Notaris Arnold van der Maath

AT029a001          1712       10 Juli

Hermen Willemse en Claes Willemsen beijden w.o. Hoogland stellen zich borg voor Wulphert Willems wonende aan de Doornheg voor het betalen van de pacht van de Huur van de Hofstede de Doornheg t.b.v. Johannes van Nieuwendorp.

AT029a001          1712       19 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede Hogerhorst onder Hoogland.

Verhuurder Thomas . . . van Aversaat als gemagtigde van de Heer David de Wede (?) . . . (?) ook genoemt Vrouwe Anna de Wede (?). Huurder Gerrit Jansen . . .

6 jaren à ƒ 1000 car. gld. (zeer slecht leesbaar).

AT029a001          1715       10 Nov

Sr. Johannes van Nieuwendorp verhuurt aan Gerrit Maasen wonende op de Brant een Huijzinge, Hof en Hofstede en toebackschuur welke de verhuurder beloofd dese somer te bouwen met omtrent 14 mergen bouw als weijland gelegen onder Hoogland van ouds genaamt de Doornheg.

6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT029a001          1716       9 Febr

Huwelijk Evert Jansz van de Wetering meerderj. jongeman tot Leusden geass. met zijn ouders Jan Roelen en Grietje Jans wonende aldaar en Heijltje Gerrits van de Beek geass. met haar broer Dirk Gerrits van de Beek en suster Wijmptje Gerrits van de Beek. Inbreng bruidegom ƒ 500 en uitset.

Inbreng bruid ƒ 1400 en uitset.

AT029a001          1716       16 Maart

Willem Jordensz verkoopt aan zijn soon Claes Willemse 4 paarden jong en oud mitsg. melkbeesten, 3 veersen, 5 pinken, 3 kalveren, 6 verkens, een sogh, 5 schotlingen (?), ’t coorn in de berg en schuur, wagens, enz., den geheele inboedel, huisraad, have en vee ter somme van ƒ 1800 op voorwaarde dat verkoper sijn leven lang mag inwonen. Aldus gedaan op de Hofstede Daatselaar onder Stoutenburg ter presentie van Jan Willems en Willem Theunisz soon en schoonsoon van 1ste comprnt.

AT029a001          1716       15 Juni

Johan en Aloisius van Muijlwijk en broer Gerardus Ignatius van Muijlwijk en suster Simonida van Muijlwijk verhuren aan Hendrik Jansz en Grietje Aelberts wonende tot Leusden een seecker Erf en Hofstede, Huijs, berg, schuur en schaapskoijen met 18 mergen land en een maat groot 4 mergen gelegen onder Isselt en bij Hendrik Hendriksen (shaper ?) althans gebruikt. 6 jaren à ƒ 315 sjaars.

AT029a001          1717       2 Jan

Huwelijk Hendrik Jans meerderj. jongeman wonende tot Leusden geass. met Jan Roelen en Grietje Jans zijn ouders en Grietje Aelbertse geass. met Gerritje Hendriks haar moeder en hare broeder Hendrik Aelbertsen.

AT029a001          1717       25 Febr

Dhr. Arnoldus Muijkens canunnik van de Dom ’t Utrecht verhuurt aan Geurtje Willems wed. van Wouter Peelen althans wonende op Egdom de Hofstede genaamt Groot Donkelaar groot 64 mergen onder geregte van Leusden. 12 jaren à ƒ 260 sjaars en 8 goede pagt hoenderen.

AT029a001          1717       1 Maart

Jonkr. Maria Elisabeth Agnes Foeijt verhuurt aan Cornelis Breker gehuwd met Emerentia Bombergen een seekere Huijzinge genaamt Emmiclaar met Coetshuijs, stalling, toebackschuur. Item zijn voorburgt (?), tuijnen, bogaerten, moestuijn, vijvers daarom en duijfhuijsen gelijk den schout van ’t Hooglandt dat nu in huur hadde. Huurtijd 25 jaar à ƒ 235 sjaars.

AT029a001          1717       2 April

Huwelijk Hendrik Aelbertsz meerderj. jonge man wonende tot Leusden geass. met Gerritje Hendriks zijn moeder en Jan Gerrits wonende in Hamersveld en Hannes Hendrikse wonende op Lockhorst sijne swager en Evertje Jans meerderj. dochter mede aldaar woonende geass. met Jan Roelen en Grietje Jans hare ouders. Inbreng bruidegom ƒ 1200 en zijn uitzet. Inbreng bruid ƒ 500 en hare uitzet.

AT029a001          1717       28 Sept

Uit het testament van Hendrick van Souten blijkt dat de onderstaande vaste goederen aan hem behoren o.a. een Huijs en Hofstede (Kleijn Crachtwijk ?) gelegen in Overseldert met de 4 danm. in Nederseldert bij den Dooven Boer bewoond belast met ƒ 1000 capitaal; 3½ mergen gelegen in de Goren waarvan een gedeelte in erfpagt is verhuurt; noch 2½ mergen genaampt de Blanke Veenen mede een gedeelte in erf pagt uijt geslagen.

AT029a001          1717       20 Okt

Uit deze verklaring van ontvangsten ter somme van ƒ 30 blijkt dat Bart van Zijl gehuwd met Annetje Claes woont op de Driftakker, ondertekend Bart van Sijl.

AT029a001          1717       8 Dec

Jufr. Maria van Overeem laatst wed. van Sr. Ratuis Oudendoelen verhuurt aan Meijns Meertensen althans wonende op (H)ontstede een seecker Hofstede, berg en schuur met seecker 20 danm. lands gelegen in de polder van Neer en Overseldert tegenwoordig gebruikt bij Thonis Jacobz van ouds genaamt de Pol. 6 jaren à ƒ 230 sjaars.

AT029a001          1719       23 Juni

Boedelscheiding tussen Tomas van de Mast gehuwd met Jannetje Simons ten eenre en Hendrik Hendrikse wonende in Stoutenburg ten andere zijde te kennen geven dat was overleden Willempje Gerrits laatst wed. van Simon Gerritsz.

1ste compr. alle de roerende en onroerende goederen des boedels met de schulden en de lasten.

De 2de compr. 1/4 part in een Huijzinge cum annexes onder de gerechte van Hamersveld tegenover de Swarte Steeg belast met een erfpacht van ƒ 2 t.b.v. gerechte van Hamersveld.

AT029a001          1719       14 Okt

Uitgifte van een erfpacht b.s. in seeker stuk land om een wooning op te timmeren en hoogewal met hout bepoot groot omtrent seven vierendeel margens gelegen op Hoogland van outs genaampt de Vier Akkeren daar ten westen Juffr. van Emiclaar met een bosje voor een gedeelte en een klein steegje of weg ten noorden het gemelde steegje en de kinderen erfgenamen van Gerrit Koedijk, oost de erfgenamen van de Heer Honthorst en suijdwaarts de Emiclaarder Eng.

In erfpacht uitgegeven door Pieter van Haverloo aan Willem Geurtsen en zijn huijsvrouw à ƒ 220 sjaars. Genoemde Willem Geurtsen had 2 jaren pachtschuld van het genoemde land aan Pieter van Haverloo à ƒ 44.

AT029a001          1720       21 Dec

Niesje Tonis wed. van Jan Corsen woonende bij Zeldert in de polder de Hond. Zij magtigd Henric van Zevender mede notaris alhier om uijt de hand of publiek te verkopen seeker Erve, Huijs, Hoft en Hofstede, berg en schuur met omtrent 2½ danm. land in de polder de Hond.

AT029a001          1720       9 Jan

Uitgifte van erfpacht van een stukje grond bij de Hoogenheert door Balthasar van Hulten aan Hendrik Jansz en Teuntje Gijsberts.

AT029a001          AT029a001          1721      11 Mei

Sr. Cornelis Breker makelaar tot Amersfoort en verklaarde de comprnt. bij dese t.b.v. Jonker Maria Elisabeth Foeijt, vrouwe van Emiclaar te renuntieeren  van soodanige actie van huure als den comprnt. is hebbende aan de Heere Huijzinge van Emiclaar met de tuijnen alsmede de vijver uitgenomen de tabakschuur die aan den eersten comprnt. in huure blijft blijvende ’t Coetshuijs met de stalinge aan de tweede comparante.

Comparerende mede de voornoemde Vrouwe van Emiclaar (die hiermede accoord gaat).

AT029a001          1721       22 Juli

Huwelijk Dirk Jansz weduwnaar van Ido Jans en Aeltje Jordens jonge dochter.

AT029a001          1721       22 Juli

Overleden Ida Jans nalatende hare weduwnaar en boedelharder Dirk Jansen en hare kinderen. Overeenkomst van scheiding gemaakt met de oomen en voogden van de kinderen Aert Jansen en Jan Theunisz. Toegescheiden aan Dirk Jansen den inboedel, have en vee alsmede schulden en lasten.

En aan de kinderen bij mundigheid of trouwdag een somme van ƒ 800.

Aldus ondertekend op ’t Hoogland op de Hofstede de Langerijst 22 Juli 1721.

AT029a001          1721       3 Nov

De schout van Asschat legt arrest op de inventaris van Hermen Heijmens wonende op Cleijn Wijnbergen t.b.v. Hr. Jan Freijs van Dolre.

AT029a001          1721       6 Nov

Hermen (Heijmens) wonende op Cleijn Wijnbergen gelegen in Asschat doet afstand van huur (eigenaars niet speciaal vermeld), maar ondertekend door Reijnier van Coevorden.

AT029a001          1722       16 Jan

Jufr. Maria van Westrhenen voor haar en de Hr. Knuppel wonende in de . . . Verhuurd aan Willem Jansz en Metje Jans een secker Erf, Huijs, schuur, bergt, schaapschat en aanhorige landerijen genaamt Sneul gelegen op Hoogland.

2 jaren à ƒ 300 sjaars en ’t coorn de pastorije van Hoevelaken competeerende.

Zij verklaren ook pachtschuld te hebben voor 3/4 parten aan Jufr. van Westrhenen en 1/4 part aan de Hr. Knuppel over de jaren 17-18-19-20-21 te samen een somme van ƒ 1450.

AT029a001          1722       16 Jan

Aelt Jansen w.o. op Emelaar en Jan Jacobsen wonende op Sandbrink (Groot) zij stellen zich borg voor Jan (Stevense) wonende op de Corte Niep in Stoutenburg ten behoeve van Peter Hendrikse cum suis als eigenaars van de Hofstede de Corte Niep één jaar pacht van deze Hofstede ter somme van ƒ 165.

AT029a001          1722       8 Mei

Jofr. Maria van Westrhenen voor haar en haar broeder en zuster verhuurt aan Willem Hendriksen het Erf Kleijn Coelhorst. 3 jaren à ƒ 250 sjaars.

AT029a001          1722       8 Mei

Willem Hendriksen heeft pachtschuld over de jaren 1718-19-20 + 21 tezamen ƒ 1242, welke hij belooft in 2 termijnen te voldoen.

AT029a001          1722       6 Juli

Clemens Hooft en Eva van Bemmel echtelieden wonende in Hamersveld magtigen Hermanus Caen om alle zaken betreffende verhuur of vercoop daar van Huur of coop cedulle op te richten, enz. (betreffende de helfte van ’t Erf de Vrijhoef in Leusderbroek gelegen, desen Hofstede van Jacob Jansen te scheijden, te deijlen. Dezen Jacob Jansen blijkt ook pachtschuld te hebben.

Ondertekend: Clemens Hooft – Eva van Bemmel – Jan Gerritsen – Evert Petersen.

AT029a001          1722       14 Sept

Scheiding tussen Cornelis van Gessel en Hendrik Arend van Zevender. Zij bezaten samen 8 mergen land genaamt de Catrijs

AT029a001          1722       6 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Steenbeek gelegen in de Heerlijkheid Asschat.

Verhuurderesse Jufr. Maria Coedijk wed. van de Hr. Cornelis Moijart. Huurder Ariens Jordans en Marritje Hendriks wonende op Steenbeek. 6 jaren à ƒ 125 sjaars.

AT029a001          1723       5 Maart

De Hr. Jordan Gerard van Westrhenen ritmeester deser lande en Pieter van Haverloo als adm. van de Armen Haar. Verhuur voor 1 jaar aan Thoon Stevensen wonende op de Arme Haar deze Hofstede met berg en schuur en 29 danm. gelegen aan de Haer à ƒ 220 (slecht leesbaar).

AT029a001          1723       20 Juli

In deze akte over regeling van recht van overpad blijkt dat de Hofstede Schoonoort behoort aan de Heer Baltazar van Hulten ook genoemt het land genaamt het Triangeltje gelegen op Hoogland tegenover ’t Huijs Groot Wede.

AT029a001          1724       . . . Jan

Testament op den langstlevende door Hendrik Hendriksen Haan en Woutertje Heijmens van Dasselaar egtelieden wonende in Hamersveld.

AT029a001          1724       14 Jan

Cornelis Cornelissen wonende in Hamersveld heeft pachtschuld over de jaren 1719-20-21-22 + 23 van de Hofstede met de landerijen van Jokvr Maria van Westrhenen en hare broeder.

Pacht jaarlijks ƒ 350.

AT029a001          1724       . . .  Jan

Elbert Willems Craycamp cum suis Gerrit Theunissen wonende op Brevoort en Theunis Dirksen wonende op Bosserdijk (armmeester van Hoogland) verkopen aan de Heer Pieter Heek een seeckere Huijzinge en Hofstede en landerijen groot 3 (mergen ?) lands gelegen op Hoogland in Overseldert bewoond bij Hendrik Craycamp gelegen westwaarts de Overseldertseweg.  Koopsom . . .

AT029a001          1725       . . . Febr

Huurcontrakt van een Hofstede met 15 danm. lands aan 6 campen gelegen tussen de Haersewetering en de Lodijkseweg. Verhuurder de Heer Jordan Gerard van Westrhenen als administrateur van de Armen Haer. Huurder Toon Stevensen.

Scroll naar boven