Notaris Cornelis Suijck

AT045a027          1803  28 Jan

Jan Jansen wonende op Klein Calveen huurt male land vd rentmeester vd Malen genaamd de  Grote en Kleine lage malen eng. vorige huurderesse wed. Aart Gerritze.  pachttijd  6 j.  jaarlijks voor ¦ 140.

AT045a027          1803  3 Febr.

Verkoop vaste goederen v. wijlen Benjamin Cohen.

I  Op Vinkenhoef

II  4 morgen tabaksland genaamd de 4 morgen  achter de Hofstede “de Busert”  in Hamersveld. en de tabakschuur  (opgehouden)

III  4 morgen tabaksland met Huis (’t Spul) ? in Hamersveld. Ingezet bij  Eliaser  Abrh  Herschel  ¦ 3400    Verhoogt Abraham Herschel met ¦ 75 

Opmerking  de brug over de Grift in Hamersveld liggende moet op aanmaning worden geamoveerd

IV  1 morgen bouw en weiland genaamd de Kistenhoek en 400 roeden genaamd de boterhoek in Hamersveld achter de Hofstede  “de Busert” gekocht door Jan Peterse voor ¦  400

Borgen Cornelia Tijmensen en Jan Posthoven

1 morgen en 400 r  tabaksland gelegen in Hamersveld  langs de weg tegenover “de Busert” Gekocht door Arien vd Haar  ¦ 1170.

VI   23 morgen  bos en lanen in Hamersveld.  strekkende achter de landerijen v h Erf de Busert tot aan het Retranchement. Opgehouden.  

AT045a027          1803  28 Maart

Hartog Abrahams en Eliazer Abrahams verhuren  “Vinkenhoef” aan Johannes Boterhaven voor 6 jaren

AT045a027          1803  6 Mei

Gerrit Gerritsen Kleinveld verhuurt aan zijn kleinzoon Gerrit Soaren Kleinveld en Hofstede met 23 morgen op Ekeris.

AT045a027          1803  17 Mei

Verkoop ‘Bleidendaal’  in Soest door de Fam  ‘Rijksz’ .

AT045a027          1803 24 Mei

Abraham Herschel als last hebben v d  fam. Cohen erf  v wijlen Benjamin Cohen verkopen aan Jacobus de Groot en  Arun   Wassing het bovenvermelde Bos en lanen koopsom ¦ 700

AT045a027          1803  10 Juni

Brand Jansen v Kolfschoten huurt van de L V Cappelle  Het Erf en Goed  “Hardeveld” gelegen in Snorrenhoef. 6 jaren  ¦ 335 jaarlijks. en zes jonge hoenders  Huis en Haardstede geld  enz.

AT045a027          1803  20 Sept    blz 163

Mr Cornelis Jacob Temminck  verblijf houdende op zijn Buitengoed  “de Zielhorst” verhuurt het Erf “de Zielhorst” aan Roelof Nuynen.  en  bij overlijden van zijn zoon Cornelis Roelofse  voor 12 jaren  tot 1836  pacht jaarlijks  ¦ 700

AT045a027          1803  4 Dec        blz 178

Hendrik Jansen wonende op Moorst onder W’berg  huurt v Johan Grothe de Hofstede “Grootveld” bij de kerk in Leusden.

AT045a027          1804  27 Jan       blz 25

Cornelis Hendriksen v Hamersveld wonende op het Erf  ‘Het Vliet’  onder Stoutenburg huurt dit Erf weer in van de  Vicoreien binnen de stad. voor 6 jaar   jaarlijks voor ¦ 130   lasten voor de verhuurders

AT045a027          1804  29 Jun      blz 65

Willem Gijsbertsen vd Hoorn  koop het Erf de “Wetering”  op het Hogeland van Mr Gerard v Bemmel als gemagtigde van den Heer Albertus Cornelus Schuit  enz.  en polderland voor ¦ 6000.

AT045a027          1804  1 Aug        blz 73

Staat en Inventaris ] van  Gerbrecht v h Klooster i v m het overlijden van zijn echtgenote Jannetje van Schaick  wonende op het Erf en goed “Hogerhorst” onder Hoogland

AT045a027          1804  29 Mei     blz 121

Hendrik Teunissen neemt van Jorden Teunissen als gewezen erfpachter van een zeker huis genaamd  ‘de Muis’ de erfpacht over. met een hoekje grond

AT045a027          1805  28 febr     blz 28

Staat van Inventaris des boedels en nalatingschap van Gerrit Gerritzoon Kleinveld op ’t Erf de Burgwal op Ekris

AT045a027          1805  12 Maart blz. 76

Juffr Reinera Verschuur  wed v Jan v Huisken.  verhuurt aan Geurtje Frederiksen  wed van Jan Hendriksen.  Het Erf de Klapmuts onder Emelaar.  was al huurderrine. v  6 jaren   jaarlijks voor ¦ 250  toepacht  2 schepel weit en ¼ boter

AT045a027          1805  29 Mrt      blz 90

Jan v Nieuwenhuizen wonende op het natenoemen Erf  huurt van Pieter en Blokland Gasthuis het Erf  ‘de Krommestaart’ met het land genaamd de Craanenhoek. onder Leusden en Woudenberg. Door Rijk Cornelissen v Schaik reeds lange tijd gebruikt geweest. schoonvader van J v Nieuwenhuizen 6 jaren jaarlijkse pacht ¦ 200  enz.

AT045a026          1802  14 Jan       blz 12

Verkoop van het Erf en Goed de Hogenhaard onder Hoogland (opgehouden)

AT045a026          1802  14 Jan       blz 27

Hendrik Teeunissen de Cruijf wonende in Leusbroek gehuwd met Marritje Jans.  verkoopt aan Elbert Teunisse  een Huis en Hofstede  groot 4 morgen  gelegen bij de Krommestaart.

AT045a026          1802  15 Febr    blz 45

Akte omtrent recht van overweg over het Erf  “de Zielhorst” .

AT045a026          1802  18 Febr    blz 47

Verhuur ‘ ’t Veentje ’  onder Leusden

AT045a026          1802  28 Febr    blz 63

Testament v Gerbrecht v  ’t Klooster en Jannetje v Schaik  wonende op het Erf en Goed “Hogerhorst” onder Hoogland

AT045a026          1802  19 Okt      blz 69

Akte v voogdij op de mindj kinderen van Jan Jacobse.  benoemd aart Jansen Tolboom   in de neder Birkt  en Jacob Jansen Tolboom wonende in Hamersveld.

AT045a026          1802  30 Maart blz 77

Verkoop door den Heer Gijsbert Jan Methorst.  v d vaste goederen van wijlen Mejuffr  Anna Maria v Brinkensteijn.

I              ’t Zwarte Bergje.  koper Wijnand v Assenraden.

II             bos

III            ’t Witte Bergje koper Jan Lammersen

IV           4 morgen bouwland.  in Leusden

V             de Waterkampen  in Leusden

VI           De Hofstede Brinkensteijn in Aschat   koper Jan Jacobsen  voor ¦ 2500.

V             belend ten westen  ’t Erf Brinkhorst

V             Strekkende v de Moorsterbeek  tot de Linie ten oosten Klein ‘Wijnbergen’.

VII          Klein Wijnbergen  Huurder Hendrik Teunisje de Wit, koper Hendrik Peelen voor ¦ 2025.

AT045a026          1802  26 Mei

Het Erf en Goed de ‘Hogenhaard’ groot 4 morgen wordt toegeschreven aan Huig Post.  belast met ¦ 1500 ten behoeve v  Gerrit v  Dommel.

AT045a026          1802  3 Juni        blz 149

Huig Barte Post verkoopt den “Hogenhaard” aan Jan Hendriksen.  koopsom  ¦ 1900

AT045a026          1802  16 Juni     blz 155

Willem Gijsbertsen wonende op ’t Erf de ‘Wetering’ op Hoogland huurt dit Erf weer in van Mr  G v Bemmel als gemachtigde van den Heer Mr Joan Geelvink.  Heer v Castricum.  voor 6 jaren    jaarlijks  voor  ¦ 265.

AT045a026          1802 29 Sept.    blz. 201

De Heer Johannes Boterhoven en Mejuff Helena Kraamwinkel echtl.  wonende op Huize Emelaar onder Stoutenburg. verkopen aan de Heer Petrus Leonardus van Heylman en Vrouwe Ludia Theresia v Lilaar,  echtl. de Erven Groot en Oud Emelaar met Landerijen enz.  zoo in dier voegen als het zelve door de Heer Cornelis Karseboom bij koopcedulle van 9e Jan 1799.  aan den 1e comparant is verkocht. Genoemd worden in deze akte de 3 erven Groot Emelaar. de Oude Hofstede en Klein Emelaar. de Horst en quittelenburg, genaamd de Kieftkamp alles onder gerechte  Stoutenburg i.v.m. de alinge Tienden. Koopsom ¦ 2000.  akte met ondertekend door GoosenK Wijntjes.

AT045a026          1802  29 Sept    blz 205

Koper blijft ¦ 20.000 schuldig aan Joh. Bathhoven

AT045a026          1802 15 Okt       blz      Fol 209

Huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik v Maanen wonende in Maarsbergen en Rijkje v Voskuylen.  mindj dochter geassisteerd door haar vader Cornelis van Voskuylen wonende op Klein Vlastuin onder W’berg.

AT045a026          1802  25 Okt      blz 215

De Heer Jacobus v Pembroek koopman te A’dam en Vrouwe Johanna Maria Middelmans echtl.  verkopen aan den Heer Frederik Lodewijk Krebs wonende (op Hofstede onder Soest)  het Heeren goed genaamd Hofslot met de Heere en Boere Huizen Stallen en verdere opstal benevens nog een Boerderij daar bij of naast gelegen. landerijen enz. Koopsom ¦ 35000.

AT045a026          1802  29 Okt.     blz 219

Aart vd Broek en Dirkje Aartsen echtl. wonende in Leusbroek (Middelbroek) maken een regeling.  met hun kinderen Grietje Aart en Jan omtrent het loon i v m de afspraak van 10 jaar geleden. zij bekennen in deze akte een bedrag schuldig te zijn aan hun kinderen resp. ¦ 400  ¦ 500

AT045a026          1802  29 Okt      blz 221

In deze akte van overeenkomst en verdeeling komt ook de buitenplaats Peking in Baarn voor.

AT045a026          1802  25 Nov.    blz 225

Gerrit Kleinveld wonende op Ekris weduwnaar v Anna Knoppert heeft bij akte van 9 Nov 1795 voor mij notaris zijn zoon Saar Kleinveld  (bij wie hij inwonend is) benoemd tot executeur van zijn boedel. in deze akte benoemd hij zijn kleinzoon Gerrrit Saaren Kleinveld indien zijn zoon mocht komen te overlijden tot executeur.

AT045a026          1802  10 Dec      blz 231

Huwelijkse voorwaarden tussen Arien Koudijs (weduwnaar van Jacobe v d Haar) en Grietje Voskuylen te W’berg.

AT045a026          1802  24 Dec      blz 237

Jan Jansen Vrijhoef wonende in de Slaag huurt 18 Danmaten land in de Polder de Slaag van de LV. Capel. 6 jaren

AT045a025          1801  14 Febr    blz 37   

Conditien waarnaar de Heeren Abraham  Benjamin Cohen. Levy Oppenheim  en Mr Jonas Daniel Meijer  wonende te A’dam aangesteld den 20  Febr  1800  als curateuren des Boedels en nalating v Bejamin Cohen.

Publieque verkoop van de vaste goederen van Benjamin Cohen.             

1Vinkenhoef (buitenplaats) ingezet door Cornelis Pull. op ¦ 6600. verhoogd door niemand
210 morgen tabaksland onder Hoogland
3 + 4enz.
5Een Boerenhofstede  genaamd de Busert gelegen in Hamersveld  met 13 morgenbouwland  12 morgen weiland  en 2½ morgen Ruwveld  bewoond en gebruikt door Jan Tolboom.  om ¦ 230.  [ in huure tot Petr Mai  ] 1804 Ingezet door de Heer Oppenheim op ¦ 2100 verhoogd door niemand.
69 morgen tabaksland  Tabakschuur een Huis en hof.  achter de Hofstede Busert .Deze Hofstede de Busert moet vrije overgang toestaan aan dit perceel. Ingezet bij Oppenheim op ¦ 7900  verhoogd door niemand.
723 morgen Bosland met lanen en stegen van de Hamersveldse weg tot aan het Retranchement of waterlinie  alsmede  groote laan  en de laan naar het buitenland  aan de wetering.  beiden tot aan de H’veldse weg. Hiervoor een vrije  overweg t.b.v. perceel  5 en 6. Agter een gedeelte vd landerijen vd. Hofstede de Busert tot aan de waterlinie. Ingezet door Oppenheim op ¦ 2450  verhoogd door niemand
8Een Huis en Hof groot een ½ morgen  gelegen in Hamersveld aan de eene zijde de Hofstede de Busert  aan de andere kant Mejuffr de wed vd Bogaart.  bewoond en gebruikt door Jan Pothoven tot Nov  1804. Ingezet door Arie Jansen (Voskuyl) op ¦ 1200 Verhoogd Jacobus de Groot met  ¦ 350. Koper ¦ 1550  betaald. Borgen Jacob en Cornelis Tolboom. Getekend Jacob Jansen Tolboom en Cornelis Jansen Tolboom.
10Het Heeren huis aan de Cingel op de Hoek vd Heerenstraat.  te A’foort. Ingezet bij Opppenheim  ¦ 3000  verhoogd door niemand.  

AT045a025          1801  16e Febr

Joan Grothe wonende te Boxmeer machtigd de Heren Mr Pieter Methorst en Otto Scheltus om comparants vaste goederen publiek of uit de hand te verkopen.

AT045a025          1801  20 Maart                 blz 70

Testament Aris Rijksen en Maria Hendriksen Haan echtl wonende op ’t Hogeland

Huwelijkse voorwaarden opgericht 20e Okt  1786 voor mij notaris.

AT045a025          1801  24 Maart

Verkoop Huis en opstal groot ½ morgen  genaamd de Brand  gelegen onder Hoogland en Emelaar.

AT045a025          1801  24 Maart

Cornelia v. de Nord wed v Dirk Meis in leven loodgieter mitsgaders Bart Steenbeek. in huwelijk hebbende Jannetje Meis dezelve Jannetje Meis en Bernardus Meis enz  enz  verdere familie verkopen aan Jan Putman.  een huizinge met een wooning of kamer daarnaast.  en annex  de tuin daaragter gelegen in de Krommestraat in A’foort. koopsom ¦ 156  vrij geld.

AT045a025          1801  27 Maart                 blz 80

de Heer Nicolaas, Johannes albertus en Dirk Methorst  meerdj  ongehuwd  wonende in A’foort verkopen aan Jan Jansen . wonende op Bosgerdijk onder Hoogland   6 morgen Bouw en Weiland in Bosch (genaamd  het land v de Hijen) gelegen bij het Erf Cattenbroek. belend ten oosten Gerrit Steenbeek en de erven Teunis Geurtsen ten Noorden de erven v  Jonkhr Meulwijk en Teunis Geurtsen voornoemd ten Westen Men v d Ham en Hendrik Hendriksen  ten zuiden de koper Jan Jansen.

In huure tot kerstmis 1802 gebruik bij Anthony Hendriksen v d Langevoort.   koopsom ¦ 2000.

AT045a025          1801  7 April                      blz 84

Cornelis Evertsen en Annetje Elderts echtl. wonende in de Herberg de Doorneheg te Hoogland  lenen van den Heer Frans Carolis Christiaan Oettinger en Vrouwe Alijde Maria van Erkelen een som van ¦ 1000.  Cornelis Evertsen en Annetje Elder  kopen van Abraham Cohen enz  3 morgen land aan de Hoevelakerweg  genaamd de Eng v d IJzeren Haard,  Koopsom  ¦ 2100.

AT045a025          1801  1 Nov.      blz 92

Akte van voogdij van Neeltje  van Doorn ,weduwe van Gerrit van Leyenhorst over haar minderjarige kinderen. wonende op (Oud) Emelaar ger. Stoutenburg.

AT045a025          1801  1 Mei

Vrouwe Sara Jacoba Becker wed v wijlen den Heer Isaak Scheltus, heer v Leusden, verhuurt aan Jan Jansen wonende op het Erf Gr Loevesijn op ’t Heetveld deze Hofstede weer voor 12 jaren pacht ¦ 300 sjaars

AT045a025          1801  8 Mei        blz 98

Jan Petersen Smit  wonende op Gr Krakhorst onder  ger Leusden koopt aan de erfgenamen van Benjamin Cohen een streek bouw en weiland en ruwland met de dwarsgrachten en houtgewassen. (niet inbegrepen een streek tabaksland groot ong. 1000 roeden) gelegen westzijde vd Hamersveldseweg gerecht v Leusden c s. beginnende aan dezelve weg en strekkende tot aan de Alantsewetering tegen over de Hofstede de Busert met nog een hoek bouw en Hooiland over de voorn. Wetering.  belend ten zuiden het voor gemelde tabaksland en de Heer Martinus Rom.  ten Noorden de laan van de verkopers.

Diversen lasten en ongelden worden samen met Jan Cornelis Smit (die de Hofstede de Busert koopt) geregeld.   koopsom ¦ 600  vrijgeld

Dit gekochte land is een gedeelte v h Erf de Busert  door Jacob Tolboom  gebruikt wordende voor ¦ 230  sjaars tot Petri en may 1804.

AT045a025          1801  8 Mai        blz 100

Jan Cornelisse Smit  koopt van boven genoemde erven de Hofstede de Busert in Hamersveld.

niet inbegrepen een stukje land genaamd het kistenhoekje ook niet een akker land langs het land van Juffr  de wed.  vd  Bogaart.  maar is daartegen onder deze koop gecomprehendeert  2 ½  morgen buitenland of ruwveld  gelegen aan de overzijde vd. H’veldse weg  tot aan de wetering.  koopsom  ¦ 1000   vrijgeld.

AT045a025          1801  11 Mei                     blz 102                                                                                                    

Inventarisatie en scheidinge van Jan v Huisteen, metselaarsbaas, overledene man van Reiniertje Verschuur en erfgenamen ab intestato  zijn half Broeder Cornelis Pull.  enz. Huwelijkse voorwaarden 9 juni 1785 voor not. J. Both Hendriksen. Het Erf de Klapmuts  getaxeerd op ¦ 4.000  div  huizen en gronden.

AT045a025          1801  15 Mei

Herman Marcus wonende te Nijkerk koopt van de erven Benj.  Cohen de Buitenplaats Vinkenhoef  gelegen aan het eind vd Lage weg. grootste gedeelte onder gerechte Hoogland.    koopsom  ¦ 7500.

AT045a025          1801  15 Mei

Mees Gijsbertsen Le(a)gemaat wonende in herberg De Mof in Leusbroek leent ¦ 150  van Mejuffr  Maria Theresia v Rootselaar, wed van Nicolaas Hendrik Priem.

AT045a025          1801  29 Mei

Teunis Cornelisjes en Grietje Cornelisjen echtl wonende in Leusbroek leenen van Elbert Teunisjen mede aldaar woonachtig  ¦ 1500   spruitende uit zake van kooppenningen (van het Erf en Goed in Leusbroek door hun bewoond wordende) en per reste der kooppenningen van overgenomen lossen goederen.  borgen Jan Aalbertsen wonende in H’veld en Jan Cornelisje wonende op Dashorst geh ian  aalbertsen en Jan Cornelissen

AT045a025          1801  17 Juni

Procuratie vd Heer Albert Prinel woonede op  Ooievaars horst  ger v Leusden op Abraham Cornelisje  te Utrecht.

AT045a025          1801  26 Juli                       blz 167

Jan Gerritsen huurt en Huizinge met groote Tuin van Mr Pieter Methorst en Evert Verschuur in qu. als administrateur vd boedel van Mathias Sas. staande en gelegen op het Erf en Goed de Ouden Hove.  onder Emelaar. bewoond en gebruikt door Toon Aartsen.  pachtijd  3 jaren  ¦ 60  sjaars

AT045a025          1801 30 Juli                        blz 173

Huwelijkse voorwaarden Johannes Boterhoven wonende op Huize Emelaar in Stoutenburg en Helena Kraamwinkel mede aldaar woonachtig.

AT045a025          1801  7 Aug       

Testament Jorden Willemsen v Ginken en Aatje Helmerde Lokhorst wonende op het Erf de Bieshaar in Leusbroek

AT045a025          1801  22 Febr                    blz 193 + 195

Jan Aalbertsen vd Eng wonende bij de Hoogenhaard op Zeldert huurt polderland.

AT045a025          1801  1 Okt

Willem Hartman en Petronella Schothorst toekomende echtl  huren 3 daghuurders woningen bij Vinkenhoef van Herman Marcus wonende te Nijkerk.

AT045a025          1801  19  Okt                     blz 230

Testament van Mejuffr Anne Maria v Brinkensteijn, bejaard en ongehuwd wonende in A’foort.

AT045a025          1801  6 Dec + 21 Dec 1801   blz 256

Testament Gerrit Haan. bejaard en ongehuwd. wonende in de beneden Birkt ten huize van Cornelis Veldhuizen, gehuwd met Hanna Haan. Zijn Maria Haan gehuwd met Aris Rijksen op Hoogland.

AT045a024          1799  26 Jan                       blz 7

Dirk Wouterse huurt van Otto Scheltus gemachtigde van Gijbert C v Hardenbroek een huisje met eenig land met nog een hoek weiland gelegen naast Mattelagen.  voor 2 jaren ¦ 175  sjaars

AT045a024          1799  27 februari            blz 17

Gerrit Willemsen van Leyenhorst wonende in A’foort huurt van Johannes Botterhoven woonachtig te Utrecht het Erf Oud Emelaar in St’burg vorige huurder Hannes Willemsen. 6 jaren sjaars ¦ 300  en lasten.

AT045a024          1799  18 Mrt

Hendrik  Stevense wonende op het nagemelde erf huurt het Erf Droffelaar van de Heer Johan Sebastiaan v Naamen, Heer v  Scherpenzeel enz.  gelegen in de zevenhoeven buurtschap Donkelaar. voor 3 jaren  pacht sjaars  ¦ 190.

AT045a024          1799  22 Mrt                      blz 29

Hendrik Aalbertsen v Loon wonende in Soest huurt van Anthonie Methorst het Erf en Goed Engendaal in Soest.

AT045a024          1799  4 April                      blz 39

Theunis Hendrksen Kuyer verkoopt aan Vrouwe Catherine Schoock de Boerderij ‘Droevendaal’ op Koelhorst onder Hoogland.  koopsom ¦ 1500

AT045a024          1799 5 April                       blz 41

Mr Pieter Methorst gemachtigde van Mr Rudolf Abraham Schutt wonende te Utrecht verkoop het Erf en goed de Hoogenhaard aan Isaak Otten v Wijk woonachtig op het erf.  groot 4 morgen.  koopsom ¦ 3400.

AT045a024          1799  16e April                  blz 47 

akte van verzegeling ten sterfhuize van Jan Guilleam Temminck op de Zielhorst onder Hoogland       blz 49   ontzegeling.

AT045a024          1799  3 Mei                        blz 57

den Heer Petrus Leonardus van Heijlman en vrouwe Lucia Theresia van Lilaar echt kopen Hof en Hofstede de Klein Honthorst (anders de Keerom) met het recht van erfpacht groot 2¼  morgen.   onder St’burg bij de Ruifweg. (zijnde erfpachtgrond van het Erf Honthorst) koopsom ¦ 770  verkopers ervan Johan Wilm Schulten in Munsterland.

AT045a024          1799  15 Mei                     blz 65

Cessie en schenkinge van Hendrik Haan.  wednaar en boedelhoudster van Aaltje Willems.  wonende in A’foort in de Birkt   door hoge ouderdom niet meer in staat zijn  boerderij  waar te nemen. Overeenkomst met zijn 4 kinderen Gerrit Haan  Hanna Haan  meerdj  ongehuwd zoon en dochter bij hem inw.  Jan Haan wonende op Isselt en Maria Haan gehuwd met Aris Rijksen wonende op de Bieshaar onder Hoogland.   zie ook 5 julij 1799 blz 88.

AT045a024          1799  21 Julij                     blz 98 

Reyer Aartsen en Mietje Geerlofs echtlieden wonende in ’t Hoogland, huurt van Anthony Methorst Willemz als vicaris van tweederde part en de Heren Superintendanten v d Tertien v d vicarijen alhier voor 1/3 part het Erf en goed der Oldenrijst onder den gerechte v Stoutenburg. voorheen gebruikt bij Thys Jansen. voor 12 jaren  ¦ 150 vrijgeld.  verhurders  moeten de lasten en de kosten v d Honthorsterbrug betalen.

AT045a024          1799  25 Julij

Procuratie v Cornelis Jacob Temminck wonende in  A’dam en zijn broeders op Mr Pieter Methorst ivm het Testament van hun broeder Jan Guilliam Temminck wonend op de Zielhorst.

AT045a024          1799  13 september       blz 131

Mr Gerrard van Bemmel, oud Raad en Schepen van A’foort, verkoopt aan Theunis Hendriksen Kuyer wonende in Hoogland het Erf en goed Calveen met dezelfs Heerehuizing Boerenwoninge landerijen enz. groot  25 morgen strekkend van de Heisteeg tot aan de Hogesteeg koopsom ¦ 6.500  vrij geld leenroerig aan Emiclaer.

AT045a024          1799  24 Okt      blz 193

Mr Pieter Methorst als gemachtigde van Mr Rudolf Abraham Schut wonende te Utrecht verkoopt aan Huig Barten Post wonende op Calveen Het Erf den Hoogenhaard met 4 morgen land door den koper bewoond wordende  gerechte Hoogland.   koopsom  ¦ 3300  vrij geld

AT045a024          1799  27 Dec      blz 192

Gijsbert Willemse Schimmel en Maria Heymen v Middendorp echtl huren de Boerenwoning van Lokhorst in Leusden van Baron Gijsbert Carel v Hardenbroek. pachttijd.  6 jaren    jaarlijks  ¦ 420

AT045a024          1800  27 Febr    blz 51

Mejuffr  Anna Maria v Brinkensteyn en de Heer Gijsbert Jan Methorst verhuren aan Jan Aartsen.  wonende in Hamersveld  genaamd het Witte Bergje a. d. Leusder weg te Leusden, de huurder bekend.  6 jaren  pacht  jaarlijks ¦ 50

AT045a024          1800  7 Mrt        blz 55

Mor Tijssen wonende in Kallenbroek en Gersen Klaassen Wijntjes woonachtig in Stoutenburg huren samen van Anthony Methorst een hoek land gelegen a.d. Lage weg en strekkende aan de Groene Steeg genaamd de Doornekamp.   6 j pacht  jaarlijks ¦ 200.

AT045a024          1800  24 Maart blz 59

Willem Gijsbertsen wonende op de Hofstede de Wetering onder Hoogland huurt deze Hofstede weer in van de Heer Mr Joan Geelvink Heer van Castricum enz. met de zeldertse akker alsmede 6 danm land in de Slaag.   Pacht  6 jaren  jaarlijks ¦ 260

AT045a024          1800  16 Mei     blz 81

Maria Hendriksen Haan wed v. Peter Schouten nu huisvrouw van Aris Rijksen wonende op de Bieshaar ger  Hoogland. zij benoemd tot voogd over haar mindj zoon Claas Petersen Schouten  haaren broeder Gerrit Hendriksen Haan, wonende in de Birkt.

AT045a024          1800  30 Mei     blz 85

Mejuffr Johanna en Beatrix Hoofd van Huisduinen, zij wonen op de Hofstede in Hamersveld,   verhuren aan Hendrik Dirksen de Hofstede van ouds genaamd Haakhorst in Hamersveld door de huurder bewoond en bekend.  Onder de huur niet inbegrepen de kamer aan het huis de nieuwe schuur het houthok de moestuin, het land naast de moestuin  de lanen om de Hofstede de wei achter de berg de nieuwe klaverhof en het duivenhok. Dit behoud verhuurderessen aan zich ook het recht om een bloementuin voor de kamer aan te leggen, mitsgaders om zoo danig nieuwe getimmerten te zetten of het oude te verzetten. pacht voor 6 jaren jaarlijks ¦  340

Huis en Haardstede geld  –  morgen geld is voor den verhurderressen voor rekening van den huurder het Hoorn geld de personele quotisatie of Consumptie middelen.  de buurlasten en het waak, of de personele nachtwacht.

AT045a024          1800  24 Juni

Procuratie  i v m  overl van den Heer Anthony Methorst op 29 Maart 1800

AT045a024          1800  25 Julij     blz 111

Tijmen Gerritsen wonende op Stoutenburg huurt van Mr Pieter Methorst als lasthebbende van den Heer Mr Willem van Dam Heer v Isselt  een Hofstede onder de gerechte v Isselt met 2 maaten weiland genaamd de Polmaat en Lindemaat  alle zooals het bewoond en gebruikt word door de wed. Willem Hartman.den huurder bekend groot 35 m. 281 roeden. pachttijd 12 jaren  jaarlijks  de 1st 2 jaar voor ¦ 550  dan voor ¦ 600  als toepacht  2  A’foortse schepels Boekweit en 6 hoenders

borgen. Rijk Jansen Blank wonende op de Fliert onder Barneveld  en Peter Geurtsen  on der Stoutenburg.

AT045a024          1800  1 Aug        blz 116

Huwelijkse voorwaarden;  Cornelis Toonen van Veldhuizen meerd j wonende in de Birkt in deze stads vrijheid geassisteerd door zijn vader Toon Claas v Veldhuizen wonende in Soest en Johanne Haan mede wonende in de Birkt. inbreng  Bruidegom ¦ 500

Bruid eene Hofstede gelegen naast het erf en goed Birkhoven, door den Bruid gebruikt. geschat op ¦  1700. Hooi en koren op het veld voor ¦ 800  en 7 danmaten polderland onlangs door de Bruid aangekocht

AT045a024          1800  15 Aug     blz 124

Aart Jansen Tolboom  wonende in Hoevelaken en zijn vrouw Evertje Jacobs  verkopen wwn Jan Jacobs wonende in de Birkt  3 danmaten polderland

AT045a024          1800  22 Aug     blz 118.

Teunis Gerritsen Pothoven wonende op de Bruinhaar ger. Leusden en zijn vrouw Geertje v Ginkel verkopen aan Jan Jansen v Maaren wonende in Leusbroek een huisje genaamd de Krakelaar bij het Erf de Bruinhaar.

AT045a024          1800  29 Aug     blz 130

Testament: Mr Johan Hendrik v Ewijk en Anna Gerarda Bonnet echtl  wonende op Huize Schothorst ger Hoogland.

AT045a024          1800  3 Okt         blz 142

Mevrouwe Sara Elisabeth v Spall. wed van den Heer Mr Willem Methorst verhuurt aan Hendrik de Kruiff wonende onder Maarsbergen het Erf en goed Klein Hagenauw ger. Asschat.  vorige huurder Mees Tijsse Brouwer.  pacht 12 jaaren  jaarlijks ¦ 250  en toepacht

AT045a024          1800  14 Nov     blz 155

Verhuur van een akker en viertel bouwland genaamd het Steenenkruis bij de lage weg door den Heer Gijsbert Jan Methorst aan Lammert v Hoolhorst. vorige huurder Teunis van Ginkel.

Mede comparerende als borg  Jan Jordense Hoolhorst.  woonachtig op het Erf Westerveld in Callenbroek

AT045a024          1800 14 Nov

Verhuur van Groot Hagenaauw gelegen ger. Asschat aan Cornelis Jansen door den eigenaar Mr Pieter Methorst. pachttijd 6 jaren jaarlijks ¦ 150  en toepacht

Verhuurder houd aan zich het gewezen tabaksland en schuur  waaronder een gedeelte vd  Eng.  welke in den jare 1781  met tabak beplant is geweest lopende van de Beekwal tot het Paardeveld

AT045a024          1800  24e Nov   blz 161

Verklaring v Mr P Methorst en Otto Scheltus als gemachtigde voor Joan Grothe dat den Heer Albertus Prince tot den 22e  Febr 1801 op den Huize en Goed Ooivaarshorst mag blijven wonen.

AT045a024          1800  26 Nov     blz 163

Verkoop van vaste goederen van wijlen de Heer Anthony Methorst door den Executeuren Mr Gerrit  en Pieter Methorst en Tillemanus Abbing.

1 De Boerenhofstede den  Driftakker met steene Boerenwoning en Landheerskamer gelegen aan de Modderbeek omtrent de Erven Scham en de Horst onder Leusden en Stoutenburg.  Koper Gerrit Wulven v Heetveld voor zijn zoon Wulfert Gerritse v Heetveld  voor ¦ 3900   groot 16 morgen

2 Een Boeren hofstede op Ekris genaamd de Nord  ger  W’berg  groot 16 morgen.

Ingezet door Mr P Methorst  op ¦ 1450  verhoogd door niemand.

3 de Zeewse? Eng op de Liendertse eng.

4 2 morgen Tabaksland genaamd de Doornekamp verhuurd aan G Cl Wijntjes en Mor Tijsen. koper Hendrik Gerritsen Kleter voor zijn moeder Annetje van Maanen wed Gerrit Hendriks Kleter voor f 1840

AT045a024          1800  5 Dec

Mor Tijssen Zandbrink en Stina  aalberts echtl. wonende in Kallenbroek huren van Johannes  Botterhoven (wonende op het slot Eemelaar) het Erf en goed Groot Eemelaar genaamd, thans gebruikt door Lammert Gerritse  mitsgader het voorste gedeelte van het Dolle Bos tot aan de Middelsloot.  pachttijd  6 jaren  jaarlijks ¦ 350  en toepacht mag ook gebruikt worden door één hun zoons en Dochter Maria Morren.

AT045a024          1800  12 Okt      blz 202

Vrouwe Anna Maria van Deventer Wede van Cornelis Alard van Deventer verkoopt de van ouds vermaarde Bierbrouwerij “Het Klaverblad” en de Rosmolen  enz. en woonhuis staande aan de varkensmarkt. in A’foort. Koper Johannes vd Wulp voor ¦ 5875

AT045a023          1798  19 Jan

Gijsbert Wijnen huurt weer in het Erf den Nort in ger Woudenberg van Mr Ant Methorst. voor 6 jaar  ¦ 130 jr. 

AT045a023          1790  23 Jan

Evert Stuivenberg in qq als voogd over Francesca Christina v Raalt mindj nagelatene dochter van Franciscus Hendriksen v Raalt verhuurd aan Gijsbert Geurtsen en Ever Gerritsen  het Erf en Goed de Kopermolen. ger Stoutenburg  aan de Beek  ook het weiland over de Beek  huurtijd 6 jaren  jaarlijks  ¦ 210   waren al huurders. Het plein voor de deur.  De Laan aan de overzijde en  ‘t pad door de Boogaard zullen de huurders schoon moeten houden.

AT045a023          1798  1 Febr       blz 39

Testament  Mejuffr  Anna Maria v Brinkensteyn

AT045a023          1798  23 Febr    blz 178

Lammert Bos woonende op Breehoef ger Leusden leent ¦ 1700  van den Heer Jacob Staal, koopman in A.foort. Mede compareeren Jan Bos wonende op Nieuw Willaar in  scherpenzeel. Aaltje Teunissen wed van Peter Cornelisse mede wonende op Breehoef. Onder hypotheek op comparants Erf en goed de Breehoef.

AT045a023          1798  23 februari blz 182

Mons. Jan van Huisteen verhuurd aan Geurtje Frederiks  wed  van Jan Hendriksen het Erf en Goed  de Klapmuts ger. Emelaar pachttijd 6 jaren, jaarlijks ¦ 170  en 2 schepels boekweit en ¼  boter.

AT045a023          1798  29 Febr

Verkoop van vaste goederen vd fam v Goudoever. o.a. 5 morgen tabaksland gelegen op de Koop ger Hoogland Emelaar met tabaksschuur en woning bij de kopersteeg koop ¦ 5000.

2 de Luttique maat  bij de Liendertse Eng. ten Noorden het Liendertse steegje koop ¦ 2310  J v Huisteen.

AT045a023          1798  4 April      blz 224

Decharge van voogdij van Cornelis Jansen Ravesloot en Laar Kleinveld, i.v.m. de meerderjarigheid van de kinderen van wijlen Mees Jansen Ravesloot overleden 26 juni 1795, bij testament dato 3e Juli 1789 voor mij notaris.  Jannetje Ravesloot en Annetje Ravesloot woonende op de Bieshaar in ger Leusden.  en  Gerrit Saaren Ravesloot. Zij blijven de Boerderij  met elkander voortzetten.

AT045a023          1798  15 Mei     blz 248

Dito van Gerrit Saaren Ravesloot. Hij behoud de Nieuwe Bieshaar (zie Perks)

AT045a023                                          blz 252

Testament en staat des boedels van wijlen Mees Jansen Ravesloot op het Erf de Nieuwe Bieshaar in Leusbroek  ger  Leusden.

AT045a023          1798  25 Mei     blz 271

Boedelscheiding

AT045a023          1798  1 Juni        blz 282

Tomas Wantenaar woonende in ’t Langehuis in de Birkt huurt van Mr G. Pieter Methorst,  een perceel land in de Hoge Birkt, 6 jaren pacht ¦ 185  sjaars

AT045a023          1798  29 Juni     blz 298

Louis Lucas Bols Heere van Groenewoude verkoopt aan Willem Petersen en Evertje Everts, echtl.  wonende op de groote Rist (Riet?) in snorrenhoef het Erf en Goed de Burgwal  groot 46 morgen onder de gerechte van Leusden ter wederzijde van de weg in Leusbroek strekkende van het Erf de Zuidwind tot aan de Beek en over de Beek in Zuurbroek onder ger  Gerestein. gebruikt wordende door Evert Huurdeman tot Febr 1799. Belast met eustingpenningen ten behoeve Maria Blauwendraad  niet losbaar doch aftrekbaar v.d.  koopsom¦  8000.

AT045a023          1798  8 Juli         blz 310

Jan Teunissen wonende op Weerhorst ger Hoogland verhuurt Evert Willemien een Erf aan de Heisteeg voor  6 jaren pacht ¦ 190  sj.

AT045a023          1798  10 Juli      blz 316

Wulfert vd. Hoefsloot en Anthonia Prins echt wonende op de Wolfshaar ger Hoogland verkopen aan Pieter vd Bogaard  4 morgen land bij de Bunschoterweg, gebruikt geweest bij het Erf de Wolfshaar  noord en oost het land van Schoonoort.  koopsom  ¦ 2.300

AT045a023          1798  3 Aug        blz 318

Goosen Claasen Wijntjes (geschreven Wintgens) koopt in Stoutenburg een Huisje en een half morgen veld gelegen in de Stoutenburger meent enerzijds de Honthorster Meent en de Vrouwe Conv. aan de andere kant het  Plaggenveld van Pijpenkamp. koopsom  ¦ 220.

AT045a023          1798  4 Aug        blz 320

Jan Gerritzen en Heyltje Jans echtl. onder Isselt huuren van Heer Gijsbert Jan Methorst het Erf en Goed Middelhoef onder ger  Isselt. 6 j  sj.  ¦ 700

AT045a023          1798  17 Aug     blz 330

Procuratie. Jan van Rijswijk woonende op Klein Wildenburg in Hamersveld magtigt den Heer Jan Both Hendriksen, Oud Raad ordinaris  in de Ed. Hove Provinciaal v Utrecht, en bij overl zijn zoon Willem Jan Both Hendriksen om in geval van ziekte of ouderdom zijn zaken waar te nemen.

AT045a023          1798  7 Sept        blz 340

Procuratie van Evert Huurdeman en Maria Hendriks (van ’t Hof) echtel. woonende in Leusbroek op Dirk en Teunis Huurdeman broeders van eerste comparant beiden woonende in Hoevelaken

AT045a023          1798  7 Sept       blz 342

akte v Boedelscheiding; Op het Erf de Grift ger Leusden is overleden Aaltje Everts, echtgenote van Jan Gerritsen, eerder van Geerlof Otten, nalatende Otto aaltje en Teunis Geerlofsen.

Voogden vd kinderen. Wouter Evertsen op Hamersveld  en Jacob Otten op Hoogland. 

.

AT045a023          1798 8 Sept        blz 344

Gijsbert Jan Methorst verhuurd aan Hendrik Teunissen de Wit en Jacomijntje Peters en v Dijk  wed v Claar Aartsen  toe komende echtelieden de Hofstede  Klein Wijnbergen  in Aschat.  nog gebruikt bij Ernst Petersen v Doorn. 6 jaren pacht s.j.  ¦ 160  + 10 hoenders. enz.

AT045a023          1798  5 Okt        blz 356

Scheidinge Dirk vd Haar in huw. Teunisje arisen van Voskuylen en broers en zusters wonende in de Ringelepoel.

AT045a023          1798  14 Dec      blz 412

Joan Grothe Canunnik in de Capittale van St Marie te Utrecht verhuurt de Hofstede Grootveld aan Evert Reyersen wonende in A foort bij Isselt. 4 m in de veltschoren,  4 m in ’t Veentje met een Bouwery  genaamt de Keyserskamp aan de karweg  alles onder ger Leusden cs 12 jaren pacht  s’jaars  ¦ 195.  en buurlasten en hondenkoorn zijnde 2 1/4  schepel rogge. vorige huurder Cornelis Barten.

AT045a023          1798  14 Dec      blz 416

Willem Jansen  huurt van de L V. Capelle het Erf en Goed Calveen, met een gedeelte van het Nieuwland (ger  Hoogland) reeds door hem gebruikt. p.  6 jaar   p  som ¦ 180  sjaars

AT045a023          1798  21 Sept    blz 424

Conditien: Wulfer v d Hoefsloot en Anthonis Prins betreffende verkoop van 6 ½  danmaat land in de boven duist.

AT045a022          1797  3 Febr       blz 33

Verhuur: ’t Veentje in Leusden.

AT045a022          1797  10 Febr   

Cornelis Barthe huurt voor 2 jaar de Hofstede Grootveld in Leusden van Joan Grothe.

AT045a022          1797  11 Febr    blz 49

Bewijs van rekening van wijlen de Heer Mr Carel van Coevorden

AT045a022          1797  17 Febr

Jan Bransen en Jannetje Leendert echtl. wonende op de Boerenplaats Nimmerdor huurt deze Hoeve weer in van Joan. Grothe.

AT045a022          1797  8 Maart   blz 97

Verhuur  [ Luttique maat op Liendert. groot 3 morgen.

AT045a022          1797  2 April      blz 128

Testament: Maria Gerrits  bemaakt al hare goederen aan haar behuwd Zoon Jan Hendriks Kuyer  woonende in Zeldert bij wien zij inwoonende is. zij was wed v. Barend Harmse eerder van … Gerritsen. in presents van Willem Janse v Lauwerenburg en Mees Teunisse vd Wetering

AT045a022          1797  13 Maart blz 113

Fam Methorst in verband met overl v Mr Willem Methorst in leven oud Burgemeester van Amersfoort, echtgenoot van vrouwe Sara Elisabeth van Spall.

AT045a022          1797  18 Mei     blz 165

Procuratie van vrouwe Sare Elisabeht v Spall, wed van Mr Willem Methorst op Mr Gerrit Pieter Methorst.  i v m de leen vd Abdij v St Paul op Klein Hagenouwen in Aschat en in het Erf en goed de Nieuwenhorst in Stoutenburg leenroerig aan IJselstein.

AT045a022          1797  25 Mei     blz 46

Maria Geurtsen Schimmel, wed v Reyer Barten, en Geurt Reyersen woonend onder Emiclaar huuren te samen en ieder voor ‘t geheel van Mej Johanna van Veersen in Erf en goed Huis en Hofstede en landerijen gelegen in den Hoef. door comparanten bewoond en gebruikt. onder de huur niet inbegrepen 3 a 4 morgen van het Buijtenveld. pachttijd  12 jaren jaarlijks  voor  ¦ 227

en toepacht 4 kleintjes  boter en schepel weit.

AT045a022          1797  3 Juni        blz 183

Hendrik Dirks Kuus huurt van Mr Pieter Methorst en Otto Scheltus als gemachtigde van Joan Grothe,  Ooievaarshorst in Leusden gebruikt door Evert Jacobse. Pachttijd 12 jaren jaarlijks voor ¦ 360  en lasten  3 schepel hondekoorn.

AT045a022          1797  14 Juni     blz 215

Cornelis Hendriksen v Hamersveld huurt van de Tertiën vd Vicarijen in Afoort het vicarije Erf en goed  ’t Vliet onder Stoutenburg. Pachttijd 6 jaren  pacht jaarlijks ¦ 130  en lasten

AT045a022          1797  5 Aug        blz 215

Procuratie van Mej Clementine Cornelia de Wijs op hare neef Rogier Cormelis de Wijs wonende op Molenstein

AT045a022          17978 Sept         blz 347

Jan Jacobsen wonende op het Erf en Goed Brinkensteijn in Asschat, huurt dit Erf weer van Mej. Anne Maria van Brinkensteijn. Pachttijd  6 jaren ¦ 160 sjaars en toepacht. in huur niet inbegrepen het land achter de dijk.

AT045a022          1797  8 Sept       blz 351

Huw voorwaarden van Peel Wulfsen weduwnaar van Johanna v Valkengoed. wonende op Huisstede onder Nijkerk en Hendrikje Hannesse Voskuyl. meerdj dochter geassisteerd door hare vader Hannes Teunisse Voskuyl  wonende op Hamersveld

AT045a022          1797  29 Sept    blz 361

Hendrik Stevense huurt vd Heer Johan Sebastiaan v Naamen Heer van Huize Scherpenzeel voor 1 jaar het Erf Droffelaar gelegen in de zevenhoeven op Buurtschap Donkelaar  ¦ 190

AT045a022          1797  13 Okt      blz 369

Jan Guiliam Temminck verhuurt Het Erf en goed de Zielhorst aan Jan Aalbertsen v Brinkensteijn wonende in Stoutenburg. Pachttijd 12 jaar  voor ¦ 700  en alle lasten en jaarlijks 80 pond grasboter.

AT045a022          1797  15 Dec      blz 432

Brand Jansen van Kolfschoten huurt van de regenten vd. O L V Capel het Erf en goed Hardeveld voor  jaren ¦ 335  jaarlijks en 6 jonge hoenders. vorige huurder Rijk Rijksen.

AT045a022          1797  30 Dec      blz 461

Jan Petersen Smit  wonende op Groot Krakhorst  Hamersveld  leent van Mej Johanna van Veerzen  een somme van ¦ 3999 en 180 stuivers int zaake van geleende en opgeschorte penningen rente som jaarlijks ¦ 180. borgen Cornelis Petrus Smit op Hamersveld en Gerrit Petersen wonende aan de Brand.

AT045a021          1796  12 Jan       blz 5

Procuratie van Joan Grothe op Ooievaarshorst op Evert Jacobsen mede aldaar woonende om te compareren voor de 50e penning.

AT045a021          1796  19 Jan

Verkoop vaste goederen door Nicolaas v Coevorden en mede erfgenamen van wijlen de Heer Mr Carel van Coevorden.

Onder Stoutenburg

1 Een Boerenhofstede Kleijn Hoolhorst met Huis annex Herenkamer visvijver  bossen  groot 42 morgen 480 roeden. behalve nog 13 morgen en 200 roeden Heetveld. gebruikt wordende door Gerrit Aalbertsen v Brinkensteijn om ¦ 270 jaarlijks nog in huure land tot kersmis 1796. en getimmerte mei 1797. belend ten Noorden groot Hoolhorst, zuidwaarts de kleyne Riet. Oostwaarts Daatselaar

Ingezet bij  Izaak van Coevorden  voor ¦ 6400, op gehouden.

2 De Thiend grof en smal gaande uit Klein Hoolhorst mitsgaders uit het Keutererf of Kivitspol te samen groot en 59 morgen gedeeltijk leenroerig aan IJselsteijn.

3 De  Thiend uit Groot Hoolhorst, Ingezet door O. Scheltus op 3700,  Verhoogd door de wed Aart Hendrikse v ’t Hof met ¦ 100, koperesse voor ¦ 3500. Borgen Goosen Claasen Wijntjes en Aart Hubertse.

4 Een Erfpacht zijnde de helft van 4 morgen meentland gelegen in de voormeent van Stoutenburg. naast het Buijkhuisje.

In Hamersveld

5 Een Boeren hofstede genaamd Rozenburg (roozendaal) groot 40 morgen. gebruikt door Theunis Aalbertsen, het land tot kersmis 1796, getimmerde tot mei 1797, Jaarlijks  om ¦ 2453, belend zuidwaarts de zoogenaamde verbrand Hofstede  Oostwaarts Krakhorst. west en Noordwaarts het Erf de Brink. Oost en zuydwaarts  Klein Krakhorst.

Ingezet door Otto Scheltus op ¦ 6100 verhoogd door R v Coevorden met ¦ 950 dus ten behoeven van Reynder v Coevorden op 7.050  opgehouden.

6 Item nog 4 of 5 morgen land genaamd  Noordwijks akkeren ook wel de Rosmolen gelegen in Hamersveld strekkend  van de H veldse weg tot aan de Grift. waarvan het Huis en getimmer  daar op staand aan Jan Peterse Smit is competeerende, en welke aan het land nog huure heeft tot Petri 1797  om ¦ 40  vrijgeld voor den eigenaar in ’t jaar. Ingezet bij Hendrik Gijsbertsen op ¦ 1000.  Verhoogd door Tijmen Gijsbertsen met ¦ 1500 koper voor ¦ 2500. Borgen Hendrik Gijsbertsen en Jan Leendertsen.

Onder Hoogland.

7 Een Boeren hofstede de Wolfshaar groot  22 morgen in huure gebruikt bij Theunis Jansen om ¦ 200 jaarlijks  tot kerstmis 1790 en Mei 1797. belend West en Noordwaart de Malen. Oostwaarts het land van de Langeoord, Zuidwaarts de Heijsteeg.

en 3 morgen aan de Bunschoterweg. Noord en oostwaart het Erf Schoonoort. Ingezet en gekogt door Wulfert van de Hoefsloot  voor  ¦ 4800. borgen Kas Kok en Tijmen Hoefsloot.

Verder Bos en polderland en malen porties en bezittingen in Amersfoort.

Verder verkoop van diversen gronden Bos en Huizen

3 Febr 1796

AT045a021          1796  26 Febr    blz 104

Notaris Gerrit Vogelsang verhuurt het Erf en goed genaamd  ‘Broek’  aan Antje Bosboom wed van Anthoni van Daatselaar.  groot  35 morgen onder Woudenberg door huurderesse reeds lange jaren gebruikt. 6 jaren  pacht  jaarlijks ¦ 193.

AT045a021          1796  29 Febr    blz 110

Verhuur door het Cappittel v St Joris de Stadkamp gelegen aan de Flierbeek  tussen Scham en de Horst.

AT045a021          1796  13 Mrt     

Verhuur van de  Leuwsen  Eng,  groot 2 morgen gelegen bij Liendert.

AT045a021          1796  13 April   blz 180

Verkoop vaste goederen van wijlen vrouwe Elisabeth Prien weduwe van MrGothofridus  amelis Schoock. Verkoper MrDiderieck Schoock en Aat v Maanen.

o.a. Buitengoed  Groot Wede.  gelegen aan de Bunschoterweg  strekkende van daar lang de Kletersteeg. bewoond  en  gebruikt door Aart van Maanen. gekocht door Aart v Maanen.   voor ¦ 1230.

Het zeemhuis gelegen aan de tuin van Groot Wede.

Stuk land aan de Bunschoter weg.

Huizinge en Herberg de Faam  tegenover Huize Groot Wede.  gebruikt door Wulfert van de Hoefsloot. in huure tot 11 Mei 1797  voor ¦ 107. ingezet bij Cornelis Elders op 1100. verhoogd door niemand.

Gronden

De vagenkamp gelegen naast het Erf de Wetering aan de Bunschoterweg, groot  4 morgen  koper Dirk Hartman  voor  ¦ 1250.

Verders veilen  Mons.  Aart van Maanen en Juffr Henriette Schoock echtelieden 

Een Boeren huizinge  met recht van erf pacht aan 5 morgen land van ’t Erf schoonoort.

Laage zandkamp onder Hoogland aan de eene zijde van achter ’t Erf de Bieshaar. aan de andere kant het land van ’t Erf de Wolfshaar. gebruikt door Aart Hendriksen en dezelve uit de hand gekocht voor ¦ 1000. akte van Scheiding   zie 25 Juni  1796.

AT045a021          1796  24 April   blz 198

Scheidinge. Teunis Fransen Ketelaar. weduwnaar van Geertje Petersen Bolle. zij was eerder gehuwd met Hendrik de Wit. te eenre en Jan van Asch gehuwd met Jannetje de Wit ter andere zijde allen woonende aan de Zwarte Steeg in Hamersveld  (Asschat).

Jannetje de Wit was de toen minderjarige dochter van Geertje Peterse Bolle die voor eenige jaren was overleden.

AT045a021          1796  11 Mei     blz 221

Thijs Jansen woonende in Stoutenburg huurt van den Heer Anthonis Methorst wz., als vicaris  voor 2/3 part van de tertien v d Vicarije alhier, het Vicarije Erf en Goed de Oldenrijst in Stoutenburg door huurder lang gebruikt. pachttijd  6 jaren  jaarlijks ¦ 130

AT045a021          1796  10 Juni     blz 237

Evert Petersen v Doorn woonende op Klein Wijnbergen in Asschat huurt deze Hofsteden weer in van den Heer Gijsbert Jan Methorst. Pacht voor 6 jaren   jaarlijks  ¦ 140

AT045a021          1796  15 Juli      blz 265

De Heer Evert Verschuur  verhuurt aan Willem Tomassen wonende op de Ouden Hove de Boerderij van het Erf en Goed Liendert gelegen op Hoogland en Emelaar. voor het grootste gedeelte bij Peter Maaren gebruikt, verders  in de huur inbegrepen 3 morgen land genaamd de Bloemendaaltjes  en het Goor kampje doch niet de Heere Huizinge. pachttijd  10 jaren   jaarlijks voor ¦ 340  en lasten.

AT045a021          1796  9 Aug.       blz 290

Mejuff  Maria Anne v Brinkensteijn bejaard en ongehuwd en den Heer Gijsbert Jan Methorst hadden samen in eigendom het Erf en Goed Middelhoef onder Isselt. bij  deze Akte van scheiding wordt dit Erf overgenomen door G J. Methorst voor ¦ 5900.  hetwelk Juffr v Brinkensteijn verklaart ontvangen te hebben.

AT045a021          1796  9 Sept       blz 300

Beatrix Rutten wed  van Cornelis Gijsbertsen woonende op het Erf de Driftakker(ook genoemd Ten Akker) huurt dit Erf weer in van den Heer Anthony Methorst, 6 jaren jaarlijks ¦ 175 groot 16 morgen

AT045a021          1796  29 Sept    blz 316

Akte v Schenkinge van de nagelaten 7 kinderen van Mr Carel van Coevorden met naame Nicolaas, Isaak, Frans, Sophia, Geertruud, Maria Anna, Reinart en Johannes v  Coevorden

Den Boeren hofstede Klein Hoolhorst  op Stoutenburg  Eiken en elzen bos bij Coelhorst.

Een Malen portie, 6 morgen Tabaksland genaamd Zwijnenvoort.

De Boerenhofstede Rozenburg (Roozendaal) in Hamerveld  toegescheiden aan Reinhart v Coevorden.

AT045a021          1796  5 Okt        blz 334

Fijtje Willems wed v Rijk Gerritsen woonende op de Wulfhaaf ger Leusden in Donkelaar.  verkoopt dit Erf aan Jan Hannesse Ravensloot (geassisteerd door zijn voogd Corn Jassesn Ravensloot woonende in Leusbroek). groot 10 morgen ten oosten zuiden en noorden den Heer v Scherpenzeel.  ten westen het Erf  Sniddelaar.

Compareerden mede Johannes ter Maten en Neeltje Rijksen  echt. woonende op Sniddelaar en Gerrit Rijken woonende op de Bieshaar. koopsom  ¦ 1300

AT045a021          1796  7 Okt        blz 338

Gerrit Gerritsen van Zandbrink huurt van Nicolaas v Coevorden het Erf Klein Hoolhorst in Stoutenburg voor 12 jaren  jaarlijks voor ¦ 325 vd eerste 5 jaren  en ¦ 350  vd laatste 6 jaren

AT045a021          1796  28 Okt      blz 358

Huw voorwaarden  Reyer Jansen wednaar van Dirkje Jans wonende op Kouwenhoven ger W’berg.

De bruid  bezat 1/8 portie in een Erf op Ekeris

AT045a021          1796  18 Nov.    blz 378

Huw voorwaarden Hendrik Jansen meerdj wonende op Klein Hoolhorst in Stoutenburg.

(waarschijnlijk boerenknecht) en Gijsbertje Rijksen weduwe van Peter Jacobsen v Rossenberg. wonende in de Duist (zie ook akte van procuratie dato  8 April 1796   blz 422)

AT045a021          1796  31 Dec      blz 418

Barbara Hannesje Weduwe van Aart Hendrikse van ’t Hof wonende onder Stoutenburg geven te kennen dat zij bij publieke Koop condities  den 19 Jan l.l. hebben gekocht vd erven v Coevorden de Thiend grof en smal uit Groot Hoolhorst.

AT045a020          1795  2 Jan

Scheidinge erfgenamen van wijlen Cornelis Willemsen gewoond hebbende op het Erfje de Wulfhaar ger Leusden op Donkelaar.

AT045a020          1795  9 Jan                        blz 5

De Heer Aloisius Hoofd v Huisduinen  koopman in wijnen te Utrecht  verhuurt zijn Hofstede genaamd Haakhorst in Hamersveld aan Hendrik Dirksen woonende in Aschat laatst door Jacob v Asch gebruikt.

Den Hof achter den Berg, den kamer aan het huis en duivenhok niet inbegrepen. 6 jaren  pacht jaarlijks  ¦ 340  toepacht schepel weit  en 2 hoenders  lasten gedeeltelijk voor den verhuurder

AT045a020          1795  10 Jan       9

Arrisje Teunis wed v  Jacob Geurtsen wonende in Stoutenburg verkoopt aan Baron P L  Heilmann van Stoutenburg het Erfje de Pijpenkamp groot 3 morgen  gelegen in Stoutenburg  a d Hessenweg.  koopsom  ¦ 1225,00

AT045a020          1795  29 Jan

Mej  Anna en Hubertha v Brinkensteyn stellen voogden aan over hun natelaten mind  jarige erfgenaamen.

AT045a020          1795  16 April

Isaak Scheltus van Leusden verhuurt aan Jan Jansen Groot Loevestijn ger Leusden (heetveld)  6 jaren    pacht   jaarlijks  ¦ 350

AT045a020          1795  26 Mei

De Hoog welgeb Heer Jan Gabriël  grave de Raineval  en echtg  verkopen aan Vrouw  Anne Elisabeth de Raineval echtg van den Wel Eerw Heer Jacques Renaud Boullens gewezen Predicant in de waalse gemeente te Amsterdam hun Coffie en Catoen plantage in Suriname met Gebouwen gewas enz  Slaven  en  Slavinnen  vee gereedschap enz.

AT045a020          1795   29 Mei

Mr Cornelis Karseboom verhuurt aan Hannes Willemsen  het Erf en Goed Oud Emelaar  ger Stoutenburg. 6 jaren   jaarlijks  ¦ 210  en lasten.

AT045a020          1795  29 Mei

Mr Cornelis Karseboom verhuurd ook aan Lammert Gerritsen Groot Emelaar.

6 jaren  jaarlijks ¦ 300   onderhoud vd  Hondhorster brug  samen met de buuren.

AT045a020          1795  5 Juni

Bevestiging Scheidinge; Mees Jansen v Ravensloot (weduwnaar van Jannetje Gerritse, eerder gehuwd met wijlen Gerrit Rijkse) woonende op de Bieshaar in Leusden.

Hannes Termaten gehuwd met Neeltje Rijksen van te voren weduwe van Hannes Jansen Ravensloot Neeltje Rijksen wonende op het Erf Sniddelaar ger Leusden en Cornelis Jansen Ravensloot wonende op het Erf Vrijhoef in Leusbroek

Aan Gerrit en Neeltje Rijksen behoorden gemeenschappelijk het Erf Sniddelaar. en aan Mees, Hannes, en Cornelis Jansen Ravensloot het Erf de Bieshaar.

Neeltjes Rijksen het Erf  Sniddelaar en Mees Jansen Ravensloot de Bieshaar.

AT045a020          1795  10 Juni     blz 99

akte v Uitkoop tussen Hubert Jacobsen (v Beek getekend) wonende in A’foort en Hannes v Beek wonende a h eerste hek vd Heiligenberg.  als erfgenamen van Frans Wolleswinkel  overl  in 1794  in ger Asschat.  omtrent en Esse- en Eiken- en Elzen bos met een laan naar de Zwarte weg.  groot  2 ½ morgen  onder Stoutenburg.  genaamd Geelkop. (zie ook 12e Maart 1794 voor not Cornelis Suyck.)

AT045a020          1795  12 Juni

Frans Voskuylen op Voskuilen en Cornelis Hendriksen v Voskuilen op Klein Vlastuin, woonachtig onder W ‘berg huuren v h Pieters Gasthuis polderland in de Slaag.

AT045a020          1795  19 Juni

Aanstelling tot executeur  door Hannes Willemsen (Brom) wonende op Oud Emelaar  ger  Stoutenburg.  executeur Mr Pieter Methorst.

AT045a020          1795  19 Juni

Tijs Jansen Heymen  Elders en Willem Willemsen wonende onder ger Stoutenburg  huren van Mr  Willem Methorst 4 morgen tabaksland. genaamd Nieuwenhorst. gelegen in Stoutenburg.

AT045a020          1795  29 Aug

Jacob Willemsen en Willemijntje Willems huren v Jonkh. Wilhelmus Franciscus van der Werwe van Muilwijck  een gedeelte van het Erf Schoonoort ger Hoogland.  bestaande uit Boerenhuis Berg  Schaapschot en 5 morgen land op de Eng de Soeskamp de Fluitenkamp en 3 kampjes aan de weg.   6 jaren   jaarlijks ¦ 330

AT045a020          1795  18 Sept

Elbert Teunissen woonende in Leusbroek huurt van de Regenten vd Pot 4 morgen Plaggenveld gelegen in de Staart v Leusbroek  laatst door hem gebruikt. 4 jaren  per jaar ¦ 24

AT045a020          1795  25 Sept

Heer Gijsbertsen Lagermaat woonende in Leusbroek huurt van de armen de Pot de Verbrande Hofstede gelegen in Leusbroek. anno 1673 is het huis afgebrand. inbegrepen de houtgewassen.  maar geen hout onder de 8 jaren. alreeds huurder. pachttijd  6 jaren   per jaar  ¦ 110.

AT045a020          1795 25 Sept

Cornelis Hendriksen wonende op het Erf Klein Vlastuinen ger  W’berg huurt dit Erf van de armen de Pot weer in.  reeds lange jaren gebruikt. 6 jaren   per jaar ¦ 135

AT045a020          1795  27 Sept

Procuratie op Mr Pieter Methorst door Willempje Willems wed van Hendrik Gijsbertsen wonende op Sluisdijk  ger Hoogland om al hare goederen te verkopen.

AT045a020          1795  2 Okt

Teunis Jansen woonende op Hoogland huurt van de Administrateurs van de Boedel vd Heer Mr Carel v Coevorden de Hofstede de Wolfshaar gelegen ger Hoogland reeds lange jaren gebruikt.

met 2 Campjes land genaamd de Pompemakerskamp en Blankeveen.  bereids tot eenen kamp gemaakt. pachttijd  2 jaren    jaarlijks ¦ 190

AT045a020          1795  6 Nov        blz 238

Bart Willemsen van Leyenhorst wonende op het natenoemen Erf die bekende van de Heren Regenten van het Pieters Gasthuis gehuurd en weder in pacht aangenomen te hebben het Erf de Rijst  bijgenaamt het kwade Gat onder Stoutenburg. 6 jaren  jaarlijks ¦  160.  boven het randsoen van het 1ste  jaar pachtpenningen dubbel Huis en Haarstede geld

AT045a020          1795  6 Nov        blz 242

Matthijs Willem en Jan en Aaltje Tomassen woonende op het natenoemen Erf  huren  dit  Erf genaamd den Ouden Hoef van de Administrateurs vd boedel van wijlen den Heer Dr Matthias Sas.

Reeds door hen eenige jaren gebruikt. pachttijd  8 jaren   jaarlijks ¦ 400  en lasten.

AT045a020          1795  9 Nov

Gerrit Kleinveld en Anna Knoppert echt wonende op Ekris ger W’berg benoemen tot executeur hun zoon Jaar Kleinveld mede op Ekris woonachtig

AT045a020          1795  17 Nov     blz 300

Teunis Aalbertsen woonende op het Erf en goed Rosenburg (daal) huurt dit Erf weer in van de Heeren administrateurs  van wijlen den Heer Mr Carel v Coevorden. gelegen op Hamersveld.

voor een tijd van 1 jaar  voor ¦ 245  vrijgeld

AT045a020          1795  31 Dec

Willem Gijsbertsen woonende op het Erf de Wetering onder Hoogland  huurt vd Malen 8 morgen land. 6 jaren   jaarlijks  ¦ 64

AT045a019          1794  24 Jan       blz 11

Gerrit Jansen v Voskuil  woonende op het Erf Voskuil huurt van de Regenten van de L V Capel dit Erf weer in gelegen in  ger W’berg. 12 jaren  jaarlijks  om  ¦ 150

AT045a019          1794  31 Jan

Reier Jansen woonende op het Erf Kouwenhoven huurt van regenten van ’t Convent Marienhoff weer in laatst bij hen gebruikt. 6 jaren  jaarlijks  om ¦ 240.

AT045a019          1794  21 Jan

Juffr Francine v. Borgereijen wed. v Gerrit Verschuur verhuurt aan Peter Maase het Erf en Goed  Liendert in dier voege als bij de Huurder al in gebruik is geweest.

AT045a019          1794  7 Mrt

Verhuur Erf den Ort. onder Woudenberg.

AT045a019          1794 13 Mrt

Testament Frans van Wolleswinkel  woonende onder de ger  v  Asschat bij ’t eerst hek van Heiligenberg.

AT045a019          1794  28 Mrt

Peter Jansen huurt Malen land bij Valkenhoef genaamd de witte Haar.  laats gebruikt bij Aart Gerritsen.

AT045a019          1794  11 Okt      No 25

De regenten v h  Pieters Gasthuis in Amersfoort verkopen aan de Heer Petrus Leonardus Heijlman en Vrouwe Lucia Theresia van Lilaar echtl, Heer v Stoutenburg, een hoekje grond  aan de Hessenweg  tegenover het Erf de Rijs of kwade Gat in St’burg. koopsom  ¦ 30.  inbegrepen  het onderhoud  a d  Hessenweg.  daarin gelegen.

AT045a019          1794  11 Okt      Nr 26

Overeenkomst tussen de regenten vd Poth en den Heer Heijlman van Stoutenburg om eene gracht gegraven om het Goed Stoutenburg. langs de gracht gelegen eene hoek bouwland behorende aan St’burg en voorts eenig land behorende aan het Erf den tweede Koedijk, voorn  armen vd Pot  comperende. contractant wil er en wal of cingel om heen hebben. ruilen eenig land.

AT045a019          1794  30 April   30

Testament van Jan Fransen, bejaard en ongehuwd wonende in Hamersveld benoemt tot universele erfgenaam Gerrit Cornelis Berg mede woonachtig in Hamersveld

AT045a019          1794  13 Juni     40

Cornelis Jansen woonende op het Erf Groot Hagenauw. gelegen in Asschat huurt dit Erf weer in van den Heer. Mr Pieter Methorst (schout v Isselt). 6 jaren  jaarlijks om ¦ 150,  10  hoenders, 1/8 boter

Het land dat in 1781 met tabak beplant is geweest en de tabaksschuur houd den verhuurder aan zich om het met bos te beplanten. en nog een morgen land aan het paardenveld. Ook  de helft vd appelen en al het brandhout dat den Heer verhuurden gebruikt aan zijn huis te bezorgen.

AT045a019          1794  4 Sept 

Verhuur 2 morgen land gelegen in ’t voorgenaamde Hondsgat buiten de Kleine Koppelpoort.

AT045a019          1794  19 Sept    58

Jan Geurtsen Ruytenbeek wonende op het Erf de Ruif in Stoutenburg huurt v h Convent v St Agatha  de Bussecamp  van het Erf Groot Hondhorst. door den huurder en diens moeder thans gebruikt.

6 jaren.   jaarlijks ¦ 55

AT045a019          1794  29 Sept    59 blz 194

Willem Willemsen wonende in de Oude Gort in Stoutenburg huurt vh Convent v St Agatha land gelegen op Gr Hondhorst genaamd de breede camp, laats door den huurder en diens vader gebruikt.

6 jaren    jaarlijks ¦ 50

AT045a019          1794  3 Okt        62

Hendruik Petersen Steenbeek wonende op het Erf Onstede huurt van het Convent v St  Agatha het huis Hof en hofstede met een gedeelte van de landerijen al door den huurder gebruikt 

6 jaren    jaarlijks  ¦ 85.

AT045a019          1794  10 Okt      blz 205

Arien Gerritsen huurt het erf Engendaal van Antony en Juffr Margaretha Methorst. niet inbegrepen  het herenhuis en kamertje  benevens de Enterije. 10 jaren  jaarlijks ¦ 200

AT045a018          1794 11 Nov      73 blz 279

Teunis Teunissen wonende op het Erf Middel Ronselaar gelegen op oud Voskuylen onder Woudenberg.  oostwaart het Erf Kouwenhoven, westwaart Klein Ronselaar,  zuidwaarts  de Conventen te Amersfoort en noordwaarts de Kouwenhovense campen..

thinsplichtig a d Huize v Amerongen.                                                                                          

Hij had dit Erf samen voor ieder de helft met de Armen van de Poth in Amersfoort. in deze akte word overeengekomen en toebedeeld de andere helft waar hij voor moet betalen ¦ 1550-   met de kosten van scheidinge.

AT045a019          1794  19 Dec

Scheiding fam Willigenburg . .  aan Gijsbert van Willigenburg de Huizinge genaamd  den Ouden Brand onder Hoogland

AT045a019          1794  27 Dec      nr 81 blz 249

akte v Scheiding.  i v m.  overl van Juffr Francine van Borgeryen. weduw van den Heer Gerrit Verschuur. 

Aan Reiniertje Verschuur huisvrouw van Jan Huisteen 3 stukken land genaamd de Zeeuwse Eng,  Gijsenkamp en de Heetkamp  gelegen op de Koop onder Hoogland voor de succesie  ¦ 3800—

Aan Evert Verschuur het Erf en Goed Liendert. onder Hoogland groot 41 ½ morgen. Huisinge Boeren huisinge. schuur enz. ook het geheel steegje loopende langs de Molshoop tot aan de liendertseweg.

Item 3 kampen land genaamd de Bloemendaaltjes groot 3 morgen gelegen tussen het voornoemde Erf en het Potsbos.

Item 3 danmaten Hooi en weiland in de Duist

Alles in dien voege als het door Peter Maassen gebruikt en bewoond, voor succesie  ¦ 12.700.

aan Juffr Elisabeth Verschuur toegescheiden een hoek tabaksland groot vijf vierendeels morgen. de Molshoop genaamd. voor succesie  ¦ 1900.

AT045a018          1793  6 Febr

Vrouwe Judith Magdalena Harderwijk  wed vd Heer Lauwrens Tesemaker, in leven raad en schepen v A’foort. Nieuwe verley brief  omtrent een Hofstede in het Leusderbroek ger  Leusden cs.

AT045a018          1793  22 Febr

Aart Hendrikse wonende op de Capel v Isselt huurt deze huizinge weer in.

AT045a018          1793  22 Febr

Arnoldus Albertsen woonende op Groot Agteveld huurt 18 Danm land en de polder de Haar vd. regenten vh Pieters Gasthuis.

AT045a018          1793 8 Okt

Peter Jansen woonende in Hamersveld huurt van ’t Convent Marienhof 4  danm land in de Burgermaten ger Hoogland. 4 jaren  ¦ 26   sjaars

AT045a018          1793  11 Mrt

Dirk Saaren vd Wetering huurt van de Armen de Poth het Erf Klein Landaas onder W’berg

Al lange jaren huurder. 6 jaren  ¦ 170 sjaars en toepacht

AT045a018          1793  22 Mrt      No 45    blz 145                         

Willem Evertsen woonende op het Erf en Goed Gasthuis-Daatselaar in Stoutenburg, huurt dit Erf weer in van het Pieters en Blokland Gasthuis al verscheidene jaren door hem gebruikt. huurtijd 6 jaren  jaarlijks  ¦ 236  en lasten. Reeds gehuurd den 2e  September 1763  voor Anthonie Methorst.

AT045a018          1793  5 April

Mees Thysen Brouwer woonende op Klein Hagenauw ger Aschat huurt dit Erf weer in van Mr Willem Methorst. 12 jaren   jaarlijks  ¦ 220.    

AT045a018          1793  26 April

Michiel Petersen Dijkman geeft een hoekje grond  groot 40 roeden aan Erfpacht uit aan Hermanus vd Hengel, bijde wonende in Soest. gelegen aan de Soester Eng  tussen het voetpad en de overweg  naast de kweekerij van Gerrit Hak.

AT045a018          1793  17 Mei

Huwelijkse voorwaarden Jacob Gijsbertsen v Asch meerdj woonende op Doresteijn en Willempje Gerrits. mindj wonende op het Scham in Stoutenburg geassisteerd door haar vader Gerrit Jansen mede aldaar woonachtig. getekend  Jacob Gijsbertsen van Asch.     

AT045a018          1793  8 Juni

Boedelscheiding; Op het Erf de Koedijk in dezer stads vrijheid is overlden Kors Harmsen nalatende Dirkje Hendriksen.  en 3 meerderjarige kinderen. Evertje, Korsen gehuwd met Simon Rutten wonende op Corler.

AT045a018          1793  1 Juli

Hendrik Peelen wonende op de Kortenijp en zijn huisvrouw Maria Hendriks  verkopen aan de  Heer Heylman van Stoutenburg een zeker Erf en Goed. (de Kortenijp niet apart bij vermeld).

groot 40 morgen vrij allodiaal goed. koopsom ¦ 3125. .  vrij geld vd verkoper Compareerde med Jan Evertse. wonende te Barneveld die nog recht had op een rietveld en bosje. doet hier van afstand, en is den Heer van Stoutenburg eigenaar van de Kortenijp

AT045a018          1793  2 Juli

Willem de Kruyf wonende op het Erf Ekris ger W’berg akte van Cessie

AT045a018          1793  9 Juli

Jacob Evertse Kok  wonende in Zevenhuizen huurt vd  Malen de Hoogen Malen eng tegen over het Erf Valkenhoef te Hoogland.6 jaren   ¦ 36 jaarlijks.

AT045a018          1793  12 Juli

Wouter Theunissen huurt de Hof en Hofstede genaamd de Bloemheuvel gelegen in Soest a d Berg

12 jaren a ¦ 128  ook word verhuurd den Oude Hofstede  gelegen dito 12 jaar   a  ¦ 100

AT045a018          12 Juli

Evert Helmerden wonende op Valkenshoef ger Hoogland huurt Male land. 6 jaren  a ¦ 135

AT045a018          27 Juli

Tijmen Bransen wonende in Schuilenburg huurt de Beekvierel vd L V Capel.

AT045a018          1793  30 Juli

De regenten vd Poth verkopen het Erf Ekris onder Woudenberg in huure bij Willem de Kruif tot 1794.

koper  Willem v Rhenen voor ¦ 2060 – –

AT045a018          1793 2 Aug

Rijk Cornelissen van Schaik huurt weder in van het Pieters Gasthuis het Erf en Goed de Krommestaart  In Leusbroek mitsgaders het land genaamd Craanenhoef  W’Berg ? door hem reeds lange jaren gebruikt. 6 jaren  jaarlijks ¦ 195  en lasten.

AT045a018          9 Aug

Arien vd Haar wonende op Voskuylen ger W’berg huurt vh Convent van St Agatha de halve Hoef op Voskuylen door huurder reeds gebruikt. 6 jaren   a ¦ 40

AT045a018          9 Aug

Arien vd Haar huurt van St Barbara ook weer in het Erf waar hij op woont op Voskuylen.

6 jaren   sjaars  ¦ 140

AT045a018          30 Aug

Jan Rijersen wonende onder Stoutenburg huurt van  t Convent v St Agatha de Keuterstede van het Erf Groot Honthorst daar zijn huis op staat en 1 ½ morgen Plaggenveld gelegen a d Ruiversteeg.

6 jaren   sjaars ¦ 21

AT045a018          20 Sept

Verhuur Klein Dashorst van St Agatha gelegen ger Renswoude.

AT045a018          21 Sept

Arien Thyssen woonende op het Erfje Beekhoven huurt van de Heer Anthony Methorst en Christina v Deventer  vd een helft en Jan Staal Jacobszoon vd ander helft dit Erfje weer in reeds door hem gebruikt. 6 jaren   sjaars  ¦ 60.

AT045a018          1793   5 Okt

Verkoop van twee percelen vaste goederen van de kinderen erfgenamen van hun vader de Heer Maximilaan Ivoy oud raad in de vroedschap v Utrecht.

I  Een yken bos in Amersfoort zuidwaarts de diefweg  noordwaarts de Utrechtse weg

II  Een perceel land met bos en Houtgewassen te samen groot volgens gerechtelijk transport omtrent 8 morgen zijnde Thienderij gelegen in de buurtschap Hamersveld  oostzijde de (Modder?) of de Alandsebeek. westzijde Jan Jansen Hokbergen of Jan Jansen Langebeek zuidzijde  denzelfven.  Noordzijde Mejf Geertruide Clara v Halteren en den Heer v Stoutenburg. gebruikt wordende bij de wed. Cornelis Jacobsen v Asch en haar zoon Jacob v Asch   voor ¦ 80

gekocht door Jacob v Asch voor ¦ 1360. borgen Abraham v Asch en Evert Stuivenberg.

No 146  blz 449

Staat en inventaris vd boedel van wijle Vrouwe Helena van Braam  wed v d  Heer Anthony Paradijs.

overl 17 Jan  1793. waaronder een groote bibliotheek.

AT045a018          13 Nov.

Cornelis Jansen Schothorst wonende aan de Eng ger Stoutenburg huurt de Prinsenmorgen gelegen ad Hoge weg. 2 jaren sjaars  ¦ 95

AT045a018          1793  22 Nov

Willem Jansen woonende op het Erf Calveen ger Hoogland  huurt vd  L V Capelle dit Erf weer in .   door hem reeds eenige jaren gebruikt. 6 jaren   jaarlijks ¦ 180

AT045a018          2 Dec.

Boedelscheiding en toedeeling aan de kinderen van Luitje Gijsbertse Schouten nu overleden weduwe van Gijsbert Petersen Hilhorst  te Soest

AT045a018          6 Dec.

Willem Gijsbertsen  woonende op het Erf de Wetering  ger  Hoogland huurt dit Erf weer in van de Heer Mr Joan Geelvink heer v Castricum. 6 jaren   jaarlijks ¦ 260

AT045a018          20 Dec

Gerrit Jansen meerdj in Leusbroek huurt vd Poth 6 morgen 195 roeden Plaggeveld in Leusden.

door zijn ouders lange jaren gebruikt. 6 jaren    ¦ 46

AT045a018          1793  27 Dec

Den Heer Jan Guiliam Temminck wonende onder Emicklaar verkoopt aan Teunis Hannesse  Voskuilen

woonende in Hamersveld,  het Erf en Goed Ruitenbeek ger Leusden cs, wordt gebruikt door Jan Jansen. Leenroerig  aan de Heeren Staten dezer Provincie  mitsgaders pandjesgeld  3 gulden aan hondecoorn, 3 schepel rogge  en onder houd de Brug over de beek.

koopsom  ¦ 9999  en 18 stuivers. betaald ¦ 6000  rest aan Hypotheek in gelaten.

AT045a018          1793  28 Dec

Cornelis Jansen woonend in Asschat op Groot Hagenouw huurt van het Pieters Gasthuis 6 danmaten weiland bij de steenen duiker in het hek v d slaagse weg  ger. Hoogland. 4 jaren  a ¦ 70

AT045a017          1792  6 Jan

Jan Hendriksen Kuyer en Aart Maanen huuren v het Convent v St Agatha den Groten Eng v h Erf Onstede. laats nog door hun beiden gebruikt. 6 jaren   à ¦ 80

AT045a017          1792  13 Jan

De Heer Franciscus Henricus v Raalt  Mr Zilversmit verhuurt aan Evert Claasen woonende aan Terschuur het Erf en Goed de Kopermolen in Stoutenburg ad. Beek. ook de hoek weiland over de beek in de vrijheid v A’foort. niet in begrepen het Duivenhok, de Hof langs de weg, een hoekje grond achter de boomgaard en ook het onderste kamertje aan de weg welke verhurder aan zich behoud.

6  jaren  sjaars ¦ 210.

AT045a017          1792       27 Jan   blz 41                                  

Scheiding  i v m  overl v Heiltje Willems, Heiltje is voor eenige tijd overl in Bunschoten, echtg van Willem Hartman die wederom een 2e huwelijk sluit. nagelaten kinderen, Willem, Johanna, Jan en Maria.  Willem Harman thans wonende onder Isselt.  Oom en voogd Florus Harman timmerman onder Emiklaar  en Aart Gerritse in Zevenhuizen.

AT045a017          1792  20 Jan

Testament Hendrik Helmertsen vd Heisteeg wonende onder ger Emiclaar, inwonend bij Hendrik Thysen en Rijkje Willems echt.

AT045a017          1792       30 Jan

Huw voorwaarden Willem Hartman en Geertrui Elberts.

Inbreng Bruidegom  Hof en Hofstede gelegen bij Bunschoten  V  18 danmaten  65 roeden

Bruid ¦ 1400                                                                    

AT045a017          1792       10 febr

Aart Tolboom wonende in Hoevelaken huurt 1 morgen tabaksland van de Bombazijden werkersgilde

AT045a017          10 februari

Willem Meessen en Aart van Maanen armmeesters van Hoogland en Emeclaar geven in Erfpacht uit aan Hendrik Hegman en Hof en Hofstede in het nieuwe land belend ten oosten de Armen de Poth zuiden de Nieuwlandseweg westen de armen v h Hoogeland  noorden Wed Hendrik Musman

Erfpacht ¦ 30 per jaar.

AT045a017          1792       9 Maart               blz 115

Gijsbert Wulphersum van Meerveld wonende op het Erf de 2e koedijk onder ger Stoutenburg  huurt dit Erf weer in vd armen de Poth, ¦ 200  jaarlijks en 4 hoenders  6 jaren

AT045a017          1792       9 Maart  119

Claes Aartsen wonende op de 1e koedijk ook genaamd Arragons hof huurt dit Erf van de armen de Poth met de viertel land genaamd Hoogbrug.  zoodanig als het door zijn vader Aart Claasen lange jaren is gebruikt. 6 jaren  jaarlijks ¦ 430

AT045a017          1792       16 Maart

Rijk Rijksen wonende op Harreveld huurt dit Erf vd Lieve Vrouwe Capel zoodanig als het door zijn vader sedert den jare 1745 is gebruikt. 6 jaren  jaarlijks  ¦ 275  boven het randsoen van het eerste jaar en pachthoenderen

AT045a017          1792  18 Mei     157

Boedelscheiding: Erfgenamen de kinderen van Bart Lammertse Post, Jan en Huig (Cornelis overl).

Huig Barten Post wonende op Calveen toegescheiden Have en vee koorn  huisraad enz.

AT045a017          1792       1 Juni    13 Juni herroepen

Testament Mejjufr Anna Sas meerdj  ongeh. woonende op het goed den Ouden Hove ger. Emeclaar.

AT045a017          1792  5 Juni

Mr Gerard v Bemmel raad dezer stad verhuurt aan Huig Barten Post het erf en Goed Calveen ger Hoogland  Emeclaar door zijn vader Barth Lammertsen Post lange jaren gebruikt.

niet inbegrepen de Heere Huizinge of kamer met het plein vd deur, het hofje naast die kamer het gedeelte vd Boomgaard thans met eikenhout bepoot noch het eilandje binnen de vijver met het dijkje daarbuiten om en het sterrebos daarvoor gelegen al het welk den Heer verhuurder aan zich behoudt. pachttijd  4 jaren    1ste jaar ¦ 300  dan ¦ 350  4rendel boter

AT045a017          1792  22 Juni

Gerrit Jansen Epskamp verhuurt aan Jan Jansen wonende op Bosserdijk (ger Hoogland) 9 danm Polderland   6 jaren   sjaars ¦ 66

AT045a017          1792  13 Juni  Foto copie

Boedelscheiding Teunis Teunissen en zijn kinderen, Teunis en Anna, gehuwd geweest met Maria Schouten op Klein Capel.

AT045a017          1792  18 Juli

Aart Gerritsen wonende in Zevenhuizen huurt  vd  Male de grote lage male eng. 6 jaren  ¦ 140.

AT045a017          1792       15 Aug.

Evert Rijksen woonende in Zevenhuizen huurt vd Male de Haarkamp  gr 1 morgen 488 roeden

6 jaar   ¦ 70 sjr

AT045a017          1792       24 Aug

Mr Pieter Methorst verhuurd aan Gerrit Jordense v Beek rietdekker in Stoutenburg 3 hoeken land  gelegen op het Erf groot Hagenouw ger Aschat loopende de eene hoek langs  de laan een daaraan volgende en een hoek England alles tabaksland uitgezonderd een hoekje land leggende op 1 danmaat tans met eiken en berken bepoot. voorh  het schuurhuisje  en gedeelte vd schuur

12 jaren   sjaars  ¦ 275

AT045a017          1792       24 Aug

Jan Teunissen woonende op Weerhorst ger Hoogland verhuurt aan Evert Willemsen een Hofstede en land aan de Heisteeg bij de laan v Calveen zodanig hetzelfde gebruikt word door Jan Hegman 

6 jaren  ¦ 149  sjaars

AT045a017          1792       21 Sept

 Hannes Peterse vd Bremer wonende te Soest huurt van het Convent v St Jan voor de eene helft en van de reg vd armen vd Poth voor de andere helft  Het Erf en Goed Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg  tans door Hendrik Teunisse word gebruikt 6 jaren   ¦ 475 sjaars

AT045a017          1792       29 Sept

Harmen Corse huurt van Convent St Agatha het Erf Hilhorst met landerijen gelegen in A’foort  reeds door zijn moeder gebruikt. 6 jaren   ¦ 320  sjaars

AT045a017          1792       1792  4 Okt

Willem Gijsbertsen woonende op ’t Erf de Wetering  huurt 3 ½  morgen land vd Malen (ger Hoogland) 6 jaren  ¦ 36 sjaars

AT045a017          1792       5 Okt

Thys Gerritsen woonende in Hamersveld huurt van Mejf Johanna v Veersen polder land in de Slaag.

AT045a017          1792       12 Okt blz 209

Scheiding  i v m  huwelijk Hendrik Petersen Steenbeek woonende op het Erf Onstede ger Hoogland en zijn mindjarige zoon Peter Hendrikse Steenbeek.

AT045a017          1792       7 Nov

Jannetje Teunisse vd voort, Wed van Wessel van Uppel huurt van Jonkh W F van de Merwe van Muylwijk een hoek land genaamd de Kalverkamp  gelegen a d westzijde van de allee van Schoonoord  ger Hoogland. 6 jaren   ¦ 50 sjaars

AT045a017          1792       9 Nov

Aris Rijksen v Voskuylen wonende op het erf en Goed de Bieshaar ger Hoogland door hem reeds gebruikt huurt dit erf weer in van ’t Convent van St Barbara. 6 jaren.  jaarljks voor ¦ 140.

AT045a017          1792       9 Nov.

Aris Rijksen v Voskuylen huurt ook van Convent St Agatha de Strijp vh Erf Onstede:  6 jaren   jaarlijks ¦ 50

AT045a017          1792       9 Nov.

Evert Rijks Hoefsloot wonende ger Zevenhuizen huurt weer in de 29 Danmaten lands Huis en Hofstede gelegen Zevenhuizen v h Convent v St Agatha. 6 jaren   ¦ 250 sjaars.

AT045a017          1792  27 Nov.

Willemijntje wouters, Wed v Jan Gerritsen  woonende in Leusbroek verhuurt aan Hendrik Hijmense Haan  een Huizinge Hof en Hofstede  met de landerijen gelegen in Leusbroek thans gebruikt wordende door Dirk Wouterse. 6 jaren  ¦ 140 sjaars

AT045a017          1792       7 Dec.

Thomas Wantenaar wonende op ’t Erf  ’t Langehuis ger Soest huurt dit Erf weer in van het Convent Mariënhof met nog enige kampen land. 6 jaren.  ¦ 600 sjaars.

AT045a017          1792       21 Dec   359

Hermen Gerritsen wonende op Groot Zandbrink ger Leusden cs Buurtschap Snorrenhoef huurt van ’t Convent St Agatha. 6 danm  373 roeden  polderland in de Slaag. 4 jaren  ¦ 46 sjaars

AT045a017          1792       28 Dec

Arien vd Haar wonende onder Woudenberg op Voskuylen huurt 6 danm polderland van de Armen de Poth in de Slaag. 4 jaren ¦ 70 sj.

AT045a016          1791  14 Jan

Willem Michelsen wonende op het Erf en Goed de Hoef met het land genaamd  Bijlenhoef huurt dit Erf weer in van het St Pieters Gasthuis ger Emicklaar. 6 jaren   ¦ 360  sjaars.

AT045a016          19 Jan

Verhuur vd Molenhoekskampen bij de Koop ger Hoogland  door  ’t Convent v St Barbara.

AT045a016          8 April   75

Verhuur v h Erf en Goed Vlastuynen door ’t Convent Marienhof aan Jan Gijsbertse Pater ger Donkelaar. 6 jaren  ¦ 224  sjaars   al door huurder gebruikt.

AT045a016          1791  akte 22 Okt            blz 81

’t Zwarte Land gelegen bij de Groensteeg  11 morgen tabaksland eign Jan vd Posthooren.

AT045a016          1791  30 April

Bestek en Conditiën waarna de Heren Superintendanten van de Mans en Vrouwe Conventen alhier c.s. op heden hebben aanbesteed het dichtmaken van de gaten in en reparatie van de Eemdijk in vier bestedingen te samen voor de somme van ¦ 7380.

AT045a016          1791  13 Mei     120

Huw voorwaarden: Wilhelmus Antonisjes v Loghenstein,  geassisteerd door zijn moeder Anna Rutgers de Beer (vader inocent en absent) en Annetje Jansen Kok  bijgestaan door haar vader Jan Jansen Kok  onder ger  Soest.  zie ok 3 juni  1791  blz 140

AT045a016          1791  20 Mei

Verhuur door Mejuffr Aleida de Bruin wed van Not Anthonie v Veersen en zeker Erf en Goed Huis en Hof en aanhorige landerijen gelegen in de Hoef ger Emiclaar aan Maria Geurtsen Schimmel wed van Reyer Barten en Gerrit Reyerse.  niet inbegrepen 2 a 4 morgen v h Buitenveld  welke huurderesse met hout beplanten zal.

AT045a016          1791  17 Juni

Verhuur van het Erf en Goed Brinkenstein gelegen in de ger v Asschat door Anthony v Brinkenstein  schepen dezer stad, aan Jan Jacobsen en Niesje Ariens echt in dier voegen als den huurder al verscheidene jaren hebben gebruikt. 6 jaren   ¦ 155  vrij geld   + 10 jonge hoenders

AT045a016          1791  8 July

In akte v Procuratie ’t Gein tegen over de steeg vd Zielhorst ger Hoogland verkocht  27 /28 Dec 1791.

AT045a016          1791  15 Juli

Huw voorwaarden: Herman Beyer meerdj en Jannetje Hendriksen de Wit (wed v Peter Claasen Wyntjes (zie scheiding akte No 55 8 Juli) beide woonende te Stoutenburg

Inbreng Bruidegom  Timmermansgereedschap en ¦  200

      “       Bruid een Huizing Erf  en ½  morgen land ad. weg naar de Zwarte Steeg, omtrent ’t Erf  ’t Vliet.

AT045a016          1791  26 Aug

Thys Cornelissen wonende op het Erf Klein Middelaar ger Stoutenburg huurt deze Hofstede weer in voor 6 jaren  vh  Convent  St Agatha. pacht jaarlijks  ¦ 120.

AT045a016          1791  9 sept       218

Aalt Jacobsen v Putten wonende op Groot Hondhorst ger Stoutenburg huurt v ’t Convent v St Agatha het land genaamd het wilde land voor 6 jaren al door hem gebruikt pacht sjaar  ¦ 65

AT045a016          1791  16 Sept

Huurcedulle:Hendrik Gijsbertsen wonende op Sluisdijk  huurt vde  Armen de Poth 11 danm in de Slaag.

AT045a016          1791  16 Sept

Huurcedulle:Evert Woutersen op Middel Achteveld huurt vd  A de Poth 6 danm. land in de haar ad Bisschopsweg (vorige huurder Jan Evertsen) 4 jaar

AT045a016          1791  16 Sept

Huurcedulle: Elbert Teunissen  wonende in Leusbroek huurt vd Armen de Poth  4 morgen land met plaggenveld in de Staart van Leusbroek  4 j  ¦ 24 sjaars

AT045a016          1791  23 Sept

Huurcedulle:Jan Evertsen wonende in de Duist huurt v het Convent v St Agatha de 23 danm met Hofstede gelegen in de Duist.  6 jaren   ¦ 150 sjaars

AT045a016          1791  1791  23 Sept

Huurcedulle:Jan van Huisteen verhuurt aan Jan Hendriksen en Geurtje Frederiks echtl,  het Erf en Goed de Klapmuts  reeds wonende op dit Erf ger  Emiclaar.

 6 jaren  ¦ 170  sjaars  toepacht  2 schepel weit  ¼  vierendeel boter.

AT045a016          1791  25 Okt  288

Teunis Teunissen wonende op het na te noemen erf huurt vd Regenten van de Armen de Poth de helft van het Erf en goed Klein Ronselaar.  waarvan de weder helf aan hem huurder competeerd

6 jaren.  ¦ 60 sjaars.

AT045a016          1791  28 Okt

Jan Gerritsen wonende op het Erf en Goed de Grift ger Leusden huurt dit Erf weer in van Heer Anthony Methorst, Mejuf  Christina van Deventer meerdj  ongeh voor de eene helft en Jan Staal-Jacobse koopman alhier voor de andere helft. 10 jaren.  ¦ 210  sjaars

AT045a016          1791  10 Nov     314

Huw voorwaarden: Aart Thomasssen Wantenaar meerdj j  bijgestaan door zijn vader Thomas Willemsen Wantenaar  en Maria Petersen v Doorn meerdj  bijgestaan door haar moeder, Geertje Gijsbertse wed van Peter Evertse v Doorn.  ger Soest.

AT045a016          1791  11 Nov

Hendrik Willemsen wonende op de Lange rijst  ger Hoogland huurt vd Reg v h Burgerweeshuis  6 danm  polderland  8 jaren  ¦ 50  sj.

AT045a016          1791  25 Nov.

Gerritje Thyssen wed v Cornelis Jansen wonende op het Erf en Goed Dashorst  onder ger Woudenberg huurt dit Erf weer in van ’t Convent v Marienhof. 6 jaren.  ¦  200  sjaars

AT045a016          1791  9 Dec        302

Teunis Petersen Kuyer wonende op het Erf en Goed Bloemberg aan de Eemdijk huurt dit Erf weer in vh Convent v Marienhof. 6 jaren  ¦ 700  sjaars   betalen in zilver of goeden reyders.

AT045a016          1791  28 Dec

Jan Elbertsen  en Antje Teunis kopen vd regenten vd Armen de Poth  een zeker Erf en Goed gelegen in Overzeldert ger Hoogland

AT045a016          1791  30 Dec

Procuratie Anna en Hubertha v Bunschoten. i v als eenige erfgenamen van Wel Ed Gest Heer Anthony v Brinkenstein.

AT045a015          1790  5 Febr

Johannes Staal wonende onder ger Soest huurt het Erf Engendaal van den Heer Anthonie Methorst.  6  jaren  ¦ 225 sjaars

AT045a015          1790  12 Febr    55

Mees Gijsbertsen Lagermaath  wonende in Leusbroek huurt weder in van de reg  de Armen de Poth De Verbrande Hofstede in Leusbroek daar anno 1673  ’t Huis is afgebrandt. 6 jaren   ¦ 110   sjaars

AT045a015          1790  27 Febr

De Heer Fransciscus Hendrikus van Raalt  Mr Zilversmit verhuurt Het Erf en Goed de Kopermolen, ger Stoutenburg ad beek met weiland over de beek aan Jacob Teunissen wonende binnen de stad

niet inbegrepen het Duifhok, de hof langs de weg en het onderste kamertje aan de weg, moet ook het plein voor de deur ordentelijk schoonhouden en geen vee  op de lanen of stegen vd. Erf mogen weiden. 6 jaren  ¦ 210  jaarlijks

verder  de huurder zal niet meer dan twee slapers mogen logeren en geen schade mogen aanbrengen aan de heggen door het hangen v wasgoed als anders.

AT045a015          1790  5 Mrt

Evert Petersen v Doorn wonende te Eemnes Buiten huurt van Mejuf  Sophia v Brinkenstein, Wed van Jan Gijsbert Methorst de Hofstede Klein Wijnbergen onder Asschat, strekkende vd  Aschatter weg  tot aan de Moorsterbeek voor  6 jaren  ¦ 130  jaarlijks en 10 jonge hoenders

AT045a015          1790  12 Maart 95

Verhuur het Erf en Goed Overeem in Renswoude door de reg Armen vd Poth.

AT045a015          1790  19 Mrt`107

De regenten v ’t Convent St Agatha  verhuren een zeker Erf en Goed in Leusbroek aan Willemein Wouterse  Wed van Jan Gerritse wonende in de buurt Hamersveld. 6 jaren  ¦ 185  jaarlijks

AT045a015          1790  19 Mrt

Wouter Teunissen vd Burgwal wonende op Amendijk ger Hoogland Emiclaar huurt v de St Joris  10 Danm polder land in nederzeldert.  6 jaren    ¦  90  sjaars.

AT045a015          1790  22 Mrt

Scheidinge van het Erf en Goed  Birkhoven tussen de Fam Methorst.  komt in bezit en toegescheiden aan Mejuf Alyde Anne v Methorst en Heer Gijsbert Gerrit Methorst.

AT045a015          1790  9 April

Barth Willemse Leyenhorst wonende op het Erf en Goed de Rijst  of het kwade Gat ger Stoutenburg.    heeft dit Erf weder ingehuurd van de reg v h Pieter en Bloklands Gasthuis. 6 jaren  ¦ 160   jaarlijks

AT045a015          1790  21 Mei

Cornelis Hendriksen huurt wederom in het Erf en Goed Kleyn Vlastuinen  ger  W’berg.

van de reg  Armen de Poth. 6 jaren  ¦ 135   en 6 jonge hoenders jaarlijks

AT045a015          1790  4 Juni

Cornelis Jansen wonende  in Asschat op het Erf en Goed Hagenauw huurt 6 danmaten polderland.  van het Pieter Gasthuis in de Slaag door Wouter Sanders gebruikt  geweest. 4 jaren  ¦ 72  jaarlijks

AT045a015          1790  1790  8 Juni

Gerritje Stevens, Wed v Willem Gerritsen Otterlo woonende thans te Nijkerk heeft verkocht aan Monsr Hendrik van Hoolhorst Tabaksplanter in A’foort een Huizinge Hof en Hofstede gelegen aan de Barnevelderweg  genaamd Orkanje ger Stoutenburg.  ten oosten de Meent ten westen de weg ten Noorden Gerrit Cornelissen en ten zuiden Goosen Cornelissen.  vrij van lasten plichten en uitgangen.

koopsom  ¦ 550  vrij geld. zie ook akte van scheidinge 8 Juni 1790

AT045a015          1790  10 Juni

Testament Franciscus Hendrikus v Raalt  Mr Zilversmit. Legateert aan de armen vd RK Kerk ’t Zand  ¦ 500.  aan de RK Kerk de Elleboog  ¦ 200

Voorts mag zijn huizinge aan de langestraat en het Erf de Kopermolen niet worden verkocht tot dat zijn dochter Francisca  Christina  v Raalt getrouwd of mundig zal zijn. Voogde over haar benoemd hij  Evert v Grootwede  koopman te  A’dam, Evert Stuivenberg veerschipper op A’dam

AT045a015          1790  18 Jun

Jan Petersen Hilhorst benoemd voogden over zijn mindj  kind zoon i v m overlijden van zijn vrouw Maria de Beer,  Hendrikus de Beer Grvader en Gijsbert Petersen Hilhorst oom. 

zie ook  25 Juni 1790  Fal  62  scheidinge en 2 Juli  2e Huw

AT045a015          1790  21 Juni

Testament: Cornelis Gijsbertsen vd Pol wonende op ten einde van Leusbroek, echtg Aaltje Willems

get   Arien Teunissen en Hendrik Jansen.

AT045a015          1790  1790  9 Juli

Aris Brantsen v Ginkel wonende op Droffelaar ger Leusden huurt van ’t Convent Marienhof het Erf en Goed Ronselaar gelegen onder ger  W’berg vorige huurder Teunis Huurdeman, 6 jaren  ¦ 320  sjaars

AT045a015          1790  16 Aug

Testament van Mr Willem Methorst en vrouwe Sara Elisabeth van Spelt  (Huw  voorw  4 Jan  1747)  5 zonen en 2 dochters van de oudste dochter Johanna Methorst het recht en keuze om voor ¦  9000  over te nemen het Erf en Hofstede  Klein Hagenau.  (ger Aschat)

Dit testament den 17 April  1820 aan de Griffier vd  rechtbank geexetiteert.

AT045a015          1790  30 Aug

Willem Hendriksen wonende in de Oude Gort ger Stoutenburg huurt van ‘Convent van St Agatha het Engetje langs de B’veldseweg van ’t Erf Hondhorst. 6 jaren  sjaars  ¦38

dito ook de 4 morgen over de weg van het Erf Honthorst  genaamd het Bosland  ¦ 62 sjaars

AT045a015          1790  30 Aug

Willem Hendriksen huurt ook het Erf van ouds genaamd de Eng al door hem gebruikt. 6 jaren  ¦ 110  sjaars. dito plaggenveld zijnde een gedeelte van de meent van ’t Erf Hondhorst  gelegen bij de Gort

¦ 8 sjaars.

AT045a015          1790  8 Okt

Convent v St Agatha verhuurt de 4 morgen 406 roeden Bouwland gelegen in de Winkel ger Hoogland of  Emiclaar.

AT045a015          1790  22 Okt

Boedelscheiding. Reintje seger v Estveld wed van Jan Dirksen Klarenbeek.  5 kinderen  Hendrik ongeh wonende t Eemnes, Evertje geh. met Frans Schut wonende in Stoutenburg,  Jozef en Willem ongeh  Zeger. Zeger zal hebben en behouden en toegescheiden het Erf en Hofstede omtrent 5 morgen genaamd de 2e kopermolen gelegen bij Emelaar ger Stoutenburg. ten oosten de prov Gelderland en Zuiden de flierbeek ten Westen ’t Erf de Kortennijp ten noorden den Hofstede Klein Vincelaar.  thans  vrij allodiaal goed.  voor de som van ¦  1000.

AT045a015          1790  12 Nov

Hendrik Willemsen wonende op de Logt aan de Nijkerkerweg huurt van ’t Convent v St Barbara  7 ½ danm   polderland  in de Slaag.

AT045a015          1790  29 Nov

Jacob vd Haar wonende in Leusbroek  huurt v Convent van St Agatha de 7 ½  danmaat in de Slaag weer in. 4 jaren  jaarlijks ¦ 86

AT045a015          1790  24 Nov

Testament van Mejuffr Anna Maria v Brinkensteyn  meerdj ongehuwd

dito van Mej Hubertha v Brinkensteyn

AT045a015          1790  14 Dec

Verhuur van ’t Veentje in Leusden bij Ooivaarshorst.

AT045a015          1790  28 Dec

Verkoop van vaste goederen waaronder 2 ½  morgen zwaar tabaksland met tabaksschuur van 12 gebinten met Huisje  gelegen onder  ger  Emicklaar  tegen over de Steeg van de Zielhorst  van  ouds genaamd het Gein  dito aan de Liendertse weg de Hoogen kamp of zoo als nu gezegd achter het Schippersbos.

AT045a014          1789       27 Febr

Willem Jansen Tolboom wonende op Lauwerenburg ger Hoogland huurt van ’t Convent v St Agatha  huurt weer in de kamp land langs de zeldertse weg bij ’t Erf  Onstede. 6 jaren     sjaars  om ¦ 31

AT045a014          1789       28 Febr

Mejuffr Aleida Anna Methorst meerdj ongeh. en verder fam Methorst verkopen vaste goederen w v de Plaskampen in Leusbroek van voren de Leusbroeker weg van achteren de W’berger beek.  gebruikt door Dirk Woutersen. koper Hendrik Teunissen  voor ¦ 700

AT045a014          1789       4 Okt     blz  97

Huwelijks contract van Salomon Moses Polak en Hester Emanuel. Dit contract als een mooi oorkonde in de joodse taal geschreven  en aan deoriginele akte geanexeerd.

AT045a014          1789       23 Mrt

Gerrit Jansen wonend bij de Brand leent ¦ 150 van Flores Hartman wonende mede aldaar.

AT045a014          1789       13 April

Franciscus van Raalt Mr Zilversmit verhuurt Het Erf en Goed de Kopermolen ger Stoutenburg aan Jan Gerritse wonende op Ooivaarshors, weiland aan de beek. niet het duivenhok het onderste kamertje aan de weg als meede 20 treden vd Boomgaard in lengte en breedte hetgeen den verhuurder aan zich behoud. 6 jaren  jaarlijks  ¦ 210.  Bijlage eenige bepalingen getekend Jan Gerritsen en Annetje Gerrits op Oooivaarshorst.

AT045a014          1789       24 April

Procuratie van Arien Tijsen en Hendrikje Evertse echtl wonende ger Aschat, op den Heer Gijsbert Jan Methorst om hun have en vee enz publiek te verkopen (wegens schulden).

AT045a014          1789       3 Juli

Testament Heer Jansen Ravensloot wonende in Leusbroek

AT045a014          1789       6 Juli

Boedelscheiding Arien, Gijsbert Johannes en Albertus Schimmel. Aan Albertus toegescheiden.  Huizinge Hof en Hofstede berg schuren schaaphokken en opstal door overl  bewoond geweest,

gelegen bij de kerk te Leusden. 2 m bouwland  1m bos 7 m weiland aan het Leusder Heetveld in de veldschoren 2 huisjes onder 1 dak  en 2 plaggenschuurtjes gelegen bij het kerkhof. stadswaarts.

Het geheele Erf en Goed Veltdorp het konijnen bos.

En een derde part in een lang streepje Bosch ook al onder den gerechte van Leusden  aan het Kalkwegje. gelegen van ouds genaamd den Papenakker.

gehele inboedel enz  dit voor uitkering aan Arien ¦ 750  aan Gijsbert  ¦ 700  aan Johannes ¦ 750  aan Altje Jansen van Ooren.  aan Elisabeth Jansen v Ooren. Evert Jansen van Ooren  Willem Jansen van Ooren  ieder 187.10 st. Dit alles ieder hun Erf potie uit de nalating schap van hun Grootvader. Willem Adrianus Schimmel.

AT045a014          1789       10 Juli  blz 230

Gerrit Hesselse wonende op het Erf de Wetering  ger Hoogland huurt van de Malen diversen stukken  land.

AT045a014          1789       21 Aug

Dirk van de Haar en Theunisje  Arisjen van Voskuylen echt  woonende onder ger Woudenberg verkopen aan Theunis Theunisjen van Voskuylen gehuwd met Maria Janse woonachtig in Stoutenburg de helft in het Erf en Goed Middel Rommelaar gelegen op Oud Voskuyle ger W’berg.  oostwaart ’t Erf Couwenhoven Westw Klein Rommelaar Zuidwaarts de Conventen. Noordwaarts de Couwenhoven kampen thins plichtig aan Huize Amerongen wederhelft competeerd aan de armen de Poth. koopsom  ¦  1700

AT045a014          1789       24 Aug

akte van Renuciatie.  overleden op het Erf Hogewel  ger Emelaar ongehuwd. (broeders en zusters) in gemeenschappelijk boedel.

AT045a014          1789       28 Aug

Jacob Willemsen en Willemmijntje Willems  broeder en zuster huren van Heer Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muylwijk een gedeelte van het Erf Schoonoort ger Hoogland Boeren huizinge.  berg 5 morgen land van de Eng Soeskamp de Fluitenkamp (door huurder al eerds gehuurd)

6 jaren   jaarlijks  ¦ 330

AT045a014          1789       30 Okt

Theunis Teunisjen Voskuyl  en Meitje Jans. echtl  wonende in Stoutenburg verkopen aan Thymen Gijsbertse wonende in de stadsvrijheid hun huis en schuur en opstal staand op grond van de Vrouwe Conventen gelegen ger Stoutenburg.

AT045a013          1788       11 Jan

Huw  voorwaarden Jan Gerritse wednaar van Aaltje Gerrits wonende in zevenhuizen en Bartje Aartsen meerdj  d.  geasisteerd door haar vader Aart Wouterse. inbreng Bruidegom Erf en Goed gelegen in Zevenhuizen door hem bewoond en landerijen

AT045a013          1788       18 Jan

Hendrik Gijsbertsen en Gerrit Hendriksen wonende op Sluisdijk te Baarn huren polderland in de Slaag

AT045a013          1788       18 Jan

Jan Theunissen wonende op Weerhorst huurt van ’t Burgerweeshuis een ½ morgen land.

AT045a013          1788       25 Jan

Elbert Theunissen wonende in Leusbroek. 4 morgen land met plaggenveld  in de Staart van Leusbroek  behorende aan de Poth.  4 j  a ¦ 24 sjaars

AT045a013          1788       25 Jan

Reyer Jansen wonende op ’t Erf Kouwenhoven met aanhorige landerijen huurt dit Erf weer in van ’t Convent van Marienhof. 6 jaren  ¦ 240  sjaars

AT045a013          1788       25 Febr

Testament Juffrouw Francisca van Borgerijen Wed v Gerrit Verschuur in leven tabaksplanter

Haar oudste zoon Evert Verschuur krijgt de keuze om over te nemen hare landerijen wv het Erf en Goed Liendert ger Hoogland Emiklaar groot 4 ½ morgen. 3 kampen  genaamd de Bloemendaaltjes  3 morgen gelegen tussen het Erf en het Pothbos. 3 danm polderland in Zevenhuizen huuren [ z…] als het door Peter Maasen gebruikt wordt  over te nemen voor ¦ 14000. Jongste dochter Elisabeth  5 vierendeel morgen de Molshoop genaamd.

AT045a013          1788       29 februari

Testament van Anthony van Brinkensteyn.

AT045a013          1788       4 April

Verdeeling van een stuk veenland groot 10 morgen in Hooglanderveen tussen Jan Huissteen  metselaar eigenaar van het Erf de Klapmuts  ger Hoogland en Jan Dirksen Boterbloem wonende en eigenaar van het Erf de Kneut bij het Erf de Broodheuvel.

AT045a013          1788       8 April

Huurcontract Evert Helmuiden verhuurt aan Hubert Hubertse een Huizinge Hof en Hofstede met 3 danm land gelegen in de polder de Hond ger Hoogland. 4 jaren  ¦ 120  sjaars

AT045a013          1788       25 April

akt obligatoir i v m verzoening  tussen Mons Jan Musman en zijn echtgenote Margaretha Warneke.

AT045a013          1788       16 Mei

Overleden op het Erf de Koedijk onder A’foort. Geertruud Gijsbert v d Vliert nalatende hare echtg  Aart Claasen den wedunaar met gelegen om den boedel voor te zetten. scheidinge    ..  hun zoon Claas Aartse den boedel toegescheiden op de Koedijk.

AT045a013          1788       30 Mei

Huw voorwaarden tussen Jan Jansen Vrijhoef wonende in Stoutenburg en Geurtje Everts weduwe van Geerlof Petersen wonende onder de Lindeboom ger Hoogland. Inbreng  Bruidegom  de Herberg genaamd het  ‘Hoogje’  gelegen aan de slaagse weg.  onlangs door hem gekocht.

AT045a013          1788       8 Junij

Procuratie Jacob v d Haar en Aart Jacobsen wonende in Leusbroek voogden van den minderjarigen kinderen van Aries Hendriksen van Voskuilen en Maria Aarts vd Wetering.

AT045a013          1788       25 Juli

Verhuring door de regenten v d L V Capel bij inschrijving van het Erf Voskuyl met de landerijen tans door Cornelis Gijsbertsen vd Haar bewoond. bij het openen van de brief was Gerrit Jansen van Voskuylen  de hoogste inschrijver dus huurder Jaarlijks  ¦  160

Borgen Arien vd Haar en Gerrit Wulfsen v Meerveld

AT045a013          1788       1 Aug

Theunis Jansen wonende op het Erf de Wolfshaar huurt dit weer in van Mr Carel v Coevorden ger Hoogland. 6 jaren  ¦ 199  18 st  sjaars

AT045a013          1788       22 Aug

Verhuur van 2 morgen gelegen in ‘t Hondsgat buiten de Koppelpoort.

AT045a013          1788       26 sept

Willemijntje Wouters Wed van Jan Gerritsen wonende in Leusbroek huurt vd regenten v d Poth  195 roeden met plaggenveld in Leusbroek  lange jaren door haar man gebruikt. 6 jaren  a  ¦  46

AT045a013          1788       26 Sept

Verhuur stuk land genaamd de Oude Hofstad  op Weede ger Hoogland

AT045a013          1788       6 Nov

Reyertje Jansen Wed van Geurt Peterse Ruitenbeek wonende op ’t Erf de Ruif  in Stburg.

huurt weer in de Russenkamp  van ’t Erf Hondhorst. 6 jaar  a ¦ 25

AT045a013          1788       14 Nov

Klaas Aartsen wonende op de Koedijk huurt polderland v ’t Convent Marienhof.

Hendrik Teunisse wonende op het Erf Gr Middelaar in Stoutenburg huurt dit Erf weer in van de eene helft van ’t Convent v St Jan de ander helft vd Poth. 6 jaar  a ¦ 395. gebruikt tot Juni 1792

AT045a013          1788       15 Nov

Maria Hendrikse (Wed v Wouter Hendrikse) en Hendrik Peterse Steenbeek huurt v ’t Convent van St Agatha het Huis en Hofstede van ’t Erf Onstede door hen gebruikt. 6 jaar  a ¦ 85

de grond van dit Erf werd aan verschillende stukken verhuurd.

AT045a013          1788       24 Nov

Testament.  Monsr Willem Adriaanse Schimmel koster te Leusden.

Aan zijn zoon Albert Schimmel legateert hij zijn Huizinge Hof en Hofstede bij de Kerk.

AT045a013          1788       1 Dec

Testament Willem A Schimmel omtrent ’t Erf Veltdorp met het land in de veltschoren.

AT045a013          1788       24 Nov

Weyntje Roelen meerd huurt van ’t Convent van St Barbara de Huistede van ’t Erf de Koop ger Hoogland. reeds door haar gebruikt. 6 jaren  a ¦ 10

AT045a013          1788       28 Nov

Willem Hendriksen wonende in de Oude Gort ger Stoutenburg huurt van Convent v St Agatha 

Het Land ligende op Honthorst genaamd de ‘bredekamp’. 6 jaren  à ¦ 50

AT045a013          1788       5 Dec

Juffr Francina van Borgerijen wed van Gerrit Verschuur verhuurd aan Peter Maasen het Erf en Goed Liendert. ger Hoogland. 6 jaren a ¦ 194  sjaar.

AT045a013          1788       16 Dec

Conditien voor den publieke verkoop van den Hofstede genaamd  ‘ Klein of Midden Romselaar’ met landerijen ger Woudenberg door den eigenaar Dirk vd Haar bewoond de andere helf van deze hofstede behoord aan de armen de Poth. belend ten Westen Willem Geurtse,  ten oosten Kouwenhoven. ingezet  voor ¦ 3800  door Corn Suijck, maar opgehouden.

AT045a013          1788       19 Dec

Hermen Geurtse wonende op Groot Zandbruik ger Leusden Buurtsch op Snorrenhoef.

huurt van ’t Convent v St Agatha 6 danm  3702  polderlnd in de Haar 4 jaren  à ¦ 46

AT045a013          1788       23 Dec

’t Convent van St Agatha verhuurt aan Gerrit Heselse Brom het grootste gedeelte van het land in de Goren ger Hoogland waar zijn huis op staat.

AT045a012          1787       12 Jan

Akte v Procuratie; t b v de Leenhove v IJselstein i v m de Hypotheek groot ¦ 2500  geleend van den Heer Albertus v Bemmel te A’foort door Elisabeth Everts v Hamersveld weduwe van Bart Fransen Haan, Teuntje Barten Haan. meerd. dochter en Wulfert Gijsbertsen gehuwd  met Jannetje Barten Haan allen wonende onder ger Stoutenburg. Als onderpand  comparanten Erf en Goed Strijdhorst.  gelegen in Stoutenburg.

AT045a012          1787       12 Jan

Maas Jansen Krol wonende te Hoogland huurt van de Conv v St Agatha land liggende in de Goren  ger Hoogland.  vorige huurder Tomas Haanen. 6 jaren ¦ 18 sjaars

AT045a012          1787       13 April

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirksen Botterbloem Bruidegom en Maria Dirks de Goede beide wonende ger. Hoogland. Door de Bruidegom aangebracht Erf en Hofstede groot 24 morgen genaamd  de Kneut, gerechte Emiclaer.  Bruid ¦ 1000. Bruidegom ouderloos  Bruid ouders Dirk Roelen de Goede en Jannetje  Alberts de oude.

AT045a012          1787       1 Mei

Jan v Houten huurt van de Heer Anthony Methorst Raad en oud burgemeester der stad van de een  helft en van Mens Jan Staal Jacobz. de andere helft het erfje Beekhoven gelegen in Hamersveld aan de Beek. 6 jaren ¦ 60 sjaars

AT045a012          1787       21 Dec

Testament van Mejuffrouw Sophie van Brinkensteyn  weduwe van Jan Gijsbert Methorst.

AT045a012          1787       15 Juni

Huw voorw  Gijsbert Petersen Hilhorst wonende in de hoge Birkt weduwnaar van Tijmetje Gijsberts en Jannetje Toonen vd Hoeven

AT045a012          1787       15 Juni

Boedelscheiding tussen Gijsbert Petersen Hilhorst en zijn stiefdochter. Boedel geschat door Jacob Schoonbeek, Tomas Wantenaar en Geurt Hilhorst

12 koebeesten                 720

  5 [ g..nste ]  dito             250

  3 kalfvaarsen                  120

  4 pinken en een os       108

  3 kalveren                            9

  4 Paarden                         400                       enz.  geheel inb  ¦ 3536,50

AT045a012          1787       22 Juni

Scheidinge i v m overlijden van Geerlof Otten nalatende zijn Weduwe Aaltje Everts  en zijn 4 kinderen Ot, evert, aaltje en Teunis Geerlofsen.

de weduwe Aaltje Everts gaat hertrouwen met Jan Gerritsen meerdj jongeman wonende op het Erf de Grift in Leusden. Voogden vd kinderen den Oom Wouter Evertsen mede in Hamersveld woonachtig en Jacob Otten woonende op Hoogland.

AT045a012          1787       22 Juni

De Huw voorw. tussen Jan Gerritsen wonende op het Erf de Grift en Aalte Everts

AT045a012          1787       23 Juni

Scheiding. i v m  het overlijden van Willempje Willems overleden echtgenoot van Jan Teunisse  woonende op Weerhorst ger Hoogland en zijn zoon Teunis Jansen  daar hij een tweede huwelijk aangaat. ter deeling zie  Huw voorwaarden dato 29 Juni

AT045a012          1787       29 Juni

Huw voorwaarden Jan Teunissen en Aaltje Mengsen beide wonende op Weerhorst.

inbreng Bruidegom div stukken polderland De helft van het Erfje Boelenhoef gelegen aan de Heisteeg  naast het Erg Calveen van den Heer v Bemmel en een huisje op de bik  ger Hoogland. geschat  op ¦ 2500. Bruid aan contante penningen  ¦ 2.100

AT045a012          1787       2 Juli

Scheiding i v m overlijden Jannetje Geurts overl huisvrouw van Gijsbert Gijsbertsen. tussen Gijsbert Gijsbertsen en zijn stiefzoon Roelof Jansen de Goeden, kind van haar 1ste  huwelijk met Jan Roelofsen de Goede. onder gerecht Emiclaar.

AT045a012          1787       27 Juli

Gerrit Hesselsen wonende op het Erf de Wetering ger Hoogland huurt dit Erf weer in van Mr Joan Geelvink, Heer van Castricum,  en 6 danm in de Haar. 6 jaren  ¦ 250 sjaars

AT045a012          1787       27 Juli                 

Dirk Saaren vd Wetering huurt van de Armen de Poth het Erf en Goed Kleijn Landaas  ger  W’berg.  also het zelve door haar in gebruik. 6 jaren   ¦ 170  sjaars   6 hoenders   ½  schepel boekweit.

AT045a012          1787       24 Aug

Testament vd Heer Hermanus Kloek wonende op de Glindhorst bemaakt aan zijn broeder Bernardus Gerard Kloek de keuze van zijn huis in Alkmaar (e.v.  uitgebreide familie)

AT045a012          1787       14 Sept

den Heer Anthony v Brinkensteijn Schepen Raad en Camisaar van A’foort  verhuurt aan Cornelis Ravensloot 2 morgen weiland gelegen over de Beek in Leusbroek laatst gebruikt door Willem Hienekamp en Jan Theunisse v Aalten.  12 jaren  ¦ 20 sj.

AT045a012          1787       21 Sept

Arien Sandersen wonende ger St’burg huurt van de Conv  v St Agatha ½  morgen vd meent vh Erf Hondhorst ger St’burg vorige bruiker Jan Joosten en een stuk plaggenveld uit dito Erf.

6 jaren  ¦ 1 sjaars

AT045a012          1787       Okt        No 60

Willem de Kruiff wonende te Darthuizen huurt van de regenten  vd Poth een Erf en Goed op Ekris. daar 2 kampen apart legen en nog 4 morgen gekomen van den Heer v  Geerensteijn. niet inbegrepen 13 morgen op neder Ekris is gebruikt door de Wed. Jacob Jansen. 6 jaren  ¦ 202 sjaars

AT045a012          1787       12 Okt

Cornelis Stevensen wonende op het Erf Klein Dashorst ger Renswoude huurt dit Erf weer in van Convent St Agatha  te A’foort. 6 jaren ¦ 125  sjaars

AT045a012          1787       12 Okt

Scheiding i v m overl. Hendrik Wouterse de Lange, zijn wed Neeltje Teunisse en hare 8 kinderen. ger Hoogland

AT045a012          1787       12 Okt

Huw voorwaarden; Hendrik Hendriksen vd Brink en Neeltje Teunisse inbreng Bruidegom ¦ 400

Bruid  inboedel toegescheiden in boven genoemde akte

AT045a012          1787       23 Nov

Arien vd Haar wonende op Voskuylen ger  W’berg huurt weer in van Conv St Agatha de halve Hoef op Voskuylen. 6 jaren  ¦ 40 sjaars.

AT045a012          1787       23 Nov

Arien v d Haar wonende op het Erf op Voskuilen huurt van het Convent v St Barbara  dit erf weer in.

6 jaren  ¦ 140  sjaars.

AT045a012          1787       14 Dec

Arien Tijssen wonende op het Erf Klein Wijnbergen ger Asschat huurt dit Erf weer in van Mejfr Sopia  v Brinkensteyn wed van Jan Gijsbert Methorst. 6 jaren  ¦ 185 sjaars

AT045a012          1787       14 Dec

Teunis Teunissen Voskuyl koop van Sander Joosten en zoon allen wonende in Stoutenburg een huis met schuur en opstal staande op grond vd Vrouw Conventen binnen Amersfoort gelegen onder ger  Stoutenburg. koopsom   ¦ 1000.

AT045a012          1787       14 Dec

Jan Reynsen wonende ger St’burg huurt van St Agatha de Keuterstede van ’t Erf Groot Hondhorst.  daar zijn huis opstaat en 1 ½  van het plaggenveld  aan de Ruiversteeg  6 jaren ¦ 21 sjaars.

AT045a011          1786       2 Jan

Wel Ed Gest Heer Pieter Jacobus Visschers raad dezer stad huurt van den Heer Jan Francois van Lilaar  Heer v Stoutenburg  4 morgen bouw en weiland van de Hofstede ’t Claevernblad  in Hamersveld  gelegen tussen ‘t tabaksland door Jan Tolboom gebruikt en de Grift. Item een camp over de weg

6 jaren  ¦ 92 sjaars

AT045a011          1786       3 Mrt

Gerrit Wulphertsen Meerveld  wonende op de 2e koedijk ger St’burg huurt dit Erf weer in v d rg van de Armen de Poth door hem al lange jaren gebruikt. 6 jaren  ¦ 210  sjaars.  4 jonge hoenders.

AT045a011          1786       24 Mrt                                                                               

Scheiding Fam Tolboom  i.v.m.  overlijden van Jan Jansen Tolboom en Fijtje Wulferts  overl echtelieden wonende in Zevenhuizen. nalatend zeven  kinderen.

Jan Willemsen en Dirkje Jans Tolboom  wonende op de Lodijk

Wulfert Jansen Tolboom              in Zevenhuizen

 

Jan Jansen               “                        in Hamersveld ( ’t Claverenblad)

Aart Jansen             “                        in Hoevelaken

Willem Jansen       “                        op Lauwerenburg  (Hoogland)

Jacob Jansen en Maria Jansen    “                             beide in Zevenhuizen

Aan Wulfert Jansen Tolboom toegeschreven een Huizinge berg in getimmerten staan op het land vd vrouwen Conventen te A’foort gelegen in de Duist. hiervoor huur ¦ 12 sjaars

Item nog  22 danm  land in de Duist de Haar Zevenhuizen door den ouders bewoond en gebruikt geweest. Moet hiervoor uitkeren  ¦ 4.475.-

 AT045a011         1786       31 Mrt

Cornelis Jansen Schothorst wonende in Stoutenburg koopt 4 danm land in Neer of smal Zeldert

¦ 580

AT045a011          1786       14 April

Jan Petersen Smit wonende op Groot Krakhorst in Hamersveld  koopt van Jufrouw Engeltje Ommeren een hoekje weiland gelegen tussen ’t Erf Groot Krakhorst en de Linie ter wederzijde de keursloot  Hamersveld ger  Leusden. koopsom ¦ 98

AT045a011          1786       17 April

Huw  voorwaarden; Jan Harmse Voskamp meerdj jongman in Hamersveld en Gerritje Teunisse Ketelaar wed van Hendrik Massing  mede aldaar wonende.

AT045a011          1786       30 April

Huw voorwaarden; Arien Sandersen weduwnaar van Aaltje Cornelissen bruidegom en Greetje Claaren Wintjes meerdj dochter bijgestaan door haar broer  Goosen Claasen Wintjes.  alle wonende in Stoutenburg, zie ook  scheidingsakte data 7 april.

AT045a011          1786       12 Mei

Maria Hendriks Haan. wed van Peter Claasen Schouten huurt van St Agatha De Strijp  vh Erf Onstede.  reeds door haar gebruikt ger Hoogland 6 jaren   ¦ 50   sjaars

AT045a011          1786       12 Mei

Maria Hendriksen Haan wed v Peter C  Schouten huurt van ’t Convent v St Barbara ’t Erf en Goed genaamd de Bieshaar ger Hoogland. door haar reeds gebruikt. 6 jaren   ¦ 140  sjaars

AT045a011          1786       12 Mei

Cornelis Jansen  wonende op ’t Erf Dashorst huurt dit Erf en nevens het Goor en de Hof gelegen ger  W’berg weer in van de Conventen van Marienhof. 6 jaren  ¦ 200  sjaars

AT045a011          1786       19 Mei

Evert Rijkse wonende in Zevenhuizen huurt van Conv St Agatha de Hofstede met 29 Danm land gelegen in Zevenhuizen door zijn vader Rijk Wulfse gebruikt geweest. 6 jaren  ¦ 275  sjaars

AT045a011          1786       3 Juni

Jan Gerritsen wonende op het Erf de Grift onder Leusden huurt dit Erf weer in van de Heer Anthonis Methorst oud burg en raad en Mejufr. Christina v Deventer meerdj ongeehuwd voor de eene helft en Mons Jan Staal (Jakob) voor de andere helft. 6 jaren  ¦ 200 sjaars

AT045a011          1786       5 Juni

Dirkje Hendriksen wed van Cas Harmsen huurt van de Conventen Mariënhof en St Agatha  het Erf Hilshorst weer in ger Amersfoort reeds door haar gebruikt. 6 jaar  ¦ 320  sjaars

AT045a011          1786       14 Juli                  akte 41 + 42

Obligatie Willem Gijsbertse  wonende op de Hofstede Isselt.

AT045a011          1786       21 Juli

Scheiding i v m overl Wulfert Jacobsen ger Hoogland. nalatende zijn echtg  Stefania Hendriksen Kuyer. Huis Hof en Hofstede gelegen in Overzeldert. geschat op ¦ 4700

AT045a011          1786       4 Aug.

Aart Claasen  wonende op de eerste Koedijk huurt dit Erf weer in vd reg de Armen de Poth.

ook wel genaamd Arragons hof met viertel land genaamd Hoog brug.  reeds lange jaren door hem gebruikt. 6 jaren  ¦ 430 sjaars

AT045a011          1786       4 Aug

Testament Meus Caspersen Thoring  en Gerarde Hendriks echtl wonende in de Zwarte Ruiter ger Hoogland  Emicklaar.

AT045a011          1786       4 Aug

Huw voorwaarden Aart Maasen en Stefania Hendriksen Kuyers  vader Bruidegom  Maas Wulfsen  vader bruid overl. Hendrik Geurtsen Kuyer.

AT045a011          1786       12 Aug

Verkoop ’t Buitengoed Sluisdijk cum annex  om ¦ 8058. door den Hr Hendrik Berghuis raad en schepen dezer stad en vrouwe Elisabeth Magdalena Kolff echtl

  1. Buitenplaats Sluisdijk in ouden brieven bekend onder den naam van dat Goed ten Dijke. Heerenhuizinge   duifhok  enz.  groot 12 morgen gelegen in Overzeldert  ger Hoogland. Ingezet door Cornelis Suyck op ¦ 7225.    Verhoogd door Ger Pieter Methorst  450  = ¦ 7675
  2. Klein Krachtwijk  gebruikt door wed  Steven Geurtse   Ingezet door Corn Suyck op ¦ 3170  niet verhoogd  opgehouden

AT045a011          1786       8 Sept

Thijs Gerritse wonende in Hamersveld huurt van ’t Convent St Agatha 11 danm  land in de Slag.  reeds huurder 4 jaren  ¦ 150   sjaars

AT045a011          1786       29 Sept

Jan Teunisse als last hebber van zijn moeder Maria Jansen  wed v  Teunis Geurtse  wonende op Weerhorst verhuurt aan Jan Hegman Huizinge Hof en Hofstede genaamd Boelenhoef gelegen aan de Heisteeg naast Calveen. reeds huurder. 6 jaren  ¦ 145  sjaars  

AT045a011          1786       6 Okt

Evert Cornelissen wonende onder ger v Bunschoten verhuurt aan Hendrik Petersen meerdj jongeman en Maria Jansen meerdj dochter wonende in Hamersveld het Erf en Goed Vincelaar gelegen in de ger  Stoutenburg wordt thans bewoond en gebruikt door Gerrit Jansen. 6 jaren ¦ 135 sjaars   

AT045a011          1786       6 Okt

Scheiding i v m overl van Elisabeth Evert overl echt van Jan Reyersen.  1 minderjarig kind.

wonende en aanbedeeld de Keuterstede van ’t Erf Honthorst  ger Stoutenburg.

AT045a011          1786       20 Okt  akte 69 ?             akte 70

Huw voorwaarden; Aris Rijksen meerdj ouderloos j m in Hoogland en Maria Hendriksen Haan  wed van Peter Claasen Schouten geassisteerd door haar vader Hendrik Haan. Scheidinge goederen.

AT045a011          1786       3 Nov

In den ger Leusden overleden Lammert Lammertsen nalatende zijn weduwe  Aaltje Willems  5 mindj kinders. Bij boedeltaxatie genoemd Aart Jacobse vd Broek als oom. Zij woonden in ’t Wittje gelegen in Leusbroek i.v.m. haar 2e huwelijk

AT045a011          1786       18 Maart

Tomas Wantenaar wonende in de Birkt  huurt weer in van ’t Convent Marienhof  het Erf ’t Lange huis. 6 jaren  ¦ 600  sjaars.

AT045a011          1786       1 Dec

Scheidinge.  Arien Teunisjen  en Elbert Teunissen met annetje Jans  echt, toegescheiden aan Arien Teunissen Huizinge voor eenige jaren nieuw gebouwd  en 4 morgen land gelegen ten einde van Leusbroek achter het Witje.

AT045a010          1785       10 Maart

Verhuur van ’t Erf ’t Veentje in Leusden.

AT045a010          1785       14 April

Codicil van Heer Johan Diderick v Blokland, Heere van Ooivaarshorst.

AT045a010          1785       15 April

Testament van Heer Johan D. Blokland hij legateerd aan Joan Grothe,  zoon van Lauwrens Grothe  ’t Erf en Goed jOoivaarshorst,  voorts de tienden uit Gr + Kl Agteveld en de Havikhorsten.

AT045a010          1785       20 April

akte van verzegeling ivm overl van Johan D. v Blokland.

AT045a010          1785       26 April

Maas Aartsen in zevenhuizen huurt het Erf door hem gebruikt weer in.  8 danmaten. 6 jaren ¦ 240 sjaars

AT045a010          1785       17 Juni

Boedelscheiding ivm  overl van Hendrikje Hendriks overleden op het Erf de Horst in Stoutenburg in leven huisvrouw van Willem Gijsbertsen.

Comparanten.

Hendrik Hendriksen wonende op Cattenbroek (Hoogland)

Dirk Willemse                  “               de Horst St‘burg

Wouter Jansen  geh. met Weimbje Willems w  St’burg

Melis van Sprakelaar  Molenaar in Scherpenzeel gehuwd met Geertje Willems

en Johannes Teunissen wonende Hamersveld  gehuwd met Hendrikje Willems.

AT045a010          1785       17 Juni

Reyer Barten wonende onder de ger Emiclaar huurt van Mej Aleida de Bruyn wed van Not Anth v Veersen een Erf en Goed Huis en landerijen gelgen in den Hoef door den Huurder gebruikt  wordende niet inbegrepen 3 à 4 morgen v t’ Buitenveld. 6 jaren  ¦ 227 sjaars    4 Kleintjes boter  1 schepel  weit.

AT045a010          1785       1 Juli

De Heer Anthonis v Brinkensteyn raad en Commesaar dezer stad  verhuurt aan Jan Jacobse  en Niesje Ariens echtelieden woonende op Het Erf genaamt Brinkensteijn in de ger Asschat  door den huurders al verscheidene jaren gebruikt uitgenomen het land achter de dijk. 6 jaren  ¦  155 sjaars.

AT045a010          1785       15 Juli

Verhuur door ’t Convent v St Agatha een huis en Hofstede  23  danm gelegen in de Duist  aan Jan (B)oersen)  wonende in de Duist. jaren  ¦ 150 sjaars

AT045a010          1785       2 Aug

Codicil van George Philip Itterman vleeshouwersbaas.  de zaak moet gemeen houden worden totdat van de kinderen de jongste 20 jaar oud is.

AT045a010          1785       12 Aug

Verhuur van ’t Erf Bloemberg onder Eembrugge  door ’t Convent Marienhof  aan Teunis Petersen Kuyer  groot 70 danm  door hem gebruikt. 6 jaren ¦ 700  sjaars   betalen in grof zilver of gouden Rijders

AT045a010          1785       12 Aug

Verhuur van ’t Erf Vlastuinen in ger Donkelaar  door ’t Convent Marienhof aan Jan Gijsbertse Pater en Grietje Sanders  toekomende  echtl.  vorige huurder Jan v Maanen. 6 jaren   ¦ 224  sjaars

AT045a010          1785       26 Aug

Verhuur van  ’t Erf Kleyn Middelaar ger Stoutenburg.  door ’t Convent St Agatha aan Thys  Cornelisse door hem reeds gebruikt. 6 jaren  ¦ 120  sjaars

AT045a010          1785       14 Okt                  zie ook akte 57

Scheidinge  ivm overl v Jannetje Gijsberts nalatende haar man  Willem Hendriksen  en 3 kinderen ivm  2e Huwelijk

AT045a010          1785       1 Nov

Publiek verkoop uit de goederen van wijlen Abraham v Bemmel, not en eerste Clerk.

Oa.  De helft van een Huizinge annex kamer genaamd het Buikhuisje groot 3 morgen en de helft van 1½ m meentland alles onder ger Stoutenburg gelegen tussen de Erven Klein Stoutenburg en de Ruif.  het huis en hof en een gedeelt  v t  gebruikt door Tijmen Gijsbertsen Schoonbeek om ¦ 22  sjaars  de kamer bewoond door Dirkje  Aalbertsen voor ¦ 12 sj het overige land gebruikt bij Wedw v Geurt Petersen voor¦ 15 sj.  de andere helft competeerende aan de Wed Geurt Petersen.

Ingezet door Goosen Claasen op ¦ 560. Verhoogt door Jan Geurtsen met 60.    koper ¦ 620  heeft op 3 Nov 1785  als koperesse benoemd zijn moeder Rengertje Jans.  wede van Geurt Petersen.

Een erfpacht (of Canon) van ¦ 6 uit een stukje land gedeelte betimmerd en beplant  groot  ±  ½  morgen  genaamd  de Spaarpot  ger St. burg schuin tegen over doch even voorbij de Herberg de Gort

thans gepossedeerd wordende door Cornelis Pannekoek bij Erfpacht brief van 7 juni 1733.  voor de eerste maal in erfpacht genomen door Willem Jacobsen. koper  Cornelis Pannekoek  voor  ¦ 165

Een erfpacht van ¦ 4  uit een ½ morgen land of plaggenveld  waar op een huisje getimmerd is mede gelegen in ger Stoutenburg in de meent regt achter de Spaarpot thans gepossedeerd bij Willem Jansen. volgens akte 25 maart 1768  voor not Ant  Voskuyl. ingezet op ¦ 110   Cornelis Suyck.

AT045a010          1785       4 Nov.

Testament Jan Theunissen en Willempje Willems echt  wonende op ’t Erf Weerhorst ger Hoogland

AT045a010          1785       2 Dec

Verhuur vd Grote Engh van ’t Erf Onstede  door ’t Convent v St Agatha  aan Jan Hendriksen Kuyer  e Stefenietje Hendriksen.  wed v Wulfert Jacobsen 6 jaren. ¦ 50

AT045a010          1785       13 Dec

Jan Theunissen op Weerhorst koopt polderland genaamd de Drenkeling  polder de Haar  van Mons  Rutger v Oort. groot 7 danmaten  koopsom ¦ 1500

AT045a010          1785       16 Dec

Dirk vd Haar en zijn huisvrouw Theunisje Aris huren van de Armen de Poth de helft van ’t Erf Kleyn Ronselaar weder helft behoort aan hunzelf. 6 jaren   ¦ 60 sjaars

AT045a010          1785       16 Dec

Rengertje Jans wed van Geurt Petersen wonende op het Erf de Ruif in Stoutenburg verkoopt aan Hermen Elders mede in Stoutenburg de helf van een ½ morgen meentland behoord hebbende bij het Buikhuisje. Het gedeelte van dit land tussen de Hesche en Emelaarsewegen gelegen blijven gemeen en onverdeeld, doch het overige tussen de verkoperesse en koper worden afgedeeld

koopsom ¦ 99 +18 st,  boven de helft van alle kosten zo van de XLen  penning als andere.

AT045a010          1785       16 Dec                  bezoek 2 Maart 1972

Jans Jansen vd Wolfshaar en Weimpje Willems  echtl. ger Hoogland  verkopen aan Hendrik Hegman  woonachtig op het Erfje Boelenhoef  ger Emelaar 4 morgen met schuurtje en kisten spijlen en luiken gelegen in het Nieuweland ger Hoogland zuiden Nieuwelandse weg. Westwaards Aris Woutersen.  Noordwaards de wetering,  oostwaard  Wed  Musmen en de armen van Hoogland  koopsom  ¦ 1400 en lasten

AT045a010          1785       16 Dec

Hendrik Hegman  geldleening aan ¦ 1000.

AT045a010          1785       23 Dec

Elbert Teunnisje en Aris Teunissen wonende in Leusbroek doen in huure over aan Hendrik Hendriksen mede daar wonende 11 morgen bouw wei en plaggenveld toe behorende aan Jonkheer wilhelmus Franciscus van der Merwede  van Muylwijk.

7 jaren  jaarlijks ¦ 40  boven  oudschuld en personeele morgen geld

AT045a009          1784       6 Febr

Scheiding: Overleden in Hamerveld Jacobus Evertsen nalatende zijn vrouw Hendrikje Gijsbertsen en een minderj zoon Evert Jacobsen de weduwe gaat een 2e huwelijk aan.  scheiding boedel tussen haar en haar mindj zoon. voogden bij deze scheindingsakte aanwezig Evert Woutersen (Grootvader) en Wouter Evertsen (Oom)  beiden wonende in Hamersveld.

Aan de weduwe toegescheiden de goederen des boedels roerende als onroerende.

Aan hare zoon goed onderhoud tot hij meerderjarig of getrouwd is en een som van ¦ 200.  waaronder inbegrepen is ¦ 57 voor de kleren van de overledenen. Item 48 zilveren borstrokknopen  22 dito broekknopen. 2 dito groote 12 platte gezondheidsknoopen en 2 gouden halsknopen.

als borg aanwezig weduwes vader Gijsbert Aertsen woonende op Ronselaar.

AT045a009          1784       13 Febr

Gijsbertje Hendriks weduwe van Hendrik Evertsen Kok ger Emiclaar huurt van St Elisabeth Gast of ziekenhuis 1 morgen bouw land op de Eng. v Emiclaar. 6 jaren  jaarlijks  ¦ 20

AT045a009          1784       14 Febr

Verkoop uit de boedel van Lara Borel in leven wed van Jan van Hamersveld.  de Smokkelhoek  bij de Diefweg in Leusden gekocht door de Juffrouwen Simonida en Johanna  Montebaun voor ¦ 450

AT045a009          1784       5 Maart

Huur contract; Jan Jansen Oudbeek aan Jan vd Posthoorn diversen stukken land w.o.  de Domines Schuur op de hoek vd 2e steeg en tabaksland bij de kopermolen .   enz.

AT045a009          1784       4 Mei

Wulfert Hoefsloot wonende ger Hoogland huurt van Justus Hoofd van Huisduinen de grote  Buren maat behorende tot het Erf Weede, anders de verbrande Hofstede genaamd  gelegen in Hoogland 

6 jaren   60  sjaars

AT045a009          1784       11 Juni

Evert Reyersen wonende in de Herberg de Mossel (plaats niet aangegeven) huurt van Jacobus van Krimpen een stuk bouwland en twee hoeken weilang  gelegen in de stad. 6 jaren  ¦ 70  sjaars.

AT045a009          1784       11 juni

Willem Willemsen huurt van ’t Convent Marienhof  ’t Erf Kolverschoten in scherpenzeel.

6 jaren    ¦ 264 sjaars

AT045a009          1784       19 Juni

Jan v  Maanen  huurt weer in van ’t Convent Marienhof  ’t Erf Vlastuinen  ger  Donkelaar.  reeds lange jaren huurder. 6 jaren   a  ¦ 224  sjaars

AT045a009          1784       20 Juni

Boedelscheiding  Maria  Jans  weduwe van Teunis  Gerritsen wonende op Weerhorst  ger Hoogland  en de kinderen.  voornoemde Teunis  Gerritsen  overl  in 1767. De weduwe mag behouden  het Erfje Boelenhoef aan de Heisteeg. en aan Jan Teunisjen de Inboedel Have en vee enz  staande op Weerhorst. andere  kinderen uitkeren in contanten.

AT045a009          1784       10 Juli

Jan Gerritsen wonende in Leusbroek huurt weer in van ’t Convent van St Agatha het Erf in Leusbroek  door hem reeds gebruikt. 6 jaren  a ¦  185  sjaars. dito ook polderland  zie dito  folio 150

AT045a009          1784       13 Aug

Teunis Huurdeman meerdj wonende te Hoevelaken en Geurtje Hendriks van Esvelt meerdj  dochter wonende te Nijkerk toekomende echtelieden huren van ’t Convent  Marienhof  het Erf en Goed Ronselaar ger Woudenberg lange jaren gebruikt  geweest bij Gijsbert Arisjen. 6 jaren ¦  320  sjaars.

AT045a009          1784       8 Sept

Willem Hendriksen  wonende in de Oude Gort ger Stoutenburg huurt van St  Agatha de 4 morgen over de weg van ’t Erf Hondhorst genaamd het Bosland. 6 jaren  ¦ 62  sjaars.

dito plaggenveld van Hondhorst. dito huurt  ook het Erf van ouds genaamd de Eng. ger Stoutenburg.  door hem ook gebruikt.  (Convent St  Agatha). 6 jaren ¦ 110+20 st  sjaars. Dito ook ’t Engetje van Gr  Hondhorst.

AT045a009          1784       5 Nov

Verhuur aan Jan Haverkamp van diversen hoeken land gelegen op de Coop. door ’t Convent van St Barbara.

AT045a009          1784       3 Dec

Arien Teunisjen meerdj  jongeman wonende in Leusbroek verhuurd aan Hendrik Hendriksen wonende onder Barneveld  een Erf en goed gelegen op het einde van Leusbroek  op de hoek tegenover ’t Witje  door dezelfs broeder bewoond. 8 jaren  ¦ 72 sjaars.

AT045a009          1784       10 Dec

Aart Claasen wonende op de Coedijk  en Hendrik Haan wonende in de Birkt beide onder Amersfoort.

4 jaren  ¦ 50  sjaars

AT045a009          1784       17 Dec

Wulfert Jansen Tolboom  wonende in de Duist  en voor zijn moeder Fijtje Wulfertse wed van Jan Jansen Tolboom huurt 10 dam polderland van ’t Convent van St Barbara. 6 jaren  ¦ 62  sjaars

AT045a009          1784       17 Dec

Jan Tolboom wonende op ’t Erf ’t Claverblad  in Hamersveld  verklaart gehuurd te hebben van Jan Fraciscus van Lilaar  Heer van St’burg. het Erf  ’t Klaverblad door hem al eenige jaren gebruikt.

Item 9 morgen land gelegen tussen de Hofstede en de Grift.  mede door hem gebruikt.

Item een Camp weiland  ten einde van de allee opt voorn Erf (doch hier onder niet begrepen   het hofje van dit land afgegraven). Nog een 1½ morgen bouwland gelegen naast het Erf door Cornelis Jacobsen van Asch bewoond wordende zijnde deze 2 laatste perceelen door Corn  J  v Asch gebruikt geweest. 6 jaren  ¦ 238  s’jaars

AT045a009          1784       17 Dec

Herman Gerritsen wonende op Gr Zandbrink  buurtschap Snorrenhoef huurt van ’t Convent  St Agatha 373  roeden polderland. 4 jaren ¦ 42 +20 st.  sjaars

AT045a009          1784       17 Dec

Gerrit Wulfertsen van Meerveld wonende op de Koedijk  huurt van ’t Convent van St Jan  polderland.

AT045a009          1784       31 Dec

Dirk Roelen de Goede wonende op de Zijlhorst huurt polderland van de armen de Poth.

(genaamd de Zijlhaar? )

AT045a008          1783       14 Febr/jan

1 Fijtje Wulferts, Wed van Jan Jansen Tolboom wonende in de Duist  2 Jan Willemse en Dirkje Jans.  echtelieden wonende op de Lodijk, 3 Willem Jansen, mede wonende in de Duist, 4 Aart Jansen  wonende in Hamerveld, 5 Willem Jansen wonende op Lauwenburg, 6 Jacob en Maria Jansen wonende in de Duist.  ze voor zichzelven en als zich sterk makende en de rato caveerende van Jan Jansen wonende op ’t Klaverblad  in Hamersveld verklaren zij comparenten verkocht te hebben aan Aart van Manen wonende aan den Ham, ger Hoogland  1 morgen land met bosch hout beplant in de bovenduist ten noorden en westen ’t Erf Westerlaak. koopsom ¦ 57

AT045a008          1783       17 Jan

Scheiding  ivm met 2e huw van Abraham van As,  zijn 1 ste vrouw voor eenige jaren overleden.

Teuntje Jans nalatende 6 kinderen, Hendrikje, Jan  en Jannetje  thans meerderjarig  en Dirkje,  Fijtje  en Maria nog minderjarig  allen wonende in Hamersveld. Voogden over de 3 minderjarigen Ruth Jansen wonende bij Achteveld onder B’veld  en Cornelis Jansen op Ronselaar onder W’berg als Ooms Maternel. Goederen niet beschreven.

AT045a008          1783       17 Maart

Willem Jansen Tolboom op Lauwerenburg huurt van Convent St Agatha de Camp weiland langs de zeldertseweg van ’t Erf Onstede, gebruikt geweest door Wulfert Hoefsloot. 6 jaren  ¦ 24 sjaars

AT045a008          1783       13 Juni

Gijsbert Aartsen wonende op ’t Erf Ronselaar ger. W’berg huurt dit Erf weer in van ’t Convent  Marienhof, sedert eenige Jaren door hem gebruikt. 6 jaren ¦ 300 sjaars

AT045a008          1783       26 Sept

Testament v Elbert Teunisjen en Annetje Jans  echtelieden wonende aan het einde van Leusbroek op langs levende.

AT045a008          1783       28 Sept

Testament op langstlevende Monsr Georg Fhilip Ittman.  Mr Vleeshouwer en Jannetje Hendriksen.  echtlieden.

AT045a008          1783       4 Nov

Hendrik Hoolhorst huurt van St Agatha  Bouwland gelegen op Hondhorst  aan de weg

AT045a008          1783       7 Nov

Scheiding Catharina Gerrits en Jan Gerritsen wonende op ’t Erf de Grift onder Leusden ten eenre en Harmen Gerritsen wonende te Hilversum ten ander zijde,  te kennen gevende dat hun Moeder  Stijntje Jans, Wede van Gerrit Teunisjen bij akte op den 8e en 20e Mei 1781 voor mij notaris gepasseerd en bij nader akte op 27e Oktober 1782  bij de gezamenlijk  comparanten ter eenre en Teunis Gerritsen ter ander zijde verleden.  dezelven Teunis Gerritsen aan hun comparanten in hun lieden overleden broeders Jacob Gerritsen haden afgestaan de Boerderije en veehouding door haar geexerceerd bij verdeeling en uitkoop aldus de 2 comparanten ten eenre de Boerderije en veehouderij en toebehoren.  en uitkeren aan comparant ten andere ( Harmen Gerritsen) ¦ 200.

AT045a008          1783       12 Dec

Gijsbert Peterse huurt van ’t Convent Marienhof  het 2e Erf in de Birkt met diversen kampen land weer in. 6 jaren  ¦ 532 sjaars

AT045a008          1783       19 Dec

Aart Marhusjen  wonende in Hoogland huurt van Justus Hoofd van Huisduinen.  het  [ Sils ]  kampje de Hul.  de Vlasakker en Kleine Buremaat alles behorende tot het Erf Wede  anders genaamd de Verbrande Hofstede  ger Hoogland. 6 jaren  ¦ 93 + 10 st  sjaars

AT045a007          1782       11 Jan

Claas Gerritsen en Neeltje Gerrits wondende in ger Aschat verkopen 4½ danmaat land gelegen in de agterhoek onder Nijkerk aan Hendrik Cornelisjen aldaar woonachtig. koopsom¦ 475

zie ook akte No 26

AT045a007          1782       1 Febr

Huw  voorwaarden Jan Teunisjen ouderloos jongeman wonende op de Eshof  onder Barneveld. 

een Geertje Helmerts  mindj  dochter geassisteerd door haar moeder Geertje Hendriks. wed van Helmert Cornelisjen wonende op de Grote Riet ger Snorrenhoef. inbreng  Bruidegom  een zeker aandeel in ’t Erf de Eshof en in 12 morgen lands Klein Hukenhorst genaamd.   Bruid  ¦ 500

AT045a007          1782       15 Maart

Jan Reyersen wonende in de Duist huurt van ’t Convent van St Agath de Keuterstede van ’t Erf Groot Hondhorst met omtrent 1½ morgen plaggenveld gelegen aan de Ruivesteeg  ger  St’burg.

laats in huur gebruikt bij Reyer van de Veen. 6 jaren   à ¦ 21  sjaars

AT045a007          1782       15 Maart

Scheiding Teunis Aalbertsen wonende onder den gerechte van Leusden, deze stelt tot voogden aan over zijn minderj zoontje Aalbert Teunissen daar zijn vrouw Gijsbertje Gijsberts is overleden.

Abraham van Asch wonende in Hamersveld en Cornelis Jansen woonachtig op Ronselaar ger W’berg.  beide ooms Maternel. dit i v m  een 2e  huwelijk  scheiding goederen  tussen hem en zijn zoontje.

AT045a007          1782       5 April

Huw  voorwaarden; Teunis Aalbertsen weduwnaar van wijlen Gijsbertje Gijsberts en Trijntje Jacobs,   meerdj ouderloze dochter beide wonende in Hamersveld. Inbreng bruidegom dezelfs meubelen  Have en vee en verdere goederen met aftrek van ¦ 600  voor het mindj  zoontje.

Inbreng  Bruid  ¦ 1000.

AT045a007          1782       14 Juni

Verhuur door ’t Convent St Agatha  van ’t Huis  Hof en Hofstede van ’t Erf Onstede met landerijen aan Maria Hendriksen, Wedvan Wouter Hendrikse, en Hendrik Wouterse (zoon?)

6 jaren  ¦  85  sjaars

AT045a007          1782       21 Juni

Hendrik Willemse wonende op de Logt aan de Nijkerkerweg  huurt 7½  danmaat land in de Slaag  van ’t Convent St Barbara. 4 jaren  ¦ 68  sjaars.

AT045a007          1782       12e Juli

Verhuur de Huisstede van ’t Erf de Koop  Hoogland.

AT045a007          1782       12 Juli

Reyertje Jansen wed van Gerrit Peterse van Ruytenbeek wonende in Stoutenburg  op de Ruif huurt weer in de Mussenkamp van ’t  Erf Hondhorst. Convent St Agatha. 6 jaren  ¦ 50 sjaars

AT045a007          1782       27 Sept

Verhuur van ’t Erf Groot Middelaar aan Hendrik Teunissen voor de eene helft het Convent St Jan en de andere helft de Armen van de Poth al door hem bewoond en gebruikt. 6 jaren  ¦ 120 sjaars

AT045a007          1782       27 Sept

Hendrik Geurtsen Kuyer wonende in Hoogland verhuurd aan Hubert Hubertse een huizinge hof en Hofstede groot 3 danmaten en nog 7 danmaten. 6 jaren ¦ 120 sjaars

AT045a007          1782       27 Okt

Stijntje Jans wed van Gerrit Teunisse  wonende op ’t Erf de Grift  ger Leusden doet de inboedel have en vee over aan haar kinderen. zie ook data  7 Nov.  1782.

AT045a007          1782       15 Nov

Verhuur van de Hof en Hofstede Brinkhorst  ger Asschat door Baron Sloet wonende op huize Brinkhorst in Asschat aan Christoffel Harmsen in dier voegen als het door Jan Woutersen is bewoond en gebruikt. Hiervan uitgezonderd de Heere huizinge schuur en stal en hooiberg de tuin ’t Sterrenbos alsmede het veld tussen ’t Sterrenbos en de zandheuvel en ’t hoekje over de dijk gelegen.

6 jaren  ¦ 170 sjaars  en alle ongelden en lasten en 6 jonge hoenders

AT045a007          1782       22 Nov

Cornelis Cornelisje  wonende op de bik  ger  Hoogland  huurt van Jonkh Wilhelmus Franciscus v der Merwede van Muylwijk verschillende kampen land oa  Fluitenkamp  Kleine Bergkuil  de Brinke  de Hoge en de Bieshaarse morgen  alles onder ger Hoogland sorterende onder het Erf en Goed Schoonoort.   door den huurder gebruikt. 6 jaren  ¦ 130 sjaars

AT045a006          1781       5 Jan

Testament v. Geertje Jans van Rozendaal wed van Peel Evertsen wonende ten huize van Evert Jansen  in Hamersveld. Zij benoemd tot executeur haar neven  Evert Jansen voornoemd en Evert Reyersen.  woonachtig in de Mossel

AT045a006          1781       12 Jan

Huurconract; Anthonie v Brinkensteyn raad en cameraar dezer stad verhuurt aan Hans Peter Hemelaar een ½ vierel (of 2 morgen) land.

Hans Peter Hemelaar woonende in de Stroopaff staande even buiten de Camppoort.

AT045a006          1781       12 Jan

Huurcontract Reier v Veen wonende op Vinkenhoef huurt van ’t Convent v St Agatha de Keuterstede  van ’t Erf  Groot Hondhorst met 1½ morgen Plaggenveld gelegen aan de Ruiversteeg ger Stoutenburg  laatst gebruikt geweest door Steven Stevense. 6 jaren   a  ¦ 21 sjaars

AT045a006          1781       19 Jan

Peter Jansen wonende aan de Zwartesteeg huurt 4 danmaten Polderland van ’t Convent Marienhof.

4 jaren.  ¦ 26 sjaars

AT045a006          1781       19 Jan

Gijsbert Aartsen op Ronselaar ger W’berg huurt Polderland  van Convent Marienhof.

4 jaren ¦ 48 sjaars

AT045a006          1781       9 Febr

Dirk Gijsbertsen wonende in Zevenhuizen huurt van Convent St Jan 4 danm Polderland in de Duist.

4 jaren  ¦ 32 sjaars.

AT045a006          1781       9 Febr

Huw  voorwaarden; Jan Gerritsen wonende in Zevenhuizen ouderloos jongeman en Aaltje Gerrits  meerd ouderloos dochter. Ingebracht door de Bruidegom een Erf en Goed en landerijen in Zevenhuizen gebruikt door Gijsbert Jansen Prins. Bruid niets.

AT045a006          1781       10 Febr

Vrouwe Elbarda Barbara v Lilaar, Huisvrouw van Maurits Dreyer in akte v Erfpacht binnen Afoort.

AT045a006          1781       16 Febr

Anthoni v Brinkensteyn verhuurt aan Willem Hienekamp wonende aan de Bavoortse molen en Theunis Gerritsen wonende op de Bruine Haar ger Leusden  4 morgen bouwland in ’t Veentje  bij Ooivaarshorst. 6 jaren  ¦ 40 sjaars. dito 2 morgen over de beek  in Leusbroek.

aan Jan Theunise van Alten en Willem Hienekamp.

AT045a006          1781       24 Febr

Claas Evertsen.  Gijsbertje Jans  wed v Jacob Evertsen wonende onder Barneveld en Christof Harmse.  wonende op ‘t nabeschreven Erf verhuren dit Erf ’t Hoendernest  ger  Aschat aan Hendrik Dirkse Zuidwind. 6 jaren  ¦ 40 sjaars  boven de ongelden.

AT045a006          1781       2 Maart

Gerrit Wulfsen van Meerveld  wonende op de Coedijk huurt van ’t Convent v St Jan weer in 7 danm Polderland. 4 jaren  ¦ 48 sjaars.

AT045a006          1781       8 en 20 Mei

Scheiding tussen Stijntje Jans wed van Gerrit Theunisse en haar 5 meerdjarige kinderen Teunis,  Catharina, Jan, Jacob,  en Harmen.  Moeder en de vier eerstgenoemde wonende op ’t Erf de Grift ger Leusden.  de laatste in Bussem. De kinderen nemen de boerderij over en moeten hun moeder onderhouden en aan hun broeder Dirk Gerritsen wonende bij den Treek  ¦ 30 uitkeren. 

had het alreeds uit de nalatenschap van zijn vader ontvangen.

AT045a006          1781       1 Juni

Monsr Frederik Musman borger alhier verhuurt weder aan Arien Gerritsen  wonende op  Erf en Goed Calveen genaamd met 30 morgen bouw en weiland ger Hoogland  Emiclaar in ’t Nieuwland was reeds eenige jaren huurder. 6 jaren  ¦ 220 sjaar en ongelden.

AT045a006          1781       23 Juli

Aalbert Jansen wonende op Couwenhoven ger Woudenberg machtigd Gijsbert Jan Methorst rentmeester van de mans conventen om zijn goederen inboedel have en vee enz. te verkopen om zijn huur en pachtpenningen aan de voorn  Conventen te voldoen.

AT045a006          1781       24 Juli

Coenraad Willem baron Sloet wonende op Brinkhorst ger Aschat  (akte van procuratie)

AT045a006          1781       3 Aug

Testament van Willem Tijmensen bejaard en ongehuwd wonende op ’t Erf de Pijpenkamp ger Hoogland. Legataties aan Maria Gerrits huisvrouw van Wulfert van de Maat, Petronnella Gerrits huisvrouw van Hendrik Jansen, Magteld Gerrits huisvrouw van Cornelis Toonen, Geertruid Gerrits  wed van Claas Petersen en aan Thys Gerritsen allen kinderen van wijlen zijn broeder Gerrit Tijmensen. Universeele erfgenaam Ida Gerrits huisvrouw van Jan Jansen Boelenkamp  mede wonende op ’t Erf de Pijpenkamp.

AT045a006          1781       17 Aug.

Sander Joosten  huurt van Convent St Agarha een half morgen van de Meent op Hondhorst.  ger Stoutenburg  (al door hem gebruikt)  6 jaren  ¦ sjaars.

AT045a006          1781       29 Aug

Testament van Sander Joosten en Leentje Gerrits echtl  ger Stoutenburg op langlevenden en na beide overlijden op hun 3 kinderen.  Joost Maria en Arien Sanderse.

AT045a006          1781       14 Sept

Cornelis Stevense huurt weder in van ’t Convent  van St  Agatha het Erf Kleyn Dashorst  ger  Renswoude. door den huurder nog gebruikt. 6 jaar  ¦ 125  sjaar.

AT045a006          1781       12 Okt

Arien v d Haar wonende op Voskuylen huurt van ’t Convent van St Agatha de halve Hoef op Voskuylen.  door hem reeds gebruikt.  6 jaren  ¦ 40  sjaars

dito huurt ook het Erf op Voskuylen weer in  van ’t Convent St Barbara. 6 jaren  ¦ 140  sjaars.

AT045a006          1781       27 Okt

Testament Willem Schimmel Coster tot Leusden

AT045a006          1781       28 Okt

Willem Hendriksen wonende op ’t Vliet  huurt van den Heer Franc Josefus  van Lilaar het Timmermanshuis en Bergschuur op de plaats Wijnbergen in Aschat met het engetje daar voor leggende en mag de koebeesten weiden in ’t Zwart en de biezen tot stooring mogen maaien

6 jaren ¦ 72 sjaars

AT045a006          1781       6 Nov

Verkoop door Hendrik Tijmensen en Gerrit Willemsen woonende ’t Hoogland als ooms en Bloedvoogden van de nagelaten minderjarigen  kinderen van Breunis Willemsen en Dirkje Tijmense  echtl van een huizinge en 5 morgen land genaamd de Lage Zandkamp met erfpacht.

koper Aart van Manen  om ¦ 400

AT045a006          1781       4 Nov

Testament Wulphert Gerritsen en Willempje Willems  echtl wonende in de Polder het Nieuwe Land  ger Hoogland.  op den langs levende.

AT045a006          1781       16 Nov

Erfpachtbrief van Gijsbert Jan Methorst aan Dirk v Zijl en Greetje Rutten echtl wonende onder Stoutenburg. een erfpacht van 1½  morgen land gelegen op ’t Vliet  door hun reeds gebruikt.  te betalen erfpacht ¦ 21

AT045a006          1781       30 Nov

Reyer Jansen wonende op Groot Krakhorst  huurt van ’t Convent Marienhof het Erf Kouwenhoven  ger Woudenberg  laatst door Albert Jansen gebruikt. 6 jaren  ¦ 235 sjaars

AT045a006          1781       7 Dec

Verkoop hakhout bij ’t Erf Veltdorp  ger Leusden en verhuur van bos om aan te maken.

AT045a005          1780       14 Jan

Gerrit Hendrik Klester wonende op Emelaar  ger  St’burg huurt Poderland van St Agatha.

AT045a005          1780       18 Jan

Testament vd Heer Franciscus  Hendriksen v Raalten en Juffr Petronella van Grootwede echtl  op de langstlevende.

AT045a005          1780       28 Jan

Scheidinge;

Monsr Wulfert van de Maath, borger en inwoner alhier, gehuwd met Maria Gerrits,  Hendrik Jansen, gehuwd met Petronella Gerrits wonende op Schoonoort, Cornelis Toonen gehuwd met Machteld Gerrits wonende op de Lodijk,  Claas Peterse gehuwd met Geertruida Gerrits wonende op de Bik.

Thijs Gerritsen wonende in Hamersveld.  en Jan Jansen Boelenkamp als oom gehuwd met Yda Gerrits wonende op de Pijpenkamp ger Hoogland i v m overlijden van hun moeder en schoonmoeder (weduwe van en boedelhoudster van Gerrit Tijmensen) zij is overleden op de Pijpenkamp

de erfgenamen doen de boedel over aan hun Oom Willem Tijmensen die hun hiervoor moet uitkeren ieder ¦ 30. en de schulden en lasten en begrafeniskosten moet betalen.

AT045a005          1780       4 Febr

Juffr Maria Vernoij wed van Hendrik Hooft van Huisduinen verhuurd aan Joost Juriaanse en Jannetje Aalberts het Erfje Klein Steenbeek ger Asschat door hen reeds eenige jaren gebruikt.

6 jaren  ¦ 46 sjaars  boven ’t enkel Huisgeld en heel haardstede geld

AT045a005          1780       11 Febr

Huw voorwaarden Hendrik Petersen  meerdj.  in Stoutenburg.  geassisteerd  door zijn behuwd moeder wedwe van Peter Cornelisse Bruidgom en Annetje  Ariense  mindj  bijgestaan door haar vader Arien Jansen. Bruid  mede wonende te Stoutenburg  geen vast goederen beschreven.

AT045a005          1780       15 Mrt

Procuratie van vrouwe Elisabeth Prien weduwe van Mr Grotofridus Amelis Schoock in leven Not en Advocaat te Amsterdam wonende op de Hofstede Groot Wede ger Hoogland machtigd haar zoon MrDiederick Schooek

AT045a005          1780       14 April

Verhuur van de Conventen Marienhof en Agatha het Erf Hilhorst in de vrijhied van A’foort aan Dirkje Hendrikse, wed van Cors Hermense, en Hendrik Corsen reeds bruikers. 6 jarenn¦ 320 sjaars

AT045a005          1780       21 April

Aalbert Jansen van Brinkensteijn wonende in Stoutenburg  verhuurd aan Cornelis van Asch wonende in Hamersveld  een Camp Bouwland en weiland met ’t Akkertje achter ’t Huis gelegen reeds door hem gebruikt. 6 jaren  ¦ 88  sjaars

AT045a005          1780       1 Mei

Johannes Peter Henselaar en Geertruide Hoell echtl lenen ¦ 2000  op hijpotheek op hun Erf Hof en Huizinge  genaamd de Stroopaf of Oud Stoutenburg gelgen buiten de Camppoort aan het begin vd. Hoogenweg.

AT045a005          1780       5 Mei

Huurcontract Willem Jacobsen woonende op Bosserdijk verhuurt aan Wulfert Hendrik Hoefsloot een morgen land  op de Langenoordse Eng. 6 jaren. ¦ 24 sjaars

AT045a005          1780       25 Mei

Peter Claasen Schouten wonende in Soest huurt van de superintendenten van ’t Convent St. Barbara.  Het Erf en Goed de Bieshaar gerechte Hoogland laats gebruikt bij Gerrit Cornelissen.

6 jaren  ¦ 140 sjaars Huurt ook de Strijp van ’t Erf Onstede van St Agatha

AT045a005          1780       8 Juni

Procuratie Wulfert Hendrik van Hoefsloot in huwelijk hebbende Maria Magdalena van Honsen.  machtigd den Heer Henerthoven advocaat te Antwerpen.  voor het vorderen en innen van comparnants huisvrouw als mede erfgenamen  ab intestato  van vaders  moederlijke zijde  van wijlen Jonkheer Jean Alexander van Susteren

AT045a005          1780       16 Juni

Verhuur van ’t Erf Dashorst door de superintendenten van ’t Convent Marienhoff aan Cornelis Jansen. laatst bij hem in huure gebruikt. 6 jaren  ¦ 200 sjaars  en lasten.

AT045a005          1780       7 Juli

Verhuur aan Rijk Wulfertse  onder ger  Zevenhuizen.  door de superintendenten van ’t Convent St Agatha. Huis en Hofstede groot 29 Danmaten gelegen in Zevenhuizen al vele jaren huurder.

6 jaren  ¦ 220 sjaars

AT045a005          1780       24 Juli

Verkoop van ’t Erf en Goed Westerlaak groot 42 morgen gelegen in de Boven Duist.

strekkende van de Zevenhuizerweg tot aan de scheidinge van Gelderland ten zuiden Evert Kok 

Jan Petersen,  Jan Tolboom  en Mevr. de wed Schoock,  ten Noorden Anthony vd Boogaard  cs  Hendrik Musman, Anthony Hendriksen en de erven Pieter van Borselen.

Verkoper Wel Ed Gestr Heer Lodewijk Baron van Heerde Capitein dezer Lande en vrouwe Henrica Josepha Sasze.  echt. wonende binnen deze stad. kopers Wouter Gerritsen en Greetje Aalbers  echtl.  wonende op het Erf. Koopsom ¦ 7000. Aanbetaald bij passeeren van de Acte  ¦ 1000 –

rest ¦ 6000 –  op  hypotheek. Dijkkaart geteken  No  69

AT045a005          1780       17 Aug

Testament vrouwe Elisabeth Prien wed.  van de Heer Schooek.

6 Sept Procuratie     “                “            “                   “           “           “

19 Nov Testament zie ook 27 en 30 Dec de wed  overleden.

AT045a005          1780       22 Sept

Thomas Wantenaar wonende in Soest huurt van de superintendenten van ’t Convent Marienhoff  ’t Erf  ’t Langehuys genaamd met eenige kampen land alles onder ger Soest.

6 jaren  ¦ 574 sjaars  en reeele en personeele ongelden door de pachter.

AT045a005          1780       17 Okt

Jan Gerrit wonende in Leusbroek huurt van de Superint  van ’t Convent Marienhoff  5 danmaten land in de Slaag. 4 jaren  ¦ 50 sjaars

AT045a005          1780       20 Okt

Verhuur van de Hofstede ’t Veentje gelegen bij Ooivaarhorst aan Helmig Wenneke.

AT045a005          1780       8 Dec.

Gijsbert Gijsbertsen en Jannetje Geurts  echtl. wonende ger Emiclaar en Cors Cornelissen  en Petronella Jans mede echtl  wonende in Leusbroek kopen van Monsr Jan Staal koopman alhier  2½ danmaat land gelegen in de Polder de Hond.  ger Hoogland. koopsom  ¦ 166.

AT045a005          1780       15 Dec

Hermen Gerritsen wonende op Groot Zandbrink ger Leusden huurt van de superint  van St Agatha  de ses danm.  373  in de polder de Haar. 4 jaren ¦ 42 sjaars

AT045a005          1779       13 jan

Monsr. Jan Staal Jacobsz verkoopt aan Jan Pothoven een huizinge hof en hofstede groot ½ morgen gelegen in Hamersveld. Aan beide zijden Benjamin Cohen en andere zijde Pieter Jacobus Visschers. Koopsom f 1000

AT045a005          1779       15 jan

Verkoop door Leonard de Heer en Adolf Bosman in qq als executeurs van de nalatingsschap van wijlen Nicolaas Heerman. Diverse stukken tabaksland. De boerenhofstede Groot Krakhorst, bestaande uit capitaal woon- en bouwhuis, bakhuis, nieuw schaaphok, schuur en twee 5roede bergen alles in zeer goeden staat met de bouw- en weilanden, bossen en platagien te zamen groot 40 morgen gelegen in Hamersveld. Ten oosten burgm Hr willem Methorst met Groot Hagenouw, ten zuiden den Heer Dr Jordanus Hoofd van Huisduinen met het erf Klein Krakhorst en jufr Beatrix Maria Hoofd van Huisduinen met het erf de Brink, ten westen de Hamersveldseweg of Zwarteweg, ten noorden Jacobus van Bemmel en Jordanus Hoofd van Huisduinen voornoemd. In hure gebruikt bij Reijer Jansen van Ginkel, nog in huur tot Petri mei 1784 tegen f 328 in ’t jaar boven het outschildgeld, enkel huisgeld, half haardstedegeld en 1/3 slapersdijkgeld. Ingezet door Hendrik Hoolhorst op f 9200.

Niet verhoogd en heeft binnen 3 dagen tot koper genomineerd den 16 jan 1779 Jan Peterse Smit, woonachtig op Groot Stoutenburg. Koper voor f 9200.

Perceel 4; Een streep groot 3 morgen waarvan 1 morgen goed tabaksland, strekkende van de Hamersveldseweg tot het Urselinesteegje, ten zuiden jufr de wed. van Coeverden en Willem Hendriksen, ten noorden jufr Baetrix Maria Hoofd van Huisduinen. Ingeset door Francicus Josephus van Lilaar op f 1500. Doch opgehouden voor de heer Justus Hoofd van Huisduinen op f 610. Koper voor f 2110.

AT045a005          1779       22 jan

Jan Aalbertsen wonende in Hamersveld verhuurt aan Jan Aartsen het erf en boerenhofstede den Hemel gelegen in Hamersveld, woonde reeds op dit erf. 6 jaar f 64 sjaars en de lasten behalve het onderhoud van de Heiligenberger- en Ruitenbecker of andere bruggen. Verhuurder behoud aan zich de bogaard met 1 morgen erachter.

AT045a005          1779       14 febr

Jan Teunisse woonende in Terschuur verhuurt aan Bor Otten Huizinge hof en hofstede bestaande uit dubbele wooning, 6 morgen land gelegen in Leusbroek bij ’t Witje, thans bewoond door Teunis Gerritse 6 jaar f 100 sjaars.

AT045a005          1779       21 febr

Hendrik Aartsen woonende woonende op het nabeschreven erf en zijn huisvrouw Dirkje Evertse en beider erfgenamen verklaren van den Heer Dr. Michiel Beekhof voor de ene helft en jufr Ida Caan, meerjarig dochter voor de andere helft gehuurd te hebben het erf en goed Calveen door de huurder enige jaren gebruikt. 6 jaar f 66 sjaars.

AT045a005          1779       5 maart

Cornelis van Asch woonende in Hamersveld huurt van den Heer Jan Francois van Lilaar, Heer van Stoutenburg, een camp land gelegen ten einde van de allee op ’t erf ’t Claverenblad. Den huurder bekend. Niet inbegrepen het hofje van dit land afgegraven aan de kant van de Heer Hendriks. 6 jaren f 30. sjaars

AT045a005          1779       18 maart

Abraham van Bemmel ten eenre en Bart Lammertse Post ten andere, woonende op ’t erf en goed Calveen, ger Hoogland. De 2de comparant huurt dit erf weer in niet inbegrepen de heerehuizinge of de kamer met het plein voor de deur, het eilandje tussen de vijvers met essenbomen met het dijkje daarom, een gedeelte van de boomgaard nu met eikenheesters bepoot ook niet het land voor de vijvers, voor dezen een sterrebosje geweest en nu weder aangelegd, dit alles behoud de verhuurder aan zich. 6 jaren f 300 sjaars en ½ vierel boter en moet ook de verhuurder en familie van Amersfoort met zijn paard en wagen ophalen en thuis brengen, voor ieder reis krijgt huurder f 1 ook het mede gebruik van keuken en heerd.

AT045a005          1779       18 maart

Jan Evertse woonende in de Duist huurt van ’t Convent van St Agatha de 13 danmaten met huis en hofstede weer in voor 6 jaren f 150 sjaars en lasten.

AT045a005          1779       25 maart

Huwelijkse voorwaarden; de Heer Francois Josephus van Lilaar, ouderloos en meerderjarig jongman borger dezer stad en jufr Beatrix Hoofd van Huisduinen, geassisteerd door haar behuwd moeder Maria Vernoy, wed van den Heer Hendrik Hoofd van Huisduinen.

AT045a005          1779       5 april

Evert Jansen wonende op het erf en goed Wijnbergen ger. Asschat had bedongen in het huurcontract eenige morgens in het laatste huurjaar met koren te bezaaien, heeft 61/2 morgen te velden gebracht. Also hem comparant thans niet wel convenieerd om aan de Heer Francois Josephus van Lilaar als eigenaar van het erf zijn penningen te betalen. Hij machtigt in deze akte den verhuurder om dit koorn publiek of uit de hand te verkopen om de verschuldigde pacht te vereffenen.

AT045a005          1779       6 april

Procuratie voor schout en schepenen van Amersfoort ivm huwelijk van Francicus Hendrikus van Raalt en Petronella van Grootwede.

AT045a005          1779       30 april

Jan Peterse Smit en Reijertje Hendriks, echtl. Woonende op Gr. Stoutenburg lenen een som van f 5700 van Cornelis van Coeverden a 3%. Borgen Arien Jansen woonende op Daatselaar en Hendrik Thijsen woonende in de Kletersteeg. Afgelost 3 jan 1798.

Hij leent ook van Sophia Gabrie, wed van Reijnier van Coeverden f 2800. Afgelost 3 jan 1798.

AT045a005          1779       9 juli

Jufr Maria Vernoy, wed van de Heer Hendrik Hoofd van Huisduinen,verhuurt aan Steventje Gerrits, wed van Hendrik Teunisse Kolder het erf en Goed Steenbeek ger Asschat, al enenige jaren huurderesse, 6 jaren f 200 sjaarsen lasten behalve huisgeld en 8 jonge hoenders.

AT045a005          1779       17 juli

Testament Willem Tijmensen bejaard en ongehuwd op het Erf de Pijpenkamp ger Hoogland.

AT045a005          1779       26 juli

Jan Teunissen wonende in Leusbroek, verhuurt aan Jan Tyssen een hofstedemet dubbele woning en 6 morgen land gelegen in Leusbroek, bij ’t Witje, gebruikt geweest door Theunis Gerritsen. 6 jaren f 100 sjaars

AT045a005          1779       3 aug

Elbert en Arien Teunissen, beide wonende op Voskuilen huren van Jonkh Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muijlwijk 11 morgen bouw wei en plaggenveld gelegen in Leusbroek gebruikt wordende bij Jan Teunisse. 12 jaren f 40 sjaars boven outschiltgelden en morgengeld. PS Jan Teunisse verklaart te renuntieren van de huure van de huurcedulle den 2 jan 1778.

AT045a005          1779       12 aug

Tijs Cornelisse huurt het Erf Klein Middelaar gerecht Stoutenburg weer in van ’t Convent van St. Agatha. Was al gebruiker. 6 jaren f 120 sjaars en de personele ongelden. slapersdijkgeld en huisgeld worden door het Convent betaald.

AT045a005          1779       20 aug

Johannes Hentelaar wonende op de Stroopaf binnen Amersfoort huurt van ’t onvent van St Agatha een stuk land aan de Lage Weg.

AT045a005          1779       27 aug

Jan Teunissen en Aaltje Hendriks echtl wonende in Leusbroek verkopen aan Elbert en Arien Teunissen, gebroeders, wonende op Voskuilen ger Woudenberg een Huizinge Hof en Hofstedeen landerijen door de verkopers gebruikt wordende en nog een aparte Huizinge en schuur en daarbij landerijen thans door Jan Tijssen gebruikt te zamen groot 15 morgen. Belend oostwaarts de weg, ten zuiden de Beek  , ten westen de Bijlands Fundatie tot aan de weg toe en over de weg de Armen van de Poth, en ten noorden de Zuidwindse Sloot, onder het gerecht van Leusden ten einde van Leusbroek bij ’t Witje. Koopsom f 2000 vrijgeld. Aanvaarden 22 febr 1780 evenals de huur door Jan Tijssen volgens de huurcedul. De kopers profiteren de somma van f 70.

AT045a005          1779       6 sept

Verhuur van de Haverkamp op de Coop ger Hoogland

AT045a005          1779       8 sept

Verhuur van het Berghoekje op de Coop ger Hoogland

AT045a005          1779       17 sept

Aart Jacobse van Putten wonende op Honthorst ger Stoutenburg huurt weer in van ’t Convent van St Agatha het land genaamd het Wilde Land gelegen op Honthorst en een kampje bouwlanddaarnaast. .

AT045a005          1779       15 okt

Verhuur van een gedeelte van de Doornekamp gelegen over Randenbroek.

AT045a005          1779       15 okt

Berend Hermense en Wulfert Jacobsen beijden wonende in Overseldert huren van ’t Convent van St Agatha den Groote Eng van ’t Erf Onstede door hn lieden gebruikt. 6 jaren f 50. De huurders moeten het morgengeld betalenen de thiend aan de eigenaars laten volgen.

AT045a005          1779       19 okt

Teunis Petersen Kuijers wonende op ’t Erf en Goed genaamd Bloemberg aan de Eemdijk ger. Eembrugge huurt dit erf van ’t Conventt Marienhof, lange jaren door zijn ouders gebruikt. 6 jaren f 640. ’t Schuurtje bij ’t huis naast de wal van Grimmesteijn door zijn ouders gebouwd zal hij bij vertrek mogen afbreken en mede nemen.

AT045a005          1779       1 en 5 nov

Gerrit Hesselsen wonende op ’t Erf de Wetering ger Hoogland koopt 5 danmaten polderland in de St Nicolaaspolder onder Bunschoten.

AT045a004          1778       2 Jan

Jan Teuniszen wonende in Barneveld huurt van Jonkhr  Wilh. Frans van der Merwe van Muijlwijk  elf morgen Bouw weiland  plaggenveld gelegen in Leusbruik laats gebruikt door Teunis Gerritsen.  zijnde Tiend subject. 6 jaren ¦ 40 sjaar en oudsheld en morgengeld

AT045a004          1778       10 Jan

Publike Verkoping: Verkopers Justus Hoofd van Huisduinen en de Heer Jan Francois van Lilaar.  Heere van Stoutenburg. Justus Hoofd v Huisduinen als gemachtigde van Dirk Lesscher en Adolf Bosman  curateuren van de goederen van Nicolaas Heerman.

o a Tabaksland aan de Hooge weg.

1ste  zeker stuk Goed genaand Randijk  bestaand uit Speelhuis tuin 5 morgen tabaksland en schuur.

belend oostzijde van de randerbroekerweg strekkende van het griftje langs dezelfver weg opwaarts tot aan het land van Rijk Brom of 1 Houten huisje en van de erfgenamen van den Heer Rijksz. koper den Heer M. Dreyer t.b.v. Jacobus v Krimpen voor ¦ 7025 –

Volgende perceel daarnaast strekkende van de randerbroekerweg tot het Houten Huisje en de Mossel zuidwaart de erfgenaam vd Heer Rijksz.           niet geveild.

zie huur ceduul 16 julli  1778  en 19 Juli 

Item een streep land groot 3 morgen waarvan 1 morgen tabaksland, het overige bos en hakhout  strekkende van de zwarteweg tot aan de urseline steeg. ten zuiden Juffr de wed. van Coeverden en den Heer Willem Hendriksen, ten Noorden de Juffr Beatrix Hoofd van Huisduinen met het Erf de Brink  ger Asschat. (zie verhuur  22 jan.)

Door Johannes Gerbransen van ’t Klooster en Maria izaakken van Stalenhoef verkopen Hooi en weiland  in Nederzeldert genaamd de vogelkampen opgehouden.

AT045a004          1778       16 Jan

Hendrik Artsen wonende op ’t Erfje Calveen ger Hoogland huurt dit Erfje weer in voor 1 jaar  ¦ 66

AT045a004          1778       16 Jan

Verhuur van het Bouwland op Honthorst.

AT045a004          1778       19 Jan

Verhuur van een Hofstede bij de kapel van Isselt.

AT045a004          1778       2 Maart

Jan Gerritsen wonende in Zevenhuizen verhuurt aan Gijsbert Jansen wonende op Hoogland een zekere Hofstede in de Duist de Haar groot 14 morgen thans gebruikt wordende door Jacob Claasen.

6 jaren ¦ 175 sjaars

AT045a004          1778       6 maart

Uitgifte van een erfpacht van een hoek grond  groot 4 morgen plaggenveld behorende aan het Erf de Bruinehaar in Leusden aan Gerrit Aartsen.

AT045a004          1778       16 Maart

Codicil  van Willem Hendriksen oud raad en schepen dezer stad.  6 bladzijden (Fam  Boht Hendriksen)

AT045a004          1778       20 Maart

Arien van Ravensloot wonende op ’t Heetveld leent ¦  3000 van  ….. Brinkensteijn. borg Jacob vd Haar wonende in Leusbroek.

AT045a004          1778       27 Maart

Gijsbert Aartsen huurt weer in van de superintendenten van ’t Convent Marienhoff het Erf Ronselaar  onder ger W’berg sedert eenige jaren door hem gebruikt 6 jaren  ¦  300  sjaars  en eenige ongelden.

AT045a004          1778       27 Mrt

Jan Gerritsen thans wonende in Leusbroek huurt vd superint van Convert St Agatha Het Erf in Leusbroek door de huurder gebruikt wordende. 6 jaren  ¦ 185  en eenige lasten.

AT045a004          1778       28 Mrt

Testament  Bart Corneliszen  van de Ringerpoel en Geertruid Everts  echgt woonende op Waterdaal.  ger A foort.

AT045004            1778       24 April

Willem Willemsen wonende op ’t Erf Kolverschoten onder Scherpenzeel huurt dit Erf weer in van Convent Marienhoff. 6 jaren  ¦ 264  sjaars

AT045a004          1778       27 April

Conditien en bestek voor aanbesteding door het stadsbestuur van een Kistdam in de Eem.

aangenomen door Peter Hendriksen Steenbeek voor ¦ 2240 –

AT045a004          1778       22 Mei

Geurt Cornelissen wonende op de Bieshaar ger Hoogland huurt van de superint van ’t Convent St Agatha 7 ½ danmaat Polderland in de Slaag bij de Haar 4 jaren  ¦ 70 sjaars

AT045a004          1778       23 Mei

Testament de  Wed  Schooek, geb  Prien, wonende op Groot Wede ger Hoogland zie ook 8 Juni  en 21 Juni,  item 21 Juni ivm  overl van een zoon.

AT045a004          1778       29 Aug.

Jan van Maanen wonende op ’t Erf Vlastuinen gerechte Donkelaar huurt dit Erf weer in van de superint van ’t Convent Marienhof, 6 jaren  ¦ 224  sjaars

AT045a004          1778       26 Juni

Willem Hendriksen wonende in de Oude Gort ger St’burg huurt weer in van ’t Convent St Agatha het Engetje langs de Barneveldseweg van het Erf Groot Hondhorst. 6 jaren ¦ 38 ,jaar mag de eerste 2 jaren nadat het hout gevallen is geen koebeesten daar op weiden.

Dito huurt ook weer in het Erf genaamd van ouds den Eng gerechte St’burg. 6 jaren  ¦ 110  sjars  (Convent St Agatha  niets vermeld over een huis) Dito ook het Bosland van Hondhorst.

AT045a004          1778       19 Juli

Evert Reyersen wonende in de Herberg de Mossel huurt een streep land van Justus Hoofd v Huisduinen gemachtigde van de curatoren van Nic Heerman, 6 jaren  ¦ 60 sjaars

AT045a004          1778       7 Aug

Cornelis Jacobsen van Asch wonende in Hamersveld huurt van Jan Francois van Lilaar Heer van St’burg een half morgen bouwland gelegen naast zijn Erf in Hamersveld 6 jaren   ¦ 30 sjaars

AT045a004          1778       18 Sept

Abraham van Bemmel mede Notaris en schout van Stoutenburg ten eenre en Reyndertje Jans wed van Geurt Petersen van Ruijtenbeek ten anderen. zij waren beide eigenaars van  ’t Erf  De Ruif.  gelegen in St’burg  groot 24 morgen wezende Thiend vrij doch belast met s Heeren ongelden en een Canon of Erfpacht van ¦ 39 van ’t Capittel van St Pieter te Utrecht

Comparant Reijndertje Jans neemt het Erf de Ruif geheel over met een Custingbrief van ¦ 1000 t b v de erven Pieter van Borselen. Bedongen dat bij overlijden van 1ste comparant  2e comparants oudste zoon beleend word met het voorst Erfpachtgoed.

AT045a004          1778       2 Okt

Hendrik Willemsen, wonende op de Logt aan de Nieuwkerkerweg,  huurt van de superint van Convent van St Barbara 7 ½ danmaat in de Slaag. 4 jaren  ¦ 60  sjaars

Teun Gerritse wonende bij Bavoort  huurt van ’t Convent St Agatha de veldschoren bij Ooivaarshorst.

6 jaren ¦ 12 sjaars  en ongelden.

AT045a004          1778       30 Okt

Pieter Jacobus Vissers borger dezer stad huurt weer in van Jan Francois van Lilaar heere van Stoutenburg 4 morgen bouw en weiland  van ’t Erf ’t Claverblad in Hamersveld gelegen tussen het tabaksland door Jan Tolboom gebruikt en de Grift.

Item een Camp weiland  van dezelven Hofstede groot 2 morgen tussen dezelven en ’t Bos tegen het land van de Heer Hendriksen. 6 jaren  ¦ 92 sjaars

AT045a004          1778       30 Okt

Jan Tolboom huurt weer in van dezelven Heer van Stoutenburg ’t Erf ’t Claverblad.

6 jaren ¦ 178 sjaars

AT045a004          1778       13e Nov

Dirk v d Haar en Theunisje Ariens echtelieden wonende op ’t Erf Klein Rondselaar, waarvan de helft van het Erf aan hen competeerd, huren de andere helft weer in van de Regenten van de Armen van de Poth. 6 jaren  ¦ 60

en is geacordeert dat de pacht van de vorige 5 jaren huur welke zij van de voogden der kinderen van de wed. Aries Hendriksen hebben overgenomen ook jaarlijks zal zijn ¦ 60

AT045a004          1778       17 Nov

Johannes Gerbrandsen van ’t Klooster wonende op Hoggerhorst ger Hoogland en zijn huisvrouw  Maria Izaakken van Stalenhoef verkoper aan den Heer Justus Hoofd v Huisduinen  8 danmaten  land in nederzeldert. koopsom  ¦ 780

AT045a004          1778       4 Dec

Jan Aalbertsen woonende in Hamersveld verhuurd aan Jacobus Evertsen mede aldaar woonachtig  het Erf Bruinhorst gelegen in Hamersveld uitgezonderd het land tussen de Dijk en het Taayland  welke verhuurder aan zich behoudt. 12 Jaren ¦  235 sjaars en 2 vimmen dak (?) waarboven den huurder nog zal moeten betalen de personeels ongelden en buurlasten, uitgezonderd de reparatie aan de heiligerberger-  en Ruitenbeker- of andere bruggen worden betaald ten laste van den verhuurder mitsgaders de helft der laste aan de Leusder Kerk.

AT045a003          1777       27 + 28 Jan

Eigenhandig geschreven Testament van Anna van Goudover, Wed van de Heer Gijsbert van Deventer  raad en schepen van A’foort  bemaakt aan haar broeder mr. Anthony van Goudoever het Erf Hondhorst gelegen in Stoutenburg met de tabaks en meent landen en het Erfpachtje daarbij behorende, zijnde thiendvrij en leenroerig aan IJselstein. en na zijn overlijden aan zijn jongste dochter. Aan neef Not Gijsbert Gerrit Methorts het Erf de Zwarte Goor.nog aan nicht Alyda Anna Methorst en bovengenoemde neef te samen het halve Erf en Goed Birkhoven. En verder haare verervinge van hare inboedel.

AT045a003          1777       7 Mrt

Willem Hendriksen Colbert wonende op ’t Erf de Akker ger Hoogland verkoop dit Erf aan Hendrik Musman, vleeshouwer in A’foort groot 4 morgen. koopsom  ¦ 657.

AT045a003          1777       25 April

Gerrit Wulfertse Meerveld  woonende op de Coedijk huurt van convent van St Jan 7 danmaten polderland in de Haar vorige huurder  Hendrik Gerritse  4 jaren  ¦ 45 sjaars

AT045a003          1777       29 Mei

Wouter Gerritsen wonende te Hoevelaken huurt van de Heer Ludovicus Michael van Heerde en vrouwe Henrica Josepha Sasse het erf en goed Westerlaak thans door Hendrik  Evertse bewoond.

7 jaren ¦325 sjaars en alle lasten en toepacht

AT045a003          1777       26 Juni                                 bezoek 15 Mei 1972

Heden 26 Juny  2777  compareerden voor mij Not  enz. ———-  Hannes Petersen wonende op het Erf de Wetering in Hamersveld en Jan Petersen woonende in Barneveld. Comparenten gaven te kennen dat uit de nalatingschap hunner ouderen was aanbestorven, en zij dus gemeen en onverdeels waren bezittende de helft van boven vern. Erf de Wetering met getimmerte, landerijen enz. zulks den tweede comparant daarin competeerde een derde part, ofte wel een zesde in het geheel (zijnde de wederhelft aan den eerste comparant bevorens reeds door de Erfgenamen van Cornelis v Bloemdal  bij magenscheid of forma van uitkoop toegedeeld.

Dat hun comparanten niet langer gelegen kwam aldus gemeen en onverdeelt te blijven bezitten, maar eene behoorlijk scheidinge bij forma van uitkoop aan te gaan.

Den eersten comparant Hannes Petersen boven zijn eigen aandeel nog zal hebben en behouden.  toegescheiden door den 2e comparant in vrije en volkomen eigendom de voors.  zesde portie  in het Erf de Wetering. Waar tegen den 1ste comp  aan zijn broeder 2e comp moet uitkeren  ¦ 380.

AT045a003          1777       4 Julij

Gijsbert Aartsen op Ronselaar ger  W’berg huurt weer in van de Superintendenten van St Marienhof  6 danm genaamt de smalle Akkers in eemland gebruik door hem huurder 6 jaren  ¦ 48  sjaars.

AT045a003          1777       16 July

Maas Aartsen huurt en neemt weer in pacht aan van de Heer Ludovicus  Michiel van Heerd en vrouwe Henrica Josepha Sasse echt. een Huizinge en Hofstede en agt danmaten land daar achter in Zevenhuizen en nog 17 danmaten in de Duist door den huurder bewoond en bekend.

Verhuurder behouden aan zich de Kamer en het hoekje grond of hofje, evenals voor heen tot hun gebruik. huur 8 jaren  a  ¦ 240  jaarlijks het persoonele morgengeld en haardstede geld  eenvieren deel boter en paar jonge hoenders 2 scheppels appelen, 2 scheppels aardappelen.  Een keer in het jaar de verhuurder op halen en thuisbrengen en als zij op het verhuurde zijn naar de kerk rijden

AT045a003          1777       5 Sept                                                  V

Huurcontract van ‘t Lange Huis in Soest, berkt, aan Tomas Wantenaar en nog eenige kampen land. verhuurders Convent Marienhoff. voor 6 jaren  ingegaan  Petri 1775. pacht jaarlijks ¦ 574

AT045a003          1776       25 Jan

Procuratie op Mons. Evert de Veer schipper op Arnhem ten behoeven van Gerrit Reyersen van Bosserdijk enz. allen wonende in Hoofland, A’foort, Isselt en Stoutenburg i v m overlijden van een neef in Arnhem.

AT045a003          1776       2 Febr

Hendrik Teunisse van de Vathorst en Johanna vander Voorst verkopen aan hun zoon Teunis Hendriksen vd Vathorst een Hofstede gelegen even voorbij den Ham aan den Bunschoterweg ger  Hoogland. de erfpachten niet inbegrepen. De Erfpachten worden verkocht  op publieke veiling  den 19  Febr 1776.

AT045a003          1776       29 Mrt

Arnoldus v Hoevelaken woonende in Leusbroek huurt van Leonard de Heer gemachtigde van Heer Jacob Baldewijn Baron van Bemmell Heere van Doorneburg en Voorst enz. en zekere Hofstede met 57 morgen Bouwland in heetveld liggende in Leusden op ’t Heetveld thans in huure gebruikt door Hannes Willemse. pachttijd 6 jaren  a ¦ 25 sjars

AT045a003          1776       29 Maart

Bastiaan van der Heiden en Barbara Dirks Bos echtl verkopen 10 Danm en 110 roeden in over zeldert van ouds genoemd het oude Goed Ter Burg Leenroerig aan staten v  Utrecht, aan Dirk Rijkse en zijn huisvrouw Maria Cornelia Sasse wonende op ’t Erf Kouwenhoven onder ger Hoogland op de dijkkaart  No  482. Den verkoper toebedeeld bij magenscheid den 15 Febr 1757 voor Not v Bemmel.

AT045a003          1776       31 Maart

Reyer Hendriksen wonende in Zevenhuizen heeft pachtschuld aan Mejufr Gabrij en voldoet deze schuld door aan haar over te maken eenig vee als vermindering van 2 ½ jaar Pacht van het door hem gebruikte Erf en Goed in Zevenhuizen.

AT045a003          1776       10 April                               Fol  393

Verkoop van een Hofstede in Zevenhuizen ger Duist strekkende van den Zevenhuizerweg tot de Bunschoterweg. Gebruikt wordende door Cornelis Hendrikse Koller.

Publiek verkocht door Jan Gerritsen eene helft en Pieter Jacobsen van Rossenberg voor ¼ en Gijsbert Wulfsen en als voogden der minderjarigen kinderen van wijlen Ariaantje Gerrits en voorn Pieter J van Rossenberg. Gekocht door Evert Kok  voor ¦ 1900. Het Huis staat ten oosten vd Zevenhuizerweg.

AT045a003          1776       14 Juni

Bart Cornelissen en Geertruid Everts echtl wonende op Waterdaal  en Anna Cornelis meerdj dochter Peter Cornelissen en zijn huisvrouw Grietje Cornelis allen onder ger Woudenberg verkopen aan Evert Hendriksen Huurdeman wonende op het Erf de Burgwal in Leusbroek deze Hofstde met het land over de beek in ’t Zuurbroek ger Gerenstein.

Het Erf gelegen schuin tegen over het Erf de Vrijhoef groot volgens de kaart daarvan zijnde  46 morgen, door den koper gebruikt. Verkopers aangekomen door hun vader Cornelis Barten op den 7e December 1771 van den Regenten van den armen noodhulp of stadskinderhuis alhier gekocht.

koopsom ¦ 6000  en ¦  500  ¦  6500.

Getekend           bart Cornelissen van de Ringelepoel

                               Anna Cornelisse Blauwendraad

Geert + Everts

                               Peter Cornelissen.

Evert Hendrikse Huurdeman

AT045a003          1776       7 Sept

Jacobus v Bemmel Raad en schepen van Amersfoort verkoopt aan den Heer Coenraad Willem Baron Sloet tot Warmel, wonende op ’t nabeschreven Buitengoed genaamd Brinkhorst  bestaande uit Heeren huizinge met tuinen en Boeren hofstede groot 45 morgen. waarvan een ½ hoeve leenroerig is aan IJselstein. gelegen onder ger Asschat aan den Oostzijde den Heer Anthony van Brinkensteijn en ten Westen de Heer Drossaart Rijksen. Koopsom  ¦ 4000  en onkosten oa  leenbrief

AT045a003          1776       27 Sept.

Jan Aalbersen wonende op de Bruinhorst in Hamersveld benoemd tot executeurs over zijn begraafenis en boedel zijn buurman Hannes Teunissen en Peter Smit schoenmaker beiden in Hamersveld woonachtig.

AT045a003          1776       18 Okt

Baron Sloet verhuurt Brinkhorst aan Jan Woutersen woonachtig op deze Hofstede in dier voegen als 1 zelve thans door de Huurder zelve en bevoorens door Theuns Koren bewoond en gebruikt is.

Huur ¦ 170  sjaar en div bepalingen 6 jaren.

AT045a003          1776       26 Dec

Gerrit Wulfsen van Meerveld en Aaltje Jans v. Voskuylen echtl woonende op de Koedijk ger  Stoutenburg, Evert Jansen van Voskuylen mede te Stoutenburg machtigen hun broeder zwager Gerrit Jansen v Voskuylen woonende op het Erf Voskuyl ger W’berg om uit handen van hun Oom Jan Woutersen wonende te Amsterdam hun erfportie te ontvangen van wijle hunlieder moeje Hendrikje Everts van de Knip, bejaarde Dochter gewoond hebbende te Amsterdam. zie 27 Dec.

AT045a003          1775       17 Jan

Testament Willem Casperen en Dirkje Teunis echt  wonende op ’t Erf de Vrijhoef in Leusden,  get Jan vd Haar en Evert Huurdeman

AT045a003          1775       22 Febr

Benoeming van executeurs door Sijsje Tijssen wed. van Gerrit Tijmense woonende op de Pijpenkamp ger Hoogland.

AT045a003          1775       22 Febr

Sijsje Tijssen wed Gerrit Tijmense, Willem Tijmensen en Jan Gerrits  huuren weer in ’t Erf de Pijpenkamp. 6 jaren  ¦ 250 sjaars en toepacht

AT045a003          1775       24 Febr

Cornelis Petersen woonende op ’t Erf de Ruif, in St’burg en zijn huisvrouw Rijkje Hendriks huuren van Abraham v Bemmel notaris  en Geurt Petersen van Ruytenbeek het Erf de Ruif voor 2 jaren   pacht ¦ 200  sjaars.

AT045a003          1775       7 Maart

Verkoop Hofstede de Vrijhoef  in Leusden, verkoper Casper Casperse  en Hendrikje Hannesse.  Echtelieden. Leenroerig aan de Staten v Utrecht zijnde Thuinderij groot 18 morgen  met nog 4 morgen genaamd de Plaskampen vrij goed  en nog 4 morgen genaamd Blokvoort 

Ingezet door Jacob vd Haar  op                 4100

Verhoogd Cornelis  Ravesloot met             100

dus koper                                                           4200

¦ 2000 in de Hostede als plegt van Jacobus Bonifatius v Halteren en zij zuster Geertruidis Clara v Halteren.

in de afrekening vermeld een post voor de schout van Leusden voor registreren  scheiding vd  krommestaart  ¦ 1 – 10 [  ….  ]   het tekort  a ¦ 196  –  9  – 2  is bij erf huis verrekend.

AT045a003          1775       31 Maart

Verhuur  van ’t Erf genaamd  ’t Roode Huis in Baarn in Zandvoort

AT045a003          1775       9 Juni

Cornelis Cornelisse wonende op de Bik (Hoogland) huurt van den Heer Wilh  Franc van der Merwe v Muylwijk  div kampen land. O.a.  Fluitencamp, klein Bergkuil,  de Brinke, en de Hooge en de Bieshaarse morgen sorteerende onder het Erf Schoonoort te Hoogland, 6 jaren

AT045a003          1775       16 Juni

Jacob vd Haar  verhuurt aan Ruth Jansen v Lambalgen een Huizinge in Hofstede en landerijen gelegen in Leusbroek reeds verscheidene jaren huurder niet inbegrepen een hoekje in den Abbert aan de westkant vd linie. 3 jaren ¦ 105 sjaars en alle rieele en personeele ongelden, paardjesgeld en hondekoorn en nog jaarlijks 2 vrachten hooi uit het Laag voor den verhuurder zal moeten halen en op de zelfs Hofstede brengen.

AT045a003          1775       1 Juli

Verkoop van een halve Hoeve land groot 8 morgen gelegen in het buurtschap Voskuuilen ger W’berg. door Cornelis Caspersen en Hendrikje Hannisse echtl. en Willem Caspersen en Dirkje Teunis echtl. allen wonende in Leusbroek. Gebruikt door Teunis Jansen. Belend oosten Teunis Gerritsen,  west Arien Jansen Leenroerig aan Renswoude.  door verkopers opgehouden voor ¦ 1250

AT045a003          1775       14 Juli

Mons. Frederik Musman, borger van Amersfoort verhuurt aan Arien Gerritsen wonende ger Emiclaar het Erf en Goed Calveen.  groot omtrent 30 morgen gebruikt geweest door zijn schoonvader Aart Jansen van Romen (uitgezonderd de Kamer). 6 jaren  ¦ 220 sjaars  4 zakken appelen en half vierendeel boter.

AT045a003          1775       25 Juli

Overeenkomst met Abraham v Bemmel en Geurt Petersen v Ruitenbeek als eigenaar van ’t Erf de Ruif i.v. dat Cornelis Petersen huurder v ’t Erf zijn pacht niet kon voldoen transporteerd hierbij zijn  Have en vee aan de eigenaars om dit te kunnen verkopen

AT045a003          1775       30 Juli

Cornelis Kasperen wonende in A’foort en Willem Kasperen wonende in Leusbroek verkopen aan Jan Teunissen woonende in Terschuur een Erf en Goed Huis en schuur met 11 morgen land. (niet inbegrepen het nieuw getimmerde huis en 4 morgen land door Willem en Jan Kasperen bewoond)

Grootste gedeelte gebruikt bij Teunis Gerritse tot petri paasen 1779  om ¦ 21  in ’t jaar.

belend oostwaart de weg bij ’t Witje ten zuiden de beek ten westen Bijland Fundatie aan de weg toe en over de weg de armen de Poth, ten noorden de Zuidwindse sloot.

en van de Keut ten oosten de woudsloot, zuid Bijland Fundatie, west het Steegje noordwaart de Poth. dit goed belast met Erfthins en keurmedig aan de domeinen v Utrecht met hondekoorn van drie spint jaarlijks en thiend subject. 

Item nog een halve hoeve land in buurtschap Voskuilen.  Leenroerig aan Renswoude

koopsom ¦ 2250. ( zie 1 Juli ) *

AT045a003          1775       2 Sept.

Evert Woutersen en Jannetje Lambert echtl. wonende op ’t Erf Achteveld, alias Middel Achteveld. Kerspele Barneveld. zij leenen onder Hypotheek op hun Erf van Juffrouwe Cornelia Constanse Sasje woonende in A’foort  ¦ 2000  a 4 %. Dit Erf is Leenroerig aan de Heerlijkheid Keppel (bij Doesburg)

AT045a003          1775       8 Sept

Juffr Antonia Brinkensteijn verkoopt aan Peter Gerritsen v d  Rassert een boere Hofstede in de bovenduist  aan de zevenhuizerweg. koopsom ¦ 1600

AT045a003          1775       15 Sept

De Heer Johannes Franciscus Verdijseldonk, Rooms Pastoor te Hoogland, machtigd Hendrina Honingmans, meerd dochter bij hen inwonend om publiek te verhuren zijn goederen in de meijerij van s Hertogenbos.

AT045a003          1775       12 Nov

*  zie 30 Juli. Dit huis en grond  4 morgen is 12 Nov verkocht aan Jan Teunisse voor ¦ 700

(koper zal overweg moeten vergunnen aan een halve hoeve land onlangs door Jan Teunisse van de verkopers gekocht) komt nu in de zelfde hand.

AT045a003          1775       22 Dec

Gijsbert Evertsen, wonende in Stoutenburg, Abraham v Bemmel in A’foort, Geurt Petersen v Ruitenbeek wonende in St’burg.

Gijsbert Evertsen eigenaar van de eene helft en de andere 2 comparenten voor de andere helft van ’t   Buijkhuisje in Stoutenburg. Gijsbert Petersen verkoopt zijn aandeel van ’t huisje aan de andere 2 comparanten. Groot 3 morgen en nog 1 ½  meentland

AT045a002     1774    10 Febr

Publiek verkoop door Leonard de Heer qq. van de erfgenamen van Ignatius van Honsem van de Buitenplaats Kouwenhoven ger Hoogland, door den overleden bewoond groot volgens de kaarte 36 morgen 2 hond en 75 roeden.                Ingezet door Wulfert Hoefsloot  op         f 7300

Verhoogd door Pieter van der Maat        f   275

Gekocht voor Dirk Rijksen                          f 7575

Dirk Rijksen gehuwd met Maria Cornelia Sasje, alsmede erfgename kopers opgehouden.

AT045a002     1774    7 Febr

Testament Hendrik Jansen wonende op Hothorst  ger Stoutenburg zijnde bejaard en ongehuwd.

AT045a002     1774    15 April

Hendrik Hendriksen en Hendrikje Goosense echtl. wonende op de Hofstede van ’t Erf Koelhorst  huren dit weer in.

AT045a002     1774    4 Mei

Verkoop van een huis met 5 morgen land aan de zevenhuizerweg ger Hoogland. Buur en dorplasten gebracht op het erf en goed Den ouden Tolik bij koopcedule Not Volquem Saab, 16 Nov 1739.

AT045a002     1774    15 Sept                                              

Huw voorwaarden Dirk Roelen wonende in A’foort en Petronella Jansen Vrijhoef dochter van Jan Jacobsen Vrijhoef  ger Stoutenburg.

AT045a002     1774    7 Okt                   

Albert Evertsen in Leusbroek verhuurt aan Jacob Jansen wonende in Hamersveld een Huizinge Hof en Hofstede gelegen in Leusbroek door den verhuurder bewoond en nog gebruikt,   6 jaren  ¦  45  sjaars

AT045a002     1774    24 Dec.

Willem Cornelis en Jan Casperse gebroeders, Teunis Gerritse weduwenaar en boedelhouder van Cornelia Casperse alle wonende in Leusbroek.  Hun hadden nog onverdeeld het Erf de Krommestraat met de twee huizen land ene groot 21 morgen gelegen in Leusbroek, uitgezonderd 8 morgen land onder  ger W’berg die leenroerig zijn aan Renswoude.

Het Erf wordt toegescheiden  aan Willem en Cornelis Casperse en moeten aan de 2 andere voor ieder ¦ 700 uitkeren dus samen ¦ 1400. en Teunis Gerritse krijgt nog 4 jaren huur voor ¦ 45  sjaars en lasten.

AT045a002     1773    18 Febr

Huurcontract van Abraham vv Bemmel van het Erf Calveen ger Hoogland aan Bart Lammertse Post,  wonende op dit Erf. 6 jaren.  ¦ 300  sjaars  en toepacht.

AT045a002     1773    15 Maart

Procuratie  Arisje Teunis en Frans Teunissen, meerderjarig kinderen en erfgenamen van Teunis Aalbertsen en Neeltje Frans echtelieden gewoond en overleden op Hamersveld.

machtigen Jacob van de Haar in Leusbroek.

AT045a002     1773    10 Okt                  No  258

Verkoop van de Thiend van Groot en Klein Zandbrink. Thiend  grof en smal aan Monsr  Gerrit Keiser  te Scherpenzeel.

AT045a002     1773    10 Dec

Testament Willem Tijmensen wonend op de Pijpenkamp ger Hoogland

AT045a002     1772    17 Maart

Testament van Maria Aris van de Wetering weduwe van Aris Hendriksen van Voskuylen wonende op ’t Erf Middel Ronselaar( ger Woudenberg) haar kinderen Teunisje, Willemijntje,  Ardiaantje,  Hendrina Maria en Hendrikje Aissen v Voskuylen mogen als zij mocht komen te overlijden de boedel niet verdeelen tot de jongste 20 jaren oud is.  tot voogden stelt zij aan Jaco vd Haar  en Aart Jacobsen.

AT045a002     1772    18 Aug

Herroeping van Procuratie door Mejufr Maria Magdalena van Honsem, echtgenoote van Wulfert Hendriks Hoefsloot, koopman op ’t Hoogland.

AT045a002     1772    7 Sept

Boedel beschrijving van wijlen Mejuffr  Ida Theodora v Lilaar. o a  Hofstede op Hamerveld  bruiker  Elbert Knopper (Bosveld)  en hofstde de Lindeboom op ’t Hoogland

AT045a002     1772    18 Okt

Publieke verkoop van vaste goederen door den erfgenamen van wijlen den Heer Dirk Loogen en vrouwe Maria Catharina Neander in leven echtelieden. Verkoop op den 16e

o a  een Tabaksplanterije genaamd Groenhouten  gelegen in Hamersveld, mitsgaders een gelatte Tabaksschuur van 21 gebinten in ’t midden van ’t land staande annex Huizinge en daghuurders kamer  groot ontrent zeven morgen.

Strekkende van de H‘veldse weg  tot midden in de Grift aan de eene zijde ’t Cappittel van oud Munster te Utrecht voor ’t grootste gedeelte en Jan Staal Jacobse aan de weg voor een klein gedeelte.  aan de andere zijde de Heer v Lilaar van Stoutenburg.

Dit alles onder volgende Stipulatiën

dat de brug achter aan de Grift aldaar is liggende bij vergunninge zulks dezelve op vermaninge van de eigenaars der grond waar op de zelve ligt zoude moeten worden geamoveert

Zoo ook den dam en heul in de sloot tussen dit land en dat van Oud Munster aldaar door de eigenaars van dit parceel gelegd en gevolglijk zolang die daarin blijft liggen door de koper van dit parceel alleen moet onderhouden worden.

En zal den koper van dit perceel en van het daar tegen over liggende land genaamt Munnikhoven thans competeerende aan den Heer Willem Hendriksen, zaamen moeten onderhouden den heul leggende door den Hamersveldse weg.

Behoorende de helft van de H’weg zoo voor de grond van ’t land als voor de grond van J. Staal Jacobz. met de boomen daarop staande mede aan dit perceel.

Ingezet door Pieter Visser op     ¦ 6050 –

Verhoogd door dezelve met            650 –

dus koper voor                                 ¦ 6700

AT045a001     1771    4 Jan

Zijn eene dochter Anna Maria overl was gehuwd met Jonkheer Johannes Jacobus Sasse, zijn andere dochter Maria Magalena gehuwd met Wulfert vd Hoefsloot.

Testament van de Heer Ignatius van Honzem wonende op Kouwenhoven ger Hoogland.

AT045a001     1771    15 Febr

Wed Teunis Gerritsen wonende op Weerhorst, huurt van de erfgenamen van de Vrouwe van der Horst en den Heer Justus Hooft van Huisduinen nomine uxoris drie perceelen bouwland genaamd het Huisstuk, de Hogenkamp en de Hoge bree gelegen bij ’t Erf klein Wede ger Hoogland.

6 jaren   ¦ 150 sjaars                                      zie ook 10 Maart  No  86

                                                                                 “           20     “      No  88

                                                                                  “             7  April No  93

AT045a001     1771    3 Mei

Hendrik Evertsen wonende in Zevenhuizen huurt van den voogden der minderjarigen kinderen van wijlen de Heer Johannes Jacobus Sasje in leven Here van Isselt, het Erf en Goed Westerlaak zodanig hetzelve tot den jaren 1765 bij Jan Gijsbertsen is gebruikt geweest. 6 jaren  ¦ 306 sjaars

AT045a001     1771    29 Juni

Maas Aartse en Annetje Jans echtl. wonende op Sluisdijk ger Hoogland huren van de erfgenamen van Jonkvrouw Henrica Josepha Sasje een Hofstede in Zevenhuizen, bewoond en gebruikt bij Hendrik Evertsen. 6 jaren  ¦ 240 sjaars  en toepacht.

AT045a001     1771    22 Aug.

Jufrouw Johanna Boelhouwer, wed. van Pieter Noorwegen wonende in A’foort verkoopt aan de Heer Michiel Beekhof Med dokter alhier de helft in ’t Erfje genaamd Klein Calveen ger Hoogland aan de eene zijde het land behorende aan de  verbrande Hofstede Sneul aan de andere kant Aart Janse v Romen. lasten 1 ½  rogge aan de pastorie  van  Hoevelaken de wederhelf competeerd aan Jufr Ida Barbara Caan.

AT045a001     1771    14 Nov

Christiaan Anthony Loogen die naar Indie zal vertrekken machtigd zijn moeder Maria Catharina Neander weduwe van de Heer Dirk Loogen in leven Borgemeester dezer stad.

AT045a001     1771    12 Dec

Procuratie van Jannetje Aartsen v Roomen op Wulfert van Hoefsloot  ivm haar moeders nalatingschap.  vader Aart Jansen v Roomen.

AT045a001     1771    12 Dec.

Huwelijkse beloften. Arien Gerritsen en Jannetje Aartsen v Roomen op verbeuring van ¦ 2000.

AT045a001     1770    15 Jan

Sijsje Tijsen weduwe en boedelhoudster van Gerrit Tijmensen wonende op de Pijpenkamp ger Hoogland Vuudijk huurt dit Erf weer met polderland van de Heer Frederiek Abresch in huwelijk hebbende vrouwe  Abrygal Wilhelmina Thiens weduwe van de Heer Jan Carel Padbrugge, in leven raad dezer stad. 6 jaren   ¦ 250 sjaars  en 3 jonge hoenders.

AT045a001     1770    18 Febr                No  27

Borgstelling Claas Aartsen van Zuilen en Willem Jansen Vallet,  wonende ger Hoogland Emiklaar.

verklaren zich borg voor Gijsbert Jansen Vallet  ten behoeven van Gerrit Epskamp en diens stiefkinderen  ( dit aangetekend  ivm deze namen )

AT045a001     1770    12 Sept  1770     No  61  blz 206

Testament van Jan Dirksen Hartman  Timmermansbaas en Ursula Guldenarm echtlieden, woonende bij de Brand gerichte Emiclaar. Zij bemaaken aan hunne zoon Florus Jansen Hartman en hun dochter Johanna Hartman  thans nog bij hun woonende,  te samen een Huizinge Hof en Hofstede,  bergen en schuren en een hoekje weiland aan de Heisteeg ( verders geen landerijen genoemd ) en den geheele inboedel. Dit perceel door den comparenten bewoond wordende.  alles op voorwaarde dat de ouders comparenten bij hen hun leven lang worden verzorgd en inwoning.

AT045a001     1769    17 Sept.

Attestatie.  Willem Evertsen oud omtrend  26 of 27 jaren en Annetje Roelen oud 30 jaren woonende op ’t Erf  Daatselaar in Stoutenburg. Het Erf behorende aan Pieters Gasthuis. Omtrent de levering van koren (boekweit) aan de Heer  Mr Simon PetrusTrouilaart.

Willem Evertsen had ook nog tarwe op de wagen welk hij vroeg of hij die aan het Gasthuis leveren kon op korting van de landpacht welke hij nog eenige jaren schuldig was. verders  geschil om de prijs.

Scroll naar boven