Categorie: Notarissen

Notaris Eduard Harthoorn

AT027a001          1706       9 Nov Compareerden etc. Wilhelmina van Bornbergen geestelijk dochter, Maria van Bornbergen, Jonkhr. Johan Edmond (?) in huwelijk hebbende Odilia Bornbergen, Alijda Schut gehuwd met Johanes van Bornbergen sijnde uitlandig en Gijsbertus van Bornbergen alle borgers en inwoonders deser stad. Zij machtigen Maurits van der Burght gehuwd met Harderweij van Bornbergen om te […]

Notaris Eduard Jordaen van Coevorden

AT026a001          1701       30 Dec De Hr. Hieronimus Mouter weduwnaar van Juffr. Margaretha van Lommertsum verhuurt aan Hendrick Besselsen en Aeltje Thijmens echtel. een Huijzinge, Hof en Hofstede, bergh en schuur met 18½ danmaat weijland gelegen in de polder Neerseldert onder Hoogland tegenwoordig in huure gebruikt bij Aelt Gerritsen (?). 4 jaren à ƒ 190 sjaars. […]

Notaris Johan de Goeije

AT025b001         1685       30 Mei Willem Verhoef getrouwt met Agnes Marchand voor haer selve en als wed. en boedelhardster van Anthonuis van Beefting in sijn leven notaris verkopen publiek diverse onroerende goederen w.o. 1/3 part in 8 mergen soo weij als bouwland geleegen op ’t Vliet aen de Modderbeek. De twee andere helften competeerend aan Hendrick […]

Notaris Anthony van Goudoever

AT024a001          1694       7 Juli Testament Barent Matlage weduwnaar van Igje Harmens, kinderen: Jacob Matlage (zoon), Hendrikje Matlage (dochter), Anthony Matlage (oudste zoon) en Annetje Matlage (dochter). AT024a001          1695       15 Maart Thijmen Gijsbertsen wonende op Hamersveld heeft pachtschuld aan Wouter Cornelissen van Valckenhoef somme van ƒ 90 hij beloofd de schuld binnen 8 maanden te voldoen. […]

Notaris Godert van Brinkensteijn

AT023a001          1694       3 Jan Jelis Aertsen huurt van Thielman Beens (?) die gemachtigd was van de Raetsheer (?) van den Broeck en zeeckere hofstede met de landerijen gelegen in Leusden en dan nog 8 mergen weijland gelegen bij Ooijevaarshorst. 6 jaren begonnen 6 maart 169(1) à ƒ 125 sjaars. AT023a001          1694       2 Maart Gijsbertje Helmerts […]

Notaris Assuerus Schut

AT022a001          1690       22 Nov Compareerden Juffr. Hester (?) d’Hartoge d’Osmale van Hoogenhuijze eenige en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen vrouwe Maria d’Hartoge d’Osmale in haar leven Douariere van Borgm. doctor Hendrik van Schaak ten eenre tevens de Heer doctor Assuerrus Schut oud schepen en de raad neffens wed. Juf. Rijkland Schut, Jufr. Maria van Meninij wed. […]

Notaris Antony Bloeijlant

AT021a001          1684       12 Juni Comp. voor mij Anthony van Bloeijland: Elbert Evertse wonende int Swartebroek en verklaarde hij comprnt. te constitueeren en magtigh te maken Willem Visscher proc. voor den geregte van Amersfoort speciaal wegens het different bij Aelbert Thonisz wonende in Leusbroek, gesustineert omme te defendeeren mitsgaders van waerden te houden ’t geene . […]

Notaris Rogier Camerbeek

AT020a001          1681       9 Juni Comp. Geurt Simonsen wonende aan de Swarte Steegh 1ste compr. en de Nicolaas van Beefting t.b.v. Claas van Beefting een assignatie*) van de huijze van Jan van Wolswinkel gewesene schout van Scherpenzeel om aan den selve van Beeftingh stellen als zijn eijgense schuld te sullen betalende somme van ƒ 256 als […]

Notaris Anthony van Raalt

AT019a001          1679       16 Dec Johan Sprenger wonende op Hamersveld verhuurt aan Gosen Gerritsen sijne Hofstede van ouds genaempt Hackhorst gelegen onder den geregte van Hamersveld Carspelle Leusden voor 6 jaren ingaande Petri ad Cathedram 1680-1686 voor 200 car. gld. jaarlijks boven een ½ vierel boter tot toepacht, sulks den verhuurder met geene ongelden ofte lasten […]

Notaris Richard Saab

AT018a001          1677       26 Febr Henrick Henricksen ten eene en Henrick Thonisse ter andere sijde bijde woonende op Hoogland samen overeen gekomen dat Henrick Thonissen zal aanemen soodanige Haave en beesten, merry paerd, een . . . (een winter ?), 3 koeien, veer, pinken, 3 varkens, enz., wagen, ploegh, enz. waarvoor Hendrik Thonissen nu Maij deses […]

Scroll naar boven