelegen in Woudenberg. Het wordt toegescheiden aan de 1e comparant. Verder nog enige stukken land.

AT013a003          1694 – 27 Febr

Testament. Jan Gijsbertse van Hasselaer en Gijsberttje Willems Schimmel echtlieden, wonend op Hoogland.

AT013a003          1694 – 19 Maart

Henrick Thijssen Cuijper, burger van Amersfoort is schuldig aan de erven Cornelis Boelhouwer 250 gulden. Wordt afgelost in 2 termijnen. Het 2e wordt afgelost in mei 1695. Het 1e termijn nu mei 1694. De penningen komen uit de pachtpenningen als Geurt Henricks als molenaar op de Bavoortse molen schuldig is.

AT013a003          1694 – 20 Juli

Testament. Jorden Thonissen en Gerritje Theunissen, echtlieden, wonende op Ronselaer, gerechte Woudenberg.

Zij bemaken aan hun dochter Marretje Jordens, 700 gulden maekende met 300 gulden bij Thonis Jordense haar bestevader, aan haar bemaakt de som van 1000 gulden.

Aan haar beider andere dochter, Jannetje Jordens ook 1000 gulden, welke bij haerlieder zullen worden genoten en getrokken uit het erf en goed Broek.

Verder aan haar zoon resp. broer Jordanus Jordense, een gelijke portie bij verrekening verdeeld zal worden.

AT013a003          1695 – ?Maart

Comparant Henrick Cornelisse wonende op De Wetering op Hoogland, weduwnaar van Roelofje Aerts, zijn overleden huisvrouw.

Scheiding en toedeling moedersgoed aan de kinderen genaamd Cornelis, Mor, Thijmen en Meerten, met assistentie van de mombers Cornelis Jacobs wonende in Ter Eem, neffens Jacob Jansen den Hartog, wonend op De Lodijck.

AT013a003          1696 – 10 Aug

Akte van insinuatie. Aert Willems wonend op de Hoogesteeg onder Hoogland contra Fijtgen Alferts, mede wonend op Hoogland.

AT013a003          1696 – 13 Nov

Cornelis Harmsen wonend onder Woudenberg, renuncieert en afstand te doen aan en ten behoeve van Jorden Theunissen en deszelfs huisvrouw, van enige stukken land, zo in dier voege hem comparant bij scheiding tussen hem en Jan Arissen en Maetje Arrissen en de helft  van 1/4 part van zeker goed genaamd Broek, gelegen onder ger. Woudenberg. Opgezegd 13 november 1693, zijnde in het geheel leenroerig of thiensgoed van de heer van Bovenweert.

Bekennende hij, comparant, de gehele kooppeningen door de voornoemde Jorden Thenissen voldaan te zijn.

AT013a003          1699 – 19 Febr

Johan Sprenger verhuurt aan Rut Willemsen het erf en goed Haeckhorst gelegen op Hamersveld aan De Wetering. 6 jaren voor 295 gulden, sloten en banwerken maken.

Uit de huur gehouden de kamer, Het Duijfhuis met de boomgaard.

De huurder moet eens per jaar de familie uithalen met wagen en paarden en naar behoren tracteren.
Toepacht 1/2 vierendeel boter en 2 paar goede hoenderen.

AT013a003          1701 – 1 Febr

Jorden Theunissen en Gerrigie Theunis, echtlieden, wonende op Ronselaer, onder Woudenberg, herroepen hun testament van 20 juli 1694. En zij bekrachtigen weer het testament van dato 30 maart 1689 gepasseerd voor Notaris Nicolaas de Cruijff binnen Utrecht. (Hij ondertekent Jorden Thonissen.)

AT013a003          1704 – 4 Dec

Comparant Hendrik Jansen Ruijtenbeeck en Ariaantje Gerrits echtlieden, wonend in Leusderbroek.

Zij legateren aan Ghijsbert en Peter Henricksen, zonen, mitsgaders haren dochters Heyltje en Niesien Henricks, een som van 1000 caroligulden en dat in vergelijking van een camp land als daar ligt in Leusderbroek, genaamd De Plascamp, bij haar, comparant gekocht en aan Jan en Gerrit Henricksen Hare zoonen getransporteerd.

AT013a003          1704 – 14 Maart

Jordanus Jordense, gehuwd met Willemeijntje Geurts Verschuur, tevens gemachtigde voor zijn vrouws minderjarige broer en zusters, verhuurt aan Jan Geurts Verschuur bije jonkman een zeker erf en goed gelegen aan Het Heetveld, bij haarlieden ouders nagelaten. 6 jaren voor 180 gulden.

AT013a003          1704 – 29 Maart

Schatting van de inboedel, have, vee enz. op het bovengenoemde erf aan Het Heetveld.

Ondertekend Jan Geurtsen Verschuur en Jordanis Jordensen van Ronselaer.

AT013a003          1704 – 13 Nov

Johan Sprenger verhuurt aan Melis Gerritsen, wonende in Leusderbroek, het erf en goed Haeckhorst, gelegen in Hamersveld, uitgezonderd de kamer, schuurtje, boomgaard en hofje en de camp die Dolre gebruikt. 6 jaren voor 200 caroligulden, ingaande 1706 – 1712.

AT013a003          1707 – 14 Maart

Testament. Jan Melisse, molenaar aan de Hamse molen, en Grietje Melisse, zijn zuster.

In de goederen vermeld inboedel, have, en vee en al hetgeen tot de koeienhouderij behoort.

AT013a003          1707 – 15 Mei

Testament Meijntje Vastrick, weduwe van Jacob van Haerbeeck.

AT013a003          1709 – 6 April

Uit akte van procuratie blijkt dat Francis van Dolre getrouwd is met Elisabeth Sprenger.

AT013a0031709 – 18 Nov

Comparanten Rijckje Pontkaes, weduwe van Johannes Sprenger, ten eenre en Jofr. Elisabeth Sprenger, weduwe van Frans van Dolre, ter anderen zijde.

1e Comparant verkoopt aan de 2e comparant 2 bergen, het backhuis, de grote schuur daar de gebinten inkomen (?), de kleine schuur, staande op het erf Haeckhorst aan De Wetering voor zodanige penningen als waarop het geschat zal worden bij Melis Gerritsen, buurman van Hamersveld en een onpartijdige timmerman.

AT013b001         1664 – 23 Aug

Alzo Seger Hillebrants, ten huize van de Eerweerdige Heer Antonius Guisius, zeker positijff (orgel) van 8 voet gedect, de prestant open 4 voet, continuerende 7,5 register met een gekoppeld pedaal en het klavier onder voluit heeft laten maken en aldaar berustende en men bedachtens was dat over de eigendom van dien naderhand enige onlusten tussen haar resp. erfgenamen.

Zo is tussen dezelve Seger Hillebrants ten eenre en de voorn. heer Guisius zijn Ed. leven lang gedurende well zall worden gebruikt zonder dat de voors. Seger Hillebrants of zijn erven de voornoeme Heere int voors. gebruik zullen mogen molesteren, maar niet dat dezelven daaraan enige eigendom pretendeert; maar den eigendom van hetzelfde positijff, gemerckt de penningen, tot het volmaken niet bij den voornoemde Guisius maar bij de voornoemde Seger H. waren verstrekt.

Bij het afsterven van de heer Guisius gaat de eigendom weer naar S. Hil. of zijn erven.

Voor het gebruik betaalt de her Guisius 20 caroligulden per jaar. Ingegaan februari 1665.

AT013b001         1666- december

David Emmerikx van Ruytenbeeck, voor de ene helft en Harmken Lamberts, de andere helft, verkocht aan Willem Willemse mack het maetgen en england gelegen op de Modderbeek onder Stoutenburg, karspel Leusden.

Oostwaarts mr. Peter van Schadijck, westwaarts de voorn.beek, noordwaarts de erven Johan Francken in zijn leven schout van Stoutenburg, en zuidwaarts het erf ’t Vliet; item nog 2 mergen land mede gelegen omtrent de voornoemde beek, oostwaarts Goosen Gerrits, noordwaarts en zuidwaarts de weduwe van Dirk Camp. Koopsom 3100 caroligulden.

AT013b001         1667 – 22 Jan

Jan Gerrits in den Gort (plaats niet genoemd) verkoopt aan Pieter Jans wonend op Barneveld, al zijn meubels in de voornoemde huizing, mitsgaders het koren te velde en de schuur en 2 koebeesten voor 153 gulden-3 stuivers.

Hiermede wordt de huur betaald aan de eigenaars en Pieter Jans wordt nu huurder.

AT013b001         1667 – 6 Febr

Overleden Marritje Jans, nalatende haar weduwnaar Simon Henrickse, mitsgaders Jannitje, Willem en Jan Simons. Scheiding opgemaakt met assistentie van Oth Peters en Jan Teunis, voogden.

(Plaats niet genoemd)

AT013b001         1667 – 15 Febr

Huwelik. Dirck Thijmans, wonend op Groot Donselaer, vanwege Henrick Henricks, toekomstige bruidegom ten eenre

En Teunis Jans, wonend op Voskuijlen, vader, vanwege Arisje Theunis, bruid.

Inbreng bruidegom de goederen hem aanbestorven. Inbreng bruid 600 gulden.

AT013b001         1667 – april

Overleden in Stoutenburg Hendrick Otten, kleermaker, nalatende zijn onmondige kind Marritje Henrick, bij hem aan Fransje Thijmans, zijn overleden vrouw, verwekt.

AT013b001         1667 – 24 Juli

Cornelis Boelhouwer als gemachtigde van juf. Anna van Vlooswijck, weduwe van Jacob de Waal, verhuurt aan Nicolas van Velzen Het Swarte Bergje in Leusden, naast nog 4 mergen.

4 jaar voor 60 caroligulden jaarlijks.

AT013b001         1667 – ?

Wouterus Camp verkoopt aan Willem van Dijck 3/4 danmaat land in de polder De Hont onder Hoogland

AT013b001         1668 – 17 Jan

Regeling over het gebruik van een stallinge tussen Jacob Rijcks en Ghijsbertje Jacobs, echtlieden en de eerwaarde heer Antoni Guisius.

AT013b001         1668 – 31 Jan

Verhuur van drie-vierdel lands gelegen aan het erf Luttique (plaats niet genoemd).

AT013b001         1668 – 22 Dec

In akte van boedelscheiding vermeld, overleden Helena Batels, in haar leven gehuwd met Jan Pontkaes en Johannes en Lambertus Jansz haar kinderen.

AT013b001         1670 – 9 Jan

Huwelijk. Wij, Lodwijck van Lommertsum, Cornelis Hooft van Huysduijnen en Johannes de Bruijn, broer en zwagers van Lauwenborgh, vanwege Jacobus van Lommertsum, toekomstige bruidegom,

En Ghijsbertsen van Lauwenborgh en Godefroy van Meerveen, broer en vriend, vanwege Anna van Lauwenborgh, toekomstige bruid. Inbreng goederen als zij beiden bezittende.

AT013b001         1670 – 20 Maart

Condities waarna Clemens Cornelis (Spijker) en Jacob Jureaen van Lijnden als lasthebber van Aeltje Ghijsberts, weduwe van Ghijsbert Henricks Bleijker, bij openbare willen verkopen de navolgende percelen (grafstede in de kerk en perceel veen) item nog de helft van het Kijftveen, waarvan de andere helft Jacob Jans toebehoort; alles in Hoevelaken.

AT013b001         1670 – 26 Aug

Overleden Hendrick Willems op Zijdwint, nalatende zijn weduwe Sijtje Willems. De weduwe was overeengekomen met de erfgenamen van voornoemde Hendrick Willems, de haef, beesten, berg en scheurtgen te laten waarderen.

Soo is deze lopende maand augustus bij Jan Willems, Gerrit Jans van Leersum, Ghijsbert Cornelis Schoothorst, Jan Jans op De Bieshaer, en Jan Henricks op Voskuijlen: deze hebben de boedel geëstimeerd op 1811 gulden.

Het erf Zijdwint wordt met goedvinden van de eigenaars in huur overgedaan aan Dirck Jans, haar zoon, die ook de inboedel over de geschatte waarde overneemt.

AT013b001         1670 – 18 Nov

Alzo Arrisje Theunis in het leven huisvrouw van Hendrick Henricks op Voskuijlen was overleden, nalatende Hendrick H. tot haar weduwnaar en Hendrick Hendricks de Jonge, haar zoon nog onmondig.

Boedelscheiding tussen vader en zoontje, geassisteerd met Meyns Gerrits en Sander Arris, ten eenre

En Teunis Jansz als bestevader van de onmondige, geassisteerd met Willem Lubbers en Hendrick Fransen, ter anderen zijde.

Aan Hendrick Hendricks de goederen van de boedel; aan het zoontje zijn moedersgoed.

AT013b001         1670 – 18 Nov

Huwelijk. Mor Jansz, bejaarde jonkman, en Dirckje Jordens, bejaarde dochter.

Inbreng goederen niet beschreven.

AT013b001         1671 – 27 Jan

Huwelijk. Thijs Gijsbertse vanwege Gijsbert Thijssen, zijn zoon, toekomstige bruidegom en Gijsbertje Helmerts, geassisteerd met Helmert Thijmen, vader.

AT013b001         1671 – 9 Febr

Verkoop van 1/4 part van eenvierdel land buiten de Camppoort, strekkende van de Hoogenweg tot op de beeck toe, daar aen eene de Stroop af en aan de andere C. Eyckhuyzen tot Amsterdam.

AT013b001         1671 – 1 Juni

Judith Hillebrants verhuurt aan haar zoon Pieter Jansz van Brienen een huis in Amersfoort

AT013b001         1672 – 26 Maart

Overleden Geertje Jansdr. In het leven huisvrouw van Jan Hendrickse, wonend in De Birkt, nalatende haar weduwnaar voornoemd en haar 5 (staat 4) kinderen: Hendrick Jansz, Jannitgen, Gerbregt, Aeltgen en Gerrigje Jans. Boedelscheiding tussen vader en kinderen.

In de goederen inboedel, have, vee, koren enz.

De estimatie van de boedel geheel aan de akte gevestigd en beschreven.

AT013b001         1673 – 12 Juni

Cornelis Aerts van Esvelt, bij dezen (en zijn successeuren) in een eeuwige en staedigge erfkoop, verkocht aan Willem van Liender, zijn zwager, zijn verkopers aenpart in het erf in Hoevelaken, tegenwoordig gebruikt bij de kinderen van Jan Evertz, zaliger, en waarvan de kooper mede 1/3 part competeert. Dit voor de som van 1200 gulden, te betalen in 3 termijnen.

AT013b001         1673- 27 Dec

Huwelijk. Aeltje Rijcks, moeder, en Henrick Rijcks, zijn oom, vanwege Dirck Jans, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Cornelis Jordens, vanwege mijn dochter Engeltje Cornelis, toekomstig bruid ter anderen zijde

Inbreng bruidegom inboedel, have, beesten, koren als hij nu bezittende en van zijn moeder ontvangen heeft. Inbreng bruid 100 gulden.

AT013b001         1674 – 24 Juli

Ego Scriptus Gerardus Swijnenvoortius per Curium Trajectinem ad Publicum cresertium? Notariatus administratus A. Amirsfurt, residens  …….. preasentibus attestor anno milesino sex centefino, septuiagesino quarto mensis july die vigesima quarta coram me ei Dominum Reverens Venerabili et Erudatinisse Domini Domine Anthonio Guisio Patstor Amersfortium personaliter compermisse Albertium Anthoni Joannes, filium fide dignum Juvenem mihi notario optime-cognetie illumg?? novib (deelwass)??? et pro veritate deposuisse Admedum Reverendum Dominum Luytenlaer, Cononicum Regultum? in quodam Pago nomine Vosch=Suijlen, absente reverendo Domine Scheen, ejusdem pagi (Pastore) of Pasione due decima die dicta mensis juli matrimonio  Joanem et Corneliam Joanis filiam, Johanis Corneli horticulana huyus civitas enz.

AT013b001         1674 – 26 Juli

Overleden Atris Ariense, weduwe van Jan Hendricksen. Kwestie over haar testament met de erfgenamen Maertje Aerts, wonend op Voskuijlen, weduwe van Beernt???Jans enz.

AT013b001         1674 – 8 Okt

Comparanten Jan Jansz van Heersbergen, wonende aan de Bilt, Sander Arrisz, wonend tot Scherpenzeel, Heyltje Jans, wonend op Vlastuine, Jacob Jans, Petertje Jans, weduwe van Claas Willems, en Hendrickje Buijsen, weduwe van Arris Jans, wonend op Ooievaarsthorst.

Zij machtigen Willem Buijs Schimmel om voor hen te innen en quiteren, landpachten als andere uitstaande schulden.

AT013b002         1675 – 29 Sept

Huwelijk. Jan Evertse, bruidegom en Marritje Hendricks, bruid.

Inbreng bruidegom een paard, berg met hooi en koren, geschat op 1950 gulden en nog enige penningen. Inbreng bruid, inboedel, huisraad, koren, varken enz., geschat op 100 gulden.

AT013b002         1675 – 12 Juli

Op navolgende condities heeft de eerwaarde heer Petrus Scheen In huur aangenomen van de voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Moijaart en Jofr. Maria van Hulten(?) in het leven echtlieden, een huizing met tuin en boomgaard, staande en gelegen op Hamersveld voor een tijd van 3 jaren voor 70 caroligulden jaarlijks.

Alsnog geconditioneerd dat af het gebeuren dat de heer huurder wiert verjaeght of van hogerhand moste vertrekken, niet verder zal gehouden zijn te betalen dan na advernant de tijd zijn eerwaarde daar gewoond heeft.

AT013b002         1675 – 4 Febr

Cornelis Woutersen, wonend op Hamersveld, weduwnaar van Lijsje Willems??, hij geeft over aan de heer Jacob Jordaan van Westrhenen en Johan van Meerveen, zijn wagens met paard, competerende het andere paard de heren en sesionarissen, 3 koebeesten, al zijn inboedel en huisraad enz. ter voldoening van zodanige landpachten en verdere verstrekte penningen.

AT013b002         1675 – 1 Jan

Godefroy van Meerveen en Jacob van Westrhenen voor haar en hun erven, verhuren aan Jan Rutten een hofstede, erf en goed enz., gelegen op Hamersveld; het laatst bij Lambert Willemse Buijs gebruikt, de heren verhuurders competerende. 7 jaren voor 200 caroligulden jaarlijks.

Geconditioneerd de huurder mag geen plaggen slaan, dan op de 3 of 4 mergen die daar liggen aan Besseleneert, en de huurder aangewezen.

AT013b002         1676 – 23 Juni

Hendrick Theunissen en Ghijsbertje Gerrits, wonende op Hoogland en Overzeldert, mitsgaders Hendrick Jans en Ariaentje Gerrits, mede echtlieden, verkopen aan Adrianus van Ommeren een campje land groot 1,5 mergen gelegen op Hoogland, omtrent Cleijn Schothorst, genaamd Cuijpers Camp.

Belend oostwaarts Aert Jans op Liender; westwaarts de armen De Poth met een bos. noordwaarts de koper zelf en zuidwaarts de weg. Koopsom 380 gulden.

AT013b002         1677 – 1 Jan

Comparante Joh. Elisabeth Moij, weduwe van de heer Hendrick Schut, in zijn leven medicijndokter, dochter van Aelbert Moij en mede-erfgename van Willem Moij en Judith van Rhijn, in hun leven echtlieden. Zij doet afstand van zeker testament van Judith van Rhijn, op de 11e Juli 1655 gepasseerd, voor Notaris Dirck van Romare???.

AT013b002         1678 – 14 Dec

Jufr. Aleijda van Westrhenen, weduwe van Pieter van Haverloo, en Richarda van Haverloo, weduwe van Reynier van Ingen, zij verhuren aan Evert Jansen en Willempje Aerts van Roomen, echtlieden, een erf en goed, huis en hofstede, ofte Brinck, berg, bakhuis en landerijen groot 34 danmaten, gelegen in de polder van Overzeldert op Hoogland (bij Hendrick Teunisse Colverschoten in huur gebruikt)

6 jaren: de 1e 2 jaren voor 200 gulden en de laatste 4 jaren voor 250 gulden jaarlijks.

Nog verhuren zij aan de 2e comparant Willem Aerts van Roomen het achterste of ‘darde’ mergen land van de Engh, genaamd Cleijn of Oud Weeder(en)horst, gelegen op Ceulhorst, nog gebruikt bij Dirck Gijsbertse. 5 jaren voor 16 caroligulden jaarlijks.

AT013b002         1678 – 4 Jan

Jacobje Jacobse, weduwe van Cornelis Jacobse, haar overleden man, en als moeder van haar kinderen: zij verkoopt aan Aert Gijsbertse een huizing, hof en hofstede, 2 bergen, 2 schuren met 8 mergen land bij het huis gelegen, zo boomgaard, bouw- en weiland als bos daar ter beide zijde Hendrick Buijs geland is. Strekkende van de Leusbroekerweg tot de Zuijdwint toe. Item 4 mergen bouw- en weiland, gelegen naast het Witjen; belend ten eenre de erven Jan van Couwenhoven en ter anderen zijde de armen De Poth tot Amersfoort.

Item de helft van 5 mergen land zowel bouw- als weiland en waarvan de wederhelft de heer van Geerensteijn competeert. Belend ten eenre Jof. Puijt en andere zijde de voornoemde armen De Poth.

Koopsom 1800 caroligulden

NB: Aert Gijsbertsen, Ruthgen en Huijbertgen Gijsbertse verhuren aan Jacobje Jacobse, weduwe van Cornelis Jacobse, het bovengenoemde erf en goed met de omschreven landerijen.

3 jaren voor 82 gulden jaarlijks.

AT013b002         1679 – 31 Okt

Huwelijk. Jacob Jansen Hartogh, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Hendrik Cornelisse, wonend op de Wetering (plaats niet genoemd), zijn neef,

En Marritje Arts van Roomen, toekomstige bruid.

AT013b002         1679 – 19 Sept

Huwelijk. Jacob Beeftingh, j.m. toekomstige bruidegom, geassisteerd met Cornelis Jans van Beeftingh, zijn vader, ten eenre

En Dirkje Ghijsberts Prins, weduwe van Jan Jacobse van Driebergen, toekomstige bruid, geassisteerd met Willem Buijs Schimmel, oud-koster tot Leusden, haar zwager.

Inbreng bruidegom zijn moeders aandeel in een huizing, met het land daarbij, gelegen op De Ham onder Hoogland. Inbreng bruid, haar inboedel, huisraad, geld, enz.

AT013b002         1679 – 12 Sept

Huwelijk. Hendrick Ryertsen, j.m., wonend op Callenbroek, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Heymen Hendricks, zijn behoudvader, en ………. Aerts, zijn oom, ten eenre

En Geertje Stevens, weduwe van Willem Jansen, wonende op Hilhorst (op de Koedijk onder Amersfoort), geassisteerd met Claas Stevense, haar broer en Jan Jansen, haar zwager.

Inbreng bruidegom als hij bezittende.

Inbreng bruid haar goederen roerende en onroerende, haef, beesten, koren, inboedel en huisraad.

AT013b002         1679 –  12 Sept

Ook boedelscheidingsakte in verband met het overlijden van Willem Jansen op Hilhorst, nalatende Geertje Stevens en 2 zoontjes genaamd Jan en Steven.

AT013b002         1679 – 10 Sept

Daniel Schut, schout van Stoutenburg op de 13e februari 1677 uit kragte van het reglement bij de Ed. Mog. Staten van Utrecht, op de 12e april 1675 geëmanueerd, ende opgevolgde nadere resolutiën voor haar Ed. Mog. hadden verkocht beide erven, genaamd Groot en Kleijn Emelaer, huizing en alles daaraan behorende, zulks het zelve bij Bartholomeus van Oldenbarnevelt werd gepossideerd, gelegen in Stoutenburg, leengoed van IJsselsteijn.

Dezelve goederen waren gekocht bij de Heren Weesmeesters van Amersfoort, als gestelde testamentaire administrateurs over de nalatingschap van de Heer Capiteijn Robbert van Gissen, en al zulks ten behoeve van de zelve boedel ter prijze van 18.600 gulden, welke boedel van Capiteijn Gessen (staat zo geschreven) op dat goed sprekende had, een plechtbrief van 16.000 gulden.

De familie en erven Rotman hadden in dit goed nog een plechtbrief van 6000 gulden gevestigd. Op 17 augustus 1677 hadden de Ed. Mog. Heren dit goed genaest, welke naesting zij weer hadden overgegeven aan de Heer Hendrik Lauwersens Spiegel, rentmeester tot IJsselsteijn, doch hij nomineert hiertoe de heer Willem Bentinck, kamerheer en kolonel van de garde te paard van de Prince van Orange.Na alle regelingen met de schulden blijkt nu eigenaar te worden de heer Bentinck voor 22.880 gulden.

AT013b002         Ook 10 Sept

In de navolgende akte van bevestiging vermeld, ‘voor zoveel het noot mochte sijn met speciaal consent van Bartholomeus van Oldenbarnevelt als naeste erfgenaam en Leenvolger, ab intestato van de Heer Gijsbert van Dompselaar in zijn leven schepen tot Amersfoort.’

AT013b002         1679 – 25 Juli

Huwelijk. Teunis Theunisse van Voskuijlen, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Teunis Jansen van Voskuijlen, zijn vader, en Aelbert Teunisz van Voskuijlen, zijn broer, ten eenre

En Annichjen Everts van Davelaar, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Evert Hendrikse van Davelaar, haar vader, ten anderen zijde

Inbreng bruidegom: zijn vader belooft de bruidegom mee te geven hetzelfde als aan zijn andere getrouwde kinderen. Inbreng bruid, dezelfde regeling.

AT013b002         1679 – ?? Juli

De heer Lauwerns Charles, raad dezer stad, als momber van de kinderen van Anthony Paeuw, verhuurt aan Jofr. Emerentia Bleijens, weduwe van de Ed. Thomas Scheen, een huis in de Muurhuizen in Amersfoort.

AT013b002         1679 – 6 Mei

Vrouwe Francoise Marguerte van Weede, geassisteerd met Johan Baptista Walvis, mede crediteur van haar Ed. en als gemachtigde van verdere mede-crediteuren, verkopen aan Jacobus Vermeulen, een zeker stuk goeds met huis , hof en hofstede, berg en schuur, genaamd De Grift, gelegen buiten Amersfoort onder de gerichte van Leusden, groot 16 mergen, en bij Evert Gerrits gebruikt.

Daar de hr. Cornelis Sinapius ten eenre en de erfgenamen van mr. Willem de Swart, ten andere zijde naast geland zijn, vrij van lasten. Uitgezonderd ’s Heren ongelden als vanouds hebbende, zo ten regarde van smalle thienden daar uitgaande als ‘uijtwegh en waterloozinge’

Dit voor de som van 2000 gulden.

AT013b002         1679 – 18 Jan

Mevrouw Agatha Schaep, huisvrouw van de heer Everard Meyster, verkoopt aan Elbert Jansen, schouten, gehuwd met Willempje Aerts, en mede-erfgenaam van Reyer Roelen zaliger, 2 mergen bouwland met eikenheg daarom, en nog een bos ten noorden, strekkende tot de Emelaerse Eng, gelegen op Hoogland. Belend oostwaarts de heer van Emiclaer, zuidwaarts de gemene weg.

Koopsom 1000 caroligulden.

AT013b002         1679 – 3 Jan

Familie Stuijvenbergh verkoopt goederen, waaronder de Luttique Maath, groot 1,5 mergen. Belend ten eenre de gemene weg en ter anderen zijde de weduwe van Arien Hendrickse.

AT013b002         1680 – 31 Dec

Comparant Jan Teunis, wonend op Langelaer onder Barneveld, gehuwd met Weijmpje Wouters, oudste dochter en erfgenaam, succetrice feudael van haar overleden broer Ghijsbert Wouterse.

Zij machtigt in die qualiteit Jan Block om te compareren van de leenhoven van IJsselsteijn en haar te ‘verleyden’ van zekere halve hoeve lands, gelegen in Asschat. Daarboven legt de ………….. halve hoeve die Roelof uit Asschat eertijds te houden placht en beneden ……….. gelijk zijn comparantes huisvr. door overlijden van de voornoemde Gijsbert Wouters haar enige broer, aanbestorven, die hiermede beleend was de 17e juli 1674.

AT013b002         1680 – 21 Nov

Goosen Teunissen Coedijck, weduwnaar van Geertje Gerrits, verkoopt aan Everard van Haverloo, medicijndokter, een erf en goed, huis enz., landerijen groot 10 mergen, gelegen op Hoogland, genaamd Cleijn Emiclaer, bij hem, verkoper, zelf bewoond en gebruikt geweest.

Koopsom 2000 gulden .

De erfgenamen van Melis Hendricksen op Ceulhorst hadden in dit erf een hypotheek van 300 gulden.

AT013b002         1680 – 5 April

Huwelijk. Mor Jansen, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Jacobse en Arien Ariense, zijn zwagers, en Peter Jansen, karman en Harbert Goossens ten eenre

En Aeltje Teunis, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Teunis Jansen, haar vader, Evert Elissen, zwager, Gerrit Jansen en Nicosius Leendertsen, ooms, mitsgaders Meerten Hendrick en Meerten Hendricks van Kampen, neven, ter anderen zijde.

Inbreng roerende als onroerende, have, beesten, paarden als anders, gewaardeerd ter somme van 2800 gulden, boven de schulden. Inbreng bruid 200 gulden.

AT013b002         1680 – 20 Febr

Huwelijk. Steven Phiipze???, j.m., toekomsige bruidegom, en Neeltje Willems, weduwe van Gijsbert Willems, toekomstige bruid.

AT013b002         20 Febr

Boedelscheiding tussen Neeltje Willems en Willempje Gijsberts haar dochtertje.

Zij was weduwe van Gijsbert Willems, in zijn leven gewoond hebbende in de gerechte van Zevenhuizen. Aan de weduwe toegescheiden inboedel, have, vee enz.

AT013b002         1680 – 13 Jan

Huwelijk. Everardus van der Maath, j.m. toekomstige bruidegom, geassisteerd met Aert Mathijsen van der Maeth, en Maria Bor.

AT013b002         1681 – 24 Aug

Simon van Velzen, gemachtigde van Levinus van Loenresloot, gemachtigt voor de schout van Leusden volgens akte 6 juli 1681, verkoopt aan Jacob Snoeck, beenhakker, en Maria Bossen, echtlieden, een erf en goed waarvan Aert Mathesen van der Maath de wederhelft competeert: met huis, hof en hofstede, boomgaard, bossen, plantagie en landerijen groot 16 mergen, gelegen op Hamersveld; tegenwoordig bij Jan  Francken gebruikt en mede inbegrepen het land bij Geurt Simonsen gebruikt.

Alles belend volgens de oude brieven. Koopsom 800 caroligulden, waarmede de plechten als de koper en de kinderen van Jofr. Lucretia van Rijn, daarop hebben gevestigd.

Verder de normale lasten, mitsgaders de last tot het maken van de Hamersveldseweg.

AT013b002         1681 – 15 April

Huwelijk. Splinter Adriaansen Bleycker weduwnaar van Atris Jacobs en Geertje of Geurtje Wouters. Plaats niet genoemd.

AT013b003         1682 – 3 Febr

Overleden op het erf Cleijn Schothorst, ger. Hoogland, Gerrit Geurtse en Philipje Jans in hun leven echtlieden. Erfgenamen Geurt Gerrits, zoon, en Gijsbertje Gerrits in haar leven gehuwd met Hendrick Teunissens, gewoond hebbende op Zeldert, mitsgaders Ariaentje Gerrits gehuwd met Hendrick Jans, wonende in Leusderbroek; dochters. Verdeling in parten.

AT013b003         1684 – 29 Febr

Huwelijk. Jan Teunisse Voskuijlen, weduwnaar van Weijmpje Wouters, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Albert Theunisse Voskuijlen en Teunis Teunisse Voskuilen, broerd, en Teunis Jansen, zwager, ten eenre

En Maria Jacobse, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Willempje Hendricks, moeder, Willem Jacobs, broer, gerrit Hendricks en Teunis Geurts, zwagers,Jorden Teunisse, neef, ten anderen zijde.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, koren enz. ter waarde van 1235 gulden-10 stuivers; item de helft van ’t Witje; item 4 mergen land, gelegen op Voskuijlen, gemeen in de 12 mergen, genaamd De Achterste Camp, polderland in Bunschoten.

Inbreng bruid 100 gulden.

AT013b003         1685 – 15 Mei

Accoord over het gebruik van een erf en goed, gelegen in de Boven Birkt onder Soest, tussen Jofr. Emmerentia van Rijn, weduwe van Bornbergen ten eenre

En Paulus Bor ten andere zijde: partijen tesamen competerenden.

AT013b003         1685 – 25 Jan

Roel Teunissen, wonende op De Treeck en Jan Engelsen, wonend op de Ganzekuijl. Zij stellen zich borg voor Huygh Roelen, wonende omtrent De Treeck aan het Heetveld, t.b.v. Willem Buis Schimmel, koster tot Leusden voor de som van 130 gulden, uitsake van 1 jaar landpacht.

AT013b003         1687 – 21 Okt

Ghijsbert Jansen Bleijker, wonend buiten de Triesjespoort dezer stad. Hendrick Roelen, wonend op de Vuijdijck onder Hoogland, en Sander van Zijll, wonend in Asschat, zij stellen zich als borgen voor Jan Teunissen, wonend op het Heetveld, als gearresteerd in zijn goederen, ten behoeve van Willem Buijs Schimmel, koster tot Leusden als arrestant van alle goederen van Jan Teunissen, en door dezelfde Buijs gearresteerd volgens appointemente van de Edele Hoven van Utrecht.

Zij stellen zich dus borg voor alle schulden, landpachten enz., die Jan Teunis heeft.

AT013b003         1687 – 24 Juli

Huwelijk. Jan Roelofsen, weduwnaar van Geertje Everts, toekomstige bruidegom, wonend onder Barneveld, geassisteerd met Maas Roelofsen, broer, ten eenre

En Petertje Jans, weduwe van Cornelis Gerrits, wonend tegenwoordig op Hamersveld, geassisteerd met Jan Jansen De Jonge, als haar gekozen???momber.

Inbreng bruidegom goederen als bij maagenscheid tussen hem en zijn voorkinderen aanbedeeld.

Inbreng bruid aan goud, zilver, geld, inboedel en huisraad ter waarde van 500 gulden.

Naschrift: van de akte vermeld: Jan Roelofsen wonende op Westerveld, onder ampte van Barneveld.

AT013b003         1687 – 27 Mei

Huwelijk. Gerrit Evertsen, weduwnaar van Evertje Peters Riet, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Evert Evertsen zijn broer, Goosen Gerrits, zijn zwager, Heymen Teunisz mede-zwager, en Jan Ariense, neef, ten eenre

En Marritje Willems, weduwe van Gerrit Jacobse, toekomstige bruid, ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 2800 gulden; b.s.???in gelden, boedel, huisraad, immen en beesten enz.

Inbreng bruid 176 gulden.

AT013b003         1689 – 13 Dec

Huwelijk. Jan Arrissen, toekomstige bruidegom, weduwnaar van Marritgen Everts, geassisteerd met Hendrik Cornelissen op de Wetering, zwagers,

Ende Petertje Hendriks, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Hendrick Peterse, haar vader en Jan Huijbertsen, oom. Inbreng als zij bezittende.

AT013b003         1690 – 10 Aug

Overleden Evertje Stevens, in haar leven huisvrouw van Melis Geurtsen, molenaar aan De Ham onder Hoogland.

Boedelscheiding in verband met zijn 2e huwelijk met Wedeltje (?) Jans, laatst weduwe van Hendrik Dorneval.

AT013b003         1692 –  9 december

Publieke verkoping door Hendrick Sevender als momber van de minderjarige kinderen van Anthony van de Wall en Cornelia van Sevender.

1. Diverse kampen land bij Amersfoort

2. Item omtrent 10 mergen land zo tabaks- als bouwland met zijn wallen en stegen, zijnde thiendvrij genaamd De Nieuwen Horst, gelegen achter het huis Scham, tussen de Horst en Scham, onder Stoutenburg; met nog 4 mergen plaggenveld daaraan behorende, zijnde leenroerig aan IJsselsteijn. Dit goed was gekocht bij Anthony van de Wall zelf, volgens koopcondities van 22 november 1678 van Jofr. Margaretha ……… weduwe van Jacob Botter. Bij openbare verkoping gekocht. Ingezet bij Johannes van Borgarijen op 2500 gulden; heeft getrokken 5 zilveren ducatons, En is dezelve bij de slag daarvan koper gebleven voor 2960 gulden ten behoeve van voor hemzelf op 9 december 1692, voor de helft en nomineert de 11 december de Heer Gerard Thiens voor de andere helft.

3. Item een zeer welgelegen en korenrijke hofstede met huijzing, bergen en schuur, mitsgaders bepotinge en beplantinge daarop staande, zijnde thins en thiendvrij genaamd Cleijn Hondhorst, groot int geheel zowel bouw- als weiland met het plaggenveld daaraan behorende: 54 mergen, een hond, en 24 roeden volgens de kaarten daarvan, zijnde zulks dezelve bij Dirck van Groenewouw, landmeter is gemeten op 1 juni 166(1 of (5), zulks hetzelve bij overledene int (publiek?) van de notaris Cornelis van Spuijenburg, qualitate qua, volgens koopcondities daarvan zijnde.

Is gekocht en naderhand voor de helft bij hem overgenomen, zonder dat de verkoper in zijn qualiteite in enige ofte onder ofte overmacht wil gehouden zijn, maar het zelf verkoopt bij de voetstoot.

Het goed is leenroerig aan IJsselsteijn.

Bruiker Jan Elbertze, heeft nog 1 jaar huur.

Ingezet bij Johan van Bogariën voor 6500 gulden, getrokken 10 zilveren ducatons.

Bij de slag verhoogd bij Gerrit van Beeftingh met 550 gulden dus koper voor 7050 gulden op 9 december 1692.

AT013b003         1692 – 31 maart

Comparant Hendrik Jansen Muijs, wonend onder Stoutenburg, huurt van Arris Willemsen van Roomen, wonende in de heerlijkheid Hoevelaken, zijn verhuurders erf en goed met huijs, haef, en hofstede, mitsgaders 12 mergen bouwland en 6 mergen plaggenveld, alles gelegen in de gerechte van Stoutenburg (was reeds bruiker), vanouds genaamd Cleijn Daatselaer en alwaar De Ruijter uithangt, zijnde de huijzing en bequame herbergh. 6 jaren voor 130 gulden jaarlijks.

AT013b003         1692 – 19 Febr

Cornelis Gerritsen, wonend op Crachtwijck, tevens als gemachtigde voor zijn broers, mitsgaders Jan Teunissen als momber van de kinderen van Gerrit Cornelissen van Doorn, verhuurt aan Albert Jansen 4 danmaten in De Duijst. Volgende akte dito huurcontract voor 2 danmaten in De Duijst.

AT013b003         1692 – 29 Jan

Huurcedulle van land in De Duijst.

Huurders Peter Ghijsberts en Jan Dirks, beiden wonende op Hoogland.

AT013b003         1693 – 30 Nov

Overleden Roelofgen Aerts, in haar leven huisvrouw van Hendrick Cornelisse, wonend op De Wetering op Hoogland en tot hare erfgenamen Aert Thijmense Hilhorst bij Thijmen Jansen Hilhorst aan haar bij eerste huwelijk verwekt; mitsgaders Thijmen Cornelis en Mor Hendriksen van haar 2e man Hendrik Cornelisse. Verrekening met de voorkinderen.

AT013b003         1693 – 27 Febr

Geertruijd Pontkaes, weduwe en boedelhoudster van Jan Haverman, en moeder en momberesse van haar onmondige zoontje, heeft verkocht aan Dirk Jansen Zijewind, het erf en goed genaamd De Engh onder Stoutenburg; bruiker Melis Gerritsen, zijnde thiendvrij en leengoed van IJsselstein. Belend volgens de oude brieven daarvan zijnde, voor de som van 2350 caroligulden.

AT013b003         1693 – 10 Febr

Huwelijk. Willem Jansen, weduwnaar van Maria Geurts, bruidegom, geassisteerd met Jan Willemse, zijn vader, ten eenre

En Willempje Hendricks, bruid, geassisterd met Aeriaentje Teunis, haar moeder, weduwe van Hendrik Cornelis. Inbreng goederen als zij bezittende.

AT013b003         1693 – 14 Jan

Wilhelmus van Hasselaer, gehuwd met Jofr. Swanalda van Muijden, heeft verkocht aan Wouter van Valkenhoef en Jan Breecker, zekere twee hofsteden met huizing, berg en schuren, gelegen onder Hamersveld. Bruikers Tijmen Gijsbertsen en Dirk Jan Geurtsen. Dit voor de som van 2212 gulden.

AT013b004         1695 – 25 Nov

Cornelis Harmsen verkoopt aan Jorden Teunissen een zekere maath met het huis, hof en hofstede; item het engetje met een haag; campje daar ten einde aan; item nog een 1/2 mergen land op het hoekje gelegen, in dier voegen hem bij scheiding tussen hem en Jan Arissen, mitsgaders Maeijghje Arrissen in de helft van 1/4 part van zeker goed genaamd Ten Broek, gelegen onder Woudenberg op de 13e november 1693 opgericht zijnde. Leenroerig of thinsgoed onder de Leenen van de Heren van Beverweert. Dit voor de som van 600 caroligulden.

AT013b004         1695 – april

Overleden Gijsbert Hendricksen, nalatende zijn weduwe Teuntje Philipse, boedelhoudster.

Het haar niet gelegen kwam om de bouw- en koeienhouderij langer aan te houden, zo is zij ten eenre en Thijmen Ghijsbertse als oudste zoon ten anderen zijde overeengekomen nadat de boedel was gewaardeerd.

De boedel geschat door Bartholomeus van der Maath en Evert Jacobse ten eenre

En Cornelis Janse Hilhorst en Wouter Lumens ten anderen zijde als vercoren goede mannen op de hofstede op Hamersveld de 1e april 1695 verleden.

Thijmen Gijsbertse neemt de boedel over voor 642 gulden.

AT013b004         1696 – 13 Okt

Overleden Theunis Teunisse Voskuijlen, nalatende zijn weduwe Annetje Everts en Anthony, Jan en Hendrick Teunisse Voskuijlen, zoontjes.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen, geassisteerd met Aelbert Teunisse Voskuijlen en Teunis Jansen Lambalgen, ooms van de minderjarige kinderen.

Aan de weduwe toegescheiden de inboedel, have, alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT013b004         1696 – 27 Febr

Matheus Dircks van der Maath verkoopt aan en ten behoeve van de samentelijke kinderen van Gerrit Hillenbrantsen een zeker erf en goed, hof en hofstede, berg en schuur, gelegen in Hamersveld; bij Wouter Petersen in huur gebruikt.

En daar ten eenre de heer Joncker Johan Pontkaes, meesterchirurgijn, en Dirk Jansen, naastgelegen.

Dit op last van de thiend uit zeker erf en goed gaande. Koopsom 1800 caroligulden.

AT013b004         1698 – 25 Febr 

Maes Reyertsen wonend op Hoogland. Regeling betreffen een erf en goed met Gerrit Lambertsen, verder genoemd Willen en Jan Buijsen, wonend in Zevenhuizen (niet duidelijk).

AT013b004         1700 – 21 Juni

Overleden Aeltgen Lubberts, nalatende haar weduwnaar Hendrick Geerlofsen, wonende op Wijnbergen (plaats niet genoemd).

Boedelscheiding tussen vader en zijn twee kinderen, genaamd Geerlof en Elbertje Hendricks.

AT013b004         1700 – 30 Mei

Wijnand Pannekoek, secretaris van Stoutenburg als gemachtigde van Graaf Willem Benrinck enz.enz., verhuurt aan Gijsbert Jansen, jonge man, het erf en goed genaamd Oud Emelaar met de landerijen daaraan behorende, en in dier voege nog bij Aert Ellerts gebruikt wordt.

3 o 6 jaren voor de som van 210 caroligulden.

Jan Gijsbertsen des huurders vader wonende op Cleijn Emelaar en Hendrikje Jans, wonende op Hoolhorst, beide onder Stoutenburg, stellen zich borg voor deze huurcedulle.

AT013b004         1703 – 17 Juni

Procuratie. Jan van Horselaar, gehuwd met Geertje Goosens, mede dr. en erfgename van Goosen Gerritsen en Geertje Brandts, c.s.. Zij machtigen Barholomeus Dibbits in omnibus ad lites enz.

Getekend ten huize van Geurt Simons aan de Swarte Steegh.

AT013b004         1704 – 27 Dec

De heer Petrus Phillipus van Blockland, heer van Giesen, verkoopt aan de heer Gijsbertus Crimius, der medicijne doctor, een erf en goed genaamd Het Veentje, gebruikt bij Peter Cornelisse, gelegen onder Leusden bij Ooievaarshorst, met huijs, berg en schuur, en bakhuijs; vrij allodiaal goed. De 1e comparant heeft dit goed gekocht van ……… van Geytenbeeck. Koopsom 400 gulden.

AT013b004         1704 – 1 Juni

Op navolgende condities heeft Peter Jansen Riet, verkocht aan Jan Tijssen Schevichoven, zijn windkorenmolen met huijs, hof en hofstede, genaamd De Santbrinckermolen, staande en gelegen in Snorrenhoef. Dit voor de som van 1500 gulden en op de laste van het leen dat de vrouwe van Hoevelaken pretendeert

AT013b004         1705 – 21 Aug

Huwelijk. Jan Meusssen, weduwnaar van Liesbeth Hendriks, geassisteerd met Theunis Jansen van Ginkel, zijn oom, en Mechteld Maesen, geassisteerd met Maes Peelen, haar oom.

Plaats niet genoemd.

AT013b004         1705 – 16 April

Huwelijk. Aert Roelofsen en Johanna van Voskuijlen, geassisteerd als bij het huwelijk van Hendrik Roelofsen, zie boven 22 juli 1706.

AT013b004         1705 – 23 Jan

Wijnand Pannekoek als gemachtigde van de heer Bentinck, verhuurt aan Jan Everts Ruijsser, gehuwd met Gijsbertje Tijmans, het erf en goed Groot Emelaar, met de landerijen, gelegen in Stoutenburg, reeds bruiker. 6 jaren voor 335 caroligulden jaarlijks.

AT013b004         1706 – 10 Dec

Wijnand Pannekoek, gemachtigde van de heer William Bentinck, verhuurt aan Ghijsbert Jansen en Annetje Willems, zijn huisvrouw, het erf en goed Oude Emelaar in Stoutenburg.

4 jaren voor 160 gulden jaarlijks.

AT013b004         1706 – 26 Nov

Jacobus Hendrikse Cruijff voor zichzelf, en als gemachtigde voor zijn minderjarige broer Cornelis Hendrickse Cruijff.

Hij machtigt Eduard van Coevorden om in zijn naam te arresteren de persoon van Jan Hendriksen, wonend op het erf de Reuft in Stoutenburg.

AT013b004         1706 – 22 Juli

Huwelijk. Hendrick Roelofsen, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met zijn vader Roelof Aertsen, ten eenre

En Evertje Anthonisse Voskuijlen, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met haar moeder, Gerritje Reyers van Butselaer, weduwe van Anthony van Voskuijlen, en Anthony Anthonisse van Voskuilen, haar broeder. (Plaats niet genoemd).

AT013b004         1708 – 21 Aug

Vermeld in een huurcontract van 3/4 parten van 8 mergen aan Jan Dirksen, wonende op Engendaal in Soest. Verhuurder de Domeijnen.

AT013b004         1708 – 29 Maart

Huwelijk. Gerrit Sandersen, j.m., wonend of gewoond hebbende op het erf De Bieshaar onder Leusden, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Gerrit Geritse zijn neef, ten eenre

En Geurtje Wouters, weduwe van Splinter Adriaanse, toekomstige bruid, geassisteerd met Bart Woutersen haar broer.

AT013b004         29 Maart

Boedelscheiding ook op 29 maart en eerder verrekening met de voorkinderen in akte van 22 november 1705.

AT013b004         1709 – 8 Nov

Heer Willem Helraet verhuurt aan Jelis Aertsen het erf en goed Cleijn Hoolhorst, landerijen, huijs, hof en hofstede, berg en schuur, gelegen in Stoutenburg, laatst gebruikt bij Hendrikje Jans, weduwe van Gozen Heijmensen.

6 of 3 jaren voor 315 caroligulden jaarlijks en 4 paar witte hoenders en 100 hoendereieren.

AT013b004         1710 – 28 Febr

Comparant Willem Petersen wonend in Nederzeldert (is doorgehaald) gehuwd met Jannetje Dircks, tevoren weduwe van Hendrick Rijcks, mitsgaders Rijck en Lodewijck Thijmense als gemachtigde voor hun broer Anthony Th. Tezamen erfgenamen van Hendrickje Hendricks, in haar leven weduwe van Rijck Evertsen, overleden in Hamersveld.

Zij machtigen Eduard Jordaen van Coeverden mede notaris om voor hen te vorderen in minne of vrindschap de som van 200 gulden als Cornelis Hendrikse wonende op Hamersveld volgens obligatie van 31 maart 1682 aan de genoemde Hendrickje Hendricks is verschuldigd en te quiteren.

AT013b004         1711 – 13 Sept

Comparanten Hendrik Hendricksen van Moorselaer, wonende op het erf Egdam (Scham??) of Eijdam in Stoutenburg en Hendrik Gerritse Collert, wonende te Hoevelaken.

Comparanten verklaarden dat was overleden Trijntje Willems, hun moeder, nalatende tot haar erfgenamen 8 kinderen van haar eerste man Hendrick Hendricksen van Moorselaar, en van haar tweede man Gerrit Hendrickse Collert in huwelijk verwekt.

De boedel was tussen de erfgenamen verdeeld, behalve de 3/4 parten van de Zwarte Goorder, thiend, Leengoed van IJsselsteijn.

De 1e comparant als oudste zoon was daarmede beleend geworden en hem echter daaraan niet meerder was competerende als zijn erfportie, en de andere kinderen ieder ook zijn erfportie; en vervolgens de 2e comparant Hendrik Gerrits Collert in de gezegde 3/4 parten van de genoemde thiend mede zijn portie was competerende. Hij wilde zijn portie in de thiend niet langer houden.

Hendrik Gerrits Collert (halfbroer van de 1e comparant) doet zijn portie in de thiend over aan de 1e comparant voor 572 gulden.

AT013b004         1711 – 18 Jan

De heer Willem Helraet verhuurt aan Mor Jansen het erf en goed Kleijn Hoolhorst, gelegen in Stoutenburg laatst gebruikt bij Jelis Aertsen. 6 of 3 jaren voor 325 caroligulden jaarlijks.

Nog geconditioneerd dat de huurder bij het passeren dezer akte betaalt 25 gulden tot rantsoen en bij expiratie van de eerste 3 jaren weer 25 gulden tot rantsoen.

Scroll naar boven