Notaris Anthony van Brinkensteijn

AT015a001          1667       7 juli

Henrick Willemse Zijdtwint wonende op Hamersvelt voor 1/5 part Willem Cornelis wonende in de achterhoek voor 1/5 part. Beernt ter Beek en Ellert Peters wonende onder Bunschoten tezamen voogden over de kinderen van Woutertje Jans mede voor 1/5 part. Peter Cornelis wonende ad Bilt voor 1/5 part. De mombers van Gerrit Evertsen voor de rest 1/5 part. Zij machtigen Jacob Moriay om een stuk land te verkopen genaemt de Bik onder Hoogland.

AT015a001          1667       2 aug

Testament Aert Janse wonende op Cleijn Doncklaer onder Leusden.

AT015a001          1667       6 aug

Aleijda van Domselaar wed van Albert Moij machtigd Cornelis van Dael? Voor een nieuwe  leenrief in de regte helfte van de de alinger thiend grof en smal wilt en tam van drie erven genaemptGroot Emelaar en ook rijt, horst en quattelenburgh genaemt de kijfcampalle gelegen in Stoutenburg carspele Leusden leenroerig aan de Huyze van Nijvelt de wederhelft behoord aan Peter Both, soone van Henrick Both in leven burgemeester van Amersfoort, zulks als Willem Moij zaliger daarmede verleent is geweest en haar comparante bij maagenscheijd tussen haar comparanten ende mombers van haar kinderen opgerigt toegescheiden zijn. Zij leent een somme van 600 cargl van … Godefridus Vluggius en nog 500 cargldns van Wijntje Zeebeck.

AT015a001          1667       7 aug

Deze 1100 cargld wordt als hypotheek gezet op de bovengenoemde thienden.

AT015a001          1667       1667      7 dec

Gerrit Henrick woonende aan t Heetveld onder Leusden voor hem neffens Cors Sprintelsen en Jan Thonissen wonende in Stoutenburg zij waren borg voor Wouter Henricks wonende op Groot Stoutenburgh en bruiker . Hij was pacht schuldige aan de Hr Jacob de Bije Hr van Stoutenburg met behulp van de borgen wordt de pacht betaald.

AT015a001          1667       13 dec

Reijer Dirks woonende op t erf de Wolfhaar onder het Hogeland weduwnaar van Metje Thonis. Hij cedeert en geeft over aan en tbv Jacob Jordens wonend tot Leusden als mede momber van de kinderen van Zaliger Geurt Jordens bij hem verwekt aan Metje Thonis soodanige peerden 4 koeijen 2 pinken inboedel en huisraad enz als hij comparant possederende is en de dat tot betalinge van soodanige somme van penningen als de voorn onmundige uijt sake van haer vaders zaliger, goet competeert aldus het maagescheid was opgerigt.

AT015a001          1668       23 jan

Rijck Henricks wonende op Overseldert onder Hoogland geeft over aan Gerrit Jans Jacob Rijcks en Henrick Barten alle wonend in Zevenhuijzen zijn peerde koeien en vee niets uitgesondert en dit tot verrekening van verschuldigde sommen gelds a f 100 en nog f 74

AT015a001          1668       3 april

Gijsbert van Deventer magtigd Jacob Morray om voor te transporteren aan de huize Nievelt de helfte van de alinge thienden grof en smal wilt en tam van de drie erven Groot en Cleijn Emelaar de Horst en kijfcamp (quatellenburg) De wederhelft behoud aan Pieter Both.

22 meij Verklaart den genoemde Gijsbert va nDeventer dat van de bovengenomede thiednden maar de helfte aan hem competeerende is dus ¼ part het andere 4e part behoud aan Pieter van Wijck schout van Stoutenburg.

AT015a001          1668       22 meij

Godefridus Vlugger machtigd Cornelis van Schuilenburg, notaris tot Utrecht, om te innen de verschuldigde somme van f 600 van Jufr Aleijda van Domselaar. Den 7 april heeft Weijntje Zebeek? Bovengenoemde notaris schuilenburg reeds gemachtigd om te innen de f 500

AT015a001          1668       29 maij

Vermelding in procuratie Aert Dirk van Roomen wonende op t Hoogeland bij onder tekening schrijft hij roemen? En Cornelis Jacobs wondende in Leusbroek was kerkmeester van de kerke van Leusden.

AT015a001          1668       4 junij

Cornelis van Rhijs soone en mede erfgename van Zaliger Henrick van Rhijs. Hij machtigd de Hr Reijnier Hooft van Huijsduijnen Advo in den hove van Utrecht om aldaar te compareren voor de leenmannen van IJsselsteijn en om aldaar t b van Steven Geurt van Brinkensteijn om te cederen en over te geven en afstand te doen van seeckere halve hoeve lands met zijn toebehoren gelegen in Asschat strekkende van de Vlietbeecke tot het erf Hagenouw toe in dien voegen soo als hij comparant het heeft bezeten …………. Mede ondertekend en goedgekeurd door Maria van Rijn en Lidwina van Rijn mede erfgenamen van Henrick van Rhijn haar vader zaliger.

AT015a001          1668       17 julij

Willemtie Willems wonende in Sevenhuijzen magtigd Jacob Jordense wonende tot Leusden om uit haar maar of waar te innen van Jacob Volkerts een somme van f 250 met de interresse als haar eerste comparant aan hen heeft uitgeleend. Desnoods met justituele middelen.

AT015a001          1668       14 aug

Compareerden Dhr en mev Reijnier Hooft van Huysduijnen jofr Maria Hooft van Huijsduijnen en jof Margaretha Hooft van HUijsduijnen allen wonende in Amersfoort kinderen en ergenamen van de Hr en mr Jacob Hoofd van Huijsduijnen haar vader zaliger en verklaarde de comparant dat haare broeder Cornelis Hooft van Huijsduijnen bij het scheijden van de nalatingschap van hun vader is toegescheijden en te laste gevallen een erf en goed met de landerijen daar aan behouden gelegen op Hamersfelt bij hemn zelven gebruikt in voege t selve erf aan hun vader zaliger 3 meij 1640 is getransporteerd, akte van bevestiging.

AT015a001          1668       29 september

Testament van jufr Maria van de Bogaert wed van de Hr Johan Frans in zijn leven majoor deser stad Amersfoort en schout van Stoutenburg.

AT015a001          1668       7 okt                      

Procuratie hierin vermeld de Hr Everard Meijster als erfgename van de Hr Mr Henrick van Dompselaar en jufr Eva Meijster.

AT015a001          1668       20 nov

Procuratie hierin vermeld Willempje Jans huijsvrouw van Hessel Otten tegenwoordig wonende in Aschat zij machtigen Jan Cornelis wonende tot Leusden om aldaar zaken voor hun te verrichten.

AT015a001          1669       9 februari

Testament van Peel Willems en Hendrickie Jans echtelieden woonende op t erf Daatselaar in Stoutenburg.

AT015a001          1669       15 september

Cornelis Hooft van Huijsduijnen gehuwd met Hadewina van Lommertsen Hij machtigd Bartholomeus Grippo gerechtsbode van t Hoogeland te cederen, transporteren aan en tbv de heer Cornels Sinapius schout van Leusden en Hoogland, duist de Haar en Sevenhuijzen 3 danmaten land gelegen in de Slaagh.

AT015a001          1669       30 nov

Compareerden Rijck Aerts van Oldenbarnevelt schepen van Amersfoort en Eva Teulings echtelieden Christina van Oldenbarnevelt wed van zaliger Anthonus van Ruijtenbeek, Johanna van Domselaar wed wijlen Harbert Franz Aeltgen van Domselaar wed van Herman Gerrits Johan Elingh raad der gemelde stad en Johanna van Davelaar echtelieden, Anthonius Ruijtenbeeck en Wijman Teulinghs echtelieden zij allen als gemachtigde voor de kinderen en kindskinderen Gerrit Boods zalg en te samen in dier qualiteit erfgenamen van jof Margarethsa Passiers. Zij machtigen Cornelis van Schuijlenburgh mede notaris binnen Utrecht om te compareren voor de Abbdije van St Paulus te Utrecht te cederen en transporteren aan en tbv Johan van Bilderbeeck in zijn leven borgemeester deser stad een seecker erf en goed genoemt Loevesijn leggende onder Leusden Woudenberg respective soo de voorn juf Passchiers bij donatie ad vivos van jof Margaretha van Loevesijn t selve erf bekomen en van de voorn abdije in erfpacht gehouden heeft volgens de brieven daarvan sijnde . constitueerdende de comparant voornoemd de voorn Schuijlenburgh mede te compareeren voor de thinds meesters vd Domeijnen slands van Utrecht en aldaar tbv als voorn te cedereen en transporteeren de eene helfte van de vrije eigendom van alzulk erf Huijs en hofstede gelegen aan t heetveld met eggen en eijnde van ouds ge legen in t carspel Leusden groot vijfthalf morgen genaampt cleijn loefsEngh daar oostwaarts Jan van Am…… en west waarts Ariaan Thonis erfgenamen keurmedig goed van de Domeijnen. Tevens mede compareerde jof Appolonia van Broekhuijsen wed van de Hr en Mr Johan van Bilderbeeck als moeder en mombersesse van hare voorn soon Johan van Bilderbeeck en geeft ook haar toestemming.

AT015a001          1670       3 jan

In akte van Cessie van Dirk Dirksen Bosch schipper vermeld Thijman Thonis Haen en Jan Barten woonende in de carspelle van Leusden.

AT015a001          1670       22 februari

Testament Jan Spleintersen en Willempgen Volequites echteleidend wonende in Stoutenburgh.

AT015a001          1670       23 febr

Comparanten Jan Aerts den ouden woondende op Seldert onder Hoogland en Aeltgen Eijers wed van Geurt Thonis Keuijer mede wonende op Hooglant en bekende de comparanten haerluijd te constitueren borg elks en vooral en als principaal te dier eijnde te buijten gaende d’exeptie van excusue end devisie mitsgaders de voor Aeltgen Reijers mede t beneficum ……… Consultie velleami de …….. van de voorszijde en beneficie bij het passeren deses welduijdelt onderigt sijnde voor soodanige voldoeninge van pachtpanningen ter somme van f 770-3-4p als Henrick Arnolds van der Marsrehe over 1668 en 1669 schuldig is van de erf en hofstede en landerijen de voorn heere van Marsseke competeerende op seldert gelegen. Ook nog ongelden schuldig regeling van betaling.

AT015a001          1670       1 april

Testament Gerrit Hendrikse Verschuur en Marritekie Willems echtelieden woonende onder Leusden. Hadden als reverende onroerend huijs raet have en vee enz.

AT015a001          1670       8 april

Bij deze procuratie van de erfgenamen van Francers van Lommertsum vermeld een hofstede in Woudenberg, Maarn groot 70 morgen.

AT015a001          1670       23 dec

Procuratie gedaan door Jan Rijcks woonende op de Pol onder Hoogland jegens Thonis Egbertse wonende tot Doorn.

AT015a001          1671       15 jan

Competeerden Thonis Jansen wonende op de Grift onder Leusden verklaart over te geven in handen te stellen tbv Jan Thonissen den Ouden wonende op Hamersvelt seecker verjarige veers, mitsgaders en halve grafstede leggend tot Leusden ende kerk en dat in verseeckeringe van soodanige 28 gldns als de voorn Jan Thonis voor hem competeerde betaelen sal aan Lubbert Hendricksen voor en tijende bij hem comparant in den jare 1669 gehad.

AT15a001            1671       30 jan

Testament Willempgie Willems wonende in Sevenhuijsen.

AT015a001          1671       6 februari

Procuratie ad negotia van Bessel Gerrits wonende in Stoutenburgh.

AT015a001          1671       10 maart

Compareerden Peter Saren wonende op Hamersfelt en Jan Saren wonende onder Hoogland als mombers van de onmundige kinderen van Geertgen Wouters in leven getrouwd met Herman Morren saliger en verclaarden in den qlt machtiging eij Dirck van Ommeren en uit haar comparants name te ………..? Gerrit Willemse Guant woonende op Hoogland. Mede burge en princpaal voor Annetgen Henricks saliger die der onmundige goet en huize gebruikt heeft.

AT015a001          1671       2 meij

Testament Sr Elbert Graft en Jof Gijsbertha van Oosterhoff echtelieden in deser stad Amersfoort. Elbert Graft ziekelijk en te bedde leggende.

AT015a001          1671       13 meij

Comparant Jan Henrick Verschuer wonende onder Stoutenburg soone van Metgen Jans Wed van Henrick Wouters Verschuer i.v. dat zijn moeder nog boven aarde staet (verklaart hij dat er met boedel is gebeurt) int verschijets van de doodschulden en alles aencleve van dien dat alle t selve nijet anders is geschied ofte alsnog gedaan sal worden dan intuiti pietatis ter eeren van sijn comparants moeder saliger.

AT015a001          1671       6 junij

Verklaaring van Jan Splinters woonende in Stoutenburg dat hij de pachten van de jaren 1665-66-67-68-69-70 heeft afgerekend met zijn landheer Lommertsum.

Op 4 junij heeft hij zijn aanpart in …. Danmaten land in den geregte van de Haer Duijst en Sevenh. Verkocht aan zijn swager Thonis Volqerden. Hij Jan Spl. Van gehuwd geweest met Willempgen Volqeerts. Mitsga nog een huijzinge hofstede met 6 danmaten land mede aldaar gelegen.

AT015a00            1671       19 junij

De Hr Henrick  Schut out borgemeester van Amersfoort getrouwd met juf Elisabeth Moij. Hij machtigd Jacob Moray om voor de schout van de geregte Hamersvelt te transporteren aan en tbv Jacob Jans sijne huisvrouw wonende op Hamersvelt seecker acker land groot omtrent 4 morgen streckende voor van de wegh tot aan de Asschatterbeek belent aan de eene zijde Cornelis Hooft van Huijsduijnen en aan de andere sijde Bitterschotens kinderen .

AT015a001          1671       16 juni

Comp. Jacob Peeters wonende op de Asschatterbeeck oud 30 j Cornelis Jans wonende in de buurt Asschat 29 j verklaarde ter vastartie?? Van Dirck van Lommertsum Adv soo waer en zeer wel bekent is ….. van het goet Hagenouwen liggende in de buurt Asschat den voorn van Lommertsum competeerende en daaromme seer goede kennisse hebben dat t selven goet een deels op groot en ander deels op Cleijn Hagenouw tot merkelijke aanwas van de thiend die t convent van St Pauwels tot Utrecht uit t goed competeerende is kan verbert worden een deels met heetvelt tot bouwland te maken en ander deel met verscheide leegte op te hoogen end ide hoogten onder uijt te halen en daarmede die laage plaatsen op te hoogen. Dit zullen zeer grote costen worden soo ten aanzien van messe die aldaar zeer schaars is en nootzakelijk is om sterijl onvruchtbaar land tot cultere te brengen als ten aenzien dat d’hoogte aldaar op veele plaatsen zeer oirrig (oergrond) zijn. Daer die oer met groote arbeijt moet worden uijtgehaald en gebroken. Presenterende t geene voors enz.

AT015a001          1671       25 junij

Cessie op den inboedel have, vee, coorn enz. op den boedel van Gerrit Gosense wonende op Stoutenburgh op t erf Cleijn Stoutenburg getr. Met Dirckje Elberts. T b voor de Hr Johan de Bije heer van Amblasweert Stoutenburg enz als erfgenaam van de Hr Jacob de Bije in zijn leven Heer van Stoutenburg.

AT015a001          1671       28 maart

Accoort betr een kwestie van resteerende kooppenningen a f 600 uit het erf (plaats niet genoemd) tussen Cornelis Jans Wonende onder Woudenburg getr met Lysgen Egberts Jan Teunissen wonende tot Driebergen getr met Evertjen Egberts die mede erfgenamen waren van Egbert Evertsen en Geertgen Meleherd in haar leven echtelieden . Item Anna Meijns we van Ja..al? Simons uit sake van resterende cooppenningen van het erf Cleijn Sandbrink bij den voorn Geerten Melcherdre aan Anna Meijns haar man zaliger. De kwestie was tussen Corn Jansen Anna Meijns.

AT015a001          1671       23 nov

Cornelis Hooft van Huijsduijnen hij machtigd de Hr Grippo gerechtsbode van Hogeland om te transporteren voor de gerechte de Duijst de Haer en Sevenhuijzen tbv de Heer Mr Reijnier Hooft van Huijsduijnen en huijs hof en hofstede met 40 danmaten land gelegen in Sevenhuijzen dat op de laste van 2200 cargldn

AT015a001          1672       23 jan

Testament: Bart Cornelisse en Willempje Henricks echtelieden wonende aan t Heetveld onder Leusden zeer uitgebreid met fam namen.

AT015a001          1672       29 febr

Testament Neeltgen Everts wed Dirck Henricksen wonende aan t Heetveld onder Leusden zij verdeelt hare nalatenschap als aan Willem Evert wonende in Hoevelaken haar broeder voor 1 vijfde deel de kinderen van Henrick Evertsen haar broeder zaliger voor 1 vijfde deel de kinderen van Henrick Everts haar broeder zaliger voor 4 vijfde en de kinderen van Willempje Everts haar suster zaliger de laatgste 1 vijfde part.

AT015a001          1672       1 maart

Testament Jacob Claes en Jacobje Lamberts echtelieden wonende op Calveen gerecht Hoogland. Geen have en vee genoemd.

AT015a001          1672       16 maart

Testament Gerrit Woutersen en Willempgen Jans echtelieden wonende in Asschat.

AT015a001          1672       2 april

Marritge Gijsberts wonende op Randenbroek , weduwe van Thiman …….. (Peters of Beerens) zij is schuldig aan de Hr Nicolaas Heermans en somme van f 866 uit sake van achterstallige landpacht van de landerijen onder Randenbroek. Regeling betreffende de betaling.

En alsoo Peter Thijmans haar soon het voorszjde land weer gehuurd van haar compet. Met consent van de heer Heermans heeft gecoft ald de opstal te weten huijs 2 hoijbergen 2 schaapschotten mitsg al haar vee bs in paarden 9 koeien 80 schapen voorts al het bouwgereedschap  t soo van wagens ploegen .. voor de som van f2400

Hij stelt zich borg voor de betalingen ….. Dat oock indien door de aanstaande oorlogen de voorsz roerende goederen ……… …………. Van verminderingen ofte verergeringen te zullen lijden de voorn Hr Heereman wanneer het hem goetdunkt sal die tot zijn verzekeringe sal mogen doen brengen op een plaats daer het  (waar het beter) bewaart te sullen zijn om d voors achterstallig pacht ……… te krijgen. Constitueerdende der comparanten vrijwillig en wederherroepelijk in crachte deses de resp deurw deses stad enz.

AT015a001          1672       17 juli

Testament Roel of Thonis en Trijntje Gerrits echtelieden wonende op t erf de Treek tegenwoordig om de oorlog gevlugt binnen deze stad Amersfoort. Beschreven huisraad inboedel have en vee enz.

En 12e julij vernietigen zij weer dit testament.

AT015a002          1673       13 marty

Testament op de langstlevende Gosen Aertsen en Engelken Wolberts gewoont hebbende op Hoogland en alhier gevlucht.

AT015a002          1673       18 april 

Jan Dircks woonende op Hamersvelt getrouwd met Meijntgen Willems en Huijgh Peelen getrouwd met Hendrikje Willems welke Meijntgen en Hendrikje susters zijn van Rijck Willems wed van Altgen Henricks in zijn leven gewoont hebbende in Stoutenburg op het erf Cleijn Middelaar. Verclaarende dat alle hetgeene bij hen comparanten samentlijk of bij ijmand van haer int particulier is gedaan hopende de begrafenis van de voors Rijck Willems haren swager en alle appendentien van dien. Dit alles geschied pictatis intuitie ter eeren van haren swager sonder dat sij lieden door middel van dien oft andersints …….. willen oft in …. gehad hebben ofte alsnog hebben zullen als erfgenamen van voors Rijck Willems voor als noch te dragen en hen lieden die boedels in eenige wijze te willen ummi……verclaerden voorts Jan Dirksz dat hij met het te bewaren en waer te nemen ……. Door sijne kinderen en t geene bij hem is vercoft om het ………..gelt te betalen alsmede de doodschulden niet anders en is geschat als met consent van de lantheer en om de boedel te conserveren en bewaren sonder hem als …. Te willen dragen. Van alle welke de comparanten respectieven bij desen wel expresselijk zijn presenterende de …. Enz

AT015a002          1673       Juni

Jan Lubberts wonende in Stoutenburg weduwnaar van Gijsbertgen Everts en voogd over zijn onmundige kinderen verklaart schuldig te wesen f 200 wegens leening van d dato 5 marty 1667 t b van Hr Adriaen de Coninck

AT015a002          1673       27 september

Dirkje Peters wed van Aert Theunisse sij rekent af met Thomas Aerts welke een voorsoon was van Aert Theunisse een somme van f 250 van soodanig capitaal aan meerdere somme als de voorn wed in qualite ten laste van Hendrikgen Everts wed van Jan Aelberts op de Vuijdijck specterende heeft volgens obligatie van 18 nov 1653 a 4% dit als voldoeninge van zijn moeders goet.

AT015a002          1673       6 okt

Volgens testament van Roelof Thonis z en Trijntgen Gerrits Cruijf echtelieden gewoont hebbende op de Treeck doch nu door deze ongelegentheijd van tijden wesende alhier  (Amersfoort)

AT015a002          1673       9 okt

Testament van Reijer Beerns en Willemtie Thonisd echtelieden gewoont hebbende in Asschat doch door de ongelegenheijd van tijd nu wonende in Amersfoort.

AT015a002          1673       Okt

Een kweste over 2 vuilen (veulens) ivm de plunderinge van de troepen (Fransen) in Hoevelaken. De wed van Wouter Henrick machtigd haar broer Jan Lubberts om dit te regelen.

AT015a002          1674       15 marty

Weyntgen Jans wed van Jan Roelen wonende op Zeldert onder Hoogland vermelding.

AT015a002          1674       16 maij

Akte van verklaring Henrick Wouterse jonkman oudt zoo hij verclaarde 21 jaren woonende op Hoogland en verclaarde hij bij een en vromichheijt in plaatse van eede t v v Goden Heijmans mede gewoont hebbende opt Hogeland. Soo waar het is en getuigd door de Franse omterent een maent hier int land geweest sonder den preceusen dag onthouden te hebben jegens de avond doch de son nog niet onder was met de voorn Gosen Heijmans (hebben sijns getuijgens ) vaders beesten en dij reguirant de beesten van Jan Theunissen bij die (hunne) opt Hogeland. (alwaar hij diende) de gehele dag uijt vreeze van de Fransen ge.hoeijt gecomen is met de beesten van zijns getuijgen vader die opt erf Cattenbroek opt gemelde Hoghelant aldaar woonde daar die (schapen) int schot te brengen en dan de beesten van Jan Theunissen te halen, dat hij requirant en zijn (gebuyre) sullende gaan om de beesten van Jan Theunissen aldaar bij hem selven gecomen zijn, Gijsbert Jacobs en Thonis Jacobs gebroeders andere schapen die nu  overleden is dat voors Gijsbert Jacobs tegen de requirant zijde seijt ghy noch all dat gij geseijt hebt´ waarop de requirant antwoorde dat ´ick geijt hebbe dat seijg ick nogh´ daar Gijsbert weder seijde ´dan sal u schelm de Duijvel halen´, slaande voors met een stok die hij in zijn hand had de requirant zoodat hij ter aarde neder viel. Dat hij getuige voors om het schot omlopende omt te scheijden de requirant op quam en sloeg deselve Gijsbert Jacobse dat hij ook ter aarde viel, is weder op ec ment bij hem getuijgen wiert vast gehouden, dan sloegh do.. sij voors Thonis Jacobse broeder van Gijsbert Jacobsen met een schapenschupsteel de requirant zoodanig dat hij weder ter waarde viel end dat zij allen meende dat hij requirant dood was, omdat hij zoolang stil lag, zoodat zij ende voors Gijsbert Jacobsen den requirant ophielp. De requirant is zonder iets te zeggen naar huis gegaan. Dat de requirant wel een clootscheure van hem af sijnde dij selvs Gijsberts Jacobs den requirant na liep en omtrent hem comende de requirant hem omklemde zoodanig slagh kreegh dat hij op sijn eene knie neerviel en als daer om hem te verweren op zijn eene knie zittende selve Gijsbert Jacobse zoodanig slagh aent hoofd gaf, dat hij ter aarde neder viel waarop gevolgd is dat hij getuijge en de andere twee persoonen daer bijcomende en de meergemelde Gijsbert Jacobs op helpende noch met haar doch hem leijdende en zijn huijsinge die omtrent anderhalf honderd roeden daervan daen was gegaan is en smorgens daer an binnen Amersfoort met een wage gebracht alwaar hij ock op dij zevende of achten dag daarvan gestorven is. Dat oock de get requirant dey sij de geseijde Ghijsbert Jacobs geslagen had des selv er Ghjsbert Jacobs geslagen had soo op hem aanviel dat hij hem quale kon keren alle tweede getuijge also gesien en gehoort sijnde, soo presenteerde hj dese tot alle tijde met eede te sterken cosenterende daer van gel… te worden.

AT015a002          1674       19 junij

Lubbert Henricks wonende in Leusderbroek is schuldig aan joffr van Westrenen als t reght bij cessie van de cooppenningen van t erfhuijs gehouden tot de wed van Jan Fransen becomen hebben een som van hondert negen en vijftig gulden ter sake van 2 paarden int voors eethuijs gecoft bekennende mede aen de erfgen van Thimon Henricks in Leusderbroek schuldig te wezen de som van f 133 – 10 st voor verscheijden percelen coorn op 29 juni 1671 gecoft (de gulden gerekend op 21 stuivers) belande dese somme te voldoen. Victorie deses jaers 1674 sonder langer vertreck.

AT015a002          1674       21 junij

Testament joffr Gijsbertha van Osterhof wed wijlen Hr Elbert Graft za. siek en te bedde leggend edoch haar redenen verstaent en memorie door gods gratie machtig sijnde enz (octrooi verleent 2 febr 1667) Herroept haar vorig testament Zij verklaart bij deze niet te willen dat het legaat van f 2000 eb f 1000 respective aan de kiinderen van joffr Aleijda Maria Grift getrouwd met Hr Henrick Lauwrens Spiegel maar de respective legaten vrij en los geheel sullen komen op Joffr Aleijda Maria Gaft en hare man Hr Spiegel of zij hebben de keuze dat zij ook kunnen krijgen haar comparants Hofstede op  Hamersveld met den geheele  inboedel have vee enz.

Dit op voorwaarde dat haare zuster Anna van Oosterhof moet blijven wonen in haar comparants huijsinge zonder huur te betalen.

Daarna testament van Anna van Oosterhoff wanneer zij eerder komt te overlijden bemaakt zij haar goederen aan harse suster Gijsbertha.

AT015a002          1674       27 julij

Henrick Theunisse wonende in Asschat. Hij transporteerd aan Gerrit Henrick wonende op Onstede (hoogland) het gesayde winter en somercoorn als de comparant gesaydt heeft op het land van de kinderen van Gerrit Verburgh gelegen op Hamersvelt. Dit in voldoening van huur als de voorn Gerrit Henricks is comp+eterende en hij zal hem comparant verder afhouden van de pachten van den jaaren 1671-72-73 en deses jaars 1674

AT015a002          1674       19 september

Wouter Otten woneden op de Logt onder Hoogland geeft ivm Pachtschuld vant voors erf de Logt zijn inboedel have en vee twee paarden twee melkkoeien en kalf en het coorn enz over aan de kinderen van Jan van Butselaar.

De Hr Nicolaas Heeremans verhuurt aan Thimon Willems metselaar een hoekje van het silvere campje liggende buiten de treesgens poort. Bij de koebrug aen de weg en langs de beek tegenover de herberg bij Daniel Leijderhout gebruijkt volgens afbankinge 90 roeden dit over een tijd van 36 jaren a 10 cargld jaarlijks . De huurder mag er een huis op bouwen maar moet een heultje leggen in de dam bij de wegh voor  t water vant overige land. Hij huurder moet een slootje rondom het gehuurde partijtje maken en mag er nooit een bleyk van maken of een herberg e..ven houden en zover het land gelegen uit de banwerken houden (.. de beek) als den huurder na de 36 jaren het gehuurde mocht overdoen dan zal de opstal geschat worden door 4 mannen.

AT015a002          1674       28 dec

Salomon Steijnforts getrouwd met Henrikje Jans die wed en lijftochteresse was van Willem Hack ten eenre en Evert Cornelisse en Teuntje Henricks echtelieden wonende op de broeke bij Barnevelt te vorens gewoont hebbende op Moorst onder Woudenbergh . Zij waren een merkelijke somme van Pachtpenningen schuldig aan voorn Steijnforts inzake v  van het voors erf op Moorst (er was cessie op de boedel gelegd) maar het was onmogelijk voor hen om de voors penningen te voldoen. In forma van vrintschap werd over een gekomen dat zij 200 carbld zouden betgalen en dit in twee termijnen. Doch als den Hr Steijnforts komt te weten dat de voors echtelieden eenig geld hadden uitstaan op rent zal den Hr Steijnfort dit mogen verhalen boven de f 200

AT015a002          1674       19 okt

In akte van renuciatie vermeld Willem Jansen wonende op Hilhorst onder Amersfoort wedunaar van Grietje Jans.

AT015a002          1674       19 okt

Vermelding Pieter van Aaken schout van Hoevelaken borger en inw deser stad was gevlucht naar Amsterdam wegens de Franse tijd. Een kwestie over zijn juwelen enz.

AT015a002          1674       14 nov

Jof Maria en Lidwina van Rhijn en verclaarde t regt bij maagenscheid verkregen na overlijden van haar broeder Cornelis van Rijn om te magtigen Mr Reijnier Hooft van Huijsduijnen om te compareeren voor de leenmannen van IJsselsteijn en aldaar te transporteren tbv Anthony van Bemmel seecker halve hoeve lands gelegen in de heerlijkheijt Asschat strekkende van de Moorsterbeek tot t erf Hagenouw aan de eene sijde Cornelis Sinapius en aan de andere sijde Steven Gerrit van Brinkensteijn (nieuwe leenbrief)

AT015a002          1675       14 jan

Akte van procuratie ivm erfenis door Do Johannes van Tinnenbergh lector in de latijnse school alhier.

AT015a002          1675       25 junij

Jonkheer Johan van Doornick machtigd de Hr Henrick Lauwrens Spiegel wonende  alhier ter stede om uit zijn naam te verhuuren alle soodanige erven en landerijen als in deze provincie leggende en het houtgewas te verkopen en speciaalijk de opgaande boomen op t erf Schoonoord te Hoogland.

AT015a002          1675       27 junij

Juffr Gijsbertha van Oosterhof wed Hr Elbert van der Graft zaliger, machtigd Henric Lauwrens Spiegel om voor de geregte deses stad te transporteren aan Reijer Reijerts wonende tot Hoevelaken 1/5 part van een vierdel land tussen de hooge en lage weg binnen de vrijheijd deser stad.

Tevens moet hij compareren voor de schout en gerechte van Hamersvet en aldaar te transporteren aan en tbv Henrick Henricksen wonende op Voslkuijlen tien morgen land gelegen i n Besseleneerdt onder Hamersveld belend zuid de Hr Peter van Vlooswijck westw de Besseleneertse weg oostw het Couwenhovenland en aan de noord zijde de voors Henrick Henricks wesende vrij deijlbaar goet op de last van thiend. Transport en cooppenningen betaald zijnde.

AT015a002          1675       26 julij

Jan Gerrits jonge m. soone van Geurt Jan …… za. in zijn leven gewoond aan de Hoogenheert onder Hoogland. Jan Geurt bekent schuldig te zijn aan zijn broeder Evert Geurts f 130 verekening van dese penningen comparants van plan om naar Oost Indien te gaan.

AT015a002          1675       6 aug

Henrick Cornelisse wonende in de Gort onder Stoutenburgh bekent schuldig te wesen aan de eijgenaars van de Gort en aan horige landerijen een somme van 140 cargld.

AT015a002          1675       15 aug

In akte van procuratie ivm erfenis vermeld Thonis Evertsen wonende op Schoonoort (plaats niet vermeld)

AT015a002          1675       29 aug

Thonis Willems wonende tot Seijst en Jan Willems mede wonende aldaar zij constitueren zich als borg voor Pieter Willems haere broeder tbv de erfgenamen van Willem van Lommertsum voor de ongelden wegens den huurcedulle over den jaare 1674 wegens den voorn erfgenamen erf en goet gelegen op Seldert onder Hoogland schuldig is aan de schout van t Hoghelant.

AT015a002          1675       3 september

Regeeling van pachtpenningen met borgemeester Vlooswijk van t erf in Leusden genoemde personen Adriaen Jans Schimmel als Willem Buijs Schimmel.

AT015a002          1675       4 september

Testament van Cornelis Sinapius schout van Leusden en t Hoogelant Duijst de Haar e Sevenhuijsen en Margaretha de Goijer echtelieden beijde ziekelijk en te bedde liggend. Reciprise lijftocht bij de not Heerhout of Meerhout tot Amsterdam gepasseerd den 4 julij 1672.

AT015a002          1675       27 september

Scheidinge van eenige perceele van landerijen tussen Dina van Dam wed wijlen Mr Nicolaas van Leuven mede erfgenamen van de Hr Willem van Dam zaliger haare vader in leven Borgemeester deser stad en fof Gijsbertha van Oosterhof wed Graft. In het gemeen blijven zij behouden de huur van de Armen Haar.

AT015a002          1675       28 okt

Scheijding tussen de kinderen van Adriaen Jans Schimmel in sijn leven gewoont hebbend op Schutterhoef. Jan Adriaanse Schimmel ten eenre en Evert Willem en Jannetgen Adriaans  Schimmel ter andere sijde. Toegescheiden aan Jan Adriaanse Schimmel den inboedel have en vee coorn enz voor de som van f 1200 met aftrek van de schulden en lasten.

AT015a002          1675       29 okt

Henrick Willems en Maritgen Henricks echtelieden borgers deser stad zij stellen tot voorgd over hare kinderen bij voort.. overlijden aan Henrick Simons wonende op de Horst.

AT015a002          1675       1675      19 nov

Vermelding Willempgen Henricks wed van Bart Cornelisse wonende in Stoutenburg ivm legaat.

AT015a002          1675       29 nov

Testament Cornelis Sinapius.

AT015a002          1676       25febr

Jacob Gossen wed va Gerrit Thonisse wonende in Asschat bekent in mindering van soodanige 104 gulden volgens maegenscheijdt van 12 marty 1671 tussen haar en Marritje Gerrits opgericht aande de selve Marritgen Gerrits en nu jaere erfgenamen A..en Cornelis Jans en Jacob Peters schuldig is een rood koebeest gewaardeert ter somme van f 50

En te cederen door in handen te sellen tbv Cornelis Jans en Jacob Peters voornoemd.

AT015a002          1676       .. marty

Lijftocht van Johanna van Blankendaal getrouwd met Pieter Luts schepen deser stad te voren wed van Hendrick Anthony van Ede in sijn leven raad deser stad.

Olroij verleent van haar en voorn man zaliger 25 julij 1632

AT015a002          1676       31 marty

Theunis Henricks buurmeester an Leusderbroek Geurt Henricks verschuijr buurmeester van Leusden ter versoeke van Wouter Rijcks (tegenwoordig wonende Zeeland) sij gekent te hebben Rijck Wouters en Aeltgen Jans in haar leven echtelieden en ouders van de voors Wouter Rijcks. Gewoont hebbende in Leusderbroek sij verclaaren dat sijne ouders en den requirant (Wouter Rijcks) altijd goede en eerlijke mensen zijn geweest.

AT015a002          1676       4 julij

Gerrit Goosens wonende op t erf Cleijn Stoutenburg competerende de wel ed Hr van Amblasweert  in een somme van ongelden schuldig aan de schout van Leusden en Stoutenburg en pachtpenningen. Hij geeft over en in handen te stellen peerden beesten en ander vee coorn aent velt en bouw gereedschap dit in voldoeninge van de schulden.

AT015a002          1676       22 julij

Testament op de langstlevende van Johan Sprenger en Beatrijs van der Maath ziek en te bedde legend. Echtelieden woondende op Hamersvelt mede ondertekend door getuige Jan Jacobs en Jan Henricks bijde woonende op Hamersveld.

AT015a002          1676       3 aug

Testament Ott Thonisz jongeman oud 20 jaren ziek en te bedde leggend tot universeele erfgenaam stelt hij aan zijn vader Thonis Otten. Getekend op Ceulhorst ter presentie van Mellis Henricks mede wonende op Ceulhorst.

Competeerden Henrick Gerrits Cruiff en Gerritgen Adriaen echtelieden wonende aan de scham. Henrick Gerrits de jonge en Aeltgen Anhonis echtelieden wonende in Leusbroek Aelt Jans en Grietgen Gerrits Cruijff echtelieden wonende in de Hoeff onder Gerensteijn Henick Aerts en Dirckgen Gerrits Cruijff echtelieden wonende onder Woudenberger meent Johannes Cornelis en Gijsbertje Gerrits Cruijff echtelieden en Roeloff Thonissen Trijntgen Gerrits Cruijff mede echtelieden woonende aan t Heetveld onder Leusden. Verklaarden de comparanten met consent en ten overstaan  van Willempgen Henrix wed van Bart Cornelissen haarb…. Moeder en schoonmoeder overeengekomen waren betreffende de regeling van hun vadersgoet.

AT015a002          1676       5 september

Testament Evert Hendriks wonende op de ….. Grift? onder Leusden, ziek en te bedde leggend. Hij prelageert aan zijn jongste kind Henrick Everts een som van f 100 daar hij zijn cost niet kan winnen.

Verders aan zijn kinderen Gerrit Everts, Evert Everts Henrick Everts sijne soone, Marry Everts huijsvrouw van Thijs Stevensen Jannetgen Everts en Aeltgen Everts sijne dochters, zijne 6 kinderen alle gelijke egale porties.

Hij wil dat zijn voorn soon Evert Evertsen ten aanzien van zijn getrouwe diensten aan hem comparant bewezen zal hebben en genieten alle soodanigen peerden beesten coorn op t velt en in de berg inboedel en huijsraet (behalven wat zij sullen delen) verders wagen ploeg enz. Dit moet dan door 4 onpartijdige mannen geestimeert worden.

AT015a002          1676       8 okt

Procuratie gedaan door Willempje Willems tegenwoordig woonende op Emelaar onder Stoutenburg geassisteerd met Willem Jansen haer vader.

AT015a002          1676       11 oktober

Verklaring door Clemens Claes en Woutertje Claes wonende onder Stoutenburg dat haer moeder een somme van ongelden schuldig is aan de schout.

AT015a002          1676       11 okt

Henrick Buijs wonende in Leusderbroek geassisteerd met willem Buijs, Evert Buijs zijn broeders en verclaarde hij comparant verkocht te hebben aan de Heeren superintendenten van t St Agnieten convent binnen Amersfoort een erf groot 10 morgen land mitsg alle getimmer en bepotinge daarop gelegen in Leusderbroek waarvan 4 morgen leggende in de oude vrede daar oostw Ruijtenbergh en westw t gemelde convent strekkende zuijdwaarts aan de Zuijtwint en oostwaarts tot aan de wegh toe item de 6 morgen in de nieuwe vrede daer oostwaarts St Agnieten voorn en Westwaarts Ruijtenberg strekkende van de weg naar de beeck toe. Thins en keurmedig goed van de Domeijnen tot Utrecht. Dit voor de somme van 1100 cargldns.

AT015a002          1676       13 okt

Peter Roelen wonende tot Scherpenzeel  bekende van den Hr en Mr Dirck van Lommertsum Adv. Tot Hove Utrecht gekocht te hebben 20 yperen (iepen) boomen die den voorn Lommertsum op sijn erven Groot en Kleijn Hagenauw gelegen in de buurt Asschat staende heeft met die conditie dat hij ook aanneemt de iepenboom die omgewaait is bij het huijs op Groot Hagenauw. Dit voor de som van f 100 cargldns.

AT015a002          1676       29 okt

Comparant Willem Jacobs en Geertgen Jacobs echtelieden wonende in Asschat en hebben zij in mindering van de pachtpenningen en ongelden als zij bruijker van t erf Brinkensteijn schuldig zijn gecedeert en overgegeven aan Steven Geurts van Brinkensteijn soodanig f 350 als zij bij de vrinden van den voorn Geertgen Jacobs bij huwelijkse voorwaarden van 15 aug voorleden beloofd zijnde haer van harer ouders aengeerft ende Gihijsbert Jacobs haer broeder berustende en dat ook deselve volgens uitcoop van de 19 jan 1675 schuldig is.

AT015a002          11676    0 nov

Jacob Claesz Thonis Claesz Theuntje Claes Truiijtgen Henricks als wed van Gerrit Henricks en t regt van Maagenscheijd en haar kinderen becomen hebbende alle woonende onder geregt van t Hoogelandt. Erfgenamen van Cornelis Jans Hoven zij machtigen Jan Aerts den Ouden wonende op Seldert mede erfgenaam van deselve Cornelis Jansz voor de zaken te regelen.

AT015a002          1676       13 dec

Testament van juf Gijsbertha van Oosterhoff wed Graft.

AT015a002          1677       19 jan

Comparant Gerrit Jacobsen wonende in Stoutenburg als vader en voogd van zijn onmundige kinderen bij hem behouden van Marretgen Jans zijn eerst overleden huijsvrouw Peter Thonisse en Franje Ja…. Echtelieden mede wonende aldaar Gerrit Jacobsen en Wouter Jacobse als mombers van de voorkinderen van Fransientje Jans bij Peel Jacobsen zaliger aan haar verwekt en verclaarden de comparanten in quilate voorszijde dat sij met Lijtgen of Sijtgen Wouters we van ……….. ………….  Haar soon waren overeengecomen dat zij Sijtgen Wouters zou hebben haar comparants portie  an seecker perceel lands genaampt Snorrenhoef gelegen onder de gerecht van Snorrenhoeff eerst bij Willempten Jacob Jordens wed gebruikt geweest gelijck ook haar voor de thinsheer is getransporteerd en dat in voldoeninge van f 400 … als zij comparante neffens Jan Thijssen volgens maegenscheid ..mette wed van J.. Fransen zaliger opgericht tot haren last op t voors. land en ander land mede inSnorrenhoef gelegen genomen hebben en terwijl de onmundigen hare portie quam in t voors land en t andere land zoo int dat de onmundige zullen hare actie hebben op t andere onverkochte land en t selve genieten renunti..onder de comparanten in name van de onmundige van alle actie reght toezeggen haer aent voors land gecompeteert hebbende tbv de voorn Sijtgen Wouters en haer erfgenamen vermits zij comparant bekende de vercopinge alleen geschied te zijn omdat zij niet machtig waren zonder t parceel land te vercopen die voors f 400 gldns te betalen daar voor t selve land oock specialijk was verbonden bekennend de voors Sijtgen Wouters geassisteert als voornoemde dat sij oock wel het voors transport van t land van de vierhondert gulden en verschenen rente mede ……. ……. …… versoekende en consenteerende de respective comparante hier van acte die is deze enz.

AT015a002          1677       22 jan

Compareerde Huijbert Henricks van Voskuijlen en Jan Gijsbertse van Deventer op hede gecoft van Clemens van Haeften Notaris seecker erf en goed gelegen in Leusderbroek over t gebruik van dit erf zijn overgenomen nl ten eerste soo zal huijbert Henricks gebruiken t voors erf voor de helft en Jan Gijsbertsen voor de andere helft in cragte van coop competeerende en dat hij aan Jan Gijsbertse van Deventer sal betalen voor pachtpenningen van sijn helfte jaarlijks en ieder jaar vijf ten honderd van de coste van timmeragie. Verder over het gebruik van t erf eventueel te timmeren huijzinge bouwhuijs enz.

AT015a002          1677       22 jan

Clemens van Haeften mede notaris gehuwd met Albertina Moij als mede erfgename van zaliger Willem Moij en Judit van Rhijn in haar leven echtelieden en verclaart verkocht te hebben aan Jan Gijsbertse van Deventer en Huijbert Henricks Voskuijlen de mede compareerde een seecker erf en goed gelegen in Leusderbroek en Voskuijlen was ende ten deele Thins en keurmedig aan de domeijnen van Urecht en ten deel aen de huijze van Renswoude en als het selve bij Gerrit Cornelisse Lubbert Henricks en Huijbert Henricks voorn in huure gebruikt is geweest bepaelt volgend de oude thins en leenbrieven daarvan zijnde wesende belast met een capitaal van f 800 tbv de commanderije van d. Duijser ordre sland van Utrecht item thins en hondecoorn en ´s Heerenongelden dit voor de som van f 2350

AT015a002          1677       7 februari

Compareerden Hr en Mr Reijnier Hoofd van Huijsduijnen ten eenre en Lambert Willems Buijs woonende in Asschat Hij Lambert Willems had pachtschuld als huurder van t erf van den Hr Hoofd gelegen in Asschat over 1674-75 en 76 ter somme van f 260 in mindering van elke somme hij bij  desen den voorn Hr Hoofd in assignerende op soodanige een hondert gulden als Willem Jacobsen en f 84 als Evert Jacobsen ter sake van gecofte peerden schuldig zijn welke assignatie ter sake van de voorn Hr Hoofd bij dese is arresterende en beloofd den selve Hr Hoofd Lambert Willems te vrijen in indemneren eert en schadeloos te houden van verdere lasten als ongelden enz.

Voor de ongelden over 1677 en resterende pachtpenningen stellen zich borg Herman Rijcks wonende in de Aart onder Barnevelt en Thonis Jansen op Droffelaar in Snorrenhoef carspelle Leusden.

Gedaan en gepasseert op Hamersveld ten keuze van Geurt of Gerrit Simons ter presentie van Hr Cornelis Hooft van Huijsduijnen.

Lambert Willems vercoopt het 2e part van t coorn te velde aan Henrick Wolven of Wulven tegenwoordig med wonende in Asschat en huurder van t erf bij Lambert Willems nog gebruikt wordende.

Dit alles geregeld met den Hr Hooft van Huijsduijnen en gepasseert als boven op Hamersveld ten huize van Geurt Simons.

AT015a002          1677       19 febr

Bastiaanus van Weeningen  executeur van den testamente van Hr Leendert Jans van de Treek zaliger. Ende Hr Jacobus Doutreleau, gehuwd met jufr Catharina van de Treeck erfgenamen van Anna Federicks in haar leven huijsvrouw van Leendert Jans vd Treeck hare grootmoeder zaliger Zij hebben verhuurt aan Roelof Thonissen wonende op de Treeck twee boomgaarden visserije en Duijfhuijs op de Treeck voor 6 jaren voor 20 carg ld jaarlijks en hij moet onderhouden de Vijwegh (Vieweg) zoo verre als de Treek daarinne gehouden is.

AT015a003          1677       20 februari

Uitgebreide inventaris e.d. van Hr Leendert Jans van de Treeck zaliger in zijn leven gehuwd met Anna Frederiks zaliger. w.o. verschillende huizen in Amersfoort Obligaties van. Een het erf de Treeck met het getimmer bepotinge en mistgaders de meubels in de huijzinge van de Treeck geestimeert op f 5000,-

AT015a003          1677       4 maij

Testament van de Hr Henrick Lauwrens Spiegel en Juf Alijda Maria Graft.

AT015a003          1677       24 okt

Coopcedulle van een huijzinge hof en hofstede met 1 ½ morgen land gelegen op Hoogland aent Steenen brugje. Vermeld Gijsbert Aelten wonende tot Leijden.

AT015a003          1678       27 jan

Nicolaas de Gijselaar woonende tot Amssterdam als voogd van de onmundige nagelaten kinderen van wijlen H Matias Dogen in zijn leven agent van zijn Hoogehijd keurvorst heeren van Brandenburg en in t bijzijn van Lodewijk Dogen soone van Mathias Dogen (of Doyen) verkoopt aan Peel Willemsen wonende in Stoutenburg een seecker erf en goed huijs en hofstede wagenschuur en verder getimmer groot omtrent 33 morgen genaamt Daatsleaar gelegen in Stoutenburg daar aan de eene sijde erfgenamen van Jufr Verldermans Vrouwe van Blocklant aan de andere sijde de wed van Joh. Johan van Ommeren dit voor de somme van f 6000 cargld dit wordt in termijnen betaald.

AT015a003          1678       27 jan

Dezelfde Nicolaas de Gijselaar en zijn bovengenoemde qualiteit verkoopt aan Henrick ………. En Meijntje Cornelis wonende in Asschat een seecker erf en goed met hofstede en getimmer daerop staande (huis niet speciaal genoemd) met bepoting groot omtrent (30) morgen gelegen in Stoutenburgh belend oostwaarts Cornelis van Schuijlenburgh cum suis als erfgename van Anthonie Bor en westwaarts Jo.heer  Johan van Ommerens wed en noort westzijde t erf Hoolhorst de voors onmundigen competeerende en aan de noordzijde de Heeren van de weescamer tot Amersfoort als executeurs van de boedel van wijlen Cap. Robbert van Gissen met het erf Emelaar (gecomen van de Heere Gijsbert van Domselaar) naast gelegen zijn wesende vrij allodiaal goet vrij van lasten uitgesondert ´s Heeren ongelden en Thiend en dit voor de som van 1000 cargldns te betalen in termijnen.

AT015a003          1678       11 februari

Huwelijk Henrick Henricksen Brom bruidegom wonende op Hamersveld mundige jongeman geassisteerd met Jan Jacobse mede wonende op Hamersfelt zijn swager en Johan Springer goede vrint ten eenre en Geertruijd van Dortmuns mundige jonge dochter mede wonende onder Asschat bruijd geassisteerd met Lubbert van Dortmund haer broeder. Inleg bruidegom 200 cargldns en inbreng bruid 300 cargldns

AT015a003          1678       9 meij

Anthony Henrick wonende op Hamersveld verkoopen aan Thonis Henricksen wonende in Leusderbroek de Huijzinge en verder getimmerte staande op Voskuijlen op de grond van Cathuijsers bij hem vercoper van Huijbert Jans de 23 dec 1677 gecoft. Item alle de peerden beesten hoenders en andere levendige waer. Dit op t erf op Voskuijlen wesende uitgesondert het spek en vleijs en boedel huijsraad dat aldaar nog is. Daarboven het coorn op t velt. Uitgenomen een kalf en een egge met de touwen en stroe en snijbank en nijptang bij hem van Hamersvelt gebracht. Dit voor de koopsom van 2950 cargldns aanvang Petri deses jaar 1678 met consent van de lantheer.

AT015a003          1678       13 meij

Verkoop van de helft van twee morgen land gelegen op de Liendertse Eng onder Hoogland wesend leengoet van de abdij van St Paul.

AT015a003          1678       10 junij

Jan Stelten cum suis verkogt aan Jacob Franse Smit en ………. Helmigh echtelieden en Huijsinge en hofstede groot een ½ morgen gelegen opt Hogeland aan t Steenen brugje aan de eene sijde de Hoevelaker wetering …. Thomas Waket..,… maart geland zijn. Cooppenningen voldaan getransporteerd voor de gerechte van t Hogeland.

AT015a003          1678       7 julij

Steven Theunissen nu wonende op Voskuijlen onder Woudenberg getrouwd met Fransje Jans is schuldig aan Nicolaas de Ghijselaer als voogt van de kinderen van Hr Mathias Dogen in zijn leven agent van sijn cheurvorstelijke doorlugheijd van Brandenburg een somme van f 315 en 2 stuivers ter sake van landpachten van t erf Daatselaer gelegen in Stoutenburg en nog f 124-14st-8 penningen aan de schout voor ongelden. Als borgen Gerrit Jacobsen op Daatselaar en Wouter Jacobsen op Hoolhorst.

AT015a003          1678       25 julij

Testament Cornelis Sinapius

AT015a003          1678       16 aug

Lijftocht van Henrick Jans en Henrickie Jans echtelieden wonende op Crachtwijk onder Hoogland.

AT015a003          1678       15 nov

Akte van uitkoop van moeders goet vermelt.

Henriekje Henricks Beeck wed. en boedelhouster van Peter Jans gewoont hebbende op de Catherijst gaan met Goosen Aerts woonende op Hogeland ten eenre en Gerritgen en Maritgen Peters mede wonende op Hoogland dochter van voorn Peter Jans bij hem verwekt aan Thonisje Peters sijn eerste huijsvrouw zaliger geassisteerd met Willem Peters haaren oom. Toegescheijden aan Gerritgen en Maritgen Peters 2 morgen land gelegen in t nieuwe land onder Hoogland belend oosten de wed zelfs zuijd Gosen Aerts west Steven Peters ten noorden de malen wetering. De wed. huurt dit land voor 3 jaren.

AT015a003          1678       1 dec

Vermeld in procuratie Jacob Thonis Claesen en Lubbert Henricks getr met Theuntje Claes, alle wonende op Hoogland allen tesamen erfgenamen van Henrickie Henricks zaliger

AT015a003          1678       9 dec

In deze akte blijkt dat de voon. Henrickie Henricks een onmundige dochter was van Henrick Meijnsze en ….. Claes in hun leven echtelieden.

AT015a003          1678       13 dec

In deze akte van condemnatie van den gerechte van Maarn vermeld dat op Dorrensteijn woont Dirck Jans.

AT015a003          1678       24 dec

Regeling van de goederen nagelaten bij de Hr Rijck Arent van Oldenbarnevelt vader en schoonvader van Johan van Bilderbeeck getr. Met Jufr. Cornelia van Oldenbarnevelt en Barthelomeus van Oldenbarnevelt en Elisabeth Munning……

AT015a003          1679       16 febr

Gerrit Evert Driftharder wonende in Amersfoort magtigd Wouter Gijsberta wonende in t Dorstige Hert om uit zijn naam te innen sommen gelds van Henrick Buiijs wonende in Leusderbroek en Evert Buijs op Hoogland en Claes Henrick tot Soest.

AT015a003          1679       9 marty

Procuratie; Cornelis Henricks wonende op Hamersveld getr. Met Jannitgen Jans mede dochter van Jan Henricks gewoont hebbende op Voskuijlen en tevens bij deze en sterkmakende in rato coverende voor Huijbert Jans en Henrick Gerrits zijn swagers en mitsgaders als momber 2 nakinderen van voorn Jan Henricks bij hem aan Marritje Everts verwekt. Tesamen erfgenamen van Jan Henricks zaliger . hij machtigd Anthonius van Biefting voor regeling deser zaken betreffende de boedel van Jan Henricks zalige.

AT015a003          1679       14 marty

Compareerden Dirck Jans Roelen wonende onder Zevenhuijsen voor hem selven en Aert Dircks van Roomen als weduwnaar van Neeltje Jans Roelen za   liger en verder familie verkopen aan Volkert Adriaens een camp land genaampt t Geijn groot een derde half morgen gelegen tussen Lijelaer competerende Jonkheer Willem Zaels erfgenamen en aan de ouden Hoeft bij Amersfoort wesende leengoed van de …. Grave van Cuijlenborgh koopsom f 700

AT015a003          1679       3 april

Testament van Gerrit Maesz en Theuntje Aerts echtelieden wonende op t erf Cattenbroek onder Hoogland.

AT015a003          1679       4 april

Competeerden Thonis Henricks wonende op Voskuijlen verkopen aan Anthonij Henricks woonende opCrackhorst op Hamersveld de huijsinge en verder getimmerte staande op Voskuijlen op de grond van de Carthuizers. En den gehele inboedel Have vee coorn enz. koopsom f 2900. Huur ingaande met consent van de landheer, ingaande deser sjaares.

AT015a003          1679       11 april

Vermelding van een huurcedulle bij Dirck Jans en zijn huijsvrouw huurders van seeckere hof en hofstede met omtrent 30 danmaat land competeerende Joffr Gijsbertha van Oosterhof wed. Graft met enfertie (ondergetekende) van procuratie tot reiteratie (herhaling)

…… bij Jan Dircks huurder van 6 danmaten lands in de polder de Haar competeerende als boven met infertie als boven.

AT015a003          1679       17 april

Compareerde Vrouwe Francina Margaretha van Weede genaempt ter Marsche als moeder en momberesse van haar kinderen die erfgenamen zijn van wijlen Jonkh. Daniel van Weede in zijn leven vrijheer van Tienhoven. Zij verkopen aan Henrick Craan lijnslager en Jacob Craen Backer en borgers deser stad een erf en goed huijs en hofstede bergh en schuur op de voors grond staande de vrouwe vercoopster in haar voorn. Qualite consenteerende met de landerijen bepoting genaempt de Hoeff-slooth en Ouwe Landt gelegen in Leusderbroek aen de Grift bij Evert gerrits gebruikt wordende en hoefslag groot sestien morgen en het Ouwe lant 2 morgen. Belend aan de eene sijde Cornelis Sinapius en aan de andere sijde Mr Willem de Swarth erfgeanmen vrij allodiaal goet uijtgesondert s Heeren ongelden Koopsom f 2000,-

AT015a003          1679       21 april

In den akte van procuratie vermeld dat de Hr Cornelis Hooft van Huijsduijnen kerkmeester is van de kerke tot Leusden.

AT015a003          1679       15 junij

Testament van Henrick Willems en Marritgen Maesd. Echtelieden wonende op Weerhorst onder Hoogland.

AT015a003          1679       20 junij

Anthony Henricks wonende op Crackhorst onder Hamersveld verklaart verkocht te hebben aan Jan Jacobsen en Teuntje Henricks Brom echtelieden 3 peerden tien koebeesten 6 guste beesten 6 kalveren een sog (varken) 3 wagens ploeg eegden met twee wagentouwen en de ploegtouwen en verder wat tot de bouweije behoort (behalve dat de vercooper mede neemt) verders het coorn stroo en dan nog de karn..g  emmers melkvloten uijtgesondert 2 melkvloten cleijn karn boternap de wanmolen en snijbank een schepel (onduidelijk?) een cleijn kasje het beste bed op een nae met een deken en peluw en sackebanck vier koornsacken vier stoelen dit voor de som van 1330 cargldns.

Verder regeling van de termijnen van de betalingen van de cooppenningen getekend in presentie van Thimon Henricks buurmeester van Asschat.

AT015a003          1679       1 okt

Willem Jans en Henrickie Cornelis echtelieden wonende tot Stoutenburg verklaren schuldig te wesen aan Willem Cornelis wonende op Altena Johannes Cornelis wonende aent Heetveld een som van f 100

Testament van Herman Ghijsberts en Huijbertie Ghijsbert broer en zuster wonende op Hoogland.

AT015a003          1679       16 dec.

Compareerden Jorden Aerts oom van vaderszijde en Jacob Claes oom van moederszijde van de kinderen van nagelaten bij Jacob Aerts en Gijsberta Claes gewesene echtelieden gewoont op Heijendael geregte Hoogland. Regeling betreffende begrafenis en verdere zaken.

AT015a003          1680       8 april

Testament

Willempgn Thonis Keijers .. huijsvrouw van Ruth Rutgers wonende op Hamersvelt ziek en te bedde liggend. Zij wilde disponeeren tussen haar kinderen als volgt soo verclaarde de comparante in cragte van Octroij haar op heden bij de Hoog Ed Geboren Heer Lucas Willem van Essen tot Helbergen en Schaffelaar landdrost van de Veluwe, leen en Theensheer van de Heerlijkheijd van Snorrenhoef. Het verleent te zullen begeren dat hare natelaten kinderen bij gelijke egale portien zal moeten worden gedeelt haer comaprantes sesde part van seecker erf en Goet genaempt Cleijn Sandbrink leenroerig aan de voors Heerlijkheid Snorrenhoef waermede haer broeder Thonis Thonissen Keuijers int geheel verleijt is sulks dat de oudste voor de jongste soon voor …… geen heerlijkheijd sal comen ofte mogen genieten, alle haer na te laetene kinderen in gelijke en egale porties tot hare erfgenamen institueerdende in krachte deses.

AT015a003          1680       Junij

Willempgen Thonis Keuijers magtigd Gijsbert Brantz om voor haar te verkopen soodanig erf en goet met huijs hofstede en landerijen gelegen op Hamersvelt volgende brieven daar van sijnde. Akte gepasseerd in Snorrenhoef op het Erf Cleijn Sandbrink en Henrick Moeren als getuigen.

AT015a003          1680       5 junij

Willempgen Thonis Keuijers verkoopt aan genoemde Gijsbert Brands t 2/3 part in het te velde staande coorn van haar erf en goed op Hamersvelt ter somme van 130 carglds met welke somme eerst sal worden betaald de huijsloone van de knegten en meijden en de ongelden van t jaar 1679.

AT015a003          1680       28 junij

Clemens van Haeften getrouwd met Albertus Moij sij mede erfgename van Willem Moij en …. Van Rhijn in haar leven echtelieden zij heeft t regt int nabenomede erf en land becomen sij machtigen Gijsbert van Deventer om voor de leenmannen van de Huijze van Renswoude en aldaer nae eestume local te stellen in s heeren handen van een halve hoeff lands gelegen op Voskuijlen in de geregte van Woudenberg leenroerig aan den bovengenoemde Huijze consenteerende dat daarmede wordt verleyt ofte verleent Jan Gijsbert van Deventer gelijk eenene leenregt behoort. 

Tevens wordt hij gemachtigd om voor de geregte van Leusden en aldaar te transporteren een erf en goed gelegen in Leusderbroek daar aan de oostzijde seeckere wegh en de Woutslooth zuijdsijde de beeck westsijde de Poth en Bilaers Fundatie noordzijde de suijdwintse sloot wesende belast met f 800 ten behoeve van de Commanderije van de Duijtsen ordre s Land van Utrecht.

Item 12 stv aan Thiens 3 spint rogge en s Heeren ongelden dit ten behoeve van Jan Gijsbert van Deventer voorn en Huijbert Henricks wonende in Leusderbroek. De cooppenningen betaald.

AT015a003          1680       11 september

Testament Gijsbertje Gerrits van Blootenburgh bejaarde dochter wonende op de Hofstede Blootenburg onder Woudenberg.

AT015a003          1680       3 nov

Hr Dirck Pontkaes wonende in Amersfoort als geinstitueerde erfgename van Rijckje Dirck Pontkaes zijne moeije zaliger, overleden tot Amsterdam. Hij machtigd Mr Jan Pontkaes Chirurgijn om voor hen …… zaken te regelen.

AT015a003          1680       5 nov

Testament van Juf Magdalena Edmond wesende tegenwoordig op Hogerhorst jonge juffrouw (plaats niet genoemd)

AT015a003          1680       21 nov

Sr Henrick Lauwrens Spiegel in name en vanwegen de Ed Geb Hr Willem Bentick camerheer van de Prins van Orange enz. verhuurt aan Jan Henricks en Thonisje Morren het erf en goed genaemt Groot Emelaer met huijs en hofstede landerijen enz gelegen in Stoutenburg reeds bruiker. Voor 3 jaren a 500 cargl jaarlijks.

AT015a003          1680       21 nov

Tevens verhuurt hij in eijn glt? Het erf en goed met huijs enz Oude Emelaar aan Henrick Cornelisse en Dirkje Gijsberts echtelieden wonende op out Emelaar onder Stoutenburg voor 3 jaren a 290 cargldns.

AT015a003          1681       17 jan

Testament Johan van Seventer en jufr Agatha van Heemstede echtelieden. Hierin vermeld de Luttigue maeth groot 6 morgen onder Hoogland bemaakt aan Henrick van Seventer en verder meer land op Hoogland.

AT015a003          1681       20 jan

Compareren Cornelis Henrickse wonende op Hamersveld getrouwd met Jannetje Jans dochter en erfgename van Jan Henricks zaliger in zijn leven gewoond op Voskuiijlen. 1ste comparant gemachtigde voor Henrick Gerrits en Gijsbertje Jans echtelieden mitsgaders mede momber van Reijertje en Jannetje Jans zijn vrouw onmundige zusters mede kinderen en erfgenamen van Jan Henricks zaliger voorn De 1ste comparant machtigd Willem Visscher mede notaris om te arresteren innen van Anhony Henricks van Voskuijlen tot betalinge van soodanige penningen als hij aangenomen heeft van Huijbert Jansz te betalen volgens maagenscheijd daarvan zijnde (en aller te doen wat verders noodig is.

AT015a003          1681       26 jan

Comparant Anthony Henricks wonende op Voskuijlen machtigd Antony van Raalt in omnibus ad litas in commune forma enz.

AT015a003          1681       21 februari

Testament van Margaretha de Goijer huijsvrouw van Cornelis Sinapius volgend testament den 2de maart 1681 volgende maand of maart (in deel 4) enz.

AT015a003          1681       Marty

Vermelding 1/3 part van een vierdel morgen lands wesende Enghland gelegen in de Hoef op Hoogland wordt toegescheiden aan Jannetje Reijers en waarvan de resterende 2/3 parten Altgen Rutgers en de kinderen van Cunertgen Rutgers toe compt … inwoonders van Amersfoort.

AT015a004          1681       6 mey

Testament van Vrouwe Judith Gijsels van Lier wed van Thomas Salineus? wonende op Oudenhorst onder Woudenberg. Zij legateert oa aan de kerk in Scherpenzeel 1000 cargldns en 100 cargldns aan de armmessteres van Scherpenzeel.

AT015a004          1681       21 junij

In procuratie vermeld Jof Geertruijd Teulings wed Jacob Schut zaliger tegenwoordig wesende op Ceulhorst.

AT015a004          1681       1 julij

Dirck Pontkaes inw van Amersfoort verklaarde dat hij de universele erfgenaam is van Rijkckje Dircks Pontkaes zijn moeije.

AT015a004          1681       1 julij

Verklaring Mr Jan Pontkaes zoon van Dirck Pontkaes ivm geldtransactie.

AT015a004          1681       7 aug 

Compareerden Thomas Evertsen wonende op Schoonoort getrouwd met Thonisje Everts als voogd van de 2 onmundige kinderen van Jan Everts. Rutger Gerrits wonende op de Heijsteegh getrouwd met Marritje Everts. Rijer Jans soone van Henrickje Everts wed Jan Aelbertsen Vuijdijck hem sterkmakende voor deselve Marritje Jans wed van Willem Everts wonden op de Bleijck in Amersfoort. TE samen erfgenamen van Evert everts den Ouden. Zij machtigen Henrick Backuijs om te innen f 200 met renten als zij comparanten ten laste van de Drie Sluijsen spreekende heebben den voorn schoonvader zaliger an 1652 beleijt heeft penningen te ontvangen quiteren enz.

AT015a004          1681       23 okt

Huurcontract van het erf en goed Ooijevaarshorst onder Leusden. Verhuurder de Heer Johan van Weede. Huurder Jan Jans reeds bruiker. Uitgenomen het Steine huijs met eenige landerijen bij zijn broeder zaliger, voor dezen aan hem behouden voor 6 jaren a 200 cargldns jaarlijks. (ook genoemd de Schaapsdrift) Dat de huurder zal hebben alle schaapsdriften en uitslagen aan t gemelde erf behorende.

AT015a004          1681       9 dec

Verklaring van legaten door Aeltgen Jansen wed Roel Huijgh wonende op Hamersveld. Genoemd haar kinderen Teuntje Roelen en Jacob Jordensen in hun leven echtelieden Jan Roelen Jan Ariens gehuwd geweest met Aeltie Roelen (overleden)

AT015a004          1682       8 jan

Simon Segerts wonende naast de Gort getrouwd met Reijertje Aerts. Hij geeft over aan Daniel Schut Schout van Stoutenburg zijn Huijzinge Hof en hofstede staande in Stoutenburg naast de Gort ivm achterstallige ongelden aan de schout.

AT015a004          1682       24 jan

Theuntje Henricks Brom weduwe van Jan Jacobsen wonende op Hamersvelt en als momberse van haar kind verkoopt aan Evert Jacobsen 3 danmaat polderland in Bunschoten.

AT015a004          1682       1 februari

Henrick Lauwrens Spiegel Martien van Dolre en Matheu van der Maath executeurs van de testament van Jof Gijsbertha van Oosterhof in haar leven lest huisvrouw van Anthony van de Wijckersloot (testament van 4 mey 1671)

Betreffende een verklaring van verkoop

AT015a004          1682       11 februari

Compareerden Johan van Zevender en als gemachtigde van Jof Aleijda van Zevender zijn suster en Johan  Verdonck als executeur van de testamente van de Hr Dirck van Steenhoven en Maria van Seventer in leven echtelieden verders Jan Nobel mitsg Johan Vosch wedunaar van Margaretha van Wesen of Mesen die een dochter was van Johanna van Zevender in haar leven huijsvrouw van Gerrit van Mesen, in deze gaan met Henrick van Zevender notaris als gestelde mombers over Gerrit de Bruijn voor soon van voorn Jof  Margaretha van Wesen. Zij hadden nog onverdeeld de helfte van 12 morgen land op Ceulhorst de wederhelft competeerd den voorn Hr van Zevender, gelegen onder Hoogland belend ten oosten Joh Jacob Jordan van Westrhenen zuidw de Hr Johan van Zevender voorgemeld met de voors 6 morgen ten westen de Hr van Heeswijck en ten noorden den erfgenamen van Dirck de Waal. Het wordt bij lotinge verdeeld als volgt de Hr Johan van Zevender cs toegescheijden een morgen enghland gelegen naast Jo Jacob Jordan van Westrhenen en ½ morgen eijken heg houts bosch aan de Ceulhorsterwegh nog 1 ½ morgen eijken bosch genaamd het Heetveld bosch ende helfte van t bergsteegje die annex daervan de Hr van Westrhenen toecomt de wederhelft en nog een hoekje land gelegen aan de hofstede van zijn ses morgens en den erfgenamen van de Hr Steenhoven ten deel gevallen het ruiggevelt se bos met het steegje met de wal en het schaapschot groot 1 ½ morgen nog 1 morgen bos annex t voors bos en een morgen bouwland gelege  n tussen het land van ………. En de Hr van Heeswijck.

AT015a004          1682       24 februari

Willempge Thonis Keuijers laatst weduwe van Rutger Rutgers te voren weduwe van Ott Henricks als moeder en voogdesse van haar onm kinderen. Zij is schuldig aan Thonis Theunisse Keuijer haar broeder een som van f 250 van leening aan haar eerste man zaliger omdat te voldoen geeft zij over 1/6 par van de erfenis van haar ouders zaliger in sake van haar deel in t erf en goet Clijn Santbrink bij haar ouders nagelaten wesende Thinsgoet van Snorrenhoef waarmede haar voorn broeder de 12 ….. 1676 verleijd en gecompenteerd heeft.

AT015a004          1682       3 marty

Willem Cornelissen Boon als pachter van t erf Middelhoef is schuldig aan de erfgenamen van de Hr Reepmaker Pieters zaliger een som van f 2445 uit sake van pachtpenningen van de erven Middelhoef en Adelhorst verschenen tot petri deses jaar 1682. Hij cedeert al zijne goederen.

AT015a004          1682       11 marty

De Hr Assuerus Schut stelt zich borg voor zijn broeder Daniël Schut, schout van Stoutenburg ivm het collecteren en ontvangen van de ambachtsheerlijkheijds penningen. Hierin vermeld Vrouwe Johanna de Hartogh vrouwe van Stoutenburg.

AT015a004          1682                        

Theuntje Henriks Brom nu huijsvrouw van Jan Thonis in Asschat we van Jan Jacobs. Zij machtigd Cornelis Hooft van Huijsduijnen en Johan Sprenger om in haer comparants name af te rekenen met de Hr van Rijnenburgh als lantheer van Crackhorst over de pachtpenningen die den Hr Rijnenburgh competeerende is van t voors erf Crackhorst.

Jan Thonisse belooft den bovengenoemde Hr Hooft en Sprengen vrij te stellen van borgtocht van wegen zijn vrouw (blijkbaar waren zij borg)

AT015a004          1682       12 meij

Vermeld in ake van borgstelling dat Peter Gijsberts wonende op Emeclaer sich borg stelt voor Killjan Collee wonende te Terschuur.

AT015a004          1682       24 sept

Agnes Marschant machtigd Willem Visscher mede notaris en procureur om voor haar te verzoeken voor den leenhove van IJsseltsteijn om beleend te worden met de halve Erff de Engh en t Thientgen ter beeke gelegen onder Stoutenburg in die voegen als hare man daarmede is beleend geweest en voorts van t selve afstand te doen hetzelve leen ten behoeve van (Jan Haverman)

AT015a004          1682       24 nov

Breunis Meussen wondende op Ruijtenbeek machtigd de Hr Cornelis Sinapius om in zijn naam te innen en vorderen van den boedel van Gerrit Jansen aan de Hogensteegh een somme van f 150 met de rente wegens een obligatie.

AT015a004          1682       15 dec

Henrick Cornelis wonende op Emelaar is f 18-10st schuldig aan Gerrit Arissen wonende tot Arck onder ampte Nijkerk wegens per rest van gelevert veth beest.

AT015a004          1683       23 febr

Jan Henrickse en Thonusje Morre echtelieden wonende op Emelaar huuren van de Hr Henrick Klaasens Spiegel als gemagtigde van de Hr Willem Bentinck camerheer van den Prince van Orange het erf en goed Groot Emelaar en nog twee morgen lands dit Geurt Gosens placht te gebruiken en hij huurder lest gebruikt heeft voor 3 jaren a 500 cargld jaarlijks.

AT015a004          1683       23 februari

Henrick Cornelis en Dirckje Gijsberts echtelieden wonende op Out Emelaar huren van bovengenoemde Hr Spiegel afgemachtigde van de Hr Willem Bentinck dit erf en goed weer in met nog een morgen bouwland genaamt het nieuwe land. Alles onder Stoutenburg voor 3 jaren voor 290 cargldns jaarlijks.

AT015a004          1683       Janurari

Jan Evertsen wonende op de Tolick onder Hoogland huurt van de Hr Lambert Dibbets mede momber van t kind van de Hr …. Borg en verdere eijgenaars een campje land de Tintel en weijcampgelegen onder Hoogland 1 jaar a f 35

AT015a004          1683       19 februari

Jan Evertsen wonende op de Logt onder Scherpenzeel gehuwd met Marritje Evert laatst wedunaar van Jorden Roelofsen wonende op Dashorst onder Woudenberg zij waen voor 2/16 parten erfgenaam van Neeltje Everts in haar leven weduwe van Dirck Henricks zaliger. Mitsgaders Gijsbert Everts en Gerritgen Henricks echtelieden woonende aan t Heetvelt onder Leusden mede voor 1/10 part van t halve erf Ravensloothonder Leusden. Verrekening met de verkoop penningen.

AT015a004          1683       1 marty

Sander Joosten wonende op Moors onder Woudenbergh heeft pachtschuld aan Salomon Steijnfort zijn landtheer.

AT015a004          1683       20 april

Testament Peter Wulpherts en Dirckje Willems wonende op Hoogland.

AT015a004          1683       28 april

Evert Jacobs wonende op Hamersveld gehuwd met Henrickie Cornelis verklaart schuldig te wesen aan Anthonij Henricks wonende op Voskijlen een som van 400 cargldns als hij comparant Jan Jacobbs zaliger zijn broeder schuldig was volgens maagenscheijd daar van sijnde welk hij Jan Jacobse aan de voorn Anthony Henricks heeft gecedeert en welke hij comparant bekende tot sijnen laste genomen te hebben. 16 may is deze somme voldaan.

AT015a004          1683       15 julij

Willem Janz wonende Leusderbroek in de Moff getrouwd met Marritgen Saren, Die weduwe was van Aert Henricks. Hij magtigd Dirck Woertman procureur van de Hove van Utrecht specialijck om te ……….       ……. van borgtocht die bij Jan Jansen op Lockhorst tbv voorn Aart Henricks is gepasseert belovende alles de rato onder verband enz.

AT015a004          1683       21 julij

Jo Lidwina van Rhijn meerdj dochter en Cornelis Hooft van Huijsduijnen als mombers over het onmundige kind van Cornelis van Rhijn zaliger inde qlte erfgenamen van Jo Maria van Rhijn welke jofr Maria en Lidwina van Rhijn t regt bij maagenscheijd van den voorn Cornelis van Rhijn ot het naebenoemde land becomende hebbende. Zij magtigen Samson Spiegel vermits het overlijden van Cornelis van Rhijn om in hun comparants naam voor de leenhove van IJsselsteijn beleend te worden met seeckere halve Hoeve Lands gelegen in Asschat strekkende van de Moorse beek tot Hagenouw toe daer aan de een sijde Steven Geurtse Brinkensteijn aan de andere sijde haarselver allodiaal goet naast geland zijn. 

AT015a004          1683       29 julij

In akte van procuratie vermeld Thijs Thielen wonende op Hamersvelt gewoont hebbende in Asschat betreffende een kwestie met Elbert van Bemmel.

AT015a004          1683       6 aug

Verzoek aan de Hove van IJsselsteijn om een nieuwe leenbrief door Jof Lidwina van Rhijn meerderjarige dochter zij verklaarde t regt bij magenscheijd van Cornelis van Rhijn bekomen hebbende, vermits zijn overlijden’ om beleend te worden met een Halve hoeve lands gelegen in Asschat strekkende van de Moorse beek tot Hagnouwe toe daar aan de eene zijde Steven Geurts van Brinkensteijn en aan de andere sijde haarselven allodiaal goet.

AT015a004          1683       10 september

Jof Sara Goverts huijsvrouw van Jonk Willem van Zijll resideerende op Huijze Emelaar onder Stoutenburgh buyten Amersfoort van welke heerlijkheijd ick notaris secretaris ben. Zij machtigt hare man Jonkr Willem van Zijll om alle haar zaken te reguleren administreren enz.

AT015a004          1683       4 september

Pieter van Toll als lantheer en Evert Gerrits als bruiker met malcander geliquideert over de pachtpenningen van t Erf op Hamersvelt.

AT015a004          1683       16 nov

Willem Everts wonende onder Leusden voor ¼ part erfgenaam van Neeltgen Everts zijn suster zaliger. Zij vercopen hun partie welke zij hadden aan t erf en goed Ravensloot onder Leusden aan Gijsberts Everts en Gerrigjen Henricks echtelieden wonende op t erfRavensloot onder Leusden.

AT015a004          1683       22 dec

Henrick Lauwrend Spiegel als gemachtigd van den Hr Willem Bentink verhuurt aan Aert Ellertsen jongeman het erf en goed genaempt Oud Emelaar onder Stoutenburg laatst gebruikt bij Henrick Cornelisse. 4 jaren a f 240 jaarlijks. Hij neemt ook den boedel over van Henrick Cornelis.

AT015a004          1684       15 februari

Testament van Jan Henricks en Evertgen Aerts echtelieden woonende in t Clooster onder de gerebte van Soest.

AT015a004          1684       18 april

Peter Peelen woonende in Stoutenburg als momber van het nagelaten onmundige kinderen van Aert Peelen zijn broeder in zijn leven gewoond in Leusderbroek en met consent van Thonus Thijsen en Gerrit Henricks Verschuur buurmeesters van Leusden. Hij machtigd zijn broeder Huijgh Peelen mede wonende onder Leusden om de zaken erfenis e.d. te regelen van Willem Peelen zijn broeder zaliger overleden tot Amsterdam gewezen timmerman.

Huurcedulle tussen Jonkh Jacob van Westrhenen en Maria van Westrhenen verhuurder en Jan Barten en Evertje Cornelis echtelieden huurders van t erf de Hoeff. (plaats en verder niets genoemd)

AT015a004          1684       3 mey

Vermelding Henrick Jansen Cock wonende op de Zielhorstonder Hoogland. 

AT015a004          1684       28 aug

Verklaring gedaan door Geertrijd Cornelis weduwe van Jacob ……..  out 66 jaren Marritgen Willems weduwe van Jacob Aelten out 54 jaren en Jannetje Willems weduwe van Peel Gerritsen out 51 jaren allen wonende onder Stoutenburg aan de gewesene Copermolen tegenover de Hofstede Emelaar. Zij verclaaren t.b.v. de Hr Willem van Zijll wonende op Huijze Emelaardat op 17 aug wesende een zondag dat bij haer comparants gesamentelijke wooning gecomen is den voorn Hr van Zijll met zijn vrouw. Toen zij daar waren kwamen eerst een onbekent persoon binnen die het roer (geweer) hebben wou van de Hr van Zijll. Hij gaf het roer niet af. Toen riep de onbekende persoon ´Jan´die toen ook binnen kwam en zij hebben de Hr van Zijll en ook zijn vrouw mishandeld geslagen enz. en met zoodanig geweld meester van t roer geworden zijn. Aldus hun verklaring.

AT015a004          1684       8 okt

Egbertus de Leuw ontvanger tot Utrecht verhuurt aan Peel Willems Hoff en Mechteld Wouters wonende op Hamersvelt 8 morgen bouwland gelegen op Hamersvelt zijnde thiendvrij. Laatst bij Evert Gerrits gebruikt, voor 6 jaren a f 70 sjaars.

AT015a004          1685       23 jan

Comparant Jof Mechteld van Weerdenburgh vrouwe van Bruijnenburgh Hamersvelt geassisteerd met de Hr Trajectanus Boll hare neef ten eenre en Simon Geurtse en Willemje Gerrits echtelieden wonende op Hamersvelt mij notaris bekent en verklaarden de comparanten dat zij met den andere hadden geliquideert en ….. over de pachtpennningen van t erf Hamersvelt, gelegen onder den gerechte van Hamersvelt bij den voorn echtelieden en haere voorzaten gebruikt geweest en die zij tot Petri ad Cathedram deses jaars 1685 incluijs verschuldigt hebben alle betalingen zoo in gelde als quitantie van slaperdijckgeld timmerluijden smits enz. als anders bij haer luijden tot dato dezes inclijs betalen sulks dat … geen quitantie voor dato deses ontfangen zullen mogen corten. Zij bekennen nog schuldig te zijn aan de landsvrouwe zuiver een somme van 945 cargldns. Deze betaling word in termijnen geregelt.

AT015a004          1685       13 marty

Testament van Cornelia Thimans jonge dochter oud zoo zij verklaarde 18 jaren wonende op t erf Sneul onder Hoogland.

AT015a004          1685       12 april

Huijbert Henricks woonende in Leusderbroek verkoopt aan Jan Gijsbert van Deventer de helfte van seecker erf en goed gelegen in Leusderbroek waarvan de wederhelft den coper toecompt gelegen onder Leusderbroek en Woudenberg met al het getimmer daar op zijnde ten deele leenroerig aan den Huijze van Renswoude en ten deele eijgen goet edog een deels belaste met hondecoorn en peerdgensgelt. Koopsom 1200 cargldns. Het erf was belast met f 800 t.b.v. de commanderije van de Duijtsen huijze.

AT015a004          1685       24 april

Maas Ghijsbertsen wonende op Keulhorst onder Hoogland vader van Willem Maaren van de Bik wonende tot Haerlem. Hij Willem Maaren trouwt met consent van Bartholomeus van de Maat en Mathias Scheerder (borgers van deze stad) als mombers van Claasjen Henricks haare nicht.

AT05a005            1689       25 jan

Stefanus van Muijden als lasthebber van Jof Margaretha Snoek, wed wijlen de Hr en Mr Steven van Helsdingen in zijn leven raad ordinaris in den Hove van Utrecht verhuurd aan Thijmen Ghijsberts wonende in de ampte van Barneveld getrouwd met Jannitgen Reijers een seecker erf en goet Huis berg schuur en de landerijen gelegen op Hamersveld bij Dirck Jansen van Drie….. gebruikt in pachttijd van 6 jaren voor 80 cargldns en het laatste jaar voor 100 gulden, 6 jonge hoenderes en moet in de 2 eerste jaren 2000 beclijvende elzen uit de schouwe houden (beeck en Wetering)

AT05a005            1689       22 februari

Testament van Jacob Henricks en Aeltgen Jans wonende op Keulhorst.

AT05a005            1689       1 maart

Comparant Rijck Woutersen, Willem Henricks en Herman Jans van Muijswinkel als man en voogt van Neeltgen Henricks alle borgers van Amersfoort Omen van vaders zijde. Willem Aerts wonende op de Ouden Hooft onder Hoogland, Gerrit Aerts mede wonende aldaar Jan Jans wonende op Ceulhorst onder Hoogland Theunis Jansen en Marritgen Aerts echteleiden wonende in Amersfoort Gerbregt Aerts jonge dochter mede wonende op de Ouden Hooft. Oom en moeije van moederszijde van de twee nagelaten kinderen van Cornelis Henricks en Hendrickje Aerts in haar leven echtelieden en resptie broeder en zuster zaliger. Regeling betreffende de twee kinderen door de familie.

AT05a005            1689       12 april

Comparant Thonus Thonissen Keuijer wonende in Snorrenhoef en verclaarde de comparant voor hem en zijn huijsvrouw Simontje Henricks dat hij bij deze renuntieerende van  soodanige regt of pretentie als hij meende dat hem sou competeerende aan de thiend van twee morgen land bij Francois van Moutesean van hen comparant en sijne swagers onder t erf Cleijn Sandbrink gecoft van welke thiend bij comparant voor de raedsheer van t hof bij approbatie van de coop in regarde van de onmundige werd versogt en had ….. gemackt en dat hetselve bij abuijs is geschied en dat hij comparant bekent dat hem genoemde thiend uit de voors twee morgen is competerende maar dat de selve zijn thiendvrij en t voors erf cum annex is … gelijck het gelegen is consenterende hij comparant hier van akte enz.

AT05a005            1689       Geen datum

Johan Sprenger voor zijn selven en als wedunaar van Mensij.. Barrholomeus zijn laatste huijsvrouw zaliger Hij machtigd Matheus van der Maath zijn swager om alle zijn zaken waar te nemen als verhuren, verkoop houtgewassen enz. Daar hij van meeninge is om buijtenslands te reijssen.

AT05a005            1688       16 mey

Helmert Thijssen Wonende in Stoutenburg machtigd Rogier Camerbeek in omnibus ad litas in sommum forma enz

AT05a005            1688       5 junij

Geurtje Pontkaes wed. en boedelhoudster van Johan Haverman. Zij machtigd Coenraad Pannekoek om voor den leenhove van IJsselsteijn in haar naam te bekennen dat zij schuldig is aan Ferdinandus Berdruijf Mr Cleermaker een somme van 400 cargldns dit op hypotheek en onderpand te stellen seecker erf en goed genaempt de Engh met huijzingen enz item een half thientgen ter beeck gemeen leggende met de conventen van St Agten sijnde deze goederen leenroerig van IJsselsteijn en ander deels allodiaal goed gelegen onder Stoutenburgh daer noortwaarts de Vrouwe Conventen voors suijdwaart de landen van Vicarie bij Matheus van Maeth of Maegh gepossideert mitsgaders nog twee morgen land wel een getransporteerd bij zaliger Jacob Simons bleijker gelegen zuidw naast het huijs van Simon Segertse bij de Gort alsmede nog 8 morgen meentland en versoeke dat zij comparanten hier inne mag worden gecondemneert enz.

AT05a005            1688       22 julij

Claes Simons wonende op t Vliet onder Stoutenburgh verklaart verkocht te hebben aan Thimon Simons woonende op Daatselaar mede onder Stoutenburgh de rogge boekweijt en haver staande op het land off de Engh van de Modderbeek competeerende de Hr Anthonij van Honthorst sijnde t voors coorn gesaait op omtrent twee morgen dit voor de som van f 60,- die den voorn Claes Simons beloofde aan de voorn Hr Honthorst te voldoen. Dit in mindering van de pachtpenningen die Claes Simons schuldig is aan den Hr Honthorst.

AT05a005            1688       19 sept

Compareeren Jan Gerrits schepen van Stoutenburg en Wouter Rijck out 32 jaren wonende op de Horst onder Stoutenburg. Zij verklaren ten verzoeke van de Hr Johan Carel Smissaert cannunik ter Dom t Utrecht dat even na de Amersfoortse peerdemark voorleden jaer 1687 van Meus Elbertsen aldaar wonende op het erf de Horst de gemelde Hr Smissaert competeerende is ontstolen een grauwe meery met een koll t welk voorleden mey out is geweest 4 jaaren.

AT05a005            1688       7 nov

Compareerden Peter Wouters van Lockhorst borger deses stad, als bij testamente van Lijsbeth Cornelis wed. van Albert Peters ………. Gestelle momber van de twee naegelaten kinderen van Peter Alberts haare soon zaliger en verclaarde dat de voors Lijsbeth Cornelis en Jacob Gosens zaliger hadde gecoft de helfte van het erf Strijdhorstgelegen met water met weijden met bosch met heijde met beeck met … en smal thiend van t groot maeth gelegen in Stoutenburg dat Jacob Gosense met de voorn gehele helft zijnde verleijd en na zijn overlijden zijn helfte wel is verheft bij Geurt Gosense zijnde de vordere helfte en verheft gebleven , soo verclaarde hij comparant in glt voors momber van Gosen Peters soone en leenvolger van de voorn Lijsbeth Cornelis zijn grootmoeder zaliger die in cragte van coop was gerechtigd tot de helft van de helft van t voorn leengoed Strijthorst int geheel verheft op Jan Gosens sijn oom zaliger daarvan hij en mede  erfgenaam …. En magtig te maken de Hr Franco van Meerland Borgemeester der stad IJsselsteijn om aldaar te versoeken om den voorn Gossen Peters met den voors helfte van de helft van Strijdhorst verleijd en verleent te worden.

AT05a005            1688       30 dec

Simontje Cornelis weduwe van Cornelis Gerrits wonende op Rollecoot? Onder Hoogland ivm pachtschuld geeft zij are have vee coorn enz over aan den Hr Willem van Dashorst en Rutger de Beer haare lantheeren.

AT05a005            1688       2 jan

Aris Aerts van Roomen woonende aan de Hoogenheert gehuwd met Woutertje Ghijsberts. Hij machtigt Anthony Bleoylant mede notaris om voor hem te verkopen publiek of uit de hand een seecker Huyzinge hof en hofstede te samen groot 4 danmaten gelegen in de polder de Hont oostw de Bunschoterwegh zijdw de Zelderse weg westw Willem …. En noortw Albert van Oudendoelen. Belast met f 250

AT05a005            1688       13 jan

Thijs Thielen wonende op Hamersvelt machtigd Assuerus Schut mede notaris in omnibus ad litas enz. alleen machtigingsakte.

AT05a005            1688       16 jan

Testament Petronella van Ommeren wed van zaliger Willem van Hoorn in leven mede notaris.  Hierin vermeld ¼ part van een malenhoef gemeen met de heeren geerfden van de Malen gelegen op Hoogland.

AT05a005            1688       27 jan

Jan Cornelissen van Beeck en Geurt Corn van Beeck borgers deser stad. Zij verkopen aan Jacob Jacobsen wonende in Leusderbroek 1/3 part van het 8e part mitsgaders het 3de part van het derde part van de resterende 7/8 parten van seecker erf en goed en landerijen gelegen in Leusderbroek bij den cooper gebruikt wordende daaraan de eene zijde de vrouwe Conventen en aan de andere sijde de gebenificeerde goederen naest geland en gelegen zijn. Dit voor de som van f 60,- die de comparanten bij ondertekening bekennen ontvangen te hebben.

AT05a005            1688       15 marty

Competeerende de Hr Cornelis Hooft van Huijsduijnen en Jufr Ladiuna of Ladwina? Van Lommertsen wonende op Hamersveld. Zij geven over aan Clemens Hoof hare soon voor zijn uytsettinge en houweliq goet (huwelijksgoet?) seecker hofstede met huijzinge bergh en scheure en de landerijen daar aen behoorende op Hamersvelt gelegen en bij de comparant tot noch toe gebruikt dit op de laste v an f 2500 respectivelijk daerinne gevestigd is. (belovende de nooths of nootks ? Pijden? Tot allen tijden nader afstand ende verticht? Te doen.

AT05a005            1688       21 marty

Compareerde Sijtgen Willems wed van Jan Thonissen Keujer wonende ter Eem als boedelhouster en moberesse van haar onm. Kinderen bij haer voorn man zaliger behouden. Bekende ontvangen te hebben van Thonus Thonissen Keujer haer swager een somme van f 150 per rest en in volle betalinge van t geene waer voor haer man saliger belooft had afstand te doen ten behoeve van zijn voorn broeder van t sesde part van t Erf Cleijn Sandbrinck sijnde thiensgoet van Snorrenhoef hem door overlijden van sijn ouders aangeerft renuntueerende derhalve zij compa. Van alle actie regt en toeseggens haer in qt (qualiteit?) voors aent voors 6e part eenig sinds gecompeteert hebbende belovende enz

AT05a005            1688       23 marty

Cornelis Cornelisse van Asch en Geutgen Everts echtelieden en borger dezer stad zij vercoopen een halve beekvierel gelgen aan de Hogenwegh aan haar soon Johannes van Asch.

AT05a005            1688       30 marty

Vermelding ivm regeling van betaling. Clemens Claes Verschuer Lambert Willems en Willem Regers alle wonende in Stoutenburg.

AT05a005            1688       6 may

Dirck Camp Gijsbertszoon borger deser stad verklaart dat Willem Verhoef getrouwd met Agnes Marchand vercoft heeft aan Benjamin Caen, 1/3 part van 8 morgen land gelegen in Stoutenburgh.

AT05a005            1687      geen datum

Specificatie van goederen als jufr Aleijda Judith van Ommeren toecomende bruijt aanbrengende Hr Abraham Boor bruijdegom. Onroerende goederen

I een erf en goet genaempt Daatselaargelegen in Stoutenburgh gebruikt bij Aris Arissen

II Polderland

III Een thiend genaempt den Oldenrijssen thiend gelgen in Stoutenburgh

IV Verder land in Amersfoort

Diverse huizen in Amersfoort

Item 3 grafen int voor de beun in de grote kerk omtrent de gerfkamer geteekend J.V.O. en een grafstede gelegen op het Choor gemerkt Amsel Ruijsch.

Obligatien gout Silverwerk Linnen enz. verders den inboedel zeer uitvoerig beschreven.

AT05a005            1687      31 jan

Peter Peelen wonende in Stoutenburg op t erf Middelaar competeerende de Vrouwe Conventen cesseert ivm pachtschuld.

AT05a005            1687      2 februari

Huijgh Peelen wonend in Stoutenburg op Moorst onder Woudenberg stelt zich borg voor Peter Peelen.

AT05a005            1687      1 februari

Geurtje Pontkaes wed Joh Haverman. Zij had zich borg gesteld voor Melis Gerritse bruiker van t erf den Engh tbv de erfgenamen van Daniel Schut schout van Stoutenburg ivm de verschuldigde ongelden over 1683-84 en 85 is verschuldigt geleijk sij comparant bekent had getrouw te zijn en dat ten langst ……. May dezer jaers 1687 ende dit onvermindert des schouts erfgenamen haer regt van exeptie op des huijsmans haeft en beesten ter selver tijden compaereerde mede Melis Gerrits voorn en Sijtgen Gosens echtelieden ende beloofd hare voorn lantvrouw van dezen borgtocht te vrijen en waren costen schadeloos te houden etc dienzijnde geene goederen haeft of beesten van t voors erf te sullen ….. oft doen verbrengen, maar deselve aldaar te laten en wel te onderhouden op dat den allen tijden de lantvrouwe daeraan haer voors borgtocht en pagtpenningen kan verhalen.

AT05a005            1687      11 april

Aantekening dat Willem Jans weer gehuurt heeft van de Vrouwe van Lockhorst het erf Lockhorst.

AT05a005            1687      16 meij

Jacob Otten e Dirck Alberts gehuwd met Sijtgen Otten beijde wonend te Hamersveld verklaren dat is overleden en boven aarde staande Thonis Otten hare broeder en swager en ter aarde doen bestellen pietatis inst..?

AT05a005            1686      22 aug

Testament Willem Jansen Schothorst en Thonisje Hermans echtelieden wonende op Ceulhorst onder Hoogland.

AT05a005            1685       20 dec

Huurcedulle van t erf Vrijburgh. Verhuurder de Hr Jacob Baron de Peterse heer van de Heiligenberg en Asschat. Huurder Jan Henricks Brom. De huurcontr gepasseerd op 27 febr 1686.

AT05a005            1685       20 dec

Vermelding van t erfPrinsenhofstede ivm huur.

AT05a005            1686       7 marty

Gosen Gerrits wonende op Hamersvelt. Thimon Henricks wonenden in Asschat en Jacob Otten mede wonende in Hamersveld zij verklaren zich borg voor Cornelis Jans tegenwoordig woonende op Hagenouw tbv den Hr Adriaen van Lommertsum zijne gewesene landheer om te voldoen de sommen van f 540 als voorn Cornelis Jans over het gebruik van t erf en goed genoempt Hagenouw enLapeers gelegen in Asschat schuldig is.

AT05a005            1686       17 marty

Thonisje Morren wed van Jan Henricks wonende op Emelaar huurt weer  van den Hr Willem Bentinck cameraar van de Prince van Orange het erf en goed Emelaar met de landerijen daaraan behorende uitgesondert de Slotcamp en de bovencamp te samen 4 morgen dan nog de boomgaart tussen haer huijs en t groote huijs ofte Sloth. Voor 6 jaren a 350 cargldns jaarlijks.

AT05a005            1685       14 junij

Huwelijk Jan Ruijterhoft/Rutterhof dragonder in het garnisoen alhier en Willemgutgen Thonis Keujer lest wed van Rutger Ruthgers inbr bruidegom 400 cargldns

Inbreng bruid 1/6 part in de hofstede Cleijn Sandbrink gelegen in Snorrenhoef door overlijden van haar ouders aangeerft.

AT05a005            1685       10 julij

Comparant Buijs Bransen wonende tot Sevenhuijsen oud drie en tsestig jaren en Gerrit Willemse Quant oud 50 wonende op Hoogland. De comparanten verklaren ten verzoeke van de gesamelijke geintereseerden van de weg naar de Laak ten dele onder Hoogland en ander deel onder Sevenhuijsen legt dat haar van jongsaf wel bekent is geweest de voorschreven weg strekkende van het land van de Hr van Emiclaar toe aan de laak toe dat die voor de jaer 1650 was soodanig dat hij …. Nimmermeer kon worden gebruijkt edoch dat de deselve wegh anno 1650 was verbeterd en soodanigh verbetert dat men kan zeggen dat geheel vernieuwd is, dat daer als doen is geselt een tolboom en dat die tolboom stond onder de geregte van Sevenhuijsen bij de huijzinge van Claas Jansen, daar van de naam becomen heeft soo lang hij leefde van Claes Tolboom dat die tolboom alleenlijk was geselt om tol ontvangen van die wagens en karren die uijt gelderland kwamen en degeenen die geen regt hadden over de voors wegh te rijden, als sijnde maar een buursteegh, gelijk over in Gelderland oock en Tolboom staat soodat men van Gelderland over die weg niet en can comen of men moet aldaar tol geven, dat die tolboom in de franse tijd is comen te vervallen maar dat tot de franse tijd toe aldaer altijd de tol is geweest. Bekennen gevende voor redenen van wetenschap dat zij comparant en attestanten daar omtrent altijd hebben verkeert en menigmael de tolboom hebben gepasseert.

AT05a005            1685       3 aug 

Hendrick Rutten wonende op Hoogland bij de Santhaer. Hij cedeert en geeft over tbv Arnoldus van Aken wonende tot Utrecht zijne lantheer soodanige boekweijt en haver als hij gesayt heeft op t land den voorn van Aken compteerende dit in mindering van de pachtpenningen die hij schuldig is.

AT05a005            1685       25 sept

Procuratie ivm het overlijden van Peter Salvan overleden in Oost indiën soon van Heesje Bartholomeus huijsvrouw van Johan Sprenger te voren wed van Jeroen Salvan.

AT05a005            1685       4 okt

In deze niet ondertekende akte vermeld dat Jan Rutterhoff dragonder inde compagnie van capiteijn Klinckspoor in het garnisoen alhier en Willempje Thonis Keuijers dogter echtelieden. Zij komen overeen met Thonis Thonissen Keuijer hun broeder en swager dat hij hebben en behouden sal soodanig 1/6 part van t erf met de landerijen daar aanbehorende als Thonis Thonissen Keujer en Metjen Jans in haar leven echtelieden en ouders van de comparanten naegelaten hebben en aan den voorn Th. Th. Keujer gebruijk wordende mits hij betaald aan den voorn comparant een som van f 100 en waar van hij bekent het 1/6 part aangenomen te hebben. Waer van de eerste comparant bekennen dat tot voordeel van haerluijden bij voldoeninge van soodanig penningen als de voorn Thonis Th Keujer tbv zijn voorn suster die alsdog wed van Rutger Rutgers was aan Johan Springer als cessie hebben van Jan Jacobsen oft desselfs wed heeft betaelt een somme van f 50 en dat in mindering van de resterende f 50 betaalt f 36 sullk dat hij eerste comparant de rest blijkbaar verrekenen doch onduidelijk.

AT015b006         1693       6 april

Testament van Juffr Mechteld van Weerdenburgh tot Bruijnenburgh octrooy verleent den 15 nov 1677. Huren legateert zij aan de Hr Steven Baron van Geerensteijn Loosdrecht …. Haar Hoogt Ed neve een somme van drie honderd silvere ducatons verder legaten aan haar suster Agatha en haar dienstmaagden.

AT015a006          1693       21 april

Aert Janse wonende op Oevelaaronder Woudenberg als mede ergenaam van Bart Cornelis haeren oom zaliger. Verkoopt aan Reijer Willems en Willempgen Jans echtelieden wonende in Leusderbroek omtrent 13 morgen land gelegen in Leusbroek strekkende van de Beeck af tot de Zuijdwint toe. Daar aan de ene zijde de copers zelf en aan de andere zijde de Drift en t Mofje wesende thans en keurmedig goed van de Domijnen wesende vrij van lasten uitgesondere ongelden slaperdijck thins morgengeld honde coorn. Buurlasten dit voor 900 cargldns.

AT015a006          1693       24 april

Uijt overlijdens verklaring van hun dochter Willemijntje Henrick blijkt dat op Waterdaalwonen Henrick Buijs en Jan Reijers en Gijsbertje Henrick. Verklaring door hen gedaan Henrick zijn vader saliger die een broer was van Dirck Henricks in zijn leven gewoont op t Heetveld onder Leusden indien qlt voor 1/5 part erfgenaam van Dirck Henricks en verclaarde de comparant in cragte dese ontweder roepelijk te aprobeeren de vercopinge van 4/5 parten van t erf Ravensloot bij ……. Zijn neve en mede erfgenaam als last van hem comparant hebbende den 28 april voorleden aan Wouter Cornelis op Voskuijlen gedaan volgens coopcedulle daarvan dato voor mij notaris opgericht.

Hij machtigd Hatger Elis om te compareeren vor de domeijnen of de schout van Leusden om aldaar zijn comparant portie over te doen aan Wouter Cornelis.

AT015a006          29 mey

In testament op de langstlevende van Jan Jacobse van Beefting bombasijdeweker en Geertruijd Zeebeeq echtelieden vermeld het volgende en terwijl in haer comparantes boedel is seeckere stuk vicarije goet gelegen onder Stoutenburgh genaamt t Vliet gebruikt bij Claes Simons welke vicarije toecomt haeren oudste soon Henrick Jans van Beeftingh en de waarom deselve vicarije te becomen vele processies zijn gevoert en zij comparanten vele questiën hebben gehad zoo verklaarden de comparanten haeren expresse wille en begeerten te sijn dat hare andere kinderen ten dien ansien sullen genieten en vooruit trekken nae dode van beijde compranten een somme van 250 cargldns.

AT015a006          1693       11 junij

Henrick van Munster woonende tot Amsterdam de comparant verklaarde voor zijn selve en als mede erfgenaam van Catharina van Munster zaliger zijn zuster en gewesen wed van Hr Cornelis van Loenen en verklaart hij voor zijn selven en sijne erfgenamen verkocht te hebben aan Gerrit van Deventer borger dezer stad sijn swager die alhier mede comparanten aan de wederhelfte van t gene de 1ste comparant door overlijden van zijn zuster Cath van Munster is aanbestorven is, en dan noch de wederhelfte van t geene den 1ste comparant profiteeren sal uijt de processe jegens Mr Hubbert van Loenen cs alhier gedicideert en bij den Hove van Utrecht geconfirmeert en waar van hij van Loenen cs revisie heeft versogt sijnde des 1ste comparant portie in casu revisie mede voorts ge……. ¼ part en 1/8 part van de nalatingschap van de voors Catharina van Munster en andersinds maer een vierde part en terwijl den 2de comparant van den 1ste comparant op den 19den Januari voorleden hadde gecoft de eene helfte van des 1ste comparants portie …. Is copende de andere helfte bestaande deselve nalatingschap in de volgende vaste goederen, als 17 danaten lands gelegen in de polre de Slaagh genaemt Hamelenbergh wesende leengoed item uit erf Cattenbroek met te annexe landerijen soo en in dier voegen t selve gelgen is op t Hogeland en in dier voegen als t selve aen de voornoemde Cornelis van Loenen is getransporteert (was ook overleden) verder nog huren in Amersfoort. Dit voor de som van 1000 cargldns.

AT015a006          1693       11 junij

Wouter Cornelis eenige nagelaten zoon van Henrick Wouterse en Wijntgen Everts echtelieden wonende in de stad. De comparante machtigd Cornelis Henricks Buurmeester van Hamersveld om te compareren voor de Rentmeester hof en Thinsmeester generaal van de Domeijnen van Utrecht en thinsgenoten en aldaar ten behoeve van Rutger Cornelis wonende in Leusderbroek afstand te doen van de helfte van 2 stukken lands met de gehele huijzinge hof en hofstede daarop staande alles gelegen in Leusderbroek bestaande in drie parcelen in de Nieuwe Vredestrekkende het eene parceel van de Leusbroekerweg af tot aan de eerste sloot toe daer aen de eene zijde Jacob Dorencamp aen d aendere sijde Jan Gerrits Langelaer t 2de parceel beginnende van de 2de dwarssloot af tot het hoge bouwland toe, daer aan wederzijde deselven Dorencamp en Langelaer gelegen zijn. Het 3de parceel beginnende van de 2de dwarssloot af tot het hoge bouwland toe, daer aan wederzijde deselven Dorencamp en Langelaer gelegen zijn. Het 3de parceel wesende de helfte van de Hof leggende over de wegh aan de noordzijde in de Oude Vree(de) waervan de andere helfte den genoemde Langelaer toecomt. Daaraan de westzjde den voorn. Dorencamp aen de noodzijde Geusje Maes naastgelegen zijn wesende thins en keurmedig goet van de domeijnen slands van Utrecht gelijck den 1ste comparant daarinne den 13 december 1665 is verleijt geworden. Cooppenningen betaald.

AT015a006          1693       6 julij

In deze akte van procuratie vermeld Henrick …….. Wonende op de huijze Hogerhorst onder Hoogland tevens vermeld de Hr Generaal Leuwenston in Schotland. 1ste comparant hij verklaarde ook erfgenaam te zijn van Cornelis Hermansen die wedunaar was van Annetgen Aerts zijn grootvader en grootmoeder.

AT015a006          4 okt

Compareerde Hr Willem van Zijll, capiteijn wonende op Emelaer onder Stoutenburg. Hij cedeert aan zijne exelentie den Here Grave van Portland soodanige peerden varkens inboedel en huijsraad, koorn als anders. Dit tot verreckeninge van soodanige somme van penningen als hij comparant van huurpenningen aen sijne ecelentie schuldig is.

AT015a006          14 okt

Jannetje Cornelis van Beeck meerdj dochter erfgename van Cornelis Jacobse van Beeck haar vader verkoopt aan Jacob Jacobse wonende in Leusderbroek 1/6 part van 1/8 part mitsgaders het 1/6 part van 1/3 part van de resterende 7/8 parten van seecker erf en goed met de landerijen daaraan behorende gelegen in Leusderbroek bij den coper gebruikt wordende daar aan de eene sijde de Vrouwe Conventen en aan de andere sijde de gebenificeerde goederen (verders niet genoemd) dit voor de som van f 30

AT015a006          14 jan

Den Hr Willem Francois van Muijlwijck getrouwd met Angela van Oetelaar. Wolbert van Muijlwijck en Anna van Muijlwijck zijn suster. Zij hadden nog gemeen met Henrick van Seventer gehuwd met Petronella Maria van Muijlwijck twee erven op Isselt aangekomen bij maagenscheijd. Zij delen het een erf en goed gebruikt bij Henrick Jans. Het ander bij Jan ………. gebruikt het erf en goet gebruikt bij Henrick Jans wordt toegescheiden aan Willem Frans van Muijlwijk en het ander gebruikt bij Jan …… met de Alderhorster maath (of middels genaamt het ………..) aan heer van Sevender.

AT015a006          1693       16 jan

Huurcedulle van t erf Lockhorst. Verhuur de vrouwe van Lockhorst. Huurder Willem Jansen.

AT015a006          1693       5 februari

 Rutger Dibbits als gemachtigde van Jof Bernadina Temminck wed wijlen de Hr Johan van Weede wonende tot Amsterdam. Zij had verkocht aan Petrus Fhilippus van Blocklant het erf en goed Ooijevaarshorst als vrij allodiaal goed. Maar het was thins en keurmedig goed van de domeijnen van Utrecht belast met 3 schepel rogge en f 2-8st thins of peerdgensgeld hondecooren. Daarom hadden Hr Blocklant zijn 2e termijn van de koopsom niet betaald. In overleg met den Hr Dibbits zal de Hr Blockland 836 cargld aftrekken van de tweede termijn en moet de Johr Weede leveren een anker goede franse wijn.

AT015a006          1691       dec

Uitbebreid testament van Cornelis  Sinapius. Aan zijn suster Josina Sinapius legateert hij zij inboedel huijsraad paarden vee enz. Aan zijn neef Johan Kool de hofstede in t Gijn met alle zijn timmeragie en plantagie alsmede de Groote en Cleijne Weeschen thient tegewoordig gebruikt bij Adriaan Cornelissen Hij moet hiervoor betalen f 300 aan zijn suster Josina zoo lang zij leeft. Verders onder zijn bezittingen vermeld de veersen gelegen in Drente in de echter veenen met de huizingen daer op staande dit legateert hij ook aan zijn neef Johan Kool. Verder legaten aan de Gasthuizen weeskamer de Poth de armen van Leusden cs en Asschat en gelijcke het selve onder het schoutambt van den schout Beens behoort de helfte van t erf Veenschoten met de helfte van de keuterstede gelegen onder den carspele Scherpenzeel leenroerig aan de huize Scharpenzeel waarvan de wederhelft gehoord aan Aris van Roomen brouwer tot Hoevelaken. Verders legaten aan de armen van t Hoogeland Duijst de Haer en Sevenhuizen. Tot universeele erfgenaam benoemd hij zijn voorn neef Johan Kool.

AT015a006          1692       2 februari

Huurcontract van t erf en goet genaamt Emelaar gelegen in Stoutenburg. Verhuurder de Hr Grave van Portland enz. Huurder Dirck Lambertsen jongeman wonende tot Woudenberg. Vorige bruiker Jan Henricksen. Niet in de huure de Slotcamp en de boscamp tesamen 4 morgen de bogeert tussen haer huijs en t grote Huijs of sloth. Dit voor 6 jaren jaarlijks om 230 cargldn.

AT015a006          1692       18 april

Overlijdens verklaring door Claas Jacobse wonende op Hoogland. Thonis Morren en Lijsgen Jacobs echtelieden mede onder Hoogland Henrick Aerts ook wonende op Hoogland gehuwd met Engeltje Jacobs dat was overleden Catrijntje Claes in haar leven laaste huijsvrouw van Jacob Claesz haren moeder en schoonmoeder.

AT015a006          1692       23 ….

Vermelding van t erf en goed Schutterhoef onder Amersfoort behorende aan AW Baron van Schagen Heere van Lockhorst.

AT015a006          1692       18 junij

Comparante Anthony van Bemmel hij verklaart dat alhoewel op de 21ste aug 1691 ten behoeve van hem en zijne broeder Elbert van Bemmel als kinderen van Miesje Brants haar moeder zaliger voor het gerecht Asschat was getransporteerd een erf en goed gelegen in Asschat bij haar voorn moeder zaliger voor de Franse tijd gekoft van Maria van Rhijn cum suis dat nogthans zijn broeder Elbert van Bemmel voor zijn selve en als t regt hebbende van Hillebrant van Bemmel zijn broeder zaliger heeft betaald alle ongelden die daarop waren verlope sulks dat het selve ….. wordt …… gebruikt dat hij ook … met een capitaal daarinne gevestigd geweest heeft afgelost en ook de resterende cooppenningen betaeld Dat hij comparant derhalven geen actie of regt opt voors erf was hebbende .. daar van tbv zijn voorn broeder Hellebert van Bemmel en zijn erfgenamen renuererende bij dese gelijk hij comparant mede renunereerdende van alle actie en regt en toeseggens dat hem was competeerende aan seecker huizinge staande alhier Amersfoort in de koesteegh bij haar moeder zaliger nagelaten. De kwestie wordt nu geregeld en beschreven voor de gerege van Leusden en Amersfoort.

AT015a006          1691

Testament Jofr Henrica van Wenckum of Wenekum bij haar testament van 27 okt 1672 heeft zij een legaat bemaakt aan haar neef Anthony van Westrhenen. Bij dit testament bemaakt zij in paatse van het legaat de helfte van haar hofstede huis en landerijen genampt Vinkehoef staande en gelgen bij de ijzeren haart onder den geregte van t Hogeland en nog eenige losse percelen lands het gemelde erf met de voors resp landerijen gebruikt bij Henrickgen Jans weduwe van Thonus Willems.

AT015a006          1691

Vermelding) procuratie Cornelis Sinapeus oudborgemeester erfgenaam van jofr Cornelia van de Bergh zijn moeder wed wijlen Doctor Sinapius.

AT015a006          1691

7 meij

Vermelding Joffr Magdalena Edmond wonende op Huize HOgerhorst 

AT015a006          1691       14 meij

Testament Geurtje Pontkaes wed Johan Haverman.

AT015a006          1691       22 julij

Cornelis Jans wonende op Moors onder Woudenbergh is f 697 en 16stu schuldig aan Salomon Steijnfort zijn lantheer uit sake van pachtpenningen. Hij belooft de schuld te voldoen in termijnen als borgen hierom Jan Cornelisse op Hamersveld Gosen Gerrit wonende tot Hoevelaken en … Ruth Willems mede wonende op Hamersvelt.

AT015a006          1691       16 september

Evert Jans schoenmaker tot Scherpenzeel magtigd zijn swager om te innen van Jacob Jans molenaar wonende op Santbrinkeen somme van f 7-18 stv.

AT015a006          1691       28 okt

Willem Cornelissen Boon, woonende op t erf Middelhoef op Isselt geeft over aan den Heer Jacob Reepmaker? Zijn lantheer …. Erfgenamen alle soodanige melkbeesten pinken enz en alles wat tot de bouwerij behoord uit sake van pachtschuld.

AT015a006          1691       23 nov

Verklaring van Anthony Maest wonende op de Wolfshaar getr met Evertje Lamberts een dochter van Marritgen Gosens laatst wed. van Gerrit Willems op Calveenen Evert Willems voerman binnen Amersfoort dat was overleden en boven aarde staande Maritgen Gosens die wed was van Gerrit Willemsen. Anthony Maest was tevens momber over de nakinderen van Maritgen Gosens.

AT015a006          1690       26 september

Peter Jansen wonende in Stoutenburg machtigd Willem Visckers procureur in omnibus ad letas en speciaal om waar te nemen die eisch die Gerrit Everts jegens hem comparant sal doen.

AT015a006          1690       1 okt

Compareerden hr en mr Daniel van den Bergh adv als gemachtigde van Jofr Odilia van Westrhenen en de Hr Jacobus Tapper voor zich self gerechtigd tot ¼ part van het nabeschreven goet. Zij verhuren aan Gerbregt Luijmens te voorn wed van Aert Meijns en nu getrouwt met Jan Albertsen. Zij huren der verhuurders erf en goet huijs hof bergen schaapschot schuur en landerijen genaempt sulks t selve goet bij den voors Aert Meijns en deselfs voorsaten gebruickt is geweest.

Voor 6 jaren en ten aanzien voor de 1ste 3 jaren voor f 250 ende laatste 3 jaren voor f 375 en de huurders moeten betalen ook de reëele en personeele ongelden (zoals gewoonlijk) alsmede de thins en het koorn aande pastorije van Hoevelaken.

Zij moeten ook de verhuurders met haer gezelschap eens jaers met wagen en peerden op te haelen en met een hammetjen te tracteren en weder thuis te brengen.

AT015a006          1690       11 okt

Bovengenoemde Daniel van de Bergh en verklaarde voor sijn selven en als gemachtigde va nJoh Wilehlemus van Westrhenen sijnen swager. Hij verhuurt nu aan Thonis Jans en Anichjen Jans echtelieden een seecker erf en goed enz. genaempt de Hoefgelegen op Hoogland laatst gebruikt bij Jan Barten en Evertje Cornelis .

Voor 6 jaren a f 350 sjaars en een half vierdel boter. Tot gebruik van de eigenaer blijft de camer aan de Huijsinge en moeten de verhuurders jaarlijks uithalen en behoorlijk tracteeren.

1691

AT015a006          1691       22 nov

Vermeld in kwestie regeling van erfenis ivm het overlijden van Gerrit ….. van Beeck, overleden te Amsterdam Competerende Pieter Cornelis, Jan Cornelis en Beernt Cornelis alle kinderen van Cornelis Jacobse Huijsman in zijn leven gewoont in Leusderbroek.

Trijntgen Jans weduwe van zaliger Jan Thijsz woonende in t Rheenseveen geassisteerd met Henrick Aerts haer zwager. Zij verklaart verkocht te hebben aan Cornelis (Jochems?) woonende opBurgstede het 1/6 part van 15 morgen land gelegen in Snorrenhoef onder Leusden genaamt het kalfsland daar aan de eene zijde Schaffelaar en andere zijde ……….. (niet genoemd) in t geheel gebruikt bij Thijmon (Wouterse?) koopsom f 150

AT015a006          1690       21 februari

Procuratie van Jufr Magdalena Edmond wonende op Hogerhorst. Plaats niet genoemd.

AT015a006          1690       27 febr.

Johan van Birckthoven schout van Stoutenburg als lasthebber van Jr Assuerus van Nellensteiijn cannunick ten Dom te Utrecht als eigenaar van t erf Egdom? gelegen in Stoutenburg en verklaarden dat terwijl Jan Gerritz gewese bruiker van t erf Egdom? Anders dan genaampt Scham op de 24 februarie 1689 an den voornoemde lantheer had gecedeert en overgegeven niet alleen alle zijn have beesten wagens ploegen enz maar ook ale inboedel en huisraad. Dat den voornoemde Hr Nellensteijn bij erfhuijs daarna gehouden nog merkelijke somme van zijn pachtpenningen te cort compt soo heeft hij comparant in de naame van voornoemde Hr Nellensteijn bij dese uijt ….. en ten aanzien Weijntje Gerrits suster van overledenen niet geheel gesondt is en ook altijd haar moeder zaliger geholpen heeft aan de selve Weijntgen Gerrits bij deze als en literale gift gegeven diverse huishoudelijke goederen.   Allen opgenoemd.   En waarvoor zij den Hr Nellensteijn bedankt.

AT015a006          1690       28 febr.

Jan Gerrits en Maes Gerrits wonende op t Hogeland, kinderen en erfgenamen van Gerrit Jans haer vader in zijn leven gewoont hebbende op Seldert en voor haer selven en haer sterkmakende enz voor hare onmundige broederes. Zij machtigen Henrick Jansen Cock mede wonende op t Hogeland om te innen soodanige …. Als zij comparanten wegens haer vader zaliger boedel van verscheidene personen te pretenderen hebben enz.

AT015a006          1690       24 maart

Testament van Catharina Jans van Wollswinkel Huijsvrouw van den Hr Daniël van Esch schepen deser stad. Zij bemaakt aan haar kinderen de volgende goederen een Huizinge op de Kamp aan haar soon Jan van Esch. Aan zoon Man…… van Esch de helft van t erf en goed Groot Dockelaar, en dat mede ten aanzien zig geen huwelicqgoed genoten heeft, van welk erf de wederhelft de advocaat Bronckhorst toecompt nog een huis in de Kamperbinnenpoort. Aan de kinderen van haar dochter een huijzinge op Bloemendaal nog 4 morgen land in Woudenberg en dan nog de Beeckencamp gelegen in Stoutenburg.

AT015a006          1690       30 maart

Henrick van Couwenhoven machtigd Jacobus van Lommertsum om in zijn naam te compareren voor den leenhove van IJsseltsteijn om aldaar afstand te doen van t Leen van seecker goet huijs hoff en hofstede genaempt de Tolick gelegen op Hoogland gesplitst van t erf Weede groot 3 morgen wesende leengoet van IJsselsteijn.

AT015a006          1690       23 meij

Thijmen Dircks wonende op Groot Donckelaar in de carspele van Leusden bekent pachtpenningen schuldig te sijn uit de helft van het erf aan Daniel van Esch en Catharina van Wolswinkel ter somme van f 530.

AT015a006          1690       23 meij

Simon Segerts wonende in Stoutenburg is pachtschuldig aan de Hr Daniël van Esch en zijn huijsvrouw ter somme van f 272 vanaf 1683 nog f 88 over 1689. Dit voor het gebruik als huurder van een parceel land genaampt Thonis Willemsen kamp gelegen in de voorszijde gerechte Stoutenburg aen de Modderbeeck met de meent daeraanliggende.

AT015a006          1690       4 junij

Transport van een plegte gelegen op 6 morgen land genaemt Zuurbroek gelegen onder Geresteijn.

AT015a006          1690       7 julij

Akte over de erfeniskwestie van Cornelis Jacobse Huijsman wonende buiten Amersfoort in ……….. genaempt Leusderbroek. Ook vermeld in akte 29 data 27 september 1689.

AT015a006          1689       29 mey

Testament van Peter Vastrick oud schepen en Anna Wouters van Sulkensteijn.

AT015a006          1689       4 julij

De Hr Stepanus van Muijden verclaart als laasthebber van Jof Margaretha Snoek weduwe van den Hr Steven van Helsdingen in leven raad in den Hove van Utrecht. Hij verhuurt aan Dirck Jans Geurtz wonende op Hamersvelt een huijs hof en hofstede met de landerijen groot 8 morgen gelegen op Hamersvelt reeds bij den huurder gebruikt. Voor 6 jaren ieder jaar voor 45 cargldns

AT015a006          1689       17 julij

Vermeld in akte va proc. Aert Ellerts wonende op Emelaar en Thonis Willems.

AT015a006          1689       30 julij

Vermelding van huurcedulle wegens t erf Groot Stoutenburggehuurt bij Cornelis Thonis.

AT015a006          1689       20 aug

Vermelding Geurt Willems vd Burgt..? molenaar aan de Santbrinker molen en Henrickje Geurts echtelieden.

AT015a006          1689       23 aug

Compareerden Henrijck Willems wonende op Bantuijn in Asschat en Jan Henrick wonende op de Rijt in Snorrenhoef. Zij stellen zich borg voor Tonisje Morren weduwe van Jan Henrick wonende op t erf Emelaar tbv de Hr Grave van Portland.

AT015a006          1689       3 september

Compareerden Dirck Pontkaes en verklaarde bij dezen te consenteeren dat de executeurs van de testament van Rijckje Dircks Pontkaes zijn moeije zaliger … ook sijne kinderen en erfgenamen van deselve negotien en somme van f 1800 als f 1000 ter voldoening van de resterende cooppenningen van t erf op Hamersveld uit de penningen van de boedel van Rijckje Pontkaes gecoft en van soodanige timmeragie als hij comparant aan t voors erf en verdere goederen desen boedel gecoft coste geleijt te sijn t welk int erf op Hamersveld gevestigd consenteerdende bij dezen enz. zie ook akte , 2 akten verder Geurtje Pontkaes.

AT015a006          1689       1 november

Huurcedulle tussen Johan van Birckhoven schout va Stoutenburg als verhuurder en Anthony Maesz Quant en Evertje Lamberts toecomende echtelieden huurder van t erf de Wolfshaar.

AT015a006          1689       13 nov

Geertruijd Pontkaes weduwe Johan Haverman. Zij machtigd de Hr Johan Pontkaes chirurgijn om in haar naame te compareren voor de leenhove van IJsselsteijn mitsgaders voor de schout van Stoutenburg en verklaren dat zij schuldig is aan Johan van Bemmel een somme van 225 carlgnd uit zake van leening en dit als onderpand hypotheek op het erf en goed den Engh item en half thiendje ter beeck leenroerig aan IJsselsteijn gelegen in Stoutenburg noorwest de Vrouwe Conventen en zuijdwaarts de landerijen van de Vicarije bij Mathea van der Maath geposideert mitsgaders nog twee morgen land gelegen zuidwaarts naast het huis van Simon Segers bij de Gort alsmede 8 morgen meentland legende eene zijde Gosen Elberts cs en Advocaat Honthorst en aan de andere zijde de mevr van Stoutenburg en Anthony van de Wall en in de achtermeent t voorz erf de Eng en Gosen Elberts cs aan de andere sijde naast gelegen.

AT015a006          1689       13 nov

Comparant Johan Pontkaes chirurgijn en Majou of majoor dezer stad en Geertruijd Pontkaes weduwe Haverman en verklaarde de comparante dat also de weduwe Haverman op haer procuratie heeft gepasseert om in haar erf de Eng tbv Johan van Bemmel te vestigen f 225 a 5 % dat soo heeft zij int erf in Hamersvelt gecoft uit de penningen van  Rije Pontkaes eenige penningen quam te vestigen dat zij alsdan gehouden zijn t voors captiaal of ten lasten ook wel meet believen van de Hr van Bemmel tot meerdere seeckerheijd te stellen int voors erf op Hamersveld daar aan de eene sijde Hr of Sr J. Tapper aan de andere sijde Cornelis Henricksen naast gelegen zijn. 

AT015b001         1666       11 dec

Huwelijk Thijman Simons en Jan Simons broeders vanwegen Henrick Simons weduwnaar van Henrickje Jacobs wonende op t erf de Horst gelegen onder de Heerlijkheid Stoutenburg toecomende bruidegom ten eenre en Willem Lambertse vader Wouter en Maes Lambertse ooms vanwege Lambertje Willems jonge dochter mede wonende in Stoutenburg toecomende bruijd. Inbreng bruijdegom alle soodanige goederen als peerden koeien verkens koorn en alle hetgeen de bouwerije aangaat  en alle inboedel en huijsraad gelijk hem bij maagenscheijd de mombers van de onmundige kinderen van zijn zaliger huijsvrouw op den 5 dec 1666 voors opgericht en toegescheijden zijn aangenomen ter somme van 1400 cargldns waartegen voornoemde Willem Lambertse met zijn dochter tot avancement als voors meij 1667 toecomend belooft te geven een somme van 600 gulden aan geld gehuwd buiten gemeenschap van goederen.

AT015b001         1667       6 jan

Op volgende conditien hebben Aeltje Roels (of Jans) weduwe van Roel Huijgen woonende tot Leusden moeije, Willem Willems Hoft en Thonis Peters beijde woonend op Hamersveld carspele Leusden. Ooms en mombers van Cornelisie Dircks nagelaten dochter van Dirck Jans ….. . Evert Aerts woonende bij de Schuur in Gelderland de voorn Cornelissie Dircks die om de selve in cost en drank te onderhouden voor de tijd van 1 jaar ingaand 1 jan 1667 voorleden voor de som van f 30 t welke ick Aeltje Roels bij exspiratie van t jaar kostgeld beloven te betalen tien gulden en wij Willem Willems en Thonis Peters ten tijde voors 20 gulden onderverbant van onze respective personen enz.

AT015b001         1666       23 september

Huwelijk Roel Evers vader Oth Jacobs oom van Gerrit Roelen bruidegom en Thijmon  Simons swager van …ger Cornelis bruijdt. Inbreng brgm f 100, inbreng bruid f 200

AT015b001         1666       12 okt

Maegenscheijd.

is overleden Adriaantje Willems weduwe van zaliger Willem Jans Hoft nagelaten kinderen Jan, Willem, Peel, Wouter soons.  Reijertje, Jacobje, IJtje, Gerritje en Geertje dochters mitsgaders de onmundige kinderen van zaliger Henrickje Willems hare overleden dochter overeenkomst betreffende de scheiding. Jan Willem Hoft ten eenre Willem, Peel en Wouter Willems Hoft, Gerritje en Geertje Willems Hoft voor haar selven Theunis Peter als man van Reijertje Willems Hoft, Evert de Ruijgh getrouwd met Jacobje Willems Hoft. Aris Simons getrouwd met IJtje Willems Hoft voornoemd mitsgaders de voorn Willem Willemse Hoft en Theunis Peters als bloedmombers en haar vervangende en sterkmaekende voor de onm kinderen van zaliger Henrickje Willems Hoft overeengekomen dat den voorn Jan Willems Hoft zal hebben en behouden de goederen des boedels peerden koeijen en andere beesten en have met zijn varkens koorn enz waarvoor hij uitkeert aan zijn broeders, susters swagers een somme van 800 gulden …..

AT015b001         1666       21 nov

Huwelijk Willem Willems Hoft broeder vanwege Jan Willems Hoft weduwnaar van Rijckje Rijcks bruidegom en Dirckje Henricks weduwe van Gerrit Breunisse moeder. Wouter Henricks oom vanwege Willempje Gerrits bruid. Geen huwelijkse voorwaarden.

AT015b001         1666       5  dec

Boedeltaxatie van t erf de Horst in Stoutenburg. Is comen te overlijden Henrickje Jacobs, nalatende tot hare weduwnaar Henrick Simonse wonende op t erf de Horst specterende tot de Dom t Utrecht. Gelegen in Stoutenburg.

AT015b001         1667       22 februari

Goert Cornelisse Schothorst gehuwd met Dirckje Henricks verkopen aan Gijsbert Cornelis Schothorst en Theijs Theunisse, kleermaker tot Woudenberg 1/3 part van een kamp land genaemt de Mussencamp groot omtrent 3 morgen gelegen in Leusderbroek daar aan de eene zijde Jofr. Jacob Botter anders sijde weduwe Helmig Cleijdt strekkende van de beeck tot de Grift. Tevens nog 3 danmaten in Sevenhuijsen. Koopsom f 400. 11 maart 1667 doet G.C. Schothorst de Mussencamp over aan Thijs Thonisse.

AT015b001         1667       Maart

Hofstede Brinkhorst magenscheijd.

AT015b001         1668       3 jan

Neeltje Evert wonende aan t Heetveld weduwe van Dirck Henricks. Zij verkoopt aan Thonis Ruthgers van de Legeweij woonende tot Woudenberg alle hare have peerden, koeien, wagens ploegen, koorn enz voor de somme van 1900 cargldns. De koper betaalt in termijnen.

AT015b001         1667       19 april

Huwelijk Elbert Jansen den Ouden oom en Aert Cornelissen broeder vanwegen Jan Cornelissen bruidegom en Nellitje Adriaanse eerst weduwe van Thonis Everts bruijd beijde woonende op  Hogerhorst onder Hogeland inbreng bruidegom f 400

Inbreng bruid have en vee als bij maagenscheijd haar op de 13 april voorleden toegescheijden.

AT015b001         1667       18 meij

Jannetje Henricks weduwe van Thonis Jans verkoopt bij openbare veiling eenige gerede goederen emmers, touwen, ploeg enz gedaan en verkocht in Asschat.

AT015b001         1667       29 meij

Overleden Jan Jans op Wee en Merritje Theunis in haar leven echtelieden, nalatende 3 dochters Cunera, Aeltje en Jannetje. Scheiding als volg Willem Alberts en Cunera Jans echtelieden ten eenre en Thonis Evertgse en de voorn Aelje Jans echtelieden en den voorn Jannetje Jans. De goederen des boedels inboedel have en vee koorn enz wordt toegescheiden aan Willem Albertsen en Cunera Jans waarvoor zij betalen een somme van 1250 Cargldns. Gedaan op t erf Wee op t Hoogeland.

AT015b001         1667       2 junij

Verklaring van huur door Jacob Jans Beeck getrouwd met Geertje Geurts van t erf Cattenbroek agter Amersfoort. De huurcedulle gemaakt bij zijn vrouw Geertje Geurts den ….. gemaakt met de Hr Ed. achtb. Welgeb Johan Grauwert, heer van Weerdesteijn en Harman Grauwert gebroeders.

AT015b001         1667       14 junij

Neeltje Everts weduwe van Dirck Henricks verhuurt aan Anthonis Rutgers van de Legeweij haar erf genaamt Ravesloot gelegen int Heetveld onder Leusden bij voorn Dirck Henricks gebruikt geweest. 6 jaren a 240 cargldns jaarlijks.

AT015b001         1667       24 junij

Overleden Henrick Willems woonende op Hamersveld nalatende tot zijne weduwe Marritgen Faes? Er waren 3 voorkinderen Willem Meus en de kinderen van Gerrit Henricks (overl?) en 5 nakinderen met naame Faes, Jan, Cornelis en Willem de jonge en Marritje dochter. Verrekening tussen moeder en kinderen.

AT015b001         1667       28 junij

Verrekening van den boedel van Dirck Henricks (nalatende zijne weduwe Neeltje Everts) met de erfgenamen Gijsbert Henricks, Elis (Woutersen) broeders Aeltje Henricks gehuwd met Helmert Jans en Woutertje Wouters weduwe van Thiman Peterz susteres.

AT015b001         1667       4 of 9 julij?

Conditien en voorwaarden waarna Jannetje Henricks weduwe van Thonis Jans openbaar wil verkopen de na benoemde twee gerven van t wintercoorn staande op t erf in Asschat tegenwoordig gebruikt bij Thonis Cornelissen

  • I genoemd oa de 2de gerven uit seecker cmap rogge groot 3 morgen gelegen achter de vijver van t voors erf. Koper Lubbert Henricksen
  • II 2e gerf van de weijt staande op t haver campje beij den boomgaard. Koper Aerent van Zijll van Leijden
  • III de 2e gerf van een camp weijt staande op de Santheuvel . Koper Huijch Henricksen
  • IV de 2e gerven van vijf vierdel morgen weijt staande op de cleijne Santheuvel. Koper Aert Henricksen.
  •  

AT015b001         1667       13 september

Kwestie over de weg en brug bij Ruitenbeek met de geerfdens van Hamersveld.

AT015b001         1667       18 okt

Huwelijk:

Wij Thijman Henricks en Jan Theunis zenden ouden ooms van wegen Gijsbert Henricks woonende op t Hamersveld bruidegom ten eenre en Henrick Henricksen broeder Jan Dircks oom en Dirck Thijmanz neef van wegen Aeltgen Henricks jonge dochter tegenwoordig wonende op Voskuijlen toecomende bruijd.

Inbreng bruidegom 500 cargldns zijnde zijne portie in zijn vaders zaliger erfenis daarboven den inboedel haeft paarden koeijen coorn enz doch dit op de laste van f 600 zijn onmundige broeder en suster competeerende daarboven de somme van f 80 resterende aan de pacht van t erf bij de bruidegom gebruikt. Inbreng bruid have erfgoederen haar aanbedeelt na overlijden van haar ouders zaliger , waarde niet genoemd.

AT015b001         1667       18 okt

Huwelijk; Wij Willem Hesselsen stijfvader Aertje Wouters moeder en Beernt Rijcks broeder van wegen Philip Rijcks jongman woonde op Hamersvelt toecomende bruidegom en Gosen Gerrits vader en Gerrit Gosense broeder van wegen Petertje Gosens jonge dochter mede wonende op Hamersvelt toecomende bruijd. Inbreng bruidegom 250 cargldns, inbreng bruid eerst 50 cargldns en na overlijden van haar vader 100 cargldns

Willem Cornelis van Lilaer schoenmaker en Willempje Aerts borgers deser stad. Erfgenamen van Cornelis Jans en Mechteld Willems van Lielaer in haar leven echtelieden, ouders van de voornoemde Willem van Lilaer en van Cornelis Willems van Lilaer. Zij verkopen aan de Hr Henricks van Dolre, brouwer en borger dezer stad en hof gelegen aent voetpad buiten de Ariesgen poort?

AT015b001         1668       3 januari

Huwelijk; Wij Splinter Jacobs wonende onder Stoutenburg vader Cors en Jacob Splintersen broeder van wegen Lubbert Splintersen jongeman toecomende bruidegom en Steventje Hermans weduwe van Thonis Jansen mede wonende onder Stoutenburg moeder German Teunis broeder en Maes Lamberts oom vanwege Hesseltje Teunis jonge dochter toecomende bruid. Inbreng brgom f 50. Inbreng bruid een bed met toebehoren.

AT015b001         1668       6 maart

Dirck Helmertz van Overeem en Evertgen Huijberts echtelieden wonende op het erf Rumelaaronder Woudenberg zij vercoopen aan Anthony Dircks van Overeem en Maatgen Jansd. Mede echtelieden en wonende aldaar hun paarden koeijen en andere beesten en haaf coorn op het velt(behalve eenige ackertgen die den vercoopers aan zich behouden) verder messen (mest) wagens ploegen houtslieten balkslijten tuijningen … posten en voorts alle het geene tot de bouwerije behoort en op t erf aanwezig is voor de som van1550 cargldns (in den marge) behalve een wagenschot, bed en alle t geene aant en nagelvast zit. Tevens verhuren zij t erf aan hunnen soon en schoondochter voor 9 jaren a 150 cargldns

AT015b001         1668      13 maart

Overleden Reijer Maesz gewoont hebbende op de Laek onder Zevenhuijsen was getrouwd met Gijsbertgen Lamberts en had kinderen Maes Reijerse kind van zijn 1ste vrouw Altgen Dircks en Gerrit Maes Philips en Meijns Reijersen soonen mitgaders Grietgen en Meritgen Reijers dochteren welke Maritgen naer t overlijden van de vader is comen te overlijden.

De boedel geopenbaart volgens specificatie en aan den mombers getoont te weten dat de effecten des boedels (als de inboedel met hetgeene de bouwerije aangaat bij de wed volgens accoort van de 10de maart is aangenomen voor 615 gulden en 15  stuivers en de inschulden 65 gulden bedragen de somme van 681 gulden en 15 stuivers.

Schulden des boedels en doodschulden bedroegen 496 gulden en 17 stuivers.

Overeenkomst met de mombers Gerrit Lamberts haar broeder ten eenre en Reijer Lamberts en Gosen Stevense als mombers over Maes Reijers voors om van Reijer Maesz zaliger mitsgaders Willem Roelen en Gerrit Willemse Quant naaste vrinden en bloedmombers van de nakinderen ter andere zijde. De voorn Maes Rijers krijgt uit zijn vadergoed (tien?) cargld en een rijde silvere knoopen staende aan het bombasijde …… en t hemtrock sonder de knoopen en aan de vijf nakinderen in extinexi van haar vaders goet als zij haer buijten moeders zouden willen behelpen oft tot hare mundige dagen ofte houwelijk voor ieder tien gulden. Hiervoor aan de weduwe toegescheiden de goederen des boedels geene uijtgesondert.

Specificatie van de goederen

Den boedel peerden koeien bij de weduwe aangenomen voor                                  616-15

Geert Willems Quan is schuldig                                                                                                 50—

Gosen Stevenz                                                                                                                                 15 – –

                                                                                                                                                             681-15

Schulden

Aant voorhuis van Rijer Maes nog zijn moedersgoet                                                        80- –

Lantpacht                                                                                                                                           180 – –

2 jaren toepacht gerekent op                                                                                                    18 – –

De schout voor de reste van 1 jaar 1665                                                                                 30 – –

Item 1660-1667                                                                                                                               120 – –

Item 2 jaren heertstede geld                                                                                                       4-4

De landpacht van t Engetje                                                                                                       10 – –

De ongelden van t Garthuijsland                                                                                             24 – –

T koegelt met het geslacht                                                                                                        24 – –

T gemael                                                                                                                                              6 – –

Te samen                                                                                                                                          496-17

Bier                                                                                                                                                     10 – –

T luijden t Amersfoort                                                                                                                   5 – –

Aan weijt                                                                                                                                          3 – –

Voor t te graven tot Leusden betaald                                                                                    2-2-

Voor t baerlaecken                                                                                                                        1-16

Aan alderhande waer                                                                                                                   3 – –

Als an kalfsvleijs en spek                                                                                                              10 – –

Voor de doodkist                                                                                                                           4-10-

Noch aan vis en andere waer                                                                                                     5

                                                                                                                                                             44-8

AT015b001         1668       13 maart

IJtgen Thimans weduwe van Henrick Jansz wonende onder Stoutenburg verkoopt aan Willem Everts en Geertgen Henricks echtelieden wonende in Amersfoort de koeijen en t geene tot de bouwinge behoort ter somme van f 185  in termijnen betalen.

AT015b001         1668       31 maart

Cornelis van Rhijn verkoopt aan Steven Geurts van Brinckensteijn en Grietgen Reijertsd zijn huijsvrouw een seeckere halve hoeve lands met de bepotige en beplantinge mitsg de duijfhuize daer op en omme zijn de gelegen in de heerlijkheijd van Asschat leenroerig aan IJsselsteijn daar aan de oostzijde de koopers ten westen de verkoper met zijn susters te zuijden de Vlierbeek en ten noorden het erf Hagenouw naest geland en gelegen zijn op de laste van 1200 gulden ten behoeve van de heere  raadsheer de Gruijker daarinne gevestigd en daarvan jaarlijks rente betaalt wordt dit voor de som van f 650 boven t voorschreven capitaal van f 1200 te betalen de somme van f 150 bij ondertekening de resterende f 500 uijtgaande meij deses jaers 1668 ondertekent Cornelis van Rhijn, Maria van Rhijn, Steven Geurts van Brinkensteijn en Grietgen Rheijersdochter.                               

Betalingen volgens beschreven                                                                                               150-0-0

Nog volgens quitanty en de assignatien onder vader berustende betaelt als volgt

Aan schout Sinapius volgens 2 quitantien                                                                            213-18-0

Aan de raedsheer de Gruijter voor renten                                                                            78-0-0

Jan Franz                                                                                                                                           163-10-0

Reijer Maes Laeckenwever                                                                                                         44-12-0

                                                                                                                                                             650-0-0

AT015b001         1668       Geen datum vermeld

De mombers van t naegelaten en onmundig kint van Herman Morren zaliger overleden op Hamersfelt een sal van 40 immen met de doeken plancken en verder toe behooren tevens werd er ook nog een ton honing verkocht (diverse kopers)

AT015b001         1668       10 april

Huwelijk; Gijsbert Henricks broeder en Thiman Henricks oom van wegen Jan Henricks wonende op Hamersveld t k bruijdegom ten eenre en Willem Jans op de Rijth en Grietgen Henricks echtelieden en stijfvader en moeder respictive van Theunisje Morren wonende op Hamersveld toekomede bruijd. Inbreng brgom f 400, waartegen den ouders van bruijd beloven de som van f 25 in voldoening van haar vaders goet ende brengt de bruijd daer boven nog aan de somme van f 125 bij haar eendeels ….. en noch van Herman Morren zaliger competeerende . des zijn de conditien enz. Huwelijkse voorwaarden.

AT015b001         1668       21 meij

Huwelijk; Wij Steventje Hermans weduwe van Thonis Janz moeder, Bijs? Thonissen broeder wonende in Stoutenburg, Gerrit Henricksen swager woonende in Asschat Willem Janz wonende in Snorrenhoef van wegen Herman Thonisz toekomende bruidegom ten eenre en Aert Henricksen wonende onder de gerechte van Voorthuijzen en Evert Henricks wonende in Woudenberg soonen en mombers van Reijntgen Willems jonge dochter van Birresvelt toekomende bruid. inbreng bruidegom kleren en belooft de moeder van de bruidegom dat zij aan hem eerdaags zal verkopen den inboedel have en vee coorn als anders. Inbreng bruid f 600

AT015b001         1668       4 junij

Jof Maria van Rhijn en Lidwina van Rhijn voor haer en haere erven verhuurt aan en ten behoeve van Cornelis  van Rhijn haren broeder seecker erf genaamt Brinkhorstmet huis erg en schuur daarop staende en dit voor twee jaren en voor f 95 jaarlijks.

AT015b001         1668       5 junij

Overleden Martgen Jans nalatende tot hare weduwnaar cornelis van Rhijn woonende in Asschat en tot haer kinderen Henrick en Gerrit van Rhijn soonen en Cornelia van Rhijn dochter Boedelscheiden tussen vader en kinderen.

AT015b001         1668       Geen datum vermeld

Conditien voorwaarden waarvan Wouter Henricks woonende op Cattenbroek van meninge is om int openbaar te verkopen de tweede gerven van t wintercoorn sijnde de thiend van t erf Groot Stoutenburg tegenwoordig bij Jan Meusz gebruikt.

AT015b001         1668       19 julij

Cond en voorw waarvan de mombers van de kinderen van Herman Morren en Geertgen Woutersd zaliger van mening zijn bij openbare afslag naar affisi van billeten en om roepinge van de meert biedende te verkopen de cleeren linnen en wollen naegelaten bij de voorn Herman Morren en Geertgen Wouters zaliger. Alle goederen als voorn in de akte vermeld met de opbrengst en de kopers. Aldus gedaan ten huijze van Herman Morren zaliger op Hamersveld den 19 julij 1668 oudenstglt.

AT015b001         1668       7 aug

Overleden in Stoutenburg Jan Aerts naelatende zijne weduwe Mearitgen Henricks en 5 kinderen Aert, Henrick, Willem, Jan en Peter Janz. Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. Thimon Aerts, Gosen Aerts en REijer Willems alle wonende op t Hogeland als oomen en diengevolge bloetmombers over de kinderen.

AT015b001         1668       7 aug

Huwelijk; Rijck Maesz mundige jongeman geboren te Barneveld Bruidegom tegenwoordig in Asschat woonende toekomende bruidegom …… met evert Willems woonende onder Stoutenburg en Merretje Henricks …. Weduwe van Jan Aerts woonende in Stoutenburg toekomende bruid. Inbreng bruidegom f 300, inbreng bruijd het getimmer haeft peerden koeijen en het geene verder haer bij afgescheijd met mombers van haere onmundige kinderen op heden opgericht toegescheiden is. Geestimeert op f 1500

AT015b001         1668       16 aug

Beatrijs Claasdr weduwe en boedelhoudster van Jan Henricks wonende op het erf Hilhorst in de vrijheid van Amersfoort. Zij wil uit de bouwerije te scheiden en t geene tot de bouwerije en aankleve van dien haar kinderen en andere familie relaties genoemd.

AT015b001         1668       16 aug

Beatrijs Claesdr weduwe Jan Henricks verhuurt aan hare soon Willem anderhalve vierdel lands in de vrijheijd van Amersfoort.

AT015b001         1668       4 september

Huwelijk; Wij Gijsbert Henricks en Jan Henricks wonende op Hamersvelt broeders, Jan Theunissen den ouden mede wonende op Hamersvelt ook van wegen Gerrit Henricks mede wonende op Hamersvelt j.m. t k bruidegom en Atris (Beatrijs) Claes weduwe van Jan Henricks wonende op Hilhorst moeder. Willem Jans mede woonende op Hilhorst. Claes Jans wonende op Hoogland broeders Jan Franken wonende op Hamersvelt en Henrick Maes wonende tot Amersfoort swagers van wegen Direckgen Jans jonge dochter wonende op Hilhorst toekomende bruijd. Inbreng bruidegom een kapitaal van f 200 ten laste van Jo van Eek item nog f 200 uit de boedel van zijn ouders zaliger en nog aan immen een som van f 40 enz.

Inbreng bruijd f 500 t.l.v. haren voorn broeder Willem Jans en een egken kast gereed en gekleederen.

AT015b001         1668       13 september

Afreekening tussen Willem Albertse en Cunera Jans echtelieden ten eenre en Thonis Everts ende Aeltgen Jans mede echtelieden en Jannitgen Jans jonge dochter ten andere sijde te samen. Erfgenamen van Jan Jansz op Wee en Merritgen Theunis . Namen en goederen met de waardenbeschreven.

AT015b001         1668       25 september

Aris Aerts van Roomen en Woutertje Gijsberts echtelieden wonende op Hoogland zij verkopen aan Aert Dirks van Roomen en Neeltgen Jans echtelieden mede wonende op Hoogland de helfte van 1 ½ morgen met een bosje gelegen op de Emelaarse Eng aan de eene zijde de hoeve van Emelaar en aan de andere zijde Gosen Theunissen en strekkende van de vier akkers tot aan t heetveld waarvan de weder helft behoort aan Henrick Gijsberts de verkopers swager en broeder in dien voege als den vercopers door t overlijden van Henrick Gerrits aangekomen is. Koopsom f 500

AT015b001         1668       9 okt

Huwelijk; Cornelis Aerts jongeman wonende op Hoogland toekomende bruidegom geassisteerd met Maetgen Jans weduwe van Aert Rutten wonende tot Driebergen mijne moeder Gijsberts Aerts mede onder Hoogland en Jan Aerts wonende aan de ….. mijne broeder en Willempje Jans jonge dochter wonende op t Hoogland toekomende bruijd geassisteerd met Jan Janz broeder Gerrit Willems en Aris Hermans mijne oomen beijde wonende mede op Hoogland. Inbreng bruidegom f 700 en schapen. Inbreng bruid f 200

AT015b001         1668       9 nov

Gerritgen Rijcksd gehuwd met Gerrit Willemsen Quant blijk een dochter te zijn. Rijck Gerrits (bouman) was overleden blijkt in deze boedelscheiding.

AT015b001         1668       28 nov

Huwelijk; Jan Gijsbertgs Methorst en Evertgen Claes van Boergerijen. Bruidegom geassisteerd met Gijsbert Jansz Methorst en Fransje Jan echtelieden ouders van de bruidegom Claes Woutersz van Borgerijen en Altgen Gerrits mede echtelieden ouders van de Bruid.

AT015b001         1668       1 dec

Inventaris en specificatie van de inboedel. Huijsraedt haef peerden koeijen en t geene de bouweirje aangaat mitsg t coorn in de sack en op de solder en t gesayde naegealten bij Herman Morren zaliger gedaan 14 april 1680?  Zij hadden een dochter.

AT015b001         1668       2 dec

Conditien en voorwaarden nabes heeft Geurtgen Reijers weduwe van Dirk Hermans woonende in de Hoeftop t erf competerende J: Henrica en Margaretha van Westrhenen als mombers van de kinderen van Jnkh. Jacob van Westrhenen vercoft bij forma en manieren van uitcoop aan en ten behoeve van Jan Francken en Geertgen Jansd echteluijden als peerden, koeien en andere beesten en haef mits varkens hoenders bergen en schuur coorn in de berg en gesaijd wagens ploegen en alle wat tot de bouwerij behoort mitsgaders den inboedel en huijsraet als nu op t voors is en door den verkoperessen is gebruikt geweest uitgenomen 2 bedden met toebehoren 6 stoelen en alle het geene wat op de heert te pronk 2 kopgre potten een emmer ketel ….. een aarden kan een tinnen kan een tang een koekepan …… een hael ….. de tinne lepels de water emmers de was tobbe de karren welke den verkoopter aan zich behoud. Dit alles voor 1600 cargldns 

AT015b001         1668       4 dec

Dirck Dirckse mundige soone van zaliger Dirck Henricks voor zijn zelve als voor zijn onmundige broeders en susters en Aris Hermans woonende in de Hoeft als momber van de onmundige kinderen verclaren dat het bovenst hun is voorgelezen en goedgekeurd.

AT015b001         1668       1 dec

Op dato onderschreven zijn de mombers van Theunisje Hermans onmundig kint van Herman Morren zaliger ten eenre en Jan Henricks en Theunisje Morren echtelieden ter andere zijde. Overeenkomst dat de voorn echtelieden zullen in de kost hebben t voorn kind en t selve ……… en dat voor van 4 aaneenvolgende jaren voor de som van f 35. Nog geconditioneert indien in de lestejaren school op Hamersvelt gehouden wordt(….) Selve kint aldan zullen bestellen om school te gaan buijten haere costen.

AT015b001         1668       19 dec

Steventje Hermans weduwe van Thonis Janz woonende op Honthorst in Stoutenburg voor haar (en de Gerrit Hendrickse wonende in Asschat als man van Jannitgen Thonis en hare verder kinderen) Zij doet inboedel have en vee enz over aan hare soon German Thonis en Reijntgen Willems mede wonende op Honthorst. Alle dese goederen aanwezig op t erf Honthorst dit voor de som van f 1800 op conditie dat zij mag blijven wonen op de camera aent huijs op Honthorst.

AT015b002         1669       7 jan

Huwelijk; Wij Splinter Jacobsz va. Jacob en Cors Splintersen broers allen wonende in Stoutenburg vanwegen Jan Splintersen jonge man mede wonende in Stoutenburg toekomende bruidegom ten eenre en Gerrit Volequertsen bruid en Lambert Willems en Willem Peters zwager Arien Jansen Camer en Gerrit Roelen neven. Allen wonende Sevenhuijsen van wegen Willempgen Volquertsen jonge dochter mede wonende op Sevenhuijsen toekomende bruid ter andere zijde.

Inbreng bruidegom huijsraet mitsgaders al t gene tot de bouwerije behoort ende de peerden koeijen beesten coorn in de bergen en op t veld en alle t geene op t erf bij hem bruidegom gebruikt wordende en dat op de laste van f 1400 de vader van de bruidegom voor uitcooppenningen competerende . Inbreng bruid soodanige goedere als haere door overlijden van haer ouders zaliger aanbestorve zijn ten 1e 1/6 part van twee hofsteden met 12 danmaten lands daer aen behorende gelegen in sevenhuijsen.

1/6 part van een morgen lands gelegen op den Langenoorder Engh onder Hoogland nog 1/6 part van een half morgen mede onder Hoogland. Nog f 350 uit den boedels. Ondertekend aan de Hoogenhorstgerechte Hoogland.

AT015b002         1669       3 februari

Overleden Cornelisje Clemens nalatende tot hare weduwnaar Jan Barten wonende onder Overseldert en tot hare erfgenamen Andries Clemens hare innocente broeder Willempgen Clemens huijsvrouw van Evert Janz Adriaentgen Clemens huijsvrouw van Gijsbert Thimans Haefgen Clemens hujisvrouw Rijck Aelten en de onmundige kinderen van Marritje en Clemens zaliger haere susters. Rijck Aelten en Haefgen Clemens wonende in Leusderbroek toegescheijden aan de weduwnaar inbreng have vee en wat tot de bouwerije behoort.

AT015b002         1669       5 maart

Huwelijk; Wij Gerrit of Geurt Roelen wonende onder de gerechte van Hoogeland br. van wegen Henrick Roelen jongeman toecomende bruidegom ende Willem Aelberts mede wonende Hooglandtswager van wegen Jannitgen Jansd jongedochter wonende onder t voornoemde Hoogland bruijd. Inbreng bruijdegom 100 cargldns inbreng bruijd 200 cargldns en bed met toebehoren.

AT015b002         1669       19 maart

Jan Jans Varecamp jongeman Claes Jans en Wulfje Jans Varencamp allen wonende onder Hoogland. Zij zien af om erfgenamen te zijn van hun vader zaliger Jan Geurtsz Varecamp.

AT015b002         1669       25 maart

Huwelijk; Aelbert Jans jongeman toekomende bruijdegom en Metgen Gijsberts beijde wonende te Soest.

AT015b002         1669       26 maart

Belove ick ondergs Willem Jansen weduwnaar van Grietgen Henricks wonende onder het erf in Snorrenhoef bij desen te voldoen ende de borgen te vrijen van soodanige capitaal van f 200 als Rijck Sweerts in Voorthuijzen van mij is competeerende en waarvoor Jannitgen Henricks weduwe van Henrick Janz int Swarte broek borgh geworden is en Aert Henricks en Jacob Henricks nader versekeringe sullen doen belovende mede wij onderges Evert Henricks wonende onder Woudenberg Gerrit Henricks wonende in Asschat Gosen Henrick wonende onder Woudenberg als man en voogt van Metgen Henricks en Henrick Willems jongeman

Jan Henricks wonende op Hamersveld als man en voogt van Thonisje Morren  mitsg Geertgen Morren jonge dochter mede kinderen en erf genamen van voorn Grietgen Henricq in haer leven huijsvr van Willem Janz vermits German Thonissen als man en voogt van Reijntje Willemsd die een mede dochter erfgen is van Dirckje Henricks dat indien de voorn Aert Henricks en Jacob Henricks onzen broeders swagers en oomen respt yutwis ter saeke voors voor de voorn Willem Jansz  moesten voldoen dat wij als dan hem geene hij comen te betalen sullen helpen lasten en … onze portie daarinnen zal moeten goed doen sulks dat wij Aert Henricks en Jacob Henricks een portie ende zij welke in onze staeakoen portie ende de kinderen van Dirckgen Henriicks gelijkcke portie sullen dragen alsoo ons aller moeder schoonmoeder en bestemoeder resp daar voor borge is en Aert en Jacob Henricks tot genoegen van Rijck Sweertz .. geworden sullen sullende wij geen ergernis ofte goederen van de voorn Jannitgen Henricks genieten voor en alleen t voors capitaal met te renten zal voldoen ofte Aert en Jacob Henricks daervan gevrijet t welke ick Jannitgen Henricks bij dese oock verclaarde alsoo mijn wil en begeerte te wesen verbindende voor t geene voors onze resp personen enz.

AT015b002         1669       2 april

Conditien en voorw waernae Jo en Maria en Lidwina van Rhijn mede kinderen en erfg van Henrick van Rhijn en Cornelia van … in haar leven echtelieden, zij willen verkopen

1ste een hofstede huijzinge berg en schuer met 15 morgen lant genaemt Brinckhorst gelegen in Asschat ten dele leenroerig aan IJsselstijn en ten dele vrij allodiaal goet laatst bij Cornelis van Rhijn gebruickt strekkende van t erf Hagenouw af tot aan de Moorsterbeek daer aan des eene sijde Steven Gerrits va Brinkensteijn en aan de anders zijde Mr Jan Vercammen.

2de nog een grafstede in de St Joriskerk, Verkocht de hofstede is opgehouden bij den inzet op f 2000 nog ende slag verhoogt met f 100 doch opgehouden.

AT015b002         1669       21 meij

is overleden Anna Wouters nalatende tot haare weduwnaar Jan Fransen wonende o Moors onder Woudenberg en tot hare erfgenamen de kinderen van Marritgen Jansd in haar leven huijsvrouw van Gerrit Jacobs wonende onder Stoutenburg. Fransgen Jans huijsvr van Peel Jacobs mede wonende onder Stoutenburg en Gijsbertje Jansd huijsvr van Jan Thijsz wonende onder Woudenberg. Scheiding tussen Jan Fransen met zijn voorn kinderen en kintskinderen. Met dese akte blijkt dat in de boedel was het half erf en goed gelegen inSnorrenhoef bij de weduwe van Jacob Jordens bewoont en nog een stuk land genaemt de Keut mede gelegen in Snorrenhoef gebruijkt bij de weduwe Buijs Thonis.

AT015b002         1669       31 meij

Verhuur van t erf en goet Brinckhorst gelegen in Asschat belent aan de eene sijde Seven Gerrit van Brinckensteijnaan de andere zijde de dogters van Vercammen gebruijkt bij Cornelis van Rhijn. Verhuurders Jof Maria e Lidwina van Rhijn. Hr Thijs Thielen Craffert en Geertgen Willems echtelieden voor 6 jaren a 95 cargldns jaarlijks.

AT015b002         1669       31 meij

Overleden in Stoutenburg Lambert Herberts nalatende zijn weduwe Marritgen Goosens woonende in de ..uijck onder Stoutenburg en 2 onm kinderen Goosen Lamberts soon en Evertgen Lamberts dochter scheidinge tussen moeder en kinderen toegescheijden in overleg met de voogden als volgt de moeder zal de kinderen onderhouden in cost en drank tot haer mundige dagen of tot den huwelijkse staat de kinderen laten leezen leren en schrijven. Daarboven zal de weduwe in ..ctinatie van haer vaders goet zal geven bij mundigheid of trouwdag een somme van 300 cargldns daarboven nog aan Gose Lamberts den mantel en twee bossen zilvere knoopen d´eene van een wambuis dándere van de hemtrok en aan Evertje Lamberts een bed met zijn toebehoren ofte 25 gulden daervoor blijvende gemeen tussen de weduwe en kinderen  een capitaal van 400 gld ten laste van de erfgenamen van Aeltgen Barten een capitaal van 100 gld tlv Thonis Barten nog een capitaal van 100 gld tlv Wouter Gerrits dit met de rente incluis Word aan de weuwe toegescheijden alle goederen des boedels het getimmer genaamt de Buijckbij de weduwe bewoont zoo van huizinge berg schuur en backhuijs staende op de gront competeerende de erfgenamen van Jof Francis van Wede verders den inb huisraad cleren linnen en wollen koeien pincken hilt en balkslijten …trog karn melkvaten mitsgaders alles wat tot de bouwing en koeijenhouderij behoort coorn op t velt obligaties  mitsga alle lasten en schulden des boedels.

AT015b002         1669       1 junij

Huwelijk; Wij Anna Henricks wed van Simon Thimons wonende op t Vlietonder Stoutenburg moeder Thimon Simons en Henrick Simons mede wonende in Stoutenburg Jan Simons wonende Hamersveld Claas Simons wonende Stoutenburg broederes vanwege Herman Simonsz jonge man wonende Stoutenburg bruidegom en Henrick Henricks den ouders wonende Voorthuijsen vader Henrick Henricksen den jonge wonende Stoutenburg Evert Henricksen wonende Voorthuijzen broeders mitsg Willem Evert wonende Woudenberg oome van wegen Heijltgen Henricks weduwe van Cornelis Goorts wonende den gemelde gez van Stoutenburg toekomende bruid.

De moeder geeft aan den brgm een somme van f 500 te betalen voor kerstmis deses jare 1669 ende brengt de weduwe daertegens tot onderstant als voren aen alle soodanige goederen als zij tegenwoordig bezittende is en de haer bij magenscheijd en afgescheijd van de kinderen op gisteren opgericht toegescheijden zijn als hier boven de schulden en lasten des boedels mitsg t kinderen beloofde vadersgoet gewaardeert op 500 gulden op de laste van t opbrengen van derselver kinderen. Des zijn de conditien deses huwelijk dat de toecomende echtelieden met de midde gegeven en aengebrachte goederen zullen vergaeren volgens costuijmen deses landen dat  in gemeenschap zou van t geene zij aen malkanderen brengen als mede van t genen haar staende zullen zal comen aen te sterven ofte gemaeckt en gegeven worden niets uijtgesondert dat meedele winst en verlies des boedels half en half genoten en gedragen zal worden op alle welcke conditien costuijmen deser landen zal worden gesolemniseert enz.

AT015b002         1669       3 junij, 2de akte 5 junij 3de akte 12 junij

Overleden de Heer Gijsbert van Lilaar in zijn leven oud schepen deser stad en Aeltgen Jan Philipsdochter zijn huijsvrouw. Boedelverdeling onder de erfgenamen (hadden blijkbaar geen kinderen)

AT015b002         1669       4 junij

Huwelijk Gerrit Willemsz jongeman wonende in Stoutenburg toekomende bruidegom geassisteerd met Evert Meijnz wonende in Amersfoort en Claes Hessels mede wonende in Amersfoort zijne swagers en Merritgen Goosensdr weduwe van Lambert Herberts wonende in de Buijck onder gerecht Stoutenburg geassisteerd met Adriaen Gosens wonende in Stoutenburg Aeltgen Wouters weduwe van Heijman Aerts mede onder Stoutenburg uijt moeder ? en Jan Gosens wonende in Amersfoort broeders.

AT015b002         1669      

Jan Aerts wonende op Calveen onder Hoogland koopt Mor Alberts wonende Amersfoort de helfte van 3 danmaten polderland gelegen in de Duijst de wederhelft den cooper camp voor 600 carlgl.

AT015b002         1669       25 junij

Overleden Cornelis Dircks gewoond hebbende op Seldert nalatende zijn weduwe Marritgen Gijsberts en bij hem aen Dirckgen Thonis verwekt 2 voorkinderen en 5 nakinderen van zijn 2e vrouw Marritgen Gijsberts tot zijn erfgenamen. Scheiding tussen moeder en voorkinderen met namen grietgen en Gijsbertgen Cornelisd zijnde den voorn Bijsbertgen innocent Gijsbert dircks wonende aan de Vuijdijck was oom van Grietgen Cornelis mu dr.

AT015b002         1669       18 julij

Op conditien nabes zijn Jacob Claes ten eenre en Teunis Claes en Theuntgen Claes voor haar selven alle wonende op Calveen Henrick Meijns weduwnaar van Eva Claes wonende in de Duijst als vader en voogt van zijn onmundige dochter Henrickgen Henricks met ten anderen overcomen en geacc. Bij uitcoop van peerden koeien enz en bij Claes Coenen haer luijden vaer en schoonvader zaliger naegelaten De goederen geestimeert bij Dirck Aerts en Willem Alberts schepenen van Hoogland neffens Thonis Wouters Verschuijr Gosen Aerts en Gerrit Claes.

Toegescheijden aan Jacob Claes peerden koeien varkens coorn op t velt en in de berg messie in de vaalt til hekken tuijningen in en om op t lant wagens en ploegen en turf …. En karren voort alles wat tot de bouwerij en koeienhou derij behoort uijtg. Een seys, sigt en haerten vlegel en ijl die Thonis Claes aen hem is behoudende  mitsgaders de schuur die haer vader zaliger laten zetten heeft, alle welke goederen hem bij desen word toegeschijden waarvoor hij in den genoemde boedel aanbrengt een som van 1600 cargls. Verder regeling van pachten en ongelden get. Op Calveen.

Memorie van estimatie op den 18 julij 1669 op t erf Calveen

10 koeien                                                                                                          400- –

6 guijste beesten                                                                                           75 – –

4 kalvers                                                                                                            13 – –

4 peerden en 1 een winter                                                                         330 – –

1 sogh                                                                                                                   16 – –

2 varkens                                                                                                             18 – –

2 varkens int schot                                                                                          25 – –

Coorn

5 morgens soo rog als boekweijt

1 morgen door malkander op 50 gld comt voor 2/3                                                                        166 – 13-6

Nog 5 morgen …. Omtrent

3 morgen soo rogge als wijt en

2 morgen boekweijt en …..

Een weijnigh haver t morgen door

Malkander mede 50 gld voor 2/3                                                                                                            166-13-6

Nog 1 ½ morgen soo boeckweijt haver als

Hennipe hoij comt voor 1/3                                                                                                                      40 – –

                                                                                                                                                                           1250 – 6-12

Rog in de berg                                                                                                                                                   60 – –

De schuijr                                                                                                                                                            60 – –

2 wagens 1 ploeg                                                                                                                                             25 – –

1 wagen rij of zijplanken touwen                                                                                                                30

1 groote ijsere eegdt                                                                                                                                         6 – –

1 houte en 2 ijzere eegden                                                                                                                            7 -10 –

Balck en hiltslijten schuppen

Wannen en alle t geene tot de bouwerije behoort                                                                             25 – –

Stoffen? Karren en alle t geene tot de koeienhouderij behoort                                                    20 – –

Till? Hekken en tuijningen op t lant                                                                                                           20 – –

Branthout                                                                                                                                                            36 – –

Turf                                                                                                                                                                        25 – –

Out hoij                                                                                                                                                                10 – 10 –

Nog vier voer nieuw hoij                                                                                                                               24 – –

                                                                                                                                                                             1599 – 12

Aangenomen door Jacob Claes voor 1600 – –

AT015b002         1669       30 julij

Huwelijk; Wij Wouter Bartens broer Thiman Thonis Haen swager en Reijer Wouterse in de Heij oom vanwege Jan Bartz weduwnaar van Cornelisje Clemens wonende op Overselderttoekomende bruidegom te eenre en Thonis Henricks stijfvader en Dirkgen Reijers moeder. Arien Gosens en Reijer Dircks neven v.w. Evertgen Cornelis jonge dochter toecomende bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom zijnen inboedel huijsraet haeft en peerden koeien koorn enz bij hem op de hofstede gebruijkt en bezittende voor de som van 600 cargldns

Inbreng bruid 350 cargldns en een bed met toebehooren uit vaders goet volgens maegenscheijd van 10 feb 1658

AT015b002         1669       13 aug

Huwelijk Huijgh Jans wonende op Lockhorst bruidegom en Theuntgen Everts mede wonende op Lockhorst Bruijd.

AT015b002         1669       10 september

Overleden in Stoutenburgh Jan Meusz nalatende tot zijn weduwe Ariaentje Jacobs en 5 kinderen genaamt Meus, Peel, Jacob, en Gerrit Jansz soonen en Henrickje Jans dochter.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen voogden Thijs Jansz wonende in Woudenberg en Jacob Jans wonende in Hamersvelt neven en naest vrinden en mombers als daartoe bij de Gerritgen Teunis weduwe van Meus Cornelisse bestemoeder van deselve kinderen versogt.

Uit vadergoed aan de kindeen toe bedeelt aan den voorn Meus Jansz de mantel en clederen tot zijns vaders lijve behoort hebbende mitsgaders de 2 rijen bese silvere knopen en de 3 andere soonen met haer drien de vier andere rijen silvere knapen en nog aan Henrickje Jansd als zij comt te trouwen een bed met zijn toebehoren. Aan de weduwe den inboedel have en vee coorn enz.

Uit den hierna gevolgde balans blijkt:

Jan Meus heeft van de Heer van Stoutenburg gehuurt van af t jaar 1663 tot 1667 t erf Cleijn Stoutenburgh voor de pachtsom van f 360 nog heeft Jan Meus gehuurd van de Heer van Stoutenburgh t erf Groot stoutenburg beginnende met 1668 voor de pachtsom van f 510. Dan volgt nog de balans betreffende den ongelden.

AT015b002         1669       17 september

Huwelijk; Wij Jan Aerts den Ouden wonende op SeldertJan Aerts den Jonge wonende op Calveen broeder Jan Jans wonende in de Slaagh oom, vw. Jacob Claes jongeman wonende in Calveen gerechte Hooglant toekomende bruidegom.

Lambert Roelen en Gerritgen Jacob s echtelieden wonende in de Achterhoek ouders en Jan Lamberts broeder v.w. Jacobgen Lamberts jonge dochter mede wonende op Calveen toekomende bruid.

Inbreng bruidegom den goederen bij maegenscheijd bij overlijden van zijn ouders zaliger aenbestorven . Inbreng bruid een som van f 100 en een bed met zijn toebehoren.

AT015b002         1669       9 okt

Testament; Hr Leendert Jansz van de Treeck en Geertgen everts Landacker of SAndacker echtelieden wonende in Amersfoort in de Langestraat. Zij blijken eijgenaar te zijn van t erf de Treeck bij Roelof Thonis  gebruijkt en vermeld zijn particuliere huijzinge boomgaarden hooven visserijen ofte vijvers en Duijfhuijs staende en gelegen op zijn erf de Treeck in t carspel Leusden.

AT015b002         1669       14 oktober

Overleden in de gerechte van Snorrenhoef onder Leusden Jacob Jordens nalatende zijn weduwe Willempgen Henricks en 8 kinderen genaamd Jorden, Willem en Oth Jacobs soonen en Henrickgen Gerritgen Gerbrecht Merry en Lijsgen Jacobs dochters tot sijn erfgenamen.

Aan den weduwe toegescheijden den inboedel have vee coorn enz. Voogden Thonis Jordensz oom gedaan en onderteekend op t erf Snorrenhoef bij Jan Theunisz en Meus Stevens als getuijgen ten huire van de weduwe in den gerechte van Snorrenhoef.

AT015b002         1669       14 okt

Huwelijk;

Adriaen Thonisz wonende (op of onder) Barnevelt vader Jan Adriaense mede w.o. Barnevelt broeder Jan Theunisse wonende onder de gerechte van Stoutenburgh en Henrick Gijsberta wonende tot Essen oomen v.w. Gerrit Adriaense jonge man wonende gerechte Stoutenburgh toekomende bruidegom en Simon Henrickse wonende tot Amersfoort en Thonis Tenricks wonende op Voskuijlen onder Woudenbergh broeders v.w. Willempgen Henricks weduwe van Jacob Jordens wonende onder den gerechte van Snorrenhoef carspele Leusden Toekomende bruidegom. Inbreng bruidegom 150 gl wesende zijns moedergoet inbreng bruid als bij maegenscheijd aanbedeelt. Aldus geschiedt op t erf Snorrenhoef.

AT015b002         1669       19 nov

Overleden in Nederseldert onder Hoogland Willempgen Gijsberts nalatende tot hare weduwnaar Jan Roeten en 2 kinderen Evert, soone en Annitgen dochter. Boedelscheijding tussen moeder en kinderen.

AT015b002         1669       26 november

Huwelijk; Arris Claes weduwe van Jan Henrickse wonende op t erf Hilhorst moeder Claes Jans wonende onder hoogland Cornelis Jans wonende in Asschat broeders Jan Franken wonende in de Hoeft en Gerrit Henricks wonende onder Hamersvelt swager v.w. Willem Jans jongeman wonende op Hilhorst toekomende bruidegom en Weijmtgen Gerrits weduwe van Jan Janz wonende te Bunschoten moeder Jan Jansen mede te Bunschoten broeder v.w. Grietgen Jan jonge dochter toekomende bruid wonende te Bunschoten.

AT015b002         1669       26 nov

Huwelijk Jan Roeten weduwnaar van Willemlpgen Gijsberts wonende opSeldert toekomende bruidegom en Jan Bransen weduwnaar van Annitgen Gijsberts mede wonende op Seldert vader v.w Wijmpgen Jansd. Toekomende bruid.

AT015b002         1669       30 november

Huwelijk ; Meus Stevens wonende op Santbrinck (gerecht niet genoemd) bruiker v.w. Thijs Stevens weduwnaar van Jannitgen Willem Buijs wonende in Leusderbroeck toecomende bruidegom en Evert Gerrit wonende op de Grift onder Leusden vader v.w. Marrytgen Everts jongedochter toekomende bruid. Inbreng bruidegom zijn goederen als hij tegenwoordig bezittende is gewaardeert op 250 cargldns. Inbreng bruid 200 cargldns wesende haer moedergoet.

AT015b002         1669       3 dec

Thonis Willemsen weduwnaar van Merritgen met consent van Anthonie en Hermantgen Thonis zijn mundige kinderen (nog voor Henrick Thonis onmundige soone) heeft bij maniere van uitcoop verkocht aan Jan Thonisz mede zijn soone alle den inboedel hijsraet peerden koeien varkens coorn enz. al wat tot de bouw en koeihouwerij behoort linnen en wollen cleren enz voor 300 cargldns.

AT015b002         1669       3 dec

Is overleden op t erf de Vrije hoef onder Leusden Jannitgen Willems Buijs nalatende tot hare weduwnaar Thijs Stevens en een dochtergen Geertgen Thijs. Magenscheijd tussen vader en dochtertje met de voogden Lambert Willemse Buijs wonende onder Hamersvelt en Henrick Rijcks wonende in Callenbroek onder Barnevelt Jochum Cornelisse wonende op Schutterhoef onder Amersfoort. Blijken aanekening onder dese akte is Geertgen Thijsd getrout met Cornelis Frans die bekent dat zijn huijsvrouw haar moedersgoet ontvangen heeft. Ondertekend dd 14 sept 1688.

AT015b002         1669       10 dec

Op conditien voornoemd naebes. heeft David Verhouwel tegenwoordig schout van Hoevelaken bij dese versocht en geresigneert ende dat op abbrobatie ende toestant van d’Heere van Hoevelaken aan en tbv Hr Peter van Aecken die bij deze bekent in coop oft resignatie aengenomen te hebben op abl? Als voren het schoutampt van Hoevelaken dit voor de som van 500 cargldns te aanvaarden op casmisse (kerstmis) 1670

AT015b002         1670       16 jan

Inventaris en de boedelcedulle doen maeken bij Lambert Willems wonende tot Sevenhuijzen weuwnaar van Aeltgen Volquerts zijn overleden huijsvrouw geweest eijnde den 14e nov 1669 (boedel enz uitgebreid beschreven)

AT015b002         1670       4 februari

Akte van scheijding ivm overlijden van Aeltgen Volcquerts nalatende hare weduwnaar Lambert Willems wonende te Sevenhijzen en tot haere erfgenamen Gerrit Wolquerts jonge man broeder wonende onder Hoogland en Willempgen Volcquerts huijsvrouw van Jan Splinters wonende onder Stoutenburg. Theunisje Volcquerts jonge dochter wonende in Sevenhuijsen mitgaders het onmundige kint van Jacob Volcquerts en nog de 5 onmundige kinderen van Anna Volcquerts zaliger lest getrouwd geweest met Willem Peters van Velsen wonende in Sevenhuijsen zijnde t jongste kind bij den voorn Willem Peters en de andere 4 bij Dirck Jan Dircks zaliger verwekt.

AT015b002         1670       6 februari

De Hr Do Henrick Schut outborgemeester getrouwd met Jof Elisabeth Moij verkoopt aan Jacob Jans wonende op Hamersvelt een acker land groot 4 morgen gelegen op Hamersvelt daar oostwaarts de Moorsterbeek Zuijdwaarts Cornelis Hooft van Huijsduijnen westwaarts de Hamersveldse weg ende noordwaarts de kinderen van Bitterschoten koopsom 1900 cargldns zijnde voorts conditien dat de coper van de voors achterlands op denselven acker zal dragen van d’outschiltgeld schelling gelden met de Huijsinge? Van dien waermede t erf de Gansenburgh van out genaempt de Ganseweij belast is 5 outschild zulks dat het voors erf soo veel worden verlicht mitsgaders slaperdijks en verder lasten op de landerijen gestelt en nog te stellen. Op den 21 april 1672 worden door de weduwe van Schut Elisabeth Moij de 5 outschild terug gebracht tot 3 outschild tbv den koper.

AT015b002         1670       8 februari

Estimatie des boedels van Anna Volcqeurts in haar leven huijsvrouw van Willem Peters van Velsen met den uitkoop daer op gevolgt op de 8e febr 1670. Gedaan bij Evert Jans Jacob Rijcks en Arris Willems van Roomen schepenen van de Duijst de Haer en Sevenhuijzen.

De staat en memorie van schulden en lasten des boedels (uitgebreid beschreven)

AT015b002         1670       18 febr.

Cornelis Hooft van Huijsduijnen getrouwd met Jof Hadewina van Lommertsum verkoop aan de Hr Reijnier Hooft van Huijsduijnen een hofstede met 14 danmaten lands gelegen in Sevenhuijzen gerecht de Duijst De Haar en Sevenhuijzen belast met 2200 gl. Koopsom f 3200 betaalt f 1000.

AT015b002         1670       25 februari

Overleden Jannitgen Thonis nalatende hare weduwnaar Gerrit Henricks schoolmeester ende waert in de Heelijckheijd Asschat en 1 onmundig kind genaampt Henrick Gerrits alsnog onmundig. Scheidinge tussen vader en kind met de mombers Herman Thonisz wonende in Stoutenburg oom en Willem Jansen wonende in Snorrenhoef outoom. Aan den weduwnaar toegescheijden inboedel huijsraet linnen en wollen gelt goud silver acten en crediten haeft en beesten geene goederen ofte effecten uijtgesondert. Het kint leren lezen schrijven onderhouden en bij mundigheijd een som van 30 cargldns.

AT015b002         1670       25 febr.

Geert Voequerts voor hem selven en Jan Splinterz en Willelmpje Volquerts echtelieden mede voor haer selven mitsgaders Peter Jan Dircks Adrian Jans camer Gerrit Volquerts en Jan Splinter voorn als omen en mombers van de onmundige kinderen van Anna Volquerts zaliger in haer leven lest huijsvrouw van Willem Peter van Velzen vercoopen mede op abbrobatie van de Ed Hove van Utrecht (ivm de onmundige kinderen) een hofstede met 6 danmaat land gelegen in Sevenhuijsen daer oostwaarts de koij van Dirk Peelen zuijdwaarts Evert Jans Westwarts de nieuwe weg en noordwaarts het bagijnenland bij den voorn Peter Jan Dircks gebruijckt ingezet bij Jacob Sraacksen baeker op f 1370 daerop get…ken 3 ducatons tot 6 gld optie.

Bij den slag coper gebleven Peter Jan Dircks voor 1490 gl borgen Jacob Rijcks tot Sevenhuijsen en Geurt Claes wonende op Hoogland.

AT015b002         1670       25 februari

Coopconditie van 2 danmaten land in de Duijst gekocht bij Theunisje Volquerts.

Dit land ook uit den boedel van Anna Volquerts,

AT015b003         1670       25 febr

Conditien en voorwaarden waarna Gerrit Volquertsen voor hem selven en Jan Splinteren en Willempje Volquerts jonge dochter geassisteerd met de voorgenoemde Jan Splinter haar swager Lambert Willems en Willem Peters van Velsen als mombers van t onmundige nagelaten kind van Jacob Volquertsen mitsgaders Willem Peters van V. voorn als vader en voogt van zijn onmundige kind bij hem aan Anna Volquerts te voren weduwe van Dirck Jan Dircks verwekt Peter Jan Dircks en Adriaan Jansen camer mitsg Gerrit Volquerts en Jan Splintersen meergen te samen mombers van de verdere nagelaten kinderen van de voorn Anna Volquerts bij Dirk Jan Dirks aan haar verwekt te samen erfgenamen van Aeltgen Volquerts in haar leven huijsvrouw van Lambert Willems Zij willen verkopen bij openbare opslag op abbrobatie van de Hove van Utrecht zeekere 2 danmaten polderland in debelend oostz Theunisje Volquerts zuidw Aris Aarts van Roomen en Albert Cornelis van Loenen westw t voorn onmundige kint van Jacob Volquerts en noordwaarts Jof Veldermans van Blockland. Gekocht bij Theunisje Volquerts voor f 46

AT015b002         1670       4 maart

Anna Meijnsen weduwe van Jacob Simons wonende in Asschat gaan met Simon Jacobs wonende de Sevenhuijzen haere soon verhuurt aan Geurt Jacobs en Henrickje Jans echtelieden wonende buiten de Bloemendaalse poort der stad Amersfoort 4 danmaten land gelegen in de maten tussen de oude en nieuwe Eem onder Hoogland van 2 jaren a 86 gld.

AT015b002         1670       11 maart

De mombers van de 2 onmundige kinderen van Aeltgen Gerrits zaliger en erfgenamen van Gerrit Theunisz zaliger gewoont hebbende op Weerhorst bij maniere van uijtcoop voor haer en haere erfgenamen verkocht aan en tbv Aeltgen Reijers weduwe van voorn Gerrit of Geurt Thonissen en Henrick Willems hare soone den inboedel have en vee enz aanwezig op t erf Weerhorst bij den voorn Geurt Theunisse zaliger en zijn voorn weduwe is gebruikt geweest dit voor 1300 cargldns.

AT015b002         1670      12 maart

Merritgen Jans in haar leven huijsvrouw van Gerrit Jacobsen wonende in Stoutenburg nalatende hare weduwnaar en 5 kinderen nog onmundige Peel, Jacob, Willem en Wouter Gerritsz soonen en Gijsbertgen Gerritsdochter magenscheijd tussen vader en kinderen w.o.l. met de mombers Jan Franz wonende op Moors onder Woudenberg als bestevader en Peel Jacobs wonende in Stoutenburg als oom. Toegescheiden aan de weduwnaar de goederen des boedels soo van peerden koeien varkens hoenderen coorn enz. In deze akte vermeld Annitgen Wouters zaliger bestemoeder in haar leven huijsvrouw van Jan Fransz voorn.

AT015b002         1670      12 maart

Huwelijk; Wij Peel Jacobs en Wouter Jacobse wonende in Stoutenburg broeders v.u of w Gerrit Jacobse weduwnaar van Merritgen Jans mede wonende in Stoutenburg toecomende bruidegom en Evert Gerrits van Cleijn Oldenbarnevelt wonende tot Barneveld stijfvader en Helmert Thijsen wonende in Snorrenhoef en Aris Thijsz wonende onder Barneveld broeders v.w. Aeltgen Thijssen jonge dochter wonende onder Barnevelt. Inbreng bruidegom als bij magenscheijd inbreng bruid f 400

AT015b002         1670       15 maart

Jan Willems de Groot en Jacob Wulphertsen Keijzer molenaers verhuren aan Cornelis van Asch 1 morgen van de legewegh dit als vermelding ………

AT015b002         1670       21 maart

  • I inventaris en specificatie van de inboedel en huijsraad paarden koeijen enz bevonden is op t erf Emelaar (later blijkt dit Cleijn Emelaar te zijn) Competerende de Hr Jacob Peters va Hoorn als nog gebruikt bij Aeltgen Wouters weduwe van Heijman Aerts. Gespecificeerd eerst inbreng akte.
  • II akte Aeltgen Wouters weduwe Heijman Aerts wonende op Cleijn Emelaar onder Stoutenburgh zij doet hare inboedel have vee coorn enz over aan den lantheer Jacob van Hoorn en dat in mindering van pachten en ongelden als zij van t voors erf schuldig is.
  • III estimatie va nalle soodanige goederen als Aeltgen Wouters weduwe H. Aerts beseten heeft op t erf Cleijn Emelaar comp. Jacob Peters van Hoorn. Bij Jan Meus sal worden aengenomen. 2 peerden, koeijen enz beschreven en geschat.
  • IV Bevestiging van de akte van cessie van Aeltgen Wouters voor notaris van Brinkenstijn gapasseert, soo ist dat Peter van Hoorn en gelijk bij desen verkopen aan en tbv Jan gijsbert genaemt Jan Meus en Gijsbert Adriaens echtelieden wonende op Emelaar onder Stoutenburg den voorgenoemde inboedel have vee enz van Aeltgen Wouters dit voor de som van 657 cargldns en 16 stuivers sijnde het selve goet geestimeert bij Aert Henricks Jan Henricks Gijsbert Heijmans ende Evert Willems.
  • V liquidatie gehouden tussen Jacob Peters van Hoorn lantheer ten eenre en Aeltgen Wouters weduwe Heijman Aerts bruikster ter andere sijde.

AT015b002         1670       1 februari

Willem Peter van Velzen weduwnaar van Anne Volquerts verkoopt aan Gerrit Volcquerts jonge man een morgen land op de Langenoortse Engh onder Hoogland daer oostwaarts Jan Claes van Calveens ergen? Zuidwaarts t erf Bosserdijck westwaarts de Hr van Emiclaer en noordwaarts Simon Jacobs 700 cargldns.

AT015b002         1670       22 april

Overleden in Leusderbroek Haefgen Clemens in haar leven huisvrouw van Rijck Aelten nalatende t.h. weduwnaar Rijck Aelten en een dochtergen Hermantgen Rijcks magenscheid tussen vader en dochter geregeld met de mombers Aelbert Willems als oom wonende aan de Barenzedijk en Jan Janz wonende op de Bieshaar in Leusderbroek als outoom.

Aan do? Moedersgoet en aan Rijcktelten den inboedel have en alle hetgeene tot de koehouderij en bouwerij behoort.

Gelegen onder den destrictie van Hamersvelt Scheidinge van de goederen tussen de kinderen. Aan Oth Henrick toegescheiden de hofstede met de tien mergen land in Hamersvelt waartegen hij uitkeert aan zijn susters en swager een som van f 2200 dus voor ieder f 1100. Waarna de akte van liquidatie volgt en beschreven.

AT015b002         1670       25 september

Huwelijk; Jan Janz jonge man bruidegom wonende in de Hoef, geassisteerd met Henrick Jans mede wonende in de Hoef onder Hoogland mijnen broeder en Aart Jans wonende op Liender mijn oom en Atris Aerts jonge dochter wonende in de Hoef toekomende bruid geassisteerd met Jorden Aerts mijn broeder en de de … Rutger Beer als goede vrint.

Inbreng bruidegom f 1500, inbreng bruid soodanige goederen als haer en hare broeder door het overlijden van Aerts Jordens en Grietgen Jans haar ouders zaliger aanbestorven zijn.

AT015b002         1670       4 oktober

 Hr Willem Peter van Velsen weduwnaar van Anna Volquerts wonende in Zevenhuijzen bruidegom geassisteerd met Woutertje Jans weduwe van Peter Peters van Velsen zijn moeder en Jan Peters van Velsen zijn broeder en Claartgen Henricks van de Bron jonge dochter toecomende bruid geassisteerd met Henrick Jans van de Bron zijn vader Thimon Henricks van de Bron broeder en Dirk Jans op de Zuijdwint (plaats niet genoemd) en Elbert Wouters . Inbreng bruidegom inboedel have vee enz. inbreng bruid f 200

AT015b002         1670       14 okt.

Huwelijk ; Rijck Aelten weduwnaar van Haefgen Clemens bruidegom geassisteerd met Aelt Rijcks weduwnaar van Agnietgen Aelten zijn vader en Evert Aelten zijn broeder en Neeltgen Everts jonge dochter toecomende bruid geassisteerd met Evert Jans weduwnaar van Elsgen Thonis haar vader en Gerrit Jans haar oom…

AT015b002         1670       15 oktober

Hr Jan Splintersen weduwnaar van Willempgen Volquerts wonende in Stoutenburg toecomende bruidegom geassisteerd met Cor Splintersen mijn broeder en Wijmpje Wouters jonge dochter mede wonende onder Stoutenburgh toecomende bruid geass met mijn oom Bessel Gerrits en mijn neef Jacob Goosens inbreng bruidegom alle goederen hij bezitten volgens den inventaris van den 19e deser. Inbreng bruid de goederen die bij overlijden van haar ouders worden bevonden.

AT015b002         1670       27 okt

Huwelijk; Adraen Thonisse wonende op de Beeck (plaats niet genoemd) va. Gerrit Adriaensz wonende in Snorrenhoef broeder en Jan Thonisz wonende opEmelaer oom v.w. Jan Adriaens jonge man wonende op Hamersvelt toecomende bruidegom en Aeltgen Jans weduwe van Roel Huijgen wonende tot Leusden moeder Huijghen Jan Roelen bruid Jacob Jordens swager v.w. Aeltgen Roelen jonge dochter van Leusdsen wonende op Hamersvelt toecomende bruid.

Inbreng bruidegom een som van f 150 wegens erfenis van zijn bestevader Gijsbert Claesz competeerende item nog f 37-4 st gecomen van zijn vaders vader welke twee sommen zijn voorn vader aan hem schuldig is, mitsgaders nog volgens afgescheijd van 21 meij 1652 vier bedelakens en een bed. Inbreng bruid 258 gldns.

AT015b002         1670       27 okt

Huwelijk Jan Bartz broeder Reijer Wouters oom van wege Wouter Bartz jongeman wonende op Hamersvelt toecomende bruidegom ten eenre, en Aeltgen Jansdochter weduwe van Roel Huijgen moeder Huijg en Jan Roelen bruidegom en Jacob Jordens swager v.w. Jannetje Roelen jonge dochter toecomende bruid inbreng bruidegom een stal van 35 immen (bijenstal) met sijn toebehoren gewaardeert op 125 gld item een capitaal van 7 50 gldns t.l.v. Jan Barten voorn en nog 100 gld van dienst huurloonl inbreng bruid een som van f 200.

AT015b002         1670       11 nov

Overleden Sijtgen of Fijtgen Henricks nalatende t.h. weduwnaar Jan Gerrits wonende aan de steenen brug onder Hoevelaken en twee kinderen Willem en Geurt Jans. Magenscheid tussen vader en kinderen. Toegescheiden aan de kinderen hun moedersgoet en onderhoud. Toegescheiden aan Jan Gerrits alle goederen roerende en onroerende speciaalijk het lant int Hateveen voorts al het geene tot de boedel behoort soo inboedel hijsraad have vee peerden enz.

AT015b002         1670       11 nov 

Openbare verkoping door de weduwe en erfgenamen van Thimon Henricks zaliger een seecker erf en goed genaampt de Burgwal met zijn huijzinge hof en hofstede en de landerijen daaraan behorende groot int geheel omtrent 45 morgen gelegen in de buurt van Leusderbroek en Heerlijckheit Zuijrbroeck gelegen zijn strekkende van de Suijtwinse sloot af tot aan de scheijsloot ofte het land van de weledele Hr van Geerensteijnen in het Zuijrbroek toe daer aan de oostzijde Pieter Vastrick en Willem Jans Buijs weduwe respectieve ende aan de westzijde Johannes Schade tot Oudewater naast gelegen seijn. Thins en keurmedig goet van de Domeijnen slands van Utrecht ende op de laste van 6 schepel hondecoorn jaarlijks en 4 gld 16 stv this ofte peerdgensgelt mede jaarlijck t.b.v. de Domeijnen. Lofbaer ofte onlosbaer volgens de brieven daarvan sijnde.

Item op de laste van 900 gld capitaal t.b.v. de weduwe wijlen Burgemeester Bilderbeeck 2200 gld capitaal en twee capitalen t.b.v.de Hr Anthony van de Wall 700 gld t.b.v. Annitgen Andriesdochter weduwe Gerrit Martens en dan nog 800 gld capitaal van Aert Matheusz van der Maeth daarinne gevestigd alle welke gevestigde capitalen monteren 4600 gld en voort op de laste van soodanig capitaal als tot laste van de landerijen in Leusderbroek gelegen wegens t macken van de Leusbroekerwegh uitstaende is verders nog van lasten uitgez s Heeren ongelden. Thiens t erf had vrijheijt van schapen te houden.

Ingezet bij Anthony van de Wall op f 7000 en getrocken 4 ducatons en van de Armen get…… 4 stu

Bij den slag verhoogt met 595 guld alsulks coper gebleven voor de som van 7595 gld Rogier Camerbeeck en mede regent van de armen Noodhulp alhier. Camerbeeck volgens ordre sal nomineren actum 11 nov 1670.

AT015b002         1670       2 dec

Overleden Marritgen Roeten nalatende weduwnaar Jan Rutten met haar vader Jan Isaaken.

AT015b002         1670       7 dec

Huwelijk; Arris Jacobs en Thonis Meijnz swager v.w. Oth Henricks jongeman wonende onder Hamersvelt toecomende bruidegom t eenre en Thonis Thonisz Keuijer en Neeltje Jans echtelieden ouders Jan Frans en Thonis Henricks swager v.w. Willempje Thonisdochter Keijersdochter jongedochter toecomende bruid. Inbreng bruidegom alle soodanig landerijen als hij bruidegom bezittende is gelegen op Hamersvelt. Inbreng bruid 400 cargldns.

Verkoping van hout op Ooievaarshorst door Jofr Agatha Mom…. Weduwe wijlen Activiaen of Adriaan? Themming. Vermeld als borgen Thonis Thonisz en Arris Jans op Oijervaarshorst.

AT015b002         1670       13 dec

Jan Gijsbert van Buijs verhuurt aan Cornelis Jans van Beefting Portier een camp land groot derde half morgen gelegen in de Goor (onduidelijk geschreven) naest het bos met opgaande eijcke boomen gesplitst van t erf Lutticke Weede. 4 jaren a 20 cargld jaarlijks.

AT015b002         1670       9 dec

Huwelijk; Jan Cornelis Koedijck weduwnaar van Metgen Henrick wonende tot Woudenbergh en Meeritgen Roelen weduwe van Wulphert Jans schoolmeesterwonende op Hoogland.

AT015b002         1670       8 dec

Scheiding betreffende een have vierdel land genaempt de Doornecamp tussen Frans Peters van de Doornecamp en Jacobus  Peters vd Doornecamp vanwegen t overlijden Peter Jans van de Doornecamp weduwnaar van Steventje Cornelis.

AT015b003         1670       20 jan

Geurt Jans en Annitgen Everts echtelieden wonende onder Hoogland verkopen aan Willempgen Willems weduwe van Jochem Cornelis opSchutterhoef een camp land groot 2 ½ morgen genaemt Blankenveen gelegen bij den Hoogenheertonder Hoogland belend oostwaarts de Wolfhaerseweg zuidwaarts Frans van Vanevelt. Westwaarts de Geer van de Malen en noordwaarts Lijsgen Meijns koopsom 900 cargldns.

AT015b003         1671       24 jan

Jofr Maria en Lidwina van Rijn verkopen aan Metgen Brantsdochter weduwe van Jacob Jans van Bemmel een seecker erf en goed met huijs hof en hofstede berg en schuijr genaemt Brinckhorstmet omtrent 15 morgen land daeraan behorende gelegen in Asschat belend aan de eene sijde Steven Geurts van Brinckensteijn en aan de andere sijde Mr Jan Vercammens kinderen Leenroerig aan IJsselsteijn. Belast met 700 gld capitaal t.b.v.Anthony Cornelis tot Utrecht item 150 gldn t.b.v. Juf van Staveren. Koopsom 1150 gld boven de voors capitalen.

AT015b003         1671       3 februari

Huwelijk; Thimon Henricks van de Bron broeder Willem Peters van Velzen swager tevens als gemachtigde van Henrick Janse van de Bron vader en schoonvader v.w. Jan Henricks van de Bron jongeman tegenwoordig wonende op Hamersvelt toecomende bruidegom ter eenre Jacob en Dirck Janz broeder en Jacob Peelen Smith swager v.w. Marrtije Jansdochter weduwe van Willem Thonisz wonende op Hamersvelt toecomende bruijd.

Inbreng bruidegom een somme van 300 guld inbreng bruijd 4 danmaten polderland in de Haar waarvan de wederhelft is toegescheiden aan hare voorkinderen op de leste januari voorleden is toegescheijden voor haar vadergoet item soodanige goederen als de bruijd door het overlijden van haar vader zij aan bestorven. En als nog tussen bruid en swager gemeen zijn item soodanige haeft van peerden beesten coorn enz dat geestimeert bij Lambert Willems Buijs Gijsbert Cornelis Schothorst en Thonus Henricks ter somme van 752 gkd 15 stv mitsgaders de inboedel en huijsraad dit ter somme van 150 gld

AT015b003         1671       12 februari

Overleden Stijntgen Simons nalatende th Weduwnaar Gosen Aerts wonende op Hoogland en  2 soonen genaamt Aert en Simon. Magenscheijt tussen vader en kinderen in overleg met Thimon en Henrick Simonsz beijde wonende onder Stoutenburg als oomen en mombers van moeders zijde van de kinderen. Toegeschijden aan de kinderen bij mundigheijd of huwelijk hun moeders goet. Toegescheijden aan Gosen Aert inboedel have als beesten vee peerden coorn enz.

AT015b003         1671       3 meij

Overleden, Geertgen Wouters nalatende Herman Morren hare weduwnaar en 2 kinderen nog onmundig als Breunis Henricks bij Henrick Breunis zaliger aan haar verwekt en Thonisgen Hermans bij den voorn Harman Morren geprocereert nadat hij alvorens op de 1 april 1604 hadden doen oprichten een boedelcedulle welke in dese akte vast gehecht en waaruit blijkt dat hij huurder was van en hofstde en vee koeien peerden coorn enz bezat de nu aangaande scheiding en liquidatie gaat met overleg tussen hem en Aris Henricks en Willem Lamberts Peter Laren of Saren en Jan Laren mombers en naeste bloedvinden van vaders en moeders zijde respective over Breunis Henricksen voorn ter eenre Jan Franckz en Helmert Thijssen van vaders zijde en de voorn Peter en Jan Laren van moeders zijde mombers over Thonisje Hermans dochter van voorn Herman Morren.

AT015b003         1671       26 maart

Ariaen Jans Buijs weduwnaar van Lijsgen Everts zaliger verkoopt bij maniere van uitkoop aan en tbv Huijgh Jans alle soodanige gezaaide coorn als de voor Adriaen Jans gezaait heeft opt land bij hem gebruikt wordende competerende Mr Willem de Swart. Ondertekende den 2 febr 1671 bij Jan Adriaens Buijs en Bessel Henricks.

AT015b003         1671       31 jan

Overleden Willem Thonisz in zijn leven gewoont hebbende op Hamersvelt nalatende tot zijne weduwe Merritje Jans en 5 alsnog onmundige kinderen als 2 soonen Theunis en Jan en 3 dochters Willempgen den Ouden Theuntgen en Willempgen de Jonge. Magescheijd tussen moeder en kinderen doch alles onvermindert de lijftocht de weduwe volgens acte van lijftocht op den 6e julij 1655 voor Dirck Matheus notaris gepasseert haar leven lang aan de goederen des boedels competeerende. Soo ist dat de voorn weduwe geassisteerd met Jacob en Dirck Jans haar broeders en Jacob Peelen haar swager ter eenre en Jan Thonisse den Ouden Adriaen Thonisz en Jan Thonisse den Jonge als oomen en mombers van vaders zijde. De boedel geestimeert Lambert Willems Buijs Buurmeeser en Gijsbert Cornelisse Schothorst out buurmeester van Hamersvelt.

AT015b003         1671       6 marty

Jan Besselsen wonende op Hamersvelt bij forma van uitcoop verkocht aan en tb van Jan Huijgen zijn schoonzoon alle goederen van haeft als een peerd koeijen wagen en ploeg en alles wat tot de bouwerije behoort voorn enz ende daer boven de opstal staande op het goet. De ….. competerende de Armen de Poth Dit voor de som va 350 cargld welke voors somme de coorn Jan Besselsen bij deze is assignerende en over wijzende aan een tbv de regenten van de Poth zijne lantheren dit in mindering van de pachtpenningen als de voorn Jan Bessels voor gebruik van de Dageraet tot corsmis 1670 incluijs verschuldigd is.

AT015b003         1671       12 marty

Overleden Gerrit Thonisse in zijn leven gewoond onder Stoutenburg nalatende tot zijn weduwe Jacobgen Gosens en tot zijn mede erfgenamen onder andere (een voordochter) merritje Gerrits bejaarde dochter mede wonende onder Stoutenburg bij voorn Gerrit Thonisz verwekt aan Merritgen Gijsberts zijn 1e huisvrouw. Scheidinge tussen vader e dochter in overleg met Cornelis Jansse wonende in Asschat en Jacob …… op de Beeck haere swagers getrouwt sijnde aan 2 nadochters bij Gerrit Thonisse …. Voornoemd Jacobje Gosens verwekt ten eenre ende gemelde Merritje Gerrits in dese geassisteerd met Henrick Willems Sijlmaker hare neeff als hare gecozen momber in dese ten andere sijde. Scheiding als volgt Dat de voornoemde Merritje Gerrits van de voorn weduwnaar een som van f 35 cargld en daarboven nog 700 gld capitaal als Evertje Gosens van de voornoemde Gerrit Thonis en Jacobje Gosens opgenomen heeft mitsgaders nog 75 cargld als haer voor haer moeders goet bij den voorn Gerrit Thonisz haar vader zaliger op den 11 jan 1641 belooft is volgens uitcoop.

AT015b003         1671       6 maart

Jan Bessels wonende in Hamersveld verkoopt bij forma van uitkoop aen Jan Huijgen (schoonzoon) de haeflijke goederen en staande op het goed ‘de Dageraet’ op Hamersveld compt t Godshuis de Poth.

AT015b003         1671 – 25 maart

Willem Buijs Schimmel, koster tot Leusden, naast Jan Jansen Couwenhoven, waren borg voor alle schulden en lasten van de boedel van Jan Jansen op De Bieshaar.

Jan Rijcks tegenwoordig op De Bieshaar neemt alle goederen die nog niet verkocht zijn zoals have, paarden, koeijen, koren, wagens en ploegen enz. over en alle onbetaalde schulden van de voorn. boedel; de bovengen. borgen worden door hem ontslagen.

Ondertekend door Willem Buys Schimmel, Jan Rijcks, neffens Adriaan Buijs Schimmel, zijn oom, Jan Schot, substituut schout, Jan Theunisse, Jan Corsen en Jan Cornelissen Schothorst, buurmeesters van Leusden.

AT015b003         1671 – 28 Maart

Overleden in De Hoef (plaats niet vermeld) Jan Francken, nalatende Geertje Jans, zijn weduwe en 2 broers en 2 zusters als Hendrick en Gijsbert Francken en Rengertje Francks, huisvrouw van Aert Segers en Gerritgen Franck j.d.

Aan de weduwe toegescheiden alle inboedel, have, vee en al wat tot de bouwerij en koeienhouderij behoort met de lasten, schulden enz.

AT015b003         1671 – 30 Maart

Overleden in Zevenhuizen Marritgen Jans nalatende weduwnaar Adriaen Jans Camer en 4 onmondige kinderen als Janse Adriaen Camer, zoon en Geurtgen, Aeltgen en Jannetgen.

Scheiding in overleg met de mombers Peter Jan Dirken, Jan Jans Camer, als oom van de onmondige kinderen. Aan de kinderen moeders goed en aan de weduwnaar de goederen van de boedel zoals beesten en alles wat tot de bouwerij en koeienhouderij behoort.

AT015b003         1671 – 30 Maart

Huwelijk Jan Jans Camer, broer, en Peter Jan Dircks swager, vanwege Adriaen Jans Camer wedn. van Marritgen en toek.bruidegom? Henricks moeder en Gerrit Lamberts neef vanwege. `Henrickgen Stevens j.d. toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom: inboedel, have en vee

Inbreng bruid: 200 gulden, enige meubels en verdiend huurloon.

AT015b003         1671 – 7 April

Huwelijk. Wij, Metgen Berends wed. van Jan Jacobse Cock, moeder v.w. Jan Jacobse Cock (Jacob Janse) j.m. t.k.bruidegom en Aeltgen Gijsberts j.d. t.k. bruid, geassisteerd door haar ouders Gijsbert Peter Roeten en Jannetgen Dirks.

AT015b003         1671 – 14 April

Huwelijk; Cornelis Theunisse j.m. wonende onder Lunteren, toekomstige bruidegom en Adriaentje Jacobs wed. van Jan Meus wonende in Stoutenburg toek. bruid, geassisteerd met Gerrit en Peel Jacobs, haar broers, mede wonend in Stoutenburg.

AT015b0031671 – 3 Mei

Liquidatie gehouden tussen Jan Henricks Verschuur en Evertgen Wouters echtl. ten eenre en Metgen Jansd. wed.van Henrick Wouters Verschuur geassisteerd met Aelt Henricks Verschuur ten andere zijde.

Wegens de uitkooppenningen bij Jan Henricks belooft de betalingen bij hem tegens gedaan.

Een van de posten vermeldt de ongelden dat. 1666-1667-1668-1669 aan de schout van Stoutenburg mitsgaders uitzettinge van de Leusder kerk; Slapersdijkgeld en haardstedegeld tezamen 749 gld-17 st-14 p. Item aan de domeinen voor pacht tot Corsmesse 1669: 921 gld-10st.

(Plaats niet vermeld).

AT015b003         1671 – 7 Mei

Overleden op Hoogland Willempgen Jans in het leven huisvrouw van Cornelis Aerts.

AT015b003         1671 – 20 Mei

Korte Staat van de boedel van Simon Jacobs wedn. en boedelhouder van Steventje Rijcks zijn huisvrouw za. zulks de staat op het overlijden van dezelve geweest is. Vermoedelijk was dit in Hoogland of Zevenhuizen. Als familie en voogden genoemd Simon Jacobs voorn., Henrick Rijcks bestevaer, Gerrit Volckerts en Lambert Willems, omen van Jan Jacobse (voorzoon).

AT015b003         1671 – 22 Juni

Gijsbertsen Tonis wed. en boedelhoudster van Jan Lourens Goet??? ten overstaan van Timen Jansen, haar zoon en Lambert Willemsen als man en voogd van Niergen Jans zijn huisvrouw, en Fietgen Jans, haar dochters, verkocht in een vaste uitkoop aan Tonis Jansen, haar oudste zoon toek.  bruidegom en Mertien Henricks toek. bruid, met overstaan van Henrick Rijcksen haar vader, en Evert Tonnissen als   oom en momber en Willem Hendricksen mede momber, die bekennen gekocht te hebben alle koeien, paarden, ??? , korengewassen op het erf Droffelaar tegenwoordig staande, wagens, ploegen enz. en dit voor de som van 1500 gld 25 st., en zal Tonis Jansen aan de schout Sinapius 2 jaar ongelden betalen en aan de landheer een jaar pacht.  Overeenkomst met zijn moeder die bij hem in blijft wonen (plaats niet genoemd).

Thonis Jans als gehuwd met Merritgen Henrick bekent dat hij van zijn schoonvader van 224 gld en 10 st. in mindering van zijn huwelijksgoed. 21 Febr 1673, oudestijl.

AT015b003         1671 – 23 Juni

Zie ook 1671-7 april.

Metgen Berends wed. en boedelhoudster van Jan Jacobs Cock, verhuurt aan haar zoon Jacob Jans Cock een zeker erf en goed, huis enz. met 16 mergen land gelegen in De Birkt onder Soest.

6 jaren a 100 carol.gulden jaarlijks.

AT015b003         1671 – 16 Juli

Cathalina en Maria Vercammen gezusters voor henzelf, en mede als het recht bekomen hebbende van Johannes Vercammen, haar broer, volgens magenscheijd van 7 Mai 1664, kinderen en erfgenamen van za. Mr. J.Vercammen,

Verkopen aan de heer Cornelis Sinapius raad van de stad A’foort en schout van Leusden c.s  zeker omtrent 22 mergen land gelegen in de Heerlijkheid Asschat; belend aan de ene zijde Maria en Lidwina van Rhijn en andere zijde de kinderen en erfgenamen van Frans van Lommertsum, strekkende van het erf Hagenouwen af tot aan de Moorsterbeek, zijnde vrij allodiaal goed in dier voege als de verkoopsters bij afdeijlinge met haar en de kinderen van Henrick van Rhijn de 2 maart 1667 opgericht en toegedeeld is. Koopsom 2650 carol.gulden.

AT015b003         1671 – 1 Aug

Huwelijk. Wij Wouter Henricks wedn. van Henrickgen Theunis vader, Everts Gerrits swa. v.w. Thonis Wouters j.m. wonend onder Hoogland, toek. bruidegom en Gerrit Claesz broer en Wouter Jacobs, oom, v.w.  Geertgen Claasd. j.d. toek. bruid en mede wonend onder Hoogland.

Inbreng bruidegom 100 carol.gld. Inbreng bruid 200 gld. Kapitaal t.l.v. de heer Dirck van Lommertsum.

AT015b003         1671 – 6 Aug

Anthony en Henrick Theunisz. en Hermtge Theunis, mede kinderen en erfgenamen van Theunis Willemsen, haar vader zaliger ten eenre, en Jan Theunisz mede zoon en erfgenaam van Th. Willems, komen overeen betreffende de huurpenningen van het erf bij haar vader zaliger nagelaten en dat t.o.s.??? van Geurt Peters Colverschoten en Hendrick Janse Cock als goede mannen hiertoe verzocht.

Zij verhuren aan hun broer Jan Theunisz. voornoemd zeker erf en goed met huis enz. met de landerijen groot 8 mergen, gelegen bij De Ham onder Hoogland bij haar vader zal. nagelaten.

6 jaren; het 1e jaar voor 50 gulden en de laatste jaren voor 80 gulden.

AT015b003         1671 – 8 Aug

Huwelijk. Herman Simons wedn. van Heyltgen Henricks wonende onder Stoutenburg, toek. bruidegom, geassisteerd met Thimon en Henrick Simonsz, broers; en Philipje Henricks j.d. toek. bruid geassisteerd met Attris Elberts wed. van Hendrick Geurtz wonende op De Boom(?) onder Nijkerk, haar moeder. Inbreng bruidegom: inboedel huisraad, vee, alles wat tot bouwerij en koeienhouderij behoort. Inbreng bruid 500 gulden.

AT015b003         1671 – 30 Aug

Huwelijk. Wouter Willemse Hoff en Aeltgen Thimons, moeder van de bruid Merritgen Gijsberts wed. van Thimon Petersz. Plaats niet genoemd.

AT015b003         1671 – 1 Sept

Henrick Wouters wonende in Snorrenhoef, verhuurt aan Philips Rijcks omtrent 3/4 mergen land gelegen in Snorrenhoef bij de huurder reeds gebruikt. 12 jaren dit zo lang de verhuurder leeft voor de som van 12 car.gl.

AT015b003         1671 – 21 Sept

Overleden in De Birkt Marretje Gijsberts nalatend haar wedn. Peter Petersen en 2 onmondige kinderen Gijsbert en Theunis Petersen. Toegescheiden aan de weduwnaar inboedel, have, vee enz. en 2/3 van de hofstede bij de weduwnaar gebruikt.

AT015b003         1671 – 9 Okt

Overleden Roelof Willemsz – had verscheidene voor- en nakinderen, akte van scheiding. Genoemd Willem Roelofs, Gerrit Gijsberts een zoon van Adriaentgen Roelofs, Jan Keyser een zoon van Merritgen Roelofs.

Verklaringen van ontvangen penningen door 1. Gijsbert Gerrit; 2. Willem Roelofs; 3. Thonis Hermans Voskuijlen enige zoon van Harman Roelofs; 4. Merritgen Jans, bekent bij dezen ontvangen van Jan Keyser (haar broeder) haar portie; 5. Jan Thonis en Weijnmpje Thonis, broer en zuster.

AT015b003         1671 – 17 Okt

Op condities nabeschreven,  heeft Jannetgen Everts wed. en boedelhoudster van Cornelis Jan Corssen) en als moeder van Theunis en Marritgen Cornelis alsnog onmondige kinderen, in deze geassisteerd met Evert, Cors, Huijgt Cornelis, haar zonen mitsgaders Breunis Meus sw. en Thonis Jan Corsen als oom van de onmondige kinderen.

Zij verkoopt bij manier van uitkoop aan haar zoon Jan Cornelis en Marritge Cornelis zijn toekomende huisvrouw, alle paarden, koeien, varkens, hoenderen, schapen, wagens en ploegen enz. koren in de berg als op het veld, koperen ketel, 2 koperen potten, een rooster spintje enz. voor de som van 900 gulden en 2 jaren pacht van het erf bij de wed. bewoont, ondertekend op het erf De Bruijnhaer, mede ondertekend bij Thonis Henricks stiefvader en Jan Barten als swa. van Merretje Cornelis.

AT015b003         1671 – 17 Okt

Huwelijk; Jan Cornelis de Jonge en Marritgen Cornelis.

Huwelijk; Simon Jacobs wedn. van Steventje Rijcks, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Anna Meijns.

AT015b003         1671 – 18 Okt

Op dato onders is ter ere Gods ter goeder tijd en tot vermeerdering van het menselijke geslacht tussen Simon Jacobs wedn. van Steventje Rijcks toekomstige bruid geassisteerd met Anna Meijns, wed. van Jacob Simons zijn moeder, Jan Jacobs zijn broeder, Thonisje Volquerts j.d. t. br. geast. met Gerrit Volquerts, haar bro., Lambert Willems haar sw. en Jan Jansen kamer haar neef

Inbreng bruidegom zodanige goederen als hij tegenwoordig bezit, geschat ter somme van 400 caroligulden. Inbreng bruid zodanige landerijen en andere goederen als zij bezit, geschat op 1100 caroligld. Boven alle lasten. Geen gemeenschap van goederen.

AT015b003         1671 – 20 Okt

Huw. Theunis Ellerts broeder en Peter Ellerts Buis oom, v.w. Willem Ellerts j.m. wonende in Stoutenburg, toekomstige bruidegom en Ott. Jacobs, vader van Sijtgen Otten

toekomstige bruid. Inbreng bruidegom 350 gulden en obligaties en rentebonnen??

Inbreng bruid 70 gulden.

AT015b003         1671 – 20 Okt

Huwelijk. Gijsbert Peters vader Jacob Jans Cock, swa. Geurt Peters en Dirck Hermans, omen v.w. Thonis Gijsberts j.m. toek. bruidegom en Henrick Jans, Reyer Jans, Willem Jans broers. Jan Henricks en Albert Henricks en Aert Jans, omen v.w. Annetje Jans j.d. toek. bruid.

(geboorteplaats niet vermeld.)

AT015b003         1671 – 27 Okt

Vermelding overlijden in De Birkt Jan Jacob Cock, akte alleen ondertekend door Hendrick Jan Cock.

AT015b003         1671 – 1 Nov    

Huwelijk: wij Gijsbert Henricks swa., Thonis Jansen geweze schoonouders en Sander Arisz, goede vriend van Henrick Henricks, wedn. van Arrisgen Thonis wed. van Voskuijlen onder Woudenberg toekomstige bruidegom, en Geertgen Brants wed. en boedelhoudster van Goosen Gerritse. Moeder Jacob Goosens broer, v.w. Dirckje Goossens j.d. wonende in Stoutenburg, toekomstige bruid .

Inbreng bruidegom 4000 gld. en dat zo van hetgeen de bruidegom is aanbestorven van zijn ouders zoals nog met zijn broer en zuster gemeen is, als zijn inboedel, huisraad, paarden, have en vee enz. en dit op de laste van 450 gld zijn broer Gerrit en zuster Marrig  per rest van de uitkooppenningen van de inboedel competerende. Item de pachten van het erf bij hem gebruikt.

Inbreng bruid: 500 gld item nog hetgeen de bruid door werk van haar oom Bessel Geurts is aanbestorven. Akten ondertekend op De Eng onder Stoutenburg.

AT015b003         1671 – 3 Nov

Op voorw. nabeschreven hebben Jan Saren en Peter Jan Dircks als omen en mombers van de onmondige nagelaten kinderen van Adriaan Jans Camer en Marretgen Jans bij uitkoop verkocht volgens estimatie van Jacob Rijcks en Arris Willem van Roomen, schepenen van Zevenhuizen

Aan en t.b.v. Jan Jans Camer, mede-momber van dezelve kinderen en welke koop hij aanneemt: al de inboedel, huisraad, kalfkoeien, kalveren, hoenders en ander vee  melkvaten enz. en de schulden en lasten van de boedel.

AT015b003         1671 – 12 Nov

Huwelijk. Henrick Roelen wed.n. van Jannitgen Jans wonend onder Hoogland, toek. bruidegom, geassisteerd met Geurt Roelen zijn broer en Annitgen Theunis j.d. van Leusden, toek.bruid

Geassisteerd met Thonis Jans Corsen haar vader, Jan Theunissen haar broer, Gijsbert en Oth.Theunissen haar swa mitsgaders Geurt Jans Cors, haar oom.

Inbreng goederen gezamenlijk beschreven.

AT015b003         1671 – 26 Nov

Overleden Reyer Willems nalatend zijn wed. Henrietje Cornelis en Willem en Cornelus Reyers zonen. Claer Reyers huisvrouw van Dirck Henricks, Mechteld Reyers enz. kinderen van de overledenen.

Maagenscheid tussen moeder en kinderen; aan de weduwe inboedel en huisraad

Aan de kinderen de huizing en 1,5 mergen land tegenover Het Zwarte Bergje. Akte gepasseerd in Het Zwarte Bergje.

AT015b003         1671 – 15 Dec

Overleden Evert Willems lest wed.n. van Claesgen Maes in zijn leven gewoond op De Pijpenkamp onder Stoutenburg.

En tot zijn erfgenamen Willem Everts, soone en dochters en 1 onmondige dochter genaamd Annetgen Everts, haar mombers waren Cornelis Maen als oom en Gijsbert Willems outoom. Toegescheiden aan Jan Lubberts gehuwd met Gijsbertgen Everts (dochter van overledene)

de opstal van de huizing en schuur en verder getimmer staande op het land van de Domeinen land van Utrecht, bij Evert Willems in zijn leven gepossedeerd geweest, waarvoor zij betalen 500 gulden.

(Deze akte niet door de notaris ondertekend.)

AT015b003         1671 – 15 Dec

Huwelijk. Wij, Henrick Stevens en Thijs Stevens, broeders v.w. Meus Stevens wedn. van Geertgen Peters wonende op Santbrinck, toek.bruidegom. Thonis en Thimon Jans, broeders, Lambert Willem swa. vanwege Fijtgen Jans, j.d. van Droffelaar toek.bruid.

Inbreng bruidegom 600 gulden en de lasten van onderhoud van zijn kinderen en wat de kinderen tot haar moedersgoed competerende. Inbreng bruid ook 600 gulden.

AT015b003         1671 – 20 Dec

Cornelis Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Jacob Jans (vermits dat hij hetzelve als Jan Jacobs zijn zoon deze huur zal mogen overdoen, zeker 2 mergen land gelegen op Hamersveld bij Gerrit Henricks en Evert Brans gebruikt.

Strekkende van de keursloot tot aan de Asschatterbeek toe voor 4 jaren a 130 gulden jaarlijks.

AT015b004             Jaren 1672 – 1673

AT015b004         1672 – 11 Jan

Huwelijk. Claes Jans van Velzen j.m. toek.bruidegom geassisteerd met Volcquerts Jans van Velzen, zijn broer, en als gemachtigde van Jannitgen Volcqyerts , wed.van Jan Peters van Velzen, zijn moeder ten eenre

En Gijsbertgen Lamerts, wed.van Reijer Maess toek.bruid, geassisteerd met Lambert Gijsbertsen haar vaderm en Gerrit Lamberts haar broer ten anderen zijde

Inbreng bruidegom 100 gld

Inbreng bruid: paarden , koeien, varkens en ander vee, mitsgaders koren, inboedel en huisraad enz. geëstimeerd op 581 gulden 6 st.

AT015b004         1672 – 12 Jan

Op voorwaarden nabeschreven hebben Willem Jans en Cornelis Jans als aangenomen hebbende de boedel van Geertgen Jans zaliger, in haar leven wed. van Jan Francken, gewoond hebbende in De Hoef, bij maniere van uitkoop verkocht aan en ten behoeve van Jan Barten en Evertgen Cornelis echtl. wonende op Overzeldert: 2/3 parten can het koren als op het erf en goed competeerende de kinderen van Jonheer Jacob Westrhenen en bij de voornoemde weduwe gebruikt geweest mitsgaders de balkslijten, de bergen en schuurtje op de grond van de landheer voornoemd staande.

Koopsom 500 carol. gulden.

AT015b004         1672 – 3 Febr

Huwelijk. Wij Jacob Jans, vader en Jacob Peelen Beeckmans, oom van v.w. Jan Jacobs j.m. wonende onder Hamersveld toek.bruidegom  en eenre

en Thimon Henricks van Bron, broer, en Dirck Jans, zwager v.w. Theuntje Henricks van de Bron j.d. en toek. Bruid ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 600 gulden

Inbreng bruid 200 gulden en een bed met toebehoren.

AT015b004         1672 – 11 Febr

Overleden Barth Geurtz gewoond hebbende op het Hoeckveen, onder Hoogland nalatende zijn wed. Bijtgen Jans en tot zijn ergenamen 3 kinderen: Geurtt, zoon en Lijsgen en Adriaentje.

Aan de kinderen toegescheiden haar vaders goed ter somme van 900 gulden; Aan de weduwe toegescheiden het erf en goed met de landerijen genaamd Hoeckveen met de inboedel, have en vee enz.

AT015b004         1672 – 14 Febr

Huwelijk. Wij, Willem Willem, broer, Gerrit Jans en Bernt Henricks, zwager. v.w. Lambert Willemse uit Soest, wedn. van Aeltgen Volquerts wonende tot Zevenhuizen, toek.bruid ten eenre (zie ook 11 Jan.)

En Jannitgen Volquerts wed.van Jan Peters van Velzen en Claes Jansen van Velzen t.w. Gerritgen Jans van Velzen, j.d. van Het Hoogeland, toek.bruid ter anderen zijde

Inbreng bruidegom: inboedel, have, vee en andere goederen zoals hij bezittende is ter waarde van 400 gulden, lasten en schulden inbegrepen.

Inbreng bruid 120 gulden.

AT015b004         1672 – 8 Maart

Willempgen Willems wed. van Jochem Cornelis, wonende op Schutterhoef: zij verhuurt aan en ten behoeve van Gerrit Willemsen-Quant, wonende op de Wolfshaar onder Hoogland, een perceel land groot 2,5 mergen genaamd Blanckeveen, gelegen op Hoogland. 6 jaren a 32 gulden jaarlijks.

AT015b004         1672 – 16 Maart

Vermeld i.v.m. verstrekte penningen aan Claes Jans,  zoon van Atris Claes, wed.van Jan Henricks, wonende op het erf Hilhorst. Claes Jans haar zoon, blijkt gewoond te hebben op Onstede.

AT015b004         1672 – 17 Maart

Op voorwaarden nabeschreven heeft Marritgen Gijsberts wed.van Thimon Peters geassisteerd met Gijsbert Thimonsen en Oth.Thimon, haar zonen Geurt Simons gehuwd met Marritgen Thimons, en Wouter Willems Hoft, gehuwd met Aeltgen Thimons, bij uitkoop verkocht aan Peter Thimons zoon, de opstal, huizing en berg, schuur enz. staande op de grond van de heer Heeremans en de verkoopster toebehorende.

Item paarden, koeien, schapen, koren enz.; wagen, ploegen etc., uitgezonderd als alleen de inboedel en huisraad op de heerd en een koe. Dit voor de som van 2400 gulden. Gepasseerd op Randenbroek.

AT015b004         1672 – 3 Mei

Huwelijk. Ghijsbertgen Thonis wed. van Jan Leusen, moeder,  Thonis Jansen, broer, Lambert Willems en Meus Stevensen, v.w. Thimon Jans, wonende op Hamersveld, bruidegom ten eenre,

En Henrickgen Henricks, wed. van Rijck Everts, moeder, en Henrick Rijks, broer, Dirck ……, oom, en Henrick Jans, neef, v.w. Neeltgen Rijcks j.d. mede wonend op Hamersveld, bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 600 gulden. Inbreng Bruid 200 gulden en een bed met toebehoren en een kast.

AT015b004         1672 – 31 Mei

Also Claes Philips van zijn vader zaliger Philips Claesz. voor zijn overlijden gekocht had inboedel, huisraad, paarden, koeien enz. als hij Philip Claes had bezeten.

Opgericht een uitkoopbrief, soo is Jan Willems en Thimontje Philips echtl., Reijer Ellisz. Gehuwd met …. Philips, Henrick Willemse Quant getrouwd met Marritgen Philips, mitsgaders Gerrit Willems als oom en momber van Peel Philips tezamen erfgenamen van Philips Claess, voornoemd.

Claas Philips neemt in koop aan de inboedel, have, vee en koren enz. ter somme van 1500 gulden.

AT015b004         1672 – 27 Mei

Overleden Jan Jacobs, nalatende t.z. erfggenamen van vaders zijde Gerrit Volquerts, zijn oom en Thorusje Volquerts zijn moeije, en van moederszijde; Rijck Henrick zijn bestevader.

Erfmagenscheid opgericht, zo dat de voorn.  Gerrit Volquert en Simon Jacobs gehuwd met voorn. Thonusje Volquert ten eenre en

De voornoemde Rijck Henricks voor hemzelf, geassisteerd met Jan en Willem Rijcks, zijn zonen, ter andere zijde

Aan de eersten wordt toegescheiden 2 danmaten land onder Zevenhuizen door de overledene aangekomen bij overlijden van zijn vader Jacob Volquert, en daarboven in voldoeninge van hetgeen de voorn. ommer bij magenscheid, tussen zijn moeder Steventje Rijcks fa?? en de mombers op 8 Sept 1669 hebben opgericht

Bij dezelve zijne voornoemd boven het voors. land was beloofd zeker een mergen Eng-land op de Langoortsen Engh onder Hoogland. Waarvoor hij betaalt aan Rijck Henricks 250 gulden.

AT015b004         1672 – 5 Aug

Op voorwaarden nabeschreven hebben Jan Thonus de Jonge wonend op Hamersveld, Jacobus Dok lakenwever tot A’foort en Jan Simons mede wonend op Hamersveld en erfgenamen van Jan Willems hare schoonva. zaliger.

Bij uitkoop verkopen zij aan Jan Jans, haren swa. zodanige koeijen en verkens, koren, wagens, ploegen, karn enz. dit alles bij Jan Willems zaliger door haar schoonvader nagelaten.

Dit voor de som van 400 caroligulden met aftrek van 200 gulden die hij reeds ontvangen heeft.

AT015b004         1672 – 9 Aug

Overleden Arris Jacobs op Moorst onder Woudenberg nalatend tot zijn wed. Theuntgen Henrick en 7 kinderen” Jan, Theunis, Huygh en Jacob Arris, zonen en Ytjen, Grietgen en Marry Arris, dochters.

Scheiding: de wed. Theuntgen Henricks geassisteerd met Oth.Henricks haar broer, ten eenre, en Theunis Jacobs, Gisbert Jacobs en Gerrit Willems, ooms en mombers van de kinderen ten anderen zijde.

De staat van de boedels opgemaakt doch door de oorlog grote schade geleden.

Ten eerste: de weduwe belooft haar kinderen te onderhouden en haar vaders goed te bewijzen totdat zij 18 jaren zijn, ter somme van 7 gld-10 st. en aan de oudste zoon nog het geweer van zijn vader zaliger en een rij zilveren knoopen en zolang de kinderen bij haar zijn tot 18 jaar, knechten en maechde loon betalen. Aan de weduwe toegescheiden inboedel, huisraad, have en vee en al wat tot de bouwerij behoort. Zie ook hieronder 9 aug.

AT015b004         1672 – 9 Aug

Huwelijk. Evert Cornelis j.n. wonende op Moorst toek. bruidegom geassisteerd met Lambertgen everts zijn moeije, en Theuntgen Henricks wed. vanArris Jacobs mede wonend op Moorst, geassisteerd met Oth.Henricks haar broer.

Inbreng bruidegom 300 gulden.Inbreng bruid haar goederen als bovengenoemd.

AT015b004         1672 – 25 Aug

Peel Jacobs en Jan Thijsz. en hun huisvrouwen mede erfggenamen van Jan Franz. Gerrit Jacobs als vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij hem aan Merretge Jans – in haar leven mede dochter van de voorn.Jan Franz en de voornoemde Peel Jacobsm Jan Thijsz en Gerrit Jacobse als ooms en mombers van Frans Jans onmondig zoontje bij voorn. Jan Franz aan Ghijsbertgen Thonis verwekt en in dier qlt. erfgenamen van Jan Franz bij manier van uitkoop verkocht aan Ghijsbertgen Thonis wed.van Jan Franz voorn. die bij deze geassisteerd met Thonis Thonissen haar vader,

Neemt in koop aan het getimmer op de Landhuisgrondstaat, verder inboedel, have, vee enz. koren voor een som van 2000 caroigulden en betaalt de kooperesse de lasten enpachten van het land bij de weduwe gebruikt. Akte ondertekend op het erf Moors.

AT015b004         1672 – 24 Nov

Huwelijk. Wij Gerrit Claes wonend op Hoogland, broer, Wouter Jacobs wonend op Holk, Oom v.w. Jacob Claes j.m. mede wonend op Hoogeland toek.bruidegom ten eenre

En Thonis Thonis Keijer wonend in Snorrenhoef, vader, v.w. Dirckgen Thonis Keijers  j.d. ten andere zijde. Inbreng bruidegom 400 gulden en 100 gulden verdiend huurloon. Inbreng Bruid 400 gulden.

AT015b004         1673 – 5 Jan

Inventaris en boedelcedulle doen maeken en instellen bij Henrick Theunissen wedn. van Fijtgen Jans, zijn overleden huisvrouw zaliger, enz.

Inboedel en schulden enz beschreven (geen vee en plaats niet genoemd.

AT015b004         1673 – 24 Jan

Op condities en voorwaarden nabeschreven hebben Evert Aertz en Geurt Wouters als mombers van de onmondig nagelaten kinderen van Wouter Aertz en Marritgen Jans zaliger, in haar leven echtl. en gewoond hebbende in Asschat op het erf Steenbeek bij uitkoop verkocht aan en ten behoeve van Reijer Bernts, j.m. alle paarden, koeien en ander vee, koren en alles wat tot de bouwerij behoort bij de gewezen echtl. nagelaten op voorn. erf; dit voor 455 caroligulden.

AT015b004         1673 – 24 Maart

Huwelijk. Wij, thonis Everts wonende in het Nieuweland onder Hoogland, v.w. Henrick Thonis j.m., toek. bruideom ten eenere en Merritje Henricks lest weduwe van Dirck Peelen, moeder v.w. Gerritgen Stevens j.d. toek. bruid ten andere zijde. Inbreng ieder 300 gulden.

AT015b004         1673 – 28 Maart

Huwelijk. Gerrit Volquerts j.m. wonende tot Zevenhuizen geassisteerd met Simon Jacobs zwager. toek. bruidegom ten eenre

Gerritgen Henricks j.d. van Stoutenburg mede wonend aldaar, toek. bruid geassisteerd met Jan Henricks haar broer en Willem Wouters zwager ter anderen zijde

Inbreng bruidegom zodanige landerijen als anderszins?? de somme van 1400 gulden

Inbreng bruid 300 gld. En een bed met toebehoren.

AT015b004         1673 – 4 April

Simon Jacobs heeft verkocht aan zijn zwager Gerrit Volquerts alle zodanige beesten en andere have, wagen, ploegen enz. als de koper tegenwoordig tot Zevenhuizen al gebruikt.  Dit voor 425 gulden.

AT015b004         1673 – 5 April

Huwelijk. Reijer Beernts j.m. wonend in Asschat toek. bruidegom geassisteerd met WillemThonis, zijn oom, en Willempje j.d. van Stoutenburg toekomstige bruid geassisteerd met Geurt Aertz, haar neef.

Inbreng bruidegom 450 gld. Inbreng bruid 150 gld.

AT015b004         1673 – 9 April

Apolonia van Broekhuijsen, wed. van wijlen de heer burgemeester Bilderbeeck, verhuurt aan Huijgh Jans het erf Loevesijn aan het Heetveld onder Leusden, het laatst bij Gijsbert Peters gebruikt en dit voor het lopende jaar 1673.

De huurder zal geen pachten betalen, maar hij zal gehouden zijn het ??????geld te betalen en de vrouwe neemt tot haar lasten de erfpacht uit het voornoemde goed gaande.

Indien enige contributie of brandschattingen in dit jaar betaald moet worden zal ditzelf bij partijen half en half gelast en gedragen worden.

AT015b004         1673 – 17 April

Op condities nabeschreven hebben Willem Peelen de oude, als gema. van Willem Peelen de Jonge, Aert Huijgh, Peter en Wouter Peelen voor henzelf  en Cornelis Thonnisz, en Sijtgen Peelen echtl., Willem Peelen en Cornelis Fransz. als omen en mombers van 1 onmondig nagelaten kind van Jan Peelen tesamen erfgenamen van Jacobje Wouters in haar leven huisvrouw van Henrick Elisz., bij maniere van uitkoop op abprobatie van Henrick Petersen en Willempje Peelen echtl. en Thonis Segertz en Annetje Peelen mede echtl. verkocht naar estimatie van Jan Gerrit van Blotenburg en Gerrit Henrikse?? van Overeem, Jan Rrisz en Jan Willem Smith, daartoe verzocht.

Zij verkopen bij deze aan en t.b.v. Henriek Elin alle zodanige have en bouwgereedschappen, getimmer als anders, mitsgaders de 2/3 parten van het koren enz. dit voor de som van

760 gulden.

Indien Henrick Peterz en Thonus Segerts deze uitkoop niet zullen abproberen dat dan de partijen zullen zijn en blijven in haar geheel.

Getekend op Ekeris 17.04.1673. Op 26 april akte van scheiding en verrekening; 13 juni huwelijk Henrick Elisz. (wedn. van Jacobje Wouters) en Jannetgen Jans.

AT015b004         1673 – 25 Sept

Op condities nabeschreven bekent Evert Evertgen Henricks wed. en boedelhoudster van Adriaan Aerts op Couwenhoven dat haar man zaliger bij zijn leven en door tussenspreken van Maas Gijsbertsen, Melis Henrickse en Sweer Willems, alle wonende op Ceulhorst en Gerrit Henrickse op Onstede, dewelke in (teken) der waarheid def. mede-onderricht alsnog verkoopt bij deze aan en t.b.v. Albert Cornelis, haar voorzoon 3 paarden een een winter, 4 koeien, 2 pinken en een varken, 2 wagens, 1 ploeg, 1 ijzeren eegd mitsgaders alles wat tot de koe- en bouwerij behoort zo van ………. karn??? daarboven nog het gedorste koren in de stad, het gezaaide op het land waarvoor hij zijn moeder ofte de boedel van de voorn. Adriaan Aerts te vrijen en waren van 75 gulden als de voorn. Adriaan Aerts nog schuldig was aan de armen van Hoogland.

180 gulden van zijn vadersgoed en nog 163 gld van verdiend loon wordt mede bij deze uitkoop verrekend en hij moet zijn moeder onderhouden zo lang zij leeft.

En het nakind Aert Adriaan op te brengen tot hij zelf zijn kost kan verdienen.

AT015b004         1673 – 30 Mei

Neeltgen Evertse wed.van Direk Hennicks geassisteerd met Abraham Izaas, haar neef.

Zij verhuurt aan Gerrit Cornelis het erf en goed Ravenslooth, gelegen aan het Heetveld ger.Leusden, het laatst bij Thonus Rutgers gebruikt.

Dit voor 7 jaren. Het eerste jaar alleenlijk voor het Sauvegardegeld mitsgaders de ongelden die daarop mochten komen. Verder thiens hondekoren, peerdgensgeld over dit lopende jaar 1673.

De volgende jaren voor 200 gulden. Indien het haardstedegeld en oven mochten opkomen dan zal de huurder dit betale, behalve het haardstedegeld van de kamer die de verhuurster in haar behoudt.

AT015b004         1673 – 6 Juni

Huwelijk. Henrick Meijnsen mund.j.m. en Merritgen Claes, lest wed. van Gerrit Roelen.

Plaats niet genoemd.

Bij overlijden van de bruid zullen de goederen soo landerijen als anders gedeeld worden met de voorkinderen en de bruidegom.

AT015b004         1673 – 20 Juni

Huwelijk. Jan Arrisz wedn. van Jannetje Cornelis wonende op Ekris, toek. bruidegom en Marritje Adriaans wed. van Corn. Mensz, mede wonende aldaar, toek. bruid.

Inbreng bruidegom 6 mergen land onder Woudenberg, verders beesten, koren, als inboedel geëstimeerd op 500 gulden.

Inbreng bruid de helft van het zesde part van de helft van zekere hof en hofstede met de landerijen, genaamd Briller, gelegen bij Barneveld. De wederhelft competeert haar voorkinderen. 

AT015b004         1673 – 27 Juni

Wij, Jannitgen Volquerts, wed. van Jan Peter van Velsen, moeder,  Volquert Jans van Velsen, broer en Lambert Willems, zwager vanwege Claes Jans van Velsen, wedn. van Gijsbertgen Lamberts, toek. bruidegom en Jannigen Claes wed. van Wolbert Henricks, moeder; Claes Wolberts broer, Maes Henricks oom vanwege Annetgen Wolberts wed. van Jan Jansen Camer toek. bruid.

Inbreng bruidegom als bij liquidatie en maegscheiding op de 14 dezes opgemaakt tussen hem en de mombers van de voorkinderen. Inbreng bruid, inboedel, have en vee, inboedel huisraad, koren, provisie van boekweit als anders volgens maagscheiding van 26 mei 1673.

Zie akte van scheiding 30 juni 1673.

AT015b004         1673 – 11 Juli

Simon Jacobse wonend in Asschat gehuwd met Thonusje Volquerts verhuurt aan Gerrit Lambertse wonend in Zevenhuizen, 6 danmaten land.

AT015b004         1673 – 18 Juli

Wij, Aris van Roomen goede vrint vanwege Gerrit Peelen, wedn. van Neeltgen Daniels wonende tot Zevenhuizen, toek. bruidegom en Volquert Jans van Velzen en Claes Jans van Velzen, zonen, mitsgaders Lambert Willems, schoonzoon vanwege Jannetge Volquerts wed. van Jan Peters van Velsen (haar moeder), toek.bruid.

Inbreng bruidegom een huizing, hof en hofstede, berg en schuren gelegen in Zevenhuizen (landerijen niet genoemd) bij de bruidegom bewoond mitsgaders inboedel, have, vee aangenomen voor 850 gulden en dit op de last van 500 gulden 10 st. terzake van pachten.

Inbreng bruid zodanige haeftlikke goederen, koren op het veld inboedel en huisraad,

Aangenomen op 225 gulden.

AT015b004         1673 – 25 Juli

Huwelijk. Wij, Jan Peters van Velsen zwager en Willem Jans, ook vanwege Buijs Thonisz j.m. van Stoutenburg toek.bruidegom

En Henrick Bessels, vader vanwege Altgen Henriks, wed. van Jan Jordense, gewoond hebbende tot Hoevelaken. Inbreng bruidegom 400 gulden en landerijen. Inbreng bruid, inboedel en huisraad.

AT015b004         1673 – 29 Juli

Overleden Arris Janse op Ooievaarshorst nalatende zijn wed. Hendrickje Buijs en 3 kinderen nog in leven zijnde, 2 Jannitgen en Huijbert Arris.

De voorn. weduwe niet langer in gemeenschap van de boedel met haar kinderen.

Overeenkomst gemaakt geassisteerd met Henrick Evert en Jan Buijs, haar broers en Adriaen Jans, oom, ten eerste

En Jan Jans en Jacob Jans als ooms en bloetmombers van de voorn. kinderen.

Aan de weduwe toegescheiden de effecten van de boedels als in de capittels van de inventaris vermeld, mitsgaders de helft van zodanige landerijen en clederen enz. en onderhoud van de kinderen.

AT015b004         1673 – 2 Aug

Huwelijk. Wij Steven Claesz, broer, vanwege Assueres Claesz j.m. wonend op het Hoogeland, toek. bruidegom en Wouter Henricks, vader, vanwege Henrickje Wouters, j.d. toek. bruid mede wonend op Hoogland.

AT015b004         1673 – 5 Aug

Op condities en voorwaarden nabeschreven hebben Assueres Claesz en Lambert Claesz Bijtje Claesz, j.d., Grietgen Claesz wed.van Ghijsbert Aerts, Aechjen Claesz j.d. en de voornoemde Lambert Claesz en Grietgen Sweers in haar leven echtl. gewoond hebbende op De Bieshaar onder Hoogland, bij uitkoop verkopen zij aan Steven Claesz, haar broer, alle zodanige paarden, beesten, havem wagen en ploegen, koren op het veld gedorst en ongedorst, inboedel en huisraad enz. voor de som van 100 gulden (alzo elk 20 gld). Dat boven de schulden en lasten.

AT015b004         1673 – 17 Aug

Overleden Dirckgen Reijers in haar leven laatst huisvrouw van Thonus Henrickse wonend onder Voskuijlen, nalatend haar wedn. de voorn. Th.Henricksen en 9 kinderen als 5 voorkinderen bij Cornelis Woutersen aan haar verwekt met name Wouter Cornelis, mundj.j.m., Reijer Cornelis nog onmondig.

Evertje Cornelis geh. met Jan Bartz wonend in De Hoef onder Hoogland,

Marijtje Cornelis geh. met Jan Cornelis wonend in Leusden,

Grietgen Cornelis onmond.d. mitsgaders de 4 nakinderen van Thorus Henricks. Cornelis en Thimon Thonnissen, zonen. Henriekje en Marritgen Thonus dochters alle nog onmondig.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen en verrekening.

In de boedel vermeld: al hetgeen wat tot de bouwerije en koeienhouderij behoort.

AT015b004         1673 – 18 Aug

Overleden Bart Cornelisse nalatend zijn wed. Willemijntgen Henricks en zijn erfgenamen zowel broer als zusters kinderen (allen met name genoemd).

Boedelscheiding tussen de weduwe en de erfgenamen in de boedel bevonden:

4/5 parten van 13 mergen in Leusderbroek en 1/8 part van 4 mergen in de sart van Leusderbroek en 4/5 part van dezelfde 4 mergen van welke 2 percelen, resterende vijfde part de kinderen van Thimon Conelisz zaliger toekomt. (Uitvoerig beschreven).

AT015b004         1673 – 25 Nov

Overleden, Philips Claesz en Marritgen Everts in haar leven gewoond hebben op Hoogzeldert onder Hoogland, nalatende o.a. 3 danmaten gelegen in Nederzeldert bij Jan Kees gebruikt.

Item nog een mergen veen achter Bart Geurts mede op Hoogland.

Verdeling onder de erfgenamen.

AT015b004         1673 – 5 Dec

Huwelijk. Wij, Adrian Thonisse en Henrickjen Goosens, oom en moeie, vanwege Henrick Willems (vangman) van Overzeldert, toek. bruidegom ten eenre.

en Gerrit Roelen, broer, Willem Gijsberts Cock en Jan Rutten, zwager vanwege Barbara Roelen, j.d. toek.bruid. Inbreng goederen als zij nu bezittende.

AT015b004         1673 –

Overleden Fijtgen Willems laatst wed.van Jan Willemse Sijetwint in de goederen bevonden De Plaskamp gelegen in Leusbroek, 2 mergen in de Wiltschoor onder Leusden, een perceel land genaamd De Bik op Hoogland, en polderland.

AT015b005         1674 – 4 Jan

 Op condities nabeschreven hebben Dirck Jans voor zijn zelve, Jacob Peelen Beeckman gehuwd met Leusgen (of Geuegen) Jans, Jan Jacobse en Evert Jacobse, zonen van Jacob Jansen.

Jacob Jans van Raelt, gehuwd met Willempgen Jans die een dochter is van Willemtgen Jans (zo beschreven) de voornoemde Dirck Jans en Jacob Peelen Beeckman als ooms en mombers van de kinderen van Marritgen Jans, allen tezamen erfgenamen van Fijtgen(Sijtgen) Willems haar lieden resp moeder schoonmoeder en bestemoer.

Zij verhuren aan Thimon Jans wonende op Hamersveld een zeker erf en goed, huis en hofstede en bergen, schuur enz. met de landerijen groot omtrent 30 mergen gelegen op Hamersveld bij huurder gebruikt. 6 jaren ingaan Petri 1673 voor 25 gulden en de andere 5 jaren voor 120 gulden.

AT015b005         1674 – 23 Jan

Overleden Jacob Jans nalatende zijn weduwe Jannitgen Everts en zijn erfgenamen Jan Jacobs voorzoon en Evert Jacobs nazoon.

In de scheiding overeengekomen de voorn. weduwe en haar zoon Evert Jacobs alle havelijke goederen mitsgaders hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort aan de voorn. Jan Jacobs een som van 275 gulden daarboven nog 2 beesten en een paard.

Ondertekend bij Dirck Jansen, Jacob Peelen Beeckman, Thonus Brantz, Peter Laren en Henrick Jans, als goede vrienden.

AT015b005         1674 – 25 Jan

Huwelijk. Alphert Willemse wedn. van Christijntje Jans toekomstige bruidegom met Henrick Jans Cock zijn stijfvader en Geertgen Alpherts zijn moeder, en Altgen Willemsen Quant j.d. en toekomstige bruid, geassisteerd met Geert Willemsen Quant, haar broer, en Geert Jans, haar zwager.

Inbreng bruidegom 1/9 part van de helft van het erf Schothorst gelegen op Hoogland.

Inbreng bruid 350 gulden.

AT015b005         1674 – 27 Jan

Huwelijk. Wij Gerrit Willems wonende te Stoutenburg, broer, en Thonis Beerntz, oom, vanwege Evert Willems j.m. wonend althier (A’foort) en Grietgen Meus wed. van Gerrit Elin.

Inbreng bruid, huizing in de Teut A’foort.

AT015b005         1674 – 26 Jan

Huwelijk. Henrick Helmerts j.m. van Leusderbroek, bruidegom en Marritgen Claes, laatst wed. van Henrick Meysz.

AT015b005         1674 – 6 Feb

Huwelijk. Claes Jacobs j.m. van ’t Hoogeland, toekomstige bruidegom met consent van Catrijntje Claes, laatst weduwe van Gijsbert Gosens moeder v.bruidegom, en Marritgen Henricks, bruid.

AT015b005         1674 – 10 Febr

Op condities nabeschreven heeft Jannitgen Everts wed.van Cornelis Jan Corsen als universele erfgename van Jan Cornelis haar zoon zaliger, geassisteerd met Evert Cornelisse en Berums?? Breumissen, haar zoon en zwager, verkocht bij maniere van uitkoop aan Marrijntgen Cornelis wed.van dezelfde Jan Cornelis, geassisteerd met Wouter Cornelis en Jan Bartz haar broer en zwager, resp. bekend in koop aangenomen te hebben tot profijte van gemene boedel alle paarden, beesten, koren op het veld enz. wagen en ploeg, de schuur, schapenkot ……..land, bakoven, bedstede en kerwip enz. dit voor de som van 800 gulden en 15 schepel schoongemaakte boekweit.

AT015b005         1674 – 13 Febr

Overleden Jan Cornelisse gewoond hebbende op de Bruijnhaer onder Leusden, nalatende aan zijn weduwe Marritgen Cornelissen en tot zijne erfgenamen Jannetje Everts zijn moeder. Scheiding overeengekomen en geassisteerd met Wouter Cornelisse haar broer, en Jan Barten haar zwager, ten eenre

En Jannitgen Everts wed.van Cornelis Jan Corsen in deze geassisteerd met Evert Cornelis haar zoon, en Beunis Meun,schoonzoon ten anderen zijde. Alleen verrekening van gelden.

AT015b005         1674 – 20 Febr

Huwelijk. Gerrit van Deventer en Geertgen Cock, geassisteerd met hun ouders en broers.

AT015b005         1674 – 27 Febr

Huwelijk. Reyer Elberts wedn. van Henrieckje Gijsberts wonend te Stoutenburg geassisteerd met Henrick Bartz zijn zwager, en Lijsgen Thonis, j.d. van Stoutenburg, geassisteerd met Reyer Beernts, zwager.

AT015b005         1674 – 27 Febr

Huwelijk. Wij, Geurt Jans, broer en met consent van zijn moeder vanwege Dirck Jans j.m. van Hamersveld toekomstige bruidegom ten eerste

En Thonis en Gerrit Jans, broers, met consent van hun moeder, vanwege Altgen Jans, dr. van Hamersveld toekomstige bruid ten anderen. Goederen niet vermeld.

AT015b005         1674 – 12 Maart

Overleden Grietgen Aelbertse nalatende h. wedn. Jan Rijcks wonend op Hamersveld en 4 kinderen genaamd Jacob, Jan, Ryer en Aert Jans, zonen nog onmondig.

Scheiding en overeenkomst met Jan Alberts en Aert Alberts, ooms en Gijsbertgen Aelberts moeie, toegescheiden aan de weduwnaar de 2 koeien, het varken, de inboedel en een half mergen gezaaid koren.

AT015b005         1674 – 13 Maart

Overleden Jan Willemse Hoff nalatende zijn weduwe Willempgen Gerrits en een onmondig zoontje Willem Jans Hof. Scheiding in overleg met Willems Hof en Thonis/Thorus?? Peters als ooms en mombers van het voornoemde kind. De boedel was vermits de oorlog bijna geruineerd.

AT015b005         1674 – 13 Maart

Huwelijk. Wij, Ghijsbert Henricks, Gerrit en Thonis Henricks, broers, vanwege Henricks Henricks j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten enen

En Jan Elberts van Kronenberg, neef vanwege Willempgen Gerrits wed.van Han Willems Hoff toekomstige bruid ten anderen zijde

Inbreng bruidegom 600 gulden. Inbreng bruid zodanige goederen als zij nu heeft,

AT015b005         1674 – 14 Maart

Compr Luijtgen Jans, wed. van Jan Willemse wonend in Leusderbroek, zij machtigt Simon (Henricks?) wonend in Amersfoort om voor haar de compareren voor de Domeinen van Utrecht of van de schout en gerecht waar de nabeschreven goederen gelegen zijn en aldaar beschreven van Willempgen Henricks wed. van Bar Cornelisse tot verseckeringe van 400 gulden als zij, comparante en haar man zaliger van de voor Bart Cornelissen en Willempgen Henrick gewesene echtelieden, opgenomen hebben volgens 3 obligaties.

(Blijkbaar) was dit of wordt gesteld als hypotheek op huizing, hof en hofstede met de landerijen groot 10 mergen gelegen in Leusderbroek. Daar aan de oostzijde Bart Cornelissens erfgenamen, westwaarts de Armen de Poth tot A’foort strekkende van de Suijdwintse sloot af tot aan de beek toe – waarmede Bart Cornelisse verleijt is – en voorts generaal al haar comptes voor deze hypotheek. (Waarschijnlijk om deze hypotheek op dit erf te vestigen.)

AT015b005         1674 – 24 Maart

Overleden Jan Willems nalatende aan zijn wed. Luijtgen Jans en ter zake zijn erfgenamen Willempje Jans gehuwd met Gerrit Woutersen en de kinderen van Marritgen Jans, in haar leven gehuwd met Wouter Aerts die mede is overleden.

Partijen hadden gemeen een hofstede met 10 mergen land gelegen in Leusderbroek, strekkende van de Suijtwintse sloot tot aan de beek toe, aan de enze zijde Bart Cornelisse en aan de andere zijde de Armen de Poth. Zij willen niet langer de boedel gemeen houden.

Sooist dat Evert Wouterse en Simon Henricks uit naam en vanwege Luijtgen Jans wed. en boedelhoudster van voorn. Jan Willems, Evert Aerts en Thijs Gijsbertse Prins als ooms en mombers van de onmondige kinderen van Wouter Aerts en Marritgen Jans, in haar leven echtl. ten eenre

En Gerrit Wouterse en Willempgen Jans, echtl. ten anderen zijde, met de anderen op obrobatie van de Hoven van Utrecht in regarde van de onmondigen hebben opgericht een erfmaegescheid op de voornoemde hofstede op condities nabeschreven, dat de voornoemde Gerrit Wouters en Willempgen Jans bij deze toegescheiden wordt het erf en goed met de landerijen voorschr. Zijnde, tins en keurmedig goed van de Domeinen van Utrecht en dat op zodanige lasten, soo van thins en hondekoren, paardengeld als s’Heren ongelden, slapersdijkgeld en buurlasten.

Aanvaarding dato dezes en ook tredende lasten dat de voorn. echtelieden tot profijt van de gemene boedel tot betaling van de gemene boedels, schulden inbrengen en voldoen,

Een som van 1800 gulden en daarboven t.b.v. de weduwe nog 4 zilveren ducatons.

Eerdaags volgt de schriftelijke en scheiding volgende inventarisatie.

AT015b005         1674 – 25 Maart

Estimatie van de boedel van Gijsbertgen Thonis Kuijersdr., weduwe en boedelhoudster van Jan Fransen op Moorst.

1e Opstal van een huizing, 2 schuren en 2 bergen, bakhuis staande op de grond van de landheer: geëstimeerd op 1000 gulden.

4 paarden 300 gulden; 8 koeien, 4x 2-jarige en 1 jong kalf: 450 gulden; 2 wagens met te stellen van ???eendoordelang??en 4 ijzeren eggen 20 gulden; 1 ploeg, 2 houten eggen met toebehoren 20 gulden; 12 vimmen boekweit in de 5-roeden berg 42 gulden; 1 slijpsteen met de spil, 2 gulden; bouwgereedscha in het achterhuis 20 gulden; de gedorste boekweit 12 gulden; vlees en spek 50 gulden; 2 bedden met toebehoren 20 gulden. Tezamen 1936 gulden.

1 Trog, 2 spinnewielen met het gesponnen garen 8 gulden; melk- en andere vaten en koperwerk 10 gulden; in de geut (goot) met karn en 2 kasten 5 gulden; stoelen banken en tafel 3 gulden; 2/3 van 3 mergen rogge op het veld 50 gulden. Tezamen 2012 gulden.

Aldus bij Willem Lubberts en Harman de Cruijf vanwege en mombers van de onmondige Thonis Jans en Henrick Frans vanwege de wed.van Gerrit Jacobs en Gijsbert Jans Bosch als mombers van de onmondigen aangenomen.  t.v.z.??? als boven onder conditie indien door deze oorlog dat God verhoede het getimmer, geheel of ten dele werd afgebrand of geruïneerd, dat hetzelf alsdan zal komen tot schade van het gemeen onder het verband van partijen enz.

AT015b005         1674 – 14 April

Rijck Maas wonend in Stoutenburg heeft geleend van Evert Sachariass en Geertruijd van Geijn wed.van Roelof Methorst, een som van 100 caroligulden.

AT015b005         1674 – 24 April

Overleden Jan Henricks gewoond hebbende bij Putten, nalatende z. weduwe ……. Thonis nu wonende op Hoogland en 2 kinderen nog onmondig: Thonis en Lijsgen Jans. Scheiding tussen moeder en kinderen.

AT015b005         1674 – 24 April

Huwelijk; Gerrit Jans wedn. van Theuntgen Willems toekomstige bruidegom en ……..Thonis wed. van Jan Henricks.

AT015b005         1674 – 8 April

Huwelijk. Wij, Cornelis en Evert Sacharias, ooms met en vanwege Willem Jansz de Wijs j.m. toekomstige bruidegom ten eenre

En Geurtge Heijmans, wed.van Gijsbert Jansz. Van Haestdregt, Arnout van Veen, neef, met en vanwege Annitgen Rijcken j.d. toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom het vierde part van de helft van zeker huis, hof en hofstede met de landerijen; item het vierde part van de helft van het Munnickenland, beide gelegen op Hamersveld en bij Geurt Simonsz gebruikt. Item het vierde part van 3 mergen gelegen op De Wetering onder de ger.van Woudenberg (onduidelijk); 1/4 part van een huis in de Kreupelstraat en nog een huis aan de Kampstraat; bij de bruidegom en zijn zuster bewoond met het geheel wat tot de bakkerij behoort.

Inbreng bruid 300 guldenten laste van Adriaan Jans van Calveen. Zie ook 1674-27 april.

AT015b005         1674 – 24 April

Overleden Marritgen Henricks nalatende h. weduwn. Dirck Jansz wonende op De Suijtwindt onder Hamersveld en 4 kinderen als 2 zonen Thonis en Henrich Dirksen en 2 dochters Jannitgen en Everrtgen Dircks.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen als volgt: dat de voorn. Dirck Jans ten eenre en Jan Henricks en Geurt Henrick als ooms en mombers van de onmondige kinderen t.a.z. in maniere navolg en dit nadien de voorn. Dirck Jansz. De staat van de boedels die zeer door de oorlog was verminderd: De mombers verklaren hiermede bekend te zijn.

De weduwnaar zal zijn kinderen onderhouden tot hun mondigheid, leren lezen en schrijven en voor moeders goed, nog belooft een som van 800 gulden alzo ieder 200 gulden.

Daarboven aan ieder van de zonen een rij zilveren knopen ten minste van 24 knopen (iedere knoop tot 6 stuivers??) en de dochters ieder een zilveren oorijzer en een bed met toebehoren.

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel, have, vee, koren enz.

Verklaring door Jannetge Dircks in deze geassisteerd met Jan Hendrick Brm, mijn oom, ontvangen tehebben van mijn vader mijn moeders goed a 200 gulden en als bij maegscheiding beschreven. Actum 28 Febr. 1686.

AT015b005         1674 – 25 April

Huwelijk. Wij Jacob Peelen Beeckman zwager vanwege Dirck Jansz. wedn. van Marritgen Henricks wonend op Hamersveld toek. bruidegom ten eenre

En Dirck Albertse, broer, en Andries Peterse, neef, vanwege Annitgen Albersdr. j.d. mede wonend op Hamersveld.

Inbreng bruidegom 1/5 part van een erf en goed met huizing, hofstede en landerijen gelegen op Hamersveld bij Thimon Janz gebruikt. Item in Leusbroek 1/5 part in de veldschoor, gelegen in Leusden; 1/5 van 4 danmaten in De Duijst, nog 1/5 part van de helft van de Bick gelegen op Hoogland waarvan de resterende 4/5 parten de verder erfgenamen van Fijtgen Willems, bruidegoms moeder zaliger zijn competerende. Item een kapitaal van 600 gulden ten laste van zijn voorn. moeder zaliger en laetstens 100 gulden ten laste van Anthony en Maes Peelen, gekomen van Heijman Dircks. Item de inboedel, have en vee enz.

Inbreng bruid goederen geëstimeerd op 900 gulden; verder dat de bruid van nu af mede zal treden in de huur als de bruidegeom aan het erf bij hem gebruikt is hebbende.

AT015b005         1674 – 27 April

Huwelijk. Gerrit Cornelis van Bennecum wedn. van Altgen Sacharias toek. bruidegom en Jannetje Jans de Wijs j.d. toek. bruid.

Inbreng bruidegom 1000 gulden

Inbreng bruid: 1/4 part van de helft van een hofstede met landerijsen; item 1/4 part van dehelft van het Munnickenland, beide gelegen op Hamersveld, bij Geurt Simons gebruikt; item 1/4 part van 3 mergen land gelegen op De Wetering onder Woudenberg.

AT015b005         1674 – 8 Mei

Huwelijk. Henrick Jansz wonende in De Birkt toekomstige bruidegom en Henrick Henrick broer, vanwege Marry Henricx j.d. wonend op Hamersveld, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom als landerijen, penningen, have en vee, begroot op 800 gulden.

Inbreng bruid 1050 gulden.

AT015b005         1674 – 12 Mei

Overleden Aeltgen Thonisz Keuijersd nalatende h. wedn. Thonis Henricx (zie ook huwelijk 1674-23 mei) wonend in Leusden en 3 kinderen Henrick en Gerrit en Jannitgen, nog onmondig.

Scheiding als volgt: de weduwnaar ten eenre

En Thonis Thonisz., bestevaer en momber van de kinderen ten andere zijde.

De weduwnaar zal de kinderen onderhouden enz. en voor moedergoed nog voor ieder 200 gulden en de dochter nog het zilveren oorijzer van haar moeije geërfd.

Aan de weduwnaar de inboedel, have en vee, koren baten en lasten enz.

AT015b005         1674 – 23 Mei

Huwelijk. Wij Lubbert Henrickz broer vanwege Tonis Henricx, wedn. van Altgen Thonis Kuijersd, toekomstige bruidegom ten eenre

En Aeltge Jans vader en Geert Aelten, broer en Gerrit Henrick Cruijf, oom, vanwege Hendrickgen Aelten j.d. van Gerensteijn  toekomstige bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom: zie boven.

Inbreng bruid: waartegens de vader van de bruid door de ongelegentheid van deze tijden tot onderant. Van dit huwelijk niet anders met zijn dochter belooft te geven als een vrije bruid, gekleed naar behoren. De bruid treedt van nu af ook in de huur van het erf door de bruidegom gebruikt.

AT015b005         1674 – 28 Mei

Overleden Gerritgen Barten nalatende h.  wedn. Thimon Thonisz Haan, wonende op het erf De Rijst onder Stoutenburg en 5 kinderen: Bart, Henrick, Anthony en Geertgen en Anna.

Scheiding op de gebruikelijke manier gemaakt met assistentie van Jan Bartz en Wouter Bartz beiden wonende op Hoogland als oom em mombers van de kinderen.

De kinderen krijgen bij mondigheid ieder 100 gulden en de kleren en zilverwerk tot de overledene behoord hebbende. De weduwnaar: inboedel, have, vee enz.

AT015b005         1674 – 29 Mei

Huwelijk. Ghijsbert Jans wedn. van Merry Jans wonende aan De Laak onder Zevenhuizen en Gerbregt Gijsberts wed. van Henrick Bessels wonend in Zwartebroek.

AT015b005         1674 – 29 Mei

Huwelijk. Wij, Ghijsbert Henricks van Westerveld, broer en Jacob Jordens van Westerveld, oom, vanwege Lubbert Henricks van Westerveld j.m., toek. bruidgeom en Jacob en Theunis Claes vanwege Theuntgen Claesdr. j.d., toek. bruid.

AT015b005         1674 – 29 Mei

Huwelijk. Wij Thimon Simonsz vanwege Jan Simonsz wed. naar van Stijntgen Jans, toek.bruidegom ten eenre

En Henrick Simonsz stiefvader, Oth.Lambertz en Henrick Cornelis, neven en naaste bloedverwanten vanwege Grietgen Jans, j.d. toekomstige bruid. Plaats in akte niet genoemd.

AT015b005         1674 – 31 Mei

Overleden Stijntgen Jansz (zie ook 29 mei) nalatende h. wedn. Jan Simons wonend op Hamersveld en 2 kinderen, Jan en Annitgen Jansz.

Scheiding met overleg met Jan Jansz, oom en Gerrit Peters, neef, en naaste bloedverwanten van de kinderen op de gebruikelijke manier.

De weduwnaar toegescheiden inboedel, have, vee en paarden, bouwgereedschap enz.

AT015b005         1674 – 2 Juni

Huwelijk. Wij Jacob Claesz, broer en Lubbert Henricks van Westerveld, zwager vanwege Thonis Claesz j.m. toek. bruidegom en Gerrit Claes, broer, vanwege Hebeltgen Claes wed.van Jan Jansz toek.bruid, beiden wonende onder Hoogland. Zie ook hieronder.

AT015b005         1674 – 2 Juni

Overleden Jan Jansz, nalatende zijn weduwe Hebeltgen Claes, wonende op de Nieuwen Hooft onder Hoogland en 2 kinderen Claes en Truijgen.

Boedelscheiding geassisteerd met Gerrit Claesz, oom, en Henrick Ghijsbert Splinterz., neven, vrienden en mombers van de kinderen.

In de goederen vermeld en toegescheiden aan de kindern een som van 500 gulden, nog een zoontje 63 zilveren knopen tot zijn vaders lijve; behoort aan het dochtertje de kleren of rokken tot de kinderens moeie Evertgen Jans, behoord hebbende bestaande uit een rode rok, een paarse en een zwarte turcqe schouderdoek en de gouden ring van dezelfde Evertge gekomen.

Aan de weduwe inboedel, beesten, have enz.

AT015b005         1674 – 6 Juni

Vermeld in de verkoop door de heer Arend van Ruijtenbeecq voor zichzelf en voor de gezamenlijke erfgenamen van juffr. Christina van Oldenbarnevelt zaliger, in haar leven weduwe van Anthony van Ruijtenbeecq een zeker huizing, camers, schuur, hof en hofstede mitsgaders de nieuwe aangetimmerde schuur, alles staande buiten de Kamppoort daar het Huijs te Stoutenburg uitgehangen heeft, laatst bij de weduwe van Wulphert Stevens gebruikt geweest.

Bezwaard met een erfpacht van 12 gulden ten behoeve van de stad Amersfoort.

AT015b005         1674 – 5 Juli

Op voorwaarden nabeschreven heeft Willempgen Henricks laatst wed. van Bart Cornelisse geassisteerd met Henrick Gerrits Cruijff en Roel Thonissen haar zoon en schoonzoon, resp. verhuurt aan Johannes Cornelisz en Ghijsbertgen Gerrits (onduidelijk gescheven) Cruijff echtlieden, een erf en goed, huis, landerijen enz. gelegen aan het Heetveld onder Leusden, het laatst bij de weduwe gebruikt geweest. 6 jaren a 80 gulden jaarlijks.

AT015b005         1674 – 5 Juli

Huwelijk. Wij Lubbert Henrick van Westerveld, zwager, vanwege Jacob Claesz, wedn. van Jacobje Lambertsdr. wonend op Calveen onder Hoogland, toek. bruidegom en Enrick Jordens wed. van Henrick Rijcksen, moeder, Aert Henricks en Evert Henricks, broers; Izaak Dirks van de Bauck, zwager, Wouter Jordens van Westerveld, oom, vanwege Rijckgen Henricks j.d. en toekomstige bruid.

Huwelijk in gemeenschap van goederen.

AT015b005         1674 – 8 Juli

Leenbrief van Dina van Dam wed. van de heer Nicolaas van Leeuwen, verzoekt aan de Heren van Emiclaar om beleend te worden met een stuk land in De Duist.

AT015b005         1674 – 10 Juli

Thonis Everz. wedn. van Neeltje Cornelis wonende op het erf Langelaer, verkoopt aan Jan Anthonis van Voskuijlen en Weijntgen Wouters t.k. echtlieden bij manier van uitkoop zijn inboedel, have en vee enz. Zie ook hieronder.

AT015b005         1674 – 10 Juli

Overleden Jan Woutersz, nalatende zijn wed.Trijntgen Lubberts (Sweersdr.?) wonend op Hamersveld en 2 dochtertjes Geurtge en Jannetgen.

Scheiding geassisteerd met Nelis en Evert Wouters, als oom en mombers van de onmondige kinderen. Aan de weduwe de goederen van de boedel (geen vee vermeld).

AT015b005         1674 – 10 Juli

Huwelijk. Wij, Thonis Jans op Voskuijlen vader, vanwege Jan Thonissen j.m. van Voskuijlen toek.bruidegom en Arrisje Willems wed.van Wouter Gijsbertsen, stiefmoeder, Willem Buys Schimmel, koster van Leusden, neef, vanwege Weijmpgen Wouters, j.d. van Goodswilligen, toekomstige bruid.

AT015b005         1674 – 14 Juli

Overleden Jacobje Lamertsdr. Nalatende h. erfgenaam en een dochtertje Henrickje Jacobs en t.h. weduwnaar Jacobs Claes, wonende op Calveen onder Hoogland.

Maegenscheid aan het kind moeders goed; aan de weduwnaar inboedel, have, vee, wagens en alles wat tot de bouwerij behoort. Zie ook 5 juli, tweede vermelding.

AT015b005         1674 – 17 Juli

Scheiding tussen de kinderen van Thimon Jansz en Geertgen Ghijsbertdr. in leven echtlieden. De kinderen genaamd Wijmpgen, Aeltgen en Jannetgen Thimonsdr..

Aan Aeltgen toegescheiden 2 koeien, 1 kalf, 1 varken, balk- en hiltslieten, koren op het veld enz.

AT015b005         1674 – 19 Juli

Overleden Petertgen Henricks nalatende h. wedn. Reyer Dircks en 2 kinderen.  Dirk en Theunis, Reyersz., momber, Wouter Henricks oom van de kinderen. Maegenscheid tussen vader en kinderen.

AT015b005         1674 – 21 Juli

Huwelijk. Wij Peel Philipse, broer, Jan Willems, zwager, Aeltgen Evertsen wed. van Aert (Huijgh), moeye, en Henrick Aerts, neef, vanwege Claas Philipse j.m. wonende op Overzeldert toek. bruidegom.

Peter Wulpherts broer, en Jan Stevens oom, vanwege Jannetje Wulpherts, j.d. toek. bruid, mede wonend op Overzeldert.

Inbreng bruidegom 5,5 danmaten land in Nederzeldert en haeflijke goederen, inboedel, huisraad enz. en nog de goederen door overlijden van Willempgen Jans zaliger, wed. van Gerrit Willemse Couwenhoven, zijn aangeërfd.

Inbreng bruid 1600 gulden, waarvan de wederhelft Peter Wulphertse voorn. toekomt en zodanig als die door haar ouders zijn aanbestorven bij scheiding tussen haar en haar broer. Daarboven nog zodanige erfenis als de bruid door het overlijden van Willem en Jacob Willems, haar ooms zaliger aanbestorven.

AT015b005         1674 – 24 Juli

Overleden de heer Cornelis van Blotenburgh in zijn leven schepen tot Amersfoort.

Boedelscheiding tussen de overledene broer en zusters, resp. zwagers.

AT015b005         1674 – 31 Juli

Jan Jansz en Henrickje Buijsen echtl. hadden pachtschuld als huurders van het erf Ooievaarshorst aan Adriaan Temminck hun landheer over 1670 en 1671 welke zij beloven te betalen. Over de jaren 1672-1673-1674 wordt door de landheer hun de pacht kwijtgescholden.

Zij maken weer een nieuw pachtcontract voor 6 jaar a 300 gulden jaarlijks; op 31 Juli 1674. Condities zoals Henriekje Buijssen het erf was gebruikt door haar 1e man Henrick Buijsen.

AT015b005         1674 – 1 Aug

Overleden Nellitgen Jans wed. en boedelhoudster van Roelof Henricks Elingh en tot haar erfgenamen Everardus en Elsabeta Johanna Eling zaliger, nagelaten kinderen; voor de ene helft en de kinderen van Goutgen Elingh met namen Henricus en Andries en Ghijsbert van Sandendaal; bij Johan van Sandendaal aan haar (Goutgen Elingh) verwekt, de andere helft.

Boedelscheiding: in overleg met de mombers soist dat de Hr. Arent van Ruijtenbeeck en Bartholomeus Adriaans van de Maath des bij de edele Ger(echt) van de stad aangesteld voor de voorn. kinderen van Johan Elingh zaliger i.z.l. cameraar van deze stad ten eenre

En Henrickus van Sandendaal voor hem zelf en geassisteerd met Johan van Sandendaal zijn vader, in de boedel bevonden huizen in Amersfoort en nog blijven gemeen de helft van het erf in Hamersveld.

AT015b005         1674 – 21 Aug

Huwelijk. Heer Leendert Jans van de Treeck laatst wedn. van Geertgen Landakkers zaliger, toekomstige bruidegom en de eerbare Elisabeth Cornelis van Beucker wed.van Carol Bossier zaliger.

Inbreng goederen niet genoemd (in het algemeen genoemd.).

AT015b005         1674 – 23 Sept

In akte van afrekening gehouden tussen de heren Abraham de Ladelaar??? en Philippe de Pillo, ten eenre

En Evert Buijs gewezen bruiker van het erf Middelhoef, ter andere zijde.

AT015b005         1674 – 27 Sept

Overleden Wouter Willems Hoft nalatende zijn weduwe Aeltgen Thimons en verscheidene broers en zusters. Plaats niet vermeld, doch vermits de oorlog weinig aanwezig.

AT015b005         1674 – 29 Sept

Huwelijk. Aert Meijnz vanwege Jan Meijnz, j.m. wonende tot Zevenhuizen toek.bruidegom ten eenre

En Aert Jans en Aeltgen Henricks echtl. behoutvader en moeder en Herman Melisz, broer, vanwege Marritgen Melisch j.d. op Liendert, toek.bruid

Inleg bruidegom 1 mergen land op de Sneelse Engh, 4,5 danmaten in De Duijst en obligaties en 300 gulden ten laste van Luijghen Meynes dr. Wed. van Gerrit Adriaans Boon en immen (bijen) en koren.

Inleg bruid 500 gulden en een bet met toebehoren geëstimeerd op 70 gulden.

AT015b005         1674 – 29 Sept

Condities nabeschreven zijn Gerrit Lamberts wonende te Zevenhuizen t.e.

En Willem Roethen en Geurt Willemse Quant als mombers over de kinderen van Ghijsbertgen Lambertse t.a.z. betreffende de uitkoop van de boedel van Lambert Gijsberts haar vader en der kinderen bestevader, zijn overeengekomen dat aan Gerrit Lamberts toegescheiden zodanige paarden, beesten en have, koren, wagens, ploegen, inboedel en huisraad enz. zoals de voornoemde Lambert Gijsbertsen nagelaten heeft.

Waarvoor hij betaalt een som van 425 gulden en neemt tot zijn  lasten ook de schulden a 300 gulden vanNiesgen Adriaens, weduwe Jan Jans is competerende. Item 53 gulden restant pachtpenningen t.b.v. het St.Pieter Gasthuijs met nog enige gelden.

AT015b005         1674 – 16 Okt

Huwelijk. Wij gijsbert Henricks, Jan en Gerrit Henricks, broers, met en vanwege Thonis Henricks j.m. van Hamersveld, toek.bruidegom ten eenre

En Jan Jacobs, zwager vanwege Aaltgen Henricks j.d., toekomstige bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 500 gulden

Inbreng bruid 200 gulden.

AT015b005         1674 – 21 Okt

Overleden Jan Cornelisse Schothorst nalatende zijn weduwe Weijntgen Thimons en 4 kinderen: Willem, Thonis en Cornelis Janse Schothorst en een dochter Aleyda Jans Schothorst.

Boedels tussen moeder en kinderen i.o.l. met de voogden Gerrit Cornelisse Schothorst en Henrick Thimonsz, ooms.

Toegescheiden aan de kindren hun vadergoed en onderhoud aan de weduwe, 2 paarden, 3 koeien en 2 kalveren, koren enz. geëstimeerd op 600 gulden, daartegen de lasten en schulden wegens ongelden 200 gulden; aan de Armen de Poth wegens pacht 125 gulden; verder nog lopende schulden.

AT015b005         1674 – 24 Okt

Huwelijk. Wij Adriaan Thonus, oom, Adriaan Janse, neef, vanwege Willem Ryerse j.m. wonende in Stoutenburg toekomstige bruidegom ten eenre

En Dirckje Willems wed.van Gerrit Jans, moeder, en Jan en Willem Gerrits broers vanwege Aertgen Geurts j.d. mede wonend in Stoutenburg, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom goederen als haefelijke als anders hem bij overlijden van zijn ouders aangeërfd en lasten van de boedel, geëstimeerd op 800 caroligulden, waarvoor de voornoemde Adriaan Thonis hem bij deze is stellende borg als principaal onder renunciatie van de exceptie van executie d’efferte van dien onder…….

Inbreng bruid een som van 1500 gulden. Ondertekend op Cleijn Vincelaar onder Stoutenburg.

AT015b005         1674 – 27 Okt

Boedelscheiding tussen Cornelis Ghijsberts, zoon van Ghijsbert Heymans zijn vader zaliger ten eenre

En Marritgen Ghijsbertse voor haar en Henrick Cornelisse en Dirckgen Ghijsbertse echtelieden ter andere zijde.

Dit over de uitkoop van de haeftlijke goederen van hun vader en schoonvader respectievelijk.

AT015b005         1674 – 29 Okt

Overleden Willempgen Willems wed. en boedelhoudster van Jochem Cornelisz nalatende ten na. t. h. erfgenamen haar kinderen (boedelscheiding).

In de boedel vermeld (het land genaamd Blankeveen, onder ger/van Hoogland).

AT015b005         1674 – 2 Nov

Alsoo Peter Thimonsz op de 17e maart 1672 van Marrigen Ghijsbertse wed. en boedelhoudster van Thimon Petersen bij uitkoop met consent van haar zonen en zwagers had gekocht den opstal van de huizinge en verder getimmer, gestaan hebbende op de grond van de Hr. Heeremans, paarden, koeien, schapen en hetgeen tot de bouwerij en koeienhouderij behoort.

en hetzelve getimmer, zijn beesten enz. bij merendeel waren genomen door de vijand en het getimmer geruïneerd soo ist dat de voornoemde Peter Thimonse ten eenre

en Oth. Thimons, Jan Evertsen en Aeltgen Thimons, echtlieden. Geurt Simons(Thimons?) als vader en voogd van zijn onmondige kind bij hem behouden van Marritgen Thimons, en de voornoemde Oth.Thimons als oom en momber van de kinderen van Ghijsbert Thimons en Henrick Otten, terwijl Peter Thimons, mede momber partijen contrahent is, t.a.v dit aangaande de uitkooppenningen die zij nog schuldig was. Dit in maniere van vriendschap geregeld.

AT015b005         1674 – 7 Nov

Huwelijk. Wij Cunera Rutgersdr. weduwe en boedelhoudster van Ellert Jans, moeder, Cornelis Ellert, broer vanwege Gosen Ellertse j.m. wonende op de Koedijck onder Stoutenburg toekomstige bruidgekom ten eenre

En Willem Reijers, broer, en Adriaan Thonis, oom, vanwege Henriekje Reijers j.d. mede wonende op Stoutenburg.

Inbreng bruidegom 1200 gulden

Inbreng bruid 1/3 van 2 danmaten in Bunschoten. En 1/3 vanuit penningen.

AT015b005         1674 – 20 Nov

Overleden Thimon Henricks op Den Bron, nalatende z. weduwe Maetgen Jacobs en 2 kinderen Jacob en Evertgen Thimonsen.

Scheiding tussen moeder en kinderen. De boedel was door de oorlog geruïneerd zodat er weinig is overgeschoten.

Aan de kinderen toegescheiden vaders goed en onderhoud; aan de weduwe inboedel, have, vee, paarden, koren, wagens en ploegen al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT015b005         1674 –

Gerrit Jacobs en Jan Aerts als mombers van de onmondige nagelaten kinderen van Steven Jacobs en Aertgen Aerts zaliger, in leven echtlieden, gewoond hebbende op Overzeldert onder Hoogland: zij verkopen in het openbaar met approbatie van de Hoven van Utrecht aan partij land met getimmer, huis, berg en bepotinge, gelegen in de polder van Overzeldert, groot tezamen 12 danmaten.

Belend oostwaarts, Kapitein Ingen, zuidwaarts Hr .Diderick de Waal, noordwaarts de Nederzeldertse weg en westwaarts de erfgenamen wijlen de heer Petermans, wezende vrij allodiaal goed.

Gekocht door Anthony van Beeftingh voor de som van 2350 gulden voor de heer Willem Marchand, cameraar.

AT015b005         1674 – 23 Nov

Huwelijk. Wij Claas Jacob en Adriaan Aerts, neven vanwege Geurt Bartz j.m. van het Hoogeland, toek.bruidegom ten eenre

En Gerrit Clemens, broeder en Aelt Borissen, neef vanwege Lijsgen Clemens, j.d. , van het Hogeland, toekomstige bruid.

AT015b005         1674 – 23 Nov

Huwelijk. Wij, Aelt Borisse, neef, vanwege Beernt Clemens j.m. wonend te Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Dirck Jans vader, en Jan Dircks, broer, vanwege Theuntgen Dircks j.d. mede wonend op Hoogland, toekomstige bruid.

AT015b005         1674 – 10 Dec

Overleden Reyer Thonisz en Marritgen Willems echtlieden.

Scheiding tussen de kinderen, soo is dat Willem Ryers en Aeltgen Reyers echtlieden ten eenre en Gosen Ellertsen en Henrickje Reyers, echtl. metsijn Adriaan Thonis als oom en momber van Theunisje Reyers nog onmondige kinderen tezamen erfgenamen van de gewezen echtelieden.

De bedoel bestaat uit paarden, koeien, varkens, boekweit, koren, backhuis enz. al hetgeen tot de bouw en koeienhouderij behoort mitsgaders de inboedel en huisraad.

Dit alles geëstimeerd door Willem Lamberts en Gerrit Jacobs gerechtslieden op 1390 gulden.

Toegescheiden en aangenomen door Willem Ryers en Aertgen Gerrits echtelieden.

AT015b005         1674 – 17 Dec

Huwelijk. Wij Henrick Jans en Reyer Jans, broers, Theunis Gijsberts, zwager, Aert Jans, oom, vanwege Willem Jans j.m. van de Birckt, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Henrickse, broer en Ghijsbert Henricks, zwager, en Dirck Jans, neef, vanwege Dirckje Henricks j.d. van Voskuijlen op Hamersveld, toekomstige bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom, zodanige landerijen en schulden als door overlijden van zijn ouders is aangeërfd ter sommevan 500 gulden

Inbreng bruid hetgeen als door overlijden van haar ouders is aangeërfd zo van landerijen als anderszins, begroot op 1150 gulden.

AT015b005         1674 – 28 Dec

De laatste akte van dit deel waarvan het begin niet aanwezig was vermeldt

een portie uit erf op Hamersveld na loting vermeld aan Jacob Peelen in qt. voorschr. toegescheiden het 1e lot de plascamp in Leusderbroek.

De kinderen van Jacob Jans 2 mergen in de Veltschoor onder Leusden.

Voor Willempgen Jans de helft van de Bick op Hoogland.

Het erf op Hamersveld en een grafstede in de Leusderkerk blijven gemeen.

Namen van de erfgenamen Willempje Jans, Jacob Peelen, Dirck Jans, Jacob Jans kinderen,

Ondertekend Dirck Jans, Jacob Peterse Beeckman, Evert Jacobse, Jan Geurtsen, thonis Jans, Thonis Willems.

AT015b006         1675 – 1 Jan

Overleden Annitgen Reyers nalatende a.t. wedn Henrick Jans en 2 kinderen Jan Henricks, zoontje en Reyertgen Henrick, dochter. Boedelscheiding.

AT015b006         1675 – 2 Jan

Huwelijk. Wij, Geurt Claes, broer, en Thonis Claes, zwager, vanwege Jacob Claes wedn. van Dirckje Thonis toekomstige bruidegom, ten eenre,

Claes Jacobse, zoon, en Lambert Janse, schoonzoon, vanwege Cathrijntje Claes, laatst weduwe van Gijsbert Gosens, toekomstige bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 100 gulden; ten laste van Gerrit Claes, 300 gulden ten laste van Thomas Claes, voornoemd als getrouwd met Hebeltje Claes.

Inbreng bruid 6 danmaten land in Zevenhuizen; item de helft van een huizing hof en hofstede met de helft van 8 mergen zowel bouw- als weiland, gelegen in het Hateveen; een huizing met 1 mergen land naast het goed van de heren van Emiclaar, beide onder Hoogland; een obligatie van 200 gulden ten laste van de kinderen van Jan Gerrits tot Hoevelaken; verder inboedel, have, koeien, paarden, koren enz. geëstimeerd op 500 gulden en verder de lasten, pachten en der kinderen vadersgoed.

AT015b006         1675 – 15 Jan

Overleden Peter Wouters en Woutertjen Maes in het leven echtlieden, nalatende 2 kinderen: Wouter Peters en Steven Peters;

Scheiding tussen de broers. Aan Wouter 4 mergen en een vierdel lands gelegen in de Achterhoek over de Laak.

Aan Steven een huijs en hofstede groot 4 mergen gelegen in de polder van het Nieuwe Land.

AT015b006         1675 – 13 Jan

Huwelijk. De heer Henrick Temming Jacobsz en juffr. Margaretha van Helsdingen.

AT015b006         1675 – 15 Jan

Huwelijk. Wij Bart Petersen, broer, Dirk Jans, zwager, en Dirckje Gijsberts, neef, vanwege Adriaan Peters, wedn. van ….. IJsbrants wonend onder de Vuijdijk te Hoogland, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Evert Buijs en Gerbracht Claes echtlieden, behoudvader en moeder, Wouter Gijsberts, zwager, vanwege Aeltgen Dircks j.d. mede wonend onder Hoogland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1000 gulden. Inbreng bruid 150 gulden voor haar vaders goed.

AT015b006         1675 – 15 Jan

Op condities en voorwaarden nabeschreven, hebben Gerrit Arris en Matheus Jacobs van Blotenburgh v.h.z.???? Jan Jacobs, gehuwd met Reijertje Jacobs van Blotenburgh en verdere kinderen, tezamen erfgenamen en kinderen van Jacob Gerrits van Blotenburgh en Willempgen Cornelis:

Zij verkopen aan Aelbert Thonisse van Voskuijlen en Geertgen Henricks echtl. wonend in Leusderbroek een huizing, hof en hofstede met het land, recht op daar het huis op staat, zijnde een gedeelte van het erf De Pol. Strekkende van de beek of tot aan de Zuijdwint toe daar aan de ene zijde de verkopers zelf en de andere zijde Henrick Buijs.

Dit voor de som van 1400 gulden, te betelen met Pinksteren van dit jaar 1675.

AT015b006         1675 – 22 Jan

Huwelijk. Jan Aerts, bruidegom, geassisteerd met Thonis Lubberts, oom, en Aert Peters, neef, en Theuntje Thomans, bruid, geassisteerd met Thimon Simons en Trijntje Cornelis, ouders van de bruid.

AT015b006         1675 – 23 Jan

Huwelijk. Maes Lambertz, wedn. van Meijnsgen Hermans, wonende te Hoevelaken, toekomstige bruidegom ten eenre

en Henrickje Peters j.d., wonend in Zevenhuizen, geassisteerd met Willemijngen Ariis, weduwe en boedelhoudster van Peter Peelen, moeder, Willem Peters, broer, en Adriaan Arris, oom, ten anderen zijde. Inbreng bruidegom een huizing, hof en hofstede met de landerijen groot 8 mergen gelegen in Hoevelaken bij de bruidegom gebruikt.

AT015b006         1675 – 23 Jan

Wij, Cornelis Hoofd van Huysduijnen, goede vriend, vanwege Geurt Simons, laatst weduwnaar van Marritgen Thimans, wonende onder Hamersveld, toekomstige bruidegom, ten enen zijde

En Jannetje Cornelis, laatst weduwe van Henrick Wouters, moeder, Evert Henricks, broer, Jan Gosens, oom, en Reyer Joppen, goede vriend, vanwege Reyertgen Henricks, j.d., wonend in Amersfoort, bruid,

Inbreng bruidegom de goederen bij maegenscheid geregeld tussen de mombers van het kind aan de voornoemde Marritgen Thimans verwekt. Inbreng bruid als bij maegenscheid aanbestorven.

AT015b006         1675 – 29 Jan

Overleden Adriaan Thonisse en Gijsbertgen Dircks, i.h.l. echtelieden, gewoond hebbende op Hamersveld, nalatende de voornoemde Gijsbertgen Dircks tot haare erfgenamen 2 voorkinderen als Dirck Aelbertsz en Annetgen Aelbertz getrouwd met Dirck Jans Zuydwint, en een nadochter bij Adriaan Thonis aan haar verwekt, genaamt Catrijntgen Adriaans.

Opgericht een erfmaegenscheijd: de boedel, koren en hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort; inboedel, huisraad enz. geëstimeerd op 945 gulden.

Dit onder de erfgenamen verrekend.

Nog in de boedel een plaatsgen of huizinge, hof en hofstede gelegen op Hamersveld bij Cornelis Taij gebruikt.

De hofstede blijft gemeen waarvoor Catrijntgen Adriaans toecompeteert 4/6 part en Dirck Aelbertz en Annitgen Aelbertz ieder 1/6 part. Memorie van de boedel in de akte aanwezig.

AT015b006         1675 – 11 Febr

Op condities nabeschreven hebben Gerrit Willems, ouwman, Gerrit Willems Quant, Aert Maes Quant en Anthony Maes Quant, en Alphert Willems Schothorst, gehuwd met Aeltgen Willems Quant, tezamen erfgenamen van Geurt Gerrit Quant, haren oom zaliger, verkopen zij aan Fransje van Couwenhoven, weduwe van wijlen Joost Bijls, in zijn leven raad van deze stad, de helft van een kamp land genaamd De Hoef, groot in het geheel 2 mergen, gelegen onder Hoogland.

Belend aan de oostzijde de Wolfshaar, de koopster competerende, westwaarts Lijsgen Meijns, zuidwaarts De Malen, noordwaarts de Baskamp van Melis Henrick Coelhorst en waarvan de wederhelft het kind van Beernt Adriaans Boor is competerende. Dit voor de som van 500 gulden.

AT015b006         1675 – 12 Febr

Kwestie tussen Henrick Henrickse wonende te Voskuijlen, en Marrij Henricks gehuwd met Henrick Jansen, wonende in De Birkt, betreffende een erfportie in een erf en goed, gelegen op Hamersveld bij de beek, gekomen van hun haerlieden vader zaliger. Verder geregeld.

AT015b006         1675 – 5 Maart

Regeling en uitkoop van de boedel van Jacob Gerritsen van Blootenburgh en Willempgen Cornelis in leven echtl. tussen de kinderen erfgenamen en Adriaan Jacob van Blootenburgh, zonen van de gewezene echtelieden.

Aan hem A.J.van Blotenburgh toegescheiden zodanige paarden, koeien, pinken, varkens, koren, ploegen, wagens enz. inboeden en huisraad enz.

En hij, Adr. Ja. zal in huur hebben het erf in Leusderbroek, partijen gemeen competerende.

6 jaren om 136 gulden jaarlijks. Lijst van de boedel in de akte aanwezig.

AT015b006         1675 – 7 Maart

Overleden Jacob Jans in leven wonende op Hamersveld, nalatende aan zijn erfgenamen Jan Jacobse, voorzoon en Evert Jacobs, nazoon, bij hem aan zijn weduwe Jannitgen Everts verwekt.

Toegescheiden aan Evert Jacobs en zijn moeder een kamp land in Bunschoten; item een akkerland op Hamersveld, gekocht van Borgm. Schut, een kamp land in de Wiltschoor onder Leusden en aan Jan Jacobs 3 danmaten land in Bunschoten en 400 gulden.

AT015b006         1675 – 14 Maart

Regeling van uitkoop van de kinderen Cornelis Dirckz en Marritgen Gijsberts, hun ouders zaliger.

Aan zoon Dirck Cornelisse toegescheiden zodanige beesten, inboedel, huisraad, wagens en ploegen, stop??? en karn enz.

AT015b006         1675 – 15 Maart

Luijtgen Jans, weduwe van Jan Willemse verhuurt aan Gerrit Wouters en Willempgen Jans, echtlieden, wonende te Leusderbroek, een perceel land genaamd De Plaskamp.

AT015b006         1675 – 2 April

Huwelijk. Henrick Janse, jongeman, bruidegom, wonende onder Isselt en Grietgen Jansd., wonende onder Hamersveld, bruid, geassisteerd met Dirck Jans, haar broer. Inbreng alleen gelden.

AT015b006         1675 – 3 April

Huwelijk. Wij Cors Splinters en Henrick Cornelisse, zwager, Peel Melisse, neef, vanwege Cornelis Gijsbertse j.m. wonende onder Stoutenburg ten eenre

En Jacob Willems, broer, Rijck Henricks en Gijsbert Aelten, zwagers vanwege Besseltje Willems, wonende in het Ambt van Putten.

Inbreng bruidegom, paarden, beesten en ander vee, inboedel, huisraad en bouwgereedschap als hij is bezittende; geëstimeerd op 1500 gulden.

Inbreng bruid een hofstede gelegen op De Vetkamp onder Nijkerk.

AT015b006         1675 – 10 April

Huwelijk. Adriaan Jacobs van Blotenburgh, toekomstige bruidegom, wonend in Leusderbroek en Jannetgen Thonis, bruid, wonend in Scherpenzeel.

AT015b006         1675 – 23 April

Huwelijk. Dirck Cornelisse, j.m. van Zeldert, ger.Hoogland, geassisteerd met Anthony Thonissen en Weijmptgen Jans, weduwe van Jan (Roelen?)

AT015b006         1675 – 28 April

Huwelijk. Wij Cornelis Jansz, broer, en Gerrit Henrick, zwager, vanwege Willem Jansz, wedn. van Grietgen Jans, wonende onder Hilhorst, toekomstige bruidegom ten eenre

En Claes Stevense, broer, en Willem Wyers, oom, vanwege Geertje Stevens j.d. van Callenbroek.

Inbreng bruidegom, inboedel, have, vee, koren enz. geëstimeerd op 2800 gulden

Inbreng bruid, zodanige landerijen als haar zijn toegescheiden bij overlijden van haar ouders.

AT015b006         1675 – 5 Mei

Overleden Cornelis Jans Couwenhoven, nalatende zijn weduwe Marritgen Jans en 2 kinderen: Jan Cornelis en Willempgen Cornelis.

Boedelscheiding: in de boedel bevinden have en vee, bouwgereedschap, inboedel en huisraad, koren enz. En een hofstede genaamd Burgstede bij Jan Hermansz weduwe bewoond.

Lijst van de boedel in de akte aanwezig. Zie ook 22 mei.

AT015b006         1675 – 22 Mei

Huwelijk Cornelis Jochums en Marritgen Jans, weduwe van Cornelis Jans van Couwenhoven, wonende op Burgstede.

AT015b006         1675 – 14 Juni

Overleden in Leusderbroek Jacob Jans, nalatende zijn  weduwe Fransgen Jacobs van Orel en t. z. erfgenamen. Cornelis Jacobs zaliger, zijn voorzoon; Jan Jacobse en Jacob Jacobse, nazonen, mitsgaders Geertgen Jacobs, nadochter. Boedelscheiding.

AT015b006         1675 – 18 Juni

Overleden in Stoutenburg Peel Jacobs, nalatende zijn weduwe Fransje Jans en 7 kinderen, Jacob, Frans, Henrick, Peel en Fransje, Annitgen en Marritgen.

Scheiding in overleg met Gerrit Jacobs en Wouter Jacobs als ooms.

De kinderen toegescheiden de helft van zodanige derde part van het land genaamd Snorrenhoef; de helft van 1/3 part van de Keut, beide gelegen onder ger.van Snorrenhoef, dit  de weduwe aangekomen door overlijden van haar ouders zaliger.

Aan de weduwe toegescheiden de wederhelft van het voornoemde land en verder de inboedel, have, vee en koren, enz.

AT015b006         1675 – 25 Juni

Juffr. Elisabeth Moy, weduwe van de heer Hendrick Schut in zijn leven burgemeester van Amersfoort. Zij verkoopt aan Evert Jacobs wonende onder Hamersveld, 3 danmaten polderland in De Duijst voor 500 caroligulden.

AT015b006         1675 – 2 Juli

Huwelijk. Peter Theunisz, j.m., wonende in Stoutenburg, toekomstige bruidegom geassisteerd met Henrick Theunis, broer, ten eenre

En Fransje Jans, weduwe van Peel Jacobse mede wonende onder Stoutenburg, toek.bruid

Inbreng bruidegom 100 gulden. Inbreng bruid 100 gulden, als bij maegenscheid van 18 juni (zie boven).

AT015b006         1675 – 8 Aug

Huwelijk. Dirck Aelbertz, j.m., van Hamersveld, bruidegom en Fijtgen Otten, j.d. van Asschat, geassisteerd met Thonis Otten haar broer.

Inbreng bruidegom roerend als onroerende godeeren als hij bezit, begroot op 100 gulden

Inbreng bruid 40 gulden.

AT015b006         1675 – 9 Okt

Op condities en voorwaarden heeft Oth Henricks gehuwd met Willempgen Thonis Keijersdr. verkocht aan Peter Saren, een kamp land groot 4 mergen, gelegen op Hamersveld.

Belend oostwaarts de Alantse wetering, westwaarts de Keursloot, zuidwaarts de verkoper en noordwaarts de Asschatterweg.

De voornoemde 4 mergen vrij van enige lasten, uitgezonderd s’heren ongelden en buurlasten.

Koopsom 850 caroligulden.

AT015b006         1675 – 20 Okt

Overleden in Asschat Henrick Jans, nalatende zijn weduwe Henrickje Jacobs en een voorzoon, genoemd Elbert Henricks en 3 nakinderen: Jan en Jacob Henricks, zonen, en Peeltje Henricks, dochter. Scheiding tussen moeder en kinderen.

Aan de kinderen toegescheiden hun vadersgoed resp. moedersgoed (voorzoon).

Aan de weduwe de inboedel, huisraad, paarden, koeien, koren enz.

AT015b006         1675 – 30 Okt

Huwelijk. Reyer Maesz minderjarige j.m. wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom en Woutertje Stevens minderjarige j.d. mede wonend aldaar, toekomstige bruid, geassisteerd met Jacob Claes en Lubbert Henricks van Westerveld, naar neven.

Inbreng bruidegom 300 gulden

Inbreng bruid 400 gulden ten laste van Wulpher Broiuwers en 200 gulden ten laste van  ……… Goodschalck.

AT015b006         1675 – 26 Nov

Huwelijk. Gijsbert Jans van Deventer, j.m. toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Gijsbert van Deventer en Jannitgen Gerrit Ryersdr, ouders en Gerard van Deventer, broer,

en Marritgen Stevens van Brinkensteijn, geassisteerd met Steven Geurts van Brinkensteijn en Grietgen Ryersdr. Ouders en Anthony van Brinkenstein, broer.

AT015b006         1675 – 30 Nov

Huwelijk. Jan Willem Buijs j.m. toekomstige bruidegom, en Elsje Gerrits, j.d. toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 600 gulden en 1/6 part van 3 mergen land in Leusderbroek

Inbreng bruid: de klederen.

AT015b006         1675 – 3 Dec

Op condities en voorwaarden nabeschreven heeft Cornelis Jans, wonende op het erf Hagenouw, verhuurd of overgedaan aan Willem Jans, wonende op de Beeck de ………….. van het erf Lapeers gelegen in Asschat voor 1 jaar voor 70 gulden en dan nog alle de bouwrijsten van het voorschr. erf Lapeers voor 4 jaren voor jaarlijks 100 gulden.

AT015b006         1675 – 17 Dec

Huwelijk. Wij Willem Lamberts, vader, en Breunis Willems, broer, vanwege Lambert Willems, j.m. toekomstige bruidegom

En Jan Gerrits en Willem Gerrits, broer, in de naam van Dirckje Willems, weduwe van Gerrit Jans, haar moeder, Willem Reyers, zwager, vanwege Annitgen Gerritsen j.d. toekomstige bruid, beide wonende in Stoutenburg

Inbreng bruidegom 500 caroligulden en als zijn vader uit de bouwerij komt te scheiden, aan zich mogen nemen zonder enige tegenspraak van zijn broers of zusters mitsgaders de havelijke goederen en hetgeen tot de bouwerij behoort. Inbreng bruid 1000 gulden.

AT015b006         1675 – 18 Dec

Aantekening. Zie ook 31 dec 1675.

Dit zegel dient tot consent van de huwelijkse voorwaarden tussen Thonis Thonissen Keuijer, bruidegom en Simontje Henricks, bruid, gepasseerd 18 december 1675.

Huwelijk. Wij Metgen Jans, weduwe en boedelhoudster van Thonis Thonissen Keijer, moeder, Jan Thonissen Keuijer, broer en Gerrit Willemse Knoppert, zwager, vanwege Thonis Thonissen, j.m. wonende in Snorrenhoef, toek. bruidegom

En Henrick Simons, vader, Thimon en Jan Simonsz, ooms, Lambertse en Henrick Cornelis, neven en mombers van moederszijde vanwege Simontje Henricks, j.d. wonende onder Stoutenburg, toekom.bruid.

Inbreng bruidegom, 300 gulden en de helft van een stal immen (bijen) van 67 stock, hem met Oth.Henricks gemeen.

Inbreng bruid 600 gulden mitsgaders linnen, tinnen??enz., huisraad als bij maegenscheid over haar moeders goed. Opgerecht.

AT015b006         1675 – 18 Dec

Huwelijk. Wij, Jan Henricks, broer, vanwege Cornelis Henricks j.m. toekomstige bruidegom wonende op Hamersveld (tussen de regels) Henrickje Huberts, beste moer, Henrick van Voskuijlen, broer.

Thonis Henricks, Thimon Henricks en Anthony Henricks mitsgaders Peter Meuss, oom van vaderszijde.

Wouter Lamans en Thimon Wulphertse, mombers van moederszijde, nevens Willem Lubberts van de Vliet, goede vriend, vanwege Jannetgen Jans van Voskuijlen, j.d. en toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1/5 part van het erf De Wetering en nog zijn inboedel, haeflijke goederen, koren en pachten en ongelden als hij Petri toekomende schuldig is; nog schuldig 300 gulden aan de boedel en 100 gulden aan zijn broer Willem; begroot op 1400 caroligulden.

Inbreng bruid 1000 gulden uit haar moedersgoed en 100 gulden meer of minder uit vadersgoed.

AT015b006         1675 – 31 Dec

Op condities nabeschreven heeft Metgen Jans weduwe en boedelhoudster van Thonis Thonisse Keuijer haar man zaliger, geassisteerd met Thonis Henrick, wedn. van Aeltgen Thonisse Keuijer en vader en voogd van zijn kinderen,

Gerrit Willemse Knopert, Oth. Henricks en Jan Adriaan Schimmel, verkocht bij uitkoop aan Thonis Thonisse Keuijer haar zoon, alle zodanige paarden, koeien en ander vee, koren enz. mitsgaders inboedel, huisraad, uitgezonderd een weinig goed dat de weduwe mee zal nemen. Dit voor de som van 1725 gulden.

En zal de voornoemde Thonis Thonisse Keuijer met Petri 1676 toekomende pachten van het erf Cleijn Santbrink, de verkoopster competerende.

En heeft de verkoopster geassisteerd als voornoemd verhuurd aan dezelfde Thonis Thonissen en zijn huisvrouw het erf Cleijn Santbrink met huis en hofstede, mitsgaders de landerijen bij de verhuurster zelf gebruikt voor

6 jaren voor 120 caroligulden jaarlijks. (Memorie van betalingen aan deze akte bevestigd.)

AT015b006         1675 – 31 Dec

Alsoo bij maegenscheid op de 1e augustus 1674 tussen de erfgenamen van Nellitgen Jans gemeen gebleven de helft van een erfje op Hamersveld.

Nellitgen Jans was weduwe en boedelhoudster van Roelof Henrick Elingh zaliger, haar grootmoeder van de erfgenamen ten eenre

En Henricus van Sandendaal

Het blijkt dat de helft van het erfje op Hamersveld bij Sandendaals kinderen is aangenomen voor 800 gulden.

Verder verrekening (moeilijke en uitvoerige beschrijving).

Ook genoemd Everardus Elingh de kinderen van Gouwtje Elingh, de kinderen van Johan Elingh.

AT015b006         1676 – 6 Jan

Boedelscheiding in verband met overlijden van Grietgen Jans, nalatende haar weduwnaar Jan Simons en haar ergenamen van vaderszijden. Plaats niet genoemd.

AT015b006         1676 – 15 Jan

Huwelijk. Wij, Gerrit Maess Quant en Anthony Maess Quant, broers, vanwege Aert Maess Quant, j.m. wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom en Henrickje Everts laatst weduwe van Jan Aelberts, moeder; Reyer Jansz en Evert Jansz, broers en Aelbert Cornelissen, neef vanwege Weijmpgen Janss, j.d. wonend op de Vuijdijck, mede onder Hoogland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1/3 van 3,5 danmaten land in Zevenhuizen, de andere 2/3 part is van zijn broers. Item 50 gulden ten laste van Dirck Aerts te Zevenhuizen en 100 gulden ten laste van Gerrit Willems Quant en nog 300 gulden aan penningen.

Inbreng bruid: 400 gulden bestaande in 200 gulden contant en 200 gulden ten laste van Geurt Gerritse, 100 gulden te betalen Joannis Midsomer van dit jaar 1676, de resteremde penningen met mei 1677.

AT015b006         1676 – 29 Jan

Condities en voorwaarden waarna Geurt Gerrits en Claes Philipse als mombers van de nagelaten kinderen van Reyer Elisz en Evertgen Philipse, in het leven echtelieden, in het openbaar verkopen, dat op approbatie van de Hoven van Utrecht

ten eerste

Een erfgen/erfje genaamd Buijsdijck met huis, hofstede, berg en schuur en de landerijen groot 5 mergen en 1 mergen bos, gelegen achter de Swarte Ruiter onder Hoogland

ten tweede, 2,5 mergen land gelegen  op Hoogland achter het erf Schothorst.

Ingezet bij Jan Pontkaes, chirurgijn, op 790 gulden, opgehouden op 195 hoger.

Het land 1,5 mergen is gekocht door Adriaan van Ommeren.

AT015b006         1676 – 31 Jan

Overleden Jennekje Jans nalatende haar weduwnaar Sweer Willemse op Ceulhorst wonende, en een dochtertje Lijsbertje Sweeren. Aan de weduwe toegescheiden de goederen van de boedel.

AT015b006         1676 – 17 Febr

De kinderen en erfgenamen van Jacob Gerrits van Blootenburgh en Willempgen Cornelis, verkopen een zodanig gedeelte van het erf De Pol als de koper Aelbert Thonisse Voskuijlen en Geertgen Henricks van de verkopers op de 15e jan 1675 niet en heeft gekocht, gelegen in Leusderbroek.

Strekkend van de beek tot aan de Zuijdwint, aan de ene zijde de hofstede en land door de koper gekocht op de voornoemde 15e januari en aan de andere zijde de verkopers wezende Thins en keurmedig goed van de Domeinen van Utrecht en verdere ongelden: dit voor 1000 caroligulden.

De verkopers hadden diverse schulden ter somme van 1007 gulden, die Aelbert Thonisse Voskuijlen tot zijn lasten neemt.

Aan de schout van Leusden 381,–;  aan Helmert Jansz kinderen 164,–;  aan Jan Arris Pott 150,–;

aan Gerrit Thijssen 238,–;   aan molengeld en dijkgeld voor de verkopers betaald een bedrag van 30,–: totaal 963 gulden.

Voor de voortzetting van het weggeld, slapersdijkgeld, bruggeld en mergengeld zal hij daarvoor betalen 44,–. Totaalbedrag op 1007 gulden.

De ………….verklaart hij van de verkopers te hebben ontvangen.

AT015b006         1676 – 22 Febr

Verrekening van de inkomsten van de pachten van het erf Ravensloot en het legeland, gebruikt geweest bij Anthony Rutgers, tussen Neelgen Everts en Adriaan Jansz getrouwd met de weduwe van Anthony Rutgers.

AT015b006         1676 – 27 Febr

Henrick Theunis verkoopt aan Henrick Jans Cock en Geertgen Aelpherts, echtl. het 4e part van zodanig erf en goed genaamd De Molencuijl, gelegen op Hoogland, voor welk 4e part hem ten deel gevallen is het Hamstuk, groot 2 mergen gelegen bij de Hamse Molen.

AT015b006         1676 – 9 Maart

Overleden Herman Peters nalatende zijn weduwe Cornelisje Peters, wonende op Ceulhorst en 2 zonen: Jan en Willem Hermans, nog onmondig.

Boedels opgericht tussen de kinderen en hun moeder geassisteerd met Bart Peters wonende op Cleijn Crachtwijck en Adriaan Peters wonende op De Pott, beiden op Hoogland, als ooms en mombers van de kinderen. Aan de weduwe toegescheiden de inboedel, have, vee, enz.

AT015b006         1676 – 17 Maart

Overleden op Moors, Jan Fransz nalatende behalve zijn voorkinderen tot een mede erfgenaam Frans Jansz, zijn zoon en tot zijn weduwe Gijsbertgen Thonis Keuijerdr. nu gehuwd aan Gerrit Willems Knoppert.

Tot nu toe was aan het kind Frans Jansz nog niet zijn vaders goed bewezen, niettegenstaand al op de 24e augustus 1672 de voorn. Gijsbertgen Thonis de staat van de boedels had opgericht.

Dit wordt nu geregeld en hem bij deze toegescheiden een som van 700 gulden, daarboven de mantel en 2 rijen zilveren knopen toe zijn vaders lijve beoorde.

Aan de weduwe toegescheiden alle goederen van de boedel en de schulden.

AT015b006         1676 – 27 Maart

De kinderen en ergenamen van Jacob Gerrit van Blootenburgh verkopen aan Jan Gerrits van Langelaar een erf en goed, huis en hofstede met de landerijen groot 21 mergen, 14 roeden, gelegen in Leusderbroek; dan nog 2 mergen zijnde de helft van 4 mergen mede in Leusderbroek gelegen, alle tegenwoordig gebruikt bij Adriaan Jacob van Blootenburg.

Belend aan de ene zijde het erf De Pol, aan de andere zijde Peters van Doornecamp.

De lasten, ongelden en als het erf en goed op de 16e juni 1648 op de ouders van de verkoper is getransporteerd door de gesubstitueerde van de ontvanger der gebeneficieerde goederen ’s Land van Utrecht. Koopsom 2200 gulden.

Akte van machtiging van de erfgenamen van Jacob Geurts van Blootenburhg ten behoeve van de overschrijving voor de Domeinen van Utrecht en de schout van Leusden betreffende de verkoop van het erf De Pol aan Aelbert Thonisse Voskuijlen en het erf en goed verkocht aan Jan Gerrits van Langelaar.

AT015b006         1676 – 5 April

Estimatie t.v. van de weduwe en erfgenamen van Henrick Simonsz in zijn leven gewoond hebbende op De Horst in Stoutenburg.

AT015b006         1676 – 28 April

Huwelijk. Wij Gerrit Henricks wonende tot Haarlem, oom en Maes Ghijsbertse, neef, als verzochte hylicmannen vanwege Aelbert Cornelisse j.m. wonend op het Hoogeland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Jan Everts en Marritgen Henrichs, moeder, Reyer Henricks en Meijns Henricks, oomens van de verzochte hylicvrienden vanwege Henrickje Gerrits, j.d. wonend op het Hogeland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom zodanige paarden, beesten enz., alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort boven alle schulden en lasten aangenomen op 450 gulden. Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b006         1676 – 29 April

Huwelijk. Henrick Rijcks mondige bestorven j.m. en Hermantje Thonis weduwe van  Jan Peters van Velsen, toekomstige bruid, beiden wonende onder Zevenhuizen.

Inbreng bruidegom 500 gulden; Inbreng bruid zodanige goederen als zij bezittende is.

AT015b006         1676 – 24 Juni

Henrickje Everts laatst weduwe van Jan Aelberts, geassisteerd met Evert Jansz, Gerrit Wouters als man van Jannetje Jans, Grietgen Jans en Aert Maes Quant, gehuwd met Weijmpgen Jansz, heben bij uitkoop verkocht aan Reyer Jans haar zoon, alle paarden, koeien en ander vee en alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort voor de som van 950 gulden.

Hiervan afgetrokken 200 gulden als zijn vaders goed. Tevens huurt hij van zijn moeder het erf en goed De Pijpencamp groot 8 mergen, gelegen op Hoogland op Ceulhorst voor

6 jaren a 110 gulden jaarlijks, vrij huis en vrij land van de reële lasten, zulks deze komen ten laste van de verhuurster.

AT015b006         1676 – 19 Juni

Gerrit Willemsz Quant verkoopt aan de Hr. Albert Becker Abt van de abdij St.Paul te Utrecht, zijn huizinge en hofstede met 3 mergen land gelegen op Calveen onder Hoogland door hemzelf gebruikt voor de som van 650 gulden. Hij huurt dit erf weer terug. Had nog pachtschuld over 8 mergen die hij huurde.

AT015b006         1676 – 15 Juli

Willempgen Henric verkoopt aan Willem Jacobs, haar zoon, en Geertgen Jacobs zijn toekomende huisvrouw, al het koren aan het veld, 2 paarden, 3 koeien en 4 kalveren, 3 varkens, wagens, ploegen eg en alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort voor de som van 750 gulden.

In mindering op de voornoemde som als zij nog schuldig was aan ongelden en pachten als t.b.v. Steven Geurts van Brinkensteijn, tot kersmis van dit jaar van het erf bij haar gebruikt zal zijn verschuldigd. Zij blijft bij de toekomende echtelieden inwonen.

Getekend op het erf Brinkensteijn 15 Juli.

AT015b006         1676 – 4 Aug

Huwelijk; Henrick Henricks j.m., wonende in De Birkt en Luijtgen Ghijsberts jd., mede in De Birkt.

Inbreng bruidegom een huizing met 1,5 mergen land op Isselt, paarden, koeien, koren, inboedel enz. geschat op 2000 gulden

Inbreng bruid een 1/4 part en 1/5 part van een hofstede en 22 mergen gelegen in Soest. Daar het convent aan wederzijde gelegen is en waarvan de wederhelft van het voorschr. huis en land Jonkvrouwe Geertruijd van Westrhenen toekomt.

AT015b006         1676 – 15 Aug

Huwelijk. Wij Willempgen Henricc, laatst weduwe van Gerrit Adriaans, moeder, Gerrit Henricksz en Thonis Cornelisse, zwager, vanwege Willem Jacobz, j.m. wonende in Asschat, toekomstige bruidegom

En Thonis Jacobz, Gijsbert Jacobs en Huijgh Jacobs, broers, Maris Jacobs en Thonis Henricks, zwager en Thonis Gerrits, neef, vanwege Geertgen Jacobs, j.d. van Dashorst, toekomstige bruid.

Akte ondertekend op Brinkensteijn (zie 15 juli).

AT015b006         1676 – 15 Juli

Comparanten, Nicolaas de Gijzelaar, wonende tot Amsterdam, voogd over de nagelaten kinderen van de heer Matias Doyen, i.z.l. raad en agent van zijne keurvorstelijke doorluchtigheid van Brandenburgh, te kennen gevende dat hem 3 billetten van sommatie waren toegezonden om over de 2 erven Hoolhorst en Daatselaar onder Stoutenburg, te betalen aan Daniel Schut als daartoe geautoriseerd 140 gulden. Waartegen hij onder akte protesteert.

AT015b006         1676 – 24 Sept

Huwelijk. Wij Thonis Wouters, broer, vanwege Henrick Wouterse, wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom

en Thonis Evertsen en Thonisje Everts, echtelieden, ouders vanwege Heyltje Thonis, j.d. wonend op Schoonoort onder voorn.gerechte, toekomstige bruid.

AT015b006         1676 – 27 Okt

Op condities en voorwaarden nabeschreven, Brand Gosens, Henrick Henricks gehuwd met Dirckje Gosen, tevens gemachtigde voor Wouter Evertje en Geertje Gosensz, haar onmondige brs. en zusters; Peter Wouterse als momber van kinderen van Luytgen Gosens, tesamen erfgenamgen van Goosen Geurts en Geertgen Brands, in het leven echteliedn.

Zij willen verkopen in regarde van de onmondige 5 mergen  bouwland gelegen op de Modderbeek onder Stoutenburg.

Oostwaarts de Modderbeek, zuidwaarts Dirck Camps weduwe; west- en noordwaarts Joff. Franckens erfgenamen.

Gekocht door Jan Loyert de ene helft en Peter Wouterse van Lockhorst, de andere helft. Koopsom 610 gulden.

AT015b006         1676 – 29 Okt

Overleden op Hoogland Ghijsbertje Egberts nalatende haar weduwnaar Cornelis Woutersz en 2 kinderen: Cornelis en Woutertje nog onmondig.

Boedelscheiding (doch er was niet veel).

AT015b006         1676 – 7 Nov

Huwelijk. Wij Reyer Jansz, broer, in naam van Henrickje Everts, mijn moeder, vanwege Evert Jans, j.m., wonende op Hoogland, toekomstige bruidegom

En Aert Dircks van Roomen vanwege Willempgen Aerts, j.d., mede op Hoogland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom  400 gulden; inbreng bruid 225 gulden.

AT015b006         1676 – 20 Nov

Afrekening gehouden tussen Jan Jacobs ten eerste

En de mombers van zijn broer en zuster ter anderen zijde.

Ten eerste is Jan Jacobs schuldig voor de uitkoop van de haaflijke goederen en al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort een som van 752 gulden.

vermeld nog Cornelis Jacobs kinderen. Plaats niet genoemd.

AT015b006         1676 – 21 Dec

Inventarisatie en boedelcedulle doen maken bij Fijtgen Henricc van Steenbeeck, weduwe en boedelhoudster van Oth Lamberts, haar man zaliger overleden de 1 okt 1676.

Eerstelijk de helft van het erf Strijthorst gelegen in Stoutenburg, leenroerig aan IJsselstein bij Reyer Elberts gebruikt wordende.

Verder nog huizen in Amersfoort, obligaties etc.; inboedel, huisraad enz.

AT015b007         1677 – 13 Febr

Overleden Geurtje Rijcks, nalatende haar weduwnaar Henrick Aerts wonend bij het Santhuijsken, en een zoon Aert Henricks. Boedelscheiding in overleg met de mombers Reyer Geurts als oom van het kind en Herbert Rijcks ook als oom .

Aan het kind moedersgoed, aan de weduwe de goederen van de boedel als paarden, beesten, koren enz.

AT015b007         1677 – 13 Febr

De ergenamen van Dirck Aelten verkopen aan Jacob Frans Smith en Wulftje Helmigh een hofstede groot 1-2/3 mergen, gelegen onder Hoogland aan het Steenen bruggetje.

Daar aan de ene zijde de Hoevelaker wetering, andere zijde Jacob Thonisse van Walickenberg.

Koopsom 150 caroligulden.

AT015b007         1677 – 13 Febr

Huwelijk. Wouter Gijsberts, beh.vader en Simon Segers, zwager, vanwege Henrick Aerts weduwnaar van Geurtje Rijcks ten eenre

En Jacob Claes, beh. Vader, Claes en Volquem en Jacobs, broers, Lambert Jans, zwager, vanwege Engeltje Jacobs weduwe van Jan Clemensz, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom.  Zie 13 febr. – overlijden Geurtje Rijcks.

AT015b007         1677 – 20 Maart

Huwelijk. Evert Wouterse, wedn. van Marry Gerrits van Putten, toekomstige bruidegom ten eenre

En Fijtgen Henric van Steenbeeck, weduwe van Oth Lambertsz, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1 huis aan de Langestraat in Amersfoort

Inbreng bruid diverse goederen w.o. de helft van het erf Strijdhorst in Stoutenburg. 

AT015b007         1677 – 27 Maart

Overleden Henrick Simonsz gewoond op De Horst in Stoutenburg, nalatende zijn weduwe Lambertje Willems en  tot zijn erfgename Simontje Henricks zijn voordochter, huisvrouw van Thonis Thonisse Kreuijer en Annetje Henricks, zijn dochtertje van de voorn. weduwe; en was de weduwe nu nog zwanger en na enige tijd nog geboren een soontje genaamd Henrick Henricks.

Boedelscheiding en verrekening tussen moeder en kinderen.

De weduwe Lambertje Willems geassisteerd met Willem Lamberts haar vader, ten eenre

En Thonis Thonisse en Simontje Henricks., echtlieden voornoemd voor haarzelf.

Thonis Thonisse voorn., zwager en Thimon Simons, oom, als bloedmomber van vaderszijde van zelve 2 onmondige kinderen t.a.z. verrekening boedel enz.

Het zoontje Henrick is blijkbaar – uit de akte – kort na de geboorte overleden.

AT015b007         1677 – 31 Maart

Overleden Geurt Thonisse Keuijer gewoond hebbende op Hoogland, nalatende de helft van een hofstedeken met 4 mergen land gelegen in het nieuwe land; gebruikt bij Henrick Roelen, waarvan de andere helft Thonis Geurts Keuijer voor zijn moedersgoed is competerende.

Overledene had vele schulden waaromme Meyns Henrick, gehuwd met Willempe Geurts die een mededochter was van Geurt Thonissen: zij zien af van alle aanspraken.

De voorn. Thonis Geurts Keuijer neemt de boedel over voor de schulden.

AT015b007         1677 – 20 April

Op condities nabeschreven hebben Johan de Uijl????en Barbara Ceelen verkocht aan Evert Jacobse, j.m., wonende onder Hamersveld, een huizing met 1 mergen land, gelegen op Hamersveld.

Aan de zuidzijde de Heeren van Oudmunster en noordwaarts Gerrit Verburgh, dit voor

400 caroligulden.

AT015b007         1677 – 21 April

Huwelijk. Ellert Heijmans, wonende in De Aert onder Barneveld, vader, Dirck, Willem en Henrick Ellertse, broers, Jan Gerrits, zwager, vanwege Meus Ellerts, j.m., wonende in De Aert, toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Lamberts, vader, Lambert Breunis en Wilem Willems, broers, vanwege Lambertje Willems, weduwe van Henrick Simons, wonende op De Horst onder Stoutenburg.

Inbreng bruidegom 750 caroligulden

Inbreng bruid de boedel als bij maegenscheid toegescheiden; inboedel, have, vee, koren enz.

AT015b007         1677 – 28 Mei

Overleden in Het Veen ger. Hoogland, Bart Gerritsz en Bijtgen Jansz, in leven echtelieden, nalatende hun erfgenamen, Geurt Barten, Lijsgen Barten, gehuwd met Jan Gerrits, en Adriaantje Barten, j.d., de inboedel, huis en hofstede met 5 mergen land in Het Veen, genaamd Hoeckveen, gelegen onder ger. Hoogland, en nog verscheidene schulden.

Aan Jan Barten toegescheiden de huizing met de 5 mergen land en bij hem zelf gebruikt.

AT015b007         1677 – 2 Aug

Alzo tussen de kinderen van Willempje Willems in het leven weduwe van Jochem Cornelis op Schutterhoef , hadden nog gemeen een perceel land genaamd Blanckeveen, gelegen op Hoogland, bij de voorn. Willempje Willems zaliger gekocht.

Willempje Willems had een voordochter Jannetje Albers, gehuwd met Jan Gerrits.

Het land wordt toegescheiden aan Henrick Willems, pompenmaker, gehuwd met Willemijntgen Jochems, nadochter van de weduwe.

AT015b007         1677 – 3 Aug

Huwelijk. Jan Jansz in De Hoef, broer vanwege Henrick Jans, wonende in De Hoef, weduwnaar van Jannetgen Thonis, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Henricks, vader, en Dirck Everts, zwager, vanwege Jannetgen Henricks, j.d. van Garderenbroek, toekomstige bruid. T.a.v. de goederen niet apart vermeld.

AT015b007         1677 – 26 Sept

Huwelijk. Jan Adriaansz, broer, Evert Gerrits, oom, Evert Buijs, neef, vanwege Evert Adriaansz. j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick en Cornelis Willems, broers, Jan Aerts en Reyer Thijsz, ooms, vanwege Theuntje Willems, j.d., toekomstige bruid t.a.z.

Inbreng bruidegom 200 gulden

Inbreng bruid 1/3 van 10 danmaten land in Nederzeldert; item 1/3 part van 4 danmaten in De Haar, en nog 50 gulden van Jan Aerts voorn. en 150 gulden van heer Pelt van Laurenburg competeert en inboedel en huisraad.

AT015b007         1677 – 15 Okt

Harman Simonsz. wonende en bruiker van de hofstede De Driftacker, had pachtschuld aan vrouwe Francoise Margaretha van Weede, genoemd van der Marchse, eigenaresse van de hofstede.

In deze akte regeling van de schuld.

AT015b007         1677 – 27 Okt

Overleden op Hoogland Theuntje Jans, nalatende haar weduwnaar Jan Jansz wonend in De Slaagh en 3 kinderen Evert, Aeltje en Willempje Jans.

Boedelscheiding als volgt, met assistentie van Jacob Claes als neef van moederszijde en Henrick Jans en Jan Jansz als ooms van vaderszijde.

De boedel, getaxeerd bij Bart Peters en Wouter Gijsbertsen als goede mannen.

Toegescheiden aan de kinderen het onderhoud en de helft van 2 danmaten land in Nederzeldert; nog de helft van vijf-vierendeel mergen land op De Wederengh, alles onder Hoogland, waarvan de wederhelfte toebehoort aan het kind van Cornelis Jansz zaliger.

Daarboven nog 575 gulden; ieder zijn portie bij mondigheid ge????zijnde, en nog linnengoed.

Aan de weduwnaar 1,5 mergen land in De Slaag, het getimmer staande op de grond van het Convent van Cicilia, cum socus. En alle huisraad, gelden, paarden, beestenm koren enz.

AT015b007         1677 – 27 Okt

Huwelijk van Jan Jans, weduwnaar van Theuntje Jans, geassisteerd met Herick Jansz en Jan Jansz, broers,

en Jannetge Jans, j.d., toekomstige bruid geassisteerd met Aert Louwrens, haar broer (halfbr.)

en Part Peters goede vriend. Inbreng bruidegom als voornoemd, zie hierboven.

Inbreng bruid 150 caroligulden.

AT015b007         1677 – 30 Nov

Overleden in Nederzelder Aeltgen Cornelis, nalatende haar weduwnaar Anthony Theunisse en een zoontje Thonis Anthonisse.

Boedelscheiding met assistentie van Dirck Cornelis als oom voor het kind.

Toegescheiden aan de weduwnaar de goederen van de boedels.

AT015b007         1677 – 21 Dec

Huwelijk. Jan Killen Collert, weduwnaar van Bijtje van Klinkenburh, geassisteerd met Peter Jansz en Heyman Jansz, broers(?) in deze gemachtigde van Kill Geurts Collert de vader, toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Lamberts vader, Lambert Willems en Breunis Willems, broers, vanwege Aertje Willems, j.d., toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom alle roerende en haeflicke goederen door het overlijden van zijn moeder aanbestoren. Inbreng bruid 500 gulden.

AT015b007         1677 – 23 Dec

Op condities nabeschreven heeft Huybert Jans van Voskuijlen met consent van Huybert Thonisse en Thimon Henrickz, zijn ooms en mombers, mitsgaders Henrick Geurtsz en Cornelis Henricksz, zwager, verkocht aan Anthony Henricks op Hamersveld, 3 paarden, 9 koeien, 4 vaarzen, 6 pinken, 1 zeug met 2 keuijen, hoenders en het koren, wagens en ploegen enz., zoals hetzelve tegenwoordig is op het erf in Voskuijlen, competerende het convent van de Carthuizers tot Utrecht.

Bij Huijbert Jansz, verkoper, gebruikt mitsgaders het vlees en spek, inboedel, huisraad. Dan nog de huizing en verder getimmerte op de grond van de Carthuizers staande.

Dit voor de som van 2885 gulden; en alle schulden die verkoper nog te betalen heeft zal de koper hiervan aftrekken.

AT015b007         1678 – 3 Jan

Overleden in Sevenhuizen Gerritje Henricks nalatende een zoontje, Volquert Gerrits en haar weduwnaar Gerrit Volquerts.

Boedelscheiding geassisteerd met Jan Henricks wonende in Asschat als oom van het kind.

Toegescheiden aan het zoontje moeders goed; weduwnaar de haeflijke goederen enz.

AT015b007         1678 – 14 Jan

Overleden op Hoogland bij de Swarte Ruijter, Woutertje Stevens, nalatende haar weduwnaar Reyer Maesz en een dochter Woutertje Reyers.

Boedelscheiding geassisteerd met Dirck Jansz en Jacob Claesz en Lubbert Henricks van Westerveld.

AT015b007         1678 – 8 Jan

Huwelijk. Gerrit Volquerts, wedn. van Gerritje Henricks, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Dircks zijn neef,

En Neeltje Jans j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Maes Jansz, haar broer en Gerrit Lamberts en Adriaan Arris, ooms.

AT015b007         1678 – 12 Jan

Huwelijk. Reyer Maes, wedn. van Woutertje Stevens, ten eenre

En Altgen Rutgers, weduwe van Reyer Reyerszn., moeder, Aert Gijsbertse, broer, vanwege Neeltgen Reyers, j.d., van Hoevelaken.

AT015b007         1678 – 25 Jan

Alzo tussen de kinderen van en erfgenamen van Fijtgen Willems, i.h.l. laatst huisvrouw van Henrick Willemse, nalatende haar erfgenamen Dirck Jans, wonend op Hamersveld. Scijfgen??? Jans, weduwe van Jabcob Peelen Beeckman, smid, te Amersfoort.

Jan Jacobse en Evert Jacobse, zonen van Jacob Jansz zaliger, wonend op Hamersveld. Willempgen Jans dochter van Willempgen Jans zaliger en de onmondige kinderen van Marritgen Jans, gewoond hebbende op Hamersveld.

Tussen de erfgenamen was nog onverdeeld een zeker erf en goed gelegen op Hamersveld bij Thimon Jansz gebruikt.

Dit erf en goed wordt overgenomen door de voorn. Dirck Jansz, met de lasten, ongelden enz., mitsgaders de last van zodanige uitzettingen als wegen de grift en het maken van de bruggen alreeds gedaan zijn en nog gedaan mochten worden.

AT015b007         1678 – 27 Jan

Ruzie op Hamersveld ondertekend in de Swarte Steeg op Hamersveld.

AT015b007         1678 – 29 Jan

Op condities nabeschreven hebben Buijs Brantsz en Leijsgen Meynes echtelieden, wonend op de Langenoort op Hoogland.

Zij verkopen aan Adriaan Lambertse Kamer, 2 zwartcolde veulenpaarden, 9 koeien, vaarzen, pinken, varkens, 50 schapen, 3 wagens, 1 ploeg enz. Nog de slijten op de balk en hilt, de onderlaag in de bergen, de (hekken??), vreedinge en tuijringen en hebben de verkopers met consent van de landheer, Floris Foeijt, heer van Emiclaar als eigenaar overgedaan de lopende 3 jaren huur. Dit voor de som van 1650 gulden.

AT015b007         1678 – 29 Jan

Huwelijk. Wij Henrick Ghijsberts Splinterz en Geurt Meusz Graeff, zwager en Gerrit Volquerts, neef, vanwege Adriaan Lamberts Camer, j.m. toekomstige bruidegom wonend onder Hoogland ten eenre

En Willem Genaempt Buijs Brantsen, vader, Willem Willems Buijs, broer, Wouter Ghijsbertse, neef, vanwege Jannitgen Willems Buijs, j.d., mede wonend op Hoogland.

AT015b007         1678 – 8 Febr

Cornelis Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Jan Jacobs wonend op Hamersveld, 15 mergen land gelegen op Hamersveld, reeds bij de huurder gebruikt.

Strekkende van de Asschatterbeek af tot halverwege de voorste camp over de keursloot,

Voor 4 jaren a 160 gulden sjaars.

AT015b007         1678 – 10 Febr

Henrick Wulven, wonend in Asschat, verkoopt aan Henrick Willemsz mede wonend in Asschat 5 beesten, en zwart 2 jaren paard, 4 eenden, 4 mergen winterkoren aan het veld, de messe op een mergen land, de aertmesse in de koestal, 12 voer achter de paardenstal, 2 vim haver, 2 vim roggeclap??, nog een vim clap, een wagen en een stortkar met de touwen en snijbank. De wan, 2 grepen, een oude en een nieuwe, een nieuwe schoep en bergleer, de slijten op de balk en stal, de rickhouten hekken, tuiningen op en om het land, twee tobben en karnen, een ijzeren eg,

Als partijen aangewezen hebben, dit voor 525 gulden.

Nog vermeld dat op Bantuijnen zullen blijven 30 dackschoven en dat de koper met Petri van dit jaar, treden in de huur die de verkoper aan het erf Bantuijn nog is hebbende.

AT015b007         1678 – 12 April

Op de condities nabeschreven heeft juffr.Elisabeth Moij, weduwe van wijlen de heer burgemeester Schut zaliger, verhuurt aan Ghijsbert Henrickse wonend op Hamersveld, een partij land van het erf Ganzeweij, gelegen op Hamersveld. Strekkende van de Asschatter beek tot de veenkuilen toe.

Dit voor 5 jaren a 60 gulden jaarlijks.

AT015b007         1678 – 21 April

Huwelijk. Anthony Thonis wedn. van Aeltje Cornelis, wonend op Nederzeldert, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Thonissen, broer, ten eenre

En Gijsbertje Breunis j.d., mede wonend aldaar, toekomstige bruid geassisteerd met Cornelis Jans haar zwager.

Inbreng bruidegom zodanige beesten, inboedel en huisraad als hij bezit, aangenomen voor 350 caroligulden.

Inbreng diverse sommen penningen.

AT015b007         1678 – 22 Mei

Thonis Henricks verkoopt aan Henrick Lambertsz, wonend in Leusbroek, de hekken, tuiningen en vredingen op en om het land van het erf Middelbroek, competerende de heer Vastrick,

Wagen met de spantouwen, een zeug, de boekweit, haver op het veld, voor de som van 265 gulden, mede ondertekend door Henrick Gerrits Cruijf en Thonis Thijsen, buurman van Leusbroek.

AT015b007         1678 – 24 Mei

Huwelijk. Willem Maesz wedn. van Fijtgen Jans, wonende aan de Lodijk, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Cors Maesz, broer, ten eenre

En Weijmpje Wouters weduwe van Jan Splintersz, t.h. broer, geassisteerd met Gerrit Wouters, haar broer, ten anderen zijde.

Inbreng bruidegom 2 koeien, en een os, een weinig inboedel aangenomen op 125 gulden

Inbreng bruid, alzo zij niet van de boedel van haar man zaliger heeft genoten, niet anders als alleen nog mocht komen van de erfenis van Bessel Gerritse en zijn huisvrouw zaliger.

AT015b007         1678 – 7 Juni

Jan Aertse, grutter, verkoopt aan Bart Salomons Adriaensz van de Maath, 3 mergen land, gelegen in de polder van het Nieuwe Land. Belend aan de ene zijde Roet Aerts, aan de andere zijde de heer van Emiclaar. Koopsom 400 gulden.

AT015b007         1678 – 3 Aug

Overleden de heer Peter Luths in zijn leven schepen van deze stad, nalatende tot zijn weduwe Johanna van Blanckendaal.

Scheiding bij maniere van uitkoop gemaakt de 15e februari 1668 voor Notaris Willem van de Houve?? tot Utrecht.

AT015b007         1678 – 18 Okt

Huwelijk. Wij Willem Otten, j.m. wonende onder Stoutenburg, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Crijn van Resant, oom, en Henriekje Jans, j.d. mede wonend in Stoutenburg, geassisteerd met Cornelis Thonisse, haar stiefvader en Adriaantje Jacobsm haar moeder. Geen goederen vermeld.

AT015b007         1678 – 18 Okt

Johan Sprenger verhuurt aan Arent van Wichelink, huis, twee mergen land gelegen op het erf Hackhorst op Hamersveld voor 6 jaren a 58 gulden jaarlijks.

AT015b007                         1679 – 21 Jan

Huwelijk. Wij Maes Jans en Gerrit Volckertsz, neven, vanwege Gerrit Lamberts j.m., toekomstige bruidegom, wonende tot Zevenhuizen ten eenre

En Lambert Claes, oom en Geurt Willemse Quant, neef, vanwege Theuntje Claes, weduwe van Gerrit Maes, moeder, vanwege haar dochter Rijckgen Gerrits, j.d. toekomstige bruid ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 3/4 van de Koij, gelegen onder de poldre de Duijst; item de helft van een hofstede met het land groot 5,5 danmaten bij de bruidegom bewoond.

Inbreng bruid, land in de achterhoek en enig huisraad.

AT015b007         1679 – 24 Febr

Huwelijk. Wij Jan en Cornelis Henricksz, broer, vanwege Willem Henricksz, j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Peter Jans, vader, en Gerrit Jacobs, zwager, vanwege Marritje Peters, j.d., van Snorrenhoef, toekomstige bruid. ter anderen zijde

Inbreng bruidegom 1200 gulden. Inbreng bruid 150 gulden en een bed met toebehoren.

AT015b007         1679 – 7 April

Huwelijk. Gerrit Wouters, j.m., toekomstige bruidegom wonende in Leusden geassisteerd met Evert Wouters, goede vriend, ten eenre

En Wijmpgen Aert, laatst weduwe van thijs Gijsbertse Prins, toekomstige bruid wonend aan het Heetveld, geassisteerd met Henrick Aerts, haar broeder, ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 150 gulden. Inbreng bruid als bij de inventaris te zien is.

AT015b007         1679 – 26 Juli

Huwelijk. Claes Maesz, j.m., wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom ten eenre,

En Willempgen Aerts, weduwe van Peter Peelen wonend tot Zevenhuizen, Willem Peters mede in Zevenhuizen, broer en Adriaan Aerts wonende aan de Hogesteegh, oom, vanwege Henrieckje Peters, weduwe van Maes Lambertse wonende te Hoevelaken, toekomstige bruid ten anderen zijde

Inbreng bruidegom 700 gulden

Inbreng bruid inboedel, huisraad en haeflijke goederen als paarden, beesten koren enz. mitsgaders de huur volgens akkoord van 15 juli voorn. aan het erf en goed bij haar gebruikt. Ondertekend in Hoevelaken ten huize van de bruid.

AT015b007         1679 – 27 Juli

Bij boedelscheiding van Adriaan Henrick, overleden en daarna Barbara Meusdr. nalatende tot hun kinderen enz., vermeld in de boedel de Luttique Maath. Toegescheiden aan Bartholomeus Adriaanse.

AT015b007         1679 – 8 Okt

Huwelijk. Gerrit Lambertsz weduwnaar van Rijckje Gerritse toekomstige bruidegom, geassisteerd met Gerrit Volquerts, neef, ten eenre

En Geertje Jans, j.d., geassisteerd met Jan Brants, haar vader, en Dirck Cornelis, haar zwager,

Inbreng bruidegom de helft van huis en erf, hof, boomgaard samen ???? halft danmaten land gelegen in Zevenhuizen; de wederhelft is van de kinderen van Reyer Maesen, 3/4 deel van een koij, mede in Zevenhuizen, mitsgaders nog de helft van een mergen land op de Emiclaarse Eng onder Hoogland en zijn inboedel, have en vee. Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b007         1679 – 8 Okt

Huwelijk Pieter Dircks Heek wedn. tot Bunschoten en Jannetje Frans (van de Bij?) wonend op de Vruijdijck.

AT015b007         1679 – 12 Okt

Overleden op Hamersveld Henrick Henricks nalatende zijn weduwe Willempgen Gerrits en een zoontje genaamd Henrich Henricks.

Boedelscheiding tussen moeder en kind, geassisteerd met Gijsbert Henricks, oom van het kind,  voorkind. Het onderhoud en in voldoening van zijn vaders goed 200 gulden bij trouwdag of mondigheid en dan nog als hij van zijn moeder vertrekt gekleed met het beste kleed gelijk mij en huismans zoon gekleed is en als het met zijn stiefvader niet mocht accorderen dan zal de voorn. 200 gulden aan de mombers uitbetaald worden.

Aangetekend bij deze akte heeft Henrich Henricks zijn vaders goed ontvangen: 8 november 1709.

Aan de weduwe alle goederen van de boedel, inboedel, have en vee enz.

AT015b007         1679 – 13 Okt

Huwelijk. Geurt Simons, vader, Henrick Cornelis en Thimon Simons, ooms en mombers vanwege Simon Geurts, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Lamberts, oom, vanwege Willempgen Gerrits, laatst weduwe van Henrick Henricks, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 200 gulden. Inbreng bruid als bij boedelscheiding toegescheiden.

AT015b007         1679 – 31 Okt

Condities waarna Herman Dircks, zoon van Dirck Aerts en voor zoveel nodig is geassisteerd met Beerntje Roelen, weduwe en boedelhoudster van Dirck Aerts, willen verkopen een erf, huis en hofstede, berg en schuur met de landerijen daaraan behorende, groot 10 mergen, gelegen in het Nieuwland onder Hoogland.

Belend oostwaarts de Zevenhuizerweg, zuidwaarts de heer Sinapius, westzijde de Nieuwlandseweg en noordwaarts de Malenacker.

Belast met 880 gulden ten behoeve van de malen en 500 gulden ten behoeve van Assuerus van Dolre, wezende het voor erf en goed van de heren van………… het Zutphense recht.

Ingezet bij Jan Peterse Gort voor 2700 gulden en bij de slag de voorn. Jan Peterse Gort koper gebleven voor 2700 gulden.

AT015b007         1679 – 1 Nov

Huwelijk. Wij, Cornelus Jans en Willem Willems Hof, zwager vanwege Gosen Beernse Gerrits, j.m. wonend in Asschat, toekomstige bruidegom ten eenre

En Evert Gerrits , vader, Geurt Everts, broer,, Thijs Stevens, zwager en Jan Adriaans, neef, vanwege Jannitgen Eversd., j.d. wonende aan de Grift onder Leusden, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 500 gulden. Inbreng bruid (niet goed leesbaar) 200 gulden.

Zie ook 1681-12 oktober.

AT015b007         1679 – 4 Nov

Betreffende de Vruijdijck-Breevoott op Hoogland.

AT015b007         1679 – 4 Nov

Betreffende pachtschuld Cornelis Theunis Rap en Ariaentje Jacob. Erf in Stoutenburg, Cleijn Stoutenburg,

AT015b007         1679 – 9 Dec

Huwelijk. Wij Seger Ellerts, Gosen Ellertse en Jan Ellertse Koedijck, broers, JanRutten, zwager, vanwege Cornelis Ellertse Koedijck, j.m., toekomstige bruidegom, wonend op de Koedijck ten eenre

En Jan Gosenes, broer, Thimon Aerts en Gerrit Willems, zwagers, vanwege Woutertje Heijmans, j.d., toekomstige bruid, wonend in Stoutenburg ten andere zijde.

Inbreng bruidegom diverse stukken land en verder inboedel, huisraad, paarden, beesten, koren enz. als de bruidegom hebende is op het voorn. erf De Koedijck geëstimeerd 2200 gulden.

Inbreng bruid 250 gulden.

AT015b007         1679 – 17 Dec

Overleden Jan Henricks Verschuur, gewoond hebbende op Middelaar onder Stoutenburg, nalatende zijn weduwe Evertgen Wouters en Henrick en Wouter Jansz Verschuur, zonen, en Elisabeth, dochter.

Boedelscheiding. Aan de weduwe toegescheiden inboedel, huisraad, have en vee, wagens, ploegen, koren enz.

Staat van effecten en lasten aan de akte, waaruit blijkt dat het getimmer behalve het huis aan haar toe behoort en ook vermeldt dat zij aan pacht nog schuldig was aan de Domeinen ‘s land van Utrecht 250 gulden.

AT015b007         1679 – 19 Dec

Overleden op Dorresteijn, Engeltje Cornelis nalatende haar weduwnaar Dirck Jansz Dorresteijn, aldaar wonende en 3 kinderen als Jan, zoon, en dochters Cornelia en Attres??? Staat van de boedels opgemaakt doch weinig overgeschoten.

De voorn. Dirck Jans, geassisteerd met Cornelis Jordens, grootvader, en de Jorden Cornelisse, oom van de kinderen.

AT015b007         1679 – 19 Dec

Huwelijk. Cors Splinteren, broer en Melis Henricks, zwager, vanwege Herman Splintersz, j.m., wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Lambert Wouters, broer, en Willem Lamberts, oom, vanwege Evertgen Wouters, weduwe van Jan Henrick Verschuur op Middelaar, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 700 gulden, Inbreng bruid de haeflijke goederen als haar op 17 dec. is toegescheiden.

AT015b008         1680 – 9 Jan

Neeltgen Everts wonend aan het Heetveld, weduwe van Dirck Henricksz, geassisteerd met Abraham Isaacks, haar neef, verhuurt aan Gijsbert Everts, wonend op Voskuijlen en Gerritje Henricks, echtlieden, het erf en goed genaamd Ravensloot, gelegen aan het Heetveld onder Leusden, tegenwoordig bij Beernt Cornelis gebruikt

voor 6 jaren à 200 gulden jaarlijks.  De verhuurderesse behoudt aan haar de kamer.

AT015b008         1680 – 14 Jan

Comparant Jan Henricksen Brom, wonend in Princenhuijs onder Heiligenbergh, verklaarde hij comp. t.v.v. de heer Baron de Peters, heer van Engelenburgh en Asschat, dat omtrent St. Jan, midzomer 1679, geweest is ten huize van Geurt Simonsz, herbergier aan de Swartesteegh onder Hamersveld, dat aldaar (discours) met Cornelis Geurts, zoon van Geurt Simons, vallende over de questie tussen de heer Regurant en Jan Jacobs zijn compns zwager onder enige discours zei: ik heb gehoord dat Cornelis Hoofd van Huysduijnen alhier met Jan Jacobs, zittende drinken; onder andere zei Jan: bent ghij een geck dat ghij zo duijr van de heer van Heiligenbergh gehuurd hebt.

Nu zal ik oock van mijn land navenant willen hebben, dat Jan Jacobse daarop zei: wat zal ik daartegen doen.

Dat Hooft daarop antwoordde; ick sal u daer wel van helpen’ of dergelijke woorden in substantie presenterende hij attestant deze tot alle tijd na desnoods sijde dit onder ede te sterken.

Gepasseerd op de Heiligenbergh ten presente van Thielman Beens, schout van Leusden c.s.

AT015b008         1680 – 16 Jan

Overleden, Aert Maesz Quant, nalatende zijn weduwe Weijmpgen Jans en een dochtertje, Jannitgen Aerts Quant.

Boedelscheiding tussen moeder en kind geassisteerd met Gerrit Maes Quant en Reyer Jans als ooms van het kind.  Zie hieronder.

AT015b008         1680 – 16 Jan

Huwelijk. Thimon Jacobs, j.m. wonend onder Hoogland, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Volquen Jans van Velzen, zijn neef en Weijmpgen Jans, weduwe van Aert Maesz Quant.

AT015b008         1680 – 19 Jan

Overleden Elisabeth Willems zaliger, weduwe en boedelhoudster mitsgaders lijftochteresse van Jacob Rijcks van Esvelt zaliger, nalatende hun erfgenamen Rick Jacob van Esvelt, Jannitgen Jacobs van Esvelt, gehuwd met Claes Claesz vd Poll. Geertje Jacobs van Esvelt, gehuwd met mr. Jan Eijkenhuizen, binnenvader van het weeshuis alhier.

In de boedel de helft van het erf en goed De IJzeren Aers onder Hoogland.

Dit goed wordt toegescheiden aan Claes Claesz van de Poll. De wederhelft behoort aan mr. Willen van Geyn.

En het land genaamd Sweijnevoort wordt toegescheiden aan mr. Jan Eyckmeijer.

Belend aan de ene zijde het erf De Driftakker, de andere zijde n.n. tot Utrecht.

AT015b008         1680 – 1 Febr

In deze akte van verklaring blijkt dat Jan Jacobse huurder is of was van het erf Princenhofstede.

AT015b008         1680 – 20 Febr

Huwelijk. Brant Lambertz, j.m., toekomstige bruidegom wonend in Stoutenburg, geassisteerd met Adriaan Everts mede wonend in Stoutenburg, goede vriend, en IJtgen Peters, weduwe van Wouter Helments mede wonend in Stoutenburg, geassisteerd met haar broer Gerrit Peters, schepen van Stoutenburg.

AT015b008         1680 – 1 Maart

Overleden Jannitgen Cornelis, laatst weduwe van Henrick Wouters, nalatende haar erfgenamen Evert Hendricks Buys, Reynertgen Henricks Buys, in haar leven gehuwd met Geurt Simons, wonend aan de Swartesteegh, die nagelaten heeft een dochtertje genaamd Jannitgen Geurts en Willempgen Henrick Buys, jonge dochter.

Boedelscheiding tussen de kinderen.

Aan Geurt Simons toegescheiden o.a. een grafstede op het koor in de Leusder kerk daar de voornoemde Reyertgen Henricks in begraven is.

AT015b008         1680 – 28 Juni

Overleden Evert Adriaans, nalatende zijn weduwe Theuntje Willems, wonend op de Hogencamp onder Hoogland, en een dochtertje genaamd Aeltgen Everts.

Boedelscheiding met assistentie van Henrick Willems, broer van de weduwe, Dirck Rijcks (haar toecommende man) , Jan Adriaens wonende op Schutterhoef, En Henrick Willems, wonend in Asschat, ooms van het kind.

AT015b008         1680 – 30 Maart

Huwelijk. Assuerus Willems, weduwnaar van Evertje Geurts, wonend in Zevenhuizen toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Geurts, zwager, ten eenre

En Aeltgen Jans, j.d., toekomstige bruid, geassisteer met Jannitgen Volckers, haar moeder, en Claes Jans van Velzen, haar broer.

AT015b008         1680 – 23 April

Staat en boedel van Thonis Wouters als weduwnaar en boedelhouder van Geertje Claes.

Waaruit blijkt dat zij wonen op Hoogland.

AT015b008         1680 – 2 Juli

Ghijsbert Brants verhuurt aan Jacob Peters een erf en goed, huis en landerijen, gelegen op Hamersveld (invoegen hetzelve bij de verhuurder gekocht is)

6 jaren a 110 gulden voor het 1e jaar; 130 gulden voor de laatste 5 jaren.

Naschrift: in de akte verklaart Jacob Otten de huur overgenomen te hebben.

AT015b008         1680 – 12 Juni

Condities en voorwaarden waarna Ghijsbert Brants als gem. van Willempgen Thonis Keyers  laatst weduwe van Rutger Rutgers, als boedelhouder van dezelve, wil verkopen een erf en goed, huis en hofstede, berg en schuur met 20 mergen land daaraan behorende gelegen op Hamersveld.

Aan de oostzijde de Asschatterbeek, zuidwaarts Johan Sprenger, westwaarts juffr.van Westreenen en noordwaarts Peter Laren, de Asschatterweg en Aert Matheuss van de Maeth., wezende daar omtrent, thiendvrij, 4,5 mergen.

Belast met 1100 gulden; van Grietgen Wulpherts 1400 gulden ten behoeve van Ghijsbert Brants en nog 250 gulden ten behoeve van Lambert Wouters.

Koper Ghijsbert Brants voor 3000 gulden voor zichzelf of vervolgens die hij zal nomineren.

(Blijkbaar zelf koper gebleven.)

AT015b008         1680 – 14 Mei

Justus van Sonsbeeck als possesseur van de Vicarie waaraan het nabeschreven land specteert, verhuurt aan Ghijsbert Petersz en Lijsbeth Beerns, toekomstige echtelieden, het erf en goed bij de voorn. Lijsbeth Beerns als weduwe van Gerrit Wulphers zaliger, tot nog toe gebruikt en het erf gelegen op Moorst onder Woudenberg; het getimmer daarop staande behoort aan de huurders. Pachttijd 8 jaren a 125 gulden jaarlijks.

(Opm.: de huurcontracten van deze erven gaan in op Pinksteren.)

AT015b008         1680 – 14 Mei

(Vermeld) Liquidatie gehouden tussen de heren Johan Temminck en Marcus Broen, bijde als gemachtigden van hun respectieve schoonmoeders ten eenre

en Elisabeth Both, weduwe van Henrick Oucoop en Isaak Da…. en verdere erfgenamen, betreffende over de portie ofwel?? het 12e part haar in het erf Calveen competerende.

Verrekening in penningen (verder over het erf niets vermeld.)

AT015b008         1680 – 27 Mei

Onder condities en voorwaarden nabeschreven hebben Seger Ellerts en Sligtenhorst, Gosen Ellerts op de Koedijck onder Stoutenburg, Jan en Aert Ellerts wonende alsnog op het erf Koedijck, bij hun moeder zaliger gebruikt, Jan Rutten op Hamersveld, gehuwd met Rutgen Ellerts en Thonis Willems, …………. gehuwd met Petertgen Ellerts, naast Cornelis Ellerts haar broer, kinderen erfgenamen van Cunertgen Rutgers hun moeder en schoonmoeder zaliger, die weduwe was van Ellert Jans.

Zij verkopen aan Cornelis Ellerts voornoemd alle zodanige paarden, koeien, beesten enz. alles wat tot de koeienhouderij en bouwerij behoort, koren en inboedel en huisraad voor de som van 1800 gulden.

AT015b008         1680 – geen datum

Liquidatie van goederen (o.a. haaf en beesten, getaxeerd op 430 gulden; koren, gras enz. getaxeerd op 560 gulden 10st.) tussen Jan Jurphaes van Lijnden en Roelof Thonis wonend op De Treek.

AT015b008         1680 – 25 Juni

Huwelijk. Wij, Thimon Simonsz en Weijntgen Cornelis, echtlieden, wonend in Stoutenburg, ouders, en Gerrit Roelen, oom, vanwege Simon Thimonsz, j.m. wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom ten eenre

En Arris Aerts van Roomen, broer, en Jacob Jans, zwager, beiden wonend op Hoogland, vanwege Eultgen Aerts van Roomen, weduwe van Wouter Ghijsberts, wonend tot Zevenhuizen, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 100 gulden

Inbreng bruid haar haeflijke goederen als bij maegenscheid aan bedeeld.

(De weduwe Eultgen Aerts van R. had 3 kinderen: Dirck en Ghijsbert zonen, en Geertje, dochter. Vermeld in de boedels, 25 juni).

AT015b008         1680 – 25 Juni

Huwelijk. Wij Thonis Peters, goede vriend, vanwege Evert Jacobse j.m., wonend op Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Adriaantgen Jans, weduwe van Cornelis Everts wonend te Woudenberg en Dirck Cornelisse, mede wonend aldaar, broer, en Evert Wouters, vanwege Henriekje Cornelis, j.d. van Woudenberg

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, koren enz.

Inbreng bruid 400 gulden.

AT015b008         1680 – 2 juli

Claertgen Jans weduwe en boedelhoudster van Thonis Brants, wonend op Hamersveld, geassisteerd met Henrick Thonis haar zoon, bij uitkoop verkocht aan Peter Wulpherts, wonend op Santbrinck, de koeien en kalveren en alles wat tot de bouw en koeienhouderij behoort, en het koren staande op het goed van het kind van Capitein d’Abbach als de heer Sevender.

Dit voor de som van 400 gulden. Hiervan in mindering de pachtpenningen als deze voornoemde Claertgen Jans schuldig is aan de rentmeester van het kind van de heer Abbachs kind.

AT015b008         1680 – 9 Juli

Overleden op Hamersveld Weijmptgen Thimons nalatende haar weduwnaar Peel Willems Hoff, en een zoontje Willem.

Scheiding tussen vader en kind geassisteerd met Gerrit Henricks wonende te Leusden, oom van moederszijde en Thonis Peters, oom van vaderszijde.

Toegescheiden aan de weduwnaar alle goederen van de boedel, have, inboede, vee, enz.

AT015b008         1680 – 25 Juli

Ghijsbert Rijcks, schout en Fijtgen Jacobs Peelen Beeckmansdr., echtelieden, verkopen aan Dirk Jansen van Bavoort en Trijntgen Reyers mede echtlieden, een kamp land genaamd de Plascamp, gelegen in Leusbroek.

Daar aan de ene zijde Jan Willems Swarts erfgenamen en aan de andere zijde Johan Schade, groot 3 mergen.

De verkopers bij maegenscheid tussen de erfgenamen van Jacob Peelen Beeckman en Geurtgen Jans in het leven echtelieden aanbekomen. Koopsom 300 gulden.

AT015b008         1680 – 9 Nov

Huwelijk. Wij Dirck Jans, vader, Gerrit Clemens, zwager, vanwege Jan Dircks, weduwnaar van Jannetgen Henricks wonend onder de polre De Haer, toekomstige bruidegom ten eenre

En Bart Peters, vader, Ghijsbert Maes, zwager, Aert Meyns, oom, vanwege Gerbrecht Barten, j.d. wonend aan De Slaagh, toekomstige bruid, ter anderen zijde

Inbreng bruidegom inboedel, huisraad, have en beesten enz.

Inbreng bruid 140 gulden en een bed en kast.

AT015b008         1680 – 7 Dec

Huwelijk. Wij, Jan Meynsz, broer, en Buys Brantse, zwager vanwege Aert Meynz, wonend op Sneul, weduwnaar van Neeltgen Melis, toekomstige bruidegom ten eenre

En Wouter Lumans, broer, vanwege Gerbracht Lumans, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 3 mergen land buiten Zevenhuizen en een half mergen op de Sneulder Engh alles onder Hoogland. Inbreng bruid 900 gulden.

AT015b008         1681 – 4 Jan

Op voorwaarden nabescheven heeft Steven Peters weduwnaar van Dirckje Wouters zaliger, verkocht aan Gerrit Wouters, weduwnaar van Meijntje?? Aerts, 4 mergen land met huis en hofstede enz. gelegen onder de polre van het Nieuwe land, ger. Hoogland.

Belend oostwaarts weduwe van Peter Jansz, zuidwaarts Roel Aerts, westwaarts Boelhouwer en noordwaarts de Malen. Koopsom 400 caroligulden.

AT015b008         1681 – 21 Jan

Overleden in Zevenhuizen Willem Peters nalatende zijn weduwe Geertje Henricks en tot zijn erfgenamen Willempgen Aris, weduwe Peter Pelen, Zijn moeder.

AT015b008         1681 – 21 Jan

Heer Johan van Meerveen vanwege zijn moeder, en Wouter Lumans, gemachtigde van juffr. Agatha Schaep, weduwe wijlen Jonkheer Everard Meyster zalige, verhuurt aan Jan Lambertse wonend te Zevenhuizen, een hofstede met de landerijen groot 18 danmaten. Strekkende van de Laak af tot de Zevenhuizerweg. Voor 3 jaren a 150 gulden jaarlijks.

AT015b008         1681 – 31 Jan

Huwelijk. Wij Jan Jacobs, zwager, en Thonis Everts, vanwege Geurt Henricks Bron, j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Aeltgen Rutgers, weduwe van Henrick Reyers, moeder, en Henrick Rutgers, oom, vanwege Geertgen Henricks. Inbreng bruidegom 300 gulden. Inbreng buird 200 gulden.

AT015b008         1681 – 13 Maart

Bewijs van Ontvangst van 19 gulden 8st. door de mombers over de kinderen van Jan Aerts gewoond hebbende op de …….. in Stoutenburg.

Mombers waren Gosen Aerts en Thimon Aerts.

AT015b008         1681 – 19 Febr

Anthony Jacobse van Soest, timmerman, tot Amersfoort voor de ene helft en gem. van Eimptje Cornelis van Lockhorst, weduwe van Peter Jacobs van Soest, verkoopt aan de heer Jacob Baron de Petersen, Heer van Heijligenberg, Asschat enz.,

De helft van een perceel land genaamd de Hoge Wetering Maeth, wezende de helft van de weteringen maeth.

Belend oostwaars de landen van Hamersveld, zuidwaarts de heren koper en De Grift, west- en noordwaarts de heer koper met zijn wetering maath.; leenroerig aan Huize Lockhorst.

Koopsom 1000 gulden.

AT015b008         1681 – 18 Maart

Verkoop van 1,5 mergen land op de Emelaarse Engh, door de erfgenamen van Aert Dirck van Roomen. Koper Gerrit van Deventer als gem. Cornelis van Loenen.

AT015b008         1681 – 29 Maart

Overleden Reyer Elbert nalatende zijn weduwe Lijsgen Thonis en een dochtertje, Aeltgen Reyers. Boedelscheiding met assistentie van Henrick Barten en Jan Jansz als ooms van het kind. Aan de weduwe toegescheiden de goederen van de boedels, zo van paarden, koeien, wagens, ploeg enz.  Zie ook volgende akte.

AT015b008         1681 – 29 Maart

Huwelijk. Wij Peter Gerrits, zwager vanwege Willem Jansz ………., j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Reyer Beerns, zwager, vanwege Lijsgen Thonis, weduwe van Reyer Elberts wonende te Hoogland, ten anderen zijde.

Inbreng ter wederwijze zodanige goederen als zij bezittende.

AT015b008         1681 – 1 April

Huwelijk. Aert Ghijsbertse,  j.m., wonend in Leusderbroek, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Aeltgen Rutgers zijn moeder, en Herman Ghijsbertse, broer, ten eenre,

En Heijltje Dircks, j.d., van Hoogland, toekomstige bruid, geassisteerd met Geertje Roelen, weduwe van Dirck Aerts, behoud moeder, ten andere zijde

Inbreng bruidegom een hofstede met de landerijen gelegen in Leusderbroek en Zuurbroek, resp. zoals de bruidegom die van de weduwe van Cornelis Jacobs gekocht heeft; daarboven nog de have en beesten enz. Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b008         1681 – 5 April

Huwelijk. Dirck Bart Peters, oom, vanwege Thomas Aerts, j.m., toekomstige bruidegom van Hoogland ten eenre

En German Rijcks, broer, en Henrick Rutgers, oom, vanwege Metgen Rijcks, j.d., mede van Hoogland, toekomstige bruid te andere zijde.

AT015b008                         1681 – 19 April

Huwelijk. Jan Jordens, j.m., op Emiclaar, toekomstige bruidegom, geassisteerd met IJtgen Cornelis, laatst weduwe van Claes Everts, zijn moeder, en Neeltgen Jordens, weduwe van Volquert Adriaans, zijn zuster, en mevrouwe Gijsbertha Cecilia van de Borgh, douarière van wijlen de heer van Emiclaar, ten eenre

En Aertje Reyers, j.d., wonend mede op Emiclaar, toekomstige bruid, geassisteerd met Reyer Willems, Op de Geer, ten andere zijde

Inbreng bruidegom 600 gulden. Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b008         1681 – 21 April

Herman Dirck, zoon van Dirck Aerrts, heeft 31 oktober 1679 (zie aldaar) verkocht aan Jan Peters Gort, een hofstede en landerijen groot 10 mergen, gelegen in het Nieuweland, onder Hoogland en speciaal schiltvrij, wezende leengoed van Luttiquewede en bij haar Ed.Mog. bij Plakaat is bekend gemaakt dat alle novalia en landerijen die geen schiltgeld geven, moeten worden aangebracht in hetzelfde. Is geschied voor data van verkoop.

Verdere regeling van de kooppenningen.

AT015b008         1681 – 29 Mei

Bartholomeus Anthonius van de Maath verkoopt aan Aert Meynze wonend op Hoogland een kamp land groot 3 mergen gelegen in het Nieuwe Land onder Hoogland.

Daar aan de ene zijde Wouter Cornelis en andere zijde de vrouwe van Emiclaar,.

Koopsom 200 gulden.

Daartegen verkoopt Aert Meynze aan Bartholomeus Adr. van de Maath weer 5 danmaten land in De Duijst.

AT015b008         1681 – 6 Juni

Huwelijk. Lambert Jans wonende bij de Heiligenbergh onder Asschat, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Rutger Reyers vanwege Jannetgen Reyers Buijs toekomstige bruid wonend tot Amersfoort.

AT015b008         1681 – 26 Juni

Betreffende Daatselaar in Stoutenburg 7 juni 1681.

AT015b008         1681 – 8 Juli

Op condities nabeschreven hebben Peter Cornelis en Jan Jacobse, oom, als mombers van de nagelaten kinderen van Cornelis Jacobs en Jacobje Ghijsbertse, wonend in Leusderbroek, verkopen aan Aert Ghijsbertse wonende in Leusderbroek alle zodanige have en beesten enz. zoals het bevonden is op het goed bij hem, Aert Ghijsbertse, competerende ter somme van 575 caroligulden. Zie ook 1 april.

AT015b008         1681 – 26 Aug

 Woutertje Brands, weduwe van Henrick Aeriens, wonend in Leusbroek, zij verkoopt aan Willem Jans en Evertje Jans, echtlieden, mede wonend in Leusbroek, alle have, inboedel, vee, ploegen enz. Dit alles zoals de weduwe het zelf op het goed van De Poth en de heer Peter Vastrik hebbende is. Dit voor de som van 300 gulden.

AT015b008         1681 – 8 Okt

Huwelijk. Wij Wouter Reyers en Wouter Ghijsbertse, zwager, vanwege Reyer Maesen, laatst weduwnaar van Neeltgen Reyers wonende op De Poth in Overzeldert ger. Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Reyer Dircks en Dirck Dircks en Henrick Dircks vanwege Geertje Dircks, j.d. toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom zijn goederen, have en beesten als anders als hij bezit. Gewaardeerd op 400 gulden en het moedersgoed van zijn voorkind genaamd Maes Reyers.

Inbreng bruid 50 gulden.

AT015b008         1681 – 10 Okt

Liquidatie gehouden tussen Ghijsbertje Jans, weduwe en boedelhoudster van Oth Rijcks in zijn leven gewoond in Snorrenhoef, geassisteerd met haar zoon Thonis Otten.

AT015b008         1681 – 12 Okt

Op condities nabeschreven hebben Gerrit Evertz, Thijs Stevens als vader en voogd van zijn onmondige kinderen bij hem verwekt aan Marritgen Everts, zijn huisvrouw zaliger. Goosen Gerrits gehuwd met Jannitgen Everts, Aeltgen Everts, j.d., mitsgaders Thonis Wouters en Henrick Wouter, voogden van Henrick Everts onmondige nagelaten zoontje van Evert Gerritse, hun vader en schoonvader zaliger en erfgenamen: zij verkopen bij uitcoop aan Evert Evertsen haarlieder broer en zwager, alle zodanige paarden, beesten, koren, wagens, ploegen enz., inboedel en huisraad, alles wat hun vader resp, schoonvader heeft nagelaten voor 800 gulden.

En deze condities dat de voornoemde Evert Evertsen zal in kost en drank onderhouden het voornoemde zoontje Henrick Everts de tijd van 1,5 jaar mits dat de voornoemde H.E. 5 maanden zal schoolgaan en als in deze winter in Leusbroek of Hamersveld geen school gehouden wordt, zal hij toekomende winter in de stad school gaan.

Ondertekend op De Grift (onder Leusden).

AT015b008         1681 – 14 Okt

Lambert Jans verkoopt aan Aeltgen Rutgers weduwe van Reyer Reyerse wonend in de stad, het derde deel van zeven vierdel mergen land, gelegen in De Hoef op Rollecoot.

AT015b008         1681 – 14 Okt

Overleden in de Clapmuts op Hoogland, Evert Peters, nalatende zijn weduwe Neeltgen Gerrits en 4 kinderen als Peter en Gerrit, Aeltgen en Geertgen, alle nog onmondig.

Boedels tusssen moeder en kinderen.

AT015b008         1681 – 14 Okt

Huwelijk. Bart Henricks mondige bestorven j.m. toekomstige bruidegom ten eenre

En Neeltgen Gerrits, weduwe van Evert Peters, geassisteerd met Rutger Gerrits, broer, ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 400 gulden

Inbreng bruid als bij maagenscheid, inboedel, have, vee, koren enz.

AT015b008         1681 – 28 Okt

Huwelijk. Buijs Thonisz, broer, vanwege Heyman Thonis, j.m. wonend in Asschat, toekomstige bruidegom ten eenre

En Evert Evertse, broer, Gosen Beerntz, zwager en Henrick Willems, neef, vanwege Aeltgen Everts, j.d., wonend in Leusden, toekomstige bruid.

AT015b008         1681 – 12 Nov

Staat van de boedel van Evert Gerritse, gewoond hebbende op het erf De Grift onder Leusden, laatst weduwnaar van Trijntgen Henricks, enz. (boedelbeschrijving).

Evert Evertsen heeft de boedel aangenomen voor 800 gulden.

Verder uitgebreide beschrijving (als gewoonlijk).

Baten en lasten vermeld in de lasten, 50 gulden per rest pachten aan de pander ’s Hoofds Land van Utrecht.

AT015b008         1681 – 11 Nov

Huwelijk. Wij Gerrit Everts, broer, Gerrit Thonis, goede vriend, vanwege Evert Evertsz. j.m. wonende op De Grift onder Leusden, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Peter Saren en Elbertje Jans, echtlieden, ouders, Evert Peters, broer en Jan Saren, oom, vanwege Willempje Peters, j.d. wonend in Hamersveld, toekomstige bruid ten andere zijde

Inbreng bruidegom, als bij boedelscheiding toegedeeld

Inbreng bruid, 300 gulden, bed en toebehoren.

AT015b008         1681 – 23 Nov

Overleden Marritje Faes, weduwe en boedelhoudster van Henrick Willem Meusz, nalatende haar erfgenaamen Jan, Cornelis, Henrick en Willem Henricksz, zonen , mitsgaders de kinderen van Faes Henricks en Marritgen Henricks, en terwijl de voornoemde weduwe zaliger in haar leven de voorschr. kinderen van Henrick Willem Meusz hadde uitgekocht en had nagelaten zeker erf en goed genaamd De Wetering, gelegen op Hamersveld.

De erfgenamen verrekenen de boedel met elkander (extract van de boedel in de akte aanwezig).

Het erf De Wetering wordt toegescheiden aan Jan Henricks zodanig als zijn ouders zaliger het hebben bezeten. Op het Extract vermeld.

Het erf en goed De Wetering geëstimeerd op 2000 gulden.

Item de boedel, haaflijke goederen bij Cornelis Henricks 1673 gekocht (met het koren) bij hem verkocht voor 400 gulden.

De acker in het Aland, 200 gulden.

Ondertekend. Jan Hendricksen van Hamersveld,  Cornelis Hendricks, Wijllem Hendrijcks, Hendrick Jansen.

Punt 1: bevestiging van afrekening en ontvangst het volgende: Cornelis Ghijsbertse Schothorst, zoon van Marritgen Henricks, 19 jan.1685.

Punt 2: Bekennen wij, Adriaan Jacobsz en Marrijtgen Faes, echtlieden welke Marritgen, een dochter is van Faes Henricksz, afgerekend te hebben.18 Juni 1686.

Punt 3: Verklaring van ontvangst door Johannes Peterssen van Donckelaar, gehuwd met Grietje Ghijsbertse Schothorst, die een dochter is van Marritgen Henricks.

Verklaring van ontvangst door Henrick Faes, zoon van Faes Henricks, 2 dec 1698.

AT015b008         1681 – 25 Nov

Overleden aan De Laek onder Zevenhuijsen, Claes Jacobs, nalatende zijn weduwe Geertje Everts en 4 kinderen: Jacob Claes, en Aeltje, Teunrtje en Annigen Claesdr., nog onmondig. Boedelscheiding geassisteerd met Henricks Henricks, neef van vaderszijde, en Herman van de Meulen, oom van moederszijde.

Aan de kinderen toegescheiden vadersgoed. Aan de weduwe het getimmer staande op de grond van het Vrouwenconvent. Inboedel, have, vee enz.

AT015b008         1681 – 25 Nov

Huwelijk. Jan Jans van Doorn, j.m., toekomstige bruidegom en Geertje Evertse, weduwe van Claes Jacobs,.

Bruidegom geassisteerd met zijn moeder Ruijsje Cornelis van Dorn, laatst weduwe van Thonis Thonisz.

Bruid geassisteerd met Herman van der Meulen, zwager, en Elbert Aelten van Couwenhoven, neef.

AT015b008         1681 – 9 Dec

Jan Arrisz wonende aan de Hogenheert, huurt 2 mergen land genaamd De Vagencamp onder Hoogland.

AT015b008         1681 – 9 Dec

Huwelijk. Evert Evertsz, broer, Jan Adriaansz, neef, en Cornelis Henricks, goede vriend, vanwege Gerrit Everts, j.m., van Leusden, toekomstige bruidegom

En Peter Jans, vader, Ghijsbert Petersen, broer, Willem Henricks, zwager, vanwege Evertie Peters, weduwe van Gerrit Jacobs, wonend in Stoutenburg, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1500 caroligulden en een stal immen

Inbreng bruid paarden, beesten, vee enz. koren en verder wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT015b008         1681 – 1 Mei

Huwelijk. Wij, Albert Thonisse Voskuijlen, broer, vanwege Jan Voskuijlen j.m., wonend op Voskuijlen, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Cornelis Gerrits, broer, en Gabriel de Vries, zwager, Gijsbert Jan en Willem Cornelisse Boor, ooms, vanwege Marritje Gerrits van Langelaer, j.d., wonend op de Bleijk?? toekomstige bruid,

Inbreng bruidegom 6 mergen land op Voskuijlen genaamd …….. plaetsie, en inboedel, have en vee, wagens enz. wat tot de koeien- en bouwerij behoort, geëstimeerd op 1500 gld.

Inbreng bruid 700 gulden.

AT015b008         1681 – 13 Dec

De heer Cornelis Moyart, medisch dokter en Sampson Spiegel, gehuwd met Catharina Moyart, tesamen erfgenamen van Cornelis Moyaert en jufr. Maria van Hulten, zaliger, in het leven echtlieden.

Zij verhuren aan Peter Gerrits en Trijntgen Jans Lachende, echtlieden,wonend op Hamersveld, zeker erf en goed gelegen op Hamersveld met het achterhuis daaraan behorende, uitgezonderd de boomgaard en de hof voor het huis.

6 jaren ingaand Petri ad Cathedram, 22 febr 1682, voor de som van 175 caroligulden jaarlijks. De ongelden die vermits de oorlog, op het huis en de landerijen gezeten, behoeven zij niet te betalen.

De vorige huurder Jan Simonsz doet bij cessie over aan de landheren: 2 paarden voor 50 gulden; 5 koeien, 1 pink, 1 vaars voor 100 gulden; 2 keuen 2 gulden; koren in de berg en op de balk 130 gulden; 2 wagens, 1 ploeg, 2 oude eggen; thuijningen, hekken enz. 30 gulden. Geëstimeerd bij Evert Elisz en Thimon Henricks.

Deze nieuwe huurders nemen dit over.

Verder nog een zeuning, een wan, een ton, tobbe, greep, schoppen, vlegels, 2 leren voor 8 gulden;  een karn, een stop, 2 melkvlooten en een baktrog voor 3 gulden.

4 Hennen met een haan, 1gulden 10 st.

AT015b009         1682 – 31

Overleden in De Birkt, Heerlijkheid Isselt.

Weijmptgen Jans nalatende haar weduwnaar Jan Rutten en 2 kinderen: Marritgen en Aeltgen.

Boedels tussen vader en kinderen.

AT015b009         1682 – 1 Febr

Huwelijk. Wij Henrick Boelen en Ghijsbert Jans, zwagers van wege Jan Thonisz wonend in Asschat, weduwnaar van Henrickje Jacobs, toekomstige bruidegom ten eenre

En Jan Henricks Bron en Henrick Henricks Bron, broers en Johan Springer, goede vriend, vanwege Theuntje Henricks Bron, weduwe van Jan Jacobse, wonend onder Hamersveld, toekomstige bruid. Beiden hadden een voorkind uit eerste huwelijk.

AT015b009         1682 – 10 Febr

Willem Cornelisse Boor, wonend in De Birkt op Middelhoef, heeft pachtschuld en doet de boedel van paarden, koeien, pinken, 83schapen met 10 lammeren, wagens, ploegen enz. op Middelhoef en de Aelderhorst over aan de erfgenamen van de heer Jacob Reepmaker, zaliger, zijn landheer. 

AT015b009         1682 – 16 Febr

Juffr. Margaretha van Westrhenen, weduwe van wijlen heer Simon van Osterhof, bij het recht van cessie van Thonis Henrick bekomen, nae voorgaande estimatie verkocht aan Peel Willemse Hof, wonend op Hamersveld, 1 paard, 3 kalfkoeien, 1 zeug,  varken voor 77 gulden. Het koren, wagen/ploegen enz. gelijk het bij Thonis Henricks is gelaten, tezamen alles voor 146 gulden.

AT015b009         1682 – 20 Febr

Huwelijk. Henrick Helmerts, Adriaan Thijsz, Dirck Thijsz en Thonis Thijsz, broers, Gerrit Rijck……., zwager, vanwege Helmert Thijsz op Hardevelt, weduwnaar van Marretgen Roelofs, toekomstige bruidegom ten eenre

en Reyer Beerns en Thonis Aerts, en Geurt Aertsz …… neven, mitsgaders Thimon Henricks, goede vriend, vanwege Willempgen Gerrits, weduwe van Willem Thonisz, wonend in Stoutenburg, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom zodanig goederen als met zijn voorkinderen gemeen zijn, competerende, en bij scheiding hem worden toegescheiden

Inbreng bruid zodanige landerijen als zij bezit, de inboedel, huisraad, koren in de bergen, paarden, beesten enz. Gewaardeerd op 2600 gulden.

AT015b009         1682 – 1 Maart

Overleden op Ceulhorst Cornelisje Willems, nalatende haar weduwnaar Thonus Otten en 2 zonen: Jan en Willem Hermans van haar eerste man, Herman Petersz.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen, geassisteerd met Bart Peters, Adriaan Peters, ooms van vaderszijde; Cornelis Meusz en Marten Henricks, neven, van moederszijde.

De boedel geëstimeerd bij Willem Peters en Thonis Everts, schepen van het Hogeland.

Aan de weduwnaar toegescheiden de goederen van de boedel, inboedel, have, vee enz.

Memorie van de staat van de boedels (in de akte aanwezig) waaruit blijkt dat hij pachter was van Jacob Jorden van Westrhenen.

AT015b009         1682 – 2 Maart

Vermelding hofstede Sandendael, staande buiten de Slijckpoort.

AT015b009         1682 – 3 Maart

Huurcontract van 2 percelen land genaamd Groot Lommen onder ter Eem, groot 18 danmaten.

AT015b009         1682 – 27 Maart

De erfgenamen van Thonis Thonisse Keuyer en Metje Jans, in het leven echtlieden, verhuren aan Thonis Thonisse Keuijer en zijn huisvrouw, het erf en goed Clein Santbrinck, met de landerijen daaraan behorende. Was reeds bruiker.

Voor 6 of 3 jaren, ingegaan dit jaar Petri 1682 a 138 caroligulden jaarlijks. Uitgezonderd de ongelden die vermits de oorlog op de eigenaars bezet zijn.

Een lijst van allerlei onkosten e.d., pachten is bij dit huurcontract, waaruit blijkt dat hij nog pacht schuldig was met aftrek van allerlei onkosten, getekend 12 juli 1689.

AT015b009         1682 – 6 april

Arris Aerts van Roomen, c.s., verkopen

 I) 6 danmaten land gelegen buiten Zevenhuizen en

II) 3 mergen land gelegen op Calveen, uit het erf bij Gosen Aerts gebruikt.

Koper perceel I is Jacob Rutgers van Oudendoelen.

Koper perceel II is Gerrit Maesen Quant, opgehouden.

AT015b009         1682 – 25 April

Verkoop door de erfgenamen van Dirck Henricks en Neeltgen Everts, in het leven achtlieden, wonend op een Hofstede in Leusden genaamd Ravensloot, groot tussen de 50 en 62 mergen gelegen aan het Heetveld bij Leusden, bij Ghijsbert Everts gebruikt.

Strekkend van de Woudenbergse Grift tot aan de Amersfoortseweg toe, aan de zuidzijde de Woudenberger gemeente een noordwaarts juffr.de Ridder van Groenensteijn, gelegen zijn met een schaapsdrift op de Leusder Berg, wezende thins en keurmedig goed van de Domeinen van Utrecht, belast met 4 gulden 16 st. jaarlijks voor thins en een mud en 2 schepel rogge, tot hondekoren, bij de bruiker betaald.

Ingezet bij Rijck Everts van Stuijvenberg??? 4850 gulden.

Bij de slag opgehouden voor 850 gulden meer dus 4900 gulden.

Item nog 4 danmaten in de Polder de Staer, strekkende van de Loodijck tot achter aan de Haerse Wetering toe; oostwaarts de heer Everardus Haverloo en westwaarts de gemeente Haer. Koper Jan Henricks op Droffelaer voor 385 gulden.

Hij tekent Jan Henricks van (Hamersveld), item nog 3 danmaten in dezelfde polder en in Bunschoten.

AT015b009         1682 – 5 Mei

Dirck Rijcks gehuwd met Theuntje Willems, wonend op de Hogencamp, verkopen aan Jan Brands op Zeldert 2,5 danmaten land in Nederzeldert.

AT015b009         1682 – 12 Mei

Overleden op Santbrink, (plaats niet genoemd) Marritgen Everts nalatende haar weduwnaar Thijs Stevens en 3 kinderen: Steven Thijssen, Jannitgen en Aeltgen Thijsen.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen, geassisteerd met Gerrit everts en Gosen Gerrits als ooms van de kinderen.

Aan de weduwnaar toegescheiden de goederen van de boedels als paarden, beestenen al hetgeen tot bouw- en koeienhouderij behoort.

AT015b009         1682 – 16 Mei

Corten staat van goederen van Jan Lamberts, wonend aan de Laak, onder Zevenhuizen, als weduwnaar van Marritgen Ghijsberts c.s., overleden op 30 maart van dit jaar.

AT015b009         1682 – 16 Mei

Huwelijk. Wij, Jan Otten, zwager, vanwege Jan Lamberts wonend aan de Laak, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrickje Henricks Beeck, weduwe van Peter Janz, moeder, Aert Peterse, broer, Claes Elbertse, oom, en Roel Aerts, neef, vanwege Theuntje Peters j.d., van het Nieuwe Land., toekomstige bruid.

AT015b009         1682 – 30 Mei

Overleden op Zeldert, Dirck Cornelis, nalatende zijn weduwe Weijmpje Jans, en 2 zonen Cornelis en Thonis Dircksz.

Boedelscheiding. Weijmpje Jans, geassisteerd met Jan Brands, haar vader ten eenre

En Herman Dircks en Thonis Wouterse als ooms van de kinderen.

Aan de weduwe toegescheiden alle goederen van de boedel als inboedel, have, vee enz.

AT015b009         1682 – 20 Juni

Overleden op Romselaer op Voskuijlen, Fransje Jans, nalatende haar weduwnaar Peter Thonisz, en haar kinderen, erfgenamen Jacob Peelen, Frans Peelen, Peel Peel, zonen, en Peeltgen, Anna, Marritgen, dochters: bij Peel Jacobs zaliger aan de overledene verwekt; en Thonis Petersz en Weijmpje Peters van Peter Thonis haar 2e man.

Boedelscheiding geassisteerd met Jacob Peelen, voor zichzelf, Wouter Jacobsz, Cornelis Thonis, ooms van de kinderen mitsgaders Henrick Thonisz, oom van de voornoemde nakinderen.

Boedel geëstimeerd door Thimon Simons en Cornelis Jans, mitsgaders Wouter Thijsberts, Dirck Thijssen, wederzijds hiertoe verzocht.

Toegescheiden aan de kinderen, moeders goed.

Toegescheiden aan de weduwnaar de inboedel, have, vee, koren enz.

AT015b009         1682 – 24 Juni

Overleden Aert Dircks van Roomen, weduwnaar van Neeltgen Jans, nalatende zijn erfgenamen Arris Aerts en Jan Aerts van Roomen, zijn zonen. Teuntgen Aerts van Roomen, gehuwd met Gerrit Maesz Quant, Eultgen Aerts van Roomen, gehuwd met Simon Thimons, Willempgen Aerts van Roomen, gehuwd met Evert Jans en Marritgen Aerts van Roomen, gehuwd met Jacob Janszen, zijn dochters.

Zij hadden nog gezamenlijk 3 mergen land op Calveen in het erf bij Gosen Aerts gebruikt onder Hoogland. Boedelscheiding gehouden.

Dit land was bij publieke verkoop opgehouden. Dit land wordt toegescheiden aan Jan Aerts van Roomen en Gerrit Maesz Quant.

AT015b009         1682 – 7 Juli of 1 Juli

Overleden op het erf Calveen, ger. Hoogland, Marritgen Cornelisse, nalatende haar weduwnaar Daem Cornelisse Cock, en een dochterje, Marijtgen Daems Cock.

Boedelscheiding. Weduwnaar ten eenre en Wouters en Reyer Cornelisse, mitsgaders Jan Brandts als ooms van moederszijde.

Aan het kind haar moeders goed.

Huwelijk. Daem Cornelisse Cock, wonend op Calveen, toekomste bruidegom, geassisteerd met Cornelis Cornelisse Cock, broer, ten eenre

En Trijntje Reyers, j.d. van het Hoogeland, toekomstige bruid, geassisteerd met Evert Evertse, zwager, Thijs Gijsbertse, oom, Jan Barten en Dirck Dircksen Bos, neven.

AT015b009         1682 – 10 Juli

De Heer Sebastianus van Weenigem, executeur van het testement van Sr. Leendert Jans van de Treeck zaliger, verhuurt aan Roelof Thonisz en Trijntgen Gerrits Cruijf echtlieden, het erf en goed De Treeck aan het Heetveld in Leusden.

6 jaren a 120 gulden jaarlijks; verdere bepalingen beschreven.

AT015b009         1682 – 19 Juli

Overleden Dirck Jans van Bavoort nalatende zijn weduwe Trijntgen Reyers en tot zijn erfgenamen de onmondige kinderen van Weijntgen Dirck, zijn dochter zaliger, in haar leven gehuwd met Peter Thimons wonend op Randenbroek. Boedelscheiding enz.

AT015b009         1682 – 15 Aug

Huwelijk. Wij Henrick Thonis en Gerbrecht Willems echtlieden, wonende op Schothorst onder Hoogland behoud-vader en moeder, vanwege Jan Peters j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Jan en Gerrit Dirks, broers, vanwege Marritgen Dirks, weduwe van Willem Willemsen zaliger, in zijn leven voerman tot Amersfoort.

AT015b009         1682 – 17 Aug

Comparenten Marritgen Gerrits van Langelaer, weduwe en boedelhoudster van Jan Thonisz Voskuijlen zaliger, wonend op Voskuijlen onder Woudenberg, geassisteerd met Gabriel de Vries, haar zwager, Willem Everts op Lambalgen, haar oom, ten eenre

En Jan Thonisz van Voskuijlen wonend op Langelaer, Aelbert Thonisz van Voskuijlen, Anthony Thonisz van Voskuijlen, beide wonend in Leusderbroek, mitsgaders Willempgen Thonis van Voskuijlen j.d., de voornoemde Jan, Aelbert en Anthony Thonisz voornoemd, waren mombers over Henrick Henricksz onmondige zoon van Arrisje Thonis haar zuster zaliger en in dier qualiteit erfgenamen van voornoemde Jan Thonisz Voskuijl, haar broer zaliger ten anderen zijde.

Boedelscheiding en verrekening tussen de beide partijen.

Blijkbaar krijgt de weduwe Marritgen Gerrits haar ingebrachte huwelijksgoederen terug.

Willempgen Thonis gaat trouwen met Thonis Jansen, j.m. van Lambalgen. De inboedel bestaande uit paarden, koeien, vee en alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort, aanwezig op het erf Voskuijlen, wordt door hen overgenomen met het getimmer op de grond staande: voor de som van 1648 gulden.

Gepasseerd op Voskuijlen met de getuigen Jan Henrickse van Hamersveld en Anthony Henricks.

AT015b009         1682 – 18 Aug

Het huwelijk van Anthony Jansz, mondige , bestorven j.m., van Lambalgen, bruidegom, geassisteerd met Anthony en Jan Henricks, goede vrienden ten eenre

En Willempje Anthonis van Voskuijlen, j.d., toekomstige bruid.

AT015b009         1682 – 12 Sept

Huwelijk. Gerrit Wouters wonend in het Nieuwe land, weduwnaar van Weijmptgen Aerts, toekomstige bruidegom

En Marritgen Willems oud zo zij verelaerde, 26 jaren, bestorven dochter, wonend aan de Hogenhaart, beiden onder Hoogland.

AT015b009         1682 – 22 Sept

Thonis Geurts verhuurt aan Thonis Jacobs een huizing en hofstede met 6 danmaten land, daaraan beh. gelegen in de polder van het Nieuwe Land onder Hoogland. Nu bij Oth Thimons gebruikt. 3 jaren a 80 gulden jaarlijks.

AT015b009         1682 – 7 Okt

Comparent, de heer Willem Hooft, secretaris van de stad Amsterdam en mede-erfgenaam van de heer Henrick Hooft in zijn leven burgemeester van de stad Amsterdam en bij scheiding het recht tot het nabenoemde erf hebben, in dier qualiteit, verkoopt hij aan de heer meester Johan Pontkees, chirurgijn en majoor van de stad Amersfoort en Johan Haverman, als executeurs van het testament van Rijckje Dircks Pontkees, ten behoeve van de gesubstitueerde erfgenamen van dezelfde Rijckje Pontkees, een zeker erf en goed met huis, hof en hofstede, bergen en schuur, bepotinge en beplantingen en landerijen daaraan behorende, gelegen op Hamersveld en bij Rijck Everts weduwe gebruikt.

Strekkende van de Hamersveldse grift tot aan het Aland toe, daaraan ten zuiden Cornelis Henricks en Henrick Craen, en aan de noordzijde, Sr. Jacob Tapper en Dirk Jansz naastgelegen zijn. Koopsom 3800 caroligulden.

AT015b009         1682 – 13 Okt

Huwelijk. Peter Thonisz weduwnaar van Fransje Jans, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Henrick Thonis, zijn broer, en Engeltje Peters, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Henrick Thonis, haar stiefvader en Gerbrecht Willems haar moeder,

Inbreng bruidegom have, paarden, beesten, koren aan het veld enz.

Inbreng bruid  ….. honderd gulden.

AT015b009         1682 – 27 Okt

Overleden op Hamersveld Jan Thonisse den Ouden en Henrickje Gerrits in hun leven echtlieden, nalatende hun erfgenamen Thonis, Gerrit en Jan Jansz, zonen en Aeltgen Jans (of gehuwd met Dirck Jans en Theuntje Jans, j.d.

Scheiding tussen de kinderen door verkoop aan Thonis Jansz, haarlieden broer, van zodanige goederen als paarden, koeien, wagens, ploeg, koren in de berg en op het veld enz. zoals dat op het erf en goed bij haar ouders bewoond geweest met balk en hiltslieten en alle getimmer zoals huis, berg en schuur, als anders op de grond van de abdij van St.Pauwels, staande,

Voor de som van 1100 caroli gulden, waarvan hij, Thonis Jansz mag aftrekken een som van 200 gulden voor goede diensten.

Bijgevoegd in de akte verklaring van ontvangst van de erfporties waaruit blijkt dat Dirk Wouters naderhand getrouwd is met Theuntje Jans op 5 jan. 1690.

AT015b009         1682 – 27 Okt

Huwelijk. Wij Claes Philips en Oth Thimons, neven, vanwege Peter Wulpherts j.m., wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Peters, vader, Lambert Willems, Cornelis Willems, broers, en Steven Philips en Ghijsbert Willems, neven, vanwege Dirckje Willems, j.d., mede op Hoogland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom, 800 gulden

Inbreng bruid, de vader Willem Peters weduwnaar van Evertje Cornelis, belooft zijn dochter mede te geven een som van 50 gulden welke zij ontvangt op 16 maart 1683.

AT015b009         1682 – 27 Okt

Huwelijk. Wij Gerrit en Jan Jansz, broers, vanwege Thonis Jansz, j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Aeltgen Everts, weduwe van Aert Henricks, bestemoeder. Henrick Aerts, Jacob Otten en Dirck Aelbertsz, ooms, Gerrit Cornelisse Schothorst oud-oom, vanwege Marritgen Jordens, j.d., wonend in Callenbroek, toekomstige bruid, ten andere zijde.

Inbreng bruidegom als bij scheiding (vee en gebouwen staande op de grond St.Pauwels)

Inbreng bruid 300 gulden, doch welke 300 gulden na overlijden van haar bestemoeder ter deling zal moeten inbrengen. Zie 27 okt. Overlijden van Jan Thonisse den Ouden.

AT015b009         1682 – 1 Nov

Huwelijk, Wij, Willem Lamberts, Peter Saren en Jan Saren omen vanwege Breunus Hendriks Malkenhorst toekomstig bruidegom ten eenre en Jannetje Everts van de Duijst, moeder, Gerrit Everts van de Duijst oom en Jonkh. Wolbert van Muijlwijk vanwege Anna Jans j. d. t.k. bruid.

Inbreng brg. 1/5 part v. h. erf Malkenhorst.  Het resterende 4/5 part is van Aris Hendriks. 125 gulden resteerende coopp. Van ’t land bij jof. Meijster za. van de mombers gecogt heeft in de vrijheid dezer stad, genaamd Dool om Berg. ( de helft van dit land)

Inb. Bruijd, 600 gulden wegens maagenscheid van 10 oktober 16…, en nog eenige andere penn.

AT015b009         1682 – 3 Nov

Op condities nabeschreven verkoopt Ghijsbert Brants gehuwd met Marritgen Otten, met assistentie van Lambert Wouters, zijn schoonzoon, aan Jacobus van Lienden (get. Lijnden) gehuwd met Dieuwertje Gerrits een erf en goed, huis, hofstede en grond, geheel 20 mergen, gelegen op Hamersveld.

Belend oostwaarts de Asschatterbeek, zuidwaarts Johan Sprenger (qualiteite qua), westwaarts Juffr. van Westrhenen en noordwaarts Peter Laren, de Asschatterweg en Aert Matheus vd Maath., wezende 4 mergen thiendvrij, gelegen naast het land van Sprenger, zijnde belast met 100 gulden ten behoeve van Grietgen Wulpherts. Koopsom 2000 gulden.

AT015b009         1682 – 7 Nov

OP conditie na bes. Heeft Evert Jacobs wo. Op Hamersveld, getrouwd met Henrickje Cornelis ….. verkocht aan Jan Sprenger een campgen lands in Hamersveld, strekkende v. d. Alandseweterering tot de Asschatterbeek toe. Suidw de Hr. Cornelis Hoofd van Huijsduijnen, aan de andere sijde de coper selve. Dit vrij van Schiltgeld en de andere lasten behalve morgengeld. Alle andere lasten blijven op des verkopres andere land daaruit dit perceel achter blijft. Verders met servituijten als ’t selve land soo van uitwegen als anders gedogen moet dit voo de som van 21 gulden.

AT015b009         1682 geen datum veremeld

Bij maagenscheid toegescheiden aan Maes Rijcks 1 mergen land aan de Ceulhorsterweg bij ’t Weeder heetveld.

AT015b009         1683 – 5 jan

Op cond. nabeschr. Hebben Aeltgen Jan wed. van Roel Huijgen, tegenwoordig wonende op Hamersveld, geass. Met Jan Roelen haar soon, Thonis Otten en Cornelis Roelen, Jan Adriaanse wedn. van Aeltgen Roelen, Jorden Jacobs soone van Theuntgen Roelen, tevens gemachtigde voor zijn boers en zusters. Wouter Barten, getrouwd met Jannitgen Roelen verkopen aan Huijgh Roelen haarlieder soon en swager alle soodanige peerden, beesten, varkens, coorn, wagen ploegh enz mitsgaders inboedel en huisraed ter somme van 780 gulden.

AT015b009         1683 – 6 jan

Op cond. nabeschr. Heeft Gerrit Reijers, voerman, Marcus Craan, mede voerman, en Lambert Jans en Jacob Simons en Geertgen Reijers, echtlieden te samen erfg. Van Reijer Gerrits. Zij verkopen aan Aert Ellertsz het 1/3 part van een erf genaamd Duijst gelegen op Hoogland achter de Zielhorst, daarvan Aeltgen Rutger 1/3 part ende kinderen van Cuntgen Rutgers de resterende 1/3 part toekompt. Dit voor de som van 200 gulden.

AT015b009         1683 – 13 jan

Huw. Jan Rutten, bestorven wedn van Weijmpgen Jans wo. In de Birkt onder Isselt en Marritgen Everts bestorven dochter.

AT015b009         1683 – 22 jan

Overl. in Sevenhujzen Assuerus Willems, nalatende tot zijn wed. Aeltgen Jans. Boedelscheiding.

AT015b009         1683 – 3 febr

Huwelijk, Wij Volckert Dirks bro., Peter Jan Dirks en Gerrit Volkerts, oomen vanwege Jan Dirks, wedn. van Jannitgen Buijs wo op de Langenoort onder Hoogland t. k. brg. te eenre en Aeltgen Henricks lest wed. van Aert Jansz …… op Liender, moeder, Herman Melis broeder en Jan Meijnsz swa. Vanwege Theuntgen Melis j. d. van Lieder t. k. bruid.

Inbr. Brg. de helft van een ½ mergen land in Zevenhuijzen en nog 1/3 part van ½ mergen op de Langenoortse Engh en haef en beesten inboedel en huijsraad enz. Inb br. 500 gulden..

AT015b009         1683 – 23 Febr

Henrick Cock, gehuwd met Geertgen Alpherts verhuurt aan Henrick Theunis het erf en goed genaamd Schothorst, gelegen op Hoogland met huis, berg en schuren daaropstaand

voor 6 jaren a 150 gulden jaarlijks.

Bij aangetekend aan de akte: huur verlengd met 6 jaar (13 dec 1685).

AT015b009         1683 – 23 Febr

De executeurs van het testament van juffr. Ghijsbertha van Oosterhof zaliger, in het leven laatst huisvrouw van de heer Anthony van Wijckersloot, als op testament van 4 mei 1671 voor notaris Anthony van Brinkensteijn gepasseerd.

Punt I: Een hofstede met het getimmer met een schone boomgaard groot 40 danmaten, gelegen in de Bovenduijst en Zevenhuizen strekkend van De Laak tot aan de Zevenhuizerweg; waarvan de hofstede met 30 danmaten, gebruikt bij Dirck Janse ende 10 danmaten aan de Zevenhuizerweg bij Simon Thimons, nog 2 jaren huur.

Dirck Janse voor 250 gulden en Simon Thimons 100 gulden.

Ingezet bij Gerrit de Vries voor 4800 gulden, getrokken daarop 4 zilveren ducaten.

Bij de slag, coper gebleven voor 200 gulden meer dus 5000 gulden. Vermits de Hr. de Vries de condities en beloftes niet voldaan heeft, zo is op 27 april 1683 dit andermaal verkocht voor 4050 gulden.

Verder nog losse stukken land.

Op 27 april 1683 is deze hofstede gekocht door de heer Anthony van Wijckersloot en vrouwe Agatha Cools, vrouwe van Iselt voor 4050 gulden.

AT015b009         1683 – 9 Maart

Wouter Wulpherts verhuurt aan Thonis Otten wonend in Snorrenhoef de keut van Snorrenhoef, reeds bruiker dit weer voor 3 jaren à 46 gulden jaarlijks.

AT015b009         1683 – 16 Maart

Gerrit Maes Quant en Jan Aerts van Roomen verhuren aan Gosen Aerts wonend op Calveen, 8 mergen land, mede gelegen op Calveen int het erf bij hem gebruikt

6 jaren voor 32 gulden jaarlijks.

AT015b009         1683 – 16 Maart

Overleden in Leusden Aeltgen Thimons nalatende haar weduwnaar Gerrit Henricksz en 2 kinderen: Thimon Gerrits, zoon, en Grietgen Gerrits, dochter.

Boedelscheiding. Gerrit Henrick en Gerrit Jans als oom van de onmondige kinderen.

Aan de kinderen moedersgoed, de weduwnaar de inboedel, have, vee en lasten van de boedel.

AT015b009         1683 – 24 Maart

Overleden op Schuttershoef Burgje Thonis Keuyersdr., nalatende haar weduwnaar Jan Adriaanszn en 2 kinderen: Adriaan Jans, zoon, en Metgen Jans dochter, nog onmondig. Boedelscheiding. Jan Adriaanse en Thonis Thonisse Keuijer en Jan Thonisse Keuyer, als ooms.

Toegescheiden aan de 2 kinderen in voldoening van haar moeders goed; 1/6 part van het erf Cleijn Zandbrink, nog 125 gulden, 2 slaaplakens en aan zijn zoon als hij komt te trouwen, 25 gulden voor hetgeen hierna aan zijn zuster beloofd wordt de kas, blauwe rock, en oorijzer van haar moeder zaliger.

Aan de weduwnaar toegescheiden de goederen des boedels, zo haaflijk als anders, schulden en lasten.

AT015b009         1683 – 27 Maart

Huwelijk. Wij Willem Adriaan Schimmel, broer, Henrick Willems, zwager, Breunis Meusz en Huijgh Jans, neven, vanwege Jan Adriaans Schimmel wonend op Schutterhoef, weduwnaar van Burgje Thonis Keuijerdr. toekomstige bruidegom,

En Peter Ghijsberts behoud vader, Truijtgen Henricks van Colverschoten, moeder,

Jan Ariesz, Jacob Claesz en Thonis Claes, ooms, vanwege Grietgen Geurts, j.d., wonende onder Emeclaar Toekomstige bruid ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom als bij maagenscheid toegescheiden.

Inbreng bruid 1/6 part van een erf gelegen in Hoevelaken, waarvan de resterende porties haar broers en zusters toekomt.

AT015b009         1683 – 20 April

Jan Dircks wonende op de Langenoort en Volquem Dircks wonend tot Zevenhuizen, verkopen aan Gerrit Lamberts, mede wonend tot Zevenhuizen, de helft van 1,5 danmaten gelegen in De Duijst voor 50 gulden.

AT015b009         1683 – 24 April

Afrekening tussen Anthony Henricks en de mede-mombers van kinderen van Thonis Henricks wegens uitkoop bij Anthony Henricks op 2 april 1679 gedaan.

b’s uit diverse schulden betreffende de begrafenis enz.

AT015b009         1683 – 27 April

Huwelijk. Peter Cornelisse, j.m., wonend in Leusderbroek, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Cornelisse zijn broer, en Jan Jacobs zijn oom,

en Gerritgen Cornelisse, j.d., mede tegenwoordig, wonend in Leusderbroek, geassisteerd met Cornelisje Reyers, weduwe van Cornelis Ghijsbertse, haar moeder, en Johannes Cornelis, haar broer, toekomstige bruid. Inbreng goedern als zij bezittende.

AT015b009         1683 – 31 Mei

Huwelijk. Wij, Geurt Claes Verschuur, broer, en Geurt Henrick Verschuur, neef, vanwege Clemens Claes Verhuur, j.m. wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Thimon Peters, oom, vanwege Aeltgen Otten, j.d., wonende aldaar, toekomstige bruid,

Inbreng bruidegom het 1/4 part van het erf De Cortenijp waarvan de helft de voornoemde Geurt Henricks en het resterende 1/4 part, Geurt Claes Verschuur toekomt. De bruidegom brengt nog aan alle haaflijke goederen, paarden, beesten, wagens en ploeg, koren enz. met schulden en lasten.

Koop van deze goederen akte 1 juni (800 gulden). Inbreng bruid 150 gulden.

AT015b009         1683 – 24 Juni

Overleden op Crachtwijck onder Hoogland, Henrick Jans nalatende zijn weduwe Henrickje Jans, en 1 dochter genaamd Petertgen Henricks.

Boedelscheiding: de weduwe met Jan Janse aan de Haagh??als oom van het kind, toegescheiding aan het kind 500 gulden. Aan de weduwe de inboedel, have als anders. Zie hieronder.

AT015b009         1683 – 29 Juni

Huwelijk. Martinus Willems, j.m., wonende tot Soest, en Henrickje Jans, weduwe van Henrick Jans, wonende op Crachtwijck.

AT015b009         1683 – 29 Juni

Huwelijk. Wij, Dirck Dirckse, broer, Henrick-Theunis en Ruthger Willems, zwagers, vanwege Peel Dircks, j.m., wonende in Stoutenburg, toekomstige bruidegom ten eenre

En Thimon Thonisz, broer, en Dirk van Bemmel goede vriend, vanwege Grietgen Thonis, weduwe van Rick Roelofsen, wonende in de stad, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 200 gulden. Inbreng bruid huis in Amersfoort.

AT015b009         1683 – 31 Sept

Huwelijk. Wij Henrick Melisz. neef, vanwege Jan Janse aan de Slaagh, weduwnaar van Grietgen Cornelis, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrickje Everts, laatst weduwe van Jan Albertsz, moeder, Reyer en Evert Jansz, broers, mitsgaders Thimon Jacobs, zwager, vanwege Grietgen Jans wonende op De Vuijdijck, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom een hofstede met 2,5 merbgen land in Soest en nog 3,5 mergen in Soest.

Inbreng bruid 400 gulden.

AT015b009         1683 – 10 Okt

Huwelijk. Wij Enich Jordens, Weduwe van Henrick Rijcks, moeder, Aert Henrichs, broer, Jacob Claes, zwager, en Wouter Jordens, oom, vanwege Evert Henricks j.m., wonende aan de IJzeren Heert, onder Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Cock en Geertje Alpherts echtlieden, behoud vader en moeder, Jan Willemse Schothorst en Peter Willemse Schothorst en Johanna Willemse Schothorst, broers, en Evert Geurts, zwager, vanwege Thonisje Willemse Schothorst, j.d., wonende op De Zielhorst, onder Hoogland, toekomstige bruid.

Aangebracht bij de bruidegom niets anders als zijn eer en klederen.

Inbreng bruid het 9e part van de helft van het erf Schothorst op Hoogland en nog polderland in de kronkels onder ger. Bunschoten, en penningen.

AT015b009         1683 – 12 Okt

Huwelijk. Wij, Henrick Jans Cock en Geertje Alpherts, behoudvader en –moeder, vanwege Peter Willemse Schothorst, j.m., toekomstige bruidegom wonend op Zielhorst, ten eenre

En Gosen Thonisse Loedijck, zwager, Henrich Cornelis, goede vriend, vanwege Maria Gerrets Ketel, j.d., mede wonend op Hoogland, toekomstige bruid ten andere zijde

Inbreng bruidegom 1/9 part van het erf Schothorst, polderland in de kronkels.

Inbreng bruid 50 gulden.

AT015b009         1683 – 19 Okt

Huwelijk. Jan Cornelis, wonend aan het Heetveld, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Aeltgen Jacobs, weduwe van Geurt Thonisse, wonend in Leusderbroek, toekomstige bruid, ten andere zijde. Inbreng bruidegom 100 gulden. Inbreng bruid zodanige goederen als zij bezittende is.

AT015b009         1683 – 29 Okt

Ruijck Jans mondige j.m., wonend op Hamersveld, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Thonis Jans, goede vriend ten eenre

En Trijntje Adriaans, mede wonend aldaar, geassisteerd met Dirck Aelberts, haar broer.

Inbreng bruidegom 300 gulden

Inbreng bruid haar portie van zeker huis met 1 mergen land gelegen in Hamersveld, genaamd De Hell, zijnde 2/3 parten en waarvan de voornoemde Dirck Aelbertse en de huisvrouw van Dirck Jans het resterende 1/3 part toekomt; item nog 700 gulden: de bruid van verschillende personen volgen obligaties competerende.

AT015b009         1683 – 23 Dec

Huwelijk. Ghijsber Jans Gelderman en Jacobje Otten van Wijck.

Door de bruidegom aangebracht een huis met 2 kalkovens bij de bruidegom gebruikt.

Item een hofstede gelegen aan de Eembrug en verder polderland.

AT015b010         1684 – 23 Jan

Inventaris en boedelcedulle bij Willempgen Gerrits, laatst weduwe van Gerrit (Geurt) Wouters zaliger, wonende in Leusbroek, w.o. in het 1e Capittel een huis, hof en hofstede met 10 mergen land gelegen in Leusderbroek, wezende thins- en keurmedig goed??van de Domeinen.

Verder opgenomen alle goederen, inboedel, huisraad vee, koren en schulden enz.

AT015b010         1684 – 26 Jan

Henrick Lamberts, wonend in Leusderbroek verhuurt aan Gerritgen Saren, j.d., een huis, hof en hofstede met de landeren genaamd De Moff, gelegen in Leusbroek bij Willem Jans gebruikt

5 jaren à 50 gulden jaarlijks.

AT015b010         1684 – 29 Febr

Overleden Marritgen Saren, nalatende haar weduwnaar Willem Jansz en 2 kinderen: Henrick Aerts en Aertje Aerts, behouden van haar eerste man Aert Henricks zaliger.

Er is erfhuis gehouden op 11 december 1683.

Verrekening met de erfhuispenn. Blijkens de goederen die in De Mof zijn bevonden.

AT015b010         1684 – 21 Maart

Overleden in Stoutenburg Henrickje Willems nalatende haar weduwnaar Thimon Thonisz, en een zoontje Willen Thimonsz.

Boedelscheiding tussen de weduwnaar en de ooms van het zoontje. Aan de weduwnaar toegescheiden de goederen van de boedels, lasten enz.

AT015b010         1684 – 22 Maart

Overleden in Zevenhuizen Geertgen Henricks nalatende haar weduwnaar Geurt Henrick Bron, en Willem Geurts, onmondig zoontje.

Boedelscheiding tussen de weduwnaar en de mombers van het zoontje. Henrick Rutgers, oudoom van moederszijde en Henrick Henricks, oom van vaderszijde.

Aan het zoontje zijn moeders goet. Aan de weduwnaar de inboedel, have vee, schulden en lasten.

AT015b010         1684 – 22 Maart

Huwelijk. Wij, Henrick Henricks Bron, broer, en Thonis Evertsz, neef, vanwege Geurt Henricks Bron, weduwnaar van Geertje Henricks, wonend in Zevenhuizen, toekomstige bruidegom

En Jan Jordens, zwager en Gosen Aerts, ooms, vanwege Gerbregt Reyers j.d., wonend op Hoogland

Inbreng bruidegom als bij boedels. Inbreng bruid goederen ter waarde van 250 gulden.

AT015b010         1684 – 23 Maart

Huwelijk. Peel Dirks, zwager, vanwege Thimon Thonisz, wonend in Stoutenburg, weduwnaar van Henrickje Willemse, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Jan Coopsen, broer, vanwege Grietgen Coopsen, j.d., tot Nijkerk, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom de goederen als bij maagenscheid t.w.v. 2000 gulden.

Inbreng bruid, haar klederen.

AT015b010         1684 – 26 Maart

Cessie op de boedel, b.s. in 3 paarden, 7 koeien, pinken, inboedel, huisraad enz. van Peter Thonisz wonende op Voskuijlen, geassisteerd met Henrick en Thonis Thonisse, zijn  broers, wegens verschuldigde pachtpenningen en ongelden t.b.v. de Regenten van de Pott, en de weduwe van Aert Jans, en de schout.

AT015b010         1684 – 22 April

Huwelijk. Willem Jans Lachende, weduwnaar van Lijsgen Thonis, toekomstige bruidegom, wonend op het Hoogeland, en Annitgen Henricks, j.d., toekomstige bruid, wonend in Stoutenburg.

AT015b010         1684 – 8 Juni

Huurcontract van de Smal-akkers onder Leusden.

AT015b010         1684 – 8 Juni

Overleden Aetgen Reyers nalatende haar erfgenamen Henrick Bartz, wonende op de Wolfshaar, en Jan Jans, wonend op Ceulhorst, welk kind bij Lijsgen Thonis, des kinds moeder en in haar leven laatst huisvrouw van Willem Jans Lachende, wonend op Hoogland, zijn vadersgoed was bewezen.

Hierover was een kwestie ontstaan. Enz.

AT015b010         1684 – 4 Juli

Overleden Geertje Jacobs nalatende haar erfgenamen Jan Jacobsz en Jacob Jacobse, haar broers, en enig land in Leusderbroek. Regeling van de erfenis.

AT015b010         1684 – 6 Juli

In regeling van borgtocht vermeld.

Henrick Bartz wonende op Zeldert was borg voor Aeltgen Henricks, mede gewoond hebben op Zeldert, t.b.v. Lambert Herberts en Gerrit Willemsz wonende op Calveen, gehuwd met de weduwe van voornoemde Lambert Herberts.

Onder deze akte verklaren ik, Jannetje Elberts weduwe en boedelhoudster van Henrick Bartz, aan Anthony Maes Quant, gehuwd met Evertje Lamberts, dochter van Lambert Herbertse en Marritje Gosens, over te geven 1 mergen veen, gelegen op Hoogland op 5 juni 1696.

AT015b010         1684 – 27 Sept

Overleden in Stoutenburg, Annetje Beerns, nalatende haar weduwnaar Adriaen Jansz, en 3 kinderen, Willempje, Luijtje en Rijckje, allen nog onmondig. Boedelscheiding tussen weduwnaar en kinderen. mombers en ooms waren Elbert Beerns en Henrick Rijcks.

AT015b010         1684 – 27 Sept

Huwelijk. Adriaan Jansz, bruidegom, weduwnaar van Annetgen Beerns en Annitgen Willems, weduwe van Jan Everts, beiden wonend onder Stoutenburg, geassisteerd met Willem Arisz (broer?) van de bruidegom, en Brant Willems, broer van de bruid.

Inbreng bruidegom 1/3 part van een plaatsje in Hoevelaken met de lasten daarop staande, 2 koeien, 1 pink, 5 hennen, 2 bedden enz., ketels, koper en ijzer, stop, karn en wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. En tot de lasten nog 2 jaar landpacht. Inbreng bruid alleen klederen.

AT015b010         1684 – 24 Okt

Huwelijk. Wij Willem Peters, weduwnaar van Evertgen Cornelis, vader, Cornelis Willems, broer, en Peter Wulpherts, zwager, vanwege Peter Willems, j.m., van Hoogland, toekomstige bruidegom

En Willem Reyersz, broer, Cornelis Jans en Gerrit (of Beernt?) Henricks, ooms, vanwege Marritgen Reyers, j.d. mede wonend op Hoogland.

AT015b010         1684 – 8 Nov

Huwelijk. Wij Willem Reyers, wonend op Vinselaer (Vincelaer) onder Stoutenburg, vanwege Jan Adriaansz, weduwnaar van Aertje Roelen, wonend buiten de Kamppoort, toekomstige bruidegom

en Willem Reyern, wonende op Bitterschoten onder Barneveld, zwager, vanwege Elbertgen Jans j.d. , van Burgstede onder Barneveld.

Inbreng bruidegom paarden, koeien, wagens enz. inboedel en huisraad aangenomen voor 250 gulden

Inbreng bruid 500 gulden.

AT015b010         1684 – 14 Nov

Huwelijk. Henrick Adriaans, bruidegom, inwoner van Amersfoort en Willempgen Jans, j.d. van Hoogland, bruid. Inbreng bruidegom, huisraad, provisie van ijzer  enz.

Inbreng bruid de helft van 5/4 mergenland op de Wederenge op Hoogland.

AT015b010         1684 – 24 Nov

De crediteuren van Herman Lucas Crebbe, verkopen diverse goederen waaronder de helft van hofstede Curlaar onder Barneveld, carspel Voorthuizen, buurtschap Zwartebroek.

AT015b010         1685 – 23 Jan

Huwelijk. Thonis Jansz, j.m., op Zeldert, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jans Brantsz, zijn vader, en Hilletgen Jans, j.d., mede wonend op Zeldert, toekomstige bruid, geassisteerd met haar stievader Aert Jans en Aert Jans, haar broer.

Inbreng de goederen als zij bezittende.

AT015b010         1685 – 28 Jan

Huwelijk. Cornelis Schothorst, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Gerrit Cornelis Schothorst, zijn vader, en Grietgen Gerrits van Santen, weduwe van Barend Willems van Eede.

(Plaats niet vermeld.)

AT015b010         1685 – 29 Jan

Jan Moij, apotheker, wonend tot Rhenen, verkoopt aan Cornelis van Liender twee kampjes land onder Hamersveld aan de Asschatterweg.

Strekkende van ’t land van Jan Willem de Wijs kinderen c.s. tot aan het land van Jacobus van …….. Noordw Aert Matheus van der Maathc.s., zuidw de Asschatterweg. Item nog 2 campgens land genaamd de Maath en Oer, strekkend van de Alandse wetering tot aan de Moorsterbeek toe; noordwaarts de Modderbeek, zuidwaarts de heren van Rhijnenburgh Als lijftochter van juffr. (J.A.) Cock van Delwyenen, naast geland zijnde. Dit voor 800 caroligulden.

AT015b010         1685 – 30 Jan

Marthen Jans, wonend op Overeem, en de verdere mede-eigenaars, verhuren aan Thimon Henricks, wonend in Asschat, een huis en hofstede met de landerijen daarbij, gelegen in Asschat (reeds bruiker). Voor 6 jaren å 70 caroligulden jaarlijks.

AT015b010         1685 – 30 Jan

Overleden Gerritgen Willems Hoff, nalatende haar weduwnaar Jacob Otten, wonend op Hamersveld, en 1 zoontje Oth Jacobs.

Boedelscheiding tussen vader en kind, geassisteerd met Willem Willems Hoff (oom) van het kind.

Toegescheiden aan de weduwnaar paarden koeien, koren, inboedel enz.

AT015b010         1685 – 30 Jan

Huwelijk. Jacob Otten, weduwnaar van Gerritgen Willems Hoff, toekomstige bruidegom, wonend onder Hamersveld en Rijckje Wulven, j.d., toekomstige bruid, mede wonend op Hamersveld, geassisteerd met Rijck Jans, haar zwager.

AT015b010         1685 – 10 Febr

Overleden op Vincelaar onder Stoutenburg, Aertgen Gerrits, nalatende haar weduwnaar Willem Reijers en 3 zonen, Gerrit, Reyer en Ghijsbert Willems, alle onmondig.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen, geassisteerd met Jan Gerrits en Willem Gerrits, Lambert Willems als ooms van de kinderen: inboedel, have, vee, koren enz., getaxeerd op 1800 gulden; in de boedel bevonden de helft van het erf Cleyn Gelkenhorst onder Barneveld.

AT015b010         1685 – 13 Febr

Ghijsbert Jansz Sayer wonend aan de Eembrug, verhuurt aan Willem Buysen, wonend op Hoogland, een hofstede met 20 danmaten land, gelegen in de Polder De Haer, bij Jan Dircks laatst gebruikt

Voor 3 jaren a 150 gulden jaarlijks.

AT015b010         1685 – 13 Febr

Huwelijk. Wij, Aeltgen Rutgers, weduwe van Reyer Reijers, moeder, Aert Ghijsbertse, en Herman Ghijsbertse, broers, vanwege Wouter Reijers j.m., toekomstige bruidegom,

En Henrick Jansz Cock, behoudvader en Geertgen Aelpherts, moeder, Jan Willemse Schothorst, Peter Willemse Schothorst, Johannes Willem Schothorst, broers, en Evert Henricks, zwager, vanwege Hennekje Willem Schothorst, weduwe van Evert Geurtsen, wonende aan De Hogeneert, toekomstige bruid. Inbreng bruidegom 100 gulden. Inbreng bruid have, vee, koren, enz.

AT015b010         1685 – 17 Febr

Huwelijk. Wij Thonis Reijers, broer, Gosen Elberts, zwager, vanwege Willem Reijers, weduwnaar van Aertgen Gerrits, toekomstige bruidegom, wonend in Stoutenburg, ten eenre

En Thimon Simonsz, vader, vanwege Aeltgen Thimons, j.d., toekomstige bruid, mede wonend in Stoutenburg. Inbreng bruidegom als bij scheiding 10 februari 1685. Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b010         1685 – 20 Febr

Overleden Anna Meijns, weduwe van Jacob Simonsz, gewoond hebbende in Leusderbroek, nalatende haar erfgenamen Adriaen Jacobs, zoon, en Cornelisje Jans, dochtertjevan Jan Jacobse, haar zoon.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen erfgenamen. In de staat van Boedel bevonden 184 gulden 18st aan huur van het erfgen van het St.Petrus Gasthuijs, en aan de Regenten van De Poth voor landpacht 61 gulden 10st.

AT015b010         1685 – 27 Febr

Overleden in de Mof in Leusderbroek, Marritgen Saren, in het leven laatst weduwe van Willem Jans, tevoren van Aert Henricks en 2 kinderen van haar eerste man Aert Henrick:

Zo hebben Rijck en Thomas Henricks, oom en mombers van vaderszijde en Henrick Aerts, getrouwd aan de bestemoeder, en Jacob Lambertse, oom en momber van moederszijde van de voornoemde kinderen geprocedeerd tot het houden van een Erfhuijs en met de voornoemde Willem Jans, geaccordeerd en op 27 juni 1684 staat gemaakt: zoveel was voor de kinderen overgeschoten 570 gulden.

Doch naderhand nog enige schulden opgekomen zodat de kinderen (uit) de voornoemde penningen niet konden worden opbracht  (niet konden betalen?) (reden) waarom voornoemde mombers waren overeengekomen dat de kinderen zullen worden onderhouden bij de bestemoeder in kost en drank.

Memorie van rekeningen van de boedelscheiding met erfhuis in de akte aanwezig en briefje van ontvangst van de erfhuispenningen.

AT015b010         1685 – 3 April

Huwelijk. Wij, Peter Cornelis en Gerrit Cornelis, broers, Jan Jacobse, oom, vanwege Jan Cornelisse, j.m., toekomstige bruidegom. En Claartje Thonis, j.d., toekomstige bruid. (Plaats niet genoemd).

AT015b010         1685 – 5 April

Overleden op Hoogland Thonis Claes, nalatende zijn weduwe Hebbeltje Claes en zijn erfgenamen, halfbroer en -zusters.

AT015b010         1685 – 5 April

De Heren Regenten van het St.Peters Gasthuijs machtigen de heer Jacob Jordaen van Westrhenen, om in hun naam te compareren voor de leenmannen van IJselstein om verlegd en verleend te worden met de ………….. lenen als van de goederen, thienden te Middeler (laar?), laatst verlijd bij jonker Jacob van Westrhenen, zaliger en van het erf Daatselaar en bollenhofstede, laatst bij Reijnus Hooft van Huysduijnen verlijdt dezelve Gasthuis competerende.

AT015b010         1685 – 13 April

Huwelijk. Peter Jacobse Keijzer, j.m., toekomstige bruidegom en Grietgen Thijsen, j.v., toekomstige bruid. Plaats niet genoemd.

AT015b010         1685 – 3 Juni

Overleden Anthonis Thonisz, nalatende zijn weduwe Ghijsbertje Breunis en een zoontje Anthonis.

Boedelscheiding tussen moeder en kind; aan de weduwe toegescheiden alle goederen van de boedel en soo haaflijke als anderen.

Cornelis Jans, haar zwager, ten eenre en Jan en Henrick Thonisz als ooms van het kind.

AT015b010         1685 – 5 Juni

Willempgen Henrick, laatst weduwe van Bart Cornelisse, zij verhuurt aan Johannes Cornelisz en Ghijsbertje Gerrits de Cruijf, echtlieden, haar schoonzoon en dochter, een erf en goed enz. schaapschot met de landerijen gelegen aan het Heetveld onder Leusden.

6 jaren voor 150 caroligulden jaarlijks.

AT015b010         1685 – 8 Juni

Alzo tussen de voor- en nakinderen van Henrickje Everts op 15 januari 1676 was opgericht een akkoord dat zij zouden delen alsof zij volle broers en zusters waren. Zij hadden gemeen een erf en goed, genaamd Pijpenkamp, gelegen op Zeldert (als Ceulhorst) Hoogland, en waarvan het leen op Reyer Jansz is verlijd;  terwijl de voornoemde haare Moeder is belast met verscheidene kapitalen.

Zo is het dat Reyer Jans, Evert Jans, gehuwd met Willempgen Aerts van Roomen, Jan Jansz en Greetgen Jans, echtlieden, Thijmon Jans, gehuwd met Weijmpje Jans. Item Willem Peters en Reyer Jans, als mombers van Jan Petersz, voorzoon van Jannetgen Jans, mitsgaders Gerrit Wouters, als vader, en voogd van zijn voorkinderen, bij de voornoemde Jannitgen Jansdr., zijn eerste huisvrouw zaliger, behouden met consent van Henrickje Everts, hun moedersdeel als volgt: aan de voornoemde Reyer Jans toegescheiden het voornoemde erf met de lasten hierop, verder verrekening onder de erfgenamen.

AT015b010         1685 – 12 Juni

Huwelijk. Wij Dirck Splintersz, broer, en Aeris Hermans, oom, vanwege Jacob Splintersz, toekomstige bruidegom ten eenre

En Cornelis Jans, zwager, vanwege Ghijsbertje Breunis, weduwe van Anthony Thonisz, toekomstige bruid. Inbreng de goederen als zij bezittende.

AT015b010         1685 – 14 Juni

Reyer Jans, wonende op De Pijpekamp, verkoopt aan Adriaan Adriaansz van Overeem, burger van Amersfoort, het erf en goed met de landerijen, De Pijpencamp, gelegen op Ceulhorst als Zeldert, onder Hoogland. Daar zuidwaarts St.Pieters Gasthuijs, noordwaarts de Vicarie, tegenwoordig bij Ghijsbert Maesz gehuurd. Koopsom 1400 gulden.

De verkoper huurt dit erf nu in voor 6 jaren voor 105 caroligulden jaarlijks.

AT015b010         1685 – 23 Juni

Huwelijk. Wij, Aeltgen Henricks, laatst weduwe van Aert Jans(Vonck??), moeder, Jan Heijnsz en Jan Dircksm zwagers, en Aris Hermans, oom, vanwege Herman Melisz, j.m., van Leender, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Gerrit Claesz, broer, Willem Aerts en Henrick Thijsz, goede vrienden, vanwege Hebeltje Claes, weduwe van Thonis Claes, wonende te Nieuwen(hoofd) toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1200 caroligulden

Inbreng bruid haar inboedel, have, vee, koren enz., aangenomen bij de bruidegom, boven de lasten mitsgaders het vadersgoed, voorheen voorkind van haar 1e man, op 1000 gulden.

AT015b010         1685 – 24 Juli

Overleden Wouter Otten, nalatende zijn weduwe Jannitgen Jacobs en 3 voorkinderen: Oth en Henrick en Cor, Nelis Wouters.

Boedelscheiding tussen de weduwe en de kinderen.

De weduwe geassisteerd met Willem Jacobs, haar schoonzoon ten eenre

En Oth Wouters voornoemd, voor zichzelf, en Atris Otten, weduwe van Jan Elberts, zijn moeie, tevens als gem. voor Henrick en Cornelis Wouters, zijn broers.

De hofstede niet genoemd; in de Memorie van de boedel o.a. Jan Jacobse, landheer, aan nesland pacht 105 gulden 7 st., verder ongelden aan de schout van Woudenberg; aan de erven van Gerensteijn voor de thiend 31 gulden-0 st; en ongelden aan de schout van Leusden 29 gulden-13st.

Verder de inboedel o.a. 53 schapen, 3 paarden, 4 koeien en een pink enz., en koren.

De voornoemde kinderen van Wouter Otten toegescheiden het winterkoren; aan de weduwe de goederen van de boedels.

AT015b010         1685 – 17 Aug

Alzo bij maagenscheid tussen de mombers van de kinderen van Peter Thijmansz en Weijmgen Dirck, gew.echtlieden als geïnstitueerde ergenamen van Dirk Jans van Bavoort, haar grootvader zaliger, ten eenre

En Trijntgen Reyers zaliger, in het leven weduwe en boedelhoudster van de voornoemde Dirck Jans, ten andere zijde.

Op 19 Juli 1682 opgericht, de vaste goederen onverdeeld gebleven. Verrekening van de boedel.

In de boedel bevonden een huis en land, gelegen bij de Bavoortse Molen, zoals hetzelf bij Elbert van Hoef is getransporteerd, groot 4 mergen; belast met 6 gulden jaarlijks ten behoeve van de Meentgraaf en Heemraden van de 25 Hoeven van Leusden. Item een perceel genaamd De Plascamp, groot 3 mergen, gelegen in Leusderbroek, en van Jacob Pelens erfgenamen gekocht zijn. Verder huis in Amersfoort.

AT015b010         1685 – 18 Sept

Helmert Thijsz en Willempgen (Gerrits of Beerns?) echtlieden, verhuren aan Thimon Henricks wonend in Asschat een erf en goed, huis en hofstede gelegen in Asschat, reeds bij hem gebruikt.

6 jaren voor 50 gulden jaarlijks.

AT015b010         1685 – 25 Sept

Comparant Gerrit Wouters, laatste weduwnaar van Meritgen Wilems, toekomstige bruidegom, wonend in De Polre van het Nieuweland onder ger. Hoogland, en Geurtje Aris, weduwe van Steven Jansz, toekomstige bruid, geassisteerd met Gerrit Jansz, haar oom.

Inbreng goederen roerende en onroerende, haeflijke als ander, als zij bezittende, inboedel, huisraad, enz.

AT015b010         1685 – 26 Sept

Overleden voor enige tijd Aeltgen Reyers zaliger, weduwe van Olof Aert van Ceulen zaliger,  In deze boedel toegescheiden aan Wilhelmus van Rootselaar en Maria Verhouwel, echtlieden een huizing, hof en hofstede met 2 mergen land daaraan behorende, gelegen op Hoogland en bij Jannitgen Brandts gebruikt.

AT015b010         1685 – 8 Okt

Huwelijk. Evert Wllems mondige en bestorven j.m., wonende aan de Haer (plaats niet genoemd) toekomstige bruidegom

En Cornelisje Jans, j.d., wonend op Huijsstede (Nijkerk) toekomstige bruid, geassisteerd met Dirk Jans haar broer en als gemachtigde van Henriekje Geurts, weduwe van Jan Dircks, zijn ende voornoemde bruidsmoeder. Zij kon vanwege hare impotentie niet naar de stad komen.

Inbreng de goederen als zij bezittende.

AT015b010         1685 – 8 Okt

Overleden Neeltgen Rijcks nalatende de weduwnaar Thimon Jansz, wonend op de Bieshaar, en 4 kinderzonen, Jan, Rijck, Kaurens en Anthony Thiumons.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen.

Huwelijk. Wij Thonis Jansz broer, vanwege Thimon Jansz, weduwnaar van Neeltgen Rijcks, toekomstige bruidegom wonend op de Bieshaar (beide keren onduidelijk gescheven), ten eenre

En Henrick Rijck, vader, Willem Henricks, broer, en Brandt Willems, neef, vanwege Dirkje Henricks, j.d., wonende in Garderenbroek ten andere zijde

Inbreng bruidegom, alle zodanige paarden, koeien en andere haeflijke goederen, koren, inboedel en rhuisraad, schulden, lasten en der kinderen moeders goed, ter somme van 100 ccaroligulden.

Inbreng bruid: de vader belooft tot onderstand van zijn dochter, 1/6 part van zeker erf Greefhorst, gelegen in Garderenbroek en bij de voornoemde Willem Henricks gebruikt.

AT015b010         1685 – 20 Okt

Huwelijk. Andries Dircks, behoudvader, en Gerrit Cornelis Schothorst, oom, vanwege Willem Jans Schothorst, j.m., wonend in Leusderbroek, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Breunis Henricks, broer, Helmert Thijsz en Cornelis Jans, neven en mombers van vaderszijde, Peter Laren en Jan Laren, ooms en mombers van moederszijde, vanwege Thonisje Hermans, j.d., van Hamersveld, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom, 300 caroligulden.

Inbreng bruid een huis met 3 mergen land in Amersfoort en 1/4 part van 2 mergen bij Doolombergen in de Vrijheid van Amersfoort.

AT015b010         1685 – 30 Okt

Overleden Marritgen Peters, nalatende haar weduwnaar Willem Henricks, wonende op De Wetering, onder Hamersveld, en 3 kinderen, een zoontje Henrick, en 2 dochters, Engeltje en Marrij.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen. De weduwnaar ten eenre en Peter Jans, bestevader en momber vanzijn dochters kinderen.

Aan de kinderen moedersgoed, aan de weduwnaar de inboedel, have, vee, paarden, koren enz. en de lasten van de boedel.

AT015b010         1685 – 6 Nov

Overleden Henrickje (Wulven) nalatende haar weduwnaar Rijck Jans en 3 kinderen, Jan, Lambert en Henrick.

Boedelscheiding: de weduwnaar met Jacob Otton als aangetrouwde oom en momber van de kinderen. Aan de weduwnaar wordt toegescheiden de goederen van de boedel, koeien, paard, kleren enz. (Plaats niet vermeld)

AT015b010         1685 – 6 Nov

Huwelijk. Wij Willem Peters, vader, vanwege Lambert Wilems, j.m., wonende op Hoogland, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Marritgen Gosens, j.d., van Eemnes, toekomstige bruid ten andere zijde.

AT015b010         1685 – 13 Nov

Huwelijk. Wij, Jan Hendrickse van Hamersfelt, broer, vanwege Willem Henricks wonend op Hamersveld, weduwnaar van Marritgen Peters, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Andries Dircks, behoudvader, Willem Jans Schothorst, broer en Gerrit Cornelis Schothorst, oom en momber, vanwege Aleijda Jans Schothorst, j.d., wonend in Leusderbroek, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom zodanige paarden, koeien, inboedel en huisraad, koren in de berg en op het veld, obligaties, wagens, ploegen enz., boven schulden en der kinderen moedersgoed, aangenomen ter somme van 1000 caroligulden. Inbreng bruid, 50 gulden.

AT015b010         1685 – 17 Dec

Jan Moy, apothekaris tot Rhenen in deze geassisteerd met juffr. Catharina Moy, gehuwd met Lodewijk van Lommertsum, wonend tot Nijkerk en juffr. Machteld Moy, gehuwd met Francois Kempinck, wonend bij Arnhem.

Zij verkopen aan Aert Matheijsens van der Maath en Jacob Snoek een kamp, genaamd De Davelaak, met eikenbos daarachter, gelegen in Hamersveld, groot 4 mergen.

Aan de westzijde van nije weg naar ’t Vliet, strekkende van de weg tot aan de H’berger landen; zuidzijde juffr. Jan Weerdenburg, en noordzijde Jonk. Meysters, erfgenamen van de andere kamp genaamd De Strijp, groot 2 mergen en gelegen aan de oostzijde van de voornoemde weg; daar zuidwaarts Jonkh. Cock van Delweijnens erfgenamen, en noordwaarts Joh. Meysters erfgenamen, strekkende van de voornoemde weg tot aan de Alandse Wetering toe.

Voor de som van 700 caroligulden, voort met recht en gerechtigheid vrijheid soo van overweg over het erf Crackhorst als anders enz.

AT015b010         1685 – 28 Nov

Huwelijk. Huijbert Henricks, weduwnaar van Rensje Sanders en Aeltgen Jans, bejaarde dochters, beide wonende in Leusderbroek.

Inbreng van beide comparanten zodanige goederen als paarden, koeien, koren, wagens, ploegen enz., penningen, inboedel en huiraad.

AT015b011         1686 – 1 Jan

Huwelijk. Breunis Ghijsberts, mondige j.m., toekomstige bruidegom , wonend op Hoogland, geassisteerd met Jan Ghijsberts, broer,

En Adriaantgen Willems, j.d., mede wonend aldaar, toekomstige bruid, geassisteerd met Ghijsbert Willems, bleijcker, haar broer.

AT015b011         1686 – 22 Jan

Huwelijk. Wij Henrick Cornelis, oom, vanwege Aert Ghijsbertse, j.m., wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom

En Jan Brants, vader, Thonis Jans, broer, Jan Willems en Gerrit Willems, zwagers, vanwege Jannitgen Jans, j.d., mede van Hoogland, toekomstige bruid. Inbreng beiden 50 caroligulden.

AT015b011         1686 – 28 Jan

Op condities nabescheven heeft Jacob Jans, molenaar op Sandtbrink, verkocht aan Geurt Willems, mede-molenaar, het paard, kar, haam, kassen, lichter, ……… zeilen, touwen, zeven billen, handboom, breekijzer, paardenkrib, wan, snijbank enz.

zoals de verkoper zelf op Sandtbrink bezeten heeft, mitsgaders de steergreep voor 400 caroligulden en belooft de verkoper nog de molen en huijzing a.s. zaterdag de 30e dezes te verlaten.

AT015b011         1686 – 27 Febr

Overleden op Hamersveld Aeltgen Henricks, nalatende haar weduwnaar Ghijsbert Henricks en 5 kinderen, allen nog onmondig: 3 zonen: Thimon, Henrick en Peter en 2 dochters: Jannitgen en Reyertgen.

Boedelscheiding: de weduwnaar ten eenre

En Henrick Henricks Haen en Henrick Jans, als ooms en mombers van de onmondige kinderen ter anderen zijde.

Aan de kinderen toegescheiden 1/5 part van een erf en goed, gelegen aan de Beek onder Hamersveld, bij Willem Otten gebruikt.

Aan de weduwnaar alle goederen van de boedel, have, vee, koren enz. en de lasten, onderhoud kinderen enz.

AT015b011         1686 – 14 Maart

Huwelijk. Wij, Evert Jans, broer, Jan Jansz en Thimon Jacobs, zwagers, vanwege Reyer Jans, j.m., wonend op De Pijpencamp onder Hoogland, ten eenre

En Herman Willems, broer, en Geurt Maess Quant, neef, vanwege Theuntje Willems, j.d., van Zevenhuizen, wonend op Holk, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 900 gulden, inboedel, huisraad, paarden, beesten, koren enz.

Inbreng bruid 150 gulden.

AT015b011         1686 – 13 April

Huwelijk. Wij, Jacob Wulpherts Keyser, vader, Peter Jacobs Keyser, broer, Gerrit Reyers, oom, vanwege Geurt Jacobse Keyser, j.m., toekomstige bruidegom

En Gerbregt Gerrits, weduwe van Willem Henricks, moeder, Willem Willems en Neeltje Gerrits, weduwe van Reyer Bessels, moeije, vanwege Lijsbeth Willems, j.d., toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 200 gulden; de helft van een windkorenmolen, huizinge en hof daaraan behorende, mitsgaders van kar en paard, en al hetgeen wat tot het malen behoort, zo in dier voege als hetzelf van Geurt Willems heeft gekocht. Alle welke de kooppenningen nog te betalen staan (zie 1686-28 jan).

Waartegens bij de bruidsmoeder alhier geen huwelijksgoed is, belovende vermits zij is gelijftocht en belooft de bruid haar ook voor geen hyliggoed (de lijftocht gedurende) rente spreken

AT015b011         1686 – 19 April

In akte van scheiding vermeld tussen de kinderen van Claes van Borgeijen, hun vader schoonvader zaliger en weduwnaar van Aeltgen Geurts, hun moeder, en schoonmoeder zaliger. Zij hadden een perceel land gelegen in de Vrijheid van Amersfoort genaamd De Molshoop, met een schuur en huisje daarop staande. Volgend akte van scheiding 24.06.1686

Het wordt toegescheiden aan Mathijs en Johan van Borgereijen en Jan Methorst.

AT015b011         1686 – 30 Mei

Op condities nabeschreven heeft Cornelis Henricks gehuwd met Jannetje Jan Voskuijlen, en als gemachtigde voor zijn zwager Huijbert Jans Voskuijlen, verkocht aan Aeijertgen Jans Voskuijlen zijn schoonzuster, gelijk Thonis Willems en Marritgen Everts, echtlieden, welke Merritgen Everts, moeder en momberesse is van haar voornoemd voordochtertje, voor het voorsschreven haar voorkind, bekennen gekocht te hebben de 2/3 parten van het vierde part van de Rijter Thiend, grof en smal, daarvan de helft; de notaris Brinkensteijn en het resterende vierde part; en 1/3 part van het vierde part, de voornoemde Reyertgen Jans toekomt, wezende het vierde part belast met een redemptie van 2 gulden jaarlijks. Dit gekocht voor de som van 120 gulden. 

AT015b011         1686 – 18 Juni

Rekening van de ontvang en uitgeven bij Jan Henricks op Droffelaar, als momber van de onmondige kinderen van zijn broer Faes Henricks, zaliger, gehad en gedaan; alles gespecificeerd, in de uitgifte vermeld ……..Soudenbalch, een rest van pacht van Bessellenheert, over de jaren 1672-1673-1674 ad 85 gulden.

Een memorie van hetgeen Jan Henricks van Hamersveld uitgegeven en betaald heeft voor zijn neef Henrick Faes. Sedert de reeckeninge door dezelve Jan Henricks gedaan op 18 juni 1686.

AT015b011         1686 – 27 Aug

Gerrit Jacobse Blootenburgh, wonend aan de Ginkel, verkoopt aan Peter Ghijsbertse, wonend op Emiclaar, 8 danmaten land gelegen in De Haar, strekkende van de Lodijk tot aan de Wetering, voor 700 gulden.

AT015b011         1686 – 1 Okt

Huwelijk. Wij, Jan Geurts, broer, en Thijs Reyers, zwager, vanwege Maes Gerrits, j.m., van het Hoogeland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Jans Cock, behoudvader, en Geertje Alpherts, moeder, vanwege Heyltje Willems, j.d., mede op Hoogland, toekomstige bruid ten andere zijde

Inbreng bruidegom 200 gulden

Inbreng bruid het negende part van de helft van het erf Schothorst, haar vaders goed, en nog 200 gulden bij haarzelf overgenomen, doch hierin inebgrepen 33 gulden van vaders goed.

AT015b011         1686 – 16 Okt

Huwelijk. Wij Gerrit en Willem Jansz, broers, en Thonis Jans, oom, vanwege Jan Jansz van Lockhorst, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Dircks, zwager, vanwege Lijsgen Ghijsberts, weduwe van Jan Cornelis, wonende op de Lockhorst  in Amersfoort.

Inbreng bruidegom, goederen als bij scheiding zullenworden bevonden

Inbreng bruid, goederen zo have, paard, beesten, schapen, wagens, ploegen, koren als zij bezittende op de last van het vadersgoed van haar kinderen.

AT015b011         1686 – 20 Okt

Huwelijk. Adriaan Wouters Robert, j.m., wonende tot Putten, toekomstige bruidegom

En Marijtgen Wulpherts, j.d., wonende in Stoutenburg, toekomstige bruid.

Bruidegom had een erf in Putten.

AT015b011         1686 – 21 Okt

Huwelijk. Wij, Peter Saren en Elbertje Jans, echtlieden, ouders, Wouter Peters, broer, en Evert Everts, zwager, vanwege Evert Peters, j.m., van Hamersveld, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Attris Otten, weduwe van Jan Elberts, (moeie), Henrick Willems en Elbert Jans, neven, vanwege Jannetgen Thimons, j.d., van Leusderbroek, toekomstige bruid ten anderen zijde

Inbreng bruidegom 300 gulden en nog 125 gulden bij hemzelf gewonnen.

Inbreng bruid gereede penningen, inboedel en huisraad, verdiend loon enz. ter somme van 350 gulden.

AT015b011         1686 – 22 Okt

Huwelijk tussen Gerrit Cornelis, wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Geertje Cornelis, bej. dochter, zijn zuster, ten eenre

En Maesgen Dircks, j.d., van Hoogland, toekomstige bruid, geassisteerd met Geertje Roelen, weduwe van Dirck Aertsen, haar moeder. Inbreng goederen als zij bezittende.

AT015b011         1686 – 12 Nov

Uit akte van proces blijkt dat Huijgh Jans, wonend tot Leusden, op het erf Grootveld ten behoeve van Joh. Jacob Botter pachtschuld heeft.

AT015b011         1686 – 12 Nov

Op condities navermeld, hebben Peter Wilems, Lambert Willems, Cornelis Willems, Grietje Willems, j.d., en Peter Wulphertsen gehuwd met Dirckje Willems, tezamen kinderen en erfgenamen van Evertgen Cornelis, haar moeder zaliger.

Zij verkopen aan Willem Peters wonende aan de Hoogenheert, haarluijder vader en schoonvader, de helft van paarden, beesten, magere en vette varkens, hooi, koren, inboedel en huisraad enz. zoals het zelf tot nog toe bij de voornoemde Willem Peters als weduwnaar en boedelhouder van voornoemde Evertje Cornelis, zijn huisvrouw zaliger, bezeten is.

Waarvan de wederhelft hem, Willem Peters toekomt.

Dit voor de som van 700 gulden.

De voornoemde Willem Peters de landerijen bij zijn huisvrouw zaliger nagelaten en zoveel zijn voornoemde kinderen-portie aangaat, zal blijven gebruiken zijn leven lang.

Verder nog geaccordeerd betreft der kinderen moedergoed.

AT015b011         1686 – 12 Nov

Huwelijk. Wij Jorden Jacobs, vanwege Ghijsbert Jacobs, j.m., wonende op Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Peters, vader, en Peter Lambert en Cornelis Willems, broer, en Peter Wulpherts, zwager, vanwege Grietgen Willems, j.d., mede op Hoogland, toekomstige bruid, ter anderen zijde

Inbreng bruidegom 200 gulden

Inbreng bruid 190 gulden, zijnde haar moedersgoed; boven de portie van de landerijen die haar vader blijft bezitten.

AT015b011         1687 – 18 Jan

Overleden Peel Willemsz Hof, nalatende zijn weduwe Mechteld Wouters en 2 kinderen, zoals een voorzoontje Willem Peelen, bij hem verwekt aan Weijmpje Thimons, zijn 1e huisvrouw zaliger en een dochter van zijn 2e vrouw genaamd Marretgen Peelen.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen, geassisteerd met Willem Willemsz Hof, oom van vaderszijde en Cornelis Theunissen, neef van vaderszijde (mombers); Gerrit Henricks, oom van moederszijde van het voornoemde voorkind (niet vermeld welk kind).

Aan de kinderen hun vaders- resp.moedersgoed, en aan de weduwe, inboedel, huisraad, paarden, koeien als ander vee, koren, baten en lasten.

Op 11 maart 1707 bekent Jan Willems, gehuwd aan Marritgen Peelen, ontvangen te hebben van Mechteld Wouters, de som van 15 gulden als zijn vrouws vadersgoed.

Zie eventueel akte 5 sept. 1687.

AT015b011         1687 – 14 Jan

Huwelijk. Wij, Reijmer van Birkhoven, vader, vanwege Johannes van Birckhoven, mijn zoon, toekomstige bruidegom ten eenre

En Johannes van Bemmel, oom, vanwege jufr.Johanne Bijls, j.d., toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 500 gulden

Inbreng bruid, het erf en goed De Wolfhaar, onder Hoogland, en nog diverse huizen in Amersfoort en penningen, obligaten.

AT015b011         1687 – 21 Jan

Ghijsbert Jans de Saijer, wonende tot Baarn, verhuurt aan Willem Buijsen, wonende onder Ter Eem, een hofstede met 26 danmaten land, gelegen in Eemland als ook in de polder De Haer.

4 jaren voor 204 caroligulden.

AT015b011         1687 – 21 Jan

Huwelijk. Henrick Henricks, broer, en Gerrit Cornelis Schothorst, oom, vanwege Jan Hendricks, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Meus Elberts, neef, vanwege Maria Ghijsbertse, weduwe van Cors Splintersz, toekomstige bruid

Inbreng goederen als zij bezittende.

AT015b011         1687 – 27 Jan

Johan Lebuijnus van Loenersloot, verkoopt aan Trijntgen van Harderstede, weduwe van Willem Camp, 1 mergen land, zijnde de helft van 2 mergen land gelegen in Hamersveld; daar de wederhelft Juffr. van Westrhenen, weduwe van Oosterhof toekomt.

Strekkende van de Hamersveldseweg recht op naar Heilenberg toe.

Voor de som van 50 gulden. Ondertekend door beide comparanten doch niet door de notaris.

AT015b011         1687 – 17 Febr

Huwelijk. Wij, Wouter Jacobs en Herbert Gosens, ooms, vanwege Peel Geurts, j.m., van Stoutenburg, ten eenre

En Gerrit Lamberts, vader, Bessel Beernt en Jan Ghijsbertse, ooms, vanwege Rietje Gerrits, j.d., van Lanckeren onder Voorthuizen, toekomstige bruid,

Inbreng bruidegom 400 gulden en enige kasten. Inbreng bruid 400 gulden en een bed.

AT015b011         1687 – 20 Febr

Vrouwe Maria hertoge d’Orsmale, Douariere van de heer Henrick van Schack, in zijn leven burgemeester van Amersfoort, verhuurt aan Henrick Jans, het erf genaamd Bavoort, met huis, hof en hofstede en landerijen, gelegen bij Bavoort tot Leusden; gebruik geweest bij Aert Rutten.

6 jaren voor 110 gulden en toepacht.

AT015b011         1687 – 24 Febr

Overleden Reyertje Aerts, nalatende haar weduwnaar Simon Segersz, wonende bij De Gort onder Stoutenburg, en een zoonjte genaamd Henrick Simons, onmondig.

Boedelscheiding tussen vader en kind, geassisteerd met Henrick Aerts, wonend op Hoogland, oom van moederszijde.

Toegescheiden aan de weduwnaar de goederen van de boedel als haeflijke als anders.

Verklaring Jan Reyersz en Jacobje Willems, welke Jacobje Willems, tevoren was gehuwd met Henrick Simons, voldaan en betaald te zijn van de 50 gulden hem Henrick Simons, voornoemd, moedersgoed en dit magenscheid belooft te weten door Simon Segersz waarvan zij, Jacobje voornoemd van Henrick Simons, weduwe was. Waarvan ook kiwtantie aan Simon Segersz is gegeven,

AT015b011         1687 – 25 Febr

Huwelijk. Wij, Reijer Segers en Willem Segers, broers, Jan Ghijsberts, neef, vanwege Simon Segers, weduwnaar van Reyertje Aerts, wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom ten eenre

En Rijck Jans, zwater, Evert Willems en Maes Willems, ooms, vanwege Rijckje Rijcks, j.d., van Malkenhorst, onder Barneveld, toekomtige bruid.

Inbreng bruidegom goederen ter waarde van 150 gulden. Inbreng bruid, 300 gulden.

AT015b011         1687 – 1 April

Huwelijk. Wij, Thomas Adriaansz van Butselaar en Jan Adriaansz van Butselaar, broers, Aeltje Aelts, moeije, Anthony van Neckerhoef en Herman van der Meulen, neven, vanwege Bessel Adriaansz van Butselaar, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Thomas Jans, vader, Aeltgen Jans, moeder, Jan en Cors Thonisz, broers, Wouter Hendricks, zwager, vanwege Geertruid Thonisse, j.d., toekomstige bruid ter anderen zijde

Inbreng bruidegom de helft van zeker erf en goed, groot in het geheel 4,5 vierdel mergen onder de Heerlijkheid Hoevelaken; de helft van 2 mergen in de  ………. van welke twee parcelen land en goets des bruidegoms lasten de wederhelft van toekomt. waarboven de bruidegom nog aangebracht wordt een som van 1000 gulden b.s. in provisie van koren en gereede penningen; inboedel en huijsraad, wezende 10 beddelakens, 7 slopen, 7 tinnen schotels en 2 koperen ketels.

Inbreng bruid 200 gulden en een bed met zijn toebehoren.

AT015b011         1687 – 10 April

Op dato en condities als na beschreven, hebben Gerrit en Jan Jansz, Henrick Alberts, gehuwd met Marrijtgen Jansdr; Gerrigje en Annitge Jansdr., j.dochters. 

Als mombers van Henrick Jans de Ouden, Henrick Jans de Jonge,  Catrijntje en Jannetje Jans, nog onmondig; alle kinderen (tevens) Willem Jans van Jan Jansz en Jannigen Thonisdr. In haar leven echtlieden, gewoond op Lockhorst.

Zij verkopen aan haar voornoemde broer Willem Jans, na estimatie bij Wouter Lumans en Dirck Jans Dorresteijn, Simon Geurts en Aelbert Cornelis, alle paarden, beesten, schapen, wagens, ploegen, eegden enz.; 2/3 part van de rogge en weit in het veld; Tuijninge rickhouten hilt en balkslieten, inboedel, huisraad. Voor de som van 1320 gulden en waarmede hij ook de pachtsom betaalt.

AT015b011         1687 – 6 Mei

Huwelijk. Jan Dircks, broer, Peter Jansz, Dircks oom, vanwege Volquem Dirks, weduwnaar van Aeltgen Jans, wonend in Sevenhuizen, toekomstige bruidegom ten eenre

En Maes Reyers, broer, en Geurt Lamberts, oom, vanwege Grietje Reyers, j.d., toekomstige bruid ter anderen zijde

Inbreng bruidegom zijn haeflijke goederen

Inbreng bruid 1/6 part van een hofstede met 5 danmaten land bij Beernt Lambers gebruikt; item 1/6 part van een danmaat op de Emiclaarse Engh???

AT015b011         1687 – 14 Aug

Overleden op Hamersveld Rutgen Elberts, nalatende haar weduwnaar Jan Rutten en 3 zonen, Thonis, Elbert en Rijck Janse, en 1 dochter Geertje Jans, ten eenre

En Thonis Jans en Elbert Jans voor hunzelf geassisteerd zover nodig met Seger Elbertse en Gosen Elbertse, ooms, tevens mombers van Rijck en Geertje Jans, nog onmondig.

Aan de kinderen moedersgoed; aan de weduwnaar de goederen van de boedels.

(Plaats niet genoemd).

AT015b011         1687 – 30 Sept

Staet van de boedel van Evert Petersz, weduwnaar van Jannitgen Thimons, zijn huisvrouw, overleden 14 augustus dit jaar, op Hamersveld.

AT015b011         1687 – 31 Okt

Clemens Claes Verschuur, gehuwd met Aeltgen Otten en Geurt Claes Verschuur, mondige j.m., verkopen aan Geurt Henricks Verschuur een erf en goed, huis enz., met de landerijen, genaamd de Cortenijp, gelegen in Stoutenburg, waarvan de wederhelft de koper toekomt.

Koopsom 1400 caroligulden;

Waarvan koper afslag zal strecken van zodanige 800 gulden als ten behoeve van Jan Ruthgers zoon daarin gevestigd.

AT015b011         1687 – 4 Nov

Huwelijk. Wij Dirck Henricks, behoudvader, Jacob en Ghijsbert Aelten, broers, Jacob Aerts, zwager, vanwege Reyer Aelten, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Thonis Jans, vader, Mor Jans en Evert Elbersz, zwagers, vanwege Jannitgen Thonis, j.d., toekomstige bruid. Inbreng bruidegom 280 schapen. Inbreng bruid 200 gulden; plaats niet vermeld.

AT015b011         1687 – 2 Dec

Overleden op Sneul, Aert Meijnsz, nalatende zijn weduwe Gerbregt Lumans en 1 dochter Aeltje Aerts. Aan de weduwe toegescheiden inboedel, have en vee enz.

AT015b011         1687 – 3 Dec

Huwelijk. Wij Jan Corn. van Beeck, broer, en Jan Jacobs, oom, vanwege Gerrit Cornelis van Beeck, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Aerts Geurts van Arck, vader, en Geurt en Jan Aerts van Arck, broers, vanwege Beatrijs van Arck, weduwe van Evert Ruthgers van Ginckel, bruid

Inbreng bruidegom 1/6 part van het derde part van de helft van een erf en goed, gelegen in Leusderbroek, gebruikt bij Jacob Jacobsz. Inbreng bruid inboedel en huisraad.

AT015b011         1687 – 27 Dec

Op condities en voorwaarden nabeschreven, hebben Thonis Thonisse Keuyer, gehuwd met Simontje Henricks, en het recht bij cessie bekomen van Jan Thonisse Keuyer en Willempje Thonisse Keuijer, zijn broer en zuster voor de ene helft; Gerrit Knoppert en Ghijsbertje Thonis Keuyer, echtlieden; Jan Adriaanse als vader en voogd van zijn 2 onmondige kinderen bij hem van Burgje Thonis Keuyer, zijn huisvrouw zaliger, behouden

Mitsgaders de voornoemde zijn zusters kinderen, mitsgaders als momber en voogd van Gerrit Thonis, onmondige nagelaten zoon van Aeltje Thonis Keuijer, in haar leven huisvrouw van Thonis Henricks, voor de andere helft

Verkopen bij dezen en in reguarde van onmondige op abbrobatie van de edele Hoven van Utrecht, aan en ten behoeve van Francois Montefan??? burger tot Amersfoort,

Zeker erf en goed genaamd, Cleijn Santbrinck, met huis, hof, berg, en schuur met de landerijen groot omtrent 30 mergens, gelegen in de Heerlijkheid Snorrenhoef, onder kerspel Leusden, bij Thonis Thonisse Keuijer gebruikt wordende, wezende thinsgoed van Snorrenhoef.

Daar oost Groot Sandbrinck, zuid Middelmoorst, west de Santbrinckermolen en noordwaarts (Cleijn) Steenbeeck, geland zijn. Jaarlijks tot thiend 5 gulden 3 st.8peningen. Dit voor de som van 2800 gulden.

ONDERTEKEND: Montifrau??????

AT015b012         1688 – 5 Jan

De erfgenamen, kinderen van Claes Wouterus van Borgerijen, Mathijs, Johan en Evertje van Borgerijen, gehuwd met Jan Methorst, hadden nog gemeen de Molshoop met de huizing en hetgeen daarom.

Bij verdeling toegescheiden de huizing aan Mathijs en Johan van Borgerijen.

Beschreven als woning of huijzing staande aan de Molshoop, met de berg daarbij en het hofje tot aan de doornhaag, waartegen aan Jan Methorst wordt uitgekeerd een som van 158 gulden, 4 st., en aan vrije uitgang en overweg tot zijn schuur.

AT015b012         1688 – 3 Febr

Egbertus de Leeuw, Domheer van St.Pieter tot Utrecht, verhuurt aan Clemens Hooft, wonend op Hamersveld, een perceel land groot 8 mergen, hetzelf gelegen op Hamersveld, het laatst bij Gerrit Jans getrouwd aan de weduwe Peel Willems Hof gebruikt zijn. Voor 6 jaren a 63 caroligulden jaarlijks.

AT015b012         1688 – 3 Febr

Huwelijk. Wij Gerrit Jans, Jan Jans, broers, Wouter Lumans en Thonis Ghijsbertse, mitsgaders Dirk Jans van Dorrensteijn, vanwege Willem Jans, j.m., wonend op Lockhorst, toekomstige bruidegom ten eenre

En Reyertje Francken, weduwe van Aert Segerts, moeder, Peter Aerts, broer, Henrick Francken, oom, en Arris van Schaick, neef, en Lubbert Henrick van Westerveld, goede vriend, vanwege Neeltje Aerts, j.d., van Holck, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom het tiende part (slecht leesbaar) van een perceel land gelegen in de Eult, gebruikt bij Peter Evertsz, item zijn portie van de goederen bij hem door het overlijden van zijn grootvader Thonis Thonisse zaliger, aangeërfd, nog met de verdere erfgenamen gemeen en nog de portie van de goederen zijner ouders nagelaten; verder al hetgeen tot de bouw- en koeienhhouderij behoort; bij uitkoop met zijn broers en zusters aangekomen. Inbreng bruid 600 gulden.

AT015b012         1688 – 9 Febr

Overleden op Moorst onder Woudenberg, Henrickje Willems, nalatende haar weduwnaar Huygh Peelen en Petertje Huijgen gehuwd met Willem Arrisz, wonende aan de Bilt. Lijsgen Huijgen gehuwd met Aelt Reyers, wonende mede op Moorst, en Willempje Huijgen, j.d.

Aan de kinderen haar moedersgoed.

Aan de weduwnaar de goederen van de boedel als paarden, koeien, wagens, ploegen, koren, enz.

AT015b012         1688 – 15 Febr

Meester Johan van Meerveen, voor en in naam van juffr. Henricka van Dashorst, weduwe van wijlen Heer en Meester Godefroy van Meerveen, zijn moeder, verhuren aan Jan Rutten, wonend op Hamersveld, een hofstede, berg, schuur, landeren, gelegen op Hamersveld, bij de huurder reeds gebruikt en nog 2 boomgaarden. 3 jaren voor 350 gulden jaarlijks.

AT015b012         1688 – 18 Febr

Henrick en Ghijsbert Camp, c.s., verkopen aan Benjamin Craan een perceel land, gelegen op de Modderbeek in Stoutenburg; belend oostwaarts de Modderbeek, zuidwaarts Jo. Heeremans, westwaarts Peter Wouterse Lockhorst c.s., en juffr. van Ingen noordwaarts. Koopsom 560 gulden.

AT015b012         1688 – 18 Febr

Overleden in Asschat, Arrisje Jans van Eckdom, nalatende haar weduwnaar Brant Jans, en een zoontje Jan Brands, onmondig.

Boedelscheiding met assistentie van Herman Jans van Eckdom, oom.

Aan het kind moedersgoed, redinge en kleding en de helft van de landerijen.

Aan de weduwnaar inboedel, have, vee, koren, wagen, ploegen enz. en de andere helft van de landerijen; deze gewaardeerd op 80 gulden in het geheel.

AT015b012         1688 – 8 en 23 Maart

Vermelding in akte van afrekening tussen Jacob Jacobse ten eenre en de mede-eigenaren van het erf van Leusderbroek, bij hem gebruikt.

AT015b012         1688 – 21 Maart

Benjamin Craan verhuurt aan Jan Adriaens, wonend op Schutterhoef, de 4 mergen land gelegen op de Modderbeek onder Stoutenburg (dit land gekocht van zijn broers – zie 18 februari 1688, dit voor 25 gulden. Op 1 akte: zie 6 april.

AT015b0121688 – 6 April

Benjamin Craan verhuurt aan Willem Peters van Velsen, wonende op Crackhorst, het maetgen met nog 2 mergen land, samen 4 mergen, gelegen op de Modderbeek, laatst bij Melis Gerritse gebruikt.

22 gulden.

AT015b012         1688 – 4 Mei

Overleden Jannitgen Peters, nalatende haar weduwnaar Geurt Willems, tegenwoordig molenaar op de Santbrinkermolen, en 2 kinderen: Willem en Helen Geurts.

Boedelscheiding aan de kinderen moedersgoed. Aan de weduwnaar de goederen van de boedel.

AT015b012         1688 – 20 Juli

Overleden in de Bovenbirkt Anna Jans, nalatende haar weduwnaar Thonis Ghijsbertsen en 2 zonen, Ghijsbert en Jan, en 2 dochtertjes Aeltgen en Jannitge.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen met assistentie van Henrick Jans en Reyer Jans, mitsgaders Peter Jans, als ooms.

Aan de kinderen moedersgoed. Aan de weduwnaar inboedel, have, vee, wagens, ploegen enz.

AT015b012         1688 – 24 Juli

Cornelis Lamberts, stalhouder van de Prins van Orange, gehuwd met Magdalena Oucoop, Catharina en Hester Oucoop, bejaarde dochters en als gemachtigden van Jan Oucoop, als erfgenamen van Elisabeth Both zaliger, in haar leven weduwe van Henrick Oucoop, haar moeder zaliger, die een dochter was van S (luitenant) Hr. Jan Oucoop.

Zij verkopen aan de erfgenamen van joff. Aleijda Vluch zaliger in het leven weduwe van wijlen de Heer Henrick Both zaliger, in zijn leven oud burgemeester dezer stad, het 24e deel van het erf Calveen onder Hoogland; bij Gerrit Willems gebruikt;

Welk 24e part haar competerende qlt. voornoemd aanbestorven of hergekomen is van wijlen de heer Johan Both, in zijn leven (luitenant) of (kapitein) ten dienste dezer landen, haar grootvader zaliger, ende waarvan de 18/24e delen, de voornoemde erfgenamen en de 5/24e delen vrouwe Elisabeth Both, weduwe van de heer Stalhouder, Thiens tot  ……… competerende is.

Dit voor de som van 175 gulden.

AT015b012         1688 – 25 Juli

Gosen Elerts, wonende onder de Koedijk, koopt 2/7 parten van een zeker halve holst vierdel lands gelegen in de Vrijheid van deze stad.

AT015b012         1688 – 6 Juli

Overleden Lambert Ghijsberts nalatende zijn erfgenaam Gerrit Lamberts, zoon, mitsgaders Maes Reijers en Philip Reyers en Grietgen Reyers, kinderen van Ghijsbertje Lamberts dochter; zij bezaten tezamen de landerijen van hun vader en bestevader zaliger, gemeen.

Aan Gerrit Lamberts wordt toegescheiden een huizing, hof en hofstede met 5,5 danmaten lands, gelegen in Zevenhuizen; item de helft van een vogelkooi mede aldaar gelegen en nog 1 danmaat land op de Emiclaarse Engh, alles bezeten bij hun vader, bestevader zaliger, waartegen hij verrkende met de andere erfgenamen.

AT015b012         1688 – 29 Juli

Huwelijk. Wij Cornelis van Birkhoven en Marritgen Rijcks, echtlieden, behoudvader en moeder; Rijck Peters van Donckelaar, broer, vanwege Johannes van Doncklaar, toekomstige bruidegom ten eenre

En Gerrit Cornelis Schothorst en Jan Henricks van Hamersveld, ooms, vanwege Grietgen Ghijsberts Schothorst, j.d., toekomstige bruid, ten andere zijde

Inbreng bruidegom 1/3 van een huis op de Camp (Amersfoort) bij zijn vader en moeder gebruikt wordende; item 1/3 part van het erf op Hamersveld, bij Geurt Simons gebruikt; item 1/3 part van 600 gulden zijnde tezamen des bruidegoms vadersgoed; item nog 1/3 part van 3700 gulden zijnde zijn portie van de erfenis van Grietgen Wulpherts zijn moeije zaliger.

Inbreng bruid 1/3 van 3 danmaten land gelegen in Zevenhuizenm, naamt de Brandecamp uit welke gehele camp haar broer, Cornelis Ghijsberts Schothorst 146 gulden competeert.

AT015b012         1688 – 23 Nov

Overleden Jacob Peelen, nalatende zijn weduwe Ceeltje Beerns, wonende in het Hateveen onder Hoogland en 2 kinderen: Peel en Aelbert Jacobs nog onmondig.

Boedelscheiding: de weduwe geassisteerd met Cornelis Barents, haar broer; voor de kinderen Frans Peelen, oom, en Cornelis Thonis oudoom, tevens voogden.

Aan de kinderen toegescheiden hun vadersgoed waaronder hun vaders portie int erf Snorrenhoef, en een zwarte roek en broek; een bombazijden wambuis met zilveren knopen.

Aan de weduwe de goederen van de boedel zoals haeflijke als andere.

AT015b012         1688 – 8 December

Bij akte van scheiding vermeld een half mergen land genaamd het Hooge Campje, gelegen op Hoogland bij het erf Schothorst.

Oostwaarts het erf Schothorst, zuid- en westwaarts Jan Jans Schothorst, noordwaarts het erf Cattenbroek,.

AT015b012         1688 – 14 Dec

Overleden in Zevenhuizen Gerritje Jans, nalatende haar weduwnaar Lambert Willems en 2 kinderen: 1 zoon Willem Lamberts en 1 dochter Ootje Lamberts, beide onmondig.

Toegescheiden aan de kinderen moedersgoed

Toegescheiden aan de weduwnaar de inboedel, have, vee en alles wat tot de bouwerij en koeienhouderij behoort.

AT015b012         1688 – 28 Dec

Huwelijk. Wij Wouter Gerritse, broer, vanwege Huijbert Gerritse jm., wonend in Donckelaar, toekomstige bruidegom,

En Jan en Peter Jansz, broers, en Thonis Everts, zwager, vanwege Ceeltgen Jans, j.d., van Sniddelaar, mede in Donckelaar gelegen, toekomstige bruid,

Welke broers en zwager als lasthebbenden van Henrickje Peters, weduwe van Jan Thijmans, haar moeder.

Inbreng bruidegom 300 gulden en het verdiende loon dat hij van Jan Henrickse van Hamersveld ten goede heeft.

Inbreng bruid 800 gulden, haar door het overlijden van haar bestemoeder aangeërfd, doch nog gemeen met haar broeders en zusters.

AT015b012         1689 – 6 Jan

Geurt Henriks Verschuur en Marritgen Willems, echtlieden voor haar en hun erfgenamen, verhuren aan Geurt Gerrits en Ceeltgen Beerns (weduwe van Jacob Peelen? Niet vermeld in de akte) wonende in het Hateveen, het erf de Cortenijp gelegen in Stoutenburg. 6 jaren voor 130 gulden jaarlijks.

P.S. In de akte vermeld dat Geurt Gerrits verklaart dat Geurt Henriks Verschuur het huis dakdicht heeft geleverd toen hij op het erf kwam. Actum 27 jan, 1693.

AT015b012         1689 – 24 Jan

Overleden Jannitgen Willems, nalatende haar weduwnaar Hubert Wouters, wonend op Hamersveld, welke gelijftocht was tot lester dood toe, en tot haar erfgenamen Willem Aerts (Arris?) haar vader, wonende in De Hoef onder Hoogland, volgens haar testament van afgelopen jaar 1688.

Scheiding en deling mitsgaders over de voornoemde nalatenschap te accorderen, zijnde voornoemde Hubert Wouters en de Hr. Cornelis Hoofd van Huysduijnen ten eenre

En Willem Arrisz voornoemd ten andere zijde

De Staat van de boedel opgemaakt. Renutreerende bij Hubert Wouters bij deze alle akte recht en toezeggens dat hem op de nalatenschap van zijn voornoemde huisvrouw zaliger zo uit ……….. van testament als akte van lijftocht, heden acht dagen voor Anthony Bloerlant??? Notaris op Hamersveld, gepasseerd.

De voornoemde Willem Aertsz als geïnstitueerde erfgenaam, van zijn dochter zaliger, belooft aan de voornoemde, zijn schoonzoon, te laten volgen en te voldoen zo tot voldoening van morgengave hem bij huwelijk voornoemd beloofd, als uitkoop van de lijftocht een som van 450 gulden.

AT015b012         1689 – 25 Jan

Huwelijk. Wij, Gerrit Jans, zwager, vanwege Lambert Willems, weduwnaar van Gerritje Jans, wonend in Zevenhuizen, toekomstige bruidegom ten eenre

En Wouter Gijsbertsz, zwager vanwege Marritgen Henricks, j.d., toekomstige bruid ten andere zijde

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, koren enz. geëstimeerd op 400 gulden

Inbreng bruid 50 gulden.

AT015b012         1689 – 30 Jan

Huwelijk. Dirck Wouters, j.m., toekomstige bruidegom wonende op Hamersveld, geassisteerd met Peel Wouters, broer, ten eenre

En Theuntgen Jans, j.d., van Hamersveld, toekomstige bruid, geassisteerd met Thonis, Gerrit en Jan Jansz, haar broers, ten andere zijde

Inbreng bruidegom 150 gulden.

Inbreng bruid een som van 200 gulden, afkomstig van de uitkoop van de boedel van haar ouders zaliger en dan nog een bed met toebehoren.

AT015b012         1689 – 22 Febr

Henrick Thijsz, kuiper, gehuwd met Willempje Pauwels, enige en universele erfgename van Pauwels Jacobz haar vader zaliger.

Zij verhuren aan Gerrit van Dompselaar, molenaar op Maartsensdijk een zekere windkoren-molen staande op Bavoort, met de huizing en het campje land voor de deur, mitsgaders nog 2 mergen land, genaamd het Ouweland, alles gelegen onder Leusden. 2 jaren voor 170 gulden jaarlijks.

AT015b012         1689 – 26 Febr

Cornelis Otten en Willempje Dirck, echtlieden.

Cornelis Otten was tevoren weduwnaar van Willempje Peelen en onder het recht tot het nabenoemde land bekomen hebbende, een perceel land groot drie-vierdel mergen, gelegen op de Emiclaarse Engh onder Hoogland.

Zij verkopen dit land aan Gerrit Lambertsz voor de som van 200 gulden.

Dit land belendt oostwaarts Adt. Honthorst en westwaarts de koper zelf.

AT015b012         1689 – 15 Juni

Overleden in Stoutenburg Grietje Jans, nalatende haar weduwnaar Willem Willems en 3 kinderen genaamd Willem, Barbara en Thijntje Willems.

Scheiding: Willem Willems ten eenre

En Kill Jans Collert als oom en momber van de voornoemde kinderen van zijn zustr.

Aan de kinderen hun moedersgoed; aan de weduwnaar de goederen van de boedel.

AT015b012         1689 – 21 Sept

Huwelijk. Wij, Henrick Willems, broer, en Peter Jans, zwager, vanwege Elbert Willems van Westerveld, j.m., wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom,

En Herman Melisz en Hebeltje Claesd, echtlieden. Hebeltje Claes is moeder van de bruid en Gerrit Claes oom, vanwege Truijtje Jans, j.d. van het Hoogland, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 500 gulden. Inbreng bruid 400 gulden.

AT015b012         1689 – 4 Okt

Overleden Gerrit Volckertsz, tevoren weduwnaar van Gerritje Henrick, die nagelaten heeft een kind genaamd Volckert Gerrits, welk kind was overleden, doch vermits de huwelijkse voorwaarden tussen de voornoemde echtlieden van 28 maart 1673 opgericht, waarin was bepaald dat als er, nadat de laatste was overleden, en ergens kinderen waren, de goederen weer teruggaan vanwaar zij gekomen waren.

Gerrit Volckerts was voor de 2e maal getrouwd met Neeltje Jans.

Met de boedelscheiding was zij geassisteerd met Gerrit Lambertsz en Jan Henricks, wonende op de Rijth (plaats niet genoemd) en Teuntje Henrick, weduwe van Willem Wouters, broer en zuster van de voornoemde Gerritje Henrick zaliger.

AT015b012         1689 – 5 Okt

Huwelijk. Wij, Jan Dircks, broer, en Peter Jans, oom, vanwege Volckert Dircks laatst weduwnaar van Grietgen Reyers, wonend in Zevenhuizen, toekomstige bruidegom ten eenre

En Aeltgen Henrics, laatst weduwe van Aert Jansz, moeder, Herman Melis, broer, en Jan Meynsz, goede vriend?, vanwege Metgen Aerts, j.d., van het Hogeland, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom paarden, veulen, koeien, hooi enz., inboedel, huisraad, schulden en lasten.

Inbreng bruid 500 gulden en een bed met toebehoren.

AT015b012         1689 – 18 Okt

Publieke verkoop door de geautoriseerdens van de crediteuren van de boedel van Henrick Willems van Altena, en Marritgen Henricx, in het leven echtlieden.

In deze verkoop o.a. een hof, gelegen buiten de Camppoort (achter de schuur van de herberg daar het Huis te Stoutenburgh uithangt.

Belend aan de ene zijde Gerrit van Oudewater, schepen en andere zijde Rick Thonisse Kuijpers erfgenamen.

AT015b012         1689 – 18 Okt

Huwelijk. Wij, Peter Saren en Elbertje Jans, echtlieden, ouders, Evert Peters, broer, Evert Evertsz, zwager vanwege Wouter Petersz, j.m. van Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Jorden Jacobs, broer, Huijgh Roelen, oom, vanwege Aeltje Jacobs, j.d., mede van Hamersveld, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 300 gulden en nog 250 gulden (zelfverdiend) en de bijen die hij bezit

Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b012         1689 – 25 Okt

Huwelijk. Maes Gerrits, geassisteerd met Jan Gerrits, broer, weduwnaar van Heyltgen Willems, toekomstige bruidegom,

En Jan Geurts, behoudvader, en Niesgen Ariens Boon, moeder, Volckert Jans van Velzen, oom, vanwege Anna Jans, j.d. van het Hogeland, toekomstige bruid ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 270 gulden. Inbreng bruid 75 gulden zijnde haar vadersgoed.

AT015b012         1689 – 31 Okt

Huwelijk. Anthony Maesz Quant, j.m., wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Gerrit Maesz Quant, zijn broer, ten eenre

En Evertje Lamberts, j.d., mede van Hoogland, geassisteerd met Gerrit Willems, haar behoudvader, en Marritgen Gosens, haar moeder, ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 1/3 part van 4 danmaten land gelegen in de polder De Duijst, 2 hoekgens veen, gelegen in het Hateveen, en 300 gulden, en een stal immen (bijen) gemeen met zijn broer.

Inbreng bruid 100 gulden en nog 45 gulden en 1/3 part van 1 mergen veen gelegen in het Hateveen. Dit alles van haar vadersgoed.

AT015b012         1689 – 31 Okt

Huwelijk. Wij, Aris Aerts van Roomen, broer, Gerrit Maes Quant, en Jacob Jans hertoge, zwagers, vanwege Jan Aerts van Roomen, j.m. tot Zevenhuizen, toekomstige bruidegom ten eenre

En Ghijsbert Jans, broer, en Gerrit Lamberts, oom, vanwege Neeltgen Jans, weduwe van Gerrit Volquerts wonende tot Zevenhuizen, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom, de helft van 3 mergen land gelegen op Calveen, waarvan de andere helft Gerrit Maes Quant toekomt; item 300 gulden aan penningen, een paard en enige immen.

Inbreng bruid 6 danmaten land in Zevenhuizen; item haar boedel, zo van paarden, beesten, hooi, koren enz.

AT015b012         1689 – 31 Okt

Overleden in Zevenhuizen Gerrit Volckerts, nalatende zijn weduwe Neeltje Jans en 5 kinderen: Jan, Volcker en Jacob Gerrits, zonen, en Willempgen en Teuntje Gerrits, dochters, alle nog onmondig.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT015b012         1689 – 22 Nov

Huwelijk. Wij, Wouter Cornelisz, broer, en Jan Barten, zwager vanwege Reyer Cornelis, j.m., van Hoogland, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Ghijsbert, Ruth en Ghijsbert Willemsz, broers, vanwege Neeltgen Willems, weduwe van Steven Philips, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 150 gulden aan geld, en dan nog zijn portie uit een erf en goed groot 20 mergen land gelegen onder Voskuijlen, en zijn portie in 3 danmaten land in Zevenhuizen.

Inbreng bruid inboedel, huisraad, paarden en beesten en al hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort, geëstimeerd op 800 gulden; en nog een perceel land in Barneveld; als lasten het vadersgoed van haar kinderen.

AT015b012         1689 – 2 Dec

Alzo bij de koopcedulle tussen Henrick Willem Mensz zaliger als verkoper, Henrick Willems Suijdwind als koper datum 19 mei 1662, bedongen was dat het land bij de voornoemde koopcedulle vermeld, gelegen op Hamersveld, bij meting min of meer als 6 mergen was, dat hetzelfde land en de ongelden zal betalen, na advenand de mergentaelen, en dat bij Dirk Jans als successeur van Henrick Willems Suijdwint, en nu eigenaar van het voornoemde land, gesustineerd weerd dat zij zoveel uit outschildgeld volgens subventie van het erf De Wetering en andere lasten met en moet betalen als hij nu is doende, sustimerende Jan Henrickse van Hamersveld als eigenaar van De Wetering, successeur van Henrick Willems Mensz, ten contrarie toegedaan is, en terwijl daarover metingen zouden moeten worden gedaan en om verdere kwsties te voorkomen.

Partijen maken overeenkomst betreffende de ongelden.

AT015b012         1690 – 2 Jan

Huwelijk Cornelis de Swart, j.m. van Arnhem en Maria van Veenendaal.

AT015b012         1690 – 7 Febr

Huwelijk. Thonis Gosense, laatst weduwnaar van Jannitgen Cornelis, wonende op Voskuijlen, bruidegom,

En Geertje Cornelis, laatst weduwe van Lubbert Wolberts, wonende tot Scherpenzeel.

Inbreng bruidegom, paarden, beesten, koren, inboedel, huisraad enz. begroot op 500 gulden

Inbreng bruid klederen.

AT015b012         1690 – 14 Fe,

Kilt Jans Kollert, broer, vanwege Elbert Jans Kollert, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Willem Aerts van den Oudenhoeff, broer, vanwege Gerbregt Aerts van den Oudenhoofd, j.d., toekomstige bruid ter anderen zijde. Inbreng goederen als zij hebben aangeërfd.

AT015b012         1690 – 25 Febr

Overleden Heyltje Thonis, nalatende haar weduwnaar Henrick Wouters, en drie kinderen: Wouter, Willem en Arien Henricks, alle onmondig.

Scheiding tussen vader en kinderen: de weduwnaar ten eenre en Thonis Everts op Schoonoort, als grootvader en momber van de kinderen.

Toegescheiden aan de kinderen hun moeders goed; aan de weduwnaar de goederen van de boedel.

AT015b012         1690 – 22 Maart

De Heer Johan van Bemmel, raad dezer stad, als lasthebbende van Sr. Henrick van Couwenhoven, koopman tot Amsterdam, verkoopt aan de Sr.Jordanis van Lommertsum en Levina van Lommertsum, zijn zuster, een zeker goed, huis, hof en hofstede, genaamd De Tolick, gelegen op Hoogland, gesplitst van het erf Weede, groot 3 mergen, bij Lubbert Henricks gebruikt; wezende leengoed van IJsselstein.

Dit voor de som van 700 gulden.

Uit P.S. bij deze blijkt dat van Bemmel een zwager was van Henrick van Couwenoven.

AT015b012         1690 – 23 Maart

Huwelijk. Lambert Ghijsberts weduwnaar van Evertje Helmerts, bruidegom, en Simontje Cornelis, weduwe van Cornelis Gerrits, bruid.

AT015b012         1690 – 18 April

Op voorwaarden nabeschreven hebben Peter Jans voor 1/4 part en Jacob Jans, 2/4 parten verkocht aan Thimon Wulphertse, wonend op Achterveld, 3/4 parten van een huizing en hofstede met 2 mergen land, gelegen in Stoutenburg, genaamd De Gort, waarvan het resterende 4e part Henrickje Jans, weduwe van Gosen Heymans toekomt. Dit voor de som van 300 gulden.

AT015b012         1690 – 10 Mei

Overleden Catharina van Wolfswinkel, nalatende haar weduwnaar de Heer Daniel van Esch, en tot haar erfgenamen – ab intestato – Matheus, Jan, Marchelis van Esch, zonen.

Maria van Esch, weduwe van Hero van Hooghpalen dochter, mitsgaders de kinderen van Jannetje van Esch, haar dochter bij Wouter Bosch zaliger, aan haar verwerkt.

Op de 24e maart deses jaar 1690 hadden gedisponeerd van al haar goederen en daarover was geschapen questie te zullen ontstaan, terwijl nu bewint dat de meeste goederen zijn gekomen van Matheus van Langelaar, die deze had verbonden op de kinderen van overledene.

Alle goederen, roerende als onroerende, obligaties enz. worden bij loting verdeeld.

Het 2e lot trekt Maria van Esch, weduwe van Hero van Hooghpalen, waarin haar werd toegescheiden de helft van zeker erf en goed genaamd Groot Donckelaar, gelegen in het kerspel van Leusden, daar de wederhelft is van de Hr. Mr. A. van Bronckhorst, bij Thimon Dircks gebruikt wordende.

Item nog een plegte van 600 gulden. Verder huizen in Amersfoort. Zie ook 11 Juni 1690.

AT015b012         1690 – 11 Juni

Huwelijk. Reynier Meijnten van Waller, j.m., en burger van deze stad, toekomstige bruidegom,

En Maria van Esch, weduwe van Hero van Hooghpalen, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 1 mergen land in de Wallicke??steeg onder Nijkerk, en een obligatie van 150 gulden. Inbreng bruid als bij boedelscheiding (zie boven).

AT015b012         1690 – 17 Juni

Huwelijk. Anthony van Matlage, weduwnaar van Annitgen Lebo, en Geertruid van Overhorst.

AT015b012         1690 – 15 Aug

Overleden in Stoutenburg Peel Gerrits nalatende zijn weduwe Rietje Gerrits en 1 dochter, Marritgen, nog onmondig.

Boedelscheiding met assistentie van Gerrit Lamberts, wonende in Gelderland, haar vader, Jan Ghijsberts, haar oom, ten eenre

En Jacob en Wouter Gerrits, ooms, Cornelis Thonis Rap als mombers van de onmondige.

Magenscheid tussen moeder en dochter.

Aan de weduwe de inboedel, huisraad, paarden, beesten enz., al hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

P.S.: in de akte Marritgen Peelen, verklaart ontvangen te hebben van Cors Everts, weduwnaar van Rietje Gerrits, 200 gulden,14 stuivers en 13 zilveren knoopjes, dato 30 oktober 1703.

AT015b012         1690 – 17 Aug

Huwelijk. Wij Claes Stevens, neef, vanwege Cors Evertse, j.m., wonend in Stoutenburg, toekomstige bruidegom ten eenre,

En Ferrit Lamberts, vader, vanwege Rutgen Geurts, weduwe van Peel Gerrits, mede wonend in Stoutenburg. Inbreng bruidegom 250 gulden. Inbreng bruid als toegescheiden bij magenscheid.

AT015b012         1690 – 17 Okt

Huwelijk. Jan Aelten, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Janse, goede vriend, en Willempgen Willems, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Dirck Jans Sijdwint??, haar oom.

Inbreng bruidegom 100 gulden. Inbreng bruid 3 danmaten polderland.

AT015b012         1690 – 30 Okt

Huijgh Roelen verkoopt aan Wouter Petersz wonende op Hamersveld 2 paarden en veulen, 5 koeien, 2 vaarzen, 3 pinken, het koren enz., de hiltslieten en vredinge op en om de hofstede, zoals hetzelve bij Huijgh Roelen op Hamersveld gebruikt is,

Voor de som van 700 gulden; te betalen binnen 8 dagen aan de verkoper, 180 gulden aan Matheus van de Maath, wegens de Hr. Tapper, wegens verschuldigde pachtpenningen 520 gulden, bij Huijght Roelen aan zijn landheer is overgevende in crachte dezes.

AT015b012         1690 – 7 Nov

Overleden in Zevenhuizen Gerrit Wouters, nalatende zijn weduwe Jannetje Jans en tot zijn erfgenamen 2 voorkinderen bij hem verwekt aan Jannitgen Jans (zo vermeld), zijn 1e huisvrouw zaliger en 2 dochtertjes aan de voornoemde weduwe.

Boedelscheiding met assistentie van Reyer en Evert Jans als ooms van moederszijde van de voorkinderen; Willem Maesz uit naam vanwege Willem Wouters, oom van de voor- als nakinderen.

Aan de kinderen hun vadersgoed. Aan de weduwe de goederen van de boedel.

AT015b012         1690 – 12 Nov

Huwelijk. Aert Thimons j.m., op Hoogland, bruidegom, geassisteerd met Gerrit Willems zijn oom, ten eenre

En Saertje Jans, j.d., mede op Hoogland, bruid, geassisteerd met Jan Laren, haar vader.

AT015b012         1690 – 3 Dec

Huwelijk. Wij Willem Reyers, broer, en Gosen Elerts, zwager, vanwege Thonis Reyers, j.m. van Stoutenburg, bruidegom, ten eenre

En Aert Louwen(?), broer, (half?)., Willem Maesz en Peter Jans, goede vrienden vanwege Jannitgen Jans, laatst weduwe van Gerrit Wouters wonend in Zevenhuizen.

Inbreng bruidegom 1/3 van 2 danmaten polderland in de Haer; item 350 gulden, 20 beddelakens en 20 slopen, een tinnen schotel, kan en zoutvat.

Inbreng bruid: paarden, beesten, hooi enz., inboedel, huisraad, vlees en spek, dit alles gewaardeerd door Thonis Everts en Harmen Dircks, schepen van Zevenhuizen, op 830 gulden.

AT015b012         1690 – 5 Dec

Huwelijk. Wij Peter Ghijsberts, behoudvader, en Truijtgen Henricx van Colverschoten, moeder, Jan Adriaans Schimmel,  zwager, vanwege Peter Geurts, j.m., van Emiclaar, toekomstige bruidegom

En Grietgen Claes, weduwe van Ghijsbert Peters, moeder, vanwege Fransje Ghijsberts, j.d., van Leusden, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 1/6 part van een erf in Hoevelaken, waarvan de resterende parten zijn broers en zusters toekomt; item 1/6 part van 400 gulden, bij zijn moeder boven het voornoemde erf voor vadersgoed, beloofd, en nog 100 gulden bij hemzelf overgewonnen.

Inbreng bruid 100 gulden.

AT015b013         1691 – 23 Jan

Cornelis Henrick en Wouter Cornelis als mombers van de onmondige Ghijsbert Everts en Gerritgen Henricx, in haar leven echtlieden, voor de ene helft en de gezamenlijke erfgenamen van Dirck Henricks voor de andere helft.

Zij verhuren aan Jan Thijsz van Ginkel wonende in de Legeweij onder Woudenberg, het erf en goed Ravensloot, gelegen in Leusden aan het Heetveld, het laatst bij voornoemde echtlieden gebruikt.

6 jaren voor 140 gulden jaarlijks.

AT015b013         1691 – 27 Jan

Overleden Thonisje Melis, nalatende haar weduwnaar Jan Dircks, wonend op de Lange-oorth, op Hoogland, en 4 kinderen: Dirck, Melis en Aert Jansen, zonen, en Anna Jans, dochter.

Boedelscheiding: de weduwnaar ten eenre en Herman Melis en Wolbert Dircks, ooms, momber van de onmondige kinderen. Toedeling aan de kinderen hun moedersgoed.

Aan de weduwnaar de goederen en lasten van de boedel.

AT015b013         1691 – 27 Jan

Huwelijk. Wij Volckert Dircks, broer, en Peter Jans, oom, vanwege Jan Dircks, wonend op de Lange Oorth, weduwnaar van Thonisje Melis, toekomstige bruidegom,

En Jacob Gerrits, broer, Cornelis Thonnisz rap. oom, vanwege Ghijsbertje Gerrits j.d., van Stoutenburg, toekomstige bruid. Inbreng goederen als zij bezittende.

AT015b013         1691 – 27 Jan

Huwelijk. Wij Lambert Willems en Aris Wolberts, zwagers, vanwege Simon Hermans, j.m., van het Hogeland, bruidegom, ten eenre

En Aart Thimonsz en Gosen Thimons, broers, mitsgaders Gosen Aerts, oom, vanwege Gerbrecht Thimons, j.d., mede van Hoogland. Inbreng bruidegom 200 gulden. Inbreng bruid 250 gulden.

AT015b013         1691 – 6 Febr

Overleden Cornelis Elberts, nalatende zijn weduwe Woutertje Heijmans en 3 kinderen, een zoon Elbert, 2 dochters: Aeltgen en Cunertgen.

Boedelscheiding: de weduwe geassisteerd met Aris en Gosen, haar broers, ten eenre

En Seger Elberts en Gosen Elbertszen, oom en mombers van de onmondige kinderen.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. Aan de kinderen hun vadersgoed.

Aan de weduwe de goederen en lasten van de boedel, zo haeflijke, koren enz.

P.S. In deze akte blijkt dat Aeltgen Cornelis later getrouwd is met Evert Ghijsbertse. Er blijkt polderland verkocht te zijn door de mombers. Evert Ghijsberts verklaart dat hij de helft 143 gulden-11stuivers heeft ontvangen van Thijs Gerritsen en Woutertje Heymans echtlieden.

Aktem 9 februari 1720.

AT015b013         1691 – 6 Febr

Huwelijk. Roelof Dircks, j.m., van Hoogland, bruidegom, geassisteerd met Thonis Dircks, zijn broer, en Simontje Cornelis, laatst weduwe van Lambert Ghijsberts, mede wonend op Hoogland.

Inbreng bruidegom 100 gulden.

Inbreng bruid inboedel, huisraard, koeien en al hetgeen tot haar winkel behoort.

AT015b013         1691 – 6 Maart

Huwelijk. Ghijsbert Evertsen van Davelaar, j.m., bruidegom, geassisteerd met Evert Henricx van Davelaar, zijn vader, en Gerritgen Jans van Egdom, j.d., bruid, geassisteerd met Elbert Jans van Egdom, haar broer, en Brand Jans, haar zwager.

Inbreng bruidegom zijn kleren en 100 gulden b.s in een stal immen en verdiend geld.

Inbreng bruid 1/5 part van landerijen als door het afsterven van haar ouders haar aangeërfd zijn, onder gerecht van Woudenberg, als Asschat gelegen; gemeen met haar broers en zusters en nog enige penningen.

AT015b013         1691 – 14 Maart

Pieter Michelet, stedehouder van de Hr. drossaart en houtvester van Voorst, vrijheer van Jaarsveld en juffrouw Arnoldina de Graef, zijn hoogedele gemalin, in dier qualiteit verhuurt hij aan Cornelis Gerrits van de Duijst en Jan Henricksz gezamenlijk en ieder in het bijzonder, beide jonge mensen, tegenwoordig wonende in Amersfoort,

Des eerste comparantes Hoog  Edele Heere principalis huizing en hofstede met omtrent 24 mergen land, zowel weibouw als hooiland, gelegen in de gerechte van het Hoogeland, Groot Crachtwijck genaamd. In huur gebruikt geweest bij Martinus Willemse en Herickgen Jans, in het leven echtlieden

6 jaren voor 500 gulden jaarlijks.

De verhuurder zal alle jaar voor 50 gulden mest kopen of voor zoveel klei uit het haventje of De Eem, het zijne kosten laat baggeren en het welke de huurders gehouden zullen wezen dit op het weiland te rijden.

Achterzijde van deze akte vermeldt: minute huurcedulle van de hofstede en landen Groot Crachtwijck genaamd, de HoogEdele Heer van Voorst toebehorende.

Tussen de stadhouder Michelet qualitate qua als verhuurders. Ende Cornelis Gerrits van de Duijst en Jan Henricksen gemaakt ende gepasseerd op de     maart 1691

AT015b013         1691 – 13 Aug

Willempje Henricks, laatst weduwe van Bart Cornelisse voor haar en haar erfgenamen, verhuurt aan Johannes Cornelis en Ghijsbertje Gerrits echtlieden, het erf aan Het Heetveld, reeds bruiker, nu voor een tijd van 2 maal 6 jaren voor 105 caroligulden.

Voorts op de conditie als in het huurcontract van 8 juni 1685,

P.S. Op condities en voorwaarden zijn Henrick Gerrits Cruijff en Johannes Cornelis tegenwoordig eigenaar van het erf aan Het Heetveld, tezamen geaccordeerd, dat Johannes Cornelis, dit erf zal gebruiken voor 6 jaren, ingaand Petri 1696 en daarvoor aan Henrick Gerrits voor recht betalen zal 65 gulden; verder als in de voornoemde huurcedulle, Actum 15 mei 1696.

AT015b013         1691 – 10 April

Thonis Peters, wonende aan De Haer, gehuwd met Marritgen Aertsen, verkoopt aan Wouter Cornelis, wonende op Voskuijlen, 2 rechte vierde part of delen van de huizing, hof en hofstede enz. zo groot en klein hetzelf gelegen op Voskuijlen onder gericht van Woudenberg, genaamd Kleijn Romselaer.

Belend oostwaarts Midden Romselaar, westwaarts de Poth tot Amersfoort, zuidwaarts het convent tot Amersfoort, noordwaarts, Besseleneert. Het erf is thinsgoed van het Huize van Amerongen.

Dit voor de som van 600 gulden.

AT015b013         1691 – 7 Juni

Adriaen Adriaens Overeem, verhuurt aan Reyer Jans en Theuntje Willems, echtlieden, het erf De Pijpencamp, gelegen op Ceulhorst als seldert onder Hoogland bij de huurder gebruikt.

6 jaren voor 140 gulden jaarlijks.

AT015b013         1691 – 3 Juli

Overleden Thimon Thonisz Haen, nalatende zijn weduwe Grietgen Coopsen en verscheidene voorkinderen: Bart, Henrick, Anthony, en Annitgen Thimons, kinderen van Gerritgen Barten, mitsgaders Willen Thimons aan Henrieckje Willems verwekt; en nog een na-kind aan de weduwe verwekt genaamd Cobis Thimonsz.

In de huwelijkse voorwaarden van dit laatste huwelijk bedongen winst en verlies van de boedel hal-om-half zal wezen, en oock de weduwe niet gelegen kwam de bouwerij aan te houden, zodat de voornoemde weduwe ten eenre

En Bart en Henrick Thimons voor henzelf en als gemachtigden voor haar onmondige broers en zuster, en mede geassisteerd met Jan Bartz, haar oom en mombers van de onmondigen ter anderen zijde.

In den eerste zal de weduwe behouden alle kleren, kleinoden, goud en zilverwerk tot haar lijve behorende mitsgaders de bakermand en de kleren van haar ……… Item een bed en peluw, twee dekens, 2 kussens, 4 beddelakens, 4 slopen, een koperen pot, een (tafel)laken van 4 ellen, een servet, 2 stoelen, 6 tinnen lepels; item haar portie van het linnen op de bleek, mitsgaders een rode hemdrok met zilveren knopen voor haar zoontje; en dan nog in geld 110 gulden.

Zij zal nog op de hofstede blijven tot mei toekomende en kost en drank genieten. Des renuntieert zij ten behoeve als voren, van al hetgeen zij op de boedel te pretenderen had, mitsgaders huure die zij aent Quade Gath en het Ossenland was hebbende.

Des beloven Bart en Henrick Thimons en Jan Barth in qlt. voors de weduwe te vrijwaren. Kost en schadeloos te houden van alle zodanige pachtpenningen, ongelden voor kinderen moedersgoed, schulden en lasten enz.

Blijkens de volgende akte van estimatie woonde deze familie op het erf Het Quade Gath in Stoutenburg en het Ossenland huurden zij van de landheer van Strijdhorst.

AT015b013         1691 – 29 Juli

Akte van vaststelling van de thienden, grof en smal van Emelaar enz, in Stoutenburg (Gijsbert van Deventer, bakker).

AT015b013         1691 – 18 Sept

Vermeld Geurt Henrick Verschuer, eigenaar van het erf de Cortenijp.

AT015b013         1691 – 22 Sept

Paulus Bos koopt de helft van een camp lands, thientvrij, behorende tot de goederen Lijsenvoorde, gelegen op Isselt.

AT015b013         1691 – 14 Okt

Huwelijk. Wij, Jan en Henrick Willems, broers, vanwege Martinus Willems, weduwnaar van Henrickje Jans, wonend op Crachtwijck, toekomstige bruidegom.

En Grietje Geurts, j.d. wonend te Amersfoort. Inbreng bruidegom 700 gulden. Inbreng bruid 50 gulden.

AT015b013         1691 – 28 Okt

Huwelijk. Wij, Jan Gerrits en Maes Gerrits, broers, vanwege Aert Gerrits, j.m., van Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Jans Cock, behoudvader, Geertje Alpherts, moeder, vanwege Maria Willems, j.d., van Hoogland, toekomstige bruid. Inbreng bruidegom goederen als hij bezittende

Inbreng bruid (18?) part van het erf Schothorst op Hoogland.

AT015b013         1691 – 14 Nov

De kinderen en erfgenamen van Samuel Henricks van Leydenhorst c.s. verkopen goederen in Amersfoort, en zij veilen de hofstede genaamd Leyderhorst, gelegen in Hoevelaken.

Strekkende van de Kopermolenbeeck tot aan het Sandhuijsje, wezende vrij van lasten, uitgezonderd ’s heren ongelden, buurlasten: De heer van Hoevelaken zijn thiend en thins; de pastoor en koster zijn recht en gerechtigheid van ouds daaruit gaande (tegenwoordig gebruikt bij Jan Prins). Daar aan de ene zijde de Wel Edele Vrouwe van Hoevelaken en aan de andere zijde heren van de (Palt???, Pot???), gelegen zijn en daaronder begrepen is de grond waar Jan Maesen zijn huis op getimmerd heeft op erfpacht van 9 gulden jaarlijks. Opgehouden op 3400 gulden.

AT015b013         1691 – 20 Nov

Overleden Reyer Cornelissen, nalatende zijn weduwe Neeltje Willems, wonend in de Bovenduijst; tot zijn erfgenamen zijn broers en zusters.

Boedelscheiding geregeld tussen de weduwe, geassisteerd met haar broer Ghijsbert Willems, ten eenre

En Wouter Cornelis voor zichzelf. Jan Barten, gehuwd met Evertje Cornelis en Daen Cornelisse als vader en voogd van zijn kind van zijn eerste huisvrouw Maria Cornelis behouden.

AT015b013         1691 – 20 Nov

Lambert Willems, Cornelis Willems, Ghijsbert Jacobse, gehuwd met Grietje Willems, Marritgen Reyers, weduwe van Peter Willems, Peter Wulphertse, weduwnaar van Dirkje Willems, erfgenamen van Willem Peter zaliger, mitsgaders Cornelisje Cornelis, weduwe van de voornoemde Willem Peters, zaliger.

Zij verkopen aan Assuerus van Dijck, brouwer, een erf en goed, getimmer en de landerijen, groot 22 danmaten, gelegen aan de Hoogenheert onder Hoogland, in de polder De Hond.

Belend oostwaarts Jacob (Wouters?) en Albert (S?) van Oudendoelen en de Hr. Jkr. Jordaan van Westrhenen, Henrick Jansen van Hamersveld en Willen van (Mast?) .

Zuidwaarts Aert Peters, cum focus, westwaarts Johannes Schade tot Oudewater, de Hr. van (Ham?) en Albert van Oudendoelen; noordwaarts de Lodijckse weg gelegen zijn.

Mede in deze koop begrepen 1/3 part van een danmaat land, gekocht door de overledene van Thijs Reyers, en gemeen met Henrick en Lambertje Stevens, en de koij met de bepotinge en beplantingen daarin en op het voornoemde land staande. Dit voor de som van 2600 gulden.

AT015b013         1691 – 29 Nov

Overleden op Hamersveld Henrickje Ghijsberts, nalatende haar weduwnaar Jan Cornelisse en tot haar erfgenamen. Cornelis Ghijsberts, haar broer en Grietje Ghijsberts haar zuster, gehuwd met Johannes Petersen van Donckelaar.

Boedelscheiding, Jan Cornelis, geassisteerd met zijn vader Cornelis Jansz, ten eenre

En voornoemde Johannes Petersen, tevens als gem. voor Cornelis Ghijsberts.

Aan de wedunaar de goederen van de boedel, schulden en lasten; aan de erfgenamen de kleren en kleinoden van de overledene.

AT015b013         1691 – 3 Dec

Huwelijk. Wouter Henricksen, m.j.  j.m. wonende in Amersfoort en Weijmpje Evert, weduwe van Corn. Boon, mede wonende in Amersfoort.

Inbreng bruidegom zijn aanpart in zeker erf in Leusderbroek, bij Rutger Cornelis gebruikt.

AT015b013         1692 – 10 Jan

Jacob Joosten gehuwd met Annetgen Aerts, meester kleermaker, verkoopt aan Anthony Rijcks een huisje met een hofje en heetveld, groot een half mergen, gelegen in Stoutenburg bij de verkoper bewoond.

????Bij de???vrij van lasten, uitgezonderd de nabenoemde erfpacht.

Koopsom 120 gulden.

De verkoper mag blijven wonen tot mei 1693, zonder huur, alleen de erfpacht van 2 gulden-10stuivers te betalen aan Helmert Thijssen en Wimmpje Gerrits, echtlieden, uit het voornoemde huisje gaande.

Zie ook 22 januari.

AT015b013         1692 – 22 Jan

Anthony Rijcks verkoopt het bovenstaande huisje en grond weer aan Jan Gerrits, wonende in Stoutenburg en gehuwd met Rijckje Henricks, belast met de erfpacht.

Belend oost- en zuidwaarts de meent van Helmert Thijsz, westwaarts de weg, en noodwaarts Adriaan Henricks (Rijswijck?) geland zijn.

Koopsom 125 gulden.

AT015b013         1692 – 29 Jan

Huwelijk. Wij Bruijs??Thonisz, broer, en Henrick Willems, neef, vanwege Heyman Thonisz, weduwnaar van Aeltgen Everts, wonend in Asschat, bruidegom, ten eenre

En Arien Thijsz, vader, Helmut en Dirck Thijsz, broers (aldus de akte??) vanwege Jannitgen Ariens, j.d., wonend op De Glind.

Inbreng bruidegom zijn have en beesten, schulden en lasten, geschat boven de lasten op 500 gulden.

Inbreng bruid een bed met toebehoren.

AT015b013         1692 – 12 Febr

Zie hierboven

Overleden in Asschat Aeltgen Everts, nalatende haar weduwnaar Heijman Thonisz en 3 kinderen, genaamd Thonis Heijman, zoon, en 2 dochers Thrijngen en Stephanytgen, alle onmondig.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen, geassisteerd met Gerrit en Evert Evertsen, als ooms en mombers van de kinderen.

AT015b013         1692 – 7 Maart

Op condities navolgend, hebben Helmert Thijsz en Willempgen Gerrits, echtlieden, wonend in Stoutenburg, welke Willempgen Gerrit tevoren weduwe was van Willem Thonisz en grootmoeder is van Jannetgen Peelen, nagelaten dochter van Peel Willems en HenrickjeJans, gewezen echtlieden in dier qualiteit, eigenaars van het erf Daatselaar, gelegen in Stoutenburg.

Zij verhuren in een erfhuur aan Jan Gerrits en Rijckgen Henrick, echtlieden, wonend aan de Swartesteegh onder Hamersveld, een campgen heetveld groot omtrent een half danmaat,gelegen in Stoutenburg, daar Jacob Joosten een huisje op getimmerd heeft.

Belend oostwaarts de meent van het voornoemde erfm zuidwaarts de weg, westwaarts Adriaan Henricks Rijswijck, noordwaars de voornoemde meent.

Dit voor 3 caroligulden.

AT015b013         1692 – 11 Maart

Overleden op Hoogland Baetje Henrick, nalatende haar weduwnaar Aris Wolberts en een zoontje Wolbert Ariesz.

Boedelscheiding geassisteerd met Simon Henrick, wonende op Hoogland, en Lambert Willems wonend in Zevenhuizen als ooms en mombers van het zoontje.

AT015b013         1692       11 Maart

Huwelijk Aris Wolberts en Marritgen Melis, weduwe van Jan Meynsz.

AT015b013         1692 – 18 Maart

Verrekening tussen kinderen en erfgenamen vanwege??? het overlijden in de Franse tijd van Jan Thonisse Sacktende de Jonge????enz.

In de goederen vermeld een opstal ophet goed van de Abdij van St.Paul.

AT015b013         1692 – 20 Maart

Geurt??Henrickse Haen en Maria Jans, echtlieden, huren van de executeur van het testament van heer Jacob Reepmaeker Pieters zaliger, het erf en goed Middelhoef met de huizing, berg, schuur enz., gelegen in de Nederbirkt, in de vrijheid van deze stad; mitsgaders het erf en goed Alderhorst met de landerijen daaraan behorende gelegen in Isselt.

6 jaren; het 1e jaar voor 50 gulden, de laatste 5 jaren voor 300 gulden.

AT015b013         1692 – 21 April

Op deze datum???heeft Annetgen Gerrits, weduwe van Lambert Willems, wonend op de Zwarte Goor in Stoutenburg, van Bruinens Willems, Willem Willems en Wouter Willems, broers en Jan Killen, gehuwd met Aetje???Willems en Meus Ellertsen, gehuwd met Lambertje Willems, zusters, mitsgaders Henrick Jacobs c.s., tezamen erfgenamen van voornoemde Lambert Willems, aangenomen alle inboedel, have en vee, 2/3 van 1 koren, wagens en ploegen, spek en vlees.

Dit voor de som van 2000 caroligulden.

AT015b013         1692 – 22 April

Overleden op Sneul, Gerbregt Lumans, nalatende haar weduwnaar, Jan Albertsz en een voordochtertje Aeltgen Aerts, bij Aert Meynsz zaliger aan haar verwerkt.

Aan het voornoemde kind wordt in voldoening van haar moedersgoed, toegescheiden de helft van het land gelegen in Leusderbroek, gerekend op 187 gulden.

Aan de weduwnaar de inboedel, have, vee enz.

AT015b013         1692 – 22 April

Op condities en voorwaarden nabeschreven, hebben Evert en Willem Rijcks, Thimon Jans als vader van zijn minderjarige??kinderen van Neeltgen Rijcks, zijn huisvrouw zaliger, en Aeltgen Rijcks, meerderjarige dochter, voor haarzelf, en in de naam vanwege Henrickje Henricks, weduwe van Rijck Everts, haar moeder en schoonmoeder resp., verkocht aan Henrick Rijcks, haar broer, alle paarden, koeien, 1/3 part van het koren.

Al hetgeen op het erf in Hamersveld is op het erf, bij haar moeder tot nog toe gebruikt, en ook zal hij de pacht betalen.

Dit tezamen voor 1275 gulden. Staat van afrekening in de akte aanwezig.

AT015b013         1692 – 22 April

Huwelijk. Wij Evert en Willem Rijcks, broers, Thimon Jans, zwager, bij dezen gemachtigde van Henrickje Henricks, onze moeder, vanwege Henrick Rijks, j.m. op Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre

En Dirck Jans, vaderm vanwege Jannetgen Jans, j.d. mede op Hamersveld.

Inbreng bruidegom edels

Inbreng bruid 300 gulden, haar moedersgoed.

AT015b013         1692 – 22 April

Huwelijk. Wij, Geurt Claes, broer, vanwege Jacob Claes, laatst weduwnaar van Catrijntje Claes, wonend op Hoogland, bruidegom, ten eenre

En Henrick Rijcks, Evert en Willem Rijcks, broers, en Thimon Jans, zwager, vanwege Aeltgen Rijcks, j.d., wonend op Hamersveld.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, wagen, ploegen enz.

Inbreng bruid 200 gulden en een bed met toebehoren.

AT015b013         1692 – 25 April

Overleden op Zeldert Dirckje Willems, nalatende haar weduwnaar Peter Wulpherts en 2 zonen: Wulphert en Ghijsbert, 2 dochters: Claartje en Evertje.

Boedelscheiding met assistentie van Claes Philijssen???, zijn zwager, Lambert en Cornelis Willems, als ooms en mombers van de kinderen.

Aan de weduwnaar inboedel, have, vee enz.

Aan de kinderen hun moedersgoed.

AT015b013         1692 – 27 April

Overleden Jacobje Dircks, nalatende haar weduwnaar Thonis Jacobse wonend op Zeldert en een zoontje Jacob Thonisz.

Boedelscheiding tussen vader en zoontje.

AT015b013         1692 – 27 en 29 April

Huwelijk. Wij, Franchoys???Fallebeck??en Cornelis Jans, goede vrienden, vanwege Thonis Jacobs, wonend op Zeldert, weduwnaar van Jacobje Dircks, bruidegom, en Jannetgen Jans, bruid, j.d.   Inbreng bruidegom: inboedel, have, vee enz. Inbreng bruid 300 gulden.

AT015b013         1692 – 6 Mei

Overleden thonisje Hermans, nalatende haar weduwnaar Willem Jans Schonthorst, wonend op Ceulhorst, en een zoontje Jan Willems Schothorst.

Boedelscheiding.

AT015b013         1692 – 8 Mei

Overleden Thimon Thonisse Haen, nalatende zijn weduwe Grietgen Coopsen, en een nazoontje aan de voornoemde Grietgen Coopsen verwekt, genaamd Coop Thijmonsz.

Boedelscheiding geassisteerd met Bart Thimons als broer en bloedmomber van de onmondige.

AT015b013         1692 – 8 Mei

Overleden Grietje Jans, nalatende haar weduwnaar Jan Jans, wonend aan de Haegh, en een zoontje Henrick Jans. Boedelscheiding (goederen beschreven).

AT015b013         1692 – 1 Juni

Overleden Lambert Willems, nalatende zijn weduwe Annitje Gerrits, wonend op de Swartegoor, en tot zijn erfgenamen zijn broers, zwager enz.

In de boedel vermeld de portie van het erf In Hoevelaken van de overledene. Getekend in Stoutenburg.

AT015b013         1692 – 22 Juni

Huwelijk. Wij Cornelis Jans, vader, Ruth??Willems, zwager, vanwege Jan Cornelisz, weduwnaar van Henrickje Ghijsberts Schothorst, wonend op Hamersveld, toekomstige bruidegom

En Gerritje Henricks, j.d., van Holck onder Nijkerk.

Inbreng bruidegom haeflijke goederen als hij bezittende.

Inbreng bruid een half mergen veen in het Swartebroek.

AT015b013         1692 – 24 Juni

Overleden Jan Meijnsz op Hoogland nalatende zijn weduwe Marritgen Melis en 5 onmondige kinderen.

Boedelscheiding. Aan de weduwe inboedel, have vee enz.

Zij blijkt inmiddels getrouwd te zijn met Arris Wolberden.

AT015b013         1692 – 24 Juni

Op nabeschreven condities heeft Wouter Henricks, gehuwd met Weijmpgen Everts, verkocht aan Rutger Cornelisz, de helft van 2 stukken land met de gehele huizing en verder getimmerte, gelegen in Leusderbroek, bestaande in 3 percelen in de Nieuwe Vree.

Strekkend van de Leusbroekseweg tot aan de eerste sloot toe, daar aan de ene zijde Jacobus Dorecamp en de andere zijde Jan Gerritse van Langelaer.

Het 2e perceel beginnende van de 2e dwarssloot af en is strekkend tot aan het hoge bouwland toe; belend aan de ene zijde gemelde Dorecamp, de andere zijde Jan Gerritz voornoemd.

Het 3e perceel, wezende de helft van de hof, liggende over de weg aan de noordzijde in De Oude Vree; de andere helft is van voornoemde Langelaer. Daar het einde aan de westzijde de voornoemde Dorecamp en oostzijde (juf.)??Geusgen Maes, wezende samen keurmedig??aan de Domeijnen.

Koopsom 348 gulden.

AT015b013         1692 – 25 Juli

Arris Hermensz in De Hoef, verklaart dat hij voorleden mei een jaar geleden verkocht heeft aan Henrick Wulphertsz en Stijngen Arris, zijn schoonzoon en dochter, alle paarden, koeien, en ander vee, koren, wagens en ploegen, inboedel en huisraad zoals hij zelf heeft gehad op het erf Bij Ten Hoef, competerende St.Peters Gasthuijs, dit voor de som van 790 gulden en dit ontvangen te hebben.

AT015b013         1692 – 6 Aug

Overleden Grietgen Reyers, weduwe van Steven Geurts van Brinckensteijn.

Boedelscheiding en verrekening tussen de voor- en na-kinderen (gehele familie genoemd). Ook de goederen in de boedel zijn verdeeld bij loting in 6 egale loten.

Het 1e lot: de helft van het erf Brinckensteijn met de landerijen, en bij vader naderhand aangekocht, zijnde ten deels allodiaal en ten dele leenroerig aan IJselsteijn, in het geheel bij Willem Jaobs gebruikt.

Na trekking is dit ten deel gevallen aan Anthonis van Brinckesteijn (let wel het halve erf). (Eigenaar van de andere helft niet in deze akte beschreven.)

Verder huizen en goederen in Amersfoort.

AT015b013         1692 – 9 Sept

Cornelis Gerrits en Jan Henricks hadden samen gehuurd van de heer Michelot, rentmeester van de Hm.?Voorst, het erf Krachtwijck voor 6 jaren.

Zij gaan scheiden en het gezamelijk gebruik van het erf, en na estimatie van de goederen, neemt Cornelis Gerrits de inboedel, have en vee enz. over.

AT015b013         1692 – 14 Sept

Overleden Pieter Jacobse van Soest en Ermpje Cornelis van Lockhorst, in het leven echtlieden.

Boedelscheiding tussen de kinderen en erfgenamen door middel van loting.

De overledenen waren voor de helft eigenaar van het erf Dorrensteijn, gelegen in de vrijheid dezer stad, groot in het geheel 8 mergen.

Item de helft van de Weteringen Maath, groot in het geheel 4 mergen, gelegen onder Hamersveld, van welke bovengenoemde 2 percelen Anthony Jacobse van Soest toekomt, in het geheel bij Dirck Jansz gebruikt.

De Wetering Maath leenvoerig aan Lockhorst, en daarmede de voornoemde Pieter J.van Soest verleijt is. Bij loting is dit erf en goed getrokken door Emmerantiea van Soest.

AT015b013         1692 – 16 Okt

Boedelscheiding in verband methet overlijden van Cornelis Cornelisz van Asch den Ouden en Grietgen Everts, zaliger, gewezen echtlieden. (Dit voor memorie betreft fam. van Asch.)

AT015b013         1692 – 23 Okt

Overleden Peter Willems, nalatende zijn weduwe Maria Reijers en 2 kinderen, onmondig (plaats niet genoemd).

Boedelscheiding. Aan de kinderen vadersgoed, waarvan de portie van de landerijen haar vader zaliger door het overlijden van een van zijn ouders aangekomen, en met haar ooms en moeie gemeen. Aan de weduwe de goederen van de boedel, inboedel, have, vee, huisraad, koren enz.

AT015b013         1692 – 28 Okt

Wij, Dirck Jan Geurtsz , broer, Jan Jansz en Henrick Jans, zwager, vanwege Geurt Jansz, j.m., wonend in Stoutenburg, bruidegom, ten eenre

En Willem Reijers, broer, en Cornelis Jans, oom, vanwege Maria Reyers, weduwe vam Peter Willems, wonende op Hoogland, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom 800 gulden. Inbreng bruid als bij boedelscheiding.

AT015b013         1692 – 11 Nov

Overleden gerbregt Bartz, nalatende haar weduwnaar Willem Elbertse,?????,wonend op Hoogland.

Bij scheiding toegescheiden aan de weduwe de haeflijke goederen.

AT015b013         1692 – 11 Nov

De heer Assuerus Schut, schepen van de stad, en mr.Rudolf Anthony van (Muijd?) als gemachtigde van jufr. Hester de Hertoyhe de Hogen Huijzen???, verkopen aan Thimon Jans, wonende op de Bieshaar, een zekere huijzing, erf en goed en berg, gelegen in Leusden genaamd Bavoort, zijnde 9 mergen omtrent; de huizing als wederzijde van de beeck, daar oostwaarts is Wouter Valkenhoef met het erf De Bieshaar, aan de westzijde de regenten van de Capellen en zuid- en noordwaarts Willem Corton.

Koopsom 1100 gulden.

AT015b013         1692 – 18 Nov

Cornelis Henricks wonend op Hamersveld, verklaart ter verrekening van 500 gulden als de heer Jacob Morray??Outborm??voor hem comparant??, aan de heer Mansveld heeft betaald, hetgeen zijn ????E: Verschoten???nog vorderen mocht komen, ???aan de gemelde heer Jacob Morray bij de te cederen en overgeven, zodanig recht van koop als hem comparant???in krachte van koopcedulle en betaling daarop gedaan is, competerende aan zeker erf en goed op Hamersveld, bij de comparant gebruikt, renuntieerende hij comp?????ten behoeve als voren alle acta???recht en toezeggingen dathem comparant voornoemd Erf gecompeteerd heeft.

ALLEMAAL VRAAGTEKENS.

AT015b013         1692 – 30 Nov

Liquidatie tussen de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz in zijn leven gewoond hebbende op Lockhorst, alleen roerende goederen, schulden enz.

AT015b013         1692 – 13 Dec

Overleden op het erf Calveen op Hoogland, Thimon Aertsz en Rijckje Goosens in het leven echtlieden. Kinderen en erfgenamen, Aert Goosen en Gerbrecht Thimonsz, gehuwd met Simon Henricks, mitsgaders Aeltje Thimons.

Boedelscheiding met assistentie van Goosen Aerts, haar oom,.

Aan Aert Thimonsz wordt toegescheiden de inboedel, have, vee, huisraad, alles wat tot de bouw- en koeienouderij behoort, als bij hun ouders zaliger gebruikt.

AT015b013         1692 – 15 Dec

Overleden Geertgen Claes, nalatende haar weduwnaar Evert Barten, en een voorkind, Jan Jansz., bij Jan Jans de Beer aan haar verwekt (plaats niet genoemd).

Boedelscheiding: aan de weduwnaar de goederen van de boedel zoals paarden, koeien, zo roerende als onroerende.

AT015b013         1692 – 27 Dec

Henrick Thijn.Kuiper, gehuwd met Willempje Paules???, enige erfgenaam van Paulus Jacobs, haar vader, verhuurt aan Geurt Henricks, van de Sluit (???), molenaar, de winterkorenmolen bij Bavoort onder Leusden, met de huijzing en een campje land, genaamd het Oude Land (2 mergen) nu bij Steven van Domselaar gebruikt. 3 jaren voor 165 gulden jaarlijks.

AT015b013         1693 – 4 Jan

Johannes van Bitterschoten, wonende tot (Utrecht?) voor zichzelf, en ex-fidescomesse???

erfgenamen van Ghijsbertgen van Bitterschoten, zijn zusters zaliger, heeft verkocht aan Peter Saren en Elbertje Jans, echtlieden, wonende op Hamersveld een erf en goed genaamd De Rosmeulen, gelegen op Hamersveld, met alle getimmer enz. daarop staand.

Strekkende van de Alandse Wetering tot aan de Bergwetering (Grift) toe, daar aan de ene zijde van de Alandse wetering af tot de weg toe Evert Jacobse en van de weg tot aan de Bergwetering toe Jofr.Weerdenburgh tot Bruinenburgh, en aan de andere zijde de weduwe van Cornelis Hooft, naast gelegen zijn. Koopsom 1700 gulden. Akte getekend door Peter Saren??)

AT015b013         1693 – 31 Jan

Huwelijk. Wij Gosen Aerts, oom, en Aert Thimons, broer, vanwege Gosen Thimons, j.m., wonend op Hoogland, toekomstige bruidegom ten eenre

En Eultge Aerts van Roomen, laatst weduwe van Simon Thimons, moeder, Arris Aerts van Roomen, oom, vanwege Theuntje Gerritsen, toekomstige bruid ter andere zijde

Inbreng goederen als zij bezittende.

AT015b013         1693 – 5 Maart

Overleden aan de Hoogenheert Willem Petersz, nalatende zijn weduwe eerstelgeh???? Cornelia Cleijn en erfgenamenregeling van een erfeniskwestie.

AT015b013         1693 – 7 Maart

Zie bladzijde…………..in dit boek.

AT015b013         1693 – 24 Maart

Henrick Gerrits Cruijff, weduwnaar van Aeltgen Thonis, wonend in Leusderbroek, verkocht aan Peter Cornelisse de Jong, en Marritgen Henricks Cruijf, toekomende echtlieden, al zijn goederen, inboedel, have, vee, koren enz. als daar op het erf in Leusdebroek aanwezig is.

Competerende de L.Vr.Capel (lievevrouwekapel???), dit voor 700 gulden.

AT015b013         1693 – 28 April

Op voorwaarden nabeschreven hebben Hartgen Elisz, voor zichzelf, en als gemachtigde voor zijn broers, erfgenamen van Elis Woutersen, voor 1/4 part en mede als lasthebbende van Anthony Ghijsberts (Pernou?), erfgenamen van Ghijsbert Henricks mede voor 1/4 part; R.???Eultgen Willems voor zichzelf en als gemachtigde voor zijn broers, tezamen erfgenamen van Woutertje Wouters, zijn bestemoeder; mede voor 1/4 part Cornelis Helmerts, zoon van Aeltgen Henricks,; voor de laatste 1/4 part tezamen voor 4/5 partenerfgenamen van Dirck Henricks zaliger???

Zij verkopen aan Wouter Cornelissen, wonende op Voskuijlen de 4/5 parten van de helft van het erf, genaamd Raveslooth, gelegen aan het Heetveld onder Leusden.

Aan de ene zijde de Woudenberger meent, en de andere zijde de heer??Incourt. En daar de armen van Woudenberg het resterende vijfde part van de helft toekomt, en de wederhelft van Neeltgen Everts, in haar leven weduwe van voornoemde Dirck Henricks, toecompeteert.

Koopsom 800 gulden.

AT015b013         1693 – 30 Mei

Alzo tot nog toe tussen Jofr. Margaretha Johanna en Maria van Eede, als erfgenamen van Jofr. Johanna van Blankendaal, laatst weduwe van Peter Luts, haar grootmoeder zaliger.

Boedelscheiding tussen de 2 gezusters; Jofr.Johanna was gehuwd met Tobias Raillard.

Diverse goederen en gelden.

Onverdeeld blijft nog het erf en goed op Hamersveld en polderland.

Blijkens liquidatie blijkt het erf op Hamersveld verkocht te zijn aan de heer Johan van Dol???voor 4100 gulden; op 13 april 1694. 

Scroll naar boven