Notaris Antony Bloeijlant

AT021a001          1684       12 Juni

Comp. voor mij Anthony van Bloeijland: Elbert Evertse wonende int Swartebroek en verklaarde hij comprnt. te constitueeren en magtigh te maken Willem Visscher proc. voor den geregte van Amersfoort speciaal wegens het different bij Aelbert Thonisz wonende in Leusbroek, gesustineert omme te defendeeren mitsgaders van waerden te houden ’t geene . . . bij voorn Visscher in de voors sake gedaan en de vericht mogt sijn, enz.

AT021a001          1689       17 Jan

Testament op de langlevend Huijbert Wouterse gezont van lichaam en de Jannetje Willems  echtelieden ziek van lichaam aan de kinderpockjens te bedde liggend wonende onder den geregte van Hamersvelt in den boedel genoemt alle haere goederen soo roerende als onroerende, heerlijcke en deijlbare, rente en actien en crediten, gelt en goud, silver gemunt en ongemunt, Haeff en de beesten, ploegen, eegden, koorn gesaijt en ongesaijt, inboedel en huisraad, egene uijtgesondert.

AT021a001          1689       1 Nov

Gosen Aertsen Boef gehuwd met Bartgen Rutten wonende op ’t Hogeland verklaren dat zij vercopen en overgeven aan en ten behoeve van de Hr. Mr. Martinus Martini hun have, vee en inboedel, enz. in verband met de pachtpenningen van de Hofstede Calveen onder Hoogland.

AT021a001          1689       21 Dec

Willem Evertsen en Geertien Henrick echtelieden wonende op ’t Erf en Goed Hogewell onder geregte van ’t Hogeland in verband met de pachtschuld geven zij hun inboedel, have en vee, coorn, enz., enz., over aan hun lantheer Mr. Rogier Camerbeek mede notaris alhier.

AT021a001          1690       21 Febr

Grietje Everts wed. en boedelhartster van Cornelis Cornelissen van Asch zaliger, Evert van Asch en Grietje van Asch voor hun selven en voor Cornelis van Asch mitsg. Johannes van Asch zij machtigen de (deurwaarder ?) deser stad om te comp. voor de schout en geregte van ’t Hogeland en aldaar te cederen en transporteeren aen en t.b.v. van Marritje Roelen wed. Rijck (?) zaliger, de Hr. Pieter Frederick Marot in zijn leven raed deser stad en Johannes Marot glasenmaker seecker mergen land onder Hoogland bij den Hogenheert en nog 8 mergen land onder voors geregte met de acceptanten gemeen.

AT021a001          1690       25 April

Testament van Willem Janz Knoppert oud 86 jaren zijn kinderen, enz. vermeld.

AT021a001          1690       7 Aug

Jacob Pompij van Meerdervoort Heere van den Oosterdam ect. en de vrouwe Barbara Maria Thiens echtel. zij machtigen de Hr. Anthony van Brinckensteijn om zijn zaken waar te nemen en te administreren, enz. als zij comprn. alhier en in Stoutenburgh leggende en hebben en ook de renten te ontvangen.

AT021a001          1693       25 Nov

Cornelis Geurts wonende op ’t Erf Appelaar competeerende het St. Pieters Gasthuijs tot Amersfoort onder den geregte of Hooge Heerlijkheijd van Renswoude en Emmickhuijsen wegens pachtschuld geeft hij zijn inboedel, have en vee, koorn, enz., enz., over aan de Hr. regenten van het Gasthuis.

AT021a001          1694       24 Juni

Verklaring van Buijs Geurtsen tegenwoordig wonende in ’t St. Pieters Gasthuijs out 82 jaren, Jacobus Gijsberts out 66 jaren, Huijg Roelen wonende tot Isselt out 60 jaren zij verklaren ten verzoeke van Evert Nieuwenburgh hoe waer de attestanten het zeer wel bekent is dat in de woesteijsen opt Erf of te goet gecompeteert hebbende Willem van der Eem saliger waar aan de eene zijde de Erfgenamen van Carel van der Sande en aan de andere zijde de (?) Everard Meijster of te als nu de Hr. Dirck van Ommeren raad en out schepen van Amersfoort (met het Erf en Goet Nimmerdor naast gelegen zijn) meer als 50 jaren geleden heeft gestaan een huijs, bergh en schaapschot uijt welk schot de schapen van de respective bruijkers en bewoonders van ’t voorschreven goet en land hare drift ten allen tijde hadden op de Leusderbergh sonder dat de Attestanten weten dat te zij oijt bij ijmant is bekend of te tegengesproken zijnde het selve goet, eerst bewoont geweest bij eenen Wouter Pietersz en naderhand bij Jan van Ginkel en na zijn overlijden bij zijn weduwe en nu laatstelijk bij Wouter Thumens (?) die het voors Erf in de franse tijd mosten verlaeten, als wanneer het voors (?) schaapschot nevens de huijse geheel . . . geruïneerd en alles afgebrocken gevende de Attestanten voor redenen van wetenschap dat zij van jongst af in de woesteijgen tot Leusden en daar omtrent hebben verkeert en hare ommegang gehad, enz.

AT021a001          1695       9 Nov – sijnde een saterdag des nanoens twee uuren

Testament van Anthonis Peters en Willempje Cornelis echtel. wonende in Nederseldert onder Hoogland opt Erf van ’t St. Pieters Gasthuijs tot Amersfoort.

AT021a001          1696       27 Maart

Huurcontract van het Erf en Goed, Huis, hof en hofstede, landerijen, enz. genaemt Overeem gelegen in Renswoude. Huurders Frans Janz en de Weijntgen Willems echtelieden.

Verhuurders de regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs tot Amersfoort.

Huur ingaande 15 februari 1695 voor 6 jaren à ƒ 160. Gepasseerd op dese datum.

AT021a001          1689       12 Mei

Testament van den Heer Hendrick van Hoorn jongeman octrooi verleend bij den Hove van Utrecht 9 Maij 1693 en mede in cragte van opene brieven van octroij van de Leenhove van IJselsteijn den 12 februari 1696 legateerd aan de armen van ’t Weeshuijs alhier hondert silveren ducatons of te ƒ 315 goet gangbaar gelt; aen Joffr. Catharina van Hoorn Bagijne tot Vrede int Clooster jaerlijks en alle jaere soo lange sij leeft en langer niet de somme van ƒ 20 en de alle sijne verdere na te laten goederen, roerende als onroerende, heerlijke en deijlbare, renten, actien en de crediten gelt, gout, silver gemunt en ongemunt, inboedel, obligatien, inschulden, het Erf en Hofstede gelegen in Stoutenburgh genaempt Oud Emmelaer, het bos en lant gelegen op ’t Hogeland vanouds genaempt Jacob van Hoorns bosch.

Hij nomineert tot zijn universeel erfgenaam de Hr. Dirck van Ommeren Out Schepen en raedt deser stad voor de eene helfte en de Jufr. Aleijda van Ommeren als in huwelijk hebbende de Hr. Arent van Ruijtenbeek out schepen raad en cameraar dese stad Amersfoort, sijne Moeije voor de andere helft.

Tweede testament op den 28 maij 1699 eenige uitbreiding v.v.m. eventueel overlijden van de erfgenamen.

AT021a001          1700       9 Juni

Annetje Peters van Wassenbergh wed. van Nicasuis Leendertsen stadstimmerman en verdere kinderen, familie transporteeren ten voorstaan van den Heeren en Schout van de gerechte van Soest aan Jan Janz Mets wonende onder Soest omtrent 13 mergen land gelegen in de Boven Birkt.

. . .

Testament van Anthonuis Jacobsen en Jannetje Jans echtelieden wonende op de Pot onder geregte van ’t Hogeland (deze akte is niet ondertekend en data niet vermeld, concept). Het tweede testament gepasseerd 29 januari 1702, waarin beschreven diverse legaten, geen vaste goederen.

AT021b001         1685       10 Juni

Op navolgende conditiën heeft de Wel Ed. Vrouwe Alegonda van Sokama douariere wijlen van den Hogh Welgeboren Hr. Albregt Nicolaes van Schaegen in zijn leven Heere van Lockhorst en capteijn ten dienste van deze Vereenigde Nederlanden mitsg. als moeder en momberesse van den jongeheer Albrecht Nicolaes van Schaeijen verhuurt aan Willem Janz de Heerlijcheijt Erf en de goet van outs genaempt Lockhorst met alle sijne bouwerije en plagenlanden, mitsgaders de Huijssen, schueren, bergen daer op staende gelegen over de Beeck bij de H.Bergh carspelle Leusden dit voor 6 jaren ingaande Petri ad Cathedran 1686 toecomende de eerste 2 jaren voor 350 car. gld. en de volgende 4 jaren voor 400 car. gld. te betalen de eerste helfte met Ossenmerck of te 18 oktober, den tweede helfte met Paschen daaraan volgende.

AT021b001         1685       13 Juni

Huwelijk Hendrick Alberts bruidegom en Marijtje Jans geass. met Gerrit Willemz en Jan Janz gebroeders. Gepasseert op Huijze Lockhorst onder Leusden.

AT021b001         1685       28 Dec

Vrouwe Alegonda van Sokama verhuurt aan Jan Aertz en Grietgen Verhoef het Erf en Goet Schutterhoef bij den huurders reeds gebruikt gelegen in de vrijheijt der stad Amersfoort.

6 jaren ingaande op Petri 1686 à ƒ 136 sjaars en toepagt, indien den verhuurderesse het land gelegen over de beeck genaempt het Valkenlant mogte vercopen dan word dit uit den huur gehouden.

AT021b001         1686       22 Febr

Verhuur van een Hofstede in de Bovenbirk strekkende van de rivier de Eem tot boven aan de turffwegh toe, daartoe ter wederzijden het Convent van Marienhoff.

Verhuurder de Hr. Samuel Thiens als gemagtigde van de Hoog Edel Geboren Hr. Daniel Maximiliaan Hertain de Marcquet capitain. Huurderesse Jacobje Aerts wed. Aert Thonisse.

AT021b001         1686       7 Mei

Gosen Aerts en de Bertje Rutten verkopen aan Claes Janz een ½ mergen englant zijnde een regte 4de part van 2 groote mergens daer aan de oostsijde de Nieuwlandsewegh, west en noordsijde Jan Meijnzn en zuidwaarts Anthony van Bemmel gelegen op de Sneulderengh opt Hogeland dit gemeen en onverdeelt leggende met de onmundige kinderen van Cornelis Aerts zaliger op de laste van een spint of te ten hoogsten een ½ schepel rogge jaarlijck t.b.v. van de kerke of predicant van Hoevelaken. Koopsom 230 car. gld.

AT021b001         1687       19 Aug

Jan Gijsberts van Deventer borger ahier magtigd Anthoni van Brinkensteijn om te compareeren voor leenmannen van de Heerlijcke en de Huijse van Nijvelt om met de ledige hand te verheffen de regte helfte van den Alinge thienden grof en de smal, wild en de tam van alle de drie erven genaempt die Emelaer, van den Kijfkamp en die Horst dese thienden gelegen in de geregte van Stoutenburgh en de carspel Leusden daar de wederhelfte toebehoord aan de erfgenamen van Pieter Both zaliger en de vermits het overlijden van mevrouwe Hetwigh Agnes (vrouwe) van Bredero als vrouwe van Nijvelt, etc., etc. en de mede om in sijns constitians name den . . . Eed. huldt en de manscape te doen en voort alles ands te doen en laaten geschieden als of hij comprnt. selve present soude wesen, enz.

AT021b001         1688       16 Jan

Aris Arissen van Roomen en zijn huijsvrouw Woutertje Gijsberts verkopen aan Jacob Splinterz en Gijsbertje Breunis echtel. het Erf en Goed genaampt den Hoogenheert met huis, hof en hofstede en berg en 4 danmaten land gelegen in de polder de Hond onder den geregte van Soest (?) oostwaarts de Bunschotterwegh, westwaarts Willem Petersz, zuijdwaarts de Hondsewegh, noordwaarts Albert van den Oudendoelen op de laste van ƒ 250 car. gld. daarin gevestigd t.b.v. de wed. Pieter Fredericks Marot zaliger dit voor de somme boven de voors last van ƒ 200.

AT021b001         1688       26 Okt

Overleden Cors Maessen wonende in de Hont (polder) opt Hogeland nalatende Gerritje Jans zijn wed. Magenscheijd (zie 5 maart1677).

AT021b001         1691       19 Juni

Jeremias Thiens verhuurt aan Arien Evertz seecker erff, huis, hof en hofstede genaemt Hondhorst gelegen onder Stoutenburgh aen de Beek, alsmede een ½ vierdeel beneffens een maetgen land gelegen in de vrijheijd deser stad bij de 2de steegh strekkend van de Hogewegh tot aan de beeck, laatst bij den huurder gebruikt. 6 jaren à 130 car. gld.

AT021b001         1691       24 Dec

In verband met overlijden van Wouter Dircks voerman, bij de akte van scheiding vermeld twee kampen land genaempt Het Wilde Lant groot 4 mergen onder Hoogland. Verder nog bij de verdeling vermeld de Liendertse Engh en de Luttique Maet groot omtrent 1½ mergen gelegen aan de oost en noordsijde van de Liendertsesteegh dit toegescheijden aan Gijsbert Woutersen, enz.

AT021b001         1693       10 Febr

Huwelijk Jan Albersz wedunaar van Gerbregt Lumens en Jannetje Rijers jonge dochter.

Inbreng bruidegom inboedel en huijsraet, enz., paerden, koeijen, ploegen, eegden, koorn, enz. alles wat tot de bouwerije behoort geestimeert op 1000 gulden. Inbreng bruid ƒ 200. 

De plaats niet genoemd.

AT021b001         1694       10 Aug

Compareerden Gerrit Lambertz wonende op ’t Erf Lanckerden onder Barneveld en verklarden dat was overleden Marritje Ariaens nalatende tot hare wedunaar den comprnt. Gerrit Lambertz en tot hare eenige en universeele erfgenaam Rutgen Gerrits gehuwd met Cors Evertsen bruikers van ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg en Brant en Lambert Gerrits en Jacob Gerrits w.i. Gelderland (hun kinderen ?).

AT021b001         1694       14 Aug

Huwelijk Anthony Petersz j.m. bruidegom geass. met Wouter en Peter Petersz broeders en Jacob Jacobz zwager en Willempje Cornelis j.d. toecoomende bruid geass. met Albert Schouten van Apeldoorn en Reijer Cornelisz Oomen, mitsg. Meijns Cornelisz hare neef.

Inbreng bruidegom ƒ 150.

Inbreng bruid al hare goederen, inboedel en huisraad zijnde kisten, kasten, tin, coper, bedden met zijn toebehoren, linnen en wollen, goud gemunt en ongemunt, paarden, koeien, hoij, coorn, wagens, boter, inschulden, enz., zooals bij doode van hare ouders is aanbestorven gestimeert op ƒ 1200.

Aldus ondertekend ten huize van den bruid wonende op Nederseldert onder Hoogland.

AT021b001         1695       15 Febr

Coopcedulle van Huijzinge, Hof en Hofstede en verder getimmerte gelegen in Sevenhuijzen geregte van Duijst, de Haer en Sevenhuijzen belend aan de westzijde de weg van Sevenhuijzen.

Verkoper Daniel Gerritsz. Koper Aert Gijsbertz voor ƒ 200 car. gld.

AT021b001         1695       15 Maart

Cornelis Geurtz gewoont hebbende op ’t Erf Appelear onder Renswoude had negen jaren pachtschuld à ƒ 100 jaarlijks verder regeling in dese akte.

AT021b001         1685       5 Okt

Jan Roelofs wonende op ’t Erf Appelaar huurt polderland van de regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs.

AT021b001         1695       7 Nov

Wouter Gijsbert wonende int Dorstige Hert onder Hoogland huurt van ’t St. Pieters Gasthuus 6 danmaten land in de Slaagh.

AT021b001         1696       22 Maart

Compareeren Marcus van Deurn Borgemeester en Johan van Seventer als regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs geven in eeuwigen en erflijcken erfpacht uit aan Huibert Wouterz een stukje land groot omtrent een ½ mergen van ’t heetveld van ’t voors Gasthuijs Erf Daatselaar gelegen in Stoutenburgh aldaar naast den Hof off lant van ’t huijsje genaemt de Muijs, ’t welke mede van de gront van ’t voors Gasthuijs erff is afgescheijden en in erfpacht gebruijkt wordt. Strekkende ter sijde het lant van de Muijs soo verre als het selve lant ende dat agter gelegen (?) naar de weg toe en comende voor langs de selve weg dit voor alle jaren voor 4 gulden en 10 stuivers.

Hij is voornemens om er een huijsje op te timmeren.

AT021b001         1696       12 Juli

Aertje Aerts wed. van Aert Thonisz huurt van de Hr. Johan Thiens als gemagtigde van de Hr. Daniel Maximiliaan Hertain de Marquet een seecker Erf en Goed gelegen in de Bovenbirk onder Soest strekkende van de riviere de Eem tot aan de turfwegh toe, daer ter wedersijden het Convent van Marienhoff mitsg. nog een parceel beginnende over de voors turfwegh ’t eijnde het bosje tot de duijnen toe. 6 jaren à ƒ 210 sjaars. Zij teken + Jacobje Aerts.

AT021b001         1696       16 Okt

Hendrik Wulfherts wonende opt Erf Bijlenhoef onder Hoogland. Hij huurt dit Erf weer in van ’t St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 160 sjaars.

AT021b001         1697       2 April

Huurcontract van een camp land genaempt de Wildernise daer ’t Huijs van Metgens Bleijck gestaen heeft.

Verhuurders ’t St. Pieters Gasthuijs.

AT021b001         1697       12 Juni

De Hr. Jeremias Thiens verhuurt aan Arien Evertsz voor 1 jaar ingaande 1 januari 1697 zijn Huijs en Hofstede met de aanhorige landerijen genaempt Hondhorst leggende aan de beek bij de tweede steegh buiten de stad Amersfoort dit voor ƒ 100 sjaars.

AT021b001         1697       6 Aug

Peter Geurts wonende op Coelhorst huurt van de Hr. Robertus Padbrugge 3 mergen land genaemt ’t Vicarije land gelegen op Keulhorst onder Hoogland (zie ook 30 augustus 1701).

AT021b001         1698       2 April

Huurcedulle van het Erf en Goed genaempt de Rijst gelegen in Stoutenburg.

Huurders Henrick Tijmonsz Haen en Henrickje Thonis echtel. reeds bruikers.

Verhuurders ’t St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à 135 car. gld.

AT021b001         1698       25 Febr

Huurcedulle van het Erf en Goed Daetselaar gelegen in Stoutenburg uitgenomen de Thiend behouden de verhuurders aan zich. Huurder Cors Evertz en Rutger Gerritsz echtel.

Verhuurders ’t St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 300 car. gld.

AT021b001         1699       13 Jan

Geertje Joosten wed. van Willem Breunissen Craijcamp verhuurt aan Jan Willems en Cornelis Jansz een Huijzinge, bouwhuijs of te tabacschuur, boomgaard, berg en schuurberg, enz. met het land daaraan behorende groot 3 mergen mitsg. nog 6 danmaten in Overseldert.

AT021b001         1699       29 Jan

Uitgebreide Boedelcedulle doen maken en instellen bij Geertje Joosten wed. Breunissen Craijcamp gewoont hebbende in Overseldert.

AT021b001         1699       1 Febr

Erf huis door Geertje Joosten wed. Craijcamp.

AT021b001         1699       24 Maart

Mons. Gijsbert de Saeijer wonende binnen deze stad verhuurt aan Willem Buijssen wonende onder Ter Eem een seecker Huijsinge, Hof en Hofstede met 45 danmaten land gelegen in de polre de Haar en Eemland.

AT021b001         1699       3 April

Huurcedulle vermeld Dirk van Bemmel woont in de Herbergh de Stroopaf.

AT021b001         1699       17 Sept

Conditiën waarnaar Gerrit Jansz als eijgenaar ten eenre en Gerrit Anthonisen als bruijker van de Hofstede, Erf en Goed gelegen op de hoek van de Leusbroekerwegh bij den bruiker bewoont en de gecompeteerd hebbende de Erfgenamen van Jan Gijsbert van Deventer.

Daar Gerrit Anthonissen in zijn laatste huurjaar is overeenkomst en regeling omtrent het besaijen van coorn opt land.

AT021b001         1699       29 Sept

Overleden op Hoogland Gerritje Rijex nalatende hare weduwenaar Gerrit Willems quant en hare kinderen Rijck Gerrits soone en Hesseltje en Wichmoet Gerrits meerderjarige dochter alsmede Meeus Henricks gehuwd met Willempje Gerrits en Jan Jordense als vader en voogt over zijn onmundig soontje genaamp Aert Janz bij Jannetje Gerrits zijn overleden huisvrouw verwekt. In verband met zijn aanstaande huwelijk boedelscheiding tussen vader en kinderen.

AT021b001         1699       29 Sept

Huwelijkse voorwaarden tussen Gerrit Willemz quant wedunaar van Gerritje Rijex en Theuntje Claas j.d. wonende in de Duijst.

AT021b001         1699       3 Nov

Magtiging en regeling van kooppenningen betreffende het Erf Groot Landaas onder de Hr. Johan van Dolre koper van ’t selve berustende.

AT021b001         1699       19 Nov

Huurcontract van het Melaten (Melaatsen) huus en kapelle.

Verhuurders regenten St. Pieters Gasthuijs. Huurder Harman Corsen.

AT021b002         1700       1 Maart

Den Hr. Jacob Jorden van Westrhenen Heere van Coelhorst verhuurt aan Jan Gijsbertse van Vlastuijnen een seeckere Huijzinge, Hof en Hofstede, berg en schuer en omtrent 10 mergen land gelegen onder Hoogland op Coelhorst bestaande het voors land en 3 campen bouwland en 4 campen weijland alles voor en tersijde het huijs strekkende aan de oostsijde aan den Hr. verhuurder Nieuwe Steegh, aen de noortsijde aen Breevoort en west het Haerstuk en suijdsijde des Hr. verhuurders Oude Steegh sijnde de huurder alles aangewesen.

6 jaren ingaande Petri 1700 à 120 car. gld. sjaars tot 22 stuivers stuk.

AT021b002         1700       26 Juli

Den Hr. Robartus Padtbrugge verhuurt aan Cornelis Gerrits van de Duijst een Huijzinge, Hof en Hofsteden, enz. met 24 mergen lants genaempt Groot Krachtwijck gelegen in Hoogland.

6 jaren à ƒ 575.

AT021b002         1700       2 Nov

Geertje Joosten wed. van Willem Joosten Craijcamp vercoopt aan Meerten Hendrick en Neeltje Gerrits 6 danmaten land gelegen in Overseldert onder Hoogland daar aan de eene sijde de Armen de Pot en aan de andere sijde het Erf competeerende Hr. Voedt secretaris van de Ed. Mog. Heren Staten van ’s land Utrecht. Koopsom ƒ 1500.

AT021b002         1700       10 Nov

De Hr. Robartus Padtbrugge verhuurt aan Anthonis Anthonissen en Aeltjen Henricks echtel. den Hofstede Breevoort gelegen in Keulhorst onder het Hogeland was reeds bruiker groot omtrent 40 mergen. 3 jaren à 500 car. gld. à 22 stuivers.

De Hr. verhuurder behoud aan zich het Heere Huijs als mede boomgaart, pleijn en de viver (vijver), grachten met te bossen rondom, paerdestal die met steenen beleijd is en de solder boven de moolen mitsgaders het bakken in de oven, de huurders mogen geen hennip droogen in de over of in de viver mogen leggen om te rotten.

AT021b002         1700       30 Nov

Huwelijk tussen Johannes Gerrits van de Pol wedunaar van Gijsbertje Otten van Bottenbergh geass. met Merijtje Henricks wed. van Gerrit Thonis van de Pol moeder, Anthony Gerrits van de Pol broeder, Hendrick Hendrickse in de Birkt en Hendrick Jansen van Raalte als Omen en Neeltje Aris van Roomen met consent en toe doen van Aert Aris van Roomen broeder, Jan Aerts van Roomen en Evert Jansen op Lauwerenburgh als Omen. Inbreng bruidegom ƒ 540. Inbreng bruid ƒ 800.

AT021b002         1701       28 Jan

Robartus van Padtbrugge verhuurt aan Wouter Gijsbertse en Jannetje Peelen den Huijzinge en Hofstede genaempt het Dorstige Hard met bergh en schuur en 4 danmaten land.

3 jaren à 90 car. gld. sjaars.

AT021b002         1701       18 Febr

Huurcedulle van het Erf en Goed de Crommestaart mitsgaders noch 16 (of 60) mergen land genaempt Jan Cranenhoef mede daar omtrent gelegen onder den gerechte van Leusderbroek.

Verhuurders het St. Pieters Gasthuijs. Huurder Aris Jacobsen. 6 jaren 180 car. gld. 22 stuivers stuk.

AT021b002         1701       5 Juni

Huwelijk en voorwaarden gesloten tussen Jan Jansen Metz weduwnaar van Jacobje Gijsbertse Boor toecomende bruijdegom wonende in de Birkt in Soest en Maria Dircks jonge dochter toecomende bruid geass. met Dirck Jansen wonende in Hamersvelt (vader) en Dirk Aelbertse als Oom en Henrick Dirks (broeder).

Inbreng bruidegom alle goederen soo van paerden, beesten, hoij, koorn, wagens, ploegen, eegden, enz. gelt, goud en zilver, inschulden, crediten, de landerijen gelegen in de Hogenbirkt (bruidegom had een soontje Jan Jansen Metz de jonge).

Inbreng bruid 1/4 part in de helfte van een Erf en Goed en landerijen genaempt de Engh gelegen in Stoutenburg.

Item 1/4 part in de helfte van een Erf en landerijen gelegen in Hamersveld tegenwoordig bij den voors Dirk Jansen bewoond met de Huijzinge, berg en schuur, enz.

Item nog 1/4 part in de helfte van een Erf en landerijen mede gelegen op Hamersveld bij Willem (of Wouter) Peters gebruikt verders polderland in de Duijst.

Nog polderland in de Duijst, item een 1/4 portie in de helfte van ƒ 700 tot laste van Willem Peters voornoemt uit sake van geleende penningen en verschene landpacht, item nog 1/4 part in de helfte van ƒ 230, item nog 1/4 portie in de helfte van ƒ 48 ten laste van Hendrick Dircks op den Engh en de eindelijk 1/4 part in de helfte van ƒ 500 met de renten van dien spreeckende ten laste van Henrick Dircks aen de Engh ƒ 400 en de resterende ƒ 100 ten laste van Peel Jacobsen Beeckman sullende de lantpachten, renten, vruchten en incomsten van de voors goederen en landerijen en obligaties naevenant van de voors aan part bij de toecomende echteluijden jaarl(ijks) worden geprofiteert en genoten doch de ongelden en lasten op de voors goederen staende jaerlijks werden alvorens afgetrokken, verders regeling wanneer een van beijde komt te sterven.

Ondertekend Jan Jansen Metz – Maritgen Dirks – Dirck Jansen – Henriet Dircks (+ Dirck Aelbertsen).

AT021b002         1701       10 Juni

De Hr. Johan van Sevender mede regent van ’t St. Pieters Gasthuijs machtigd de Hr. Mr. Wilhelmus qualterus van Warmvliet om te compareren voor den Heerese Stadhouders van den Huijze van Nieveld (Nijveld) en aldaar te versoeken met ledigen hand te verheffen den thiend van Groot Daatselaar met de twee delen van de Hogenbroeken gelegen onder Stoutenburg.

AT021b002         1701       15 Juni

Inventaris en Boedelcedulle doen maken bij de erfgenamen van de Hr. Gerard van Oudewater in sijn leven schepen en de raad deser stad overleden 9 juni 1700 en de erfgenamen van Jofr. Maria van Couwenhoven in haar leven echtelieden. Zeer uitgebreijde cedulle.

AT021b002         1701       2 Aug

Frans Jansen en Gerritje Meeusen echtel. huuren van de regenten van ’t Pieters Gasthuijs het Erf en Goed Overeem gelegen in Renswoude. 6 jaren ƒ 225 en toepacht.

AT021b002         1701       23 Aug

Comp. etc. de Heer Robertus Padtbrugge en de bekent den Heer comparant, van den Hr. Louis Beniou predicant in de Waalse gemeente tot Leijden ingevolge procuratie op sijn Ed. voor mij notaris den 3den deser maand gepasseerd van den gemelden Beniou ontvangen te hebben alle soodanige papieren en de brieven jegens ’t Erf Brevoort, de Vuijdijck, enz. (Dronkelaar).

AT021b002         1701       30 Aug

Huurcontract van 3 mergen land genaamt het Vicarie land gelegen op Hoogland op Coelhorst.

Huurder Peter Geurtsen. Verhuurder de Hr. Robertus Padtbrugge.

Vorige huurder zie 16 augustus 1697.

AT021b002         1701       25 Nov

Jan Roelofsen wonende op Abbelaar in Renswoude huurt van ’t St. Pieter Gasthuijs 6 danmaten land in de Haar genaamt het Melatenland.

AT021b002         1701       7 Dec

Huurcontract betreffende een stuk land in de Lageweg omtrent het Steene Kruis.

AT021b002         1702       28 April

Selff Willemz wonende in de Hogenbirkt verhuurt aan Evert Petersen een seeckere Hofstede gelegen in de Hogenbirkt in dier voegen als zijn schoonvader het heeft gebruikt.

AT021b002         1702       30 Juni

Vrouwe Alegonde van Sokkema Douairière van de Hr. Albert Nicolaas Baron van Schagen heere van Lockhorst. Zij magtigd haar zoon om te cederen en transporteren aan Willem Janse en Neeltje Aerts echtel. de helfte van het Erf en Goed, huis, enz., met omtrent 20 mergen land gelegen in de vrijheid deser stad genaemt Schutterhoef (?) alsmede nog uit name van de vrouwe comparante te cederen en over te geven omtrent 26 mergen heetveld gelegen tussen de erven Schutterhoef, Nimmerdor en Dorensteijn.

In de margine aangetekend: aen en ten behoeve van de Hooge Edd. Welgeboren Vrouwe Adriana Casembroot Huijsvrouw van de Hoog Welgeboren Heer Johan . . de renesse als gemagtigde van opgem. haren absente man.

AT021b002         1702       13 Okt

Boedelscheijding in verband met overlijden van Aert Petersen gewoont hebbende op Seldert geregte Hoogland nalatende (1ste) Gerritje Jans en de sijne eenige en universeele erfgename (2de) Geurtje Peters huijsvrouw van Aelt Gerritsenz op Seldert sijne suster.

Eerste comprnte. toegescheijden Huijs, Hofstede, berg en 2 danmaten land gelegen in Nederseldert bij de wed. bewoont voorst inboedel, have en vee, enz.. Tweede comprnte. ontvangt ƒ 300.

AT021b002         1702       14 Dec (?)

Comprn. de Hr. Arnout van Wel wonende op Hamersvelt verhuurt aan Willem Jansen mede wonende op Hamersveld een seecker boerenhuijs met de groote berg en de de Hof of te grond viercant langs en ter sijde het boerenhuijs sonder meer grond plaets aldaer te komen pretenderen, doch den Hr. verhuurder behout het . . .  tot de andere berg, mitsgaders het land of te de twee ackeren leggende agter het appelboomgaert aen de suijdsijde van de Essensteege beneffens het land van de Bruijker Willem Jans alsmede de camp bestaande in het ackers streckende ten eijnde de voors Essensteegh tot aen de Grift toe mitsgaders noch al het land over de weg beginnende ter wedersijde van de laan agter de bossen tot aen de beek van Asgeth toe en de soodanig den Heere verhuurder aldaer heeft leggende uitgesondert de steegen en laenen daer hij huurder geen beesten of varkens sal mogen op jagen of weijden. Voor 6 jaren à 250 car. gld. jaarlijks.

AT021b002         1703       8 Jan

Leen aanvragen door regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs aan de huijze Nievelt om beleend te worden met de thienden tot Groot Daatselaar met de twee deelen van de Hogebroeken groff en smal, wilt en tam onder Stoutenburg in verband met overlijden van Johan van Seventer.

AT021b002         1703       8 Jan

Leen aanvragen door regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs aan de leenmannen van de Hofstad Luttique Weede van ouds Weede om beleend te worden met de leenwere van de Thienden van Fijen Geer en van de Weteringe mitsgaders de thienden van ’t Erf en Goed Onstede met alle toebehoren en wild en tam, grof en smal, eggen en eijnden soo die van outs gelegen is en de Hr. Johan van Sevender ten behoeve van ’t gemelde Gasthuijs op den 7de juni 1667 stilo (?) met beijde voors leenen is verleijd geweest (in de akte doorgehaald).

AT021b002         1703       9 Febr

Robartus van Padtbrugge verhuurt aan Thijs Reijertsen wonende tot Eemnes een Huijzinge en Hofstede met omtrent 28 mergen land genaemt Groot Krachtwijk gelegen in Hoogland laatst gebruikt bij Cornelis Gerritsen van de Duijst. 6 jaren eerste 3 jaren voor ƒ 500 laatste 3 jaren ƒ 575.

AT021b002         1703       23 Febr

Mons. Gijsbert de Saeijer verhuurt aan Willem Buijsen een sekere Hofstede met 33 danmaten land gelegen in de geregte van Eemland. 2 jaren eerste jaar ƒ 280 tweede jaar ƒ 300.

AT021b002         1703       18 Maart

Verhuur van 22 danmaten land gelegen in Nederseldert door Joffr. Catharina Thiens als gemagtigde van de Hr. Robertus Padtbrugge aan Aert Berense gebruikt geweest bij Dirk van Bemmel.

6 jaren à ƒ 236 sjaars.

AT021b002         1704       4 Jan

De regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs verhuuren aan Henrick Thijmensen Haen en Hendrikje Thonis het Erf en Goed genaamt de Rijst gelegen in Stoutenbarg bij den huurder gebruikt. 6 jaren à ƒ 225.

AT021b002         1704       20 Juni

Jan Roelofsen wonende op Appelaar onder Renswoude huurt van ’t St. Pieters Gasthuijs polderland.

AT021b002         1704       20 Juni

De regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs verhuurt aan Jan Roelofsen Methorst ’t Erve Appelaar gelegen in Renswoude reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 105 sjaars.

Scroll naar boven