Notaris Anthonij van Veersen

AT033a001          1718

Transactie tussen Hermanus Lodewijks van Stemfort en Jan Aartsen ten Bosch. Zij huurden samen van de regenten van de Poth het land genaamd de Oude Hofstadt gelegen buiten de Bloemendaalse Poort.

AT033a001          1719      3 Dec

De Heer Willem van Gijen raad in de vroedschap van A’foort aan eene helft Hendrik van Kempen gehuwd met Elisabeth van de Pel en Claas Claasen van de Pel voor de andere helft hadden samen gemeen een huijzinge, hof, berg en schuer en een tabakschuur met omtrent ses mergen soo weij bouwland als bosch van ouds genaamt Den IJzerenheert in huure gebruikt bij Evert Elbertse gelegen oost de Nieuwkerker en zuid de Hoevelakerweg, west en noord Vinkenhoef.

De comparanten willen de Hofstede niet langer gemeen houden en wordt bij loting onder Willem van Geijn ten eenre en Hendrik van Kempen cum suis verdeelt op de manier als in de akte beschreven.

Na de trekking de Heer van Geijn krijgt den Eng groot 3 mergen en de andere het huis enz. met het andere land. De dammen moeten daartussen verwijderd worden.

AT033a001          1720       9 Jan

Jan Cornelissen wonende op ’t Sneul is nog schuldig ƒ 143 aan en ten behoeve van Cornelis Groenevelt Mʳ Chirugijn tot Utrecht welke hij belooft tot vermaninge te zullen betalen en bij dese wederom gehuurt te hebben van den voorn Groenevelt den bovengenoemde Hofstede ’t Sneul op ’t Hoogeland groot 11 mergen. 6 jaren à ƒ 170 sjaars.

AT033a001          1720       15 Nov

De Heer Johan van Birkhoven raad en schepen van A’foort en schout van Stoutenburg als gemagtigde van de Heer Willem de Bie Heere van Stoutenburg etc. etc. verhuurt aan Evert Gijsbertse en Teuntje Cornelis wonende tot Hoevelaken (laatst in huure gebruikt bij Sander Jansen) het Erf en Goed Kleijn Stoutenburg. 7 jaren à ƒ 270 sjaars

AT033a001          1721       12 Febr

Pieter van Luenen verhuurt aan Hendrik Hendrikse een Erf, huis en hofstede genaamt ’t Broekje gelegen onder IJsselt verschillende kampen land samen groot 12 mergen. 1 jaar à ƒ 160.

AT033a001          1721       5 Aug

Rijk Claessen wonende op ’t Erf Ronselaar onder ger van Woudenberg verklaart schuldig te wezen aan de Heer Johan Thiens in gt als regent van de Mans conventen in A’foort een somme van ƒ 738 – 19 st + 12 pen ter sake van landpagt van de voors Erf over de jare 1717, 1718, 1719 en 1720 en nog ƒ225 op Petri 1722.

Hij geeft den boedel over aan den Heer Thiens bs in 4½ mergen rog op ’t veld, 14 mergen boekweijt, 2½ morgen weijt, 4 morgen haver, 34 schapen en lammeren, 3 paarden 2 op ’t voors Erf en 1 tot Bunschoten, 5 koeijen, 3 pinken tot Bunschoten, 2 verkens op ’t Schot, ’t hoij in de berg en verders wat tot de koeijenhouderije en bouwerije behoort. Wijders al zijne huisraad, inboedel, tin en koper, linnen en wollen op ’t voors Erf door den pander Bogaart op heden in arrest genomen en door den voors rentm. publiek aan de meest bediende verkogt.

AT033a001          1721      21 Dec

De Heer Pieter van Luenen verhuurt aan Jan Hermsen tegenwoordig woonende op de Corte Niep het Erf en Goed Groot Vinselaar onder Stoutenburg, nu gebruikt bij Gerrit Willemse.

6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT033a001          1722       6 Jan

Everardus Intros in qt als voogd over Dirk Jacobse van Bemmel den Jonge welk eenige erfgenaam is van Dirk Jacobse van Bemmel den ouden verhuurt aan Jan Dirkse en Lijsje Willems echtel. het Erf en Goed de Hoogencamp mitsg. nog 16½ danmaat weijland in de polre de Hond, Neerseldert en in de Haar. 6 jaren à ƒ 270 sjaars.

AT033a001          1722       14 Febr

Peter van Luenen verhuurt aan Cornelis Schoonhorst een secker Erf, huijs en hofsteden onder den Heerlijkheid van IJsselt genaamt ’t Broekje groot 12 mergen (verschillende kampen) gebruikt bij Hendrik Hendriksen [zie ook 12 februari 1721]. 6 jaren à ƒ 155 sjaars .

AT033a001          1722       27 Maart

Sʳ Cornelis Groenevelt Mʳ Chirugeijn wonende tot Utregt verhuurt aan Huijgh Jacobsen een huijsinge, hof en hofstede, berg en schuur en omtrent elf mergen soo weij als bouwland gelegen op ’t Hoogeland genaamt Sneul, laatst gebruikt bij Jan Cornelisse. 2 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT033a001          1722       12 Dec

Dhr. Reijnier van Coevorden Schout van Asschat en Jan Evertse wonende op Kleijn Hagenauw te kennen gevende dat de 1ste comprnt op de 2d comprn deser maand in arrest genomen heeft de goederen (en op heden verkogt te worden) tot betaling van de ongelden van de voors verschuldigd over de jaren 1719, 1720, 1721 en 1722.

Soo waren de partijen overeengekomen door interesse van goede vrienden dat de 2de comprnt sal betalen binnen de tijd van 3 maanden over de jaren 1719-20.

Als borg stelt zich hiervoor Marritje Otten wed. van Evert Jansen wonende op de Kleijne Riet.

AT033a001          1722       12 Dec

De boedel van Jan Evertse wordt tevens op 1 Dec. ook arrest gelegd door de Heer Michiel van Lummertsen (eigenaar ?).

Hier wordt dit ook onderling geregeld en onder borgstelling van boven genoemde Marritje Otten wed. Evert Jansen.

AT033a001          1723       29 Juni

Den Wel Ed Gestr Heer . . . Godin, dijkgraaf en hoogheemraad van de Leckendijck verhuurt aan Wulfert Peters woonende op Overzeldert onder ’t Hoogeland en huijs, hof en hofstede met berg en schuur en landerijen groot zeven (?) . . . en twintig mergen gelegen in Overzeldert nevens nog tien danm lands in Nederzeldert recht achter voors hofstede, gebruikt geweest bij Cornelis Jans B.

6 jaren à ƒ 250 sjaars.

AT033a001          1724       6 April

De Heer Mʳ Jan Frederick Teekman Heer van ’t Hoogeland verkoop aan Willem Feer 3 morgen weij of maathland aan de Eem. [Van dit land ligt in de akte een schets of getekende kaart.]

AT033a001          1724       6 Juni

Boedelscheiding. Overleden Grietje van Veenhuijsen wed. van Barent Matlagen toedeeling van den boedel 1/3 voor de Arent van Veenhuijzen Luitenant-Schout der stad Amersfoort.

Helmig Warneke gehuwd met Arnolda van Veenhuijsen, Clare en Anthonia van Veenhuijsen voor 1/3 part. Gerrit van Ek gehuwd met Sophia van Oort, Rijndert van Deth gehuwd met Anthonia van Oort mitgdrs Petronella Mathuijs B (Matelagen) (?) wed. van Rijk van Oort voor 1/3 part.

[Dit i.v.m. de naam Matelagen.]

AT033a001          1724       Dec  – akte N° 27

Huurcontrakt van ’t Goed Engendaal in Soest.

AT033a001          1725       29 Sept

Sr. Jan Dalecamp Wijncooper verhuurt aan Jan van Ommeren wonende op Kouwenhoven en secker hofstede met huijs, bergen en schuur en landerijen groot omtrent 2 mergen gelegen op ’t Hoogeland van ouds genaamt Boelenhoeft tegenwoordig gebruikt bij Peel Aartsen.

6 jaren à ƒ 108 sjaars en den verhuurder behoud het recht om het opkamertje te gebruiken wanneer hij daar is met zijn gezelschap.

AT033a001          1725       6 Dec

Huurcontr. van 3½ mergen weiland in de ses mergen strekkende van de vrijheidspaal tot over ’t gescheij. Den huurder bekent aen de Rieviere de Eem onder gerechte van IJsselt en Lijsenvoorde . . .

AT033a002          1726      

Claus Willemse woonende op Groot Daatselaar gerechte Stoutenburg magtigd Gerrit van Beek deurwaarder om uit zijn naam te vorderen alle soodanige koeijbeesten, paarden, inboedel en huisraad, spek en vlees, enz. als Jan Willemse soo hier in Amersfoort, Hoogeland, Stoutenburg als onder de ampte van Barneveld bij deze en geene in bewaring gegeven heeft en op eergisteren aan den comprnt sijn overgegeven om publiek of uit de hand te verkopen.

AT033a002          1726       24 Nov

Verhuur van het Erf en Goed Engendaal in Soest.

AT033a002          1726       24 Nov

Huurcontrakt van seeker huijzinge met 4 mergen grond onder Leusden bij Bavoortse Molen.

Verhuurder Hendrik Teunis B op de Horst. Huurder Jan Willems. 6 jaren à ƒ 47 sjaars.

AT033a002          1726       10 Dec

De Heren Wilhelmus Boelhouwer, Cornelis Boelhouwer en swager De Heer Gerrit Hegeman bijde laatste wonende te A’dam hebben arrest gelegd op de boedel van Goosen Thijmensen wonende op Achtevelt wegens agterstallige pachtpenningen enz. een som van ƒ 1000.

Dit word geregeld als volgt binnen 1 maand moet hij ƒ 700 betalen, 14 dagen daarna een som van ƒ300 dan wordt het arrest afgedaan. Als borgen stellen zich Teunis Heijmens op Emelaar en Cornelis Goosense op Daatselaar.

AT033a002          1727       5 Juni

De Heer Wilhelmus Boelhouwer en Juffr. Anna de Bruijn echtel. verkopen een hofstede, huis en 8 mergen land bij den Hoogenheert onder Hoogland in huur gebruikt bij Gijsbert Cornelisse, noordwaart de Hoogenheert en Kerkeland aan Lijsje Jans wed. van Aart Willems Haan en Willem Aarts Haan. Koopsom ƒ 1050.

AT033a002          1727       19 Sept

Regeling van arrest op de goederen van Jan van Ommeren berustende op het Erf genaamd Boelenhoeve behorende aan Iʳ Jan Dalencamp wijnkoper.

AT033a002          1727       3 Okt

Huwelijk tussen Hendrik Teunis B Voskuijlen wed. van Grietje Gerrits geassist. met zijn broeder Anthony Teunis B toekomende bruidegom en Hendrikje Hendrikse van Moorselaar bruid.

Inbreng bruidegom sodanige vaste goederen, inboedel, have en vee, goud, silver, enz. vervat in de scheiding van 1 Juli 1727 getaxeerd na aftrek van schulden op ƒ 2400.

Inbreng bruid ook een som van ƒ 2400.

AT033a002          1727       31 Okt

Verhuur van ’t Erfje Boelenhoef (Hoogland) groot 2 mergen. Verhuurder Sr. Jan Dalenkamp coopman in wijnen. Huurders Hermen Hendriks en Cornelia Dirks van Dorensteijn. 6 jaren à ƒ 95 sjaars.

AT033a002          1727       10 Nov

Verhuur van seeker Erf , huis en Hofstede en landerijen bestaande uit diverse perceelen bij Isselt.

Verhuurder Anthony van Veersen. Huurder Aris Peterse van Vulpen.

AT033a002          1727       31 Dec

Huurcontrakt van het Erf en Goed Groot Vincelaar onder Stoutenburg, uitgenomen het dijkje en ’t land aan de Copermolen. Verhuurder Johannes van Luenen. Huurder Jan Hermsen.

6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT033a002          1728       6 Juni

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Engendaal gelegen achter den Soestereng gerechte Soest.

Verkoop van den Heren plaats Hofslot in de Hogenbirkt onder Soest.

Verkoper De Heer en Mʳ Jan Frederick Teekman Heere van ’t Hogeland en Mevr. Wilhelmina van Hoornbeek echtelieden. Koper Iʳ IJsak van IJussen wonende tot Amsterdam. Koopsom ƒ 8000.

AT033a002          1728       3 Juli

Mejuff. Anna Everwijn meerdj. dochter geeft toestemming aan de Heer Johan Preis van Dolre om te rijden over een seker stukje heijvelt gelegen onder ’t Erf genaamt Groot Sandbrink met de sleutel om het slot van ’t hek te opening.

AT033a002          1728       15 Juli

Attestatie Jan Jacobse en Jannetje Hermsen wonende op Groot Sandbrink beijden van competenten ouderdom getuigen ten verzoeken van Juffr. Anne Everwijn dat op ’t Heijcampje gelegen op ’t voorn Erf door requrante geset is in de maand Juli 1726 een hek of boom om te beletten dat ieder er overheen rijd en dat in de maand Februari 1727 bij nagt dit hek aan stukken gehakt is sonder te weten door wien.

AT033a002          1728       27 Sept

Jan Hermse wonende op Groot Vinzelaar bekend schuldig te zijn wegens achterstallige pacht aan de Heer Johannes van Luenen een som van ƒ 620 en over ’t lopende jaar 1728 nog ƒ 200.

Aan de Heer Johan van Birkhoven schout en gader meester van Stoutenburg agterstallige ongelden.

AT033a002          1728       29 Sept

Verkoop van den inboedel, have, vee, coorn van Jan Hermse op Groot Vinselaar de inboedel in ’t voor huis, een witten emmer, een sigt, een mesthaak, een haarttouw (?), de boekweijt in de kuijp, een half mud weijt, schepel nog ’t hout aan de oostzijde van in ’t Schot, de bijen, schapen welk den Heer Jan van Luenen zelf behoudt, getaxeerd op ƒ 800.

Have en vee, coorn bestaande uit 2 bergen met coorn, alle ’t hoij en strooi, 2 paarden, 1 veulen, 5 koeien, 4 kalveren en pinken, een vet varken, een sogh met kerijen, wagens, ploegen, eegden (eggen), touwen en alle ’t geen tot de bouwerije en koehouderije behorende emmers en vloten, slijpsteen, coorn in ’t veld. Dit alles word verkocht aan Willem Hendrikse en Hendrikje Jelisz echtelieden en toekomende pachters.

AT033a002          1728       29 Sept

Pachtcontrakt. 6 jaren à 190 sjaars en toepacht.

AT033a002          1728       26 Nov

Akte i.v.m. uitgifte in erfpacht van 35 roeden plagvelt onder Ede behorende aan ’t Erf en Goed Eemelaar gelegen onder Barneveld (in de Aart) competerende Juffr. Barbara van Eemelaar.

AT033a002          1728       22 Dec

Verpachting van land gelegen op Isselt door Jan van Veersen voor sig zelve als gemachtigde van de Heeren Pieter van Saenen en Dr. Nicolaas Eding bijde wonende te Hoorn.

AT033a002          1729       9 Maart

Verkoop van een ½ morgen bouwland gelegen op de Sneuldereng ger. Emiclaar aan Jan Aartsen v. Romen.

AT033a002          1729       26 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede de Vuedijk. Verhuurders Willemijntje Hendriks wed. van Teunis Jacobse op de Vuedijk. Huurder Gerrit Jansen. 1 jaar à ƒ 125.

AT033a002          1729       23 Mei

Jan Jansen wonende en pachter van ’t Erf Dorensteijn en pacht schuldig aan Jacobus de Coning.

AT033a002          1729       10 Juni

Huurcontrakt van ’t Erf de Rosmolen op Hamersveld. Verhuurder de Heer Aloisuis van Muijlwijk.

Huurder Teunis Willemsen. 6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT033a002          1729       29 Juli

Verpachting van de Nieuwe Vreemd thiend in Leusbroek bestaande in 4 blokken.

AT033a002          1729       10 Aug

Marius Gerritse van Beek is aanmerkelijke som pacht schuldig aan Mevr. de wed. Gerrit Thiens van ’t land gelegen op Nieuwenhorst gelegen onder ger Stoutenburg. Hij geeft den tabak op ’t voors land staande groot 1 danm en de haver groot ½ mergen over aan de eigenaresse (zie ook akte 15 aug.]

AT033a002          1729       19 Aug

Testament Gijsbert en Grietje Brandse op Kleijn Donkelaar.

AT033a002          1729       24 Aug

Huurcontrakt van ’t Erf Weerhorst. Verhuurder Sr. Wouterus van de Pegh.

Huurder Jan Evertse. Vorige huurder Steven Hendrikse. 6 jaren à ƒ 199 het eerste jaars en de laatste 5 jaaren ƒ 200. Toepagt half vierendeel boter en een gemest half varken.

AT033a002          1729       18 Dec

Huurcontrakt van een Hofstede groot vijftig mergen gelegen in Leusbroek. Verhuurder Jan Dirkse van de Suijdwind. Huurder Jan Willemse van Bavoort. 6 jaren à ƒ 90 en een paar hoenders.

AT033a033          1730       6 Jan

Huurcontrakt van een Huijzinge met vier morgen land gelegen in Leusden.

Huurder Peeter Cool. Verhuurder Jan Willemse. 3 jaren à ƒ 47 sjaars.

AT033a033          1730       11 Febr

Verkoop van de houtgewassen om en op de Hofstede de IJzerenhaard door Hendrik van Kempen en Elisabeth Claasen van Pel wegens aflossing van een lening groot ƒ 399 aan Johannes Klerk.

AT033a033          1730       11 Maart

Testament van Gijsbert en Grietje Brands wonende op Kleijn Donkelaar onder de Sevenhoeven onder Leusden bejaard j.m. en bejaard j.d. zij bemaken den boedel op de langs levende edoch zal de langs levende gehouden zijn om na doode van de eerst stervende sijt te keren aan Maijtje Arrissen den som van ƒ 600 en na doode van hun beide te institueeren haar nigte Maijtje Arrissen tot haar eenige en universeele erfgenaam van alle hune goederen. Indien Maijtje Arrissen mogte komen te overlijden dan stellen zij aan in haar plaats hare broeders Frans en Brand Arrissen.

AT033a033          1730       10 April

Huurcontrakt van de boerenwoning, stallinge, bergen en een van de koetshuijzen om swinters jongvee in te zetten en de landerijen van de plaats Hogerhorst onder gerechte Hoogland groot ongeveer 46 mergen.

Heerenhuijs, de kamp, boomgaard, cingels, vijvers en duivenhok met de duiven en afval van dien zijn niet in de huur begrepen.

Verhuurders De Heer Willem Julius Teekman wonende tot Amsterdam en zijn huijsvrouw soo voor hem self als voor zijn broeder de Heer Mʳ Jan Fredrik Teekman.

Huurderesse Aaltje Hendriks wed. van Thijs Dirksen. 3 jaren à ƒ 900 sjaars.

AT033a033          1730      14 April

Huurcontrakt van het Erf en Goed de Hoogenkamp gelegen in de Polders het Nieuwe Land, de Hond, Nederseldert en de Haar tezamen groot 31 danmaat op de dijk kaart getekend de nummers in ’t Nieuwe Land 203, 204 en 205, in de Hond met 238, Neerseldert 362, in de Haar met 258.

Huurders Jan Dirksen en Marritje Pelm echtel. Verhuurders Pieter en Elisabeth Otterspoor kinderen van Mathijs Otterspoor en Wilhelmina van Vasen in leven echtelieden. 6 jaren à ƒ 240 sjaars.

AT033a033          1730       28 April

Compareerde voor mij Anth. v. Veersen Hendrikje Dirkse van Moorselaar wed. van Hendrik Teunissen van Voskuijlen wonende op de Horst in Stoutenburg en verklaarde uit cragte van de clausule van assumptie geinsereert in de huwelijkse voorwaarden tussen de comparante ten eenre en haar voore overledene man Hendrik Teunissen ten andere sijde den 3 oct. 1727 opgerigt tot mede momboir over de kinderen van Hendrik Teunissen bij Grietje Gerrits en de comparente: geprocreëert en nog proceerenden persoon van Gerrit Jansen als in huwelijk hebbende Anna Cornelis halve zuster van Elbert en Teunis Hendrikse van Voskuijlen bij Grietje Gerrits in egt verwekt en also de naaste in de bloede (?) gevende aan deselve sodanige magt als voogd aan Gerrit Jansen die dit aanneemt.

Ter presentie van Hendrik Hendriks en Aart Willemse van Roomen als getuigen versogt.

AT033a033          1730       12 Aug

Gijsbert en Grietje Brandsen wonende op Kleijn Donkelaar onder Leusden verklaren verkocht te hebben aan Maijtje Arrissen omtrent meerderjarig geworden 4 koeien, 2 veersen, 3 kalveren en een pink, 2 paarden, 4 morgen boekweijt, 2 mergen rog en vier mergen weijd en verders den inboedel alles op Kleijn Donkelaar dit voor de som van ƒ 300. Dit geld mag zij op interest behouden uitgenomen 3 stoelen, een kerkstoel en nog enige kleinigheden.

AT033a033          1730       12 Aug

Bovengenoemde Gijsbert en Grietje Brandsen doen hun Erf over aan Maatje Arissen en 1/4 part in ’t Erf de Pol onder W’berg voor ƒ 1000.

Houtgewas, een hofje, kamer moeten zij nog hun leven lang gebruiken, in plaats van de coop penningen moet zij jaarlijks ƒ 48 betalen aan de verkopers gedurende hun leven.

AT033a033          1730       21 Nov

Huurcontrakt van ’t bouwhuijs met berg en schuuren met aanhorige landerijen onder Isselt als onder A’foort. Verhuurder Jan van Veersen Diemersz als voor hem selve als gemachtigde van de Heren Pieter van Saende en dokter Nicolaas Eding.

Huurder Teunis Teunissen Keijer en Geertje Jans wonende op Hoogland. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT033a033          1731       12 Jan

Huurcontrakt van Kleijn Sandbrink ger. Snorrenhoef. Verhuurder Johan van Peperhoven.

Huurder Jan Barten Haan en Wilhelmina Hermse echtel., vorige huurder Cornelis Jordense.

6 jaren à ƒ 130 sjaars.

AT033a033          1731       18 Febr

Huurcontrakt van het Erf en Goed Calveen gelegen onder Hoogland, gebruikt geweest bij de wed. Peter Jansen. Verhuurder, Mʳ Samuel Padbrugge. Huurder Geurt Willemse, niet in huure de Heeren huijzinge boomgaard en tuijnen. 6 jaren à ƒ 185 sjaars.

AT033a033          1731       31 Aug

Huwelijk Johannes Cornelis op de Wetering j.m. geass. met zijn moeder Maria Gerrits wed. van Cornelis Geurtse mede op de Wetering en Aaltje Hendriks wed. van Wulfert Hendrikse op de Sielhorst  geass. met Teunis Hendrikse op de Vathorst allen gelegen onder Hoogland.

Inbreng bruidegom ƒ 450, kleren, linnen, wol, goud en silver tot zijn lijf behorende.

Inbreng bruid vaste goederen, inboedel, have en vee, coorn gewassen, schulden en lasten. Breder omschreven bij inventaris en scheiding op gisteren gemaakt.

AT033a033          1731       18 Nov

Huwelijk Cornelis Cornelis B (?) van der Horst geassisteert met zijn mombours en voogden Gerrit Janz en Albert Gerrits en Hendrikje Lubberts geass. met haar oom Gerrit Geurtse.

Inbreng bruidegom een 1/24 en 1/62 deel van ’t Erf Cattenbroek en Heijdendaal gelegen op Hoogland in huure bij Hendrik Teunis B en Jacob Herms en contant ƒ 1000.

Inbreng bruid klederen en wollen, goud en silver geschat op ƒ 150,

Ondertekend allen in oud handschrift: Cornelis Kneelessen (bruidegom), Gerrit Jansen van Kattenbroek, Albert Gerrijtsen, Hendrijna Lubbers en Geurt Geurtsen.

Ter presente van Jacob Jordense op Hoogland en Geurt Petersen in Sevenhuizen.

AT033a033          1732       5 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf de Pijpenkamp bij de Vuedijk op Hoogland.

Verhuurder Mʳ Samuel Padbrugge. Huurder Gerrit Tijmense, vorige huurder Gerrit Jansen.

6 jaren de eerste 3 jaren voor ƒ 112, de laatst voor ƒ 120.

AT033a033          1732       16 Jan

Testament van Jan Thiends gemaakt 2 dec. 1733, overleden 12 of 13 dec. 1731. Hij bemaakt zijn Hofstede Honthorst en meubilaire goederen die daar na mijn overlijden gevonden worden aan Jan Carel Padbrugge.

AT033a033          1732       22 Febr

Huurcontr. van Kleijn Donkelaar. Huurders Jan Arrissen en Petertje Cornelis.

Verhuurders de kinderen van Arris Brandsen. 3 jaren à ƒ 40 sjaars.

AT033a033          1732       5 Maart

Huwelijk Elbert Jansen Coller wonende in Sevenhuijzen, weduwnaar van Gerbregt Aarts en Aaltje Hendriks wed. van Thijs Dirksen op Hogerhorst ger Hoogland.

Inbreng bruidegom inboedel, have en vee geschat op ƒ 600.

Inbreng bruid inboedel en huijsraad, have en vee geschat op ƒ 400.

AT033a033          1733       19 Jan

Huwelijk Sr. Reijndert van Romen m.j. en Jufr. Geertruijde van de Pegh j.d. Bruidegom geassist. met zijn oom De Heer Do v Paulij en De Heer Borgm Anthony van Goudoever.

Bruid geassist. met haar oom Volqeum (?) van der Maath en haar swager Jonker Hendrik Foeijt.

AT033a033          1733       13 Febr

Huurcontr. van de Boerenwoning en, deel en 3 mergen land gelegen langs ’t dijkje op Weerhorst.

Verhuurder Jan v. Ling en Bartha van de Pegh echtel.

Huurder Hendrik Jansen Coendz en Teuntje Gijsberts echtel, gebruikt geweest bij Jan Evertse.

6 jaren à ƒ 63 sjaars.

AT033a033          1733       31 Juli

I.v.m. overlijden van Beatrijs van de Maath en in de jare 1732 Wouter Rijkse van de Pegh in leven echtelieden. Boedelscheiding waaronder ’t Erf Kleijn Weerhorst groot 15½ morgen.

De kinderen Margaretha v.d. Pegh wed. van Gerrit Visser nu gehuwd met Willem van Romen Mʳ Chirugijn, Hendrika v.d. Pegh gehuwd met Hendrik van de Kunder, Vrouwe Barbara van de Pegh huijsvrouw van Jonker Hendrik Foeijt, Geertruide v.d. Pegh getrouwt met Rengert van Romen wonende te Hoevelaken en Bartha van de Pegh huijsvrouw van Jan Jansen van Ling wonende in A’foort.

AT033a033          1733       7 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf de Rosmolen in Hamersveld. Verhuurder de Heer Aloisius van Muijlwijk.

Huurder Melis Aartsen, vorige huurder Teunis Kraij (Willemsen). 6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT033a004          1734       26 Febr

Huurcontrakt van een Erf genaamd Calveen ger Hoogland.

Verhuurders Hubertus van de Wetering lakenkoopman en Willebrordus van Birkhoven lakenkoopman mitg. Ida en Odilia Caan en de kinderen van Albertus Caan.

Huurder Gijsbert Cornelissen wonende op Hoogland, laatst in huure bij Willem Rijkse.

6 jaren à ƒ 54 sjaars en ongelden en 1½ schepel rogge aan de pastorije van Hoevelaken.

AT033a004          1734       15 Okt.

Huwelijk Gerbregt Cornelissen van ’t Clooster j.m. geass. met Govert Cornelissen zijn voogd en Hendrik Jansen van ’t Clooster mede voogd en Maria Segertse Schouten j.d. geassisteert met haar behoud vader Elbert Geurtsen en haar moeder Neeltje Peters wonende te Soest.

AT033a004          1735       16 Jan

Huurcontrakt van een Erfje bij de Bavoortse Molen.

Verhuurder Gerrit Janz als voogd en Albert Gerrits mede voogd over de kinderen van Hendrik van de Horst gehuwd met Grietje Gerrits. Huurder Aart Hannesse. 6 jaren à ƒ 48 sjaars.

AT033a004          1735       4 Febr

Huurcontrakt van een Hofstede gelegen op de Melm (Soest).

Verhuurder Rutger de Beer schepen van Soest. Huurder Wouter Boersen. 6 jaren `ƒ 300.

AT033a004          1735       10 Febr

Scheiding van een Erfje genaamd Calveen gelegen onder Sevenhuijsen gebruikt bij Gijsbert Cornelisse.

Hubertus van de Wetering en Cornelia Stuijvenberg echtel. en Willebrordus van Birkhoven en Helena van de Wetering mede echtel. zijn door doode van Arnoldus van de Wetering en Johana Christina Brouwers geworden waaren eijgenaars van 7/8  portien in het bovengenoemde Erf.

De 7/8 portien worden toegescheiden aan bij uitkoop aan Willebrordus van Birkhoven.

AT033a004          1735       11 Febr

Bovengenoemde Erf word verhuurt aan Jan Teunissen, vorige huurder Gijsbert Cornelisse.

Verhuurders Sr. W. v. Birkhoven voor hem self en als lasthebber voor IJda en Odilia Caan met en beneffens de kinderen van Albertus Caan. 6 jaren à ƒ 64 sjaars.

AT033a004          1735       1 April

Huwelijk Peter Geurtse Hilhorst j.m. van Soest geass. met zijn vader Geurt Evertse Hilhorst en Luijtje Gijsberts Schouten j.d. geass. met hare oom en voogd Arris Jansen van Smorenburg.

AT033a004          1735       20 Mei

Huurcontr. van een camp land groot 1 morgen genaamd de Driftakker gelegen buijten A’foort.

AT033a004          1735       27 Dec

Uitgifte van erfpacht van 1½ morgen heijvelt afgedeelt van de erven Cattenbroek en Heidendaal door Hendrik Teunissen voor 1/3 Gijsbert Hendrikse mede voor 1/3 part mitsg. Gerrit Jansen als voogd over de onmundige kinderen van Hendrik Theunisse van de Horst tezamen eigenaars van bovengen. erven.

AT033a004          1736       13 April

Peter Hendrikse en Stijntje Geurtsen echtel. wonende aan ’t Leusderheetveld verkopen aan De Heer Cornelis Crock (Croesse) raad en schepen dezer stad 1/12 portie in de plaats genaamt Groot Loevezijn gelegen aan ’t Leusderheetvelt groot  40 mergen met als zijn bepotinge en beplantinge en getimmerte daarop staande mitsg. alle actien en pretentiën soo wegens de verschenen pachten van den jaare 1733-34-35 of petri 1736 als eijken hout gevallen en door Jacob Aalten verkogt als zij verkopers ten lasten van voorn Jacob Aalten mede eijgenaar van de voors Hofstede pretenderende hebben. Koopsom ƒ 100.

AT033a004          1736       5 Okt

Huwelijk Lubbert Teunisse weduwnaar van Gerritje Willems wonende op de Melm in Soest toekomende bruidegom en Dirkje Gosense wed. van Arris Jansen op Emelaar in Stoutenburg geass. met Peel Gosense en Willem Rutten haar broeder en swager.

Inbreng bruidegom de helft van een stuk bouwland op de Eng in Soest geheel groot 1 mergen en 450 roeden, nog 1 mergen bouwland in de Soestdijkse akkeren, nog 1 mergen op de Eng en inboedel have vee enz.

Inbreng bruid 1/10 part en dan nog 1/5 part in een ander 10de part in een seker Erf genaamd Oud Daatselaar onder Stoutenburg.

Item nog 1/15 part in een Hofstede genaamd De Gort dito gelegen onder Stoutenburg, wijders hare inboedel have en vee enz.

[Zie ook scheiding akte N° 29 – 29 Sept. 1736.]

AT033a004          1736       7 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede Groenendaal groot omtrent 15 morgen onder Soest.

AT033a004          1736       16 Nov

Jan Hesselsen wonende op Emiclaar en Hendrik Jansen wonende op de Grooten Rijt onder Snorrenhoef huren van de Heer Coenraad Temming 12 danmaten polderland.

AT033a004          1736       23 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede het Broek gelegen onder Woudenberg.

Verhuurder Iʳ Samuel Heshusius en Jufr. Johanna van Wolfswinkel echtel.

Huurder Willen Cornelissen gehuwd met de weduwe Geurt Teunissen, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 200 sjaars en toepagt.

AT033a004          1736       28 Dec

Verkoop van de Hofstede Hogerhorst gelegen in de prov. Utregt onder ger van ’t Hogeland met desselfs Heeren Huijzinge, stallingen, twee hoijbergen, boerewoninge, een lange houten loos met pannen gedekt, schuijten huijs, duijvenhok met de daarbij zijn de duijvenvlugt alsmede de duijven en plantagien met alle ’t geene daar in en op behoort aard en nagelvast en daar staande en gelegen is mitsg. alle desselfs daarbij gelegen en aenhoorige landerijen waaronder ook de last van het leen en thiende releverende van den Huijze van Lockhorst met nog 2 mergen land onder Soest te samen groot 50 morgen of 75 danmaten. Edog voetstoots en dier halven soo groot en kleijn als ’t selve van den Heeren Jan Frederik en Willem Julius Teekman gekogt is met de visserije in de riviere de Eem als ook een mans en vrouwe bank aan de suidzijde in de kerk te Soest die aan de Heer huijzinge Hogerhorst behoren, enz. alles omschreven in de coop cedulle.

Verkoper De Heer Hendrik Cornelisse Croesse raad en schepen van A’foort als gemachtigde van de Heer Samuel Elsevier en zijn huijsvrouw Adriana Sophia Overvelt.

Koper de Heer Johan Hendrik van Ewijk. [Koopsom en bruiker niet vemeld.]

AT033a004          1737       1 Jan

Koopcontrakt van de Hofstede Graswijk groot 8 mergen gelegen in Soest in de Birkt.

Koper Johannes Kok. Verkoper Johannes van Veersen.

AT033a004          1737       5 Jan

Jan van Veersen Dumersz voor hem zelve en als gemagtigde voor de Heer Pieter van Loenen (?) en Doktor Nicolaas Eding ieder voor 1/4 part beiden wonende te Hoorn volgens procuratie van 15 Nov. 1725. Verhuurt aan Teunis Teunissen Keujer en Geertjen Jans echtel. ’t bouwhuijs met bergen en schuren en landerijen liggende onder IJsselt als onder Amersfoort. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT033a004          1737       15 Jan

Sr. Johannes van Luenen en zijn erven verhuren aan Willem Hendrikse en Hendrikje Jelissen echtel. de Hofstede Groot Vinselaar onder Stoutenburg. 7 jaren ingaande 1736 à ƒ 199 en ongelden.

AT033a004          1737       18 Jan

Koopcontrakt van den Hofstede Oudenhorst. Verkoper Sr. Cornelis van Lochum (wijnkoper) en Juffr. Aletta van Dompselaar (niet bij vermeld echtelieden). Koper Hoog Ed. Welgeb. Heer Gerrit Jozef van Blokland en Vrouwe Johanes v.d. Haar. Hofstede gelegen onder Woudenberg. Koopsom ƒ 2399.

AT033a004          1737       22 Febr

Boedelscheiding betreffende ’t Erf Cattenbroek en een Erf in Leusbroek bij Bavoort.

AT033a004          1737       26 Febr

De bruiker Aart Hannesse van ’t Erfje Bavoort heeft ƒ 48 pachtschuld. Aanmaning door Gerrit Jansen als voogd over Elbert en Toon Hendrikse Voskuijlen het Erfje behoorde aan deze onmundige kinderen. Verkocht 1 mergen weijt op het veld de vredinge op en om ’t land de mest in de vaalt en in de stal, 2 tafels en 3 banken.

AT033a004          1737       17 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede Prinsenhof gelegen onder gerecht Asschat bij Heijligenberg.

Verhuurder De Heer Jan Aggen Scholten Heer van Asschat en Heijligenberg.

Huurder Gerrit Elissen, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 56 sjaars.

AT033a004          1737       17 Maart

De Heer Jan Aggert Scholten verhuurt tevens aan Jonas en Samuel Cohen het tabaksland met schuur en kisten gelegen onder Heijligenberg. 3 jaren à ƒ 825 sjaars.

Verder bepaald den ongelden half om half alsmede de thiend.

De huurders sullen ’t huijsje aan de schuur om tappers nering te doen of drank te verkopen niet mogen verhuren en de Sijde (kamer ?) laten ter despositie van Schout en Gerechten als deselve aldaar vergaderen sonder daarvoor iets te genieten.

AT033a004          1737       22 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede de Lindeboom gelegen op ’t Hogeland Nieuwland en Sevenhuijzen.

Verhuurderesse Jufr. Ida van Lilaar. Huurder Teunis Willemse, vorige huurder Jacob Jordense.

6 jaren à ƒ 190 en 2 paar hoenderen tot toepacht.

AT033a004          1737       27 Maart

Jan Teunisz van Voskuijlen en Weijmpje Hendriks echtel. verkopen aan Gerrit Jansen Logt en Hofstede met 6 danmaten land gelegen in de gerechte Duijst de Haar en Sevenhuijzen daaraan de oostzijde Jan Bouwman, zuid de vrouwe Conventen, ten westen de Sevenhuijzerweg en noord mevr. Sas. Koopsom ƒ 300.

AT033a004          1737       18 April

Huwelijk tussen Jan Hendriksen van ’t Clooster (ook geschreven met een k) jongeman wonende te Soest en Willemeijntje van Smorenburg wonende te Seijst geassisteert met sijn ouders Hendrik Janz van ’t Clooster en Gerritje Willems en de bruid met haar ouders Aris van Smorenburg en Geurtje Hendriks. Inbreng bruidegom ƒ 300. Inbreng bruid ƒ 300.

AT033a004          1737       18 April

Huwelijk dito van Hendrik Arissen van Smorenburg wonende in Seijst geassisteert met zijn ouders (als boven) en Heijltje van ’t Klooster, geassisteert met haar ouders (als boven).

AT033a004          1737       8 Mei

Huurcontrakt van een stuk tabaksland genaamd Davelaak gelegen onder Asschat.

Verhuurder De Heer Snoek wonende tot Nieuwkerk. Huurder Aart van Doornik tabaksplanter.

4 jaren à ƒ 20 sjaars.

AT033a004          1737       21 Juli

Huurcontr. van ’t Erf Amendijk gelegen onder Hoogland met 5 mergen land.

Verhuurder Michiel van de Bergh. Huurders Claas Willemse en Weijntje Teunis echtel.

6 jaren à ƒ 95 sjaars en 2 paar hoenders en als ’t Veentje bij desen plaats droog is mogen de huurders op ieder jaar 3 voeder turf uit mogen graven voor haar Brand.

AT033a004          1737       24 Okt

Huwelijk tussen Reijer Barten meerdj. geassisteerd met zijn behoud vader Hendrik Teunissen en zijn moeder Petertje Reijers en Gijsbert Hendriks zijn voogd en Maria Dirks geass. met haar vader Dirk Jansen allen wonende onder ger Hoogland Emmiclaar.

Inbreng bruidegom 1/32 deel in de Erven Cattenbroek en Heidendaal gelegen op Hoogland, gebruikt bij voorn Hendrik Teunissen en Jacob Hendriksen en ƒ 61 – 6 st. Inbreng bruid ƒ 465.

AT033a004          1737       30 Okt

Boedelscheiding en verkoop aan haar zoon.

Overleden Hendrik Janssen van ’t Klooster nalatende zijn wed. Gerritje Willems en kinderen Jan, Anthony, Meerten, Barbara en Heeltje.

Den boedel geestimeerd en vervolgens verkocht aan haar nog ongehuwde zoon Anthony Hendrikse van ’t Klooster den inboedel geheel beschreven.

o.a.        de beste wagen                voor ƒ  50

                plagge wagen                   voor ƒ  25

                plagge wagen                   voor ƒ  25

                1 koe                                    voor ƒ  40

                3 koeien                              voor ƒ 100

                3 koeien                              voor ƒ 100

                1 pink veers                       voor ƒ  15

                1 overgaan veer               voor ƒ  25

                1 kalf                                    voor ƒ    6

                2 paarden                           voor ƒ 144

                1 varken                              voor ƒ  30

                1 varken                              voor ƒ    8

                enz., enz.             de gehele boedel voor ƒ 1181-3 st.

AT033a005          1738       17 Febr

De Heer Aloijsius van Muijlwijk geeft in Erfpacht uit aan Thijs Jansen Combij een zekere boomgaart met een huisje daarin groot 1 danmaat soo groot en kleijn deselve afgegraven en gelegen leijd in Hamersveld, parthijen bekent. Jaarlijkse erfpacht van ƒ 10.

AT033a005          1738       28 Febr

Gerritje Willems wed. en boedelhoudster van Hendrik Jansen van ’t Klooster verkopen aan Jannetje Hendriks van ’t Klaarwater een half mergen land op de Eng onder Soest.

Verder genoemd Jan Hendrikse van ’t Klooster gehuwd met Willemijntje van Smorenburg, Toon Hendriks v. ’t Klooster meerdj. j., Hendrik Smorenburg gehuwd met Heijltje H.  v. ’t Klooster, Barbara H. v. ’t Klooster meerdj. d., Meerten H. v.’t Klooster kinderen erfg. van Hendrik Jansen v. ’t Klooster.

16 maart 1738 huurcontrakt van de bovengenoemde wed. aan Toon Hendrikse van ’t Klooster een Hofstede met ruim 15 mergen land in Soest (akte n° 23).

AT033a005          1738       7 Maart

Also in levende lijven geweest sijn Arris Brandsen van Kleijn Donkelaar en Geurtje Fransen echtelieden, mitsgr. Gijsbert en Grietje Brandsen van Kl. Donkelaar eerst is komen te overlijden Geurtje Fransen, daarna Arris Brandsen, alsmede Gijsbert Brandsen en eindelijk Grietje Brandsen tot hare erfgenamen Maijtjen Arrissen, Frans Arrissen en Brand Arrissen alle meerderjarig. Zij hadden samen gemeen (Maijtjen, Frans en Brand) een Hofstede met 16 morgen land genaamd Kl. Donkelaar in huure bij Jan Jacobse, 1/3 part in ’t Erf Schraal Donkelaar met het land daaraan behorende dit onder gerechte Woudenberg, nog 1/4 part in ’t Erf de Pol (?) onder Woudenberg, een bank en twee graven in de kerk tot Scherpenzeel, verders inboedel, huisraad, have en vee en schulden.

Scheiding en uitkoop ten overstaan van Arris en Cornelis Jansz Pol gewesen momboirs en Gijsbert Jansz buurm. van Donkelaar in maniere als volgt: den geheele boedel, Hofstede, enz. enz. toegescheiden aan Maijtjen Arrissen. Waartegen zij haar broeders beloofd te indemneren kost en schadeloos te houden en uitkeert aan ieder een som van ƒ 500 tezamen ƒ 1000.

AT033a005          1738       12 Juni

Huurcontr. van Geurt Evertse Hilhorst en Petertje Jans echtel. van een Hofstede gelegen  in Soest aan Peter Geurtsen Hilhorst (waarschijnlijk zoon) groot 10 mergen. 18 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT033a005          1738       3 Okt

Huw.voorw. Anthony Hendriks van ’t Klooster en Geertje Herms.

Inbreng bruidegom inboedel, huisraad, hoij en stroij, koeien en paarden en verder have en vee.

Inbreng bruid haar moeders aandeel.

AT033a005          1738       19 Okt

Huw.voorw. Cornelis v. Luenen en Barbara Soetenbroeck.

AT033a005          1738       22 Okt

Compareeren 1) Cornelis van Luenen 2) Gerarda v. L. mitsgdr 3) Johannes van Luenen, vader Hendrik Lankhorst voogden over Arnolda, Aleijda en Anna van Luenen te kennen gevende dat op 3 Junij 1730 binnen A’foort overleden is Anna van Houten in leven gehuwd met den 3de comparant boedelhouder en lijftogtenaar en tot hare erfgenamen de twee eerste comprnt mitsgdr voorn Arnolda, Aleijda en Anna. De Hofstede Groot Vinselaar onder ger Stoutenburg was eigendom van Johannes v. Luenen, gebruikt bij Willem Hendriksen en Maria van Houten. Scheiding tussen hem Joh. v. L. en zijn kinder. De Hofstede wordt toegescheiden aan Gerarda, Arnolda, Aleijda en Anna.

In 1732 was overleden Jordanis van Houten.

AT033a005          1739       3 Juli

Huurcontrakt van het Erf Buursdijk onder ger Hoogland. Verhuurderesse Wed. Arnout Dalenkamp.

Huurder Evert Meussen (Meeuwsen). 6 jaren à ƒ 115 sjaars.

AT033a005          1739       19 Nov

Sr. De Heer Johannes Jonas schout van Doorn, Kooten en Neer Langbroek etc. gehuwd met Maria Marrisal machtigd Jacob van Meteren om eenige los rentende brieven te verkopen.

AT033a005          1739       26 Dec

De Heer Hendrik Peperhoven en Cornelis Jordense Brouwer te kennen gevende dat Dʳ Wed. Jan Elberts Gort op petri 1740 sal schuldig wezen wegens huur van de Hofstede Klein Sandbrink gelegen onder Snorrenhoef een som van ƒ 300. De eerste comprnt is bevreesd dat hij de huurpenningen niet sal krijgen, alsoo de schout haar geexecuteerd hebbende eenige van hare goederen verkogt heeft dat den eersten comprnt de voors agterstallige pacht verklaart verkogt te hebben aan en ten behoeve van den tweede comprnt die deze coop aanneemt voor een som van ƒ 200.

De eerste comprnt verklaart hiermede tevens verhuurt te hebben aan de 2de  Corn. Jord. Brouwer de voorn Hofstede Klein Zandbrink voor 6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT033a005          1739       24 Juli   N° 55

Verhuur van gronden en schuur door den Heer van Wede gelegen op Lutique Wede onder Hoogland.

AT033a005          1739       9 Okt

Huw.voorw. tussen Gijsbert Cornelisse van den Bremert geassisteert met zijn vader Cornelis Willemse v.d. Bremert en moeder Teunisje Meijnse toekomende bruidegom en Maria Wouters geassisteert met haar vader Wouter Borsen en haar moeder Hendrikje Teunis toekomende bruid.

AT033a005          1739       29 Nov

Huurcontrakt ten behoeve van Jan Haan van een Hofstede met de landerijen w.o. genaamt ’t Broekje gelegen op IJsselt. Verhuurder Johannes van Luem (?) en Anthony van Veersen.

AT033a005          1740       2 Febr

Wilhelmina Cornelisse Schothorst wed. van Cornelis Arinse gewoont hebbende op Hardevelt (buurtschap Snorrenhoef) ten eenre en de voogden Peter Thijmense en Jan Jans over de kinderen Weijntje en Cornelis Cornelisse ten andere zijde geven te kennen dat in November 1729 is overleden bovengenoemde Cornelise Arinse. De zoon Cornelis werd na de dood van haar man geboren . De voorn Cornelis Arins had bij zijn overlijden meer schulden den effecten. Weinige dagen na zijn overlijden werd arrest op den boedel gelegd door de Regenten van L.V. Capel tot A’foort als landheren van Hardeveld en zij genoodzaakt was alles over te geven en publiek verkocht is. Daarna heeft comparante zich in dienst van anderen begeven en vervolgen niet s anders bezat dan haar kleren met nog eenige schulden. De wijle de eerste comprte sig ten tweede huwelijk tragt te begeven en vervolgens van hare voorn kinderen te scheiden soo waren partheijen overeengekomen dat zij 1ste compr. belooft alhoewel zij aan hare kinderen niets bewijzen kan (als niets bezittende) hen zal onderhouden en kost en kleren geven na haar staat op haar trouwdag.

AT033a005          1740       15 Maart

De Heer Barend van de Huij verhuurt aan Geurt Jansen een thuis en hof met 10 danmaten land gelegen in de Slaag ger van Soest en Hoogland. 6 jaren ingegaan 1737 à ƒ 92 sjaars.

AT033a005          1740       27 Mei

Teunis Geurtsen huurt van de Heer Reijnier Utenhoven Heere van Amelisweert de Hofstede met 2 bergen schuur en bakhuis oven en 30 mergen weij hoij bouw als ander land genaamt Weerhorst gelegen op Hoogland, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 250 sjaars normaal onderhoud en moet de huurder ook de dijk maken (onderhouden) (Eem), maar wanneer die bij hoog water komt weg te spoelen is die reparatie voor de landheer.

AT033a005          1740       10 Juni

Jan Hesselse wonende op Emelaar en Hendrik Jansen wonende op den Groten Riet onder Snorrenhoef huren van den Heere Coenraat Temming 12 danm 378 roeden wijland gelegen in de polder de Haar naast de vervallen kooij. 6 jaren à ƒ 136 sjaars.

AT033a005          1740       11 Juli

Anthony van Leersum verkoopt aan Hendrik van Colfschoten secker huijs hof en boomgaard groot 50 roeden gelegen onder Leusden bij of aan de Grift aan de eene sijde ’t Erf de Bieshaar andere sijde de Grift, gebruikt bij Maas de Dekker. Koopsom ƒ 200.

AT033a005          1740       7 Juli

Overleden Wilhelmina Cornelisse Schothorst nalatende hare weduwnaar en boedelhouder Sander van Zijl en tot kinderen en erfgenamen Weijntje en Cornelis Cornelisse kinder van haar 1ste huwelijk met Cornelis Arrissen. Voogden over de kinderen Jan Cornelisse Schothorst en Gijsbert Thijmensen. De overleden was in de voortijd van dit jaar 1740 weer in het huwelijk getreden.

Boedelscheiding tussen de weduwnaar en de kinderen.

AT033a006          1741       6 Jan

Verhuur van een Erf in de Hoge Birkt, weerszijden ’t Marien Convent. Verhuurder IJzak Jacobse.

Huurder Jan Aartsen Bakker. 4 jaren, het 1ste jaar ƒ 299, laatste jaren ƒ 300.

AT033a006          1741       8 Febr

De Heer Reijnier van Coevorden raad in de vroedschap van A’foort verhuurt een Hofstede gelegen in Hamersveld bij de Swarte Steeg (Rozendaal) aan Jan Cornelissen, reeds bruiker. 2 jaren à ƒ 186.

AT033a006          1741       7 April

Boedelscheiding tussen Maria Willems van de Mast wed. in boedelhoudster van Peter Hendrikse en haar kinderen Hendrik Peterse gehuwd met Teuntje Gerritsen, Stijntje Peters (minderj.) en kinderen uit het eerste huwelijk van Peter Hendrikse met Fijtje Hendriks.

Aan de wed. toegescheiden den inboedel , have en vee geschat op ƒ 2150. 8 danmaten gelegen in de Hond, 10 danmaten in de Haar in de Duijst. Waartegen zij aan de kinderen uitkeert hun vaders aandeel.

AT033a006          1741       18 April

Testament Cornelis Jordense en Aalbertje Lammerts op de langs levende.

Getuigen Brand Melissen, Albert Gerritsen en Cornelis Cornelissen.

AT033a006          1741       16 Juni

De Heer Wilhelmus Moijer verhuurt aan Brand Melissen schepen van Hamersveld een secker Erf en Goed genaamt Haakhorst gelegen in Hamersveld.

6 jaren à ƒ 227, toepagt half vierendeel boter, 1 schepel weijt, 2 paar hoenders, een schepel aardappelen, de helft van de boomvruchten, de lanter uijthalen en thuisbrengen mitg. tracteeren op een ham en wat dies meer zij.

AT033a006          1741       30 Juli

Jufr. IJda van Lilaar verhuurt aan Hermen Jansz Zijl en Jan Tonz. de Bree een Erf en Goed gelegen in Hamersveld, vorige bruikster de wed. Jan Teunissen. 6 jaren à ƒ 175 sjaars.

AT033a006          1741       23 Nov

Jan Terburg en zijn huisvrouw Neeltje Slijk verkoopt aan Steven Terschuur 1/3 part van een huijzinge Hof en Hofstede met een kamp land gelegen op Coelhorst onder Hoogland, noordzijde ’t land behorende aan de Cappelle staande op Coelhorst, voornt in huure bij Aalbert Alten. Koopsom ƒ 150.

AT033a006          1741 8 Dec

Attestatie ten behoeve van de Heer Jan Agges Scholte Heer van Asschat en eigenaar van het huis de Heijligenberg door Gerrit Elisz oud 50 jaren en Evertje Gijsbertse 43 jaren en Gerritje de Waal 30 jaren. Zij verklaren dat niemand met wagen en paarden karren of ander voertuig vermogte te rijden door het hek en vervolgens de laan van Heijligenberg gelegen in Asschat een half uur buiten de stad A’foort regeling voor het openen van het hek waarvan om gemakswil de sleutel gehangen werd in de poort. Verders niet de Hamersveldse tol benadelen.

AT033a006          1741       akte N° 54

Huurcontrakt van het Erf de Kleine Melm aan de Eem onder Soest

AT033a006          1742       2 Feb

Huurcontrakt van de Hofstede Heidendaal gelegen op Hoogland. Huurder Wouter Willemse, reeds bruiker. Verhuurders eigenaars Gijsbert Hendrikse, Hendrik Teunisse en Cornelis Cornelisse broeder en voogd over Elbert en Toon Hendrikse mitsg. over Hendrik Hendrikse van Voskuijlen.

6 jaren à ƒ 55 sjaars.

AT033a006          1742       16 Febr

De Heer Mʳ Arnold Hendrik Feijts oud borgm. en raad der stede Montfoort als gemachtigde van de Heer Jan Louis Baron van Harderbroek Heere van Vliet volgens procuratie 12 jan 1742 te hebben verkocht aan de Heer Jan Mountaban een seckere huijzinge hof en hofstede met de aanhorige landerijen gelegen onder gerechte van Hamersveld carspele Leusden met al  ’t geene daarop staat en nagelvast is Carnmolen, duivenvlugt etc. genaamt Swanenburg voor de som van ƒ 5000.

Aanvaarding de bovenwoning met Pasen daar aan volgende de Heere huijzinge aanstonds doch zal ten behoeve van den Heer verkoper een kamer in ruimen tot berging van zijn meubelen, doch welke binnen een maand na dato deser sullen moeten geamoveert sijn belend oost de Moerbeek, ten westen de Grift, suijden St. Paulus, noord ’t Claverenblad.

Huurder van de boerenwoning Johannes Willemse nog 5 jaren huur.

Nog verklaard de Heer verkoper verkocht te hebben aan de Heer koper ’t behangsel in de Camer aan de rechter kant en de porselijnkast in de camer aan de linkerkant, de twee plaatsen in de keuken, de kast met het aanrijgt, de plaatsen in de achterste keuken en de Hoveniersgereedschappen, ’t baggergereedschap, bouwgereedschap, chaise, wagentuijgen en visnetten balk en verdere slieten dit voor ƒ 445.

AT033a006          1742       30 Maart

Jufr. Johannes van Moijer wed. Pieter van Haverlo verhuurt aan Peter Jansen een huijzinge met 5 morgen land gelegen op Hoogland en Emiclaar, bij Evert Gerritse gebruikt geweest.

6 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT033a006          1742       13 Juli

Boedelscheiding i.v.m. overlijden van Gerrit Janzen Swart tussen de wed. Anna Cornelis en haar dochter Grietje Gerrits Swart voogden Aalbert Jansen Swart en Anthony Jansen Swart in Overseldert ooms en voogden.  Aan de wed. toegescheiden den inboedel, have en vee, coorn, enz. keert aan haar dochter uit ƒ 550 en eenig huishoudelijk goed.

AT033a006          1742       7 Nov

De Heer Hendrik Peperhoven verhuurt aan Cors Corsen de hofstede Kleijn Zandbrink gelegen in Snorrenhoef. 6 jaren à ƒ 125 sjaars.

AT033a006          1742       17 Nov

Jan van Veersen en mede-eigenaars verhuurt aan Cornelis Teunisse Kuijer een Erf en Goed en landerijen en bouwhuijs gelegen onder Isselt, 3 jaren gebruikt bij Teunis Kuijer.

6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT033a006          1742       16 Dec

Jan Willemsen Peper en Geertje Hendriks van Joolenbroek echtel. huren van de wed. Cornelis Boelhouwer het Erf en Goed Vinkenhoef met de aanhorige landerijen gelegen onder Hoogland met de schotkamp de Kromme Akker en den Holst gelegen onder A’foort in de Lageweg uitgenomen de kamer en de eene kelder.

6 jaren ingaande petri 1739 à ƒ 192 1ste jaar, de 5 volgende jaren ƒ 200, toepagt een 1 ham, 50 eieren en 4 paar jonge hoenderen en de helft van de boomvrugten – alles thuisbezorgen.

AT033a0061742                24 Dec

Johannes van Luem (?) en Anthony van Veersen verhuren aan Jan Haan een huijzinge met de landerijen 1 mergen bouwland achter ’t huis en 1 mergen achter ’t huis van IJsselt genaamt ’t Broekje en nog diverse landerijen groot tezamen 12 morgen. 6 jaren à ƒ 130 sjaars.

AT033a006          1743       2 Febr

De Heer Coenraad Temming verhuurd aan de Heer Pieter Beltgens en Jan van Kesteren (?) 6½ tabaksland met schuur en kisten gelegen bij den Heiligenberg.

Door den verhuurder gekocht en Jonas Cohen ’t laatst gebruikt met het huis aan de schuur en alles wat tot de plantage behoort competerende onder gerechte Asschat. 4 jaren à ƒ 550 sjaars.

AT033a006          1743       13 Juni

Cornelis Gerritsen verhuurt aan Rutger Corsen een secker Erf bestaande in Huis, berg en schuur met omtrent 22 à 23 mergen land soo wei als bouwland mitsg. plaggenveld gelegen onder Leusden van ouds genaamt Wildenburg. 5 jaren à ƒ 70 sjaars, ’s laatste jaar 2 of 2½ mergen bouwland mogen bezaijen, doch de grote kamp naast de Heer Borgem. Mountaban niet.

AT033a006          1743       13 Sept

Sr. Samuel Heshusius weduwnaar van Jufr. Johanna van Wolfswinkel verhuurt aan Willem Cornelissen het Erf en Goed genaamt Het Broek onder Woudenberg, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 120 sjaars.

AT033a006          1743       5 Okt

Steven Jordense, Thijs Jordense, Peter Aartsen gehuwd met Geertje Jordense., Dirk Jansen geh. met Aaltje Jordens mitsg. Ever Hendriksen Cok man en voogt van Annitje Jordense de eenige broeders en zusters zijn (mitg. Cornelis en Willem Jordense) van Jacob Jordense overleden tot Naarden nalatende zijn wed. Gerritje . . .

De comparanten machtigen haar en voorn broeder Cornelis Jordense en dat omme en beneffens Willem Jordense te eijsen en vorderen staat en inventaris van de boedel en goederen van hem met de weduwe te scheiden en te regelen.

AT033a006          1743       8 Nov

Testament op de langs levende Aalt Evertsen molenaar en H. . .  van Zijl egtelieden wonende aan de Bavoortse Molen.

AT033a006          1743       6 Dec

Sʳ Migiel van de Berg borgen dese stad verhuurt aan Claas Willemse en Weijmpje Teunis echtelieden secker huijzinge erf en goed met vijf mergen land genaamt Amendijk gelegen op Hoogland, reeds bruikers. 6 jaren à ƒ 90 sjaars, een paar jonge hoenders, 50 eieren en als het veentje bij deze plaats bequam en droog is ieder jaar 3 voer turf mogen uitgraven tot haar brand.

AT033a006          1743       5 April akte N° 56          

Cornelis Krelisse als voogd van Elisabeth en Toon Hendrikse verhuurt aan Aalt Evertse de huijzinge en hofstede met 4½ mergen land genaamd Bavoord gelegen onder Leusden, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 64 sjaars.

AT033a006          1743       14 Juni                 akte N° 58

Scheiding Fam. Hilhorst i.v.m. overlijden Gerrit Jansen Hilhorst in Soest.

Zij bezaten een Hofstede met 9 mergen bouwland en 25 mergen veenland agter den Eng in Soest.

AT033a007          1744       3 Jan

Huurcontrakt Hofstede Heijdendaal gelegen op Hoogland.

Verhuurders Gijsbert Hendrikse, Hendrik Teunisse en Cornelis Cornelisse voogden over Elbert en Toon Hendrikse mitsgaders over Hendrik Hendriksen van Voskuijlen eijgenaar van de Hofstede Heijdendaal. Huurder Claas Otten. 6 jaren à ƒ 66 sjaars.

AT033a007          1744       24 Jan

Huurcontrakt Groot Vinselaar. Huurder Willem Hendrikse. Verhuurder Iʳ Johannes van Luunen.

Condities als in latere huurcontrakten. 6 jaren ingaande 1743 à ƒ 150 sjaars.

AT033a007          1744       7 Okt

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Liendert. Verhuurder Gerrit Verschuur. Huurder Jan Jordense, vorige bruiker Peter Aartsen. 6 jaren à ƒ 236 sjaars. De huur beëindigd op 12 febr. 1745

AT033a007          1745       19 Febr

Boedelverdeeling Fam. Logtensteijn in Soest waaronder de Hofstede Logtensteijn.

AT033a007          1745       8  Maart

Jan van Veersen Diemersz verhuurt aan Cornelis Teunisse Kuijer een Bouwhuis met bergen schuur en aanhorige landerijen gelegen op IJsselt als onder Amersfoort. 6 jaren à ƒ 306 sjaars.

AT033a007          1745       11 Juni

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Liendert gelegen in Emiclaar.

Verhuurder Sr. Gerrit Verschuur. Huurder Hendrik Cillen, vorige huurder Peter Aartsen.

6 jaren à ƒ 210 sjaars, condities zie latere huurcontrakten.

AT033a007          1745       17 Dec

De Heer Coenraad Temminck verhuurt aan Gijsbert Wulphertse en Willempje Reijers het Erf en Goed Loeverijn gelegen onder Leusden strekkende van ’t Heetveld tot aan de Grift, groot 30 mergen.

6 jaren à ƒ 150 sjaars. Loeverijn was verhuurd den 15 jan 1743 aan Teunis Jordense [zie deel 6].

AT033a007          1746       14 Jan

Cornelis Jordense wonende in Asschat huurt van de Heer Theodorus van Lielaar:

1ste 2 mergen land 2 weijmaten gelegen in Stoutenburg a.d. Modderbeek.

2de de Hofstede Groot Wijnbergen gelegen in Asschat uitgesondert dese huizinge en boomgaard en een streepje land van 8 roeden breed reeds bruiker 3 jaren à ƒ 320 sjaars.

AT033a007          1746       6 Mei

Teunis Geurtsen weduwnaar en boedelhoudster van Geertruid Willems Wijnsel (?) wonende op Wederhorst (Weerhorst) gerecht Hoogland (pachter v.d. Hofstede) hadden 1 dochtertje, akte van scheiding.

AT033a007          1746       6 Mei

Teunis Geurtsen huurt weer in van de Heer Hendrik van Uijtenhoven Heere van Amelisweert etc. etc. den Hofstede Weerhorst groot 30 mergen gelegen op Hoogland. 6 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT033a007          1746       10 Mei

Huwelijk akte Teunis Geurtsen wedn. van Geertruijd Willems Wijnsel (?) en Aaltje Jans meerdj. dochter geassisteerd met haar moeder Meijntje Jans laatst wed. van Hendrik Jacobse.

Inbreng bruidegom inboedel, have en vee.

Inbreng bruid hare vaders bewijs sijnde een somme van twee gulden en 10 stuivers.

AT033a007          1746       10 Juni

In 1745 overleden Steven Jordens nalatende zijn weduwe Lammertje Jans en een mindj. zoon genaamt Jorden Stevense. Scheiding tussen haar en haar zoon toegescheiden aan haar den inboedel, have en vee, coorn, hooi, wagens en ploegen, enz. Voogden waren Cornelis en Thijs Jordense oomen paternel.

AT033a007          1746       4 Juli

Huwelijkvoorwaarden tussen Aart Thijsen van Straelen en Grietje Gerritse van Rossenberg.

AT033a007          1746       8 Juli

Huwelijksvoorwaarden Lammert Jansen meerdj. en geassisteert met zijn vader Jan Jacobse en Lambertje Jans wed van Steven Jordense geassisteert met haar moeder Trijntje Hendriks wed. Jan Hendrikse. Inbreng bruidegom ƒ 300. Inbreng bruid . . . [zie scheiding 10 juni].

AT033a007          1746       11 Sept.

De Heer Coenraad Temmink Borgem. hier ter stede (A’foort) verkoopt aan Teunis Transen van Wessel een Huisje met grond daar agter tot aan het essen  bos van de Heer verkoper langs de Swartesteeg staande het huisje tegenover de Herberg van ouds genaamt de Swartesteeg onder de gerechte van Asschat. Koopsom ƒ 100. Ondetekend als Teunis Fransen.

AT033a007          1746       21 okt

Boedelscheiding tussen fam. Hilhorst overleden Jan Geurtsen Hilhorst gehuwd geweest met Annitje Lammers allen wonende onder Soest. Waaronder een Hofstede met 100 mergen so bouw weij heij en bosland gelegen op Hees ger Soest goederen van wijlen Geurt Evertse Hilhorst.

AT033a007          1746       21 Okt

Kennisgeving van overlijden van Geurt Evertse Hilhorst nalatende zijn wed. Petertje Jans.

AT033a007          1746       21 Okt

Huwelijk van Hendrik Cornelisse de Lang en Annetje Lammers wed. Jan Geurtsen Hilhorst.

Inbreng bruidegom ƒ 150. Inbreng bruid de boedel aanbedeelt bij bovengenoemde scheiding.

AT033a007          1746       5 Nov

Overleden Jan Geurtsen gewoond hebbende op de Geer onder ger Emiclaar nalatende zijn wed. Evertje Jans en tot zijn kinderen Aaltje Jans uit zijn eerste huwelijk met Aaltje Wouters en Marritje Jans bij Evertje Jans voorn in Egt verwekt.

In de boedel gevonden de helft van ’t Erf en Goed de Geer groot in ’t geheel 18 mergen.

Item de helft van 5 mergen lands aan de Duisterweg en polderland.

Contante penningen ƒ 398 en inboedel, have, vee, enz. taxatie en scheiding.

Ondertekend op ’t Hogeland en Hofstede de Geer 5 nov. 1746.

AT033a007          1746       18 Nov

2de Huwelijk Evertje Jans weduwe van Jan Geurtsen wonende op de Geer ger Emiclaar met Evert Jansen weduwnaar van Tijtje Willems. Inbreng bruidegom ƒ 150.

Inbreng bruid als bij bovengenoemde scheiding, 2 obligaties t.l.v. Hendrik Wouterse tezamen ƒ 150. Contante penn. ƒ 398. Hare inboedel, huisraad, have en vee, enz. aangenomen op een som van ƒ 850, inschulden ƒ 22.

Item de helft van 3 danm weiland en hooiland in de Duist, 1/3 in de weder helft competeerende hare voor dogter Aaltje Jans in de voorn 3 danmaten , 1/6 en haar eiggen dochter 1/6 en dus te samen 1/3 part 1/6 van het Erf en Goed de Geer. Nog 1/6 in het land langs de Duisterweg. Waartegen zij moet betaalen alle schulden tezamen ƒ 430 en aan hare voor dogter nog moet uitkeren ƒ 220.

Daarboven aan de kinderen aanbedeelt 5 lakens, 17 hemden, 12 slopen, 2 tafellakens, 2 servetten, 1 sakneusdoeke, 3 dassen, 4 lapjes nieuw linnen, 154 silvere knopen, 1 paar gouden hemsknopen en een paar silver beengespen liggende in de kist bij de bruid staande.

AT033a007          1746       16 Dec

Huurcontrakt van Hofstede de Geer op Hoogland betreffende 2/3 parten aan Evert Jansen.

3 jaren à ƒ 62 + 13 stuivers.

AT033a008          1747       3 Maart

Gerrit Gijsbertse wonende aan de Lodijkseweg (Hoogland) huurt polderland van den Heer Jan van Lielaar [vermeld met de toevoeging achter zijn naam brouwer].

AT033a008          1747       3 Maart

Teunis Geurtsen wonende op ’t Hoogeland huurt van Vrouwe Maria Cornelia van der Borgh vrouwe van de Horst wed Hackfort en de Heer Jan van Lielaar brouwer alhier het huisstuk groot 3 mergen, den Hoogenkamp groot 3½ mergen, de Hooge Bree groot 3 mergen zijnde een gedeelte van ’t Erf Kleijn Weede gelegen in Hoogland. 6 jaren à ƒ 146 sjaars.

AT033a008          1747       12 April

Huwelijk Anthony Teunisse van Logtesteijn geassisteerd met zijn broeder Jacob T. Logtesteijn en Gerritjen Cornelisse van de Bremert geassisteert met haar ouders Cornelis Willemse van de Bremert en Theunisjen Meijnse Hilhorst.

Inbreng bruidegom Hofstede met 27 mergen land gelegen in Soest genaamt Logtesteijn door hem zelf gebruikt, have en vee, enz. Geestimeert op ƒ 2600 en ƒ 2600 die hij aan zijn broeder Hendrik T. v. Logtesteijn schuldig is. Bruid inbreng ƒ 500.

AT033a008          1747       23 Sept

Jufr. Johanna van Veersen meerdj. dochter verhuurt aan Merritje Jans wed. van Rijk Gerritse een secker Erf en Goed Huizinge hof en Hofstede met 59 mergen bouw en weiland (bergen, schaapshok) gelegen in de buurtschap Voskuijlen onder Woudenberg, reeds bruikster.

6 jaren à ƒ 200 sjaars half vierendeel boter en vier paar jonge hoenders tot toepacht

AT033a008          1748       2 Febr

Huurcontrakt van 4 mergen land gelegen op ’t Erf ’t Claverblad naast het Erf van Borgm. Wijborg beginnende aan de Grift tot het mergen door voorn Heer Wijberg tot tabaksland aangemaakt en nog 1½ morgen over de weg naast ’t Plaatsje van Jacob van Asch beginnend a.d. weg tot aan de Keursloot op last van een slag (schouw) in de Modderbeek. Verhuurder de Heer Jan van Lielaar.

Huurder Cornelis Jacobse van Asch. 6 jaren à ƒ 50 jaarlijks.

AT033a008          1748       15 Febr.

Boedelscheiding i.v.m. overl. van Franciscus van Dolre gehuwd met Elisabeth Spronger, 4 kinderen.

AT033a008          1748       15 Maart

Hannes Willemsen wonende op Swaanenberg is schuldig aan de Heer Jan van Lielaar wegens pacht ƒ28, welke hij beloofd met Pasen te betalen.

Hij huurt tevens van de voorn Heer v. Lielaar 3 mergen land van de Hofstede ’t Claverenblad op Hamersveld strekkende van de Brink tot aan de Grift. 6 jaren à ƒ 28 sjaars.

AT033a008          1748       22 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede Heijnschoten gelegen in Woudenberg.

AT033a008          1748       9 April

Overleden Hijltje Hendriks huisvrouw van Jacob Aalten tevoren wed. van Jan Geurtsen Verschuur tot haar weduwnaar en Boedelhouder nalatende Jacob Aalten en zes kinderen Hendrik, Maria en Ariaantje Jansdr. kinderen van voorn Jan Geurtsen mitsgaders Aalt Jan en Gerritje Jacobs kinderen van Jacob Aalten.

Tot den boedel behorende de Hofstede Groot Loevesijn gelegen op ’t Heetveld ger Leusden.

Item een Huijzinge Erf en grond bouw wei en andere landen gelegen onder Stoutenburg de Korte Nijp genaamt.

Item 1/5 part in ’t land gelegen onder Hoogland van ouds genaamt ’t Breeland.

En nog 1/5 portie in ’t land genaamt de Plaskamp gelegen in Leusbroek.

Verders inboedel, have, vee, enz., schulden en lasten.

De voorn Aalt Jacobse gehuwd met Jannetje Lauwendaal kwam het niet gelegen den boedel van zijn overl. moeder en zijn vader Jacob Aalten gemeen te houden en gaan scheiden informa van uitkoop. Toegescheiden aan Jacob Aalten de Hofstede Gr. Loevesijn.

Zijn aandeel in ’t Erf de Korte Nijp in Stoutenburg. Zijn portie in ’t Breeland onder Hoogland. Zijn kinderdeel in ’t 1/5 part van de Plaskamp in Leusbroek.

En den finale portie in den inboedel, have en vee, enz.

Waar tegen hij voorn Jacob Aalten zijn zoon volkomen indemneert kost en schadeloos te sullen houden en een some uit keert aan zijn zoon van ƒ 200.

AT033a008          1748       3 Nov

Willem Goosense en Willem Jacobse bij de van compelanten ouderdom wonende onder den Gerechte van Asschat de welke verklaarden ten verzoeke van den armmeesters van Leusden es mitsg Asschat hoe waar het is dat op Saterdag den 23 maart deses jaars 1748 ten huijse van de eersten attestant overleden is eenen Leendert Hendrikse in zijn leven driftherder dat hij wijnige dagen voor zijn afsterven in presentie van den attestanten op zijn ziekbed gewilt en begeert heeft dat zijn schaapen na zijn dood soude komen aan de armen van Leusden en zijn kist met wat er in was aan de armen van Voorthuizen. En hij wilde in Voorthuizen begraven worden.

AT033a008          1748       20 Nov

Testament van Pastoor Hubertus van de Broek pastoor op Hamersveld.

AT033a008          1748       29 Nov

Sʳ Johannes van Luunen verhuurt aan Willem Hendrikse de Hofstede Groot Vinselaar en 18 mergen land behalve ’t plaggenveld uitgenomen de Camp gelegen tegen ’t Dijkje en land van de Copermolen gelegen in Stoutenburg, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 150 sjaars.

Uitgenomen ’t terseijde Camertje en hij moet den verhuurders met zijn geselschap viermaal des sjaars moeten uithalen met wagen en paarden.

AT033a008          1748       20 Dec

Jufr. Ida van Lielaar verhuurt aan Elbert Willemse een secker Erf en Goed met landerijen gelegen in Hamersveld bij Harmen Jansen in ’t laatste jaar gebruikt werd buiten huur de 2 mergen aan de Wetering. 6 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT033a008          1749       24 Jan

Huurcontrakt Hofstede in Overseldert ger Hoogland groot 18 danmaten.

Huurders Rijk Hendriksen en Aartje Hermen echtelieden. Verhuurder de Heer Simon Schoon secr. van ’t Hogeland. 6 jaren de eerste 3 jaren ƒ 95 sjaars de laatst jaren ƒ 100 sjaars.

AT033a008          1749       17  Maart

Huurcontrakt Kleijn Donkelaar gelegen op Donkelaar onder Leusden.

Verhuurderesse Maatje Arrissen meerdj. dochter. Huurder Bart Gijsbertse en Gijsbertje Rijksen echtelieden, vorige bruiker Jan Jacobse. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT033a008          1749       8 Juli

Huwelijksakte Thomas Willemse van Wantenaar j.m. geassisteert met zijn behoud vader Jan Dirkse Staal en Aaltjen Hendriks zijn moeder t.h. Bruidegom en Aartje Aarts Schouten wed. van Seger Hendrikse t.h. bruid. Inbreng bruidegom ƒ 850.

Inbreng bruid de helft van 4 danm land genaamt de Spiegel, 1 mergen bouwland op de Eng boven de kerk. Een Utrechtse mudde bouwland gelegen aan ’t kerkpaatje. Een halve mudde England gelegen a.d. Baarweg en nog eenige kampen land met inboedel, huisraad, have, vee, coorn, goud, silver, enz.

AT033a008          1749       28 Juli

Huurcontrakt t.b.v. Cornelis Jordense wonende in Asschat van 2 mergen bouwland a.d. Modderbeek in Stoutenburg en de Hofstede Groot Wijnbergen in Asschat uitgenomen de Heeren huizinge en boomgaarden.  3 jaren à ƒ 305 sjaars.

AT033a008          1749       3 Okt

Huw.voorw. tussen Willem Gijsbertse meerj. j. toek. bruidegom geass. met zijn vader Gijsbert Cornelisse en Hendrikje Hendrikse van Moorselaar laatst wed. van Willem Dirkse.

Inbreng bruidegom ƒ 900, kleren, goud en silver.

Inbreng Bruid 1/4 van een seckere hoek plaggenvelt gelegen in Stoutenburg met haar kinderen en Jan Aartse van Voskuijlen gemeen 6 danm land in de Polder de Haar met de voors kinderen en Peter Jacobse gemeen dan nog cont. penn., have en vee, coorn, inboedel en huisraad enz. na aftrek van lasten getaxeerd op ƒ 2485.

AT033a009          1750       16 Jan

Huurcontrakt van 2/3 parten van de Hofstede en landerijen genaamt De Geer onder Hoogland.

Huurder Evert Jansen reeds bruiker. Verhuurder Jacob Hendriksen voogd over Aaltje Jans.

6 jaren à ƒ 60 + 14 st.

AT033a009          1750       21 Febr

Testament op de langstlevende van Gerrit Verschuur en Francina van Borgerijen.

Eijgenaars van de Hofstede Liendert.

AT033a009          1750       8 Maart

Coenraad Temmink raad en oud Borgem. van A’foort verkoopt van Teunis Fransen mr. timmerman wonende in Asschat tegenover ’t gerechtshuis de Swarte Steeg een ½ mergen tabaksland gelegen naast des Copers huis en grond aan de andere zijde de wed. Reijnier van Coevorden strekkende van de Hamersveldseweg af tot aan het esse bos van den Heer verkoper met de boomen op de Hamersvelderweg en land staande gelegen onder Asschat.Koopsom ƒ 200.

AT033a009          1750       29 Juni

Huurcontr. van de Hofstede Kleijn Sandbrink onder Snorrenhoef.

Huurder Cors Corsen. Verhuurder de Heer Hendrik Peperhoven. 6 jaren à ƒ 100.

AT033a009          1750       1 Aug

Toon Jansen Swart en Gerritje Jans Smorenburg echtel. wonende in Hamersveld verkopen aan den Heer Hendrik van Halteren een Huijzinge, 2 bergen en schuur met een wagenhok met omtrent 24 mergen weij bouw en ander land genaamt De Rosmolen (Rossenburg) gelegen onder Hamersveld aan de eene zijde Jan Evertsen en aan de andere zijde de wed. Clemens Hooft, bij de verkopers gebruikt. Koopsom ƒ 200.

Akte gemaakt ten huize van de twee eerste comprn en ter presentie van de Wel. Eerwaarden Zeergeleerde Heer Joseph Galeani pastoor en Jan Evertsen opgeseten van Hamersveld als getuigen hiertoe versogt.

AT033a009          1750       24 Aug

Huurcontrakt van het Erf en Goed Krakhorst gelegen op Hamersveld.

Huurder Jacob Jansen en Feijtjen Aartsen echtel. Verhuurderesse Juffr. Petronella Freijs van Dolre wed. van den Heer Barnsnard Hereman. Gebruikt geweest bij Jan Teunissen cum uxore.

6 jaren de eerste 3 jaren voor ƒ 250 de volgende 2 jaren voor ƒ 275 en het laatste jaar voor ƒ 300.

AT033a009          1750       4 Sept

Jufr. Geertruijda v.d. Peij wed. van Roomen verhuurt ’t Erf naast de Suijdwind aan Hendrik Westeneng wonende onder Gerensteijn. Gebruikt geweest bij Cornelis Hendriksen.

6 jaren à ƒ 260 sjaars. [Zie huurcontrakt 5 febr. 1751.]

AT033a009          1750       6 Okt

Staat des Boedels en goederen bij Jan Cornelissen Hilhorst en Gerritje Hendriks van Holk in leven echtelieden.

De boedel opgemaakt door Peel Evertsen gehuwd met Geertje Jans Hilhorst.

Erfgenamen Geertje Jans Hilhorst gehuwd met Peel Evertsen voor 1/3 part, Gerbregt Jans Hilhorst geh. met Toon Cornelisse van Eek voor 1/3 part en Willempje Jan en Evert Reijertsen kinderen van Reijer Evertsen en Beatrijs Jans Hilhorst voor de laatste 1/3 part.

AT033a009          1750       23 Okt

Huurcontrakt van ’t een huijzinge annecse kamer, 2 bergen en schuur met een wagenhok en omtrent 24 mergen land bs uit wei bouw en ander land genaamt De Rosmolen (Rossenberg) gelegen in Hamersveld laatst bewoond en gebruikt geweest bij Toon Jansen Swart en Gerritje Jans van Smorenburg in haar leven echtelieden. 6 jaren het 1ste jaar ƒ 199 – 10 st de andere jaren voor ƒ 200.

Verhuurder de Heer Hendrik van Halteren. Huurder Abraham van Asch.

AT033a009          1751       25 Jan

Huurcontrakt van huijzinge en Hofstede de Swarte Steeg alwaar ’t rechthuis van Leusden gehouden wordt groot omtrent 2 morgen.

Huurder Sijmon Arissen van Voskuijlen en Annetje Sijmons wed. Jacobus Arissen van Voskuijlen.

Verhuurder Thomas de Leeuw slager tot A’foort. 12 jaren à ƒ 94 sjaars.

AT033a009          1751       5 Febr

Huurcontr. van ’t Erf naast de Suijdwind gelegen in Hamersveld. Huurder Dirk Albertsen, vorige huurder Hendrik Cornelissen. Verhuurderesse Juffr. Geertruijda van de Peg wed. Renger van Roomen. 6 jaren à ƒ 260 sjaars en toepagt.

AT033a009          1751       19 Maart

Hannes Willemse wonende op Swaanenburg welke verklaarde met bewillinge van zijne lanters in huure overgedaan te hebben aan Thijs Jansen Com bij 3 mergen land van de Hofstede Claverenblad gelegen op Hamersveld strekkende van de Brink af tot de Grift, dit om te bebouwen voor en tijd van 3 jaren à ƒ 28 sjaars aan handen van Jufr. Geertruijda van de Lilaar.

AT033a009          1751       26 Maart

Jan Evertsen wonende in Hamersveld verklaart in huur aangenomen te hebben van mevr. de wed. Trajectanus Bol tot Utregt zeker 6 mergen land gelegen in Hamersveld uit ’t land genaamt de 12 morgen langs de Hamersveldseweg in gebruik geweest bij Willem Jansen de Groote voor en tijd van 5 jaren à ƒ 60 sjaars, dit contrakt met borgtocht van Peel Evertsen.

AT033a009          1751       2 April

Jan Evertsen gehuwd met Antje Everts verkoopt aan de Kerkmeesters van de Roomse kerk op Hamersveld Aalbert Gerritsen, Gijsbert Wouterse, Evert Gijsbertse, Jan Jacobse Vrijhoef en Willem Gijsbertsen 150 roeden lands, soo die eenige jaren afgezet zijn geweest met een beuke vreede aan de suijden noort zijde en dan nog omtrent 8 roede agter de kerk gelegen.

Koopsom ƒ 380. Zijnde de eerste 150 roede bij de Copers en haare predeceseuren lange jaren in Erfpacht beseten geweest en dit op deese expressie conditie dat de ongelden van ’t voorn land eeuwig en altoos zullen zijn en blijven op ’t Erf en Goed van voorn Jan Evertsen.

AT033a009          1751       20 Aug

Koopcontrakt van de Hofstede ’t Veentje bij Ooievaarshorst onder Leusden.

AT033a009          1751       2 Nov

I.v.m. het overlijden in den jare 1737 van Hendrik Jansen van ’t Klooster en in 1750 Gerritje Willems van den Bremert een akte van boedelscheiding onder Soest. [Zie ook volgende akte N° 57.]

AT033a009          1751       12 Nov

Huurcontrakt van twee weijmaten en nog 2 mergen bouwland gelegen in Stoutenburg a.d. Modderbeek en de Hofstede Gr. Wijnbergen in Asschat uitgenomen de Heeren huizinge.

Huurder Cornelis Jordense. Verhuurder de Heer Theodorus van Lilaar.

6 jaren à ƒ 300 en 6 jonge hoenders,

Huurder ondertekend de akte Cornelis Jordense Brouwer in oud handschrift.

AT033a009          1751       19 Nov

Huurcontrakt van een Erf en Goed met 27 danmaten land gelegen Neerseseldert.

Huurder Goosen Lammertsen.  Verhuurderesse Jufr. Geertruijde van Lilaar. 4 jaren à ƒ 215 sjaars.

AT033a009          1752       21 Jan

Jufr Johanna Moijer wed van de Heer Peter van Haverloo verkoopt aan Barend Jansen 3 mergen land bij Calveen aan de Heijsteeg, daar aan de eene zijde de Heer Wijkersloot en aan de andere zijde te westen Jan Aartse van Roomen gebruikt wordende bij de koper gelegen op Hoogland.

Koopsom ƒ 300.

AT033a009          1752       21 Jan

Huurcontrakt van Bavoord met 4½ mergen bouw en weijland gelegen onder Leusden.

Verhuurder Toon Hendrikse wonende op Hoogland. Huurder Jan Jacobse Langelaar wonende bij de molen van Bavoord. 3 jaren à ƒ 56 sjaars.

AT033a009          1752       27 Jan

Jufr Johanna Moijer wed Pieter Haverloo verkoop ook aan Aart Hendrikse 2 mergen land voor ƒ 1199 – 19 st (??) te betalen binnen 24 uren. Hij mag een uitweg nemen over de Hofstede Klein Emiclaar gebruikt bij Seger Willemse.

AT033a009          1752       28 Jan

Gijsbert Wouterse tegenwoordige en Brand Jansen toekomende bruiker van de Hofstede van de Heer Jansen Goudoever gelegen in Leusbroek aan ’t Hek. In dese akte wordt de overname geregeld.

AT033a009          1752       18 Febr

Casper Willemse wonende op Vrijhoef in Leusbroek huurt 4/5 van een kamp genaamt de Plaskamp gelegen in Leusbroek. 5 jaren à ƒ 20 sjaars.

AT033a009          1752       29 Juni

Thijs Jansen Combij verhuurt aan Hermen Jansen Voskamp een huijsinge met een hof gelegen in Hamersveld reeds huurder voor 2 jaren à ƒ 25 en 4 hoenders.

AT033a009          1752       27 Juli

Aart Thijssen huijsman wonende in Hamersveld op Swaanenburg machtigd Cornelis Heeling schout van Leusden om aan de meestbiedende zijn coorn gewas als hij comprnt op de voorn Hofstede heeft te verkopen i.v.m. zijn schulden van pers ongelden en lasten om die te betalen.

AT033a009          1752       1 Nov

Barent Hermse en Roelofje Jans echtl. wonende in Hoogland huren van de Heer Simon Schoon secr. van ’t Hoogeland een huijzinge en Hofstede groot 18 danm gelegen in Overseldert.

6 jaren à ƒ 136 sjaars.

AT033a010          1753       2 Febr

Dirk Jansen en Grietje Roelofsen echtelieden, Gijsbert Jansen en Neeltje Stevens echtelieden mitsgaders Hendrik Teunissen gehuwd met Annetje Jans geven te kennen dat overleden is Aart Gijsbertse en Jan Dirkse, mitsgaders Maasje Aarts, haar grootvader, vader en moeder, welke tot hare enige en universele erfgenamen nagelaten hebben voorn Dirk Gijsbertse (?) en Annetje Jans dat het haar niet gelegen kwam de goederen en gelden bij voornoemde Aart Gijsbertse, Jan Dirkse en Maasje Aarts, nagelaten gemeen te houden.

Aan Hendrik Teunissen en Annetje Jans echtelieden wordt aan bedeeld een Huijzinge, 2 bergen, schuur, Hof en Hofstede met de landerijen gelegen in Leusbroek groot omtrent 14 of 15 morgen hout gewassen, ongelden, paardjesgeld en Hondecoorn enz. door Hendrik T. en Annetje J. al eenige jaren in vrije eigendom is geposideert en gebruikt geweest.

Verklarende de twee eerste comparanten bij dezen aan hen aan te delen met lusten en lasten.

[Kleine Pol.]

AT033a010          1753       2 Febr

Cornelis Willemse Pelt meerdj. j. geboortig van Soest geassisteerd met zijn gewesene baas Peter Geurtsen Hilhorst Bruidegom en Dirkje Gosense van Daatselaar Wed. van Lubbert Teunisse wonende tot Soest. Inbreng Br.gom ƒ 300.

Inbreng Bruid 1/10 part en dan nog 1/5 part in een andere 10de part in een Hofstede genaamd Oud Daatselaar onder Stoutenburg. Item 1/15 part in een Hofstede genaamd De Gort gerecht St’burg.

De helft van 5 danm land bij de Melm in Soest. Nog de helft in een stuk land De Houtbergen genaamt gelegen als voren. Have en vee alles geschat op ƒ 800.

[Akte van 16 febr. Huw.voorw. van haar eerste Huwelijk opgerigt 5 okt. 1736 en successie memorie.]

AT033a010          1753       5 Febr

Attestatie omtrent vervoer van wijn.

Hannes Woutersen oud 40 jaren, Jan Boon oud 40 jaren en Cornelis Boon oud 30 jaren wonende de 1ste attestant in de gerechte Asschat, 2de en 3de in A’foort. Zij verklaren ten verzoeke van de Heer Coenraad Temmink raad en oud Borgm. van A’foort dat zij al verscheijden jaren daghuurders zijn bij den Heer Regut aan zijn huis in de stad A’foort, op zijn Hofstede de Prince Hofstede genaamt gelegen bij de Heiligenberg onder Asschat.

Zij verklaren tevens dat zij ook wel een en andermaal wijn uit de stad naar dezelve Hofstede gevoert hebben en ledig vaatwerk en manden met ledige bouteljes gebracht na de stad ten huize van de Heer Requirant en bij de wijnkoper aldaar dat zij nooit manden met flessen of vaatwerk met wijn gevult gebragt hebben na deese stad veel minder te smokkel gebragt ten Huize van den Heer requirant, om ’s Lands gerechtigheden daardoor te verkorten.

AT033a010          1753       16 Febr

Marten Hendrikse van ’t Klooster wonende aan de Diemerbrug in Holland verhuurt een kamp land groot 4 mergen gelegen in Soest agter de Pastorije tussen de Brink en de riviere de Eem.

AT033a010          1753       27 Febr

Hermen Hendriksen en Cornelia Dirks egtelieden wonende op Emelaar in Stoutenburg, zij verklaren schuldig te zijn aan den Heer Cornelis Pannekoek voor zijn spaesr (?) zijn exselentie den Heere Rhoon van Pendregt etc. etc. een som van ƒ 345 wegens twee jaar pacht van de voors Hofstede en aan dezelve Heer Pannekoek een som van ƒ 649 – 11 st wegens ongelden over de jaren 1750-51-52-53.

De nieuwe huurders nemen de inboedel over waarmede de schuld afgelost wordt.

Verders verklaren Hannus Hendrikse en Beatrijs Herms schoonsoon en dogter van den 1ste comparant voor soo veel ’t noodig moogt zijn in de voors overgave te consenteeren.

AT033a010          1753       30 Maart

Huurcontrakt Hofstede de Grote Melm onder Soest.

AT033a010          1753       20 April

Evert Wouterse heeft voor zijn moeder Aaltje Jacobs wed van Wouter Peterse wonende op Hamersveld verhuurt aan Aart Thijssen meede wonende op Hamersveld op Swanenburg een huijzinge, berg en schuur met omtrent 2 mergen lands genaamt Rankakkers gelegen in Hamersveld, gebruikt geweest bij Jan Jansen behoudende de verhuurderesse aan haar ’t schaaphok en alle de verdere landerijen tot de voors Hofstede behorende dit voor een tijd van 1 jaar voor een som van ƒ50.

Conditiën dat de Huurder wanneer de plaats aan een andere mogte verhuurt worden den nieuwe huurder zal moeten innemen en voor hem een gedeelte van de opstal ruijmen. Alle ongelden op ’t gehuurde staande zijn tot den laste van den verhuurderesse uitgenomen ’t half schoorsteengeld en half huisgeld en buur lasten welke sullen zijn tot lasten van de huurder van ’t land dat hij gebruikt.

AT033a010          1753       27 April

Huurcontrakt van de Zandbrinkermolen. Arien van Heek verhuurt de molen aan Aris Aalten, molenaar wonende in Barneveld voor 6 jaren, 1ste jaar voor ƒ 120 en de laatste jaren voor ƒ 125.

AT033a010          1753       10 Aug

De Heer Nicolaas Frecker Canunnik in de Capittel van St. Jan Br. tot Wijk bij Duurstede wonende in Utrecht verhuurde de Hofstede de Treek aan Gerrit Arrissen van Engelen gehuwd met Jannetje Hendriks met de schaapsdrif op de Leusderheide en nog 5 morgen bouw en weiland alles onder Leusden, vorige huurder Hendrik Teunissen. 6 jaren 1ste jaar voor ƒ 105, laatste jaren voor ƒ 115 en personele lasten en buur laste en 7½ schepel rogge tot hondecoorn.

AT033a010          1753       21 Dec

Teunis Geurtsen wonende op ’t Hoogeland huurt van Vrouwe Maria Cornelia van de Borg vrouwe van de Horst Douariere Hackfort en de Heer Jan van Lielaar coopman tot Amsterdam de navolgende landerijen het Huistuk groot 3 mergen, de Hoogenkamp groot 3½ mergen en de Hoge Bree groot 3 mergen zijn een gedeelte van ’t Erf Kleijn Weede alles gelegen onder Hoogland.

6 jaren à ƒ 146 sjaars.

AT033a010          1753       26 Dec

Jan Gerritse schaapherder en Gerrit Teunissen op de Grift beijde wonende onder Leusden zij huren van vrouwe Aleijda van Lilaar wed. v.d. Heer Aloisius Muijlwijk een streep land voor ’t huis van de Hofstede de Rosmolen gelegen in Hamersveld wijders de streep voor ’t huis tot aan de Grift toe ’t eerste bij hem zelve in gebruik geweest en ’t laatste bij Gijsbert Tijmense. Het eerste voor 6 jaren à ƒ38 sjaars, het 2de voor ƒ 43 sjaars. Verklarende de 2de comprnt Gerrit Teunissen gehuurt te hebben de streep agter De Hel naast het land van de Erfgenamen van Hendrik Camp. 6 jaren à ƒ 38 sjaars.

AT033a010          1754       18 Jan

Jacob Jansen van den Haar gehuwd met Jacobje Aarts van de Wetering mitsgaders Arris van Voskuijlen gehuwd met Maria Aarts van de Wetering te kennen gevende dat overleden was de 2de en 4de comparants grootvader Jacob Jacobsen en naderhand haar moeder Teunisje Jacobs en vervolgens haar grootmoeder Hendrikje Jans. Zij waren erfgenamen geweest en also eigenaars geworden van 1/4 part van een secker Hof en Hofstede met de landerijen groot 22 mergen gelegen in Leusbroek gebruikt bij Elbert Maasen, Jacob Jansen van de Haar en Jacobje Aarts v.d. Wetering kopen het deel van Arris van Voskuijlen tegen de som van ƒ 300.

AT033a010          1754       21 Jan

Huurcontract van ouds genaamd Groot Vincelaar gelegen in Stoutenburg groot omtrent 18 mergen wei en bouwland behalve het plaggenveld; uitgenomen de Camp gelegen tegens ’t Dijkje en land van de Copermolen groot omtrent 1 mergen gebruikt geweest bij Willem Hendrikse.

Huurder Hendrik en Dirkje Jansen. Verhuurder Sr. Johannes van Luunen.

8 jaren `ƒ 135, toepagt ½ vierdeel boter en 4 paar hoenders.

[Deze Hofstede wordt 9 maart weer verhuurt aan Jan Geerlofse.]

AT033a010          1754       11 Febr.

Thomas Willemse Wantenaar schepen van Soest koopt Huijzinge Hof en Hofstede groot 17 mergen van den Heer Maximiliaan Jacobus van (Reede?) van Amerongen enz enz gelegen in Soest in huure gebruikt bij Evert Gijsbertse leenroerig aan de Abdij van St. Paul [laatste leenbrief van 1738].

Koopsom ƒ 2500.

AT033a010          1754       1 Maart

Maatje Arrissen en Bart Gijsbertse beijde wonende onder Leusden buurtschap Donkelaar. 1ste comprnt eigenaresse van twee boeren erven in de voorne buurt gelegen genaamt Kleijn en Kaal Donkelaar, de 2de comprnt was bruiker van Kleijn Donkelaar had eenige jaren pachtschuld. Zij regelt en liquideert de schuld tot een somme van ƒ 99.

AT033a010          1754       4 Maart               zie ook akte N° 43 – 16 Okt

De Fam. en erven Teschemaker verkopen aan de Heer Jacobus en Jan van Bemmel de Heere Huijzinge boerenwoning en landerijen genaamd Waterdaal groot 17 morgen, een ½ bouwland en 4 mergen weiland thiend vrij met de tuinen en bossen samen groot omtrent 41 mergens gelegen onder A’foort. Koopsom ƒ 4550.

AT033a010          1754       15 April

Boedelscheiding Fam. Warneke geen Hofsteden in genoemd [akte 17 + 18].

AT033a010          1754       19 April

Thomas Willemse Wantenaar gehuwd met Aartje Aarts Schouten verkoopt aan Jan Aartse Schouten 3 mergen land gelegen in Soest à ƒ 500.

AT033a010          1754       26 Juni

Akte over een kwestie of zaak van een dienstmaagd op de Heere Huijzinge Groot Wede onder Hoogland.

AT033a010          1754       31 Juli

De Heer Hendrik Hoofd van Huisduinen koopt de helft van 6 mergen land gespleten van het Goed Cleijn Wede gelegen buiten de Bloemendaalse Poort. Gekocht van den wed. van Christiaan van Rootselaar Juf Aleijde Maria Hoofd van Huisduinen en verdere fam. van Rootselaar.

AT033a010          1754       11 Okt

Akte afstand van Huur van Groot Vincelaar door Jan Geerlofse word door verhuurd aan Jorden Teunissen wonende tot Hoevelaken.

Uitgebreide regeling [zie 9 maart 1954].

AT033a010          1755       31 Jan

Akte van scheiding.

Evert Willemse gehuwd geweest met Teuntje Gijsbertse en kinderen. Teunis Cornelisse en Gijsbertje Gijsbert echtelieden wonende in Leusbroek en verdere personen tezamen erfgenamen van Gijsbert Hendrikse en Annetje Cornelis in leven echtelieden gewoond hebbende in Leusbroek.

Gijsbert Hendr. overl. voor 19 jaren, zijn vrouw voor omtrent 6 jaren. Zij hebben nagelaten een huis hof en hofstede met berg en omtrent 4 mergen land gelegen in de buurt Leusbroek.

Verder uitcoop en deling.

AT033a010          1755       5 Febr

Op de Horst in Stoutenburg overleden eerst Grietje Gerrits naderhand Hendrik Teunissen in haar leven echtelieden, nalatende kinderen erfgenamen Anna Cornelis, Cornelis Cornelisse, Cornelia Cornelis gehuwd met Thijs Jordense Brouwer en Anthony Hendriks gehuwd met Jannetje Cornelis.

Zij bezaten gemeen een seker huijzinge hof en hofstede met 1½ land gelegen onder Leusden bij de Bavoortse Molen genaamt Bavoord.

AT033a010          1755       14 Maart

Thomas Willemse Wantenaar verhuurd aan Evert Gijsbertse de Hofstede genaamt Sevenslot gelegen in Soest.

AT033a010          1755       1 Mei

Huurcontrakt Hofstede in Hamersveld groot 23 morgen Evert Wouterse, Hannes Willemse gehuwd met Petronella Wouters, Jan Jansen gehuwd geweest met (overl.) Willemijntje Wouters en Gijsbert Wouterse ten eenre en Willem Willemse ten andere zijde verklaarde de 4 eerste comparenten verhuurt te hebben aan de laatste comparant een Huijzinge Hof en Hofstede bergen en schuur met 23 morgen bouw als weijland gelegen in Hamersveld voor een tijd van 6 jaren vanaf 22 Febr 1755 à ƒ188 sjaars. Get. Evert Woutersen (in oud handschrift). [Gr. Capel?]

AT033a010          1755       2 Mei

Maatje Arrissen meerdj dochter verhuurt aan Jan Rijksen Lambalgen een seckere Huijzinge hof en Hofstede met berg en schuur en aanhorige landerijen uitgenomen de twee campen gelegen tussen beijde de huijsen alles in dier voegen als het door Bart Gijsbertse en Gijsbertje Rijcks gebruikt werd van ouds genaamd Kleijn Donkelaar gelegen in de buurt Donkelaars ger Leusden.

6 jaren aangaande petri mei 1756 à ƒ 54 sjaars zijnde onder den huur niet inbegrepen de huijzinge en landen door den verhuurderesse zelf gebruikt genaamt Kaal Donkelaar.

De huurder moet jaarlijks een ½ mud boekweit geven aan Willemijntje Barten nigte van den verhuurderesse alsmede ’t Coorn aan de Domine en koster van Scherpenzeel.

AT033a010          1755       6 Juni

Huurcontr. aan Willem Fluit van de huurmanswoning en gronden bij de Plaats Hofslot in Soest.

Verhuurder de Heer IJssack . . .

AT033a010          1755       1 Aug

Willem Jansen bruiker van een gedeelte van een Hofstede gelegen in Hamersveld, competerende Mevr. de Wed. de Heer Trajectanus Bol in zijn leven raad in de Hove van Utrecht. De huurder had nog agt jaren huur daaraan doch ziet van langer gebruik af in deze akte een minzame regeling getroffen dat hij de huur beëindigen kan.

AT033a010          1755       8 Aug

Peel Evertsen en Sijmon Arrissen beijde wonende in Hamersveld huren samen van de Hoog Welgeb. Vrouwe Cornelia Brouwer douariere wijlen den Hoog Welgeb. Heer Trajectanus Bol Heere van Bruijneburg raad in de Hove van Utrecht de volgende goederen en landerijen behorende aan de Hofstede in Hamersveld gelegen met de opstal en bruik mitg is den Boomgaard voor desen in hure gebruikt geweest bij Claas Reijertsen bestaande de landerijen in een ½ mergen weiland gelegen achter de Hofstede Krakhorst met de uitweg over dier Hofstede laatst gebruikt bij Willem Jansen.

Iten ’t Bouwland met de maath beginnende van de Vlieterweij tot aan de keursloot toe groot 7 mergen gebruikt bij Willem Jansen voorn.

Dan de Davelaak gelegen aan de Swarte Steeg strekkende tot aan het land van de Heer Rijcks groot 5 morgen gebruikt wordende bij Peel Evertsen.

Wijders een stuk land leggende voor ’t afgebrande Huijs strekkende tot aan ’t Land daarvoor deze haver opgestaan heeft groot 6 mergen met de voors kamp en een akker groot 3 mergen in huure gebruikt bij Cornelis van Asch.

Item 6 mergen bouwland in huur gelaten aan Willem Jansen.

En dan nog 6 mergen laatst gebruikt geweest bij Gijsbert Tijmense.

Als mede twee kampjes aan de weg groot twee mergen en vier mergen laatst gebruikt bij Peel Evertsen. Dan nog drie mergen gelegen achter de voors kampjes gebruikt bij Simon van Voskuijlen.

Wijders de gewesene huijsinge opstal Brink Boomgaard klaverhofje over de weg en hofje aan de 8 morgen gelegen gebruikt geweest bij Willem Jansen.

Laatstelijk 8 morgen Thiendvrij agter ’t verbrande Huijs gelegen in Hamersveld in huur gebruikt geweest bij Rijk Wouterse.

Dit alles wordt verhuurd voor 6 jaren ingaande Half Okt 1755 tot Half Okt 1762 door jaarlijks een somme van ƒ 318 tot toepacht 6 paar hoenderen en het maken van de bauwerken de huurder hebben de vrijheid om de landerijen te weiden of te bebouwen en onkruid vrijhouden.

AT033a010          1755       13 Aug

Pacht en regeling omtrent verkoop van ’t tweede Blok van den thiend gaande in ’t Erf den Hove gelegen op Hoogland.

AT033a010          1755       12 Sept

Teunis Antonine Voskuijlen verhuurd aan Brand Elbertse Swanenburg en huizing hof en hofstede genaamd de Roseboom gelegen op H’veld voor 4 jaren à ƒ 22 sjaars betalen ieder half jaar den gerechte helft, zullende in de voors huijzinge niet mogen gespeeld worden op de (Sijool?) ongelden voor de eigenaar.

AT033a010          1755       19 Sept

De Heer Nicolaas Treeker Canunnik in de Capittule van St. Jan tot Wijk bij Duurstede wonende in Utrecht verhuurd de Hofstede Wellom met de landerijen en schaapsdrift op de Leusderberg aan Gerrit Willemse gehuwd met Gijsbertje Peters, reeds bruikers.

6 jaren à ƒ 124 sjaars.

AT033a010          1755       8 Okt

Huurcontr. Hofstede de Lindeboom gelegen in Hoogland met de landerijen gelegen onder ’t Hoogeland Nieuweland en Sevenhuizen. Huurder Teunis Willemse.

Verhuurderesse Mej. Ida van Lielaar. 6 jaren à ƒ 190 sjaars en 2 paar jonge hoenders.

AT033a010          1755       10 Okt

Huurcontr. van seeker Erf en Goed met aanhoorige landerijen gelegen in Hamersveld uitgezonderd 2 mergen aan de Wetering. Huurder Elbert Willemse Knoppert Verhuurderesse Jufr Idij van Lielaar, meerdj dochter (opmerking de naam is doorgestreept). 6 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT033a010          1755       22 Okt

Huwelijk tussen Jan Gerritsen meerdj j geen ouders of voogden in leven doch geassisteert met zijn swagers Hendrik Teunissen en Wulphert Peelen en Willemijntje Wouters meerdj jd geassisteerd met haar moeder Hendrikje Hendriks Wed van Wouter Gerritsen. Goederen gemeenschappelijk, plaats niet genoemd.

AT033a010          1755       22 Aug

Dito Huwelijk tussen Dirk Wouterse m.j. geas. met zijn moeder Hendrikje Hendriks wed Wouter Gerritsen en Mietje Gerrits m.j.d. geen ouders meer geassist. met haar broeder Jan Gerritsen en swager als boven.

AT033a010          1755       19 Nov

Huurcontr. van de Hofstede Liendert gelegen onder Emiclaar. Huurder Maas Hendrikse.

Verhuurder Sr. Gerrit Verschuur die enkele landerijen aan zicht behoudt (zie latere huurcontrakt).

6 jaren à ƒ 210.

AT033a011          1756       2 Jan

Huurcontrakt van het Erf en Goed genaamd Cattenbroek gelegen onder Emiclaar.

Huurder Reijer Barten reeds bruiker en eigenaar voor 1/3 part.

Verhuurders Gijsbert Hendrikse voor 1/3 part, Toon Hendrikse en Hendrik Hendrikse tezamen voor 1/3 part. 6 jaren à ƒ 210 sjaars.

AT033a011          1756       2 Jan

Bovengenoemde verhuurder verhuren het Erf Heidendaal gelegen onder Emiclaar aan Jan Jansen reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 54 sjaars.

AT033a011          1756       9 Jan

Dito verhuurder een ½ mergen land gelegen bij Cattenbroek aan Aart Hannessen voor 20 jaren om ƒ8.

AT033a011          1756       21 Jan

Attestatie omtrent een uitweg en dam gelegen bij de Hofstede Waterdaal het Hofsteedje de Wijnberg Leusbroekerweg en Dorresteijnsesteegje.

AT033a011          1756       23 Jan

Zuar Dirksen van de Wetering wonende in Leusbroek verhuurt aan Willem Versteeg wonende in Asschat op Brinkhorst een Huijzinge met 3 mergen land uitgenomen de camer met de hof bezijden de Camer gelegen bij de Mof in Leusbroek. 6 jaren à ƒ 40 sjaars.

AT033a011          1756       14 Febr

Overleden in 1754 onder Emiclaar Cornelia Jans nalatende hare weduwnaar Reijer Barten en twee kinderen Grietje en Jan Reijersen. Zij waren in 1743 getrouwd met huw.voorw. aanbrengende de bruidegom om ƒ 500, den bruid ƒ 100, dat ondertussen de moeder van de weduwnaar overleden zijnde, hij daarvan voor 1/3 part meede erfgenaam geweest is en alsoo gerechtelijk is geworden tot een twaalfde part van de Erven Cattenbroek en Heijdendaal gelegen onder Emiclaar.

Hij gaat zich weer in tweede huwelijk aan met Maria Geurtsen (de Wit) en daarom scheiding met de kinderen en aan haar haar moedersgoed beweest dat de weduwnaar ten dien zijnde  verzogt hadde Theunis Willemse gehuwd met Teuntje Jans suster van voornoemde Cornelia Jans en uit dien hoofde oom maternel en voogd over de minderjarigen, aan wien de weduwnaar gedeclareerd hadde dat hij door de slechte tijd en mingeldinge van ’t coorn en sterfte onder het rundvee niet voorwaarts maar terug geteert was, gelijk ook zulk bij opening des boedels gebleken is en daarom geen staat of inventaris des boedels hebben doen maken en om kosten te (eviteeren) te raade geworden waaren den voors boedel met malkanderen in minne en vriendschap te scheijden bij forme van uitkoop in deser voege.

De twaalfde part in de bovengen. Erven met de inboedel have en vee op Cattenbroek met lusten en lasten zijn kinderen indemneert leren lezen en schrijven mitsgaders een boere of ander bequaam handwerk na haar vatbaarheijd en op haar trouw of mindigheid tezamen voor moeders goed uitkeren ieder ƒ 25 en huisraad aan hare moeder behoort te hebben.

Den 30 mei 1782 bekennen Lammers Jansen gehuwd met Grietje Reijerse en Jan Reijerse uit handen van onzen vader Reijer Barten te hebben ontvangen den voornstaande uitkooppenningen en goederen in voorstaande magenscheid vermeld.

AT033a011          1756       14 Febr

Huwelijk en Huwelijksevoorw. tussen Reijer Barten weduwnaar van Cornelia Jans wonende op Cattenbroek ger Emiclaar en Maria Geurtsen meerd.j. d. geass. met haar vader Geurt Jansen.

AT033a011          1756       12 Maart

Attestatie ten behoeve van Hendrik van Halteren eigenaar van een mergen bouwland strekkende van de Leusbroekerweg tot de Dorresteijnsesteeg de attestanten verklaren dat er altoos een dam gelegen heeft aan de kant van het Dorresteijnsesteegje om over te rijden en er nooit een hek of boom aan de Hofstede Dorresteijn heeft gestaan welke daarvoor eenige jaren geplaatst is.

AT033a011          1756       26 Maart

Johanna van Veersen verhuurt aan Claas van Soest een Hofstede huis bergen en schuur, schaapschot met 59 mergen bouw en weiland alles gelegen in het buurtschap Voskuijlen onder Woudenberg.

6 jaren à ƒ 100 de laatste 2 jaren om ƒ 125 en tot toepacht een half vierendeel boter en 4 paar jonge hoender.

AT033a011          1756       1 April

Overleden in Soest Geurt Evertsen Hilhorst nalatende zijn weduwe Petertje Jans en kinderen Teunis, Jan, Hendrik, Tijtje, Grietje, Neeltje en Peter Geurtsen.

Naderhand ook Jan gestorven verder genoemd de kinderen enz. en scheiding.

AT033a011          1756       28 Mei

Gerrit Teunissen wonende aan de Grift onder Leusden huurt van Aleijda van Lilaar wed Muijlwijk een streep land voor ’t huis van de Hofstede de Rosmolen gelegen in Hamersveld tot aan de Grift toe bij Gerrit Tijmense en gebruik geweest en daarvoor bij Jan Gerritse schaapherder. 6 jaren         a ƒ 43 sjaars.

AT033a011          1756       4 Jan

Kwestie omtrent een perceel vrij allodiaal goed van den Hove van Utrecht van den Heeren huijzinge enz. Groot Wede onder Hoogland.

AT033a011          1756       11 Juni

Huurcontrakt van de Hofstede Droffelaar gelegen ten deele onder Snorrenhoef gerecht Leusden en ten deele onder Gelderland met nog 9 mergen land genaamt ’t Kalfsland gelegen in de voors buurt en gerechte. Huurder Jan Helmertsen.

Verhuurder de Heer Gosen Geurt Benting Heere van den Briele wonende in Arnhem.

6 jaren à ƒ 275 de 3 laatste jaren om ƒ 300.

AT033a011          1756       23 Juli

Huurcontrakt van het Erf Krakhorst gelegen in Hamersveld.

Huurder Jacob Jansen reeds bruiker. Verhuurderesse Mevr. Geertruijde Heerman Wed. van de Heer Willem Corton. 6 jaren à ƒ 220 sjaars.

AT033a011          1756       4 Aug

Verhuur van de boeren Hofstede met landerijen van Hofslot in de Birk ger Soest.

Huurder Arien Reijersen. Verh. Jacobus Doekes. 6 jaren à ƒ 260 sjaars.

AT033a011          1756       10 Sept

Verhuur van een streep land voor ’t huijs van de Hofstede de Rosmolen in Hamersveld.

Huurder en overgenomen Willem Schimmel koster tot Leusden. Vorige huurder Jan Gerritse schaapherder. Verhuurderesse Mevr. Aleijda van Lilaar wed Muijlwijk. 4 jaren à ƒ 38 sjaars.

AT033a011          1756       4 Okt en 9 Dec

Akte van verklaringen hierin komen de namen en verwantschap huwelijk Hendrik Post  – Jannetje van Bossendijk verders Warneke Hilhorst

AT033a011          1757       18 Febr

Geurtje Claasen wed van Cors Cornelisse wonende in Hamersveld benevens hare twee zonen Jacob en Teunis Corsen. Zij huren weer in van de Heer Jacob Hiacint van Dierhout Heere van Ganswijk Coelhorst enz. enz. enz. een secker Erf en Goed met de aanhoorige landerijen gelegen in Hamersveld (’t Klooster). 6 jaren à ƒ 250 sjaars boven de ƒ 50 wegens agterstallige pacht nog schuldig.

AT033a011          1757       23 Juni

De Heer Jacobus Doekus aangesteld als schout en gadermeester van de dorpe van Soest door Hare Hoogheid Mevrouw de princesse van Orange en Nassau als ambacht vrouwe van de dorpe van Soest. Hij machtigd bij zijn afwezigheid den persoon van Cornelis Gerritse van Altena.

Geteekend op ’t Erf en Hofslot.

AT033a011          1757       25 Juli

Huurcontrakt van een secker Erf en Goed genaamd Calveen onder gerechte Hoogland.

Huurder Jan Teunissen. Verhuurders Jufr Hendrina Boelhouwer wed Willebrordus van Birkhoven voor de eene helft en Everardus de Boes en Richarda Caan echtel. mitsgaders Jufr. Ido Caan voor de andere helft. 8 jaren à ƒ 56 sjaars.

AT033a011          1758       16 Febr

Huurcontrakt van de Hofstede Liendert condities als in latere huurcontrakten waarin de landerijen beschreven. Huurder Maas Hendrikse. Verhuurder Sr Gerrit Verschuur.

6 jaren à ƒ 210 een kar hooi bruikers en personele lasten een een paar hoenderen.

AT033a011          1758       26 April

Evert Heijmens gehuwd met Teuntje Hendriks van Doesburg verkoopt aan Alijda van Dijk wed van Roelof Uiterwijk twee mergen land met een huijzinge daarop gelegen aan de Heijligerbergerbeek, tussen de Hofsteden Ruijtenbeek en Bavoort onder Leusden, daar ten oosten, zuijden, noorden Johannes Hendrikz Hoefsloot erven en ten westen de Beek (Beekhuisje?). Koopsom ƒ 500.

Huurcontr. van ’t bovengenoemde Erfje aan Evert Heijmense.

AT033a011          1758       16 Juni

Huwelijk Jan Gerritse Cok weduwnaar van Rijkje Hendriks Groenendaal wonende te Soest bruidegom geass. met zijn vader Gerrit Jansen Cok en Jannetje Jans Schothorst minderjarige jonge dochter geassisteert met haar vader Jan Cornelisse Schothorst wonende tot Leusden.

Inbreng bruidegom 3/4 parten van acht schepelen bouwland gelegen op de Eng van Soest, 1/4 part in 4 danm land in Eemnes en een ½ morgen veenland in Soest.

Inbreng Bruid inboedel en huisraad, koper en tin, paarden en koeien, hoij en strooi, coorn in de berg en te velde gestimeert op ƒ 1600.

De bruidegom daartegen nog ten zijnen lasten een som van ƒ 600, Cornelis Willemse van de Bremert competerende Wijders aan verschenen rente pagten en ongelden en andere lasten nog een somme van ƒ 1300 bij den bruijd aangenomen. Waartegen de bruidsvader beloofd in mindering van ’t geene zij van haar moeder Stijntje Hannesse Hoefsloot overleden heeft aangeerfd en onder hen berustende is een som van ƒ 150.

AT033a011          1758       29 Juni

Regeling van pachtschuld. Zeger Willemse wonende op Kleijn Emiclaar op Hoogland lange jaren dit Erf in huure gehad voor een som van ƒ 90.

Hij was met a.s. Kerstmis 4 jaren pacht schuldig aan de Heer Wilhelmus Noijen.

AT033a011          1758       1 Juli

Huurcontrakt van een Hofstede met 18 danmaten land gelegen in Overseldert onder Hoogland.

Huurder Barend Hermense en Roelofje Jans echtel.

Verhuurder de Heer Simon Schoon secretaris van ’t Hogeland en Juffr. Cornelia Temminck echtel.

6 jaren à ƒ 136 sjaars en 2 paar jonge hoenderen.

AT033a011          1759       5 Jan

Overleden in Nieuwkerk Jan Cornelissen Hilhorst en Gerritje Hendriks van Holh in leven echtelieden tot erfgenamen nalatende Willempje Jan Evert Reijersen kinderen van Reijer Evertse en Beatrijs Jans Hilhorst voor 1/3 part of voor de kinderen 1/9 part in een huijs en Hofstede met 12 morgen land onder Nieuwkerk (Nijkerk) bewoond en gebruijkt bij Cornelis Cornelissen.

Nog 4 danmaten wei en hooiland gelegen in Zeldert onder Hoogland gebruikt bij Peel Evertsen buurmeester van Hamersveld. Daarna boedelscheiding.

AT033a011          1759       27 Febr

Testament op de langst leven van Peel Evertsen en Geertje Jansen Hilhorst (Rozendaal?) wonende in Hamersveld. Na overlijden van de langstlevende de goederen aan ieders vrienden.

AT033a011          1759       3 Mei

Verhuur van een halve vierendeel aan de Hogeweg.

AT033a011          1759       Okt

Overleden onder Hamersveld Aleijda Hannessen nalatende hare weduwnaar Cornelis van Asch en zijn onmundig dochtertje Jannetje Cornelia van Asch.

Scheiding tussen vader en dochtertje waarvan voogd was Hannis Willemse op Calveen vader maternel. Toegescheiden aan Cornelis van Asch alles in minne en vriendschap den inboedel have en vee effecten en inschulden niets uijtgezonderd. Waartegen hij zijn dochtertje indemneert kost en schadeloosstelt, leeren lezen en schrijven en moet uitkeren een some van ƒ 220. Gelijk de weduwnaar ook aanstonds aan de voogd moet overgeven hare moeders sieraden als silvere beugel met zijn haak, gesp en tas en (vrem?), een gouden haarnaald, 3 gouden ringen, 2 gouden spelden, 2 gouden oorringetjes, een bloed kralie ketting met een gouden slot, een paar silveren schoen gespen, 2 paar silveren mouwsknopen , een silvere oorijzer met gouden stukken en een zwart kettingtje met een goud kruis. Ondertekend Cornelis van Asch (in oud handschrift).

AT033a011          1760       4 Jan

Thomas Willemse Wantenaar wonende in de Birkt ger Soest verhuurt aan Evert Gijsbertse mede wonende tot Soest een Huijzinge hof en hofstede met alle de aanhorige landerijen genaamt Sevensloot Akkeren gelegen in Soest. 6 jaren à ƒ 100.

AT033a011          1760       29 Aug

Cornelis Jordense wonende in Asschat op Wijnbergen huurt weer in van de kinderen en erfgenamen van Theodorus van Lilaar de twee weijmaten met nog ruijm twee morgen bouwland gelegen langs de Modderbeek in Stoutenburg en moet ook de Beek schouwen.

Item nog de Hofstede de Wijnbergen (behalve de Heeren huijzinge en boomgaard) gelegen in Asschat. 3 jaren à ƒ 310 sjaars en 6 jonge hoenderen als toepacht.

AT033a011          1760       12 Sept

Huurcontrakt van een sekere huijsmans woning naast de plaats Hofslot met div landerijen o.a. de Boomgaard de Clavercamp, smalle kamp, 2 kampen strekkende van agter Hofslot tot aan Lage of Swarteweg, 2 kampen in het Spikkel den et groen van ’t maatland de Kruijskamp over de Swarte Weg en het bouwland genaamt Kostverloren strekkende van de Hoogbirktseweg tot aan de duijnen.

Huurder Willem Fluijt. Verh. de Heer Jacobus Doeke(r)s.

AT033a011          1761       27 Febr

Gerrit Jansen Cok wonende onder Soest verhuurt aan Lambert Huijgen Post een Hofstede met 14 mergen land gelegen in de Boven Birkt. Laatst gebruikt bij Jan Harmsen Cok. 6 jaren à ƒ 220 sjaars.

AT033a011          1761       15 Sept

Claas Petersen Nieuwenburg wonende op Hoogland huurt van de Juffers Hendrina Boelhouwer wed van Willebrordus van Birkhoven voor de eene helft en Richarda Caan voor de andere helft het Erf en Goed Calveen gelegen onder Hogeland, bij Jan Teunissen gebruikt.

10 jaren à ƒ 56 sjaars en een ½ schepel rogge aan de pastorije van Hoevelaken.

AT033a011          1761       21 Dec

Is overleden Dirk Jacobussen van de Berg, nalatende zijn weduwe en boedelhoudster Annetje Peters tevoren weduwe van Jacob Peterse. En tot zijn erfgename sijne moeder Geertruijd Peterse van Vulpen, weduwe van Jacobus Dirkse van den Berg.

De boedel bestaande in de helfte van een huijzinge hof en hofstede, met zeventien en een half danmaat weij bouw en hooiland, gelegen onder de ger Hoogland Emiclaar, bij voors Geertruijd Peterse van Vulpen bewoond en gebruikt.

Dan nog een huijzinge hof en hofstede met berg en bakhuijs en bouw en weiland groot vier mergen meede gelegen als voren in ’t Nieuweland; door voorn Annetje Peters bewoond en gebruikt, dit Erf belast met een kapitaal van ƒ 325 ten behoeve van Bart van Pippen, meester mandemaker te A’foort verdere de inboedel.

Scheiding als volgt aan Geertruijd van Vulpen voornt al de vaste goederen en de inboedel 1 koe, pink en varken deel gereedschap enz en de lasten. Zij moet hiervoor haar schoondochter Annetje Peters indemneren kost en schadeloos te houden en op may 1762 uitkeren aan haar schoondochter een som van ƒ 300 en blijven wonen in de huijzinge door haar bewoond, doch bij verkoop en betalinge van de voors van ƒ 300 aenstonds moeten de logeren als zulks verzocht wordt en bij verlating mogen meenemen hare inboedel en huijsraad met hare in breng van haar huwelijk.

AT033a011          1763       11 Febr
Boedelscheiding i.v.m. overlijden in Sevenhuijzen van Hendrikje Peters nalatende hare weduwnaar Jan Willemsen en tot hare erfgenaamen Jan Peterse 1/3 part, Petertje Peters 1/3 part en de vier kinderen van Jelis Petersen voor de laatste 3de part.

Bij de scheiding wordt den inboedel have en vee enz toegescheiden aan de weduwnaar Jan Willemsen.

AT033a011          1764       21 Febr
Huurcontrakt van het Erf en Goed Liendert met de boeren huijzinge bergen en schuur met de landerijen uitgenomen 3 parceelen en kampen alles gelegen onder Emiclaar.

Huurder Maas Hendrikse. Verhuurder Gerrit Verschuur.

Onder den huur mede begrepen 3 mergen land onder Schothorst genaamt Bloemendaal te voren bij ’t Erf gebruikt geweest. Niet inbegrepen Het Herenhuijs met de Hof en tuijnen nog de Tabakschuur en parceelen land op de kaart getekend B:L.X en IJ en ’t grootste gedeelte van M. en een ½ mergen om zijn paard te weijden. 6 jaren à ƒ 210 sjaars hooij en toepacht.

AT033a011          1764       20 April

Cornelis Jordensen wonende in Asschat op Wijnbergen huurt van de Heer Franciscus van Lilaar 2 wei maten met nog ruim 2 mergen bouwland gelegen in Stoutenburg aan de Modderbeek.

Item nog de Hofstede Groot Wijnbergen gelegen in Asschat behalve de Heeren huijzinge en boomgaarden met een streepje van een roe of acht breed genaamt de Ouden Boomgaard.

6 jaren à ƒ 310 en 6 jonge hoenders sjaars.

Scroll naar boven