Notaris Cornelis van Ingen

AT007a001                          1632      . . . Juni

Procuratie en akte van ratificatie van Gerrit Stevenzn. cunfoeus gehuwd met Neeltgen Cornelisdr. wonende op ……(?) alsmede Elbert Janszn. wonende in Leusderbroeck onder ger. Leusden als vader en momber van zijn kinderen, behouden van Neeltgen Roelen zijn overleden huisvrouw enz.

AT007a001                          1632      4 Aug

Genoemd Wencelina Saling wed. Soolmans i.v.m. huurschuld van derve Rosmolen (niet vermeld waar gelegen).

AT007a001                          1632      23 Nov

Meijns Janszn. wonende op Seldert op Hoogland i.v.m. procuratie.

AT007a001                          1633      20 April

Compareerden Anna Willemsdr., wed. za. Frans Rutgers ….. Aelt Jacobsz en Gerbrechgen Willemsdr echtel. en verdere erfgenamen van hun ouders za. Willem Janszn en Maria Willemse en mede erfgenamen van hun broeder Thonis Willemszn. Zij machtigen Hendrick Willems om te compareren voor de leenmannen van slands van Utrecht en aldaar te verzoeken het verleij van vijer margen land gelegen in de Carspelle van Leusden met Huis, hof en hofstede. Belend wederzijden de Armen de Poth tot Amersfoort boven die (?) Woudsloot en nog tien margen land en beneden de Leusbroekerweg gelegen zijn ende het zelve land en huis te transporteren aan en ten behoeve van Willem Moy brouwer en nog enig land op Voskuilen.

AT007a001                          1633      Geen data (blz. 29a + 30)

Akte waarin vermeld (attestatie) dat Willem van Bitterschoten en Cornelis van Eggen eigenaars waren van ’t Erf de Brink gelegen in Hamersveld.

Op dit Erf hebben gewoond Lambert Janse soone van Jan Lammertse Buis.

AT007a001                          1633      Geen data (blz. 32a + 33)

Compr. Cornelis Rutger Blauwendraet, inw. van Amersfoort. Hij machtigd Hendrick van Rhijn zijn neef om te compareren voor de leenhoeve van IJsselstein om ten behoeve van hem comp. te ontvangen verlijen zekere halve hoeve landts gelegen in Asschat, strekkende van Feijerbeeck (Flierbeek ?) af tot ’t Erf Hagenouw eertijds gecompeteerd hebbende Johr. Peter van Colenberch za. daaraan de eene zijde de deijlbare Acker competerenden Evertgen Roel Thonisdr. en andere sijde die Eerb. Gerritgen of Eemertgen van Rhijn, huisvrouw van comparant cum suis met gelijke halve hoeve landts gedeijlt naest gelegen zijn en sulcq de selve halve hoeve  van Baronie van IJsselstein als van oudts te leen gehouden en bij hem comprnt. van E. Peter de Goijer oudborgm. van Amersfoort en Juffr. Gerbrechtgen van Lommertsum zijn huijsvrouw onlangs gecoft is.

AT007a001                          1634      7 Juni

Akte handelende over de Bavoortse molen in Leusden.

AT007a001                          1634      23 Dec (blz. 54)

Geschreven 23 dec. wezen een dijnsdag in de jaere ons heeren …….. vijierendartig (1634)

Testament van Juffr. Anna Thomas de Wilde dochter wed. wijlen Willem Janszn. van Schoonhoven borgeresse van dese stad (Amersfoort).

In haer goederen was de helfte van het Erf en Goed Strijdhorst gelegen in Stoutenburg, dat zij van de leenhove van IJsselstein ter leen houd en waarvan de wederhelft de kinderen za. Jacob Willems van Schoonhoven haar soone competerende is, sonder dat d’selve haere neve gehouden salt zijn in de helfte daer comparentes onroerende goederen sijne loth. te wachten ……. voorn Thomas van Schoonhoven hare neve.

AT007a001                          1635      14 Juli

Akte van Wilhelmina van Bijler.

AT007a001                          1636      9 Febr

Contract Thonis Lambertse op de Swart Goor.

AT007a001                          1636      29 Maart

Langevelt in Aschat.

AT007a001                          1636      . . . April

Testament. Emelaar Stoutenburg.

AT007a001                          1636      11 Mei

Testament Dirck Verburg Emelaar.

AT007a001                          1636      11 Sept 

Testament van Juff. Margaretha van Westrhenen.

AT007a001                          1637      16 Okt

Proc. van Abraham Both. Een erf en goed, huis, enz. en stuk land gen.  de …….  Engh onder Hoogland.

AT007a001                          1638      1 Febr (donderdag

Testament Pauwels Swart in genoemd Erf Hardeveld (oude stijl).

AT007a001                          1638      30 Mei

Cessie van Lambert van Batselaar aan de conventen van St. Agatha binnen Amersfoort van schulden van het Erf en Goed Onstede op Hoogland behorende aan dit convent.

AT007a001                          1638      16 Juni

Akte van renunecatie van Amelis de Froo (?) en Cornelia de Ridder, echtel. hierin genoemd ’t Erf, enz., twee huizinge, bergen. Gaat over de alinge tienden verdeling van een erf portie.

AT007a001                          1638      16 Nov

Testament van Jacob …… molenaar aan Bavoort. Kinderen Pauwels Jacob en Marritgen Jacobs.

Een copie testament van Ida Westrhenen namen o.a. was ondertekend Willempgen ………, Mechteld van Westrhenen, Evert Tapper, Jacob van Staverden, Hartg van Holt, enz.

Blz. 308a              Transport van een Erf in de Birk onder Soest

Blz. 347a              Transport van grond en huizen enz. op Seldert gerechte Hoogland

AT007a002             protokol       1644 – 1649

AT007a002                          1644      3 Aug    (blz. 6 -)

Transport van het erf de Tolick gesplitst van Groot Weede gelegen op Hoogeland.

AT007a002                          1646      19 Juli   (blz. 103)

Aert . . . wonende op Hamersveld verkoopt aan Wilhelma Poeijt en Mechteld van Westrhenen 2/3 parten van de thiend van ’t coorngewas zo hard als weeck staende op ’t Erf bij hem comparant gebruikt. Eijgenaressen de voors. Juffrouwen Poeth en Westrhenen en inb., have en vee.

AT007a002                          1646      22 Juli   (blz. 106)

Testament Gerrit van Stellingenwerf en Bijtgen Pieters Bostdr.

AT007a002                          1648      29 Juni (blz. 245)

Akte Adriaen Matheuszn van Langevelt. Hij woont op Groot Dashorst in Renswoude. [Ouden stijl.]

AT007a002                          1648      6 Juli     (blz. 248) – zie ook 14 juli             (blz. 252)

Leenakte de Swart Goor.

AT007a002                          1648      23 Okt (blz. 263a)

Testament Cruijntgen Rutgersdr. laatst weduwe van Thonis Willems nu huisvrouw van Hubert Everts wo. Woudenberg.

AT007a003             protokol       1649 – 1657

AT007a003                          1649      26 Dec (blz. 9)

Testament van Antonia Gijsbertsdr.  Buijs wed. van Gijsbert Rutgers van Lielaar wonende in Amersfoort. Hierin genoemd het Erf de Wolfhaar, niet vermeld waar tot gelegen is.

AT007a003                          1650      27 Juni (blz. 38a)

Codicil testament van Rutger Gerrits Hilhorst wonende in Soest bij Isselt.

AT007a003                          1650      27 Juni (zie ook blz. 40)

R. G. Hilhorst en Wijntgen Evertsdr echtel.

AT007a003                          1651      20 Maart (blz. 69a)

Machtiging van de heer Antonius Guisius op Johannes Vestieus wonende tot Emmerick.

AT007a003                          1651      2 Juli (blz. 82)

Genoemd in een testament de Eerbare Maria Elberts Maes Robbertsdr. en verdere fam. Caen en Boelhouwer. drije Rosennobels.

Scroll naar boven