Notaris Abraham van Bemmel

AT036b002         1777       18 april

Verkoop van Goederen van en door den Heer Alard Wijnand Hacfort Heere van de Horst en vrouwe Angela Wendelina van der Heijden echtel. onder andere onder Hoogland de helfte van ’t Erf en Goed Kleijnwede, dit is uit de hand verkocht. Koper niet vermeld.

AT036b002         1774       8 okt

De kinderen en erfgenamen van Teunis Kuijer en Geertruijd van Mispelaar verkopen vaste goederen, onder andere een zeeker Erf bestaande in een Huijsinge en Herberg genaamt de Ruijter met schuur en bakoven, berg en verder opstal met 10 mergen land daarbij behorende en nog omtrent meentland daarbij behoorende onder gerechte van Stoutenburg aan de Hessen of Barneveldseweg naast ’t Erf Daatselaar, gebruikt bij Jacobus Cornelisen Hel en Aaltje Cornelis Hel hebben nog 5 jaar huur krachtens de huur cedulle van 11 november 1773.

Ingezet bij Jan Evertse om ƒ1525, niet verhoogd opgehouden op ƒ1535.

AT036b002         1774       28 okt

Elisabeth Evert Wed. van Bart Fansen Haan wonende in Stoutenburg eigenaresse van een Erfje genaamd de Pijpenkamp met huijs en opstal verkoopt dit bij publieke veiling aan Barend van de Bagijnenkamp voor ƒ390. Het Erfje is groot 3 mergen met Huis en opstal gelegen aan de Hessenweg in Stoutenburg, gebruikt door de wed. Leendert Gerritse. Nog huur tot Petri 1775.

AT036b002         1772       4 dec

Verkoop van landerijen en bossen door de Heer Arnold Hoeint Baron van den (Ham) Schout der stad en provincie Mechelen op bij Weerhorst ger. Hoogland bos, Weerhorsterbos, bos en weijland bij Weerhorst, polderland, 1 morgen bouwland bij Koelhorst, een eijkenbos genaamd de Graafschap gelegen op de Bik ger. Hoogland.

AT036b002         1770       17 mei

Publieke verkoop van vaste goederen door Goosen Reijersen en Evertje Korsen echtelieden en cum suis wordt verkocht onder andere de helfte van het Buikhuisje gelegen in Stoutenburg bestaande uit een huijsinge met een kamer annex hof en land groot omtrent 3 mergen met nog 1½ meent land daarbij behorende gelegen tussen de Stoutenburgerweg en de Flierbeek, gebruikt bij Wulfert Maasen tot Petri Mai 1771. De wederhelft behoort aan Gijsbert Evertse. Onder de koop niet inbegrepen de 10 eikenboomen voor lange tijd verkogt aan Gerrit Epskamp timmerman.

Kopers Abraham van Bemmel en Gerrit Petersen om ƒ210.

AT036b002         1769       13 jan

Verkoop van goederen door de erfgenamen van wijlen Jufr. Anna van Wenkom in leven wed. van Dirk Wesselingh te Nijkerk overleden.

Erfgenamen zijn de Heer Petrus Hubens als gemachtigde van zijne ouders de Heer Petrus Hubens medicijn doctor te Arnhem en Jufr. Hendrika van Ulengoor voor de eene helfte en Mons. Elbert van Wenkom weduwnaar van Barbara van Valkengoed woonachtig te Nijkerk voor de andere helft.

Onder andere:

(1) drie en een half mergen zo Tabaksland als eijken, elsen en essenbos gelegen aan de Zwarteweg onder de buurtschap Hamersveld en carspele van Leusden genaamd de Davelaak, daar aan de eene zijde de Heer Boll van Bruijnenburgh en aan de andere zijde den Heer Hendrik Hooft van Heijsduijnen, naast gelegen zijn wesende het land buijten huur. Tot onkosten dezer verkopinge zal den kooper moeten contribueeren twaalf gulden.

Ingezet op 1400 bij Nicolaas van Deuverden – 10-1- hooger (verders niets vermeld dus onduidelijk of het verkocht is).

(2) Item een eijken, elsen en essenbos mede gelegen aan de Zwarteweg onder Hamersveld aan de overzijde van het even genoemde land de Davelaak daaraan de eene zijde den Heer Boll van Bruijnenburg en aan de andere kant de Heer Heerman en Juffr. de wed. Cortoon naastgelegen zijn, met nog een kampje weijland daar achter aan bij behorende genaamd de Smallen akkers zijnde dit perceel vrij van ongelden. Tot onkosten dezer verkopinge zal den koper moeten contribueeren zeven gulden.

Ingezet op 810 bij Nicolaas van Deuverden, 290 hooger (evenals vorige niet duidelijk vermeld of het verkocht is).

(3) 5 danmaten in de polder de Slaag onder Hoogland, ¼ part in een malenhoef onder Hoogland, verder goederen in Amersfoort.

AT036b002         1768       9 mrt

Verkoop door de Mejuffrouw Maria Anna Anthonia en Bregta van Goudoever gezuster meerderjarige Dochter wonende te Amsterdam.

Een ½ mergen land met houtgewas en bosje gelegen onder Stoutenburg bij het Vliet daar omme den Heer van Borssele den procureur van Veersen den erven van Dick van Sprenkelaar en de Modderbeek naast geerft en gelegen zijn gebruikt geweest door Herman van Bellikhoven dog na buijten huur. Ingezet bij borgm. van Brinkensteijn op 400, bij de slagh opgehouden.

AT036b002         1766       27 dec

Bij deze akte van publieke verkoop van vaste goederen binnen Amersfoort vermeld bij belending Abraham van Asch namelijk bij den verkoop van een huis en hof daar agter aan de stadscingelgracht uitkomende staand in de Muurhuizen tussen de gevangen toren en de Nieuwstraat daaraan de eene zijde ’t St. Elisabeth gasthuijs en aan de andere zijde Abraham van Asch met de huijsinge genaamd Batavia.

AT036b002         1764       21 dec

Ir. Lauwrens Bogaerd en Gijsbertha Odijk echtelieden verkopen publiek een Hofstede met nog een huisje mitsgaders een erfpacht.

(1) Een zeker Erf en Goed genaamd de Hoef onder de ger. van Emeklaar in de Hoef naast het Erf Rollekoot bij Hoogenwel bestaande in Huijsinge, twee bergen, twee schotten en bakhuis, Hofstede en aanhoorige landerijen, plaggen en buijtenvelden groot over de 40 mergen.

Ingezet bij Wouter Cornelis Maasveld op 3925, in slag verhoogd bij Anthony van Veersen met ƒ175, koper voor ƒ4100.

(2) Een Huijsinge dito daar gelegen.

Ingezet bij Hendrik Geurtsen Kuijer op ƒ500, verhoogd door Jonkh. Wilhelmus Franciscus van der Muijlwijk met ƒ10, koper voor ƒ510 voor zig zelven of die binnen drie dagen zal nomineren.

(3) Een jaarlijkse erfpacht van ƒ6 en 4 jonge hoenders ook daar gelegen (in de Hoef).

AT036b002         1764       10 febr

Publiek verkoping door de Heer Pieter van Borselen en vrouwe Maria Elisabeth Roest echtelieden woonachtig te Amsterdam van het Erf en Goed de Ruijf gelegen in Stoutenburg. Thiend vrij, uitgesondert ’s Heeren ongelden en buurlasten en een jaarlijkse canon of erfpacht van ƒ39 t.b.v. ’t capittel van St. Pieter te Utrecht.

Mogt het Erfleengoed of leenpligtig zijn (’t geen men tegenwoordig nog niet zeker weet) dat den koper als dan met nieuwen leenbrieven ten zijnen kosten zal voorzien worden.

De Hofstede groot 24 morgen.

Ingezet op ƒ1125 bij Geurt Peterse van Ruijtenbeek, niet verhoogd dus koper en heeft aanstonds tot mede genomineert Abraham van Bemmel.

AT036b002         1762       21 dec

Publiek verkoop door de kinderen, weduwe en erfgenamen van de Heer Borgemeester Erasmus van Goudoever. Kinderen erfgenamen Anthony van Goudoever Advocaat voor den Hove van Utrecht en Geertruijd van Kooten echtelieden, alsmede Gijsbert van Deventer schepen van Amersfoort en Anna van Goudoever echtelieden mitsgaders Anthoni Methorst Notaris en procureur weduwnaar van Maria van Goudoever en als voogd van zijn bijna meerderjarige kinderen Erasmus en Gijsbert Gerrit Methorst.

En eindelijk vrouwe Adriana Margaretha Boevius weduwe en mede geïnstitueerde erfgename van gemelde Heer Burgemeester Erasmus van Goudoever.

No I – De Buijtenplaats Birkhoven met landerijen, enz. groot 20 mergen belend stadszijde doorgaans Hendrik Gerritsen Haan met zijne landerijen en aan de andere zijde het hierna volgende Erf Middelhoef.

Ingezet op 13100 gulden bij den Heer Gijsbert van Deventer. Nog 1350 gulden hooger opgehouden bij de Heren Gijsbert van Deventer en Antoni Methorst.

No II – De helft van ’t Erf en Goed genaamd Middelhoef gemeen met Juffr. de weduwe van wijlen de Heer van Steven van Brinkensteijn.

Bruiker Helmert Aartsen die op Petri mei 1763 nog tien jaren huur daaraan heeft.

Ingezet bij Borgemeester Anthony van Brinkensteijn op 1850 gulden.  Nog 1075 gulden hooger opgehouden bij de Heer Anthony van Goudoever.

No. III  – Een perceel bouwland 4, 5, 6, 7 + 8, verders los land en huren in Amersfoort.

No. XIII – Onder Stoutenburg een bouw erf genaamd de Zwarte Goor gelegen bij Vincelaar aan wederzijde van de Callenbroekerweg.

AT036b002         1762      21 dec

Met alle landerijen, bossen, wallen, Huijsinge, bergen, schuuren, duifhok en verdere opstal mitsgaders ruum 400 zeer jeugdige en zware eijkenboomen daarop en omme staande, te zaamen groot ruijm zestig mergen zo bouw als weiland Hoogmeenten heet en plaggenveld. Land daar oostwaarts de erven Groot en Kleijn Vincelaar, westwaarts het Erf en goed Stoutenburg, Zuijden het Erf de Kortenijp en Noordwaarts het erf Groot Middelaar gebruikt wordende bij Hendrik Lambertse Post. Volgens huur cedulle tot korstmisse 1763 en mei 1764 nog huure heeft tegen 250 gulden jaarlijks boven de (normale) lasten.

Ingezet bij Gijsbert van Deventer op 3100 gulden en bij den zelven nog 200 gulden, opgehouden.

AT036b002         1762       10 dec

Publieke verkoop door den Heer Pieter Beck een welgelegen Erf genaamd de Wetering, Huijsinge, bergen, schuur, boomgaard en landerijen groot omtrent 30 mergen gelegen op Hoogland aan de westzijde van de Bunschoterweg, hieronder mede begrepen 5 danmaten 224 roeden land in de polder Overseldert op de dijkkaart No. 457, tezamen gebruikt bij Gerrit Hesselsen, heeft nog 6 jaren huur. Ingezet op 2500 (niet vermeld of het verkocht is).

Item een derde part van ’t halve Erf Liendert, deze part groot 24 mergen en verdeelt in 15 parceelen of kampen volgens een kaarte daarvan in eijgendom berustende onder Ir. Gerrit Verschuur die de overige portiën competeerd zijnde dit derde part volgens mondeling accoord gebruikt bij gemelde Verschuur jaarlijks voor ƒ24, voorts is het Erf Liendert met eenige onder horige landerijen leenroerig aan de Abdij van St. Pauls te Utrecht.

Edoch de Houtkamp met het annex bosje is mede leenroerig aan de huize van Emiclaar, alles volgens accoord op den 8 januari 1686 voor notaris Anthonius van Brinkensteijn.

Ingezet op 1125, in den slag verhoogd 180 gulden door Arnoldus Vlugs en die tot koper nomineert Ir. Gerrit Verschuur. Koopsom ƒ1305.

Pereel No. 5 – Juffr. Maria van Dijk wed. van de heer Jacob Oudendoelen medeverkopster.

Het Erf genaamd Valkenhoeff (gelegen ter zijden den Hoogenheerd) bestaande uit een Boerenhuijsinge en annex kamer tot een optrek met een tuin of boomgaardje daarbij bergen, schuur en schaaphokken en landerijen groot 28 mergen warvan 26 mergen onder Emiclaar in ’t Nieuweland op de dijkkaart No. 179, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195 en twee mergen onder ’t Hoogeland op de Sneulder Eng mitsgaders nog een mergen veen int Hateveen leenroerig aan de Hofstad Wede.

Huurder Hessel Cornelissen, jaarlijks om ƒ180.

Ingezet op ƒ1800, verhoogd bij Hendrik Musman met ƒ40 en nomineert tot mede koper zijn broeder Frederik Musman te samen kopers voor ƒ1840.

AT036b002         1762       22 jan

Publieke verkoop door den erven Oudendoelen en Camerbeek van de een zeer plaisante Buijtenplaats genaamd Grimmensteijn gelegen in den geregte van Eembrugge (dit goed omvangrijk omschreven) groot 60 danmaten of 40 mergen 241 roeden vrij allodiaal goed.

Bruiker van den boerenwoning Abraham Keijser.

Verders nog diverse kampen Polderland.

De buijtenplaats ingezet bij Hendrik Musman op ƒ7200. Verhoogd door de Heere Jean Hubert (Gossiaûse) met ƒ60, koper voor ƒ7260.

AT036b002         1762       22 jan

Publieke verkoop door Mevr. Wijnanda Emilia Maas wed. wijlen den Heer Diderik Hendrik Bekker in leven vicaris cancelier en regeringsraad van zijn Kon. Majesteid van Pruisen te Cleve.

Een schoone en welgelegen Hofstede of Buijtenplaats genaamd Kalveen bestaande uit een Heere huijsinge, Boerenwoning, enz. met landerijen gelegen langs of aan de Zevenhuizerweg onder Hoogland strekkende van de Heijsteeg af tot aan de Duisterlanden groot 23 mergen met nog twee parceelen land onder Emiclaar groot omtrent 4 mergen genaamd het Groote en Kleijne Nieuwland gelegen in de Polre van ’t Nieuwland streckende van de Nieuwlandseweg tot achter aan de Wetering toe op de dijkkaart getekend No. 174 en 177 in huure gebruikt bij Aart Janse van Roomen (betreffende alleen het land No. 174, 177, zie 25 augustus 1758) heeft er nog 2 jaren huur aan. Dit goed leenroerig aan de Staten ’s Land van Utrecht.

Ingezet bij op 3800 gulden bij Hendrik Musman, verhoogd door den zelven met ƒ50 en nomineert tot mede koper zijn broeder Frederik Musman, samen kopers voor ƒ3850.

Verder verkocht de helfte van de Schoonoorder Thiend grof en smal, wild en tam so die van ouds gelegen is alsmede de helfte van de Alinge thienden van Cattenbroek wild en tam, grof en smal gelegen op Hoogland, leenroerig aan Wede.

Koper Johannes van Bennekom voor ƒ1700.

Verder nog losse kampen land.

Dan 2/3 van 3/4 deelen van de Zwarte Goorsen thiend en omloop grof en smal gelegen in Stoutenburg en daar omtrent gaande uit de Erven Zwarte Goor, Groot en Kleijn Vincelaar en uit ’t Erf Groot Middelaar genaamd de Koedijk (?) zijnde leenroerig aan de Baronije van IJsselsteijn met drie bijzondere leenen wordende den geheele thiend jaarlijks voor een redemtie betaald ƒ30.

Opgehouden op ƒ700.

AT036b002         1761       20 febr

Publieke verkoop door Aalbert Hannesse van de Hoefsloot getrouwt met Marritje Hendriks, Wouter Vaak gehuwd met Marritje van de Hoefslot, Dirk Lambertsen Hoogenboom gehuwd met Weijntje Hannis de Hoefsloot en Cornelis Gerbertsen van ’t Klooster gehuwd met Woutertje Hannes van de Hoefsloot.

Zij hebben bij scheidinge en deijlinge van den 16 februari 1742 het recht bekomen van ’t nabes. Erf en goed den Hofstede, Huis, 2 bergen, 2 schuuren en bakhuis met landerijen groot 24 mergen alle zeer goed bouw en weiland genaamd de Grift onder gerechte van Leusden strekkende van de Grift af tot aan de Heijligenbergerbeek toe, zuidwaarts ’t land van de L.V. Capel en Anthony v. Brinkensteijn en noordwaarts ’t Erf Ruijtenbeek.

Het erf is Thiendvrij, uijtgenomen een weijnig smalen thiend en het recht te mogen plaggen, heijen en weijden op de Leusderberg gelijk in deze hoeven en voor honde coorn een schepel rogge.

Ingezet op ƒ3400 (niet verkocht).

AT036b002         1760       25 febr

Verkoop van het Erf en Goed genaamd Walikenberg groot 20 danmaten gelegen in de polder van Eemland.

AT036b002         1760      8 febr

Annex conditiën waarna de erfgenamen van Gerrit Geurtsen Schothorst op de 8 februari 1760 publiek verkocht hebben 3 perceelen vaste goederen, waarvan twee parceelen met Huijsinge gelegen zijn onder den gerechte de Duijst, Haar en Zevenhuijzen.

AT036b002         1758       25 aug

Publieke verkoop door den Heer welgestr. Heer Alard Wijnand Hackfort Here van de Horst cum suis (broers, zusters en aangetrouwde familie genoemd).

Een Erf gelegen in de Lage Birkt groot 36 mergen 358 roeden westwaarts ’t Erf Birkhoven competeerende de Heer Borgemeester Erasmus van Goudoever, gebruikt bij Hendrik Haan.

Ingezet op ƒ3300 bij Borgm. Erasmus van Goudoever, verhoogd door Jan Schothorst met 140 gulden, dus koper voor ƒ3440.

In gevolge bedongen conditiën hebben Heeren verkopers Jan Schothorst bedankt en het Erf en landerijen aan zich behouden.

Dog op 26 augustus 1758 het zelve Erf verkocht aan Hendrik Gerritse Haan voor 3540 gulden.

Het Erf genaamd de Klapmuts bestaande in Huijsinge annex kamer, 2 bergen, groote schuur met pannen gedekt en aanhorige landerijen en houtgewassen gelegen aan de Emicklaarseweg groot volgens gemaakte kaarte 17 mergen 576 roeden, waarvan omtrent 12 morgen wederzijden van de weg en omtrent 5 mergen genaamd de Kaesmaat aan de Hoolersteeg (?) naast ’t land van ’t Erf den Oudenhove en nog 1½ mergen aan het Landwegje daar noordwaarts Evert Kok en zuidoost mede ’t land van ’t Erf de Oudenhove.

Gebruikt bij Jan Hendriksen tot Petri mei 1759.

Onder dit Erf behoort ook nog de helfte van een parceel veen groot 5 morgen gelegen int Hooglanderveen.

Den wederhelf behoort aan den Heer overste Foeijt (voor plaggen en turf).

Dit Erf is leenroerig aan IJsselsteijn gelijk de vijf mergen genaamd de Kaesmaat mede leenpligtig aan St. Paul te Utrecht en aldaar bekend met de naam Nieuwe Heijde.

Ingezet op ƒ2950 bij Thomas de Leeuw, verhoogd met ƒ85 door Wouter Huisteen. Koper voor ƒ3035, maar heeft op den 27 augustus 1758 tot koper genomineert Thomas de Leeuw.

Het Erf den Hoef. Hierin vermeld groot 43 mergen en uitvoerige omschrijving. Door verkopers opgehouden. Dito een Huijsinge en Hof daarbij gelegen, eveneens opgehouden.

Een Schoone en welgelegen Hofstede of buijtenplaats genaamd Kalveen.

Onder Hoogland zeeker Erf en Goed genaamd Kalveen gelegen aan de Kalveenseweg bestaande in een Huijsinge, twee bergen, bakhuis, Hofstede en aanhorige landerijen groot volgens de kaarte 30 mergen 168 roeden strekkende van de Heijsteeg af tot aan de Hoogesteeg toe, zuijdwaarts mevr. de wed. van de Heer Arnoldus Franciscus van Roosendaal en noordwaarts de L.V. Capel tot Amersfoort.

Gebruikt bij Meijns Goosense nog huur tot Petri mei 1759.

Onder dit Erf is omtrent 3 mergen thiend vrij genaamd ’t Akkertje strekkende een smalle streep langs de Calveense landen van de L.V. Capel.

Ingezet op ƒ3425 doch opgehouden.

Onder Duijst, de Haar en Zevenhuizen een Erf en Goed gelegen in de Neerduijst in de Sevenhuizer buurt groot 12 danmaten 396 roeden op de kaart No. 1(5)8 strekkende van de Zevenhuizerweg af tot de Bunschoterweg toe.

Gebruikt bij Dirk Gijsbertsen heeft nog huur tot Petri mei 1759.

Ingezet op ƒ460, verhoogt metƒ45 door Dirk Gijsbertsen, heeft tot koper den 27 augustus 1758 genomen zijn broer Jan Gijsbertsen.

Verder vele kampen Polderland.

AT036b001         1754       15 nov

Gijsbert Wulphertse verkoopt 3 mergen land en bos gelegen onder ger. Hoogland.

5 danmaten gelegen in de Polder de Haar ger. de Duijsten;

5 danmaten 231 roeden gelegen in de Bovenduijst ger. de Duisten;

2 mergen bouwland en bos bij Calveen;

3 danmaten 313 roeden in de Neerseldert.

AT036b001         1754       15 febr

Publieke verkoping door de Heer Coenraad Temmink Raad en oud Borgm. en Elisabeth Maria Kool echtelieden.

Onder andere: Een welgelegen Erf onder Leusden aan de Bavoortsebrug groot omtrent 6 mergen wei en bouwland bij het huis; 4 mergen bouwland in ’t Veentje en nog 2 mergen genaamd de Waterkampen leggende over de Beek gebruikt bij Gerrit Goosense.

Koper Anthony van Brinkensteijn voor ƒ1450.

Item een Plaatsje genaamd de Broodheuvel gelegen op ’t Hoogeland onder Emiclaar in het veen agter het Erf de Zielhorst.

Koper Rogier Camerbeek en Jacob Hoffman voor ƒ340.

AT036b001         1753       28 dec

Openbare verkoping door Jacob Aelten van Putten weduwnaar van Heijltje Hendriks voor de eene helft en 2/16 parten in de wederhelf. Item Jannetje Morsen wed. van Gerrit Hendriksen voor en gerechte vijfde part, alsmede Hendrik Jansen en Hendrikje Hessels echtel., Gijsbert Jansen en Aaltje Gijsberts echtel., Hendrik Jansen en Willempje Hendriks ook egtelieden, Lambert Jansen en Lambertje Jans echtelieden, Gijsbert Peelen weduwnaar van Ariaantje Jans als vader en voogd over zijn vijf onmundige kinderen en Peel Jansen meerderjarige jongeman te saamen voor de overige portiën.

(I) Van ’t Erf en Goed met een boerenwoning, Huijsinge, 2 Bergen en schuur en aanhoorige landerijen groot omtrent 40 mergen gelegen onder Stoutenburg genaamd de Kortenijp, wesende vrij allodiaal goed niet belast of bezwaard als met ’s Heeren ongelden en Buurlasten en thiendplichtig.

Bruiker Cornelis Geurtsen heeft nog twee jaren huur.

Ingezet bij Peel Jansen op ƒ1025, in den slag van wegens verkoping nog 10 gulden hoger opgehouden.

Daar den verkopers respectievelijk erfgenamen het niet langer de Hofstede gemeen wilden aanhouden is het toegescheiden aan Lambert Jansen en Lambertje Jans die het ook accepteerden voor den som van 1035 gulden.

(II) Bovengenoemde verkopers (uitgezonderd Jacob A. v. Putten) verkopen nog een stuk grond groot 4 mergen waarin zij gerechtigd waren voor 4/5 parten gelegen in Leusbroek aan de weg strekkende van de Leusbroekerweg tot aan de beek toe aan de eene zijde Proc. Anthony Methorst en aan de andere zijde Caspar Willemse van ouds genaamd de Plaskamp en Waterkamp, gebruik bij Casper Willemse die de overige 1/5 part toebehoord en nog 3 jaren huur heeft.

Ingezet bij Hendrik Jansen op 130 gulden, voor ƒ5 hooger opgehouden, doch na de veiling uit de hand verkocht aan Caspar Willemsen van de Vrijehoeff voor ƒ135.

(III) Nog zullen voornoemde Jacob Aalten van Putten weduwnaar van Heiltje Jans voor 1/5 part met den voornoemden verkopers erfgenamen voor de overige parten verkopen vier mergen bouw en weiland gelegen op ’t Hoogland aan de Heijsteeg langs de Maalen  Wetering genaamd het Bredeland daar Oostelijk ’t Capittel van St. Pieter te Utrecht, west Willem Kraijkamp, zuid en noordelijk de Vrouwe Conventen te Amersfoort zijnde leenplichtig aan de Hofstad Wede geregd Luttique Weede sullen den kooper met behoorlijke leenbrieven ten zijnen kosten voorzien worden waartoe door Gijsbert Jansen van Ruijtenbeek als hier laatst met ’t voorn land beleend zijnde in cragte deses werd geautoriseerd de persoon van Wouter van Klinkenberg om daarom mede te verrichten ’t gene noodig is en vereischt word.

Willem Kraijkamp heeft aan dit perceel nog 3 jaren huur.

Ingezet bij Theunis Geurtsen op 250 gulden, verhoogd door Gerrit Cornelisse Duijst met ƒ15, koper voor ƒ265.

Hij benoemt tot koper Willem Gerritse Duijst die de koop accepteerd en ondertekend op 31 december 1753.

(IV) In deze veiling verkopen Cornelis Warneke en Adriana Mattelagen echtelieden met verdere familie een Huis aan de Langestraat in Amersfoort.

AT036b001         1753       4 dec

Mejufr. Margaretha Both wed. van Rudolf van Goudoever cum suis verkopen op 30 november 1753 3 parceelen polderland in Neerseldert samen groot 19 danmaten, kopers Gerrit Cornelis Duijst perceel 2, Teunis Geurtsen perceel 1 en Advocaat Rogier Camerbeek perceel 3.

AT036b001         1753       30 nov

In den jare 1695 hebben Dirk Aalten en Maria Saaren in der tijd echtelieden (nu beiden overleden) gekocht van Jan Jansen Haarman een seeker Erf en Goed met Huijs, Hof en Hofstede en schuur daarop staande en landerijen daaraan behorende gelegen in Leusbroek genaamd de Mof en nog twee kampen land gelegen als boven daar de beek tussen door is lopende van ouds genaamd Blokvoort. Koopsom ƒ1000.

Zij laten na drie soonen genaamd Aart Dirksen, Teunis Dirksen en Saar Dirksen. In deze akte word een zaak geregeld omtrent betaling van ’t Land Blokvoort welk Tins en keurmoedig was aan de Domeinen van Utrecht.

(I) Dan verkoopt Aart Dirksen van de Wetering en Grietje Westeneng het voorn land Blokvoort groot 4 mergen aan Caspar Willemsen van de Vrijehoef voor ƒ400. Nu geheten Groot Blokvoort gelegen in Leusbroek aan de Beek tegen over de Griftbrug, ten oosten Caspar Willemsen, ten zuiden en westen de Beek, ten noorden Burgm. Temmink. Gebruikt bij den verkoper zelf.

(II) Item twee mergen gelegen aan de andere zijde van de beek naast de Griftbrug genaamd Kleijn Blokvoort, oostwaarts de Beek, westwaarts den Heer Blokland, zuidwaarts de vrije weg waarop dit land zijn uit weg heeft en noordwaarts Jan Schothorst. Gebruikt bij den verkoper zelf.

Verkocht aan de Heer Johan Diederick van Blokland voor ƒ200.

(III) 1/3 part in een Keuterplaatsje bestaande uit een Huis aan partijen bewoond met hof en land aan de Leusbroekerweg belend, aan de eene zijde de wed. Wouter Gerritsen, aan de andere zijde de Armen Noodhulp. Gebruikt bij Hendrik Rijksen en Aeltje Everts.

Koper Saar Dirksen voor ƒ100 (broeder van Aart D. v.d. Wetering blijkens de afrekening).

(IV) Een Huisje gelegen tussen ’t Swarte Bergje en Leusden genaamd Kleinveld. Gebruikt bij Aelt Jacoba van Putten (net vermeld of het verkocht is).

AT036b001         1753      5 febr

Verkoop door de kinderen van Willem Daamen Teer en Geertruid Peelen van ’t Swarte Land 3 mergen oud tabaksland met een schuur van 10 gebinten gelegen onder Emiclaar int Liendertse Steegje naast de Molhoop bij de Luttikemaat zijnde in de oude brieven ook bekent met de naam van Luttikemaat, oostwaarts Gerrit Verschuur, westwaarts Jacob Peelen van ’t Swarte Land, zuiden Liendertse Eng en noord ’t Liendertsesteegje. Leenroerig aan Abdij van St. Paul te Utrecht moet overweg gedogen van 3 mergen lands dat tevoren van dit perceel is afgedeeld, hierachter gelegen en competeerende aan Jacob Peelen van ’t Swarte Land.

Koper Jacobus van Bemmel of degene die hij binnen drie dagen nomineert voor ƒ2125.

AT036b001         1753       2 febr

Verkoop door den Heer Jan van Goudoever (1) den Hofstede Middenbroek gelegen in de Buurtschap Leusderbroek en de (2) Hofstede daar het Tolhek is.

(1) Middenbroek gekocht door Aart Dirkse van de Wetering voor ƒ2325.

(2) Het Tolhek gekocht door L. Tesekenmaker voor ƒ2950 en nomineert op 5 februari 1753 tot koperesse vrouwe Theodora Tiedeman wed. wijlen Nicolaas Methorst.

AT036b001         1751       24 dec

Verkoop door den Heer Pieter Moijart voor 1/3 Ir. Pieter Koedijk en Maria van Emmerik echtel. mede voor 1/3 en Wilhelmus Koedijk gehuwd met Geertruijd Oudendoelen voor de resterende 1/3 part te saamen erfgenaamen ab intenstato van wijlen Juffrouw Megteld Koedijk.

Van een bouwerf bestaande in Huijsinge, Berg, Schuur en verdere opstal met de aanhorige landerijen, enz. gelegen op Hoogland ger. Emelaar genaamd de Geer, oostwaarts het Zielhorster land

en de Duist, westwaarts Jan Geurtsen, zuidwaarts de Heijsteeg en noordwaarts de Zielhorstersteeg wesende leenroerig aan St. Paul te Utrecht.

Item nog twee Deijsten aan ’t voors Erf behorende onder Emiclaar strekkende van de voors Zielhorstersteeg af tot de veensloot toe of te zooveel verder als het veen hierbij behorende zich mogten uitstrekken daar zuidwaarts en noordwaarts naastgelegen zijn met nog omtrent een mergen veen gelegen int Hateveen aan de nieuwe wal voor de Waterplas zijnde deze Duijsten en veen vrij allodiaal goed groot omtrent 11 mergen en dus te samen met het voors Erf 28 mergen.

Aanvaarding vrij van huur met Petri mei 1752 ingezet op ƒ1500 door Notaris van Bemmel. Verhoogd door Hendrik van Birkhoven met ƒ30. Koper voor ƒ1550.

AT036b001         1751       15 febr

Het hier bovengenoemde Erf is ook geveild den 15 februari 1751 doch opgehouden.

Wel verkocht een perceel bouwland van 1½ mergen in de Heijen, westwaarts het Erf Kattenbroek. Koper Evert Kok voor ƒ300.

AT036b001         1749       7 mrt

Verkoop van de navolgende vaste goederen door de Heer Jan Groeneveld Conrector van de Latijnse School in Gouda en Catharina Boetius echtelieden en Ir. Hendrik Rensing Mr. Chirurgijn en Johanna Groeneveld mede echtelieden en hun innocente zuster Maria Groeneveld.

(I) Een Huijsinge en Bakhuis, Berg en Boomgaard en omtrent 4 mergen weij en bouwland in haar elsen heggen gelegen staande en leggende in ’t Nieuwe Land ger. Hoogland, oostwaarts de kinderen van Gerrit Koedijk, westwaarts Jan Janeveld op de dijkkaart No. 181 en aldaar groot 5 danmaten 270 roeden (opgehouden). Naderhand uit de hand verkocht aan Theunis Aartsen voor ƒ105.

(II) Een kamp bouwland groot 1½ mergen op de Sneulder Eng ger. Emiclaar, eene zijde de erven van Gijsbertus Oudendoelen, andere zijde Aart Jansen van Roomen.

Ingezet op 280, verhoogd door Jan Hendriksen van de Wolfshaar met ƒ70. Koper voor ƒ350.

(III) Een secker Erf daar voor desen een Huijs op gestaan heeft genaamd Groot Sneul bestaande in drie kampen schoon bouwland gelegen in haar Eijken en elsen heggen neffens een groot en klein bos bepoot met essen, elsen hout te saamen groot ruijm zes mergen gelegen op Hoogland bij de Sneulder Eng, aan de eene zijde den Eng van Groot Sneul en aan de andere zijde Klein Sneul.

Jaarlijks tins van 6 stuivers aan ’t College van de Malen, mitsgaders 3 schepel rogge aen de Pastorije van Hoevelaken.

Ingezet op ƒ780, verhoogt met ƒ70 door Aart Jansen van Roomen en dus koper voor ƒ850.

(IV) Nog 4 danmaten en 54 roeden polderland in de Polre de Hond agter de Hofstede van Meijntje Jans op de dijkkaart No. 352.

Koper Teunis Gosense voor ƒ125.

AT036b001         1746       28 dec

Jacobus de Vries en Cornelia van Bennekom echtelieden verkopen 4½ mergen tabaksland gelegen in Stoutenburg tussen de erven Scham en de Horst genaamd Nieuwenhorst met twee tabaksschuren en annex woningen daarop staande en tabakskisten wesende thiend vrij goed, dog leenroerig aan IJsselsteijn mede onder deze koop begrepen een Erfpacht van 6 gulden wegens de helfte van 4 mergen plaggenveld op 27 september 1744 aan Michiel Thijsen uitgegeven.

In de erfpachtbrief is bedongen dat de erfpachters het Goed Nieuwenhorst moet uit de schouw houden wegens een slag in de Stoutenburgerweg.

Ingezet bij Jan Gijsbert Methorst voor ƒ6100, verhoogd met ƒ120 door den Heer Willem Methorst, koper voor zich of die hij binnen 3 dagen nomineert, dus koopsom ƒ6545.

AT036b001         1743       28 dec

Albert Theunissen en Stijntje Peters echtelieden wonende in Leusderbroek verkopen een Huijsinge voorzien met een Karmoolen, Hoijberg, Hof en Hofstede en 16 danmaten land daarbij behorende gelegen in de Nederduijst dicht bij de Haarsebrug in de ger. van Duijst, de Haar en Sevenhuizen strekkende van de Bunschoterweg tot aan de Nieuweweg toe, op de dijkkaart getekend te weten No. 93 4 danmaten 316 roeden en No. 94 11 danmaten 82 roeden gebruikt bij Hendrik Petersen die de wederhelft competeerd wesen vrij van lasten of plechten uitgesondert ’s Heeren ongelden, Buurdijk en polderlasten met primo mei buiten huur.

Door verkoper opgehouden op ƒ290. Aanstonds na de veiling uit de hand verkocht aan Hendrik Petersen voor ƒ312. Aldus gedaan en verkocht ten huize van Anna van Goudoever wijnkopster op de hoek van de vismerkt te Amersfoort.

AT036b001         1742       10 dec

Publieke verkoop van de landerijen en Huijsinge, heeft ook al plaats gehad in december 1742 doch alle parceelen werden opgehouden en bruiker van al dese genoemde perceelen was Theunis Aartsen (Jan Janeveld hier genoemd Jan Jansen van der Velde.) (Zie ook 7 maart 1749.)

AT036b001         1746       28 dec

Publieke verkoping door Bartholomeus van Kempen Mr. metselaar binnen Amersfoort gehuwd met Maasje van Raalt.

(I) Een kamp schoon Tabaksland gelegen bij de Molhoop vooraan de Liendertsesteeg met een Driest kampje zijnde de helft van 3 mergen land genaamd het Wildeland.

Koper den bruiker Wouter Huijging voor ƒ1640.

(II) Een kamp dito daar gelegen aan de westzijde van de Liendertsesteeg zijnde de wederhelft van het Wildeland of Boskamp. Bruiker als boven.

Koper Antonie van Veersen voor ƒ1910.

(III)  Verder 1 camp, opgehouden.

(IV) En nog perceel 2 mergen schoon tabaksland, verkocht.

Koper Jan Puijk voor ƒ3700.

(V) Nog een ½ mergen schoon tabaksland genaamd Gijsenkamp, oostwaarts het voors perceel, opgehouden.

(VI) 2 mergen schoon bouwland op den Liendertsen Eng. Bruiker Peter Aertse op Liendert, opgehouden.

AT036b001         1737       4 jan

Wilhelmus van Dijk wonende tot Amsterdam verkoopt publiek een Hofstede bestaande in boerenhuis, schuur, berg en omtrent 28 danmaten zoo hoij al weijland gelegen in Hoogland in de Polre de Hond strekkende van de Neerzeldertseweg, noordwaarts op tot aan de Lodijkerweg of Wetering op de dijkkaart onder No. 349, 350 en 354. Groot 28 danmaten 350 roeden.

Bruiker Gosen Lambertsen, huur ingegaan 1736.

Ingezet bij Johanes Schouten Smit ƒ1010, verhoogt bij Peter Maassen met ƒ5, dus koper voor ƒ1015.

AT036a017          1784       20 febr

Huwelijkse voorwaarden Jacob Otten meerderjarige j. geassisteerd met zijn Oom Peter Jansen van Nimmerdor vermits hij geen ouders in leven heeft toekomstige bruidegom en Heiltje Willems wed. Jan Jacobsen Kok toekomstige bruid, beide wonende op Hoogland.

Inbreng bruidegom ƒ500. Inbreng bruid de aangebrachte goederen bij maagenscheid op desen data.

AT036a017          1784       12 mrt

 Maria Jans wed. van Jacob Jansen wonende onder Isselt ten eenre Jan Jacobsen meerderj. j. mede aldaar woonachtig ten tweede. Item Jannetje Jacobs meerderj. d. wonende op Droffelaar, Gijsbertje Jacobs meerderj. d. wonende bij haar moeder en Aert Jansen Tolboom gehuwd met Evertje Jacobs wonende in Hamersveld ten derde zijde te kennen gevende dat onder voors ger. van Isselt is komen te overlijden Jacob Jansen nalatende de zijne wed. boedelhoudster.

1ste comprnt en zijn 4 kinderen i.v.m. huwelijk van Gijsbertje Jacobs volg de boedelscheiding inboedel, have en vee wordt toegescheiden aan de 2de comprnt Jan Jacobsen waartegen hij uitkeerd aan de andere comprnt ƒ1050.

Huwelijkse voorwaarden Cornelis Thijssen Brouwer weduwnaar van Hendrikje Goosens van de Bergh toekomstige bruidegom ten eenre en Gijsbertje Jacobs meerderjarige dochter geassisteert met haar moeder Maria Jans wed. Jacob Jansen.

Inbreng bruidegom Effecten, schulden en lasten bij maagesscheid tussen hem en Meeuws Thijsse Brouwer met Gijsbert Alberten Broek als voogden over de 2 minderjarige kinderen op 12 maart 1784 aanbedeelt. Inbreng bruid haar deel ƒ350.

AT036a017          1784       12 mrt

Rekening en scheiding Cornelis Thijssen Brouwer i.v.m. de voor eenige tijd overledene echtgenote Hendrikje Goossense van de Bergh en zijn twee onmundige kinderen genaamd Thijs en Goossen Cornelis Brouwer.

AT036a017          1784       30 mei

Overleden voor eenige tijd in Stoutenburg Hessel Willemsen nalatende zijn wed. Aagje Teunis en 2 onmundige kinderen genaamd Willemijntje en Tijtje Hessels i.v.m. haar tweede huwelijk boedelscheiding tussen haar en de voogden van de 2 kinderen aan haar toegescheiden den inboedel, have en vee en koorn , gewassen te velden, waartegen zij haare 2 kinderen onderhoud en bij trouwen of mundigheid van de 2 kinderen moeten uitkeren een som van ƒ200.

AT036a017          1784       30 mei

Huwelijkse voorwaarden Mathijs Jansen Vrijhoef meerj. j. toekomstige bruidegom geassisteert met zijn vader Jan Jacobsen Vrijhoef ten eenre en Aagje Teunis wed. van Hessel Willemsen toek. bruid.

Inbreng bruidegom ƒ45-.

Inbreng bruid inboedel, have en vee als bij maagenscheid hierboven toebedeelt

AT036a017          1784       6 aug

Overleden voor eenige tijd in Asschat Wouter Jansen nalatende zijn wed. en boedelhoudster Belia Thijssen en 6 onmundige kinderen Jan, Thijs, Aart, Gerrit en Jannetje en Maria Wouters i.v.m. het tweede huwelijk van de wed., boedelscheiding met de kinderen.

AT036a017          1784       6 aug

Overleden voor eenige tijd onder ger. Emiclaar Jannetje Theunis nalatende hare weduwnaar en boedelhouder Gerrit Willemsen en 2 onmundige kinderen Willlempje en Jannetje Gerrits i.v.m. zijn tweede huwelijk boedelscheiding krijgt aanbedeeld tegen uitkering aan de kinderen den gereede goederen des boedels bestaande uit een kar en paard, Have en vee, inboedel en huisraad.

Den weduwnaar Gerrit Willemsen huwt met bovengenoemde Belia Thijssen.

AT036a017          1783       25 mrt

Reijer Gerritse van der Veer wonende op Vinkenhoef onder ger. Emiclaar gehuwd met Christina Reijers verkoopt aan Jan Reijers woonachtig in Stoutenburg in de nabes. Huizinge genaamt het Vinkennest (schuin tegenover de Herberg de Gort (?) het land 1 mergen en 2 mergen plaggeveld daarbij behoord van de Vrouwe Conventen in Amersfoort.

Jan Reijers gehuwd met Elisabeth Everts. Koopsom ƒ450.

AT036a017          1783       11 juli

Gerrit Hesselsen wonende op ’t Erf de Wetering ger. Hoogland huurt van de Malen polderland onder de naam van de Laage Maalen Heethaar No. 27, 28, 29, 30, 31 en 32. 6 jaren à ƒ57 sjaars.

AT036a017          1783       11 juli

Hendrik Jansen wonende op de Kolkrijst ger. Hoogland huurt 2½ mergen male land in Overseldert.

12 jaren à ƒ20.

AT036a017          1783       24 juli

Willempje Reijers wed. Jan Geerlofsen en Jan Lubbers (?) gehuwd met Geertruijd Jans welke Geertruijd Jans de eenige dochter en erfgenaam is van Jan Geerloffssen ten eenre en Cornelis Janse Schothorst ten andere zijde wonende alle comparanten in Stoutenburg.

Gezamelijk comprnt ten eenre verkopen aan tweede comprnt een zecker huijzinge met annex kamer met hof en grond omtrent 2 morgen gelegen aan de Hessenweg zijnde erfpachtgoed vant zelve Erf den Eng.

Koopsom ƒ350.

AT036a017          1783       26 nov

Gerritje Cornelis wed. van Gerrit Evertsen wonende op ’t na benoemde Erf en Goed bestaande uit Huijzinge, Hof en Hofstede met omtrent 10 danmaten land gelegen in de Polre de Slaagh ger. Hoogland en 4 kampen achter den anderen, strekkende van de Hofstede van de weg tot de Wetering toe, daar zuidwaarts het Erf Krachtwijk thans door huurderesse bewoond huurt dit Erf weer in van de Heer Jan Lutgens. 4 jaren à ƒ130 sjaars.

Blijkens akte van procuratie van 7 oktober 1783 is den Heer Jan Lutgens wonende op ’t Erf en Goed Brevoort onder Hoogland.

AT036a017          1783       14 dec

Contract met den heer Lambert Thoni Mr. geweermaker in de Nes te Amsterdam, overeenkomst omtrent de levering van 300 snaphanen ten behoeve van de 3 compagnien dezer stad (Amersfoort).

AT036a017          1782       5 jan

Huwelijkse voorwaarden tussen Simon Hendrikse Hoefsloot en Jannetje Jakobs van Rossenberg wed. van Gijsbert Wulfertsen. Inbreng bruidegom ƒ500.
Inbreng bruid gerede en ongerede goederen als haar bij maagenscheid op den 21 september 1781 voor mij notaris is opgericht en toegescheiden bedraagt een somme van ƒ1400.

AT036a017          1782       10 juli

Voor eenige tijd in Stoutenburg overleden Alijda Jacobs van Schoonderbeek nalatende hare weduwnaar Gerrit Jansen en hun jong dochtertje genaamt Stijntje Gerrits i.v.m. aan te gaan derde huwelijk boedelscheiding. Voogden over het dochtertje zijn Wulfert Jacobsen Schoonderbeek en Willem Jansen Tolboom oomen maternel.

De weduwnaar toegescheiden inboedel, have, vee, koorn, enz. en schulden en lasten des boedels alsmede een capital van ƒ350 aan zijn zuster Geertje Jans, nog ƒ700 aan zijn 4 onmundige kinderen van zijn eerste vrouw bij maagenscheid 24 juli 1778 voor notaris A. van Bemmel. Als het dochtertje Stijntje meerderjarig is moet de weduwnaar uitkeren aan haar ƒ600 (welke ƒ600 Wulfert Jacobsen Schoonderbeek nog schuldig bij de verdeling in zijn plaats of Erf in Overzeldert onder ’t Hoogland). Een ƒ75 voor diverse dingen die de weduwnaar aangenomen en behouden heeft, onder andere de kleren van linnen als messen en vorken en schotels, 2 gouden oorbellen, 3 gouden ringen, een goud slot en kruis en zilveren Beugel en snuifdoos, paar zilveren gespen, 21 ellen linnen en een kastje van de onmundige haar moeder.

Voor de 4 voor kinderen blijven gemeen 5 mergen land onder Hoevelaken genaamd de Eshof, 4 mergen veen alsmede een erfpacht van ƒ8 sjaar van een huisje. In de huwelijkse voorwaarden vermeld dat dit huisje op de betreffende grond staat op de last van ƒ800 van de Executeur van den Boedel van Pieter Dirksen Man.

AT036a017          1782       12 juli

Huwelijkse voorwaarden. Gerrit Jansen weduwnaar Alida Jacobs Schoonderbeek en Willemijntje Willems wed. Wulfert Gerritse.

Inbreng bruidegom als boven.

Inbreng bruid huisraad en haar ganse bezit aangenomen op ƒ600.

AT036a017          1782       2 aug

Huurcontract van ’t Veenhuis Wouter Dirksen pachter de Heer, Jan Fr. v. Lilaar eigenaar.

6 jaren à ƒ200 sjaars.

AT036a017          1782       1 nov

Huwelijkse voorwaarden IJsbrand van der Heijden weduwnaar van Evertje Rutten van Vliet toekomstige bruidegom en Anna Gerrits van de Geer meerderjarige dochter toekomstige bruid bijgestaan door haar moeder Theuntje Maartens wed. Maas Jansen, allen onder Emiclaar.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, enz. met aftrek van schulden en lasten getaxeerd op ƒ1000.

Inbreng bruid ƒ400 en 1/6 portie in een ½ mergen land op de Zevenhuizereng.

AT036a017          1782       22 nov

Huurcontract van Kleijn Stoutenburg. Aart Hubertse Kooij Pachter, de Heer Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg eigenaar, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a017          1781       2 febr

Huurcontract van Klein Vincelaar onder Stoutenburg. Evert Cornelisse eigenaar wonende te Bunschoten verhuurt dit Erf aan Gerrit Jansen van Voskuilen.

Huurder teken. Gerrit Jansen van Voslen. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT036a017          1781       7 juli

Huurcontract van 5 mergen 290 roeden land genaamd de Maaten Akker strekkende van de Zevenhuizerweg tot de Hoge Scheuten int Nieuweland No. 9, pachter Evert Helmerden wonende op Valkenhoef ger. Hoogland. 6 jaren à ƒ100.

AT036a017          1781       juli

In deze maand vele huurcontracten van Maalenland ger. Hoogland.

AT036a017          1781       21 sept

In Zevenhuizen voor eenige tijd overleden Gijsbert Wulpertse nalatende zijne weduwe Jannetje Jacobs en zeven kinderen n.l. Jannetje, Gijsberts uit zijn eerste huwelijk met Anna Jans en de zes in zijn tweede huwelijk waarvan nog 1 kind Gijsbert geboren is na vaders dood.

Bij scheiding overeengekomen dat den wed. Jannetje Jacobs ten eenre en Mees of Maas Aartsen gehuwd met Jannetje Gijsberts en den voogden dat de weduwe krijgt aanbedeel den vaste goederen des boedels bestaande in Huis, Hof en Hofstede met 6 danmaten gelegen in de Bovenduijst onder Zevenhuizen en nog 12 danmaten in de Neerduijst en de Haar waartegen zij uitkeerd aan de kinderen ƒ1050.

AT036a017          1781       19 okt

Huwelijkse voorwaarden Peter Hendriksen wedunaar Aertje Jans toekomstige bruidegom en Trijntje Theunis meerderj. d. toekomstige bruid. Wonenden beijden onder Emiclaar.

AT036a017          1781       23 nov

Huurcontract van het Erf Groot Stoutenburg.

Pachter Jan Woutersen wonende in Asschat op Brinkhorst.

Verhuurder eigenaar de Heer Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg.

12 jaren ingaande Petri mai 1782 à ƒ350 sjaars. Uitgebreid contract.

AT036a017          1781       18 dec

Huurcontract van een Huijsinge en land schuins tegenover de Gort in Stoutenburg.

Huurders Zander Joosten en Leentje Gerrits echtel.

Verhuurder Arien Zandertsen meerderj. jongeman. Allen wonende onder Stoutenburg.

12 jaren ƒ25 en dat den verhuurder zonder huur te betalen in de kamer mag blijven wonen.

AT036a017          1781       21 dec

Huurcontract van ’t Erf de Wetering onder Hoogland met de Seldertse Akker en 6 danmaten te de Polre de Haar No. 259.

Huurder Gerrit Hesselsen.

Verhuurder de Hr. M. Joan Geelvink heer van Castricum Ballun en dijkgraaf van Amstelland.

6 jaren à ƒ240 en 4 jonge welgemeste hoenderen.

AT036a016          1780       17 mrt

Scheidinge en bewijs van moedersgoed.

In ger. Stoutenburg overleden Maria Hendriks nalatende haar wedunaar Elbert Jansen thans wonende onder Hoogland en een onmundig dochtertje hiervan akte van bewijs en toescheiding een paar zilveren schoengespen, twee gouden handringen, een paar gouden hoofdstucken, een zilveren beugel, een paar zilveren mouws knopen en een som van ƒ10 – 10 st.

AT036a016          1780       6 april

Overleden in Emiclaar Geertje Evert Walburg nalatende haren wedunaar Hendrik Gerritsen en twee minderjarige kinderen. Boedeltaxatie en scheiding i.v.m. volgende huwelijk onder andere een Huisinge met grond onder Emiclaar bij de Molhoop .

Wedunaar huwt 21 april met Hendrina Peters.

AT036a016          1780       14 april

Huwelijkse voorwaarden Wulfert Jacobsen meerderj. j. wiens ouder dood zijn toekomstige bruidegom en Stefania Hendrik Kuijer meerderj. dochter toekomstige bruid bijgestaan met haar vader Hendrik Geurtsen Kuijer, allen wonende onder Hoogland.

Inbreng bruidegom een Huisinge met erve en grond in de Polre van Overzeldert begroot op  ƒ1000.

Inbreng bruid ƒ500.

AT036a016          1780       24 juni

Huwelijkse voorwaarden Peter Hendriksen meerderj. j. ouders overleden en Aaltje Jans wed. Jorden Dirksen wonende bijden onder de gerechte Emiclaar op ’t Erf de Langerijst.

Inbreng bruidegom ƒ600 en een stel immen of bijen.

Inbreng bruid aangebrachte gereede goederen als bij maagenscheid van 24 juni deser.

AT036a016          1780      27 okt

Huurcontract van de Boerenwoning van de Heerlijkheid Grimmensteijn met ruim 60½ wei, tabak en hooiland onder Eembrugge. Pachter Pieter Gerbransen van ’t Klooster.

Eigenaar verhuurder de Heer Joan Hubert Gossiaux. 6 jaren à ƒ650 sjaars.

AT036a016          1780      28 okt

Voor eenigen tijd overleden eerst Dirk Jansen Zuijdwind en daarna zijn vrouw Grietje Roelen nalatende 4 kinderen, geringe boedel. Niet vermeld welke plaats afgerecht. (Den Eng – St. b. Putm.)

AT036a016          1780       1 dec

Steven Stevensen wonende in Stoutenburg en zijn vrouw Gijsbertje Jans verkoop aan Reijer Gerritsen meerderj. wonende op Vinkenhoef een Huijsinge met kamer annex onder Stoutenburg schuins tegenover de Herberg de Gort na het Barnevelder voetpad van ouds genaamd het Vinkennest met 2 mergen land daarbij gelegen, doch welk land behoord aan de Vrouwe Conventen te Amersfoort en nog plaggenveld.

Koopsom ƒ500.

AT036a016          1779       15 jan

Voor eenigen tijd in de Polre van het Nieuweland onder Emiclaar overleden Gijsbert Jacobsen van den Bergh nalatende zijn weduwe Maria Theunis en 8 minderjarige kinderen i.v.m. haar volgend huwelijk boedelscheiding onder andere een Huijsinge, twee schuuren, berg en vijf mergen 132 roeden lands gelegen int Nieuweland aan de weg op zeedijkkaart No. 182-183.

Huwelijk van den weduwe met Theunis Willemse van Verburg 29 januari 1779.

AT036a016          1779       15 jan

Huwelijk Theunis Hendriksen Kuijer meerderj. j. met zijn vader Hendrik Geurtsen Kuijer en Gijsbertje Bastiaanse van der Heijden bijgestaan door Bastiaan Stevensen van de Heijden.

AT036a016          1779       12 mrt

Huurcontract van den Huijsinge den Oude Brand onder Emiclaar.

Lubbert Roelofsen van Willigenburg ten eenre en Wouter Klaassen ten andere zijde den eerste comprnt verhuurt aan laatste comprnt het boven genoemde Huis. 6 jaren à 30 sjaars.

AT036a016          1779       2 april

Huurcontract van het Erf en Goed Breevoort groot 46 morgen onder Hoogland.

Pachter Elbert Woutersen. Verhuurder de Heer Lauwren van Seelen. 6 jaren à ƒ650 en ¼ boter.

AT036a016          1779       2 mei

Huwelijkse voorwaarden Jacob Geurtsen van Heijendaal meerderj. j. ouders overleden en Arrisje Teunis meerderj. dochter ouders overleden. Beijden wonende in Stoutenburg.

Inbreng bruidegom ƒ50.

Inbreng bruid het Erfje en Huis en land genaamd de Pijpenkamp gelegen onder Stoutenburg.

AT036a016          1779       15 juni

Gerritje Cornelis wed. Gerrit Evertse huurt weer in van den Heer Lauwrens van Zeelen zeker Huijsinge, Hof en Hofstede met tien danmaten land in de Polre de Slaag onder Hoogland bestaande in 4 kampen achter dan andere strekkende van de weg tot de Wetering toe daar zuijdwaarts het Erf Krachtwijk naast gelegen is.

3 jaren à ƒ130 sjaar en alle jaar den verhuurders vier reijsen van Brevoort naar Naarden en vier reijsen van Naarden naar Brevoort (en moet alle boodschappen in de stad doen).

Dito Huurcontract 17 april 1778 voor de jaren 1776-1778.

AT036a016          1779       30 dec

Dirk Teunisse wedunaar van Aeltje Jans wonende in Zevenhuizen en de kinderen verkopen aan Leonard de Heer executeur van den testamente van wijlen Ignatius van Honsem een mergen Bouwland gelegen op de Langenoortse Eng onder Hoogland, belend ten zuiden Bosserdijk, noord Hendrik Hendriksen t.b.v. Juf. Maria Magdalena van Honsem huisvrouw van Wulfert van de Hoefslot.

Koopsom ƒ500.

AT036a016          1778       17 febr

Mr. Gerrard van Bemmel als gemachtigde van Vrouwe Christina Therese van der Hemon Baronesse douarier de Beer de Meulebeque te Gent verkoopt aan Leonard de Heer wonende in Amersfoort den Boeren hofstad annex landerijen, bouw, bos, wei en heijdevelden groot tezamen 39 mergen genoemd Sneull onder Emiclaar.

AT036a016          1778       17 april

Boedelscheiding Maas Petersen wedunaar van Jannetje Willems ten eenre en Hendrik Willemsen met Jan Jacobsen Kok oomen maternel van de drie minderjarigen kinderen.

Bovengenoemde Jannetje Willems overleden i.v.m. volgend huwelijk van de wedunaar aan hem toegescheiden een Boerenhofstede met landerijen groot omtrent 28 danmaten gelegen voor aan de Zeldertseweg in de polre de Hond onder Hoogland incluis have en vee en daar tegenaan de kinderen uitkeerd te saamen ƒ500 en kleren van linnen en wollen tot haar moeders lijf behoord hebbende twee gouden ringen, een goud kruis, twee halskettingen met gouden slootjes en zilver oorijser met gouden stucken en een zilvere beugel.

AT036a016          1778       17 april

Huwelijk Maas Petersen wedunaar Jannetje Willems en Aaltjen Jans Heijmans meerderjarige dochter. Wonende allen onder ger. Hoogland.

AT036a016          1778       17 april

Huurcontract Gerritje Cornelis, zie 15 juni 1779.

AT036a016          1778       1 mei

Huurcontract van een zecker Erf en Goed bestaande in een Huizinge, Bergen, schuuren en Bakhuis met de landerijen van ouds genaamd Groot Achteveld zo in dier voege als huurders verdere verscheidene jaren gebruikt is. Pachter Evert Jacobsen.

Verhuurder eigenaar de Hoog welgeb. Heer Gijsbert Carijn van Till Heer tot de Wildbaan Collonel commadant van het regiment Randwijk ten dienste deser landen.

6 jaren à ƒ355 sjaars en tot toepacht twee paar goede volwassen hennen, 25 eieren, 18 kannen zoetemelk, 2 voer stalmest en als den Heer verhuurder zulks begeerd eens met de boeren wagen na Amersfoort en eens na Barneveld.

AT036a016          1778       1 mei

Erfpacht uitgegeven aan Willem Gerritsen door Jufr. Maria Theresia van Rootselaar tevoren weduwe van Bartholomeus van Birkhoven en nu huisvrouw van Nicolaas Prien en als recht bij coop cedulle van 30 januari 1778 bekomen te hebben zeven vierel mergens land, wei als bouwland onder Emiclaar dichtbij Heijendaal van ouds genaamd de 4 akkeren belend ten westen aan de erfgenamen de kinderen van de Overste Foeijt, zuiden de Emiclaarse Eng.

Dit land voor den 1ste maal in erfpacht uitgegeven aan Willem Geurtsen volgen brief van 14 oktober 1719 voor notaris Arn. v.d. Maath. Erfpacht ƒ22.

AT036a016          1778       8 mei

Jan Everts en Lambertje Jans echtel. wonende op ’t Erf de Kortenijs onder Stoutenburg verkopen dit Erf aan Wouter Jacobsen meerderj. mede compareerende zijn aanstaande huisvrouw Trijntje Lamberts groot omtrent 40 mergen gelegen onder Stoutenburg wezende vrij allodiaal goed uitgezonderd ’s Heeren ongelden en buurlasten, Have, inboedel en vee onder den koop begrepen doch behouden den verkopers hun leven lang aan zich ten hunnen profijte het rietveld met bosje gelegen achter het steegland. Kopsom ƒ799 – 18 st.

AT036a016          1778       24 juli

Huwelijkse voorwaarden Gerrit Jansen wedunaar van Reijntje Hendriks wonende in Stoutenburg bruidegom en Alida Jacobs Schoonderbeek.

Inbreng bruidegom ƒ700 en ¼ part in 5 mergen land genaamd de Eshof met daarop een Huis gelegen in Hoevelaken. Inbreng bruid ƒ700.

AT036a016          1778       24 juli

Boedelscheiding van boven genoemden Reijertje Hendriks nalatende hare wedunaar Gerrit Jansen en 4 minderjarige kinderen Willemijntje, Jan, Hendrik en Willem Gerritsen. Voogden Lambert Hendriksen en Cornelis Gijsbertsen oomen maternel wonende op Hoogland en Hendrik van Moorselaar oom paternel wonende onder Nijkerk.

Aan den wedunaar wordt toegescheiden inboedel, have en vee, schulden en lasten, alsmede een capitaal van ƒ350 als zijn wedunaars zuster Geertje Jans nog uit desen boedel competeert. Verders den kinderen indemneren kost en schadeloos te houden en op hun trouwdag of meerderjarig geworden uit keren een som van ƒ700 ieder ƒ175 en dan nog 10 bedelakens, 7 slopen, 2 tafellakens, 3 servieten, een neusdoek, 4 krablappen, 2 witte neusdoeken, 36 witte mutsen en nog eenig kindergoed van mutsjes, hemdjes en borstrokjes.

Verders bezit den wedunaar met zijn zuster Geertje Jans 5 morgen land in Hoevelaken genaamd de Eshof met 4 mergen veen en heijveld daarbij behorende, alsmede een erfpacht van ƒ8 uit het Huisje daarop getimmerd op de last van ƒ800 van den executeurs van de boedel van Pieter Dirksman.

Wedunaar blijft de helft van dit land met zijn kinderen gemeen en onverdeeld.

Voor memorie – Schatters van den boedel waren Willem Jacobsen van Bosserdijk en Willem Gijsbertsen op ’t Erf de Horst als onpartijdige mannen van dezen boedel van Gerrit Jansen opt Scham.

AT036a016          1778       23 okt

Overleden onder Emiclaar Jannetje Jans nalatende hare wedunaar Gerrit Willemsen en 6 minderjarige kinderen i.v.m. huwelijk boedelscheiding.

Oomen en voogden over de kinderen Jan Jansen wonende op Lochorst en Aart Willemse wonende op de Ham.

AT036a016          1778       23 okt

Huwelijkse voorwaarden Gerrit Willemsen (wedunaar Jannetje Jans) en Jannetje Teunis.

AT036a016          1778       17 nov

Testament Gerrit Epskamp meester timmerman en Maria Adriana de Valk echtel. wonende op Hoogland.

AT036a016          1777       11 jan

Boedelscheiding tussen de kinderen van Jan Geurtsen overleden deselfs eerste en tweede huisvrouw Aaltje Wouters en Evertje Jans allen overleden zij besaten gemeen het Erf en Goed de Geer groot 18 morgen met 5 mergen land aan de oostzijde van de Duisterweg strekkende tot aan het Hooglanderveen gelegen onder Emiclaar, een erfpachtbrief en polderland.

De boedel word toegescheiden aan Hendrik Helmerden en Aaltje of Heiltje Jans dochter van Jan Geurtsen en Aaltje Wouters.

AT036a016          1777       7 maart

Huwelijkse voorwaarden Jan Rutten meerderj. wonende in Amersfoort en Beatrix Hoofd wed. van Teunis van As wonende in Stoutenburg.

Inbreng bruidegom ƒ700. (Boedelbescheiding 21 februari.)

Inbreng bruid een Huis met erfpacht land door haar zelf bewoond in de ger. van Stoutenburg omtrent ’t Vliet bij de Modderbeek alsmede een koebeest, een vaars en kalf en meubilair. Zij had 7 minderj. kinderen Jannetje, Petronella, Jacob, Aaltje, Hendrik, Barten en Cornelis Teunissen van As.

AT036a016          1777       24 maart

Huurcontract Danus Geurtsen wonende in Stoutenburg huurt het bouwland op Hondhorst onder Stoutenburg van ’t Convent St. Agatha, nog gebruikt door Hendrik Willemsen.

6 jaren à ƒ80 sjaars.

AT036a016          1777       4 april

Huwelijkse voorwaarden Aart Hubertsen (Kooij) en Neeltje Maasen onder Emiclaar.

AT036a016          1777       7 april

Huurcontract Aart Hubertsen Kooij en Neeltje Maasen. Huurt van den Heer Jan Francois van Lilaar het Erf en Goed Kleijn Stoutenburg.

Gebruikt geweest door Jan Evertsen met zijn broeder en zuster.

AT036a016          1777       19 april

De Heer Justus Hoofd van Huijsduijnen koopt van de Hoog welgeb. Heer Allard Wijnand Hacfort Heer van de Horst de helfte van het Erf en Goed genaamd Kleijn Wede thans bekend onder de naam van de verbrande Hofstede onder ger. Hoogland daar rond omme de Erven Groot Wede Boelenhof en Weerhorst bestaande uit diverse kampen land.

AT036a016          1777       25 april

Jan Aartsen Kuijer gehuwd met Ida Rutten wonende in Eemnes verkoopt aan Hannes Teunisse Voskuijl wonende in Hamersveld gehuwd met Hendrikje Willem Boersen 11 danmaten polderland bij Eembrugge Dijkkaart getekend No. 548-549.

Koopsom ƒ1194. Opmerking zijn huisvrouw eerst perabius geschreven (Maria Willems Schouten) naam van de vrouw van Teunis Teunissen (op de Kl. Capel).

AT036a016          1777       25 april

Jan Aartsen Kuijer wonende in Eemnes verkoopt aan Teunis Teunissen Voskuijl wonende in Hamersveld gehuwd met Maria Willems Schouten 7 danmaten polderland bij Eembrugge dijkkaart getekend No. 550-551.

Koopsom ƒ600.

AT036a016          1777       11 en 12 juli

Diverse akten van verhuur van malen landen in de polder onder Hoogland.

AT036a016          1777       18 juli

Theuntje Hendriks weduwe van Wouter Barten Haan verkoopt aan Willem Gerritsen van Otterloo een Huijsinge met Hof en Hofstede met de bepotingen gelegen onder Stoutenburg aan de Barnevelderweg genaamd Orkanje, ten oosten de Meent, ten westen den gemeenen weg, zuid Goosen Cornelissen, noord Gerrit Cornelisse.

Koopsom ƒ220.

AT036a016          1777       7 nov

Evert Kok wonende onder Emiclaar verkoopt aan Evert van Grootwede 1½ morgen bouwland gelegen achter Emiclaar in de Heijen ger. Emiclaar, oostwaarts het land van ’t Erf de Klapmuts, west ’t land van Kattenbroek, zuid de koper zelf, noord het land van Emiclaar belast met een jaarlijksen uitgang van ƒ5 ingevolge van een testament door Maritgen Reijer Roberts dochter wed. van Jan Jansen op 30 mei 1688 voor notaris Brinkesteijn gepasseert tot onderhoud van twee huisjes binnen Amersfoort aan de St. Aagtenstraat aan haren armen vrienden gemaakt moeten de deze ƒ5 op nieuwjaarsdag betaald worden aan de nazaten van voorn Marritgen Elderts of Reijer Robert zaliger zijnde tegenwoordig Hendrik van Emmerich en de kinderen van de wed. Overhorst.

Koopsom ƒ600.

AT036a016          1777       8 dec

Barend van de Bagijnekamp en Dirkje v.d. Kortelet echtelieden wonende in Amersfoort en Jannetje Teunis meerderj. dochter wonende in Hamersveld verkopen aan Arrisje Teunis ook meerderj. dochter wonende in Stoutenburg het Erfje genaamd de Pijpenkamp groot 3 mergen met het Huis, opstal mitsgaders boomen, Houtgewassen en Plaggenveld gelegen in Stoutenburg bij de Hessenweg.

Gebruikt door de wed. Leendert Gerritsen, 1/8 behoord reeds aan koperesse.

Koopsom ƒ700.

AT036a015          1776       9 febr

Huurcontract Albert Jansen huurder van ’t Erf Kouwenhoven onder ger. Woudenberg van het Convent Marienhof, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ240 sjaars.

AT036a015          1776       19 april

Huwelijkse voorwaarden Cornelis de Groot meerderj. j. wonende te Utrecht geassisteerd door zijn vader Jan de Groot toekomstige bruidegom en Hendrica Visser minderjarige dochter wonende in Amersfoort bijgestaan door haar moeder Albertha Brouwer wed. Simon Visser, zie ook 19 april akte voogdij.

AT036a015          1776       10 mei

Huurcontract de Heer Joan Hubert Gossiaux verhuurd aan Pieter Gerbrandse van ’t Klooster de Boerenwoning met 59 danmaten land van de Heerlijkheid Grimmensteijn onder Eembrugge. Uitgesonderd den Heeren Huijsinge, Koetshuis, tuijnmanswoning en ’t turfhok in de schuur.

6 jaren à ƒ625 sjaars.

AT036a015          1776       7 juli

Huurcontract de Armen de Poth en het Convent van St. Jan ieder voor de helfte, Hendrik Teunissen het Erf en Goed Groot Middelaar onder ger. Stoutenburg. 6 jaren à ƒ360 sjaars.

AT036a015          1776       8 juni

Akte van volmacht op IJsbrand van Engelen en zijn zuster Berendina v. Engelen en Anna Maria van Engelen (kinderen van Jan van Engelen overleden) i.v.m. erfenis, zie ook akte 10 november 1775.

AT036a015          1776       18 juni

Wulfert van de Hoefsloot koper van 2 woningen onder één dak onder Hoogland aan de Bunschoterweg tegenover het schoolhuis op de Tintel (Tolik) in voorgaande tijden door de Hoog Welgeb. Heer Johan van Weede aan Claas Jacobse in Erfpacht uitgegeven, waarvan nu de erfpacht behoord aan Hendrik Teunisse van de Vathorst.

AT036a015          1776       19 juli

Huurcontract van ’t Convent St. Agatha van ’t Erf Onstede met de landerijen aan Wouter Hendrikse en zijn zoon Hendrik Wouterse. 6 jaren à ƒ85 sjaars.

AT036a015          1776       11 sept

Huurcontract Convent St. Barbara van de Huijsstede van ’t Erf de Coop onder Hoogland aan Heijltje van de Beek wed. Evert Jansen Roelen wonende binnen deze stad, reeds bruikster. 6 jaren à ƒ10.

AT036a015          1776       20 sept

Huurcontract van ’t Convent St. Agatha aan Geurt Peterse Ruijtenbeek wonende op de het Erf de Ruijf in Stoutenburg. Hij huurt de Russenkamp op Hondhorst, laatst gebruikt bij Hendrik Willemse.

6 jaren à ƒ42 sjaars.

AT036a015          1776       21 sept

Huurcontract van Convent St. Agatha aan Willem Hendrikse wonende in de Oude Gort onder Stoutenburg het land leggende op Hondshorst van ouds genaamd de Breedecamp, reeds bruiker.

6  jaars à ƒ50 sjaars.

AT036a015          1776       7 okt

Willem Froger huurt van Convent St. Barbara de Havercamp op de Koop onder Hoogland, reeds bruiker.

AT036a015          1776       15 okt

Boedelscheiding Klaas Hendriksen en Petertje Jacobs echtel. wonende in Callenbroek onder Barneveld ten eenre en Evert Cornelisse en Jannetje Jacobs echtel. wonende in Bunschoten ten andere zijde.

Zij hadden nog onverdeeld de boedel van hun ouders resp. schoonouders het Erf en Goed Kleijn Vincelaar onder Stoutenburg, hun broeder Wouter Jacobse had reed afstand gedaan van zijn 1/3 portie.

Het Erf wordt toegescheiden aan laatste comprnt Evert Cornelisse en Jannetje Jacobs tegen uitkering van ƒ750 aan eerste comprnt.

AT036a015          1776       6 dec

Huurcontract van ’t Erf Bloemberg aan de Eemsedijk aan Geertje Teunis wed. Peter (Aartsen) Kuijer, verhuurders ’t Convent Marienburg. 6 jaren à ƒ600 sjaars.

AT036a015          1776       6 dec

Verhuur van land op de Coop ger. Hoogland de Grooten Eng. 6 jaren à ƒ80 sjaars.

AT036a015          1776       12 dec

Dito ’t Nieuweland op de Coop ƒ18.

AT036a015          1776       13 dec

Testament op de langstlevende van Peter Gerburtse van ’t Klooster en Aaltje Gijsbers van Stalenhoef wonende op Grimmensteijn.

AT036a015          1776       16 dec

Huurcontract van ’t Erf Dashorst nevens het Goor en den Hof met een hoekje bouwland ter zijde van de Hof onder ger. Woudenberg aan Cornelis Jansen, verhuurders Convent Marienhof.

6 jaren à ƒ200.

AT036a015          1775       27 jan

Huurcontract van het Bouwland genaamd de Winkel onder Hoogland, eigendom St. Agatha.

6 jaren à ƒ64 sjaars.

AT036a015          1775       26 mei

Huurcontract van ’t Erf genaamd de Wetering onder Hoogland met de Seldertse akker en polderland.

Huurder Gerrit Hesselsen, reeds bruiker. Verhuurder eigenaar de Heer Mr. Joan Geelvink heer van Castricum enz. enz. 8 jaren à ƒ240 en 4 jonge hoenders.

AT036a015          1775       31 mrt

Boedel taxatie i.v.m. overlijden van Meeuw Barendsen gerechte Emiclaar.

AT036a015          1775       14 juli

Huurcontract van ’t Erf Kleijn Dashorst onder Renswijde aan Cornelis Stevense door ’t Convent St. Agatha. 6 jaren à ƒ125 sjaars.

AT036a015          1775       1 sept

Huurcontract van de Barscamp onder Hoogland aan Gerrit Hesselsen en Willem Jacobse.

Verhuurder den Heer Dirk Wijborg raad en oud schepen van Amersfoort. 6 jaren à ƒ70.

AT036a015          1775       6 okt

Huurcontract Jacob Jansen Kok wonende in de Neerduijst huurt weer in van den Heer Dirk Wijborg een Huizinge, erve en 12½ danmaten land in de Neerduijst. 6 jaren à ƒ120.

AT036a015          1775       8 okt

Verhuur van diverse kampen land, eigenaar Heer Dirk Wijborg, onder andere den IJzeren Haardse Eng. Verhuurd aan Reijer Jansen wonende aan de Doorneheg ger. Emiclaar.

AT036a015          1775       13 okt

Verhuur van het Erf op Voskuijlen aan Arien van de Haar door ’t Convent van St. Barbara.

6 jaren à ƒ140 sjaars, dito huur van de halve Hoef op Voskuijlen ger. Woudenberg.

AT036a015          1775       13 okt

Boedelscheiding i.v.m. overlijden van Arrisje Jans Voskuijlen in leven echtgenote van Cornelis Jansen Schothorst ten eenre en Jan Arrise Voskuijlen Grootvader maternel, Jan Gerritse Kok oom paternel en Aart Hendrikse van ’t Hof neef maternel voogden van de 3 minderjarige kinderen Neeltje, Christina en Petronella wonende de comprn onder Stoutenburg, Jan G. Kok te Soest.

Cornelis Jansen Schothorst gaar in tweede huwelijk aan hem blijft behouden en toegescheiden alle vaste en roerende goederen bestaande in de Boerenhofstede den Engh onder Stoutenburg als bij scheidinge tussen hem en zijn vrouw en Jan Arissen Voskuilen op den 7 oktober 1764 voor Notaris Anthony Voskuijl gepasseerd.

Waartegen hij aan zijn kinderen uitkeert tezamen de som van ƒ1800, respectievelijk ƒ600 ieder.

AT036a015          1775       27 okt

Huurcontract Jan Petersen Smit meerderjarige j. wonende onder Stoutenburg en zijn aanstaande huisvrouw Reijertje Hendriks huren van den Heer Jan Francois van Lilaar het Erf en Goed Groot Stoutenburg onder ger. Stoutenburg, thans nog bij Geurt Petersen Ruijtenbeek (?) bewoond en gebruikt, ingaande Petri mei 1776. 6 jaren à ƒ300.

AT036a015          1775       28 okt

Huwelijkse voorwaarden Cornelis Jansen Schorhorst in Stoutenburg wedunaar van Arrisje Jans Voskuijlen toekomstige bruidegom en Odilia Hendriks Kuijer meerderjarige dochter wonend op Hoogland. Bruid geassisteerd met haar vader Hendrik Geurtsen Kuijer.

Inbreng bruidegom de Hofstede den Engh onder Stoutenburg volgens maagenscheid 13 oktober 1775. Inbreng bruid ƒ700.

Aangetekend onder den akte = Odilia Hendriks Kuijer overleden wezende zo zijn deselve klederen verkogt en hebben opgebracht ƒ100 welke somme onder Cornelis Schothorst berustende is, dan het goud en silver berust onder Hendrik Geurtsen Kuijer. Actum den 12 januari 1781, ondertekend Cornelis Jansen Schothorst.

AT036a015          1775       11 nov

Huurcontract van de Keuterstede van ’t Erf Groot Hondhorst met 1½ mergen plaggenveld zoo als het afgebaakt is gelegen aan de Ruijversteeg ger. Stoutenburg.

Huurder Steden Stevense, reeds bruiker. Eigenaresse Convent van Agatha. 6 jaren à ƒ21 sjaars.

AT036a015          1775       24 nov

Boedelscheiding betreffende het Erf en Goed de Bruijnhorst gelegen in Hamersveld.

(I) Jan Albertse ten eenre, (II) Arrisje Teunis, Frans Teunissen, Hendrikje Teunis en Jannetje Teunis meerderjarige kinderen van Teunis Albertsen ten andere zijde. (III) Albert Dirksen meerderj. j., Hendrik Dirksen getrouwd met Jannetje Gerrits, Hendrikje Dirks, Hannes Dirksen en Maria Dirk alle meerderjarig kinderen van Dirks Albertse ten derde.

Hadden samen nog gemeen en onverdeeld de boedel van hun ouders en Grootouders bestaande in een Erf en Goed genaamd de Bruijnhorst gelegen in Hamersveld carspele Leusden in ’t geheel belast met een kapitaal van ƒ1500 van de Heer Frans van Goudoever nomine uxoris nu competerende des elfs erfgenamen.

Item 1½ mergen polderland in de polre de Hond toegescheiden aan Jan Aalbertsen de Hofstede en landerijen in Hamersveld en het land in de polder, moet hiertegen uitkeren aan comprnt ten andere zijde ƒ1200 dus ieder ƒ300 comprnt (II). Aan companten ten derde (III) een som van ƒ1000.

AT036a015          1775       28 dec

Frans Teunissen en Hendrikje Teunis meerderjarige broer en zuster verkopen aan Barend van de Bagijnenkamp twee vierde parten van de gerechte helfte van het Erfje genaamd de Pijpenkamp groot 3 mergen gelegen onder Stoutenburg bij de Hessenweg, gebruikt door de weduwe Leendert Gerritsen. Koopsom ƒ150.

AT036a014          1774       6 jan

Wulfert van de Hoefsloot gehuwd met Maria Magdalena van Honsem akten i.v.m. procuratie verders hierin beschreven de namen van de familie van van Honsem cum suis en van Sasse van Isselt.

AT036a014          1774       11 jan

Huwelijkse voorwaarden Jan Hendriksen Kuijer meerderj. j. geassisteerd met zijn vader Hendrik Geurtsen Kuijer en Evertje Barends minderj. d. bijgestaan door haare vader Barend Hermsen.

Inbreng ieder ƒ500 doch de penningen blijven onder wederzijdse ouders berusten.

AT036a014          1774       28 jan

Huwelijkse voorwaarden Lambert Gerritsen meerderj. j. wonende in Stoutenburg toekomstige bruidegom geassisteerd vermits zijn ouders dood zijn met zijn broeder Elis Gerritsen wonende onder de Carspele Leusden en Christina Geurts van Ruijtenbeek minderj. d. bijgestaan door haar ouders Geurt Petersen van Ruijtenbeek en Reijertje Jans, alle wonende in Stoutenburg.

Inbreng bruidegom ƒ500. Inbreng bruid ƒ800.

AT036a014          1774       2 febr

Overleden onder ger. Emiclaar Rijkje Frederiks nalatende tot hare wedunaar Thomas Thijsen en 6 minderjarige kinderen i.v.m. zijn volgende huwelijk met Theuntje Corsen wed. Jan Geurtse akte van boedelscheiding toegescheiden aan Tomas Thijsen den inboedel, have en vee.

AT036a014          1774       2 februari

Akte huwelijkse voorwaarden.

AT036a014          1774       12 febr

Voor eenige jaren overleden ger. Emiclaar Jan Geurtse nalatende zijn weduwe Teuntje Corsen en vier kinderen Hendrikje, Geurt, Willem en Kors Jansen.

In verband met volgende huwelijk boedelscheiding met de kinderen Hendrikje en Geurt Jansen meerderjarig.

Voogden over den minderjarigen Jan Gijsbertsen en Teunis Korsen als omen en dienvolgens naaste bloedvrinden den weduwe toegescheiden alle gereede goederen des boedels en alle schulden waartegen zij belooft haar kinderen te indemneren kost en schadeloos te houden en ter voldoening van vaders bewijs zal moeten uitkeren tezamen een som van ƒ50 alsmede 4 sloopen en 8 beddelakens. Teuntje Korsen voor de tweede maal met Tomas Thijsen (2 februari 1774).

AT036a014          1774       25 febr

Cornelis Geurtsen Bouwman verhuurd aan Willem Willemsen het Erf en Goed Walikenbergh gelegen in de Polder van Eemland, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a014          1774       18 mrt

Overleden onder Hoogland Willem Rutten nalatende zijn weduwe Hendrikje Goossens en twee kinderen Geertruij Willems getrouwd met Wouter Teunissen en Teunisje Willems nog minderjarig i.v.m. haar volgende huwelijk boedelscheiding. Voogden over de minderjarige Teunisje Peel Goosense als oom en voornoemde Wouter Teunisse als zwager.

Aan de weduwe toegescheiden alle gerede goederen des boedels en lasten en schulden, haar kinderen indemneren kost en schadeloos te stellen en aan eider kind uitkeren de som van ƒ147.

AT036a014          1774       18 mrt

Overleden onder Hoogland Jannetje Geurts nalatende hare wedunaar Hendrik Hendriksen en 5 kinderen Hendrik, Gijsbertje, Geertruijd, Aart en Geurt Hendriks alle nog minderjarig.

In verband met volgend huwelijk de boedelscheiding als volgt:

Voogden en omen Hendrik Geurtsen Kuijer (?) en Aelt Teunissen.

Aan den wedunaar toegescheijden alle de vaste goederen des boedels bestaande in 2 mergen land op de Emiclaarse Eng., 9½ danmaten in de polder de Haar en 4½ danmaten onder Bunschoten en alle gerede goederen des boedels en schulden en lasten en beloofd zijn kinderen te indemneren , enz. en bij meerderjarigheid of trouwdag van de 5 kinderen aan ieder uitkeren de som van ƒ330.

AT036a014          1774       18 mrt

Huwelijkse voorwaarden Hendrik Hendriksen (wedunaar van Jannetje Geurts) en Hendrikje Goosens (weduwe van Willem Rutten), inbreng zie de boedelscheidings.

AT036a014          1774       25 mrt

Huurcontract van het Erf Hilhorst. Dirkje Hendriksen wed. Cors Hermsen en Hendrik Corsen huren dit Erf weer in van de Conventen Marienhof en ST. Aechten. 6 jaren ƒ300.

AT036a014          1774       8 juli

Huurcontract van de Veenhuijs (onduidelijk geschreven). Wouter Dirksen wonende op dit goed huurt dit weer in van Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg. 6 jaren à ƒ200 sjaars.

AT036a014          1774       8 juli

Boedelinventarisatie en accoord. Gerrit Hendriksen en Grietje Teunis Kuijer echtelieden wonende in Stoutenburg en scheiding tussen hen en broers, zusters en zwagers.

Hun lieder ouders waren Geertruijd van Mispelaar weduwe van Theunis Kuijer, zij was verleden jaar 1773 overleden.

AT036a014          1774       22 juli

Gerritje Cornelis wed. Gerrit Evertsen wonende op een Erf en Goed gelegen in de Slaag met 10 danmaten lands bestaande in 4 kampen achter den andere strekkende van de voorn Hofstede van de weg tot de Wetering toe, zuidwaart ’t Erf Krachtwijk (eigenaar Lauwrens v. Seelen).

3 jaren à ƒ130 sjaars.

AT036a014          1774       19 aug

Testament Coenraad Willem Baron Sloet wonende op Huize Isselt benoemt tot eenige en universele erfgenaame zijn dochter Wilhelmina Sloet door zijne Hoog Welgeb. bij deselfs dienstmaagd Jannetje Heuning geprocreert en thans nog bij hem inwonende.

AT036a014          1774       17 okt

Gerrit Cornelissen wonende op ’t Erf de Bieshaar onder ’t Hoogland huurt weer in van ’t Convent van St. Agatha de Strijp van ’t Erf Onstede. 6 jaren à ƒ35 sjaars.

AT036a014          1774       31 okt

Accoord en afrekening Theunis van Ginkel en Willemijntje van Loenen echtel. met hun meerderjarige zoon Jan Teunis van Ginkel alle wonende in Hamersveld mitsgaders Gerrit de Jong gehuwd met Maria Teunis wonende aan de Holevoet in Scherpenzeel. Zij Maria Teunis was dochter uit het eerste huwelijk van Theunis van Ginkel met Willemijntje Jacobs van Leusden.

AT036a014          1774       11 nov

Huurcontract van ’t Erf en Goed Klein Stoutenburg. Jan Evertsen Gerbrecht Evertsen en Johannes Evertsen huren het bovengenoemde Erf van de Heer Jan Francois van Lilaar van Stoutenburg.

Door hun ouders lange jaren gebruikt. 6 jaren de 1ste 2 jaren om ƒ225 en de laatste 4 jaren om ƒ250.

AT036a014          1774       11 nov

Boedelscheiding Erf Klein Vincelaar. Klaas Hendriksen en Petertje Jacobs echtel. wonende in Callenbroek ampte van Barneveld als mede Evert Cornelise en Jannetje Jacobs mede echtel. wonende onder Bunschoten ten eenre en Wouter Jacobse wonende in Stoutenburg ten andere zijde.

Aan de vier eerste comprnt wordt aanbedeeld en toegescheiden het Erf en Goed Klein Vincelaar gelegen onder Stoutenburg met aanhorige landerijen uijtgenomen 2 mergen genaamd het Gusteveld.

Aan tweede comprnt 3 danmaten land in de polder de Haar aan de Lodijksewegh met de voors 2 mergen van Klein Vincelaar genaamd het Gusteveld en ontvangt nog een som van ƒ750 van Evert Cornelis en deself huisvrouw.

AT036a014          1774       11 nov

Hendrik Willemse wonende op de Logt aan de Nieuwkerkseweg huurt van ’t Convent St. Barbara 7½ danmaten land in de Slaagh. 4 jaren à ƒ58 sjaars.

AT036a014          1774       25 nov

Evert Cornelissen wonende onder Bunschoten ten eenre en Willem Wouters meerderj. wonende op Achteveld ten andere zijde, den eerste comprnt met zijn zwager Klaas Hendrikse verhuurd het Erf Klein Vincelaar aan Willem Wouters 2de comparant en zijn aanstaande vrouw Maria Hendriks.

12 jaren à ƒ120 sjaar en allen ongelden.

AT036a014          1774       9 dec

Hennes Teunissen, Willem Teunissen, Hendrik en Jan Teunissen wonende in Hamersveld, Leusderbroek en onder ger. Woudenberg te kennen gevende dat voor eenigen tijd in Leusderbroek was overleden hun moeder Evertje Willems in leven wed. van Teunis Aalbertsen nalatende de 4 comparenten in deser, zij bezaten gemeen en onverdeeld het Erf en Goed de Pol bestaande uit Huijs, Bergen, schuur en verdere opstal met aanhorige landerijen groot omtrent 20 mergen gelegen aan weder zijde van de wegh in Leusderbroek, westwaarts de wed. Cornelis Bosch, aan de andere zijde de Vrouwe Conventen te Amersfoort wesende Tins en keurmoedig aan de Domeinen van Utrecht, alsmede Have en vee, koorn, bouw en melkgereedschap, enz. uitgezonderd de kleeren van linnen en

wollen, Gouden en zilver ten lijve aan hare moeder behoord hebbende.

Het Erf en de boedel als omschreven wordt toegescheiden aan Hendrik Teunissen en moet hiervoor uitkeren aan Willem Teunissen ter voldoening van zijn ouders en overledene broerders erfenisse een somme van ƒ1750 welke som hij in den boedel mag houden op rente van 3% sjaars.

Hannes Teunissen verklaart voldaan aan en betaald te zijn, Jan Teunissen verklaard geene presentie meer te hebben alsnog ƒ300 welk Hendrik Teunissen aanneemt en bij simpele vermaning te voldoen. De aanvaardinge van ’t bovengenoemde goed is reeds voor eenige tijd geschied.

AT036a014          1774       16 dec

Bij akte van scheidinge Cornelis Geurtse Bouwman gehuwd met Marritje Jans ten eenre en cum suis deeling van kampen, polderland en een Huijsinge met zijn grond Hof en Hofstede, Berg en schuuren staande en gelegen naast het Oude Slot ter Eem aan de Gemeeneweg bij de rivier de Eem ten zelf Teunis Jansen en ten Noorden Neeltje Aarts.

AT036a014          1774       30 dec

Huurcontract Rijk Wulphertsen huurt van ’t Convent St. Agatha weer in de 29 danmaten met Huis, Hof en Hofstede gelegen onder Zevenhuizen, al verscheidene jaren bruiker.

6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT036a014          1773       8 jan

Evert Kok huurt van de kinderen erfgenaamen van den Heer Hendrik Foeijt en vrouwe Barbara v.d. Pegh in leven echtelieden het Erf en Goed Emiclaar met aanhorige landerijen, reeds bruiker, uitgenomen de Leeuwenkamp.

6 jaren à ƒ385, een ½ mud weijt, 3 schepel boekweijt en een ½ vierel boter jaarlijks tot toepacht.

AT036a014          1773       17 jan

Onder ger. van Emiclaar overleden Jan Roelofsen de Goede (eerder gehuwd geweest met Hendrikje Jans) nalatende zijn wed. Jannetje Geurts, bij den verdeling wordt toegescheiden aan de wed. Jannetje Geurts een Huis, Hof en grond gelegen in ’t Veen onder Emiclaar, door haar bewoond.

AT036a014          1773       12 febr

Huwelijkse voorwaarden. Jan Hannessen Kok bruidegom wedunaar van Aaltje Meeuws en Maria Maria Hendriks toekomstige bruid.

Inbreng bruid en bruidegom ieder ƒ1000, woonplaats niet beschreven.

AT036a014          1773       7 mrt

Testament Gez. Cunera Maria de Wijs wed. Wilmot en Clementia Theresia de Wijs. Zij bemaken aan de roomse armen van de parochie ’t Zand de Bischops Tiend in de Bovenduist zo van koorn, tabak en aardappelen

AT036a014          1773       18 mrt

Hendrik Willemse in Stoutenburg huurt van Convent St. Agatha het bouwland gelegen op Hondhorst ger. Stoutenburg, in huure gebruikt wordende door Annetje Peters wed. Jan Janse.

6 jaren à ƒ86 sjaars.

Dito huure in de Russenkamp om ƒ42 sjaars.

AT036a014          1773       2 april

Jan Evertsen wonende in de Duist huurt weer in van ’t Convent St. Agatha de 23 danmaten met Huijs, Hoff en Hofstede gelegen in de Polder de Duist.

6 jaren ƒ138 sjaars met Gemaal buurlasten en logiesgelden, als ’t arbeidsvolk op de plaats komen werken kost en drank te geven.

AT036a014          1773       7 mei

Overleden Jonkheer Johannes Jacobus Sasse en vrouwe Anna Maria van Honsum in leven echtelieden hadden zes minderjarigen kinderen, op 14 december 1767 tot momber en voogden aangesteld de Heer Ignatius van Honsum Grootvader maternel, Franciscus Xaverius Sasse oom Paternel. Namen kinderen Maria Cornelia, Gerbrand Ignatius, Cornelia Constantia, Ignatius Franciscus, Louise Henrietta en Hendrikus of Hendrika Josephus of Josephas Sasse.

Maria Cornelia inmiddels gehuwd met Dirk Rijksen en Gerbrand Ignatius meerderjarig geworden.

Aan Gerbrand Ignatius Sasse als leenvolger van zijn vader voor uit en int geheel zal hebben en behouden gelijk hem aanbedeelt wordt bij desen (en dat ingevolgde zekere arbitrale uijtspraak van de Heeren advocaten Mr. Thomas Jan Wantenaar en Everhard Storm in de gepasseerde maand april deses jaars 1773 te Utrecht ondertekend).

De Heerlijkheid Isselt met de leengoederen daaraan behorende als het Huis Isselt met omloop.

Tot de goederen behoorde ook het Erf Westerlaak gelegen in Zevenhuizen in de polder de Duist ger. de Duist, Haar en Zevenhuizen wordende in verscheidene perceelen gebruikt daaronder een bos genaamd Schuilenburgh geschat op ƒ3975.

De boedel werd onder verloting (6 loten) verdeeld.

No. 1 – het Erf Westerlaak te veel ontvangen en moet uitkeren aan lot No. 6 ƒ1269.

No. 2 – getrokken door Maria Cornelia een obligatie.

No. 1 – getrokken door Gerbrand Ignatius Sasse Erf Westerlaak.

En verders aan de andere kinderen obligaties.

AT036a014          1773       21 mei

Boedelscheiding op ’t Erf Klein Vincelaar. Overleden Jacob Gerritsen en Judith Wouters gewoond hebbende op ’t Erf Klein Vincelaar onder Stoutenburg. Kinderen Wouter Jacobse ten eenre en Klaas Hendrikse gehuwd met Petertje Jacobs wonende in Callenbroek; Evert Cornelissen gehuwd met Jannetje Jacobs wonende in Bunschoten ten andere zijde.

Aan de eerste comprnt Wouter Jacobsen wordt toegescheiden het Erf en Goed medde landerijen niets uitgesonderd Klein Vincelaar.

Eerste comparant moet uitkeren aan de tweede comparant een som van ƒ1800 te weten ƒ900 aan Evert Cornelissen welke zij bij het passeren dezer akte ontvangen hebben.

Aan Klaas Hendrikse gelijk ƒ900 welke eerste comparant op interesse mag behouden à 3%.

Extra bedongen dat als de eerste comparant Wouter Jacobsen ter eeniger tijd het Erf en Goed zou of tracht te verkopen zullen de laatste comparanten de voorkeur hebben om het zelve over te nemen voor de bedongen prijs.

AT036a014          1773       9 juli

Meeuws Ravensloot (1), Hannes Ravensloot (2) en Cornelis Ravensloot (3) ten eenre en Adriane Ravensloot getrouwt met Jan van Burgstede ten andere zijde te kennen geven dat door overlijden van hun ouders Jan Ariense Ravensloot en Jannetje Frans Overeem onverdeelt bezaten de nabeschreven goederen.

Waren onderling overeengekomen de scheiding als volgt aan de 3 eerste comparanten Het Erf tegenwoordig genaamd de Nieuwe Bieshaar met Huis, enz. en aanhorige landerijen zoodanig als hunne overleden ouders het bezaten en bij scheidinge en lotinge aan hun vader Jan Ariense Ravensloot toegedeelt is volgens akte van scheidinge den 20 januari 1750 met Wulfert Teunissen ter secretarije van Woudenberg gepasseert gelegen aan de Leusbroekerweg onder Leusden cum suis.

Aan de twee laatste comparanten een hoekje land waar een huisje opgebouwd is genaamd het Rad van Avontuur gelegen in Woudenberg.

Drie eerste comparanten moet uitkeren aan de 2 laatste comparanten een som van ƒ1199 welke zij bekennen ontvangen te hebben.

AT036a014          1773       18 aug

Akte van scheiding en toedeling van den Hofstede Isselt onder de Heerlijkheid Isselt.

Eigenaars Ir. Nicarius van Veersen en den erfgenamen wijlen de Heer Dr. Nicolaas Eding.

AT036a014          1773       27 aug

Thijs Cornelissen wonende op de Hofstede Klein Middelaar huurt deze Hofstede weer in van ’t Convent St. Agatha. 6 jaren à ƒ105 sjaars.

AT036a014          1773       3 sept

Anthonie v.d. Bogaart en Hendrik van Nimmerdor verhuren aan Willem Jansen zeeker Hujisinge, Hof en Hofstede met 14 danmaten land in Zevenhuijzen, den verhuurders behouden aan zich het huisje aan de schuur, een kamer naast het huis om apart te verhuren. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a014          1773       3 sept

Maria Jansen wed. van Reijer Jansen wonende op Hondhorst huurt weer in het land genaamd ’t Wilde Land gelegen op Hondhorst onder Stoutenburg met ’t kampje bouwland daarnaast.

6 jaren à ƒ60 sjaars.

AT036a014          1773       24 sept

Cornelis Jacobsen van Asch wonende in Hamersveld huurt weer in van Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg de navolgende parceelen land van her Erf ’t Klaverenblad in Hamersveld.

 • 2½ mergen tussen de steeg en de Heer Hendriksen aan de weg over het Erf tot aan het bos.
 • Een stuk land gelegen agter ’t tabaksland door de Heer Loogen gebruikt geweest tot aan de Grift.
 • 1½ mergen naast het Erf, 2 campen ten einde de steeg tot aan de Wetering tussen de Heren Hendriksen en v. Halsteren dezen parcelen in eenen huur.
 • Nog 2½ mergen gelegen in Hamersveld behorende bij ’t voorschreven Erf.

6 jaren, de 4 eerste perceelen voor ƒ105, laatste perceel voor ƒ25.

AT036a014          1773       24 sept

De Heer Matheus Oudendoelen brouwer binnen Amersfoort verhuurt aan Jan Willemsen en zijn huisvrouw Dirkje Jans een Huijsinge, Hof en Hofstede met 35½ danmaten land gelegen in Neerseldert en 3 danmaten in de polre de Haar. 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT036a014          1773       1 okt

Barend Hermsen en Jan Hendriksen wonende in Overseldert huren van ’t Convent St. Agatha de Grooten Eng van ’t Erf Onstede, conditie dat ten einde de huurjaren de eene helft opgeleverd moet worden met stoppelen en de andere helf in knollengroen mits dezelven mogen plukken tot corsmis toe en langer niet. 6 jaren à ƒ50 sjaars.

AT036a014          1773       21 okt

Maagenscheid op den 22 april 1763 tussen Jan Roelofsen de Goede (overleden) wedunaar van Hendrikje Jans ten eenre en Dirk Roelofsen de Goede met Lubbertje Roelofsen van Wilgenburg in qua. als voogden over Petronella Jans onmundige dochter van Jan Roelofsen de Goede, akte van bewijs van moeders goed, verdere afwikkeling met de familie.

AT036a014          1773       5 nov

Elbert Woutersen wonende op ’t Erf en Goed Brevoort gelegen op Coelhorst met de landerijen groot 46 morgen huurt dit Erf van den Heer Lauwrens van Seelen. 6 jaren à ƒ650.

AT036a014          1773       11 nov

Jacobus Cornelissen Hel en Aaltje Cornelis Hel broer en zus wonende in Stoutenburg huren weer in van Geertruijd van Mispelaar wed. (?) van Theunis Kuijer een zeker Huijsinge, schuur en berg met de landerijen gelegen in Stoutenburg genaamd de Ruijter. 6 jaren à ƒ132 sjaars.

AT036a014          1773       30 nov

Hendrik Geurtsen Kuijer wonende in Overseldert (1ste comp) verhuurt aan Hendrik Aartsen (2de comp) en zijn vrouw Aaltje Willems een hoek grond daar voor hem lange jaren de Huijsinge van 1ste comp opgebouwd is op de Bik ger. Hoogland van voren de Coelhorsterweg en ter zijden de Oudenweg en van agteren en ander zijde de verhuurder zelf dit voor een tijd van zeven maal zeven jaren alzulks 49 jaren om alle jaar ƒ8. Na afloop van de huurjaren hebben den huurder of zijn erfgenamen de optie of keuze de huur wederom 49 jaren te verlengen.

Bij ongeluk of Brand of anders ’t voors huis mogt weg raken den huurder of zijn erfgenamen van den huure ontslagen wezen of wel wederom op te mogen timmeren tot hunne kosten ten hunne keuze.

AT036a014          1773       3 dec

Aart Thijssen en Weijntje van Hardeveld echtel. verkopen aan Gerrit Cornelisse en Geertje Jans echtel. 3 mergen land met huis onder de carspele Leusden (ger. Stoutenburg) erf, pachtgoed van ’t Capittel de Dom te Utrecht tegen een viertel lands onder Vreeswijk thans bij de koper bewoond.

Koopsom ƒ300. (Bij onderzoek verder de akte nazien!)

AT036a014          1773       10 dec

’t Erf Groot Hoolhorst In verband met overlijden van Arien Hendriksen van ’t Hof (deze had het Erf en boedel overgenomen bij maagenscheid van 10 april 1772) wordt den boedel opnieuw geschat.

AT036a013          1772       3 jan

Huwelijk Meeus Jansen Ravesloot en Jannetje Gerrits Kleijnveld (zie verder 27 november 1772).

AT036a013          1772       24 jan

Jan Jansen Tolboom wonende in de Polder de Duijst huurt van ’t Convent St. Barbara 10 danmaten land in de Polder de Duijst.

6 jaren à ƒ60 sjaars boven het schildgelt en personeel mergengeld door den huurder te betalen als vanouds.

AT036a013          1772       27 febr

Testament Mejuffrouw Anna van Goudoever wed. van Gijsbertus van Deventer in leven schepen van Amersfoort. Zij prelegateerd aan hare nicht Anna van Goudoever en parceel land genaamd de Andrieskamp achter Monikkendam. Aan hare Neef Notaris Gijsbert Gerrit Methorst het Erf en Goed genaamd Hondhorst met alle onderhorigen landerijen, houtgewassen, tabaks en meent landen als ook het Erfpachtje daarbij behoorende gelegen onder den gerechte van Stoutenburg mits daar vanuit de Revenuen jaarlijks uitkerende aan zijne zuster Aleijda Anna Methorst een somme van ƒ70. Doch als den Heer Gijsbert Gerrit Methorst komt te overlijden zonder kind of kinderen na te laten dan moet het voorschreven Erf komen op de gezamenlijke dogters van des Comparantes broeder de Heer Mr. Anthoni van Goudoever.

AT036a013          1772       30 maart

Ir. Leonard de Heer als gemachtigde van de Hoog Welgel. Heer Arnold Baron van der Hem (die weer als gemachtigde is tot het verkopen van vaste goederen van zijn broeder de Heer Gasper Joseph Baron van der Hemon Canunicq te Lier ten eenre en Willem Meeuwsen wonende op Koelhorst ten andere zijde.

De eerste comparant verkoopt aan de laatste comprnt 12 danmaten land genaamd Breeseldert gelegen in Neerseldert ger. Hoogland.

4 danmaten wordt in huure gebruikt bij den koper en 8 danmaten bij Hannes Willemsen tot Korstmis 1773. Koopsom ƒ850.

1772      30 maart

Leonard de Heer als gemachtigde van den Heer Everard Willerd Heere van ’t Hoogland, Emiclaar en Coelhorst verhuurt aan Willem Meeuwsen met Jannetje Jan v.d. Wolfhaar echtelieden de Huizinge, schuur, schaapschot, 2 bergen, Karnmolen en Bakhuis staande en gelegen over de Here huijsinge Coelhorst door den huurders tans bewoond en gebruikt dit met bouw en weilanden (welke verder worden omschreven) (waaronder 4 à 5 mergen genaamd ’t Haagje, Kerken en Kolken kampen welke Tiendsubject zijn aan de zoogenaamde Coelhorster Bisschops thiend.

6 jaren à ƒ350 sjaar en een vierel boter.

AT036a013          1772       3 april

Barend Jansen wonende op ’t derde Erf in de Birkt huurt dit Erf met diverse kampen land weer in van ’t Convent Marienhof. 6 jaren à ƒ400 sjaars.

AT036a013          1772       10 april

Boedelscheiding Erf en Goed Hoolhorst onder Stoutenburg. Lambert Hendriksen van ’t Hof gehuwd met Hendrikje Jacobs van ’t Zwarteland wonende te Nijkerk.

Arien Hendrikse van ’t Hof meerderjarige jongeman wonende in Stoutenburg.

Evert Jansen van Esveld weduwnaar van Annetje Hendriks van ’t Hof wonende onder Nijkerk als voogd over zijn 7 minderjarige kinderen Jan, Aaltje, Hendrik, Geertje, Weijntje, Jacobus en Aartje.

Jacob Hannessen en Evertje Hendriks van ’t Hof wonende op Moorst onder Stoutenburg; Hendrik Jansen van Esveld gehuwd met Aalbertje Hendriks van ’t Hof mede onder Nijkerk; Aart Hendrikse van ’t Hof meerderjarige jongeman wonende in Stoutenburg en Evert Hendrikse Huurdeman en Marritje Hendriks van ’t Hof echtelieden wonende in Leusderbroek onder Carspele Leusden. In verband met het overlijden van hun moeder (op ’t Erf Groot Hoolhorst onder Stoutenburg) Geertje Ariens Voskuijl in leven wed. en boedelhoudster van Hendrik Lambertsen van ’t Hof wordt den boedel geschat en gescheiden.

Het Erf Groot Hoolhorst (dit Erf door comprnt ouders bezeten) wordt toegescheiden aan den Heer Arien Hendriksen van ’t Hof tegen de somme van ƒ6500 en de lasten van 2 kapitalen somme van ƒ2550 in dit Erf gevestigd te weten ƒ2250 competerende aan Juffr. Lambertha Pannekoek en ƒ750 ten behoeve van de weduwe Cornelis Jordense op Wijnbergen en den inboedel, have en vee geëstimeert op ƒ3413-12 verder verdeling van land in Zwartebroek en gelden.

AT036a013          1772       17 april

Huwelijkse voorwaarden Arien Hendriksen van ’t Hof meerderjarig j. wonende in Stoutenburg en Weijntje Hendriks van Westerveld meerderjarige dochter wonende in ’t Buurtschap Callenbroek onder ampte Barneveld, geassisteerd met haar moeder Grietje Jans weduwe van Hendrik Wouterse van Westerveld.

Inbreng bruidegom het Erf Groot Hoolhorst inboedel, have en vee als bij maagenscheid hem toebedeeld.

Inbreng bruid door hare moeder mede gegeven ƒ1000 en goude en zilveren kleijnodiën.

De bruidegom Arien Hendriksen van ’t Hof overleden den 25 augustus 1772.

AT036a013          1772       24 april

Theunis Theunissen Laakevelt wonende aan de Eemsedijk huurt een zeker Erf en Goed competeerende aan de Armen de Haar groot 27 danmaten 312 roeden gelegen in de Polre de Haar met nog 7½ danmaat gelegen in de Kronkels onder Bunschoten.

Vorige huurder Hendrik Jansen van Zeijst. 4 jaren à ƒ240 sjaars.

AT036a013          1772       1 mei

Willem Willemsen wonende op ’t Erf Kolverschoten onder Scherpenzeel huurt dit Erf van ’t Convent Marienhof zooals het bij zijn moeder de wed. Willem Thijmensen thans gebruikt wordt.

6 jaren à ƒ260 sjaars.

AT036a013          1772       9 juli

Codicil van Jufr. Ida Teodora van Lilaar van 28 juli 1763 hierin genoemd de Zwarte Goorder thiend leenroerig aan IJsselsteijn ¼ part dit in verband met overlijden van haar zuster Geertrudis Anna van Lilaar (bij testament gepasseert voor notaris Steven van Brinkensteijn 19 december 1739).

AT036a013          1772       10 juli

Jan van Maanen huurt weer in het Erf en Goed Vlastuijne gelegen onder ger. Donkelaar van ’t Convent Marienhof. 6 jaren à ƒ224 sjaars.

AT036a013          1772       17 juli

Willem Hendriks wonende in de Oude Gort onder Stoutenburg huurt weer in van ’t Convent St. Agatha het Erf van ouds genaamd den Engh (?) (waarschijnlijk enkel land) gelegen onder Stoutenburg. 6 jaren à ƒ110 sjaars.

Huurt verders het Engetje langs de Barneveldseweg, 4 morgen over de weg van ’t Erf Hondhorst genaamd het Bosland.

AT036a013          1772       2 aug

Huurcontract van het huis en hof genaamd den Ouden Brand onder Emiclaar.

Verhuurder Lubbert Roelofsen van Willigenburg. Huurder betreffende de helft van ’t huis en hof Wouter Klaasen. 6 jaren à ƒ30 sjaars te betalen bij ’t halve jaar.

AT036a013          1772       16 okt

Jufr. Cornelia van Stuijvenberg laatst wed. van Jan Gerrit Ter …nitten verkoopt aan Peter Aartsen Kuijer gehuwd met Geertje Theunis Voskuijlen wonende op Blomberg onder Eembrugge de helft van 23 danmaten 182 roeden wei en hooiland gelegen aan verscheidene kampen onder Eembrugge op de kaarte No. 517 (belendingen beschreven).

AT036a013          1772       29 okt

In de Ger. van Emiclaar overleden Jan Roelofsen de Goede nalatende zijn weduwe en boedelhoudster Jannetje Gerrits en tot zijn kinderen een dochtertje Petronella Jans uit eerder huwelijk met Hendrikje Jans en een zoontje genaamd Roelof Jansen de Goede kind van voornoemde weduwe. Voogden en bloedverwanten Dirk Roelof de Goede en Lubbert Roelofsen van Wilgenburg.

Boedel bestaande uit Huijsinge, grond met het veen onder Emiclaar door haar bewoond en gebruikt.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT036a013          1772       11 nov

Annetje Peters wed. van Jan Jansen wonende in Stoutenburg huurt weer in van ’t Convent St. Agatha het bouwland gelegen op Hondhorst onder Stoutenburg. 6 jaren à ƒ86 sjaars.

Huurt ook de Russenkamp à ƒ42 sjaars, deze kamp laatst in huure gebruikt bij Bart Haan.

AT036a013          1772       13 nov

Teunis Gerritsen wonende aan de Bavoortse Molen huurt weer in van Convent St. Agatha het land genaamd de Veltschooren. 6 jaren à ƒ12 sjaars.

AT036a013          1772       20 nov

Jan Jansen Tolboom meerderjarige j. en zijn aanstaande huijsvrouw Hendrikje Hendriks van de Heer Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg in pacht aangenomen te hebben zecker Huijsinge en stal daar achter met het kamertje en schuurtje, daarnaast als mede het Akkertje en Hofje lang de Hofstede van de Heer van Halteren en den Brink voor en achter het Huijs met de boomgaard aan de westzijde naast het Goed Groenhouten gelegen in Hamersveld voor een gedeelte uitmakende de Hofstede het Klaverenblad. Item nog het tabaksland groot 1½ mergen met de drooging en de kisten daarbij als mede het binnen hoekje over de Wetering met het tabaksland mede tot het voors Erf behoorende. Zooals het laatst bij Casper Hijman is gebruikt geweest met nog 1½ mergen tabaksland ’t geene wijlen mevr. Loogen laatst gebruikt heeft, uijtgenomen ’t Enterijtje tegenwoordig door de eigenaar bepoot. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

Grietje Hendriks wed. Casper Hopman doet afstand van nog 2 huurjaren die zij aan het gehuurde nog had.

AT036a013          1772       4 dec

Boedelscheiding ger. Hoogland. Was overleden Aaltje Everts nalatende hare weduwnaar Meeus Barends en een zoontje Evert Meeus in verband met volgend huwelijk.

Boedel toegescheiden aan de weduwnaar bestaande uit Huis, Hof en berg en schuur.

AT036a013          1772       18 dec

Maas Petersen wonende op ’t nabes. goedt huurt dit weer in van Huijbert Huijbertsen, Annetje Peters en Grietje Peters meerderjarige dochter bestaande uit Huijsinge en 28 danmaten land aan de Neerseldertseweg in de Polder de Hond onder Hoogland.

6 jaren à ƒ199-18 st.

AT036a013          1772       27 nov

Huwelijkse voorwaarden Meeus Jansen van Ravensloot meerj. j. (geasisteerd door zijn moeder Jannetje Fransen Overeem wed. Jan Arrissen van Ravesloot) wonende in Leusbroek en Jannetje Gerrits Kleijnveld wed. Geurt Rijksen wonende op ’t Erf Snidler bij Scherpenzeel.

Inbreng bruidegom ƒ600.

Inbreng bruid de helfte van ’t Erf en Goed Snidler (Sniddelaar) door de bruid gebruikt en bewoond bij Scherpenzeel onder ger. Leusden gemeen met haar zoontje Gerrit Rijksen.

AT036a013          1771       18 jan

De regenten van de Armen de Poth verkopen aan Hendrik Hendriksen wonende op ’t Erf Kattenbroek en zijn huijsvrouw Neeltje Aarts van Roomen een stuk bouwland gelegen aan 2 kampen, ten zuiden de Heer Dirk Methorst, ten oosten den erfgenamen van Anthony van Egdom, ten noorden de koper zelf met zijn land behorende aan ’t Erf Kattenbroek, west het Kattenbroekersteegje en nog 2 kampen bouwland gelegen in de Heij van Kattenbroek belend aan ’t Erf Kattenbroek en noordwaarts de Boven Wetering. Koopsom ƒ1100.

AT036a013          1771       19 jan

Heijltje van Beek wed. Evert Jansen Roelen wonende in dese stad huurt weer in van ’t Convent St. Barbara de Huijssteede op het Erf de Koop op Hoogland.

6 jaren à ƒ10 sjaars. Huurt ook land aan de Groene Steeg.

AT036a013          1771       25 jan

Willem Hendriksen wonende in de Oude Gort onder Stoutenburg huurt van ’t Convent Sr. Agatha het land op Hondhorst genaamd de Breede Camp, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ48 sjaars.

AT036a013          1771       1 febr

Wouter Hendriksen wonende op Hoogland huurt weer in van ’t Convent St. Agatha het huijs, hof en hofstede met het kamp terzijde de steeg van ’t Erf Onstede, als mede 6 mergen langs de Seldertseweg, 2 mergen achte Kouwenhoven en 3 mergen achter het huis.6 jaren à ƒ85 sjaars.

AT036a013          1771       15 febr

Hendrik Willemse wonende op de Logt aan de Nieuwkerkerweg huurt van ’t Convent St. Barbara 7½ danmaten land in de Slaag, laatst gebruikt door Steven Geurtsen. 4 jaren à ƒ55 sjaars.

AT036a013          1771       18 febr

Geurt Cornelissen wonende op de Bieshaar huurt van ’t Convent St. Agatha 11 danmaten land in de Slaag, laatst door Jacob van de Haar. 4 jaren à ƒ80 sjaars.

AT036a013          1771       20 febr

In verband met afstand van leen van de Heerlijkheid Bloemendaal, in de leenbrieven bekend onder de Naam “dit gerecht van thienden buijten den Burgwal te Bloemendaal tot Amersfoort en dat gerecht van thienden binnen de Burgwal te Bloemendaal”.

AT036a013          1771       22 febr

Aart Klaasen wonende aan de Koedijkerweg huurt polderland van ’t Convent van Marienburg ook genoemd de Mans Conventen.

AT036a013          1771       1 mrt

Willem Geurtsen wonende op Hogewel onder Hoogland huurt polderland.

AT036a013          1771       22 april

Jan Jansen Lutters en zijn huijsvrouw Geertruijd Jans wonende in Stoutenburg nemen eeuwigen en onsterfelijken Erfrecht aan van ’t Convent St. Agatha bestaande uit een mergen Heijdeland gelegen in Stoutenburg voorbij de Gort, aan de zuijdzijde van de weg, daar aan de zuidzijde de grond van ’t Erf de Eng aan Jan Geerlofs in erfpacht uitgeslagen en noord de Conventen zelf met het overige gedeelte van ’t heetveld, mitsgaders van agteren de Pol naast gelegen zijn komende met een punt of smalle streek van omtrent 13 roeden breed aan de weg en zal dit land zijn overweg hebben langs de steegh van ’t Erf den Engh over den Conventens grond dit op een erfpacht van ƒ8 sjaars.

AT036a013          1771       29 april

Theunis Meijer huurt van ’t Convent St. Agatha 1 mergen heetveld onder Stoutenburg aan de Hessenweg aan de een zijde naar de stad Amersfoort de steeg van Jan Aartsen van Voskuijlen en van achteren de grond in erfpacht uitgegeven aan Jan Lutters voor 49 jaren à ƒ8 sjaars op conditiën dat alle het houtgewas door den huurder daarop te poten, hij mag hakken ten zijnen voordelen.

Den huurder zal de voetpaden over deze grond lopende niet mogen verhinderen, maar gedogen.

AT036a013          1771       31 mei

Maria Jans wed. Jacob Jansen wonende op ’t nabes. Erf huurt van Jufr. Geertruijd Maria van de Ruijgenduijst grootjarige dochter een zeeker Erf met Huijs, Schuur, 2 bergen en 2 schotten met de landerijen daaraan behorende gelegen in de Nederbirkt ger. Isselt met nog een maath lands van ouds genaamt de Leusdermaathe groot 3 danmaten gelegen als voren.

6 jaren à ƒ220 sjaars boven 4 hoenders en een ham jaarlijks.

AT036a013          1771       5 juli

Scheidinge i.v.m. overlijden hun moeder Jannetje Maassen (niet duidelijk)en naderhand in 1759 hun vader Wulfert Petersen. Tussen de 3 kinderen Maas Petersen wonende in Overzeldert, Peter Wulfert wonende op Coelhorst beij de ger. Hoogland en Gijsbert Wulfertsen wonende in Zevenhuijzen.

AT036a013          1771       6 juli

Huwelijkse voorwaarden en huwelijk gesloten tussen Hoog Welgeb. Heer Lodevicus Michiel van Heerde Leutenant in het 1ste Battaillon van Heer Generaal Ruijs zijnde meerderjarig en ouderloos en de Hoog welgeb. Jonkvrouwe Henrica Josepha Sasse meerderjarig en ouderloos.

Inbreng bruidegom niets anders dan zijn kleren en verders lijf toebehoren.

Inbreng bruid Huis en Hofstede in Amersfoort aan de Langestraat door haar zelf bewoond. Een Hofstede bestaande uit boerenwoning, opstal en aanhorige landerijen groot 25 danmaten gelegen in Zevenhuijzen ger. de Duist, Haar en Zevenhuizen, gebruikt bij Hendrik Evertsen.

Een vierde part in een malenhoef en diversen obligaties.

AT036a013          1771       9 aug

Huurcontract Hendrik Jansen van Seijst huurt van de Armen de Haar een Hofstede, Huijzinge, schuur, bergen en landerijen competeerdende aan de Armen de Haar groot 27 danmaten 312 roeden alles in de polder de Haar en nog 7½ danmaten in de Kronkels in Bunschoten, ’t laatst bij Arris Gerritsen en Teunis Jacobsen gebruikt.

6 jaren ingaande mei 1770, 1ste jaar om ƒ140 , 2de jaar ƒ180 en de laatste 4 jaren om ƒ240.

AT036a013          1771       15 aug

Gijsbert Aartsen wonende op ’t Erf Ronselaar gelegen onder Woudenberg huurt dit Erf weer in van ’t Convent Marienhof. 6 jaren à ƒ300 sjaars.

AT036a013          1771       13 sept

Testament Hendrik Willemsen en Geertruijd Peters wonende op ’t Erf de Logt onder Emiclaar zijn mekanders erfgenamen uitgenomen als den eersten comparant den langst levende mochte zijn hij in zulk geval binnen ses weken na overlijden van den tweeden comparant aan hare naaste vrinden moeten uitkeren alle de klederen en kleijnodiën zo linnen als wollen met goud en zilver van haar behoord te hebben met de helfte van de boedels linnen alsmede zoodanige goederen en effecten als de 2de comparant staande huwelijk mogte aangeerfd hebben (dit vervalt indien er kinderen komen).

AT036a013          1771       9 okt

Huurcontract van ’t Gagelveld op de Koop onder Hoogland. Huurder Gerrit v.d. Veer.

Eigenaar Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg met nog enige kampen. 6 jaren à ƒ170.

AT036a013          1771       18 okt

In Zevenhuizen overleden Anna Jans nalatende hare weduwnaar en Boedelhouder en voor een kind gedeelte erfgenaam Gijsbert Wulfertse en een meerderj. dochter.

Weduwnaar voornemens tot een tweede huwelijk. Akte van scheiding en uitkoop. Hij wordt aan bedeeld de vaste goederen bestaande uit Huis, Hofstede met 6 danmaten land gelegen in de Bovenduist onder Zevenhuizen en nog 12 danmaten in den polders de Haar en de Neerduist, inboedel, have en vee.

AT036a013          1771       8 nov

Huwelijk Gijsbert Wulfertse weduwnaar Anna Jans en Jannetje Jacobs meerderj. dochter (ouders overleden). Inbreng bruidegom bovengenoemde vaste goederen. Inbreng bruid ƒ250.

AT036a013          1771       15 nov

Hendrik Aartse Boersen en Cornelia Jans echtel., Rijkje Jans bejaarde dochter, Hendrik Jansen en Jannetje Everts echtel., Geurt Petersen en Rengertje Jans echtel., Willem Jansen en Geertje Hendriks echtel., Jan Ellerden en Grietje Jans echtel. te kennen gevende dat op ’t Erf Lockhorst ger. Leusden was komen te overlijden hun lieder moeder en schoonmoeder Janitje Hendriks in leven wed. en boedelhoudster van Jan Willemsen.

Benevens Wouter Jansen gehuwd met Belia Thijssen deze hebben bij akte van 13 juli 1770 geheel afgezien van hun portie daar zij bekennen voor hunne portie vergenoegt en voldaan te zijn.

Aan Hendrik Jansen en zijn huisvrouw Jannetje Evert wordt geheel toebedeeld het Erf en Goed Schutterhoef door hun tans bewoond en gebruikt gelegen in de vrijheid van Amersfoort omtrent de Bavoortsebrug over ’t Erf Ruijtenbeek (overleden was eigenaresse van dit Erf).

Aan Willem Jansen en Geertje Hendriks echtel. den inboedel, have en vee alles zodanig door voornoemde hunne moeder is nagelaten.

Voorts een behoorlijke Caleulatie van den boedels gemaakt zijnde verklaren den andere comparenten hune gerecht portie gehad en verrekend hebben.

AT036a013          1771       29 nov

Jan Gerritsen wonende in Leusbroek huurt weer in van ’t Convent St. Agatha het Erf in Leusbroek door hem gebruikt en bewoond.

6 jaren à ƒ165 sjaars.

AT036a013          1771       29 nov

Jacob Evertsen wonende op ’t Erf en Goed Groot Achteveld huurt dit Erf weer in van den Hoog Welgeb. Heer Gijsbert Cazijn van Till Heer tot de Wildbaan Collonel Commandant van het regiment Randwijk ten dienste deser landen gelegen onder Stoutenburg door huurder al jaren gebruikt.

6 jaren à ƒ355 en 2 paar goede volwassen hennen, den huurder zal 2/3 mogen korten van de slapperdijks gelden en de lasten van de Hondhorsterbrug. De kamers alsmede 1/3 deel van de nieuwe schuur, de Duivenslag, den Hof en de Hennippenhof zijn niet in den huur begrepen en gebruikt door den Heer verhuurder.

AT036a013          1771       6 dec

Huurcontract van landerijen op de Koop ger. Hoogland.

AT036a013          1771       10 dec

Onder Hoogland overleden Willem Arrissen nalatende zijn wed. en boedelhoudster Sijmetje Gijsberts in verband met haar volgend huwelijk, boedelscheiding, weduwe aanbedeeld een plaatje gelegen bij den Hoogenheerd onder Hoogland.

AT036a013          1771       10 dec

Huwelijkse voorwaarden Gerrit Petersen meerderj. j. en de bovengenoemde weduwe.

AT036a013          1771       30 dec

Theunis Gerritsen huurt van Johanna Everarda Brouwer wed. Ir. Willem Warneke het Erf Bavoort, reeds door zijn moeder gebruikt.

6 jaren à ƒ156 sjaars.

AT036a012          1770       19 jan

Huurcontract Boerenwoning Grimmensteijn.

Verhuurder Jean Hubert Gossiaux. Huurder Wouter v.d. Hoed en Geertje Kol echtel.

Met 59 danmaten gelegen onder Eembrugge. 6 jaren à ƒ600 sjaars.

AT036a012          1770       19 jan

Huurcontract De Halve Hoeve op Voskuijlen ger. Woudenberg.

Verhuurder Convent St. Agatha. Huurder Arien v.d. Haar, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ40 sjaars.

AT036a012          1770       19 jan

Huurcontract van het Erf op Voskuijlen.

Verhuurder Convent van St. Barbara. Huurder Arien v.d. Haar, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a012          1770       29 jan

Aaltje van Agteveld wed. van Servaas Voskuijlen wonende onder Isselt geeft bij dezen in eigendom over aan haare neef Arien Hendriksen wonende op Hoolhorst onder Stoutenburg alle hare comparantes inboedel en huisraad, koper, tin, bedden en toebehoren, kasten, stoelen, spiegels, en alle hare verdere gereede goederen niets uitgezonderd, daaronder mede begrepen linnen en wollen haar mans klederen, mitsgaders goud en zilver zoo van haar overleden man als tot haar eijgen lijfs behoorende. Dit om bij verkopinge van den goederen te betalen den agterstaande ongelden aan de Schout van Isselt over den jaren 1767, 68, 69 te saamen 44-16, vervolgens de doodschulden van hare man en eindelijk dat geene mogt overschieten aan te tellen aan de wed. van Hendrik Lambertsen in mindering van een obligatie van ƒ300 met achterstallige rente.

AT036a012          1770       9 febr

Huurcontract van ’t Erf en Goed Calveen met Huis, Hof en Hofstede, stal, Bouwhuijs, Bergen, schuur, Boomgaard met omtrend 30 mergen zo bouw als weijland op het Hoogland en Emiclaar in ’t Nieuweland. Verhuurder Frederik Musman. Huurder Aart Jansen van Roomen, reeds bruiker.

6 jaren het 1ste 5 jaren en jaarlijks voor ƒ200 en het laatste jaar om ƒ199-18 st., verder de lasten en als toepagt 4 zakken appelen en een stophoosje boter.

AT036a012          1770       21 febr

Huurcontract van de Keuterstede van ’t Erf groot Hondhorst of te het Vinkenest onder Stoutenburg.

Verhuurders ’t Convent St. Agatha. Huurder Steven Stevensen, voor deze gebruikt door Mannus Hendriksen. 6 jaren à ƒ12 sjaars.

AT036a012          1770       23 febr

Huurcontract van ’t Langehuijs voor ƒ450.

Kampje land genaamd de Hardevelts Maaten voor ƒ20 en nog eenige maaten lans voor ƒ49, alles gelegen in de Birkt. Verhuurders Convent Marienhof. Huurder Thomas Wantenaars.

6 jaren à ƒ574 sjaars tezamen.

AT036a012          1770       23 febr

Huurcontract van een ½ mergen meent op Hondhorst onder Stoutenburg.

Verhuurder Convent St. Agatha. Huurder Zander Joosten, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 8 sjaars.

AT036a012          1770       24 febr

Huurcontract van de Hoogekamp, weijland op de Koop onder Hoogland.

Verhuurder Convent St. Barbara. Huurder Corn. Bosboom op conditie van de thiend laten volgen en te permiteren den overweg over dit land aan eenige bruikers der landerijen mede aldaar gelegen volgens oud gebruik. 6 jaren à ƒ55 sjaars.

AT036a012          1770       24 febr

Huurcontract aan dito op de Koop.

AT036a012          1770       2 mrt

Huurcontract van de Havercamp op de Koop.

AT036a012          1770       3 mrt

Huurcontract van de 1ste schuur eng op de Koop.

AT036a012          1770       9 mrt

Huurcontract 2de schuur eng op de Koop.

AT036a012          1770       9 mrt

Huurcontract van de Grote Eng op de Koop.

AT036a012          1770       5 april

Uitgifte van een Erfpacht aan Gerrit Epskamp Mr. Timmerman door den Arm Meesters van ’t Hoogland bestaande in een huijzinge met een hof gelegen onder Hoogland aan de Bunschoterweg schuijns tegenover ’t Schoolhuijs van ouds genaamd het Geerhoekje van den Tintel en Nieuwe Eng bij de Tolik zijnde gekomen van Hendrik Cornelissen en echtgenoote bij testament aan de Armen van ’t Hoogland op erfpacht van ƒ40 sjaars.

AT036a012          1770       6 juli

Huurcontract van ’t Erf Kleijn Dashorst onder Renswoude.

Verhuurders ’t Convent St. Agatha. Huurder Cornelis Stevensen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ125 sjaars.

AT036a012          1770       13 juli

Overleden op ’t Erf Lokhorst Jannetje Hendriks wed. van Jan Willemsen nalatende tot hare erfgenamen zeven kinderen namelijk Wouter Jansen geh. met Belitje Thijsen wonende in Leusderbroek; Cornelia Jans gehuwd met Hendrik Aartsen; Rijkje Jans nog ongehuwd; Hendrik Jans gehuwd met Hanna Elberts; Reijntje Jans gehuwd met Geurt Petersen; Willem Jansen ongehuwd en Grietje Jans gehuwd met Jan Elberden.

De kinderen verklaren in deze akte van hun ouders boedel bestaande in behalve hare gereede en losse goederen ook het Erf en Goed genaamd Schutterhoef met aanhorige landerijen bij Bavoort, reeds van tevoren te hebben geprofiteerd van hunne portie af te zien en vergenoegd te zijn.

AT036a012          1770       20 juli

Huurcontract van ’t Erf en Goed Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg.

Verhuurders de Regenten van de Poth voor de eene helft en de andere helft ’t Convent St. Jan.

Huurder Hendrik Teunissen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ340.

AT036a012          1770       27 juli

Huurcontract van ’t Erf Dashorst, laatst gebruikt door Cornelis Petersen, nevens het Goor en den hof met een hoekje bouwland daarnaast gelegen onder Woudenberg. Verhuurders ’t Convent Marienhof. Huurder Cornelis Jansen.

6 jaren te weten het 1ste jaar geen pacht, het 2de jaar ƒ150, het 3de, 4de, 5de en 6de jaar ƒ200.

AT036a012          1770       3 aug

Huurcontract van ’t Erf Kouwenhoven onder Woudenberg.

Verhuurders ’t Convent Marienhof. Huurder Albert Jansen en Grietje Hendriks, laatst gebruikt door Jan Harmsen. 6 jaren het 1ste jaar om ƒ260 en de laatste jaren om ƒ240.

AT036a012          1770       24 sept

Jan Splintersen wonende op Seldert verkoopt aan Hendrik Geurtsen Kuijer wonende in Overseldert en Huijsinge met opstal en 1½ mergen land gelegen in Seldert in de Polder de Hond op de dijkkaart No. 351. Koopsom ƒ300.

AT036a012          1769       6 jan

Huurcontract van een Huijsinge en stal met het kamertje en schuur daarnaast als mede het akkertje en Hofje langs de Hofstede van de Heer van Halteren en de Brink voor en achter het huis met den boomgaard aan de westzijde naast de Heer borgmeester Loogen weduwe staande en gelegen in Hamersveld en voor een gedeelte uitmakende de Hofstede het Klaverenblad. Item nog het tabaksland groot 1½ mergen met drooging en kisten daarbij als mede het kleine hoekje over de Wetering naast het tabaksland, mede tot het voors Erf behorende.

Verhuurder Jan Francois van Lilaar. Huurder Casper Hopman wonende in Hamersveld.

6 jaren à ƒ108 sjaars alle boomvruchten blijven voor den huurder, uijtgenomen twee schepelen van de beste appelen, een mandje karsen en wat groote noten, welke hij huurder aan den adminestrateur van den Heer verhuurder sal moeten leveren.

AT036a012          1769       20 jan

Huurcontract van de Hofstede Groot Rossenbergh met huis, hof en aanhorige landerijen groot omtrent 15 mergen onder den buurtschap Hamersveld.

Verhuurder Mr. Jacob van Halteren. Huurder Abraham van As, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT036a012          1769       17 mrt

Willem Jacob van Steenberch raad en oud schepen verkoopt aan Ir. Johannes van der Maath Mr. Chirugijn 2 mergen tabaksland gelegen onder Emiclaar met de tabaksschuur en kisten daarop staande met het huisje daarinne zijnde van ouds genaamd Hoogerkamp en zoo als nu geregd wordt achter het Schippersbos. Koopsom ƒ1800.

AT036a012          1769       3 april

De Heer Thomas van de Bergh als gemachtigde van de Heer Pieter van Borsellen geeft in een onsterfelijken erfpacht uit aan Teunis van As zecker 4 mergen land onder Stoutenburg omtrent het Erf ’t Vliet zijnde een gedeelte van ’t oude Erf ter Beek daar rond omme ’t land van ’t voornoemde Erf ’t Vliet, de Heer Hendrik Hoofd oft de Erven Dirk Besselsen van Sprenkelaar, de Juffr. Goudoever t’Amsterdam en de Modderbeek naast gelegen zijn. Dit op een canon van ƒ20 sjaars.

AT036a012          1769       7 april

Overleden in Stoutenburg Maritje Peters nalatende hare weduwnaar Willem Hendriksen en een minderjarig zoontje genaamd Hendrik Willemsen in verband met zijn volgend huwelijk, scheiding tussen hem en zijn zoontje.

AT036a012          1769       7 april

Huwelijkse voorwaarden Willem Hendriksen weduwnaar van Maria Peters wonende in Stoutenburg toekomstige bruidegom en Willemijntje Willems wonende in Neerseldert onder Hoogland.

Inbreng bruidegom inboedel, Have en vee, hooi, koorn, huisraad, enz., zooals hem hierboven is toegescheiden en nog zijn vijfde of meerdere portie in de Huijsinge en opstal door hem bewoond staande in Stoutenburg genaamd de Oude Gort. Inbreng bruid ƒ600.

AT036a012          1769       12 mei

Huurcontract van het Erf en Goed Kleijn Stoutenburg.

Verhuurder Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg. Huurder Evert Gijsbertsen gehuwd met Jannetje Elberts, bij den huurder lange jaren gebruikt. 6 jaren de 1ste 5 jaaren om ƒ200 en het laatste jaar om ƒ199-18st. en toepagt (uitgebreid huurcontract).

AT036a012          1769       15 mei

In verband met overlijden van Geurt Willemsen op het Erf Hogenwel onder ger. van Emiclaar estimatie en scheiding van den boedel tussen den weduwe Aaltje Diks en hare acht minderjarige kinderen en de 4 voorkinderen van Geurt Willemse bij zijn eerste huwelijk met Gijsbertje Aris.

AT036a012          1769       15 mei

Huurcontract van ’t Erf Hogenwel onder Emiclaar. Verhuurderesse Juffr. Clementia Cornelia van der Borgh. Huurders Willem Aart, Jan en Theunisje Geurtsen alle kinderen van Geurt Willemsen.

6 jaren à ƒ265 sjaars.

AT036a012          1769       16 juni

Huurcontract 29 danmaten met huijs, hof en Hofstede gelegen in Zevenhuijzen.

Verhuurders ’t Convent St. Agatha. Huurder Rijck Wulfertsen, reeds verscheidene jaren bruiker.

6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT036a012          1769       23 juli

Hendrik Musman eigenaar van ’t Erf Valkenhoef onder ger. Emiclaar legt arrest op de boedel van den Huurder Goosen Hermsen om grote kosten te voorkomen wordt een schikking gemaakt, als borgen stellen zich Gerrit Hendriksen wonende op Emiclaar in Stoutenburg, Albert Hermsen wonende op Klein Dashorst onder Woudenberg.

AT036a012          1769       1 aug

Teuntje Jans wed. van Theunis Willemsen wonende onder de Lindeboom bij Zevenhuizen ger. van ’t Hoogland , zij heeft pachtschuld aan de Rentmeesters van de Maalen, zij geeft in eigendom over hare koorn gewassen.

AT036a012          1769       18 sept

Weijmpje Cornelis wed. Oth Otten wonende onder de gerechte van Asschat moeder van twee minderjarige kinderen Cornelis en wouter Otten, zij machtigd hare (schoon)zuster Lubbertje Otten om den eventuele nalatingschap van Barend Otten haar mans gewesene broeder die sedert 1744 met den Oost Indische Compagnie naar Oost-Indië was gevaren te regelen (zie ook 17 september).

AT036a012          1769       25 okt

Huurcontract Ankt van Brinkensteijn van land bij ’t Veertje en Bavoort.

AT036a012          1769       2 nov

Huurcontract van ’t Erf en Goed Groot Stoutenburg.

Verhuurder Jan Francois van Lilaar van Stoutenburg. Huurder Geurt Peters van Ruijtenbeek en Reijndertje Jans echtel., reeds eenige jaren bruiker. 6 jaren 1ste 4 jaren om ƒ250 en laatste 2 jaar om ƒ300 (uitgebreide condities evenals Kleijn Stoutenburg).

AT036a011          1768       15 jan

Huurcontract van ’t Erf en Goed Vlastuijn ger. Donkelaar.

Verhuurders ’t Convent van Marienhof. Huurder Jan van Maanen. 6 jaren à ƒ224 sjaars.

AT036a011          1768       12 febr

Huurcontract van 23 danmaten met huis, hof en hofstede in de polder de Duist.

Verhuurders Convent St. Agatha. Huurder Jan Evertsen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ138 sjaars.

AT036a011          1768       19 febr

Scheidinge en estimatie van de kinderen erfgenamen van Jacobje Hendriks in leven wed. van Reijer Goosens onlangs onder den gerechte van Stoutenburg overleden.

AT036a011          1768       4 mrt

Huurcontract van den Groten Eng van het Erf Onstede. Verhuurders Convent St. Agatha.

Huurders Berend Hermsen en Jan Hendriksen. 6 jaren à ƒ50 sjaars.

AT036a011          1768       11 mrt

Huurcontract Hofstede Kleijn Middelaar onder Stoutenburg.

Verhuurders Convent St. Agatha. Huurder Thijs Cornelissen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT036a011          1768       11 mrt

Huurcontract van het Erf Bloemberg aan de Eemsendijk. Verhuurders Convent Marienhof.

Huurder Peter Aartsen Kuijer, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ575 sjaars in zilveren of gouden Rijders.

AT036a011          1768       18 mrt

Huurcontract van de Lage Maalen Eng gelegen tegenover Valkenhoef op Hoogland No. 15.

Verhuurders de Gemeene Malen. Huurders Rijk Wulfertsen en Jan Petersen.

6 jaren à ƒ25 en 10 stuivers jaarlijks.

AT036a011          1768       18 mrt

Akkoord Boedelovername. Maria Goosens wed. van Gijsbert Woutersen met hare zoon Cornelis Gijsbertsen haar behuwdzoon.

Gerrit Hesselsen gehuwd met Aleijda Gijsberts overeengekomen dat Cornelis Gijsbertsen van zijn moeder heeft overgenomen alle hare Have en vee, inboedel en huisraad, bouw en melkgereedschap, koorn te velde, enz. zoodanig alle het zelve berust op het Erf bij Keulhorst door hem Cornelis Gijsbertsen thans gebruikt, tevens met schulden en lasten waaronder 2 jaren Landpacht.

AT036a011          1768       18 mrt

Huurcontract van 2 mergen tabaksland onder Emiclaar met schuur en kisten en het huisje daarinne voors land van ouds genaamd Hogekamp en zoo nu gesegt wordt achter het Schippersbosch.

Verhuurder de Heer Willem Jacob van Steenbergh raad en oud schepen van Amersfoort.

huurder Reijer Jansen wonende niet verre van de Doorneheg onder Hoogland.

3 jaren à ƒ125 sjaars.

AT036a011          1768       24 mrt

De Heer Anthoni van Brinkensteijn oud borgemeester en schepen dezer stad als executeur over den boedel en nalatingschap van de Jufrouwen Gouda en Beatrix van Toll in leven gezusters bejaarde dochter binnen dese stad geauthoriseert den 28 maar 1759 voor den gerechte deser stad.

Verkoopt aan Jan Stok(s)bergen meerderjarige jongeman wonende in Hamersveld het nabes. Erfje den Boeren Hofstede met Huis, Berg en getimmerte daarop genaamd Langebeek met 14 morgen zo bouw als weijland. Het selve door den koper velen jaren gebruikt gelegen onder Hamersveld Carspele Leusden beginnende aan de Hamersveldseweg en eindigende tot de Moorsterbeek daar aan noordelijk Mej. de Leeuw en aan de andere zijde ’t Capittel van Oud Munster te Utrecht vrij van lasten en plechten, uitgezonderd ’s Heeren Ongelden. Koopsom ƒ700.

AT036a011          1768       1 april

Huurcontract van het Wilde Land op Hondhorst ger. Stoutenburg.

Verhuurders Convent St. Agatha. Huurder Reijer Jansen wonende op Hondhorst. 6 jaren à ƒ60 sjaars.

AT036a011          1768       1 april

Huurcontract van 9 danmaten lands behorende tot het Erf Westerlaak genaamd de Veenkampen gelegen in Zevenhuizen. Verhuurders Ignatius van Honsem en Franciscus Xaverius Sasse als voogden over de 6 minderjarige kinderen van Jonkheer Joannes Jacobus Sasse.

Huurder Barend Peterse wonende op Amendijk Hoogland. 4 jaren à ƒ67-10 st. sjaars.

AT036a011          1768       15 april

Scheiding en deeling op ’t Erf ’t Scham. Overleden in Stoutenburg Jan Gerritsen nalatende uit zijn eerste huwelijk met Grietje Killen Kollert een zoon Gerrit Jansen (1ste comprnt) en uit 2de huwelijk met Geurtje Brand 1 onmundige dochter Geertje Jans.

Comprnt ten 2de als neven en naaste bloedvoogden over Geertje Jans Gerbert Cornelissen van ’t Klooster wonende in Eemnes en Jan Elbertsen van Blankenhoef wonende in Hoevelaken.

Uit maagenscheid tussen Jan Gerritsen met de voogden over den onmundige kinderen van Grietje Killen Kollert op den 8ste october 1739 voor Notaris Volquen Saab is gebleken dat Jan Geurtsen behalve inboedel en Huisraad ook eenige vaste goederen heeft bezeten.

De respective comparant met malkander overeengekomen dat den nalatingschap van Jan Gerritsen en Geurtje Brands gemeen te maken met den 1ste comprnt Gerrit Jansen en zijne zuster Geertje Jans, maar als den 1ste comprnt zig ten Huwelijk staande te begeven hadden de comprnt best geoordeeld omtrent de gerede goederen van den anderen te scheiden en den boedel laten estimeren door Geurt Petersen op Groot Stoutenburg en Willem Gijsbertsen op ’t Erf de Horst als alle schulden en lasten.

Aan Gerrit Jansen wordt toegescheiden Have, vee, koorn in de bergen en op ’t veld als ’t geene wat tot de Bouwerij en Koeienhouderije behoord uitgenomen de meubelen op de Heerd met het linnen, ook zal den 1ste comprnt hebben alle inschulden en contante gelden ook weder alleen zal betalen alle schulden en lasten des boedels.

Waartegen hij aan zijn zuster uitkeert een somme van ƒ350 verders belooft hij zijn minderjarige zuster te zullen vrijen en waren. Gemeen blijven zij behouden 5 mergen lands genaamd de Eshof met het veen, alsmede den erfpacht en last op dit land.

Edoch het schapenhok en Karnmolen uit den boedel op ’t Erf Schaam getimmert zal Gerrit Jansen alleen hebben.

Waartegen Geertje Jans ook weder alleen zal behouden en wordt toegescheiden den eigendom van de portie des boedels in het plaatje van Hendrik Thijssen in de Kleetersteeg, alsmede het partje int plaatje (?) in Den Aart beijde in Gelderland onder ampte van Barneveld.

AT036a011          1768       16 april

Huwelijkse voorwaarden tussen Reijer Jansen bruidegom en Jannetje Hendriks Kuijer bruid geassisteerd met hare vader Hendrik Geurtsen Kuijer. Allen wonende onder Hoogland.

AT036a011          1768       17 april

Procuratie in verband met overlijden van familie van van Honsem Barboe, dito procuratie.

AT036a011          1768       22 april

Huurcontract van het Erf Walikenbergh groot 20 danmaten gelegen in Eemland.

Verhuurder Cornelis Geurtsen Bouwman. Huurder Willem Willemsen. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a011          1768       22 april

Huwelijkse voorwaarden Maas Petersen meerderj. (ouders overleden) en Jan Jannetje Willems meerderjarige dochter (zie huurcontract van dito 22 april).

Gijsbert Jansen van Hamersveld en Maas Wulfertse als voogden van den minderjarigen kinderen van Peter Maasen en Weijmtje Tijmens ten eenre en Maas Peterse ten andere zijde.

Hij huurt (Maas Peterse) een Huijsinge met omtrent 28 danmaten land gelegen aan de Neerseldertseweg in de polre de Hond ger. Hoogland. 6 jaren à ƒ199 + 18 st. sjaars.

AT036a011          1768       27 april

Akte van akkoord over kost en inwoning op ’t Erf de Lodijk ger. Hoogland.

AT036a011          1768       29 april

Testament Theunis Voskuijl en Emmetje van Geijtenbeek echtel. wonende in Woudenberg, 2 zonen Anthony en Hendrik, 2 dochters Dirkje en Anthonia.

AT036a011          1768       13 mei

Boedeltaxatie in verband met overlijden van Helmert Aartsen op ’t Erf Middelhoef in den vrijheid van Amersfoort. Nalatende zijn weduwe Aaltje Hendriks en 4 kinderen, 3 nog onmundig.

AT036a011          1768       13 mei

Huwelijkse voorwaarden Willem Klaasen toekomstige bruidegom en Aaltje Hendriks weduwe van Helmert Aartsen.

AT036a011          1768       20 mei

Huurcontract van zeeker Huijsinge, Hof en Hofstede met omtrent 25½ danmaten land gelegen in de Polder Neerseldert en 3 danmaten in de polder de Haar, het land in Neerseldert op de dijkkaart No. 372, 376, 381, 384, 386 en een gedeelte van 387 en het land in de Haar No. 262.

Verhuurder Matheus Oudendoelen. Huurderesse Aartje Willems weduwe Willem Evertsen van Laurenburg, reeds bruikster. 3 jaren à ƒ210 sjaars.

AT036a011          1768       2 juni

Huurcontract van ’t Erf Hilhorst gelegen in de vrijheid van Amersfoort.

Verhuurders Convent Marienhof. Huurderesse Dirkje Hendriks wed. Koos Hermse, al vele jaren door hare man gebruikt. 6 jaren ƒ284-15 st. sjaars.

AT036a011          1768       3 juni

Huurcontract van ’t Erfje Boelenhoef bestaande in Huis en woning met Berg, Bakoven, tabakschuur en landerijen groot 3 are 3½ mergen gelegen aan de Heisteeg ger. Hoogland en nog 5 mergen weij en bouwland. Verhuurster Maria Jans wed. van Theunis Geurtsen wonende op Weerhorst.

Huurder Jan Hegman. 6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT036a011          1768       24 juni

Huurcontract van ’t Erf Kouwenhoven onder ger. Woudenberg.

Verhuurders Convent Marienhof. Huurder Jan Hermsen, reeds bruiker. 6 jaren ƒ230 sjaars.

AT036a011          1768       18 juli

Arrest op den goederen van Jan Geurtsen wonende onder Emiclaar op ’t Erf de Boomgaard wegens pachtschuld aan den kinderen erfgenamen van den Heer Hendrik Foeijt en vrouwe Barbara van de Pegh indertijd echtelieden.

AT036a011          1768       2 sept

Huurcontract van zecker Erf bij den Bavoortse Brug onder Leusden met 10 mergen land.

Verhuurder Anthony van Brinkensteijn. Huurder Jan Teunisse van Aelten. 3 jaren à ƒ100 sjaars.

AT036a011          1768       21 sept

Procuratie en verzoek om nieuwe leenbrief aan de hove van IJsselsteijn van een stuk land groot zes mergen onder Hoogland in het breedeland eertijds gespleten van ’t Erf Groot Wede, daar oost en westwaarts een gemeene Heereweg, noordwaarts den heren van St. Pieter te Utrecht en zuid den erven van Cornelis van Wede t.b.v. Lambert Willemse wonende op ’t Hoogeland als oudste zoon van Willem Lambertsen die overleden is.

AT036a011          1768       23 sept

Boedelscheiding en taxatie op ’t Erf Hoogerhorst onder den ger. van ’t Hogeland in verband met het huwelijk van Maria Izaaken van Stalenhoef weduwe van Teunis Meeuwsen van de Wetering tussen haar en de oomen en voogden van den minderjarige zoon Meeuw Teunissen van de Wetering.

Teunis Meeuwsen van de Wetering overleden in 1767.

Eigendom ’t Erf Hoogerhorst getaxeerd met aftrek van ’t capitaal van ƒ7000 daarin gevestigd op ƒ4500. Have en vee, inboedel, huisraad op ƒ3072 nog eenige verdere gelden.

Aan den weduwe toegescheiden het Erf en Goed Hoogerhorst met Huijsinge, Schuur, bergen, karhuijs en verdere opstal met de landerijen, enz. groot 50 mergen of 75 danmaten zoo groot en klein het gelegen is aan de riviere de Eem onder ger. Hoogland als in de Slaag en 2 mergen onder Soest wesende vrij allodiaal goed, alsmede de thiende grof en smal Ter Hoogerhorst, leenroerig aan de Huijse van Lockhorst, met de gerechtigheid van de vischerije in de Eem, voorts met zoodanige gerechtigheden, vrijheid en servituten als daartoe specterende op de last van ƒ7000 daarinne gevestigd.

Item den gehele inboedel, Have en vee, enz. Daartegen zal zij haar minderjarig zoontje indemneren kost en schadeloos te houden en ter voldoening van zijn vaders goed bij mundigheid of trouwdag uitkeren een somme van ƒ3400 alsmede de kleren en kleijnodiën ten lijve van de overledene behoud hebbende.

(Na ’t passeren van de akte nog ingekomen een rekening van de timmerman Gerrit Epskamp groot ƒ71 waar den onmundige nog de helfte moet lasten en naderhand aan zijn vadersgoed missen.)

(Voor memorie.)

AT036a011          1768       23 sept

Huwelijkse voorwaarden tussen Hannes Gerbransen van ’t Klooster jongeman van Eemnes toekomstige bruidegom geassisteerd met zijn vader Gerbrand Cornelissen van ’t Klooster en Maria Isaken van Stalenhoef toekomstige bruid wed. Teunis Meeuwsen van de Wetering.

Inbreng bruidegom ƒ500. Inbreng bruid als boven. Bruidegom ondertekend met Johannes van Klooster.

AT036a011          1768       5 okt

Boedelscheiding en deeling in verband met het voor eenigen tijd overleden op ’t Erf den Nieuwenhove Maritje Frederiks, nalatende hare weduwnaar en Boedelhouder Gijsbert Breunsen en tot hare erfgenamen zeven kinderen.

Toegescheiden aan den weduwnaar 7 danmaten land in de polder en de helfte van 9½ mergen bouw en weiland met bosje gelegen aan de Hoogesteeg onder Hoogland gemeen met Evert Kok nog 2 mergen land en een bosje alsmede nog 1 danmaat land beijden gelegen aan de Hooleweg onder voors ger.

Voorts den inboedel, have en vee, lasten en schulden.

Moet hiertegen zijn kinderen indemneren kost en schadeloos af te houden en bij mundigheid of trouwdag uitkeren aan ieder ƒ500 of tezamen ƒ3500 en de kinderen moeten leren lezen en schrijven.

AT036a011          1768       14 okt

Huwelijkse voorwaarden Gijsbert Breunissen weduwnaar van Marritje Frederiks wonende op ’t Erf den Nieuwenhove onder Emiclaar toekomstige bruidegom en Beatrix Willems meerderjarige dochter wonende op Bosserdijk onder Hoogland toekomstige bruid geassisteerd met haar moeder Theuntje Teunis en behoud vader Willem Jacobsen. Inbreng bruidegom als boven. Inbreng bruid ƒ2000.

AT036a011          1768       1 nov

Huurcontract van ’t Erf de Bieshaar onder ger. Hoogland.

Verhuurders ’t Convent St. Barbara. Huurder Gerrit Cornelissen. 6 jaren à ƒ100 sjaars.

Huurt tevens van ’t Convent St. Agatha de Strijp van ’t Erf Onstede.

AT036a011          1768       2 dec

Huurcontract van ’t Erf de Wetering onder ger. Hoogland.

Verhuurder den Heer Mr. Joan Geelvink schepen van Amsterdam.

Huurder Gerrit Hesselsen met nog 6 danmaten land in de polder de Haar. 6 jaren à ƒ220 sjaars.

AT036a011          1768       23 dec

Verzoek van nieuwen leenbrieven in verband met overlijden van Jonkheer Joannes Jacobsen Sasse binnen Amersfoort overleden 27 november 1767 door den voogden van den zes minderjarige kinderen van boven genoemden Heer Joan Jacobsen Sasse van Isselt en vrouwe Anna Maria van Honsem in der tijd echtelieden, Bij den Provinciale Leenkamer ’s Lands van Utrecht te verzoeken verleijen en beleeninge van de Heerlijkheid van Isselt.

Item het goed ten Nieuwenlande.

Item het goed tot Alrehorst als het gelegen is van zuidenwinde aan Scherpenberge. Een hoeve lands gelegen op de Amersfoortse Eng die de vrije hoeve genaamd is, enz. Vervolgens van de Leenkamer van de Riddermatige Huijze Nijveld van de Rijsden en van de Camp die ’t eijnde de Rijsch gelegen is onder Stoutenburg gezegd den Oldenrijster Thiend in Stoutenburg.

AT036a011          1767       9 jan

Voor eenige tijd op Emiclaar overleden Renger Hendriksen nalatende zijn weduwe Adriaantje Dirks en 2 minderjarige kinderen in verband met volgend huwelijk van de weduwe, boedelscheiding.

AT036a011          1767       17 jan

Testament van Juffr. Anna van Goudoever weduwe van Gijsbert van Deventer (waarin ’t volgende). Begerende zij Jufrouw comparante dat het Erf Hondhorst gelegen in Stoutenburg niet als leengoed maar als allodiaal goed zal aangemerkt worden en dat zij hare erfgenamen het zelve Erf onder hun gemeen zullen behouden zoolang een van hun lieder in leven zal zijn en een of meer van dezelven erfgenamen stervende zonder kind of kinderen of verdere descendenten naar te laaten zo zal deszelfs portie in dit Erf versterven op den overgeblevenen als dan nog in leven zijnde.

AT036a011          1767       30 jan

Scheidinge tussen Hendrik Musman en Frederik Musman inwoners van Amersfoort hadden beiden onverdeeld en gemeen bezeten den Hofsteden Calveen bestaande uit Heeren huijzinge, Boerenwoning, schuur, bergen, landerijen gelegen langs de Zevenhuizerweg onder Hoogland strekkende van de Heijsteeg af tot de Duijster Landen toe groot 23 mergen met nog 2 perceelen land onder Emiclaar groot 10 mergen genaamd het Grote en Kleijne Nieuwland gelegen in de polder van ’t Nieuweland strekkende van de Nieuwelandseweg tot achter aan de wetering toe geteken No. 174-177 thans gebruikt bij Aart Jansen van Roomen.

Zijnde dit goed leenroerig aan de Staten ’s Lands van Utrecht.

Item den Hofsteden Valkenhoef gelegen terzijde den Hoogenhaard bestaande uit boerenwoning en annex kamer tot een optrek met tuin of boomgaard daarbij voorts bergen, schuur, schaapshokken, Hof, boomgaard en aanhorige landerijen groot 28 mergen waarvan 26 mergen gelegen zijn in ’t Nieuweland onder Emiclaar op de dijkkaart No. 179, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194 en 195 en twee mergen onder Hoogland op de Sneulder Eng mits nog 1 mergen veen in ’t Hateveen zijnde het voors Erf (of te wel zo als in de leenbrieven bekent staat, een parceel lands genaamd Valkenhoeff  strekkende van de weg af tot de Maalenakker toe) leenroerig aan de Adelijke Hofstad van Weede genaamd Luttique Weede en boven ordinaris ongelden nog belast met een uitgang van drie spint rogge aan de Predikant of Pastorije te Hoevelaken.

Verdeling als volgt aan Hendrik Musman het Erf Valkenhoef en aan Frederik Musman het Erf Calveen en moet daarboven aan zijn broeder Hendrik Musman uitkeren een som van ƒ1242-7 in silver of goud rijders of ducaten.

AT036a011          1767       1 febr

Testament van Jufr. Catharina Gabrij.

AT036a011          1767       15 febr

Huurcontract van zeker Erf en Goed gelegen in de polre de Slaag (zuidwaarts het Erf Krachtwijk).

Verhuurder Lauwrens van Seelen. Huurder Gerrit Evertsen, 1 jaar, was reeds bruiker, à ƒ130 sjaars.

AT036a011          1767       15 febr

Dito huurcontract – 6 jaren.

AT036a011          1767       20 febr

Huurcontract van het Erf en Goed Emiclaar.

Verhuurders de kinderen van de Heer Foeijt en vrouwe Barbara van de Pegh. Huurder Evert Kok, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ375 sjaars en toepacht.

AT036a011          1767       20 febr

Huurcontract van het Erf in Leusbroek.

Verhuurders Convent St. Agatha. Huurder Jan Gerritsen. 6 jaren à ƒ150 sjaars.

AT036a011          1767       27 mrt

Willem Hendriks wonende in de Oude Gort huurt weer in van ’t Convent St. Agatha het Erf vanouds genaamd de Eng onder Stoutenburg (huis hierin niet genoemd).

6 jaren à ƒ110 sjaars. Item het Engeltje op Hondhorst.

AT036a011          1767       27 mrt

Jan Jansen Tolboom wonende in de polder de Duijst huurt van Convent St. Barbara 10 danmaten land in de Duijst. 6 jaren à ƒ62 sjaars.

AT036a011          1767       27 mrt

Willem Hendriks wonende in de Gort huurt 4 morgen land over de weg van ’t Erf Hondhorst van Convent St. Agatha.

AT036a012          1767       8 mei

Onder Stoutenburg overleden Maria Aris nalatende hare weduwnaar Thijs Cornelisse en 1 minderj. zoontje genaamde Arien Tijsen in verband met volgen huwelijk, boedelscheiding voogden en oomen van de minderjarige Evert Cornelisse en Hendrik Arrisse Boersen.

AT036a011          1767       5 juni

Huurcontract van het Erf de Ruijter in Stoutenburg naast het Erf Daatselaar.

Verhuurderesse Geertruijd van Mispelen wed. van Teunis Kuijer.

Huurder Cornelis Gerritsen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ132 sjaars.

AT036a011          1767       26 juni

Akte van overeenkomst en schuldbekentenis Jan Jansen Zuijdwind wonende op de Zandhaar onder Hoogland maakt met Jacob Sanderdsen bijna meerderjarig accoord omtrent kost en inwoning (ingaande den 18de oktober 1760).

AT036a011          1767       3 sept

Huurcontract van de Hofstede of het Erf Keulhorst genaamd den Burg of Reduijt bestaande uit huijs, hof, 2 bergen, schuur, Bakhuijs, Brink tot aan de brug, het weiland voor het huis opgaande tot aan de Maalenwetering bestaande uit hoge en lage buitendijkse landen, enz.

Verhuurder de Heer Everhard Witterd Heer van ’t Hoogeland.

Huurders Willem Rutten en Hendrikjen Goosens echtelieden. 6 jaren à ƒ315 sjaars.

AT036a011          1767       13 sept

Uitgifte van Erfpacht aan Hendrik van Sprenkelaar door Ger. van Goudoever van 1½ mergen land in Stoutenburg aan de Modderbeek met het bosje daarbij behorende, daar rond omme de Heer van Borselen procureur van Veersen en de Erven Dirk Sprenkelaar en de Modderbeek doet op 11 februari 1768 weer afstand van de erfpacht.

AT036a011          1767       25 sept

Huurcontract van Huijsinge, erve en grond annex bakkerij genaamd de Kolkrijst onder Hoogland aan de Heijsteeg.

Verhuurder den Heer Witterd van Hoogland. Huurder Hendrik Jansen Wolfshaar en zijn twee minderjarige broeders, door overledene vader lange jaren bewoond. 6 jaren à ƒ184 sjaars.

AT036a011          1767       15 okt

Huurcontract van ’t Erf en Goed Groot Achteveld. Verhuurder Hoog Welgeb. Heer Gijsbert casijn van Till. Huurder Jacob Evertsen. 6 jaren à ƒ355 en toepacht.

AT036a011          1767       23 okt

Huurcontract van ’t Erf Kolverschoten.

Verhuurders Convent Marienhof. Huurder Willem Tijmensen. 6 jaren à ƒ264 sjaars.

AT036a011          1767       28 okt

Diverse huurcontracten van Maalengronden onder Hoogland.

AT036a011          1767       28 okt

Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Hendriksen toekomstige bruidegom vader Hendrik Corsen en Woutertje Peters toekomstige bruid ouders overleden. Beide wonende onder Emmiclaar.

Inbreng bruidegom ƒ10. Inbreng bruid ƒ200.

AT036a011          1767       11 dec

Bart Haan wonende op Strijdhorst onder Stoutenburg huurt van ’t Convent St. Agatha de Russekamp gelegen op Hondhorst, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ42 sjaars.

AT036a011          1767       16 dec

Wouter Dirksen huurt van den Jan Fr. van Lilaar de Hofstede genaamd de Veenhuijs onder Soest.

AT036a011          1767       29 dec

Mej. Geertruijd Heerman wed. van Willem Corton en Nicolaas Heerman Coopman tot Amsterdam tezamen kinderen en erfgenamen van hunne overleden moeder Petronella Pruijs van Dolien in leven wed. van den Heer Barend Heerman ten eenre, zij verkopen aan Dirk Hendrik Methorst ¼ van een malenhoef gelegen op Hoogland à ƒ325.

AT036a010          1766       24 jan

Huwelijkse voorwaarden Hendrik Reijersen meerderjarig toekomstige bruidegom geassisteerd met zijn moeder Jacobje Hendriks wed. Reijer Goosense en Evertje Jans meerderjarige dochter toekomstige bruid geassisteerd met haar moeder Grietje Willems wed. van Jan Elbertsen wonende onder Stoutenburg. Inbreng bruidegom ƒ1300 bestaande uit een portie vaste goederen.

Inbreng bruid ƒ200.

AT036a010          1766       28 febr

Testament op langst levende van Teunis Kuijer en Geertruijd van Mispelaar echtel. wonende onder Isselt.

AT036a010          1766       14 mrt

Huurcontract van de Hofstede Groot Stoutenburg. Geurt Petersen van Ruijtenbeek gehuwd met Reijndertje Jans huren dit Erf weer in van de Heer Jan Francois van Lilaar Heer van Stoutenburg, reeds eenige jaren bruiker. 4 jaren 1ste jaar ƒ200 en de 3 volgende jaren ƒ250 (6 pagina’s).

AT036a010          1766       15 april

De Heer Mr. Hendrik Both Hendriksen residerende op Curaçao blijkens akte volmacht.

AT036a010          1766       22 april

Huurcontract van ’t Gagelveld op de Koop ger. Hoogland, eigenaar de Heer van Lilaar Heer van Stoutenburg.

AT036a010          1766       2 mei

Goosen Jansen van de Berg en Petronella Hannesje Kok echtel. verkopen aan Teunis Meeuwsen van de Wetering en Maria Isaaken Stalenhoef de Hofstede Hogerhorst bestaande uit Boerenhuijsinge, twee Bergen, Karnhuijs en verder opstal te samen groot 50 morgen of 75 danmaten gelegen aan de riviere de Eem onder Hoogland als in de polder de Slaag en twee mergen onder Soest wesende vrij allodiaal goed alsmede de thienden grof en smal Ter Hoogerhorst leenroerig aan de Huijze van Lockhorst en dit met de gerechtheid van de visserije in de Eem.

Koopsom ƒ9000, alsmede de 40ste pen. en de kosten van een nieuwen leenbrief.

AT036a010          1766       16 mei

Cornelis Jacobsen van Asch wonende in Hamersveld huurt van den Heer Jan Francois van Lilaar van Stoutenburg de navolgende parceelen land van ’t Erf ’t Klaverblad in Hamersveld onder andere 2½ mergen tussen de steeg en de Heer Hendriksen aan de weg over het Erf tot aan het bos.

Item een stuk land gelegen achter het tabaksland door den Heer Loogen gebruikt en strekkende tot de Grift. Nog 1½ mergen gelegen naast des huurders Erf (Noordwijk?). Nog 2 kampen ten zijnde de steeg tot de wetering tussen den Heer Hendriksen en van der Wigt en nog 2½ mergen land*) gelegen in Hamersveld behorende aan het Erf ’t Klaverblad, reeds huurder.

6 jaren à ƒ105 sjaars en het laatste*) voor ƒ25.

AT036a010          1766       16 mei

Huwelijkse voorwaarden. Aart Jacobsen van de Koesteeg meerderjarige j. toekomstige bruidegom en Dirkje Aarts van de Wetering minderjarige dochter toekomstige bruid in desen geassisteerd met haar oom en voogd Theunis Dirkse van de Wetering.

Inbreng bruidegom wiens ouders dood zijn een som van ƒ650 bestaande in een boerenwagen, een paard en koe en verdere gerede goederen en contante penningen.

Inbreng bruid het Erf en Goed bestaande uit Huijsinge, Schotten, Bergen en aanhoorige landerijen, enz. genaamd Middenbroek gelegen in de Buurtschap Leusbroek met nog 7 mergen land gelegen over de beek int Zuijderbroek onder Gerensteijn te saamen groot 28 mergen.

Item zeeker Huis en schuur met hof staande te Leusden tegenover de bergen van de Kostershuijs aldaar van ouds genaamd Sandenburg bewoond bij Heijmen Jansen (…).  En eindelijk aan Have, vee, inboedel en huijsraad, hout, gezaij messie, inschulden en contant geld te saamen gewaardeert en aangenomen ter somme van ƒ800.

En dit alles op de last van ƒ2130 zo een obligatie, renten, ongelden en andere lopende schulden.

AT036a010          1766       24 juni

Also Johanna Maria Camerbeek in haar leven wed. van Antoni v.d. Borgh en na overlijden van hare dochter Clementia van de Borgh met de vier kinderen van wijlen Mechtildis Camerbeek zo door overlijden van hunne ouders als door het afsterven van hunne Oom Mr. Rogier Camerbeek en Moeije Clementine Camerbeek in leven wed. van Barend van der Huij in gemeenschap hadden bezeten verscheijde perceelen vaste goederen die hieronder benoemd zullen worden en de boedelscheiding.

Aan Clementia van de Borgh meerderjarige dochter van Anthoni van de Borgh wordt toegescheiden het Erf en Goed Hoogenwel onder ger. Emiclaar in de Hoef en nog eenige perceelen land waaronder een perceel genaamd het Schippersbos bij scheiding gekomen van Mevr. Roosendaal.

Aan de vier kinderen van Gerard de Wijs en Mechtildis Camerbeek diverse landerijen onder Emmiclaar en Amersfoort en huizen in Amersfoort.

AT036a010          1766       15 aug

Lubbert Roelofsen van Willigenburg en Gerrit Lubbertsen van Willigenburg verhuren aan Wouter Klaasen een zecker Huijzinge genaamd de Oude Brand met de halve deel recht opgaande de halve hof en de helfte van de boomvruchten, alzo de andere helfte aan den bruiker van de kamer behorende doch de 2 nootenboomen en de perenboom daarvan behouden de verhuurders aan zig.

6 jaren à ƒ30 eens geld te betaalen bij 1½ jaar.

AT036a010          1766       3 okt

Willem Jansen Hartman wonende op ’t Hoogland huurt van Lubbertus van Steenbeek een Huijsinge, Hof en Hofstede, Berg, schuur en landerijen groot omtrent 14 danmaten gelegen in Zevenhuijzen, thans gebruikt door Elbert Woutersen. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a010          1766       7 okt

Jan Geurtsen wonende op ’t Erf de Bogaart gelegen op Emiclaar huurt dit Erf weer in van de kinderen van Hendrik Foeijt en Barbara van de Pech, reeds eenige jaren bruiker.

6 jaren à ƒ150 sjaars en 2 schepel boekweijt.

AT036a010          1766       . . .

Elbert Woutersen wonende in Sevenhuijsen huurt van de Heer Lauwrens van Seelen het Erf en Goed Brevoort gelegen in Koelhorst onder Hoogland bestaande in verscheijdene parceelen groot omtrent 46 mergen daaronder mede begrepen de uijtgeroijde tuijn en bogaerd benevens ’t land langs de steeg en ’t Ruijgendijkje. 6 jaren à ƒ650 sjaars. Uitgebreid huurcontract – 6 bladzijden.

AT036a010          1766       14 okt

Also voor eenige tijd overleden onder Stoutenburg Hendrik Brom in leven weduwnaar van Maritje Sanders nalatende tot zijne erfgename om zijn goederen te verdeelen Rijk Brom, Pieter Brom en Petronella Brom, de boedel wordt gescheiden.

Aan Petronella Brom word toegescheiden een zeker Huijzinge oft Herberge genaamd de Mossel met hof en land daarbij behorende groot omtrent 2 morgen gelegen onder Stoutenburg aan de Zwarteweg belend naar de kant van de Heijligenbergerweg den Wed. van den Heer Willem Corton en aan de andere zijde de Heer Hendrik Hoofd en de uitweg van ’t Land en Bos van Willem Jacobsen achter dit land met den inboedel, schulden en lasten en zij beloofd hare broeders Rijk en Pieter in de kost en schadeloos te houden en aan ieder moet uitkeren ƒ100.

AT036a010          1766       8 nov

Arris Gerritsen wonende onder Emiclaar gehuwd met Evertje Barends nemen in erfpacht van de kinderen van Hendrik Foeijt een parceel land of veen onder Emiclaar groot 80 à 90 roeden belend zuid ’t Erf de Vathorst, noord ’t veen van ’t Erf de Zielhorst, oostwaarts Jan Roelen en westwaarts de uitgevers van deze erfpacht. ƒ7 jaarlijks.

AT036a010          1766       16 nov

Huwelijkse voorwaarden Gerrit Hesselsen meerderjarige j. wiens ouders dood zijn toekomstige bruidegom en Alijde Gijsberts meerderjarige dochter geassisteerd met haar moeder Maria Goosens wed. van Gijsbert Woutersen. Inbreng bruidegom zijne inboedel, have en vee, huisraad, hooi, koorn, melkgereedschap met aftrek van schulden gewaardeerd op ƒ1500. Inbreng bruid ƒ1000.

AT036a010          1766       3 okt/8dec (?)

Huwelijk tussen Evert Reijersen meerderjarige jongeman van ’t Hoogeland en Petronella Brom meerderjarige dochter van Stoutenburg voorwaarde gemeenschap van de door ieder aangebrachte goederen, niet verder omschreven (zie boven 14 oktober).

AT036a010          1766       9 dec

Arris Gerritsen en Teunis Jacobsen huren van den Administrateurs van de Armen de Haar een zekere Hofstede groot omtrend 27 danmaten en 312 roeden in de polder de Haar en 7½ danmaten in de Kronkels de Bunschoten. Laatst bij Gerrit Evertsen gebruikt geweest. 4 jaren à ƒ240 sjaars.

AT036a010          1766       19 dec

Willem Gijsbertsen wonende op ’t Erf de Horst in Stoutenburg en Hendrik Hendriksen woonende op ’t Erf Cattenbroek onder Hoogland huren van Ir. Roelof van der Veen als in huwelijk hebbende Margaretha van Bemmel 12 danmaten weij en hooijland in de polder de Haar.

AT036a010          1765       18 jan

Fijtje Aalbertsen (wed. van Dirk Aalbertsen) en desself zoon Aalbert Dirksen beijde wonende op de Hofstede Kleijn Emelaar onder Stoutenburg huren deze Hofstede van Cornelis Pannekoek schepen van Amersfoort.

Het Erf is Thiend subject en dit voor een tijd van 12 jaren (was reeds een jaar bij huurder bewoond en gebruikt) met recht om met zes jaren te scheiden van huur 1ste 4 jaren voor ƒ130 volgend 2 jaren voor ƒ140 en de laatste 6 jaren voor ƒ150 en de kosten van de Hondhorsterbrug toepacht 2 schepel schoongemaakte boekweijt en ook 2 voeder plaggen turf zullen moeten laten volgen aan de Wed. Peter Willemsz wonende op de Keut of Kievittepol met haar eigen wagen en paarden (verder uitvoerige condities).

AT036a010          1765       17 mrt

Testament van Jufr. Catharina Gabrij bejaard en ongehuwd met codicil (was nog gesloten) – zie ook 22 april.

AT036a010          1765       15 april

Procuratie Jan Hendriksen van Nimmerdor borger alhier (Amersfoort) wedunaar van Judith van Steenbeek benoemd tot momboirs en voogden over zijn minderjarige zoon genaamd Hendrik van Nimmerdor zijn zwagers Antonie van de Bogaert, Gerrit en Coenraad van Steenbeek.

AT036a010          1765       30 april

Gerrit Evertsen wonende op nabes. Hofstede in de Polder de Slaag zuidwaarts het Erf Krachtwijk gelegen groot 10 danmaten. Hij huurt dit Erf weer in van Lauwrens van Seelen. 1 jaar à ƒ130.

AT036a010          1765       3 mei

Gijsbert Jansen van Hamersveld wonende op ’t Erf Zwarttuijne gelegen in Overseldert groot 27 danmaten 1372 roeden met een stuk bouwland genaamd Hollo groot 3 mergen 372 roeden gelegen op Hoogland en nog eenige land in de polders huurt dit Erf weer in van den Jonkheren Joannes Jacobus Sasse en Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muijlwijk als executeurs van den testament van Pieter Dirkse Man. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a010          1765       3 mei

Jan Geurtsen wonende op Emiclaar en Tomas Tijssen wonende op de Hove bijde onder Emiclaar huren van den Armen de Haar 14 danmaten land in de polder de Haar. 2 jaren à ƒ110 sjaars.

AT036a010          1765       14 juni

Alzo Teunis Teunissen voor 4/5 parten en de drie kinderen van Jan Aardse Kuijer en Arrisje Teunis gewesene echtelieden (overleden) voor 1/5 part in een Erf en Goed, Huijs, Hof en Hofstede met de aanhorige landerijen gelegen in Hamersveld carspele Leusden bij voornoemde Teunis Teunissen gebruikt wordende.

Teunis Teunissen neemt het genoemde 1/5 part over van de 3 kinderen genaamd Bart Jacobse gehuwd met Jannetje Jans Kuijer (1), Gijsbert Isaken gehuwd met Burje Jans Kuijer (2) en Aart Jansen Kuijer bijna meerderjarige jongeman. Teunis Teunissen keert hiervoor uit een som van ƒ300 (Kleijn Capel?).

AT036a010          1765       17 juni

Willempje Lamberts wed. van Hendrik Willemsen wonende op het Erf en Goed Groot Wede onder Hoogland huurt dit Erf weer in van de Heer Egbert Antoni de Leeuw raad in de vroedschap van de stad Utrecht. 6 jaren à ƒ330 sjaars.

AT036a010          1765       14 juli

Jan Evertsen woonende in Hamersveld gehuwd met Annetje Everts machtigd Notaris Anthony Voskuijl om  publiek of uit de hand te verkopen zeker Erf en Goed genaamd de Rosmeulen gelegen in Hamersveld door den comparant zelf bewoond en gebruikt groot omtrend 19 mergen strekkende van de Alandsewetering tot aan de Bergwetering toe daar aan de eene zijde van de Alansewetering af tot aan de weg toe  Mr. Anthony van Goudoever en van de weg tot aan de Bergwetering toe de Erven van Mevr. de wed. van den Heer Trajectanus Bol en aan de andere zijde den erfgenamen van den Heer Hendrik van Halteren.

Item een Erfpacht van ƒ19 jaarlijks uijt een zeker hoekje land waarvan erfpachter is Jan Staal Jacobszoon. En dan nog een kamp land groot omtrent 4 morgen mede onder Hamersveld gelegen daar oostwaarts de Alandsewetering, westwaarts de Keursloot, zuidwaarts den Heer Hendrik Hoofd en noordwaarts de Asschaterweg.

Deze erfpagt en de 4 morgen land wordt 17 augustus verkocht aan de Heer Johannes Brusterhof.

Verders des comparants koorn gewassen op het veld mitsgaders Have en vee, Hooij en Strooij, als ook de Bouw en melkgereedschap.

Uit den opbrengst van den boedel moest betaald worden een plecht van ƒ1700 car guldens te voldoen aan de Heer Anthony van Brinkensteijn geïnstitueerde erfgenaam van den Heer Carel Gabrij in leven raad en schepen van Amersfoort (den plegtbrief den 26ste januari 1757 voor den schout van Leusden gepasseerd en de nog onbetaalde ongelden.

AT036a010          1765       24 aug

Gerrit Hendriksen wonende op Koelhorst is schuldig aan Leonard de Heer een som van ƒ209 uit zake van huis huur, landpacht, Thiend om den som te voldoen geeft hij in eigendom over aan voorn Leonard de Heer 1 vale blaar koe, dito pink, 2 vette varkens, een partij paardeboonen, eenige rog en boekweijt op het veld, een schelft hooij en eindelijk eenige meubelen en huisraad.

AT036a010          1765       30 aug

Hendrik Evertsen en Delia Maasen echtelieden wonende op een Erf, Huis, hof en Hofstede gelegen in Zevenhuijzen groot 8 danmaten en nog 17 danmaten in de Duijst huurt dit Erf weer in van Jonkvr. Hendrika Josepha Sasse.

7 jaren à ƒ236 sjaars toepacht ¼ boter, 2 paar goede jonge hoenderen, 2 schepels appelen en 2 schepels aardappelen.

AT036a010          1765       20 dec

Jonkheer Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muijlwijk doet een eeuwigdurende erfpacht uit aan Dirk Hendriksen bestaande uit een perceel land van ’t Erf Schoonoort groot kwalijk 2 mergen gelegen in Hoogland aan de Bunschoterweg genaamd den Hooge Zandkamp aan de eene zijde de Landerijen van ’t Erf Schoonoort en aan de andere zijde ’t land van ’t Erf de Wolfshaar competeerende aan de wed. van de Heer Reijnier van Coevorden.

De Heer verkoper behoud wegens zijn voornoemde Erf Schoonoort voor altoos overweg over den voors erfpacht land de Hooge Zandkamp.

De jaarlijkse erfpacht moet jaarlijks betaald worden zonder korting ’t zij van oorlog, van brand, van roof, van onweder, van watervloed of bij wat zake het mogte toekomen. Jaarlijkse som ƒ18.

AT036a010          1764       27 jan

(1) Willem Meeuwsen van de Wetering meerderjarige jongeman; (2) Jan Kok gehuwd met Aaltje Meeuwsen van de Wetering; (3) Teunis Meeuwsen van de Wetering bijna meerderjarige jongeman geassisteert door voorn Jan Kok zijn zwager en voogd allen wonende op Hoogland. Daar hunne ouders zijn overleden en den nabes. vaste goederen gemeen bezaten bij deze akte van scheiding word toegescheiden aan Jan Kok (2) het Erf en Goed Calveen groot 36 mergen, item 8 danmaten land in de Polre Neerseldert dit op de last van een kapitaal van ƒ1200 aan Anthony van Veersen en moet tevens uitkeren aan comprnt Willem Meeuwsen van de Wetering (1) een som van ƒ1400, hierna breder vermeld. In den vaste goederen verders een Huis met 3 mergen in Stoutenburg bij ’t Vliet en het Erf genaamd Dorresteijn met 18 mergen land achter Heijligenberg onder Amersfoort en een maath van 4 mergen onder Leusden op de last van ƒ1500. Juffr. van Lielaar of deselfs erven daaruit competeerende toegescheiden aan Theunis Meeuwsen van de Wetering (3).

Eindelijk zal Willem Meeuwsen van de Wetering (1) nog worden toegescheiden 8 danmaten land in de Polre Neerseldert genaamd Arien van der Maathsland met nog 4 danmaten in de Borgermaten gekoomen van Klopje Hillebrands. Boven ’t welke Jan Kok aan den selve Willem Meeuwsen van de Wetering (1) zal moeten uitkeren ƒ1400, het welk Jan Kok bij provisie van interessen zal behouden.

AT036a010          1764       6 febr

Aart Dirkse van de Wetering laatst weduwnaar van Grietje Jans van Wetering wonende in Leusderbroek. Hij stelt tot voogden over zijn minderjarige dochter Dirkje van de Wetering aan zijn twee broers Teunis Dirksen en Saar Dirksen van de Wetering.

AT036a010          1764       3 febr

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Hendriksen toekomstige bruidegom geassisteerd met zijn vader Hendrik Teunisse en Hendrikje Reijers toekomstige bruid geassisteerd met haar broer Goosen Reijers allen wonende in Stoutenburg.

Inbreng bruidegom ƒ400 gereed en gekleed en met gouden en zilveren kleijnodiën voorzien.

Inbreng bruid een som van ƒ1500 bestaande in geld en vaste goederen zijnde bovendien mede gereed en gekleed en met gouden en zilveren kleijnodiën voorzien.

Geen gemeenschap van goederen.

AT036a010          1764       6 febr

Onlangs overleden Grietje Jans van Westeneng nalatende hare weduwnaar Aart Dirkse van de Wetering en twee kinderen genaamd Lambert Lambertsen in voorgaande huwelijk door Lambert Jansen aan haar in echte verwekt en Dirkje van de Wetering dochter van voorn Aart Dirkse van de Wetering en Grietje Jans van Westeneng.

Tot den vaste goederen onder andere het Witje met huis en 4 mergen land gelegen op ’t eind van Leusbroek, nog een huis met schuurtje en hof gelegen te Leusden tegenover de bergen van ’t Kosterhuis van ouds genaamd Sandenburg bewoont bij Heijmen Jansen Mater.

Aan Lambert Lambertsen gehuwd met Aaltje Willems toegescheiden het Witje daartegen uitkerende een som van ƒ150 aan Aart Dirkse van de Wetering.

Aan Dirkje van de Wetering het huisje Sandenburg en ƒ300 op de trouwdag of mundigheid.

Aart Dirkse van de Wetering behoud verders alle overige goederen (Erf Middelbroek).

AT036a010          1764       21 febr

Boedelscheiding van den roerende goederen op ’t Erfje de Doorneheg tussen de twee kinderen van Evert Cornelissen (overleden).

AT036a010          1764       24 febr

Hendrik en Frederik Musman verhuren weer aan Aart Jansen van Roomen het Erf en Goed Calveen, Huis en Hofstede en landerijen groot 30 mergen, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ184 sjaars.

AT036a010          1764       13 april

Overleden voor eenigen tijd onder Zevenhuizen aan de Hoogensteeg Teuntje Geurtsen nalatende hare wedunaar Jan Gijsbertsen en een onmundig zoontje oud 3 jaren (Gijsbert Jansen) in verband met volgend huwelijk, boedelscheiding tussen hem en zijn zoontje.

13 april getrouwd.

AT036a010          1764       17 april

Ir. Lauwrens van de Bogaard en Juffr. Gijsbertha Odijk echtelieden lenen van Anthony van Veersen (notaris) een som van ƒ1199 19 st. 14 penn. Dit op hypotheek op het Erf en Goed genaamd de Hoef tegenover ’t Erf Hogewel ger. Emiclaar volgens gemaakte kaarte 43 mergen ligging van den landerijen uitvoerig beschreven. Zij machtigen Willem van Westerveld bode van Hoogland en Emiclaar om te compareeren voor de schout en schepenen van Hoogland.

Gelegen naast Erf Rollecoot. Vermeld een verwijzing van transport juni 1761.

AT036a010          1764       5 mei

Procuratie Cornelis Gerritsen van Wildenburg wonende in Hamersveld machtigd Hendrik Geurtsen Kuijer deselfs zwager om te representeeren in de boedel en goederen van deself overleden broeder Cornelis van Wildenburg, overleden te Zouterwoude.

Huurcontract van ’t Erf de Grift onder Leusden. Huurder Gerrit Theunissen, reeds bruiker.

Verhuurders Aalbert Hannessen van de Hoefsloot en Wouter Vaak, alsmede Dirk Lambertse Hoogenboom en Cornelis Gerbertsen van ’t Klooster. 7 jaren à ƒ160 sjaars.

AT036a010          1764       13 juli

Testament Maas van de Horst en Jannetje Bresee echtel. wonende in Amersfoort haar overleden man Thomas de Leeuw. Onder de goederen vermeld Huijsinge en Herberge met de streep land en Hof genaamd de Zwarte Steeg gelegen aan het begin van de Hamersveldseweg, gebruikt door Simon Arisse Voskuijl zijnde het gerechtshuis van Leusden.

Indien zij voor den eersten comprnt komt te overlijden bemaakt zij het bovenvermelde goed aan haar neef Abraham Wijnans onmundig zoontje van Abraham Wijnans en Maria van Ebbenhorst in der tijd echtelieden (bij overlijden van Abraham Wijnans aan de naaste bloedverwanten of vrinden).

AT036a010          1764       22 juli

Testament Jufr. Eleonora Petronella en Maria Magdalena van Honsem ongehuwd bejaarde dochters (zie ook 19 september en 11 oktober).

AT036a010          1764       9 sept

Huurcontract van de Hofsted competeerende aan de Armen de Haar groot 41 danmaten 312 roeden gelegen in de Polder de Haar. Huurder Gerrit Evertsen, reeds bruiker.

Verhuurders de Administrateurs van den Armen de Haar. 6 jaren ƒ350 sjaars.

AT036a010          1764       28 sept

Testament van Mej. Anna van Goudoever wed. van Gijsbert van Deventer.

Hierin begerende Jufrouwe comprnt dat zij erfgenamen het Erf Hondhorst gelegen onder Stoutenburg onder hun gemeen zullen houden zoo lang een van hun in leven zal zijn, en een of meer van deselven erfgenamen stervende zonder kind of kinderen na te laten, zo zal deselfs portie in dit Erf versterven op de overgebleven nog in leven zijnde.

AT036a010          1764       4 okt

Jan Goosense weduwnaar van Aaltje Klaas ten eenre en Reijer Jansen gehuwd met Maria Jans wonende alle onder Stoutenburg.

1ste comprnt doet zijn inboedel, have en vee over aan Reijer Jansen (schoonzoon) op voorwaarde dat hij zijn leven lang zal blijven inwonen en kost en drank en jaarlijks ƒ30.

AT036a009          1763       23 febr

Testament Gerrit Hesselsen bejaard en ongehuwd wonende op ’t Erf de Wetering onder Hoogland prelegateerd aan zijn zusters zoon genaamd Willem Everts een som van ƒ500.

Tot universeele erfgenaam zijn zuster zoon Evertje Hesselsen huijsvrouw van Jan Zuiker mitsgaders al haar kinderen door Evert Cornelissen bij haar voorgaand huwelijk verwekt.

Getuigen Hendrik Elbertsen, wonende onder Bunschoten en Gerrit Cornelissen wonende op ’t Erf de Bieshaar onder Hoogland.

AT036a009          1763       4 mrt

Scheiding op ’t Erf Calveen op Hoogland.

(Zie ook 27januari 1764, waarschijnlijk definitieve scheiding, eenige veranderingen.)

AT036a009          1763       20 april

Dirk van Bemmel huurt van vrouwe Cornelia van Castricum wed. wijlen Borgm. Thiens het tabaksland, ½ schuur en Eng van Nieuwenhorst onder Stoutenburg met de 3 tabaks kisten met nog 2 mergen bouwland onder Amersfoort.

6 jaar à ƒ150 en het bouwland genaamd de Holsvierel om ƒ45.

AT036a009          1763       22 april

Onder Emiclaar omtrent 1762 overleden Hendrikje Jans nalatende haar weduwnaar Jan Roelofsen de Goede en dochtertje Petronella Jans (i.v.m. zijn tweede Huwelijk met Jannetje Geurts (27 april 1763)) boedelscheiding, wonende allen onder Emiclaar.

AT036a009          1763       3 juni

Jean Hubert Gossiaux verhuurt aan Abraham Keysers den Boerenwoning met landerijen groot 57 dammaten van den Heerlijkheid Grimmensteijn. 4 jaren ƒ550 sjaars.

AT036a009          1763       8 juni

Barend Petersen Kool en Petertje Aarts echtelieden, verkopen aan Lubbertus van Steenbeek een zeeker Erfje genaamd de Duijst met annex landerijen groot 6 mergen, bouw en weijland gelegen onder Emiclaar achter de Zielhorst noordwaarts den gemeenen weg (een plegt van ƒ250 voor de Heer Choock zal uit de kooppenningen worden afgelost) en onder den koop mede begrepen een erfpacht van ƒ7 door Steven Bouwmeester betaald wordende van zeeker hoekje grond daarvan zijnde in dato 30 okt 1759. Koopsom ƒ550.

AT036a009          1763       18 juni

Mejufr. Maria Spiegel bejaard en ongehuwd als universeele erfgenaam van haar broer Cornelis Spiegel verkoopt aan de Heer Hendrik Hoofd van Huijsduijnen omtrent 4 mergen land of ruw veld waarvan het meeste vergraven is tot het maken van de waterlinie achter de linie die gelegen is langs de nieuwe weg (?) tussen deselves linie en de Vlieter Eng tot aan ’t halve watersteegje onder Stoutenburg. Koopsom ƒ100.

AT036a009          1763       24 juni

Overleden in Eemnes buitendijk Willem Teunissen in de verrekening en scheiden de namen voor van Teunis Teunissen, Hannes Teunissen, Jan Theunissen.

AT036a009          1763       29 juli

Jan Teunissen wonende op ’t Buitenveld onder Hoogland heeft pachtschuld van het Huis en land aan Beatrix Vonk, doet over aan de gemachtigde Cornelis Pannekoek om te verkopen 1 paard, een hengst, 3 melkkoeien, 2 kalveren, 1 varken, bouwgereedschap, enz., 4 mergen Boekwijt, 2 mergen Rog en weijt, 1 mergen meng koorn, 400 roe aardappelen.

Dit wordt verkocht om de pachtschuld te voldoen.

AT036a009          1763       13 aug

Testament De Heer Gijsbert van Deventer schepen der stad Amersfoort en Jufr. Anna Maria v. Goudoever (geen kinderen).

AT036a009          1763       28 okt

In verband met overlijden van Peter Cornelissen en Grietje Aarts in der tijd echtelieden boedelscheiding tussen de kinderen boedel bestaande uit een Huijsinge en 3 mergen land onder Hoogland in de Calveense buurt omtrent de Kruijsweg van ouds genoemd de Koekoek.

AT036a009          1763       12 dec

Leonard de Heer als gemachtigde van de Heer Everard Witterd Heer van Hoogland enz. verhuurt aan Willem Meeuwsen met Jannetje Jans Wolfshaar toekomende echtelieden het Huis, schuur, 2 bergen Karnmoolen en bakhuis met hier in dit contract genoemde landen tezamen 28 mergen 110 roeden gelegen tegenover het Heerenhuis Coelhorst. 6 jaren ƒ399-18-1 sjaars.

AT036a009          1763       17 dec

Huwelijkse voorwaarden Willem Hendriksen toekomstige bruidegom geassisteerd met zijn (half?)broeder Reyer Jansen (ouders overleden) en Marritje Peters toekomstige bruid geassisteerd met haar moeder Jannetje Wouters wed. van Peter Willemsen wonende alle onder Stoutenburg.

AT036a009          1763       23 dec

Boedelscheiding tussen Willem Hendriksen en zijn zuster Aaltje Hendriks beiden meerderjarig en wonende in Stoutenburg. Willem H. neemt de boedel over tegen uitbetaling van ƒ500 aan zijn zuster.

AT036a009          1762       26 febr

Teunis Meeuwsen geassisteerd met zijn zwager en voogd Jan Hannissen Kok verhuren aan Cornelis Lambertsen wonende op het Erf Dorresteijn het betreffende Erf Dorresteijn 18 mergen land onder Amersfoort en een maat van 4 mergen onder Leusden en het recht van schaapsweide en plaggen halen op de Leusderberg. 6 jaren à ƒ185 sjaars.

AT036a009          1762       12 mrt

Huurcontract van ’t Erf Wetering op Hoogland met de Seldertse akker.

Huurder Gerrit Hesselsen. Verhuurder de Heer Pieter Beck. 6 jaren à ƒ220 sjaars.

AT036a009          1762       18 mrt

Huurcontract van ’t Erf Walikenburg 20 danmaten onder Eemland.

Huurder Willem Willemsen. Verhuurder Cornelis Geurtsen Bouwman. 6 jaren à ƒ210 sjaars.

AT036a009          1762       10 april

Huurcontract van ’t Erf en Goed Breevoort groot 40 mergen gelegen in Keulhorst.

Huurder Cornelis Hendriksen gehuwd met Jannetje Gijsberts. Verhuurder Lauwrens van Seelen.

3 jaren à ƒ470 sjaars.

AT036a009          1762       3 mei

Machtiging op Wouter of Antonie Klinkenberg om te compareren voor den Leenhove van IJsselstein ten behoeve van Jannetje Brezee weduwe en erfgename van Thomas de Leeuw voor verzoek van nieuwen Leenbrief voor den Hofstede de Klapmuts met de landerijen onder Emiclaar.

Haar man Tomas de Leeuw als voor Wouter Huysteen op den 7 aug. 1759 is beleend geworden.

AT036a009          1762       4 juni

Huurcontract van een Hofstede in de Lage Birkt groot 18 mergen.

Huurder Elbert Jordendse. Verhuurder Alida van Lilaar wed. Aluisius van Muylwijk. 6 jaren à ƒ255.

AT036a009          1762       2 juli

Huurcontract van ’t Erf Hondhorst in Stoutenburg

Huurder Reijer Jansen. Verhuurder De Heer Gijsbert van Deventer. Lange jaren gebruikt door Jan Goosense schoonvader van Reijer Jansen. 6 jaren à ƒ180 sjaars, 1/8 boter en 2 jonge kuikens.

AT036a009          1762       13 aug

Huurcontract van de Hofstede Groot Emelaar gelegen onder Stoutenburg.

Huurder Gerrit Hendriksen vorige gebruiker Hendrik Harmsen. Verhuurder Cornelis Pannekoek als gemachtigde van de Heere Grave Bentinck Heer van Rhoon en Pendregt. 6 jaren à ƒ200 sjaars en lasten (gedeeltelijk).

AT036a009          1762       30 nov

Huurcontract Kleijn Eemelaar onder Stoutenburg.

Huurder Teunis Evertsen, gehuwd met Mechteld Harmse. Verhuurder Cornelis Pannekoek.

6 jaren à ƒ195 sjaars.

AT036a009          1762       31 dec

Huurcontract van Huijsinge en stal daarachter met het kamertje en schuurtje daarnaast, als mede het Akkertje en Hofje langs de Hofstede van Mevr. Mountaban en den Brink voor en achter het huis met de Boomgaard aan de westzijde naast de Heer Borgm. Loogen gelegen in Hamersveld en voor een gedeelte uitmakende de Hofstede ’t Klaverenblad voor de som van ƒ63.

Item nog het tabaksland groot 1½ mergen met drooging en kisten, als mede het kleine hoekje over de Wetering, mede tot het voors erf behorende om ƒ60.

Huurder Casper Hopman. Verhuurder de Heer Jan Francois van Lilaar. 6 jaren à ƒ123 sjaars.

Ooft en boomvruchten blijven ten voordeelen van den huurder uijtgenomen twee schepelen van de beste appelen, een mandje karsen en wat groote nooten. Verdere houtgewassen blijven aan de verhuurder.

AT036a009          1761       21 jan

Testament Aart Dirks van de Wetering wonende op de Hofstede Middenbroek in Leusbroek.

Hij bemaakt na zijn overlijden de Hofstede aan zijn jongste dochter Dirkje v.d. Wetering mits voor den selven prijs als hij dit Erf bij inkoop gekost heeft, mag ƒ300 gekort worden als hij van verkochte boomen en de afbreuk van ’t Zoomerhuijs van tijd tot tijd gemaakt heeft. Gelijk hij ook wil dat zijn vrouw Grietje Jans van Westeneng na zijn overlijden alle inboedel en huijsraad mitsgaders have en vee, koorn, enz. zal mogen aannemen ter estimatie van 4 onpartijdige mannen te stellen.

Voorts aan zijn stief zoon Lambert Lambertsen wegens gedane diensten alle zijn immen bijen en toebehoren (doch dit wordt tijdens het passeren van de akte doorgehaald).

AT036a009          1761       15 mei

Boedelscheiding overleden in Stoutenburg Jacobje Willems nalatende hare 4 kinderen namelijk Reijertje Hendriks huisvrouw van Reijer Aartsen uit het eerste huwelijk met Hendrik Simonsen. Reyer Janssen uit het tweede huwelijk met Jan Reijersen en Willem en Aaltje Hendriksen uit het derde of laatste huwelijk met Hendrik Dirksen.

Willem en Aaltje krijgen toegescheiden de inboedel have en vee, enz., contanten en schulden en zij moeten hier tegen uit keren aan Reyer Aartsen en Reyer Jansen een som van ƒ300 of ƒ150 ieder en kost en inwoning.

AT036a009          1761       24 juni

Hendrik Thijsen en Geurtje Elderts echtl. wonende op de Vliert in Gelderland ten eenre en Goosse Cornelissen en Thijs Cornelissen wonende in Stoutenburg, mitsgaarders Evert Cornelissen meerdj. jongeman wonende ook in Stoutenburg ten andere zijde te saamen erfgenamen van Helmert Thijsen hunne broeder en oom, respective voor eenige tijd onder Isselt overleden.

Comperanten hadden tezamen gemeen ¼ part met nog 1/50 part uit Erf en Goed Daatselaar met de onder horige landerijen thans bij Peel Goosense gebruikt, alsmede een huisje genaamd Schotland en dan nog 1/30 part in ’t huijs en land omtrent 4 morgen genaamd de Gort met het huisje daarbij en agter gelegen genaamd de Keet alles onder Stoutenburg.

Toegescheiden aan Hendrik Thijsen de bovengenoemde ¼ part, 1/50 part en 1/30 part en dat hij hiertegen aan den anderen moet uitkeren een som van ƒ550, boven eenige penningen van agter stallige pacht.

Eindelijk is nog bedongen dat het Heetveld over de weg naast het Goedje Orkanje van de wed. Wouter Barten Haan, zodanig afgedeeld is buijten dezen afstand en niet onder den voors toedeeling begrepen is.

AT036a009          1761       24 aug

Huurcontract van zekere Hofstede met 10 danmaten gelegen in de Slaag, bestaande uit 4 kampen achter den andere, het ’t Erf Krachtwijk zuidwaarts.

Huurder Gerrit Evertsen. Verhuurder Lauwrens van Seelen. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT036a009          1761       4 sept

Huurcontract van een Erf en Goed gelegen in de Hoef onder Hoogland.

Huurder Reijer Barten. Verhuurder Sr. Laurens Bogaard. Tegenwoordige bruiker Arris Arrissen.

6 jaren à ƒ170 sjaars boven 4 kleintjes boter en een schepel boekweijt.

AT036a009          1761       15 okt

De Heer Christiaan Antoni Loogen en mevr Gerorda Alexandrina van Wackendorff echtl. ten eenre wonende te Utrecht verkopen aan Jan Dirksen kleermaker in Stoutenburg ten andere zijde een erfpacht van ƒ18 jaarlijks gaande uit een zekere Hofstede gelegen onder Stoutenburg a.d. Flierbeek genaamd de 2e kopermoolen waarvan den laatsten een compr in dezen tegenwoordig zelfs prossesseur is zijnde het verkocht vrij van lasten en omgelden. Koopsom ƒ430.

AT036a009          1761       17 okt

De Heer Hendrik Foeijt collonel doet in erfpacht uit een zeker hoekje land aan Jan Gijsbertsen wonende aan de Brand onder Emiclaar groot 200 roeden (doet dito erfpacht van een bos en kamp land genaamd het Brandje data 8 Febr. 1760).

AT036a009          1761       23 okt

Huurcontract Groot Stoutenburg.

Huurder Geurt Peters en van Ruijtenbeek geh. met Reyndertje Jans. Verhuurder Jan Fr. v. Lilaar Heer van Stoutenburg. 4 jaren 1ste jaar ƒ200 en dan ƒ250.

AT036a009          1761       5 nov

Testament op de langs levende van Jan Hendriksen van Nimmerdor en Judith Steenbeek.

AT036a009          1761       6 nov

Huurcontract van ’t Erfje Boelenhoeff bestaande uit Huurwoning met berg, bakoven, tabaksschuur, en land groot 3 à 3½ mergen onder Emiclaar.

Huurder Jan Hekman. Verhuurder Teunis Geurtsen, wonende op Weerhorst. 6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT036a009          1761       27 nov

Huurcontract Kleijn Stoutenburg. Huurder Evert Gijsbertsen en Jannetje Elberts echtl.

Verhuurder de Heer Jan Fr. v. Lilaar.6 jaren de eerste 5 jaren om ƒ200 en het laatste jaar om ƒ199 en 18 st?.

AT036a009          1761       4 dec

Huurcontract van Huijsinge, schuur, berg en verdere opstal met de landerijen genaamd de Ruijter gelegen in Stoutenburg naast ’t Erf Daatselaar. Huurder Cornelis Gerritsen. Verhuurder Teunis Kuijer.

6 jaren à ƒ132 sjaars.

AT036a009          1761       4 dec

Scheiding en toedeling van het Erf en Goed de Hemel groot omtrent 16 morgen toegeschreven aan Jan Albertsen, thans gebruikt bij Jan Evertsen.

AT036a009          1761       7 dec

Testament van de Heer Hendrik Foeijt en vrouwe Barbara van de Pegh.

AT036a009          1760       8 febr

Uitgifte van een erfpacht door den Heer Hendrik Foeijt aan Jan Gijsbertsen woonende aan de Brand onder Emiclaar bestaande uit in Bos en een kamp land genaamd het Laage Brandje gelegen aan de Heijsteeg agter of naast het Hooge Brandje op de hoek van de nieuwe steeg onder de Heerlijkheid Emiclaar ten oosten belend de Vrouwe van Rijnenburg, ten westen de erfgenamen van de Heer Jan Guilliam Kool met ’t Heetveld ten Zuijden den verkoper en ten Noorden de Heijsteeg. Blijven het Hooge Brandje daar het huis op getimmerd is buijten deze erfpacht. Jaarlijkse erfpacht ƒ22.

AT036a009          1760       8 febr

Boedel taxatie van ’t Erf Graswijk geschat op ƒ5350,- gelegen naast de Hofstede Hofslot onder Soest in verband met overlijden van Hannes Hendriksen Kok en Hendrina Jans in der tijd echtelieden en nu onlangs Geerlof Hannessen Kok.

Het Erf Gaaswijk aanbedeeld aan Goosen Jansen v.d. Bergh geh. met Nelletje H. Kok.

AT036a009          1760       22 febr

Huurcontract van ’t Erf de Klapmuts gelegen bij Emiclaar.

Verhuurders Wouter Huijsten en Tomas de Leeuw. Huurder Jan Hendriksen en Geurtje Frederiks echl.. 6 jaren à ƒ170 sjaars toepacht 1 schepel weijt en 2 schepel boekweijt en 4 paar hoenderen.

AT036a009          1760       23 febr

Huurcontract van den Hofstede Groot Achteveld (gelegen onder Stoutenburg) aan Jacob Evertsen reeds lange jaren huurder.

Verhuurder de Heer Gijsbert Carijn van Filt Heer tot de Wildbaan majoor ten dienste dezes landen.

6 jaren met de mogelijkheid om na 3 jaar de pacht op te zeggen à ƒ350 sjaars en als toepacht een goed lam minstens 14 dagen oud.

De Heer verhuurder behoud ook het recht om van tijd tot tijd eenige stukjes omland dat niet bezaaid kan worden te laten omspitten en met Eijkels of ander sinds te bezaaien of bepoten.

AT036a009          1760       14 mrt

Huurcontract van ’t Erf Emiclaar.

Huurder Evert Kok. Verhuurder den Heer Hendrik Foeijt Heer van Emiclaar, uitgenomen de Leeuwenkamp. 6 jaren à ƒ375 sjaars ½ mud weijt, ½ mud boekweijt en een half vierendeel boter tot toepacht.

AT036a009          1760       14 mrt

Dito huurcontract van het Erf en Goed de Bogaard van den Heer Foeijt aan Jan Geurtsen.

6 jaren à ƒ150 sjaars half vierendeel boter en 2 schepel boekweijt tot toepacht.

AT036a009          1760       21 mrt

Huurcontract van ’t Erf Graswijk (naast het Erf Hofslot).

Verhuurder Goosen Jansen van de Bergh gehuwd met Nelletje Hannessen Kok.

Huurder Hendrik Hannessen Kok ((zoon) zie 8 Febr. boedeltaxatie). 2 jaren à ƒ240 sjaars.

AT036a009          1760       16 mei

Jan Gijsbertse Prins wonende op ’t Hoogeland verkoopt aan Lubbert Roelofsen van Willigenburg en Gerrit Lubbertsen van Willigenburg wonende onder Emiclaar een Huijsinge en verdere opstal met de grond groot een ½ mergen genaamd de Brand gelegen onder Emiclaar ten noorden de erfpacht van den (eerste koper?), ten oosten den Heer Foeijt, ten westen de nieuwe steeg wesende Erfpachtgoed van ’t Erf de Zielhorst competeerende de Erven van de Heer Jan Guilliam Kool tegen een jaarlijkse erfpacht van ƒ5.  Koopsom ƒ399 en de kopers moeten zich reguleeren naar den erfpachtbrief van 16 augustus 1736, gepasseerd voor Gerrard van Wisseling Notaris te Amersfoort.

AT036a009          1760       23 mei

Huwelijkse voorwaarden Evert Willemsen, meerdj j. toekomstige bruidegom en Hermina Gijsberts van Westerveld wed. van Andries Geurtse Buijtenhuijs toekomstige bruid.

Inbreng Bruidegom ƒ300.

Inbreng Bruid het Erf de Laak met huijs, bergen, schuur en aanhoorige landerijen groot 20 danmaten gelegen in de gerechte de Duist de Haar en Zevenhuizen, zoodanig als het thans door den bruid bezeten en gebruik word. Item 1/16 portie in ’t erf Westerveld gelegen in Kallenbroek onder ampte van Barneveld en verders den inboedel have en vee, alle tezamen geschat en aangenomen op een som van ƒ1000.- met de last van ƒ400 aan lopende schulden.

Bruid had 2 kinderen uit het 1ste huwelijk Geertje en Geertruijd.

AT036a009          1760       21 aug

Testament van de eerzame Teunis Voskuijl weduwnaar van Teunisje van Ginkel wonende te Woudenberg.

AT036a009          1760       28 sept

Arrest op de goederen van Hendrik Aalten wonende in Stoutenburg door den Heer Corn. Pannekoek rentmeester van de Heer Grave van Bentinck van Rhoon enz. enz. wegens huurpenningen en gekocht thienden en houtgewassen.

AT036a009          1760       13 okt

Huwelijkse voorwaarden Cornelis Jansen Schothorst geassisteerd met zijn vader Jan Cornelissen Schothorst onm j toekomstige bruidegom en Aartje Jans Voskuijl meerdj jd. toekomstige bruid geassisteerd met haar vader Jan Arris Voskuijl. Inbreng bruidegom ƒ150.

Inbreng bruid alle zoodanige goederen als zij met haar vader bezit en den echtelieden moeten hun vader geheel onderhouden.

AT036a009          1760       7 nov

In den beginne van deze jaren in Stoutenburg overleden Lambert Jansen nalatende tot zijn weduwe Lamertje Jans en 2 minderjarige kinderen Jannetje en Trijntje Lamberts en de dat de voornoemde wed. ongelegen kwam met hare kinderen onafgescheiden te blijven sitten, alzo zij tot een ander huwelijk stonde te treeden volgt deze scheiding bij forma van accoord en uit koop.

Voogden over de kinderen Jacob en Peter Jansen als oome Paternel in overleg met de voogden wordt aan den weduwe toegescheiden het Erf de Kortenijk gelegen in Stoutenburg, door de weduwe bewoond en gebruikt met de last daarop zijnde met de inboedel have en vee, stookoven, enz. moet haar 2 kinderen indemneren kost en schadeloos houden en leren lezen en bij mundigheid aan ieder een som van ƒ50 uitkeren.

AT036a009          1760       5 dec

Willem Rutten gehuwd met Hendrikje Goossens, en Cornelis Willemse gehuwd met Dirkje Goossens ten eenre en Peel Goossensen ten andere zijde gehuwd met Geertje Geerlofs den eerste comprnt verhuren hun portiën aan den laatste comp Peel Goossensen, het Erf en Goed, Huijs, Hofstede, enz. met de aanhoorige landerijen genaamd Daatselaar gelegen in Stoutenburg.

4 jaren ƒ50 sjaars voor de portiën van de verhuurders.

AT036a009          1760       12 dec

Huurcontract van de Hofstede Vrijburg gelegen in Asschat (Heiligenberg).

Huurder Willem Jacobsen gehuwd met Gerritje Hannissen.

Verhuurder den Heer Mr. Jan Carel Rijksz drossaart van Montfoort int over quartier van Gelderland.

6 jaren à ƒ270 sjaars.

AT036a009          1760       19 dec

Huurcontract van de Hofstede de Langerijst gelegen op Emiclaar.

Huurder Gijsbert Willemse (reeds lange jaren huurder). Verhuurder den Heer Hendrik Foeijt Heer van Emiclaar. 6 jaren à ƒ160 en toepacht boter, boekweijt en 2 vrachten hout rijden.

AT036a008          1759       8 jan

Kennisgeving van het overlijden op den tweede dezer maand in Stoutenburg van Geertje Rutten wed. van Hendrik Teunissen de Wit door hare zoon Hendrik Hendriksen de Wit.

AT036a008          1759       2 febr

Huwelijkse voorwaarden Willem Reijerssen meerdj j. wonende in Stoutenburg geassisteerd met zijn moeder, Jacobje Hendriks wed. Reijer Goosensen en Gijsbertje Gerrits jonge dochter geboortig uit Hamersveld doch laatst gewoond hebbende op Hoogland bijgestaan met hare vader Gerrit Elissen.

Inbreng Bruidegom ƒ1000 bestaande uit een portie vaste goederen en voorts contant geld.

Inbreng bruid ƒ150.

AT036a008          1759       16 febr

Huurcontract Groot Emelaar onder Stoutenburg.

Huurder Hendrik Harmsen gehuwd met Maria Cornelisse.

Verhuurder Corn. Pannekoek als gemachtigde van den Heer Grave van Bentink van Rhoon en Pendregt volgens procuratie van 20 Febr. 1729 in Den Haag, onder den huur niet begrepen een stukje bouwland dat Claas Arrisz in erfpacht heeft, het gemelde Erf Thiend subject. 6 jaren à ƒ195 sjaars.

AT036a008          1759       2 mrt

Klaas Barten van Zijl en Aalt Evertsen gehuwd met Stefania Barten van Zijl compareeren voor zich en hun broeder Zander Barten van Zijl die ziek is.

Dat op ’t Erf de Zuijdwind in Hamersveld is overleden Fijtje Ariens in leven wed. en tweede huijsvrouw van hun overleden vader Bart van Zijl nalatende 5 minderjarige kinderen door gemelde Bart van Zijl aan haar in echte verwekt.

Daar de Schout van Leusden reeds executie van verschuldigde ongelden heeft gedaan ’t welk door een arrest van de Landheer of eigenaars van de Zuijdwind wegens agterstaande huur of pacht stonde gevolgd te worden.

Er wordt met de notaris geregeld omtrent deze executie en arrest op de boedel mits voorschrevenen geauthoriseerdens van alles behoorlijk Rekening en verantwoording moeten doen en de comparanten int bij wezen van de notaris de overschietende penningen overhandigen en tussen de gezamenlijke kinderen te verdeelen.

AT036a008          1759       10 april

Huurcontract van de Hofstede de armen Haar gelegen in de Haar groot 36 danmaten, 29½ in de Haar en 7½ in de Kronkels. Huurder Gerrit Evertsen en Marritje Arissen. Verhuurder de Administrateurs.

6 jaren à ƒ200 sjaars.

AT036a008          1759       1 mei

Overschrijving van de leen van ’t Erf Klapmuts onder Emiclaar voor de Leenhove van IJsselsteijn en een kamp land gelegen op Hoogland genaamd de Nieuwe Heide.

Beleend met dit Goed was de Heer Alard Wijnand Hacfort Here van de Horst op 26 Jan. 1759 het leengoed gaat over op Thomas de Leeuw en Wouter Huijsteen.

AT036a008          1759       3 mei

Huurcontract van de Hofstede de Ruijf gelegen in Stoutenburg met aanhorige landerijen.

Huurder Reijer Aardsen reeds bruiker. Verhuurder de Heer Pieter van Borselen. 2 jaren à ƒ120 sjaars.

AT036a008          1759       9 juni

Huurcontract van 2 mergen tabaksland met Schuur op de Hofstede Vrijborg in Asschat bij Heijligenberg. Huurder Marcus van Raalt. Verhuurder de Heer Jan Carel Rijkse (in de huurcontracten van de Hofstede is dit land uitgehouden). 6 jaren à ƒ110 sjaars.

AT036a008          1759       6 juli

Overleden in Zeldert voor eenige jaren Teunis Goosensen nalatende zijn wed. Maria Jans en een dochter Jannetje Teunis gehuwd met Willem Lambertse. Overeenkomst de vaste goederen blijven samen gemeen en inboedel have en vee en schulden komen aan Willem Lambertsen en Jannetje Teunis.

AT036a008          1759       6 juli

Huwelijkse voorwaarden Gerritje Jansen van Moorselaar en Maria Jans weduwe van Teunis Goosensen. Inbreng goederen niet omschreven maar houden het gemeen.

AT036a008          1759       31 aug

Huurcontract van de Hofstede Kleijn Sandbrink bestaande uit Huijsinge, 2 Bergen, schaaphok, wagenschuur en bakhuis met de bouw en weijlanden gelegen int Leusderbroek onder Leusden, en int Zuurbroek onder Gerensteijn groot 38 mergen 377 roeden zonder egt in de juiste groote gehouden te zijn. Huurder Jan Gijsbertsen reeds eenige jaren bruiker.

Verhuurderesse Juf. Margaretha Both wed. van Rudolf van Goudoever.

6 jaren à ƒ136 sjaars en 3 kleintje boter blijvende hij voorts verplicht den verhuurderesse met de geene die zij verkiest mede te nemen eenmaal int jaar uijte halen op een hammetje, en tenminste een maal sjaars naar Spakenburg of elders met de wagen en paarden te brengen.

AT036a008          1759       31 aug

Aangifte van overlijden Cornelis Cornelisse onder Zevenhuizen door Anthony Hendriksen en wonende onder Hoogland en Thijs Jordense wonende in Asschat resp. hun broeder en swager.

AT036a008          1759       21 sept

Huurcontract van ’t Erf Westerlaak gelegen in Zevenhuizen.

Huurder Jan Gijsbertsen van Sligtenhorst tegenwoordig woonachtig onder Nijkerk.

Verhuurderesse Vrouwe Maria Anna Lossij douairière wijlen de Heer Gerbrand Jasse.

6 jaren à ƒ300 boven ½ vierendeel boter en een beest voor met te weijden jaarlijks tot toepacht en eens per jaar den verhuurderesse uit halen en naar huis brengen.

AT036a008          1759       5 okt.

Op 30 augustus overleden onder Zeven huizen Cornelis Cornelisse nalatende geene weduwe maar 5 onmondige kinderen i.v.m. den pachtschulden aan Landsvrouwe mevr. Sasse en ongelden a.d. Schout van Hoogland is arrest op den boedel gelegd. Anthony Hendriksen en Thijs Jordense regelen dit om de nagelaten goederen eersdaags publiek te verkopen.

AT036a008          1759       9okt

Lambert Goosense Wonende op ’t nabes. goed Kouwenhoven gerecht Hoogland.

Huurt van den Heer Ignatius van Honsem de kamer die hij bewoont, de kleine tabaksschuur en een kamp tabaksland.

AT036a008          1759       18 okt

Huwelijkse voorwaarden Reijer Jansen meerj. j. toekomstige bruidegom geassisteerd met zijn moeder Jacobje Willems laatst wed van Hendrik Dirksen, tevoren van Jan Rijersen en Maria Jans meerj. d. toekomstige bruid met hare vader Jan Goosensen weduwnaar van Aaltje Klaas. Plaats niet genoemd.

AT036a008          1759       16 nov

Verkoop van een Erf en Goed bestaande uit Huis, berg en schuur en verder opstal met de landerijen groot 18 danmaten gelegen in de Polre van Overseldert, naast ’t Erf Lauwerenburg.

Eigenaar Hendrik Hannessen van de Hoefsloot en Geertruijd Jans Schothorst echtelieden wonende te Eemnes verkopers en Jan Hendriksen en Stijntje Wulferts kopers wonende op Hoogland.

Koopsom ƒ398.

AT036a008          1759       16 nov

Onder Emiclaar voor eenigen tijd overleden Teunis Aardsen nalatende zijn weduwe Petronella Wouters en 5 minderjarige kinderen genaamd Neeltje, Annetje en Aart uit en eerder huwelijk met Evertje Elis mitsgaders Wouter en Gerritje bij voornoemde weduwe.

Overeengekomen met de voogden Hendrik en Lambert Aartsen als oomen aan de weduwe toegescheiden alle de gereede en ongereede goederen des boedels en aan de kinderen bij meerderjarig aan ieder uit keren ƒ30.

AT036a008          1759       7 dec

Huurcontract van ’t Erf Bantuijn gelegen in Asschat. Huurder Hendrik Boersen wonende op dit Erf.

Verhuurder Mr. Jan Carel Rijksz drossaart van Montfoort. De verhuurder behoud aan zich het hoekje over de dijk om te bepoten als de rogge en knollen er af zijn gelijk hij de vrijheid behoud om boomen te planten waar het hem goed dunkt en 3 à 4 mergen bos te maken van ’t plaggenvelt op de kaart getekend C.E.G. 6 jaren à ƒ125 sjaars boven 6 paar jonge hoenders en 200 bossen wel uijtgeschut hard dakstroo van swaarte als gebruikelijk is jaarlijks.

AT036a008          1759       14 dec

Huurcontract van ’t Erf Oud Emelaar gelegen in Stoutenburg.

Huurder Hannes Willemse en Mechteld Frederiks echtelieden.

Verhuurder Corn. Pannekoek als gemachtigde van de Heer Grave van Bentinck Heer van Rhoon en Pendregt enz. enz. volgens proc van 20 juni 1729.

Huurder was reeds bruiker.

6 jaren à ƒ120 sjaars.

AT036a008          1758       15 jan

Huurcontract van ’t Erf Hondhorst in Stoutenburg.

Huurder Jan Goossense wonende op dit Erf wesende Thiend vrij.

Verhuurder de Heer Gijsbert van Deventer. 6 jaren à ƒ170 de eerste vijf jaar en ƒ180 ’t laatste jaar.

AT036a008          1758       31 jan

Huurcontract van ’t Erf Lochorst met landerijen en schaapsdriften.

Huurderesse Jannetje Hendriks Huijsvrouw van Jan Willemsen wonende op Lockhorst de 4de maart 1754 (dit is zoo vermeld).

Verhuurder de Hoog welgeb. Heer Johan Adolf Baron van Rennesse Heere van Lockhorst enz. enz.

Verhuurder behoud aan zich de op kamer mitsgaarders het geheele hoekje lands naast de boomgaard. 6 jaren à ƒ430 sjaars.

AT036a008          1758       2 mei

Herman van Bellinkhoven wonende op de Driftakker huurt van den Heer Pieter van Borselen 4 mergen zoo bouw als weijland gelegen a.d. Modderbeek bij ’t Erf ’t Vliet onder Stoutenburg (gebruikt bij Aalt Evertse). 6 jaren à ƒ32 sjaars.

AT036a008          1758       5 mei

Huurcontract van ’t Erf Swarttuijne gelegen in Overseldert groot volgens de kaarte 27 danmaten 137 roeden met een stuk bouwland genaamd Holloo groot 3 morgen 372 roeden gelegen op Hoogland en nog 16 danmaten polderland.

Huurder Gijsbert Jansen.Verhuurder Jonkh. Joannes Jacobus Sasse en Frans van Muijlwijk executeurs van het testament van de Heer Pieter Dirks. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a008          1758       12 mei

Huwelijkse voorwaarden Helmert Tijssen meerdj. j. bruidegom en Marritje Ellerts van Blankenhoef wed. van Cornelis Theunisse Kuijer bruid.

Inbreng bruidegom ¼ portie int Erf Daatselaar door Peel Goosense gebruikt als mee een portie int Huijs en land genaamd de Gort en de Keet daarbij gelegen alles onder Stoutenburg.

Een ƒ800 en te goed zijnde in schulden.

Inbreng bruid 7 mergen land met schaapschot aan de Amersfoortse berg alsmede goederen en effecten als haar maagenscheid op heden voor mij notaris gepasseerd (zie vorige akte) welke effecten belopen op ƒ1740, waarvan echter voldaan moet worden ƒ510 voor het vaders bewijs van hare 2 onmundige kinderen volgens voorgaand akte van maagenscheid.

AT036a008          1758       16 juni

Alsoo Willem Teunissen voor 2/5 parten Peter Aartsen gehuwd met Geertje Teunis voor 1/5 part en Teunis Teunissen mede voor 1/5 part uit de Boedel van haren vader Teunis Aalbertse Voskuijl gemeen in onverdeelt bezaten een Erf en Goed Huis hof en Hofstede met de aanhorige landerijen gelegen in Hamersveld, tegenwoordig bij Hannes Cornelis Schothorst gebruikt.

De gemelde personen wilden het Erf en Goed niet langer gemeen behouden.

Overeengekomen dat Teunis Teunissen boven zijn eigen 1/5 portie de 2/5 parten van Willem Teunissen en het 1/5 part van Peter Aartsen nomine uxoris aan hem wordt toegescheiden mits hij Teunis Teunissen uitkeert aan Willem Teunissen een som van ƒ550 en aan Peter Aardse een som van ƒ275. Hij mag beide sommen behouden tegen betaling van rente à ƒ3 + 10 st per 100.

AT036a008          1758       25 juni

Jan van Ling en Bartha van de Pech echtelieden wonende op de Hofstede Weerhorst.

Zij lenen van Hendrik van Halteren ƒ1700 op hypotheek op de Hofstede Weerhorst met tabaksschuur, woningen en verdere opstal met de aan horige landerijen.

AT036a008          1758       21 juli

Hendrik Willemsen en Willempje Lamberts thans wonende op het Erf Havikhorst gelegen in Gelderland.

Zij huren van Vrouwe Cornelia Henrietta van Weede (douairière van wijlen de Heer Daniël de Leeuw in leven decaan van den Capitel St. Pieter Utrecht en raad der Staten sland Utrecht) het erf en Goed genaamd Groot Wede onder Hoogland met Huijsinge en getimmerte Schotten, bergen en Boomgaard en landerijen daaronder behorende tegenwoordig gebruikt bij Gijsbert Woutersen.

6 jaren en de 1ste 3 jaren ƒ300 sjaars en de laatste 3 jaren om ƒ330 sjaars.

AT036a008          1758       20 okt

Jan Petersen, Jan Willemsen en Cornelis Hendriksen, alle wonende in Zevenhuyzen stellen zich borg om aan vrouwe Maria Lossij douairière de Heer Sasse Gerbrand om alle de pachtpenningen te betalen als Cornelis Teunissen en Aaltje Teunis nu onlangs overleden nog schuldig waren van een zeker Erf en Land gelegen in Zevenhuizen door overledene gebruikt geweest.

AT036a008          1758       17 nov

Het bovengenoemde Erf groot 8 danmaten land daar achter en nog 17 danmaten in de Duist wordt verhuurd aan Hendrik Evertsen wonende in de Agterhoek onder Gelderland.

6 jaren à ƒ236 sjaar ¼ boter, 2 paar jonge hoenders en alle jaar 1 voer hooi te rijden naar Hoevelaken en de Landsvrouwe met haar gezelschap eens in ’t jaar uijte halen.

AT036a008          1757       21 jan

Huurcontract van de Hofstede de Langerijst onder Emiclaar.

Huurders Dirk Jansen, Aaltje Jordens wed van Gijsbert Willems, lange jaren door eerste comparante gebruikt. Verhuurder de Heer H. Foeijt here van Emiclaar. 6 jaren à ƒ160 en toepagt.

AT036a008          1757       17 febr

Huwelijkse voorwaarden Bastiaan Stevensen van der Heiden weduwnaar van Gijsbertje Gijsberts (bruidegom) en Barbara Dirks Bosch (bruid) meerderjarige dochter.

Inbreng bruidegom alle zoodanige goederen vaste en roerende, have en vee te saamen met aftrek van schulden gewaardeerd op ƒ5000 bij magenscheid op 15 Febr. j.l. (zie vorige akte) onder Hoogland. De Hofstede niet genoemd.

Inbreng bruid een ½ mergen bouwland op de Soester Eng, kast en bed met 13 tinnen schotels.

AT036a008          1757       24 febr

Barend Heuk, Aaltje van Doresteijn echtelieden binnen deze stad verkopen aan Jan Dirksen en Reijntje Zegers echtelieden een Huijsinge met 5 morgen lands, bos en houtgewassen genaamd de tweede kopermoolen gelegen bij Emelaar onder Stoutenburg belend ten oosten de provincie Gelderland, ten zuiden de Flierbeek, ten westen de Kortenijp, ten noorden Klein Vincelaar belast met een jaarlijkse erfpacht van ƒ18 ten behoeve van de Heer Christiaan Antoni Loogen. Koopsom ƒ380.

AT036a008          1757       25 febr

Huurcontract van ’t Erf en Goed Calveen met zijn boerenhuijsinge, bargen en schuren en landerijen onder Hoogland niet inbegrepen de Heere huijsinge en het koetshuijs, het eilandje leggende tussen de vijvers agter het land voor dezen met boomen tot een starbos beplant geweest.

Huurder Bart Lammertse Post nu wonende in de boven Birkt.

Verhuurder de heer Roijier Camerbeek als gemachtigde Donder dato 25 Juni 1755 van Vrouwe Henrica Anna Houcker (Donker) weduwe van den Heer Arnoldus Franciscus van Rosendaal.

6 jaren de eerste 3 jaren voor ƒ150 de 2 jaren daaropvolgende ƒ175 en het laatste jaar voor ƒ200.

AT036a008          1757       26 mrt

Huurcontract van ’t Erf de Wetering gelegen op Hoogland met 6 danmaten in de Polder de Haar.

Huurder Gerrit Hesselsen. Verhuurder de Heer Pieter Beck wonende te Amsterdam.

6 jaren à ƒ199 +18 st sjaars.

AT036a008          1757       29 mrt

In den jare 1756 overleden Juffr. Lambertha Pannekoek nalatende hare weduwnaar Christiaan Anthoni Loogen, behoudens nogtans de legitieme portie hare vader de Heer Cornelis Pannekoek en hare nalatingschap volgens rechten competeerende, over welke portie de voornoemde personen in minne en vriendschap overeen gekomen als volgt: 1ste dat de Heer Cornelis Pannekoek tot voldoening van zijn legitieme portie hem in de nalatingschap van zijn bovengemelde overleden dochter competeerend  zal hebben behouden gelijk hem door de weduwnaar wordt toegescheiden een Huis en Erfje gelegen in Stoutenburg genaamd de Spaarpot belast met een erfpacht van ƒ6 sjaars aan Lambert Evertsen van den Laagenbrink daar uit is competeerende . En dan bovendien nog een som van ƒ1050 welke penningen voldaan moeten worden op 1 Nov. deses jaars 1757 sonder interesse. De heer Pannekoek verklaart af te zien van den ganse boedel van den Heer Loogen.

Den Heer Loogen neemt den gehele boedel voor zijn rekening over.

AT036a008          1757       19 aug

Huurcontract ’t Erf Kleijn Stoutenburg. Huurder Evert Gijsbertsen en Jannetje Elberts echtl.

Verhuurder de Heer Jan Fr. v. Lilaar. Huurder reeds lange jaren bruiker. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT036a008          1757       7 okt

Aart Dirkse v.d. Wetering wonende in Leusderbroek prelegateerd aan zijn dochter Dirkje v.d. Wetering dochter van zijn tegenwoordige huisvrouw Grietje Jans v. Westening een som van ƒ800.

AT036a008          1757       21 okt

Huurcontract van het erf Calveen gelegen op Hoogland.

Huurder Aart Jansen van Roomen. Verhuurderesse Vrouwe Wijnanda Emilia Maas, weduwe van Weld. Gestr. Heer Diederick Hendrik Bekker. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT036a008          1757       28 okt

Huurcontract van een Erf en Goed bestaande uit Huysing, berg en schuur met 12 danmaten land gelegen in Zevenhuijzen met nog 6 danmaten in de Neerduijst en 4 danmaten in de Breede Duijst en nog 4 danmaten daar ten einde aangelegen en 5½ danmaten van den Tolboom geheel groot 31½ danmaat.

Huurders Dirk Gijsbertsen en Grietje Tijmens echt. wonende in Zevenhuyzen onder dezelfde condities als hun ouders Gijsbert Gerritsen en Jannetje Fransen is gebruikt geweest.

Verhuurderesse Vrouwe Maria Cornelia van den Borgh douairière van de Heer Olivier Hackfort, vrouwe van de Horst enz. enz. 3 jaren à ƒ200 sjaars.

AT036a008          1757       19 Dec

Testament Simon Arissen Voskuijle meerderjarige jongeman wonende in Hamersveld.

Hij stelt tot zijn eenige en universeele erfgenamen aan de gesaamenlijke kinderen van zijn broeder Jacobus Arrissen Voskuijle.

AT036a008          1756       25 jan

Testament van de heer Michiel Jacob de Bije (of Beij) wonende in ’t Huis de Ligtenberg onder Woudenberg benoemd zijn eenige minderjarige dochtertje tot universeele erfgenaam. De plaats Ligtenberg mag eventueel verkocht worden, inboedel niet.

AT036a008          1756       30 jan

Teunis Willemsen wonende aan de Lindeboom onder gerecht Hoogland Zevenhuysen, huurt van de maalen diverse kampen land.

AT036a008          1756       13 febr

Hendrik Dirksen wonende in Zevenhuizen huurt van vrouwe Alida van Lilaar wed. Muylwijk 1½ mergen land genaamd de Katris gelegen op Hoogland over Bosserdijk. 6 jaren à ƒ30.

AT036a008          1756       13 febr

Arien Jansen wonende in Stoutenburg met Maria Everts zijn toekomende huisvrouw kunnen van de Heer Jan Baptist van Wijck wonende in Utrecht een zekere Hofstede zijnde een Huijsinge met Bergen schuur en omtrent 36 mergen soo bouw als weiland en plaggenvelden alles gelegen onder Stoutenburg, althans bij Lambert Jansen bewoont en gebruikt. 6 jaren à ƒ225 sjaar laatste jaar ƒ250.

AT036a008          1756       20 febr

Huurcontract van ’t Erf de Ruijter onder Stoutenburg. Huurder Cornelis Gerritsen reeds bruiker. Verhuurder Teunis Kuijer. 6 jaren 1ste jaar ƒ110 volgende jaren ƒ132.

AT036a008          1756       5 mrt

Huurcontract van een hofstede in de polder de Slaag, bestaande uit 4 kampen achter den anderen tot de wetering, zuidwaarts het Erf Krachtwijk.

Huurder Gerrit Evertsen, reeds bruiker. Verhuurder De Heer Laurens van Seelen.

AT036a008          1756       19 mrt

Huurcontract. van ’t Erf de Ruijf in Stoutenburg.

Huurder Reijer Aartse, wonende op ’t Hoogeland.

Laatst gebruikt door Sander van Zijl. Verhuurder Den Heer Pieter van Borselen. 2 jaren à ƒ110 + ƒ120.

1756      29 mrt

Huurcontract van de Hofstede Dorresteijn gelegen onder Amersfoort (Leusden).

Huurder Cornelis Lambertsen.

Verhuurder Hannes Willemsen, Jan Teunissen voogden van den onmundige nagelatene kinderen van Meeuws Willemsen.

6 jaren  à ƒ185 sjaars met recht van schapen weiden en plaggen op de Leusderberg.

AT036a008          1756       7 april

Testament van Aaltje Koot wed. van Adrianus (Flokkenus).

Hierin bemaakt zij o.a. aan Hendrik de Wit wonende in Hamersveld bij de Kerk, een koperen ketel, een japon, 2 danmasten rokken en een paar streepte gordijnen.

AT036a008          1756       28 mei

Huurcontract van de Boerenwoning Grimmersteijn aan Abraham Reijers Keijzers, groot 57 danmaten onder Eembrugge.

AT036a008          1756       11 juni

Huurcontract van een Erf met landerijen gelegen in Overzeldert naast ’t Erf Lauweren burg.

Huurder Willem Jansen. Verhuurder Hendrik Hannissen Hoefsloot. 6 jaren à ƒ124 sjaars.

AT036a008          1756       17 aug

Testament Weijmtje van Stuijvenberg wed. van Jan van Doesburg, zij bemaakt aan de kinderen van hare broeder Hendrik Stuijvenberg een plegte van ƒ300, door Evert Heijmense en Teunisje Hendriks van Doesburg echtl. op den 25 juni 1751 in hun Huijs en 2 mergen land gelegen in Leusden bij de Heijligenbergerbeek gevestigt.

AT036a008          1756       29 aug

Akte betreffende de verkoop van de ledige grond en 92 voeten vlugt daar de achtkantige wind volmolen op gestaan heeft en een huisje genaamt Boesemberg gelegen buijten de Kleine Koppelpoort.

AT036a008          1756       17 dec

Huurcontract van de Hofstede genaamd de Kneut onder ger. Hoogland Emiclaar.

Huurderesse Rijkje Kok wed. Cornelis Claasen reeds lange jaren bruikster.

Verhuurder den Heer Hendrik Foeijt van Emiclaar.

6 jaren à ƒ105 caroli gulden en toepacht.

AT036a008          1756       29 dec

Testament of Requeste van Juffr. Geertruijd Maria van de Ruijgenduijst meerderjarige ongehuwde dochter wonende in Amersfoort.

AT036a007          1755       17 jan.

Huurcontract van een Hofstede met Huijs, berg, schuren en 8 danmaten land daar agter gelegen in Zevenhuyzen en nog 17 danmaten in de Duyst. Huurders Kornelis Teunissen en Aaltje Teunis broer en zuster. Verhuurderesse Vrouwe Maria Anna Loszij wed. van de Heer Gerbrand Sasse.

6 jaren à 3 jaren ƒ200 de laatste ƒ225 en toepagt.

AT036a007          1755       17 jan

Huurcontract van de Boerenwoning van de Heerlijkheid Grimmensteijn groot 57 mergen.

Huurder Abraham Jansen van Beechorst. Verhuurders Rogier Camerbeeck voor de eene helft en Jacob Oudendoelen cum suis. 2 jaren à ƒ599 +19 st sjaars.

AT036a007          1755       4 mrt

Overleden in onder de gerechte de Haar Duijst en Zevenhuizen Hendrik Petersen nalatende zijn wed. Lijsje Jans en 5 kinderen uit eerder huwelijk met Teuntje Geurts en Jan en Hendrik Hendriksen bij voorn. Lijsje Jans.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen, zij behouden boedel, bestaande in Huijsinge, Hof en Hofstede met 16 danmaten lands gelegen in de Neerduyst digt bij de haarsebrug onder bovengenoemde gerechte.

AT036a007          1755       4 april

Hendrik Teunissen en Annetje Jans echtl. ten eenre verkopen aan Cornelis Geurtsen ten andere zijde allen wonende onder Stoutenburg een Huijsinge, Hof en Hofstede met 8 mergen land bij het Huis gelegen onder Leusden strekende van de Leusbroekseweg af tot aan de zuijdwinse landen toe, weerszijden de Conventen te Amersfoort mede 4 mergen land naast ’t Witje in de steeg van Leusderbroek aan de eene zijde de voors Conventen aan de andere zijde de Armen de Pot, en nog een kamp land groot 4 morgen in de start van Leusbroek, oostwaarts de Woutsloot, westzijde de weg, zuid en noord ’t Agnietenconvent te Amersfoort. Koopsom ƒ1100.

AT036a007          1755       18 april

Lubbertus van Steenbeek koopt van Berend Kool en Petertje Jans echtl. onder Emiclaar 5 mergen bouwland gelegen achter de Zielhorst aan, 4 kampen gebruikt bij Gijsbert Petersen Wit voor de gemene weg, van agteren de verkopers en aan de andere zijde de wed. Nicolaas Methorst met haar bos en aan de andere zijde de Hr. Hendrik Hooft v. Huijsduijnen. Koopsom ƒ798.

AT036a007          1755       27 april

Huurcontract van de Boerenwoning met landerijen en Engendaal.

AT036a007          1755       29 mei

Huurcontract van een Hofstede in de Laagenbirkt in de Heerlijkheid Isselt.

Huurder Elbert Jordense. Verhuurderesse Alida van Lilaar wed. Muylwijk. 6 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a007          1755       6 juni

Aalbert Jansen van Brinkensteijn verhuurt aan Leendert Gerritsen een seker plaatsje bestaande in Huis en eenig land laatst door Cornelis Gerritsen gebruikt gelegen in Asschat genaamd Brinkensteijn.

6 jaren à ƒ52 sjaars.

AT036a007          1755       23 juni

Vrouwe Henrica Anna Doncker wed. van de Heer Arnoldus Franciscus van Rosendaal.

Verhuurt aan Renger Teunisse en Weympje Thijmense echtelieden de Hofstede Calveen gelegen onder Hoogland onder de huuren niet begrepen de Heere Huijsinge en koetshuijs. 6 jaren à ƒ199 +18 st.

AT036a007          1755       25 juni

Bovengenoemde Vrouwe Doncker wed. Rosendaal machtigd Rogier Camerbeecq de Hofstede Calveen publiek of uit de hand te verkopen.

AT036a007          1755       27 juni

Meijns Goossensen tegenwoordig wonende op de Wolfshaar onder Hoogland gehuwd met Grietje Aalbers heeft in hure aangenomen van de Heer Jan Baptist van Wijck wonende in Utrecht en zekere Hofstede met Huijs, berg, schuur en 36 mergen land gelegen onder Stoutenburg.

Althans bij Lammert Jansen bewoond en gebruikt wordende.

6 jaren à ƒ225 sjaars, de laatste jaren voor ƒ250. Aanvaarding 1756.

AT036a007          1755       25 juli

Cornelis Hendrikse en Jannetje Gijsberts echtl. huren van de Heer Lauwrens van Seelen de Hofstede Brevoort gelegen in Keulhorst onder Hoogland, bestaande in verschijden perceelen groot 40 mergen.

6 jaren, 4 1ste jaren ƒ430, laatste 2 jaren voor ƒ450.

AT036a007          1755       28 okt

Accoord omtrent boedelverdeeling. Overleden in 1754 Maria Camperts in leven echtgenote van Ir. Willem Warneke, kinderen erfgenamen ses staken te weten 5 kinderen en kinskinderen in voorgaand huwelijk met Frans Ter Horst en een zoon Helmig Warneke uit huwelijk met de comprnt Willem Warneke.

AT036a007          1755       7 nov

Jan Geurtsen wonende op ‘t Erf en Goed genaamd de Bogaard gelegen op Emiclaar huurt dit Erf weer in van de Heer Hendrik Foeyt Heer van Emiclaar. 4 jaren à ƒ155 en toepacht.

AT036a007          1755       19 nov

Geschil tussen de Heer Mr. Gothofridus Amelis Schoock advocaat te Amsterdam eigenaar van Gr. Weede en Gerrit Epskamp wonende op Hoogland in huwelijk hebbende Annetje Dirks Weltevreden, bevorens wed. van Teunis Jansen van de Voorst eigenaar van zeker Erf gelegen op Hoogland genaamd de Tintel, gekomen van ’t Erf Wede.

Geschil over de beplanting van een Alleetje met boomen staande ter zijde van de stallinge van de 1e

Compr van Gr. Wede tussen de Bunschoterweg en een hoekje land genaamd het triangeltje.

De heer eerste comparant meende dat het behoorde tot zijn Hofstede en de laatste comparant meende dat het behoorde aan het goed de Tintel.

Om een procedure te voorkomen benoemen zij 3 advocaten om dit geschil te regelen.

AT036a007          1755       19 dec

Huurcontributie van ’t Erf en Goed Emiclaar.

Huurder Evert Kok. Verhuurder de Heer van Emiclaar. 6 jaren à ƒ350 sjaars en toepacht.

AT036a007          1755       27 dec

Huurcontract van ’t Erf en Goed Groot Stoutenburg.

Huurder Geurt Petersen van Ruijtenbeek wonende op dit Erf, gehuwd met Reijndertje Jans.

Verhuurder de Heer Lilaar van Stoutenburg.6 jaren, de 1ste 4 jaren om ƒ150 en de laatste jaren ƒ175.

AT036a007          1755       Geen data

Scheiding tussen Aaltje Elberts wed. Jan Cornelissen en de twee kinderen van Jannetje Elberts.

Omtrent 3 à 4 mergen bouw en weijland en bos gelegen aan de Duijsterweg.

AT036a007          1754       4 jan

Huurcontract van ’t Erf Westerlaak 42 danmaten gelegen in de Duist.

Huurder Cornelis Cornelisse van der Horst. Verhuurderesse Vrouw Maria Anna Lossij, wed. van Gerbrand Sasse. 6 jaren à ƒ280 sjaars.

AT036a007          1754       6 febr

Verkoop van een kamp land gelegen bij de Mol koop a.d. westzijde voor en aan de Liendertsesteeg, met een driest kampje groot 1½ mergen zijnde helft van 3 mergen genaamd ’t Wildeland.

Verkoper Jacobus van Bemmel. Koperesse Hermina Keselring wed. van Wouter Huijging.

AT036a007          1754       7 juni

Johannes Willemsen wonende op ’t Hoogeland en Jan Teunissen en Jan Willemsen Ruijter voogden over de kinderen (mindj.) van Meeuws Willemsen geven te kennen dat bij het verkopen van de Hofstede Hogerhorst aan Goosen Jansen van de Berg de penningen voor het vergraven land t.b.v. de liniedijk uit ’t Erf Hogerhorst ten goede aan de koper Goosen Jansen v.d. Berg.

AT036a007          1754       28 juni

Jan Teunissen en Jan Willem Ruijter voogden over de mindj. kinderen van Meeuws Willemsen, verhuren aan Johannes Willemsen tevens ook voogd het Erf en Goed Calveen onder Hoogland.

6 jaren ƒ265 sjaars.

AT036a007          1754       10 aug

Arrest op de boedel van Jan Teunissen en Aartje Aarts echtl. als huurders van het Erf Grootwede i.v.m. pachtschuld.

AT036a007          1754       27 sept

Dirk Jansen wonende onder Nijkerk gehuwd met Johanna Jacobs en Hendrik Petersen meerdj. j. wonende op Hoogland en te saamen zich sterk makende en de rato caverende voor de onmundigge kinderen van Peter Claasen en als universele erfgenamen van Jan Dirksen (verklaren?) verkogt (of verkopen) te hebben aan Wouter Barton Haan een zeker Huijsinge genaamd Orkanje.

Gelegen in ’t Muijsdorp onder Stoutenburg, daar ten oosten en zuijden de Meent, west de Barnervelderweg en noord de wed. Wolbert Arrisse, wesende vrij eigen goed.

Koopsom ƒ200.

AT036a007          1754       25 okt

Jelis van Mispelaar, Bleijker en Gerritje Huijgen van Harmelen echtelieden wonende in Amersfoort ten eenre en Teunis Kuijer gehuwd met Geertruijd van Mispelaar wonende onder Isselt.

De comparanten hadden samen gemeen bezeten een zeker Huijsinge, schuur, bakoven, berg en verdere opstal met 10 mergen land en nog 3 mergen meentland daarbij behorende gelegen in Stoutenburg naast het Erf Daatselaar genaamd de Ruijter. Het gehele Erf wordt nu toegescheiden aan Teunis Kuijer die dan voor de andere helfte betaald ƒ397 en 10 st.

AT036a007          1754       14 dec

Huurcontract van de Hofstede de Ruijf in Stoutenburg.

Huurder Sander van Zijl. Verhuurder Pieter van Borselen. 2 jaren à ƒ110.

AT036a007          1754       27 dec

Huurcontract van ’t Erf en Goed genaamd de Grift groot 21½ mergen gelegen in Leusden.

Huurder Gerrit Teunissen reeds bruiker.

Verhuurder Hendrik Hannessen van de Hoefsloot, wonende te Eemnes. 6 jaren ƒ160 sjaars.

AT036a007          1753       26 jan

Breunis Willemsen en Maria Maas echtl. huren van Vrouwe Alida van Lilaar, wed. van Aloisius van Muijlwijk Erf de Hofstede Schoonoort onder Hoogland, reeds bruiker.

Dog buijten deze huur begrepen de Heere huijsinge, boomgaard stallinge, moestuin, bosschagiën en houtgewassen. 6 jaren à ƒ425 sjaars.

AT036a007          1753       29 jan

Aart Dirkse van de Wetering wonende in Leusderbroek op ’t Erf Middenbroek huurt dit erf weer in van de Heer Jan van Goudoever. Het erf groot 27 à 28 mergen gelegen in Leusderbroek en Zuijdbroek. Uijtgenomen het speelhuis met de boomgaard of gewessene boomgaard, middenbroek en ’t hek. 3 jaren à ƒ150 sjaars.

AT036a007          1753       4 febr

Hannes Cornelisse Schothorst neemt in huure aan van Willem Teunisse die tevens compareerde voor de verdere eigenaars een zeker Erf en Goed met de landerijen gelegen in Hamersveld laatst gebruikt bij Jan Jansen. De huure onder conditie dat de huurder kan beschikken al hetgeen tot de bouwerij nodig is, te weten alle have en vee, inboedel, enz. doch dit blijft eigendom van den verhuurders.

6 jaren à ƒ80 doch het 1e jaar voor ƒ50.

AT036a007          1753       23 febr

Geertruijd Anthonia Scheerder huisvrouw van Wilhelmus Dashorst en hare broer en zusters tezamen erfgenamen van hun overleden moeje Elisabeth Maria van Roomen in leven huisvrouw van de Heer Petrus Paulij. Zij machtigen Wilhelmus Dashorst om te compareeren van de huijze en heerlijkheid van Scherpenzeel en aldaar afstand te doen van ’t Erf Ebberhorst naast geland de Vrouwe van Scherpenzeel, zuid Roijerswinkel en het halve Erf Veenschoten.

AT036a007          1753       18 mrt

Teunis Kuijer verhuurt aan Willem Petersen Kuus het Erf de Ruijter gelegen in Stoutenburg.

6 jaren het 1ste jaar ƒ128 de laatste 5 jaar ƒ134.

AT036a007          1753       18 mei

Jufr. Margaretha Both wed. van de Heer Rudolf van Goudoever verhuurt aan Jan Gijsbertsen thans wonende op Donkelaar het Erf genaamd Kleijn Sandbrink groot 38 mergen 377 roeden gelegen in Leusderbroek en Zuijdbroek, thans nog gebruikt door de kinderen van Jannetje Jans wed. van Evert Hendrikse Boersen. 6 jaren à ƒ155 sjaars toepacht en eenmaal per jaar de verhuurderesse en familie uithalen en op een kannetje tracteren.

AT036a007          1753       18 mei

Aart Dirkse van de Wetering en Grietje Westeneng echtl. wonende in Leusbroek verkoopt zijn vierde part van een seker Erf bestaande uit Huijsinge, Berg en Schuur met 20 mergen land, gelegen in Leusbroek oost en westw. de Conventen te Amersfoort gebruikt bij Ellis Maasen vrij alodiaal goed dit voor de som van ƒ550, sHeeren ongelden buur slaperdijk, thiend, paardjesgeld, hondekoorn aan de Domeijnen. Koper Thijmen Willemsen van Kolverschoten gehuwd met Maria Teunis van Ginkel.

AT036a007          1753       22 juni

Huurcontract van de boerenwoning Engendaal onder Soest, akte i.v.m. pachtschuld van de huurder van Engendaal. Eigenaar Hendrikus de Hoog.

AT036a007          1753       16 okt

Jufr. Margaretha Bosch wed. van den Heer Rudolf van Goudoever mitsgaarders de Heer Hendrik van Goudoever en Jufr. Anna van Goudoever zij verkopen aan de gebroeders Dirk Jacobsen en Gijsbert Jacobsen Verburg een Huijsingen met 2 mergen land daarbij behorende gelegen in ’t Nieuweland ger. Emiclaar aan de Oostzijde Teunis Aartsen is gelegen is item nog 3 mergen land, daarnaast gelegen aan de westzijde van voors 2 mergen. Koopsom ƒ850.

AT036a007          1753       15 nov

Huwelijkse voorwaarden. Theunis Geurtsen laatst weduwnaar van Beatrix Teunis, wonende op ’t Erf Weerhorst, ger. Hoogland toekomstige bruidegom en Maria Jans toekomstige bruid.

Boedelscheiding op 9 Nov. tussen Theunis Geurtsen en zijn onmundig dochtertje Maria Theunis.

AT036a007          1753       16 nov

Huurcontract van ’t Erf de Wetering gelegen op Hoogland met 6 danmaten in de polder de Haar.

Huurder Gerrit Hesselsen. Verhuurder Pieter Beck wonende te Amsterdam. 6 jaren à ƒ199 + 18 st.

AT036a007          1752       14 jan

Huurcedulle van ’t Erf de Geer gelegen op Hoogland.

Huurder Maas Jansen en Teuntje Martens echtelieden wonende op de Lodijk in de polder de Haar.

Verhuurder den Heer Hendrik van Birkhoven thans gebruikt door Geurt Willemse Boon.

6 jaren à ƒ120.

AT036a007          1752       14 jan

Verkoop van de Zandbrinker moolen onder ger. van Leusden. Evert Cornelisse en Jannetje Jans Wakker echtelieden wonende in Hoevelaken verkopen de moolen met Huijsinge en Hofstede daarbij behorende aan Arien van Heek wonende in Neerlangbroek. Eerste comprn hadden den eigendom verkregen bij magenscheid op de 10 juli 1744 voor notaris Gerrit Wesseling.

Het verkochte is leengoed van den Huize Gerensteijn. Koopsom ƒ1180.

AT036a007          1752       8 febr

Heijmen Hendriksen en Margrita van Mispelaar echtelieden wonende in Stoutenburg verkopen aan Jelis van Mispelaar en Teunis Kuijer een Huijsinge, Schuur, bakhuis, berg en verdere opstal met 10 mergen land daarbij gelegen en nog 3 mergen meentland, staande en gelegen in Stoutenburg van ouds genaamd de Ruijter. Koopsom ƒ750.

AT036a007          1752       5 mrt

Huurcedulle van de Hofstede Hogenwel ger. Emiclaar gebruikt geweest bij Rijck Claasen.

Huurder Geurt Willemsen gewoond hebbende op ’t Erf de Geer.

Verhuurder Advocaat Rogier Camerbeecq als executeur van den boedel van Jufr. Clementia Camerbeecq in leven weduwe van de Heer Bernardus van der Huij.

Uitgenomen de keuken en klein keukentje annex en zolder daarboven blijven ten behoeve en verdienste van de eigenaars, alsmede de kampen land genaamd het half mergen en Hofje op de Schotkamp, de Geerkamp, Dijstelkamp, Roepakker en de kamp achter de boomgaard op de kaarte van Hoogewel getekend No 11, 12, 14, 15 en 18. 6 jaren à ƒ225 sjaars.

AT036a007          1752       10 nov

Huurcedulle van ’t Erf Lockhorst met zijn landerijen, schapsdriften, enz. uijtgesonderd dat de Heer verhuurder aan zich behouden zal de opkamer met een hoekje land naast de boomgaard met eijken plantsoen beplant.

Huurder Jannetje Hendriks, huijsvrouw van Jan Willemse wonende op Lockhorst den 4e maart 1752 bij gemelde Here op raport van commissaris ten deze gequalifiseert en geauthoriseert.

Verhuurder Hoog Welgeb. Heer Johan Adolf Baron van Renessse Heere van Lockhorst van Bergambacht en Ammerstol. 6 jaren ƒ430.

AT036a007          1752       —

Huurcontract van ’t Erf en Goed Calveen groot 30 mergen gelegen op Hoogland.

Huurder Aart Jansen van Roomen. Verhuurderesse Vrouwe Wijnande Emilia Maas wed. wijlen de Heer Diderick Hendrik Bekker. 6 jaren à ƒ170 sjaars.

AT036a006          1751       17 jan

Testament van Jacob Aalten van Putten weduwnaar van Heijltje Hendriks wonende op Ruijtenbeek onder ger. van Leusden. Bemaakt en verdeelt zijn inboedel aan de 2 kinderen Jan Jacobse van Putten en Aalt Jacobse van Putten.

AT036a006          1751       12 febr

Huurcontract van ’t Erf Engendaal in Soest.

Huurder Gijsbert Vlashof. Vorige huurder Huijg Lambertsen Post, huur beëindigd wegens pachtschuld, arrest op de boedel 18 januari jongstleden. Verhuurder eigenaar Hendrikus de Hoog.

6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT036a006          1751       8 mrt

Scheiding i.v.m. overlijden van Hendrik Jansen van Doesburg bestaande uit 2 mergen land en Huijsinge gelegen aan de Heijligenbergerbeek tussen Ruijtenbeek en Brevoort (Bavoort) (zie ook 2 juni 1751).

AT036a006          1751       25 mrt

Huurcontract van een Erf en Goed gelegen in de Nederbirkt onder ger. van Isselt (bestaandes uit  Huijs, schuur, 2 bergen en 2 schotten) met een maat land genaamd de Leusdermaath.

Huurder Jacob Jansen en Maria Jans echtelieden wonende op dit Erf.

Verhuurderesse Jufr. Geertruijd Maria van de Ruijgenduijst.

6 jaren à ƒ230 sjaars en een paar hoenders en een ham als toepacht.

AT036a006          1751       30 april

Hendrik Hannessen van de Hoefsloot verhuurt aan Willem Jansen wonende op het nabes. Erf een seeker Erf en Goed gelegen naast het Erf Lauwerenburg onder Hoogland. 4 jaren à ƒ124 sjaars.

AT036a006          1751       21 mei

Verklaring van huurcontract van ’t Erf Calveen groot 36 morgen aan Hannis Willemsen, den eigenaar verhuurder Meeuws Willemsen inmiddels overleden, door voogden van den onmundige kinderen.

6 jaren ingegaan 1748 tot 1753 à ƒ265 sjaars.

AT036a006          1751       22 aug

Brand Jansen wonende op Veld Op gelegen bij Leusden. Huurt van den Heer Jan van Goudoever wonende in Utrecht een zeker Erf en Goed gelegen in Leusbroek met Huis, schotten en bergen met 45 mergen land daarbij gelegen strekkende van de Zuijdwind tot aan de beek en over de beek tot Gerensteijn met conditie dat de eigenaars en bruikers van de Hofsteden Kleijn Sandbrink en Middenbroek, aan weerszijden van dit Erf gelegen met hare familie zullen vrij wesen van de Tol en over en weder rijden van de steeg naar Hamersveld.

6 jaren à ƒ230 sjaars en Tins, honde, coorn en paardjesgeld.

AT036a006          1751       17 sept.

Huurcontract van de Kleijne Biesert gelegen in Hamersveld.

Huurder Leendert Petersen. Verhuurder Aalbert Jansen Brinkensteijn. 4 jaren à ƒ99 + 18 st.

AT036a006          1751       22 okt

Huurcontract van de Hofstede Langevelt (Klijn Wijnbergen) gelegen in Asschat.

Verhuurder Aalbert Jansen van Brinkensteijn. Huurder Oth. Aalbertsen. 4 jaren à ƒ80 sjaars.

AT036a006          1751       5 nov

Dirk Jansen van Rijcklijkhuijzen gewoond hebbende op ’t Erf Hoogenwel en tegenwoordig op Rollecoot ger. Emiclaar. Hij regelt de boedel, pacht, enz. met zijn schoonzoon Rijck Claasen en dochter Metje Dirks. Comparant had erf Hoogewel ingehuurt 3 Dec. 1713.

AT036a006          1750       13 jan (of 1749)

Overleden Evert Meeuwsen, scheidinge tussen de weduwe Willempje Cornelis en haar onmundig zoontje Cornelis Evertsen. Aan haar toegescheiden de goederen des boedels waaronder het Erfje Buurdijk bestaande uit huis, schuur, berg en 12 morgen land gelegen op Hoogland.

Huwelijkse voorwaarden 14 januari 1750. Zij trouwt met Nicolaas Aartsen van Zuijlen.

AT036a006          1750       23 jan

Huurcontract van een Erf in de Bovenbirkt, eigenaar Gerrit Jansen Kok.

AT036a006          1750       20 febr

De Heer Lauwrens van Seelen verhuurt aan Lammert Willemsen wonende op de Langenoort de Hofstede Brevoort gelegen in Keulhorst ger. Hoogland bestaande uit verscheijde parceelen groot 40 mergen, gebruikt geweest bij Hendrik Geurtsen. 6 jaren à ƒ350 en de laatste 2 jaren voor ƒ400.

AT036a006          1750       22 febr

Gosen Cornelisse huurt van de erfgenamen van Rudolph van Goudoever een seecker Erfje met huis, schuur en berg met 2 mergen land gelegen in ’t nieuwe land ger. Emiclaar.

6 jaren à ƒ57. Laatst bij Reyer Barten gebruikt.

AT036a006          1750       17 april

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Lucassen laatst weduwnaar van Ida (Jans of Willems?) wonende op ’t Erf de Logt en Aleijda Jans.

Inbreng bruidegom inboedel, have en vee, geschat op ƒ600.

Inbreng bruid contant ƒ250 en bedden, wol en deken en meubilair geschat op ƒ250.

AT036a006          1750       1 mei

Boedelscheiding tussen Jan Lucassen en zijn 4 kinderen uit zijn eerste huwelijk met Ida (Willems?)

AT036a006          1750       7 aug

Hannes Willemsen, Jan Theunissen en Jan Willemsen Ruijter voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Meeuw Willemse overleden op ’t Erf Hogerhorst onder Hoogland ten eenre en Cornelis Lambertsen wonende op ’t Erf Dorresteijn (bij Leusden).

Zij verklaren dat hij Corn. Lambertsen het Erf Dorresteijn heeft gehuurd van overleden Meeuw Willemse met 18 mergen land onder deser stadsvrijheid daarbij behorende en de maath van 4 mergen onder Leusden met de schaapsweijde en halen van plaggen op de Leusderheijde.

6 jaren ingegaan Petri 22 februari 1749 à ƒ185 sjaars.

AT036a006          1750       9 okt

Overleden Theuntje Geurts nalatende hare man Hendrik Petersen en 3 onmundige kinderen Fijtje, Peter en Maria Hendriks.

Boedelscheiding aan de weduwnaar wordt toegescheiden Huijsinge, Hof en Hofstede met 16 danmaten land daar bijbehorende gelegen in de Neerduijst dicht bij de Haarsebrug onder ger. van de Duijst, de Haar en Sevenhuijzen.

AT036a006          1750       30 okt

Akte regeling en verzoening tussen Maria Teunis wed. van Hendrik Wulphertse en Hendrik Teunissen. Hendrik Teunissen had op de begravenis van Willem Reijersen genoemde Hendrik Wulphertsen een slag op zijn hoofd gegeven waarna hij den volgende dag overleed.

Allen wonende onder Hoevelaken.

AT036a006          1749       13 jan (of 1750)

Overleden Evert Meeuwsen, scheidinge tussen de weduwe Willempje Cornelis en haar onmundig zoontje Cornelis Evertsen. Aan haar toegescheiden de goederen des boedels waaronder het Erfje Buurdijk bestaande uit huis, schuur, berg en 12 morgen land gelegen op Hoogland.

Huwelijkse voorwaarden 14 januari 1750. Zij trouwt met Nicolaas Aartsen van Zuijlen.

AT036a006          1749       24 jan

Huurcontract. Gerrit Evertsen huurt van Laurens van Seelen een seker Huysinge, Hof en Hofstede met 10 danmaten land gelegen in de Slaag, het land bestaande uit 4 kampen achter den anderen strekkende van de voors Hofstede van de weg tot aan de wetering toe, zuidwaarts het Erf Krachtwijk door den huurder gebruikt en bekend. 6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT036a006          1749       31 jan

Overleden in Snorrenhoef Gerrit Woutersen nalatende zijn weduwe Hendrikje Geerlofs en 2 onmundige kinderen Grietje en Wouter Gerritsen.

Boedelscheiding tussen haar en de voogd van de kinderen Dirk Woutersen wonende in Leusbroek als oom paternel. In voldoening van vaders goed wordt aan de kinderen toegescheiden 4½ danmaten land in de polder de Haar, een som van ƒ100 welke Hendrikje Hendriks wed. van Wouter Gerritsen als grootmoeder onder zich genomen heeft. De weduwe zal hiervan de rente en het inkomen genieten van het polderland tot de kinderen meerderjarig of getrouwd zijn en beloofd tevens dat zij weduwe ook nog dan zal geven 4 beddelaken en 4 sloopen aan ieder boven het goud en zilver ten lijve van hun vader behoord bestaande uit 2 rijen zilveren hemdroks knoopen, 3 paar zilveren gespen, 2 zilveren knoopen tot de broek, 14 knoopen aan de broekspijpen en 2 gouden hems knoopen.

Aan de weduwe toegescheiden alle goederen der boedels, actiën en schulden daaronder begrepen ⅔ parten van 4 bouwland gelegen bij de Hoogesteeg op Hoogland.

Voorts verklaren Peel Goosense wonende in Stoutenburg en Hannis Willemse wonende op Swanenburg in Hamersveld als borgen bij maagenscheid op 26 Sept. 1743 ter presentie van den secretaris van Leusden aan haar kind Jan Hendriksen door Hendrik Jansen aan haar in echte verwekt voor vaders goed heeft toegescheiden.

AT036a006          1749       6 mrt

Huurcontract. Teunis Aartsen wonen op sekere Hofstede met ruim 9 mergen land gelegen in ’t Nieuwe land aan en op de Sneulder Eng onder gerechte Hoogland Emiclaar, huurt deze Hofstede weer in van Ir. Cornelis Groeneveld.

4 jaren à ƒ116 sjaars, toepacht o.a. een schepel rogge aan de pastoor tot Hoevelaken.

AT036a006          1749       10 april

Huurcontract Klein Sandbrink in Leusbroek. Jannetje Jans weduwe van Evert Hendriks van Boersen wonen op het Erf Klein Sandbrink in Leusbroek en Gerensteijn groot 38 mergen 877 roeden, reeds door comparante gebruikt. Huurt dit Erf weer en van de Heer Rudolf van Goudoever.

6 jaren à ƒ175 sjaars en een paar jaar den verhuurder en diens familie uit halen en op een hammetje tracteren.

AT036a006          1749       18 april

Huurcontract van ’t erf de Grift gelegen in Leusden. Hendrik Hannessen van de Hoefsloot en qualiteit als voogd over zijn minderjarige broeder en zusters verhuurt dit Erf weer aan Gerrit Teunissen groot 21½ mergen. 6 jaren à ƒ160 sjaars.

AT036a006          1749       5 juni

Hendrik Tijmensen en Claasje van Leeuwen echtelieden wonende in Hamersveld lenen van Jan van Zutphen ƒ500 en verbinden zich bij nalatigheid hunne goederen bestaande uit Huijsinge en opstal door haar getimmert op Erfpacht grond van Jan Evertsen in Hamersveld.

AT036a006          1749       22 juli

Huurcontract van ’t Erf Swarttuijne gelegen in Overseldert, groot volgens de laatste caarte27 danmaten 137 roeden met een stuk bouwland genaamd Hollo groot 3 mergen 372 roeden gelegen in Hoogland met nog eenige kampen land. Huurder Peter Meeuwsen reeds bruiker.

Verhuurder de Heer Jan van Lilaar. 6 jaren à ƒ200 sjaars.

AT036a006          1749       13 aug

Machtiging tot overdracht van een stuk land met boerenwoning aan de armen van het Hoogeland, zo groot en klein het selve gelegen is onder Hoogland bij de Keulhorsterweg a.d. eene zijde het Goed Gr. Wede en aan de ander zijde de Kleetersteeg, door Teunis Dirksen volgens coop cedulleden 24 maart 1730 voor mij notaris gepasseert gekocht.

AT036a006          1749       17 okt

Boedelscheiding tussen Teunis Aardsen weduwnaar van Evertje Elissen en zijn 3 onmondige kinderen Neeltje, Annetje en Aart Teunissen. Aan de kinderen toegescheiden bij meerderjarighed een ½ mergen land gelegen op de Sneulder Eng aan de Nieuwlandseweg, item ¼ part in de mergen veen gelegen in ’t Hooglanderveen strekkende tot aan de Laak, oostwaarts Jan Hendriks v.d. Wolfshaar en west Elbert Buysen v.d. Wolfshaar. Aan hun moeders kleren, een boeren kist, een zilver oorijzer met 2 gouden stukken, een goud slot met een rood bloedkoralen ketting, en een zilver kruisje, 2 paar zilveren vrouwe knopen, een zilveren beugel of ƒ20, een kerkboekje met 2 zilveren krappen en nog een met een krap.

Waartegen de weduwnaar krijgt aanbedeelt het huis, erf en landerijen gelegen in ’t Nieuwe land, door hem bewoond en gebruikt en de inboedel, Have en vee en huisraad.

Deze scheiding i.v.m. zijn volgend huwelijk op 17 okt. En Petronella Wouters.

AT036a006          1749       14 nov

Huurcontract van de boerenwoning van de Heerlijkheid Grimmensteijn bij Eembrugge met 57 danmaten land.

Verhuurders Rogier Camerbeecq eigenaar voor de eene helft en Jacob Oudendoelen, Maria Oudendoelen en Matheus Oudendoelen eigenaren van de anderen helft.

Zij verhuren dit Goed aan Cornelis Cornelissen van Seijst. 6 jaren, 1ste 2 jaren voor ƒ400, laatste 4 jaren voor ƒ550.

AT036a006          1749       30 nov

Huurcontract van een Erf (naast de Zuidwind) gelegen in Hamersveld.

Verhuurder Geertruijd van de Peg weduwe van Renger van Roomen voor ¾ parten en Hendrik Corsen gehuwd met Maria van Moorselaar tevoren wed. van Aris van Roomen de jonge als behoud vader over Weijntje v. Roomen voor ¼ part. Huurder Hendrik Cornelisse reeds lange jaren bruiker.

8 jaren à ƒ250 sjaars.

AT036a006          1749       22 dec

Overschrijving van een Plegt Obligatie van ƒ700 staande op ’t Erf Leijdenhorst in Hoevelaken aan Anthonie Braakman.

AT036a006          1748       1 jan

Huwelijkse voorwaarden tussen Gerrit Epskamp ouderloos jongeman van Borker toekomstige bruidegom en Annetje Dirks Weltevreden.

AT036a006          1748       24 jan

I.v.m. pachtschuld doet Wouter Barten Haan wonende op ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg, gehuwd met Theunisje Hendriks, zijn inboedel, have en vee en gewassen te velde over aan de erfgenamen van wijlen de heer Borgm. Antoni van Goudoever.

AT036a006          1748       6 mrt

De heer Abraham Cornelis Oudenhoven, schout en gadermeester van Leusden verkoopt dit ambt aan Carel van Coevorden schepen en raad deses stad voor ƒ4650.

Indien de ambachtsvrouwe van Leusden dit niet belieft is de koop vernietigd.

AT036a006          1748       8 mrt

Op het Erf Gr. Zandbrink gelegen in Snorrenhoef overleden Jan Jacobsen en Jannetje Herms echtelieden nalatende 5 kinderen Jacob, Hermen, Peter, Lambert en Evertje Jans(en).

Aan Hermen Jansen wordt de inboedel, have en vee actiën en schulden toegescheiden waartegen hij de anderen kost en schadeloos houdt en aan ieder uitkeert een som van ƒ100.

AT036a006          1748       29 mrt

Huurcontract van ’t Erf Westerlaak gelegen in Zevenhuijzen ger. de Haar, Duijst en Zevenhuijzen.

Verhuurderesse vrouwe Maria Anna Lossy wed. van de Heer Gerbrand Sasse.

Huurder Cornelis Cornelisse van der Horst (het erf groot 42 danmaten).

6 jaren à ƒ280 sjaars ¼ deel boter en een beest weijden voor niet jaarlijks tot toepacht.

AT036a006          1748       13 aug

Overleden Aaltje Jans nalatende hare weduwnaar Theunis Geurtsen, wonende op Hoogland en een onmundig dochtertje Aaltje.

In verband met volgend huwelijk boedelscheiding aan hem toegescheiden inboedel, have en vee, hoij en stroo, koorn te velde, melk en bouwgereedschap, actiën in schulden, enz. bij de huwelijkse voorwaarden op 25 aug. getaxeerd op ƒ1800.

Moet hier tegen zijn dochter indemneren kost en schadeloos te stellen en uit keren bij meerderjarig of trouwdag hare moedersgoed de zilveren beugel, 2 gouden ringen, bloedkoralen, ketting met goud slot, een paar gouden spelden, zilver oorijzer met 2 gouden stukken daaraan, een boek met twee zilveren krappen, een paar zilveren schoengespen, lakens, mutsen, enz. en twee rijksdaalders.

AT036a006          1748       8 nov

Huurcontract van ’t Erf de Wetering te Hoogland.

Huurderesse Evertje Hessels wed. van Evert Cornelisse. Verhuurder Pieter Becker.

Huurderesse moet een nieuwe deel leggen. 6 jaren à ƒ199 + 18 st.

AT036a006          1748       22 nov

Rijk Aalbertse en Reyertje Hendriks (egtelieden) wonende op Kleijn Krakhorst in Hamersveld, zij verkopen aan Jan Cornelissen, jongeman, (als Veniam Ostatis?) van de Ed. Hove van Utrecht geobtimeert hebbende met Hendrikje Cornelis wed. van Hendrik Reijersen woonachtig in Hamersveld eenige Have en vee, hooi, stroo en koorn te velde, enz. dit voor de som van ƒ1100 en dat de kopers a.s. week ’t zij dinsdag of woensdag het voors Erf met de landerijen daar bij behorende als van Cornelis Aelten en Aaltje Egberts, apart gehuurd wordende, zullen betrekken en aanvaarden.

AT036a006          1748       29 nov

Jufr. Ida van Lilaar verhuurt aan Herman Jansen Zeijl een zeker Erf en Goed met de landerijen gelegen in Hamersveld. Buiten huur gehouden het land dat door Jufr. compr bepoot en gezaaid is alsmede nog een kampje land om te bepoten of bezaijen met eikels, alsmede het land dat Erfpacht is uitgeslagen alwaar een huisje op gezet is.

 1 jaar à ƒ135.

AT036a006          1748       20 dec

Verhuur van een Erf en goed in de Nederbirkt onder Isselt groot 18 mergen en een maat van 4 mergen. Verhuurderesse Vr. Alida van Lilaar wed. Muijlwijk.

Huurder Jorden Klaassen. 6 jaren à ƒ255 sjaars.

AT036a006          1747       4 jan

Huwelijkse voorwaarden van Heer Willem Methorst en Vr. Sara Elisabeth van Spall wed. van den Heer Johannes van Lochem (?) (deze akte is nog verregeld).

AT036a006          1747       7 febr

Estimatie van de goederen van Vrouwe Anna van Bemmel overleden 1735 en daarna in 1739 Anthoni van Goudoever in leven echtelieden nalatende drie kinderen, Rudolf voor ⅓ part, Everarda (overl.) in leven huisvrouw van Diderick Comeus Wijborgh voor ⅓ part en Jan van Goudoever voor de laatste 3e part.

Everarda had 5 kinderen

1e Lot – De goederen bestaande o.a.

 • Het Erf Middenbroek gelegen in Leusderbroek groot 20 mergen met nog 7 mergen in Suidbroek onder Gerensteijn in huure bij Aart Dirkse van de Wetering. Geschat op ƒ2800.
 • Item een Erf mede in Leusderbroek naast het voors Erf Middenbroek door Gijsbert Woutersen gebruikt, groot 42 mergen 377 roeden. Gelegen in Leusderbroek en Gerensteijn. Geschat op ƒ3600.
 • Diverse kampen polderland.
 • De thiend met het Erf den Oldenrijst en de grooten kamp grof en smal in Stoutenburg. Leenroerig aan de Huize Nijvelt.

2de Lot

 • Het Erf Kleijn Sandbrink gelegen in Leusderbroek en in Zuurbroek groot 38 mergen, gebruikt bij de Wed. Evert Boersen. Geschat op ƒ3300.
 • Een huis in Amersfoort en Polderland.

3de lot –

 • Het erf Daatselaar gelegen in Stoutenburg naast de Herberg de Ruijter groot 48 mergen, gebruikt bij Wouter Barten Haan. Geschat op ƒ2500.
 • Verders Polderland en een Grashof in Bunschoten.

Rudolf van Goudoever trok lot No. 1, Middelbroek.

Jan van Goudoever trok lot No. 2, Klein Sandbrink.

En Dirk Wijborg trok lot No.3, Daatselaar.

AT036a006          1747       28 april

Cornelis Gerritsen huurt weer in van Hendrik Hannessen van de Hoefsloot een zekere Hofstede met landerijen groot 19 danmaten gelegen in Overseldert ger. Hoogland, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ122 sjaars.

AT036a006          1747       23 juni

Peel Woutersen weduwnaar van Maria Hendriks wonende in ’t Veentje onder Leusden benoemd tot executeurs over zijn boedel Willem Lagerweij schout van Geerenstijn. Jacob Jansen en Saar Ravesloot.

AT036a006          1747       29 sept

Huurcontract van zeker Erf en Goed, Huis en Hofstede met de landerijen gelegen in Hamersveld, tegenwoordig gebruikt bij de wed. Theunis Albertse.

Huurder Jan Jansen wonende in Hamersveld.

Verhuurder Willem Theunissen voor 2/5.

Jan Aartsen Kuijer als vader en voogd van zijn 3 onmundige kinderen in egte verwekt bij Annetje (Arrisje (?)) Theunis voor 1/5.

Peter Aartse Kuijer, gehuwd met Geertje Theunis voor 1/5 en Hendrik Albertsen als voogd over Theunis Theunissen voor de laatste 1/5 part. 6 jaren à ƒ97 sjaars.

AT036a005          1746       14 jan

Huurcontract van de Sandbrinker molen in Leusden.

AT036a005          1746       4 febr

Huurcontract van ’t Erf Calveen gelegen in Hoogland groot 30 mergen.

Huurder Aart Jansen van Roomen reeds bruiker. Verhuurder Hendrik Diderick Bekker.

6 jaren, 1ste 3jaar om ƒ165, laatste 3 jaar om ƒ170.

AT036a005          1746       18 febr

Scheiding en regeling van de goederen tussen Jacob Jordensen ten eenre en Anna Cornelis ten andere zijde echtelieden wonende op Moorst onder Woudenberg. Gaan voortaan gescheiden leven om verder oneenigheden te voorkomen.

AT036a005          1746       15 april

Huurcontract van ’t Erf Daatselaar (naast de Ruijter) in Stoutenburg (van 1745).

Huurder Wouter Barten Haan.Verhuurders de Erfgenamen van de Heer Borgemeester Goudoever.

6 jaren à ƒ140 (ingaande 1745).

AT036a005          1745       2 juni

Testament van Gerrit Verschuur en Jufr. Francina van Borgereijen echtelieden borger van deser stad. Waarin genoemd div. Huisjes in Amersfoort, 4 mergen tabaksland genaamd Molshoop met schuur en woning gelegen aan de Liendertseweg.

’t Erf Liendert en 3 mergen land op Schothorst genaamd de Bloemendaletjes.

AT036a005          1745       4 juli

Uitgifte van een erfpacht aan Geurt Barensen wonende in Stoutenburg.

Groot ½ mergen, gelegen in de meent.

AT036a005          1745       8 okt en 20 mei 1746

Is komen te overlijden Theunis Aalbertsen Voskuijlen nalatende zijn weduwe Evertje Willems wonende in Hamersveld en tot zijne kinderen erfgenamen Hannes, Willem, Hendrik en Jan Theunissen. Mitsgaarders nog Albert Theunissen, de kinderen van Arrisje Theunis, Willem Theunissen, Geertje Theunis en Theunis Theunissen door hem in een eerder huwelijk verwekt bij Brigje Willems. Onder de familie wordt verdeeld den Hofstede in Hamersveld getaxeerd op ƒ1500.

En de Hofstede de Pol in Leusbroek getaxeerd op ƒ200.

AT036a005          1745       10 dec

Uitgifte van een Erfpacht van 200 roeden gelegen in Hamersveld naast het Erf of Huijs Swanenburg, naar de kant van Leusderbroek.

Uitgegeven door Jufr. Ida Theodora van Lilaar aan Cornelis Thijmensen de Wit, wonende in Hamersveld. ƒ 15 jaarlijks.

AT036a005          1745       10 dec

Verhuur van een Erf gelegen in de Hoge Birkt in Soest aan Jan Aarsen Bakker.

AT036a005          1745       31 dec

Huurcontract van ’t Erf Middenbroek gelegen in Leusderbroek. Huurder Aart Dirkse.

Verhuurder de Erfgenamen van de Heer van Goudoever. 6 jaar à ƒ150 jaars.

AT036a005          1744       4 jan

Akte omtrent goederen van Isselt.

AT036a005          1744       20 jan

Huurcontract van ’t Erf Dorensteijn onder Amersfoort.

Huurder Cornelis Jan Lambertsen. Verhuurder Meeuws Willemsen wonende op Hoogerhorst ger. Hoogland (condities als in volgen contracten). 6 jaren à ƒ185 sjaars.

AT036a005          1744       14 mrt

Scheiding van een zeker Erf in Leusderbroek groot 20 mergen met huisinge, berg en schuur en verder getimmerte met omtrent 20 mergen lands gelegen in het Leusderbroek. Oost en West de conventen binnen Amersfoort met polderland.

Scheiding wegens overlijden van Hendrikje Jans overleden in 1743 wed. en boedelhoudster van Jacob Jacobsen, ondegenoemde comparanten schoonmoeder.

1ste comparant Aart Dirkse v.d. Wetering weduwnaar van Theunisje Jacobs wonende in Leusbroek.

2ᵈᵉ comparant Theunis Meijnsen van Ginkel wonende in Nijkerk gehuwd met Hansje Jacobs.

1ste comparant wordt toegescheiden den vierde portie van het Erf in Leusderbroek boven den helft die reeds aan hem competeerde en de helft van de 4 danmaten in de Bovenrijst.

1ste comparant keert aan de tweede uit aan de 2ᵈe ƒ750.

Het Erf wordt gebruikt en bewoond door Wilhelmina Ariens van Ravensloot wed. Cornelis Bosch.

AT036a005          1744       19 april

Huurcontract van het Erf en Goed Calveen met zijn boeren huijsinge, bergen en schuur en landerijen gelegen onder Hoogland. Niet inbegrepen den Heeren huijsinge, boomgaard en tuinen.

Verhuurder Arnoldus Franciscus van Roosendaal. Huurder Jan Hendriksen wonende onder Nijkerk.

6 jaren vanaf Petri voorleden mei 1744 sjaarlijks om ƒ199 – 18 st.

AT036a005          1744       24 juli

Verhuur van een Erfje gelegen onder Leusden tussen de kerk van Leusden en het Swarte Bergje.

Verhuurderresse Maria Saaren wed. van Dirk Aalten. Huurder Peter Jacobsen reeds bruiker.

6 jaren à ƒ24 sjaars.

AT036a005          1744       30 aug

Evert Willems Boon wonende op een Erf met landerijen in de Birkt onder Isselt. Heeft pachtschuld aan de Jufr. Everarda Maria en Geertruijd Maria van Ruijgenduijst ongehuwde dochters.

Regeling voor de betaling van de pachtschuld en hij gaat het Erf verlaten.

AT036a005          1744       24 sept

Huwelijkse voorwaarden tussen Andries Gerritsen Buijtenhuijs, weduwnaar van Willempje Jochems wonende in Sevenhuijsen en Hermina Gijsberts van Westerveld, de bruid geassisteerd met haar vader Gijsbert Woutersen wonende op het Erf Westerveld in Calenbroek onder Barneveld.

Inbreng bruidegom de goederen bij maagenscheid toegescheiden bij akte voor Notaris van Bemmel.

Inbreng bruid haar portie in ’t Erf Westerveld en ƒ200.

AT036a005          1744       23 oct

Huurcontract van een Erf met huijs, schuur, 2 bergen en 2 schotten met de landerijen gelegen in de Nederbirkt onder Isselt met nog een maat land genaamd de Leusdermaat, groot 3 danmaten.

Verhuurderesse Jufr. Geertruijd Maria van de Ruijgenduijst meerdj. ongehuwd dochter.

Huurder Jacob Jansen en Maria Jans echtl. wonende op Sandbrink.

6 jaren, het 1ste jaar ƒ200, de laatste 5 jaren om ƒ230 en 4 paar jonge hoenders.

AT036a005          1744       26 nov

Huwelijkse voorwaarden tussen Aart Dirkse van de Wetering weduwnaar van Theunisje Jacobs wonende in Leusbroek en Grietje Jans wed. van Lambertus Jansen wonende te Leusden.

Inbreng bruidegom de goederen aanbedeelt bij akte van maagenscheid den (14) 20 maart 1744.

Inbreng bruid ƒ200.

AT036a005          1744       27 nov

Testament van Evert Petersen van Rossenberg weduwnaar van Hendrikje Theunis wonende in Hamersveld en hij begeert dat zijn zoon Jan Evertsen en zijn huijsvrouw Annetje Everts ofte haare kinderen comparants Erf met de landerijen groot 19 mergen gelegen in Hamersveld genaamd Rossenberg door de comparant gebruikt. Het erf 30 agtereenvolgende jaren in huur krijgt op volgende conditiën pachtsom van ƒ80 sjaars, betalen de lasten jaarlijks ontvangen de erfpacht die wegens de kerk jaarlijks betaald wordt ter somme van ƒ18, alsmede de erfpacht van ƒ19 te lasten van Hendrik Tijmensen.

AT036a005          1744       27 nov

Jan Jansen Stof(k)bergen en Elisabeth Jans Stof(k)bergen broeder en zuster, bijde nog ongehuwd, wonende op Hamersveld, hun ouders Jan Stofbergen en Elisabeth Jans Spruijt beijden overleden.

Accoord gemaakt weeneer een van bijde zou gaan trouwen dan gehelen boedel en nalatingschap blijft aan de anderen (ongehuwd). Dat de tweede comparante eerdaags van de 1ste comparant af tetreken en te begeven in den huwelijken staat verklaart zij af te zien van hare ouders boedel.

AT036a005          1743       3 febr

Huurcontract van een Erf in Zevenhuizen groot 8 danmaten en nog 17 danmaten in de Nederduijst.

Verhuurderresse Vrouwe Maria Anna Loszij wed. van Gerbrand Sasse.

Huurder Cornelis Cornelisse van der Horst. 6 jaren à ƒ225 sjaars en drie half vierendeel boter.

AT036a005          1743       8 mrt

Jan Theunissen wonende op Klein Calveen ger. Hoogland huurt van den Heer Mr. Isaak Mol 6 danmaten gelegen in de polder de Duijst. 4 jaren à ƒ40 sjaars.

AT036a005          1743       8 mrt

Evert Cornelisse wonende op ’t Erf de Wetering ger. Hoogland. Huurcontract van Polderland.

AT036a005          1743       28 mrt

De heer Jacob Hofman, Schout van ’t Hogeland en Emiclaar en Maria Lemmers echt. wonende op de Hofstede Groot Wede onder ger. Hoogland.

Zij stellen hier in deze akte den langstlevende tot voogden over hun onmundige kinder en bij bijder overlijden den Heeren Dirk Loogen en Joan Mountaban.

AT036a005          1743       10 mei

Huurcontract van 19 danmaten en 363 roeden lands genaamd Grimmenstijn gelegen in Eemlands polder door Gijsbert Hendriksen wonende op Keulhorst en Hendrik Theunissen wonende op Calveen, beijde onder Hoogland van de Erfgenamen van Anthoni van Goudoever. 4 jaren à ƒ150 sjaars.

AT036a005          1743       16 aug

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jordensen, mindj. j. geassisteerd met zijn vader Jorden Evertsen wonende op Hoogland en Geertruijd Cornelis meerdj. j.d. geassisteerd met haare moeder Burgje Jans huijsvrouw van Rijk Woutersen tevoren van Cornelis Evertsen woonachtig in Hamersveld.

Inbreng bruidgom ƒ100. Inbreng bruid ƒ1000 door haar van hare oom Jan Evertse onlangs aangeerft.

AT036a005          1743       25 okt

Testament Theunis Aardse Kuijer en Dirkje Cornelis Alberts wonende aan de Eemsendijk onder Eembrugge.

AT036a005          1743       8 nov

Huurcontract van een Erf en Goed met de landerijen in Leusbroek en Zuurbroek genaamd Kl. Sandbrink groot 38 mergen 377 roeden gelegen in het Leusderbroek.

Verhuurder de erfgenamen van Anthoni van Goudoever. Huurder Evert Hendrikse Boersen. 6 jaren, de eerste 5 jaren om ƒ200 en het laatste jaar om ƒ199 + 18 st.

AT036a004          1742       31 jan

Is overleden Thijmen Hendriksen nagelaaten zijne weduwe Fijtje Hendriks en 6 kinderen Grietje, Aaltje, Hendrik, Odilia, Dirkje en Rijkje, alle onmundig.

In den boedel bevinden een huijsinge staande op erfpacht genaamd de Tintel op Hoogland i.v.m. het a.s. huwelijk van Fijtje Hendriks met Hendrik Gerritsen weduwnaar van Gerritje Aalbers. Boedelbescheiding tussen haar en Aart Hendriksen als voogd van de kinderen.

Huwelijk voornemens dito 31 januari.

AT036a004          1742       2 febr

Gerritje Ruij weduwe van Dirk van Amerongen wonende tot Hoevelaken verkoopt aan Jan van Deuveren Mr. Chirugijn, wonende in Amersfoort het Erf en Goed met huisinge, hof en hofstede met 5 mergen bouwland en hei of ander veld daaraan behorende genaamd de Keut gelegen onder Emiclaar naast het Erf Hateveen de koper mede toe behoorden (met inbegrepen eenige erfpachten).

Koopsom ƒ1199.

AT036a004          1742       23 mrt

Rutger Jansen en Evertje Jans echtelieden wonende in de Harskamp onder Gelderland. Zij verkopen aan Gerritje Ruij weduwe van Dirk van Amerongen wonende in Hoevelaken een wind koornmolen, alsmede een Huijsinge en Hofstede daarbij de voors molen gelegen staande in de gerecht Sandbrink onder den Carspele Leusden genaamd de Sandbrinker molenwerende het verkogte leengoed van de Huize Gerensteijn. Koopsom ƒ1400.

AT036a004          1742       12 juli

De Heren Diderick Cornelis Wijborgh bergm. den stad en Gerbrand Johan Wijborg erfgenamen van de Heer Dirk van Ommeren (oud schepen) volgens maagenscheid op den 17 aug. 1725 voor notaris Steven van Brinkensteijn waarin zij het recht hebben verkregen tot ƒ1200 resterende kooppenningen van onder genoemde Erfjes en landerijen  door voorn Dirk van Ommeren op den 6 jan. 1715 aan Hendrik Claassen Veenendaal en zijn huisvrouw verkocht.

De heren comprn machtigen Ir. Henricus van Geijtenbeek wonende te Woudenberg om de onder genoemde goederen te transporteeren en over te geven aan Hendrik Claassen Veenendaal.

Ten 1ste seeker 18 mergen lands met twee huijzen en verder getimmerte daarop staande gelegen onder de Carspele van Leusden in de (Marense Blok?) daar oostwaarts de Haarweg, suijd en noord de erfgenamen van Georguis Bosch, westwaard het gemene veltstuk, naast gelegen zijn wesende het Erf daar het eene huijsje op staat groot 10 mergen, het andere Hofstedje groot 2 morgen genaamd de Heuvel in de wandeling genaamd hoog en laag Caenje, nevens het daghuurdershuijsje in sijn wallen liggende is met nog omtrent 6 morgen gelegen in de Eng tesamen 18 mergen thiend plichtig aan de Heeren van de Dom te Utrecht. Verders nog landerijen in Woudenberg en Maarn.

AT036a004          1742       20 juli

Huurcontract aan Evert Willemse Boon, zie huurcontract 30 aug. 1744, heeft pachtschuld.

3 jaren à ƒ200 wordt 23 Okt. 1744 verhuurt aan Jacob Jansen.

AT036a004          1742       3 sept

Testament van Geertruijd Jans Schothorst oud 16 jaren wonende onder Leusden bij de kerk is ziekelijk zij benoemd tot hare eenige erfgenaam haar vader Jan Cornelisse Schothorst.

AT036a004          1742       23 sept

Huurcontract van de Boerenwoning, schot, berg en schuur met de landerijen daaraan behorende genaamd Nimmerdor onder Amersfoort en in ’t Veldschoor. Verhuurder de Heer Diderick Wijborg.

Huurder Peter Jansen en Gerretie Geerlofs echt. wonende onder gerechte van Asschat (Ges(asgat).

Vorige bruiker Teunis Jansz. 6 jaren à ƒ240 sjaars.

AT036a004          1742       19 okt

Huurcontract van een Hofstede in Overzeldert groot 19 danmaten.

Verhuurder Hendrik Hannessen Hoefsloot. Huurder Cornelis Gerritsen. 6 jaren à ƒ135 sjaars.

AT036a004          1742       26 okt

Uitgifte van Erfpachten op Hoogland door Weled. Gest. Heer Diederick Wijborg als gemachtigde van vrouwe Cornelia Henrietha van Weede douairière van de Heer Daniel de Leeuw in leven raad ter vergaderinge v.d. Ed. Mog. Heer Staaten van Utrecht.

 1. aan Theunis Jansen v.d. Voorst mr. timmerman een Campje land bij de Toolik zijnde het Triangeltje. Reeds uitgegeven aan Peter Melissen op 12 sept. 1717.
 2. Dito bij de Toolik
 3. Dito bij de Tintel

Koopsom ƒ799 + 19 st.

AT036a004          1742       11 nov

Jan Cornelisse Schothorst huurt van de Heer D. Wijborg 4 mergen in de Veldschoren.

4 jaren à ƒ48 sjaars.

AT036a004          1742       30 nov

Huurcontract van een Erf en Goed gelegen in Leusbroek en Zuurbroek groot 45 morgen strekkende van de Zuidwest tot de beek over de beek tot Geerensteijn.

Verhuurder de erfgenamen van Anthoni van Goudoever.

Huurder Gijsbert Woutersen en Marritje Theunis echtl.

6 jaren à ƒ230 sjaars en de heren verhuurders zullen vrij van tol weren op de steeg naar Hamersveld.

AT036a004          1742       8 dec

Huurcontract van een Huijsinge, Hof en Hofstede, enz. groot ruim 11 mergen gelegen uit Nieuwe land aan en op de Sneuldereng in de polder de Hond en de Slaag ger. Hoogland Emmiclaar.

Verhuurder Ir. Cornelis Groenensteijn wonende tot Utrecht.

Huurder Theunis Aardsen reeds bruiker en Evertje Elissen echtl. 4 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a004          1742       23 dec

Huurcontract van ’t Erf de Grift met 9 mergen land bij den huurder reeds eenige jaren gebruikt.

Item 4 mergen bij Cornelis Roelen nog 2½ mergen, bij Jan Roelen nog 6 morgen, bij de eigenaars zelf gebruikt geweest gelegen onder Leusden.

Verhuurder Hendrik Hannessen van de Hoefsloot als voogd over zijne onmundige Broeders en Zusters Albert, Maria, Weympje en Woutertje. Huurder Geert Theunissen. 6 jaren à ƒ158 sjaars.

AT036a004          1741       10 febr

Huurcontract van Huijsinge en Hofstede met 10 danmaten land gelegen in de Slaag bestaande het land in 4 kampen achter de anderen strekkende van de Huijsinge tot aan de Wetering, zuidwaarts het erf Krachtwijk. Verhuurder Laurens van Seelen. Huurder Geert Evertsen vorige huurder Geurt Jansen.

6 jaren à ƒ130 sjaars.

AT036a004          1741       3 nov

Gijsbert Hendrikse wonende op Oud Coelhorst en Theunis Geurtsen wonende op Weerhorst kunnen van Gerrad van Wisseling als gemachtigde van de HeerGeorgius Marcus Warrijschepen der stad Briele gehuwd met Wilhelmina Alida Blootenburg en haar zuster een stuk bouwland genaamd de Vagekamp op Hoogland gebruik geweest bij Evert Gerritsen. 12 jaren à ƒ40 sjaars.

AT036a004          1741       17nov

Hendrik Fransen wonende op ’t Erf Kleijn Vlastuijne onder Woudenberg huurt dit Erf van de regenten van de Poth te Amersfoort. 6 jaren à ƒ46 sjaars.

AT036a004          1740       1 juli

Hendrik Lammertse Post wonende op de Swarte Goor huurt Polderland gelegen in de bekaijde maaten in Bunschoten. Verhuurder de Heer Aloisius Hooft van Huijsduijnen.

AT036a004          1740       17 sept

In deze akte vermeld scheiding van 2 huizen nu tot een huis gemaakt op de hoek ’t Spoeij naast het St. Aagten Clooster tegenwoordig toebehorende aan Mechteld van Bemmel.

AT036a004          1740       14 nov

Contract om samen te tabakken tussen Johannes de Vries ten eenre en Jan Helmigh ten andere. Den eerste compr zal leveren het gebruik van zijn land genaamd Nieuwenhorst in Stoutenburg met de tabaksschuur daar opstaande zoovere het den 1ste comprnt toebehoort met nog een hoek land bij ’t Houten Huisje. Contract voor 3 jaar. .

AT036a003          1739       13 febr

In deze boedelbeschrijving het volgende Willem Knoppert den oudste wonende in Stoutenburg, Reijer Petersen wonende in Woudenberg gehuwd met Cornelisje Knoppert, Hiijgo Theunisse Knoppert tegenwoordig zich ophoudende aan den Berg (schaapherder?) een nagelaten zoon van Theunis Knoppert. Verders voogden over minderjarigen kinderen, enz.

(Gerrit Willem Knoppert als in eerste en tweede huwelijk getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden nooit den boedel verekend met de voorkinderen.)

Jannetje Willemse als weduwe boedelhoudster van Gerrit Willemse Knoppert was tot hare dood blijven zitten edoch hadde sij weduwe van den boedel op de 5 febr. 1727 doen maaken staat en inventaris bij welke gebleken is dat Willem Gerritsen Knoppert de jinste de voorn. onmundige haar vader aan dien boedel schuldig was interest wegens den uit koop van den boedel op Middelmoorst een som van ƒ308 + 14 st. + 8 pen. Verders den boedel verrekend.

AT036a003          1739       20 febr

Regeling betreffende een Erfpachtgoed bestaande uit twee mergen land met getimmerte gelegen bij het Erf de Santhaar op ’t Hoogland. Get. Grietje Wouters.

AT036a003          1739       20 mrt

Huurcontract van het Erf Emiclaar met de Leeuwenkamp onder ger. Emiclaar.

Huurders Jan Hesselsen en Geertje Peters echtl. Verhuurderesse Vr. Maria Elisabeth Agnes Foeijt vrouwe van Emiclaar. 6 jaren à ƒ399 sjaars boven ½ mud weijt, een vet lam, een schepel boekweijt, 4 paar jonge hoenders, een vierendeel boter.

AT036a003          1739       10 april

Huurcontract van polderland door Jan Theunissen waaruit blijkt dat hij op Klein Calveen woont.

AT036a003          1739       10 april

Huurcontract van de Hofstede van Nimmerdor.

Huurders Theunis Jansen, Haarman en Grietje Theunis echtel. Met 4 morgen in de Veltschoren, reeds huurders. Verhuurder de Heer Diderick Wijborch raad en cameraar der stad Amersfoort.

6 jaren, 1ste jaar ƒ199, de 5 volgende jaren ƒ200.

AT036a003          1739       5 juni

Testament van Jan Evertsen meerdj. ongehuwde jongeman wonende in Hamersveld prelegateerd aan zijne nigte Hendrikje Cornelis dogter van zijn overledene broeder Cornelis Evertsen een somma van ƒ200 boven de kist staande int logement van hem comparant met een stukje wit linnen en verder tot universele erfgenamen de 5 naargelate kinderen van zijn bovengenoemde overleden broeder.

AT036a003          1739       7 aug

Huurcontract van het Erf en Goed Calveen op Hoogland groot 30 mergen.

Huurder Aart Jansen van Roomen. Verhuurder de Heer Hendrik Diderick Becker raad vice canselier enz. tot Eleve. 6 jaren à ƒ180 sjaars.

AT036a003          1739       14 aug

Huurcontract van het Polkampje in Eemland. 6 jaren à ƒ16 sjaars.

AT036a003          1739       5 sept

Machtiging op Steven van Brinkensteijn om te verkopen het Bos genaamd Snoeksheuvel groot 19 mergen 71 roeden door Geertrudes Peperhoven, H. Peperhoven en Johanna Huurmans.

AT036a003          1739       13 sept

Huurcontract van het Erf Boelenhoef op Hoogland achter den Ham.

Huurders Wandert Hendriksen Langelaer en Gesina Willems v.d. Wijnberg echtl.

Verhuurder Ir. Joan Dalenkamp wijncoper. 6 jaren ƒ140, boven ¼ deel boter.

AT036a003          1739       18 sept

Huurcontract van ’t Erf Middenbroek gelegen in Leusbroek en Suijrbroek groot 27 mergen.

Huurder Aart Dirksen. Verhuurder Erfgenamen van Anthoni van Goudoever.

6 jaren ƒ150 boven Tins, honde, coorn en paardjesgeld jaarlijks.

AT036a003          1739       30 okt

Jan Aardse wonende in ’t Nieuwe land huurt van de Armen de Pot in Amersfoort 4 mergen land aldaar gelegen op Hoogland gebruikt door Tijmen Hendriksen. 6 jaren à ƒ38 sjaars.

AT036a003          1739       30 okt

Huurcontract van Erf en Goed Daatselaar gelegen in Stoutenburg groot 49 mergen, mitsgaders 2 bijensteden, één agter op de Eng bij ’t sparrenboompje, de ander op de achterste 5 morgen.

Huurder Wouter Barten Haan. Verhuurder de Erfgenamen Van Antoni van Goudoever.

6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a003          1739       13 nov

Huurcontract van een perceel land genaamd De Broodheuvel. Huurder Coenraad Claassen wonende op de Broodheuvel ger. Hoogland. Verhuurder Armen de Poth. 6 jaren à ƒ30 sjaars.

AT036a003          1739       13 nov

Heimen Hermsen van Hul en Aaltje Gijsberts de Cruijf wonende in Leusden besluiten na de derde afkondiging hun huwelijk niet te laten doorgaan. Mede ondertekend door Saar Aalten

AT036a003          1738       1 aug

Lambert Jansen wonende op Kleijn Landaar huurt deze Hofstede weer in van de Armen de Pot te Amersfoort. 6 jaren à ƒ140 sjaars.

AT036a003          1738       1 aug

Huurcontract van ’t Erf de Wetering met 6 danmaten Polderland gelegen op Hoogland.

Huurder Evert Cornelisse en Evertje Hessels echtl.

Verhuurders de Heer Johan de Goeije en Jufr. Maria de Wijs echtel.

6 jaren à ƒ200 sjaars.

Huurders hadden pachtschuld over de jaren 1734 ƒ 58.

Deze werd kwijtgescholden }     1735      ƒ270.

                Deze werd kwijtgescholden }     1736      ƒ270.

                                                                                                                                              ——

                                                                                                                             samen  ƒ598

Moeten de jaren 1737-1738 betalen à ƒ270.

AT036a003          1738       29 aug

Marritje Gerrits laatst weduwe van Cornelis Geurtsen ten eenre en Evert Cornelisse ten andere zijde beijde wonende op ’t Erf de Wetering op Hoogland. 1ste comparante was schuldig inzake kost en inwoning begroot op ƒ150. Om dit bedrag te voldoen geeft zij haar inboedel, goud en zilver over aan Evert Cornelisse.

AT036a003          1738       1 sept

Contract tussen Willem Froger en Jacob Abrahams dat zij samen zullen maken en fabireceren allerhande soorten (Rappe) of snuiftabak.

AT036a003          1737       1 febr

Maria Saaren wed. van Peter Otten wonende in Leusbroek huurt van de Armen de Poth in Amersfoort de Verbrande Hofstede gelegen in Leusbroek daar anno 1673 het huis is afgebrand reeds door haar gebruikt (land nog zonder huis). 6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT036a003          1737       11 febr

Jan Thuijssen wonende op de Nieuwen Hoef huurt van de Armen de Poth 10 danmaten land in de Polder de Haar genaamd de Zijlhaar, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ29 sjaars.

AT036a003          1737       12 febr

Scheiding en deling van gronden gelegen in de Duijst 12 danmaten Sneulder Eng, ½ mergen, 3 danmaten in de Kronkels (Bunschoten) en 6 mergen in Hoevelaken door Maria Hendriks van Moorselaar moeder voogdesse over haar 3 mindj. kinderen Willem, Weijmtje en Aris door haar overleden man Aris Willemse van Roomen de jonge aan haar in egte verwekt. Nu weer gehuurd met Hendrik Corsen van Daatselaar woonende op Sligtenhorst. Voogd Renger van Roomen wonende in Hoevelaken. Zie eventueel akte 3 jan. 1733.

AT036a003          1737       29 mrt

Huurcontract van ’t Erf Kleijn Ronselaar, waarvan de helft aan de huurder behoort.

Huurder Hendrik Arrissen.

Verhuurder De Armen de Poth.

6 jaren à ƒ70 sjaars.

AT036a003          1737       16 aug

Evert Hendrikse Kok huurt van de regenten Armen de Poth binnen Amersfoort een Hofstede met 15¾ danmaten land in de Polder van Overzeldert ger. Hoogland, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ122 sjaars.

AT036a003          1736       17 febr

Gosen Lambertsen huurt van den erfgenamen van Assuenis van Dijk een Huijsinge, Hof, Hofstede met landerijen gelegen voor in Zeldert bij den Hoogenhaard ger. Hoogland, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ160 sjaars.

AT036a003          1736       9 mrt

Meeuws Willemsen, wonende in het Dorstige Hert onder Hoogland huurt van den Armen de Poth 6 danmaten land in de Slaag, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ52 sjaars.

AT036a003          1736       14 sept

Dirk Dirksen Overeem wonende op Huijstede onder Woudenberg huurt weer in van de regenten Armen de Poth het Erf en Goed gelegen op Ekris onder Woudenberg daarvan 2 kampen apart leggen en 4 morgen gekomen zijn van de Heer van Geerensteijn met nog 10 mergen op Neder Ekris.

6 jaar à ƒ160 sjaars.

AT036a002          1735       24 jan

Is komen te overlijden Geertje Dirks nalatende hare weduwnaar Hendrik Boersen en 4 onmundige kinderen genaamd Hendrik, Dirk, Meeuws en Theunis Hendriksen.

Boedelscheiding aan Hendrik Boersen door Dirk Willemsen grootvader met Willem en Jacob Dirksen oomen materneltoegescheiden den inboedel, have en vee, coorn en verders wat in den boedel bevonden wordt, met de lasten des boedels, enz. waartegen hij zijn kinderen schadeloosstelt en onderhoud met aan ieder een paar goede lakens en een paar goede dassen en een paar goede sakneusdoeken, dus tezamen van ieder soort 8 stuk en bij mundigheid of trouwdag aan ieder ƒ25 uitkeren.

Tevens bedongen dat hij deze somer aan zijn 2 oudste zonen ieder een paar gouden hemsknopen zal kopen, ieder paar ƒ14 waardig en de zomer daarop aan de 2 jongste zoonen idem.

Nog zal Hendrik Boersen aan zijn 2e zoon Dirk dadelijk aan voornoemde voogden moeten uitkeren drie zilveren ducatons, verder kost en drank, leren lezen en schrijven.

De plaatsnaam is niet genoemd.

AT036a002          1734       16 april

Evert Petersen weduwnaar van Hendrikje Theunis wonende in Hamersveld verklaard te prelegateren aan Jan Evertsen en Wilhelmina Evers nog ongehuwd het Erf en Goed met de landerijen Rossenberg gelegen in Hamersveld bij de comprnt bewoond en gebruikt.

AT036a002          1733       3 jan

Verdeling van nog gemeen en overdeelde goederen door de Fam. Van Roomen aangekomen door overlijden van Aris van Roomen den oude, hare grootvader. Zie ook 12 febr. 1737.

AT036a002          1733       30 jan

Hendrik Wulphertse verkoop aan Anthony van Veersen een mergen land – wesende eng land – van de regte helfte van ’t stuk Erf en de goed ’t Lienlaer gelegen op ’t Hoogland onder den geregte der abdije van St. Pauls onder den Eng van Jan Gerritsen van Lienlaer, oostwaarts de nakomelingen van Jan Gerritsen van Lienlaer, suijdwaerts ’t wilde land, westwaarts eene Eng toebehorend aan de nazaten van Cornelis Tonisz., noordwaarts de Luttekmaath.

AT036a002          1733       29 april

Buijs Hendriksen huurt van de kinderen erfgenamen van Assuerus van Dijk en Maria van Rijsinge een Huijsinge, Hof en Hofstede met de landerijen gelegen in Zeldert bij den Hoogenhaard onder ger. Hoogland, reeds bruiker. 2 jaren à ƒ199 + 19 st.

AT036a002          1732       5 sept

Petertje Jans weduwe van Peter Evertse wonende alhier (Amersfoort) verklaart verkocht te hebben aan Evert Petersen wonende in Hamersveld 4 koei beesten, 15 voeder hoij, 3 bedden met toebehoren, 1 kalf, 2 koperen ketels en verder nog eenige meubelen voor een somme van ƒ260.-.

AT036a002          1732       4 dec

Verkoop van een camp land groot 1½ morgen met het getimmer gelegen onder Isselt.

Verkoper Willem Coopsen koopman tot Amsterdam.

Koper Willem Smit, ligt Erfpacht op van ƒ70 t.b.v. Jan van Veersen. Koopsom ƒ1000.-.

AT036a002          1732       24 dec

Geertruijd Theodora Petronella Wolbert, Frans en Johanna van Zevender alle ongehuwd en meerderjarig verklaren als het recht bij maagenscheid tussen de Heer Hendrik Arend van Zevender weduwnaar wijlen Juf. SimonidaPetronella Maria van Muijlwijk haar lieder vader, dat zij op den 25 febr. 1730 voor Notaris Anthoni van Goudoever opgericht en gepasseerd tot het navolgende verkregen hebbende, verkogt te hebben aan en ten behoeve van Juf. Aleijda van  Lilaar huijsvrouw van de Heer Alousius van Muijlwijk als oppermoeder van ’t St. Elisabeth gast of ziekenhuijs alhier, mitsgaders de verdere Heren regenten en vrouwen regentinnen van voors Godshuijs en dat ten behoeve van den selve Godshuijze seckere ƒ2200.- capitaal zijnde resterende coop penningen van seckere 10 mergen land gelegen onder de Carspele van Leusden op Hamersveld, nevens land en Huijsinge aan de zuijdzijde opstreckende van de bergwetering  af tot de Arlandse  wetering soo breder bij de Coop cedulle in dato den 4e December 1674 bij den Heer Johan van Zevender als verkoper en Cornelis Hoofd van Huijsduijnen als koper opgerigt, waartoe men sich refereert rentende tegenwoordig vrijgeld de somme van ƒ70 de voors Coop om en voor een somme van ƒ1550 vrijgeld van alles, ingaande de voors rente den 22 febr. 1732 voorleden, soo dat dit lopende jaar reeds voor de Coper is. Te betalen coop penningen aanstonds soo als de vercopers deselve bij hare ondertekening deses ook bekennen ontvangen te hebben van den voornoemde Jufr. Alijda van Lilaar als oppermoeder van de voors Godshuijze.

AT036a002          1731       4 febr

Jan Barten van de Lagemaath wonende in Doorn gehuwd met Willempje Cobus van Hamersveld, verkoopt aan Jan Evertsen meerdj. wonende te Woudenberg 1/6 portie uit Erf de Bieshaar met zijn huijsinge, bergen, schuuren en aanhorige landerijen, gelegen in ’t Leusderbroek, ger. Leusden. Bewoond en gebruikt door Hendrik Jansen. Koopsom ƒ390.

AT036a002          1731       16 febr

Huurcontract Buijs Hendriksen huurt weer in van de erfgenamen kinderen van Assuerus van Dijk de Hofstede met landerijen gelegen in Zeldert ger. Hoogland.

2 jaren à ƒ200,-. Huurder was nog schuldig aan pachtpenningen van voorgaande jaren ƒ379.

AT036a002          1731       3 juni

Verkoop van 2 danmaten maatland aan Cornelis Stevensen van Roijen gelegen onder Isselt.

AT036a001          1730       13 jan

Huurcontract Kleijn Ouwenhorst gelegen buiten Scherpenzeel onder ger. van Woudenberg.

AT036a001          1730       24 mrt

De erfgenamen van Rutger Jansen overleden op Hoogland verkopen aan Theunis Dirksen wonende op Bosserdijk op Hoogland een stukje land met een boerenwoningje gelegen op Hoogland bij de Keulhorsterweg gebruikt bij Herman Heijmens. Koopsom ƒ239.-

1729      25 febr

Peter Cornelissen wonende op Hoogland huurt van Mevr. Margaretha Maria van Hondhorst wed. van Heer Pieter van Borsellen een stuk bouw en weiland groot 6 morgen gelegen op Hoogland bij de Calveenseweg naast de ketel, gebruikt geweest bij Gijsbert Woutersen. 6 jaren à ƒ54 sjaars.

1729      25 febr

Jan Kock wonende op Hoogland bij Emiclaar huurt van Mevr. Marg. M. van Hondhorst wed. van Borsellen een seeker Erf en Goed met 24 morgen land gelegen op Hoogland door comparant al vele jaren gebruikt. 6 jaren à ƒ200. Was nog pacht schuldig vanaf 1724.

AT036a001          1729       11 mrt

Huurcontract omtrent19 danmaten land genaamd Grimmensteijn.

AT036a001          1729       15 mrt

Wulphert Petersen wonende in Overzeldert huurt van den Heer IJsaak Ferdinand Godin een Hofstede met landerijen groot 27 mergen gelegen in Overzeldert, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ200 sjaars.

Scroll naar boven