Notaris Anthonie van Brinkensteijn

AT039a001          1748 – 5 en 29 Febr

Volmachten van vrouwen en weduwen, eigenaars op personen omme bij de edele heren Commissarissen tot ontvang van de Liberale Gifte, gecommitteerd enz. bij het plakaat van de Ed. mogende heren Staten Land van Utrecht, gearresteerd de 8 Nov.1747 de overslag en begroting van het zuiver beloop van alle haar goederen en bezittingen.

AT039a001          1748 – 6 Juli

De heer Arnoldus Franciscus van Rozendael en vrouwe Hendrica Anna Doncker, machtigen de heer mr. Rogier Camerbeecq, advocaat, om publiekelijk of uit de hand te verkopen hun hofstede genaamd Calveen met landerijen gelegen in Hoogland, leenroerig aan Emiclaar.

AT039a001          1748 – 11 Juli

Jan Cornelisen en Peel Evertsen huren weer in van juffr. Sophia Gabrey, wed. van R. van Coevorden, het erf en goed Rozenburg (Rozendaal) gelegen in Hamersveld bij de Zwarte Steeg, hoek Asschatterweg met alle landerijen daaraan en bijbehorende

6 jaren a 205 gulden sjaars; reeds enige jaren door hen gebruikt.

AT039a001          1748 – 24 Sept

Gijsbert Jordense en Drikje Rijksen echtl. huren weer in van juffr. Sophia Gabrey, wed. van R. van Coevorden, het erf en goed Klein Hoolhorst onder ger. van Stoutenburg, door hen reeds gebruikt. 6 jaren a 295 gulden sjaars.

AT039a001          1749 – 6 Jan

Verhuur van gronden en huis aan de hofstede De Rosmolen op Hamersveld door vrouwe Aleijda van Lilaar, wed. van de welgeb. heer Aloysius van Muijlwijk.

AT039a001          1749 – 18 Juli

Jacob Aelten van Putten wonende aan het Heetveld, Jannetje Morren, wed. van Gerrit Hendriksen, wonende in Leusderbroek, Hendrik Jansen wonende op de Bieshaar onder Hoogland voor zichzelf en voor zijn broeders en zusters, verhuren aan Cornelis Geurtsen van Ekris en Maria Gijsberts van de Vlier echtl. wonende op Ekris onder ger. van Woudenberg, het erf en goed De Cortenijp, gelegen onder Stoutenburg. 6 jaren a 122 gulden en 10 st. sjaars; de huurders zullen zoveel ongelden betalen als de tegenwoordige huurder Evert Jacobsen betaalt.

AT039a001          1759 – 19 Dec

De heer Pieter Moijart wonende alhier, verhuurt aan Johannes Gerritsen en Maritje Hendriks, echtl. wonende op Steenbeek, het erf en goed genaamd Steenbeek met huis, hof en hofstede, schuren, bergen  en verdere getimmerte en aanhorige landerijen zoals het door hen reeds wordt gebruikt gelegen in de Heerlijkheid Asschat:  6 jaren a 175 gulden sjaars.

AT039a001          1750 – 24 Jan

De heer Pieter van Borselen wonende tot Amsterdam heeft een erfpacht uitgegeven aan Dirk Jansen en Aaltje Gerrits echtl. wonende op de Clapmuts, onder Hoogland, omtrent 2 mergen land genaamd De Valendries onder Emiclaar. Over de Male wetering noordwest de heer erfpachter met zijn land van zijn hofstede. Zuidoost de erfgenamen van de heer van Wede in leven postmeester-generaal.

AT039a001          1750 – 30 Jan

Huurcontract van de heer Carel Gabrey aan Arien Theunissen van de Pol, van een hofstede tussen de Zevenhuizer en Bunschoter wegen; gelegen in Neerduist.

3 jaren a 129 gulden voor 12 jaar; en 140 gulden het laatste jaar, alreeds gebruiker.

AT039a001          1750 – 20 Febr

Huurcontract van de hofstede De Wolfshaar onder gerechte Hoogland door juffr. Sophia Gabrey wed. van R. Coeverden aan Elbert Buijsen reeds bruiker, met nog 2 kampjes land genaamd Pompemakerskamp en Blankenveen. 3 jaren à 200 gulden sjaars.

AT039a001          1750 – 26 Dec

Steven van Brinkensteijn verhuurt aan Hendrik Dirksen een hofstede gelegen in Zevenhuizen groot 20 danmaten, tegenwoordig gebruikt bij Jacob Jochumse. 3 jaren a 180 gulden sjaars.

AT039a001          1751 – 23 Jan

Publieke verkoop van onroerend goed gehouden in de doelen binnen Amersfoort door Rijk de Wijs en Geertruid van Muijswinkel; zij verkopen de huizing, hof en hofstede genaamd De Swarte Steeg met een schaaphok, boomgaard en 3 mergen land daarachter onder ger. Leusden; alwaar ook de ordinaris rechtbank van Leusden en Asschat wordt gehouden. Edoch voetstoots zoals bij de Generale conditiën is opgelezen, daar ten noorden de wedn. Jacobus Arissen van Voskuijl en Klopje van der Maath, en van agteren de keursloot. Bij de koop inbegrepen de hooiberg, de liggende plaat van het voorhuis, winkel en toonbank, bedsteden op de zolder en de twee dwarsheggetjes die de huurder daarin heeft geplant.

De koper is gehouden een slag in de beek.

Ingezet bij Wijnand Pannekoek voor 1350 gulden; verhoogd door Thomas de Leeuw met 20 gulden. Koper voor 1370 gulden.

AT039a001          1751 – 20 Maart

Hendrik Craanen korenkoper in A’foort verhuurt aan Evert Woutersen wonende op De Wetering de voorste en achterste kamp van het Potsland in dier voege als het gebruikt is geweest bij Hendrik Cornelissen. Voorn. land is gelegen op het einde van de Hamersveldse weg. 6 jaren a 50 gulden; laatste drie jaren 60 gulden.

AT039a001          1751 – 8 Dec

Verhuur van het Gagelveld in Hoogland door juffr. Geertrui Anna van  Lilaar.

AT039a001          1752 – 28 Jan

Huurcontract van het erf Middelhoef door Erasmus van Goudoever en Steven van Brinkensteijn aan Helmut Aartsen. 3 jaren a 375 gulden sjaars.

AT039a001          1752 – 14 April

Huurcontract Kleijn Wijnbergen onder Asschat door Steven van Brinkensteijn aan Aelbert Gerritsen wonende in Asschat in dier voege als de huurder het reeds gebruikt.

5 jaren a 145 gulden sjaars.

AT039a001          1752 – 15 Aug

Hendrik Hoofd van Huysduijnen en Jordanis Hoofd van Huysduijnen verhuren aan Hendrik Theunissen Colder en Steventje Gerritse van Ruijtenbeek echtl. wonende op De Treek, de hofstede Alandsbeek omtrent 22 mergen gelegen onder de Carspele van Leusden (Asschat (in dier voege als het lange jaren door Oth Theunissen hetzelfde erf gebruikt heeft.

6 jaren a 180 gulden sjaars

AT039a001          1752 – 29 Sept

Huurcontract van het erf en goed Groot Achteveld onder Stoutenburg door Hoogwelgeb. Juffr. Anna Wilhelmina van der Hell, aan Jacob Evertsen in dier voege als het door huurder gebruikt wordt voor een tijd van 1 jaar a 355 gulden. In deze akte en volgende vermeld, een hofje dat voor die tijd de heer Sturm (Storm) had gehuurd (zie 1753-6 sept).

AT039a001          1753 – 6 Febr

Huurcontract van een hofstede in Nederduist gelegen tussen de Zevenhuizerweg en Bunschoterweg van de heer Carel Gabrey raad en cameraar van deze stad aan Arien Theunissen van de Pol. 3 jaren a 140 gulden sjaars.

AT039a001          1753 – 6 Sept

Huurcontract van het erf en goed vanouds genaamd Groot achteveld gelegen onder ger. Stoutenburg in dier voege als het door de huurder al vele jaren gebruikt wordt.

Verhuurderesse de Hoogwelgeb. Juffr. Anna Wilhelmina van de Hell, aan Jacob Evertsen

6 jaren a 330 gulden sjaars (zie ook 1752-29 sept)

AT039a001          1754 – 17 Juli

Huurcontract van het erf Middelhoef in de Heerlijkheid Isselt, zijnde thiendvrij door Erasmus van Goudoever, burgemeester dezer stad en Steven van Brinkensteijn aan Helmut Aertsen

6 jaren a 380 gulden sjaars.

AT039a001          1754 – 11 Aug

Alzo verscheidene jaren geleden dezer wereld is komen te overlijden op Groot Middelaar, Hendrikje Hendriks en naderhand in den jare 1748 desselfs weduwnaar Wouter Hermsen.

Hierna boedelscheiding tussen de kinderen betreffende 7 danmaten polderland.

AT039a001          1754 – 27 Sept

Huurcontract van de hofstede Rozenburg gelegen in Hamersveld bij de Zwartesteeg/hoek Asschatterweg door mejuffr. Sophia Gabrey, wed. van Coevorden aan Peel Evertsen en Geertje Jans echtl., reeds vele jaren huurder. 6 jaren a 250 gulden sjaars.

AT039a001          1754 – 25 Okt

Huurcontract van het erf en goed Kleijn Hoolhorst gelegen onder Stoutenburg door mej. Sophia Gabrey, wed. van R. van Coevorden, aan Jorden Gijsbertsen en Annetje Jans, aanstaande echtelieden.

In deze pacht niet mede begrepen de nieuwe kamer, het boogertje, de gegraven com en de vruchtbomen daarop geplant. á 295 gulden sjaars.

AT039a001          1754 – 4 Nov

In het jaar 1754 op Hamersveld overleden Aeltje Jacobs, wed. van Wouter Petersen van Rossenberg, nalatende haar zoon Evert Wouterse van Rossenberg en haar dochter Theuntje W.v.R., gehuwd met Hendrik de With.

Hendrik de With verkoopt zijn zesde part in een erfje gelegen op Hamersveld aan zijn zwager Evert Wouterse van Rossenberg voor 266 gulden.

AT039a001          1754 – 7 Dec

In deze verkoping van onroerende goederen vermeld en verkocht een huizing, hof en hofstede met 4 danmaten en 10 r. land; op de dijkkaart no.436, gelegen in de polder Nederzeldert, onder de gerechte van Hogeland (in) dat oude goed Ter Burgh, ingezet bij Hendrik Geurtsen Kuijer voor 230 gulden; niet verhoogd en heeft tot koper genomineerd. Willem Tijmensen Schram.

AT039a002          1755 – 11 April

Huurcontract van een hofstede in Zevenhuizen groot 23 danmaten (28 r.) met nog andere kampen land (zie ook 27 dec,1758), verhuurd door Juff. Margaretha Snoek wed. van Sr. Gert Bosch aan Dirk Wulphertsen wonende in Zevenhuizen. (zie ook 1752-28 jan).

AT039a002          1755 – 29 Aug

Huurcontract van de hofstede Groot Oudenhorst groot 40 mergen gelegen in Woudenberg door de heer Hendrik van Halteren wonende binnen A’foort aan Peter Jansen.

3 jaren a 799 gulden sjaars.

AT039a002          1755 – 13 Okt

Scheiding tussen Helmut Aertsen wonende op het erf Middelhoef en zijn 10-jarig dochtertje Gerritje Helmerts. Dit i.v.m. zijn tweede huwelijk.

AT039a002          1755 – 17 Okt

Huw. voorwaarden Helmut Aertsen, wedn. van Woutertje Jans Buijs, en Aaltje Hendriks meerj.d.. Testament 29 Juni 1754 in deel 1.

AT039a002          1755 – 5 Dec

Huurcontract van het Erf en Goed De Weteringgelegen op Hamersveld, strekkende van de Hamersveldseweg tot aan het erf Voskuijlen met twee akkers hooiland in het Aland alles onder carspele van Leusden.

Bovengenoemd erf wordt weer verhuurd door Cornelis Jansen van Bloemendaal wonende in Scherpenzeel en Johannes Petersen wonende op Callenbroek, aan Evert Wouterse wonende op Hamersveld, door de huurder al vele jaren gebruikt. 6 jaren a 180 gulden sjaars .

AT039a002          1755 – 19 Dec

Huurcontract van een erf in Zevenhuizen door de heer Carel Gabrey aan Arien Theunisse van de Pol.

AT039a002          1756 – 2 April

Juffr. Hubertha van Brinkensteijn verhuurt aan Hendrik Aertsen Boersen wonende in de Heerlijkheid Asschat, het Erf en Goed met landerijen genaamd Brinkensteijn gelegen in Asschat, reeds vele jaren door hem gebruikt: 3 jaren a 145 gulden sjaars.

AT039a002          1756 – 28 Mei

Huwelijkse voorwaarden. Cornelis Jansen van Besseleneert meerdj.j. wonende in Asschat geassisteerd met zijn behoud-vader Wouter Gijsbertsen en zijn moeder Cornelia Cornelis van den Hove, tevoren wed. van Jan Rijksen van Besseleneert ten eenre,

en Geertje Thijssen Brouwer, j.d. geassisteerd met haar vader Thijs Jordense Brouwer, wonende mede in Asschat ten andere zijde.

Dewelke verklaarden voornemens te zijn in de vreeze Gods aan te gaan een echthuwelijk op condities hierna beschreven. Enz.

AT039a002          1756 – 22 Juli

Huurcontract van het Erf en Goed genaamd Wildenburg gelegen onder ger. van Hamersveld van de heer Jacob Craanen, korenkoper, aan Ruth Corsen wonende op het nabeschr. Erf.

Onder huur niet begrepen het land dat de huurder niet bebouwen of beweiden kan en dat het de verhuurder vrij staat om het met houtgewas te bepoten. 6 jaren: eerste 3 jaar voor 85 gulden; de laatste 3 jaar voor 100 gulden.

In het laatste huurjaar of bij verlaten moet het land opgeleverd worden met 1/3 welgemeste rogge of weitstoppel en 1/3 boekweitstoppel; en hetzelfde trachten na goed bouwmansrecht.

AT039a002          1757 – 11 Maart

Akte van scheiding betreffende 6 mergen land in de Polder De Haar; in deze akte de namen o.a. 3 gebroeders Peters, Aeltje Hendrik Brugman, Helmut Cornelissen en Geertje Hendriks Voskuijlen, echtl.

AT039a002          1757 – 19 Maart

Testament Hendrik Craanen en Hendrikje Brekers, echtl. (ouders van Jacob Craanen).

AT039a002          1758 – 13 Jan

Cornelis Jansen van Besselemeerde, Rijk J. van B., Dirk J. van B., Peter Jansen van B., Jacobus J.van B., Theunis Jacobsen gehuwd met Trijntje J. van B, Ariaantje J.van B, meerdj.d., eigenaars van het nabeschr. goed voor de ene helft

en Dirk Albertsen v Zuijdwind,  Oth.Aelbertse,  Evert Jansen en Jannetje Aelberts, echtl., tezamen voor het vierde part, en

laatstelijk Sophia Ariens Voskuijlen, wed, van Bart van Zijl, zo voor haarzelf als zich sterkmakende en de rato caverende voor Jacob Gijsbertse wonende tot Baarn,

de andere comparanten alle wonende onder ger. Leusden ten eenre,

en Jacob Craanen korenkoopman binnen de stad A’foort en Hendrikje Breckers ten anderen zijde,

gekocht en in koop aangenomen te hebben zekere huizing met ruim 400 roeden land, gelegen in Hamersveld vanouds genaamd De Hel, daarvoor de gemene weg, ten zuiden Jan Aelbertse Zuijdwind, ten noorden de kopers zelf, en van achteren mevr. Muijlwijk naast geerfd zijn, zo in dier voege als het door Jan Theunisse alle hetzelfde bewoond en gebruikt. Koopsom 260 gulden

Ondertekend of gemerkt+

De onderges.  Approberend deze bovenstaande verkoop zover mij betreft

Dirk Jansen, Dirk Aelbertsen, Oth Aelbertsen+, Evert jansen+, Sophia Ariens Voskuijlen+, Cornelis Jansen van Besseleneerdt+, Rijk Jansen van Besseleneerdt+, Peter Jansen van Besseleneerdt+, Jacobus Van Besseleneerdt+, Theunis van Besseleneerd+ Ariaantje Jansen van Besseleneerdt+.

Actum Amersfoort de 15 januari 1758

Dirk Albertsen (kruisje) wonende op het Hoogland.

AT039a002          1758 – 11 Juni

Peter Cornelissen Smit en Maria Jans echtl. wonende op Hamersveld verkopen aan Jacob Craanen voor zichzelf en zijn ouders een daghuurdershuisje met ruim 1 morgen land, gelegen op Hamersveld.

Daar aan de wederzijde de kopers zelf met haar landerijen gelegen zijn, zo in dier voege als de verkopers gekocht hebben van Cornelis Gerritse Cruijf.

Alsmede nog een huisje met verder getimmerte daarop staande en houtgewasen daarbij behorende, staande op het land van het erf Wildenburg, toebehorend aan de kopers zodat de erfpachtbrief jaarlijks 8 gulden, hiermede vernietigd wordt. Koopsom 799 gulden.

AT039a002          1758 – 5 Juli

Jufr. Anna Maria Gabrey, wed. van Not. van Brinkensteijn verhuurt aan Hendrik Dirksen wonende op deze hofstede gelegen in Zevenhuizen tussen Boven- en Neerduist groot 20 danmaten, reeds verscheidene jaren huurder. 6 jaren a 190 gulden sjaars.

AT039a002          1758 – 3 Aug

Johanna Maria en Catharina van den Bergh gezusters en meerdj.d. mitsgaders Thomas van den Bergh, inwoner van A’foort verkopen aan Jacob Craanen voor hemzelf en zijn ouders een zeker huijsje (Kikvors) op Hamersveld.

Van voren de Hamersveldseweg ter breedte van vier bomen aan de weg en drie elzenstammen voor aan de weg op het land staande en zo vervolgens ter breedte op het huisje aanstrokende; daar aan de ene zijde en van achteren juffr. de wed. van heer Reynier van Coeveorden en aan de andere zijde de erfgenamen van mevr. Bol geland zijn. Koopsom 250 gulden.

AT039a002          1758 – 4 Aug

Juffr. Petronella van Zevender, bejaarde dochter wonende alhier, als gemachtigde van Pieter van de Ende, wonende in Amsterdam verhuurt aan Theunis Jacobsen van Asch wonende op Hamersveld een huizing en hof en hofstede, berg en schuur en 6 mergen land gelegen naast het voorn. erfje alles onder Leusden; reeds vele jaren huurder.

2 jaren a 95 gulden sjaars.  Zie ook 1760- 14 dec.

AT039a002          1758 – 18 Aug

Verhuur van Klein Wijnbergen gelegen in Asschat door juffr. Anna Maria Gabrey, wed. van hr. van Brinkensteijn aan Aelbert Gerrtisen wonende in Asschat reeds vele jaren huurder; conditie zie latere huurcontracten. 4 jaren a 145 gulden sjaars.

AT039a002          1758 – 3 Dec

Vrouwe Aleijda van Lilaar, wed. van de heer Aloysius van Muijlwijk, wonende binnen de stad; zij verhuurt aan Jan Theunisse wonende op Hamersveld en gedeelte van de hofstede De Rosmolen gelegen in Hamersveld nl; het huis en hof met kleine kampje benevens het bakhuis, de graskamp en het kampje achter de boomgaard; door huurder reeds bewoond. 6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT039a002          1758 – 19 Dec

Wilhelmina Schouten meerdj.d.,  Pieter en Elbert Schouten, burgers en bakkers binnen de stad, verkopen aan Gijsbert Breunissen, wonende op de Nieuwe Hove onder Hoogland, gehuwd met Marritje (Jorderiks of Henderiks) 2 mergen bouwland, genaamd de Boskamp, en nog een Bos ten noorden strekkende tot aan de Emelaarse Eng; ten oosten de heer van Emiclaar, ten zuiden de weg, mitsgaders nog 1 mergen land genaamd het Gorenkampje.  Alles onder Hoogland. Koopsom 800 gulden.

AT039a002          1758 – 27 Dec

Theunis Geurtsen wonende op het Hoogeland huurt van vrouwe Maria Cornelia van de Bergh douairiere  Hakfort en van de voogden van de kinderen Theodorus van Lilaar, de navolgende landerijen als Het Huijsstuk groot 3 mergen, de Hogenkamp groot 3,5 mergen en de Hoge Bree groot 3 mergen zijnde een gedeelte van het erf Kleijnwede alles onder Hoogland. 6 jaren a 152 gulden het eerste jaar en 146 gulden de volgende 5 jaren.

AT039a002          1758 – 27 Dec

Juffr. Catharina Wormland wed. van Hendrik Scheerder wonende in A’foort verhuurt aan Dirk Wulfertse wonende in Zevenhuizen, een hofstede met 23 danmaten land, gelegen in Zevenhuizen alsmede 5 danmaten in De Duist en nog een half danmaat genaamd ’t Polletje gelegen in Zevenhuizen. 6 jaren a 288 gulden sjaars (zie ook 1755-11 april).

AT039a002          1759 – 12 Jan

Vrouwe Aleida van Lilaar, wed. van de heer Aloysius van Muijlwijk, verhuurt aan Breunis Willems de hofstede Schoonoort gelegen op Hoogland. Buiten deze huur begrepen het herenhuis, boomgaard, stalling en moestuin, bos en houtgewassen. 6 jaren a 425 gulden sjaars.

AT039a002          1759 – 21 Juni   

In 1757 is overleden Jacob Huijgen nalatende zijn wed. Christina Wulpherts en zes kinderen allen mindj. wonende op Boelenhoef onder Hoogland; boedelscheiding van haar vaders goed.

AT039a002          1759 – 20 Juli

Juffr. Geertruijd Heereman, wed.van Willem Corton, Verhuurt aan Jacob Jansen en Feytje Aerts (mollenvanger) het Erf en Goed genaamd Krakhorst gelegen in Hamersveld door huurders verscheidene jaren gebruikt. 6 jaren a 280 gulden sjaars

AT039a002          1759 – 21 Juli

Huw. voorwaarden Jan Hendriksen en Christina Wulpherts, wed. van Jacob Huijgen wonende op Hoogland op het erfje Boelenhoef.

AT039a002          1760 – 8 Aug

Verhuur van de huizing erf en grond genaamd De Stroopaf en nu Oud Stoutenburg, gelegen buiten de Kamppoort aan het begin van de Hogeweg door Jacob Craanen aan Jacobus van de Broek

AT039a002          1760 – 2 Dec

Helmert Aertsen huurt van de heer Erasmus van Goudoever, burgemeester van deze stad en juffr. Anna M. Gabrey, wed. van hr. van Brinkensteijn, een erf en goed genaamd Middelhoef gelegen onder Isselt; vele jaren door huurder gebruikt. 12 jaar tot 1772 a 400 gulden sjaars.

AT039a002          1760 – 14 Dec

Juffr. Petronella van Zevender, bejaarde dochter wonende alhier als gemachtigde van de heer Pieter van de Ende woonachtig tot IJsselstein, verhuurt aan Theunis Jacobse van Asch wonende op Hamersveld een huizing, hof en hofstede met 6 mergen land daarbij behorende, gelegen onder Leusden met nog 6 mergen land naast het voorn. erf gelegen

6 jaren a 110 gulden. Zie ook huurcontract 1758 – 4 aug.

AT039a002          1761 – 12 Juni

Aelbert Gerritse huurt weer in de hofstede Kleijn Wijnbergen gelegen in Asschat bestaande uit boerenhuizing en nog een aparte woning, bakhuis en schuurtje daarachter 2 korenbergen en schuur met landerijen voor 5 jaren ingaand Corsmis 1760 a 145 gulden sjaars.

Doch, ingeval de huurder komt te overlijden zal zijn weduwe en erfgenamen van verdere huur uitgenomen het jaar waarin getreden is, moeten afzien.

AT039a002          1768 – 5 Aug

Verhuur Klein Wijnbergen aan Aertje Everts. Contract als boven 24 aug 1771

3 jaren a 145 gulden sjaars.

AT039a002          1770 – 8 juni

Verhuur van hofstede in Zevenhuizen aan Reyer Hendrikse als voren zie 19 aug 1774

Dito huurcontract op 12 juni 1767.

AT039a002          1771 – 24 Aug

Verhuur van de hofstede Klein Wijnbergen aan Aertje Everts wed. zie contract van 20 aug 1773.

AT039a002          1772 – 27 Maart

Verhuur van het erf Middelhoef door mr. Anthony van Goudoever advocaat ’s hoofd van Utrecht en mejuffr. Anna M. Gabrey wed.van heer van Brinkensteijn aan Willem Claassen gelegen in de Nederbirkt in de vrijheid van A’foort. 6 jaren a 400 gulden sjaars.

AT039a002          1773 – 8 Juni

Huurcontract Kleijn Landaas ger. Woudenberg.

AT039a002          1773 – 20 Aug

Aertje Everts, wed. en boedelhoudster van Aelbert Gerritse wonende in Asschat, huurt van mejuffr. Anna Maria Gabrey wed. van hr. van Brinkensteijn de hofstede Kleijn Wijnbergen bestaande uiteen boerenhuizing en aparte woning zijnde met eene ‘t bakhuis, schuur en bergen, boomgaard en landerijen gelegen in Asschat, strekkende van de Asschatterweg tot de Moorsterbeek al lange jaren bij huurder gebruikt.

2 jaren a 145 gulden sjaars en toepacht 2 jonge hoenders en landvrouwes familie met wagen en paarden moeten uithalen en thuisbrengen als het haar goed dunkt (zie ook en 24 aug-1771

8 juni-1770, 5 aug-1768).

AT039a002          1774 – 19 Aug

Reyer Hendriksen wonende in Zevenhuizen huurt weer in van juffr. Anna Maria Gabrey wed. van Steven van Brinkensteijn, een hofstede groot 20 danmaten gelegen in Zevenhuizen tussen de Boven- en Nederduist door huurder verscheidene jaren gebruikt. 2 jaren a 170 gulden sjaars.  Zie ook 1770 – 8 Juni

Scroll naar boven