Notaris Bartholomeus Hagen

AT016b001         1666 – 29 Nov

Claes Teunissen van Geenen, wonend tot (Weeze??) gehuwd met Evertgen Claes, verkopen aan Peter Jacobse van Soest, meester-timmerman, een zeker wei- en bouwland groot 8 a 9 mergen leggende. Waarvan de ene helft de Weteringe Maet genoemd, gelegen aan de oostzijde van de Heiligen?? Bergh en de andere helft strekkend aan de Lockhorster engh, aan de andere zijde de Driest.

Voor de som van 2550 gulden; boven de lasten 8 gulden-10 st. ten behoeve van het St.Pieter Gasthuijs.

AT016b001         1667 – 1 Okt

Huwelijk. Lambert Willemsen, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Willem Willemsen, broer, Bernt Henricsen en Gerrit Jansz, zwagers, ten eenre

En Aeltgen Volquertsen, toekomstige bruid, geassisteerd met Jacob Volquertsen, broer, en Peter Jansz en Willem Peters, zwager, ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 1000 gulden, inboedel, have en beesten. Inbreng bruid kleren en 600 gulden.

AT016b001         1667 – 8 Dec

Huwelijk. Evert Ariaensen en Fijtie Dircks.

AT016b001         1668 – 8 Febr

Rutger Gerritsen, wonend op De Haer, onder de gerechte van De Duijst, Haer en Zevenhuizen, verkoopt aan Geurt Gerritsen, wonend in de Ruijge Duist, zijns verkopers allinge huijzinge, hof en hofstede van voren tot achter, met celder, kluis, ………….ende ……… glaezen en glasraempten, staande en gelegen aan de oostzijde op De Haer aan de brug, daar oostzijde de Bunschoterstraat gelegen, en westwaarts Jan Theunissen; item nog een hofje achter aan het voornoemde huis gelegen.

Voor de som van 800 caroligulden.

De koper heeft nog aangenomen de mestvaalt, een ………… wagen, een till, het beste heck in de schuur staande; item 2 laenen van een berg en een boom, nog 5 balken `Slieten, met twee horren daarop gelegen, nog een varkenszeuninge en de helft van een haeft om de hooiberg omhoog te draaien; met een ijzeren stoel tot de haeft specterende in de berg.

De wederhelft competeert Jan Theunisse op De Haer voornoemd; item de onderstaell van de berg (

Dit voor de som van 65 gulden.

De resterende huurjaren van 25,5 danmaten in De Duist gelegen (competerende Jonker van Reutselaer tot Nijkerck, neemt hij, koper, ook aan.

AT016b001         1668 – 9 Febr

Akte van maagenscheid in verband met overlijden van Marritie Willems, nalatende haar weduwnaar Jan Jochems.

AT016b001         21 Febr

Blijkens akte van quitinge Wonende In het leven op de Haer.

AT016b001         1668 –27 Maart

Verrekening van de koop van de boedel van zaliger Claes Gerrits tussen Wouter Jacobsen, wonend op Hollick (tholick?), Jan Jansen wonend op de Nieuwe Hoeft onder ’t Hogeland.

Gerrit Claes, wonend op het erf de Santhaer onder ‘t Hogeland.

AT016b001         1668 – 21 April

Huwelijkse voorwaarden. Ryer Dircksen, weduwnaar van Metgen Theunissen, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Dirck en Hendrick Dircksen, broers, ten eenre

En Petergen Henricks dochter, toekomstige bruid, geassisteerd met Henrick Petersen en Eeltgen Wouters, ouders, Peter Petersen, oom ten andere zijde.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, koren, al hetgeen tot de bouwerij en koeienhouderij behoort. Inbreng bruid haar kindsgedeelte na vaders dood.

AT016b001         1668 – 5 Mei

Magenscheid van Volquem Gerritsen en Willempje Teunis, in het leven echtlieden, nalatende 6 kinderen.

In de boedel bevonden 2 danmaten en drievierndeel danmaten weiland, gelegen onder ger. Duijst en Zevenhuizen. Een stuk veenland toegescheiden aan Gerrit Volquertsen.

Jan Splintersen toegescheiden 2 danmaten, een vijerdeel.

Aan Willem Peters het huis en de hofstede, gewaardeerd op 800 gulden.

Aan Teunissie Volquerts het Cleijne Huissie met 2 danmaten land; gewaardeerd op 900 gulden.

Verder verrekening tussen de kinderen.

AT016b001         1668 – 1 Mei

Rutger Gerritsen, wonend op De Heijsteegh op Hoogland, hij machtigt Geurt Gerritsen wonend op De Haer bij Bunschoten, dat Geurt Gerritsen als koper van mijn hofstede, gelegen op De Haer voornoemd en bij hem G. Gerritsen gebruikt, zal betalen aan Jofr. van Reutselaer een som van 275 gulden, Betaling geschiedt in termijnen.

Zie ook hieronder.

AT016b001         1668 – 1 Mei

Rutger Gerritsen, wonend aan De Heysteegh onder Hoogland, is schuldig aan Jofr. Elisabeth van Wijller, weduwe van zaliger Johan van Reutselaer, wonend te Nieuwkerk,

De som van 533 gulden-7 st. inzake landpachten van 18 danmaten land, gelegen in De Duijst. Verrekenen over de jaren 1667 tot hiertoe,

AT016b001         1668 – 1 Juni

Specificatie van linnen en wollen????van Jan Jacobsen, tot zijn lijve is behorende bij huwelijk aangebracht.

AT016b001         1668 – 10 Juni

Huwelijkse voorwaarden van Wouter Jansen en Theunisje Henricks. Wouter Jans weduwnaar van zaliger Annetie ………… Plaats niet vermeld.

AT016b001         1668 – 13 Aug

Reyer Elbertsen, zwager, wonend in Stoutenburg en Geurt Bartsen, broer van Henrick Bartsen, wonend op Overzeldert. De 2 eerste comparanten stellen zich borg voor Henrick Bartsen wegens pachtschuld over 10 damaten land op Overzeldert, ten behoeve van Henrick van Dolre, brouwer en burger tot Amersfoort.

AT016b001         1669 – 23 April

Op condities nabeschreven hebben Gerrit Jansen Ceetell, broer, Peel Willemsen, bouwman en zwager van Jan Jansen Ceetell, verkoopt aan en ten behoeve van Jan Jansen Ceetell, de helft van de boedel en de goederen bij zaliger Jan Gerrits Ceetell nagelaten b.s. in huisraad, linnen en wollen, bedden met toebehoren, goud, zilver enz., uitgezonderd de kleren bij de overledene nagelaten, kasten en kisten; item have, beesten, koeien, paarden, vaarzen, pinken, kalveren, vollenvarkens, schapen, lammeren; verder alles wat tot de koeienhouderij en bouwerij behoort: wagens, eggen, ploegen enz.; item nog een berg, een hooischur, schaapschuur, staande op het erf Nieuwen Hooft, hetwelk bij de koper in huur bewoond wordt; gelegen onder ’t Hogeland.

Dit voor de som van 1100 caroligulden en nog 1 gulden-5 st voor de armen.

Verder neemt hij aan tot zijn lasten de pacht van het erf vanaf Petri 1669; de ongelden, de rekeningen van smid, timmerman enz.

AT016b001         1669 – 20 Mei

Zie ook 1668-5 mei.

Jan Splintersen, gehuwd met Willemtie Volquerts, Gerrit Volquerts voor hemzelf, Willem Peters, gehuwd met Annitie Volquerts, Teunissie Volqerts, mede voor haarzelf, Lambert Willems, gehuwd met Aeltie Volquerts, resp. erfgenamen van Volquerts Gerritsen en Willemtie Teunis, in het leven echtlieden.

Zij verkopen aan Steventie Rijcks, weduwe van zaliger Jacob Volquertsen, mede-erfgename in plaats van haar kind, een mergen England, genaamd De Lange Noortse Eng, gelegen op Hoogland. Belend zuidwaarts Willem Petersen, noordwaarts Buijs Brantsen, ten oosten de heer Floris Foijt (Foeijt??), heer van Emiclaar, ten westen Agnes Gerrits. Dit voor de som van 950 caroligulden.

Afgerekend 12 augustus 1669.

AT016b001         1669 – 19 Juni

Gerrit Gerritsen, zwager, verkoopt aan Gerrit Jansen, wonend te Leusden, zwager, zijn deel in de erfenis nagelaten bij Jan Gerrits en Gijsbertie Jans, haar ouders voor 10 ducaten.

AT016b001         1669 – 7 Sept

De erfgenamen van Jan Gerritsen Ceetell en Gijsbertie Jans, in het leven echtgenoten, verkopen de navolgende landerijen.

1 camp bouwland, genaamd De Ceescamp, gelegen bij het erf Lijnder, onder Hoogland, groot 5 mergen (in de marge vermeld ‘leggende ‘t selve land in een vijer jaur ijgen Drijst’, vrij allodiaal goed. Belend ene zijde burgem. Clitschart en andere zijde de gemene weg.

Gekocht door de heer Floris Foeijt van Emiclaar voor 2850 gulden  ijder vrouw 2 ducatons.

Betaald 7 september 1669.

AT016b001         1669 – 8 Sept

Overleden Jacob Volquertsen, nalatende zijn erfgenaam Jan Jacobsen, kind, en zijn weduwe Steventie Rijcks. Magenscheid moeder en kind.

AT016b001         1669 – 23 Sept

Huwelijk. Simon Jacobsz, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jacob Simons, vader, Anna Meijnsen, moeder, ten eenre

En Steventie Rijcks, weduwe van Jacob Volquertsen, toekomstige bruid, ten voerstaan van Rijck Henricks, vader, Henrick en Willem Ruijsk, broers van de bruid.

Inbreng bruidegom 200 caroligulden b.s. in een stal immen onder …………..

Inbreng bruid een mergen england, voor 950 gulden, inboedel, have en vee enz. Zie akte 23 april

AT016b001         1669 – 1 Nov

Liquidatie tussen Jan Jansen Ceetell en de gemene erfgenamen.

AT016b001         1670 – 22 Jan

Memorie en liquidatie tussen Henrick Rutgers, bruiker van huis en hofstede met de landerijen, gelegen in De Duijst, De Haer, en Zevenhuizen ten eenre en Roetert Teunis, ten anderen zijde.

AT016b001         1670 – 24 Sept

Geurt Gerritsz, weduwnaar van zaliger Evertie Jans, in het leven echtlieden, ten eenre

En Gerrit Jansen Ceetell, broeder van zaliger Evertie Jans, en Peel Willems Bouman, zwager, ten andere zijde.

Akte van verrekening tussen hen comparanten.

De voornoemde Gerrit Gerritsen zal behouden alle goederen, inboedel, have, vee,  met de lasten des boedels.

AT016b001         1670 – 28 oktober

Akte van verrekening.

AT016b001         1671 – 4 Aug

Marritie Jans, weduwe van zaliger Gerrit Jansen, wonend op Scham onder Stoutenburg. Zij machtigt Marritie Peters, huisvrouw van Mor Wouters, burger van Amersfoort, om uit haar naam te innen en ontvangen van Bernt Huijgen, inwoner van de stad, eerstelijk 36 gulden, ter zake van verdiend arbeidsloon van toeback gestaan hebbende bij ’t Scham, en verder nog enig arbeidsloon.

AT016b001         1671 – 22 Nov

Henrick Teunisz, wonend op Hoogland, hij machtigt Cornelis Wouters, wonend op Hamersveld, karspel Leusden, om in zijn naam te innen als hem comparant competerende zijn inzake van zekere erfenis bij Geertie Govers, weduwe van zaliger Jacob Schalcken nagelaten. Gevallen op Staetiensdijk omtrent een half uur van Beijerland.

AT016b001         1673 – 25 Febr

Procuratie van Henrick Jansen Cock, wonende op het erf De Zijlhorst (als vermelding).

AT016b001         1673 – 1 Mei

Huwelijkse voorwaarden. Simon Claasen, j.m., en Altie Elberts, j.d. Plaats niet genoemd.

AT016b001         1674 – 1 Juni

Huwelijkse voorwaarden van Jan Jansen en Grijtie Cornelis (waarschijnlijk onder Soest?) onder de inbreng 1/3 part van 3 danmaten op Ceulhorst. Akte getekend op Ceulhorst.

AT 0026 b002         onderhandse akten        1675 tot 1682

AT016b002         1675 – 18 Juli

Vermeld in akte van procuratie Teuntie Peters, weduwe wijlen Peter Jansen, wonende op Westerveld, ambt Barneveld.

AT016b002         1675 – 2 Aug

Comparant Geertruida Theulinghs, weduwe wijlen Mons. Jacob Schudt, in zijn leven koopman tot Amsterdam, residerende op het huis en goed Ceulhorst onder Hoogland. Zij machtigt haar neef, mons. Gijsbert Teulinghs om in harentwege aan de ed. Hoven van Utrecht te verzoeken bij requeste interdictie penaal op en jegens zodanige personen die haar zouden mogen willen verstouten, vorders in enige wijze aan de afgesloten hekken, dammen, heiningen en heggen als anders, staande en gelegen op het voornoemde goed Ceulhorst, haar competerende, de minste …………… te dogen op poene bij dezelfde rechte te verzoeken het te ……………… ……….daer en zulcks men gewoon zijn te publiceren hetzelve ook geschijde en astigeren, soo en het zelve de geconstitueerden geraaden vinden sall te behoren enz.

AT016b002         1676 – 25 Jan

In akte van accoord wegens en questie tussen Margaretha Verhorst, weduwe van Jonker Jacob Botter ten eenre

En Jonker Jacob Botter, de jongste, enige erfgenaam van welgemelde Jacob Botter, zijn broer zaliger, ter anderen zijde

Over zekere melioratiën  van 4 mergen land, zo van bepotinge als anders gedaan aan het land genoemd, het buitenveld, behorende tot het erf Grootveld onder Leusden, alsmede de melioratiën van de gemaakte schuur en bergen, staande op het voornoemde erf, mitsgaders alle beplatingen welke bij voornoemde Jofr. geïnstineerd werden op voornoemd erf, gedaan te zijn en haar daarvan voor de helft verstoringe??? te competeren, alsmede te contrarie aan de andere zijde over de verstoringe??? Die de meergemelde Botter sustineerde ten opzicht van melioratiën van het elzenbos, gelegen in het Quade Gat in Stoutenburg, mitsgaders de melioratiën van het land genaamd Nieuwhorst, gelegen op Scham, alsmede over de pretentie van de deterioratie??? van de veenlanden, gelegen in Het Veltschoor, alsmede het Buitenveld, behorende tot het erf Grootveld.

Overeenkomst: de voornoemde Botter zal betalen aan Jufr.Verhorst, de som van 100 gulden bij liquidatie van de boedel, vermits de Jufr. Verhorst afstand doet van de lijftocht die zij aan het voornoemde erf en landerijen zijnde komen of te mogen pretenderen, enz.

AT016b002         1676 – 28 April

Simon Segersen wonend op Stoutenburg (als gearresteerde) is schuldig aan Jufr. Margaretha Verhorst, weduwe van Jacob Botter, de som van 246 gulden-13 st. inzake van landpachten van de landen van de Nieuwenhorst.

AT016b002         1676 – 11 Mei

Henrick Jansen Berwel, Maeytie Biertier, echtlieden, verkopen aan Jan Henricksen, grutter, en Grijtie van Schuijlenbergh, echtlieden, 4 danmaten weiland met huis, hof en hofstede, gelegen in Nederzeldert in dat oude goed ter Burgh, leenroerig aan de leenheer van de Vuijers. Belend oostwaarts Gerrit Gerritsen met zijn mede…………….; westwaarts Geertruijd van de Burgh met gelijke vijer danmaten; noordwaarts Evert de Wijs, met zijn zuster; zuidwaarts de Zeldertseweg.

Dit voor de som van 450 gulden op de lasten van 350 caroligulden volgens een rentbrief van 5 ten honderd, welke de kopers mogen korten of aflossen.

AT016b002         1676 – Geen datum       folio 55

Houtverkoop door Jofr. Margaretha Verhorst, weduwe van Jacob Botter, als elzenbos en 2 percelen b.s. in Het Haer van eiken als eikenheghout.

Perceel 1: Staande op het goed Nieuwhorst, beginnende op de hoek van Scham, tot aan de steeg toe, rondom de camp.

Perceel 2: dito op Nieuwhorst, alles wat er rondom op staat, zijnde de lege camp, bezaaid met weit, behalve de Steegh.

Item elzenhout staande in het essenbos tegenover Het Quade Gat, beginnende van de Barneveldseweg dit in 7 percelen gedeeld.

AT016b002         1678 – 5 Febr

Cornelis Petersen de (Greef) wonend onder de Bilt, verkoopt aan Lubbert Hendricken, schepen van Woudenberg, 2 eikenbossen, gelegen op het erf Grootwee op ’t Hogeland voor 139 gulden (waarschijnlijk alleen het hout).

AT016b002         1678 – 22 Febr

Cattenbroek gelegen in Ede, buurtschap Overwout.

AT016b002         1678 – 16 Mei                  folio 138

Evert Gerritsen, oud 58 jaren, wonend op het erf De Grift onder Leusden, Henrick Jansen oud 45 jaren, tegenwoordig wonend in Leusbroek, tevoren op het erf Ruijtenbeeck, gearresteerd ……………… binnen deze stad terzake als in deze verzoekt en Jan Arrissen, oud 32 jaar wonend op Schutterhoef, gelegen in de vrijheid van Amersfoort.

Zij comparanten, verklaren ten verzoeke van mevrouwe Alegonda van Solckema, weduwe van de Hr. Albregt Nicolaes van Schagen, in zijn leven heer van Lockhorst, gelegen onder Leusden, bij het erf Ruijtenbeeck dat zij, comparanten, hun leven lang gedurende verkeerd hebbende bij of omtrent Lockhorst en Ruijtenbeeck, ijder in privé, nooit bij hun heugenis of kennisse hebben gezien, enige schaapsdrift van drijven over de grond van het erfgoed van Lockhorst, mitsgaders over het Heetvelt van Lockhorst naar de berch op het voornoemde erf Ruijtenbeeck behoord hebbende, gelijk de heer Cornelis Sinapius als tegenwoordige eigenaar van het meergemelde erf Ruijtenbeeck zich onderwonden heeft te drijven door zijn schapers(herders?).

Alle hetgeen voornoemd verklaren zij comparanten en de attestanten waarachtig te wezen enz.

Gepasseerd ten comtoire mijns notaris, staande in de Muurhuizen bij de Korte Gracht.

AT016b002         1678 – 31 Mei

Dito verklaring van Grijtie Bessels, weduwe van Willem Huijsen, oud 73 jaren en geboren op het erf Schutterhoef.

AT016b002         1678 – 22 Nov                  folio 176

Publieke verkoop door Jofr. Margaratha Verhorst, weduwe van jonkheer Jacob Botter, omtrent 10 mergen bouwland met zijn wallen, stegen en houtgewassen, zijnde tiendvrij, genaamd de Nieuwenhorst, gelegen achter het huis Scham, onder Stoutenburg, met nog omtrent vijer mergen plaggenveld daaraan behorende. Leenroerig aan de Baronije van IJsselsteijn, mitsgaders nog een elzenbos op de meent aan het plaggenveld voorschreven.

Op de laste van 1000 caroligulden à 5 %, daarin gevestigd ten behoeve van de heer Willem Roos en een plegt van 500 gulden ten behoeve van mr. Godefroy van Meerveen.

De 10 mergen bouwland genaamd De Nieuwenhorst en de 4 mergen plaggenveld daaraan behorende, mede de voetsloot. Ingezet bij Barth. Hagen, notaris voor 2100 gulden en koper gebleven Anthony van de Wall voor 2200 gulden.

Borgen Peter Wouterse van Lockhorst en Henrick van Seventer.

Item de grond met het houtgewas groot als voren beschreven, mede bij de voetsloot. Ingezet bij Adriaan van Ommeren voor 150 gulden; koper Jan Geurt van Breetborst voor 165 gulden.

AT016b002         1678 – 23 Dec                   folio 184

Johan van de Duijst en Germen van de Ruijgenduijst verkopen 11,5 danmaten weiland, gelegen in de Neerduijst aan de Laak. Belend ten noorden en ten zuiden de erfgenamen van jonkheer van Muijlwijck. Koper de 2 comparanten Germen van de Ruijgeduijst voor 1132 caroligulden.

AT016b002         1679 – 15 Mei                  folio 244

Henrick Jansen verkoopt wegens zijn ouderdom aan Jan Segertsen Schouten alle zijns verkopers inboedel, have, vee, wagen, ploegen, eggen en al hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort, alles op het erf bij Henrick Jansen aanwezig gelegen in de Boven Birckt.

AT016b002         1679 – 20 Mei

In procuratie vermeld Jofr. Allegonda van Solckema, douairiére van de heer Albregt Nicolaas van Schagen, in zijn leven heer van Lockhorst (voor memorie).

AT016b002         1679 – 25 Juni

Wout Gijsbertsen, wonend in de Dorstige hert op Ceulhorst onder Hoogland, vermeld in akte van procuratie.

AT016b002         1679 – 13 Aug

Overleden Claertie Henricke Heuvelmans, nalatende haar weduwnaar Jan Beijer, wonend op ’t Hoogeland en Adriaen Jansz Beijer, Grijetien Jans Beyer en Catharina Beijer, haar 3 nagelaten onmondige kinderen.

Aan de 3 kinderen toegescheiden huijzing, hof en hofstede gelegen op ’t Hogeland tussen de (Ham?) en den Tolick, aan de Bunschoter weg, gebruikt bij de voornoemde Jan Beijer.

Toegescheiden aan de weduwnaar al zulke landerijen, have en beesten, inboedel en huisraad, tot nu toe gemeen met de kinderen met de lasten daar boven.

AT016b002         1679 – 14 Nov

Huwelijk. Jan Segertsen Schouten en Marretie Ghijsberts.

Inbreng bruidegom inboedel have, vee enz. als hij gekocht heeft van Henrick Jansen (zie 15 mei 1679). Inbreng bruid als zij zal komen te erven.

AT016b002         1679 – 12 Dec

Liquidatie en afrekening tussen Buijs Brantzen, gehuwd met Leijsbeth Meijnsen, ten eenre

En Jan Meijnsen ter anderen zijde.

Vermeld o.a. 2 jaren pacht van het erf in Zevenhuizen bij Jan Meijnsen gebruikt voor 220 gulden.

Item een jaar pacht van Blankeveen voor 42 gulden.

AT016b002         1680 – 9 Maart                 folio 276

Huwelijk tussen de heer Philipus Baerlee, secretaris van het Kapittel van Oudmunster tot Utrecht, toekomstige bruidegom, en de heer Jilles van Ewijck, oom, ten eenre

En Jufr. Margaretha Hooft van Huysduijnen, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met de heer Reynier Hooft van Huysduijnen,  haar vader. Inbreng als zij aanbestorven zullen krijgen.

AT016b002         1680 – 4 Juni                     folio 281

Overleden Jan Volckertsen, nalatende zijn weduwe Henrickie Steevens en een zoontje Steeven Jansz. Onmondig.

Magenscheid: aan de weduwe toegescheiden de inboedel, huisraad, have, vee en alles wat tot de koeienhouderij behoort.

AT016b002         1680 – 25 Juni

Magenscheijd van Wouter Ghijsbertsen in Het Dorstige Hert. Overleden Jetie Dirks, nalatende haar weduwnaar Wouter Ghijsbertsen en Gijsbert, Dirk, Henrick en Margarie, haar 4 onmondige kinderen.

Aan de weduwnaar toegescheiden alle inboedel, have, vee en wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b002         1680 – 27 Juni

Huwelijk. Wouter Ghijsbertsen, weduwnaar van Jetie Dirks, geassisteerd met Peter Adriaense Romeijn, zwager, en Buijs Brantsen, oom, ten eenre

En Neeltje Jans, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Gerrit Jansen, broer, en Peter Janse, koelen, wager, ter anderen zijde

AT016b002         1680 – 16 Nov                  folio 304

Huwelijk. Melis Geurtsen, molenaar op de Hamse Molen, weduwnaar van Henrickie Henricks, toekomstige bruidegom, geassisteerd met Gerrit Geurtsen, broer, ten eenre

En Evertie Steevens, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Steeven Claesen en Maesen Rutgers, stiefmoeder ter anderen zijde

Inbreng bruidegom de Hamse molen alsmede de huizing en hofstede met de landerijen, have, beesten, inboedel, huisraad enz.

Inbreng bruid een 14e part gemeen met haar zuster in de Voorhuizer molen. Item nog een koei van zijn stal en een nieuwe eiken kast.

AT016b002         1680 – 19 Nov                  folio 306

Attestatie bij Jan Gerrit van Loeff, en Oth Woutersen, vrachters van Scherpenzeel, beijden van competente ouderdom.

Zij verklaren t.v.v. Alegonda van Solckema, weduwe van jonkheer Cornelis Albregt Schaagen, in zijn leven heer van Lockhorst en Schutterhoef, dat de attestanten altijd rijden van Scherpenzeel met paard en wagens naar Amersfoort om vracht de weg over de Bavoortse brug, ende soovoorts, de gemeene Bavoortseweg op naar Amersfoort, en geenszins over Schutterhoef, dat er ook geen naerder weg is om met wagen en paarden te rijden naar Amersfoort en Leusden dan alleenlijk over de voornoemde Bavoortse weg en –Brug.

Zij verklaren mede in cragte dezes nooit gehoord te hebben van personen komende rijden uit Gelderland omtrent hare attestantens Quartijeren, dat dezelfde personen een andere weg als over de voornoemde brug en weg hebben gebruikt en gereden; veel min over Schutterhoef. Alle het voornoemde verklaren zij waarachtig te zijn.

AT016b002         1680 – 29 Dec                   folio 312

Overleden Jan Jansen den Ouden, nalatende zijn weduwe Jannetie Jans en 3 onmondige kinderen Aeltie, Willemtie en Evert.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. De weduwe, geassisteerd met Aert Louwen, broer(?), Adriaen Aertzen, oom, mitsgaders Henrick en Jan Jansen, ooms en mombers van vaderszijde, mitsgaders Jacob Claasen, mede oom en mombers van moederszijde.

Aan de weduwe toegescheiden de inboedel bij het huwelijk volgens huwelijkse voorwaarden, en enige gelden.

Aan de kinderen de inboedel, huisraad, linnen, wollen, have, vee, alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. Plaats niet genoemd.

AT016b002         1681 – 25 Febr

Verkoop van houtgewas staande en om het erf de Doornehegh.

AT016b002         1681 – 25 Aug                   folio 340

Huwelijk Jan Dirksen, j.m., bruidegom, geassisteerd met Peter Jansen, oom van vaderszijde en Gerrit Volquert, oom van moederszijde, ten eenre

En Jannetie Buijsen, weduwe van Adriaen Lambertsen, toekomstige bruid, geassisteerd met Buijs Brantsen, vader, en Wouter Gijsbertsen, neef, ten andere zijde.

Inbreng bruidegom 100 gulden en de helft van een half mergen land, gemeen met zijn broer; de wederhelft is van burgemeester Bot zaliger.

Inbreng bruid haar inboedel, have, vee, koren, alles wat tot de bouwen koeienhouderij behoort, geëstimeerd op 2200 gulden; de lasten van pacht rentebrieven enz.

AT016b002         1682 – 4 Febr

Attestatie over een kwestie betreffende een bod op een wulckvulle (veulen) door Evert Huijsen, wonende op Cleijnweede, onder ’t Hoogeland. De bod was gedaan in de herberge Stroopaf, buiten de Camppoort, waar Dirck Jansen van Bemmel, herbergier was, en dit veulen te koop aanbood. Hij vroeg 12 penningen en Evert Buijsen zei ik geve u 10 pond.

AT016b002         1682 – 1 April

Huwelijk. Willem Jansen, toekomstige bruidegom ten eenre en Grijtie Arrissen, laatst weduwe van Henrick …………. koster, ter anderen zijde.

Onder de inbreng van de bruid vermeld een obligatie van 50 caroligulden ten behoeve van Wouter Gijsbertsen, wonende in het Santhuijssie (Hoogland?). Plaats van het huwelijk niet genoemd.

AT016b002         1682 – 18 April

Akte van uitkoop van Willen Jansen van Neckevelt en zijn zusters. In de boedel van Jan Willemsen van Neckevelt, haerlieden (grootvader) was aanwezig beesten, koeien, vaarsen, pincken en kalveren.

Plaats niet genoemd.

AT016b002         1682 – 18 Sept

Erfhuis van de goederen van Peter van Beeck, waaronder de balkslieten en het los hout en is gelegen en staande in het huis met de huizinge en het land, groot 2 mergen en leenroerig aan Emiclaar; koper is geworden Wouter Cornelisz molenaar, voor 3045 gulden; alle welke voornoemde conditiën heeft.

Wouter Cornelis heeft uit de hand gekocht van Wouter Gijsbertsen als lasthebber van diverse crediteuren, neffens Notaris Hagen, 4 mergen land gelegen in ’t Nieuwe land, genaamd het Groote nieuwelandt, leenroerig aan Emiclaar, voor de som van 306 gulden; 18 september 1682.

(Waarschijnlijk was dit op het betreffende erfhuis gebeurd aangaande het land.)

Niet duidelijk omschreven.

AT016b002         1682 – 7 Okt

Boedelscheiding in verband met overlijden van Henrick Gijsbertsen en tot zijn weduwe Ottie Lambers en Geurt Lamberts, Annetje, Teuntie, Marritie, Gijsbert en Henrick, alle onmondige kinderen. Scheiding met toezicht van Henrick Tijssen, momber.

Aan de weduwe toegescheiden zo huizen, landerijen, inboedel, huisraad, have en vee, koren, al hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b002         1682 – 7 Okt

Huwelijk Henrick Cornelissen, j.m., toekomstige bruidegom, en Ottie Lambers, laatst weduwe van Henrick Gijsbertsen. Zie boven.

AT016b002         1682 – 27 Okt

Huwelijk. Teunis Otten, weduwnaar van Cornelisie Willems, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Cornelisie Roelen, bejaarde dochter, toekomstige bruid, wonend op Hamersveld, geassisteerd met Huijgh Roelen, broer, en Wouter Bartsen, zwager, ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom 1000 gulden, boven lasten en schulden (mitsgaders onderhoud van ………., haef en beesten. Inbreng bruid 200 gulden en haar cleijnodiën.

AT016b002         1682 – 20 Nov

Gerritie Peters, bejaarde dochter, geassisteerd met Wouter Gijsbertsen in Het Dorstige Hert, en Teunis Otten, als haar gekozen mombers, heeft verkocht aan Wouter Cornelissen Eekmolenaar, omtrent 2 mergen bouwland, genaamd mede Het Grote Nieuwe Land, gelegen in het nieuwe land. Daar aan de ene zijde de koper en andere zijde Gerrit Woutersen geland zijn; voor de som van 325 gulden; leenroerig aan Emiclaar.

AT016b002         1682 – 17 Dec                   folio 445

Overleden Jannetie Buijsen, nalatende haar weduwnaar Jan Dirksen, wonend op het erf De Langenoort (Hoogland? Plaats niet vermeld) en tot haar universele erfgenaam Lambert Ariaensen, haar onmondige zoon.

Scheiding als volgt zo Jan Dircksen ten eenre, en Buijs Brantsen, grootvader van moeders-zijde e.a.

Toegescheiden aan Jan Dircksen alle inboedel en huisraad enz., have en beesten, alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort, koren enz., 2 danmaten polderland in Zevenhuizen, wezende 1/3 part van 6 danmaten; nog 1/3 part van een half mergen bouwland op de Eng onder Hoogland.

AT016b002         1682 – 17 Dec

Magenscheid tussen Ariaen Lamberts, overleden op het erf De Langenoort, nalatende zijn weduwe Jannetie Buijsen en zijn enig kind, Lambert Ariaensen, onmondig.

Erfhuis gehouden bij demombers van het onmondige zoontje; van alle kleren, wollen, linnen, goud, zilver, ten lijve behoord hebbende van de overledene  o.a. 3 mutsen gekocht bij geurtie teunis op Schoonoort.

Bij de scheiding toegescheiden aan de weduwe alle inboedel, have, vee, koren enz.

Aan het zoontje een half mergen bouwland gemeen met zijn moeije, Ottie Lambers, op de Sneulder Engh.

AT016b003         1683 – 1 Jan

Overleden Willem Jansen Schouten, in zijn leven notaris tot Soest. Akte van magenscheid.

AT016b003         1683 – 12 Jan

Overleden Grijtie Cornelis, tevoren weduwe van Cornelis Jansen, nalatende haar weduwnaar Jan Jansen, en 3 onmondige kinderen: Cornelissie, Cornelis, van haar 1e man en Jan en Maritie van genoemde Jan Jansen. Boedelscheiding: de inboedel, huisraad,have en beesten, koeijen, paarden en alles wat tot de bouw- en koeienouderij behoort en verdere goederen. Plaats niet genoemd.

1683 – 2 Febr

Overleden Lambert Jansen, nalatende zijn weduwe Lijsbeth Jacobs, haar kinderen.

Scheiding tussen moeder en kinderen.

In de boedel, haeflijke goederen, koeien, paarden, vaarzen, pinken enz. tot de koeienhouderij behoort, koren, loeg en bouwgereedschap enz., plaats niet genoemd.

AT016b003         2 Februari

Huwelijk van Lijsbeth Jacobs met Teunis Morren.

AT016b003         1683 – 23 Maart

Huwelijk. Wij Jan Dirksen, broer, Peter Jansen, oom, Gerrit Volquertsen, mede oom, vanwegen Volcken Dirks, j.m. toekomstige bruidegom ten eenre

En Aeltie Jans van Velzen, weduwe van Sweer Willems, toekomstige bruid ten andere zijde.

De bruiid brengt aan inboedel, have, vee, koeien, paardem enz., alles wat tot de koeienhouderij behoort. Plaats niet genoemd.

AT016b003         1683 – 8 Sept

Overleden Meijns Henricksen, nalatende zijn weduwe Willemptie Geurts, en een zoontje Geurt Meijnsen, onmondig. Plaats niet genoemd. In de boedel have beestenkoeien enz.

AT016b003         1683 – 8 Dec

Huwelijk. Willem Tomassen en Willemtie Geurts.

AT016b003         1683 – 9 Nov

Akte van verklaring bij Agnes Marchant, tevoren weduwe van Anthony van Beeftingh, in zijn leven mede Notaris.

AT016b003         1683 – 21 Okt

Teunis Woutersen verkoopt zijn erfportie wesende 1/3 deel, gekregen door overlijden van zijn moeder zaliger, aan Reynier Jansen Coen, meestersmit, zijn stiefvader, wesende 1/3 gedeelte of 1/12 deel van 5 mergen soo bouw- als weiland, gelegen in Leusderbroek, met Anthony van Brinckensteijn gemeen: daar aan de wederzijde gelegen volgens de brieven en bepalingen daarvan zijnde. Dit voor de som van 35 caroligulden.

AT016b003         1683 – 3 Nov

Openbare verkoop door Bath. Hagen als gemachtigde van Jetje Henricks, meerd. jarige dochter voor haarzelf en Aert Meijnsen, oom, en bloedmomber van Bessel Henricksen, mindj. zoon tezamen kinderen van Henrick Meijnsen en Besseltje Teunis in het leven echtlieden.

Verkoop 1e. 5 danmaten weiland in de Neerduijst. Daar aan de ene zijde Jofr. Rentselaar tot Nieuwkerk, en aan de andere zijde het Schotdeursland, gekocht door Steven Philipse wonende te Zevenhuizen voor 310 gulden.

Verkoop 2e, 3,5 danmaten weiland mede in de Neerduijst, belend ene zijde Wouter Aertsen tot Bunschoten, andere zijde Teunis Lambertsen; gekocht door Jan Teunissen op De Haar, voor 230 gulden.

Verkoop 3e, nog 3 danmaten in de Neerduijst; belend aan de oostzijde de nieuwe weg, zuidzijde Jofr. Rentselaar tot Nieuwkerk; noordwaarts Rogier Camerbeek en westwaarts Elbert Jacobsen. Niet verkocht.

Verkoop 4e nog 2 danmaten in Bunschoten ook opgehouden.

AT016b003         1683 – 6 Dec

Accoord betreffende een herziene akte van verkoop van drie vierendeel danmaten land aan de Nederduijst tussen Willem Cornelissen van Moorselaar als koper en Aert Meijnsen als voogd van de bovengenoemde kinderen van Henrick Meijnsen en Besseltje Teunis, in het leven wonende in de voornoemde Duijst.

AT016b003         1683 – 7 Dec

Overleden Cornelisie Roelen, nalatende haar weduwnaar Teunis Otten, zonder kinderen.

Regeling tussen de erven van de overledene en Teunis Otten als bij huwelijkse voorwaarden gemaakt.

Teunis Otten ten eenre en Aeltje Jans, moeder van de overledene, Huijgh en Jan Roelen, broers, en de Jan Arrissen, gehuwd met Jannetge Roelen ter anderen zijde.

AT016b003         1684 – 27 Jan

Huwelijk. Elias van Moorselaar, bruidegom, en Marretie van Dolre, bruid, geassisteerd met Marten van Dolre en Willem Helraet, neven van de bruid.

AT016b003         1684 – 31 Maart

Huwelijk. Cornelis Cortsen, mijne behoorlijke ouderdom hebbende, Jongmans, toekomstige bruidegom, ten eenre

En Peel Dircksen, broer (?) en Rutger Willemsen, zwager, vanwege Gerritie Steevens, weduwe van Henrick Teunissen, bruid, ter anderen zijde

Inbreng bruidegom 100 caroligulden, gereed en gekleed, zonder lasten

Inbreng bruid inboedel, huisraad, linnen wollen, haave en beesten enz. en het onderhoud van haar kinderen als bij magenscheid geregeld.

AT016b003         1684 – 21 Maart

Magenscheid bij Gerritie Steevens, weduwe van Henrick Teunissen zaliger. Had 3 kinderen: Steven Henricksen, Trijntie en Marritie Henricks.

Toegescheiden aan de weduwe inboedel, have, vee en al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b003         1684 – 18 April

Huwelijk. Wij Teuntie Jans, zuster, Paulus Jacobs, goede vriend, vanwege Henrick Jansen, j.m., wonend op Hamersveld ten eenre

En Paulussie Jans, bejaarde dochter, geassisteerd met Elbert Jansen, broer en Teunis van Gijnckel, neef

Inbreng bruidegom een huijzing, hof en hofstede, gelegen op Hamersveld, bij hem bewoond; item nog 15 mergen land zo bouw- als weiland aan de voornoemde huijzing behorende, op de laste van 1526 gulden, ten behoeve van de regenten van de Kapel alhier (Amersfoort); nog 3 danmaten in de polder De Hond; item de inboedel, have en beesten, koeien, paarden enz.; al wat tot de bouw- en koeienouderij behoort; item een obligatie ten laste van Cornelis Henricksen (å 600 gulden); nog 100 gulden ten laste van Cornelis Boelhouwer, en 200 gulden van hem, bruidegom, zelf.

Inbreng bruid 1/8 part uit een erf en goed groot 31 mergen onder Leersum, gemeen en onverdeeld met haar broers en zusters.

AT016b003         1684 – 31 Dec                   folio 148

Openbare verkoop van 11 mergen en zo bouw- als weiland in Soest in de Bovenbirkt, mede begrepen 4 mergen maatland, strekkende van de Bovenbirkseweg tot aan de Eem; item nog 4 mergen genaamd de Cruijsen Bijscamp.

Verkoper Jonkr. Adam van Muilwijck en broers en zusters.

Koper Johan Wolbertus van Muijlwijck voor 3250 caroligulden.

AT016b003         1685 – 2 Jan

Kopers van de bovengenoemde 11 mergen-200 roeden heeft Jonkr. Wolb. van Muijlwijck genomineerd Jan Aertsen, wonend in de Bovenbirkt, voor de ene helft en de erfgenamen van Jan Otten en Bartie Aertsen, in hun leven echtlieden, voor de andere helft.

AT016b003         1685 – 13 Maart

Verkoop van 1 mergen land op Hoogland genaamd het Gore Campie.

AT016b003         1685 – 28 Juli

De voogden van het onmondige zoontje van Peter Jansen verkopen aan …….. Willemsen, wonend in Soest, een erf en goed, huis en schuur, groot 6 mergen, gelegen in de Bovenbirkt; strekkend van de Bovenbirkseweg tot de Nederbirkseweg toe.

AT016b003         1685 – 7 Aug

Evert Meusz., timmerman, wonende op de Baarnsedijk, verkoopt aan Wouter Cornelissen van Valkenhoef, eeckmolenaar tot Amersfoort,2 margen 539 roede land, genaamd het Cleine Nieuwe land, gesplitst van de hofstad en erf Emiclaar in de polder van het Nieuwe land; belend oostwaarts de Poth tot Amersfoort, westwaarts de erven Andries Franzen zaliger, noordwaarts de gemene Malen, zuidwaarts de Nieuwlandse weg, wezende leenroerig aan Emiclaer voor de som van 150 caroligulden.

AT016b003         1685 – 24 Aug

Overleden Geertie Jacobse, (tevoren weduwe van Lubbert Volckertsen) nalatende haar weduwnaar Harman Dircksen en haar onmondige zoontje Volcken Lubbertsen.

Boedelscheidig met assistentie van Gerrit Volckertsen, buurmr. van Duijst de Haar en S/huijzen, Henrick Peters, buurman en momber van vaderszijde. Gerrit Jacobsen en Henrick Loogen, als momberts van moederszijde.

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel, haeve, vee, beesten en al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b003         1685 – 3 Nov

Huwelijk. Wij Geertie Boelen, weduwe van Dirck Aertsen, stiefmoeder, Roel Dirksen, broer en Aert Gijsbertsen zwager, vanwege Harman Dircksen, weduwnaar van Geertie Jacobs, toekomstige bruidegom ten eenre

En Jan Henricksen, broer, en Henrick Jansen, oom, vanwege Grijtie Henricks, bejaarde dochter, toekomstige bruid.

AT016b003         1685 – 13 Mei

Arent Bor, chirurgijn, verkoopt aan Sr. Johan Schothorst, medeburger van deze stad, de helft van 2,5 mergen land waarvan de andere helft Johanna Bor toebehoort. Gelegen op de Schothorster Eng onder Hoogland. Koopsom 250 caroligulden. Verdere verdeling zie folio 219.

AT016b003         1686 – 15 Jan

Overleden Nellitie Thomas, nalatende haar weduwnaar Peter Elissen en 2 onmondige dochters.

Aan de weduwnaar toegescheiden inboedel, huisraad, haaf, koren en al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b003         1687 – 4 Maart

Geurt Meuszen en Henrick Tijssen als voogden van de kinderen van Ottie Lamberts en Jan Dirksen mede voor hemzelf, verkopen aan Aert Willemsen van Roomen 1,5 mergen england op de Langenoortse Eng; belend de ene zijde Gerrit Volckertsen en de andere zijde Ariaen Jansen, voor de som van 150 gulden.

AT016b003         1687 – 25 Febr

Overleden Aeltie Jans van Velzen, nalatende haar weduwnaar Volcker Dircksen en haar erfgenamen Willem Sweeren, voorkind van Sweer Willems zaliger, haar verwekt, en Annitge Volckerts.

Boedelscheiding geassisteerd met Volcker Jansen van Velzen, Claes Jansen van Velzen en Daniel gerritsen, bloedmombers.

Aan de weduwnaar toegescheiden inboedel, huisraad, linnen en wollen, haeft en beesten, al wat tot de koeienhouderij behoort. (Het zoontje Willem Sweeren nog minderjarig, is naderhand overleden.)

AT016b003         1687 – 2 Febr                    folio 277

Henrick Tijssen Cuijper als voogd van de kinderen van Ottie Lamberts, verkoopt bij openbare verkoping

1. Een half mergen bouwland op de Langenoortse Engh, de andere helft behoort aan Peter Jansen. Belend aan de ene zijde Gerrit Volckertsen en andere zijde Adriean Jansen van Calveen. Ingezet bij Aris van Roomen tot Hoevelaken voor 150 gulden. Opgehouden.

2. Op voorgaande conditiën zal mede jonker Diderick van der Burgh als curateur van de boedel van Henrick Meijnsen zaliger, verkopen een half mergen bouwland op de Sneulder Engh, waarvan de wederhelft is van de zoon van Adriean Lambertsen. Belend aan de ene zijde Buijs Bransen en aan de andere zijde de brouwer tot Hoevelaken (Aris van Roomen).

Ingezet bij Gerrit Clemensen tot Zevenhuizen op 215 gulden. Koper Aris van Roomen voor 225 gulden. De koper zal korten??? 25 gulden voor het halve schepel rogge daar uitgaande. Dit bij de koopconditiën verzwegen.

AT016b003         1687 of 1688?– 15 Jan

Huwelijk. Wij Johan van Zeventer, vader, Agatha van Heemstra, moeder, en Anthonie van de Wall, zwager, vanwege Henrick van Zeventer, onze zoon, toekomstige bruidegom ten eenre

En Wolbertus van Muijlwijck, vader, en Adam van Muijlwijck en Willem Frans van Muijlwijck, bloedooms, mitsgaders Johan van Meerveen, neef en voogd vanwege Simonida Petronella Maria van Muijlwijck, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 6 mergen land bij Lijndert, polderland, 1 danmaat england bij de Broodheuvel.

Inbreng bruid enkele hofsteden in Soest en landerijen mede tot Soest.

AT016b003         1688 – 9 Jan

Harbert van Domselaar en Johanna Bor, echtlieden, verkopen aan Johan Schothorst 2 stukken land, de noordzijde van de engh; item het veentien zo groot als vanouds gelegen zijn op de Schothorster eng op Hoogland, bij de Hamse molen, haar, verkoper aanbestorven door dood van Tomas Bor, haar oom zaliger; voor deze gemeen gelegen met de voornoemde Johan Schothorst, als gekocht hebbende de wederhelft van haar verkopers zwagers en broers respective. Koopsom 225 gulden.

AT016b003         1688 – 15 Jan

Huwelijk. Wij Geertruijd de Beer, weduwe van wijlen Dirck van Lijerlaar, moeder, en jonker Wolbartus van Muijlwijck, neef, vanwege Gijsbertus van Lijerlaar, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Johan Petersen Gort vader, Aeltie Melis, moeder en Peter Jansen Gort, broer, vanwege Annitie Jans Gort, j.d., toekomstige bruid ter anderen zijde.

Inbreng bruidegom

een hofstede met huis enz. en landerijen, gelegen in Hamersveld waarvan bruiker is Dirk Albertsen.   2 Danmaten in de Slaag, genaamd de Corte Campen; item een hof gelegen buiten de Cleijne Trijsgenspoort; item een erf en goed, huis enz. met de landerijen daaraan behorende, uitgezonderd hetgeen Assuerus van Dolre zijn leven heeft aangekocht van Reyer Ghijsberts Schouten; item polderland in Eemland; en nog een Ceuter op Hamersveld, den voornoemde bruidegom competerende en diverse lasten (ook een brouwerij vermeld).

Inbreng bruid 3000 gulden en meubelen t.w.v. 1000 Gulden. Zie ook 10 juni 1688

AT016b003         1688 – 17 Febr

Huwelijk. Brant Jansen en Marritie Henricks Coster.

Inbreng bruidegom inboedel, have en vee, beesten. Plaats niet genoemd.

AT016b003         1688- 26 Maart

Huwelijk. Aert Louwen, laatst weduwnaar van Annitie Jans, bruidegom, en Evertie Henricks Coster.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee en al wat tot de koeienhouderj behoort. Plaats niet vermeld.

AT016b003         1688 – 22 Maart

Huwelijk. Wij Gerrit Meunsen, oom, Henrick Tijssen, neef, en administrerende momber, vanwege Lambert Henricksen, j.m., toekomstige bruidegom

En Cornelia Cornelis, j.d., toekomstige bruid

Inbreng in het huwelijk: 2 mergen land op Ceulhorst; item de helft van vijf-vierendeel land op de Weerengh, en nog polderland door de bruid ingebracht.

AT016b003         1688 – 10 Juni

Jofr. Geertruijd de Beer, weduwe van Dirck van Leijerlaar, heeft voor enige jaren verhuurtd haar gewezen erf en goed, gelegen op Hamersveld (nu eigenaar haar zoon) aan Dick Aelbertsen, zonder dat er een huurcontract was gemaakt.

Hij moet nu nog betalen aan Jofr. G. de Beer: 135 gulden.

AT016b003         1688 – 21 Sept

Reyer Jansen, wonende onder De Haer, koopt 6 danmaten polderland in De Haer van Peter Jansen van Breenen

AT016b003         1689 – 29 Jan                    folio 330

In de boedelscheiding van de fam. van Muijlwijck vermeld dat het erf genaamd De Bremer, gelegen onder Soest op het Lange eijnd, bij Henrick Jansen van Claarwater gebruikt.

AT016b003         1689 – 24 Sept

Overleden Bijtie Claes, nalatende haar weduwnaar Willen Teunissen Maatjes en 3 onmondige kinderen. Boedelscheiding tussen vader en kinderen.

Toegescheiden aan de weduwnaar alle vaste en onroerende goederen, goud en zilver, inboedel, have, vee, notitiën en  crediten; item de koeien, paarden, vaarzen, kalveren, schapen al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort; loegen, eggen, stoppen en vlooten.

AT016b003         1689 – 9 Okt

Jonker Jacob Foeijt, Heer in de Ouderijn, verkoopt aan Bart Tijssen een perceel eiken heghout staande op het land genaamd het Cromstuck en de Broek, gelegen onder Woudenberg, voor 20 gulden.

AT016b003         1689 – 5 Okt

Op condities en voorwaarden, Otto van Doeijenburgh voor hemzelf, en als weduwnaar van de edele vrouwe Judith van Wijnbergen en Jofr. Johanna Agnes van Wijnbergen, meerderj. dr., en als gemachtigde van Mechteld, Aleijda, Maria en Wichmoet van Wijnbergen, alsmede absente??? mede-erfgenaam van haar Edele vader Jonker Johan van Wijnbergen, in zijn leven oud-burgemeester tot Amersfoort, verkopen op approbatie en met consent van de Edelgeboren heer Peter Henrick van Ravenswaij van der Eggen (in de marge) als tegenwoordige eigenaar en possesseur van nabenoemd erf en goed Wijnbergen, volgens de (reale) vercoopinge, daarop gevolgd de akte van transport, bij de Edele Hoven van Utrecht aan de welgemelde heer van de Eggen gegeven volgens de brieven daarvan zijnde op dato ………..

Aan en ten behoeve van Johan van Dolre, koopman tot Amsterdam, die bekent gekocht te hebben een zeker erf en goed in de wandeling genaamd Wijnbergen, of anders Asschat, groot 48 mergen of drije quarts ploegh.

Edoch soo groot en klein het voornoemde erf met zijn huis en hofstede gelegen leijdt in de Heerlijkheid Asschat, vrij en allodiaal goed, op de lasten van de thiend, uit enige landerijen gaande volgens de oude brieven daarvan zijnde.

En dat voor de som van 5200 caroligulden, welke voornoemde som van 5200 gulden de voornoemde heer Peter Henricks van Ravensway ontvangen zal, en die de heer koper in betaling van zijn beloofde kooppenningen strecken zal, na vertoon van quitantie: bij betaling van welke voornoemd belooft de cooper beloven de Weledele Heren Verkopers voor haar aan de heer koper te doen, behoorlijk transport en de opdracht met belofte van vrije en waaringe als erfkooprecht is in de landen van Utrecht. Op de  lasten van ’s Heer- en ongelden en de thiend, en volgens de brijven daarvan sprekende, aanvaarding van het erf en goed de 1 januari toekomend jaar 1692.

En alsdan zal de heer koper mede treden in ’s Heren ongelden en de buurlasten, als de buren boven en beneden. Hiertoe en tot nakoming van hetgeen voorschr. hebben de heren verkoper en koper verbonden gelijk zijn luiden verbinden haar personen en de goederen, dezelve submitterende de edele Hoven van Gelderland, Veluwe ende de Edele Hove van Holland ende Utrechtende voort alle andere herenhoven, rechteren ende gerechten, zonder argh des ter oorkonde is deze en wederzijds ondertekend op de ??? oktober 1689.

Verder is geconditioneerd dat de Weledele verkopers en de koper in het betalen van de …………… penningen ende het doen van transport als anders haerlieder zullen reguleren naar en volgens de ordonnatie dezer provincie. Actum als boven.

AT016b003         1689 – geen datum        folio 370

Houtverkoping van percelen eikenheghout in De Birkt op beide erven naast elkander gelegen competerende de jonkers van Muijlwijck cum sorore.

AT016b003         1689 – 5 Maart

Huwelijk Gerrit Reyersen, weduwnaar van Jannetie Wulfertsen, toekomstige bruidegom en Henrickie Willems, j.d., toekomstige bruid

Inbreng bruidegom goederen, roerende en onroerende, inboedel, have en beesten.

Inbreng bruid 200 gulden.

AT016b003         1689 – 6 April                   folio 391

Aeltie Teunis, nalatende haar weduwnaar Jan Jansen.

Boedelscheiding in de boedel een hofstede, gelegen aan de Baarnsedijk!

AT016b0031690 – 6 Sept             stylo veleri

Jacob Rutgertsen van de Oudendoelen, verkoopt aan Jan Claaesen van Velzen, wonend in Zevenhuizen, een huis en hofstede, berg en schuur, landerijen groot 16 danmaten, gelegen in de gericht van Zevenhuizen bij de koper gebruikt.

Daar ten oosten de Zevenhuizerweg, ten westen Jonker van Beumongelsen???, heer van Eertbeeck, ten zuiden de koper zelf apart, en ten noorden jonker Dirk van der Burgh, heer van den Ham, naastgelegen zijn. Koopsom 1200 caroliegulden.

AT016b003         1690 – 23 Okt

Huwelijk. Wij Jan Henricksen Terburgh, vader, en Margaretha van Schuijlenburgh, ma. En Henrick Jansen Terburgh, broer, vanwege Meerten Jansen Terburgh, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Reijnier Jansen van Ooen, vader, vanwege Aleijda Reyniersen van Ooen, j.d., toekomstige bruid.

Inbr brg. een nieuwe grutmolen, Iinbreng br. 800 gl.

AT016b003         1690 – 11 Nov                  folio 420

Jan Elissen, vader, Marretie Jans Cock, moeder, Jacob Jansen Cock, bloedoom en Jan Jacobsen, behoudoom vanwege Jans Jansen Cock, j.m. toekomstige bruidegom, ten eenre

En Gerrit Jansen Clooster, vader, Marretie Willems, moeder, en Henrick Gerritsen, broer, vanwege Annetie Gerritsen, toekomstige bruid ten anderen zijde. Waarschijnlijk inwoners van Soest.

AT016b004         1691 – 11 Sept                 folio 21

Overleden Jofr. Geertruijd de Beer, nalatende haar weduwnaar Jonker Wolbartus van Muijlwijck, en 1 dochter, Simonda Petronella Maria, gehuwd met Henrick van Zevender.

De helft van 2 erven in De Birkt onder Isselt toegescheiden aan heer van Zevender (de andere helft gemeen met zijn zusters en Anna, Maria en jonker Willem van Muijlwijck.

Item een erf in Eemnes

Item een erf en landerijen gelegen bij de SteyneBrug, gebruikt bij Wouter Dircksen

Item het erf daar bruiker van is Henrick Jansen , genaamd Claarwater, met huizing, berg, landerijen enz.

Item de geheele Melm en melmstede, met de huizinge, berg en schuur, kalkovens en met het land daaraan, gebruikt bij Gijsbert Gijsbertse.

Verder nog enige landerijen o.a. bij de meenwegh in de Crompte. (Soest).

Hiervoor moet hij zijn schoonvader indemneren, onderhouden enz.

AT016b004         1691 – 21 Sept                 folio 25

Akte van accoord betreffende de toeback, planten en vervoeren naar de schuur tussen Arent van Veenhuijzen Luts, schout, en Claas Clasen Mirrus, voerman. (tabaksteelt).

AT016b004         1691 – 3 Okt                     

Huwelijk. Wij Henrick Henricksen, broer en  Henrick Jansen, zwager, vanwege Gerrit Henricksen, j.m., toekomstige bruidegom, ten eenre

En Jan Rutgersen, vader en Marry Everts, stiefmoeder, vanwege Marry Jans, j.d., toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 520 caroligulden, b.s. in obligaties. Item 1/5 part van een hofstede of plaats, gemeen met zijn broer, zwagers en zusters, op Hamersveld.

Inbreng bruid 30 gulden en 100 gulden.

AT016b004         1691 – 25 Nov

Condities en voorwaarden waarnaar Dirck Breeckers, tinnengieter, als gemachtigde van de heer Johan Bransen, meester in de rechten, oud-burgemeester van Arnhem.

De heer ………..Beeckman, bedienaar des goddelijken woord binnen Nijmegen; Jofr. Godefrida ………….., weduwe van wijlen de heer Rijswijck??? en Henrick ………… in qualitate als curateur van de boedel van wijlen de heer Johan ………….. en vermogens procuratie op 16 november 1691 binnen Arnhem.

In de marge:( tezamen erfgenamen van Jofr. Maria van de Sansde, in haar leven weduwe van wijlen de heer Lowijs de Voogt).

Verkopen 4 mergen land, gelegen langs de beeck terzijde de Wijnbergh in de vrijheid van Amersfoort, vanouds genaamd de Wijnbergh; in gebruik bij Martijn van Dolre, voor 700 gulden, verhoogd en koper Dirck van Ommeren voor 770 gulden.

AT016b004         1692 – 14 Maart

Huwelijk. Wij Ariaan van Overeem, vader, Ledia Jans, moeder, Bartholomeus de Vries, behoud-grootvader, Henrick Bos en Wouterus van Borgerijen, zwagers, vanwege Ariaan Ariaanse van Overeem, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Wouterus van Valckenhoef, vader, en Elisabeth Jans, moeder, Lubbert Cornelissen van de Bieshaar/Bijshaar, bloedoom , vanwege Celia Wouters van Valckenoef, j.d., toekomstige bruid

Inbreng somme van gelden. Ondertekend door Wouter Cornelisse van Valckenhoef, enz.

AT016b004         1692 – 17 April

Geurt Boelhouwer, lakenkoopman in Amersfoort, als gemachtigde van de heer Johan Gilles, wonend tot Amsterdam, verkoopt aan Evert Evertsen, wonend onder de karspel Leusden, een camptie land, genaamd het Valckenland, groot ……mergen (met alle zijn gerechtigheden als het vanouds gedogen moet). Gelegen aan de beeck onder de gerichte van Leusden. Strekkende van de beeck tot aan de maansloot toe, daar aan de noordzijde de beek en het erf Schuttershoef, en voorts allome de heer Johan de With naastgeland zijn. Koopsom 500 caroligulden.

AT016b004         1692 – 21 Mei

Overleden Volcker Jansen van Velzen, nalatende zijn weduwe Henrickie Jans en zijn erfgenamen ab intestato, zijn broer Claes Jansen van Velzen, Teuntie Jans, gehuwd met Daniel Gerritsen Coijman, Annetie Volckerts, onmondige dochter van Aeltie Jans van Velzen, en Willem Lambertsen en ONLEESBAAR Lamberts,, onmondige kinderen van Gerritie Jans.

Boedelscheiding: aan de weduwe toegescheiden de haef, beesten, inboedel en huisraad, en de lasten van de boedel. Het korengewas op het Haartie blijven nog gemeen.

Het land bij Volcker Jansen van Velzen aangekocht tijdens zijn huwelijk blijft nog gemeen.

AT016b004         1692 – 22 Juli                    folio 108

Vermelding bij verkoop van een halve maat, de erfgenamen van Teunis Jansen op ’t Clooster tot Soest.

AT016b004         1692 – 28 Juli

Huwelijk Cornelis Jansen van Beeftingh, laatst weduwnaar van Willempie Bartsen, ten eenre en Aertie Jans van Holt.

Onder de inbreng van de bruidegom o.a. de helft van een hofstede met landerijen, gelegen aan de Ham op ’t Hogeland, waarvan de bruidegoms kinderen de andere helft competeert.

AT016b004         1692 – Nov                        folio 149

Jan Willemsen, voogd van de kinderen van Teuntie Willems, en Geertie Willems, zaliger, Teuntie Willems, weduwe van Reijer Henricksen, zaliger, op Bosserdijck, en Geertie Willems, weduwe van Maes Henricksen zaliger van Bossersdijck, als moeder en momberesse van haar kinderen

verkopen aan Melis Geurtsen, molenaar en Wendeltie Jans, echtlieden een windkorenmolen met zijn zeilen enz. mitsgaders huijs en hofstee, naast de grond en de werf daar de molen opstaat, alsmede twee hoven beide terzijde van de voornoemde huizing gelegen.

De voornoemde verkopers door de dood van haar ouders Willem Wulphertsen en Petertie Tijssen, zaliger, in het leven echtlieden, aanbestorven.

Staande en gelegen op het Hoogland, genaamd de Hamse molen.

Koopsom 1000 gulden, boven de lasten van 500 caroligulden ten laste van het St.Elisabeth Gasthuis; en nog een gulden ten behoeve aan het Ceulhorster kerkie, jaarlijks.

AT016b004         1693 – 6 Jan

Overleden Annitgen Geusden, nalatende haar weduwnaar Jan Petersen Loeft, en 4 kinderen.

In de boedel vermeld: inboedel, huisraad, linnen wollen, haaft en beesten, peerden, al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

AT016b004         1693 – 1 Maart

De kinderen, erfgenamen van de heer Johan van Wijnbergen, in zijn leven burgemeester dezer stad, verkopen aan Johan Freijs van Dolre, een speelhuis, hof en hofstede enz. vanouds genaamd Beekhoven, gelegen in de vrijheid dezer stad (Amersfoort) gelegen tussen de Camppoort en de Groote Trijsgenspoort, en nog polderland aan de Lodijkerweg (Hoogland).

AT016b004         1693 – 7 April                   folio 179

Huwelijk. Wij Willem Buijs, broer, en Wouter Gijsbertsen, neef, vanwege Jan Buijs j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick Breunisse, zwager, en Aelbert Aelten als goede man, vanwege Dirckie Gerritsdr., weduwe van Coop Meijnten, toekomstige bruid, ten anderen zijde

Inbreng bruidegom, haaf, beesten enz. al wat tot de koeien- en bouwerij behoort; inboedel huisraad enz. Item nog 1/3 part in een hofstede met de landerijen gemeen met zijn broer en zusters, onmondige kind., gelegen in Zevenhuizen, bij zijn zaliger vader Buijs Brantsen nagelaten.

Inbreng bruid inboedel en huisraad.

AT016b004         1693 – 12 April

Overleden Gijsbertie Dircks, nalatende haar weduwnaar Jacob Wolbertsen en 2 onmondige kinderen.

Boedelscheiding waaronder haaf en beesten, inboedel enz.

AT016b004         1693 – 19 April                 folio 183

Huwelijk. Wij Aris Wolbertsen, broer, en Claes Jansen van Velzen, zwager, vanwege Jacob Wolbertsen, weduwnaar van Gijsbertie Dircks, toekomstige bruidegom ten eenre

En Gerrit Claasen, neef, en Peter Jansen, neef, vanwege Aeltie Gerrits Boon.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee enz.

Inbreng bruid 1 mergen enghland op Sneulderengh; item 2,5 bouw- of weiland bij de Wolfshaar onder Hoogland; item de helft van 2 mergen land in gemeen met de schout van Stoutenburg, Birkhoven, ook bij de Wolfshaar; item nog 2 mergen land genaamd het Laagehuisland, gelegen in het Nieuwe land onder ger. Duijst de Haar en Zevenhuizen.

AT016b004         1693 – 10 Okt                   folio 219

Magenscheid van Jofr. Aleijda van Lijerlaar, weduwe van Assuerus van Dolre. Met boedelbeschrijving.

AT016b004         1693 – 29 Dec                   folio 249

Huwelijk Wernaer Tijmansen, weduwnaar van Gerrebregt Aerts, zaliger, en Marritie Cornelis.

Inbreng onder de goederen: have, vee en een huis en hofstede gelegen tot Ter Eem.

AT016b004         1694 – 16 Maart              folio 287

Sr. Tobias Raillard, gehuwd met Jofr. Johanna van Eede, en als gemachtigde voor zijn huisvrouws zuster Margaretha van Eede, vermogen procuratie voor notaris Jacobus van Uijlenburg tot Amsterdam.

De heer Johan van Bemmel, schepen in de raad dezer stad, voogd van Maria van Eede, minderjarig, tezamen kinderen en erfgenamen van Arnoldus van Eede en Anna ……… zaliger, in het leven echtlieden.

Zij verkopen aan de  Heer Johan Freijs van Dolre (op approbatie van den Hove van Utrecht in regarde van het voornoemde onmondige dochtertje), een erf en goed, huis en hofstede, berg en schuur, boomgaard met de bepotinge en beplantinge daarop staande; met de landerijen, zo bouw-, weiland als plaggenveld, groot omtrent 22 mergen, gelegen onder de gerechte van Hamersveld, karspel Leusden, vanouds genaamd het Claverenblad, alsmede nog 2 mergen gelegen onder Hamersveld (de akker?).

Belend aan de ene zijde de heer Cuijper tot Amsterdam, en aan de andere zijde de erfgenamen van Elbert van der Graft, geland zijn. Koopsom 4000 caroligulden

Zij verkopen ook nog aan Johan Freijs van Dolre 8 danmaten, zo wei- als bouwland, gelegen in de polder De Haar onder ger. Duijst de Haar en Zevenhuizen. Strekkende van de Lodijkseweg tot de Wetering.

AT016b004         1694 – 23 Maart              folio 297

Sr. Dirck Breecker, tinnengieter, voor hem en zijn erfgenamen, verkoopt aan Tijmon Jansen, wonende op de Bieshaar, 15 mergen bouwland in Amersfoort en negen(?) mergen weiland onder Leusden, tezamen groot omtrent 24 mergen welk weiland vanouds genaamd is Het Oude Land, daarvan Peter Hover voor hem en zijn erfgenamen in vrij eigendom possideren zal, een vierendeel op de kosten van ’s Herenongelden, mergengeld enz. zonder verdere belastingen meer dienaangaande te ………. Waarvoor hij Peter Hover eens geld zal betalen een som van 100 gulden, vrij van de 40ste penningen die de voornoemde Tijmon Jansen tot zijn lasten neemt en zal Peter Hover betalen de kosten van het transport van zijn gekochte vierendeel verder ……….. meerder niet, de verkoper en kopers bekend.

Item nog een vreije heije en meije op de Leusderberg. En voorts alle zulke landerijen als Bessel Henricks in zijn gebruik heeft, uitgezonderd vijer mergen mede bij Bessel Henricksen gebruikt, die buiten deze koop wordt gehouden, vanouds genaamd Veltdorp, Daar aan de ene zijde Geurt Boelhouwer en andere zijde de Kapel tot Amersfoort. Dit voor de som van 1400 caroligulden.

AT016b004         1694 – 23 April

Huwelijk. Peter Hover, weduwnaar van Anna Peters en Willemijntie Everts.

Inbreng bruidegom als bij specificatie nl. 1/4 port in het erf van Bavoort, groot 8 mergen en nog 1,5 mergen genaamd het Oude Land, gelegen aan de Leusbroekerweg. Partijen bekend.

AT016b004         1694 – 3 Mei                     folio 311

Boedelscheiding i.v.m. overlijden van Annitie Peters, nalatende haar wedn Peter Hovert en kinderen Peter Hovert de jonge en Elisabath Hovert, dochter. In de boedelbeschr. Geen onroerende goederen vermeld

AT016b004         1694 – 9 juni                     folio 317

Boedelscheiding vanwege het overlijden van Dirckie Jans, nalatende haar weduwnaar Henrick Philipsen, en kinderen Jan en Ariaantje, nog minderjarig.

Aan de kinderen toegescheiden o.a. 1 mergen weiland en 1 danmaat gelegen in Isselt, gemeen leggend met haar oom Henrick Jansen en haar moeije Anna Jans.

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel, have, beesten en alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. (Plaats niet vermeld).

AT016b004         1694 – 14 Sept

Boedelscheiding vanwege overlijden Maagje Gijsberts, nalatende haar weduwnaar Claas Teunissen en 2 kinderen. Als voogden genoemd Jan Teunissen en Evert Gijsbertsen.

Aan de weduwnaar toegescheiden huisraad, linnen wollen, haaft en beesten.

AT016b004         1694 – 22 Nov

Huwelijk. Wij Wouter Cornelissen van Valkenhoef, vader, vanwege Cornelis Wouters van Valkenhoef, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Cornelis van Birkhoven, vader, vanwege Margaretie Cornelis van Birkhoven, j.d., toekomstige bruid.

AT016b004         1694 – 23 Nov

Boedelscheiding vanwege overlijden van Henrickie Jans, nalatende haar weduwnaar Peter Jans, kalkbrander, en haar erfgenamen, haar broers en zusters kinderen.

Aan de weduwnaar de goederen des boedels, w.o. vermeld inboedel, huisraad enz., haeft, beesten, hooij, stro, koren, ploeg, eggen enz.

AT016b005         1695 – 5 Jan

Op condities nabeschreven heeft Werner van den Burgh, apotheker als lasthebbende van zijn nicht Jofr. Henrica van Hulzen, wonend tot Harderwijk verkocht aan Jofr. Gijsbertha van Sandendaal, weduwe van zaliger Petrus van Toll, ten overstaan van de eerw. heer Petrus Scheen en Henrick van Sandendael, als bloedmomber over haar minderjarige kinderen, die ook bekend, ten behoeve van haar kinderen en haar erfgenamen te hebben gekocht, 7 mergen weij- en bouwland, gelegen op Hamersveld. Daar aan de ene zijde de Jofr. koper zelfs, voor aan de weg Evert Jacobsen met een huijssie en omtrent een mergen, aan de andere zijde N.N. naast gelegen zijn.

Dit voor de som van 780 caroligulden. Mede ondertekend door Petrus Scheen.   

AT016b005         1695 – 11 Jan

Op condities nabeschreven heeft Cornelis Franzen, wonende bij Scherpenzeel verkocht aan Andries Dircksen, wonende in Leusderbroek, een 5e part in twee percelen bouwland, tezamen groot 2,5 mergen gelegen in Leusderbroek. Belend aan de ene zijde de armen de Poth, aan de andere zijde de Armen noodhulp tot Amersfoort, en van het Geerhoekie, aan de ene zijde de Leusbroekerweg, en aan de andere zijde de Beeck, gelegen zijn. Koopsom 36 caroligulden.

AT016b005         1695 – 25 Jan

Op condities hierna zijn Jan Arrissen Schimmel, bruiker van het erf Schuttershoef, gelegen in de vrijheid van Amersfoort ten eenre

En Gerrit Jansen van Lockhorst, ter anderen zijde. Gerrit Jansen neemt met toestemming van de Vrouwe van Lockhorst het erf Schuttershoef (haar competerende) in huur over van Jan Arrissen Schimmel.

AT016b005         1695 – 4 April

Huwelijk. Wij Geertruijd Zaebeck, moeder, weduwe van Jan Jacobsen van Beeftingh zaliger, vanwege Henrick van Beeftingh, j.m., toekomstige bruidegom

En Henrick Breunissen, vader, vanwege Maria Henricks, j.d.,

Inbreng bruidegom zekere revenuen uit een vicarije.

AT016b005         1695 – 5 april

Boedelscheiding vanwege overlijden van Wemptie Tijmons zaliger, tevoren weduwe van Jan Cornelisse Schothorst, nu nalatende haar weduwnaar Andries Dircksen, en 3 voorkinderen, met namen: Willem Janse Schothorst, Cornelis Janse Schothorst en Aleijda Janse Schothorst, mitsgaders Dirck Andriessen van haar 2e man.

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel, have, beesten, koren enz. al wat tot de koeien- en bouwerij behoort.

Blijkens aantekening in de marge blijven de voorkinderen nog een gedeelte hierin te behouden.

Afrekening met de voorkinderen gedaan in 1697-1699. Onder de akte vermeld.

AT016b005         1695 – 12 April

Overleden Jan Aelbertsen, nalatende zijn weduwe Jannetie Beijers en een onmondig dochtertje Jannetie.

Boedelscheiding geassisteerd met de mombers, Roel Aelbertsen, vaderszijde, en Willem Arrissen en Jan Jordensen als behoudooms van moederszijde.

Aan de weduwe toegescheiden de inboedel, have, beesten, al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

Bij verklaring van afrekening blijkt Jannetie Jans gehuwd te zijn met Evert Hendricksen Boer(sen) : 22 maart 1716.

AT016b005         1695 – 18 Mei

Huwelijk. Wij Neeltie Jans, weduwe van Cornelis Gerritsen, moeij, en Roel Aelbertsen als goede man, vanwege Teunis Jansen, toekomstige bruidegom ten eenre

En Jannetie Beijers, weduwe van Jan Aelbertsen, toekomstige bruid, geassisteerd met Jan Jordensen en Willem Arrisen Schimmel, beiden zwagers.

AT016b005         1695 – 18 Okt                   folio 47

Condities en voorwaarden hebben Wouter Gerritsen, wonend in ’t Nieuwe Land, Frans Peelen, een zoon van Peel Jacobsen, en Frans Jansen, een zoon van Jan Thijsen als naaste leenvolger, tot het nabenoemde land, tezamen ieder voor 1/3 part competerende zeker omtrent 15 mergen land zo bouw- als plaggenveld, verkocht aan Johan Freys van Dolre, deze 15 mergen land gelegen in Snorrenhoef; leenroerig aan de Welgeboren Jofr. Geertuijd Agnes Rijcks (in de marge: als leen en tinsvrouwe van de voornoemde 15 mergen, breder?, eigenaar daarvan te espresseren.) Ofte aldaar dezelve te leen opgaan, en de laatst op de namen van Gerrit Jacobsen voor 1/3  Jan Tijssen voor 1/3 en Peter Teunissen, mede ieder voor 1/3 part verliet en beleend.

Daar aan de ene zijde de heer drossaart van de Veluwe, aan de oostzijde (in de marge) Schoonderbeek en Schaffelaar, en zuideinde het erf Droffelaar, aan de noordzijde het erf Achtevelt. En dat voor de som van 950 caroligulden, en alles vrijgeld zo van de 40e penning, het schrijven in dubbelleren dezes met zegels daartoe staande, die de heer koper alleen betalen zal met dien verstande nochtans, dat de verkopers het voornoemde leengoed tot haeren kosten eerst bij versterf van haere ouders op haere namen zullen doen verlijden en verlenen.

Alles in een confirmitie van de oude leenbrieven door Wijnant van Heerde, rentmeester en volmachtigde van de vrouwe Gertuijd Rijcks, als Richterse Hoftleen en thinsvrouwe van de Heerlijkheid Snorrenhoef, in de karspel Leusden, mitsgaders van de erven en de goederen onder denzelver heerlijkheid, De Rijth gehorende in den lande van Gelre gelegen; gepasseerd voor de respectieve leenmannen en tinsgenoten, in dato 26 november 1677, breder bij denzelver leenbrief vervat.

Dan voorts ten behoeve van de heer koper, transporteren en doen verleijen en verlenen op de naam van de welgemelde heer koper als na leenrechten tot de kosten van de heer koper als wanneer ook de heer de beloofde kooppeningen betalen zal, wezende het voornoemde leengoed vrij van lasten, uitgezonderd ’s Heerenongelden, die op het voornoemde goed de verkoper cum suis, beloofde te vrijen en waren, als erfkooprecht in de landen van Utrecht. En zal – hiervan tot vermaeninge en de kosten van de heer koper naerder en de behoorlijker koopcedulle op zegel worden gepasseerd (bij de voornoemde erfgenamen) alles onder het verband enz……   Ondertekend Wouter Gerritsen, Frans Peelen, Frans Jansen, Joan van Dolre.

AT016b005         1695 – 7 Nov

Huwelijk. Wij Andries van Sandendael, broer, Petrus Scheen, pastor zwager, vanwege Henrichs van Sandendael, weduwnaar van Beatrix Scheen, toekomstige bruidegom ten eenre;

En Ariaan van Overeem, broer, Barholomeus de Vrijes, behoud(vader?), Jan van der Maath, schoonzoon, en Weijgeman Jansen, zwager, vanwege Elisie Elissen, weduwe van Rijck Henricksen van Faessen, toekomstige bruid ten anderen zijde. Inbreng bruidegom als hij bezittende

Inbreng bruid als zij bezittende.

AT016b005         1695 – 29 Nov                  folio 58

Boedelscheiding in verband met overlijden van Jan Aertsen, nalatende zijn weduwe Petertie Henricks, en 2 onmondige kinderen (voor pro memorie).

AT016b005         1695 – 3 Dec                     folio 64

Boedelscheiding in verband met overlijden van Seger Hillebrantsen, nalatende zijn erfgenamen Hillebrant Segersen van Swijnevoort, Gerrit van Swijnevoort en Willen Segersen, Bij magenscheid hun ten dele gevallen een stuk grond genoemd Swijnevoort (pro memorie).

AT016b005         1696 – 1 Febr

Op nabeschreven condities heeft jonkheer Johan de Cocq van Delwijnen, wonende in de Nederbetuwe, verkocht aan de heer Johan Freys van Dolre, een erf en goed, huis, hof en hofstede, drije(3) korenbergen en een schuur en schott, groot 40 mergen bouw- en weijland vanouds genaamd Crackhorst, zo groot en cleijn in het geheel met zijn landerijen, stegen en sloten, gelegen op Hamersveld, en 6 mergen gelegen in Stoutenburg.

Daar ten zuiden de heren regenten van De Poth tot Amersfoort; ten noorden de erfgenamen van de vrouwe van Bruijnenburgh; ten oosten de erfgenamen van Adr. Lommertsum, en ten westen de Hamersvelderweg.

Dit voor de som van 6500 caroligulden.

In dit erf en goed was gevestigd een kapitaal van 4000 caroligulden ten behoeve van Johan Vermeer tot Utrecht en dit onder aftrek van de koopsom.

AT016b005         1696 – 7 Febr

Op nabeschreven condities hebben Gijsbert Cornelisen, Jan Cornelissen, Cornelis Cornelissen als gehuwd hebbende Jannitie Cornelis, en Geertie, Willempie en Cornelissie. Alle tevens gemachtigden over de kinderen van Jan Cornelissen (zijn vrouw is overleden), verkopen aan Evert Willemsen en Marritie Cornelis, echtlieden, wonende op Voskuijlen, 1/3 part van een erf, grond en huis, bergen en schuur, met 27 mergen bouw-, wei-, hei- als plaggenvelt, de respectieve verkopers voor haar derde part competerende, gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg. Daar aan de noordzijde St. Peters Gasthuijs tot Amersfoort, zuijdwaarts de weduwe van Sniddelaar, westwaarts Gerrit Anthonissen.

Dit voor de som van 600 caroligulden.

AT016b005         1696 – 22 Maart

Wordt verkocht een vierdel land aan de Hoogeweg, belend een zijde ’t Weeshuis, andere zijde de Koedijkervierdel vanouds genaamd.

AT016b005         1696 – 23 Maart

Overleden Aeltie Jans, nalatende haar weduwnaar Dirk Cornelissen en haar erfgename, Dorethe Jans, haar zuster gehuwd met Dirck Harmans Poonders.

Aan Dirk Harmans Poonders toegescheiden bij uitkoop, vaste goederen, inboedel, have, beesten, koren enz. (Plaats niet vermeld.)

AT016b005         1696 – 3 April

Huwelijk. Jan Gerritsen, meerdj. j.m., toekomstige bruidegom en Cornelia Cornelis, weduwe van Lambert Henricksen zaliger, toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 100 gulden en kleren

Inbreng bruid de inboedel, huisraad, wollen linnen, have, beesten, al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. Aangenomen bij de bruidegom op 1100 gulden.

AT016b005         1696 – 15 Mei

Johan Freys van Dolre koopt een vierde portie in een malenhoef op Hoogland voor 400 gulden.

AT016b005         1696 – 24 Aug

Huwelijk. Wij Assuerus van Dijck, vader, en Maria van Rijsingen, moeder vanwege Tomas van Dijck, zoon, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Johan Freys van Polre, bloedoom, en Willem Helraet, behoudoom en momber (over de kinderen van Marten van Dolre zaliger) van Eva Freys van Dolre, j.d., toekomstige bruid, onze nicht, ter anderen zijde.

AT016b005         1697 – 11 Jan

Huwelijk. Hector van Doeijenburgh, weduwnaar van Greytie Reijers, toekomstige bruidegom en Cornelia Wouters van Valkenhoef, dochter van Wouter Cornelisse van Valkenhoef.

AT016b005         1697 – 26 Maart              folio 182

Overleden Teunis Lubbertsen van ………… nalatende zijn weduwe Aeltie Teunis, en 2 kinderen Lubbert en Henrick. In de boedel vermeld, inboedel, have, vee en al wat tot de koeien- en bouwerij behoort.

AT016b005         1697 – 3 April

Henrick van Zevender, als gemachtigde van Jofr. Susanna van Veselaer, weduwe van Jacob Schipper zaliger, verkoopt aan de heer Johan Freys van Dolre, een erf en goed enz. den verkoper in zijn gemelde qte. competerende, vanouds genaamd Ten Roosendael, gezegd Groot Landaas, groot 80 mergen, zo bouw-, weiland, als anders, gelegen in de gerechte van Woudenberg (belending niet aangegeven). Bruiker Tijs Gijsbertsen. Leenroerig aan de Staten van Utrecht.

Item nog een hofstede en getimmer, genaamd Groot Davelaar, groot 29 mergen, mede gelegen in Woudenberg. Bruiker Henrick Rutgersen. Daar oostwaarts de erfgenamen van Jan Gerritsen op Egdom, ten zuiden de Groep, ten westen Jonker Meesters erfgenamen en ten noorden dezelve naast de Beeck; wezende vrij allodiaal goed.

Dit tezamen voor 8700 Caroligulden, en in mindering van 3500 gulden, zijnse percent???van kooppenningen de heer Jacob Foeijt uit Landaas competerende die de heer koper daarin zal mogen behouden totdat de verkoper daarin zal hebben geconsenteerd, en dat alles vrij van de 40 penningen.

AT016b005         1697 – 18 Sept

Huwelijk. Teunis Cornelissen Stael, weduwnaar van Gijsbertie Jacobs zaliger, en Jacobije Tijmans, bejaarde dochter.

Inbreng bruidegom 700 gulden; item 2 paarden, koeien, beesten, 700 schapen, koren enz. al wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort. Aangenomen voor 2000 gulden.

Inbreng bruid: haar kleren. Akte van Scheiding op 10 september 1697.

AT016b005         1697 – 22 Okt

Jofr. Gisberta van Sandendael, weduwe van Sr. Pieter van Toll zaliger, tevens als momberesse van haar minderjarige kinderen, naast de eerw. heer Petrus Scheen, en Henrick van Sandendael als voogden over dezelve onmondigen.

Zij verkopen aan Gerrebrant van Tinnenburgt enige danmaten land onder Bunschoten, door haar verkopers in gemelde qte. aangekomen bij donatie inter vivos, op de gemelde kinderen gemaakt en gegeven bij jonkvrouwe Elisabeth van Toll tot Brussell.

AT016b005         1697 – 5 Nov

Huwelijk. Wij, Gerrit Henricks, vader, Henrickie Jacobs, moeder, Willem Jacobsen, bloedoom van moederszijde, en Aelbert Teunissen, neef, vanwege Jacob Gerritsen, j.m., toekomstige bruidegom, ten eenre

En Jan Hendricksen, koster, broer, vanwege Marritie Henricks, Weduwe van Brand Jansen zaliger, ter anderen zijde

Inbreng bruidegom goederen ter waarde van 100 gulden

Inbreng bruid de helft van een erfje genaamd De Muijs, gelegen in Stoutenburg, op de lasten van 100 gulden; item nog haar haaft en inboedel ter waarde van 200 gulden.

AT016b005         1697 – Geen datum       folio 216

Rekening bewijs en reliqna gegeven zoals Germans van de Ruijgenduijst een mede-erfgenaam van Gerrit Germans vd Ruijgenduijst zijn overleden vader zaliger.

Waarin vermeld: ontvangen van Henrick Jansen in de Burcht 80 gulden terzake van landpacht van het erf De Birkt.

Voor hout ontvangen gevallen bij het erf RuijgeDuijst rakende alleen German vd Ruijgenduist en zijn zuster Catharina vdR. O.a. van Dirck Dircksen op de Ruijgeduijst 16 gulden.

AT016b005         1698 – 27 Mei

Verdeling van de goederen van Gerrit Germans van de Ruijgenduijst tussen German, zoon en Catharina, dochter. Aan German de hofstede De Ruijge Duijst, gelegen in Gelderland aan de Laekm bruiker Dirck Derksen; item een half erf in De Birkt, leenroerig aan Isselt.

Aan Catharina huizen in Amersfoort en penningen.

AT016b005         1699 – 15 Mei                  folio 325

Huwelijk. Lubbert Cornelissen van de Bijshaer, vader, en Nellitje Jans, moeder, vanwege Johannes Lubbertsen van de Bijshaer, j.m., toekomstige bruidegom ten eenre

En Henricus Sandendaal, stiefvader en Elissie Elissen, moeder, mitsgaders Johan van de Maath, zwager, Ariaen van der Eem, bloedoom, en Wijheman Jansen, behoud-oom, vanwege Johanna Rijcks van Faesen, j.d., toekomstige bruid. Inbreng bruidegom 1000 gulden, inboedel en huisraad.

Inbreng bruid 1700 gulden.

AT016b005         1699 – 14 Juli

Voor enige jaren overleden Wouter Dirksen, voerman en Maassie Dirks, in het leven echtlieden. In de nalatenschap vermeld 1) de Luttique maet groot 1,5 mergen, gelegen aan de oostzijde en noordzijde van de Liendertseweg. 2) nog 1 mergen op de Liendertse Eng en nog een half mergen daaraan gelegen. Zij hadden 3 zonen en 2 dochters.

AT016b005         1699 – 28 Aug

Akte van erfmagenscheid tussen de kinderen en kindskinderen van Gerrit Hermansen van de Ruijgeduijst zaliger. In de boedel een erf en goed, gelegen in De Birkt onder Heerlijkheid Isselt; geëstimeerd op 8000 gulden (zij gaan over tot deling).

AT016b005         1699 – 29 Aug

Johannes Norat verkoopt aan Willem Helraet 4 mergen bouw- als weiland, zijnde de helft van 8 mergen; daar de wederhelft Dirk van Bemmel competeert gelegen aan de Hoogenhaert onder Hoogland. Daar aan de ene zijde de Hoogehaert en aan de andere zijde de Vrouwe van Emiclaar en de maaten. Koopsom 900 gulden.

AT016b005         1699 – 29 Aug

Gerrit Willemsen Varencamp verkoopt aan Cornelis Willemsen 6 danmaten wei- en heijland, in polder De Haar, voor 1175 gulden.

AT016b005         1699 – 9 Dec

Huwelijk. Wij, Gijsbert Aertsen, broer, en Peter Cornelissen, zwager, gehuwd met Gerritie Aerts, zuster, vanwege Cornelis Aertsen, bruidegom, meerderj., ten eenre

En Henrciek Jansen, broer, vanwege Annetie Jans, j.d., toekomstige bruid

Inbreng bruidegom vaste goederen als hij bezittende, inboedel, huisraad, have, beesten, en alles wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

Inbreng bruid 100 gulden, 1/3 part in een danmaat land op Isselt en nog 1/3 deel in een half mergen bouwland mede op Isselt. Boedelscheidingsakte op 8 december.

AT016b005         1700 – 18 Aug

Maria van Westervelt en Meijnse van Westervelt, zusters, verkopen aan Heijmen Evertsen tot Hasselaer een erf, huis, hof en hofstede, bepotinge enz. met 14 mergen land daaraan behorende in de ambt van Barneveld, buurtschap Callenbroek, genaamd Westerveld. Belend ene zijde Willem Evertsen, andere zijde gerrit Gijsbertsen Bouwmeijster. Dit voor de som van 3700 caroligulden.

AT016b005         1700 – 16 Okt

Overleden Ariaan Besselsen van Butselaar en Weijmtie Aelten, in het leven echtlieden, gewoond hebbende op Hollick, bij Nijkerk, nalatende 3 kinderen: Bessel, Thomas en Aeltien, weduwe van Jan Rijcksen Brouwer zaliger.

De gewezen echtlieden hebben nagelaten een erf en goed gelegen onder de Heerlijkheid Hoevelaken, alsmede 1 mergen land in Arkerheem.

V erdeling van de goederen en parten.

Zie ook akte van 3 februari 1701, deel 6 AT 016 b 006 – zelfde goederen.

AT016b006         1701 – 21 Jan

Huwelijk. Wij Gijsbert Petersen, broer, vanwege Teunis Petersen, weduwnaar van Willempje Cornelis zaliger, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrikie Melis, moeder, vanwege Gerritie Dirks, j.d., toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom 200 gulden b.s. en haef en beesten, paarden, koeien, koren, inboedel, huisraad als anders. Inbreng bruid 150 gulden.

AT016b006         1701 – 19 Febr

Herman Dirksen, wonend op Hoogland, verkoopt aan Jan Jacobsen Vetghans een huijzing, hof en hofstede met een danmaat land, gelegen over de Santhaar onder Hoogland, vanouds genaamd De Swarte Ruijter. Belend ene zijde de St. Paulus abdij tot Utrecht en andere zijde de Vrouwe van Emiclaar. Koopsom 660 gulden.

AT016b006         1701 – 18 April

Comparanten de Heer Petrus Philipus van Blockland, heer tot Ooievaarshorst etc. en Anthony van Goudoever, verklaren overeengekomen te zijn in de verdeling van huizing en hofstede met de aanhorige landerijen, gelegen in Leusbroek, en gebruikt bij Henrick Gerrits, bij haar, comparanten tezamen gekocht van de Regenten van de Lieve Vrouwe Kapel alhier (Amersfoort), volgens koopcedulle van 30 september 1700 oude stijl.

Te weten dat de voornoemde Anthony van Goudoever voor hem en zijn erfgenamen behouden zal, ten eersten een camp lands gelegen naast de hofstede van voornoemde Goudoever, groot in het geheel 6 mergen england. Strekkende van de Zuijdwint tot aan de Leusbroekerweg toe, waarvan de vicaris van (zeebeeck?) 2 mergen, 75 roeden gecompeteerd en waarvan de voornoemde Goudoever het recht bij koop bekomen heeft, mitsgaders zal de voornoemde Antony van Goudoever nog voor hem en zijn erven, eeuwiglijk hebben en behouden een camp land, mede naast de hofstede van de voorn. Goudoever groot (4) mergen, zo wei- als bouwland, strekkende van de Leusbroekerweg tot aan de beek toe, en dit aangedeelde int geheel op last van zes outschild, 6 mergen int mergengeld en slaperdijksgeld; navenant hondekoren en paardjesgeld, advanant voor alle welcke aangedeelde landerijen de voorn. A.van Goudoever tot betalen van de kooppenningen der landerijen aan voornoemde regenten Van de L.V.Kapel voornoemd zal betalen voor ieder mergen land een som van 150 gulden; het maet het gelt zo groot hetzelf hier voornoemde landerijen bij meting bevonden zal worden.

(Voor de 2e camp dito in dezelfde ongelden) met de jaar 1701 en daarentegen wederom genieten van ieder mergen hem 2e comparant hiervoor toescheiden, tien gulden vrijgeld. Uitgezonderd de ongelden ten laste van de eigenaar gesteld, en dat gedurende de huurjaren dewelk de voornoemde Henrick Gerrits aan dezelfde hofstede is hebbende.

Waartegen de voornoemde Petrus Philippus Blockland zal behouden de huizinge en verdere landerijen aan de voornoemde hofstede behorende met de lasten.

Verder verrekening van de kooppenningen enz.

AT016b006         1701 – 26 Juni

Huwelijk. Wij, Lubbert Cornelissen van Wildenburg, vader, en Peternellitie Jans, moeder, vanwege Cornelis Lubbertsen van Wildenburg, j.m., toekomstige bruidegom

En Daem Petersen Feer, vader, en Ida Cracker moeder, vanwege Maria Daemen, j.d., toekomstige bruid.

Inbreng bruidegom de gehele Grietmolen met toebehoren, paarden, wagens, geëstimeerd op 800 caroliguldens en nog 200 gulden in penningen. Inbreng bruid 500 gulden.

AT016b006         1701 – 29 Juli

Overleden Marritje Jordens, zaliger, nalatende haar weduwnaar Willem Jansen van Lambalgen, en als enige erfgenamen 3 onmondige kinderen bij Teunis Jansen uit haar eerste huwelijk met namen: Hnerickie Teunis, Jan Teunissen en Aeltie Teunis en 4 onmondige nakinderen van Willem Jansen, genaamd Cornelis Willemsen, Evertie Willems, Jan en Grijtie Willemsen.

Scheiding tussen vader en kinderen, geassisteerd met de mombers Dirk Jansen, Gerrit Jansen en Jan Jansen van de 3 voorkinderen, en Dirk Albertse als voogd van de 4 nakinderen.

Toegescheiden aan Willem Jansen van Lambalgen de goederen roerend als onroerend, alsmede de inboedel, huisraad, have, vee, paarden, al hetgeen wat tot de bouw- en koeienhouderij behoort.

Aan de kinderen hun moedersgoed (waarbij vermeld aan de 3 voorkinderen 1050 caroligulden bij magenscheid van 18 april 1695.

AT016b006         1701 – 7 Aug

Huwelijk. Wij Teunis Jansen van Lambalgen, broer, Gerrit Cornelissen, zwager, vanwege Willem Jansen van Lambalgen, tevoren weduwnaar van Marritje Jordens, toekomstige bruidegom, en Cornelis Henricksen, vader, en Gerrit Cornelisse Schothorst, als goede vriend en huwelijksman, vanwege Marrit Cornelis, j.d., ten anderen zijde.

Inbreng bruidegom zijn huisraad, inboedel, have en vee enz.,en specialijk het leengoed bij de bruidegom volgens het 1e kapittel van de inventaris (niet in de akte aanwezig).

Inbreng bruid haar klederen.

AT016b006         1701 – 19 Aug

Overleden, Evert Rijcksen, nalatende zijn weduwe geurtje Arrisen, zonder kinderen, dezelfde Geurtje Arrisen hebbende behouden 2 voorkinderen: Wouter Gerritsen en Aris Gerritsen van haar eerste man (Gerrit Woutersen).

De boedel geïnventariseerd met Tijmen Jansen als vader en voogd van zijn kinderen bij hem aan zijn eerste overleden huisvrouw verwekt, en mede-erfgenaam van Evert Rijcks zaliger, naast Willem Dirksen, gehuwd met Aeltje Rijcks (de effecten en lasten van de boedel waren bijna gelijk bevonden).

Soo is dat de voornoemde weduwe, geassisteerd met Jan Woutersen, broer van de overledene, Willem Maasen, zwager, als ooms en momber over de voornoemde voorkinderen ten eenre. En Tijmen Jansen en Willem Dirksen als in voornoemde kwaliteit, ter anderen zijde.

Aan de voorkinderen en de weduwe toegescheiden de roerende, onroerende inboedel, have en vee, linnen wollen, niets uitgezonderd en des boedels lasten en doodschulden.

Tijmen Jansen en Willem Dirksen als mombers blijven buiten alle lasten en schade.

AT016b006         1702 – 23 Juni

Overleden Henrick Jacobsen, nalatende zijn weduwe Marritie Peters en een onmondig zoontje Peter Henricksen. In de beodel vermeld stuk veen in Soest en 1/3 part in een hofstede met de landerijen (niet vermeld waar zij zijn gelegen).

Boedelscheiding.

De weduwe gaat weer trouwen met Cornelis Gerrebrantzen, Bruidspaar geassisteerd met Marten Henricks als bloedoom, en Meijns Evertsen Hilhorst, zwager, van de bruidegom.

Gerrit Tomassen, oud-burgemeester van Soest, en Cornelis Meeuwsen als behoud-oom en Gerrit Jansen als zwager van de bruid.

AT016b006         1703       16 Febr

Overl. Dirk Jansen en Aeltje Jans za.  i.h.l. echtelieden nala. 4 kinderen met name Jan Dirksen meerderj., Grietie Stintie en Jan Dirksen de jonge nog minderj. Tot nog hadden zij gemeen den Haef en de Beesten, weijt, rogh en de haver en de het gezaaide op het land, uitgezondert de boekweijt. Scheiding geass. met Wouter Petersen en Jan Cornelissen als goede mannen wegens de voorn Jan Dirksen de oude t.e. en Cornelis Jansen en Cornelis Henricksen als goede mannen in het estimeren der voornoemde en de nabenoemde meubele goederen t.a.z.

Aan Jan Derksen den ouden toeges. 2 paarden, 5 koeien. een veers, een stijer (stier) osken, 2 pinken, 2 varkens, 12 hoenderen en al wat tot de B en K houderije behoort, waarvoor hij aan de boedel betaald 700 gl. Dit wordt verrekend met zijn andere brs. en zuster. Hij neemt ook nog aan een somme van 300 gl. uit sake landpacht aan Lubbert Cornelisse van Wildenburgh.

AT016b006         1703       23 Febr

Overl. Lambert Jansen nala. t.z. erfgen. 4 kndrn met name Jacobie, Henrick, Beatris en Jacob Lambertsen naderhand zijn overl. Henrick en Beatris.

Aan Jacob toeges. de goederen, roerende als onroerende, haaf en beesten, inb. en huisraad alles wat tot de B en K houderij behoort met de lasten des boedels.

AT016b006         1703       26 April

Huw. Wij Johan Boelhouwer der medicijne doctor schoonzoon en Gerrit Boelhouwer lackencooper goede vrint v.w. den Hr. Willem Helraet, wednr. van Jofr Ida van Dolre zaliger, tk brg. en

Jufr. Geertruijd van  Henneklaer meerdj. dr. tk bruid.

Inbreng brg. de goederen als hij is bezittende.

Inbreng br. ten eerste de helfte van Groot Henniklaer onder de ampte van Nieuwkerk verders alle de goederen bij specificatie vermeld.

AT016b006         1703       15 Juni

Huw. Wij Gerrit Cornelisse Haen oom v.w. Gijsbert Gerritsen Schouten meerdj. j.m. tk brg. t.e. en Henrick Henricksen va. en Luijtie Gijsberts moe. v.w. Jannitie Henricks bruid j.d. t.a.z.

Inbreng brg. sland is Soest.

AT016b006         1703      3 Juli

Overl. Jan Gerritsen nalatende zijn wed. Maritie Daemen en 2 kinderen Genitie en Marritie (plaats niet genoemd). In de boedel vermeld haef en beesten inb. en huisraet, coorn, enz.

AT016b006         1703       3 Juli

Marritie Daemen gaat trouwen met Teunis Teunissen brg. geass. met Teunis Hubertzen va. en Trijntie Jans moeder. Bruid geass. met Daem Cornelissen va. en Jan Bartzen behoud oom.

AT016b006         1703       8 Aug

Jofr. Maria Bosch wed. van Jacob Snoeck za. verkoopt aan haar neef Sr. Henrick Bosch castelijn in de stad Doelen een Erf en Goed, huis, berg, schuur met 27 danm soo Bouw als Weijland genaamd “de Pol” gelegen soo in de polder van Overseldert als Nederseldert. Dit voor de som van 3000 car. gl.

AT016b006         1704       4 April

Overl. Maria Aelberts nalatende haar weduwnaar Peter Wulphertsen en 4 kndrn Aeltie, Dirckie, Albert en Evertie Petersen boedelscheiding i.v.m. huwelijk.

AT016b006         1704       10 April

Wij , Peter Gijsbertsen neef, Henrick Cornelissen swager, Aert Jansen mede swa. v.w. Peter Wulphertsen weduwnaar van Maria Aelberts tk brg. t.e.z. en Jan Henricksen broeder, Geurt Jansen bloetoom en Gerrit Teunissen swa v.w. Steijntie Henricks meerdj. dr. t.a.z.

Inbreng brg. 13 danm land in de polder Nederseldert, 10 danm en 3 danm in de Haer, 1 mergen veen op Hoogland, nog 325 gl. b.s. in de inb., huisraat, haaf en beesten. Inbreng br. 150 gl. en hare klederen.

AT016b006         1704       30 Aug

De Hr. Petrus  Philippus van Blockland verklaart verkocht te hebben een Huijzinge en Hofstede, bergen en schuuren, huijsmanswoning genaempt Ooijvaarshorst met alle landerijen daaraan behorende benevens de behangsels en platen in de huijzing sijnde aan en t.b.v. Anthony van Goudoever voor de som van vuf (4) duijzend gulden alsmede een somme van penn. als de schout munnicq  v.w. ongelden en de Braamhaar wegens hoftve (?) van decreet (?) competeerende zijn.

AT016b006         1704       2 Nov

Huw. Gerrit Petersen j.m. tk brg. en Cornelia Rijcks, wed. van Gerrit Henricksen tk br.

Inbreng brg. 100 gl., klederen, linnen, wol, silverwerk en goud.

Inbreng br. vaste en onroerende goederen, inb., huisraad, haaf en vee, beesten, coorn, enz.

AT016b006         1705       17 Jan

Was gemachtigd voor deze koping Hubertus Zuijdbalck.

Hout verkoping door de Hr. Petrus Philippus van Blockland o.a. een perceel wilige boomen in Leusderbroek op het Erf bij Peter Cornelissen bewoont:

                perc. 2, 3 +4 als voorn;

                perc. 5 op het Watercampje;

                perc. 6 op de Eingel;

                perc. 7 op de Driescamp;

                perc. 8 lang de Wascamp;

                perc. 9 int Suijerbosch;

                perc. 10 int Suijerbosch;

                perc. 11 + 12 op de Zijecamp.

AT016b006         1705       fol. 221

Huw. Wouter Reijersen, weduwnaar van Henrickie Willems Schothorst en Henrickie Willems.

[Boedelscheiding, zie akte fol. 217.]

AT016b006         1705       28 April

Maritie Cornelis, wed. van Willem Jans van Lambalgen (nu boven aarde staande) nagelaten hebbende 4 voor kinderen met namen Cornelis, Evertie, Jan en de Fijtie Willems alle nog onmundig, bij hem aan Marritie Jordens verwekt en 2 onmundige nakinderen aan Marritie Cornelis verwekt. Teunis Jansen v. Lambalgen was oom van de voor en nakinderen. Het blijkt dat hij geen momber wilde zijn over de voor- en nakinderen. Hij wil wel zorgen om de begravenis, doch wil zich verder niet met de boedel bemoeien nemaer van den selven boedel en nalatingschap bij Willem Jansen v. L. za. nagelaten, als weduwe van de selven W. J. v.  Laul den gehelen boedel te abandoneren en de daarvan volkomen af te staan en de renuncieeren laetende.

Alle het selve ten profijte van de voor- en nakinderen het geene boven de schulden en de doodschulden sal komen over te schieten leggende hij (sij?) comparante voor mij notaris den sleutell op de baar en de zal zij comparante met haar twee onmundige kinderen, haere clederen etc. en soo zal zij gaet en staet uijt den boedel en de huijshoudinge scheijden naar den gedaane begrafenisse, behoudens nochtans zij comparante voor haar twee kinderen het geene zal komen over te schieten tot onderhoud van haare 2 onm. kindrn die zij verclaert buiten de armmeesters te zullen onderhouden. Ende verklaert de comparante hiervan akte . . .enz.

AT016b006         1705       mei – fol. 225

Teunis Jansen verkoopt aan Aert Jansen 3 danm weij en hoijland gelegen in 9 danm in de Boven Duijst onder Sevenhuizen op de dijckcaart getekend n° 73.

AT016b006         1705       20 Juni

Overl. voor enige jaren Woutertie Gijsberts eerst, en Aris Aertsen van Romen za. i.h.l. echtel. nala. 2 kndrn met naemen Neeltie, Aris en Aert Arrissen van Romen alle  noch onm. zij richten een erfmaegescheijd wegens 2½ danm land gelegen i.d. Duijst als een helfte van een Erf gelegen aan de Hooge Heert, daervan de wederhelft competeert het onm. kind van Jacob Splinteren (onduidelijk leesbaar).

Soo ut dat de voorn Neeltie Aris v. Romen t.e. en Jan Aertsen van Romen bloetoom van vaderszijde en Aert Jansen Bloetoom van moederssijde en momber v.d. voorn Aert Arissen van Romen t.a.z.

Aan Aert Arissen v. R. toeges. de 2½ danm land waarvoor hij uitkeert aan Neeltie 150 gl.

De helfte van het Erf blijft nog gemeen.

AT016b006         1705       24 Nov

Overl. Evert Jansen Boon sonder kndrn, nalat. z. wed. Geertie Harmans en t.z. enige en universeel erfgen. zijn moeder Weijntie Everts wed. van Jan Boon.

Aan de wed. toeges. de goederen des boedel wo vermeld coorn gedorst en ongedorst hoij en stroij (vee niet genoemd).

AT016b006         1706       18 Feb

Huw. Anthony Voskuijlen de jonge brg. en Elisabeth Buisch tk br. Inbreng goederen als zij bezittende.

AT016b006         1706       18 April

Overl. Aeltie Gerrits Boon nalat. h. weduwnaar Jacob Wollertsen en 3 onm. Kndrn.  Lijsie, Gerrit en Aris Jacobsen Maaijes. aan de vader toeges. de goederen der boedels wo inb., have, vee, enz.

Aan de kndrn toeges. als haar moeders goed, 2½ morgen soo bouw als weijland genaamt het Blanckeveen gelegen onder Hoogland.

AT016b006         1706       11 Juni

Overl. Gijsbertie Elissen za. nalat. h. weduwnaar Jan Jacobsen en kndrn genaamd Jacob, Elis, Henrick, Marritie en Berent Jansen, 2 nog onmundig. Scheiding aan de weduwnaar toeges. den inb., have, beesten, huisraat, goud en silverwerk, coorn en al het gene wat tot de B en K houderije behoord. Aan de kinderen hun moeders goet uitgekeert in gelden.

AT016b006         1706       11 Juni

Huwelijk. Wij Jan Jacobsen va en Jacob Jacobsen oom v.w. Elis Jansen (?) tk brg. en Jan Elissen oom van moederszijde t.e. en Cornelis Meufsen va en Petertie Cornelissen (?) moeder en Peter Jelissen swa v. w. Altie Cornelis tk br. Inbreng somme van penn. Ondertekend door de brg. Elis Jansen Kok.

AT016b006         1706       18 Okt

Huw, Jacob Wolbertsen tk brg. (weduwnaar van Aeltie Gerrits) en Niesie Sanders.

Inbreng brg. als bij boedels 18 April 1706. Inbreng br. 100 gl. en clederen.

AT016b006         1708       16 Jan

Huw. Volcken van der Maath tk. brg. geass. met Maria Jans, wed. Bartholomeus  v.d. Maath zijn moeder en Araen en Henrick v.d. Maath zijn broeders t.e. en Maria Lubberts van Wildenburg tk br. geass. met Lubbert Cornelissen van Wildenburg en Petronella Jans haar vader en moeder en Johannes van Wildenburg broeder en Johanna van Faesen schoonzuster.

AT016b006         1708       6 Juni

Overl. Cornelis Lubbertsen van Wildenburg za. nala. tz wed. Maria Damen Teer en 3 onm. kndrn genaamd Peter, Aertie en Lubbert Cornelissen allen nog onmundig.

Maagens. tussen moeder en kinderen geass. met Willem Damenteer bloetoom van moederszijde.

Aan de wed. toeg. inb., huisraat, linnen, wol, geld en goed op de lasten des boedels.

Geen vaste goederen in deze akte vermeld.

AT016b006         1708       7 Juni

De bovengen. wed. Maria Damen Teer hertrouwd met Ariaan Stevensen van Breeschoten.

AT016b006         1708       9 Nov

Overl. Wouter Woutersen nalat. z. wed. Weijmtie Rijcks die mede nadien is overleden en tot hare erfgenamen 4 kinderen m.n. Wouter, Willem, Henrick en Marritie en nog haar dochter Leijsie Wouters kinderen m.n. Aeltie, Wouter, Steijntje geh. met Henrick Lubbertsen en Willemtie alle meerderjarig. Zij hadden allen samen gemeen gepossideerd den inb., huisraad, haeft, beesten alsmede 3 Erfgens in Gelderland. Boedels tussen de kinderen en kinskinderen van hun grootouders.

AT016b006         1708       29 Dec – fol. 323

Huwelijk. Wij Evert Gerritsen bloetoom, Andries Hendricksen Wijnterbergh, molenaar behoud oom en geweesen momber, Jan Woutersen neef en gew. momber, Peter Gerritsen swa vw Tomas van Hollick j.m. tk brg. en Peter Jansen broeders vanwegen Grijetie Jans j.d. tk br.

Onder den inbreng v.d. brg. een windcorenmolen mitsg. de huijzinge , hof en hofstede gelegen in de Heerlijkheijd Hoevelaken tegenw. bij Andries Henricksen Wijnterbergh gebruikt en bewoond op de laste van 800 gl. de de brg. tot de zijne neemt.

Inbreng bruid hare aan part i.d. vaste goederen volgens uitkoop, blijvende gemeen den inb. en huisraad, koeijen en peerden al wat tot de B en K houderije behoord tot op de estimatie van 4 onpartijdige mannen.

AT016b006         1709       April – fol. 331

Overl. Petertie Jans nalat. h weduwnaar Willem Jansen Buijs en 2 onmondige kndrn.

Boedels tussen va en kinderen geass. met Jan Elissen als grootvader en Peter Cornelissen Maasen als out oom over de onm. kndrn.

Aan de weduwnaar toeges. alzulke vaste en onroerende goederen, inb., huisraad, linnen en wollen, haaf en beesten al wat tot de B en K houderije behoort.

De kinderen ieder 10 gl. en de clederen, gout en silver van hun moeder.

AT016b006         1711       18 Jan

Bartholomeus van der Maath en Ariaen van de Bick beijde in haarlieder leven gekocht 11 danm. land in de Nederduijst en 2 huizen in Amf. Boedelscheijden tussen de wed. van Barth. v.d. Maath en de kinderen van Ariaan v.d. Bick za. Bij lotinge toeges. aan de wed. van Barth. v.d. Maath 2 campen land gelegen als voren, naer de brandt van Bunschoten (waarschijnlijk een benaming) was de helfte van de 11 danm en aan de kndrn van Ariaan v.d. Bick de ander helfte.

AT016b006         1711       1 Okt

Overl. Wouter Lumertsen nalat. z. wed. Maria Jans v. Ginkel en 3 kinderen m.n. Jannetie, Maria en Johannes Wouters allen mundig sijnde.

Aan de wed. toeges. den inb., huisraad, haaf, beesten, paarden, coorn.

AT016b006         1712       20 Nov – fol. 391

Overl. Jacob Wolbertsen nalat. z wed. Niesie Sanders en 3 voorkinderen m.n. Gerrit, Aris en Lijsie en in de 2de bedde verwekt Sander en Wolbert Jacobsen.

Boedels aan de wed. inb., huijsraad, haef en beesten al wat tot de koeijenhouderije behoort.

De wed. zal nog 3 jaren genieten het gebruik van het land op Blanckeveen.

AT016b006         1713       6 maart

Overl. Bessel Henricksen en Anna Jans i.h.l. echtel. nalat. h. erfgen. Dirck, Henrick, Evert en Johannes Besselsen en het onm. kind genaamd Jan Janse, soone van Jan Besselsen. verdeling van inb. en huisraad. Aan Dirk en Evert Besselsen een seker huijzinge cum annexis staande op een grondt. van erfpacht onder Leusden.

AT016b006         1713       26 maart

Also Bessel Henrickse vader en Dirck Besselsen zoon ieder voor de helft gekocht hebben 4 mergen bouw of weijland gelegen onder Leusden.

Zoo zijn de voorn Dirk Besselsen en Evert Besselsen broeders dat zij nu het voors land ieder voor de helft aannemen.

AT016b006         1717       15 Jan

Huwelijk. Wij, Sweer Willemsen va. v.w. Aelbert Sweeren jm, tk brg. en Greijtie Willemz jd t.k. br.

Voor memorie.

AT016b006         1717       24 Juli

Huwelijk. Jacob Evertsen jm tk brg. t.e.z. en Berent Gijsbertse vader v.w. Aeltie Berens tk br. t.a.z.

lnbreng brg. Al zulke landerijen als hij den bruid bekent maakt met haef en beesten en een somme van penningen. Inbreng br. hare clederen.

Scroll naar boven