Notaris Jacob Morray

AT014a001          1665 – 2 Aug

Testament. Aert Volquens en Oetje Morray, wonende aan de Eemsendijck .Onder de goederen vermeld roerende en onroerende, landerijen, huis, hoven en hofsteden.

AT014a001          1666 – 7 Maart

Testament Cornelis Hooft van Huijsduynen en Hadewina van Lommertsum, echtlieden, burgers van Amersfoort, doch wonende op Hamersveld.

Gepasseerd ten huize van de comparanten op Hamersveld, ter presentie van de heer Hendrick Schut, Jan Jans Huijgen en Gerrit Henricks, getekend.

AT014a001          1666 – 27 Sept

Comparant Sr. Bartholomeus van Oldenbarnevelt, koopman tot Amsterdam, mede-erfgenaam en enige leenvolger tot het nabenoemde erf en goed Groot- en Kleijn Emelaar, met de landerijen te leen behorende aan Huijze IJsselsteijn, gecompeteerd hebbende de heer en mevrouw Gijsbert van Dompselaer, zaliger, in zijn leven schepen van Amersfoort, bekende hij comparant en zijn erven schuldig te wezen aan en ten behoeve van de weesmesters dezer stad, als gestelde testamentaire administrateur van de boedel wijlen Capiteijn Robert van Gissen, en al zulks aan dezelfden boedel een som van 16 duizend caroligulden, herkomende uit  zake van aamgetelde penningen bij mij te …….. ontvangen en gecomployeerd zo tot betaling van de lopende schulden van de boedel van gemelde heer Dompselaar, zaliger, als tot bet. voldoening van somme bij de magenscheid met de weesmeesters opgericht. Aan rente wordt betaald 700 gulden jaarlijks.

Tot onderpand wordt gesteld de erven Groot- en Kleijn Emelaar (niet erg duidelijk).

AT014a001          1666 – 19 Okt

Comparanten de heren Adriaen De Coninck, raad en cameraar, en Hendrick van Ommeren mede raad en schepen dezer stad, en weesmeesters van de stad Amersfoort, en gestelde administrateurs van de boedel van Capiteijn Robbert van Gissen.

Zij machtigen de heer Johan van Galen(?) wonende tot IJsselsteijn om te compareren voor de Leenhoven van IJsselsteijn en aldaar te verzoeken in naam van de heren comparanten, de erven en goederen genaamd Groot- en Kleijn Emelaar met de aanhorige landerijen voor zoveel het aangaat dat t.b. voor dezelfde comparanten in qlte voornoemd, bij Bartholomeus van Oldenbarnevelt, door gemachtigde zal worden geconstitueerd op dezelve leengoederen onder de voornoemde leenhoven behorende en plegte van 16.000 caroligulden. En voorts te regarde voornoemde of de houden der (vermelde?)plegte en bijgevolge een gedeelte van het voornoemde leen in den naam …….. en gemoede der opgemelte heeren comparanten als Heer Prince van Orange als Heer en Baron van IJsselsteijn te doen de eed van getrouwelijkheid enz.

AT014a001          1666 – 29 Dec

Sr. Cornelis van Schuijlenbrgt, notaris als curateur van de boedel van René de Renesse van (Wulp?) ten eenre

En Gerrit Peterse als bruiker van de hofstede Cleijn Hondthorst, ter andere zijde

En verklaarden de comparanten met malkander getreden te zijn tot liquidatie en accoord op de pachtpenningen bij hem, mede comparant, Gerrit Peters, verschuldigd in maniere als volgt.

Te weten dat dezelfde Gerrit Peters als voornoemd Schuijlenburgh boven alle gedane betalingen en pretenties zo van kortingen van ongelden, verschot en reparatie tot deze tijden toe gedaan, eens zal betalen de som van 320 gulden, daarmede alle de pachten tot het jaar verschenen Carsmis 1665 incluis, zullen wezen gequiteerd en zulks dezelfde Gerrit Peters niet meer schuldig blijft, als het sedert die tijd verschenen is, hetwelk nevens de voornoemde hofstede verkocht is aan de heer Anthony Bor en Anthony van de Wall.

Belovende de voornoemde Gerrit Peters aan de geseijde curateur de voornoemde 320 gulden te voldoen binnen de tijd van 4 maanden en waarvoor Evert Gerritse zich borg stelt.

AT014a001          1668 – 3 Nov

Comparanten Lodewijck van Lommertsum, Jordanus van Lommertsum, Johannes de Bruijn en Maria van Lommertsum echtlieden, mitsgaders Lidwina van Lommertsum tezamen, en tevens als gemachtigde van Jacobus van Lommertsum, minderjarige broer en zwager, resp, tezamen kinderen en erfgenamen van Francois van Lommertsum en Aleijda van Davelaar, in het leven echtlieden.

En verklaarden de comparanten dat haer zeer wel kennelijk is dat haar voorschreven ouders aan haar zuster, Hadewych van Lommertsum, gehuwd met Cornelis Hooft van Huysduijnen, ten tijde van haar trouwdag mede ten huwelik gegeven hebben, een huizing en hofstede met 40 danmaten land gelegen in Zevenhuizen, onder gerichte ’t Hogeland, en also de ……… of de akte daarbij het houwelijksgoed, voornoemde medegegeven is (werd), vermits, en niet is te vinden dan een simpele copie geschreven met de hand van Mr. Reynier Hooft van Huysduijnen van 24 oktober 1665, zo dient deze verklaring in plaats van …………

Met deze verklaring resp. akte nemen de erfgenamen genoegen mee, en zullen geen aktie ondernemen tegen Cornelis H.v.Huysduijnen zijn huwelijksgoed.

AT014a001          1670 – 27 Jan

Akte over het gestelde momberschap van de heer Hendrick Schuts bij testament van zaliger Judith van Rhijn.

1 Hierin vermeld goederen in Amersfoort en district van Hamersveld.

2. Op dato van boven: comparanten de heer Hendrick Schut, oud-burgemeester en mede-momber van de alsnog onmondige kinderen van zaliger Cornelis Moy, en constituerende in krachte dezes, Lodewijck van Lommertsum, mede-momber over dezelfde kinderen, specialijk te transponeren , cederen en over te geven aan en ten behoeve van Ott Hendriks, wonende onder district van Hamersveld, en zijn erven, 10 mergen land, gelegen onder hetzelfde district, bepaald als bij de koopcedulle (nov.1669?, onduidelijk).  Verder machtiging alles te regelen.

No. 1 en 2, beide gepasseerd ten huize van Jan Hermans, wonende in Stoutenburg, ter presentie van Clemens van Haeften, mede-notaris.

AT014a001          1671 – 26 Febr

Testament. Diderick Schut, medicijndokter. Hieruit blijkt hij eigenaar te zijn van de hofstede Waterdaal, met de aanhorige bouw- en weilanden, ‘t  bos Snoeckgensheuvel.

Scroll naar boven