Notaris Cornelis Anthonius van Blaricum

AT056l001           1 Juni  1892                        akte 1

Een proces-verbaal van inventarissen ten verzoeke van Petronella van Zuilen, Weduwe van Jan van de Wolfshaar te Hoogland enz:

AT056l001           3 Juni  1892                        akte 2

 Schuldbekentenis met Hypotheek ten bate van Johan Logtenstein te Soest.

Ten laste van Jan Huberts te Leusden groot f.1.000,–

AT056l001           30 Juni  1892                      akte 15

Ten verzoeken van Jan Sandbrink te Hoogland als voogd over de minderjarigen kinderen, Reinier, Aalbert, Jan, Gerrit en Gijs van Eijden. Kinderen van wijlen Jan van Eijden en Willemje Sandbrink in huwelijk verwekt te Stoutenburg. Verkoop van rogge te velde opbrengst  f. 354,–

AT056l001           22 Juli   1892-                    akte 28

Openbare verkoping van tiendgewassen onder Hoogland, Stoutenburg en Leusden, door bestuur van de Rooms Katholieken Weeshuis te Utrecht, en de secretaris penningmeester van St Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.

AT056l001           10 Augustus  1892           akte 32

Testament van Heer en Mevrouw Petrus Josephus Hamers te Amersfoort ( Mossel)

AT056l001           10 Augustus  1892           akte 34

Teunis van de Riet te Achterveld gemeente Stoutenburg

AT056l001           11 Augustus  1892           akte 35

Proces- Verbaal van inventarissen ten bate van Maria de Bruin, weduwe van Antonie de Bruin te Leusden overleden op 9 april 1892

AT056l001           29 Augustus  1892           akte 43

Hendrik Eijbergen te Hoogland verkoper. Jan Middelaar, Jan Schoonderbeek, Aart Kleinhoven en Gijs van Zuilen. Allen te Hoogland, armenmeesters van de Rooms Katholieken parochie te Hoogland.

Kopers van een daghuurderswoning met land genaamd “de Kooi” groot 90 centiaren, gelegen in het Hooglanderveen. Kadastraal sectie B nummers 771, 772, en 773: koopprijs f 800,–

AT056l001           12 September  1892-      akte 48

Verkoop door Hendrik Eijbergen te Hoogland van meubelen, huisraad, landbouwgereedschappen en

koorn te velde: opbrengst f. 162,70

AT056l001           23 September  1892       -akte 49

Proces-verbaal van inventarissen ten bate van Maria ter Plaat, weduwe van Arie Hilhorst te Leusden.

Moeder en voogdesse van Petrus, Hermanus, Anthonius, Gerardus, Antonia en Jannetje Hilhorst allen minderjarigen haar man Arie Hilhorst, overleden 24 juni 1892

AT056l001           28 Oktober 1892              akte 60

1 Hendrik Ossendrijver, 2 Hendrikus Ossendrijver, beiden te Leusden. Betreft onroerend goed door hun beiden bezeten, waarbij wordt toebedeeld aan Hendrik Ossendrijver voornoemd een landbouwwoning met bouwland, groot 44 are en 90 centiaren te Achterveld. Kadastraal sectie B nummers 824, 825

AT056l001           3 November 1892            akte 61

Hendrikus Grens te Hilvarenbeek verkoopt aan Jan Zwanenburg te Leusden zoo voor zich als voor Gijsberta Zwanenburg en Maria Zwanenburg mede te Leusden het recht van opstal op een

Huis te Achterveld gemeente Stoutenburg. Kadastraal sectie B 586, huis, erf , groot 66 centiaren, met recht van huur een daarbij gelegen stuk grond te Achterveld. Kadastraal sectie B nummers 583 , 584 en 585; koopprijs f. 900,–

AT056l001           1 December 1892            akte 82

Openbare verkoping ten bate van Jan Voskuilen te Leusden en verdere erfgenamen, van , haaf, vee, bouw, melk en deel gereedschap, huisraad, oogst te velde uit de boedel van wijlen Jacobus Voskuilen en Heintje van den Berg in het leven . echtelieden te Leusden opbrengst f. 2.676,89

AT056l001           8 December 1892            akte 86

Schuldbekentenis met hypotheek t. b. v. Jan Koenen te Baarn en t. b. v. Hendrik Westerhuis te Hoogland groot f. 600,–

AT056l001           27 December 1892          akte 91

Ten verzoeke van 1 Catharina van Zijl te Leusden, 2 Johannes Voskuilen te Leusden, secretaris van het Rooms Katholieken armenbestuur te Hamersveld, 3 Hermanus van de Hengel, 4 Maas van Drie

te Leusbroek, 5 Gijs Voskuilen te Stoutenburg. Verkopen bomen en hakhout onder Leusden en Stoutenburg. Opbrengst f. 760,–

AT056l002           10 Januari 1893                akte 93

Openbare verkoping van hout te Hoogland door de heer 1 Lagerweij, 2 Van Beek, en 3 Theodorus Johannes Hartman te Hoogland. Opbrengst f. 1.000,–

AT056l002           18 Januari 1893                akte 95

Testament van Lambertus Boersen en Cornelia Langelaar echtelieden te Hamersveld

AT056l002           27 Januari 1893                akte 100

Testament Anna de Bruin, weduwe van Jan Evers te Hamersveld

AT056l002           1893- 7 Februari              akte 105

Testament Maria Koller te Achterveld gemeente Barneveld

AT056l002           8 Februari 1893                akte 106

Openbare verkoping ten behoeven van Jacoba Bokkers, weduwe van Jan van de Tweel te Hoogland van haaf en vee, melk en deelgereedschap, huisraad enz. Opbrengst f. 1501,90

AT056l002           17 Februari 1893              akte 107

Scheiding en verdeling van goederen van Cornelis van de Driftakker, gehuwd geweest met wijlen Johanna van Eijden, overleden 1 mei 1889 te Stoutenburg. Deelgerechtigden, 1 Gerbrand Hartman, gehuwd met Maria van de Driftakker, Jacobus van Laar, gehuwd met Anthonia van de Driftakker, beide te Stoutenburg.

AT056l002           3 maart 1893                     akte 111

Scheiding en toedeling; 1 Reijer Kleinveld te Stoutenburg ten zake van de gemeenschappelijke goederen tussen hem en wijlen zijn echtgenote Johanna van den Brug, 2 Jan Kleinveld te Stoutenburg, 3 Cornelis Hilhorst te Soest, gehuwd met Stijntje Kleinveld te Stoutenburg, 4 Hendrik Boterbloem, gehuwd met Stijntje Kleinveld te Hoogland, 5 Willem Koller te Stoutenburg, gehuwd met Heintje Kleinveld, Willem Kleinveld te Leusden, allen deelgenoten in de boedel van voornoemde Reijer Kleinveld en zijn vrouw. Overleden 12 juli 1884 te Stoutenburg, ab interstato aan hem is toegescheiden een huis, tuin en land, groot 1 hectare, 11 are, 30 centiaren te Stoutenburg. Kadastraal sectie B, nummers 719, 720.

AT056l002           21 maart 1893                   akte 118

Proces-verbaal van inventarisatie der nalatenschap van Nicolaas Kok ook wel genoemd Klaas Koller. Op 13 januari 1893 te Leusden overleden

AT056l002           21 maart 1893                   akte 119

Testament Catharina of Trijntje van Zijl te Hamersveld.

AT056l002           28 maart 1893                   akte 121

Antonius Overgoor te Baarn verkoper, Hermanus Overgoor Amersfoort koper van een boerenhofstede groot 79 aren, 20 centiaren nabij Wollekenberg te Baarn. Kadastraal A nummer 304bis , 427, en 426. Koopsom f. 3.200,–

AT056l002           31 maart 1893                   akte 122

Royement Hermanus Overgoor te Amersfoort, hypotheekhouder ten laste van Antonius Overgoor te Baarn.

AT056l002           27 April 1893                     akte 128

Proces-verbaal van inventaris ten behoeven van Jannetje Kuijer, weduwe van Antonius Overgoor te Baarn enz enz.

AT056l002           9 Mei 1893                         akte 134

Openbare verkoping ten verzoeke van Hermanus Overgoor te Amersfoort als gemachtigde van 1 Jannetje Kuijer, weduwe Antonius Overgoor te Baarn. Zij was moeder en voogdesse over hare minderjarige zoon Teunis Overgoor. 2 Johannes Overgoor te Nijkerk als voogd over de minderjarige Anna, Bernardus, en Cornelis Overgoor, kinderen van wijlen Antonius Overgoor voornoemd. Geboren uit zijn huwelijk met wijlen Cornelia Paridon. 3 Willem Tolboom te Hoogland: van haaf, vee, bouw, melkgereedschap, meubelen enz, behorende aan de boedel van Jannetje Kuijer voornoemd en wijlen haar echtgenoot Antonius Overgoor, of wel aan Willem Tolboom voornoemd. Aan diversen opbrengst f. 1.644,10

AT056l002           23 Mei 1893                       akte 138

Herroeping testament Anna de Bruin weduwe van Jan Evers te Hamersveld verblijf houdende te Amersfoort

AT056l002           24 Mei 1893                       akte 139

Testament Teunis van de Riet te Achterveld gemeente Stoutenburg

AT056l002           25 Mei 1893                       akte 142

Scheiding en verdeling waarin genoemd familie Rootselaar betreffende de nalatenschappen , Gerrit en Hendrik van Rootselaar overleden 22 februari 1872 en 24 april 1892. Toegescheiden aan Bertus Rootselaar eene bouwmanswoning met grond groot 2 hectaren, 98 aren, 80 centiaren, onder Hoogland. Kadastraal sectie G nummers , 39, 40,46,47,49,50,51,en 52 ( en weiland).

AT056l002           4 Juni 1893                         akte 152

Testament Catharina van Zijl te Hamersveld

AT056l002           4 Juni 1893                         akte 153

Openbare verkoping ten verzoeke van Jan Voskuilen te Leusden en verdere erfgenamen van wijlen Jacobus Voskuilen en Heintje van den Berg, gewoond en overleden te Leusden, 2 Willem de Groot te Leusden, van rogge en hooigras wezende op de landen in Hamersveld, behoorende aan de nalatenschap en aan de requirant onder nummer 2. Opbrengst f. 383,–

AT056l002           21 Juli 1893                        akte 156

Openbare verkoping van Thiendgewassen op Hoogland, Stoutenburg en Leusden

AT056l002           31 Augustus 1893            akte 165

Testament Geurtje Aardsen, weduwe Evert van Asch te Leusden

AT056l002           8 September 1893           akte 167

Testament Wilhelmina van Buitenveld, weduwe van Jan Huijskens  te Hoogland

AT056l002           5 Oktober 1893                                akte 176)

Proces-verbaal van inventarisatie ten verzoeke van Wilsje van Asch te Leusden, 2 Anthony van de Hengel gehuwd met Johanna van Asch 3 Gerrit van Asch te Leusden, 4 Jan Koller te Leusden voogd over zijn minderjarigen kinderen uit zijn huwelijk met Maria van Asch.

Betreft de goederen van Evert van Asch en Geurtje Aardsen, gewoond hebbende en overleden te Leusden, Evert op 1 Januari 1867, Geurtje 4 September 1893( Zie 9 November

AT056l002           6 Oktober 1893                akte 177

Aanvaarding van legaat door Anthony van den Hengel te Leusden, gehuwd met Johanna van Asch

AT056l002           20 Oktober 1893              akte 185

Royement Hendrik Boersen, gehuwd met Evertje de Bruin. Eener hypotheekaire inschrijving ten behoeven van Dirkje van Nimmerdor, weduwe van Jacob de Bruin, gewoond hebbende te Leusden en ten laste van Tijmen Verschuur te Amersoort

AT056l002           27 Oktober 1893              akte 186

Hernieuwing  huur van stuk bouwland groot 42 aren, 45 centiaren, onder Stoutenburg, tussen de Hessenweg en de Eemlaarseweg. Voor 20 jaren ingaand 1 mei 1894 voor f. 12,–

Niek Lockhorst, verhuurt: 1 Jan,2 Gerrit, 3 Gerrit, 4 Roelof Groenesteijn.

AT056l002           9 November 1893            akte 191

Openbare verkoping ten bate van Wilsje van Asch te Leusden, van haaf, vee, bouw en deelgereedschap, huisraad uit de nalatenschap van Evert van Asch en Geurtje Aardsen.

Overleden te Leusden. Opbrengst f. 3.168,31  ( Zie 5 Oktober

AT056l002           17 November 1893         akte 195

Testament Cornelis van de Driftakker,  te Stoutenburg

AT056l002           17 November 1893         akte 196

Testament Margaretha Blom, gehuwd met Cornelis van de Driftakker, te Stoutenburg

AT056l002           12 December 1893          akte 205

Proces-verbaal van inventarisatie van de nalatenschap van mejuffrouw Catharina of Trijntje van Zijl op 22 oktober 1893, te Hamersveld overleden.

AT056l002           19 December 1893          akte 208

Aanvaarding legaat Jan Greefhorst te Stoutenburg

AT056l003           3 Januari 1894-                 akte 210

Schuldbekentenis met hypotheek ten laste van Willem Vrijhoef te Leusden en ten behoeven van Hendrikus Gerardus Putman te Amersfoort. Groot f. 300,–

AT056l003           11 Januari 1894                akte 213

Testament van de zeer eerwaarde heer pastoor Cornelis van de Leemkolk te Hamersveld

AT056l003           12 Januari 1894                akte 214

Klaas Lockhorst te Stoutenburg verkoopt aan Jan Groenesteijn, gerritszoon onder Stoutenburg een perceel bouwland in Stoutenburg aan de Hessenweg. Kadastraal sectie B nummer 934, groot 33 aren, 95 centiaren voorbr: de ondergrond 935 en 936. Koopsom f. 150,–

AT056l003           13 Januari 1894                akte 228

Testament Jan van de Tweel en Nelletje Penterman echtelieden, wonende in Zevenhuizen onder Hoogland

AT056l003           1 Maart 1894                     akte 241

Theodorus van Zijl  CS verkopen uit de goederen van Catharina van Zijl overleden te Hamersveld, aan Johannes Blom te Stoutenburg koper een kamp weiland genaamd “ Het Pinksterland” met schuur

Eenig bouwland met daghuurderswoning, schuur en laan met bomen te Stoutenburg. Kadastraal sectie B nummers 80, 617, 618, 688, 689, 782, 783, en 784 , gezamenlijk groot 6 hectaren, 61 are, 30 centiare . koopsom f. 5.000,–

AT056l003           3 Maart 1894                     akte 242

Afgegeven legaat aan Anthony van de Hengel en zijn echtgenoot Johanna van Asch en bijgestaan en gemachtigd door Wilsje van Asch te Leusden, Geurt van Asch en Johanna Koller beide te Leusden, van de boerenhofstede, genaamd “de Beek” of “Alansbeek” met landerijen, groot 18 hectaren, 48 are, 68 centiare in Leusden. Alsmede een stukje grond te Leusden. Kadastraal sectie F. nummer 1085 groot 6 centiare, (waarvan het hoogheemraadschap “De Eem” te Amersfoort het  recht van opstalhouder is )

AT056l003           5 Maart 1894                     akte 243

Hypotheek ten bate van de heer en Meester Hendrik Johan Herman Baron van Boetzelaar van Oosterhout te Amersfoort ten laste van Johannes Blom te Stoutenburg, groot f 5.000,–

AT056l003           16 Maart 1894                  akte 249

Hypotheek ten laste van Anthony van de Hengel gehuwd met Johanna van Asch, aan en ten behoeven van Barend Heiling te Leusden. Groot f. 5.000,–

AT056l003           20 Maart 1894                  akte 252

Scheiding en verdeling. 1 Hendrik van de Wolfshaar, 2 Aardje van de Wolfshaar, beide te Hoogland van onroerende goederen door hem in gemeenschap bezeten, en waartegen aan Hendrik van de Wolfshaar zijn toegescheiden 1 de boerenhofstede “Kalveen”,. Kadastraal sectie B nummers, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 a, 91, 92, 93, 110, en nummer 114. 181, 1125, gezamenlijk groot 19 hectaren, 28 are, 30 centiare. En polderland.

AT056l003           23 Maart 1894                  akte 255 tot 259

Testament Peter, Jan, Cornelis en Aleida Schoonderbeek allen wonende te Leusbroek

AT056l003           13 April 1894                     akte 264

Testament Willem de Groot te Hamersveld

AT056l003           15 Mei 1894                       akte 277

Testament Petronella van Kooij gehuwd met Roelof Woudenberg te Amersfoort

AT056l003           16 Mei 1894                       akte 279

Proces-verbaal van inventaris ten verzoeke van Johannes Voskuilen te Leusden, was gehuwd met wijlen Gerritje Koller, en voogd over zijn minderjarige dochter Hendrika Voskuilen. Willem Koller te Stoutenburg, toeziend voogd. Gerritje Koller overleden 19 februari 1894

AT056l003           16 Mei 1894                       akte 280

Scheiding en verdeling van de nalatenschap van Cornelis van de Grift op 4 juli 1883 te Hoogland overleden en in vruchtgebruik bezeten geweest door Aaltje Megen, weduwe Otto van Wijk

AT056l003           16 Mei 1894                       akte 285

Openbare veiling en toedeling wordt toegewezen aan Teunis Kok te Hoogland, de Boerenhofstede de “Lage Zandkamp” groot 1 hectaren, 54 are, 90 centiare. Kadastraal sectie C nummer 414 tot en met 419. 1 perceel bouwland 81 are, 90 centiare te Hoogland. Kadastraal sectie C nummer 413, f. 3.510,–

Jan van den Hengel (Manuszoon) te Stoutenburg koopt 2 hectaren, 1 are, voor f. 2.010

AT056l003           25 Juni 1894                       akte 289

Scheiding en toedeling aan Jacob Voorburg een bouwmanswoning, schuur, erf en bouw- en weiland,

groot 8 hectaren, 87 are, 41 centiare, onder Hoogland. Kadastraal sectie F. nummers 160 tot en met 166. 176 tot en met 180. 324, 325, 337. Aan Cornelis Voorburg 4 hectaren, 80 are, 20 centiare weiland, uit de gemeenschappelijke boedel van Steventje Botterbloem, eerder weduwe van Gerrit Voorburg. Thans weduwe van Jan Bouman te Hoogland

AT056l003           27 Juni 1894                       akte 290

Openbare verkoping van rogge te velde op “Alansbeek” in Aschat, ten bate van Wilsje van Asch,

Anthony van de Hengel en zijn echtgenoot Johanna van Asch, enz, verdere erfgenanaam  opbrengst f. 114,–

AT056l003           13 Juli 1894                        akte 298

1 Jan Evers te Baarn, 2 Hendrik Evers te Amersfoort verkopers, en Willem Vrijhoef te Hamersveld koper van een huis staande op mitsgegaders het recht van huur of erfpacht tot 22 februari 1900

( ȧ 7 jaar) waarop het huis staat met grond op Hamersveld. Kadastraal sectie E nummer 287, huis en plaats groot 3 are, 30 centiare f 100,–

AT056l003           23 Juli 1894                        akte 301

Scheiding en toedeling uit de boedel van Catharina of Trijntje van Zijl op 22 oktober 1893, te Hamersveld overleden.

AT056l003           14 September 1894        akte 317

Scheiding en verdeling familie van Asch, mitsdien de boedel van wijlen Evert van Asch en Geurtje Aardsen ( Allansbeek) , ook genoemd Geurtje Gerritsen in leven echtlieden te Leusden overleden de 1ste  17 januari 1867 de 2de  4 september 1893

AT056l003           28 September 1894        akte 320

Hypotheek ten laste van Teunis Kok te Hoogland en ten bate van Jan van de Hengel manuszoon te Stoutenburg, groot f. 2.200,–

AT056l003           4 Oktober 1894               akte 321

Hypotheek ten laste van Willem Koller te Leusden en ten behoeven van Jan Koller mede te Leusden, mede als vader en voogd over Hendrik en Everardus Koller, minderjarigen kinderen geboren uit zijn huwelijk met wijlen Maria van Asch. Groot f.1.500.

AT056l003           18 Oktober 1894              akte 325

Willem Vrijhoef als gemachtigde van Toontje van den Berg verkoopt huisraad enz. Toontje van den Berg overleden 6 Oktober 1894 te Leusden. Opbrengst f. 162,75

AT056l003           23 Oktober 1894              akte 326

Openbare verkoping ten verzoeke van 1 Hendrik van de Wolfshaar en 2 Anthony ter Plaat, beide te Hoogland, van haaf, vee, bouw- en melkgereedschappen, huisraad enz. en oogst te velde.

Opbrengst  f. 4.002,25

AT056l003           25 Oktober 1894              akte 328

Openbare verkoping (erfhuis) door Wulfert van de Heuvel te Hoogland. Opbrengst f. 542,19

AT056l003           19 November 1894         akte 337

Testament van Hendrik Kleinhoven te Hoogland

AT056l003           1 December 1894            akte 343

Openbare veiling en toewijzing; waaronder ¼ in een Malenhoef op Hoogland. Kadastraal sectie A, nummers 1, 11, 66, 73, 83, 84, 116 tot en met?? Sectie B, nummers 1 tot en met 9, 11 tot en met 17. Sectie E nummers 175 tot en met 183, 183a,184 tot en met 187, 272, 273, 274, 278, 279, 281, 284, 293, 293 a, 304 tot en met 306. Enz. Koper Herman Roelof Struve te Amersfoort voor f. 860,–

AT056l003           6 December 1894            akte 347

Steventje Boterbloem eerder weduwe van Gerrit Voorburg en thans van Jan Bouwman te Hoogland,

Verkoper Hendrik Kleinhoven, Hendrikszoon koper van bouwmanswoning met grond, groot 2 hectaren, 1 are, 90 centiaren in Zevenhuizen te Hoogland. Kadastraal sectie G nummers, 192, 316 en 317. Koopsom f. 2.500,–

AT056l004           15 februari 1895              akte 366

Testament van Jan van Nimmerdor te Achterveld gemeente Stoutenburg

AT056l004           15 februari 1895              akte 367/68

Testament van Teunis ter Plaat en Hendrika van de Tweel beiden te Hamersveld

AT056l004           15 februari 1895              akte 369/70

Testament van Willem Koller te Hoogland en Maria ter Plaat echtelieden

AT056l004           25 februari 1895              akte 371

Scheiding en toedeling enz. aan Jacob Boterbloem, een huis, erf met weiland aan de  Lodijkweg

onder Hoogland. Kadastraal sectie H nummer 292, groot 6 are, 90 centiare, 293, huis en erf 9 are, 30 centiare. En een Uiterdijk groot 3 are.

AT056l004           1 April 1895                        akte 385

Testament Hendrik van de Wolfshaar te Hoogland

AT056l004           8 April 1895                        akte 389

Openbare veiling 1 Gijs van Zuilen als gemachtigde van Aaltje van Dummelen, weduwe Rijk Steenbeek te hoogland, 2 Jan Hilhorst te Hoogland. Waarbij is toegewezen aan Cornelis van Hamersveld, Thomaszoon een boerenwoning enz., met grond groot, 1 hectaren, 6 are, 54 centiaren, onder Hoogland aan de Veenweg. Kadastraal sectie B nummers 1188, 1189 en 1291, voor f. 1.760. En nog een perceel weiland.

AT056l004           28 Mei 1895                       akte 400

Proces-verbaal van inventarisatie ten behoeven van Johannes Huijskens, cum suis te Stoutenburg( (zie ook 471 , 30 december)

AT056l004           18 Juni 1895                       akte 403

Testament Maria Koller te Achterveld gemeente Barneveld

AT056l004           18 Juni 1895                       akte 404

Testament Petronella Koller, weduwe van Gerrit van Ooijen te Achterveld gemeenteStoutenburg

AT056l004           25 Juni 1895                       akte 406

Openbare veiling en toewijzing  van de boedel van Wilhelmina Buitenveld, weduwe van Jan Huijskens op 9 Mei 1895 te Hoogland overleden, en verdere erfgenamen. fam. Huijskens en van de Tweel.

waaronder. verkocht no. 4 een huis tot 2 woningen, ingericht, met grond groot 5 are, 60 centiare, genaamd “De Kikvors” in Hoevelaken. Kadastraal sectie C nummer 14 en 15. Gekocht door Baron Schimmelpenninck van de Oije te ’s Gravenhage voor f. 740,–. Tevens wordt er erfhuis gehouden, opbrengst f. 1.185,05

AT056l004           25 Juni 1895                       akte 410/411

Testament Hendrik van Nimwegen gehuwd met Gerrigje Hooft te Hoogland

AT056l004           4 juli 1895                           akte 413/414

Testament Gerrit en Wilsje van Asch te Leusden

AT056l004           31 juli 1895                         akte 421

Hypotheek ten behoeve van Gijsbert van de Bedum te Stoutenburg en ten behoeven van Lambertus Voskuilen mede te Stoutenburg, groot f. 6700,–

AT056l004           1895- 12 September      akte 440

Hypotheek ten laste van Jan van Moorselaar, weduwe van Jan Kok 2 Teunis Kok te Hoogland, Hendrik Blom, gehuwd met Aaltje Kok mede te Hoogland. Ten behoeven van de weleerwaarden heer Abels te Amsterdam. Groot f. 3200,–

AT056l004           11 Oktober 1895              akte 446

Aart Tolboom te Hamersveld verkoper Hermanus L. de Jong mede te Hamersveld koper 1 de boerenhofstede genaamd “Het Klaverblad” , kadastraal sectie E nummers, 340 tot en met 350, 687 en 688. Sectie F nummer 220, 299 tot en met 309, 356, 357, 358, 452, en 1046, tesamen groot 24 hectaren, 2 are, 45, cantiare. Verder polderland. Koopsom f. 2.000,–

AT056l004           15 Oktober 1895              akte 447

Jan Voskuilen Czn, 2 Petronella van Dijk, beide wonende te Hamersveld verkoper. Willem de Groot mede te Hamersveld koper van een perceel water groot 1 are, 50 centiare, gelegen te Hamersveld, uitmakende een oosterlijk deel van perceel. Kadastraal Leusden sectie E nummers 335, water voor het geheel groot, 6 are, 10 centiare. Koopsom f. 60,–

AT056l004           15 Oktober 1895              akte 447

Jan Voskuilen Czn, te Hamersveld koopt af van Willem de Groot mede te Hamersveld de thiend, gaande uit de hofstede “Het Grote Klooster” met de van ouds daarbij behorende landerijen gelegen te Hamersveld, Koopsom f. 575,–

AT056l004           15 Oktober 1895              akte 448

Willem de Groot te Hamersveld verkoper. Jan Voskuilen Czn, mede te Hamersveld koper 1.een tiend gaande uit de “Het Kleijne Klooster” met de  landerijen gelegen te Hamersveld, en 2 een tiend gaandevoor een gedeelte uit de hofstede “Het Taaijland” en de landerijen gelegen  te Hamersveld.

Koopsom f.. 150,–

AT056l004           21 Oktober 1895              akte 450

Testament Jan Voskuilen Czn. te Hamersveld

AT056l004           21 Oktober 1895              akte 451

Testament Petronella van Dijk te Hamersveld

AT056l004           22 Oktober 1895              akte 452

Testament Jacobus Voskuilen Hendrikszoon te Hamersveld

AT056l004           22 Oktober 1895              akte 453

Testament Martha Voskuilen te Hamersveld

AT056l004           20 December 1895          akte 468

Hypotheek ten laste van Willem van Hamersveld en ten behoeven van Cornelis Voorburg te Hamersveld groot f. 750,–

AT056l004           2 Januari 1896                   akte 473

Jan Voskuilen Czn verkoopt voor het RK kerkbestuur en Maria Voskuilen weduwe Theodorus van de Hengel houtgewassen

Scroll naar boven