Notaris Assuerus Schut

AT022a001          1690       22 Nov

Compareerden Juffr. Hester (?) d’Hartoge d’Osmale van Hoogenhuijze eenige en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen vrouwe Maria d’Hartoge d’Osmale in haar leven Douariere van Borgm. doctor Hendrik van Schaak ten eenre tevens de Heer doctor Assuerrus Schut oud schepen en de raad neffens wed. Juf. Rijkland Schut, Jufr. Maria van Meninij wed. van de Heer Dirck van Schaak.

In dese liqudatie van goederen worden genoemt de helfte van ’t Erf Bavoort en een plegte van ƒ 200 t.l.v. Anthony de Cruijf gevestigd in diens huis in de Crommestaart.

AT022a001          1691       28 Febr

Een akten omtrent de familie Leijdenhorst. Anthony van Brinkensteijn als curator over den boedel van Salomon Hendricksen van Leijdenhorst.

AT022a001          1691       28 Okt

Jufr. Catharina Moijaert wed. van de heer Samson Spiegel en Jufr. Margaretha Theresia Moijaert mitsg. Maria Coedijk als wed. van de heer . . . Cornelis Moijaert te samen erfgenamen van de heer Cornelis Moijaert saliger hare vader en schoonvader. Zij machtigen hun broeder Nicolaas Moijaert om de boedel en erfenis met de erfgenamen van den heer Philippus van Hulten te procedeeren tot liquidatie.

AT022b001         1687       5 Maart

Huwelijk Clemens van Bornbergen geass. door zijn moeder Emmerentia van Rhijn wed. van Gerrit van Bornbergen en Breunisje Dirks van de Banck wed. van Gijsbert Anthonisz.

AT022b001         1687       29 Mei

Willem Verhoef en Agnes Marschand echtel. machtigen Reijnier Morraij om te compareeren voor de schout van Hoogland om te transporteeren aan en ten behoeve van Jacob Morraij Borgm. een Huijzinge, Hof en Hofstede, berg, schuur, enz., nevens 12 danmaten land strekkende tot aan de Nederseldertseweg aan de eene sijde de Hr. Marcus . . . en andere sijde de executeurs van saliger Hr. Petermans naast gelegen zijn en nog 2 danmaten aan de Overseldertseweg in huure bij Thonis Woutersz cooppenningen reeds voldaan.

AT022b001         1687       16 gd (november)

Weijmtje Willems wed. en boedelhartster van Oth Thijmonse bekende schuldig te zijn aan Jan Evertse, Aert Boersen en Gijsbert Willemse de som van ƒ 225 uit sake van huurpenningen die zij betaald hebben voor haar aan de wed. van de Heer Nicolaas Heermans.

Ter voldoening van dese somme geeft zij over aan voorn Jan Evertse, Aert Boersen en Gijsbert Willemse 70 vimmen boeckweijt, 16 vimmen haver, 11 vimmen weijt en de rogge, drie roede hoij, vijf vrachten droge tabak en verdere inboedel en huisraad.

AT022b001         1687       16 gd (november)

Volgende akte nog een regeling van pachtschulden met den verhuurderesse.

AT022b001         1688       11 Mei

Comp. Aert Hendrickse wonende binnen deze stad, Evert Hendrikse w.o. Woudenbergh, Jacob Hendrikse w.o. Barneveld en Willem Jacobse wonende in Assgat en Jan Theunisse w.o. Barneveld beloven bij desen elk voor 1/5 part dat wij Albert Thonisse Voskuijlen wonende onder Leusden sulks cost en schadeloos houden van soodanige borgtocht als die selve Albert Tonisse zal passeren tot behoeve van de Erfgenamen van Daniel Schut in sijn leven schout van Stoutenburg omme te voldoen de ongelden die Gerrit Hendrick per rest schuldig omtrent ter somme van ƒ 55 ons selve tot dien zijnde tot behoeve van gemelde Albert Thonisse in cragte deses stellende als waerborg, enz.

AT022b001         1688       11 Nov

Stelt hij zich weer borg voor Gerrit Hendrickse i.v.m. nog schuldige ongelden.

AT022b001         1688       10 Dec

Dirk van Ommeren machtigd de Hr. Arent van Ruijtenbeek om voor de geregte van de Duijst Haer en Sevenhuijzen te transporteren aan de Heer Jacob Murraij de helfte van secker Erf en Goed, Huis en groot 17 danmaten gelegen in Sevenhuijzen genaamd Groenendael.

AT022b001         1688       17 Aug

Willem Cornelis Moij machtigd de Hr. Lodeneus van Lommertsum en Catharina Moij echtel. om in zijn name in der minne te eijssen en vorderen rekening, bewijs en religua van sodanige ontvang en uitgeven al als Johan Moij gehad en de gedaen heeft van de 12 mergen land (Rozendaal) gelegen op Hamersveld hem comprnt. neffens den selven Johan Moij in ’t gemeen bij maegenscheid toegedeelt uit den boedel van saliger Judith van Rhijn.

AT022b001         1692       . . .

Jan Simons wonende onder Barneveld bekend schuldig te zijn aan de Hr. Cornelis Moijart zaliger en deself erfg. een somme van ƒ 600 wegens ’t gebruik van ’t goet op Hamersvelt gedaan 21 april 1692.

AT022b001         1696       29 Juni

Sijwertje Gerrits weduwe van Jacobus van Lienden zaliger verhuurt aan Hendrik Janz een seckere Hofstede met huijs, berg en schuur en de landerijen soo bouw als weijland; in dier voegen als Jacob Otten gebruikt geweest sijn, gelegen in Hamersvelt.

6 jaren ingaande 1697 à ƒ 210 sjaars en een ½ mud weijt en een paar hoenders.

Scroll naar boven