Notaris Cornelis van Deventer

AT040a001          1753 – 1 Maart

Jacob Willemse wonende op de Kruiskamp huurt weer in van het Kapittel van St. Joris de Stadskamp bij ’t Scham, wezende weiland, en achter hetzelve jegens de schuur op Nieuwenhorst, vijf vierel gewezen tabaksland doch nu bouwland. 2 jaren a 110 gulden sjaars.

AT040a001          1753 – 30 Maart

Johannes Luenen en Anthony van Veersen, verhuren aan Jan Haan een hofstede met 1 mergen achter het huis en een mergen weiland achter het huis van IJsselt, genaamd ’t Broekje, drie mergen bouwland genaamd De Akker aan de Soesterweg en nog enige stukken land, tezamen groot 12 mergen, door de huurder gebruikt wordende.

9 jaren ingang genomen te hebben Petri 1748 om 130 gulden sjaars.

AT040a001          1753 – 8 Dec

Jacob Dirkse Boersen huurt weer in van de heer J. van Montauban schepen en raad van A’foort als vicaris voor 2/3 portie, mitsgaders van de heren superintendenten der vicarije-goederen het Erf en Goed De Olderijst gelegen in Stoutenburg.

6 jaren, het eerste jaar ingegaan Petri Mei 1754 a 100 gulden sjaars.

AT040a001          1754 – 9 Aug

De heer Rijk van Beefting koopman tot Amsterdam geeft in erfpacht uit een stuk land groot ruim 3 mergen zijnde heiveld gelegen in Stoutenburg, aan Maas Goossense, timmerman wonende onder Stoutenburg. Belend aan de Birkesteeg, ten oosten het erfpachtland van de mansconventen, ten westen Peter van Borselen, ten zuiden het erfje De Pijpencamp, ten noorden het erfpachtland van burgemeester Methorst. Erfpacht jaarlijks eeuwigdurend 10 gulden.

AT040a001          1754 – 19 Aug

Herman van Bellikhoven bouwman op het erf De Driftakker onder Stoutenburg en Theunis Heijmense warmoesier in Amersfoort, stellen zich borg voor de twee jaren achterstallige pacht van Aalt Evertsen van Ramselaar wonende op het vicarije Erf en Goed Het Vliet gelegen in Stoutenburg. Pacht van de jaren 1752 en 1753.

AT040a001          1754 – 24 Okt

Koopcontract van de Walse korenmolen staande op een stenen kruisvoet aan de stadswal tussen de gemene rijweg van de Konings- en Kamppoorten.

AT040a001          1754 – 31 Okt

De heer Hendrik Foeijt gehuwd met vrouwe Barbara van der Pegh verkoopt aan Anthony van Veersen een stuk land groot 2 of 3 mergen gelegen in Hoogland genaamd De Leeuwerike Camp of Craenenburg naast Groot Wede met de weg daar voorheen bomen gestaan hebben; ten oosten de Bunschoterweg, ten zuiden de Keulhorstweg.

AT040a001          1754 – 16 Dec

Willem Schimmel wonende te Leusden huurt van de Heren van de Tertiën van de vicarijen 18 danmaten land in Eemland, genaamd Netelenburg laatst in huur gebruikt bij Wouter Willemse en Hendrik Haan. 4 jaren a 144 gulden sjaars.

AT040a001          1755 – 20 Febr

Jacob Janse Kok heeft weer ingehuurd van de heer Willem van Geijn een huizing erf en 12,5 danmaten land in de Neerduijst.    2 jaren a 100 gulden sjaars.

AT040a001          1755 – 7 Maart

Gerrit Evertsen wonende op Het Hoogje in De Haag, huurt van Weijntje van Veersen 4,5 danmaten land in De Haag. 4 jaren a 24 gulden sjaars.

AT040a001          1755 – 13 Maart

Gerrit Jan Logt huurt van de heer Willem van Geijn 16 danmaten land in De Haag

3 jaren a 128 gulden sjaars.

AT040a001          1755 – 11 April

Reyer Barten wonende op Cattenbroek huurt weer in van de heer Willem van Geijn 4 danmaten land in `De Haar bij hem in gebruik. 2 jaren a 25 gulden en 32 stuivers.

AT040a001          1755 – 24 Juni

Attestatie door Arie van de Kroon c.s. schipper tot Amsterdam.  hierin vermeld Gerrit Janse Logt als koopman.

AT040a001          1755 – 14 Juli

Hendrik Lammertse Post wonende op de Swarte Goor in Stoutenburg heeft weer ingehuurd van de heer Willem van Geijn de hofstede met de oude hofstede daarnaast met 20,5 danmaten land in de polder De Haar reeds huurder. 2 jaren a 120 gulden sjaars om een vet zooglam.

AT040a001          1755 – 20 Juli

Koopcontract van de afbraak Walse Korenmolen, staande op de Stadswal.

AT040a001          1755 – 7 Nov

Jacob Evertse wonende onder Stoutenburg huurt weer in het vicarijeland genaamd St. Walburgh groot 3 mergen land gelegen in Snorrenhof bij De Boom benevens ’t erf Hardeveld en Groot Zandbrink. 6 jaren a 20 gulden sjaars.

AT040a001          1756 – 11 Jan

Willem Boon wonende onder Hoogland huurt van de heer Willem van Geijn oud-burgemeester, 4,5 mergen land genaamd de Barscamp op het Hoogland, omtrent de Hoogenhaart, laatst in huur gebruikt bij Evert Gerritse Kleijnvelt.

6 jaren a 60 gulden sjaars en moet het land met schapen beweiden.

AT040a001          1756 – 12 Febr

Attestatie van 5 personen ten behoeve van de advocaat Gotfridus Amelis Schoock, eigenaar van Grootwede onder Hoogland omtrent div. zaken betreffende de eigendomsrechten van Grootwede.

AT040a001          1756 – 27 Febr

Jacob Evertse en Klaas Evertse wonende in Stoutenburg verhuren aan Wouter Hendrikse en Gijsbertje Geurts wonende in Snorrenhoef het hofsteedje met een morgen land genaamd Kleijn Sandbrink (Hoendernest) gelegen in Snorrenhoef. 6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT040a001          1756 – 1 Maart

Herman Gijsbertse meerdj.j. wonende in Stoutenburg verhuurt aan Anthony Meertense een huis en hofstede groot 2 mergen in de Stoutenburger meent, door huurder bewoond en gebruikt. 6 jaren a 22 gulden sjaars en door verhuurders vader zal Gijsbert Harmse zal blijven behouden de vrije inwoning van de kamer en het hofje.

AT040a001          1756 – 11 Juni

Peter Geurtse Hilhorst wonende in Soest stelt zich borg voor Gerrit Jansen Logt, burger alhier als huurder, ten behoeve van de heer Willem van Geijn oud-burgemeester en verhuurder van de hofstede en land Crachtwijk (Groot) onder Hoogland. Huurder heeft twee jaren pachtschuld. Huurcontract voor Not. Anthony Methorst data 15 Febr 1754 en van het Polderlanden De Haag, van Petri 1755 van 13 Maart 1755 voor mij Notaris van Deventer.

AT040a001          1756 – 17 Okt

Huw. voorwaarde de heer Anthony van Methorst raad en oud-schepen van de stad  en juffr. Anthonia van Deventer meerdj.d. geassisteerd met haar moeder juffr. Christina de Greeff wed. van Cornelis van Deventer.

AT040a001          1756 – 14 Dec

De heren Anthony Methorst raad en oud-schepen en Gijsbert van Raalt zijdewever, verhuren aan Herman van Bellikhoven het Erf en Goed De Akker, of De Driftakker, genaamd groot 16 mergen, door de huurder reeds gebruikt. Uitgehouden naar keuze van de verhuurder twee mergen bouwland. 6 jaren a 130 gulden sjaars.

AT040a001          1757 –

Jacob Janse van den Dolder, koeienhoeder huurt van het Kapittel van St. Joriskerk een stuk land genaamd De Stadscamp gelegen aan de Flierbeek tussen de erven Scham en Horst, laatst in huur gebruikt bij Gerrit Janse Logt.  2 jaren a 90 gulden sjaars

Is geconditioneerd dat de huurder het land zal moeten beweiden met koebeesten, doch bij onverhoopte meer en meer toenemende sterfte onder het rundvee zal de huurder indien hij het gehuurde niet geheel met koeien kon beslaan, alsdan een of meer paarden, doch onder de koeien lopende op hetzelve mogen beweiden, ofte alsdan ook wel een enkel hoekje mag hooien.

AT040a001          1757 – 22 Febr

Jacob Janse Kok wonende in Neerduist heeft van de heer Willen van Geijn weer ingehuurd een huizing en erf met 12,5 danmaten land gelegen in de Neerduist, laatst door hem in huur gebruikt geweest. 2 jaren a 80 gulden sjaars.

AT040a001          1757 – 11 April

Hendrik Lambertse Post wonende op de Swarte Goor heeft weer ingehuurd van de heer Willem van Geijn het huis en hofstede met de oude hofstede daaraan liggende met 21,5 danmaten land alles in de polder De Haar. 2 jaren a 100 gulden sjaars en vet zuiglam, jaarlijks in januari te leveren.

AT040a001          1757 – 16 Sept

Wouter Willemse en Maria Elderts echtl. hebben weer ingehuurd van de heer Jacob Hyacint Vierhout, heer van Ganswijk, het Erf en Goed genaamd Laurenburg met aanhorige landerijen groot 34 danmaten zijnde 3 breedte opgaande van de Overzeldertse weg tot aan de Nederzeldertseweg tot daar een brug over de wetering leidt. 6 jaren a 260 gulden sjaars.

AT040a001          1758 – 1 Aug

Gijsbert Hendriksen en Anna Jans echtl. wonende in Hoogland op de nabeschreven hofstede Zij huren weer in van de heer Jacob Hyacinth Vierhout, Heer van Ganswijck, de hofstede op het erf Coelhorst genaamd de Brug of Reduit  met huis en hof en twee bergen, schuur, bakhuis en brink tot aan de brug met het weiland voor het huis of hof opgaande tot aan de Male wetering bestaande in de hoge en lage binnen- en buitendijkse weerd, de drie danmaten onder de dijk en de 6 of 7 danmaten daaraan nevens, item de Willem Hendrikse Maath??? en de hoekmaat in het geheel groot 3 danmaten, en dit met de koebeesten ordentelijk beweiden en wel beslaan, alsmede bouwland en boomgaard en het Haarstuk daaraan. Opgaande tot aan de Scheijl voor toe zijnde voornoemde landen groot omtrent dertig mergen. 6 jaren a 240 gulden sjaars en zes jonge hoenderen.

AT040a001          1758 – 22 Sept

Jan Frederikse huurt een huizing, hof en hofstede met een mergen bouwland achter het huis en een mergen weiland achter het Huis van Ysselt, genaamd Het Broekje en nog diverse kampen land. 6 jaren a 130 gulden sjaars.

AT040a002          1759 – 12 Jan

Jacob Janse Kok wonende in de Neerduist huurt van oud-burgemeester Willem van Geijn een huizing, erf met 12,5 danmaat land gelegen in Neerduist door hem in huur gebruikt geweest.

2 jaren a 80 gulden sjaars.

AT040a002          1759 – 16 Jan

Jacob Dirk Boersen huurt weer in het Erf en Goed Oldenrijst gelegen onder Stoutenburg van de heer Everard Joan Montauban, raad en oud-schepen van de heren superintendenten van de vicarije-goederen voor de andere 1/3 part. 6 jaren a 100 gulden sjaars

AT040a002          1759 – 23 Jan

Verhuur van de Stadskamp aan Jacob Janse van den Dolder tussen erven het Scham en de Horst. 2 jaren a 115 gulden sjaars.

AT040a002          1759 – 16 Febr

Jan Hendriksen van de Wolfshaar verhuurt weer aan Frans Jansen een hofstede met 4 danmaten land in de polder De Hond bij de Hoogenhaart. 6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT040a002          1759 – 13 April

Hendrik Lammertse Post wonende op de Swarte Goor onder St’burg huurt van de heer Willem van Geijn weer in het huis en hofstede met de oude hofstede daarnaast, alsmede 21,5 danmaten land in de polder De Haar, al in huur door hem gebruikt.

2 jaren a 130 gulden sjaars, boven een vet zuiglam.

AT040a002          1759 – 8 Mei

Willem Schimmel wonende te Leusden huurt weer in 18 danm. vicarijeland en en land genaamd Netelenburg. 4 jaren a 160 gulden sjaars.

AT040a002          1759 – 25 Mei

Contract tussen Maria Theunis wed. van Willem Willemse wonende op het erf Ter Burg in Overzeldert en Jan Janse wonende onder dezelfde gerechte van Hoogland: omtrent de tabaksbouw.

AT040a002          1759 – 17 Okt

Verhuur van twee mergen tabaksland gelegen op het erf De Driftakker aan Hendrik van Raalt verhuurd door Anthony Methorst en Gijsbert van Raalt zijdewever. 3 jaren a 100 gulden sjaars.

AT040a002          1760 – 4 Jan

Herman Gijsbertse Bosch wonende in Stoutenburg verhuurt aan Sander van Zeijl twee mergen meentland met huis en schuurtje gelegen in Stoutenburg door de huurder reeds bewoond; in de pacht niet inbegrepen de kamer en hof gebruikt wordende door Toon Meertense alsmede het hofje bij het Ruijvermeentkamp.

3 jaren ingaande mei 1759 a 24 gulden sjaars.

AT040a002          1760 – 17 Maart

Scheiding Hannes Bransen van Moors van haar mans kinderen.

Hannes B.v.Moors overleden onder ger. Woudenberg.

AT040a002          1761 – 5 Febr

Verhuur Stadskamp bij het Scham in Stoutenburg aan Jacob Janse van den Dolder, koeienhouder wonende binnen de stad. 2 jaren a 120 gulden sjaars.

AT040a002          1761 – 22 Mei

Herman van Bellikhoven wonende op het erf De Driftakker onder Stoutenburg huurt van juffr. Maria Kortman wed. van Rijk van Beefting als moeder en voogdes van haar zoon Hendrik Beefting, vicaris wonende tot Amsterdam voor 2/3 part en van de heren burgemeesteren van Amersfoort voor de resterende 1/3 part het Erf en Goed genaamd Het Vliet gelegen in Stoutenburg zoals het door Aalt Evertse laatst bewoond en gebruikt geweest. 12 jaren a 125 gulden sjaars

AT040a002          1761 – 11 Nov

In de maand juni dezes jaar overleden Gijsbert Willemse nalatende zijn weduwe en boedel-houdster Aaltje Jordense wonende op De Langerijst onder Hoogland en tot zijn erfgenamen zijn broeders en zusters. Zij komen tot overeenkomst van boedelscheiding.

AT040a002          1762 – 25 Juli

De heer Anthony van Methorst raad en schepen van A’foort en Gijsbert van Raalt verhuren aan Cornelis Gijsbertsen en Beatrijs Rutten wonende in A’foort het Erf en Goed genaamd De Akker of de Driftakker groot omtrent 16 mergen, gelegen onder Leusden en Stoutenburg, door Herman van Bellikhoven bewoond en gebruikt. 6 jaren a 190 gulden sjaars.

AT040a002          1762 – 12 Nov

Evert Claasse en Jacob Evertse wonende in Stoutenburg verhuren aan Hendrik Hermense wonende in Snorrenhoef een hofsteedje met een mergen land, genaamd Kleijn Sandbrink, / Hoendernest gelegen in ger. van Snorrenhoef, laatst bij Wouter Hendrikse bewoond en gebruikt. 5 jaren a 50 gulden sjaars boven bruikerslasten

AT040a002          1762 – 23 Nov

Uitkoop of scheiding van een gemeen erfje gelegen in de polder De Hond bij de Hoogenhaard ger. Hoogland t.b.v. Willem Lammertse en Jannetje Teunis echtdochter van Maria Jans wed. van Theunis Goossense.

AT040a002          1763 – 27 Febr

Herman Gijsbertse Bosch wonende op het Hoogeland verhuurt aan Anthony Meertense twee mergen land met huis en schuurtje gelegen in Stoutenburg, door de huurder reeds bewoond.

3 jaren a 30 gulden sjaars.

De verhuurder behoudt het Ruijvermeentcampje tot zijn eigen privé dienst en gebruik en ook de kamer in de hoven naar eigen believen van de verhuurder zonder korting van pachtpenningen.   

AT040a002          1764 – 11 Jan

Willem Schimmel huurt weer in 18 danmaten vicarijeland genaamd Netelenburg gelegen in Eemland.

AT040a002          1764 – 20 April

Verhuur van de Stadscamp door de heren dekanen van het Kapittel van St.Joriskerk aan Hermanus van Steenderen en Jacob Janse van den Dolder, koeienhouders wonende in A’foort gelegen bij Het Scham. 4 jaren a 120 gulden sjaars.

AT040a002          1764 – 18 Mei

Verhuur van een hofstede en 4 danmaten land in de polder De Hond bezijden de Hoogenhaart door Hendrik Janse van de Wolfshaar aan Frans Janse. 6 jaren a 50 gulden sjaars.

AT040a002          1765 – 5 Aug – no.99

Baltus van Gunteren stelt zich borg voor Herman van Bellikhoven wonende op het vicarije-erf Het Vliet in Stoutenburg die tweejaren pacht van corsmisse 1762 en 1763 aan het comptoir van de Tertiën der Vicarije schuldig is, som groot 83 gulden, 6 st, 12 p.

AT040a002          1765 – 22 Nov

De heer Hendrik van Goudoever verhuurt aan Jan Gijsbertse het erf genaamd Kleijn Zandbrink groot 38 mergen, 377 roeden zonder in de juiste grootheid gehouden willen zijn, gelegen in Leusbroek ger. Leusden.

6 jaren a 166 gulden sjaars, toepacht een half vierendeel en drie kleintjes boter; vier jonge hoenderen en eenmaal in het jaar de verhuurder, met diegene die hij verkiest, mede te nemen uit te halen op een hammetje hetgeen door de verhuurder op zijn kosten wordt verzorgd.

Maar moet de verhuurder met zijn gezelschap ten minste eenmaal sjaars met wagen en paarden naar Spakenburg of elders brengen. Verder uitgebreide bepalingen.

AT040a003          1766 – 13 April

Heymen Gijsbertse Bosch meerdj.j. schaapherder op het erf De Horst verhuurt aan Heymen Rijkse 2 mergen meentland en huizinge en schuurtje gelegen in Stoutenburg door de huurder reeds gebruikt. 4 jaren a 26 gulden sjaars.

AT040a003          1766 – 18 April

Gerrit Cornelissen wonende op het erf De Bieshaar onder Hoogland huurt van de Tertiën van de Vicarije 5 danmaten vicaryeland in polder De Haar.

AT040a003          1766 – 1 Mei

Overeenkomst omtrent ruiling van huurland. Willem Dirk Boon wonende in De Hoef zal gebruiken het weiland in De Duist in gebruik bij juffr. Maria Magdalena van Honsem, daartegen mag zij gebruiken het weiland op het erf Honstede en de halve Barcamp bij De Hoogenhaart.

AT040a003          1766 – 12 Sept.- no.15

Attestatie omtrent onenigheid in de herberg Grootwede.

Getuigen waren Dirk Bouwhuijs 36 jaren, meestertimmerman, Jan Prins 60 jaren, herbergier in de huizinge Grootwede enzijn huisvrouw Gerritje Claasen 59 jaar ter requisitie van de heer Mr. Gothofridis Amelis Schoock. Vervolg akte nr.16

AT040a003          1766 – 15 Okt

Attestatie i.v.m. kwestie van plaatsing van een hek aan de steeg bij de boerenwoning op Isselt achter nr. 18-19 en 20 en 21-22

AT040a003          1766 – 28 Nov

Jacob Dirk Boersen huurt weer in het vicarijegoed genaamd De Oldenrijs gelegen onder Stoutenburg van Everard Joan Montauban als vicaris, van 2/3 portie en van de superintendenten der vicarije alhier (A’foort) de resterende 1/3 part door hem al lange jaren bewoond en gebruikt. 9 jaren, is ingegaan Petri mei 1763 tot 1772 a 100 gulden sjaars.

AT040a003          1767 – 6 Jan

Gerrit Teunisse wonende op het erf De Grift onder ger. Leusden door huurder verscheidene jaren gebruikt, huurt dit erf weer in van Jan Staal, koopman alhier, voor de ene helft en van Anthony Methorst raad dezer stad voor 1/4 portie en van juffr. Christina van Deventer voor de resterende vierde part. 6 jaren a 175 gulden sjaars.

AT040a003          1767 – 10 Febr

Verhuur van de Stadscamp gelegen tussen de Flierbeek en tussen de erven Scham en De Horst.

AT040a003          1767 – 24 Febr

Verhuur van een stuk bouwland, hof en plaggenveld groot 3 mergen gelegen in Snorrenhoef bij De Boom bij het erf Hardeveld en Groot Zandbrink door Court Bron aan Hendrik Hesselse

6 jaren a 22 gulden sjaars.

AT040a003          1767 – 16 Dec

Aleijde van Dijk wed. van Roelof Uijterwijk wonende in A’foort verkoopt aan Jan Staal veerschipper, voor de ene helft en aan Anthony Methorst en juffr. Christina van Deventer meerdj.d. voor de andere helft, twee mergen land met huizing, hof en boomgaard, gelegen aan de Heiligenbergerbeek tussen de hofstede Ruijtenbeek en Bavoort onder Leusden genaamd Beekhoven. Daar ten oosten, zuiden en noorden de koper en ten westen de H.bergerbeek

Koopsom 500 gulden.

AT040a003          1767 – 20 Dec

Bovengenoemde kopers van het erf Beekhoven (vanouds het Beekhuisje) verhuren dit aan Jan Pothoven wonende in A’foort, thans door Evert Heymense gebruikt. 6 jaren a 48 gulden sjaars.

AT040a003          1768 – 12 Jan

Cormelis Gijsbertsen en Beatrijs Rutten huren weer in van de heer Anthon Methorst en Gijsbert van Raalt, raden dezer stad het erf genaamd Tin Akker of de Driftakker, gelegen in Leusden en Stoutenburg door hun beiden bewoond en gebruikt. 6 jaren a 175 gulden sjaars.

AT040a003          1768 – 22 Jan

Maria Everts wed. van Geurt Peterse en haar zonen Peter en Evert Geurtse, huren weer in een zeker erf met landerijen gelegen in Zevenhuizen onder ger. Duist De Haar en Zevenhuizen van Juffr. Wichmoet Saab, bejaarde dochter wonende alhier, door huurders lange jaren gebruikt geweest. 6 jaren a 180 gulden sjaars

Nog 3 mergen bouwland op de Sneulse Eng onder Hoogland, inbegrepen waarvan uit dit land betaald moet worden 3 schepel rogge aan de predikant van Hoevelaken.

AT040a003          1768 – 12 Febr

Evert Janse verkoopt aan Peter Wulfertse een vicarije-erfpacht erfje op Coelhorst, genaamd Coelhorst groot 12 mergen.

AT040a003          1768 – 1 Maart

Nieuwe erfpachtbrief van bovengenoemd erfje Coelhorst, wezende erfpacht van de 4e Vicarije St. Jacob Bartholomeus et Thamas ditequum in de zuidzijde van de St.Joriskerk (gefundeerd bij Jacobje die Hendrik Gijsbertus  wijf was op de 28 Juli 1461).

AT040a003          1768 – 14 Sept

De heer Paulus Luymes en de jonkvrouw Fhilippena de Vries meerdj. lieden huren van Leonard de Heer de herenhuizing genaamd Sluisdijk in Overzeldert ger.Hoogland zonder landerijen en ook de wijnkelder die de verhuurder aan zich behoudt. 1 jaar a 300 gulden.

AT040a003          1768 – 16 Dec

Wilfred Hendrikse Hoefsloot wonende in Hoogland huurt 4,5 mergen land genaamd De Barscamp van de heer Hendrik van Goudoever en Leonard de Heer als executeuren van het testament van Willem van Geijn. 6 jaar a 40 gulden sjaars.

AT040a003          1768 – 30 Dec

Verhuur land in Neerduist groot 17 danmaten 257 roeden van als boven (16 dec.) erven W. van Geijn.

AT040a003          1769 – 3 Febr

Teunis Corssen wonende in Hamersveld huurt weer in van de executeuren van de Hoogweledelgeb. Heer Jacob Hyacinthus Vierhout Heer van Gansweijk, een zeker erf en goed met de landerijen gelegen in Hamersveld (t Klooster) door hem reeds enige jaren gebruikt. Dit voor een tijd van 1 jaar om 200 gulden en 6 jonge hoenders.

AT040a003          1769 – 17 Maart

Hendrik Helmertse en Aaltje Jans echtl. huren van de executeuren van de heer Willem van Geijn de hofstede Crachtwijk met 40 danmaten land, door de huurders bewoond.

7 jaren a 390 gulden sjaars.

AT040a003          1769 – 28 Mei

Cornelis Gijsbertse bruiker van het erf De Driftakker verhuurt met consent van zijn landheer aan Pieter Stuijvenberg, meestertimmerman 1 mergen weiland behorende tot voorn. erf.

1 jaar voor 18 gulden.

AT040a003          1769 – 23 Juni

De heer Hendrik van Goudoever raad en oud-schepen van A’foort en vrouw Maria Wijnanda van Nieuwstad echtl., verkopen aan Jacob van de Haar, wonende in Leusbroek op het erf De Burgwal, een huizinge, erf en hofstede, 2 schuren en 2 bergen met 38 mergen land, gelegen in de buurtschap Leusbroek onder Geeresteijn genaamd Sandbrink.

Daar ten oosten Ebbert Maasen, ten westen de hr. Dirk Hendrik Methorst, ten noorden het erf De Zuijdwind en ten zuiden de Geeresteinse steeg.

En van de landen in het zuijderbroek: ten oosten Aart Jacobse, west wed. van Simon Knoppert, zuid de scheysloot en noord de beekdijk, zijnde thinsgoed van de Domeinen van Utrecht.

Betalingsconditie binnen 6 weken 800 gulden en op of voor 1 Jan.1770, nog 1200 gulden.

Vrij van lasten uitgezonderd thins paardjesgeld en hondekoren a/d Domeinen.

Nog twee jaren huur aan de bruiker Jan Gijsbertse volgens huurcedulle van 22 Nov.1765.

Voor mij notaris.

AT040a003          1769 – 24 Juni

Wouter Willemse wonende en bruiker van het erf Lauwerenberg met landerijen groot 34 danmaten, zijnde drie breedtens opgaande strekkende van de Overzeldertseweg tot aan de Nederzelderseweg toe, daar aan de brug over de wetering ligt.

Huurt dit erf weer in van Leonard de Heer, als vader en voogd van zijn mind.j.  zoon Jan Jacob de Heer. 6 jaren a 261 gulden sjaars. Verdere bepalingen uitgebreid omschreven.

1769 – 19 Juli

Maurits van Rossenberg, burger en inwoner dezer stad, huurt van not. Anthony Voskuijl als gemachtigde van Hendrik van Beeftingh wonende tot Amsterdam, voor 2/3 part en van de Edelachtb. heer Burgemeesteren dezer stad voor de resterende 1/3 part het erf ’t Vliet

(vicarijegoed) onder Stoutenburg, laatst door Herman van Bellikhoven gebruikt.

6 jaren a 120 gulden sjaars. De huurder moet eens per jaar de landheren en familie met zijn wagen en paarden naar het voorn. erf rijden en ook eens naar Naarden of Utrecht moeten brengen.

AT040a003          1769 – 4 Aug

Verhuur van het erf De North onder Woudenberg.

AT040a003          1769 – 20 Okt

Aart Cornelisse Beijer en Cornelia Jacobs echtl. wonende in Eemnes huren van mejuffr.  Ida van Lilaar meerdj.d. de hofstede De Lindeboom met de landerijen gelegen in het Nieuwe land onder ger. Hoogland en Zevenhuizen, met de 2 danmaten gekomen van de heer Hyacinth van Vierhout, heer van Ganswijk; laatst gebruikt door Teunis Willemse.

6 jaren ingaande 1770-1776 a 225 gulden sjaars.

AT040a003          1769 – 6 Dec

Hendrik Lammertse Post wonende op De Zwarte Goor onder Stoutenburg huurt weer in een hofstede met de oude hofstede daaraan liggende alsmede 21,5 danmaten land, alles gelegen in de polder De Haar, van Hendrik van Goudoever en Leonard de Heer als gemachtigde van de testamenten van de heer Willem van Geijn. 6 jaren a 220 gulden sjaars van 1770 – 1776.

AT040a003          1770 – 9 Febr

Court Bron vicaris, wonende binnen deze stad en Hendrik Hermense, wonende in Snorrenhoef ger. Leusden.

Eerste comp. geeft een erfpacht uit met consent van de Heren Regeerders dezer stad wegens de Tertiën van de Vicarije, een zeker stuk bouwland, hof en plaggenveld groot 3 mergen gelegen in Snorrenhoef bij De Boom bij Hardevelt.

Aan de ene zijde Droffelaar en aan de andere zijde Groot Zandbrink, door hem in huur gebruikt en specterende tot de negentiende Vicarije genaamd St.Walburg in de zuidzijde van  St.Joriskerk binnen Amersfoort, gefundeerd bij Elisabeth van Dronckelaar op de 1e `Febr. 1445, thans door de eerste comparant als vicaris geposisteerd wordende, dit voor alle jaar erfelijk en eeuwiglijk.

AT040a003          1771 – 11 Mei

Gerrit Cornelisse wonende op het erf De Bieshaar onder Hoogland huurt van de Vicarije 5 danmaten in de polder De Haar.

AT040a003          1771 – 11 Maart en 15 Maart – no.155

Verkoop uit de goederen van Vrouwe Alida van Blotenburgh wed. van de heer en mr. Georg Vaneus Warry raad in de Vroedschap en oud-burgemeester van de stad Brielle.

o.a. een kamp bouwland en houtgewas genaamd de Vogelcamp groot ruim 4 mergen gelegen in Hoogland a.d. Bunschoterweg nabij het erf Schoonoord.

Aan de ene zijde de heer Wilh. Franciscus van de Merwe van Muijlwijk en aan de andere zijde de steeg van het erf De Wetering in huur bij Teunis Geurtse.

Gekocht door Sr. Godefridus Amelis Schoock voor zig of binnen drie dagen zal nomineren 1060 gulden.

Scroll naar boven