Notaris Anthony Voskuijl

AT042a001          1758 – 11 Nov

Een akte van attestatie ten verzoeke van Rutje Hesselsche, wed. van Willem Rijkse wonende op de plaats Waterdaal onder A’foort.

De attestanten waren Jan Cornelisse Schothorst oud 61 jaren en Jan Jacobse Vrijhoef oud 42 jaren, beijde wonende te Leusden.

Jan Schothorst getekend in oud handschrift en Jan Jacobse (zo getekend) : vrye Hoef.

AT042a001          1759 – Jan?

Juffr. Helmijna de Leeuw bejaarde geestelijke dochter, verhuurt aan Hermen Jansen de boerenhofstede genaamd Wildenburg met 42,5 danmaat land gelegen onder Bunschoten

6 jaar om 300 gulden. Extra toevoeging: aangetekend wegens juffr.de Leeuw als geestelijk dochter.

AT042a001          1759 – 22 Febr

Wilhelmina Barendse wed.van Peter Cornelisse wonende in Leusderbroek verkoopt aan Evert de Neelingh een zekere huijzing, erve en grond met berg en bakhuis omtrent twee mergen, zo bouw- als weiland daaraan behorende, mitsgaders en hof liggende aan de noordzijde van de Leusbroekerweg over de voorn. huijzing alles gelegen in Leusbroek, oostwaarts de wed.van Willem van Geijtenbeek en westwaarts Maas Stevense. Koopsom 355 gulden en 5 stuivers.

AT042a001          1761 – 6 Febr

Jacob Jan Kok wonende in de Neerduijst huurt weer in van de heer Willem van Geijn een huijsing en erf met 12,5 danmaten land van ’t Erf In De Neerduijst. 2 jaren a 110 gulden sjaars.

AT042a001          1761 – 12 Febr

Huw.voorwaarden Helmigh Werneke, bruidegom Hendr.zoon, meerdj.j. geassisteerd door zijn moeder juffr. Petronella van den Lodijk wed. van Hendrik Werneke en Stijntje Bakkenes meerdj.d., de bruid.

Inbreng bruidegom: de helft van den boerenhofstede de Zuijdwind gelegen in Hamersveld, een obligatie staande op een huis op de Hof alhier en 400 gulden aan contante penningen.

De Bruid: 1/10 portie in een Erf De Plas onder Nijkerk; 1/10 portie in ’t Erf Dusschoten onder Voorthuijzen en nog verder 10den porties in boerderijen en contante penningen van 850 gulden.

AT042a001          1761 – 19 Juli

Akte van Donatie van Geurtje Klaassen wed.van Cors Cornelissen aan drie van haar kinderen met name Jacobus Theunis en Willemijntje Korsen, haar man is 11 jaren geleden gestorven.

Volgens deze akte is het haar onmogelijk geweest om de kost te verdienen zonder de hulp van deze kinderen. Zij geeft aan ieder een som van 220 gulden eens, waarvoor de kinderen haar moeten assisteren gedurende dezelve leven, en ontvangen jaarlijks boven kost en kleren 20 gulden (zie ook 16 juli 1672).

AT042a001          1761 – 23 Aug

Arien Geurtsen huurt van de Heer Roeland van Aken, koopman tot Utrecht gehuwd met juff.Jacoba Woel, een tabaksschuur annex wooning bakhuis, boomgaard en zes morgen land gelegen op Ekris ger. Geresteijn.

AT042a001          1761 – 11 Dec

Evert Wouterse van Rossenberg wonende op Hamersveld ten eenre en Gijsbert Wouterse van Rossenberg ten andere zijde.

De comparanten waren niet langer genegen de boedel van hun ouders Wouter Peterse van Rossenberg en Aaltje Jacobsen in leven echtelieden, onverdeeld te blijven bezitten.

Aan de eerste comparant wordt toegescheiden en aanbedeeld alle de goederen des boedels zo roerende als onroerende actiën en crediten, have en vee, bouw- en melkveegereedschap, niet was uitgezonderd en alle lasten en schulden.

Waartegen hij van zijn broeder de tweede comparant, belooft hem te zullen indemmeren kost en schadeloos te houden en bij het ondertekenen van deze akte hem uit te keren een som van 250 gulden.

AT042a001          1762 – 15 Jan

Willem Boon wonende op ’t Hoogland huurt van de heer Willem van Geijn raad en oud-burgemeester dezer stad 4,5 morgen land genaamd de Barscamp. 6 jaren a 62 gulden sjaars.

AT042a001          1762 – 12 Maart

Hendrik van Halteren verhuurt aan Wulfert Dirksen Lagerweij de hofstede Oudenhorst te Woudenberg door de huurder reeds bewoond. 6 jaren a 1199 gulden sjaars.

AT042a001          1762 – 21 April

Gerrit Cornelisse wonende op de Bierhaar (niet vermeld in Leusden of Hoogland) huurt 7 danmaten polderland van de Heer Willem van Geijn.

AT042a001          1762 – 16 Juli

Akte van boedelscheiding van de kinderen van Cors Cornelissen en Geurtje Claassen in leven echtelieden gewoond hebbende op Hamersveld.

De kinderen als volgt: Hendrik Korsen; Jan Hendriksen gehuwd met Maria Korsen; Steven Geurtsen gehuwd met Geertruida Korsen; Jan Geurtsen gehuwd met Theunisje Korse; Theunis Korsen en Maria Korsen,

Ieder in rato caveerende over hun innocente broeder Jacob Korsen en Gijsbert Elbertsen gehuwd met Maria Korsen.

De inboedel Have en vee wordt toegescheiden aan Theunis Korsen, waarvoor alle schulden en lasten door hem betaald moeten worden en tevens de huur van de Plaatse op Hamersveld (aan de Heer van Ganswijk competeerende) en door hem thans bewoond (’t Klooster?) en een som van 320 gulden 13 stuivers en 8 penningen, eens wordende.

Vervolgens aan hem mitsgaders de innocente Jacob Korsen en Wilhelmina Korsten tesamen nog aanbedeeld éénhonderd guldens eens, en dewijl bevonden wordt dat dan het overschot hetwelk tussen hun comparanten tesamen zouden moeten worden verdeeld, bedragende is een somme van 222 gulden en 13 st en 8 p.

Zo verklaarden zij alle comparanten deselve somme bij deze toe te scheiden en aan te delen aan hun innocente broeder Jacob K, alleen somme dezelve voor zover die strekken kunnen tot onderhoud van dezelve te employeren.

Omtrent de directie en administratie van welke penningen en het opzicht van die innocente zij, comparanten onder de ander een nadere schikking maken zullen, zullend hetgeen aan hem is toegeschreven, provisionlijk onder Theunis Korsen blijven berusten, die daarvan wekeliijks voor het onderhoud van gen.innocente zal profiteren wekelijks eene gulden; dan hij in slechten toestand mochte geraken, zal daaromtrent nader worden geaccordeerd.

Belovende zij, comparanten vervolgens tesamen de meer gemelde innocente zijn leven lang gedurende te zullen allimenteren en onderhouden.

AT042a001          1762 – 3 Aug

Scheiding tussenWillem Lagerweij secretaris en Gijsbert Lagerweij gerechtsbode van Woudenberg omtrent de plaats en hofstede genaamd De Ligtenbergh gelegen op de Wetering onder Woudenberg.

AT042a002       1763 – 14 Maart

Boedelscheiding. Stijntje van Backenes wed.van Helmigh Werneke Hendrikx, ten eenre

en Hendrik Nieuwland gehuwd met Arnolda Werneke, deze Arnolda Werneke als enige en universele erfgenaam van gemelde Helmigh Werneke Hendrikx ten andere zijde.

Aan eerste comparante toegescheiden haar aangebrachte vaste goederen bij huw.voorwaarden vermeld met de inkomsten daarvan tot de jare 1762 een hypotheek van 100 gulden en nog een erfportie van 650 gulden welke juffr. Petronella van de Lodijk laatst wed. van Hendrik Werneke aan de boedel ofwel aan de overledene wegens huwelijksgoed schuldig is enz.

Aan de laatste comparanten zullen hebben, blijven bezitten en behouden gelijk aan haar in volle en vrije eigendom wordt toegescheiden en aanbedeeld bij deze alle zodanige vaste en roerende goederen als de overledene van zijn vader en vaderszijde waren aanbestorven, bestaande de vaste goederen alleenlijk in de helft van de Hofstede genaamd De Zuijdwind gelegen onder de ger. van Leusden c.s. bij huwelijkse voorwaarden vermeld;

Voorts zodanige verrekenen en onbetaalde Huurpenningen als de bruiker van voorn. plaats nog schuldig en ten achteren is, welke de laatste comparanten zelf zullen moeten innen, vorderen en ontvangen. Enz.

AT042a002       1763 – 24 Maart              akte  138             

Scheiding. Jan Geurtsen wonende op Emiclaar ten eenre, mitsgaders Evert Wouterse, wonende op Hamersveld ger. Leusden c.s. gehuwd met Maria Geurtsen; en Jan Gijsbertsen wonende op Den Brand ger. Emiclaar gehuwd met Lambertje Geurtsen, en dezelve Evert Wouterse met Jan Gijsbertsen als voogden over Woutertje,  Geurt  en Agnietje Peterse, nagelaten minderjarige kinderen van Agnietje Geurtsen in echte verwekt bij Peter Wouterse, en nog in qualitijt als Bloedvoogden over Annetje, Agnietje en Willempje Willemsen, nagelaten minderjarige kinderen van Elisabeth Geurtsen in echte geprocureerd bij Willem Willemse, ten andere zijde, tesamen nagelaten kinderen, kindskinderen en erfgenamen ab intestato van Geurt Jansen en Agnietje Lambertsen in leven echtelieden, gewoond hebbende en overleden onder ger.Emiclaar.

Jan Geurtsen kwam het niet gelegen om de boedel (van zijn ouders) met de anderen gemeenschappelijk te houden en koopt zijn aandeel uit voor 500 gulden.

AT042a002       1763 – 14 Maart

Boedelscheiding. Stijntje van Backenes wed.van Helmigh Werneke Hendrikx, ten eenre

en Hendrik Nieuwland gehuwd met Arnolda Werneke, deze Arnolda Werneke als enige en universele erfgenaam van gemelde Helmigh Werneke Hendrikx ten andere zijde.

Aan eerste comparante toegescheiden haar aangebrachte vaste goederen bij huw.voorwaarden vermeld met de inkomsten daarvan tot de jare 1762 een hypotheek van 100 gulden en nog een erfportie van 650 gulden welke juffr. Petronella van de Lodijk laatst wed. van Hendrik Werneke aan de boedel ofwel aan de overledene wegens huwelijksgoed schuldig is enz.

Aan de laatste comparanten zullen hebben, blijven bezitten en behouden gelijk aan haar in volle en vrije eigendom wordt toegescheiden en aanbedeeld bij deze alle zodanige vaste en roerende goederen als de overledene van zijn vader en vaderszijde waren aanbestorven, bestaande de vaste goederen alleenlijk in de helft van de Hofstede genaamd De Zuijdwind gelegen onder de ger. van Leusden c.s. bij huwelijkse voorwaarden vermeld;

Voorts zodanige verrekenen en onbetaalde Huurpenningen als de bruiker van voorn. plaats nog schuldig en ten achteren is, welke de laatste comparanten zelf zullen moeten innen, vorderen en ontvangen. Enz.

AT042a002       1763 – 9 Mei                     akte 151

Juffr. Maria Spiegel, meerdj. ongehuwde dochter wonende in A’foort verkoopt aan de heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen de hofstede genaamd Den Brink met zijn heerenhuijsing, boerenwoning, bergen en schuur cum annexis, alsmede twintig mergen zo bouw- wei- als tabaksland en bepotinge daarop en omme staande onder ger. van Leusden c.s. aan de wederzijden van de Hamersveldseweg (Zwarteweg nu) alwaar aan de oostzijde de Keursloot, aan de westzijde het Ossensteegje, aan de zuidzijde de wed. van Coevorden en de erfgenamen van de heer Bernhard Heereman en ten noorden de laatstgemelde en de erfgenamen van mevrouw Bol gelegen zijn. In huur bij de wed. van Evert Wouterse. Koopsom 2600 gulden.

AT042a002       1763 – 2 Juli

Testament van den WelEdGestrHeer Willem van Geijn oud burgemeester der stad Amersfoort thans wonende op zijn buitengoed Sluijsdijk onder Hoogland.

AT042a002       1763 – 19 Aug – 163

Jan van Zutphen als gemachtigde vermogens akte van 5 juni 1749 bij Hendrik Tijmensen en zijn toenmalig in leven zijnde huisvrouw Klaasje van Leeuwenberg, gepasseerd voor Not. Abr.van Bemmel verkoopt als volgt.

Op 19 aug. 1763 zekere huijsing en opstal met hof en hofstede tesamen groot eenvierel mergen, gelegen in de buurt van Hamersveld Carspel Leusden c.s.: aan de oostzijde van de weg naast de Roomse Kerk daar oost en zuidwaarts Jan Evertse van Rossenberg, westwaarts de gemeenen weg en noordwaarts de voorn. kerk gelegen zijn,

Wezende de grond erfpachtgoed van voornoemde Jan Evertse van Rossenberg op jaarlijkse erfpacht van 19 gulden aan Jan E.v.R. betaald moet worden, in welke erfpacht de kopers moeten treden op 1 mei 1764, zijnde anders vrij van lasten, plichten of ongelden, alzo de ongelden van dit perceeltje op het Erf Rossenberg, competeerende meergenoemde Jan Evertse verbleven zijn.

Voorts met zodanige gerechtigheden, vrijheden en servituten als daartoe specteerende, wordende voorn. huijsing bewoond bij bovengenoemde Hendrik Tijmense die daar in mag blijven tot primo mei 1764 zonder huur te betalen en bij zijn verzoek mede te nemen: de winkel en losse planken uit voorhuijs. Ingezet bij Bart van Zutphen op 300 gulden, verhoogd bij Jan Staal met 5 gulden; koper voor 305 gulden.

Jan Staal verkoopt weer de helft aan Theunis Fransen, op vorenstaande conditiën verkoop Jan van Zutphen  proc. Van 19 Mei 1746 bij Cornelis Tijmensen de Wit voor Abr.van Bemmel not een huijsing groot omtrent 200 roeden gelegen in Hamersveld aan de weg naar het erf of Huijs Zwanenburg naar de kant van Leusbroek (Rozenboom?)

De grond is erfpacht van juffr. Ida Theodora van Lilaar aan wie betaald moet worden een erfpacht van 15 gulden sjaars. Koper betaalt vanaf 1 mei 1764, verder vrij van lasten en ongelden alzo de ongelden van dit perceeltje land blijven op het andere land of erf van voorn. juffr. van Lilaar daar van dit hoekje land genomen is.

Ingezet bij Bart van Zutphen op 300 gulden; niet verhoogd dus koper. Cornelis Tijmensen de Wit blijft wonen in dit huis tot 1 mei 1764.

AT042a002       1763 – 19 Aug

Verkoop door juffr  Maria Koutman(of Houtman) wed. van de heer Rijk van Beefting:

1             land en erfpachten gelegen onder Stoutenburg o.a. 3 mergen bouwland gelegen aan den Birkesteeg; ten oosten het erfpacht land van den mansconventen tot A’foort, west Pieter van Borsselen gelegen zijn in erfpacht bij Klaas Goosense. Gekocht door Evert Koppen voor 205 gulden.

2             Voorts veenland of heiveld aan de oostzijde van de Hessenweg. Ledig en onverhuurd. Koper Bart Frans Haan voor 42 gulden.

3             Een erfpacht aldaar gekocht bij Evert Koppen voor 70 gulden.

4             Een erfpacht met de grond gelegen aan de westzijde van de Hessenweg genaamd De Doelen in erfpacht bij Willem Jacobsen. Koper Evert Koppen voor 32 gulden.

AT042a002       1763 – 19 Sept

Laurens Bogaard en juffr. Gijsbertha Odijk echtl. zijn schuldig aan Not. Abraham v Bemmel 1199 gulden en 18 st. Zij belenen dit op een hypotheek als onderpand het Erf en Goed genaamd De Hoof tegenover ’t Erf Hoogewel naast het Erf Rollecoot??, de hofstede en landerijen groot 43 mergen.

AT042a002       1763 – 30 Sept

De Heer Aloysius Hoofd van Huysduijnen, koopman in wijnen verhuurt weer aan Jan Reyertsen en Jannigje Wouters echtl. de hofstede Haakhorst, gelegen in Hamersveld, uitgezonderd de hof en de kamer aan ’t Huis en duivenhok.

6 jaren a 210 gulden sjaars en de toepachten.

AT042a002       1763 – 11 Nov

Verhuur van Het Dorstige Hart, huis en land groot 10 danmaten ger. Hoogland.

Verhuurder Willem van Gijn.

AT042a002       1763 – 11 Nov

Willem van Geijn verhuurt van de Hofstede Crachtwijk aan Hendrik Hendriksen en Aaltje Jans groot 40 danmaten.                 6 jaren a 380 gulden sjaars.   

AT042a002       1764 – 16 Maart

Hendrik Lambertsen Post huurt van de Heer Willem van Geijn een zekere huysinge, hof en hofstede met 21,5 danmaten land met de oude hofstede daarnaast, gelegen in de polder De Haar door hem reeds gebruikt.

Hendrik Lamb. Post en Jannetje Hendriks wonen op de Zwarte Goor ger. Stoutenburg.

AT042a002       1764 – 27 Maart

Erfgenamen van Jacob Jansen en Hendrikje Geurtsen in leven echtl. gewoond hebbende op Moorst ger. Woudenberg. Boedelscheiding op hofstede Middelmoorst.

AT042a002       1764 – 13 April

Aart Jansen van Roomen wonende op ’t Hoogeland verhuurt aan Pieter Jacobsen van Rossenberg een huijsing en hofstede met 17 danmaten land onder Zevenhuizen

3 jaren a 100 gulden sjaars.

AT042a002       1764 – 22 Juni

Scheiding van de boedel tussen Pieter Smit laatst wedn. van Maria Jansen wonende op Hamersveld en zijn kinderen Jan Smit en Annetje Smit.

AT042a002       1764 – 29 Juni    akte 205   

Peel Goosense en Geertje Gerloff echtl. wonende in Stoutenburg, ten eenre en Cornelis Willemse gehuwd met Dirkje Goosense wonende te Soest ten andere zijde tesamen kinderen van Goosen Tijmensen en Theunisje Peelen in leven echtelieden gewoond hebbende in Stoutenburg.

Comparanten hadden sedert het overlijden van hun ouders met en benevens hun beider zuster Hendrikje Goosensen getrouwd met Willem Rutten, de boedel gemeen en onverdeeld gepossedeerd en bezeten de helft in de boerenplaats en hofstede genaamd Oud Daatselaar met aanhorige landerijen onder  ger. van Stoutenburg en de landerijen genaamd De Keut onder Snorrenhoef.

Overeengekomen de twee eerste comparanten blijven behouden en bezitten en toegescheiden tweederde portiën van de helft van de hofstede Oud Daatselaar, waarvan de andere eenderde portie aan hun voornoemde zuster Hendrikje Goosense nog is competeerende (en aan dezelve alsnog zal blijven) alsmede nog zodanig een portie en het recht als de twee laatste comparanten  competeerende in de landerijen genaamd de Keut onder Snorrenhoef de aanvaardinge daarvan wordt verstaan geschied te zijn, Peter v.d. Cathedram dezes jaars 1764, schulden en lasten blijven voor rekening van de eerste comparanten.

Door eerste comparanten wordt aan de tweede comp. uitgekeerd een som van 700 carol. gulden.

AT042a002       1764 – 29 Juni

Willem Rutten gehuwd met Hendrikje Goosense verhuurt aan Peel Goosense zijn aandeel jl. de 3/10 parten in de helft van deze plaats Daatselaar met de bijenplaatsen  daaraan behorende reeds door huurder gebruikt

6 jaren a 26 sjaars.

AT042a002       1764 – 20 Sept

Hendrik en Frederik Husman verhuren aan Goosen Vincken en Gerrigje Stevense echtl. de hofstede met landerijen genaamd Valkenhoef gelegen onder Hoogland door huurders reeds gebruikt. 6 jaren a 220 gulden sjaars. De verhuurders behouden den annexe kamer en de hof als naar oude gewoonte.

AT042a002       1764 – 20 Sept

Willempje Willemse wed.van Aris Theunisje huurt weer in van Sr. Philip Jan van Baarle de hofstede Groot Landaas gelegen in Woudenberg

6 jaren a 200 gulden sjaars, 6 jonge vette hoenders en de jaarlijkse ongelden de 20 stuivers per mergen, personeel en ’t halve haard- en huisstedegeld.

AT042a002       1764 – 7 Okt

Jan Aris van Voskuijlen wedn. van Neeltje Rijksen wonende onder Stoutenburg ten eenre

en Cornelis Schothorst gehuwd met Erisje van Voskuijlen enige nagelaten dochter van gemelde Neeltje Rijksen ten andere zijde.

De eerste comp. niet gelegen kwam om de boedel te houden, maar deed de boedel over aan zijn schoonzoon en dochter, bestaande en alle de vaste en roerende goederen, in de boerenhofstee en landerijen genaamd Den Engh, gelegen in Stoutenburg.

Huisraad en inboedel enz. , alleen uitgezonderd de jaarlijksen erfpacht tot tien gulden door Jan Geerlofsen van het land genaamd De Meent, betaald moet worden.

De beste kast met het beste bed en deselfs toebehoren welke de eerste comparant levenslang aan zich behoudt; de tweede comparanten moeten daartegen alle schulden en lasten betalen en voor de eerste comparant jaarlijks maken en geven twee nieuwe hemden en uitkeren een som van 600 gulden waarvan bij passeren dezer akte 300 gulden en de rest behouden tegen 10 gulden rente per jaar.

AT042a002       1764 – 17 Okt

Huw. voorwaarden Peter Smit laatst wedn. van Maria Jans wonende ger. Leusden op Hamersveld en Maria Cornelisse van Swol uit Zeist.

Inbreng bruidegom de goederen geschat op 1500 gulden en de last van 450 gulden uit den boedel van zijn eerste vrouw waarvan akte van scheidinge (zie 22 Jan) betreffende Jan en Annetje.

Inbreng bruid 400 gulden

AT042a002       1764 – 2 Nov

Willemijnte Aartse van Rijswijk wed.van Wolbert Aartsen wonende onder Stoutenburg verkoopt met Consens van de Dom. Deken van Utrecht aan Aart Thijmense wonende op Hamersveld drie mergen land met huizing daarop gelegen onder Leusden en de Bancke van Stoutenburg, zuidwaarts de Lunterseweg en westwaarts het convent van St. Aagten te A’foort. Zulks hetzelve tegen zekere viertel lands onder gerecht van Vreeswijk gepenmuteert is(??).

Erfpachtgoed uitgeslagen op drie oude gouden frankische schilden. Elke oudschild tot vijftig geëvalueerde Hollandse stuivers gerekend. Koopsom 300 gulden.   

AT042a002       1764 – 4 Nov

Abraham v Bemmel alhier en Geurt Peterse in Stoutenburg verhuren aan Evert Hendrikse thans wonende in Hoevelaken en zijn huisvrouw Engeltje Geurts, het Erf en Goed De Ruif onder ger. Stoutenburg. 6 jaren a 209 gulden sjaars en moeten de Beekdijk onderhouden.

AT042a002       1764 – 20 Nov

Uit deze akte van transport van Obligatiën blijkt dat op Molensteijn onder Hoogland woont en eigenaar is de WelEdHeer Wouter Cornelis van Mansveld.

AT042a002       1764 – 8 Dec

Rengert Jansen gehuwd met Jannigje Willems wonende onder Stoutenburg verkopen aan Roelof Barendse van Hoevelaken een hoekje land groot een-vierendeel mergens met huijsing annex achterhuis genaamd Den Doelen staande en gelegen aan de westzijde van de Hessenweg onder Stoutenburg zijnde het land erfpachtgoed van juffr. Maria Houtman wed. van de heer van Bieftingh te Amsterdam. Koopsom 120 gulden.

AT042a002       1764 – 11 Dec – 237

Lourens van Boogaard verhuurt aan Reyer Barten wonende onder ger. Emiclaar twee kampen bouw- en tabaksland groot omtrent 4,5 mergen specteerende tot de hofstede De Hoef onder ger. van Emiclaar. 3 jaren a 50 gulden sjaars.

AT042a002       1765 Febr – 253

Scheiding tussen kinderen erfgenamen van Maria Wulpherts eerst wed. van Gerrit Rutten, daarna van Gerrit Theunisse Verschuur de jonge, nalatende haar kinderen:

Geertje Gerritsen, Neeltje Gerritsen gehuwd met Jacob Thijsen, Aaltje G. gehuwd met Jan Willemse, Hendrikje en Willempje Gerritsen, kinderen van haar eerste man en Wulfert Gerritsen kind van haar tweede man, in huwelijk verwekt. Wonende in Zevenhuizen en Nijkerk. In deze akte genoemd het bouwland Het Haartje onder Hoogland en het Weiland Het Polletje in Zevenhuizen.

AT042a002       1765 – 27 Febr – 257

De Heer Jacobus Bonifacius en zijn zuster Geertruide Clara van Halteren verhuren aan Hendrik Gijsbertsen de Hofstede met landerijen groot 18 mergen gelegen in ’t Bos genaamd Snoeksheuvel binnen A’foort bij de huurder al gebruikt. 6 jaren a 184 gulden sjaars.

AT042a002       1765 – 7 Maart

In deze procuratie vermeld Jabobus Bonifacius van Halteren advocaat voor de Ed. Hoven van Utrecht.

AT042a002       1765 – 22 Maart

In deze huurcedulle omtrent de verhuur van de huijsing en achterhuis genaamd Graswijk, gelegen in de Hoge Birkt, staat vermeld dat op Hoogerhorst woont Goossen Jansen van de Bergh.

AT042a002       1765 – 22 Maart

Testament Maria Spiegel meerdj.ongeh.dochter legateert aan haar neef en nicht de heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen en Maria Vernoy echtl.

AT042a002       1765 – 12 Juli

Hannes Willemse als in huwelijk Petronella Rossenberg wonende op ’t Heetveld verklaarde verkocht te hebben aan Evert Rossenberg wonende op Hamersveld genaamd De Capel alwaar aan den ene zijde de heer van Ganswijk, en aan de andere zijde Jan Albertsen naast gelegen zijn.

Uitkoopsom 310 gulden, getekend met X Hannes Willemse en Evert Wouters van Rossenberg

(in oud handschrift).

AT042a002       1765 – 26 Juli

Casper Willemse wed.n. van Aaltje Geurtsen wonende op den hofstede Vrijhoef gelegen in Leusbroek.

In deze akte van scheiding werd de hofstede toebedeeld aan zijn zoon Cornelis Casperse en moet hiervoor een som van 4500 gulden in deling brengen aan de kinderen resp. broers, zusters Willem Casp. genoemde Cornelis Jan Casperse en Theunis Gerritsen gehuwd met Cornelia Casperse

AT042a002       1765 – 28 Juli – 283

Jan Evertsen gehuwd met Annetje Everts wonende op Hamersveld verkoopt aan Jan Theunisse wonende onder Barneveld, het erf en goed genaamt De Rosmeulen,vanouds Rossenberg, gelegen in Hamersveld. Strekkende van de Alandse Wetering tot aan de Bergwetering af, tot aan de weg de heer en mevr. Anthony van Goudoever en van de weg tot aan de Bergwetering toe de erven van mevr. de wed. van de heer Trajectinus Bol en aan de andere zijde de erfgenamen van de Heer Hendrik van Halteren naast geland en gelegen zijn.

Voor een koopsom van 700 gulden a xx stuvers stuk vrijgeld van de XL(40) penning met de 1,5 percente verhoging van dien.

AT042a002       1765 – 28 Juli – 284

Akte Jan Theunisse wonende onder Barneveld verhuurt deze bovengenoemde hofstede weer aan de verkoper Jan Evertse.               6 jaren a 30 gulden sjaars.

AT042a002       1765 – 29 Juli

De heer Johannes Jonas wonende op Heiligenbergzicht ger. Asschat, verkoopt aan de heer mr. Dirk Hendrik Methorst de helft van de weteringmaath,  groot volgens de oude leenbrieven en moet ver-ongelden acht mergen en tweehonderd roeden doch is en wordt verkocht voor zes mergen hetzelve land gelegen onder ger. Leusden c.s., belend ten oosten de helft van de wederhelft van de voorn. maat’ ten zuiden de Grift, ten noorden en westen de Heiligenbergerweg, zijnde onder deze verkoop of zes mergen land mede begrepen een kamp alwaar oost en zuidzijden de voorn. Heiligenbergerweg aan de westzijde de Beek en aan de noordzijde de Grift, volgens de kaart naastgelegen is.

Leenroerig aan Lockhorst op een heergewaard van twee Fransschilden en tiendplichtig aan St.Paul. Koopsom 2900 gulden.

AT042a002       Data

De heer Hendrik Maurits van Wede, Heer van Luttikewede wonende tot Utrecht als gemachtigde van vrouwe Cornelia Bartholotte van den Heuvel tot Buchelingh, lijftogteresse van haar vooroverledene man de heer Willem van Wede in leven Heer van Luttikewede, verkoopt aan Sr. Dirk Hendrik Methorst een hoge weimaat met de halve weg langs en de voor dezelve gelegen, onder Hoogland, belend oostzijde de Goortsewetering; west St.Pieters gasthuis, zuid de Oude Eem, noord de Hamseweg.         Koopsom 2000 gulden.

AT042a002       1765 – 20 Aug

Jan Brustenhoff verhuurt aan Jan Aartsen vier mergen bouwland, gelegen in Hamersveld, de huurder bekend. 6 jaren 56 gulden sjaars.

AT042a002       1765 – 20 Sept

Theunis Jansen wonende op ’t Hoogeland op de Hofstede De Wolfshaar, hij huurt deze hofstede weer in van Mejuffr. Sophia Gabreij wed.van R.v.Coevorden. Inbegrepen 2 kampjes land ook aldaar gelegen genaamd Pompemakers kamp en Blankeveen zijnde tot ene kamp gemaakt.    3 jaren a 200 gulden sjaars.

AT042a002       1765 – 13 Dec

Theunis Gerritsen wonende onder Asschat huurt van Jonkh. Willem Frans van den Merwede van Muijlwijk omtrent elf mergen land gelegen in Leusbroek laatst door Gerrit Cornelisse in huur gebruikt geweest. 12 jaren a 50 gulden jaars.

AT042a003       1766 – 21 Jan  aktenummer 322         

Evert Jansen en Willemeintje Ryersen wonende op Coelhorst ger.Hoogland verkopen aan Arnoldus Heijmen twee-en-een-half mergen bouwland, gelegen onder Hoogland voor het Erf Couwenhoven. Ten oosten de Buineweg, ten westen de Heer Westrenen, ten zuiden de Heer Ganswijk en ten noorden de gemeenen weg. Koopsom 700 gulden.

AT042a003       1766 – 10 Febr aktenummer 330       

Akte van akkoord betreft pachtschuld Theunis Meeuwsen meerdj.j. wonend op Hoogland als eigenaar van de Hofstede Dorrensteijn. De Hofstede was verhuurd aan Cornelis Lambertsen; deze had een pachtschuld van 740 gulden.

Om proces te voorkomen in der minne geschikt als volgt: huurder moet het bouwland bezaaien en met Pasen het erf verlaten en betalen 395 gulden.

AT042a003       1766 – 21 Febr        

Hendrik Nieuwland verhuurt aan Hendrik Maasen de Hofstede genaamd De Zuijdwind gelegen aan het einde van de Hamersveldseweg onder ger. Leusden

6 jaren a 220 gulden sjaars; 1/16 deel boter, gedeeltelijke lasten en moet eens per jaar de familie van de verhuurder met paard en wagen ophalen en weer thuis brengen en te zijne huize op een ham als anders tracteren.

AT042a003       1766 – 7 Maart

Jan Hendriksen en Geurtje Frederiks verklaren gehuurd te hebben van Wouter Huijsteen en Maas van der Horst, het Erf en Goed genaamd De Klapmuts gelegen onder Emiclaar reeds door hen gebruikt. 6 jaren a 170 gulden sjaars. Toepacht een schepel weit, twee schepel boekweit en 4 paar hoenderen, mitsgaders het eerste jaar een half vierdeel boter.

AT042a003       1766 – 27 Maart

Testament Juffr. Petronella van de Lodijk laats wed. van Hendrik Werneke, burgeres van A’foort.

AT042a003       1766 – 28 Maart

Theunis Meeuwsen meerdj.j. wonende op Hoogland verkoopt aan Gijsbert van Asch wonende op Hamersveld, de Hofstede Dorrensteijn met omtrent 9 morgen land daaraan behorende vanouds genaamd Dorrensteijn gelegen buiten de slijkpoort tussen Leusbroekerweg en ’t Dorrensteynse steegje in den vrijheid van Amersfoort. Langs het Lockhorster heetveld strekkende met de halve sloot; ten westen het steegje voor het huis en tuin doorgaans westerlijk tot in de halve Leusbroekerweg toe; daar ten zuiden het voornoemde heetveld en ten noorden de landerijen van Nimmerdor met nog omtrent negen morgen bouwland gelegen aan verscheidene kampen naast de anderen over het voornoemde Erf van Dorrensteijn genaamd het Oude Land; strekkende van de halve sloot aan de westzijde van het voorn. Steegje en eigendom van het voorn.steegje daaronder mede begrepen, tot in de Heiligenbergerbeek toe; ten zuiden het Lockhorster heetveld en ten noorden de voorn. landerijen van Nimmerdor.

zijnde de Hofstede en landerijen thiendvrij doch wordt daar jaarlijks voor vrijheidsgeld betaald eene gulden en tien stuivers. Wezende deze landerijen gedeeltelijk leenroerig aan de Huize Lockhorst. Koopsom 2200 gulden.

AT042a003       1766 – 4 April

Wouter van Huysteen verklaart verhuurd te hebben aan Aaltje Jordense wed. van Gijsbert Willemse, de Hofstede genaamd De Lange Rijst, gelegen op Emiclaar al lange jaren bij haar en haar man gebruikt.

(De Balkslieten, de Hiltslieten, de Bergnaaf en stoel mitsgaders de Tuiningen en vredingen bekomen aan de huurderesse.) 6 jaren a 160 gulden sjaars en en half vierdeel boter, een schepel boekweit en twee voerders hout te rijden jaarlijks tot toepacht.

AT042a003       1766 – 15 April

De Gezusters Maria en Catharina van den Berg en Sr. Thomas van den Bergh hadden dato 3 Aug 1758 verkocht aan Jacob Craanen een huisje genaamd De Kikvorst, gelegen in Hamersveld, thans door Cornelis Joosten gebruikt, verkocht onder conditie dat het vrij was van enige ongelden. Nu blijkt dat er haardstede- en ongeld betaald moet worden.

Om proces te voorkomen in der minne geschikt n.m. de eerste comparanten betalen aan J.Craanen een som van 100 gulden en daarenboven aan dezelven zullen restitueren een som van 16 gulden voor vijf jaren betaalde ongelden. Verschenen Pasen 1766 en verder de onkosten dezer akte.

AT042a003       1766 – 26 April

Theunis Meeuwsen en Maria ????? echtl. wonende onder Hoogland verkopen aan Huijbert van Beek een huisinge, erf en grond met één mergen land gelegen aan de Swarteweg onder de gerechte van Stoutenburg tot nog toe vrij van enige ongelden. Koopsom 400 gulden.

AT042a003       1766 – 5 Mei

Roelof Barendse van Hoevelaken wonende onder Hoevelaken welke verklaarde van Juffr. Maria Houtman wed.van den heer Rijk van Beefting, wonende tot Amsterdam in erfpacht genomen en aangestaan te hebben een hoekje lands groot een vierendeel van een mergen, gelegen aan de westzijde van de Hessenweg onder Stoutenburg, zijnde de huijsing daarop getimmert genaamd De Doelen en dat zodanig hetselve land, eertijds aan Willem Jacobsen in erfpacht is uitgeslagen en door hem bezeten is geweest, de erfpachter wel bekend.

Belovende de comparant daarvan jaarlijks en alle jaar eeuwiglijk en erflijk aan gemelde Juffrouw de wed. Beefting, hare erfgenamen successeuren en die haar zegt verkrijgen mochte tot een erfhuur te zullen betalen een somme van drie guldens en drie stuivers waarvan het eerste jaar in gang genomen heeft primo mei des jaars 1765.

AT042a003       1766 – 16 Mei

Jacob Stevense en Hendrik Stevense wonende op Jolenbroek bij de schuursteeg, verhuren aan Jan Willemse een zeker Erf en Goed cum annex met 14 danmaten weiland gelegen in Zevenhuizen, bij de huurder bewoond en gebruikt.                6 jaren a 135 gulden sjaars.

AT042a003       1766 – 15 Aug

Hendrik van Geijtenbeek wonende tot Woudenberg verkoopt aan Jan Theunissen wonende op Cruijsdijk het Erf en Goed genaamd Loeff gelegen op ‘t Heetveld. Koopsom 1150 gulden.

AT042a003       1766 – 19 Sept

Jan Theunisse en Aaltje Hendrikse echtl. wonende onder Barneveld verkopen aan de Heer Jacobus Bonifacius en zijn zuster Geertruidis Clara van Halteren het Erf en Goed De Rosmeulen vanouds Rossenberg met getimmerte, beplanting daarop staande, gelegen in Hamersveld. Strekkende van de Alandse wetering tot aan de Berg Wetering (de grift) daar aan de ene zijde van de Alandse wetering af tot aan de weg toe, de heer Anthony van Goudoever en van de weg tot aan de bergwetering toe, de erven van mevrouw de wed. van de heer Trajectuus Bol, en aan de andere zijde de kopers zelf, geland zijn. Koopsom 700 gulden.

AT042a003       1766 – 24 Oct

Boedelscheiding Evert Gerritsen gehuwd met Gerbrechtje Arentse, krijgt aanbedeeld een zeker Erf en Goed met 18 danmaten land gelegen in den gerechte De Duijst, eigendom geweest van zijn overledene schoonouders Arien Theunissen en Willemijntje Morren.

Mons. Willem Werneke verhuurt aan Jannigje Theunissen wed. van Gerrit Goosense de Hofstede Bavoort. 6 jaar a 140 gulden sjaars.

Verkoop van onroerende goederen door de fam. Coenraad Steenbeek en Hendrina Fennes echtl., Gerrit Steenbeek enz. waaronder een zekere huijsing Hof en Hofstede en landerijen gelegen aan de Zevenhuizerweg in de Nederduijst, dijkkaart getekend 162-164-165, 9 danm. in de Bovenduijst.  No.64 groot 4 danm 164 r. (Ingezet op 1800 gulden maar opgehouden)

Maar voor de inzet opgehouden door Anthony van den Boogaard (gehuwd met Jannetje Steenbeek) voor de ene helft en de andere helft voor de minderjarige Hendrik van Nimmerdor.

Ten tweede het Erf en Goed genaamd De Duijst gelegen onder Emiclaar achter de Zielhorst, noordwaarts de gemeenen weg,

Door Arnoldus Heyman als verkoper opgehouden voor 1610 gulden.

AT042a003       1766 – 21 Nov

Evert Woutersen van Rossenberg als in huwelijk hebbende Maria Geurtsen wonende op Hamersveld. Jan Gijsbertsen als in huwelijk hebbende Lambertje Geurtsen, wonende op De Brand ten eenre

En Cornelis Jacobsen als in huwelijk hebbende Annetje Willemse, benevens dezelve wonende onder gerechte Hoogland ten andere zijde, thans binnen deze stad zijnde.

Te kennen gevende dat de eerste comparanten tesamen voor drie-vijfde portien en de laatste comparanten voor een-derde part in een-vierde part in gemelde hofstede met landerijen alsmede in de vier danmaten land in de polder en in een half mergen veenland gekomen uit den gerechtigd waren in de hofstede genaamd De Brand en voor vier danmaten land, gelegen in de polder De Duijst alsmede in een half mergen veenland gelegen onder de gerechte van Hoogland, dat het de laatste comparanten niet gelegen kwam en zij ook niet genegen waren die goederen langer in ’t gemeen en onverdeeld te blijven bezitten en behouden, nemaar geresolveerd dienaangaande te schiften, scheiden en te delen.

Overeenkomst de twee laatste comparanten aan de eerste comparanten toe en aanbedelen in vrije eigendom den voorschreven 1/3 part in een 1/4 part in gemelde hofstede met de landerijen alsmede in de vier danm. land in de polder en in een half mergen veenland gekomen uit de boedel van Geurt Jansen en Agnietje Lambertsen, in leven echtelieden, ouders en grootouder respectieve. De eerste comparanten betalen hiervoor aan de laatste comparanten een som van 82 gulden en de nog onbetaalden schulden en lasten.

Getekend Evert Wouterse Rossenberg (in oud handschrift), Maria Geurtsen (in oud handschrift)  en de andere comparanten.

AT042a003       1766 – 14 Dec

De heer Justus Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Barend Petersen wonende onder Hoogland de huijsing hof en hofstede genaamd Amendijk onder ger. Zevenhuizen, met omtrent vijf mergen land daarbij aanbehorende. ’t Laatst gebruikt bij Aart Wouterse.

6 jaren a 85 gulden sjaars, 3 paar hoenders en de helft van de boomvruchten.

De verhuurder zelf rondom het weiland mogen doen graven en erop smijten een wal zodanig als hij komen zal goed te vinden; de huurder moet hieraan medewerken zonder korting op huurpenningen.

AT042a003       1767 – 2 jan

Jorden Gijsbertsen en Annetje Jans huren weer in van Juffr Sophia Gabreij, wed van Reinier van Coeverden, het erff en Goed Kleijn Hoolhorst, gelegen onder Stoutenburg. Niet inbegrepen zijn de nieuwe kamer, het bogaardje, de gegraven kom en al de vruchtboomen daarop gepant en nog te bepanten. ^jaren met recht van de verhuurderesse om na 3 jaren de pacht op te zeggen a 300 gulden sjaars, een half vierel grasboter en de thiend uit het erf. Verders is geconditioneert dat de huurders gehouden zullen zijn de juffrouw verhuurderesse en haare familie eens sjaars uit te halen en thuis te brengen enz..

AT042a003       1767 – 23 jan

Mejuffr. Sophia Gabrij, wed van de Heer Reijnier van Coeverden verhuurt aan Peel Evertsen en Geertje Jans, echtlieden, wonende op het na te noemen erff genaamd Rosenburg gelegen voor in Hamersveld bij de swarte steeg op den hoek van den asschatterweg. Waren reeds gebruikers. Pachtijd 6 jaren a 212 gulden sjaars. Verders moeten den huurders den juffrouw verhuurderesse en hare familie alle jaren eens uit te halen en thuis te brengen. De verhuurderesse behoud ook het recht om het stuk land gelegen naast het bos van mevr.de wed Temmink te allen tijde tot bos zal mogen aanleggen.

AT042a003       1767 – 30 jan

Jacob Jansen Kok wonende in Nederduist huurt weer in van de Weledele Gestrenge Heer Willem van Gijn, Raad en Oud borgemeester der stad Amersfoort een huizinge en erff gelegen in Nederdduist groot 12 en een ½ danmaatland. Voor 6 jaar a 120 gulden sjaars.

AT042a003       1767 – 8 februari

Akte van Attestatie omtrent een kwestie over het verruilen van een streek en schapendrift?? Tussen Willem Dirksen en Wulphert Nikkelsen, schaapherder van juffr. Van Honsem. Allen onder Hoogland en besproken op de ossenmarkt 18 october 1765 in herberg de Faam.

AT042a003       1767 – 27 febr.

Aart Jansen van Roomen verhuurt weer aan Pieter Jacobse van Rossenberg huizinge, hof en hofstede met 22 danmaten land gelegen in Zevenhuizen. Bij den huurder bewoond en gebruikt. Pacht 3 jaar voor 170 gulden sjaars.

AT042a003       1767 – 15 april

Testament  van Mevrouwe Elisabeth Johanna Kool, wed. van van den Weledele Gestrenge Heer Coenraad Temminck, in leven Raad en Borgemeester van Amersfoort.

AT042a003       1767 – 24 april

Reijer Barten wonende onder Emiclaar huurt van Not Anth vam Veersen weer in een seecker erf en goed met landerijen gelegen in de Hoef, reeds door de huurder gebruikt. Niet onder de huur inbegrepen twee, drie a vier moregn van ’t Buijtenveld, welke den verhuurder in deese huurjaren met hout beplanten zal. Pachttijd 6 jaar a 220 gulden sjaars boven vier kleijntjes boter en een schepel weijt als toepacht.

AT042a003       1767 – 1 mei

Akte van Voogdij van Gijsbert van Asch enAgnietje Evertsen woonende op Dorresteijn in de vrijheid van Amersfoort over hun eventueele minderjarige kinderen.

AT042a003       1767 – 7 mei

Huwelijkse voorwaarden Jan Pardijs, meerj. j. en Mechtelina Assink, meerj. d. woonende op Heiligenbergzicht. Mede ondertekend door Johannes Jonas en Cornelis Hermse.

AT042a003       1767 – 15 mei

Reijer Reijertsen, wonende op Hamersveld verklaarde te constitueeren de Heer Wilh. Geerling, procureur voor de Edele Hove van Utrecht, generalijk in omnibus ad lites cum postestate substituende in commum forma.

AT042a003       1767 – 22 mei

Peel Evertsen en Geertje Jans, echtlieden, wonende in Hamersveld huren van de Heer Joannes Brusterhoff een kamp bouwland, groot vier morgen, medegelegen in Hamersveld laatst bij Jan Aatsen gebruikt. Pacht 2 maal 6 jaren a 52 gulden jaarlijks.

AT042a003       1767 – 2 juni

Testament Joannes Brusterhoff en Maria Schijff, echtlieden.

AT042a003       1767 – 18 juli

Akte van Beraad van Juffrouwe Johanna van Spuijenberg i.v.m. het overlijden op den 16de dezer maand van hare man Joan van der Wigt, wonende op Hamersveld.

AT042a003       1767 – 29 Juli

Jan Aartsen, wonende op Kleijn Krakhorst machtigt den Heer Jordanus Hooft van Huijsduijnen, medicijn docter binnen Amersfoort om zijn koorngewassen staande op Kleijn Krakhorst wegens pachtschuld te verkopen tbv van den pachtheer Pieter van den Ende.

AT042a003       1767 – 28 aug

Benjamin Cohen C.S. Procuratie tam ad lites quam ad negotia.

AT042a003       1767 – 7 sept

Vrouwe Johanna van Spuijenburgh, wed. van den Heer Joan van der Wigt, woonende op Hamersveld, machtigd den Heer Everard Joan Mountauban raad deser stad om uit de hand te verkopen aan den Heer Bonefacius van Halteren en mejuffr Geertruijdes van Halteren den Buitenplaats genaamd Swaanenburgh, bestaande in een huizinge, erve en grond met den tuijnmanswoninge, schuur en stallinge, alsmede een aparte boere off bouwmanswoninge, opstal, bergh en wagenschuur met de aanhorige tuijnen, bossen laanen en steegen, mitsgaders bogaarden, bouw- en weilanden daaraan specterende, tesaamen bij den anderen staande en gelegen in den carspele van Leusden onder den buurt van Hamersveld. An de westzijde van den Hamersvelderwegh, te saamen groot volgens den caarte ruijm drie en dertig morgen enz. Alwaar aen de Oostzijde den Moerbeek, westzijde de Grift, ten zuijden den abdije van St Pauls te Utrecht en ten noorden de Heer Lilaar naast geland zijn en gelegen zijn.Alleenlijk op de last van ’s Heeren ordinaris ongelden, buurlasten en slapersdijkgelden mitsgaders vijftien stuijvers aen de kerk off koster van Leusden, daarvan jaarlijks uitgaande enz… thinsen, thienden, slagen en banwerken vanouds hebbende is en als buuren boven en beneden gedogen moeten en dat met alle hetgenen daarinne op aart en nagelvast is, en voorts met al de tuijncieraden alsmede alle tuijngereedschappen en Leeren, mitsgaders den Caarte van de Plaats alle staande en leggende ijzeren plaaten en de bujetkast in de woonkamer dit te saman voor en omme een somme van negen duizend caroli guldens tot twintig stuijvers het stuk enz….

AT042a003       1767 – 9 sept                    akte 465

De koopakte van bovenstaande Buijtenplaats Swaaneburgh aan Hr Jacobus Bonf. Van Halteren en mejuffr Geertr. Clara van Halteren.

AT042a003       1767 – 25 sept

Hannes Swaanenbergh, woonde onder Emiclaar verkllart van Lubbertus van Steenbeek gehuurt te hebben de Hoff en Hofstede met 6 a 7 mergen land genaamd de Duijst gelegen onder Emiclaar, reeds bruijucker. 10 jaren a 52 gulden sjaars.

AT042a003       1767 – 9 okt

Huwelijkse voorwaarden; Geurt Jacobsen van Moorst meerj. j. wonende onder Woudenberg en Geusje Reijertsen van Pothoven, mindj. d. geassisteerd door haar vader Reijer Reijersen van Pothoven.

AT042a003       1767 – 17 okt

Gijbertus Hendriksen huurt van de Heer Wilhelmus Gualtereus van Veersen den boerenwooningh genaamd Wellom, gelegen in Leusden aan het Heetveld, Vorige huurder was Hendrik Jansen. 6 jaren a 118 gulden sjaars.

AT042a003       1767 – 20 nov

Theunis Jansen, wonende op ’t Hoogland verklaart van mej. Sophia Gabrij, wed. van den Heer van Coeverden, weer in huure aangenomen te hebben den Hofstede genaamd de Wolfshaar, gelegen onder Hoogland met twee campenland genaamd de Pompemakerskamp en Blankeveen, bereids tot eene kamp gemaakt. 3 jaren a 200 gulden sjaars.

AT042a003       1767 – 28 dec                   akte 498

Uit deze akte van verhuur blijkt dat den Heer en M. Gothofridus Amelis Schoock, advocaat en Not. Tot Amsterdam, eigenaar is van de Hofstede Groot Wede. Zie ook akte 500.

AT042a003       1767 – 30 dec                    akte 501

Uit deze akte blijt dat den vorige eigenaar van den Hofstede Groot Wede was de Heer Frank Albertus Tarre.

AT042a004       1768

Mejufr.  Sophia Gabrey wed. van de heer van Coeverden en den Heer Pieter Beltgens den eerste com. Verhuurt aan den tweeden comp. vijf mergen tabaksland met tabakschuur van 36 binden Gelegen in de Lagewegh, staande naast het Steene Kruis. 3 jaren a 400 gulden sjaars.

AT042a004       1768 –   6 Febr

Uit deze akte van procuratie ad negotia blijkt dat uit het Erf en Goed genaamt Calveen onder gerechte van Hoogland met een uitgang belast was van 1,5 schepel rogge, jaarlijks ten behoeve van den pastoor van de kerk van Hoevelaken.

Den Hooggeb.Heer Dirk Wolten Baron van Lijnden, Heere van Hoevelaken in qualite als Pastoor der kerke aldaar, mitsgaders Hendrikus Hoffman bedienaar des goddelijken woords in den voorn. kerke als gevoegde….

Juffr. Hendrina Boelhouwer wed. van Willebrordus van Birkhoven was eigenaresse van vier agste in het Erf Calveen. Zij machtigt den Heer Leonard den Heer om bij den Ed. Hove van Utrecht deze kwestie betreffende den uitgang in minne te schikken tussen den Pastoor en Dominee over comparante portie of aandeel.

AT042a004       1768 –   25 Maart

Not.Abr.van Bemmel verklaard een eeuwigdurende erfpacht uitgeslagen te hebben aan Willem Jansen omtrent een half morgen land of plaggeveld in den Stoutenburger meent onder ger. Stoutenburg recht achter het erfpachtland en huisje genaamd de Spaarpot.

Spaarpot comp. aan Corn.Pannekoek daar aan de eene zijde de vrouwenconvente tot A’foort en andere zijde ’t Erf Pijpenkamp mitsgaders van achteren den Honthorstermeent naastgelegen zijn, zullende tussen het land en het land van den Heer Pannenkoek een weg moeten blijven ter breedte van omtrent twee roden, dit alles in voegen ’t voorn.land door Geurt Barendsen voor den eerste maal ontvangen is en van welkers erfgenamen den eersten comp. bij kooprecht het rechte dezer erfpacht verkoft heeft.  Erfpacht jaarlijks 4 gulden.

AT042a004       1768 – 9 april

Johanna van de Roewenduijst, wed van Everardus van de Brand verkoopt aan Gerrit Steenbeek twee morgen bosland gelegen bij Heijdendaal onder gerecht Hoogland Emiclaar. Aan de eene zijde den heer Dirk Hendrik Methorst en andere zijde Dirk Theinisse van de Botterbloem a 350 gulden.

AT042a004       1768 – 30 mei

Jannetje Hendriks, wed van Jan Willemse, wonende op den boerenwoning van de ridderhofstad Lockhorst, onder gerecht Leusden huurt deze hofstede weer in van de Heer Gijsbert Jan baron van Hardenbroek, here van Lockhorst. Groot 42 mergen zoo boomgaatd, bouw en weijland item de schaapsdrift en de heetvelden uitgezonderd den opkamer van gemelde boerenwoning, mitsgaders het gehele hoekje land, liggende naast den boomgaard, met ijkenbomen beplant alles zoo invoegen dit verhuurde bij den huurdesse verscheidene jaren is gebruikt geweest. Voor 6 jaar a 525 gulen sjaars.

AT042a004       1768 – 21 mei

Testament van den Heer Willem van Geijn, raad en oudburgemeester van Amersfoort. Akte 545. Blijkens testamenten van 11 febr en 25 april 1767 residerende op zijn buijtengoed Sluisdijk onder gerechte Hoogland. Akte 544.

AT042a004       1768 – 27 mei

Notari Abr. Van bemmel en Geyrt Peterse van Ruijtenbeek, ten eenre en Cornelis Petersen wonende op de Ruijff in Stoutenburg ten andere zijde, ende bekendeen verklaarde twee eerste comp. Verhuurd aan de laatste comp. Voor hen zijn huisvrouw, Rijkje Hendriks en beijden erfgenamen gehuurd en in pacht aangenomen te hebben zecker Erf en Goed met de landerijen gelegen in Stoutenburg , genaamd de Ruijff, laatst gebruikt bij Evert Hendriksen, den huurder bekend, voor 6 jaar. De eertse twee jaren voor 100 gulden de 2 volgende voor 210 gulden en de laatste 2 voor 220 gulden.

AT042a004       1768 – 8 juni

De Heer Jacobus van Bemmel raad en schepen dezer stad verkoopt aan den Heer Nicolaas Johan Winterbergh woonende op Waterdaal, gerecht Amersfoort den Buijtenplaats genaamd Brinkhorst, betaande in een HeereHuizinghe cum annexis een boerenwoning, achterhuis, bergen en schuur en verder getimmerte, mitsgaders 45 mergen zoo bouw ald weijland daarbij en aangehoorende, waarvan een ½  hoeve lands leenroerig is aan de Baronije van IJselstein, en dit met zijn bepotinge zoo van wallen, bossen als andere plantagien daarop en omme staande zodaanig het zelve den Heer verkoper is competerende en thans bevonden wordt, alles voetstoots, zonder in de onder of overmaat gehouden willen zijn en dus zoo groot en kleijnhetzelve bij den anderen staande en gelegen is, in en onder den gerechte van Asschat alwaar aan den oostzijde de Heer burgemeester Brinkensteijn en aan den westzijde den Heer Drossart Rijcksen naast geland zijn.

Verder in den koop inbegrepen den staande en leggende ijzerenplaaten, een schoorsteenstuk, het zoldertje om op te zitten, de losse planken op de hooijzoleder de pedestallen, twee witte pleijster potten een hek met zijn ijzerwerk en een partij roode pannen staande bij de boer op de brink. Voorts met alzulke gerechtigheden, vrijdommen en servituijten als tot het verkochte van ouds tam active quam passive specterende zijn, alleenlijk op de last van’s Heeren ordinaris ongelden, buurlasten en slapersdijkgelden daar jaarlijks vanuit gaande dit voor een somme van zevenduijzend caroliguldens en 20 stuivers het stuk. De nieuwe leenbrief voor kosten van de koper. Aanvaarden den 22 februari 1769. Eindelijk was geconditioneerd dat het den koper zal vrijstaan om van dato deze af zoo doen en laten werken en repareren na genoegen.

AT042a004       1768 -20 juni

Boedelscheiding: Fam. Smorenburg ivm overlijden van Jan Jansen Smorenburg, gewoond hebbende op den Bergh onder den gerechte van Soest. Aan bedeeld een hofstede groot 16 mergen gelegen op de bergh aan de Amersfoortseweg aan de seiterheiden. Wordt bij Jan Hermense van Ziel in huure gebruikt, daar aan den oostzijde den nagenoemde hofstede de Bloemheuvel. Voorts den Hofstede Bloemheuvel groot 64 mergen.

AT042a004       1768 – 21 juni   akte 558

Boedelscheiding tussen de kinderen erfgenamen van hun moeder Reijertje Scheelmulder, overleden in 1754 en hun vader Lubbertus van Steenbeek overleden in 1767. Beaten gezamenlijk 8 mergen bouwland, genaamd de Ketel gelegen onder ger. Emiclaar. Dit wordt toegewezen aan Peter Steenbeek. Aan Arnoldus Heijman gehuwd met Hendrina van Steenbeek het erf en goed Duijst mitsgaders  ses mergen bouw en weijland daaraan behorende, daaronder een hoekje grond door Steven Bouwmeester in erfpacht genomen, alles onder ger. Emiclaar, agter den Zielhorst, noordwaarts de gemene weg als mede 5 mergen bouwland aldaar gelegen. Aan Anthony van den Bongaard, gehuwd met Jannetje van Steenbeek voor den eene helft en Hendrik van Nimmerdor, mindj. Nagelaten zoon van Jan Hendriksen van Nimmerdor, bij Judith van Steenbeek in egt verwekt, een hofstede gelegen aan den Zevenhuijzerweg in den Nederduijst op de dijkkaart getekend no 162 – 164 – 165, groot 9 danmaten 168 roede en een kamp land in de Bovenduijst op den dijkkaart no 64, groot 4 danmaten 164 roede en verder huizen in Amersfoort en gelden en goederen.

AT042a004       1768 – 29 juli

Maria Hendriksen wonende op Hoogland, wed. van Jan Jansen Tolboom, huurderese van 4 mergen bouwland, de Ketel, behoerende aan Pieter van Steenbeek. Een nieuw huurcedulle, 6 jaar a 58 gulden sjaars.

AT042a004       1768 – 9 sept

In akte 574: Hendrik Jansen woonende aan den Hoogesteeg, huurde 31/2 mergen land genaamd de Ketel van Pieter van Steenbeek.

AT042a004       1768 – 16 sept

Den Heer Joan Nicolaas Winterbergh verhuurt aan Aalbert Jansen de Boerenwoning met landerijen van de plaats Brinkhorst in Asschat. 6 jaar a 140 gulden sjaars.

Joan N Winterbergh verkoopt dd 4 juli 1768 een huis in Haarlem.

AT042a004       1768 – 7 okt

Jan Theunisse en Aaltje Hendriksen, echtl. Wonende aan Terschuur, verkopen aan Hendrik Otten ’t erf en goed genaamd ’t Loef gelegen op het Heetveld onder Leusden. Noordwaarts ’t erf Loevezijn. Koopsom 798 gulden.

AT042a004       1768 – 30 dec

Boedelscheiding tussen de Heer Jordanus Hooft van Huijsduijnen, medicijn doktor, wedn. van juffr. Geertruijd Elisabeth Scheerder ten eenre en Jan van Rootselaar, apotheker alhier als voogd over den minderjarige zoon van eerste comp. De Heer Hendrik Hijmen Hoof van Huijsduijnen( staat zo geschreven) en gemelde juffr Geert. El. Scheerder. Den Eerst comparant behoud den helft in zijn hofstede Alandsbeek gelegen in Hamersveld, waarvan den andere helft aan comparants broeder den heer Hendrik Hooft van Huijsduijnen competeerd. Ten Tweede een tabakspakhuis genaamd de Tabaksplant in Amersfoort. Aan de tweede comparant den overige vaste goederen w.o. een hofstede genaamd Middendorp groot 8 megen met daarnog 8 mergen veen daarachter annex gelegen in Hoevelaken, Item 8 mergen Tbaks, bouw als weijland met Tabakschuur en Kameren genaamd den Huijstede met zijn 8 mergen veen, mede onder Hoevelaken. Een hoek land van 31/2 mergen in den achtehoek onder Nijkerk, genaamd de Kuijlen. En dan nog een hofstede genaamd de Gansekuijl gelegen op Calveen onder ger. Hoogland.

AT042a004       1768 – 30 dec

Huwelijkse voorwaarden tussen den Heer Jordanus Hooft van Huijsduijnen, medicijn doktor, wedn. van juffr. Geertruijd Elisabeth Scheerder en Juffr. Maria Schijff, wed. van Johannes Brusterhoff.

AT042a004       1769 – 6 Jan

Jan Willemse wed.n. van Evertje Dirksen en verdere fam. scheidinge wonende onder Hoogland in een zeker Huysinge en de Hof, toegescheiden aan Evert Dirksen.

AT042a004       1769 – 3 April

Procuratie ad negotia: in deze akte blijkt dat Maurits Dreyer gehuwd is met Elberta Barbara van Lilaar, dochter van den Heer Theodorus van Lilaar en Juffr. Gerarda Freys van Dolre.

AT042a004       1769 –   29 Juni

Akte verkoop Heiligenbergzicht.

AT042a004       1769 – 4 Aug

De Heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Peter Jansen de Boerenhofstede met 20 mergen land genaamt Den Brink, gelegen in Hamersveld. 8 jaren a 120 gulden sjaars.

AT042a004       1769 –   18 Aug

Gijsbert Jansen van Hamersveld wonende op ’t Erf SwartTuijn, gelegen in Overzeldert, huurt dit erf weer in van Jonkhr. Wilh. Franc.vd Merwede van Muijlwijck en den Heer Jan Mathias van Dashorst als executeuren van den testamenten van den Heer Pieter Dirksen Man, groot volgens de kaarte 27 danm. en 134 roeden met een stuk bouwland genaamt Holloo groot 3 mergen en 372 r. gelegen op Hoogland en nog div. stuken polderland. 6 jaren a 250 gulden sjaars.

AT042a004       1769 –   20 Aug

Testament Teuntje Jansen wd. van Theunis Willemse wonende onder Hoogland bemaakt aan Annetje Theunis voordogter van gemelde Theunis Wil. en zijn eerste vrouw Gerritje Maassen, hare Huiscieraad en boedel, geld, goud en zilver, linnen en wollen dekens.

AT042a004       1769       27 Aug

Houtverkooping door den Heer Jacob Bonefacius van Halteren en Juffr. Gertruydis Clara van Halteren:

1 op Weerhorst

2 door Wedn. Coenraad Temmink op de North ger. Leusden op de Zielhorst ger. Hoogland het vierkante bos aldaar

3 den Heer Esveld luitenant dezes landen

4 den Erfg. van Johannes van Kempen

AT042a004       1769       29 Dec

Den Heer Aloisius Hoofd van Huysduijnen koopman in wijnen tot Utrecht, verhuurt aan Jan Reyersen den Boeren Huysinge Hof en Hofstede en landerijen gelegen in Hamersveld vanouds genaamt Haakhorst, thans bij den huurder gebruikt.

Uitgezonderd den hof agter den berg en agter het huis mitsgaders den kamer aan ’t Huis en het Duivenhok die den Heer verhuurder aan zich behoud.          6 jaren a 210 gulden sjaars met toepachten.

AT042a005       1770       28 Jan

De Heer Franciscus Josephus van Lilaar meerdj.j. wonende op desselfs Buitengoed Wijnbergen gelegen in Asschat verhuurd weer aan Evert Geurtsen Schimmel een Hofstede groot 30 danmaten gelegen in Neerzeldert ger. Hoogland. 6 jaren a 225 gulden sjaars.

AT042a005       1770       16 Febr

Dirk Theunisje van Bosserdijk verkoopt aan Arnoldus Heyman een Bos gelegen op Heydendaal gelegen op Hoogland aan den eene zijde Jan Jansen van Heidendaal.

AT042a005       1770       24 Febr

Juffr. Richarda Caan wed. van Evert de Boes en Juffr. Ida Caan, verhuren aan Willem Gerritsen wonende op Hoogland de Hofstede genaamt Blankeveen gelegen aan den Bunschoterweg bij den Spiekerdijk. 3 jaren a 50 gulden sjaars.

AT042a005       1770       9 Maart

Boedelscheiding Hofstede in Leusbroek strekkende van den Beek tot aan den Zuydwind aan den eene zijde van de Armen van Poth aan den andere zijde de Drift en het Mofje, gelegen sijn en nog 10 mergen in Leusbroek  behorende bij den hofstede door den overledene. Hendrikje Hendrikse wed. van Wouter Gerritse is gepossideert geweest.

Thins en keurmoedig goed van de domeinen ’s Land van Utrecht.

De hofstede wordt toegescheiden aan Jan Gerritsen en Willemijntje Woutersen echtl. (dochter van Wouter Gerritsen).

AT042a005       1770       23 Maart             aktenummers 698 en 699           

Verhuur van bakhuis en land door Jonkh. Casper Foeyt van Emiclaar bij Emiclaar gelegen.

AT042a005       1770       8 Mei

Evert Jansen, procuratie a.d. Situs Quan al Negatio.  hierin genoemd het Buykhuisje met 2 mergen land, gebruikt door Wulfert……..

AT042a005       1770       27 Mei

Boedelscheiding; den Hofstede De Laak met daarbij behorende 20 danmaten land, tabak, bouw- en weijland, gelegen in Zevenhuizen, eigenaaresse geweest Herbertje Gijsbertsen wed.van Andries Gerritsen werd toegescheiden aan Aart Andriessen gehuwd met Geertje Andriessen.

AT042a005       1770       8 Juni

Verhuur Hofstede Oudenhorst door J.B. v. Halteren gelegen in W’berg.

AT042a005       1770       22 Juni

Willempje Willemse wed. v. Aris Theunisse huurt weer in van de Heer Philip Jan van Baarle den Hofstede Groot Landaas onder Woudenberg.

AT042a005       1770       29 Juni

Verhuur van kampenland sorteerende onder het erf en Goed Schoonoort o.a. den Bergkuil Fluitenkamp, den Hoge Bieshaarse Eng, de Brinke.

AT042a005       1770       Data?

Huw. voorw. van Aart Jansen van Roomen wedn. van Willemijntje Theunissen wonende op Calveen ger. Hoogland en Jannetje Fransen, wed. van Hendrik Elbertsen wonende in Zevenhuizen.

Inbreng Bruidegom Hofstede met 31 danmaten land in Zevenhuizen, door Peter Jacobsen van Rossenberg gebruikt 2,5 en 4 danm. polderland. Huyzinge en Hofje gelegen op Calveen gebruikt door Barend Jansen met nog aldaar 13 morgen zoo bouw- als weijland.

Inbreng Bruid 5 danmaten polderland en 500 gulden.

AT042a005       1770       5 Okt

Akte letterlijk overgenomen.

Hendrik Boersen als in huwelijk hebbende Cornelia Jansen woonende onder den ampte van Barneveld, Hendrik Jansen wonende op Schutterhoef.

Geurt Petersen als in huwenlijk hebbende Reyertje (of Rengertje) Jansen wonende onder gerechte Stoutenburg.

Willem Jansen meerdj.j. woonende op Lockhorst onder gerechte van Leusden.

Jan Helmerden getrouwt met Grietje Jansen wonende op Droffelaar dogtans al binnen deze stad zijnde, te samen met en benevens Wouter Jansen, en inocente zuster Rijkje Jansen voor welke beijden als ook voor den absente vrouwen zij comparanten bij deze de rato caveren.

Kinderen, schoonkinderen en Erfgenamen ab intestato van hunne overledene moeder en schoonmoeder Jannetje Hendriksen wed. van Jan Willemsen

En verklaarden zij comparanten geheel en al renutiëren en aff te zien van zodanige huren als zij anders zoude hebben en kunnen houden aan den Boerenwoning en verdere getimmerte en landerijen van de Riddermatige Hofstad Lockhorst staande en gelegen onder ger. van Leusden voornoemt door hunne comparanten gemelde overledene moeder en schoonmoeder volgen huurcedulle op den 30 Meij 1768 voor mij notyaris en zekere getuigen gepasseert in pagt aangenomen en dit ten reguarde van alle den landerijen met Petri ad Cathedram zijnde den 22 Februari en ten aanzien van de Boerenwoning en verdere getimmerte met primo may beijden des jaars 1771 zulks zij compar. verklaren met en na dien tijd geen der minste actie van huur aan voorschr. Hofstede en landerijen meer te hebben off behouden zullen in ’t behandelen, bezayen en opleveren van het getimmerte en het Zand niettemin gevolgt worden door de voorschr. huurcedulle ene Haer Ed. Mogde ordernantien omtrent de abuyzen en inconvenienten des huurder geemanueert,

Tot naarkominge deze verbinden de comparanten hunne persoonen en goederen dezelve submitterende als na rechten, dog wel specialijk aan de Ed.Here van Utrecht en Ed.Actb.gerechte dezer Stad Amersfoort verzoekend hiervan ackte, welke deze is.

Aldus gedaan en gepasseert binnen Amersfoort ter representie van Martinus van Es en Jan van Doornik als getuigen.

Hendrik Arisse Boersen, Hendrik Jansen, Geurt Peterse, Willem Jansen, Jan Helmerden, Martinus van Es, Jan van Doornik,              Not.Voskuyl

AT042a005       1770       18 Okt

De Heer Philip Jan van Baerle wonende tot Utrecht verhuurt aan Hendrik Gerritsen woonachtig tot Hoevelaken een Erf en Goed Hofstede en landerijen groot omtrent 18 mergen en een maat van 4 mergen, gelegen in de lage Birkt onder Heerlijkheid Isselt thans nog bij Elbert Jordense gebruikt zijnde Tiendvrij behalve de maat. 7 jaren a 325 gulden sjaars.

AT042a005       1770       19 Okt

Hendrik Nieuwland, Borger en inwoonder dezer stad verhuurt aan Dirk Jansen woonende onder ger. van Woudenberg en Agnietje Willemse, woonachtig onder ger. van Leusden, den Boerenhofstede genaamt de Zuijdwind, staande op eijnde van Hamersveld, pachttijd 12 jaren a tweehonderd gulden sjaars en 1/16 boter als toepacht.

Dubbel Huysgeld en half Haardstedegeld, personeel mergengeld, 1/3 slaperdijksgeld en alle de buurlasten, blijvende de verdere ongelden voor rekening van den verhuurder.

Verder nog de eerste zes jaren uit den verdere huur scheijden mits aldan een jaar vantevoren waerschouwende.

AT042a005       1770       14 Dec

Cornelis Joosten woonende in Hamersveld magtigd den Heer Jacob Craanen om te verkopen zijn Huysraad en inboedel i.v.m. comparant huurschuld.

Corn. Joosten huurde van J. Craanen het Huijs met grond. (Not.: niet vermeld welk huis).

AT042a006                      1771

AT042a006          1771       4 Jan

Arnoldus Heijmen verhuurt aan Maria Hendriksen wed. van Jan Jansen Tolboom wonende op Hoogland een kamp van omtrent viereneenhalf mergen land gelegen in de Duist.

6 jaren a 60 gulden ‘sjaars.

AT042a006          1771       17 Jan

De Heer Jan Nicolaas Winterbergh wonende op Brinkhorst ger. Asschat verhuurt aan Reijer Aartsen wonende onder ger. Woudenberg den Boeren Huyzinge Hof en Hofstede met de landerijen genaamd Brinkhorst, gelegen onder ger. Asschat laats bij Albert Jansen onder ger. Aschat in huure gebruikt geweest.

Voor 6 jaren van 22 Febr 1771 tot 1776 onder deze conditiën dat den huurder in plaats van pachtpenningen aan den Heer verhuurder zal moeten laten volgen de Derden Gerff van al het koorngewasch zullende den huurder al het bouwland moeten bezaijen, het koorn maijen aan stokken en gasten moeten zetten, in voegen den Heere verhuurder zijn een derde Gerff ordentelijk en naar behoren zal kunnen innemen.

Zullende onder deze verhuringe niet inbegrepen zijn de Heere Huysinge met zijn schuur, alle stallinge nog ook de campland leggende langs of aan de westzijde van de laan, hetwelk den Heer verhuurder aan zich behoud. De ongelden voor ieder den helft. Den huurder zal niet meer dan vier mergen weyland mogen hebben en al het overige in Bouwland moeten houden.

AT042a006          1771       18 Jan

Pieter Franciscus van Erkelens verhuurd aan den gebroeders Goosense Kok een Hofstede gelegen aan de Grote Helm in Soest.

AT042a006          1771       25 Jan

Gijsbert Willemse Schimmel meerdj.j. wonende tot Leusden, huurt van de Heer Baron Gijsbert Jan van Hardenbroek Heere van Lockhorst den Boerenwoning van den Ridderhofstad Lockhorst omtrent 42 mergen.

Item den schaapsdriften en heetvelden gelegen onder Leusden en Amersfoort. Den opkamer van gemelde boerenwoning mitsgaders het gehele Hoekje Lands leggende naast den boomgaard met ijkeboomen beplant, houd den Heer verhuurder aan zich. Verder alles zoals het gebruikt is geweest bij den Wed. Jan Willemsen en hare kinderen. 6 jaren a 420 gulden sjaars.

AT042a006          1771       8 Febr

Theunis Theunissen weduwnaar van Grietje Dirksen wonende op Kleijn Dashorst ger.W’berg, bemaakt aan zijn schoonzoon Aalbert Hermense anders Aalbert van Loenen en dochter Jacobje Theunisse echtl. wonende op Kleijn Dashorst, alle comparants goederen zoo roerende als onroerende. Conditie: levenslang onderhoud van eerste comparant, mede comparerende Dirk Theunisse eerste comp. zoon.

AT042a006          1771       8 Maart

Scheidinge:Lambert Willemse Schothorst (overl.) aan kinderen Willem Evert Weyntje, Gijsberg en Jacob, allen minderjarig.

Bezittingen Hofstede met vier danmaten land in Nederzeldert. Zie ook Huurcedulle akte 777.

AT042a006          1771       24 Maart

Hendrik Gijsbertsen wonende binnen Amerfsoort huurt weer in van de Heer en Mr. Jacobus Bonefacius van Halteren, de Hofstede Snoeksheuvel binnen de vrijheid der stad, groot omtrent 18 mergen. 6 jaren a 199 gulden en 18 st. sjaars.

AT042a006          1771       5 Mei

Aalbert Jansen wonende op de Hofstede Rollecoot gelegen Hoogland Emiclaar, huurt deze hofstede weer in van de Heer Wilhelmus van Dashorst koopman wonende in A’foort met één morgen bouwland bij Hogewel en nog twee kampen achter de tabakschuur aldaar. 6 jaren a 60 gulden.

AT042a006          1771       17 Mei

Theunis Jansen wonende op het Hoogeland huurt weer in van Mejuffr. Sophia Gabrij wed. van Coeverden den Hofstede Den Wolfhaar aanhorige met landerijen gelegen onder ger. van het Hogeland en nog twee campjes land genaamd den Prompemakers Camp en Blankeveen

6 jaren om 199 gulden en 18 st. sjaars.

AT042a006          1771       24 Mei

Scheidinge Dirkje Jansen wed. van Geurt Cornelisse wonende op Groot Krakhorst onder Leusden ten eenre

En Mees Jansen van de Wetering, wonende op Veerschoten onder Scherpenzeel, met Anthony van Donselaar woonachtig tot Woudenberg en q.t. als Bloedvrinden en voogden over Cornelis Margarethe (off.Grietje), Catharina en Aaltje Geurtsen, vier nagelaten kinderen (mindj.) en erfgenamen ab intestato van voorn. Geurt Cornelisse.

Het eerste kind Cornelis van zijn eerste vrouw Jannetje Jansen en den drie andere van zijn tweede vrouw Dirk Jansen. Zij, Dirkje Jansen gaat weer een huwelijk aan.

Hierna beschreven den scheidinge.

AT042a006          1771       7 Juni

Testament Willem Lutikhengel,  meester timmerman en Leentje Hessels wonende onder Hoogland.

AT042a006          1771       21 Juni

Scheidinge Jan Willemse weduwn.van Aaltje Geurtsen wonende aan de tolboom in den ger. Zevenhuizen. Zie ook 24 juni

AT042a006          1771       21 Juni

Jacobus van Bemmel verhuurt aan Bart van Ringelepoel den boerewoning en 5 danmaten land van ’t Erf Waterdaal.

AT042a006          1771       24 Juni

Huw. voorw. Jan Willemse wedn. v.Aaltje Gerritsen en Hendrike Hermense wonende onder Barneveld.

AT042a006          1771       8 Aug

De Heer Justus Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Barend Petersen wonende onder ger. Hoogland Emiclaar den Hofstede genaamd Amendijk gelegen onder Emiclaar met vijf mergen land, het laatst bij Aart Wouterse in huure gebruikt

12 jaren a 150 gulden sjaars, 3 paar hoenders tot toepacht met de helft van de boomvruchten. En moet voor den Heer verhuurder jaarlijks een jachthond onderhouden zonder hier iets voor te mogen rekenen.

AT042a006          1771       813 – 2 Sept

Jacobus van Bemmel: testament (uitgebreid???).

AT042a006          1771       11 Okt

Hendrik Aardsen wonende op het nabes. Erf en zijn huisvrouw Dirkje Evertsen huren van den Heer Machiel Beekhof voor de eene helft in van Juffr. Richarda Caan wed. van Everardus de Bos, alsmede van Juffr. Ida Caan voor den andere helft het Erf en Goed Calveen met zijn

landerijen, gelegen onder Hoogland, laats bij Klaas Peters en Nieuwenburg gebruikt geweest

6 jaren a 66 gulden sjaars.

AT042a006          1771       ????

Huw. voorwaarden Willem Jansen meerdj. gewoond hebbende op Lockhorst en Geurtje Hendriksen geassisteerd met haar moeder Willempje Evertsen wed. van Hendrik Boersen wonende in Asschat.

AT042a006          1771       29 Nov

Boedelscheiding Judith Woutersen wed. van Jacob Gerritsen, en Petertje Jacobsen meerdj.d.  en Wouter Jacobsen meerdj.j. alle wonende in Stoutenburg.

En Evert Cornelissen gehuwd met Jannetje Jacobsen wonende te Bunschoten en Dirk Willemse wonende op een Hofstede in Leusbroek, behorende aan Dirk Hendrik Methorst.

AT042a006          1771       20 Dec

Jacob Stevense en Hendrik Stevense wonende de eerste op Jolenbroek bij de schuursteeg onder Voorthuizen, den tweede in Stoutenburg, en Jan Willemsen wonende op nabes. Erf ten andre zijde:

Den eerste Comparanten verhuren aan de tweede comp. een Hofstede met 14 danmaten land gelegen in Zevenhuizen. 6 jaren a 135 gulden sjaars.

AT042a006          1771       28 Dec

Boedelscheiding Aart Jansen van Roomen, eerst in huwelijk gehad Willemtje Theunissen, tweede vrouw Jannetje Fransen en zijn kinderen.

AT042a007       1772       10 Jan

Geertje Willemse, wed. v. Cornelis Dirksen; boedelscheiding op de Hofstede Loevesijn op Heetveld.

AT042a007       1772       23 Jan

Elis Gerritsen wonende op den Hofstede Alandsbeek groot 22 mergen huurt de Hofstede weer in van de Heren Hendrik en Jordanus Hoofd van Huysduijnen.

6 jaren a 180 gulden sjaars en eens moet den huurder den landheren en haere familie uithalen en op een Ham tracteren.

AT042a007       1772       24 Jan

Aart Jansen van Roomen wonende op Calveen ger. Hoogland verhuurd weer aan Peter Jacobsen van Rossenberg een Hofstede in Zevenhuizen groot 22 danmaten door den huurder reeds gebruikt.

6 jaren a 170 gulden sjaars.

AT042a007       1772       31 Jan

10 danm. polderland aan Jan Hendriksen wonende op Hoogland.

AT042a007       1772       7 Febr

De Heer Franciscus van Lilaar residerende op Wijnbergen (ger. Asschat) verhuurt 7 danm. aan Hendrik Jacobsen.

AT042a007       1772       7 Febr

Testament Aart Maasen en Geertrui Gijsbertsen van de Vlierd, echtl. wonende op de Koedijk onder A’foort, hun kinderen Leentje 1/4. Klaas 1/4, Evertje 1/4 en de kinderen van Jannetje Aartsen v. 1/4, overleden, in leven gehuwd met Cornelis Reyersen.

AT042a007       1772       17 Febr

Publieke verkoop

 I: door den Heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen en Maria Vernoy echtl. alsmede Hr. Jordanus Hoofd van Huysduijnen medicijndocter en Maria Schuijff echtl. wonende in A’foort.

Verkocht den Hofstede Alandsbeek, Huuzinge, twee bergen, schuur en schaaphok en 22 mergen land gelegen in den buurt Hamersveld, carspel van Leusden; oostzijde de linie en het afgegraven land, west de Wed. van Coeverden; zuydzijde Heer Aloysius Hoofd van Huysduijnen; noordzijde Pieter van den Ende met Kleyn Krakhorst.

Gebruikt in huur door Elis Gerritsen tot petri Pasen 1777 om 180 gulden.

Ingezet bij Jordanus Hoofd van Huysduijnen en opgehouden op 3700 gulden.

II: Jordanus H.v.Huysduijnen med.doctor als gemachtigde van Pieter den van Ende en Jacoba Braamberg echtl.

Verkocht de Hofstede Klein Krakhorst bestaande uit Huyzinge, achterhuis, berg en schuur, tweemaal 6 of 12 morgen land, daaronder mede begrepen de twee kampen bouwland met plaggenveld daarachter, waar de linie doorgegraven is. Strekkende van de keursloot tot de Asschatterbeek toe; gebruik in huur door Jacob van den Dolder tot petri  Mei 1773 om 130 gulden.

Ingezet en gekocht door Jordanus Hoofd van Huysduijnen voor 1260 gulden.

III: Not.Anthony Voskuyl als gemachtige van de Heer Willem Trees in q.t. als eenige erfgenaam van wijlen den Heer Hendrik Peperhoven, volgens akte op den 28 Mei 1771 voor Not. Hendrik de Wolf te Amsterdam.

Verkocht den Hofstede Klein Zandbrink bestaande uit Huysinge,  Hof en Hofstede met twee bergen, wagen en schuur, schaaphok en bakhuis en ruim 20 mergen zo bouw- als weilanden, mitsgaders plag- en heidevelden daartoe specterende, gelegen onder de carspele van Leusden buurtschap Snorrenhoef, oostzijde de Heeren Bransen met Groot Zandbrink, westzijde de Heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen met de plaats Steenbeek, zuidzijde Hofstede Moorst en noord de gemelde Heeren Bransen en Hoofd van Huysduijnen. Deze hofstede is belast met drie leenen en tins van vier stuivers veertien penningen jaarlijks ten behoeve van de Leen en tinskamer van Snorrenhoef, gaande de tins eygentlijk uit het vierde zevendeel van deze Hofstede.

Bruiker Evert Bransen tot petri Mei 1774 om 100 gulden jaarlijks.

Ingezet bij Aalt Aalten op 1525 gulden verhoogd door procureur Anth. Voskuyl met 395 gulden: Koper voor 1920 gulden en ten behoeve voor Evert Bransen huurder en bruiker.

Word ook verkocht een perceel van 3 mergen tabaksland met schuur door den overledene Hendrik Peperhoven zelf gebruikt.

Vervolgens verkocht uit den hand aan den Heer J. van Bemmel door Petrus Hubens med. doctor en Hendrika van Uilegoor echtl. wonend in Arnhem, 3,5 morgen bouwland en bos gelegen aan den Swarteweg onder Hamersveld, genaamd De Davelaak; daar aan den eene zijde den Heer Bol, Heer van Bruijnenburgh en andere zijde de heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen bouwland in huure bij Peter Brom en Evert Reyersen tot petri 1775 om 50 gulden.

Aan dito J.v.Bemmel verkocht nog een eyken, elzen en essenbos mede gelegen aan de Swarteweg onder Hamersveld, aan den overzijde van het zooeven gemelde perceel De Davelaak, daar aan den eene zijde den genoemde Heer Bol van Bruijnenburgh en andere zijde den Heer Heereman en Juffr. de Wed. Corton.

Eindelijk zullen Willem Rijnders en Niesje Voskuijl echtl.,  Cornelis Plattenburg en Jacobje Vorskuijl echtl., Barend Voskuijl en Elisabeth Elgershuizen echtl.; en Aaltje Voskuijl , kinderen en schoonkinderen van Theunis Voskuijl en Truijtje Barens Pater in leven echtl. gewoond hebbende te Nijkerk:

Verkopen in den Buurtschap Hamersveld een Huysinge, met annexe kamer, erf en grond vanouts genaamd de Rozeboom daar aan den een en andere zijde den Heer Jacob Craanen geland is, in huure gebruikt bij Theunis Kramer, anders Theunis de Wit genaamd, om 24 gulden en de kamer door Maria Hermense om 12 gulden sjaars tot Mei 1773. Den uitweg, zoals kopers verklaren ligt over het land van den Heer Jacob Craanen tot aan de H’veldseweg en is provisionele vergunning aan gemelde Heer Craanen en heeft het recht van overweg te beletten.            Gekocht voor 475 gulden door den Heer Jacob Craanen.

AT042a007       1772       20 Maart

Evert de Neeling en Heiltje Schouten wonende in Leusbroek verkopen aan Hendrik van Doornik een Huis en twee mergen grond gelegen in Leusbroek.

AT042a007       1772       23 Maart

Verhuur van den soestcamp en england van ’t Erf Schoonoord, ger. Hoogland.

AT042a007       1772       26 April

Huw. voorw. Theunis Claasen Boersen wonende thans op Middelhof in A’foort en Grietje Jans.

AT042a007       1772       5 Juni

Jan Hendriksen en Geurtje Frederik huren weer in het Erf De Klapmuts gelegen op Hoogland bij Emiclaar van Wouter van Huissteen en Maas van der Horst.

6 jaren a 170 gulden sjaars en toepacht.

AT042a007       1772       17 Juli

Den Hoogwelgel. Heer Gerardus Albertus van Blockland luitenant ten dienste dezer landen, verhuurd aan Jan Teunissen en Aaltje Hendriksen tegenwoordig wonende aan Terschuur, Huysinge, Hof en Hofstede (Erf ’t Klooster???) en landerijen gelegen in Hamersveld, thans door Theunis Corsen bewoond en gebruikt; van huur uitgezonderd den Boomgaard alsmede het uitgerooide bos over den weg en den enterijen die den Heer verhuurder aangelegd heeft. 6 jaren a 250 gulden sjaars.

Blijkens verklaring onder deze huurakte is dezen huur niet doorgegaan: dato 2 Augustus 1772.

AT042a007       1772       7 Aug

Peel Evertsen en Geertje Jans echtl., huren weer in van Mejuffr. Sophia Gabrij Wed. van den Heer Reijnier van Coeverden, den Hofstede Erf en Goed Rozenburg gelegen op Hamersveld bij den Swarten Steeg, op den hoek van de Asschatterweg. 6 jaren a 230 gulden sjaars.

AT042a007       1772       11 Dec                  aktenummer 917

Jorden Dirksen wonende op de Hofstede de Langerijst gelegen op Emiclaar, huurt deze hofstede weer in van Mons. Wouter Huissteen. 6 jaren voor 170 gulden sjaars, een half vierel boter, een schepel weit en al het brandhout dat den verhuurder op voorn. hofstede zal hebben en maken aan het huis vd verhuurder alhier te rijden en te brengen jaarlijks tot toepacht.

AT042a007       1772       14 Sept

Testament van Baron Coenraad Willem Sloet bemaakt aan zijn huishoudster Jannetje Hernich 3000 gulden.

AT042a007       1772       9 Okt\

Reyer Jansen wonende aan de Doorneheg omtrend Hoevelaken, huurt van advocaat vd Hove van Utrecht 2 morgen bouwland a.d. Hogeweg, in vrijheid van A’foort. 6 jaren a 53 gulden sjaars.

AT042a007       1772       11 Okt

Vrouwe Elisabeth Johanna Kooll, wed. van wijlen de WelEd.Gestr Heer Coenraad Temminck in leven burgemeester en raad dezer stad, ten eenre

En de WeledGestr.Heer Jan Gurliam Temminck lieutenant ten dienste dezer landen.

Vrouwe, eerste comp. verkoopt aan den Heer tweede comp. de Huuzinge, Hof en Bouwerf met bergen, schot en Duifhuis genaamd De Ruitenbeek, gelegen onder ger. Leusden a.d. Heiligenbergerbeek naast de Hofstede Lockhorst, groot ruim eenendertig morgen, wezende thiendvrij, dog leenroerig aan den staten ’s land van Utrecht op de last van Heeren ordinaris, ongelden en buurlasten daar jaarlijks van uitgaande alsmede op de last van vier schepel rogh, aan de hondecoorn jaarlijks en ten behoeve van de koster van Leusden indertijd een schepel boekweit in het jaar mitsgaders aan paardjesgeld jaarlijks vier gulden en vier stuivers; voorts met zoodanige vrijdommen en servituten als daartoe aan vanouds ten active quam passive specterende zijn, van dezen plaats gehouden is om alleen voor het geheel te maken en onderhouden, de Hoofden en de eene leuning van de Brug naar den boomgaard toe, terwijl de andere leuning van die brug met de deksel off de bovenplanken moet worden gemaakt en onderhouden door verscheijdene geërfdens op den Hamersveld aan de Grift met haar land gelegen, en waarin dit Erf van nog mede voor een agste of een vierenzestigste portie betalen moet, en waarvoor die geërfdens dan een vreije overwegh over de Brug en Steeg behouden, behorende onder dit parceel of onder het verkogte, mede de twee vakken land of bos gelegen op den Amersfoortse Berg zig uitstrekkend tussen den tweede en derde nommerPaal.

Dit voor en omme de somme van drieduizendgulden carcoli a XX 20 stuivers vrijgeld.

AT042a007       1772       3 Nov    aktenummer 949

Jorden Gijsbertsen en Annetje Jans echtl. wonende onder Stoutenburg, huren van Juffr. Sophia Gabrey wed. van Reinier van Coevorden in leven raad en schepen dezer stad, het Erf en Goed genaamd Kleyn Hoolhorst weer in, gelegen onder ger. Stoutenburg. Niet inbegrepen de nieuwe kamer, het boomgaardje, de gegraven kom en alle de vrugtbomen daarop geplant of nog te planten, nog ook niet het sperenbos, alle hetwelke voor en ten boeve van de Juffrouwen verhuurdame blijft.  6 jaren a 440 gulden sjaars.

AT042a007       1772       9 Dec

Testament Dirkje vd Haar, wed.van Frans Voskuijl wonende tot Woudenberg.

AT042a007       1772       14 Dec

De Heer Hendrik Berghuis medicine docter, wed.n. van Juffr. Maria van Veersen, verkoopt aan den Heer Hendrik van Geijtenbeek wonende tot Woudenberg,

Eerstelijk een HeereHuizinge, stallinge en koetshuis met zijn schuijnen, allees, Plantagiën,  wagenschuur, groote vijver en kom., benevens een boerenwoning, twee bergen en schaaphok en bakhuijs en een varkenskot, genaamd de Vijff vierendeel Hoeven, off. De Treek, met de paardekap en aanhorige landerijen, bossen en heetvelden, gelegen onder Leusden aan ’t Heetveld, zijnde Tins- en keurmoedig goed aan den Domeijnen ;s Lands van Utrecht en dit voor een somme van tweeduizend en driehonderd gulden.

Item den Boerenwooning, twee bergen, schaaphok, varkenskot, wagenschuur en Bakoven en landerijen genaamd Wellom ingelijks tins en keurmoedig aan de domeijnen ’s Lands van Utrecht. Koopsom 1800 gulden.

Nog 5 mergen, vierhonderdenzestig roeden bouw- en weijland gelegen aan ’t Heetveld onder voorn. gerechte, vanouds genaamd de Smalle Akker.

Belend. Oost den Woudenbergse Grift; W: ’t gemene velt; Z de successeuren Van Jan Gerritsen (Verschuur) en N ’t Erf Loevesijn, Koopsom 300 gulden.

AT042a007       1772       22 Dec

Procuratie al. Sites  ivm den vernieuwing en opnieuw te timmeren van de roomse kerk onder ger. Hoogland en Emiclaar.

AT042a008       1773       6 Jan

Verkoping van onroerend goed waaronder wordt verkocht door vrouw Maria van den Hout wed. van W.E.Heer Everard Joan Montauban een perceel groot 2 mergen elzen en essenbosland even over het retranchement of de liniedijk op Hamersveld. Aan de ene zijde Jan Aalbertsen en aan de andere zijde Hannes vd Wetering. Koper Franciscus van Nimwegen voor 70 gulden.

AT042a008       1773       5 Febr

Den Heer Jan Nicolaas Winterberg wonende onder Asschat verhuurt den Hofstede Brinkhorst aan Theunis Korsen wonende op Hamersveld, nog gebruikt door Reyer Aartsen. Van huur uitgezonderd den HereHuisinge met zijn schuur, stallinge en hooiberg, de Hof of tuin en de kamp land groot 3 mergen liggen langs of aan den westzijde van de laan tot de weg, gebruikt in huur door den Heer van Lilaar en Mor Albertsen. 6 jaren: 3 jaren a 150 gulden dan voor 170 gulden.

AT042a008       1773 – 16 Febr  acte 988

Procuratie aan de ad Negotia. Hooggeb.Heer Jonkh. Lodewijk van Blockland, Leutenant ten dienste dezer landen te kennen gevende dat hij de universele erfgenaam was van zijn Broer Jonkh. Gerardus Albertus van Blockland in Amersfoort overleden.

L.v.Blockland was nu erfgenaam van de helft van de Hofstede Vliedsteijn gelegen in Slewijk.

Idem wederhelfte behoorden al aan hem.

AT042a008       1773       28 Febr

Meerten Martense wonende in Leusbroek huurt van den WelEd.Gestr.Heer Lodewijk Carel van Blockland luitenant ten dienste dezer landen een Hofstede gelegen in Hamersveld en landereyen, uitgezonderd 1 morgen land genaamd de Bogaard en een hoekje land wel een bos geweest en welk hoekje land den huurder voor de heer verhuurder moet schellen, bouwen (ploegen), sagen en eggen sonder op den huur te korten; nu gebruikt door Theunis Korsen.

6 jaren a 199 gulden en 18 st. en lasten.

AT042a008       1773       4 Maart

Testament Sophia van Brinkensteijn wed. van Jan Gijsbert Methorst in leven notaris.

AT042a008       1773       13 Maart

Jacob Gerritsen wonende op Hoogland huurt weer in van Jufr. Geertruijd van Vurendaal wed. van Jan van Deuverden, de Huijsinge en Hof met 1 mergen land genaamd de Kent van Hateveen.             6 jaren a 40 gulden sjaars.

AT042a008       1773       17 Maart

Testament Catharina Gubbels wonende op Oijevaarshorst ger. Leusden. Zij benoemd tot hare universele erfgenaam Jonkh. Johan Diederik van Blockland Heere van Oijevaarshorst, Ritmeester v.d. Comp. Cavallerie.

AT042a008       1773       26 Maart – Akte nr. 1000

Den Heer Justus Hooft van Huysduijnen verhuurd aan Klaas Jacobse de Hofstede Amendijk gelegen onder Emiclaar met 5 morgen land, laats dor Barend Petersen in huur gebruikt

6 jaren a 125 gulden sjaars en 3 paar jonge vette hoenders.

AT042a008       1773       21 Dec

Peel Goosense wed.n. ter eenre en Hendrikje Goosense wed. van Willem Rutten wonende onder Hoogland, kinderen van wijlen Goosen Thijmense en Teuntje Pelen, gewoond hebbende in Stoutenburg. Comparanten bezaten ten eenre voor 2/3 portie en door andere voor 1/3 portie en den helft van de Boerenplaats en Hofstede genaamd Daatselaar gelegen onder Stoutenburg;

2e comparant verkoopt hare 1/3 portie aan den 1e comparant.

AT042a008       1774       7 Jan 

Gerrit Cornelissen meerdj.j. en Aaltje Cornelissen meerdj. ongeh. dochter en verdere broers en zusters wonende in Stoutenburg verkopen aan Theunis Thijsen wonende onder Asschat een Huisje en erfpachtgrond groot 1 danmaat gelegen op Hamersveld. Aan den eene zijde den Heer M. J.vanHalteren c.s. en aan den andere zijde den erfgen. van den Heer Bol.

Alles wat aard en nagelvast is voor zooverre hetselve den verkopers is competerende en dus ten aanzien van den grond zoodanig dezelve op den 9 Maart 1702 bij onderhanden akte op den 13e April 1736 ter secretarie van Leusden c.s. geregistreerd op last van 8 carolguldens jaarlijks in erfpacht is uitgeslagen. Koopsom 200 gulden carol. (zie voor erfpacht 25 jan. hieronder)

AT042a008       1774       7 Jan

Boedelscheiding Peter Aartsen weduwnaar van Geertje Jordense ten eenre en Willem Jacobsen, -Jorden J. met Geertje Jacobsen meerdj. nagelaten kinderen van gemelde Geertje Jordense, bij haren eerste man Jacob Willemse in echte verwekt, allen wonende op Sneul, ger.Hoogland,

Wegens hoge ouderdom doet Peter Arentsen den boedel over aan zijn stiefkinderen.

AT042a008       1774       25 Jan

Zie 7 Jan *)

Jan van Engelen gerechtsbode van Leusden c.s. als gemachtigde van Gerrit Cornelissen  (boven).
Hieruit blijkt dat een erfpacht van 9 Maart 1702 uitgeslagen is van Clemens Hooft aan Peter Wulfertsen en zijn huisvrouw, alsmede aan zijn neef Willem Petersen.

Erfpachtheer is nu Helmig Hooft. Omtrent den Huuringe en grond 1 danmaat gekocht door Theunis Thijsen.

AT042a008       1774       18 Maart

Huwelijkse voorwaarden Hendrik van Nimmerdor meerdj.j. en Elberte Maas meerd.d. bijgestaan door haar moeder Johanna van de Weteringh (laatst wed. van Hendrik Bloedbergen),

Inbreng bruidegeom o.a. 12 danm. land in de slaag, 1 morgen bouwland op de Koop ger. Hoogland, den helft in een Hofstede in de polder van Zevenhuizen, den wederhelft competeerd aan Anthony vd Boogaard, Een 1/3 portie van 1/5 in den Herberg De Gort gelegen in Stoutenburg.

AT042a008       1774       25 Maart

Ger. Caan verhuren weer aan Willem Gerritsen den Hofstede en landeryen genaamd Blankenveen gelegen aan de Bunschoterweg bij de Spijkerdijk. 6 jaren 50 gulden sjaars.

AT042a008       1774       11 April

Den Heer Nicolaas Johan Winterbergh weduwn. van Elisabeth Rentink wonende tot Hasfelt, verkoopt aan Jacobus van Bemmel den buitenplaats genaamd Brinkhorst, Boerenwoning, verdere getimmerte en 45 morgen bouw- als weiland gelegen in den ger. van Asschat.

Aan den oostzijde Burgemeester Brinkensteijn en aan den westzijde den Heer Drossaart Rijksen, mede staande en leggende de ijzeren plaaten, pedestallen en hetgeene verder daartoe eenigszinds specterende bevonden word. Koopsom 3000 gulden. Een halve hoeve is leenroerig aan IJsselstein: zie 17 Aug 1775. Verder moet hij zorgen voor de nog onbetaalde huurpenningen.

AT042a008       1774       26 April

Scheiding i.v.m. tweede huwelijk van Aalt van de Gees wedn. van Jannetje van Eede, wonende op Prinsenhofstede ger. Asschat. Comp. Aalt vdG krijgt toegescheiden den Inboedel, have en vee.

AT042a008       1774       27 April

Huw. voorwaarden Aalt van de Gees en Woutertje Cornelisse wonende in Hoevelaken.

AT042a008       1774       21 Mei

Huw. voorwaarden Jan Pothoven, wedn. van Geertje Willemse van Huygenbos wonende in Hamersveld en Trijntje Jansen van Wijnen wonende a.d. Ham, ger. Hoogland.

Stiefvader van de bruid Willem Luttike Hengel.

AT042a008       1774       1 Juli

Aertje Everts wed. van Aelbert Gerritse wonende op Klein Wijnbergen onder Asschat is voornemens om tegen a.s. winter met den boerderij op te houden.

Zij machtigd Anthony van Brinkensteijn raad en cameraar van A’foort om te verkopen haare koorngewassen mitsgader a.s. winter hare inboedel have en vee.

Hieruit te betale den ongelden van circa 180 gulden aan den Heer Berghuis schout van Asschat en aan Mej. Anna Maria Gabreij, wed. van Not. Steven van Brinkensteijn  5 jaren pacht, gaande uit den Hofstede Klein Wijnbergen. De som van 680 gulden.

AT042a008       1774       1 Juli

Mej. Anna Maria Gabreij wed. H. v. Brinkensteijn verhuurt de Hofstede Klein Wijnbergen aan Claas Gerritse van Hoevelaak en Neetje Geurtsen vd Weteringh wonende in Soest.

Strekkend van de Asschatterweg tot aan den Moorsterbeek, gebruikt wordende door den wed. Aalbert Gerritse.

In den huur niet inbegrepen het kamertje boven de kelder, de kamer waar den bakoven in staat met de helft van ’t schuurtje tot legging van brandhout en een hoekje van den hof.

“Den huurder mogen den oven self gebruiken”

Pacht 6 jaren a 155 gulden sjaars en lasten (gedeeltelijk) en 10 jonge hoenders.

AT042a008       1774       30 Juli

Testament Cornelis Pannekoek.

AT042a008       1774       22 Aug

Huw. voorwaarden met scheidinge Peter Jacobsen van Rossenberg, wed. Ariaantje Gerritsen. Wonende in den Polder of ger. Zevenhuizen. Dit i.v.m. zijn 2e huwelijk.

AT042a008       1774       28 Aug

Evert Reyersen wonende in Stoutenburg huurt van Jacobus van Bemmel raad en oud-schepen van A’foort 1,5 mergen bouwland gelegen aan den Swarteweg genaamt De Davelaar.

6 jaren a 42 gulden sjaars.

AT042a008       1774       – 2 Sept               aktenummer 1105

Testament Dirkje vd Haar, wed. Frans Voskuyl prelegateert aan hare dochter Evertje V. het nieuw getimmerde huisje aan de Voorstraat in Woudenberg.

Mons. Hendrik Huurdeman meerdj.j. (en zijn moeder Lammertje Overbeek wed. Hendrik Huurdeman)

ten eenre bruidegom wonende te Hoevelaken en Helena Maas, meerdj.d. en hare moeder Juffr. Johanna Maria vd Wetering, wed.van Hendrik Bloedbergen,  toekomende bruid

Huwelijkse voorwaarden.

Hendrik Willemse wonende op een Hofstede gelegen op Isselt onder Amersfoort huurt deze hofstede weer in van Vicarius van Veersen, meestergrutter. 5 jaren a 400 gulden sjaars.

AT042a008       1774       17 Dec

Mons. Maas vd Horst en Jannetje Breze, echtelieden verhuren aan Arien van Voskuylen, Cornelia en Maria en hun absente zuster Rijkje van Voskuylen de Huuzinge en Hofstede en de twee mergen land genaamd De Swarte Steeg alwaar het regthuis van Leusden en Asschat gehouden word.    6 jaren a 94 gulden sjaars.

AT042a009       1775       2 Jan

Coert Bron en Maretje de Bree echtelieden veilen en verkopen een zeer welgelegen Huysinge Hof en Hofstede met den landeryen groot 6 morgen nevens nog 6 huisjes of daghuurder-woningen genaamd Den Heiligenberg gelegen buiten A’foort onder ger. Asschat voorzien met ruimen vijvers en lopende wateren welker loop niet mag verleid of gestuurt worden.

Hebbende deze Hofstede ook nog een vrije overweg voor hekken als over den linde- en beukenlaan van Heyligenbergzicht en over den laan van Jacob van Campen tot bij den Poort van A’foort; vrij van thiend. Met anno Mei 1775 buiten huur, ingezet bij Anth.Voskuyl op 1550 gulden, verhoogd door Isaak Scheltus t.b.v. Baron Gijsbert Jan van Hardenbroek van Lockhorst met 150 gulden.    

Koper voor 1700 gulden.

AT042a009       1775       24 Febr

Evert Geurtsen wonende op Klein Crachtwijk huurt dit erf weer in voor 2 jaren van Jufr. Richarda Caan, wed. en Ida Caan.

AT042a009       1775       22 Mei aktenummer 1174

Akte omtrend beleningen van thienden van den Hofsteden Kl. Abbelaar en Kl. Overeem, Gr. Overeem, de Vliert en Wittenoord.

AT042a009       1775       16 Juni

Akte van accoord Johannes Schothorst wonende in Leusden i.v.m. het meer dan 40 jaren geleden was overleden Cornelis Schothorst en Maria Jans echtl.

AT042a009       1775       17 Juli

Testament van Not. Abraham v Bemmel; beschrijft hierin dat zijn oudste zoon Gerard v Bemmel na overlijden van zijn vader kan aannemen het erf en Goed Calveen groot 25 mergen gelegen onder ger. Hoogland (gebriukt door Bart Lammertse Post, tegen een som van 4000 gulden.

AT042a009       1775       17 Aug

Jacobus v Bemmel machtigd den Heer G. van Lockhorst om te compareren voor den leenkamer van IJsselstein om als koper verleijd en beleend te worden met een halve hoeve land, gelegen bij en behorende tot den Hofstede Brinkhorst onder ger. Asschat.

Conform den erop condities van 11 April 1774 tussen Nicolaas Johannes (14) Winterbergh als verkoper en comp. als koper voor mij notaris.

AT042a009       1775       29 Sept

Aart Cornelisje Beijer en Cornelia Jacobs echtl. wonende Hoogland huren van Maurits Drijer den Hofstede vanouds genaamd De Lindeboom met landeryen gelegen in ’t nieuwe land

onder ger. van ‘t Hoogland en Zevenhuizen met 2 danmaten gekomen van den Welgeb.Heer Hyacint van Dierhout, heer van Ganswijk al door den huurder bewoond en gebruikt.

6 jaren a 265 gulden sjaars.

AT042a009       1776       26 Jan

Scheidinge Jacob Klaasen weduwn. van Teuntje Aartsen wonende in Zevenhuizen.

AT042a009       1776       24 Febr

Theunis Korsen wonende en huurder van den Hofstede Brinkhorst gelegen is ger. Asschat heeft 3 jaren pachtschuld den Heer Jacobus van Bemmel raad en schepen der stad, wordt gemachtigd door comparant Th. Korsen om publiek of doen te verkopen zijn have en vee koorngewasen, om den pacht te voldoen volgens den huurcedulle opgemaakt nog bij den vorige eigenaar Nicolaas Joan van Huterbergh. Den tegenwoordige eigenaar niet genoemd.

AT042a009       1776       8 Maart

Mons. Arien van der Buijsert en Hendrikje van ’t Zwarteland verkopen aan Hendrik Hendriksen wonende op Cattenbroek onder ger. Hoogland 3 danmaten land in den Duist.

AT042a009       1776       29 Maart

Boedelscheiding bestaande uit diversen kampen land allen gelegen op Hoogland, Sneul en Zevenhuizen uit den nalatingschap van Aart Jansen van Roomen overleden in 1775.

De kinderen Hendrik Hendriksen gehuwd met Neeltje Aartsen van Roomen; Thijmen Aartsen (p.s. zie hieronder) gehuwd met Heiltje A. v. Roomen; Arien Gerritsen geh. met Jannetje A. v. Roomen allen wonende onder ger. Hoogland.

AT042a009       1776       5 April

Thijmen Aartsen wonende op het Erf en Goed De Hoeff gelegen onder Hoogland of Emiclaar huurt dit Erd weer in van Lodewijk Carel van Blokland.      6 jaren a 440 gulden sjaars.

Den verhuurder behoud aan zich de kamer en zolder der nieuwgemaakte paardenstal en de plaats daarboven om 3 of 4 voer hooi te leggen na genoegen en keuze van den eigenaar; voorts het nieuw aangetimmerte aan den wagenschuur, ook een plaats in de kleine hooiberg om thiend koren aan te rijden; wijders den Hof de enterij en kalverkampje, den gehele singel als ook het land om een nieuwe weg te maken rondom den singel.

P.S.: volgens het handschrift van huurders ondertekening blijkt Thijmen Aartsen denzelfde persoon die deelgerechtigd was in bovenstaande boedelscheiding van 29 Maart.

AT042a009       1776       26 April

Gijsbert Lammertsen Schothorst meerdj. jongeman verkoop publiek zijn Hofstede en 4 danmaten land gelegen in de polder Nederzeldert, oostzijde de werfdijk, west Maas Wulfertse, zuid Gerrit Hesselsen, noord Franciscus van Lilaar,

Gekocht door Jan Woutersen wonende tot Kallenbroek voor 1260 gulden.

Heeft tot koper genomineerd Hendrik Reyersen wonende op Den Gasnkuijl.

AT042a009       1776       8 Mei                    aktenummer 1248

Akte van acoord omtrent zitplaatsen in den Hoogduitse Joodse kerk te Amsterdam van Fam. Cohen, 10 pagina’s.

AT042a009       1776       17 Mei

Scheiding van den nagelaten kinderen erfgenamen van Peter Maassen al verscheidene jaren geleden overleden en Weijntje Thijmensen echtelieden.

Kinderen: Maas Petersen, Lammert Hendriksen, geh. met Annetje Petersen, Grietje Petersen meerj.d.,  Huybert van Eeden, geh. met Jannetje Petersen.

Aan Maas Petersen wordt den Hofstede met landeryen groot 38 danmaten gelegen in de Polder de Hond ger. Hoogland toegescheiden.

AT042a009       1776       30 Aug

Den Heer Gijsbert Jan van Hardenbroek van Lockhorst verhuurt den Boerenwoning van Lockhorst groot 42 mergen en schaapsdriften en heetvelden gelegen onder Leusden en A’foort aan Gijsbert Willemse Schimmel. 8 jaren a 420 gulden sjaars.

AT042a009       1776       17 Okt

Scheidinge kinderen van Theunis Jansen en Tijtje Aartsen in leven echtelieden, betreffende een Hofstede gelegen op Voskuylen onder Woudenberg, tegenwoordig genoemd den verbande Hofstede. Ook acoord in scheidinge gemaakt 26 Jan. 1770 voor Not.Voskuyl.

AT042a009       1776       11 Nov

Dirk Jansen weduwnaar Agnietje Willemse, wonende op de Zuijdwind ger. Leusden en Theunis, Willemien met Cornelis Jacobsen beijden wonende op Hoogland als omen en voogden over Jan D. en Elisabeth D., nagelaten kinderen ab Intestato van voorn. Agn.Willemse, i.v.m. 2e huw. Van Dirk Jansen, volgt een scheiding.

Den kinderen krijgen hun moederlijk erfdeel bij forma van uitkoop en den helft van 1/7 deel in de Hofstede en landeryen genaamd ’t Tayland onder Leusden.

AT042a009       1776       11 Dec

Boedelscheiding tussen Geertuid van Cruyl wed. van Wouter Jansen van Huysteen en haar 2 zoons Jan v. H. en Jacobus v. H. Aan Jacobus wordt toegescheiden o.a. den helft in den Hofstede den Lange Rijst voor 1750 gulden, den andere helft blijft aan den weduwe.

AT042a010          1777       7 Febr

Hendrik Stevense meerdj.j. wonende op de Swarte Goor bij Lammert Jacobsen onder St’burg verkoopt aan Jan Willemse wonende bij den tolboom in Zevenhuizen den helft van een Boerenhofstede aldaar gelegen door den koper reeds bewoond. Koopsom 650 gulden.

AT042a010          1777       16 Mei

Steven Geurtsen wonende op Klein Crachtwijk huurt deze hofstede groot 14 danmaten weer in van Jufr. Richarde Caan wed. Evert de Bos en Ida Caan. 6 jaren a 146 gulden sjaars en 1/2 viertel boter.

AT042a010          1777       8 Aug

Boedelscheiding tussen Jan Hendriksen weduwnaar van Stijntje Wulfertse, overleden juni dezes jares 1777 en was eerder gehuwd met Jacob Huygen en zijn stiefkinderen Aaltje, Weintje, Wulfert meerdj. en Trijntje, Willem en Hendrik Jacobsen Huygen allen wonende in Overzeldert ger. Hoogland.

De kinderen krijgen den Hofstede gelegen in Overzeldert en inboedel, have en vee toebedeeld en moeten hiervoor uitkeren aan Jan Hendriksen hun stiefvader 2000 gulden.

AT042a010          1777       10 Okt

Hendrikje Hermense wed. van Jan Willemse (vorig jaar overl.) gaat een 2e huwelijk aan.

Boedelscheiding tussen haar en haar kinderen, allen wonende in Overzeldert.

Als voogd vermeld Evert Bransen wonende op Klein Zandbrink ger. Leusden.

AT042a010          1777       2 Nov

Den Heer Benjamin Cohen gehuwd met Jufr.Chaile Abrahams beiden wonende in A’foort te kennen gevende dat den 2e comparante was een dochter en erfgename van Abraham Meier Jacobs en Sara Emanuel Leemans, beide overleden in Berlijn.

Akte van machtiging op haar broer Jacob Abraham Meijer wonende te Berlijn.

AT042a010          1777       12 Dec

Akte van Obligatie van Brand Elbertsen t.b.v. den Heer Pieter Frans van Erkelens wonende te Harderwijk i.v.m. pachtschuld van Brand Elbertsen bruiker van zijn Hofstede de Rosmeulen, gelegen in Hamersveld som groot 419 gulden.

AT042a010          1777       19 Dec

Hendrik van Nimmerdor wonende in A’foort en Geerlof Peelen, voor hun en mede-eigenaars van den Herberge De Gort gelegen in Stoutenburg verhuren deze aan Heymen Elbertsen Ramselaar wonende onder Barneveld. 10 jaren a 70 gulden sjaars.

AT042a010          1777       22 Dec

Reyer Jansen van Ginkel huurt weer in van den administrateurs van den boedel van den Heer Nicolaas Hereman, den Hofstede genaamd Krakhorst, gelegen in Hamersveld

6 jaren a 320 gulden sjaars en outschildgeld.

AT042a010          1778       5 Jan     aktenummer 1356

Benjamin Cohen koopman binnen deze stad verhuurd aan Hendrik Reyertsen van Bosserdijk thans wonende onder Hoogland een Boeren Huysinge Hof en Hofstede met landereyen uitgezonderd enig land dat den verhuurder aan zich behoud gelegen in Hamersveld genaamd Den Buisertalsmede nog8 morgen land in Hamersveld allen door Theunis Jansen van Ginkel gebruikt geweest.      6 jaren à 150 gulden sjaars.

AT042a010          1778       6 Jan

Publieke verkoop door den Heer Jacob Craanen Raad en schepen dezer stad voor zichzelf en den nagelaten kinderen en erfgenamen a.b. interstato van Petronella Craanen bij Jan Terhorst in echte geprocreëerd, waaronder Perceel 11 en Huisje met 2 mergen wei als bouwland genaamd De Kikvorst gelegen in Hamersveld van voren de H’veldse weg en aan den eene zijde en van achteren den wed. van de Heer van Coeverden, en aan de andere zijde de erfgenamen van den Heer Bol, gebruikt wordende nog tot 1 Mei door Cornelis Joosten.

Gekocht door Hendrik Terhorst voor 910 gulden en als erfgenamen van zijn moeder (Petronella Craanen) toegescheiden.

AT042a010          1778       12 Jan

Mons. Hendrik Terhorst verkoop aan Baron Gijsbert van Hardenbroek en Lockhorst een half morgen weiland gelegen bij Heiligenberg.

AT042a010          1778       14 Jan

Juffr. Johanna Everarda Brouwers wed. van Willem Werneke, verkoopt aan Theunis Jansen van Ginkel wonende in Hamersveld, ten behoeven van zijn zoon Jan Th. v. Ginkel het Boeren Bouwerf genaamd Bavoort bij den molen ger. Leusden, met 18 morgen land zijnde alle thiendvrij en nog 8 morgen bij ’t gewezene huisje Couthoorn in de buurt bij Nimmerdor.

Koopsom 4750 gulden

AT042a010          1778       6 Maart

Maas Jansen wonende onder Emiclaar op ’t Erf De Geer huurt dit Erf weer in van Mejuffr den wed van Hendrik Hoofd van Huysduijnen voor 1 jaar a 120 gulden.

AT042a010          1778       27 Maart

Testament Jan Jansen van Lambalgen en Juditje Gijsberts Methorst wonende op Uppelschoten onder Renswoude.

AT042a010          1778       27 Maart

Peter Jansen huurt van Hendr. Hendriksen, Thijmen Aartsen en Arien Gerritsen een Huysinge en Hofstede groot 22 mergen gelegen in Zevenhuizen, den huurder bekend.

AT042a010          1778       28 Maart

Akte van Accoord tussen Jacob Craanen en Anthony Ducloux als gemachtigde van Michael Stör van dato 5 mrt 1778 Meinheim gepasseerd omtrent den verkoop van den Herberg den Stroopaf! Welke in principe besloten was maar dat hierna tussen parthijen oneenigheid ontstaan was.

AT042a010          1778       28 Maart

Verkoop van den Herberg De Stroopaf vanouds genaamd Oud Stoutenburg door Jacob Craanen raad en schepen dezer stad

voor de eene helft en den erfgenamen van den familie Terhorst voor de andere helft.

Koper Hendrik Terhorst voor 2240 gulden zulks voor zijn broeder Frans Terhorst die het bij den scheiding aanbedeeld krijgt.

Ook den Huijsinge Hof en Hofstede met twee mergen land genaamd Den Kikvorst gelegen in Hamersveld wordt geveild maar ingezet en opgehouden door Hendrik Terhorst (notaris) op 850 gulden.

AT042a010          1778       3 April

Jorden Dirksen huurt Polderland van Jacob Craanen c.s. Hieruit blijkt dat Jorden D. woont op den Lang Rijst ger. Hoogland.

AT042a010          1778       24 April

Huurcontract van Jac. v.Bemmel aan Bart Corn. Blauwendraad anders genaamd Bart vd Ringelepoel, wonende op Waterdaal.

AT042a010          1778       19 Juni

Jan Huijsteen en Maas van der Horst verhuren aan Jan Hendriksen en Geurtje Frederiks echtl. het Erf en goed genaamd De Klapmuts gelegen bij Emiclaar reeds door hen gebruikt.

6 jaren a 170 gulden sjaars en toepacht.

AT042a010          1778       31 Aug

Den Heer Hendrik Gerard Bor verkoop aan zijn vader Arnoldus Bor een Hofstede met 23 danmaten land gelegen in Zevenhuizen gebruikt wordende door Maas Aartsen en Lubbert Jansen.              Koopsom 3000 gulden.

AT042a010          1778       8 Sept

Klaas Jacobsen wonende onder Hoogland huurt van Mejufr. Ida Caan den Hofstede met landeryen genaamd Blankenveen gelegen aan de Bunschoterweg bij spijkerdijk ger. Hoogland thans gebruikt door Willem Gerritsen.                4 jaren a 56 gulden sjaars.

AT042a010          1778       25 Sept

Bastiaan van der Heijden wonende onder Hoogland verhuurt aan Theunis Hendrikse Kuijer ingelijks wonende onder Hoogland een Hofstede met 28 danmaten land gelegen in den Polder Nederzeldert in de burgermaat thans nog door den verhuurder zelf gebruikt.

12 jaren a 250 gulden sjaars.

AT042a010          1778       9 Okt

Gerrit Wulphertse wonende op den 2e koedijk ger. St’burg verhuurt aan Albert Wijnen een Hofstede met landeryen gelegen in de Groep onder den Heerlijkheid Amerongen thans gebruikt door Theunis Gerritsen vd Lagemaat.    6 jaren

AT042a010          1778       16 Okt

Peter Jansen en Brantje Hendrikse echtl. wonende onder Zeist, huren van Lauwrens Grothe den Hofstede genaamd Groot Veld gelegen bij Leusden laats gebruikt geweest bij koster Willem Schimmel tevens 4 morgen land en de veldschoren, 4 morgen in ‘t Veentje en den Keizers camp groot 9 morgen gelegen a.d. Karweg.

6 jaren a 150 gulden boven het zoogenaamde Hondecoorn tot 22,5 schepel.

AT042a010          1778       18 Okt

Corn. Schothorst wonende onder Stoutenburg verhuurd aan Wulphert Maasen 2 mergen grond om door Wulph. M. een huisje getimmerd te worden, gelegen onder St’burg annex den Hofstede v.d. verhuurder. Oostwaards den Heer v. Stoutenburg, westw. de Wed. Thijssen, zuid wed. Geurt Petersen en noord Herman Geysbertsen Bos dit voor 49 jaren.

AT042a010          1778       13 Nov

Mejufr. de Wed. Hendrik Hooft v Huijsduijnen verhuurt aan Maas Jansen het Erf en Goed genaamd De Geer gelegen op Hoogland door den huurder al gebruikt.

6 jaren a 115 gulden sjaars en de lasten en moet de eigenaars eens in ’t jaar ophalen en op een hammetje tracteren en weer thuis brengen.

AT042a010          1778       19 Nov

Arien van Muijswinkel en Nicolaas van Deuverden verhuren voor een jaar aan Gerrit Rijksen het Erf Hateveen gelegen op ’t Hogeland. Verhuurder behouden den deel waarover zij dat nodig hebben voor hun tabaksteelt en nog div. stukken grond. 90 gulden voor 1 jaar.

AT042a010          1778       3 dec

Testament Geertruijd van Kruijl wed. van Wouter Huijssteen in leven Metselaar. Zij prelegateert aan haar zoon Jacobus Huijssteen den helft van den boerenlaats met landeryen genaamd De Lange Rijst onder Hoogland of Emiclaar waarvan den andere helft reeds aan hem competeert maar moet hiervoor in deeling brengen een som van 1900 gulden.

AT042a010          1778       24 Dec

Nader accoord omtrent den Huurovereenkomst van 5 Jan dezes jaar tussen Benjamin Cohen en Hendrik Reyertsen betreffende het gebruik van den landeryen van den Hofstede De Busert gelegen in Hamersveld.

AT042a010          1778       28 Dec

Theunis Cornelisse de Cruijf en Gijsbertje Gijsbertsen echtl. wonende op de Hofstede De Crommestaart onder ger. Leusden, verkopen deze hofstede aan hun zoon Hendrik Theunis de Cruijf met alle gerechtigheden daaraan behoord, mede een kapitaal van 300 gulden ten behoeve van Evertsen Gerrit Kleynveld  waarvan den koper dit bedrag in mindering van de koopsom mag afhouden. Koopsom 700 gulden.

AT042a010          1778       28 Dec

Akte van overeenkomst van scheiding van tafel en bijwoning van bovengenoemde echtelieden Theunis Corn. de Cruijf en Gijsbertje Gijsbertsen (door langdurige huiselijke oneenigheden)

Comparanten ten eenre word toebedeeld een koppel schapen en gelden als hij thans is hebbende alsmede een som van 50 gulden door den 2e comparant aan hem aangeteld, waartegen hij zal moeten betalen al de schulden welke hij voor zijn prive-rekeningen (buiten weten van de tweede comparants huishouden om) gemaakt heeft.

Den tweede comparant blijft behouden den huiscieraden en inboedel, have en vee.

AT042a011       1779       15 Jan

Boedelscheiding Thijs Jordensen wedn. van Cornelia Cornelissen wonende op Kleijn Hagenouw ger. Asschat, gehuwd met Geurtje Thijsen wonende op Dashorst ger. Woudenberg. Jorden Theunis en Mees Thijsen wonende in Asschat en Cornelis Thijssen wonende in de Birkt, geven te kennen dat in september 1778 was overleden hun moeder Cornelia Cornelissen. Den inboedel have en vee wordt toegescheiden aan Mees Thijssen.

AT042a011       1779       23 Jan                   aktenummer 1453

Donatie inter vivas: Pastoor Josephus Galleanu wonende in Hamersveld donateerd al zijn gereede goederen aan zijne ongehuwde zuster Maria Pauwlina Gallianu bij hem inwonende waarvoor zij dan verplicht voor hem gedurende zijn leven lang te assisteren zoo in ziekte als gezondheid. Getuigen Arijn Wassenaarse.

AT042a011       1779       23 Jan   akte 1454

Donatie inter vivas Juff. Maria Paulina Galliani van haaren broer Josephus Galliani bij wien zij al 18 jaren inwonend is.

AT042a011       1779       29 Jan

Huw. voorwaard. Willem Huurdeman inwoner van A’foort en Gerbrechtje Hannesen mindj.d. geassisteerd door hare stiefmoeder Hannes Schothorst en hare moeder Geertje Aalbertsen wonende onder Leusden a.d. Swarte Steeg.

AT042a011       1779       19 Mrt

Wouter Sanderse en Aartje Jacobsen echtl. wonende op ’t Erf Amendijk gelegen onder Emiclaar huren dit erf weer van de Heer Justus Hoofd v Huysduijnen

6 jaren a 150 gulden sjaars en toepacht.

AT042a011       1779       23 April

Jan Jansen van Smorenburg wonende op den Hofstede Bantuin onder ger. Asschat huurt deze hofstede weer in van Vrouwe Margaretha Maria van Boerle wed. van Mons. Jan Carel Rijksen drossaart van Montfoort. 6 jaren à 140 gulden ‘sjaars en als toepacht drie koppel jonge hoenders en bezorgen op den Hofstede Bleyendaal in Soest.

AT042a011       1779       16 Mei

Hannes Jaanenburg huurt weer in van Arnoldus Heyman den Hofstede genaamd De Duist groot 6 a 7 mergen land gelegen onder Emiclaar.               10 jaren à 54 gulden.

AT042a011       1779       14 Juli

Testament van Vrouwe Cornelia van Domselaar wed. van den Heer Cornelis Pannekoek, hierin vermeld omtrent “Rouw”. Zij legateert aan hare dienstmeid die op haar overlijden bij haar is, een som van 500 gulden mits dat zij gehouden zal wezen zich ordentelijk in de Rouw te kleden zonder dat zij een rouw uit de comparante boedel genieten zal.

AT042a011       1779       16 Juli

Geurtje Willemse wed. v. Maurits van Rossenberg wonende binnen de stad, verklaard van den Borgemeesteren deze stad gehuurd te hebben ‘t Vicarije Erf en Goed genaamd ’t Vliet’ in dier voegen zoals het door hare overleden man is gebruikt geweest. 6 jaren à 120 gulden sjaars.

AT042a011       1779       19 Sept

Erfpacht door Theunis Thijsen wonende in Hamersveld aan en ten behoeve van Aalbert Jacob v. Rechteren, op een hoekje grond groot met de steeg en sloot, 80 roeden, gelegen in Hamersveld en lopende dwars door den huysinge van den eersten comparant aldaar staande om door den 2e compar. een Huisje te timmeren.

Hij moet 6 roeden van het getimmerte van den eersten comp. afblijven.

AT042a011       1779       28 Okt

Hendrik Hendriksen wonende op Elk Sijn Plesier in buurtschap Hamersveld verklaarde van den Heer Gerrit Willem van Oosten de Bruijn als eigenaar van Randenbroek voor 2/3 part en den Heer Justus Hoofd van Huysduijnen voor het overige 1/3 deel gepacht te hebben den tolboom over den nieuwen weg bij ’t Vliet op Hamersveld op voorwaarden als dezelver recognitie op den 23 Okt 1740 publiek verpacht is geworden.

Voor 6 jaren voor 170 gulden sjaars en moet den weg, beginnende bij de Randenbroekerweg voorbij het Houten Huijsje tot aan den Swarte Weg en den tolboom onderhouden.

AT042a011       1779       5 Nov    akte 1516

Testament Heer Thijssen en Woutertje Heymense wonende op Klein Hagenouw onder ger. Asschat

AT042a011       1779       26 Nov

Jacob Hermense van den Berg en Gerritje Gerrits echtl. wonende in Hamersveld bekenden van den Heer Justus Hooft v Huijsduijnen opnieuw ingehuurd te hebben een Huysinge Hofstede met een Hof over den weg en ruim 6 morgen bouw en weiland gelegen aan den Oostzijde van den weg in Hamersveld tot aan den bossen toe: 6 jaar a 125 gulden sjaars. (Bosveld)

AT042a011       1780       1540 – 21 Jan

Peter Jacobsen van Rossenberg wonende in de polder Nederduist huurt van vrouwe Catharina v Geyn, wed. van Dirk Wijborg in leven raad en schepen, 18 danmaten land in den polder de Duist.

6 jaren à 120 gulden sjaars.

AT042a011       1780       11 Febr                 akte 1545

Publieke verkoop door de Wed. Dirk Wijborg de ijzerenhaardse Eng met zijn omstanden, heggen en wallen gelegen bij den Doorneheg ger.Emiclaar. Koper Benjamin Cohen voor 2550 gulden.

AT042a011       1780       7 April                 akte 1564

Boedelscheiding

Wulfert Jacob van Huijgen meerdj.j. wonende op de nabes. Hofstede ten eenre en

Gerrit Jansen, gehuwd met Aaltje Jacobsen Huygen wonende op ’t Scham

Willem Jansen Tolboom gehuwd met Weyntje Jac.Huygen, wonende op Louwerenburg

Alsmede Trijntje Jacobsen H. meerdj.d., wonende op Overzeldert

Hendrik Jacobus H. mindrj.j.  geassisteerd met zijn oom maternel Rijk Wulfertse ten andere zijde. Erfgenamen van hun moeder Heijntje Wulfertsen eerst wed. van Jacob Huygen daarna van Jan Hendriksen

Zij hadden den betreffende Hofstede samen onverdeeld, gelegen in Overzeldert ger. Hoogland. De Hofstede word overgenomen door Wulfert Jacobsen Huygen tegen een uit te keren som van 3000 gulden, zijnde voor ieder 600 gulden.

AT042a011       1780                                      akte 1569

Jacob Craanen, Raad en Oud schepen van A’foort voor den eene helft en Frans Terhorst en Notaris Hendrik Terhorst en Hendrikje Terhorst meerdr. jonge dochter voor andere helft

Verhuren den Hofstede Groot Wildenburg aan Thijs Gerritsen wonende op dit Erf met getimmerte, Boomgaard en tuin, bouw en weilanden (uitgezonderd het Tayland alsmede den streep bouwland naast het Teenland en den Huysinge genaamd De Hel en houtgewassen en bossen, alsmede het bouw en tabaksland en het getimmerte en de kwekerij van Klein Wildenburg. Verders ook verhuurt het Potsland, alles gelegen in Hamersveld.

Pacht den Hofstede Groot Wildenburg voor 460 gulden, De landen van Kl. Wildenburg voor 60 gulden, Het Potsland voor 80 gulden, voor een tijd van 4 jaren; hij was al 2 jaren huurder.

AT042a011       1780       1 Mei                   akte 1570

Publieke veiling door den Eigenaren van den Hofstede Groot en Klein Wildenburg met het Potsland.

Groot Wildenburg groot 32 morgen met den bouwmans woning annex kamer, koeien en paardenstal, Bouw, wei en boslanden, boomgaard en tuin met de 12 hardstenen vasen, pedestalen en verdere cieraden, daar en staande.

Word buiten den bossen in huize gebruikt bij Tijs Gerritsen; niet verkocht door verkopers opgehouden.

Ook geveild Kl. Wildenburg de boerenwoning bewoond wordende door Jan Leendertsen tot Mei 1781 om 30 gulden sjaars met nog een huizinge bestaande uit twee woningen waarvan het eene bewoond word door Klaas Bakker te Mei 1782 om 24 gulden en het andere door Marretje…………. tot Mei 1781 om 20 gulden.

Den Hofstede Gr. Wildb. en het Potsland gebruikt door Thijs Gerritsen tot 1784 (zie huurcontract) opgehouden door den verkoper op 24.835 gulden.

AT042a011       1780       12 Mei                 akte       1573

Boedelscheiding tussen Willem en Jorden Jacobsen wonende op Sneul ger.Hoogland als erfgenamen van hun moeder Geertje Jordense eerst wed. van Jacob Willemsen en daarna hertrouwd geweest met Peter Aartsen.

Willem krijgt toegescheiden den inboedel, have en vee, koorngewassen enz. en aan Jorden 13 danm. polderland in Den Haar strekkende van den Haarse Wetering tot aan den Lodijkseweg.

AT042a011       1780       21 Mei

Accoord omtrent een uitweg van de Hofstede De Korte Nijp gelegen in Stoutenburg. Wouter Jacobsen verkocht deze Hofstede den 27 July 1779 aan Hendrik Peelen. Kooper meende dat verkoper onbevoegd was om den Hofstede met dien betreffende uitweg naar den Koedijkerweg te kunnen leveren.

De koper had ook nagelaten den kooppenningen te betalen zoodat den Hofstede ongebruikt was blijven liggen. Om verdere kostbare procedure te verhinderen is in der minne geschikt door vermindering van 325 gulden op den koopsom.

AT042a011       1780       26 Mei                 akte 1579

Jacob Stevense wonende onder Voorthuizen verkoopt aan Jan Hendriksen wonende aan den tolboom in Zevenhuizen de helft van een BoereHuysinge Hof en Hofstede met 14 danm. gelegen in den polder van Zevenhuizen door den koper reeds gebruikt en den andere helft aan hem behorende, voor den som van 650 gulden.

AT042a011       1780       2 Juni

Jacobus van Huysteen verhuurt aan Aartje Jans wed. van Jorden Dirksen een Huysinge en Hof en Hofstede (uitgezonderd 3 1/4 mergen tabaksland gelegen onder Emiclaar.

6 jaren voor 120 gulden sjaars en half vierel boter en een schepel weijt als toepacht.

AT042a011       1780       10 Juni

Jufrouw Geertruijd van Vuurendaal wed. van Jan v. Deuverden verhuurt aan Jacob Gerritsen wonende op ’t Hoogeland een Huysinge en Hof en een half mergen land genaamd de Keut van Hateveen gelegen onder ger. ’t Hoogeland.

AT042a011       1780       16 Juni

Huwelijkse voorwaarde tussen Willem Jacobsen wonende op Sneul ger. Hoogland, bruidegom ter eenre en

Jannetje Aartsen meerdj.d. geassisteerd met haar vader en moeder Aart Woutersen en Maria Jans echtl. wonende aan den Brand onder Emiclaar.

AT042a011       1780       24 Juni

Jannetje Brezee wed. van Thomas de Leeuw en van Klaas van de Horst en Jan van Huysteen meerdj. jongeman inwoners van A’foort.

te kennen gevende dat den eerste comparante volgens koopcedulle van september 1779 voor Not. Jan Both Hendriksen gepasseerd aan den tweede comparant verkocht heeft den helft van een Boerenhofstede genaamt de Klapmuts gelegen onder Hoogland waarvan den wederhelft als aan den tweede comparant behoorden, zijnde leenroerig goed aan IJselstein. Akte voor aanvraag nieuwe leenbrief.

AT042a011       1780       11 Okt

Zie akte no. 1625 dd 27 Nov.

Scheiding tussen Mejuffrouw Maria Clara Schijff  laats wed. lijftogteresse van den Heer Jordanus Hooft v Huijsduijnen ten eenre

en hare stiefzoon den Heer Hendrik Heijmen Hoofd van Huysduinen eenige en meerderjarige zoon ten andere zijde.  (Den huw.voorwaarden waren van 30 Dec. 1769)

Dat overeengekomen is dat hare zoon Hendrik H.H.vH. waar zij vooralsnog zal blijven inwonen, krijgt aanbedeelt den Boeren Hofstede met den landeryen, genaamd Alandsbeek gelegen in Hamersveld.

Ten tweede een tabakspakhuis staande op ’t Zand in A’foort genaamd de tabaksplant en zijn gehele bibliotheek geschreven en gedrukte boeken. En een som van 5000 gulden.

AT042a011       1780       13 Okt akte 1616

Huwelijkse voorwaarden Hendrik Evertsen Kok wonende onder Emiclaar en Gijsbertje Hendriksen Kuijer geassisteerd met haar vader Hendrik Geurtsen wonende onder Hoogland.

AT042a011       1780       13 Dec akte 1629

Aalbert Jacobus van Rechteren en Aleijda Petersen echtl. wonende in Hamersveld verkopen aan Jacobus vd Wetering wonende in Woudenberg een nieuw getimmerde Huysinge staande op erfpachtgrond aan den westzijde vd Hamersveldseweg, agter den boomgaard van Christina Hoofd van Huysduijnen: Koopsom 250 gulden.

Moet voor erfpacht betalen 8 gulden aan Theunis Thijsen als erfpachtheer

AT042a011       1780       22 Dec

Thijmen Theunissen thans wonende op den Hofstede ’t Hoendernest onder gerechte Leusden huurt van den erfgenamen van Jacobus van Bemmel een zekere Huis en Hof en Hofstede met diversen gronden gelegen bij den Woesteijgerweg en Nimmerdor.

AT042a013          1781       9 Febr

Boedelscheiding van den kinderen erfgenamen van Dirk Theunissse van de Botterbloem (overl. In de zomer 1780)

Kinderen: Peter Jansen gehuwd met Petronella Dirksen vd Botterblom, Heeltje Dirksen vdB, meerdj, ongeh., Neeltje Dirksen vdB, meerdj. ongeh.

Wonende onder ger. Duist De Haar en Zevenhuizen alsmede den eerstgenoemde Peter Jansen en Dirk Rijksen, de laatste wonende op Kouwenhoven ger. Hoogland.

als voogden vd mindjr. Jan Dirksen vdB thans (22 jaar) en Theunis Dirksen 16 jaren

Den overledene gewoond en eigenaar van de Hofstede De Botterbloem groot 24 Danm. gelegen onder voorn. gerechte, met nog 3 danm. land a.d. Laak en 1,5 mergen onder Hoogland. De Hofstede wordt toegescheiden aan Heeltje Dirksen vdB waartoe zij in deeling moet brengen den som van 6510 gulden.

AT042a013          1781       6 Febr                  akte 1649

Peter Evertsen huwt Neeltje Dirksen vd Botterblom.

AT042a013          1781       27 Febr                akte 1650 / 51/ 52 / 53 / 54

Vijf procuratie’s van Jonkh. Floris Foeijt thans resideerende te Eemnes.

AT042a013          1781       27 Febr akte 1655

WelEdgestr.Heer Jacob Craanen raad en schepen van A’oort en vrouwe Agneta Emmerij echtl. en Frans Terhorst en Johanna Huijgen echtl. en Juffr.Hendrikje Terhorst meerdj.dr. verkopen aan Mr. Jan Both Hendriksen, secretaris dezer stad,

ten eersten een Hofstede groot 32 morgen Wey, bouw en bosland genaamd Groot Wildenburg strekkend vd Grift tot over de weg tot aan den overzijde van de Linie, met bouwmans woning annex kameren, schuuren, stallen, drie hooibergen of Koornbergen, twee watenschuuren en verder opstal met den boomgaard en thuynen en den huysinge genaamd De Hel en den jaarlijksen erfpacht van 4 gulden ten laste van Theunis Hendriksen van zijn grond en huizinge daarop staande.

Belast in ‘outschildgeld  21 gulden 10 – 4 in mergengeld tegen 10 mergen. In het slaperdijkgeld tegen 11 gulden en in de buurlasten tegen 15 mergen, Huisgeld 7 gulden-12; Haardstede 16 gulden-10,  dit met de hardstenen vaasen, Pedestallen (verdere sieraden, en hetgeen bij dit parceel in de veyling van 1 Mei 1780 verder begrepen is geweest.

Item nog een Hofstede genaamd Kleyn Wildenburg groot circa 13 mergen tabaks, bosch en Veenland en den Boerenhuysinge bewoond bij Jan Leendertsen, en een Huuringe en twee woningen bestaande vanwaar het tabaksland bij Thijs Gerritse in huure gebruikt word en dit met de steeg daarbij behorende aan den Hamersveldseweg uitkomende, strekkende dit perceel zich uit tot aan de Linie.

Item nog zeven mergen land (bouw en bos) genaamd ’t Pothsland aan den oost en noordzijde Hannes Peters (op de wetering),  zuidzeyde Hannes Theunissen west H’weg alles gelegen op Hamersveld.

Te betalen kooppeningen de eene helft bij ’t passeren van de akte en den andere helft uiterlijk 31 Mei eerstkomende.

De heer koper zal den thuinen, boomgaard en gewone landhuiskamer, grote keuken aanstonds te zijnen profijten gebruiken.

Den boer mag daar jaarlijks 50 gulden voor korten aan de pacht.

Den koper zal bovendien genieten den helft van de jonge duiven die van het duifhok zullen mogen worden gehaald.

Tot het doen van transport wordt den gerechtsbode van Leusden IJsbrand Engelen gemachtigd.

AT042a013          1781       4 Mei

Verklaringe door Jan Gerritsen van Ruitenbeek oud 54 jaren en Theunis Gerritsen oud 45 jaren bijden wonende in Leusbroek ten verzoeke van Elbert Maasen en Jacob vd Haar , geërfdens van Leusbroek voor hun en hunne commiteiten de waarheid te zijn:

De eerste getuige verklaarde dat voor dato van het aanleggen van de Linie in Leusbroek en dus meer als vijf à zesendertig jaren een heul onder een dam gelegen heeft even boven de linie. Edoch op ’t selve land en door dezelve sloot alwaar zich nu de Heul onder den Linie bevind.

De 2e attestant verklaard ook den Heul gekend en gezien heeft.
Den eerste getuigen verklaard in ’t bijsondere dat hij als jongeling zijnde daar ten plaatse spelend erdoor gekropen had.

Den tweede getuigen in vroeger jaren daar den schouw makende en heeft dezen Heul moeten opgraven; is aan stukken brokken uitgegraven, den eenig sinds bruikbare planken heeft hij gebruikt.

AT042a013          1781       25 Mei

Cornelis Gerritsen en Heiltje Dirksen vd Botterblom echtl. wonende op de Hofstede De Botterbloem verklaren schuldig te wezen aan Peter Jansen en Petr. D. vd Botterbloem echtl. een som van 1199 gulden 18 st.

AT042a013          1781       15 Juni

Evert van Ling wonende in A’foort huurt van Juffr. Engeltje van Ommeren 1,5 mergen bouwland gelegen aan de Swarteweg genaamd Den Davelaak, laatst door evert Reyersen in huure gebruikt. 12 jaren  à 44 gulden sjaars.

AT042a013          1781       17 Juni

Verhuurd van den Doornekamp door Elbertus Engeltje en Geert van Ommeren, groot 4,5 morgen  gelegen onder Hoogland.

AT042a013          1781       28 Sept akte 1699

Meerten Martense wonend in Hamersveld huurt weder in van de Heer Lodewijk Carel van Blokland het Erf en Goed bestaande uit Huysinge, agterhuis, bergschuur, schaaphok en bakhuis en landeryen gelegen in Hamersveld door huurder reeds gebruikt uitgezonderd 1 morgen genaamd den boomgaard en ook het Hofje voor den deur.

6 jaren à 225 gulden sjaars en de boomvruchten voor ieder den helft.

AT042a013          1781       15 Okt

Uit deze akte van procuratie blijkt dat WelEd.Geb. Heer Louwrens Grothe eigenaar is van Nimmerdor.

AT042a013          1781       16 Nov

Den Heer Justus Hooft van Huijsduijnen en Mejufr. Maria Agatha van Lilaar echtl. verkopen een huisinge of pakhuis gelegen agter ’t Stadhuis tussen den Huizen van den Heer Pieter Jac. Vischers en Joh. Andr. Kolverschoten(koopsom 700 gulden) aan Mons. George Philip Ittman.

AT042a013          1781       23 Nov

Bart Reyertsen wonende op Groenendaal in Zevenhuizen heeft pachtschuld aan den Wed. Hendrik Musman.

Hij machtigd Cornelis Hogeveen om zoover nodig publiek te verkopen uit comparants gereede goederen en Have, vee en bouw en melkgereedschappen, hooi en stroo enz.

AT042a013          1781       27 Nov

Verkoop van den helft circa 2 mergen Tabaksland genaamd de Luttike Maat Gelegen bij Liendert.

AT042a014       1782  18 Jan                      akte 1724

Verhuur vd Sandkamp groot 4 morgen door Aart v. Manen wonend aan de Ham ger. Hoogland aan Aart Hendrikse door hem al bewoond en gebruikt. 5 jaren à 350 gulden sjaars boven den lasten.

AT042a014       1782       25 Jan

Cornelia Jacobs weduwe van Aart Cornelisse wonende op de nabeschr. Hofstede genaamd De Lindeboom gelegen in het nieuwe land ger. Hoogland Zevenhuizen en 2 danm. polderland gekomen van de Welgeb.Heer Hyacintus van Vierhout, Heer van Ganswijck, huurt deze Hofstede weer in van den Heer Maurits Dreyer koopman binnen A’foort en vrouwe E.M.B.van Tilaar echtl. 6 jaren à 275 gulden sjaars en 1/16 boter.

AT042a014       1782       15 Febr                akte 1735           

Testament Hendrik Toonen en Griet Gijsbertsen wonende op Couwenhoven ger.Hoogland.

AT042a014       1782       3 Maart               akte 1737           

Gerrit v Steenbeek inw. van A’foort verhuurd aan Willem Cornelissen het nabest.  Erf gelegen aan den Duisterweg ger. Emiclaar groot 4 mergen, reeds huurder

6 jaren à 45 gulden ‘jaars en de helft van de boomrvruchten.

AT042a014       1782       24 Mei                 akte       1756

Jan Aalbertsen van Brinkensteyn wonende op Ommerens Daatselaar ger. Stoutenburg leent 1700 gulden à 3 1/4% van Jufr. Margaretha van der Linden.

Weduwe van Bart van Pippen. Borgen Peter Aalbertsen v. Br. wonende Zevenhuizen en Wouter Aalbertsen wonende in Asschat.

AT042a014       1782                                      akte 1757

Wouter Aalbertsen v. Brinkensteyn leent van dito weduwe 799 gulden.

Borgen: Jan Aalbertsen v. Br. wonende Ommerens Daatselaar en Derk Jansen van Besseleneerden wonende op den Zuydwind ger. Leusden.

AT042a014       1782       29 Juni                 akte 1769

Christoffel Hermense gehuwd met Cornelia Petersen woonende op Brinkhorst ger. Asschat, Gijsbertje Jansen wed. van Jacob Evertsen wonende op den Kievite Pol ger. Stoutenburg, en Klaas Evertsen Blank wonende onder Barneveld ten eenre

En Arien Dirksen met Hermijntje Barentsen Strik, egtelieden wonend op Wijnbergen comparanten ten andere

Verkopen aan Comparanten ten andere een Huysinge, berg en schuur met circa 1 morgen land genaamd het Hoendernest, buurt Snorrenhoef ger. Leusden (dog vanouds genaamd Kleyn Zandbrink) Koopsom 570 gulden.

Voorwaarden gecontracteerd, indien den koopers het weer zouden willen verkopen, behoud Klaas Evertsen Blank het recht van voorkeur om het terug te kopen voor denzelfden prijs als eventuele kopers zouden bieden.   Bruiker Hendrik Dirksen om 40 gulden.

AT042a014       1782       29 juni

Heer Thijsen wonende in Asschat verhuurt aan Hendrik Hermense mr. kleermaker wonende in Hamersveld een Huisje met erf en grond en hof gelegen in Hamersveld reeds door hem bewoond.  8 jaren à 36 gulden sjaars.

AT042a014       1782       2 Aug                    akte  1777

Peter Evertsen wonende in Zevenhuizen ger.Hoogl.Emiclaar Huurt van Jonkh.Carel van Blokland het Erf en Goed genaamd Den Hoeff nu bewoond wordende door Thijmen Aartsen gelegen onder ger.Hoogland of Emiclaar met bergen en schaaphok en de landereyen

6 jaren à 399 gulden sjaars verdere uitgebreide bepalingen.

AT042a014       1782       8 Aug                    akte 1779

Evert Woutersen van Rossenbergh weduwnaar van Maria Geurtsen wonende op den Hofstede De Capel in Hamersveld bepaald bij testament aan zijn zoon Wouter Evertsen v. R. na zijn overlijden 12 jaren huur à 100 gulden sjaars van den Hofstede of 500 gulden.

Hierover moeten comparants andere kinderen op of binnen veertien dagen na comparants afsterven bij Not. akte declareren of zij aan hunne broeder Wouter Evertsen v.R. den voorn. huur of prelegaat van 500 gulden accorderen of niet. Indien de andere kinderen het niet eens kunnen worden is den keuze aan comparantes zoon Wouter Evertsen v. Rosb.

AT042a014       1782       10 Aug

Hendrik en Evert van Veersen eigenaars van de Hofstede Isselt maken acooord met den huurder Hendrik Willemsen om zijn have en vee over te doen aan den verhuurders i.v.m. den verschuldigde huurpenningen.

AT042a014       1782       13 Aug

Evert en Hendrik van Veersen verhuren de Hofstede Isselt aan Willem Gijsbertsen laatst bruiker geweest van den Hofstede De Horst in Stoutenburg thans nog bewoond door Hendrik Willemse. Pachttijd 8 jaren à 360 gulden sjaars.

AT042a014       1782       16 Aug

Verkoop door Gerrit Steenbeek (cum suis) een stuk bouwland groot 8 morgen genaamd De Ketel gelegen ger. Emiclaar belend oost en westzijde den Heer van Borselen, ten zuiden den erfg. van Hendrik Jansen vd Hoge Steeg ten noorden van de Hooge Steegseweg,

gekocht door Anthonie Smits voor 3400 gulden na verkoop voor den helft overgedaan aan den medeverkoper Hendrik van Nimmerdor.

AT042a014       1782       23 Aug

Albert Donker huurt weder opnieuw in van den Administrateur van de Armen vd Haar, de Hofstede berg en schuur met landereijen competeren aan de Armen de Haar, groot omtrent 27 danm.  en 312 r.  gelegen in de polder de Haar en 7,5 danm. in de Kronkels onder Bunschoten

6 jaren à 250 gulden sjaars.

AT042a014       1782       30 Aug

Aaltje Hendriksen wed. van Klaas Klaasen wonende in Hamersveld machtigd de Heer Simon van Wesseling notaris om uit haar naam publiek te verkopen 1/3 portie in een zekere boomgaard en Huijsinge groot omtrent 1 danmaat gelegen in Hamersveld zijnde erfpachtgoed van den Heer Pieter Francois van Erkelens.

Den andere 2/3 portien competerende aan den erfgenamen van Hendrik Hendriksen.

AT042a014       1782       27 Dec

Verkoop van een Custing brief groot 1000 gulden à 3 %

Isaak Scheltus en Jacob Haar schepen in den ger. van Leusden als executeuren van den nalatingschap van Maria vd Vliert, weduwe Corn. Geurtsen gewoond en overl. onder gerechte Gerensteyn.

Staande ten lasten van Maas Jansen op zijn Erf en goed als van een Huysinge Hof en Hofstede en twee bergen, wagenschuur en bakhuis en 8 mergen bij ‘t huis gelegen in Leusbroek,

Strekkende van den Leusbroekerweg tot aan den Zuijdwindse landen toe daar aan wederzijde ’t Agnietenconvent tot A’foort en nog 2 kampen land in Leusbroek bij ’t Witje.

Koper Jan van Velthuizen voor 901 gulden.

AT042015         1783       2 Jan                     akte 1828

Scheiding Juffr. Maria Magdelena van Honsem wed. Wulfert Hoefsloot w.o.d. Ham, ger. Hoogland

AT042015         1783       7 Jan                     akte 1830

Klaas vd Leempol huurt een Huisje met een hoekje weiland gelegen op Heiligenberg alsmede de Maat en het Veentje aldaar gelegen van G.J.v Hardenbroek v Lochorst.

6 jaar à 120 gulden sjaars.

AT042015         1783       20 Febr                 akte 1844

Bij openbare verkoping door Herman de Neeling en Cath. Taats word een Huisje met achterhuis en 6 morgen heijland. Huurder was Jacob v Kooij. Verkocht voor 95 gulden (koper Hendrik Terhorst)

19 Maart 1783 (Akte no. 1851) doorverkocht aan Christoffer Vestner.

AT042015         1783      

Huw. voorwaarden Jan Jacob den Heer meerdj. geassisteerd met zijn ouders Leonard den Heer en Petronella Margaretha Roskam echtl. en juffr. Helena Maria Gijbels mind.d.??? welke een Huwelijk aangaan. Inbreng vd Bruidegom den boerenhofstede Louwerenburg groot 33 danm. gelegen in Overselders ger.Hoogland op den dijkkaart no. 465-466-467

1/4 part in een malenhoef wijders en som van 2000 gulden en 1,5 pacht in den voorn. Hofstede gebruikt bij Willem Jansen à 450 gulden. Inbreng Bruid 1000 gulden vervolgen den nalatenschap van hare ouders.

AT042015         1783       16 Mei                 akte 1863

Scheidinge erfg van Rijk Wulpherse Hoefsloot.

AT042015         1783       19 Mei                 akte 1867

van dato 31 okt 1782

Scheiding tussen erfgenamen van Jufr. Francesca Heshusius wed. Daniel Craanen,

de erfgenamen Hendrik van Eckdom predikant en Not. Geurt Vogelsang en Jufr. Johanna v Eckdom echtl. hierin genoemd Het Erf Broek ger. Woudenberg, gebruikt bij Anthony van Daatselaar (groot 35 m).

AT042015         1783       23 Mei                 akte 1870

Mons. Jacob Bonef en Geertr. Clara van Halteren verhuren den Hofstede genaamd Snoeksheuvel gelegen in ’t bos onder A’foort aan Arien Gerritsen.

6 jaren à 145 gulden sjaars toepacht 4 hoenders

AT042015         1783       8 Juni                   akte 1873

Christina Hooft van Huysduijnen verhuurt aan Eldert Woutersen van Louwerenburg den Hofstede Klein Rossenberg met zeven morgen bouw en weiland in Hamersveld thans bewoond door Aart Janse Tolboom.

6 jaren ingaande Petri Mei 1784 à 100 sjaars en zoveel boomvruchten als zij nodig heeft.

Get. Met ‘kruis’ merk is gesteld bij Christina Hooft.

AT042015         1783       16 Juni

Evert Woutersen van Rossenberg accoord en scheidinge Grote Capel

AT042015         1783       3 Aug                    akte 1885

Eeuwigdurende erfpacht aan Willem Hendriksen wonende onder ger.Hoogland omtrent 60 roden grond.

AT042015         1783       31 Aug                  akte 1890

Louwren Woutersen v Ruitenbeek huurt Huizing en land bij Waterdaal van Engeltje van Ommeren.

AT042015         1783       15 Okt                  akte 1901/1902

Zie ook 1907

Scheidinge Fam. Sasse v Isselt i.v.m. overl. van Jonker Gerbrand Ignatius Sasse tot Boxmeer.

AT042015         1783       22 Okt                  akte 1907

Den Heer Jan Gerbrand Cavelier van Adrichem, weduwnaar van wijlen Cornelia Constantia Sasse (v Isselt) machtigt tot verkoop Jan Jacob den Heer van een Boerenhuis bij Isselt

1             terzijden van het herenhuis en cappel

2             3 1/4 land en polder Bunschoten

ten 3e    1 thiend met den Oldenrijst in Stoutenburg

Deze verkoop geschiedde 6e Dec 1783, gebruikt door Maas Aalten

Koper Jonkh. Ign. Franse Sasse voor 2000 gulden

Koper v.h. Polderland Floris Sasse voor 495 gulden

Het Thiend door Isbertus van Straalsond voor 1355 gulden   Zie hiervoor akte 1901/1902

AT042015         1783       25 Okt                  akte 1909

Verkoop van den Hofstede Isselt door Theodorus Rinkel als gemachtigde van Evert van Veersen, voor den eene helft en de gecommiteerden vd Weeskamer voor de andere helft

Koopsom 15.000 gulden.

AT042015         1783       5 Dec                    akte 1917

Jacobus v Huisteen Mr. timmerman verhuurt aan Willem Stevense wonende op het nabes. land 425 roeden veengrond door hem gebruikt gelegen ger. Emiclaar bij den Lange Rijst eene zijde den Armen van het Hogeland aan den andere zijde den Heer Schadé.

35 jaren à 8 gulden sjaars.

AT042015         1783       6 Dec                    akte 1919

Verkoop door den kinderen en erfgenamen van den Heer Jacobus Gijbels en Jufr. Maria Theresia Vaalenkamp in leven echtelieden mitsgaders Jan Jacob den Heer qq den Hooggeb.Heer Jan Gerbrand Cavelier van Adrichem en Reier Gerritsen

o.a. een Boerderij met 2,5 mergen land genaamd Droevendaal, gelegen op Ceulhorst ger. Hoogland (westwaarts het weerhorstersteegje) gebruikt door Hermen Evertsen,

gekocht door Helmus Hendriksen voor 860 gulden.

Ook verkopen Reier Gerritsen geh. met Aaltje Kok,  wonend op Crachtwijk

Herman Gerritsen, geh. met Aaltje Kok, wonend op Zandbrink

En verderen fam. verkopen 4 danm. hooi en weijland in den polder De Duist aan de Zevenhuizerweg gelegen even door den Tolboom, dijkkaart nr. 138-139

Gekocht door Thijmen Aartsen voor 700 gulden.

AT042a016          1784       9 Jan                     akte 1929

Huw. voorwaarden Geurt Hendriksen Kuyer meerdj, wonende op ’t Erf de Pol, ger. Hoogland en Gerritje Jans Kok.

AT042a016          1784       13 Jan                  akte 1931

Evert van Veersen en Theodorus Rinkel koopman in granen, verhuren aan Willem Gijsbertsen de Hofstede Isselt was alreeds huurder

6 jaren à 460 gulden sjaars.

AT042a016          1784       19 Jan                   akte 1933

Boedelscheiding i.v.m. overlijden van Hendrik Geutsen Kuijer, tussen Fransje Gerritsen (wed.w van H.G.Kuyer) en de kinderen. Geurt H. Kuijer, Jan H. Kuijer en Theunis H. Kuijer, Wulfert Jacobsen en Stephanie H. Kuijer, Gijsbertje H. Kuijer wed.we Hendrik Kok

Rijer Jansen + Jannetje H. Kuijer, Evert Helmerden + Geertje H. Kuijer in t nieuwe land allemaal ger.Hoogland.

Cornelis Jansen Schothorst in q.t. als vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen Jan – Hendrik – en Cornelis Schothorst bij zijne overleden Huisvrouw Odilia Hendriksen Kuijer in echte geprocreëerd met en nevens voorn. Geurt Hendr. Kuijer, Jan Gerritsen Kok en q.t. als oomen en voogden Cornelis Jansen Schothorst wonende te Stoutenburg den ‘II’ tweeden onder ger.Hoogland en den ‘III’ derden onder Soest.

Allen te kennen gevende dat voor eenige tijd op het Erf de Pol (ger.Hoogland) was komen te overlijden Hendrik Geutsen Kuijer, nalatende zijn wed. ten eene, en tot zijne erfgenamen a.b. Intestato den comparanten zoo in prive als qualiteten andere zijde.

Hierna den boedelscheiding: koorngewassen, veldvruchten, Have en vee, bouw en deelgereedschap, publiek doen verkopen.

Aan Geurt Hendriksen Kuijer word het Erf De Pol bedeeld met 23 danm. land op dijkaart nr. 474 en 475.

Aan Jan Hendrik Kuijer 10 danm. land gelegen i.d. Polder.

Aan Theunis Hendriksen Kuijer, 5 danm. polderland.

Aan Stephana H.Kuijer 17 danm. polderland in neerseldert, genaamd het Domland

Aan Gijsbertje Hendr.Kuijer 16 danm.

Aan Jannetje H.Kuijer, huisman van Beyer Jansen Huis en erve genaamd Terburg met 15 danm.land gelegen als voren in Nederseldert, op de dijkkaart No. 436-437-443 zijnde voor een gedeelte leenhorig aan den Ed.Moy.Heeren Staten Lands van Utrecht.

Aan Evert Helmender een Huisinge met 2 danmaten land in de polder De Hond en nog 12 danm. in Nederseldert op de dijkkaart get. No. 361-373-374 en een vierde in een malenhoef.

Aan Cornelis Jansen Schothorst 10 danmaten Hooi en Weiland in Nederzeldert no. 407-408-411.

Aan den weduwen comparanten ten eenre 8,5 danm.land in den Polder Eemland, een Huis met 3 mergen land op den Bik, alsmede een erfpacht van 8 gulden uit een tweede Huis aldaar.

Een Huis staande in Amersfoort in de muurhuizen bewoond door Jan Jacob den Heer. Mitsgaders den contante penningen enz. Zie ook akte 1767 datum 28 Juni 1782 en 1768

AT042a016          1784    28 Jan                    akte 1936

Akte van voogdij en volmacht aan Cornelis Jansen Schothorst gedaan door Not.Abr. v.Bemmel in den Huw.voorwaarden 28 Oktober 1795.

AT042a016          1784       13 Febr                 akte 1937           

Gijsbert van Asch weduwnaar van Agnietje Evertsen wonende op Dorensteyn in der vrijheid dezer stad, dewelke verklaarden van den magt van assumtie; substitutie en suprogatie respective, aan hem door zijn voornoemde overl. Huisvrouw gegeven bij akte van 1 Mei 1767 voor mij notaris, aan te stellen tot voogden over zijn mindj.kinderen zijn twee broers en zwager Cornelis v Asch en Abraham v Asch, nevens Wouter Evertsen van Rossenberg, allen wonenden in Leusden.

AT042a016          1784       24 Febr                 akte 1940

Schuldbekentenis Mons. Anthonie Werneke Helmig, zoon M. verver en glazenmaker ten behoeve van Jan van Esveld tabakspl.

AT042a016          1784       26 Mrt                  akte 1948

Hendrik Jacobsen van Rossenberg wonende ger.Hoogland leent 1000 gulden van Dirkje Evert Wulphert en Willempje Rijksen wonende in Zevenhuisen.

AT042a016          1784       26 Maart             akte 1949

Mons. Jan Theunisge wonende op den Eshof onder Barneveld, leent van den HoogWelEd Gestr.Heer Joost Taets v Amerongen een som van 210 gulden.

AT042a016          1784       28 Maart             akte       1950

Willem Jansen Tolboom wonende op Lauwerenburg ger.Hoogland, huurt weer in van de superintendanten van de Tertieën vd Vicariije 5 danm.  land in den Polder den Haar.

4 jaren å 20 gulden sjaars.

AT042a016          1784       7 Mei                   akte 1960

Johannes Kok wonende op Calveen is schuldig aan Willem Hikke  mr.ijzersmid en Aaltje Kok echtl. 1300 gulden.

AT042a016          1784       25 Mei                 akte 1961

Testament Pastoor Galiani op Hamersveld bemaakt aan zijn dienstmaagd 300 gulden aan Juffr. Roegenmond dochter van de Heer Jan Roegenmond althans of gewoond hebbende in den Haage een som van 400 gulden. Aan de kerk op H’veld 500 gulden.

Executeuren Jan van Rootselaar en Johannes Baptista Vermolen.

AT042a016          1784       3 Juni                   akte 1964

Jan Willemse Tolboom wonend op Lauwerenburg ger. Hoogland, huurt div. Campen land in de Polder van Juffr. G.J.v.Halteren.

AT042a016          1784       25 Juni

Geurt Wulphen Meerveld wonende op de Koedijk verhuurt aan Aalbert Wijnen een Hofstede in de Groep onder Amerongen. 6 jaar à 150 gulden sjaars.

AT042a016          1784       29 Juni                 akte 1972

Dirk Rijkse en Mejuffr.  Maria Cornelia Sasse, wonende op Kouwenhoven ger. Hoogland, dochter van Jonkheer wijlen Johannes Jacobus Sasge en vrouw Constantia Maria van Honsem in leven Huisvrouw van Wulfert van de Hoefsloot betreffende verkoop van 5 Obligaties.

AT042a016          1784       30 July                  akte 1978

Jan Huisteen verhuurd aan Jan Hendriksen wonende Nabes. Erf genaamd De Klapmuts

6 jarenà 170 gulden sjaars en 2 schepel weijt en boter.

AT042a016          1784       30 July                  akte 1979 + 1987

Juffr.Geertruida Clara v Halteren geeft te kennen dat op 15 April 1784 was overleden haar broer de Heer M. Jacobus Bonifacius Halteren i.v.m. leengoed.

AT042a016          1784       30 July                  akte 1980

Abraham van Asch wonende op den Hofstede Groot Rossenberg onder Hamersveld huurt dit Erf weer in van Mejuffr.G.C.van Halteren.           6 jaren à 300 guklden sjaars en 4 hoenders.

AT042a016          1784       28 Aug                 akte 1988

Publieke verkoop door de Hoogwelgeb.Vrouwe Anna Maria Bergh, Douairiere van wijlen de Hoogwelgeb. Heer Gijsbert Casijn Baron van Till tot de Wildbaan, in leven generaal majoor en colonel over een regiment infantrie ten dienste dezer landen, alsmede de HoogWelgeb.Heer Gerhart Casijn Baron van Till, Capitain in het regiment van der Lt. Generaal van Raders zoo voor zich mitsgaders als gemachtigde van den Hoogwelgeb.Heer Otto Willem Baron van Till Luitenant Colonel der infantrie in het regiment Hollandse gardes en wijders als gemachtigde van den WelEdgestr.Heer Johannes Lambertus Neeff, premier Leutenant in het korps arillerie, gehuwd met vrouwe Anna Henriette Regina van Till.

Voorts als gemachtigde van den Hoogwelgeb. Heer Carel Baron van Eck beschreven in de Ordre van de ridderschap en edelen van de Veluwe, gehuwd met vrouwe Francoise Magdelon van Till,

Allen meerdjarig en schoonkinderen en erfgenamen van den Hoogwelgeb. Heer Gijsbert Casijn Baron van Till voorn. verkopen zullen.

Een welgelegen Buitengoed bestaande uit een Heerenhuisinge cum annex boomgaard met zijn exquise vrugtboomen, laanen, steegen en wandelwegen, Boerenhuisinge Hof en Hofstede en duinenslag, groot volgens den leenbrieven waarvan den laatste van dato 23 Mart 1784 ten name van den Heer Gerhart Casijn van Till is staande 78 mergen goed bouw en weiland en 30 mergen Heet- en plaggenveld.

Twee erfpachten, alsse eene ten lasten van Barend Aalbertsen thans ten laste van desselfs weduwe en erfgenamen: tot 6 gulden.

En den anderen ten laste van Evert Klaassen nu de Pastorije (Ger Achteveld) tot ééne gulden en tien stuivers jaarlijks dus samen 7 gulden 10 st in 1 jaar, genaamd Groot Achteveld

Gelegen ondern den AmbachtHeerlijkheid Stoutenburg, Carspele van Leusden en gedeeltelijk onder den ampte van Barneveld, leenroerig aan Ed.HoogHeeren staaten Land van Utrecht wordende de boerenhuisinge , bergen, schuuren, bakhuis met de landeryen bewoond en gebruikt door Evert Jacobsen die daaraan nog huure is geaccordeerd tot Petri en May om 355 gulden jaarlijks, boven den toepacht en het geheele outschildgeld.  Personele mergengeld enkel huis in halve haardstede geld

Alsmede een derde portie in de slaperdijksgeld en in de uitzettingen van de gemeene lasten van de Hondhursterbrug alle welke den huurder boven de twee gulden van de nabes.  moet voldoen en welke Huure de koper ingevolge de oude conditie zal moeten uithouden.

De erfpachten zullen, ten voordeelen van den koper beginnen te lopen met Primo-May 1785

Lastende dit perceel onder Stoutenburg met de gadergelden,

In Oudschild                                                                                     34-2

In ’t ReelMorgengeld tegens 25 mergen                               26-5

In ’t Personeel ut supra                                                19-13-12

Enkel Huisgeld                                                                 11-12-10

Dubbel Uts                                                                                        11-12-10

Haardstedegeld met 1 oven                                                      9-9

Makende dus tesamen (buiten en behalven slaperdijksgeld in Buurlasten tegens 48 mergen)

Een somma van 112-15 gulden

Boven nog één Tins ten behoeve van den rekenkamer in Gelderland, jaarlijks som van 2 gulden, maakt 114-15 gulden

De kooppenningen van dit Parceel zullen invoegen voorschreven moeten worden betaald op den 2en Januari 1785 aan handen en ten huize van voorn. Hooggeb.Heer Jan Carel Baron van Eyk te Arnhem.

En zal den koper hiervan aan conditiegeld moeten betalen 15-15 gulden waarvoor hem een extract autentieq uit deze conditiën zal worden ter hand gesteld.

Eindelijk resterreren en bedingen den verkopers wel expressiefelijk aan hun voor den tijd van een uur het recht van beraad en de faculteyt  ommeren den koper met zijn gedane koop geluk te wensen, oftewel anders te bedanken, en het parceel wederom aan hun te behouden na dezelver goeddunken.

Trekgeld 26-5:  ingezet bij Dirk Evertsej wonende op de Kleijne Riet op 11.200 gulden.

Verhoogd door niemand maar door den Heer medeverkopers den WelEdgestr.Heer Capetijn Gerrit Casijn van Till bij verhoging opgehouden op 11.225 gulden.

Dus koper voor ingezet bij niemand daar den thient voor den verkoping uit den hand verkogt is. Deze thiend is gekocht door den Heer Jan Francois van Lilaar, Heere van Stoutenburg voor 4.500 gulden blijkens akte den 3.sept. 1784 no. 1992

Borgen Jacobus Franciscus Hooft van Huijsduijnen en Mr. Hendrik Gerard Bor.

Dus koper voor dog terzelver tijd, even na den gedane veiling uit den Hand, edog op allen den voorn. generale en speciale conditiën verkogt aan de WelEerwaarden Heer Hendrik Hooft van Huijsduinen die ook bij ’t passeren en ondertekenen van den achterstaande acte verklaarende den voors. Koop op den voorstaand conditiën te accepteren voor en omme den somme van

ElfduizendenVijff Honderdguldens (zegge 11.500).

Ook werden geveild door Hendrik Moorselaar wonende te Nijkerk 3-vierde portie in den Helfte vd Helfte van de Alinge Tienden. geheeten den Swarten Goorgrof en smal, waaronder behoren (ook altoos behoord hebben, en verpacht zijn) de drie/vierden portieën gaande uit den Hofdstede den Zwarten Goor. In Stoutenburg Groot en Kleijn Vincelaar alsmede uit het Erf Vinkelaar en ’t Erf Middelaar genaamd den Koedijk?? zijnde leenroerig aan Ijsselsteijn waarvan den vorige een/vierde portie aan den Heere van Stoutenburg is competerende.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Amersfoort ten Huize van Christiaan Beekel, Casteleyn in den StadsDoelen en ter presentie van Jan van Ebbenhorst en Benjamin Italiaander als getuigen.                               Get. Den Douairiere       G.C.van Till

                                               Hendrik Hoofd van Huijsduinen

                                               Jacobus Hooft van Huijsduinen

                                               Hendrik Gerhard Bor

Notaris vigit

AT042a016          1784       24 Sept                 akte 1996

Verhuur van den Hofstede Grootveld ger. Leusden door den Heer Laurens Grothe aan Bart Cornelis Blauwendraad ook genoemd vd Ringelenpoel en Geertruij Roelen – zij was reeds huurderesse met 4 mergen in de veldschoren en 4 mergen in ‘t Veentje en een bouwerij genaamd den Keizerskamp groot negen mergen gelegen aan den Karweg.

3 jaren à 166 gulden sjaars met den kamerhuur en Honden koorn uit deze plaats gaande zijnde elf-en-een-kwart schepel.

De huurders zullen aan den Koster van Leusden niet mogen permiteren om over het land van den Heer verhuurder te rijden nog eenig zand uit zijn grond en heuvels te halen op poene van verval van verdere Huur als boven.

AT042a016          1784       8 Okt                    akte 1999

Hendrik Nieuwland verhuurd weer aan Dirk Jansen den Hofstede de Zijdwind aan het einde van Hamersveld hem wel bekend.

6 jaren à 228 gulden sjaars, toepacht 1/16 boter en dubl.huisgeld en half heerdstedegeld.

Voorts is den huurder gehouden om alle jaren met zijn wagen en paarden den verhuurder en zijn familie tot Amersfoort uit- en afhalen dan te zijnen huize op een Ham als anders ordentelijk moeten tracteren en vervolgens weer thuis brengen, op poene van verval van huur.

AT042a016          1784       8 Okt                    akte 2000

Mej. Geertrudes Clara v Halteren verhuurd weder den Hofstede groot 40 mergen genaamd Groot Oudenhorst onder Woudenberg aan Jannetje Geurtsen wed. van Wulfert Dirksen Lagerweij.           4 jaren à 375 gulden sjaars en 6 hoenders.

AT042a016          1784       8 Okt                    akte 2001

Huw. voorwaarden van Frederik Gijsbertsen meerdj.j. wonende op de nieuwen Hooff onder Hoogland en Gijsbertje Hendrika Kuijer wed. van Hendrik Kok, mede onder Hoogland. Inbreng bruidegom 2000 gulden

Bruid Have en vee Huisraad en inboedel en contante gelden na aftrek van schulden en de gelden bij scheiding aan haar voordochtertje Fransje Kok.

AT042a016          1784       8 Okt                    akte 2002

Huw.voorwaarden dirk Gijsbertsen weduwnaar van Margarethe Tijmensen, br.gom en Hendrikje Hermensen bruid, laatst wed. van Jan Hendriksen

Inbreng brg.       300 gulden,  Inbreng brd. Hofstede met 19 danm. Hooi en weiland gelegen in den Polder Zevenhuizen aan den Tolboom door haar bewoond.

AT042a016          1784       23 Okt                  akte 2006

Arien Gerritsen wonende in het bos vanouds genaamd Snoeksheuvel binnen A’foort heeft pachtschuld aan Mejuf. G.C. Halteren is niet in staat om den boederij voort te zetten en transporteert zijn Have en vee aan haar.

AT042a016          1784       2 Nov

Geertje Petersen wed. van Hendrik Hendriksen wonende op Elk sijn Plasier in Hamersveld huurt van den Heer G.W. van Oostende Bruijn voor 1/3 het tolhek bij den nieuwenweg bij ’t Vliet op Hamersveld op recognitie van de 28 Okt 1740 publiek verpacht.

6 jaren à 160 gulden sjaars; moet ook den weg onderhoudentot van den Randenbroekerweg voorbij het Houten Huysje tot aan den Swarteweg.

AT042a016          1784       3 Dec                    akte 2015

Hendrik Jansen wonende in Kallenbroek ampt B’veld, verkoopt aan Hindrik van Nimmerdor 2/7 portie van 1/3 portie in een Huis en Herberge genaamd De Gort(plaatsnaam niet genoemd) met nog een Klein Huisje daarbij staand en den Landerijen waarin den verkoper voor 1/7 en 1/3 portie is compaterende.            Koopsom 98 gulden.

AT042a016          1784       23 Dec

Arien Gerritsen wonende Calveen ger. Hoogland koopt 10 danm. Polderland in de Kronkels van Jufr. Hendrika Pannekoek (Allardsdr)

AT042a016          1785  21 Jan                      akte 2023

Huw. voorwaarde Dirk Hartman wonend aan de Brand, ger. Hoogland Emiclaar en Gerritje Corneline vd Heuvel.

AT042a016          1785       28 Jan                   akte 2024

Theunis Willem van Roomen wonende op een Hofstede in Soestdijk huurt deze weer in van Maurits Dreyer. 6 jaren, het 1e jaar voor 250 gulden en vervolgens 250 gulden boven het morgengeld Half Huis en haardstedegeld en 1/8 botter en hoenders.

AT042a016          1785       29 Jan

Juffr. Geertruida Clara v Halteren verkoopt publiek het Erf De Snoekheuvel groot 19 mergen 71 r erfpachtgoed van St. Joris in A’foort ingezet op 1800 gulden doch door verkopersse opgehouden.

AT042a016          1785       1 Febr                  akte 2026

Akte van scheijdinge van Dilia Spoor wed. van Hendrik Musman i.v.m. slechte financiële toestand van haar zoon Abraham Musman, gehuwd met Gerarda v Leuven door het drankmisbruik hem naar een verbeterhuis in Arnhem te doen, zulks op verzoek van zijn vrouw. Wed. H. Musman, in overleg met haar zwager Frederik Musman gaat zij den boedel verdeelen onder voorwaarden van levenslang vruchtgebruik aan hare zoon Abraham M. een Boerenplaats en Hofstede genaamd Valkenhoef onder ger. Hoogland, gebruikt door Evert Helmerden en het tabaksland en schuur door Wulfert Hoefsloot.

Item nog een erfpacht en den huuringe door hem Abr. M. bewoond, mag deze goederen niet vervreemden.

Aan hare dochter Cornelia Musman huisvrouw van Hendrikus van Backenes onder dezelfde conditiën als boven een huis en hofdstede genaamd Den Akker op Hoogland achter Valkenhoef gebruikt door Hendrik de Langh.

Ten 2e het Erf Groenendaal in den Polder Zevenhuizen in gebruik bij Evert Helmender en Wulfert Hoefsloot en nog eenige parceelen in A’foort.

AT042a016          1785                                      akte 2027

Testament Dilia Spoor wed. H.Musman

AT042a016          1785                                      akte 2028

 Staat van Schulden Abr.Musman

AT042a016          1785       4 Febr                   akte 2029

Hendrik Aalbertsen van Brinkenstijn wonend te Bunschoten verhuurd aan Jan Jacob wonende op de Hofstede Brinkensteyn in Asschat 5 danm. polderland a.d. Bischopsweg.

AT042a016          1785       4 Febr                  akte 2030

Huw. v. Wouter Lammertsen Hilhorst wedn. van Rietje Gerritsen de Beer en Barbara Dirksen-Bos wed.e van Bastiaan Stevense vd Heiden.

AT042a016          1785       11 Febr                 akte 2036

Juffr. Geertruida Clara v Halteren verkoopt aan Leendert Lienderman en Hendrik van Witsenraad het Erf en Goed De Snoekheuvel groot 19 m 78 r., erfpachtgoed van St.Joris, gelegen aan den eene zijde het steegje van de wijnberg of Doresteynsesteeg, aan de andere zijde de Leusbroekerweg op de Blaffert get. No. 396. Item 3 mergen annex de Hofstede get. v.d. BI no. 395. Koopsom 1750 gulden.

AT042a016          1785       28 April               akte 2052           

Theodorus Rinkel en Evert van Veersen leenen van de Fam. Brinkensteyn in A’foort 6000 gulden w.o. als onderpand hun Hofstede Isselt publiek verkocht 22 Febr. 1786

AT042a016          1785       3 Juni                   akte 2061

Schuldbekentenis van Cornelis Jansen Schothorst wonende te Stoutenburg, wed.naar van Odilia Hendriksen Kuijer aan zijn 3 mindj. kinderen Jan, Hendrik en Cornelis een som van 556 gulden 14 st. ontvangen van Geurt Hendriksen Kuijer, zijn zwager en voogd over de kinderen uit de nalatenschap van hun Grootvader Hendrik Geurten Kuyer akte Jan. 1784 voor not. Voskuijl.

AT042a016          1785       25 Juli                  akte 2070

Hendrik Jansen, wed.n. v Willempje Hendriksen wonende op Havikhorst onder Barneveld verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Theunisse wonende in Leusbroek 44 gulden en aan Dirk Willemse op De Horst in St’burg 125 gulden i.v.m. de voorkinderen van zijn  overleden vrouw.

AT042a016          1785       9 Sept                  akte 2075

Anthony Hendriksen en Jannetje Cornelissen echtl. huren weer in den Hofstede de Lange Cloet van den Heer Gerhard Hendrik Hacfort Heere van den Ham onder ger. Hoogland

6 jaren à 260 gulden en voor eens een randsoen van 25 gulden en jaarlijks tot toepacht 1/4 boter, half mud rogge en half mud boekwijt.

AT042a016          1785       14 Okt                  akte 2080

Mons. Jacobus van Huysteen, meester timmerman, verhuurd weer aan Peter Hendrikse zijn Hofstede (naam niet genoemd) onder ger. Hoogland Emiclaar (uitgezonderd 3,1/4 morgen tabaksland met schuur en kosten). 6 jaren à 130 gulden sjaars.

AT042a016          1785       22 Okt                  akte 2082

Verkoop van den Hofstede of Buitenplaats Heiligenbergzicht door den WelEdHeer en Ms. Hermanus de Vries, Heere van Lange en Ruigeweide, mitsgaders advocaat voor den Here van Hofland als executeur van testament van wijlen deselfs moeder vrouwe Johanna Jonas, eerst weduwe van den WelEdHeer Joannes de Vries en laatst van WelEdgestr Heer Herman Smits in leven drossaard van Vianen en Ameijde als in zijn prive, publique te veilen vd Hofstede Heiligenbergzicht, allodiaal goed.

Uitgebreide beschrijving omtrent de belending, ingezet door Heymen Werneke op 6700 gulden, verhoogd door burg. Methorst (provisioneel koper) 50 gulden voor 6750 gulden.

Perceel II den weteringmaath, ingezet door Hendrik Oudbeek op 2500 gulden.

Bijde perceelen gekocht door Baron Gijsbert Jan van Hardenbroek Heere van Lockhorst voor 12.750 gulden.

AT042a016          1785       16 Nov                 akte 2088

Publieke verkoop door Leonardus de Heer als gemachtigde van Jonkvrouwe Agnes Geertruyd Maria Schadè, wonende te Utrecht,

Den Boerenhofstede De Vathorst gelegen aan den wederzijde vd Heisteeg, bestaande in de de volgende parceelen genaamd Broersveen, strekende vd Heisteeg tot de Zielhorst, en 1 plaggenveld de gr. en kl. Vathorsten.

Den nieuwen Camp Achter in het Bos daar neffens in het Buitenveld, in het land genaamd de Lange Rijst enz. groot 36 m 68 r. Bewoond en gebruikt door IJsbrand vd Heijden en koper voor 7500 gulden.

Perc.II: 3 morgen land genaamd Calveen, gelegen aan de Heisteeg, koper Hendrik Jansen vd Kolkrijst voor 950 gulden

Perc.III: 4 morgen land genaamd de ‘Cateris’ gelegen in 2 kampen tegenover het Erf Bossendijk langs de Zevenhuizerweg: koper Jan Jacob den Heer voor 1400 gulden.

Perc.IV: 1 morgen bouwland op den Hoogen onder eng, belend ten zuiden Hendrik Hendriksen met ’t Erf Cattenbroek, koper Hendrik Hendriksen voor 570 gulden.

AT042a016          1785       25 Nov                 akte 2092

Jacob Hermense van de Bergh wonende in Hamersveld heeft wederom ingehuurd van Justus Hooft v Heusduynen een Hofstede met den Hof over de weg en ruim zes morgen land zodanig dezelve Hofstede en landerijen gelegen in Hamersveld, aan de oostzijde van de weg tot aan de bossen toe (Bosveld??). Zes jaren à 125 gulden ‘sjaars.

Banwerken en schouwen de halve weg, de Wetering, 2 slagen in de Moorsterbeek en Kuipersgracht.

AT042a016          1785       30 Nov                 akte 2094

Evert Jacobsen wonende op Groot Achterveld verkoopt aan Jan Willemse wonende in Snorrenhoef den Hofstede genaamd Kleyn Droffelaar (den koper bekend). koopsom 200 gulden.

AT042a016          1785       6 Dec                   akte 2097

Mejuffr Geertruijde Clara v Halteren verkoopt aan Jan Jansen van de Wolfshaar wonende onder Hoogland, het Erf Klein Weerhorst, groot 15,5 morgen en heen gekomen van Jan van Lingh en Bartha vd Pech in leven echtl. Koopsom 11.400 gulden

AT042a016          1785       21 Dec                 akte 2101

Peter Jansen wonende op Nimmerdor verkoopt aan Hendrik Jansen vd Wolfshaar thans wonende aan den Ham, den Hofstede genaamd Calveen onder ger. Hoogland, thans nog door Geurtje Evertsen gebruikt  wed.we van Gerlof Petersen,

Belast met 2500 gulden à 3% van Baron v Dort en 1000 gulden à 3,1/4% van diaconi armenschool welk kapitaal in mindering vd kooppenningen worden gebracht.

koopsom 6500 gulden.

Compareeren terzelver tijd Jan Petersen wonende op Klein Krakhorst ger. Leusden, Hendrik Petersen en Wouter Petersen wonende op Nimmerdor, kinderen van de verkoper Peter Jansen en Geurtje of Geertje Geerlofs om consent te geven van den verkoop.

AT042a018       1786 – 5 Jan                      akte 2103

Mons Albertsen enGeurtje Willemse echtl. wonende aan de Camp A’foort binnen A’foort verklaren van de EdAchtb.Heren Burgemeesteren dezer stad gehuurd te hebben het Vicareye Erf en Goed genaamd het Vliet in dier voegen als 1 selve door den tweede comparant Wed.e van Maurits van Rossenberg bereijds in huure is gebruikt, en thans ook nog door den comparanten gebruikt word

6 jaren à 160 gulden sjaars.

AT042a018       1786 – 19 Jan                    akte 2107

Huw. Voorwaarden Johannes Gerritsen Termaten meerd.j. j. wonende op Sniddelaar ger. Leusden, Bruidegom en Neeltje Rijksen van Voskuijl Wed.e van Johannes Ravesloot mede wonende op Sniddelaar.

AT042a018       1786 – 22 Jan

Testament Arnolda Werneke, Wed.e Hendrik Nieuwland.

AT042a018       1786 – 27 Jan

Wouter Gerritsen wonende op zijn Erf en Goed genaamd Westerlaak ger. Den Duist bemaakt i.v.m. het huwelijk van zijn eenige dochter Aaltje Woutersen met Cornelis Toonen, zoon van Anthony Hendrikse zijn Erf en Goed en inboedel op voorwaarden dat zij verplicht zijn hem levenslang te onderhouden.

AT042a018       1786 – 22 Febr

Publieke verkoop o.a. Erf en Goed door (‘nog te noemen’) genaamd Isselt groot 15 morgen en nog 5 danm. land aan den Eem gelegen tegenover den Cappelle en nog 12 morgen aan den Soesterweg.

Ingezet bij Otto den Vaal op 7500 gulden verkoper eigenaren Theodorus Rinkel en Christane v. Veerzen echtl. Eene helft en Evert van Veerzen andere helft (mitsgaders Jordanis v der Maat).

Tweede perceel 9 morgen weiland genaamd de groote Maath medegelegen op Isselt aan den Eem, gekocht door Johannis Theunissen (zie 2142)

AT042a018       1786 – 21 Maart              akte 2122

IJsbrand van der Heijden wonende op de Vathorst ger.Emiclaar leent 1500 gulden aan Willem Wikken (of Hekken) en Aaltje Kok echtl. å 3,5 %.

AT042a018       1786 – 24 Maart              akte 2123

IJsbr. vd Heiden was ook schuldig wegens ter leen ontvangen gelden van Mejuffr. Gertrude Clara v Halteren van 1000 gulden à 4%. Deze lening wordt omgezet in een hypotheek à 3,5% op zijn Hofstede groot 36 mergen en 68 roeden gekocht bij publieke verkoping den 16 Nov. 1785 van Mejuffr.  Schadé.

AT042a018       1786 – 7 April                   akte 2127

Wouter Petersen meerdj.j. wonende op de plaats Nimmerdor en Willempje Heymense meerdj.d wonende in Asschat bekende gehuurd te hebben van den Heer Laurens Grothe, bewindhebber van den WestIndische Compagnie wonende te Utrecht door genoemde boerenplaats van Nimmerdor gebruikt geweest bij den eersten comparant vader Peter Jansen. 6 jaren à 400 gulden sjaars, 1 mud Boekweit en gebruik paard en wagen.

AT042a018       1786 – 25 Juni                   akte 2142

Hannes Theunissen verhuurt zijn land op Isselt aan Jacob van de Veer en Jan van Buren

6 jaar å` 300 gulden sjaars.

AT042a018       1786 – 22 Juli                    akte 2151

Testament Arien Dirksen van Dreuten en Hermijntje Barendse Strik echtl. wonende op Wijnbergen ger. Asschat.

AT042a018       1786 – 1 Sept                    akte 2158

Cornelis Gijsbertsen wonende op het Erf en Goed Den Driftakker huurt dat erf weer in van den  Oud Burgerm. Anthony Methorst en Margaretha Methorst, gelegen onder Leusden en St’burg. 6 jaren à 175 gulden.

AT042a018       1786 – 15 Sept                  akte 2162

Willem Hienekamp molenaar aan Bavoort en Theus Gerritsen wonende op de Bruine Haar ger. Leusden, huren weer in 4 mergen land bij ’t Veentje van de Heer Anthony van Brinkensteijn. 6 jaren à 40 gulden sjaars.

AT042a018       1786 – 29 Sept                  akte 2167

Hendrik Toonen wonende op Couwenhoven en Elisabeth Gijsbertsen wed.e van Peel Jansen wonende op Zeldert, huren van de Vicareye van de stad 18 danmaten land genaamd Netelenburg door haar thans in huur gebruikt. 4 jaren à 190 gulden sjaars.

AT042a018       1786 – 20 Nov                   akte 2181

Verkoop van den Thienden van GrootenWeede, Luttekeweede en Schoonoort grof en smal *) met al zijn toebehoren gelegen in het maatschap Weede, bestaande uit vijf blokken

1e blok het Erf Kleijn Weede

2e blok en omloop van dito

3e blok van ’t Erf Kleijn Weede

4e en 1e omloop van dito

5e blok, 2e omloop van dito

van dit alles onder ger. van Hoogland, belast met redemtiegeld van 15 gulden en leenroerig aan den Huize Nijveld, verkocht door Jan Jacob den Heer als gemachtigde van den HoogWelgeb.Heer Arnoldus Hyventus Baron van der Hemm, Hoofdschout der stad en provincie Mechelen en vrouwe Christina Theresia van der Hemm, Baronnesse Douairiere van de Beerde Meulenbeque, aan den Heer M.Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muylwijk, wonende binnen A’foort, voor den som van 6000 gulden.

AT042a019       1787– 16 Febr                   akte 2206

Jan Evertsen meerdj jongman wonende op Strijdhorst ger. Stoutenburg verkoopt 1.5 danmaat weiland in de Bloklands polder te Bunschoten.

AT042a019       1787 – 7 Maart                 akte 2211

Dirk de Goede, bouwman wonende op de Zielhorst ger. Emiclaar, leent 1600 gulden van Nicolaas Hendrik Prien å 3.5 %

AT042a019       1787 – 27 April                 akte2223

Evert Bransen weduwnaar van Evertje Hermensen, wonende op Kleyn Zandbrink ten eenre

en Aalbertje Evertsen meerdj ongehuwde dochter mede wonende op Kl. Zandbrink,

Wouter Hermse Keyser wonende op Hamersveld met Hermen Gerritsen wonende op Gr. Zandbrink als voogden over Brand Evertsen, Rijkje Evertsen en Willem Evertsen,  nagelaten mindj. kinderen met voorn Aalbertje Evertsen, erfgenamen ab Intestato van gemelde (overl) Evertje Hermensen. Hierna volgt de scheiding tussen 1e comp. en den kinderen.

Der Hofstede Kl. Zandbrink getaxeerd op 2500 gulden. Verders inventaris.

AT042a019       1787 – 24 Aug                   akte 2244

Gijsbertje Jacobs wed van Jacob Jansen wonende op Erkis, machtigd den Heer Steven Methorst, rentmeester van den Armen de Poth, om haar inboedel have en vee, koorngewassen te veilen wegens pachtschuld aan de Poth.

AT042a019       1787 – 6 Oct                      akte 2250

Testament van Jonkh Mr Wilhelmus Franciscus van der Merwen van Muijlwijck,  Dijkgraaf van den Bunschoten veen en veldendijk.

AT042a019       1787 – 29 Oct                    akte 2258

Uit akte van verklaring blijkt dat vrouwe Maria Soet gesepareerde huisvrouw van den Heer A.C.Josephe is wonende op Lambalgen ger.Woudenberg.

AT042a019       1787 – 14 Dec                   akte 2267

Mons. Frederik Husman verhuurd aan Aalt Roelofsen en Hendrikje Gerritsen echtl. wonende onder Hoogland het Erf en Goed ‘Calveen’groot 30 morgen bouw en weiland, thans gebruikt bij Arien Gerritsen.  6 jaren à 330 gulden sjaars.

AT042a019       1787 – 21 Dec                   akte 2270

Scheidinge Klaas Aartsen van Zuylen, weduwnaar van Willemijn Cornelissen, wonende op Hoogland.

AT042a020          1788 – 31 Jan                     akte 2278

Dirk Wouterse, wonende onder Stoutenburg, huurt van de Heer Gijsbert Jan Baron v Hardenbroeck van Lochorst een Huuzinge, een hoekje weiland gelegen op Heiligenberg, alsmede de maat en ’t meentje, mede daargelegen, en een hoekje weiland op de Plaats Heiligenbergzicht naast de Beukenlaan of ’t Bos. 6 jaar å 1.250 gulden jaars.

AT042a020          1788  – 23 Febr                 akte 2290

Verkoop door Juff. Johanna van Grootwede, ongehuwd, mede-erfgename van wijlen hare Moeder Juff. Christine Oudbeek, Wedw. van Evert van Grootwede, met consent van den mede-erfgenaam wegens zijn vooroverledene Huisvrouw.

De Heer Franciscus van Raalt, mitsgaders den mindjarige Christina van Raalt, dochter van den Heer Frans van Raalt en (wijle) Petronella van Grootwede:

5 morgen tabaksland en één morgen veen met Huis en schuur of achterhuis en Tabaksschuur genaamd Kleyn Emiclaar daar ten oosten, westen en noorden de erfgenamen van Jonker Hendrik Foeit, ten zuyden den west Aart Hendrikse gelegen ger.Emelaar,

koper Frederik Gijsbertsen voor 3900 gulden.

Ten tweede 1,5 morgen tabaksland gelegen achter Emiclaar oostwaards het land van ’t Erf De Klapmuts, westwaards het land van ’t Erf Kattenbroek, zuidwaards het voorn. perceel, noordwaart het land van Emiclaar,  belast met een uitgang van jaarlijks 5 gulden, welke ten eewigen dage betaald moet worden ingevolge zeker testament door Maritje Reyer Robertsdogter Wedw van Jan Jansen op den 30 Mei 1688 gepasseerd door Not. Anthony van Brinkensteyn, tot onderhoud van twee huisjes binnen A’foort in St.Agathastraatje.

Ingezet door Dirk Hartman van 1000 gulden, verhoogd door Floris Hartman met 250 gulden was provisioneel koper voor 1250 gulden.

Perceel 1 en 2 verhoogd met 10 gulden door Frederik Gijsbertsen voor 5160 gulden.

Hij deed het 2e perceel over aan Hendrik Hendriksen van Cattenbroek voor 1260 gulden.

Perceel 3: 8 mergen tabak-, bouw en weiland genaamd De Gooren, aan den Hamseweg bij A’foort in den opslag genomen door den Heer Jusette voor 6200 gulden alsmede erfgename wegens zijn huisvrouw.

AT042a020          1788  – 29 Febr                akte 2293

Gijsbert Willemse Schimmel en Maria Meijnen van Middendorp wonende op de ridderhofstad Lochhorst huren wederom in den Boerenwoning genaamd Lochorst, met 40 morgen land met daartoe behoorende schaapsdriften en heyvelden van Gijsbert Jan Baron van Hardenbroek v Lochorst. 6 jaren à 420 gulden jaars.

AT042a020          1788 – 20 Mrt                   akte 2297

Abraham Wijnands en Margarethe Ouwerkerk echt. verkopen aan Cornelia en Maria Voskuylen meerdj. ongeh. dochters wonende aan den Swartesteeg in Hamersveld een Huysinge en Herberge getimmerte en landereyen genaamd De Swartesteeg gelegen in Hamersveld.           Koopsom 2025 gulden en 10 st.

AT042a020          1788  – 2 April                   akte 2301

Gerrit en Jan van de Posthoorn geven te kennen dat hun Oom Jan Jansen Oudbeek 24 Febr. deses jaar 1788 is overleden en bij dezelf testament voor mij not. 26 Dec 1787.

Hun oom Jan Jansen Oudbeek had aan heer Gerrit en Jan vd Posthoorn geprelegateerd den Boerenhofstede genaamd ’t Klooster gelegen in Soest, voor den kooppeningen waarvoor hij testateur den hofdstede had gekocht. Zij hebben blijkens uit den acte den Hofstede aangenomen.

AT042a020          1788 – 17 April

Publieke verkoop van een zeker gebouw genaamd St Jansklooster, thans Babelsgat met een gedeelte van een tabaksschuur dien annex staand alhier aan ’t St Jans Kerkhof, strekkende van de stadswal tot aan den gemeene scheijsmuur opgehouden door verkoper op 825 gulden.

AT042a020          1788  – 25 April                                akte 2306

Voogdij-akte voor den kinderen van Elisabeth Gijsbertsen Wed. van Peel Jansen vd Wolfshaar, wonende onder Hoogland.

AT042a020          1788                                     akte 2307

Scheiding ivm 2e huw.

AT042a020          1788                                     akte 2308

Huw. voorwaarden Elisabeth Gijsbertsen Wed. en Jan Aalbertsen vd Eng, beyden wonende onder Hoogland.

AT042a020          1788  – 2 Mei                    akte 2311

Donatie (testament). Gerrit Cornelissen wedw. van Antje Jacobsen bemaakt na overlijden aan zijn zoon Willem Gerritsen den rechten keuze om 9 Danmaten land in de Slaag mits daarvoor bij dezelve scheiding in Collatie of deeling brengende een somme van 2600 gulden.

Aan zijn dochter Hendrik(je) Gerritsen getrouwd met Aart Roelofsen mede het recht en de keuze bij scheyding en deeling over te nemen het Erf en Goed genaamd Blankenveen

gelegen bij spijkerdijkje onder ger.Hoogland, conditie als boven. somma van 1400 gulden.

AT042a020          1788 – 24 Mei                   akte 2313

Jan Vrijhoef wonende op de Horst onder Stoutenburg dog staande eerlang vandaer metterwoon na ’t Hoogland te vertrekken. Hij leent van den voogden van den mind.j. kinderen van Jan van Esveld en Jannetje Kok in leven echtelieden 2500 gulden.

(Getekend Jan Jansen Vrijhoef)

Evert Wouters wonende in Hamersveld en Dirk Roelen wonende in A’foort borgen.

AT042a020          1788– 16 Juni                    akte 2318

Mees vd Lagemaat wonende in de Herberg De Mof in Leusbroek leent van Juffr Gertrudis Clara v Halteren.  1199 gulden + 18 st

AT042a020          1788– 18 juni

Heer Johan Grothe thans wonende op Ooivaarshorst verhuurd aan vrouwe Maria Soet gesepareerde huisvrouw van den Heer A.C.Josephe (wonende op de buitenplaats Nimmerdor dezen Buitenplaats met Heeren Huysing, Koetshuis, boomgaard en schuynen enz. mitsgaders al de huiscieraden. Pachtsom 199 gulden + 18 st jaarlijks 1788 – 1794

AT042a020          1788  – 27 Juni                  akte 2323

Boedelscheiding:

Gerritje Cornelissen wed. van Gerrit Evertsen, wonende op Hoogland, ten eenre

en hare kinderen, Roelof Jansen vd Beek, gehuwd met Heyltje Gerritsen, (verder) Cornelis Jan Aalt en Maria Gerritsen.

AT042a020          1788 – 1 Juli                      akte 2325

Verkoop van een huis en aparte kamer gelegen in de Goren, staande op erfpachtgrond groot 1,5 morgen sinds 13 Febr. 1735 door Richarde en Jorn Barbara Caan aan Hendrik Andriessen in erfpacht is uitgeslagen om 16 gulden.

AT042a020          1788  – Juli 13                    akte 2330

Uit akte van donatie blijkt dat de WelEdgestr.Heer Lieutenant Cornelis Augustus de Wijs woont op Hogewel ger.Hoogland.

AT042a020          1788  – Aug 1                    akte 2336           

Arien Sanders wonende op de Hofdstede Groot Stoutenburg huurt deze Hofstede weer in van de Heer Jan Francois van Lilaar, Heere van St’burg.

Boerenwoning, schuur, bergen, schaapshok. Bouw en weylanden leggende aan den noordzijde van den Eijkenlaan die loopt van den brug over de beek tot aan den Buitensingels van den Heerenhuizinge en vervolgens aan den noordzijde van den gemelde buitensingels, en aan de noordzijde van de willige laan of steeg, strekkende van den boerenhofstede tot aan ‘t land genaamd Kostverloren.

Dit land inbegrepen in den huur, de pacht 100 gulden per jaar en de derde garf van de koorngewassen, en dorsen, 4 paar welgemeste jonge hoenders en omtrent de onkosten van den Honthorsterbrug en heulen, zal men zich moeten gedragen als buren boven en beneden.

Pachttijd 6 jaren.

Moet tesamen met den huurder van Kleyn St’burg den weg of allee, van de brug tot den hessenweg onderhouden.

AT042a020          1788 – 15 Aug                   akte 2339

Den Heeren Domdeken en Capittularers te Utrecht hebben publiek verkocht den Hofstede Groot Moorst, gelegen ger. Woudenberg.

Omschrijving (de halve woning behoord en word bewoond door Jacob Hannessen Brandsen) groot 60 morgen, Bouw Wei en plaggenveld, belend oostzijde Cornelis Dirksen als eigenaar van Klein Moorst. Westzijde den Hofstede Kouwenhoven, zuidzijde het Erf Dashorst en aan den Noordzijde Middelmoorst.

Ingezet bij Evert Jacobse op 5200 gulden, verhoogd door Jacob Hannessen Brandsen met 1600 gulden, koper voor 6800 gulden.

Ten Tweede

Nog 60 morgen wey bouwland en plaggenveld genaamd Middelmoorst belend oostwaarts voorn. Corn Dirksen met Kl.Moorst. West Gr.Moorst; zuid meergemeld Corn Derksen, Noordwaarts Evert Bransen als eigenaar van Kleyn Zandbrink.

Den huijzinge op deze hofstede in eigendom van den bewooner Geurt Jacobsen.

Ingezet door Aart Jacobse op 6000 gulden, verhoogd door niemand, opgehouden door de Heeren verkopers.

AT042a020          1788  – Aug 22                  akte 2342

Aart Hubertsen Kooij, wonende op nabes. Erf, huurt wederom in van de Heer Jan Fr. Van lilaar, Heer v St’burg het Erf en goed Huis Hof en Hofstedeen landerijen genaamd Kleijn Stoutenburg, uitgezonderd het land aan de Beek genaamd ’t Houwertje, waartegen den Huurder zal hebben een gedeelte van den Rietakkers die nog geen bos zijn.           

6 jaren à 250 gulden, 4 paar jonge Hoenders en den onkosten van de Honthorsterbruggen en de heulen.

AT042a020          1788  – 24 Aug                  akte 2343           

Testament, akte van opening van het testament van Juffr. Engeltje van Ommeren, van dato 21-7-1778  J.J. en E.J.van Ommeren wonende in Arnhem.

AT042a020          1788  – 28 Aug                 akte 2344

Klaas Wulfertsen Lagerweij huurt weer in van Juffr. Gerti Clara van Halteren, den boeren hofstede ‘Oudenhorst’ gelegen in Woudenberg.             6 jaren à 350 gulden jaars.

AT042a021          1789      11 januari           akte 2371

Verkoop door de erfgenamen uit de goederen van Christina Hooft van Huisduinen den heer Horsius Hooft van Huisduinen wonende te Utrecht voor 1/5 portie juffr Hadewine en Elisabeth Caan, Wonende in Amersfoort tesamen voor 2/5 portie. Jan Rutten gehuwd met Beatrix Hooft wonende op t Vliet ger Stoutenburg voor 1/5 portie. Willem van Hamersveld gehuwd met Aaltje Hooft voor 1/5 part erfgenamen ab intestato van de eerzame christina Hooft van Huisduinen in Hamersveld overleden. Opveilen en verkopen een huizinge hof en hofstede 2 schuurtjes en een berg en tien morgen bouw en weiland van welk land een danmaat bij vernieuwing in erfpacht uitgeslagen is aan Theunis Thijsen voor f 8 sjaars volgens erfpachtbrief van 25 januari 1774 voor notaris Anthony Voskuyl strekkende van den Berg Wetering af tot aan de Allandse Wetering toe aan de zuidzijde mejuffr Geertr Clara van Halteren en aan de noordzijde de zogenaamde verbrande hofstede. Wordende deze hofstede volgens huur cedulle van 8 juni 1783 voor notaris Voskuyl gepasseerd met zeven morgen bouw en weiland 1 buitendeur annex kamer aan t huis door den overledene bewoond geweest alsmede buiten het houtgewas t welk ter dispositie van de eigenaar blijft. In huure gebruikt bij Eldert Woutersen van Louwerenburg tot petri Mai 1790 dus nog een jaar om f 100 moetende de huurder daarboven en in t geheel betalen alle de ongelden zoo reeel als personeele uit deze hofstede gaan ook al zoude gemelde huurder zoo veel boomvruchten moeten leveren als den overledene eigenaresse Christina Hooft voor hare consumptie nodig had waaromtrent den koper zig met zijn huurder dit jaar bij schikking zal moeten verstaan. Wordende deze hofstede verkocht op de last van een restant kooppenningen van f 2200 daarinne van ouds staande waarvan het St Elisabeth gasthuis in Amersfoort ingevolge koopcontract van 24 december 1732 voor notaris Abraham van Bemmel en getuigen gepasseerd onder approbatie van de achtbare heeren regeerders van deze stad door koop den eigendom bekomen heeft en waarvan op 22 februari ten behoeve van voornoemde gast of ziekenhuis aan renten moet worden betaald f 70 wel voor rekening van den a.s. kooper zijn van af 22 februari laats leden. Het kapitaal kan door koper ten allen tijden worden afgelost ten minsten met f 500 telkens mits daarvan 3 maanden te voren waarschouwing doende conform den koop conditie van voornoemde hofstede tussen den heer dijkgraaf Johan van Zevender? Als verkoper en den heer Cornelis Hooft van Huisduinen als koper op den 4 december 1674 onder den hand dog ten overstaan van Antoni vd Wal en den notaris Cornelis van Dael opgericht en gepasseerd waartoe men zig ten deze voor zoo veel des nood refereerd.

Verongeldende dit perceel tegens:

Drei morgen en outschild 6-11-12

In reeel mergengeld met gadergeld 3-3-

Personeel utsa?? 2-7-4

Enkel huisgeld met gadergeld -4-4

Dubbel utsa?? -4-4

Haardstede en ovengeld 1-11-8

Dus in alles boven slaperdijkgeld en buurlasten 14-2

Aan schrijfgeld f 10-10

Trekgeld f 10-10

Ingezet bij Pieter Methorst op f 2625

Verhoogd door Jacob Jansen Tolboom met f 10 koper voor f 2635

 Borgen Jan Jansen Tolboom en Peter Klaassen.

AT042a021          1789      14 januari           akte       2372

Akte van beraad waarin hij geeft te kennen dat op den 8e dezer maand januari 1789 in Hamersveld is overleden Christina Hooft van Huisduinen zijn nicht en verklaard met goedvinden van eenige verdere nabestaanden vd overledene te zorgen voor de begravenis maar zich verder niet met den boedel te bemoeien dit wil hij nog in beraad houden.

AT042a021          1789      20 januari           akte 2376

Verklaring van Gerrit Jansen wonende aan de Brand ger Emiclaar dat des 17e dezer maand 1789 ten zijner huize was overleden Jan Jansen (hoeder van comparants overledene huisvrouw) welke ruim zes jaren bij hem heeft ingewoond.

AT042a021          1789      23 januari           akte 2379

Testament van Herman Gerritsen en Aaltje Jans wonende op Groot Zandbrink buurtschap Snorrenhoef op de langslevende.

AT042a021          1789      23 januari           akte 2387

Publieke coopconditie van den kinderen en erfgenamen van de wed. Hendrik Geurtsen Kuyer op den 20 februari verkocht twee percelen vaste goederen.

I) 3 mergen bouwland met huizinge onder ger Hoogland bij den Overzeldertseweg

II) een hoekje grond gelegen bij den Coelhorsterweg ter zijde van de ouden weg

Perceel I gekocht door Teunis H Kuyer voor f 2400. Geurt Hendriksen Kuyer, Jan Hendriksen Kuyer, Theunis Hendriksen, Reyer Jansen gehuwd met Jannetje H. Kuyer, Evert Helmerden gehuwd met Geertje Kuyer, Frederik Gijsbertsen gehuwd met Gijsbertje H. Kuyer en kinderen.

Aart Maasen gehuwd met Stefania H. Kuyer alsmede voornoemde Jan Hendriksen Kuyer als voogd van den onmundige kinderen van wijlen Odilia Hendriksen Kuyer (met namen Jan, Hendrik en Cornelis Schothorst) door Cornelis Schothorst bij haar in echte verwekt, te samen kinderen. Kindskinderen en schoonkinderen mitsgaders erfgenamen ab intestato van den wed. Hendrik Geurtsen Kuyer.

AT042a021          1789      6 maart                akte 2392

Gerrit Jansen weduwnaar van Gerritje Jansen onder Emiclaar verhuurt aan Gerrit Evertse Schimmel en Maria Gerritsen meerdj jongeman en jonge dochter eerste wonende ger Hoogland en tweede onder Emiclaar een huizinge met tabaksschuur en ses morgen land staande en gelegen aan t Bruggetje onder Emiclaar.

AT042a021          1789      8 maart                               akte 2394

Justus Hoofd van Huisduinen verhuurd aan Dirk van Zijl (anders genaamd Dirk van Ziel) wonende op t Vliet onder ger Stoutenburg 4 morgen lands gelegen aan t Vliet strekkende van t Vlietsewegje tot achter het land van den heer Borsele toe. Daar aan den eene zijde het vaarwegje of steegje gebruikt bij den huurder van den hofstede t Vliet en aan den andere zijde en erfgenamen van juffr Gerarda Preys van Dolre, in leven weduwe van den heer Theodorus van Lilaar. Dit voor een tijd van zeven en veertig jaar 1789 – 1836 jaarlijks f 42

AT042a021          1789      13 maart             akte 2396

Pieter Methorst als gemachtigde van vrouwe Clara Elisabeth van Dam wed en boedelhoudster van de heer Laurens Grothe in leven oud bewindhebber van westindische compagnie ter kamer Amsterdam verkoopt aan Nicolaas Hendrik Priem een huis in Amersfoort.

AT042a021          1789      19 maart             akte 2397

Testament Jan Willemsen vd Lodijk en Dirkje Jansen Tolboom echtelieden wonende op de Lodijk ger Hoogland.

AT042a021          1789      10 april                akte 2402

Jacobus van Huysteen verhuurd aan huurder Hendrik Willemse meerdj en Trijntje Theunissen wed van Peter Hendriksen thans bruid en bruidegom wonende op de nabeschreven hofstede deze hofstede gelegen onder Emiclaar partijen bekend 6 jaren a f 130 sjaars.

AT042a021          1789      22 mei                 akte 2406

Mees Jansen Ravensloot en Jacob vd Haar armeesters van den ger Leusden c.s. verklaaren in die qualiteit voor haar en haare successeuren verhuurt te hebben aan Evert Jansen van Voskuilen den hofstede Klein Donkelaar 6 jaren a f 150 sjaars.

AT042a021          1789      29 mei                 akte 2408

Akte van scheiding van de erfgenamen kinderen van den wed Hendrik Geurtsen Kuyer zie akt 7387.

AT042a021          1789      29 mei                 akte 2409

Akte van scheiding tussenden heeren Justus Hoofd van Huisduinen Jacobus Hoofd van Huisduinen dezen wonende in Amersfoort en Franciscus Josephus van Lilaar wonende thans op zijn buitenplaats Wijnbergen onder ger Asschat teven voogd over zijn mindj kind Theodorus Johannes van Lilaar en weduwnaar van Beatrijs Hoofd van Huisduinen ivm de scheiding van den goederen van wijlen vrouwe Maria Verweij wed van den heer Hendrik Hoofd van Huisduinen betreffende een plegte van een som van f 1000 gepasseerd de 12 december 1787 voor notaris Jan Both Hendriksen.

AT042a021          1789      15 juli                   akte 2416

Arnoldus Heyman  verhuurd aan Hannes Jannenberg de hofstede genaamd de Duijst met 6 a 7 mergen daarbij behorende gelegen onder ger Emiclaar door huurder reeds gebruikt 7 jaren a f 54 sjaars en acht schepel aardappelen.

AT042a021          1789      17 juli                   akte 2417

Abraham van As wonende op het erf en goed genaamd Groot Rossenberg huurt dit erf weer in van mejuffr Geertrudes Clara van Halteren ook het erf en goed Klein Rossenberg annex den voor?? Hofstede (gelegen in Hamersveld) 12 jaren 1790 – 1802 a f 300 sjaars en vier jonge hoenders.

AT042a021          1789      17 juli                   akte 2418

Mattheys (Thyssen)/Thomassen, Wonende op de hofstede genaamd den Oudenhoeff huurt deze hofstede van de heer Mathias Sas Raad en schepen van Amersfoort zoals deze hofstede verscheydene jaren gebruikt is geweest door zijn vader Thomas Thysen  (uitgezonderd den boomgaard) gelegen onder den ger Emiclaar 6 jaren a f 390 sjaars en 2 paar hoenders en ½ vierel boter.

AT042a021          1789      24 juli                   akte 2421

Theunis Aalbertsen wonende op de nabeschreven hofstede genaamd Rozenburg (Rozendaal) gelegen in Hamersveld bij de Swarte Steeg op de hoek van den Asschatterweg huurt deze hofstede weer in van Carel van Coeverden 6 jaren a f 240 sjaars.

AT042a021          1789      16 augustus       akte 2428

Evert Reyersen wonende aan den Mossel ger Stoutenburg verklaar van den weledel gestr heer Gerrit Willem van Oosten de Bruijn raad en schepen van Haarlem als eigenaar van Randenbroek voor 2/3 part en van den heer Justus Hoofd van Huisduinen als geerfde van 1/3 part gehuurd te hebben de tolhekken over den nieuwenweg bij t Vliet op Hamersveld voor 6 jaren a f 99 en 19 stuivers sjaars.

AT042a021          1789      18 augustus       akte 2430

Testament Nicolaas Hoofd van Huisduinen RK pastoor te Amersfoort universeele erfgenaam zijn eerwaarde neef Justus Hoofd van Huisduinen z v Aloisius Hoofd van Huisduinen wonende te Utrecht.

AT042a021          1789      21 augustus       akte 2433

Testament Jan Hendriksen en Geurtje Frederiksen wonende op t Hoogland ger Emiclaar.

AT042a021          1789      25 september   akte 2446

De heer Isaac Scheltus heere van Leusden verhuurt aan Jan Jansen de hofstede Groot Loevesijn??? 6 jaren a 3 jaren voor f 300 en de laatste jaren voor f 350

AT042a021          1789      9 november      akte 2459

Geurt Evertse Schimmel laatst gewoond onder Emiclaar huurt van Dirk van Amerongen een herberge gelegen buiten den Bloemendalse Poort.

AT042a021          1789      4 december       akte 2465

Akte van beraad van den hoog welgel. Heer Jacob Casper Foeyt, Wonende op Emiclaar ivm overlijden van zijn broeder Gijsbertus Flores Foeyt (overleden dezen morgen op huize Emiclaar).

AT042a021          1789      10 december    akte 2468

Verklaring van Willem Reyertsen wonende onder ger Duyst de Haar in Zevenhuizen dat hij schuldig is aan pachtpenningen aan Dilia Spoor wed van Hendrik Musman f 542

AT042a021          1789      21 december    akte 2469

Franciscus van Nimwegen en Otto den Vaal inw van Amersfoort verhuren aan Arien Gerritsen den hofstede Isselt 6 jaren eerste 5 jaren f 400 en laatste jaar voor f 399

AT042a021          1789      29 december    akte 2471

Verkoop van 5/6 portie van de hofstede Leijenhorst onder Hoevelaken. Koperesse de vrouwe van Hoevelaken voor f 6000

AT042a022          1790      21 januari           akte 2476

Huwelijkse voorwaarden Jacob Jansen Tolboom jonegman wonende in Hamersveld en Jannetje Jacobsen wonende in de Birkt ger Isselt aanbreng bruidegom f 2.500 bruid f 400.

AT042a022          1790 28 januari                akte 2479

In akte van deze obligatie vermeld grove en smalle thiend uit vijf viertelen land gelegen aan de Steenenbrug te Hoevelaken en gaande uit erf Leydenhorsten van t erf de Glind door den heer comparant onlangs aan mevrouwe van Hoevelaken voor gemelde somme verkogt.

AT042a022          1790      18 februari         akte 2487

In deze akte procuratie vermeld Hermanus Ketelaar meester timmerman te Amsterdam

AT042a022          1790      3 april                  akte 2490

Geoge Philip Ittman huurder van 4 morgen weiland gelegen in de groenesteeg.

AT042a022          1790      7 april                  akte 2492

Peter Wulfertsen weduwnaar van Weijntje Aartsen vd Kortelet wonende op Coelhorst ger Hoogland ten eenre Jan Hendriksen wed van Jannetje Petersen vader en voogd over zijn mindj kinderen wonende in Overzeldert. Aart Petersen meerdj thans bruidegom wonende bij zijn vader den eerste comparant Jan Hendriksen Verhey en Aaltje Petersen echtl medewonende op Coelhorst. Aalbert Hendriksen gehuwd met Dirkje Petersen ivm haar zwangerschap niet aanwezig ten andere zijde. Geven te kennen dat op Coelhorst was overleden bovengenoemde Weyntje Aartsen (nog een zoon van Dirk Petersen was in het buitenland) Comparant ten eenre Peter Wulfertsen maakt onder goedvinden van de andere comparanten een contract met zijn zoon Aart Petersen en zijn bruid (naam niet genoemd) om den boedel met zijn vader voort te zetten en zijn vader te onderhouden. Na overlijden van hunne vader mag den comparant Aart Petersen en dan zijne echtgenoot den broerderije en boedel laten taxeren en naar keuze overnemen.

AT042a022          1790      16 april                 akte ….

Testament Hendrik Hendriksen en Neeltje Aartsen van Roemen Echtelieden wonende op Kattenbroek ger Hoogland.

AT042a022          1790      19 april                akte 2497

Gerritje Helmerdsen wed van Evert Reyersen wonende in de Mossel ger Stoutenburg ad zwarteweg ten eenre en Theunis Hendriksen Keujer? Wonende op Hoogland ten andere. Eerste comparant toen nog levende echtgenoot had verkocht aan 2e comparant 5 danmaten polderland gelegen in den Burger maten dijkkaart 418 en 449 noordzijde den koper koopsom f 500. De koopakte wordt hier na overlijden van Evert Reyersen gepasseerd.

AT042a022          1790      23 april                akte 2499

Theys Jansen wonende in Stoutenburg huurt van de heer Anthony Methorst als vicaris van de 2e part en van den heeren superintendenten voor eenderde part het vicarye erf en gioed den Oldenrijst ger Stoutenburg 6 jaren a f 150 sjaars en lasten.

AT042a022          1790      1 mei                    akte 2503

Gerritje Helmerden wed van Evert Reyersen wonende in de Mossel. scheidinge.

AT042a022          1790       1 mei                    akte 2504

Dito obligaties tbv Maria Cornelia Sasje? Wed van Dirk Ryksen wonende te Ravensteyn groot f 500

AT042a022          1790      2 juli                     akte 2520

26 juni 1787 overleden onder ger den Duist Errisje Albertsen van Brinkensteijn nalatende hare man Peter Jacob van Rossenberg en 4 mindj kinderen Jacob Albert Hendrik en Jan. Peter Jacob Rossenberg treed weer in derde huwelijk hierna akte van scheiding met zijn 4 minderjarige kinderen voogden waren Hendrik Albertsen van Brinkensteijn wonende onder Hoogland en Lambert Jacobsen van Rossenberg wonende te Stoutenburg den eerste oom Maternel en den tweeden oom Paternel.

AT042a022          1790      2 juli                     akte 2521

Testament Willem Jansen en Antje Teunis wonende op Calveen ger Emmiclaar.

AT042a022          1790      9 juli                     akte 2522

Huwelijkse voorwaarden Peter Jacobsen van Rossenberg weduwnaar van Errisje Albertsen van Brinkenstein eerder van Ariaantje Gerritsen wonende onder ger Duist de Haar in Zevenhuizen en Gijsbertje Rijksen Kleynveld meerd ongehuwde dochter wonende op Doresteijn in de vrijheid van Amersfoort.

AT042a022          1790      25 juli                   akte 2529

Monsr. Jacobus van Huisteen? Inw van Amersfoort verhuurd aan Wulfert Hoefsloot den huizinge en herberg Klaarwater aan den Randenbroekerweg over Metje? Bleek in Amersfoort 6 jaren a f 56 sjaars.

AT042a022          1790      8 september     akte 2540

Pieter Jacobus Visscher Raad en oudschepen deze stad verhuurd aan Heymen Werneke en zijn minderjarige zoon Cornelis Werneke welke zijn zoon het zal gaan gebruiken de heere huizinge annex daghuurderswoning en 5 morgen tabaksland met luiken kisten in schuren gelegen in Hamersveld genaamd Groenhouten tans nog gebruikt door eersten comparant 6 jaren a f 612 sjaars.

AT042a022          1790      10 september   akte 2542

Huwelijkse voorwaarden Aalbert Geurtsen ten Bosch en Gerritje Helmerden wed van Evert Reyersen wonende in den Mossel bijde wonende in Stoutenburg.

AT042a022          1790      18 september   akte 2543

Gerrit Albertsen van Brinkensteijn wonende op t erf Kleyn Hoolhorst huurt dit erf weer in van Carel van Coeverden oud burgemeester dezer stad gelegen onder Stoutenburg niet ingebrepen den nieuwe kamer het boomgaardje en de gegraven kom en het sparrenbos en eikenhout 6 jaren a f 395 sjaars.

AT042a022          1790      24 september   akte 2544

Gerrit Elbertsen wonende op een zekere boerenhofstede in Zevenhuizen huurt dit erf weer in van Odilia Spoor wed van Hendrik Musman 6 jaren a f 160 sjaars.

AT042a022          1790      17 oktober         akte 2545

Justus Hoofd van Huisduinen verhuurd aan de heer Hendrik Terhorst notaris te Utrecht en Wijnand Hendriksen wonende op Randijk 2 hoeken tabaks of bouwland gelegen bij en over de tabaksschuur van de heer verhuurder aan de swarte of nieuwe Hamersveldseweg bij t Vliet ger Stoutenburg 6 jaren a f 160 sjaars.

AT042a022          1790      15 november    akte 2550

Testament van jonkheer Meester Wilhelmus Fransiscus van der Merwe van Muilwijck

AT042a022          1790      5 november      akte ….

Hendrik Albertsen van Brinkensteyn thans eigenaar van het erf de Geer ger Emiclaar accoord met Justus Hoofd van Huisduinen omtrent overweg langs het heiveld van den heer Justus Hoofd van Huisduinen specteerende tot zijn erf en goed genaamd de Geer naar de Achterduisterweg.

AT042a022          1790      21 december    akte 2562

Verkoop door de executeuren Gerrit vd Posthoorn em Johannes Fransiscus vd Bergh van de goederen van Hendricus Oudbeek. Overleden 10 april 1790 een vierel tabaksland met schuur groot 35 gebinten met luiken en kisten en een huizinge staand aan dee Hoge Weg op de hoek tweede steeg van agteren den wetering. Oostzijde het volgende perceel opgehouden op f 3200 nog meerdere percelen tabaksland en schuren verkocht. Het 13 perceel een huizinge annex kamer met nog twee annexe anderen onlangs nieuw getimmerde woningen daar bij staande van ouds genaamd Prinsen Hofstede gelegen in ger Asschat aan en langs den Heiligenbergerweg lopende na de herberg en het logement de Swarte Steeg met opgaande eiken boomen. Bogaard enterij bouwland en bos strekkende van de dwarsweg agter Heiligenbergzicht tot aan de Hamersveldseweg. Koper notaris Gerrit Vogelsang voor f 4320.

AT042a022          1790      23 december    akte …..

Den heer Pieter Jacobus Vischers verkoopt aan den heer Geurt van der Bogaard procureur dezer stede de buitenplaats Groenhouten bestaande uit heere huizinge hof en hofstede met annex kamer of daghuurderswoning tabaksschuren met toebehoren gelegen in Hamersveld in huure bij Heymen Werneke en zoon koopsom f 8000.

AT042a023          1791      24 januari           akte 2571

Huwelijkse voorwaarden den heer Otto Scheltus meerj jongeman rentmeester van de Tertien der Vicaryen schout en gadermeester van Leusden en mejuffr Sophia Geertruida van Coeverden midj dochter van Carel van Coeverden

AT042a023          1791      11 februari         akte 2576

Mor Aalbertsen magtigd den heer Otto Scheltus rentm der Vicarye om van Hendrik Post bewooner van de huizinge het Vliet in den minne afrechten te vorderen den verschuldigde huurpenningen of aanstaande zomer zijn korengewassen op de hofstede t Vliet te verkopen.

AT042a023          1791      11 februari         akte 2577

Testament op de langstlevende Elderd Woutersen van Louwerenburg en Geertje Jansen van Rossenberg wonende in Hamersveld.

AT042a023          1791      15 februari         akte 2579

Dirk Jansen wonende op de hofstede de Zuidwind ger Leusden huurt de hofstede weer in van Arnolda Werneke wed Nieuwland 6 jaren a f 220 en boter.

AT042a023          1791      20 maart             akte 2587

Justus Hooft van Huisduinen verhuurd aan Joseph Scheepers woonachtig aan den zwarte of nieuwe Hamersveldseweg een huizinge met hof en boomgaard nevens twee hoekjes land gelegen aan den zwarte of Hamersveldseweg 6 jaren a f 52 sjaars.

AT042a023          1791      2 juni                    akte 2603

Evert Woutersen van Rossenberg wed van Maria Geurtsen van Emiclaar geeft met goedvinden van zijn andere kinderen volgens een tract van 16 juni 1783 voor notaris Anth Voskuyl den inboedel have en vee over aan zijn zoon Wouter van Rossenberg allen wonende in Hamersveld Gr Capel uit kragte van gemeenschap de helft compreteerende dus voor de wederhelft moeten voldoen de som van f 750 blijft verder huurder van de hofstede. Terzelvertijd compareerden Johannes Petersen woonende op de Wetering gehuwd geweest met wijlen Hendrikje van Rossenberg als vader en voogd over zijn minderj kinderen en Abraham van Asch mede woonende in Hamersveld en voornoemde Wouter van Rossenberg als voogden van de mindj kinderen van Agnes van Rossenberg gehuwd geweest met Gijsbert van Asch. Voorts Jan Gerritsen en Aaltje van Rossenberg wonende aan de Grift ger Leusden en Jan Jansen Vrijhoef met Geurtje van Rossenberg wonende in de Slaag ger Hoogland samen caveerende voor het mindj kind van Jacobus van Rossenberg genaamd Evert van Rossenberg.

AT042a023          1791      15 juli                   akte 2610

Teuntje Meertense wed van Maas Jansen woonende op het erf de Geer ger Emiclaar huurt dit erf weer in van Justus Hooft van Huisduinen 6 jaren a f 172 sjaars.

AT042a023          1791      31 juli                   akte 2613

Testament Arnolda Werneke wed van Hendrik Nieuwland koopvrouw in lakens.

AT042a023          1791      8 september     akte 2615

Cornelis Hendriksen van Hamersveld wonende in Amersfoort huurt van de heer burgemeester der stad het Vicareije goed t Vliet onder Stoutenburg thans nog gebruikt bij Albertse 6 jaren a f 130 sjaars.

AT042a023          1791      20 september   akte 2618

Uitgebreid testament van mej Geertruida Clara van Halteren.

AT042a023          1791      7 oktober           akte 2626

Anthonij Hendriksen wonen op t erf en goed den Lange Oort ger Hoogland huurt deze hofstede weer in van de heer Gerhard Hendrik Hakfort eigenaar 6 jaren a f 260 sjaars.

AT042a024          1792                                     akte 2649, 2650 en 2684

Uitgebreid testament van Carel van Coeverden oud burgemeester van Amersfoort anno 21 sept 1787 en 4 dec 1787 C. Suijck.

AT042a024          1792      10 februari         akte 2659

Hannes Theunissen (Voskuilen) wonende in Hamersveld verhuurd aan Jan en Jacob v Buuren 8 morgen weiland gelegen op Isselt aan de Eem. Bepalingen huurders mogen het niet hooien alleen met koebeesten weiden geenssids met schapen en niet meer dan twee paarden in mogen doen lopen mids den stront door t land werkende 6 jaren f 275 sjaars.

AT042a024          1792      20 juli                   akte 2685

Cornelis Gijsbertsen huurt weder opnieuw in het erf en goed de Driftakker van den heer Anthonie Methorst oud burgemeester en mejuffr Marg. Methorst groot 16 morgen gelegen onder Leusden en Stoutenburg 6 jaren f 175 sjaars boven personeele morgengeld e halve haardstedegeld.

AT042a024          1792      22 juli                   akte 2686 en 2687

fam Vischers donatie en transport.

AT042a024          1792      31 augustus       akte 2794

Scheidingen van den erfgenamen kinderen van Tomas Thijsen en Rijkje Frederiks in leven echtelieden gewoond op den Hooft ger Hoogland. Aart Steenbeek en Marg Thomassen w I Amersfoort ten eenre Thijs Thomasse w. a. den Hooft en Jan Hendriksen won op de Klapmuts ger Hoogland. Thijs Thomassen als voogd van de mindj Willem, Aaltje en Jan Thomassen. Alles betreffende den inboedel have en vee.

AT042a024          1792      8 september     akte 2697

Frans Jansen Valet en Elisabeth Willemse echt vernietigen hun huwelijkse voorwaarden en zijn met Hendrik Cornelissen van den Horst overeengekomen dat zij na hun overlijden schenken aan hem hunne huissieraden have en vee en verkopen hun huis en hofstede met de landerijen gelegen bij den Hogen Haard ger Hoogland ten oosten den Malen ten zuiden Willem van Geyn ten westen den opvolger van Mathuys Ottersporn?? Noordwaarts den Hoogen Haard koopsom f 600

AT042a024          1792      4 oktober           akte 2701

Jan Pothoven en Helena Withoos echtl wonende in Hamersveld verkoopt aan Machiel van Doornik koopman alhier een huizinge hof en hofstede groot omtrent een ½ morgen gelegen in Hamersveld aan den eene zijde den heer procureur Geurt vd Bogaart aan de andere zijde Benjamin Cohen uitgezonderd den tabaksschuur dit verkogte staande behorende aan Benjamin Cohen die hiervoor jaarlijks f 4 erfpacht betaald. Het gekochte is belast met een kapitaal van f 1.000 a 3 ½ % ten behoeve van Jan Staal. De publieke weg voor het huis moet door den eigenaar vd plaats Groenhouten onderhouden worden. Koopsom f 1.300

Akte 2705 M van Doornik verhuurt het aan Jan Pothoven uitgezonderd opkamer aan de zuidzijde 42? Jaar a f 60

AT042a024          1792      3 oktober           akte 2702

verhuur van het Witte Bergje

AT042a024          1792      26 oktober         akte 2704

Mees Jansen Ravensloot en Jan vd Haar armmeesters v Leusden verhuren voor haar en haar succeseuren het erf Kaal Donkelaar buurtschap Donkelaar 6 jaren a f 44 sjaars te betalen aan de armmeesters.

AT042a024          1792      27 oktober         akte 2705

Verkoping van eenige gronden van wijlen Carel van Coeverden.

AT042a024          1792      25 november    akte 2709

Thijmen Gijsbertsen wed van Maria Hannessen wonende in Hamersveld stelt tot voogden aan over zijn minderjarige kinderen zijn broeder Hendrik Gijsbertsen en zwager Cornelis Toonen wonende op de Lodijk ger Hoogland getekend verklaard door zijn ziekte niet te kunnen schrijven.

AT042a025          1793      24 januari           akte 2718

Scheiding erfgenamen Evert Woutersen op de Capel in Hamersveld.

AT042a025          1793      1 februari           akte 2720

Monsr. Frederik Musman verhuurd aan Aalt Roelofsen wonende op de nabije erf genaamd Calveen groot omtrent 30 morgen bouw als weiland op Hoogland uitgezonderd den zogenaamde Kooij welke verhuurder aan zich behoud 6 jaren a f 340 sjaars. De verhuurder moet 2x per jaar met de zijen met paard en wagen gehaald en thuisgebracht worden.

AT042a025          1793      2 februari           akte 2721

Willem Wilemsen wonende op de Bik verkoopt aan Reyer Gijsbertsen wonende op Spijkerdijkje een huisje en berg waaraan 12 jaar huur.

AT042a025          1793      25 april                akte 2734

Testament van gestr. Heer Jan Guiliam Temminck, oud capitain ten diensten dezer landen wonende op Zielhorst ger Hoogland Emiclaar.

AT042a025          1793      26 april                akte 2737

Boeldelscheiding Hendrik Hendriksen met Aalbertje Evertsen en dezelve Aalbertje Evertsen wonende in den Kieften Pol ger Stoutenburg. Brand Evertsen meerdj m. en Rijkje Evertsen meerd jjd wonende op Kleyn Zandbrink ger Leusden mitsgaders Herman Gerritsen wonende op Groot Zandbrink en Wouter Harmsen Keyser wonende in buurtschap Hamersveld en qq als door den Hove van Utrecht aangesteld als voogden over den mindj Wilhelmus Evertsen. Comparanten te kennen gevende dat ruim een jaar geleden op de hofstede Kleyn Zandbrink buurtschap Snorrenhoef onder Leusden was overleden Evert Brandsen wed van Evertje Hermense nalantende zijn voornoemde kinderen Albertje Brand Rijkje en Wilhelmus welke tot dusverre deb boedel gemeenschappelijk hadden blijven posseren regeren en administreren. Dan dat het de twee 1e comparanten Hendrik Hendriksen en Aaltje Evertsen echtl niet langer gelegen was den boedel gezamenlijk te behouden en den verdere comparanten in prive en q u ook niet genegen waren daarinne en mede te continueren. En alle genegen waren ten aanzien vd twee eerste comparanten een vierde portie in de nabeschreven goederen te scheijden en te deelen mitgaders den gemeenschap in den bouwerij en koeienhouderij te eindigen zoodat den twee eerste comparanten hun gerechte aandeel bij uitkoop te voldoen. Den inventaris werd opgemaakt en geschat op f 1.666 waarvan lasten f 136 – 2 werden afgetrokken over f 1.529 – 8 st. de twee eerste comparanten werd hun portie uitgekeerd a f 482 en 7 st. 82 wordt direkt uitgekeerd en de overige f 400 tegen 3% tot opzegging toe. De andere comparanten broeders en zuster krijgen toegescheiden den geheele boedelhave en vee. De hofstede en landerijen blijven nog van allen gezamenlijk.

AT042a025          1793      12 mei                 akte 2740

De kinderen erfgenamen van wijlen Willem Jacobse van Beek en Gerritje Wolleswinkel gewoond hebbende op de hofstede Vrijburg bij Heiligenberg onder den ger Asschat verdeelen een eiken elsen en essenbos met een eikenlaan naar de zwarteweg groot omtrent 2 1/2 morgen gelegen onder ger Stoutenburg bij den Mossel omtrent het houten huisje genaamd Gaelkop. De kinderen en aangetrouwde waren Reyer Pothoven en Jacobje van Beek echtl wonende in Hamersveld, Johannes van Beek wonende aan het eerste hek bij Heiligenberg, Cornelis van Beek thans wonende op Waterdaal, Jan van Beek meerdj jongeman wonende bij fam Wolleswinkel op MetjesBleek, Brand Hienekamp en Klaasje van Beek echtl bij Bavoort, Gerrit van Beek wonende in Hamersveld, Willem van Beek meerdj ongehuwde jongeman wonende bij zijn voornoemde broeder Johannes ten eenen en Huibert Jacobse van Beek en Frans Wolleswinkel ten andere zijde.

AT042a025          1793      10 augustus       akte 2764

Juffrouw Arnolda Werneke, wed Hendrik Nieuwland, legt arrest op de boedel en have en vee van Dirk Jansen wonende op en huurder van hare hofstede de Zuidwind. Tevens ziet hij van verdere huur af.

AT042a025          1793      23 augustus       akte 2776

Hendrik Aalbertsen van Brinkensteijn wonende op de Geer bij den Brand ger Emiclaar verhuurd aan Willem Aartsen aldaar mede woonachtig 200 roeden land genaamd het Heistuk gelegen naast het erfpacht goed van Floor Hartman met den halve weg van den Heisteeg voor 3 maal 10 jaren en daarna voor hem of zijn erfgenamen in erfpacht.

AT042a025          1793      15 november    akte 2781

Den heer Fransiscus Josephus van Lilaar wonende op Wijnbergen ger Asschat verhuurd aan Gerrit Jacobsen wonende op Grimmersteyn onder ter Eem een hofstede met landerijen groot omtrent 33 danmaten gelegen in neder Zeldert thans bij de huurder bewoond en gebruikt 6 jaren f 310 sjaars. Getekend Gerrit Jacobsen wonende op Grimmersteyn ter eem.

AT042a025          1793      27 december    akte 2785

Dirk Wouterse wonende onder ger Asschat huurt van Isaak Scheltus als gemachtigde van Gijsbert Carel van Hardenbroek van Lockhorst een huisje en een hoekje weiland gelegen op Heiligenberg als meede de maat en het meentje en nog een hoekje land op de plaats Heyligenbergzicht naast den beukenlaan of het beuken bos gelegen reeds door huurder gebruikt 6 jaren a f 125 sjaars.

AT042a026          1794      10 januari           akte 2786

Reyer Gijsbertsen wonende onder den gerechte van t Hoogland huurt weer in van de erfgenamen van heer Justus Hooft van Huisduinen een hoekje bouwland en driestland van t erf Wede gelegen aan den Birk 12 jaren om f 28 sjaars.

AT042a026          1794      19 februari         akte 2792

Cornelis Frederik d’ Yvoij procuratie.

AT042a026          1794       27 februari         akte 2795

Cornelis Frederik de Hangest gezegd d’ Yvoij zoon van de heer Maximiliaan d’ Yvoij in leven raad in de vroedschap van Utrecht toekomende bruidegom en jonkvrouwe Susanna gravinne van Aumale d.v. Jac P. graaf van Aumale en vrouwe Jacoba Cornelia de Geer. Onderteken door acht personen en ook door ieder persoon gezegeld met lak dus 8 zegels.

AT042a026          1794      7 maart                akte 2796

Klaas Wulfertsen Lagerweij bruiker van de hofstede Oudenhorst groot 40 morgen onder Woudenberg huurt deze weer in van mej. Geertruida Clara van Halteren 6 jaren a f 375 sjaars en 6 hoenders.

AT042a026          1794      7 maart                akte 2797

Hendrika Aalbertsen v Brinkensteijn wonende te Hoogland verhuurt aan Gerrit Aalbertsen v Brinkensteijn in Stoutenburg en aan Wouter Dirksen wonende in Leusbroek 5 danmaat hooi en weiland onder Bunschoten aan de Bisschopweg 6 jaren a f 55 sjaars.

AT042a026          1794      6 maart                akte 2798

 Nicolaas Hendrik Priem eigenaar van 3 morgen tabaksland en schuur annex kamer genaamd de 3 morgen gelegen onder ger Emelaar en Isaak Bos huurder deze grond overeenkomst beeindiging huurcontract wegens huurschuld over de jaren 1791-92-93

AT042a026                                                         akte 2802

Verhuur van bovengenoemde 3 morgen.

AT042a026          1794      14 maart             akte 2804

Thymen Jansen vd Vuurst wonende in Zevenhuizen huurt van de Armen de Haar de door hem gebruikte hofstede genaamd de Armen Haar of Veer in t Veld weer in. huizinge bergen en schuur groot 27 danmaat 312 roeden land in de polder de Haar en nog 7 danmaten in de Kronkels 6 jaren a f 340 sjaars.

AT042a026          1794      14 maart             akte 2805

Jan Vrijhoef en Geurtje Evertsen van Rossenberg echtl wonende te Hoogland lenen van Weintje Roelen ongehuwde dogter wonende in de Koningstraat in Amersfoort f 1000

AT042a026          1794      15 maart             akte 2806

Publieke veiling door familie Elbertsen en Gerritsen verkoop van een huizinge en 1 danmaat grond op de hoek van de Calveenseweg aan den Brand onder Emiclaar aan de ene zijde jonkvrouwe Foeyt Andere zijde Floor Hartman gebruikt door Willem Aartsen tot 1 mei 1795 om f 44 belast met erfpacht van f 8 aan koopman Michiel van Doornik koper Willem van Agteveld voor f 305

Zij verkopen ook nog 5 morgen bouwland alwaar een huis en verdere getimmerde heeft opgestaan onder de gecombineerde gerechten Hoogland en Emiclaar. Oostwaarts jonkvrouw Foeyt. Noord Hendrik Jansen en de heer van Borselen west de erfgenamen van Meeuwis Willemsen zuide de weduwe van Jan Gerritsen waarvan 2 morgen leenroerig van Emiclaar. Gekocht door Wouter Theunissen wonende op Amersdijk voor f 480 tot koper genomineerd Gerrit Willemse.

AT042a026          1794      28 maart             akte 2808

Jonkheer Jacob Casper Foeyt en jonkfr Gijsbertha Cecilia en Carolina Elisabeth Foeyt, wonende op huize Emiclaar verkopen aan Michiel van Doornik koopman in hout en tabak een hoekje land onder Emiclaar alwaar aan twee zijden den koper zelve met zijn land door em op 14e maart 1794 vd erfgenamen van Gerrit Jansen had gekocht aan de andere zijde de weg en wijders door verkopers met de zogenaamde 3 mergen land en dit met de wal en halve sloot tegen de 3 morgen en de helfte van de weg en boomen daaropstaande van het Bruggetje af tot voorn- 3 morgen. Koopsom f 99

AT042a026          1794      9 mei                    akte 2816

Gijsbert Willem Schimmel en Maria Heymen van Middendorp wonende op de boerenhofstede van de ridderhofstad Lockhorst onder Leusden zij huren 41 morgen boomgaard wei en bouwland alsmede schaapsdriften en heivelden van de heer Isaak Scheltus als gemachtigde van de heer Gijsbert Carel Duco van Hardenbroek here van Lockhorst. De heer verhuurder behoud aan zich de opkamer van de boerenwoning met een hoekje land naast de boomgaard met ijken boomen beplant groot 1 morgen genaamd het Meintje? 6 jaren a f 320 sjaars of f 420 staat hier? En alle ongelden.

AT042a026          1974      22 mei                 akte 2819

akte van quitantie aan Reinhart van Coeverden als erfgenaam van de boedel van wijlen heer Carel van Coeverden.

AT042a026          1794      27 mei                 akte 2822

Testament Harmen Jansen van Ginkel wonende op de hofstede Heyschoten onder ger Woudenberg

AT042a026          1794      27 juni                 akte 2828

Theunis Hendriksen de Cruijff woonende op de hofstede de Zuydwind in Hamersveld huurt van Arnolda Werneke weduwe van Hendrik Nieuwland de hofstede met alle landerijen speciaal ook de boomgaard uitgezonderd de notenboom staand aan t eind van Hamersveld t laatst gebruikt en bewoond door Dirk Jansen 6 jaar a f210 sjaars 1/16 boter dubbelhuisgeld haardstede en mergengeld en alle buurlasten verdere ongelden voor rekening van verhuurderesse.

AT042a026          1794      27 juni                 akte 2829

Meles van Manen wonende op Kleyn Schoonoort aan de Ham op Hoogland leent f 399

AT042a026          1794      15 oktober         akte 2842

Abraham Musman inwoner van Amersfoort verklaart schuldig te zijn crediteuren f 4.433 9 st en 10 pen voor geleende gelden en geleverd rundvee schapen en varkesn bij den comparanten in vroeger jaren gekogt en ontvangen voor welks serviteit en voldoeninge nu wijlen zijne moeder Dilia Spoor, Wed van Hendrik Musman tot executie gesteld en speciaal verbonden hadde haar boerehofstede met bouw en tabakslanden daarbij behorende alsmede de tabaksschuur genaamd Valkebhoeff ger Hoogland en Emiclaar volgens twee actens af plegte den 1 july 1785 voor stadhouder en leenmannen specteerende aan den leenhove van Weede gezegd Luttickenwede. De crediteuren waren verschillende personen aan wie zij schulden had en dat werd afgelost uit haar nalatingschap. De crediteuren waren met hem en zijn oom Frederik Musman. Op 9 augustus 1794 overeengekomen dat de schulden en rente van primo May in den Staddoelen en terzelver tijd voor zijn prive rekening aldaar ter tafel en ter consumtie van zijn crediteuren en derzelver gemachtigden ten tijde van t gemaakte akkoord present waren te moeten en zullen bezorgen drie ordentelijke vlees waaronder een schapenbout sondermeer tijdig of ter eerste requisitie aan den castelijn van voornoemde Doelen te moeten leveren dan volgt in den akte den lijst van de crediteuren.

AT042a026          1794      24 oktober         akte 2845

Testament mejuffr Margaretha Methorst bejaard en ongehuwd.

AT042a026          1794      25 oktober         akte 2847

Jan Jansen wonende op de Vudijk onder ger Hoogland leent een som van f 1.700 caroli van Hendrik van Nimmerdor. Borgen Wulfert vd Maath en zijn vrouw Maria Gerritsen wonende alhier.

AT042a027          1795      22 mei                 akte 2859

Jacob van Asch laats gewoond hebbende op de hofstede van den heer Aloisius Hoofd van Huisduinen thans in Hamersveld ger Leusden welke verklaarde vermits de vrijwillige afstand van verdere huren overgenomen en van mejuffrouw Geertruida Clara van Halteren gehuurd te hebben de hofstede en landerijen genaamd Groot Rossenberg gelegen in Hamersveld bereeds door de huurder bewoond en gebruikt wordende. Idem het erf en goed genaamd Klein Rossenberg annex de – hofstede met den landerijen voor zeven achtereenvolgende jaren jaarlijks voor f 300 en zes jonge hoenders. Blijvende alle ongelden voor rekening van juffr van Halteren uitgenomen de consumtie middelen en buurlasten welke den verhuurder moet voldoen. Al de houtgewassen blijven aan de verhuurderesse. Alleen de knotwilgen welke den huurder volgen ordannatie om de vier jaren mag afhakken.

En compareerde terzelfde tijd mede Abraham van Asch vorige huurder bewoner en bruiker van voornoemde hofstede thans wonende aan de Swarte Steeg verklarende dat hij met dezen jare 1795 afziet van verdere huur. PS Jacob ondertekend met het nieuwe schrift Abraham nog met het oude schrift.

AT042a027          1795      15 juli                   akte 2865

Wandert Jagtenberg en Petronella van Dorsen echtlieden verkopen aan de koopman Michiel van Doornik twee huisjes in Amersfoort in de muurhuizen genaamd de Hel en t Vagevuur.

AT042a027          1795      22 september   akte 2881

Jan van Ginkel meerdj j wonende op Heyschoten ger Woudenberg verklaart dat zijn vader Heymen Jansen van Ginkel bij testament den 27e mei 1794 had geprelegateerd.

AT042a027          1795      14 oktober         akte 2883

Huwelijkse voorwaarden Johannes Fransiscus Xaverius van den Bergh weduwnaar van Johanna van Grootwede wonende binnen deze stad bruidegom van Magtilda Wijnanda de Wijs meerdj ongeh dochter.

AT042a027          1795      22 oktober         akte 2885

Jan vd Haar armmeester van den gerecht Leusden verhuurt aan Evert Jansen de hofstede met landerijen van ouds genaamd Kleyn Donkelaar onder ger Leusden 6 jaren f 150 sjaars en alle ongelden.

AT042a027          1795      24 oktober         akte 2887

Roelof Barten wonende binnen deze stad huurt van Gijsbert Carel Duco van Hardenbroek here van Lockhorst een hoek wijland gelegen naast Mattelagen onder Leusden voor 3 jaren a f 72 sjaars.

AT042a027          1795      29 oktober         akte2888

Mathys v der Maath en Geertje v Rozendaal echtl als erfgenamen van Hendrik v Hoolhorst het regt bekomen hebbende in de helft van t erf en goed genaamd de Kleyne Fliert onder de ampte van Barneveld. De andere helft aan Simon Smit (procuratie).

AT042a027          1795      29 oktober         akte 2889

Den heer Reinhart van Coeverden inw dezer stad leent f 1000 van Hartog van Gelder medeburger alhier.

AT042a027          1795      14 november    akte 2892

Willem Cornelisse van Soest en Janneke Aartsen echtl wonende binnen deze stad verkopen aan koopman Michiel van Doornik 100 roeden erfpachtgrond met de huizinge gelegen onder de gerechte van Emelaar genaamd den Acker jaarlijks erfpacht van f 6 koper erfpachtheer koopsom f 250 caroli.

AT042a027          1795      16 november    akte 2893

Juffrouw Egb. Cohen wed van Nathan Oppenheim gehuwd met de heer Marennaud? Weill oud 63 jaren verklaard dat haar voorzoon Ezechiel Oppenheim 42 jaren oud is wonende te Brunswijk.

AT042a028          1796      29 januari           akte 2909

Jacobus van Huisteen verhuurd aan Hendrik Willemse de hofstede de Lange Rijst ger Emiclaar 6 jaar a f 199 sjaars.

AT042a028          1796      29 januari           akte 2911

Hannes Jannenberg huurt van Hendrina Steenbeek wed Arnoldus Heyman een hofstede groot 5 a 6 morgen genaamd de Duist ger Emelaar.

AT042a028          1796      2 februari           akte 2912

Klaas Gerritsen wonende in Hamersveld huurt van de heer Izaak Scheltus Ottozoon een huis met een stuk land aan de ouds genaamde de Bogaerd groot 1 danmaat gelegen in Hamersveld 6 jaren a f 40 sjaars.

AT042a028          1796      1 juni                    akte 2935

Hendrik Gijsbertsen en Thijmen Gijsbertsen gebroeders wonende op Hamersveld te kennen gevende dat zij op 19 janauri 1796 vd kinderen erfgenamen wijlen burgmeester Carel van Coeverden bij publieke veiling hadden gekocht tesamen 4 of 5 morgen land genaamd Noordwijks Akkeren ook wel genoemd de Rosmolen gelegen in Hamersveld strekkende vd Hamersveldseweg tot aan de Grift waarvan de huisinge en verder getimmerte daarop staande aan Jan Peterse Smit is competerende en welke aan t land nog huure heeft tot Petri 1797 om f 40 vrijgeld voor den eigenaar in t jaar voorts in voegen en zodanig als dit perceel onder zodanige conditien als bij koopconditie ten zelve dagen voor den notaris Corn Suyck gepasseerd een beschreven staat.

Dat den eersten comparant Hendrik Gijsbertsen dit land ingezet hebbende vervolgens door zijn broeder Thijmen Gijsbertsen bij verhoging tegen andere gegadigden gekogt. Totdat notaris C. Suyck te rechte de 2e comparant als koper aangtekend heeft en moeste aantekenen als van de afspraak wil en intentie van den comparanten niet wetende en niet konden weten terwijl zij zwegen ondertekende dus den alhier tweede comparant Thijmen Gijsbertsen de koopconditie als koper en de eerste comparant Hendrik Gijsbertsen als borg vergietende of verruijmende zij comparanten alzo in haar eenvoudigheid op en aan te geven dat zij beide kopers waren. In deze akte wordt dan verder geregeld dat zij nu samen kopers waren en het land samen gebruiken. Declaratien en contract.

AT042a028          1796      18 juni                 akte 2939

Arnolda Werneke weduwe van Hendrik Nieuwland wonende binnen deze stad machtigt in deze akte Cornelis de Wilde wed van C. van der Veen om te compareren voor den conusaressen voor de ontavngst van de 100e penning. 

AT042a028          1796       30 november   akte 2941

Huwelijkse voorwaarden Jan Augustinus en Elisabeth van Sandbrink in den aanbreng van de bruid o.a. een vijfde portie in een precentie waarvan een obligatie staat opgericht te worden ten laste van Hermanus van de Hengel.

AT042a029          1797      10 februari         akte 2945

Evert Stevense en Maria Aartsen echtl wonend de hofstede de Laak ger Zevenhuizen lenen van Peter J van Mispelaar armmeester van Hoogland van deze armen f 1500 welke hun overleden vader Aart Andriesen op de Laak den 24 augustus 1773 van voorn armen geleend had.

AT042a029          1797      10 februari         akte 2946

Inventarisatie en scheiding op de hofstede de Laak ivm overl van Aart Andriesen den 31 okt. 1796.

AT042a029          1797      26 maart             akte ….

Jan Jansen Vrijhoef wonende op t Hoogje in de Slaag leent van Wijntje Roelen wonende in de Koningstraat te Amersfoort f 900.

AT042a029          1797      14 april                akte 2965

Verkoop van de boedel en nalatenschap van vrouwe Catharina van Gein – Laats laatst weduwe van Derk Wijbergh in leven raad en secr dezer stad. 1-de hofstede Crachtwijk annex landheerskamer koetshuis tuinmanswoning landerijen groot 43 danmaten gelegen ger Hoogland aan de Eem in huur bij wed Reyer Gerritsen tot 1798 om f 400 sjaars. Ingezet bij Johannes van t Klooster op f 11.000 verhoogd door Albert Steenkamer f 2.000 en koper voor f 13.000

2- Klein Crachtwijk (of het dorstige hert) het huis verhuurt aan Roelof Jansen tot 1798 om f 40 en het land aan de wed Reyer Gerritsen tot kerstmis 1797 om f 110 sjaars ingezet door de verkoper executeur Nicolaas Methorst op f 2700 verhoogd door Reyer Hendriksen met f 325 koper voor f 3.025 en diverse percelen polderland.

AT042a029          1797      28 april                akte 2971

Aart Petersen wonende op Coelhorst ger Hoogland leent van H van Nimmerdor f 1199 + 18 st borgen Thijs Gerritsen wonende in Hamersveld en Hendrik Toonen wonende io Kouwenhoven ger Hoogland.

AT042a029          1797      3 mei                    akte 2973

Inventarisatie en scheiding ivm het overlijden op Kerstavond 1796 van Peter Wulfsen weduwnaar van Weyntje Aartsen van de Kotelet overleden op Coelhorst. Aan Aart Petersen toegescheiden een erfpacht en vicarijgoed genaamd Coelhorst specterende tot de 4e vicarije en behorende tot den Altaar St Jacobs Bartholomei et Thomas de Aquine en de st Joriskerk binnen Amersfoort gefundeerd bestaande uit de huizinge hof en hofstede met landerijen zoals tot aan den overledenen gecompeteerd is en thans door hem Aart Petersen bewoond en gebruikt wordt. Zie ook akte 2974.

AT042a029          1797      3 juli                     akte 2986

Jacob vd Hengel wonende in Hamersveld bij de Swarte Steeg de welke verklaarde te constitueren en magtig te maken Jan de Louter procureur van den raad van Justitie of gerechte dezer stad generalijk in omnibus ad Lites en commune forma onder de belofte van approbatie ratificatie en verband als na rechtenverzoekende hiervan akte enz…

AT042a029          1797      21 juli                   akte 2990

Teuntje Meertense wed van Maas Jansen wonende op het erf en goed de Geer ger Hoogland huurt weer in dit erf van de heeren Jacobus Hooft van Huisduinen en Franc Josephus van Lilaar als voogden van den mindj kinderen van Justus Hooft van Huisduinen 6 jaar a f 172 sjaars.

AT042a029          1797      25 juli                   akte ….

Johannes Hendriksen en Theunis Kok gebroeders wonende op Calveen ger Hoogland lenen van Hendrik Nimmerdor inw van Amersfoort f 1199 a 4%

AT042a029          1797      5 september     akte 3002

Testament Jan Jansen van Lambalgen en Juditje Gijsberken Methorst echtl wonende op Uppelschoten onder Renswoude 9 bladzijde groot. Na hun dood hebben de kinderen van Gijsbert van Langelaar het regt en de keuze op de hofstede de Grote Vlierd gelegen in Renswoude door hun comparanten staande huwelijk aangekocht voor f 3.000

AT042a029          1797      18 oktober         akte 3013

Maas Maasen de Jong wonende onder Emelaar gehuwd met Petronella Cornelissen lenen van Evert Evertsen schaapherder thans als herder op de hofstede Liendert een som van f 500 a 4%

AT042a029          1797      27 oktober         akte 3014

Jan Jansen wonende op Bosserdijk ger Hoogland huurt zeven danm hooi en weiland in de polder.

AT042a029          1797      10 november    akte 3016

Machtiging op Jan Barten Post wonende in Baarn en Gijsbert Jacobsen Schoonderbeek ivm erfenis door Peter Kok gehuwd met Reyertje Jacobsen – Schoonderbeek wonende op Groot Moorst ger Woudenberg. Reyertje Jac Schoonderbeek was gehuwd geweest met Aart Evertsen de Bruyn weduwnaar van Bartje Beukenboom. Deze Bartje Beukenboom was een dochter van en erfgename van Hendrik Derkse Beukenboom en Heynsje ….. na beider overlijden deze machtiging.

AT042a029          1797      13 november    akte 3019

Scheiding van een Bos gelegen aan de zwarte steeg of weg bij het erf de Mossel tussen Jan van Beek meerj j wonende aan t eerste Hek bij Heiligenberg en Willem v Beek meerdj te Amersfoort aangekomen als erfgenamen van hun vader Willem Jacobse van Beek en Gerritje van Wolleswinkel echtl beide overleden.

AT042a029          1797      1 december       akte 3022

Inventaris en scheiding omtrent den hofstede de Hoevelaar bewoond door Gerrit van Egdom weduwnaar van Jannetje van t Foort. De kinderen Aaltje en Jannnetje krijgen f 2842 – 5 – 8 aan de weduwnaar de hofstede en een 9e portie in de hofstede Abbelaar in Renswoude.

AT042a030          1798      9 januari             akte 3028

 Albert Prince machtigd zijn vrouw Anna Theodora Irvana om tijdens zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen beide wonende te Utrecht.

AT042a030          1798      13 januari           akte 3031

Hartog van Gelder testamentaire dispositie geaccordeerd ivm wijlen comparantes vader Hartog Hendrikse in leven koopman te Middelburg.

AT042a030                                                         akte 3035

Jan Jansen Barenkamp wonende op de Pijpenkamp ger Hoogland procuratie ad litus.

AT042a030          1798      2 maart               akte 3046

De hofstede Klein Zandbrink wordt toegescheiden aan Brand Evertsen Willem Evertsen en Rijkje Evertsen. Rijkje gehuwd met Martinus Korsjes voor f 3700 have en vee enz f 2000 Brand en Willem wonende op Klein Zandbrink. Hendrik Hendriksen gehuwd met Aalbertje Evertsen. Brand Evertsen keert den erfporties uit aan zijn broeder zusters resp zwagers en wordt eigenaar. Hun vader resp schoonvader Evert Brandsen was overleden waarvan den 26 april 1793 voor not Voskuyl den scheiding was gemaakt.

AT042a030          1798      23 maart             akte 3049

Rogier de Wijs wonende op Molensteyn ger Hoogland als gemachtigde van juffr Clementia Theresa de Wijs van zijn vader Hubertus de Wijs en moeder juffr Johanna Ravensbergen echt als erfgenamen ab entestato van Cornelis Augustinus de Wijs overleden 16 maart 1797 op Hogenwel. Ivm scheiding van goederen tussen overleden C de Wijs en juffr Clementia van den Bergh wegens compagnieschap.

AT042a030          1798      22 + 23 juni        akte 3062

Mejuffr Clementia Cornelia vd Bergh meerd jarig ongeh wonende op Hogenwel te eenre en Rogier de Wijs cum suis; scheiding en liquidatie. Mejuf CL vd Bergh en Corn de Wijs hadden gezamenlijk een tabaksplantage bouwerijen met weiderij deze akte bevat een gehele inventarisatie.

AT042a030          1798      28 juni                 akte 3064

Mejuffr. Geertruida Clara v Halteren wonende te Amersfoort thans resideerende op haar buitenplaats Zwanenburgh in Hamersveld te kennen gevende dat bij overl van haar neef theodorus Petrus Fred. van Rijn bij testament 10 juni 1796 voor not Josue L Ange te Leiden was toegescjeiden twee best ebedden met toebehoren kussen en dekens spreyen tafels linnen en damast. Zij doet hiervan afstand van tbv de Catholieke kerk en armen van de kerk op de Hooge Gracht te Leiden. Get G van Halteren Teunis Tomassen en Jacobus de Groot in Hamersveld.

AT042a030          1798      15 juli                   akte 3068

Hannes Theunissen wonende in Hamersveld verhuurt 8 mergen weiland bij Isselt aan den Eem bij de glasblazerije genaamt de Grote Maat aan Jan van Buuren en Jacobus v Roden 6 jaren a f 275 sjaars.

AT042a030          1798      3 augustus         akte 3070

Mejuffr. Geertruida Clara v Halteren machtigd de heer H vd Burgh wonende te Utrecht ivm erfenis van wijlen hare neef Theodorus Fredericus van Rijn gewoond hebbende te Leiden oa 3 obligaties.

AT042a030          1798      10 augustus       akte 3073

Jan Boersen wonende in Hamersveld (Kl. Klooster) leent f 386 + 14 st van Jacob van de Wetering timmerman te Woudenberg.

AT042a030          1798      6 september     akte 3075

Rootselaar (Maria Theresia v) wed van de heer Nicolaas Hendrik Pruin akte v scheiding.

AT042a030          1798      7 september     akte 3076

Huw. voorwaarden Mees Klaasen van Zuylen meerd ouderloos j m en Peternella Theunissen vd Wolfshaar meerd d wonende te Hoogland.

AT042a030          1798      16 november    akte 3089

Eldert Woutersen van Lauwerenberg wonende in Hamersveld verhuurt aan Jan Elbertsen wonende op Hoogland 18 danmaten polderland in Zeldert.

AT042a030          1798      30 november    akte 3091

Albertus Prince wonende op Ooievaarshorst procuratie ivm erfenis te Amsterdam

AT042a030          1798      30 november    akte 3092

Verkoop van de vaste goederen van wijlen Hendrik van Geytenbeek overl 1 feb 1797 te Woudenberg door zijn zoon not Arnoldus van Geytenbeek wonende op de butenplaats den Treek o.a. de buitenplaats met hofstede de Treek, Wellom, de Ganskuyl deze goederen zijn ingezet bij Willem Lagerwey op f 7600 verhoogd door not Vogelsang 55 was koper voor not Arnoldus Geytenbeek f 7655 welke goederen bij scheiding werden toe en aanbedeeld voor f 7655

Den Treek in huur bij wed Gerrit Lubbertsen tot Petri voor f 135

Wellom in huur  gebruikt door Jacobus Willemse van t Broek tot 1801 om f 160

De Ganskuyl in huur gebruikt bij Theunis vd Lagemaat om f 30.

AT042a031          1799      8 maart                akte ….

I  Verkoop van de goederen van wijlen juff Christina van Deventer, de helft van het erf de Grift onder ger Leusden groot 22 morgen waarvan aan Jacob Staal de andere helft behoord gebruikt door Jan Gerritsen tot kerstmis 1801 mei 1802. Ingezet door Peter de Bree op f 1600

II  Mede de helft van t beekhuisje recht van overweg over t erf de Grift. Bruiker Arien Thijsen ingezet door Jan Leendersten voor f 500

III  De helft van een camp weiland genaamd t Oude Land gelegen tussen de Grift en de Maansloot ingezet door Otto Scheltus op f 700

Geheel verhoogd met f 10 door Jacobus Staal koper voor f 2810,-.

AT042a031          1799      31 mei                 akte ….

Huwelijkse voorwaarden  Petrus Jozefus vd Lisse wettige zoon van Simon Petrus vd Lisse en Anthoinette Wilhelmina van Willigen ten eenre en mejuffr Maria Fransisca Hooft van Huisduinen meerd jarig dochter van Justus Hooft van Huisduinen en vrouwe Maria Agatha v Lilaar.

AT042a031          1799      14 juni                 akte ….

Antje Aartsen wed van Aart Gerritsen wonende in Zevenhuizen. Zij huurt weer in van Hendrik Gerard Bor een hofstede groot 27 danm gelegen in Zevenhuizen en 9 danm in de Duist en een ½ danm genaamd het Polletje 4 jaren a f 495 sjaars.

AT042a031          1799      24 juni                 akte ….

Monsr. Frederik Musman verhuurd weder aan Aart Roelofsen het erf en goed Calveen groot 30 morgen land gelegen op t Hogeland uitgezonderd de zogenaamde Kooij, het halve Plaggenveld, de twee annexe kamers en het koetshuis 6 jaren sjaarlijks f 330 en tweemaal per jaar moet de huurder den heer verhuurder en zijn gezelschap met paard en wagen moeten ophalen en thuis brengen.

AT042a031          1799      28 juni                 akte ….

Theunisje Geurtsen en Jan Geurtsen wonende op de hofstede Hogenwel ger Hoogland bekennen schuldig te zijn aan den heer Hubertus de Wijs voor de ene helft en aan juffr Clementia Theresa de Wijs voor de andere helft een som van f 726 – 15 – 10 uitzake van een restant huur penningen van de boerenhofstede Hogenwel ivm de overleden heer Cornelis de Wijs.

AT042a031          1799      11 november    akte ….

Boedelbeschrijving van de fam van Maanen te Woudenberg.

AT042a031          1799      6 december       akte ….

Huurcontract van hofstede Oudenhorst te Woudenberg en verdere zaken.

AT042a032          1800      4 februari           akte 3060

Peter Hannessen meerd jarig wonende op de hofstede de Wetering in Hamersveld, Gerrit Jansen v Ruijtenbeek gehuwd met gehuwd met Maria Hannessen wonende in Leusbroek, Jannetje Hannissen meerd jarig ongehuwd wonende op de Wetering voornoemd, Evertje Hannessen meerderj ongehuwd wonende in Leusbroek, Evert Hannessen wonende op gemelde hofstede, Jannetje Hannessen de jongste en Willem Hannsessen vader en voogd van zijn minderj kind Hendrik HEndriksen wonende in Leusbroek, geven te kennen dat op genoemde hofstede was overleden Hannes Petersen en Hendrikje Evertse van Rossenberg echtelieden i v hiermede gaan zij de nalatenschap van hun ouders resp schoonouders verdelen na aftrek van schulden bleef over de som van f 5600 zijnde in 8 porties verdeeld ieder f 700 en aan Peter Hannessen en zijn twee zusters Jannetje en Jannetje de jongste en aan Willem Hannessen wordt toegescheiden de hofstede en landerijen de Wettering. Zij keren aan den anderen erfgenamen hun erfdeel of gedeeltelijk op schuldbekentenis. Evert heeft het ontvangen den 23 feb 1805 en Evertje inmiddels gehuwd met Cornelis Aartsen (v Kooy) den 6 april 1808.

AT042a032          1800      4 februari           akte …..

Scheiding en deeling tussen Hendrik Jansen v Ruytenbeek weduwnaar van Willempje Hannessen wonende in Leusbroek en zijn minderjarig kind Hendrik in de akte verschillende bepalingen kost en inwoning w o ook leren lezen en schrijven. De hofstede aan Hendrik Jansen v Ruytenbeek toegescheiden.

AT042a032          1800      22 februari         akte ….

Huw voorwaarden Hendrik Jansen v Ruytenbeek wed van Willempje Hannessen in Leusbroek en Geertje Jacobsen laatst gwoond hebbende aan de Vuurst.

AT042a032          1800      24 februari         akte 3066

Akte van schuldbekentenis Jacob van Asch wonende in Zevenhuizen huurt opnieuw in den hofstede der armen de Haar of Veer in t Veld van de Armen de Haar groot 27 danm 312 r met polderland 4 jaren sjaars om f 340.

AT042a032          1800       21 maart             akte 3074

Thijmen van de Vuurst wonende in Zevenhuizen hurt weer opnieuw de Hofstede de Armen de Haar of Veer in’t Veld van de Armen de Haar groot 27 danmaten en 312 roede met olderland voor 4 jaar ‘s jaars om 340 gulden.

AT042a032          1800      2 augustus         akte 3101

Boedelscheiding Evert van Schaick weduwnaar van Aaltje Hannessen wonende op groot Egdom te Woudenberg de kinderen Heymen en Jan van Egdom kinderen van haar eerste huwelijk met Jan Gerrits v Egdom krijgen den hofstede.

AT042a032          1800      31 oktober         akte 3110

Jan Jacob den Heer gemachtigde van hr Willem Gerard Josef van Baerle wonende in Den Haag verkoopt aan Geurt Evertse Moesbergen wonende in ger Woudenberg het erf en goed Groot Landaas gelegen in Woudenberg groot 80 morgen ten oosten hofstede Brinkant in Daatselaar zuid de Lageweide en Ruymelaar west Huistede en noord Klein Landaas leenroerig aan de staten van Utrecht als een Gaasbeeks leen. Door verkoper aangekomen 17 november 1779 van overlijden van zijn vrouws moeder, beleend en bij nadere scheiding den 25 april 1784 voor notaris Jan Tieleman Blekman te Utrecht gepasseerd koopsom f 5600 vrijgeld.

AT042a032          1800      27 november    akte 3113

Gerrit Goosen wonende op Schoonderbeek onder Barneveld, Johannes Bakker te Lunteren en Otte de Vries te Amersfoort te kennen gevende dat zij comparanten hadden gekocht den 14 november 1800 van de heer RH v Yselmuiden volgens onderhands koopcontract het erf de Groote Riet in Snorrenhoef voor de som van f 7000. Den verkoper was het nadien niet eens over de koopsom de kopers machtigen Heymen Mattelage Werneke om met de verkoper te gaan onderhandelen

AT042a033          1801      6 februari           akte 3124

Theunis Frans Ketelaar wonende aan de Zwarte Steeg ger Asschat en Aaltje Elders echtelieden bij akte 9 april 1800 voor notaris S van Wisseling Geposseerd aan Jan Harmse Voskamp wonende in Hamersveld getransporteerd een plechtbrief groot f 1900 van dato 19 januari 1798 voor schout van ger Asschat ten behoeve van hun comparant gepasseerd onder verband van zekere zijn comparants huisinge hof en hofstede bestaande in vier woningen genaamd de Kleine Zwarte Steeg lopende ten laste van Jan Abramse van Asch en Jannetje de Wit echtl 8% rente welke rente hebben aanvang is genomen 1 mei 1800. Deze akte ivm de 10 penning en machtiging vd gerechtsbode van Asschat.

AT042a033          1801      6 februari           akte 3125

Huwelijkse voorwaarden Jacobus de Groot wonende in Hamersveld en Catharina Hoogland wonende in Amersfoort inbreng bruidegom f 4000 bruid f 8000.

AT042a033          1801      6 februari           akte 3126

Testament vd heer Willem Lagerwey secretaris en gadermeester van Woudenberg en juffrouw Teuntje Lagerwey broeder en zuster.  

AT042a033          1801      3 juli                     akte 3138

akte van voogdij Maria Hanessen vd Wetering wed van Gerrit Jansen van Ruytenbeek wonend in Leusbroek stelt tot voogden aan over haar minderjarigen kinderen Hendrik Jansen v Ruytenbeek en Peter Hanissen vd Wetering

AT042a033          1801      20 oktober         akte 3146

inventarisatie en scheiding ivm 2e huwelijk van Gerbrechtje Jacobsen wed v Theunis Hannissen Voskuyl wonende op Ruytenbeek haar man overleden omtrent kerstmis 1799 nalatende 2 kinderen Evertje en Hendrikje nog zeer jong. Voogden Hannes Theunissen Voskuyl grootvader van vaderzijde wonende in Hamersveld en Hannes Jacobsen wonende in Agteveld oom van moederszijde. De hofstede Ruytenbeek getaxeerd op f 10.000 inboedel have en vee f 1.980 schulden en obligatie ten behoeve van Hannen Theunisse Voskuyl groot f 10.000 deze lening aangegaan voor de koop van hofstede Ruijtenbeek nog 1 ½  rente f 450 wegen geleend geld van dezelven f 300 Knecht Willem van Zwanenburg loon tot 18 oktober 1801 f 90 tesamen f 10.840 verdere schulden f 363 te verdelen tussen haar en haar kinderen f 776 – 10 – 4.

Den hofstede have en vee aan haar toegescheiden waartegen zij al de schulden en lasten van de boedel zal betalen en onderhoud van de twee kinderen. Ondertekend door de comparanten en mede ondertekend door Willem Theunissen van Zwanenburg haar toekomstige echtgenoot.

AT042a033          1801      5 oktober           akte ….

Huw voorwaarden Willem Theunissen van Zwanenburg en Gerbrechtje Jacobsen weduwe van Theunis Hanisse Voskuyl wonende op Ruijtenbeek.

AT042a033          1801      1 november       akte 3154

Jacob van Asch en Willemijntje Gerritsen echtelieden en wonende op den hofstede Dorresteijn in de oudere brieven beschreven eerst met negen morgen land gelegen buiten de Slijkpoort tussen de Leusbroekerweg thans Arnhemseweg en het Dorresteynsesteegje in de vrijheid dezer stad ten zuiden langs het heetveld van Lockhorst en ten noorden de landerijen van Nimmerdor met nog negen morgen bouwland gelegen aan verscheidene kampen genaamd het oude land strekkende van de halve sloot aan de westzijde van het gemelde steegje den eigendom van hetzelfde steegje hieronder begrepen tot in de den Heiligerbergerbeek toe ten zuiden Lockhorsterheetveld ten noorden voorm landerijen hofstede Thiendvrij. Zij verkopen ook nog de helft van de helfte van t erf en goed geheten de Weteringen of Weteringer Maath zijnde vier morgen weiland gelegen over de Grift tussen Heiligenberg en de hofstede Lockhorst. Zij verkopen deze hofstede aan Hannes v Beek perceel I en II voor f 2000 en het weiland onder Leusden voor f 1200.

AT042a033          1801      25 november    akte 3156

Huw voorwaarden Willem Pothoven wonende in Hamersveld en Gijsbertha Bolderdijk mede wonende in Hamersveld

AT042a033          1801      28 december    akte 3164

Testament van Arnoldus van Geijtenbeek notaris wonende op den plaatse den Treek onder ger Leusden

AT042a034          1802      2 april                  akte 3180

Verkoop van vaste goederen door notaris Arnoldus van Geytenbeek wonende op de nabeschr. buitenplaats den Treek. Hij verkoopt deze plaats publiek. Inzetter koper Johannes Mulder f 1300 de boerderij op f 725 zelfde koper (provisioneel). In masa gekocht door Nicolaas vd Berg voor f 2525.

De hofstede Wellom ingezet en gekocht door Johannes Mulder op f 1200.

AT042a034          1802      20 november    akte 3215

Hij verkoopt deze hofstede Wellom ook aan Nicolaas vd Berg.

AT042a034          1802      21 november    akte 3216

Wulfert Hoefsloot wonende aan den Ham verhuurt aan Peel Ysbrand vd Heiden een huizinge hof en hofstede genaamd de Wolfshaar en 2 morgen land en het bouwland genaamd de grote en kleine blankenvenen. De twee bergen en het schapehok met de overige landerijen behoud verhuurder aan zich.

AT042a034          1802      3 december       akte 3220

Huwelijkse voorwaarden Geurt Erissen? Van Moesbergen weduwnaar van Teuntje Dikrsen van Voorthuysen en van Jannetje Willems vd Beek wonende op Groot Landaas te Woudenberg ten eene en Grietje Willemse meerdj en haar vader Willem Arensen van Bitterschoten wonende Barneveld ten andere zijde aanbreng bruidegom zijn hofstede Landaas have en vee enz inbreng bruid f 500.

AT042a035          1803      27 februari         akte 3227

Vrouwe M.P.G. Lamsweerde wed van de heer Gerhard Hendrik Hakfort heere van de Ham zij verhuurt weder aan Anthony Hendriksen den Hofstede en zoo hij tijdens de huurjaren komt te overlijden aan zijn dochter Margarete Toonen genaamd de Langeoort ger Hoogland 6 jaren a f 260 sjaars en lasten en toepacht.

AT042a035          1803      10 juni                 akte 3245

Cornelis Toonen Voskuylen wonende op Westerlaak ger Hoogland leent van Jakobus de Groot en Cath Hoogland een som van f 799 + 18 stuivers borgen Jacob Tolboom w I Hamersveld en Hendrik Toonen Voskuylen w op Couwenhoven ger Hoogland

AT042a035          1803      2 juli                     akte 3251

Mejuffrouwen Francina en Geertruida Sas wonende in Soest verkopen aan Mathijs Tomassen haren helft in den hofstede den Ouden Hooft ger Hoogland Emiclaar den anderen helft competerende aan A.D. Eugert? En zijn echtgenote Susanne Sas door hem reeds gebruikt koopsom f 5.500 hij koopt 29 februari 1804 den andere helft.

AT042a035          1803      19 augustus       akte 3257

Machtiging tot executie verkoop van een huis en 4 morgen land behorende aan Jan Boersen in Hamersveld ten behoeve den wed Jacob vd Wetering timmerman te Woudenberg

AT042a035          1803      29 september   akte …..

Verkoop van de goederen van Jan Boersen een huisinge en berg met ongeveer 5 morgen land gelegen in Hamersveld belend van voren jonkheer Lodewijk Carel v Blokland van achteren de Grift aan de stadszijde Cornelis Gerrit Berg aan de andere kant den wed Wouter Everts (?) bewoond en gebruikt door de eigenaar Jan Boersen welke het land op 23 juli 1797 van L C v Blokland in eeuwige erfpacht genomen heeft op jaarlijkse last van f 60 de nieuwe pachter erfpacht zal f 80 moeten betalen. Koper Anthonie ter Plaat voor f 300

AT042a035          1803      7 en 12 oktober  akte 3264       

Verkoop van het buitengoed den Treek en 2 boerderijen van de heer Nicolaas van den Borgh jongeman wonende te Amsterdam aan de heer Jan Andries Dubois, advocaat te Amsterdam.

AT042a035          1803      27 november    akte 3269

Testament van Frans Stuyvenberg en Emerentia Heijman echtelieden. Hieruit blijkt zij ook een hofstede in Emiclaar genaamd de Duist bezaten.

AT042a036          1804      10 februari         akte 3283

Mathijs Tomassen wonende op de Hove ger Hoogland leent van Theunis Aalbertsen wonende aan het eerste Hek bij Heiligenberg een som van f 1.000

AT042a036          1804      29 februari         akte 3286

Evert Verschuur als gemachtigde van de heer Dirk Anne Engbert gehuwd met Susanna Jacoba Sas wonende te Amsterdam procuratie op 13 februari 1804 voor notaris Jacob Obratie?  

Verkoopt aan Thijs Tomassen wonende op de naber hofstede. Hij koopt de helft van de hofstede en landerijen genaamd den Ouden Hooft gelegen ger Hoogland Emicklaar tussen den nieuwen Hooft en de Klapmuts koopsom f 5.500

AT042a036          1804      30 maart             akte 3292

Boedelscheiding tussen Hendrik Dirksen weduwnaar van Jannetje Gerritsen wonende op de Haakhorst ger Leusden en zijn beide zoons Dirk en Bart Hendrikse. De vader neemt den geheele inboedel over en keert aan zijn zoons uit een som van f 398 en 16 stuivers.

AT042a036          1804      10 juni                 akte 3302

Hannes Theunisen wonende in Hamersveld verhuurt aan Klaas Pietersen en Peter Roelen 8 morgen weiland onder ger Isselt genaamd de Groote Maath 6 jaren a f 278 sjaars.

AT042a036          1804      18 oktober         akte 3313

Cornelis Gerritse Berg wonende in Hamersveld leent van de heer Daniel M W Stern een som f 300 en van Jakobus Lammersmand? f 200 a 6%

Borgen zijn vader Gerrit Cornelis Berg en Wouter Aalbertsen v Brinkensteyn ger Asschat.

AT042a037          1805      15 maart             akte

Thijs Tommassen wonende op de Oude Hoeve ger Hoogland leent van notaris de Louter f 1.500

AT042a037          1805      3 juni                    akte 3340

Rijk Rijksen wonende op Kleijn Middelmoorst ger Woudenberg leent van Jan vd Haar in Leusbroek en Arien Koudijs in Woudenberg een som van f 799

AT042a037          1805      7 juni                    akte 3341

Boedelverdeling ivm tweede huwelijk van Rijkje Hendriks van Schaffelaar met haar 2 zoons uit eerste huwelijk aan haar toegewezen de hofstede Middelmoorst onder ger Woudenberg alwaar zij woonden.

AT042a037          1805      20 juni                 akte 3347

Jakobus van Huijssteen verhuurd weer aan Hendrik Willemse de hofstede de Lange Rijst gelegen ger Emiclaar voor 10 jaren voor jaarlijks som van f 200 gedeeltelijk lasten en toepacht.

AT042a037          1805      20 juni                 akte 3348

Huwelijkse voorwaarden van Rijkje Hendriks van Schaffelaar weduwe van Wouter Hendriksen van Westerveld en Gijsbert Wouter Koller weduwnaar (Middelmoorst).

AT042a037          1805      13 juli                   akte 3353

Juffrouw Maria Okhuyzen wed van Frederik Musman verhuurd aan Hendrik Huurdeman de hofstede Calveen ger Hoogland groot 30 morgen vorige bruiker Aalt Roelofsen uitgenomen de 2 annexe kamers en koetshuis 6 jaren jaarlijks f 350 pacht.

AT042a037          1805      15 juli                   akte 3356

Thymen Jansen vd Vuurst wonende in Zevenhuizen huurt van de armen de Haar opnieuw in de hofstede genaamd de Armen Haar of Veer in t Veld groot 27 danmaat gelegen de Haar en 7 ½ danmaat in de Kronkels den 5 aug leent hij f 700

AT042a037          1805      30 december    akte 3370

Peter Evertsen wonende op t Hoogeland huurt weer opnieuw in de hofstede de Hoef gelegen ger Hoogland Emiclaar van Lodewijk Carel van Blokland 6 jaren f 399 + 18 stuivers jaarlijks was alreeds huurder sinds 1782

AT042a037          1805      31 december    akte 3372

Boedelscheiding ivm overlijden van Gerrit Cronelissen tussen zijn kinderen Willem Gerritsen wonende op Kleijn Krachtwijk Hendrikje gehuwd met Aalt Roelofsen nog wonende op Calveen Cornelis en Grietje. Willem krijgt 9 danmaten land in de slaag en Aalt Roelofsen krijgt het erf en goed genaamd Blankenveen gelegen bij t Spijkerdijkje ger Hoogland. Willem Gerritsen leent van Steven Terschuur broodbakker in Amersfoort f 1600 akt nr 3373

AT042a038          1806      20 juni                 akte 3392

Boedelscheiding Geertje Gerritsen wed van Hendrik Reiersen wonende in de polder in Zevenhuizen. Boerderij genaamd de Kleine Logt gelegen in Zevenhuizen bemaakt zij aan haar eenige zoon Gerrit Hendrikse.

AT042a038          1806      12 september   akte 3407

testamentaire boedelverdeling van den heer Heymen Warneke oud raad dezer stad en juffr Johanne Warneke echtelieden zij prelegateren aan hun tweede zoon Arent Warneke de huizinge tabakschuur bouw en weilanden genaamd Mattelagen gelegen in gerecht Asschat bij Heiligenberg 1ste zoon Cornelis en dochter Maria gehuwd met Willem van Eeden.

AT042a038          1806      27 december    akte 3421

Jacobus de Groot gehuwd met Catharina Hoogland koopt van Willem Peterse een kamp land in Zuidbroek ger Gerensteijn.

AT042a039          1807      6 maart                akte 3439

den heer mr Hendrik Gerard Bor gemachtigde volgens procuratie 26 januari 1807 voor notaris Thomas Johannes Heydanus te Weesp van de weleerw heer Hendrik Heymen Hooft van Huisduyen verkoopt aan Gerrit Aartsen wonende in Hamersveld het erf en goed Alandsbeek groot 20 morgen aan den Asschatterweg verscheyden jaren bij verkopers in eigendom en bij koper gebruikt. Met nog 2 kampen land bij de hofstede behorende van ouds genaamd de Wradh? en t oertje. Strekkende van de Alandsewetering tot aan Beek ten noordzijde de modderbeek en zuydwaarts van ouds den heer v Dolre tans Jan Smit koopsom f 4.600

AT042a039                                                         akte 3449

verkoop van vaste goederen w.o. circa 8 danmaten hooi en weiland door de erfgenamen van Aart Klaasen overleden op de Koedijk onder Amersfoort

AT042a039          1807      27 juli                   akte 3464

Akte van volmacht van de heer Lodewijk Carel van Blokland wonende te Megen op den heer Jakobus Poort inw van Amersfoort om alle zijn vaste goederen in administratie te nemen huuren innen enz.

AT042a040          1809      18 februari

Verkoop van het erf en goed den Snoekheuvels onder Amersfoort door den heren Hendrik Witsenraad en Leendert Lienderman inw van deze stad. Gebruikt door Cornelis Theunissen Hilhorst tot mei 1809

AT042a040          1809      12 januari           akte 3593

Verhuur van de boerenhuizinge van het goed Liendert gelegen onder ger Hoogland Emiclaar door Evert Verschuur raad en schepen van Amersfoort aan Wouter Hendriksen Mastenbroek niet inbegrepen den Heerenplaats tabakswei en bouwlanden welk den verhuurder aan zich behoudt. Vorige bruiker Willem Tomassen 6 jaren f 460 sjaars en toepacht.

AT042a040          1809 28 februari              akte 3594

Jan Rennes wonende te Scherpenzeel en Jan Andries Verburgh wonende te Veenendaal als gemachtigden van nu wijlen Willem Gerrit Rennes verkopen aan Theunis Jansen Voskuylen wonende op de hofstede genaamd Klein Romselaar groot 30 morgen onder ger Woudenberg belend oostwaarts Middel Romselaar westwaarts de armen de Poth suydwaarts t Convent te Amersfoort of hun rechtverkrijgenden noordwaarts Besseleneerd (Taayland) koopsom f 6.000 thins aan Amerongen van 6 stuivers.

AT042a040          1808      18 februari         akte 3508

Jan van den Hengel verkoopt aan Jan van Outersterp zijn vierde part in het erf de Bruine Haar ger Leusden ook het vierde part in de 4 morgen gelegen in de veldschoren. Pachter Teunis Gerritse koopsom f 1.375

AT042a040          1808      8 april                  akte 3520

Verhuur van t erf de Klapmuts ger Emelaar aan Jan Krol en Willempje Krol broeder en zuster door juffr Reinera Verschuur weduwe van Jan Huisteen eigenaresse. Huurders reeds bruikers 6 jaren a f 250 sjaars nl t erf voor f 170 het bouwland voor f 40 t hetje voor f 27 en het Brandje voor f 14

AT042a040          1808      25 April               akte 3522

Jan van den Hengel verkoopt aan Johan Mathias van Oven zijn halve aandeel in de 4 morgen tabaksland en schuur. Beiden hebben dat gekocht op 7 februari 1806 voor notaris van Wisseling van Abraham Herschel qq koopsom f 1.800

AT042a040          1808      18 juni                 akte 3529

Verkoop van een morgen bouwland genaamd t Steene Kruis gelegen aan de Lageweg

AT042a040          1808      1 juli                     akte 3533

Heymen Jacob Markus koopman te Nijkerk koopt de tweederden portie van de Buitenplaats Vinkenhoef van Hertog en Eliaser Abraham Herschel. Alles koopconditie van 15 mei 1801 voor notaris Corn Suyck koopsom f 2.700

AT042a040          1808      2 augustus         akte 3539

Jan Maasen wonende op de hofstede de Boomen ger Hoogland ook Winsenborgh genaamd, leent van Hendrik v Schendel f 800 borgen Aart Maasen broeder Wulfert Maasen broeder en Wouter Cornelisse Voskuylen wonende op Bosserdijk

AT042a040          1808      8 september     akte 3544

Jan Rennes als administrateur van de goederen van zijn vader Willem Rennes wonende te Scherpenzeel verhuurt de hofstede hier in deze akte genoemd Oud Voskuylen weer aan Theunis Janse Voskuylen alreeds bruiker. Pachttijd 6 jaren f 320 sjaars en alle lasten.( zie blz akte 3594 dd 18-2-1809 koopt bij deze de hofstede dan genaamd Klein Romselaar) zie ook akte 3545

AT042a040          1808      8 september     akte 3545

Akte dat bij overlijden van Willem Rennes. Theunis Jansen Voskuylen koper is van deze hofstede voor f 5.250  (zie akte 3544)

AT042a040          1808      3 december       akte 3560

testament Willem Gerritsen van t Scham en Maria Hannissen v Voskuylen

Scroll naar boven