Notaris Cornelis Pannekoek

AT043a002          1805      10 mei

Dirk Saaren vd Wetering wonende op Klein Landaas ger Woudenberg huurt dit erf weer in van de regenten vd Poth 6 jaren a f 180 sjaars boven alle jaren 6 vette hoenders 2 schepels rogge en slaperdijk en haardstedegeld.

AT043a002          1804      3 februari

Wouter Teunissen op Amersdijk huurt weer in van het Pieters Gasthuis 5 danmaten land 6 jaren a f 72 sjaars.

AT043a002          1804      13 december

Hendrik Cornelisse wonende onder Hoogland en Evert Cornelisse wonende in Amersfoort huren weer in van de regenten vd Poth t land genaamd de Oude Hofstad op weede bestaande uit huis campje zijnde bouwland en twee partijen weyland aan weerszijde van de Wetering 6 jaren a f 90 sjaars.

AT043a002          1803       25 maart

Aaltje Jans weduwe van Cornelis Jansen wonende in Asschat op t erf Hagenouw huurt van de reg v t Pieters Gasthuis 6 danmaten land in de Haag door haar reeds gebruikt 6 jaren a f 76 sjaars.

AT043a002          1803      18 november

Claas Aartse wonende op de eerste Koedijk genaamd Aragonshoef huurt weder in dit erf en een viertel land genaamd hoogbrug zonder het hofje naast het huis van de reg vd Poth 6 jaren f 430 sjaars en 6 schepel rogge.

AT043a002          1803      18 november

Gerrit Wulphertse Meerveld huurt weer in de tweede koedijk van de reg vd Poth 6 jaren a f 230 sjaars 4 schepel rogge en 4 jonge hoenders en enige lasten.

AT043a002          1802      12 februari

Lambert Gerritse wonende op Schoonderbeek in gewest Gelderland huurt weer in 6 danmaten land gelegen in de Haar vd Bisschopsweg van de regenten vd Poth 6 jaren a f 86 sjaars.

AT043a002          1802      20 februari

Tienis Toonen en Jannetje Rutten echtl onder Stoutenburg verkoopt aan Jan Teunissen Willemijntje Albertsen echtelieden wonende in Hoevelaken een hisje en grond groot 1 danmaat onder Stoutenburg belend ten wetsen en zuiden t erf Daatselaar ten noorden den Barneveldse of Hessenweg ten oosten St Pieters Gasthuis koopsom f 500. Zij verkopen dit perceel weer de 15e oktober 1802 aan Seger Jacobse wonende op t Grote Hof onder Gelderland voor f 399 en 19 stuivers.

AT043a002          1802      26 februari

Willem Machielse wonende op te erf den Hoef onder Emiklaar huurt dit erf met het land genaamd Bijlenhoef en verder landerijen van t Pieters Gasthuis in Amersfoort 6 jaren a f 360 sjaars.

AT043a002          1802      11 juni

Meles Hendrikse (Overeem) huurt van t Pieters Gasthuis weer in t erf en goed genaamd Overeem onder Renswoude 6 jaren a f 200 sjaars boven het randsoen van t eerste jaar.

AT043a002          1802      10 december

Jacob Hendrikse van Rossenberg wonende in Stoutenburg had gehuurd van het Pieters Gasthuis het erf en goed Daatselaar onder deze huur was inbegrepen een gedeelte heyveld groot 500 roeden gelegen aan de Hessenweg. Hij doet hiervan afstand en het Pieters Gasthuis verhuurd dit aan Seger Jacobse zie 15 oktober.

AT043a002          1801      3 juli

Willem Machielse wonende onder Emiclaar wonende op t erf en goed den Hoef huurder van dit erf had 2 jaren pachtschuld door fatale omstandigheden en om dit te voldoen geeft hij zijn koorngewassen en 2 morgen rogge op de Vathorst en Buitenveld 2 morgen weit staande op de Hoeve aan het Gasthuis om publiek te verkopen. Borgen Jan Rutten wonende in de Aert onder Barneveld en Wouter Rutten op Groot Hoolhorst onder Stoutenburg.

AT043a002          1801      3 juli

Meer Gijsbertse Lagemaath wonende in Leusbroek huurt weer van de regenten vd Poth het erf den verbrande Hofstede gelegen in Leusbroek huis afgebrand anno 1673 voor 6 jaren a f 125 sjaars boven het personeel morgengeld slaperdijkgeld en jaarlijks zeven schepel Leusder rogge (of Honde Koorn).

AT043a002          1801      13 juli

Hendrik Steenbeek wonende op Onstede ger Hoogland huurt weer in van de regenten vd Poth 6 danmaten land in de Haag 4 jaren a f 82 sjaars

AT043a002          1801      4 december

Willem Evertse en Gerritje Gerritsen echtl wonende op t erf Daatselaar in Stoutenburg ten eenre en Jacob Hendrikse van Rossenbergh meerd j thans wonende op de Zwarte Goor ten andere (en welke Jacob H v Rossenbergh blijkens huurcontract den 11 december 1801 dit erf huurt van het Pieters Gasthuis). Hij neemt over alle have en vee al het geene tot de bouwerij en koehouderij behoende tot de eerste comparanten uitgenomen de Berg naaf met zijn stoel en spillen, de slijpsteen de baktrog 2 melkkoeien en een vette koe 2 bedden met toebehoren en de huisraad op de haart of in t voorhuis, de haakjes aan de schoorsteen een schop, een greep, de snijbank, de wanmolen, het hout aan de miet en in de schuur, de boekweyt in de berg tot het 5de gat, de rog en weyt in de berg tot het 3de gat, 2 voer hooi, en de aanstaande velde staande gewassen over anno 1802. Dit alles te behouden de eerste comparanten. Waartegen de tweede comparant zal betalen de twee jaren landpacht over 1800 en 1801 en de ongelden aan den gardermeester van Stoutenburg. En nog een som f 1200 welk den twee eerste comparanten ten eenre op heden zullen bekomen, een notarieel obligatie van f 1000 ten lasten van Lammert Wouterse Koller meerd j wonende op Vincelaar welke deze somme dezelve L W Koller aan zijn zuster Antje Wouterse Koller (zullende trouwen met de 3de comparant ten andere zijde) bij vriendelijke scheidingen wegens zijn oudersboedel nog verschuldigd was, en de overige f 200 in contante penningen op petri a i 1802 moeten voldaan zijn.

AT043a002          1801      4 december

Obligatie Lam Wouterse Koller t.b.v. Willem Evertsen en Gerritje Gerritsen.

AT043a002          1801      11 december

Huurcontract; Jacob Hendrik van Rossenberg van t erf Daatselaar van het Pieter Gasthuis voorheen gebruikt door Willem Evertse, 12 jaren a f 236 sjaars boven het dubbel randsoen van t eerste jaar en jaarlijks een schepel rogge tot toepacht en dat vrijgeld uitgezonderd t slaperdijkgeld het reeele morgengeld dubbel huisgeld en haardstedegeld al t welke betaald zal worden conform de ordannatien en resolutien daarvan zijnde maar alle ongelden reeele of personele zullen door den huurder worden betaald.

AT043a002          1801      18 december

Elbert Teunissen wonende in Leusbroek huurt weer in vd reg vd Poth de 4 morgen land en t plaggenveld gelegen in de staart van Leusbroek 4 jaren a f 28 sjaars / dito akte 12 juli 1799 no 170

AT043a002          1800      28 november

Publiek verhuur van perceelen land door de regenten vd Poth w.o. de Oude Hofstad op Weede. Huurder Hendrik Cornelisse om f 140

AT043a002          1800      12 december

Bart Willemse van Leyenhorst wonende op te erf de Rijst of guade Gat onder Stoutenburg huurt dat erf weer in van t Pieters Gasthuis 6 jaar a f 170 sjaars boven den normale lasten zie verhuur van Daatselaar 4 december 1801

AT043a002          1800      12 december

Cornelis Hendriksen (van Voskuilen zie akte 190) wonende op Klein Vlastuinen ger Woudenberg huurt dit erf weer in van den reg vd Poth 6 jaren a f 145 sjaars en lasten.

AT043a002          1800      19 december

Arnoldus Albertsen wonende op groot Agteveld huurt van de regenten van Pieters Gasthuis 6 van de 18 danmaten land gelegen in de Haar bij Veer in te Veld.

AT043a002          1799      5 april

Willem Evertsen wonende op t erf en goed Daatselaar in Stoutenburg huurt dit erf weer in van het Pieters Gasthuis door hem al verscheidene jaren gebruikt 6 jaren a f 236 sjaars boven de bekende lasten zie pacht 4 december 1801.

AT043a002          1799      27 september

Gerrit Jansen in Leusbroek huurt weer in van de regenten vd Poth de 6 morgen 195 roeden land met het plaggenveld in Leusbroek 6 jaren a f 46 sjaars.

AT043a002          1798      2 februari

Lammert Gerritsen wonende op Eemelaar ger Stoutenburg huurt van de reg vd Poth 6 danmaten land in de Haar a.d Bisschopsweg 4 jaren a f 80 sjaars.

AT043a002          1798      9 februari

Dirk Saaren vd Wetering wonende op het erf Kleyn Landaas ger Woudenberg huurt dit erf weer in van de reg vd Poth 6 jaren a f 170 sjaars boven 6 hoenders 2 schepel rogge slaperdijk en haardstedegeld.

AT043a002          1798      27 februari

Rijk Cornelisse van Schaik wonende op t erf genaamd de Kromme Staart in Leusbroek mitgaders het land Craanenhoef met et Schot daarop huurt dit weer in van de regenten vd Poth reeds lange jaren bruiker 6 jaren a f 195 sjaars boven het rantsoen van t eerste jaar vrijgeld uitgezonderd t slaperdijksgeld het morgen en huisgeld en schoorsteengeld t welk betaald zal worden conform de ordonatien en resolutie daarvan zijnde alle andere ongelden moeten door den huurder betaald worden.

AT043a002          1798      14 september

Wouter Teunissen op Amendijk huurder van 5 danmaten hooi en weiland.

AT043a002          1798      30 november

Evert Neeling de jonge huurt van t Pieters Gasthuis weer opnieuw in de huizinge genaamt t Lazerushuis met het kerkje en grond daarbij behorende 6 jaren a f 80 sjaars.

AT043a001          1797      22 december

Hendrik Steenbeek wonende op Onstede huurcontract 6 danmaten land in de Haagh tbv reg van de Poth 4 jaar a f 70

AT043a001          1797      8 december

Gerrit Wulfertse Meerveld wonende op te erf de Tweede Koedijk in Stoutenburg huurt van de regenten vd Poth dit erf weer in 6 jaren a f 213 sjaars boven vier schepel rogge en 4 hoenders tot toepacht uitgezonderd 2/3 van het slaperdijksgeld en de helft van t schoorsteengeld t welk betaald word door de penningmeester maar alle andere ongelden door den huurder.

AT043a001          1797      8 december

Huurconrtact vd 1st Koedijk of Aragonshof voor Claas Aartsen tbv de reg vd Poth 6 jaren a f 430 sjaars

(vraagteken onder de 4).

AT043a001          1797      11 april

Akte van machtiging van den heeren Willem Jacob Kloek en Jan Kloek aan not G Vogelsang te Amersfoort en Jan Brandsen wonende bij de Glind om uit den nalatenschap van Hermanus Kloek te verkopen den heere huizinge den Glindhorst annex landerijen en boerenwoning genaamd de Knip. Item het boerenerf den Boom vanouds Kleyn Schaffelaar liggende naast het buitengebied de Glindhorst.

AT043a001          1797      31 maart

notaris Gerrit Vogelsang verhuurt aan Cornelis Theysen de bouwmans huizinge berg en bakhuis de Brink en het bouwland van het goed Prinsen Hofstede gelegen onder ger Asschat bij Heiligenberg agter Heiligenberg richt. Niet inbegrepen den annexe kamer van de ze huizinge en twee daghuurder huisjes en duifhuis en de boomgaard 6 jaren a f 90 sjaars.

AT043a001          1796      23 september

Arnoldus Albertsen wonende op Groot Agteveld huurt 6 van de 18 danmaten land in de Haar bij Veer in t Veld verhuurder Pieters Gasthuis 4 jaren a f 46 sjaars.

AT043a001          1796      1 juli

Huurcontract Melis Hendriks Overeem van t erf en goed Overeem in Renswoude eigendom Pieters Gasthuis 6 jaren a f 200 sjaars en lasten.

AT043a001          1796      20 mei

Huurcontract Willem Michielsen wonende op te erf de Hoef met het land Bijlenhoef huurt dit erf weer in van t Pieters Gasthuis 6 jaren a f 360 sjaars

AT043a001          1791      13 juli

Teuntje Barten Haan meerdj dochter en Wulfert Gijsbertsen en huwelijk hebbende Jannetje Barten Haan wonende onder gerechte Stoutenburg op te erf en goed Strijdhorst leenen onder hijpotheek van de heer Cornelis Luyck f 2600 in deze akte machtigen zij Gerrit v Lochorst om namens hen te compareren voor den leenhove van IJsselstein ivm de hypotheek.

AT043a001          1790      26 maart

Gerrit Hesselsen wonende op t erf de Wetering onder Hoogland huurt van de malen 3 ½ morgen land 6 jaren a f 32 sjaars.

AT043a001          1789      1 mei

Verhuur aan Aart Gerritse wonende in Zevenhuizen van den Grooten lagenmalen en den Hoogen malen Eng tegenover t erf Valkenhoef ger Hoogland.

AT043a001          1789      2 februari

Verkoop uit den vaste goederen van de erfgenamen van de weledelgestrenge heer Gerrit Lenfrinck oa 8 danmaten 35 roeden in den polder den Haar tussen den Haarse Wetering en den Bisschopsweg op de Caart no 255. Ingezet bij Terhorst op f 1150, verhoogd door Teunis Albertse f 210, koper voor f 1360 Borgen Hannes Teunisse en Jan Reijerse.

AT043a001          1788      5 december

Hendrik Helmerden wonende op Valkenhoef huurt Malenland oa den Hoge Scheuten.

AT043a001          1788      31 maart

Den heer Pieter Jacobs Visschers schepen en raad in den raad van Amersfoort verhuurt aan Jacobus Both Hendriksen schepen en raad dezer stad 5 morgen tabaksland met zijn luiken tabaks kisten en schuren alsmede den heeren huizinge met eenige meubelen volgens daarvan een te formeren lijste –  daghuurderswoningen thuinen en verdere toebehoren vanouds genaamd Groen Houten in de buurt Hamersveld onder ger Leusden cs voor een tijd van drie jaren van Petri 22 februari dezer sjaars 1788 en t expireren den 22 februari 1791 voor den somme van f 612 en tien stuivers jaarlijks. Alle ongelden op voorn landerijen en huizinge blijven voor den heer verhuurder. Den thiend en tabaksmergengeld consumptie middelen en buurlasten moet den heer huurder betalen. Als de schuur door brand of zwaare wind kome te verbranden of om te waaijen geheel of tewel aanmerkelijk te beschadigen zal het aan den heer verhuurder vrijstaan dezelve op te timmeren te repareren ofte niet. Ende als dan den huur met het lopende jaar eijndigen. Verder verhuurde den eerste comparant 4 morgen tabak en weiland competeerende aan weledelgestrenge heer Jan Franc Lilaar heer van Stoutenburg alsmede 2 morgen bouwland en nog 1 danmaat tabaksland van Jan Tol.

AT043a001          1783      16 januari

Jacobus Both Hendriksen raad in de vroedschap der stad Amersfoort volgens procuratie vd weledelgestrenge heer Adriaan van Binckhorst raad in de vroedschap van Utrecht voor notaris Jan Klemme te Utrecht gepasseerd. Hij verkoopt 8 morgen bouw en weyland en een bosje genaamd de Goore gelegen in Hoogland aan de Hamseweg voor een som van f 4350 koper Evert van Grootwed. 

AT043a001          1780      3 november

Thijs Gerritsen wonende in Hamersveld huurt van juffr Johanna van Veersen 5 danmaten land in de Slaag en een kamp maatland aan de male Wetering ger Hoogland 6 jaren.

AT043a001          1775      12 mei

Rijk Wulfertsen en Jan Petersen wonende in Zevenhuizen huren van de Malen 2 morgen land genaamd de Hooge Malen Eng tegenover t erf Valkenhoef in ger Hoogland 6 jaren f 27 en 10 st jaarlijks.

AT043a001          1775      12 mei

Rijk Wulfertsen huurt de Haarkamp 488 roeden groot de Geerkamp 122 r dat alles van malen ger Hoogland 6 jaren a f 52 sjaars.

AT043a001          1775      28 april

Jan Willemsen wonende in Zevenhuizen huur cedul van malenland 5 danmaat genaamd t Schippersland in de bovenduist

AT043a001          1775      23 februari

Gijsbert Wulfsen in Zevenhuizen dito huur malenland

AT043a001          1775      17 februari

Gerrit Peterse in Hoogland huurt de Maalen Maat tussen den Hoogenheert en Valkenhoef

AT043a001          1775      15 februari

Evert Helmerden wonende op de Valkenhoef ger Hoogland huurt den malen akker strekkende van de Zevenhuizerweg tot de hooge scheuten in t Nieuwe land en de Hooge scheuten t laat bij Theunis Willemsen aan de Lindeboom gebruikt 6 jaren a f 90 sjaars.

Tevens zal den huurder de schouwheeren op de Malenschouw tweemaal per jaar met zijn wagen en paarden moeten rijden zonder daar voor iets aan pacht te mogen korten.

AT043a001          1773      27 augustus

Reijer Barten wonende onder ger Emelaar huurt weer in van jufr Alijde de Bruyn weduwe van notaris Art ven Veersen een erf en goed huizinge en landerijen gelegen in den Hoef en een mergen van t Heuveld welke den verhuurder met hout zal bepoten 6 jaren a f 220 boven 4 kleyntje? boter en een schepel weijt jaarlijks te betalen.

AT043a001          1773      16 mei

Aalt Gerritsen van Eede verkoopt een huis genaamd t Witte Bergje met een ½ mergen bouwland aan Aalt Zaalen gelegen aan de westzijde vd Leusderweg even voorbij t Zwarte Bergje koopsom f 390 en 2 zilveren dukaten.

AT043a001          1771      29 november

Boedelscheiding fam Jan Aartze Schouten enz betreffende een hofstede in de Hoge Birk groot 13 a 14 morgen gebruikt door Rijk Lammertze Schimmel

AT043a001          1771      11 oktober

Hannis Willemse en zijn huisvrouw Machtild Frederiks huren van de heer Cornelis Pannekoek als gemachtigde van zijn excellentie de grave van Bentink van Rhoon en Pendregt enz enz volgens procuratie van 20 juni 1729 in den Haag getekend het erf en goed Oud Emelaar onder gerecht Stoutenburg niet inbegrepen het bouwland genaamd t boomgaartje op t einde van t rabat 6 jaren a f 150 sjaars.

AT043a001          1770      23 februari

Peel Aartsen meerdj jongman wonende op Hoogland huurt van jufrouw Wichmoed Saab het erf en goed Groenendal gelegen in Zevenhuizen ger van den Duist  en nog 3 morgen bouwland op den Sneulder Eng  te samen laatst in huure gebruikt door Geurt Peterse en zoonen 6 jaren a f 175 sjaars en 3 schepel rogge aan den predikant van Hoevelaken.

AT043a001          1770      3 februari

Maria Evert wed van Geurt Peterse en haar zonen Peter en Evert wonende op t erf Groenendaal hebben bijna 5 jaren pacht schuld zij zeggen den huur op en geven den inboedel have en vee als pachtschuld over aan jufr Wigmoed Saab eigenaresse.

AT043a001          1768      30 december

Gerrit Kok en Jan Aartse Schouten verhuuren aan Rijk Lammertse Schimmel een erf en hofstede groot 13 a 14 mergen gelegen in de Hoge Birk laats gebruikt door Teunis van Asch.

AT043a001          1768      8 februari

Verhuur van Groot Emelaar in Stoutenburg door Cornelis Pannekoek als gemachtigde van den heer Grave van Bentinck van Ahoorn en Pendregt van dato 20 februari 1729 aan Gerrit Hendriksen en zijn huisvrouw Greetje Theunisse Kuijer (waren al huurders) 6 jaren a 230 caroli gulden sjaars.

AT043a001          1766                      akte no 1

Hannes Willemse en zijn huisvrouw Mechteld Frederik huren Oud Emelaar zie dato 11 Oktober 1771 zelfde conditien huur f 120 sjaars

Scroll naar boven