Notaris Anthony van Goudoever

AT024a001          1694       7 Juli

Testament Barent Matlage weduwnaar van Igje Harmens, kinderen: Jacob Matlage (zoon), Hendrikje Matlage (dochter), Anthony Matlage (oudste zoon) en Annetje Matlage (dochter).

AT024a001          1695       15 Maart

Thijmen Gijsbertsen wonende op Hamersveld heeft pachtschuld aan Wouter Cornelissen van Valckenhoef somme van ƒ 90 hij beloofd de schuld binnen 8 maanden te voldoen.

Wouter Cornelissen van Valckenhoeff neemt tot pand 2 van sijn paarden, het eene van 6 jaar zijnde een swarte colde vulle meery het andere van 2 jaar oudt zijnde een zwart 1 jarig meer (merrie paard).

AT024a001          1700       21 April – sijnde sondage

Testament Rijck Pieters van Donckelaer meerderj. jongeman. Hij prelegateerd aan zijn broeder Johannes Pieterse van Donckelaar het halve huijs staande op de camp bij comprnt. bewoont alsmede 1/4 part aan ’t Erf gelegen in Hamersvelt bij Geurt Simonse bewoont (naam van ’t Erf niet genoemd – Zwarte Steeg).

AT024b001         1695       6 Sept

Jan Evertsen wonende in Stoutenburg huurt van Godert van Brinkensteijn (notaris) als gemagtigde van de Heer Grave van Portland het Erf en Goed Groot Emelaar in Stoutenburg en nog de 2 mergen genoemt de . . . camp voor desen bij Casper van Zijl gebruikt.

Het Erf gebruikt geweest bij Dirck Lambertsen. 6 jaren 390 car. gld. jaarlijks.

AT024b001         1697       15 Mei

De Hr. Assuferus Schut oud schepen en raad van Amersfoort mitsg. Johannes van Bornbergen en Alletta Schut echtel. alsmede de voorn Assuferus Schut als momber over Elisabeth van Naarden te samen erfgenamen van de Hr. Do. Daniel Schut zaliger in leven schepen en raad alhier (Amersfoort). Zij verkopen aan de Hr. Mr. Gerard Morray advocaat het Erf en Goed genaemt Waterdaal en het bergje genaemt de Wijnbergh met de twee huijzen, berg en schuur en de landerijen, bossen, platagien, enz. te sammen groot omtrent 30 mergen. Koopsom ƒ 6500.

AT024b001         1697       19 Sept

Huurcontrakt van de Hofstede Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurder Aert Ellert.

Verhuurder Godert van Brinkensteijn als gemagtigde van de Here Grave van Portland etc.

3 jaren à 200 car. gld. sjaars.

AT024b001         1697       1 Okt

Verkoop van een seeckere keutere met huijs, berg en omtrent 3½ morgen land sijnde de Kleijn Keutere van ’t Erf Schoonoord onder hoogland. Verkoper de heer Johannes Casuis Baron van Doornik. Koper Jan Bertsen (Bartsen).

AT024b001         1698       8 Febr

Akte omtrent de Stadsherberg, hoek St. Janskerkhof.

AT024b001         1698       . . .

Elbert Willemse Stump en de Geertruijd Jans echtel. magtigen de Hr. Henrick van Zevender om te versoeken voor de leenmannen van St. Paul binnen Utrecht om hun dochter Maria Elbert Stump beleend mag worden met een gedeelte van ’t Erf de Geer. (Plaatsnaam niet vermeld – Hoogland.)

AT024b001         1698       14 Juni

Akte omtrent beleening en verheffing van een seeckeren thiend in Stoutenburg van ouds den Oldenrijs en camp genaemt leenroerig aan de huize Nievelt i.v.m. het overlijden van Juf. Alida Judith van Om . . . (?) wed. van wijlen Abraham Boor. Beleening op hun dochter.

AT024b001         1699       6 Okt

Theunis Morren en Elisabeth Jacobs echtel. wonende op het Erf Calveen op ’t Hogeland de L. Vr. Capelle tot Amersfoort toebehorende en belooft de comprnt. de verschuldigde pachtpenningen over 1696, 1697 en 1698 vermogen de huurcedulle van de 2de januari 1692 regeling over de betaling in termijnen van ƒ 100 beginnende ossenmerk a.s., corsmis a.s., enz.

Teven huurt hij van de Hr. regenten het Erf en Goed weer in voor 6 jaren à ƒ 240 sjaars.

AT024b001         1700       2 Febr

Huurcedulle van seeckere Hofstede in de Neder Duijst met omtrent 18 danmaten lands.

Verhuurder Geurt Aartsen Wildeman. Huurder Gerrit Jacobse. 3 jaren ƒ 185 sjaars.

AT024b001         1700       3 Febr

Jan Willemse w.o. Hoogland magtigd de Hr. Arend van Zevender om te compareeren voor de Leenhove van IJsselsteijn om aldaar te transporteeren aan Aart Gerritse Schothorst sijn swager mede wonende op ’t Hogeland en beleend te worden met een stuckgen het Bugge (?) en plaggevelt en met te Moolenkuijlen en met sijn omloop van de moolen (enge ?) strekkende op de bepalinge van ’t Erf van Kattenbroek tussen Schoonoorder Enge en Schothorsterland, suidwaarts Jon. Jan van Doorniks Hamstrick en de met een eijnde strekkende aent goet toebehorende Joan Preijs van Dolre met den erfpacht van de Hofstede neffens het molenhuijs van de Ham, nog een stukgen land leggende in de oude heij strekkende aan ’t eijnde aan de Malewetering daaraan die eene zijde de grontheer van Erf Schothorst nog een stukgen heetveld gelegen oostwaarts beneden ’t Erf Schothorst streckende van Emeler Enge tot Jan Salen goed toe. Nogh een stukgen land in de oude heij daar voor achter en aan de ene sijde Jan Preijs van Dolre en aend andere sijde Roelof Gaauwaart of daer hij allent ’t selve met recht gelaten gelaten hebben naest gelegen so groot en de kleijn als de voors parchulkens van oudt gelegen sijn onder gerechte Hoogland. Ende hij comprnt. op den ses febr. 1665 ende den 1ste april 1671 daarmede verleijt en de beleend is. Mitsgaders te compareren voor stadhouder en de mannen van lheen den adelijke Hofstad en de Heerlijkheid van Weede gezijt Luttique mede en de aldaar ten behoeve als voren te cederen ende te verzoeken dat verlijt  ende beleend magh worden den gemelde Aart Gerritse van Schothorst met die lheenwere van de thienden van de nieuwe landen in den Ouden Heij en op den Ham ende van Schothorst, wilt en tam, grof en smal met haar koters (?), waarschap en met alle haar toebehoren en alsoo die van ouds gelegen zijn in de maalschap van Weede ende Emiclaar ende bijden comparant op den XX dec. 1668 en XXV 4 mei 1686 daarmede beleend is. Hulde en eedt (?) van trouw ende manschap van wegen den voorn Aart Gerritse van Schothorst te doen na lheenrecht behooren de hofrecht en Heergewaden te betalen en voorts alles te doen wes hij comparant self present sijnde soude komen en moghen te doen oock de keuren van de uitkooppenningen voldaan ende betaald te sijn belovende alles de rato onderverbant en de submissie als na rechten en de versogt hiervan akte die is dese.

[Leenbrief t.b.v. Aert Gerritsen wonende op ’t Erf Schothorst – zie ook 4 juli 1704.]

AT024b001         1700       10 Juni

Jofr. Anthonia van Bemmel wed. van Anthony van Brinkensteijn in leven schepen in raad deser stad en de verclaarde dat door overlijden van haar soon Godert van Brinkensteijn geweest sijnde 6 july 1699 een halve hoeve lands (doorgehaald het Erf en goed genaamt Brinkensteijn) gelegen in Aschat leenroerig aan IJsselsteijn.

Zij machtigd Gerrit van . . . om voor haar voor de leenhove van IJsselsteijn haar zoon Steven van Brinkensteijn te beleenen met de halve hoeve in Asschat.

AT024b001         1700      29 Okt

Verklaring van Gerrit Jacobs Blootenburg wonende tot Scherpenzeel oud 60 jaren en Jan Jacobs wonende te Leusbroek dat het water gepasseerd heeft de Suidwind voor omtrent 35 à 36 jaren de Grift daar tegenwoordig een dam is geleijd. Dat door het amoveren van de voorschreven waterloozinge en ’t leggen van de voors dam, de landen en wegen van Leusbroek met water overstroomt geworden.

AT024b001         1701       . . .  Febr

De regenten van de Pot dragen over aan de Heer Everard van Weede een stuk hoij en weijland genaamt de Pothsmaet gelegen lang de oude (heij of Eem?) onder den Wee Enge groot 2 mergen 136 roede. Item 4 mergen england gelegen op den Wee Enge thiendvrij en nog groot 574 roede ook gelegen op de Wee Enge, breder omschreven bij de coopcedulle van 20 jan. 1701.

[Zie ook leenbrief 23 febr. 1705.]

AT024b001         1701       20 Mei

De Hr. Dirck van Ommeren verhuurt aan Francois Valet en zijn huijsvrouw Jannetje Jans een camp land groot rijckelijk 1½ mergen voor 4 maal 9 jaren gelegen op Hoogland achter den nieuwen Tolick aan de Slaagsewegh belend aan de eene sijde de Hr. van Ham en de Hr. Johan van Dolre, noordsijde de Slaagseweg, aan den oostsijde Rutger de . . . uijder en den eersten comprnt. à ƒ 10 jaarlijks.

Indien den huurder binnen desen tijd (36 jaren) den huur beëindigd zal het getimmer van ’t huijsie geschat worden door twee geregt luijden.

Indien de Hr. verhuurder binnen desen tijd overlijdt kan den huurder het overnemen voor ƒ 175.

AT024b001         1701       24 Mei

Abraham van Bucken(?) gehuwd met Wilhelmina Mack, Abraham Stemfort geh. met Trijntje Mack en Neeltje Mack tesamen kinderen van Willem Willemz Mack en Hendrikje Blanckenbijll (Planckenbijll) in leven echtelieden zij dragen over voor het gerecht van Woudenberg en transporteren aan de Hr. Coenraad van Wijnbergen heere tot de Glinthorst den Hofstede met de landerijen genaamt Moorst gelegen onder Woudenberg.

AT024b001         1701      24 Mei

Dito akte van overdracht Hofstede Moorst (mogelijk tweede Hofstede?) en nog een derde akte van overdragt van Moorst.

AT024b001         1702       13 Jan

Verhuur van ’t Erf en Goed met de landerijen daaraan behorende genaemt Kleijn Daatselaar daar de Ruijter uijthangt gelegen in Stoutenburg. Huurder Sijmen Gerritz wonende in Stoutenburg reeds bruiker. Verhuurder Aris Willemsen van Roomen wonende in Hoevelaken. 4 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT024b001         1702       18 Mei

Verhuur van ’t Erf Kleijn Stoutenburg.

Verhuurder Johan van Birkhoven schout van Stoutenburg als gemagtigde van de Hr. Willem de Bie Hr. van Stoutenburg. Huurder Egbertus Hooft en Metje van Colfschoten. 3 à 6 jaren ƒ 260 sjaars.

AT024b001         1702       11 Aug

Verhuur van ’t Erf Daatselaar onder Stoutenburg. Huurder Aris Arrissen reeds bruiker. Verhuurder de momboirs over Jufr. Godefrido Boor. 6 jaren à ƒ 215 sjaars.

AT024ab001       1702       10 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Groot Hagenouw met huis, bergen, schuur en aanhorige landerijen gelegen in Asschat.

Verhuurder de Hr. Henric Arent van Zevender als gemagtigde van de Hr. Diderick Stembor  als testamentaire voogt over de goederen van de Hr. Michael van Lommertsum minderj. soon van de Hr. Mr. Adriaan van Lommertsum en vrouwe Geertruijd van Ring zijn vader en moeder saliger.

Huurder Jan Adriaense Schimmel en Grietje Gerrits echtel. woonende op ’t Erf Weerhorst onder Hoogland. 6 jaren beginnende Petri ad Cathedramden 22 febr. 1703 à 360 car. gld. sjaars.

[Bij huurcontrakt uitgebreid beschreven de verplichting.]

AT024b001         1702       24 Nov

Huurcontrakt van seecker Erf en Goed enz. genaemt Laepeers gelegen in Asgat (Asschat).

Verhuurders als bovengenoemd (Groot Hagenouw). Huurder Frans Peelen en Aeltjen Jans echtel.

Huur ingaand Petri ad Cathedram den 1704 voor 6 jaren à 240 car. gld. sjaars.

AT024b001         1703       9 Maart

Aert Jansen woonende in Neerlangbroek huurt van de regenten van de Armen de Poth het Erf en Goed gelegen in Leusbroek daar anno 1673 ’t huijs is afgebrand althans in huure gebruikt bij Gijsbert Peters en Dirk Aelten. Dit voor een tijd van 50 jaren ingaande Petri ad Cathedramden deses jaar 1702 (3) à 100 car. gld. sjaars. De huurder zal ook mogen timmeren een huijzinge en schuuren.

AT024b001         1703       17 Okt

Huurcontrakt van ’t Erf Oud Emelaar onder Stoutenburg.

Verhuurder Wijnand Pannekoek secretaris van Stoutenburg als gemagtigde van de Hr. Grave Willem Bentinck enz. Huurder Huijbert Jansz en Annetje Willems echtel, reeds bruiker.

3 jaren à 160 car. gld. sjaars.

AT024b001         1703       14 Dec

Hendrick Reijersen wonende op Hilhorst is pacht schuldig aan de rentmeesters van de Vrouwe Conventen alhier ter somme van ƒ 1024. Jan Willemse mede wonende op Hilhorst stelt zich hiervoor borg.

AT024b001         1704       2 Maart

Kwestie regeling cooppenningen van ’t Erf Groot Sandaas tussen Jacob Foeijt zeer arm en in uiterste verlegenheid en Hr. Joan van Dolre koper van ’t selve Erf (niet duidelijk).

AT024b001         1704       21 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede de Wolfshaar onder Hoogland.

Verhuurder Johan van Birchoven raad deser stad. Huurder Hendrik Peelen en Jannetje Jans echtel.

6 jaren à ƒ 215 sjaars.

AT024b001         1704       25 April

Huurcontrakt van Erf in Leusbroek. Verhuurder Johan Ratuis (?) als gemagtigde van de Hr. Petrus Philippus van Blocklant heere van ter Horst. Huurder Gerrit Anthonijssen gebruikt bij Hendrik Gerritsen. 7 jaren 1ste jaar geen pacht vervolgens ƒ 110 sjaars.

De eijgenaar moet den huijzinge optimmeren binnen 6 weken en er wordt een 4 roeden berg gezet.

Medeondertekend t.o.v. Pieter Cornelissen.

AT024b001         1704       6 Juni

Gerrit Jacobs wonende in de Neerduijst heeft pachtschuld aan de erven van Jacob Morraij.

AT024b001         1704       4 Juli

Huurcontrakt Erf in Leusbroek. Verhuurder Hr. Petrus Philippus van Blockland Hr. van ter Horst ect.

Huurder Pieter Cornelissen. 6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT024b001         1704       4 Juli

De bovengenoemde Hr. Blockland verhuurt aan Johan Johannesz wonende onder Leusden een seeckere Hofstede gelegen in Leusbroek en Woudenberg aen de eene zijde de Hr. verhuurder aan de andere zijde de Hr. Anthony van Goudoever strekkende van de Zuijdwint tot de Beek en voorts ’t land in ’t Zuijderbroek en zoo Hendrick Gerrits (Cruijft) gebruikt heeft.6 jaren à ƒ 108 sjaars.

AT024b001         1704       21 Sept

Gerrit Cornelissen van Bennecom en Johannes Peters van Donckelaar verhuren aan Sijmen Gerritse de Hofstede genaemt de Swarte Steegh.

6 jaren à ƒ 150 sjaars en den verhuurders uithalen en thuijs brengen.

AT024b001         1704       26 Sept

Gosen Thijmensz wonende in Sevenhuijzen heeft pachtschuld aan den erven Jacob Morraij.

AT024b001         1705       26 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar van het Pieters Gasthuijs in Stoutenburg.

Verhuurder Pieters Gasthuijs. Huurder Cors Evertsen. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT024b001         1706       13 Febr

Johan Wechter notaris en procureur als gestelde . . . over de nabeschreven Hofstede (Zuidwind zie 13 nov. 1710) en Dirck Hendrikse Vermeulen 1ste comprnt. verhuurt aan de 2de comprnt. dese Hofstede met de aanhorige bouw en weijlanden gebruikt tot nog toe bij Cornelis Gijsberts Versteeg gelegen onder Leusden op Hamersveld. 6 jaren à ƒ 326 car. gld. sjaars.

AT024b001         1706       5 Maart

Huurcontrakt van een Hofstede op de Lodijk gelegen in de Polder De Haar.

Huurder Jan Gerritz. Verhuurder Metje Theunis (Keuijer ) wed. Jacob Janse Hartoge.

4 jaren à 103 car. gld.

AT024b001         1707       21 Febr

Den Hr. Eland (?) Bernhard Steenhouwer Lt. Colonel magtigd den Hr. Henrick van Zevender om te beheren den landerijen, erven enz. gelegen in Leusden, Hoogland, Zeldert en Soest – verhuren, verkopen, enz.

AT024b001         1708       7 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf Kleijn Stoutenburg aan Sander Fransen en Willemijntje Everts wonende onder Woudenberg. Verhuurder Hr. Johan van Birchoven als gemagtigde van de Hr. Willem de Bie Hr. van Stoutenburg voor 6 à 3 jaren à ƒ 260.

AT024b001         1708       28 . . .

Huurcontrakt van een Hofstede in de Polder de Neerduijst groot 50 danmaten.

Verhuurder de Heren Willem van Geijn en Mr. Gerard Muraij als momber over Willem van Geijn de Jonge. Huurder Elbert Janse reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 450.

AT024b001         1709       21 Juni

Verhuur Hofstede gelegen aan de Haar (?).

Verhuurder Gerard Moraij voor hem en zich sterk makende voor de Hr. Hendrick Both als vader en voogt over zijn minderjarige kinderen. Huurder Peter Meeuwsen. 3 jaren à ƒ 316 sjaars.

AT024b001         1710       4 April

Leenbrief aan Barony van IJselsteijn tinsweer van de alinge tienden geheten de Swarte Goor.

Jannetje Peelen wed. Willem Gerritse wonende in Stoutenburg als moeder, voogdesse over haar minderjarige soon Gerrit Willemse. Een medeerfgename van Han Gerrits en Annetje Gerrits zijn overledene oome en moeije in Stoutenburg overleden. Comparante Jannetje Peelen machtigd de Hr. Henric van Zevender om te compareeren voor de Barony van IJsselsteijn ende aldaar af te slaen, te cederen en over te geven aen Gijsbert (Gerrit?) Willemse meerderj.jongeman en insgelijks erfgenaam van Jan Gerrits en Annetje Gerrits de helfte van de thinsweer van de rechte helfte van de alinge thienden geheten den Swarten Goor.

AT024b001         1710       13 Juni

Peter Cornelissen huurt van de Heer Johan van Bemmel een zeker erf en goed met de landerijen groot omtrent 45 mergen gelegen in Leusbroek bij hem bewoont en gebruikt voor 3 à 6 jaren à ƒ 250 sjaars, 4 hoenders, ½ vierel boter en alle jaar eens uijthalen en thuijs brengen.

AT024b001         1710       5 Dec

Thijmen Geurtsen huurt van Cornelissen van Benecom en Johannes Petersen van Donckelaar een zecker huijzinge, hof en hofstede met de landerijen daaraan behorende genaamt de Swarte Steeg bij de huurder gebruikt. 6 jaren à ƒ 170 sjaars.

AT024b001         1711       11 Okt

Henric van Zevender verhuurt aan Louw Tijmensen en Aeltje Wouters echtel. woonende aan Bavoort onder Leusden het erf en goed Welom gelegen aant heetveld groot omtrent 26 mergen bij Jan Dirksen in huure gebruikt. 6 jaren à ƒ 140 sjaars, verder uitgebreide bepalingen.

AT024b001         1711       13 Nov

Dirk Hendriksen (Vermeulen?) huurt van de Hr. Helmigh Warnicke het erf en goed genaamt de Zuijdwind bij hem huurder tegenwoordig gebruikt. Waarschijnlijk niet het huis daar in de akte het onderhouden van de timmeragie is doorgehaald. 6 jaren à ƒ 310 sjaars.

AT024b001         1719       3 Febr

Hermen Claasen wonende op ’t Vliet met zijn moeder Evertje Jans wed. van Peter Hendriks. Hij huurt van Cornelis de Graaf en Agatha van Hoogbutron egtel, neffens Johan van Goudoever als rentmeester van de tertiender vicarije binnen Amersfoort het Erf en Goed ’t Vliet met de aanhorige landerijen gelegen in Stoutenburg bij haar lieden gebruikt is geweest.

6 jaren à ƒ 90 sjaars.

AT024b001         1721       4 Aug

Jan de Meijer wonende tot Schalkwijk huurt van de Hr. Regenten van de Poth binnen Amersfoort een Erf en Goed met huijs, hof en hofstede groot 15 3/4 danmaten gelegen in de polder van Overseldert op deselve conditiën als het Cornelis Jansen Keijzer in huure heeft gebruikt. 6 jaren à ƒ 125 sjaars.

AT024b001         1722       24 Juli

Hendrik Jansen en Aartje Philippen echtel. huren van de Hr. Diderick Cornelis Wijborgh diverse campen land onder Leusden o.a. gelegen bij 1)  ’t Leusdervoetpad, 2) de Bree 3) aan het Appelwegje.

AT024b001         1724       5 Mei

Jan Marren (?) wonende aan de Haar onder Maaren huurt van de erfgenamen van Mr. Gerrard Morraij zaliger het Erf aan de Kooij onder Woudenberg en Maaren. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT024b001         1724       1 Dec

Willem Rijcksen wonende op Kleijn Calveen huurt van de regenten de Poth 4 mergen land gelegen in het nieuwe land. 3 jaren à ƒ 36 sjaars.

AT024b001         1725       15 April

Machtiging tot verkoop van goederen door de erfgenamen van Buijs Schimmel vermelding van de erfgenamen o.a. Adrianus Schimmel koster tot Leusden.

AT024b001         1726       20 Aug

Reijer Dirckz huurt van hoog welgeb. vrouwe Walburge Margaretha Alendorp Douairière van de Hr . .   Ivoij het erf en goed met zijn huijzinge, schotten, bergen en landerijen gelegen op Hoogland genaamt Groot Weede bij huurder reeds gebruikt. 6 jaren ƒ 450 sjaars en ½ vierel boter en 2 koppel hoenders.

AT024b001         1726       22 Nov

Huurcontrakt van de Zijlhaar de helfte voor 10 danmaten. Huurder Jan Thijsen.

Verhuurder de regenten de Poth.

AT024b001         1726       24 Nov

 De andere helft huurt Roel Willemsen wonende op Schothorst.

AT024b001         1726       8 Dec

Reijer Goosense huurt van de Hr. regenten van de Poth het Erf en Goed de Koedijk reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 210.

AT024b001         1727       3 Febr

Gerrit van Beefling is schuldig uit zake van leening een som van ƒ 2000 aan de Hr. Johan van Bichoven en tot onderpand stelt hij de helfte van het Erf Kleijn Honthorst gemeen met St. Agatha Convent leenroerig aan IJsselsteijn.

AT024b001         1727       1 Nov

Wouter Hermsen huurt van de Heeren Super Intendenten van de Mans Conventen en de Hr. Regenten van de Poth het Erf en Goed genaamt Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 330 sjaars.

AT024b001         1726       21 Nov

Lambert Jansen wonende op Kleijn Landaas huurt dit Erf en goed weer in van de Hr. Regenten de Poth. 7 jaren à ƒ 172 sjaars.

AT024b001         1728       5 Maart

Hendrik Hendriksen en Geurtje Jordens echtel. huren van Diderick Wijborgh 3½ mergen weiland in de Veltschoren onder Leusden.

AT024b001         1728       4 April

Contract over sekere tabaksplantagie tussen Hr. Diderick Wijborg en Willem Warneke het land gelegen in Hamersveld.

AT024b001         1728       22 Aug

Huurcontrakt van 2 mergen en 18 roeden genaamt de Tintel gelegen op Hoogland.

Huurder Willem Craaijcamp. Verhuurder Daniel de Leeuw.

AT024b001         1729       25 Febr

Arien Arrissen wonenden op het Erf in Overseldert huurt dit Erf met Huijs, hof en hofstede groot 15 3/4 danmaten weer in van de regenten van de Poth. 6 jaren à ƒ 130.

AT024b001         1729       6 Maart

Cornelis Barten wonende op Cleijn Vlastuijnen huurt dit Erf weer in van de regenten van de Poth.

6 jaren à ƒ 164 sjaars.

AT024b001         1729      3 Sept

(1ste comp.) Compareerden Henrick Arend van Zevender mede notaris, Wolbert Frans van Zevender met deselven susters Geertruijd, Theodora, Petronella en Johanna van Zevender alle kinderen van den Hr. 1sten comparant door hem aan Juffr. Simonida Petronella Maria van Muijlwijk zijn overleden huijsvrouw verwekt.

Hij machtigd Erasmus van Goudoever notaris alhier om uit de hand of publiek te veilen de volgende goederen:

  1. een perceel land genaamt de Papenacker gelegen in Hamersvelt;
  2. perceelen in Amersfoort;
  3. nog een Capitaal van ƒ 2200 gld. van resterende cooppeningen van ’t Erfje (zie 1730 17 juli akte van scheiding) gelegen in Hamersvelt gepossideert door de kinderen van Cornelis Hooft van Huijsduijnen;
  4. polderland;
  5. een perceel land gelegen in Leusden opgaande naar de berg en de . . . bij ’t Erf Corton (?);
  6. nog het erf en goed Welom;
  7. nog de halve Catrijs met zijn bosje en beuken boomen gelegen op Hoogland bij Besserdijk;
  8. nog een perceel genaamt de b . . . heuvel gelegen op Hoogland gebruikt bij Wouter Theunissen groot 1 mergen bouwland en 1 mergen bos.

Met de opbrengst moesten verschillende cappitalen afgelost worden.

AT024b001         1729       12 Nov

Willempje Damen wed. van Peter Jansen wonende op Calveen huurt van de regenten van de Poth 4 mergel land gelegen in ’t nieuwe land. 6 jaren à ƒ 33 sjaars.

AT024b001         1729       25 Nov

Jan Thijssen wonende op de Nieuwen Hoeft (of Hoofd) onder ger Emelaar huurt van de regenten van de Poth de helfte van 10 danmaten genaamd de Zijlhaar gelegen in de Polder de Haar.

4 jaren à ƒ 30 sjaars.

AT024b001         1730       29 Juni

De Heer Daniel de Leeuw geeft in eenen versuijmelijke jaarlijkse erfpacht uit aan Tijmen Hendriksen en Fijtje Hendriks echtel. wonende op Hoogland 2 stukjes land onder Hoogland over het schoolhuijs aan den Tolik omtrent of bij den Ham beneffens het Heetveld daarachter te samen 2 mergen 260 roeden door de landmeter gemeten get. Nr. 1 – 3 + 4.

De Heer comprnt. behoud de buijten wallen, omheijningen en houtgewassen en het recht om boomen te planten aan de wegh.

Erfpacht canon van ƒ 24, de pachten vrij van outschild en mergengeld, doch niet van huis of schoorsteengeld soo het namaals op het aan getimmerte huijs mogte worden gesteld.

AT024b001         1730       17 Juli

Akte van scheiding tussen Geertruijd Petronella Wolbarth Frans en Johanna van Zevender meerderj. kinderen en mede erfgenamen van Jufr. Simonida Petronella van Muijlwijk door den heer Henrick Arend van Zevender aan haar in huwelijk verwekt ten eenre en de Theodora van Zevender medeerfgename en kind van bovengenoemde ouders.

Op de 25 febr. 1730 was opgericht tussen de Heer Henrick Arend van Zevender en de vijf kinderen een maagenscheid waarbij aan de vijf kinderen in extinctie en ter voldoening van haar lieder moederlijk versterf zijn toegescheiden diverse goederen in Amersfoort een kalkbranderij als mede twee huizen daarnaest aen te samen staande onder Soest genaamt de Groote Melm en nog eenige huizen en landerijen in Soest te samen groot 1 mergen; 3 mergen aan de Appelweg onder Leusden; een capitaal van ƒ 2200 sijnde een restant van cooppenningen van seecker Erf en Goed groot 10 margen genaamt de Rofsmeulen gelegen in Hamersveld en polderlanden.

Van den verkoop worden diverse capitalen afgelost.

Waartegen aan de laatste 2de comparante in extinctie van haar 5de portie in de voorgeschreven vaste goederen resterende cooppenningen en obligaties bij deze door de 4 eerste comparanten werden toegescheijden. En een somme van ƒ 1150 door de 1ste comparante aan de laatste comparante binnen de den tijd van 6 weken te betalen.

AT024b001         1731       29 Jan

Willem Craijencamp huurt van de Wel Edelgeb. Hr. Daniel de Leeuw 2 mergen 18 roeden land genaamd de Tintel op Hoogland en nog 1 mergen onder aftreck van 100 roeden welke hij in erfpacht uitgedaan heeft aan Teunis Jansen timmerman.

AT024b001         1731       2 Febr

Erfpacht akte aan Teunis Jansen en Annetje Dirks.

AT024b001         1731       27 Juni

Reijer Dirks en Maasjen Jans huren van de Hr. Daniel de Leeuw het Erf en Goed, landerijen Groot Weede gelegen op Hoogland.

6 jaren à ƒ 420 sjaars.

AT024b001         1732       27 Juni

Jacob Hoffman schout van ’t Hoogland koopt van Willem Jansen kleermaker een huijsje staande op Hoogland voor aan de weg op den Tintel in voorgaande tijden door den Hr. Johan van Weede precident van de Edele Mogende Heeren Staten ’s Lands van Utrecht in erfpacht uitgegeven aan Claas Jacobs jaarlijks op de som van ƒ 4, waarvan nu eigenaar is (in de erfpacht) de Hr. Daniel de Leeuw.

AT024b001         1735       18 Febr

Huurcontrakt van 10 danmaten land gelegen in Eemland onder Spijkmanspolder.

AT024b001         1738       15 April

Reijer Dirkse en Maasjen Jans van Roomen egtel, huren van Vrouwe Cornelia Hendrika van Weede douariere van de Wel Ed. Hr. Daniel de Leeuw het Erf en Goed Groot Weede gelegen op Hoogland.

6 jaren à ƒ 350 sjaars.

AT024c001          1695       19 Maart

De Hr. Johan Brantsen oud Borgm. van Arnhem en Jufr. Beatrix . . . egtel, verkopen aan Dirk Breekers 9 mergen land genaamt het Oude Land gelegen onder Leusbroek belend eene sijde Wouter van Valkenhoef andere sijde Hendrik Thijssen. Nog 4 mergen genaamt Velderp onder Leusden, noordwaarts erfg. van Cornelis Boelhouwer, zuidwaarts de L. Vr. Capel, westwaarts Johan Cool, oostwaarts de Gemeene Wegen; 5 mergen en 8 mergen in de Woesteiger, nog 3 mergen dit alles bij Amersfoort. Koopsom ƒ 1250.

AT024c001          1697       26 Nov

Dr. Henricus van Couwenhoven als gemagtigde van Lambertus Harderwijk en Wilhelmina van . . . verkoop een Hofstede gelegen in de Nederduijst met huijzinge, hof Bogaart en omtrent 18 danmaten land zuidwaarts Jacob Moraij oud borgm., noordwaarts Thonis Lambertsen, ten oosten en westen de wegen van de Boven en Nederduijst in huure bij Gerrit Jacobse speciaal op de last van eene stuijver jaarlijks tot thins aan St. Paulus daar uijtgaande welke op Willibrodidage moet werden betaald en verders de gewone lasten. Uit de hand verkocht aan Gerrit Arissen Wildeman voor ƒ 2800.

AT024c001          1697       10 Dec

De Hr. Henric Arent van Zevender in houwelijk hebbende Simonida Petronella Maria van Muijlwijk verkoopt aan Willem Arissen ’t Hooft en Annetje Peters egtel. een Hofstede en grashof daar aan behorende gelegen in Soest op het Lange End. Koopsom ƒ 375.

AT024c001          1698       8 Dec

Isack Goudoever wijncooper tot Amersfoort als gemagtigde van Barent . . . volgens proc. 8 dec. 1698 nieuwe stijl te Amsterdam verkoopt op approbatie van den Ed. Hove van Utrecht in requade van zijn minderjarige kinderen aan zijn overleden huisvrouw verwekt aan en ten behoeve van Neeltje Lubberts wed. van Hendrik Jansen Vonk een Erf en Goed met 26 danmaten 62 roeden land van outs genaamt de Hoogensteegh gelegen in de Duijst de Haar en Sevenhuijzen leenroerig aan de Huijze Emiclaar op de last van thien gulden jaarlijks daar uijtgaande tot de waterloozinge van het Calveense water dat door de voors landen passeerende of passeeren moet.

Koopsom ƒ 2500 en 2 gouden ducaten.

AT024c001          1699       20 Aug

Gijsbert van Deventer verkoopt aan Gerrit Jansen een ½ hoeve lands gelegen in de buurtschap Voskuijlen onder Woudenbergh leenroerig aan de huize Renswoude; ten ooste de wed. . . . op Sniddelaar, zuidwaarts . . . Boelhouwer cum suis , west Gerrit Jansen, noord Evert Willemsen.

Koopsom ƒ 400.

AT024c001          1699       31 Aug

Hendrick Broeij (?) voor zich en als gemagtigde van de heeren Bastiaan Thijssen raad van de Politie en Adriaan de Graaff die bijden hove van Suriname zijn aangesteld tot curateurs van de boedel van wijlen de Hr. Marcus Boveij en mevrouw Sophia Thins in Suriname overleden hebben verkocht aan de Hr. Hendrick Both schepen der stad 2/3 portiën van 5/24 parten van ’t Erf Calveen; 2/3 portiën van de helfte van de Tintel en Nieuwe Enge en 2/3 parten in de bleijckveltjes groot 2 danmaten alle gelegen op Hoogland dit voor een som van ƒ 1300. Tevens wordt door dezelve verkogt aan Cornelis van Middeldorp en Hendricus Bosch wonende alhier een seecker Erf en Goed met de huijzinge enz. met 27 danmaten land gelegen in Over en Nederseldert ger Hoogland. Koopsom ƒ 3400.

AT024c001          1699       20 Nov

Anthony van Goudoever is van meening te verkopen een seecker huijzinge, hof en hofstede met nieuwe karnmolen, berg en schuur en 12 danmaten land gelegen op Zeldert laast bij Gosen Thijssen (?) gebruikt, ingezet en opgehouden op ƒ 2120. Item 3 mergen bouwland gelegen in Stoutenburg genaamt de Pijpencamp gelegen bij de steegh van huijzinge Stoutenburg.

Koper Jan Ellertse wonende in Stoutenburg voor ƒ 550.

AT024c001          1700       17 Febr

Reijnier van Wallen en Maria van Esch egtel. verkopen aan Hendrick Both oud schepen en Lambartha Morraij egtel. de helfte van het Erf en Goed genaamt Groot Donckelaar gelegen onder Leusden met de huijzinge, schuur, bergh, enz. en 64 mergen land in ’t geheel voor de som van ƒ 2250.

1700      23 Febr

Thonis Lambertsen en Greetje Lamberts verkopen een seecker Huijzinge, Hof en Hofstede met 11 danmaten land gelegen in de Nederduijst. Koper Carel Gabreij voor ƒ 2690.

AT024c001          1700       22 Mei

Salomon Steijnfort weduwnaar van Hendrikje Blankenbijll mitgaders Abraham Duecker, Abraham Stemfort, Neeltje Mach, Willem Stemforts, Hendrik Westerhuijsen kinderen en erfgenamen van voorn Hendrikje Blankenbijll van meening zijn te verkopen van vaste goederen o.a. de Hofstede Kleijn Moorst groot omtrent 50 mergen gelegen achter de Sandbrinkermolen bij de erven Glindhorst en Hardevelt onder Leusden (?), gebruikt bij Faas Jansen nog 3 jaren huur jaarlijks ƒ 260.

Koper de Hr. Coenraad van Wijnbergen tot de Glinthorst. Ingezet op ƒ 5700, verhoogd met ƒ 125.

Verders vele verkopingen van huizen in Amersfoort, laatste koopakte van een huis in Amersfoort 13 jan. 1712.

AT024d001         1696       16 Jan

Huwelijk Hendrik Cornelissen laatst weduwnaar van Annetje Theunisse geass. met Jacob Janse Hartoge en Jannetje Wulphertse wed. van Claas Philipse geass. met Peter Gijsbertse en Peter Wulphertse.

Inbreng bruidegom huisraad, haaf en paarden, hoij, beesten, hoij en koorn gedorst en ongedorst mitgaders gereede penningen geestimeert op ƒ 1800, nog 5 dam land onder Hoogland in de Polder de Haar.

Inbreng bruid haare kledinge en redinge als inboedel en huisraad, haaf, 6 paarden, koe, beesten en varkens, hoij, coorn, enz. geestimeert op ƒ 2300. Item nog 10 danmaten land in Hoogland in Seldert en 1 mergen veen.

AT024d001         1699       14 Juli

Huwelijk Jan Aalten van de Wetering jongeman geass. met Gerrit en Dirck Aalten van de Wetering zijn broeders en Evertje Evers wed. van Reijers Jansen van . . .  geass. met Marcus Pietersen en Johan van Bemmel, Johan van Birkhoven. Inbreng bruidegom ƒ 600.

Inbreng bruid land, huizen, ect en ƒ 1500.

AT024d001         1700       9 Okt

Huwelijk Martin Hendricksen jongeman geass. met Hendrick Cornelissen zijn vader en Neeltje Gerrits jonge dochter geass. met Theuntje Aarts haar moeder mitsgaders Anthony Maasen en Aris van Roomen haar oomen. Inbreng bruidegom ƒ 500.

Inbreng bruid haar moeder beloof mede te geven de helfte van haar inboedel, haaft en beesten mitgaders het geen tot de bouwerije en koeiehouwerije behoord geestimeert op ƒ 500.

AT024d001         1702       3 Nov

Huwelijk Hendrick Splinteren jongeman wonende op de Nieuwe Hoeft geass. met Breunis Gijsbertsen en Evert Willemsen en Jannetje Gerrits wed. van Wouter Gijsberts wonende in ’t Sandhuijsje onder Hoevelaken geass. met Reijer Gerrits haar broeder en Jan Gerrits haar swager.

Inbreng bruidegom ƒ 150. Inbreng bruid den inboedel, huisraad, 2 paarden, 2 koeijen, 2 guste veersen en een pinck en wat tot de bouw en koeijehouwerije behoord geestimeerd ƒ 200.

AT024d001         1703       27 April

Huwelijk Claas Jansen van Velsen weduwnaar van Aaltje Gerrits geass. met Jan Claasen en Daniel Gerrits en Aaltje Jans wed. van Gerrit Gijsbertsen geass. met Evert Janz, Henrick Aariaanse smit en Hendrick Theunisse.

Inbreng bruidegom zijn inboedel, have en vee geestimeerd op ƒ 1050, nog een obligatie van ƒ 1400, aan contant geld ƒ 1000 mitgaders een Hofstede met 25 danmaten land gelegen in Sevenhuizen, een ½ mergen op de Sneulde Engh, nog 3 danmaten polderland in de Bovenduijst gemeen met Hendrick Volkerts. Dit op last van ƒ 2700 des bruidegoms voorsoon Jan Claasen van zijn moedersgoed competeerende. Inbreng bruid ƒ 350 en hare inboedel geestimeerd op ƒ 65.

AT024d001         1704       29 April

Huwelijk de Heer Petrus Philippus van Blockland heere van ter Horst Giessen etc weduwnaar van Maria Margaretha de Beuninge en Boeningh (?) Juf. Sara de Goeije (of Goijen).

AT024d001         1710       3 Dec

Huwelijk Matheus Scheerder en Geertruijde Arrisen van Roomen dochter van Arris van Roomen.

AT024d001         1727       5 Jan

Huwelijk Willem Warneke jongeman geass. met zijn vader Helmigh Warnekke en Marritje Kamperts (?) wed. van Frans Terhorst.

AT024d001         1694       26 Maart

Staat van goederen van Dirck van Ebbenhorst en Jannetje van Goudoever zijn overleden vrouw o.a. een Hofstede in Eemmenes, enz., 3 mergen land genaamd de Bick met de steeg daaraan annex gelegen op Hoogland daar noordwaarts ’t Erf Onstede, zuidwaarts de Haagseweg. Dit land (de Bick) en de hofstede in Eemmenes wordt toegescheiden aan zijn onmundig soontje Erasmus Ebbenhorst.

AT024d001         1695       4 Febr

Maagenscheid van Jannetje Wulphertsen i.v.m. het overlijden op van hare man Claas Philipsen gewoond hebbende op Overseldert onder Hoogland nalatende tot zijn erfgenamen Elis Claas en de Marritje Reijers zijn overleden zusters kinderen.

Aan de weduwe toegescheiden den inboedel, have en vee, landerijen waartegen zij uitkeerd aan de erfgenamen een som van ƒ 366 + 14 stuivers.

AT024d001         1695       30 Nov

Inventaris doen instellen bij Evertje Everts wed. van Reijer Jansen (geen Hofsteden).

AT024d001         1705       10 Febr

Maagenscheid bij overlijden van Jacob Morraij Borgem. deser stad en Johanna (van Meulen) echtelieden. Kinderen Gerrard Morraij, Rutgerus Morraij, Willem van Geijn soon van Dirk van Geijn zaliger, Gonja Morraij en de kinderen van Hendrik Both verwekt aan Lamberta Morraij zaliger.

Verdeeld bij lotinge:

Toegescheiden aan Gerard Morraij Huijzinge, Hof en Hofstede met getimmerte en landerijen  (ligging niet vermeld), een vierel gekomen van van Zijl en een vierel van Westrhenen mitsg. ’t Huijs en land in Hoeflaken, verder polderland, 10 mergen land in Overseldert waarop een huis gestaan heeft, tevens wordt hem toegescheiden ’t Erf den Dijk (?) op ’t Hogeland gelegen tegen een somme van ƒ 4300 en een obligatie ten laste van de Hamersveltschewegen (?) ter somme van ƒ 400.

Aan Rutgerus Morraij een Hofstede in Maarn en polderland, een Hofstede aan den Eemsendijk gebruikt bij Cornelis Gerritsz.

Aan Willem van Geijn o.a. een Hofstede gelegen in de in de Duijst, polderland, ect.

Aan de kinderen van Hendrik Both een Hofstede gelegen in Hoeflaken, noch een Hofstede genaamt Groenendaal gelegen in Sevenhuijzen, polderland, enz.

AT024d001         1705       . . . Mei

Overleden in Leusbroek Barend Janse nalatende zijn wed. Annetje Everts en kinderen. Maagenscheid. Vaste goederen niet genoemd.

AT024d001         1706       11 Jan

Boedelcedulle gestelt bij Jan Roelen weegens de goederen nagelaten bij Huijgh Roelen overleden tot Leusden (geen vaste goederen).

AT024d001         1707       20 Juni

Overleden Hendrik Bosch nalatende zijn wed. Maria Overeem en kinderen Wilhelmina en Anthony Bosch minderjarig. Aan de kinderen toegescheiden de helfte van ’t Erf de Poll (ligging niet genoemd) de andere helf aan de weduwe toegescheiden verders kampen land, geld, enz.

AT024d001         1727       29 Aug

Compareerden Wilhelmina Bosch meerderj. jonge dochter ter eenre en Anthony Bosch geassisteert met Maria Overeem laatst wed. van Ratius Oudendoelen. Zij hadden nog gemeen verschillende landerijen w.o. het Erf de Poll gelegen in de polder Overseldert gerechte Hoogland. Erf de Poll wordt aan Wilhelmina Bosch toegescheiden voor de helft. Aan Anthony Bosch den overige gereedste goederen, effecten ter somme van ƒ 5660 + 14 stuivers. De ander helf van ’t Erf de Poll nog gemeen (niet nader beschreven).

AT024d001         1730       25 Febr

Compareerden de heer Henrick Arend van Zevender (notaris) wedunaar van Jufr. Simonida Petronella Maria van Muijlwijk en de kinderen Geertruijd, Theodora, Petronella Wolbert, Frans en Johanna van Zevender. Jufr. Simonida Petronella Maria van Muijlwijk was overleden in de jare 1702. In de goederen bevonden en dese toegescheiden aan de 5 kinderen vaste goederen in Amersfoort, landerijen in bosgrond, verscheijde woningen, Hof, Bouwhuijs en kalkbranderije en de landerijen en veenen daaraan behorende, alsmede 2 huizen daarnaast aan te samen staande en gelegen onder Zoest en genaamt de grote Melm.

Een kapitaal van ƒ 2200 zijnde restant cooppenningen van seker Erf en Goet groot 10 mergen genaamd de Rosmeulen gelegen in Hamersfelt.

[Zie ook over dit kapitaal van ƒ 2200 3 sept. 1729 – deel 2 –  Anthony van Goudoever.]

AT024e001         1701       3 Okt – nieuwe stijl

Testament van Peter Willemsen wonende op Crackhorst ger Asschat oud 30 jaren. Hij ligateert aan Willem Geurtsen wonende in Sevenhuijzen ƒ 600 mitsg. aan Claartje Hendriks zijn moeder de lijftocht van goederen bij hem na te laten haar leven lang.

AT024e001         1703       6 en 10 Sept

Testament Jacob Morraij oud borgmeester waarin beschreven legaten genoemd het Erf de Dijck (ligging niet genoemd).

AT024e001         1703       8 Nov

Testament Jorden Theunissen en Gerritje Theunis wonende op Ronselaar onder Woudenberg. Zij prelegateeren aan haar dochter Jannetje Jordens een som van ƒ 300.

AT024e001         1706       29 Febr

Testament Bartholomeus Hagen mede notaris en Maria van Souten (voor memorie).

AT024e001         1707       20 Mei

Testament Wilhelmina Bosch zij stelt tot universeele erfgenaam aan hare moeder Maria Overeem wed. Henrick Bosch.

AT024e001         1727       1 Sept

Testament Henrick Arrissen en Ariaantje Dircks echtelieden wonende op Kleijn . . .onder Woudenberg.

Scroll naar boven