Notaris Anthony van Raalt

AT019a001          1679       16 Dec

Johan Sprenger wonende op Hamersveld verhuurt aan Gosen Gerritsen sijne Hofstede van ouds genaempt Hackhorst gelegen onder den geregte van Hamersveld Carspelle Leusden voor 6 jaren ingaande Petri ad Cathedram 1680-1686 voor 200 car. gld. jaarlijks boven een ½ vierel boter tot toepacht, sulks den verhuurder met geene ongelden ofte lasten tegenwoordige ofte die nogh naemaals op de landerijen soude mogen comen hoe deselve ook genaampt mogen sijn welke den huurder bij desen aen sich is nemende en beloofd te betalen.

De huurder moet den verhuurder jaarlijks met sijn familie met sijn wagen uijthalen ofte anders een ham jaarlijks in de plaats geven.

Den verhuurder behoud 2 mergen aan sich tegenwoordig bij Arent van Wicklinghuijsen gebruikt wordende nevens de kamer met de boomgaert en het hofgen aan deselve boomgaart alsmede ’t kleijne schuurtje aan de voors kamer, dat mede het houtgewas op de voors Hofstede staende, bij den verhuerder gebruikt en genoten te worden; dat mede den huerder gehouden sal zijn jaarlijks tweeduijzend essen op de voors Hofstede bij den verhuurder aen te blijven sal moeten hacken (en waer noodig is) inpoten. Dat den huurder geen rogge op ’t laatste jaar in roggestoppelen sal mogen zaaien, alsmede dat den huurder ’t voors land en Hofstede soodanigh sal moeten opleveren als ’t selve aenvaerden sal, enz.

AT019a001          1680       9 Febr (sijnde maandag)

Testament Willempje Huijbertsen wed. van zaliger Jan Haen inwoner van Amersfoort.

AT019a001          1680       12 Maart

Machtiging in omnibus al litas enz. van Jan Jacobse wonende op Hamersvelt op procureur Woertman gepass. op den geregte van Hamersfelt ten huijze van den comprnt. , getuigen Johan Tilburgh en Johan Sprenger.

AT019a001          1680       12 Maart

Testament op den langstlevende Jan Jacobse wonende op Hamersvelt ziek en te bedde liggend en Theuntgen Hericks Boon gezond van lichaam.

Omschreven goederen als roerende als onroerende, inboedel, huijsraet, gelt, gout, silver, paerden, vee, haef, beesten, coorn opt velt, enz. gepasseerd ten huijze van de comprnt. op Hamersvelt en getuigen als boven.

AT019a001          1680       14 Maart

Machtiging in omnibus ad litas van Thonis Jansen wonende op Voskuijlen.

AT019a001          1680       9 Juni

Hermanus van Borculo apotheecares tot Utrecht verhuurt aan Gerrit Claesz de Hofstede genaemt de Hoogesteegh gelegen onder Sevenhuijzen van dato deser tot Petri ad Cathedram 1681 toecomende voor ƒ 120.

AT019a001          1681       24 Dec

De Hr. Johan van Bilderbeeck out raed is schuldig aan Anthony van Beeftingh een som van ƒ 560 met ƒ 72 aan interessen.

Hij comprnt. geeft over en transporteerd aan den gemelde Beeftingh soodanige pachten als hij van Brant Gosense wonende op de Engh onder Stoutenburgh op aanstaende St. Pieter 1682 sul ontvangen.

AT019a001          1682       10 Juni

Comp. Cornelis Hendriks gewesene buurmeester op Hamersvelt nomine uxoris mede erfg. van Jan Henricks Coopalt en verklaarde hij comprnt. alsoo Cornelis van der Sluijs nevens zijn huijsvrouw, met den Hr. secr. van ’t Capittel St. Pieter tot Utrecht zijn geaccordeert wegens een restant van tient van Groot en Kleijn Moorst te samen bedragende ƒ 154 – 14 stv. boven het stuivergelt over den jare 1671 dat de erfg. van de voorn Jan Hendricks Coopalt in voldoeninge van de voors ƒ 154 – 14 stv. eens sullen betalen de som van ƒ 90 boven het stuivergelt ’t welke den comprnt. voor hem en de verdere erfgenamen belooft te betalen op dato deses over een maand of op dato van den verpachtinge van den thiends toecomende 1682.

AT019b001         1679       9 Okt

Cornelis Hooft verhuurt aan Evert Jacobse thien mergen land gelegen onder den gerechte van Hamersvelt van den Hamersvelderweg af tot de Weteringe toe, den huurder bekent voor 6 jaren à 150 car. gld.

AT019b001         1680       5 Mei

Arrest en verrekening aangaande den boedel waaronder 5 koeien, 3 paerden, 4 pinken, welke reeds waren verkocht door den Hr. Hermanus van Borculo t.l.v. Megtelt Maesd. wed. Arien Ariss wonende op de Hooghsteegh in Sevenhuijzen onder Hoogland.

Het Erf de Hoogesteeg eigendom van Hermanus van Borculo. Ook verrekening met de Hr. Thielman Bailli schout van het Hoogeland betreffende de ongelden.

AT019b001         1680       14 Juni

Attestertatie omtrent een questie (ruzie) tijdens het drinken van een glaasje in den huize van Hendrik Aerts aen den IJserenhaard waar messen werden getrokken.

AT019b001         1680       22 Okt

Dirk van Ommeren machtigd de bode van de leenen van IJsselsteijn om voor sijnen wegen te compareeren voor den Hr. en Stadhouder van IJsselsteijn en aan te nemen nader (verrekeninge) van een somme van ƒ 750 sijnde een restant van een obligatie van duijzend gulden en nog ƒ 26 te samen ƒ 726 (776) als Sijtgen Henrix met Evert Wouters hare man ten behoeve van den comparant door Johan Clock (haer gemagtigde) sul comen te doen welke Clock in qte deses tot securiteit sal stellen de helfte van de helfte ofte het vierde part van de goederen tot Strijdhorst gelegen in Stoutenburgh, met water, met weijde, met bosch, met heijde, met beeck, met koorn, thiende en de smallen thienden dier voegen als de voors Sijtgen Henrix ’t selve te leen bezit, aan haer aan becomen en aan bestorven is door het overlijden van Jan Thonnissen van Colverschoten haer overledene . . . zaliger.

AT019b001         1680       30 Nov

Egbertus de Leeuw verhuurt aan Geurt Gerritse wonende op Hamersvelt 8 mergen bouwlant gelegen op Hamersvelt (belending niet beschreven) ingaande januari 1681 à 6 jaren à ƒ 25 sjaars.

AT019b001         1681       27 Mei

Aelt Ariansen verhuurt aan Meeuws Jansen een seeckere Hofstede met 18 mergen land gelegen in de Heerlijkheijd Hoevelaken bij den wed. van Mor Jansz gebruijkt.

6 jaren eerste jaar voor 50 car. gld. de resterende vijf jaren voor 90 car. gld.

AT019b001         1681       23 Dec

De Hr. Adriaan Themminck Coenraetsz geass. met Pieter van Aken rentmeester van tertie v.d. vicarije in dier qtv eigenaars van 1/6 part verhuert aan Henrick Woutersz wonende in Overzeldert een Hofstede, Huis, enz. met 18 danmaten land gelegen in Overseldert voor 3 jaren à ƒ 115 sjaars.

AT019b001         1681       Geen data vermeld

Verkoop van Hakhout op Waterdaal, de meeste perceelen niet verkocht, te betalen op vasten avond 1681.

AT019b001         1682       7 April

Overeenkomst van betaaling van schulden tussen den Hr. Arnoud Bartholotti van den Heuvel heere van Rijnenburgh, etc. ten eenre en Theuntje Henrick Brom wed. van Jan Jacobse ten andere sijde.

Zij tweede comprn. belooft te betaalen de som van ƒ 237 – 10 stv. binnen een jaar en 6 weken.

Indien zij op den voors termijn niet en betaalde sal zij tweede compr. iedere maand moeten betalen ééne gulden op die conditie dat de Hr. eerste compr. een maent voor de verschijndagh aenmaninge sal moeten doen, voorts sal zij tweede comprn. betalen alle de ongelden welke tot Corssmisse 1681 voorleden in cluijs verschenen en op het Erf genaemt Krackhorst onbetaelt sijn mitsgaders ƒ 55 wegens het coorn bij Huijgh Jansen c.s. gecoft en ƒ 14 aen haer tweede comprnt. verschuldigt bij Geurt Simons, boven de voors ƒ 237 – 10 stv. te cederen en over te geven aan en t.b.v. van den Hr. eerste comprn. Verders met sij tweede compr. het huijs glas en dak dicht opleveren.

Mede ondertekend door Cornelis Hoofd van Huijsduijnen en Johan Sprenger.

AT019b002         1683       14 Febr

Jacob Janz molenaar aen Santbrink (verders buurtschap niet vermeld) verkoopt aen Jan Geurtsen Breeborst een Erf en Goed met de landerijen van outs genaempt “De Gort” gelegen in Stoutenburg à 250 car. gld. betalen in 2 termijnen. Den huurder Melis Henricks wonende op ’t Erf de Gort soo lang deselve en sijn huijsvrouw in levende lijve zijn ’t selve Erf in huere mogen gebruiken mits daervoor betalen aen den coper ƒ 25.

AT019b002         1683       20 . . .

De Hr. Arnoud Bartholotti v.d. Heuvel machtigd Johan Sprenger om uit sijn naam soodanige penningen als zijne Hoog Ed. soo hier op Hamersvelt als elders te innen en ontvangen heeft; granen, coorn als anders te verkopen, enz. De penningen te ontvangen en quiteren, enz.

AT019b002         1683       23 . . .

Compareeren Abraham Boor en Pieter van Aken schepen en weesmeesters der stad Amersfoort als administrateurs van de boedel van wijlen de Hr. Capiteijn Robbert van Eissen (?) mitsg. de Hr. Arent van Ruijtenbeek raed en cameraar als het regt bij maegenscheid becomen hebbende van een plegte van ƒ 1100 te behoeve van Adriaan van Ommeren secretaris van Woudenbergh bij desen machtigen zij (alsoo de navolgende plegten aen haere comperanten door Jan Haverman borger alhier sijn voldaan en betaalt) den Hr. Frans van Meerlant Borgemeester van IJsselsteijn om uit haar comprnt. naam te compareeren voor den Drost en stadhouder en leenhove van IJsselsteijn en aldaar te consenteren en te versoeken dat eerstelijk seeckere plegte van ƒ 1600 van dato 24 oktober 1677 t.l.v. den Hr. Johan van Bilderbeeck raad binnen Amersfoort t.b.v. den eerste comprnt. in haer voors qte en dan nog seecker plegte van ƒ 1100 ten laste van de genoemde Hr. Bilderbeeck t.b.v. de laatst comprnt. in qlte voors gevestigt in seeckere huijze, hof en hofstede mette de landerijen, een half thiendje van de beecke gelegen onder Stoutenburg dat de voors betalinge mag worden gecasseert en op het register aldaar aftgeschreven en door gedaan in behoorlijke forme.

AT019b002         1683       25 Juni

Comp. Grietgen Otten wed. van zaliger Geurt Gerrits geass. met Evert Geurts haer zoon als haren gecozen voogt in desen wonende in Hamersvelt. Zij verklaren bij desen te cederen, transporteren en over te geven aan en t.b.v. de Hr. Egbartus de Leeuw als verhuerder van de compr. lant bij haer van den Hr. de Leeuw gehuert eerstens alle het coorngewas soo van weijt, rogge, boekweijt als anders staande op het gemelde land omme de penningen van ’t voors coorngewas te procederen bij meer gemelde Hr. de Leeuw in mindering van hun verschuldigde landpachten ontvangen te worden. Item nog een seeckere part bij de Hr. de Leeuw aengenomen voor de somme van ƒ 72 aenstonts bij de compranten aan deselven Hr. de Leeuw over te leveren welke bekende ’t voors part bij deses paseeren ontvangen te hebben.

AT019b002         1683       25 Juni

Verklaring van de huurcedulle betreffende het bovenstaande van den op de 30 november 1680 en bevestigd door haar zoon Evert Geurts.

AT019b002         1683       13 Nov

De Hr. Jacob Foeijt Heer in den Oudenrhijn Lutticque Weede, enz. verkoopt aan Gijsbert Bosch timmerman tot Scherpenzeel te weten het eijcken heghout ofte ackermael en essen en berken mitsg. elsen heghhout staande op ’t Erf Groot Landaas onder Woudenberg, koopsom ƒ 180.

AT019b002         1683       16 Dec

Gerritje Petersd als een mede crediteurse van den insolventen boedel van Pieter Jansen Plas en Henrickje Peters Beeck haer vader en stiefmoeder gewoont hebbende in ’t Nieuwe Land gerechte Hoogland. Zij verkoopt publiek de vaste goederen bestaande in huijs, hof en hofstedje en landerijen (grote niet vermeld) en gekocht door Wouter Cornelisse van Valkenhoef (koopsom niet vermeld).

AT019b002         1684       28 Nov

In deze akte van boedelscheiding blijkt dat op ’t Erf de Langerist op ’t Hoogeland woont Grietie Gerrits wed. van Wouter Ernsten (?).

AT019b002         1685       4 Febr

Huwelijk Jan Gerrits m.j. j.m. wonende op Hoogland en Grietje Gerrits wed. van Wouter Ernsten.

Inbreng bruidegom eenige stukken land. Inbreng bruid als bij magescheid toegedeeld, verder niets vermeld.

AT019b002         1685       20 Maart

Verklaringen van Buijs Brands out 63 jaren en Gerrit Willemse out 50 jaren beijde wonende onder Hoogland t.v.v. Steven Philips wonende bij den Hoogesteegh onder voors geregte dat de Laeckwegh van den achterhoek strekkende van de Laak af tot den Heijsteegh toe altijd onbekwaam is geweest te gebruiken soo des winters als meestendag des somers te ware geheele droge somers ter tijd toe deselve wegh was opgemaekt en een tolboom geseten dat nae ’t verdestrueeren van de tolboom de wegh wederom is vervallen, soo door het overrijden van die van Gelderland, de weg is weder onbekwaam geworden, er zou een nieuwe tolboom tegen die van Gelderland moeten worden gestelt, indien de voors weg weer goed soude worden.

AT019b002         1685       19 Mei

Compr. Geertruijd Pontkaes wed. en boedelharster van zaliger Jan Haverman mitsg. als moeder en momberesse van Christiaen Haverman haar onmundige soon. Zij machtigd Anth. van Brinkensteijn om te compareren voor den leenhove van IJsselsteijn om hare voors minderjarige soon mette leen van een half Erf genaampt het Goed ter Engh met een half tientje ter beecke (plaats niet genoemd – Stoutenburg (?)).

Tevens verklaart zij dat er een som van ƒ 50 in dit halve Erf is gevestigd t.b.v. de Hr. Gijsbartus van Harderwijk zaliger; in zijn leven borgemeester der stad Amersfoort.

AT019b002         1686       21 Juni

Jan Maes wonende in ’t veen transporteert aan en t.b.v. Juf. Anna de Baers een somme van ƒ 16 als Jacob Peelen toecomende Petri ter saeke van verschuldigde huurpenningen alsmede 1 mergen rogge staande op de buijtencamp behorende aan ’t Erf de Doornheg.

AT019b002         1687       28 Jan

Thomas Arissen van Butselaer voor zich en als gemachtigde voor Aelten Aelts zijn moeije verhuurt aan Meeus Jansen wonende tot Hoevelaken seecker Erf en Goed gelegen in Hoevelaken met de landerijen daaraan behorende, daarvan de eense sijde Wessel van Butselaer den verhuurders broeder en aan de andere sijde Gijsbert Jansen.

6 jaren à 90 car. gld.

Scroll naar boven