Notaris Dirk Scherenberg

AT051c001         1836                                      akte 80

Overdracht 13/16 gedeelte van een huis genaamd ’t Bothuisje staande op erfpachtgrond van ongeveer 22 roeden genaamd de Molshoop, belend noordwaarts mevr Davids, oostwaarts Rut Burgwal, zuidwaarts Blocklandsgasthuis, westwaarts Johan Puijck, kadastraal sectie D 273 Hoogland

AT051c001          1836 13 Juni,                     akte 84

Hypotheek genomen door Willem v Manen, timmerman, onderpand een huis en grond kadastraal sectie D nummer 418 t/m 471, belend bij het buitenverblijf Schothorst Hoogland

AT051c001         1836 30 Juni,                     akte 91

Verkoop Rut van de Kooi, timmerman, verkoopt aan Willem Wouters een huis en grond aan de Ham Hoogland

AT051c001         1836 26 Juli,                      akte 99

Testament Cornelis van den Hoven of Cornelis Willems van den Hoven Hoogland

AT051c001         1836                                     akte 139

Huurcontract Peter Hendrikse van den Burgsteden verhuurt aan Peel Esveld voor 20 jaren, 28 roeden heiveld, behorende aan ’t erf Groot Daatselaar, belend nw de heer van Luden, zuidwaarts Michiel Lagerweij oostwaarts en westwaarts de verhuurder, voorwaarde hij mag het aanmaken tot bouwland een huis erop bouwen mitsgaders het huis wordt voorzien van een stenen brandgevel, huur f. 15 ,– jaarlijks

AT051c001         1836 21 December,        akte 164

Willem Lagemaat verkoopt vee, koorn, bouw en een deel gereedschap op de hofstede Groot Emelaar,Inventaris omschreven enz

AT051c002         1837 13 Januari,              akte 168

Houtverkoping door de heer Jan Binsbergen, predikant te Ochten, Gelderland op Groot Moost, Groot Wijnbergen, Leusden  de Glind in Barneveld

AT051c002          1837 Januari                      akte 173

Geurt Ceelen en zijn huisvrouw verkopen aan Jan Cornelissen Binsbergen 4 bunder, 80 roeden, 60 ellen vroeger bos, thans wei en bouwland genaamd Dammen Bosch gelegen aan de Duisterweg kadastraal sectie B nummer 518, koopsom voor F. ???

Verklarende de verkopers dat den heer Otto de Vries, Gerrit Binsbergen en Gerrit ?aartsen van de Glindt hebben het voorschreven vastgoed aangekocht den 30 oktober 1816 van de notaris Johannes Schijvliet, beschreven als verkoopcessie en overdracht ( niet duidelijk) ( zie ook akte nummer 174)

Verkoop huis, schuur en berg, gebouwd voor omstreeks 7 jaren op een stuk land genaamd Dommenbosch behorende aan de comparant koper de heer Johannes Cornelis Binsbergen, kadastraal sectie B nummer 850

AT051c002         1837 21 Februari             akte 181

Willem Lagemaat wonende op Groot Emelaar, verkoping van vee, koorn, bouw en melkgereedschappen Stoutenburg

AT051c002          1837 10 Maart                  akte 189

Hypotheek Cornelis Gerritse Berg of Cornelis Berg, gehuwd met aaltje van Beek, lenen f. 600,– ȧ 5% van Johannes van Altena, onderpand een perceel bouw en weiland en bosch, groot 7 bunder, 92 roeden gelegen op Hamersveld strekkende van de weg tot de Linie, belend ow de Linie, zuidwaarts de heer Blockland en van de Driftakker, westwaarts de weg, noordwaarts Jacobus de Groot en Jan van Wilgenburg. Kadastraal sectie F nummers 630 t/m 635, 723 t/m 728

AT051c002         1837 12 April                    akte 205

Inventarisatie i.v.m het overlijden van  Mart Schimmel gehuwd geweest met Heijmen Everts Schimmel en 2e huwelijk Hendrik Wouterse, landbouwer en tapper.

AT051c002          1837                                     aktes 210, 221, 225 ??

Huurcontract Peter Hendriks van Burgsteden, verhuurd aan Hendrik Tammer en Willem van Manen dennenboom kwekers en een stuk heideveld groot 1 bunder, 14 roeden, Stoutenburg betreffende Evert Weeling  Larerushuis, land aan de Schammersteeg, t’ erf de Pol in de Achterhoek , Nijkerk en horende tot het erf Groot Daatselaar, genaamd het Veld achter de Eng???. Het Veld is bedoeld voor het kweken van dennen tot 1 mei 1849. Amersfoort

AT051c002         1837 5 Mei,                       akte 214

Verkoop Jan Rijnink verkoopt aan Reinder Reiderts voor de gereformeerde kerk in Hoogland van een huis nummer 50, groot 18 roeden, 70 ellen kadastraal sectie D nummer 439, 441, belend noord en oostwaards heer Pieter borde van de Bogaard, zuidwaarts. Weduwe Andries van de Kooij, westwaarts, de straatweg met nog een moestuin. Verkoper de eigendom verkregen bij plecht verkoop van 27 april 1835 t.o.st van notaris Ludovius Hondius, koopsom f. 2400,–

AT051c002         1837 20 Juni,                     akte 235

Royement Aalbert Theunissen Voskuilen, grondeigenaar geeft gedeeltelijk toestemming van een royement der hypotheek van 8 mei 1830 ten laste van Gijsbert Koller, landbouwer op Middel Moost gemeente Woudenberg, zodanig dat de gemelde inschrijving wordt vermindert met 3 bunders, 61 roeden, 63 ellen heiveld gelegen in Amersfoort kadastraal sectie B nummer 573, westwaarts de Leusderberg en oostwaarts behoren aan ’t Erf Schuttershoef en alzo zal blijven bestaan op boerenhofstede en verdere getimmerte en landerijen daarbij thans nog behorende, groot 49 bunder, 88 roeden genaamd Schuttershoef gelegen in de gemeente Amersfoort, belend noordwaarts van Hardenbroek van Lockhorst, oostwaarts de Beek, westwaarts het heideveld. Geregistreerd in deel 26 nummer 137 in Amersfoort

AT051c002         1837 7 Juli, 12 juli           akte 239

Openbare AT052c002 verkoping van rogge te velde ten huize van Jan Mors Sandbrink, tapper in de herberg “De Ruiter” aan de meest biedende door Willem Lagemaat, landbouwer in Renswoude op de hofstede Groot Emelaar, behorende aan de verkoper Stoutenburg

AT051c002         1837 25 Juli,                      akte 244

 Koop, Verkoopakte Barbara van Burgsteden huisvrouw en gemachtigde van Gerrit Geijtenbeek, landbouwer te Hoevelaken.

Gijsbertje van Burgsteden, zonder beroep, wonende in Stoutenburg op Klein Emelaar

Petronella van Burgsteden, huisvrouw  en gemachtigde van Jan Lang, wonende te Barneveld

Jacoba van Burgsteden, huisvrouw en gemachtigde van Aalbert Geijtenbeek, landbouwer te Leusden, buiten Snorrenhoef

Aaltje van Burgsteden, zonder beroep, wonende te Stoutenburg

Peter Hendrikse van Burgsteden, wonende te Stoutenburg

Wijmpje/ Willemijntje van Burgsteden, huisvrouw en gemachtigde van Aalbert Kleter, landbouwer te Hoevelaken en Jacobus van Burgsteden, landbouwer te Barneveld, verkopers en Cornelis van Burgsteden, landbouwer te Soest koper voor 8/9 in de hofstede Klein Emelaar gemeente Stoutenburg, B.S. in bouwmanswoning nummer 64 hof en hofstede, 2 bergen, schuur, schapenhok, bakhuis, varkenshok en 34 bunder, 25 roeden, 10 ellen bouw en weiland, Driestvelden, bossen en verder grond. Thiendvrij kadastraal sectie B nummers 460 t/m 494, belend oostwaarts de grens Gelderland, westwaarts, Willem Sandbrink, zuidwaarts de heer van Luden en Jan Brinkensteijn, noordwaards de Flierbeek. Verkopers behouden nog het recht om het lopende jaar 3 bunders land namelijk het achterste gewijn van de  Grote Eng, de gehele Kleine Eng met de winterkoorn te bezaaien en te oogsten.

Verkoper den eigendom verkregen als ieder voor 1/8 gedeelte in de voorschreven hofstede op last van thiendplichtig als erfgenamen van hun vader Hendrik van Burgsteden gewoond en in 1820 te Stoutenburg overleden; den eigendom om ieder aan 1/18 gedeelte in de wederhelft, mitsgaders aan 1/9 gedeelte in de tiend waaraan de voorschreven hofstede vroeger subject was; als erfgenamen volgens de wet van hun moeder Rijkje Kolfschoten i. h. l. weduwe en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met voornoemde Hendrik van Burgsteden, gewoond en de 22 maart 1837 te Stoutenburg overleden.

Heeft de genoemde Hendrik van Burgsteden de voorschreven hofstede op de last van de tiend, staande huwelijk aangekocht, blijkens akte van publieke verkoop op 29 oktober 1774 t.o.v notaris Hendrik ter  Horst . de tiend is door Rijkje Kolfschoten aangekocht op 4 april 1822 te Stoutenburg t.o.s. van notaris Hubertus Aloidus Vlieck te Amersfoort.

Behorende 1/9 gedeelte aan comparant koper. Het erf nog belast met hypotheek genomen 2 februari 1826 in deel 21 nummer 2 .t.l.v Rijkje Kolfschoten wordt geregistreerd. Koopsom f. 4800,– geregistreerd te Amersfoort 31 juli 1837 in deel 30 folio 150

AT051c002          1837 23 Augustus,                          akte 256

Royement, Wouter van Brinkensteijn royeert hypotheek geregistreerd 13 januari 1832 te Amersfoort deel 29 nummer 31 t.b.v Peter van Burgsteden, landbouwer en zijn huisvrouw Arrisje van Brinkensteijn wonende op de hofstede Groot Daatselaar. Stoutenburg

AT051c002         1837 23 Augustus                           akte 257

Royement, t.b.v Peter van Burgsteden, landbouwer en Jan Peterse van Dijk, landbouwer te Stoutenburg ingeschreven op 7 oktober 1852 deel 17 nummer 203

AT051c002          1837 1 September                          aktes 259

Maria Cornelisse Voskuilen, weduwe Jan Maassen van Winsenburg, Bagnieta van Winsenburg, Simon Rijksen van de Grooteveen, landbouwer, gehuwd met Aaltje Jansen van Winsenburg, wonende in Nijkerk en Maas Jansen van Winsenburg, daghuurder te Hoogland. zij lenen van Maria Schuller, weduwe Arris  de Roemer de som van f. 600,–

Onderpand 2 huisjes nummer 72 met grond, groot 37 roeden, gelegen op de Bik op de hoek van de oudenweg, kadastraal sectie E nummers 897 t/m 900, belend oostwaarts Dirk Uppelschoten, zuidwaarts en westwaards de gemenen weg, noordwaarts Cornelis Geurtse van Westterlaak

AT051c002          1837 1 September                          aktes 260

Royement hypotheek van 30 maart 1819 in deel 12 nummer 147 t.b.v en t.l.v Jan Maasen van Winsenburg

AT051c002          1837 20 Oktober                             aktes 277

Hypotheek Cornelis van Burgsteden, gehuwd met Gerritje van Ramselaar te Stoutenburg lenen

 f. 4000,– van vrouw Christoffelina Deodora Waszink, z.b.w. te Zutphen ( geassisteerd met Dirk Roemer) onderpand de hofstede Klein Emelaar

AT051c002          1837,  28 Oktober,                         aktes 283

Hypotheek Peter van Burgsteden ook genoemd Peter Hendrikse van Burgsteden, gehuwd metr Arisje van Brinkensteijn, wonende op Groot Daatselaar lenen van de heer Pierre Ambroise Bert, rentenier te Zutphen ( geaccepteerd door Dirk Roemer, zaakwaarnemer) de som van f. 4500,–, onderpand de hofstede Groot Daatselaar in Stoutenburg nummer 50, 3 bergen, schuur, schapenhok, bakhuis, daghuurderswoning in gebruik bij Gerrit Schoonderbeek, mitsgaders 50 bunder, 96 roeden, 90 ellen, bouw- en weiland en driestlanden, velden, boschen zijnde tiendplichtig. Alles gelegen in Stoutenburg ter wederzijden van de Hessenweg, kadastraal sectie B nummer 327 t/m 352 en sectie C nummers 497 t/m 507, belend oostwaarts de Kieftkamp en het goed Stoutenburg ??, westwaarts ’t erf Ommerens Daatselaar, noordwaarts t’ Erf de Ruiter en Ommeren Daatselaar, zuidwaarts Groot Hoolhorst. Comparant de eigendom verkregen ( met uitzondering van de daghuurderswoning, welke zij hebben doen bouwen) bij akte van scheiding den 28 januari 1825 t.o.s. van notaris Jan van den Hengel

AT051c002         1837,  18 November,     akte 293

Verkoop van 3/16 in een huis in Hoevelaken genaamd De Kantemers, belend westwaarts de pastorij van Hoevelaken

AT051c002         1837,  20 December,     akte 302

Koopakte Groenhouten Hamersveld

AT052c003          1838,  4 Januari,              akte 304

Testament Cornelis van den Bogaard, grondeigenaar en landbouwer, wonende aan de Ham te Hoogland gehuwd met Anna van Altena

AT051c003          1838,  17 Januari,            akte 309

Publieke verkoping van koorn en vee, haaf, door Jan Peelen van Daatselaar, staande op de hofstede Klein Hondhorst Stoutenburg

AT051c003          1838,  19 Januari,            akte 310

Houtverkoping door Jan Binsbergen op de hofsteden Groot Moost en Wijnbergen Leusden

AT051c003          1838,  7 Februari,            akte 318

Huwelijkse voorwaarden Willem Voorburg en Aaltje van Burgsteden, wonende ten huize van Cornelis van Burgsteden op Klein Emelaar Stoutenburg

AT051c003          1838,  20 Maart,              akte 332

Hypotheek ȧ f. 300,– door Hendricus van den Hengel, broodbakker te Hamersveld en Klazina van Leusden, geboren in Werkhoven toekomende echtlieden, onderpand het erf Groenhouten en een bos in Werkhoven .

Geldschieter de firma Andries Christiaan Oortman, kooplieden aan de Oude Gracht in Utrecht

AT051c003          1838,  20 Maart,              akte 333

Royement vorige hypotheek van de familie Van De Boogaard

AT051c003          1838,  20 Maart,              akte 338

Hypotheek, Goosen van de Pol, landbouwer met Grietje Ravensloot lenen onder hypotheek van Wallem de Kruijf te Cothen f. 2000,–, onderpand een hofstede Oud Voskuilen, huizinge enz, groot 46 bunder, 98 roeden, 60 ellen, tiendplichtig ( onder de naam van Nieuwen rooijse tienden) gelegen te Woudenberg kadastraal sectie A nummers 441 t/m 444 en 497 t/m 518, belend oostwaarts het erf Sniddelaar, zuidwaards de Cornelia Lina van Capelle tot Amersfoort, westwaarts het land van Bruinenburg en noordwaards het erf De Hoef

AT051c003          1838,  20 April,                 akte 347

Huwelijkse voorwaarden, Hendricus van den Hengel, broodbakker, zoon van Jan van den Hengel, notaris en Maria Kuijer te Hamersveld en Klazina van Leusden, geboren in Werkhoven, dochter van Johanna de Kruijf en Arie van Leusden

AT051c003          1838,  19 Juli,                    akte 380

Verkoop van rogge te velde staande op Klein Emelaar, door Toon Veldhuizen

AT051c003          1838,  7 September,      akte 411

Testament Johanna Hartman tevoren gehuwd met Wouter Teunisse Kuijer, thans huisvrouw van Willem  Dirks Zieltjes. Zij benoemt haar man Willen Dirkse Zieltjes tot hare erfgenaam van al de goederen die zij bij haar overlijden bezit ( zij wonen op de hofstede Bloemheuvel gelegen op de berg)

AT051c003          1838,  9 September,      akte 419

Willem  Dirks Zieltjes leent f. 1400,– van H. Tammers, hypotheek op de hofstede Bloemheuvel

AT051c003          1838,  29 Oktober,          akte 426

Machiel Dijkman, landbouwer te Stoutenburg koopt 3 bunder, 57 roeden, 80 ellen land in Nederzeldert genaamd de Dom van de familie Lockhorst

AT051c003          1838,  13 November,     akte 429

Willem van Maanen, Geldlener en Maria Schuller Geldschieter voor f. 800,– op hypotheek huis en grond aan de Ham kadastraal sectie D 460 t/m 471 bij de buitenplaats Schothorst

AT051c003          1838,  19 December,     akte 439

Houtverkoping op de buitenplaats Schothorst door de hoogwelgeboren heer Paul Adolph Sirtema baron van Grovenstein

AT051c004          1839, 4 Januari,               akte 443

Houtverkoping op Groot Moorst, eigenaar Jan van Binsbergen Stoutenburg

AT051c004          1839, 16 Januari,             akte 448

Verkoop roerend goed op de hofstede Klein Vincelaar door Berend Odijk, landbouwer op deze hofstede van vee en koorn, boedelgereedschappen enz

AT051c004          1839, 29 Maart,               akte 468

De heer Willem Karel Leeuweber. ?? gemachtigde van de heer Baron van Grovenstein, verhuurt aan Pieter van ’t Klooster de hofstede genaamd Kleine Hofstede, huis enz met 17 bunder, 82 roeden, bos in diverse hoeken land de Molenkuil en de Muldershoek het Hamstuk, de Koekamp, de brede Gooren, de Binnenvelden , de Hooge Driest, de Engadweg, De Winkel, kadastraal sectie D 395, 396, 462, 473, 497, 508, 591, 594, 595,, 596, 605, 607 en gedeeltelijk 475, 487 met de vijfde gedeelte der tiend zover deze daaruit gaat. Alles behorende tot de buitenverblijf Schothorst. Huur f. 600,– jaarlijks

AT051c004          1839, 5 April,                    akte 473

Reintje de Lang, weduwe Jan Wouterse van Lockhorst wonende op het erf Ganzekuil, geldlener en Jan Steenbeek geldschieter van f. 200,–, onderpand de hofstede De Ganskuil mitsgaders een kamp bouwland genaamd De Heuvel, en een perceel wei- en bouwland genaamd Calveen bij de voornoemde hofstede gelegen. Kadastraal sectie B nummer 166, 182,  222 t/m 232, 248 t/m 252 en 395, groot 11 bunder, 92 roeden, 50 ellen. Het erf was al belast met f. 1500,– t.g.v Willem Weijmans volgens akte van 7 april 1815 voor notaris Vliecks

AT051c004          1839, 13 Mei,                    akte 483

Huwelijkse voorwaarde Cornelis van den Hoven, landbouwer, wonende op de hofstede De Oude Hove, en Engeltje Koenen meerderjarig, dienstbode op deze hofstede

AT051c004          1839, 8 Juni,                      akte 506

Pieter Borden van de Boogaard, Dirk de Roemer als executeuren van den boedel van de heer Cornelis van den Boogaard in de boedel een huis genaamd Het Oude Huis in vier woningen en bouwland genaamd de Molenheuvel van ouds leenroerig aan Luttique Wede ??, staande en gelegen aan de Ham, aangekomen volgens akte van 11 augustus 1802 voor het gemeentebestuur van Hoogland. De Windkorenmolen met huis, berg en schuur, tuin en grond aan de Ham

AT051c004          1839, 15 Juli,                     akte 507

De heer Hendrik Huslij Breijl gemachtigt, n. v. van ?? verklaart om op 16 juli ten huur van Zeger van ’t Klooster tapper in de Kolkrijst ter registratie van Cornelis van den Hoven zal verkopen te velde staande rogge en weit staande op de hofstede De Oude Hoof op gang verkoop van boekweit en haver ( zie ook 514)

AT051c004          1839, 25 Juli,                     akte 507

Rogge Boekweit verkoping door mejufrouw Anna van Altena, weduwe van de heer Cornelis van de Boogaard Hoogland

AT051c004          1839, 6 September,       akte 524

Simon Huurdeman, landbouwer te Hamersveld verhuurder en Jan van de Lodijk, winkelier te Hamersveld,  huurder van een huizinge, tuin en vruchtbomen, groot 56 roeden, gelegen in de buurtschap Hamersveld voor 6 jaar ȧ f. 50,– jaarlijks

AT051c004          1839, 13 September,     akte 526

Jan van der Horst gehuwd met Alijda Kemp, beide wonende op de hofstede de Kleine Pol, verkopers en Cornelia van der Horst en Cornelis van der Horst, kopers, mede aldaar wonende 1e de hofstede de Kleine Pol, groot 6 bunder, 79 roeden, 61 ellen strekkende van de Leusderweg tot de zuidwindse landen, belend ter wederzijde Hendrika van Ruitenbeek ( deelgerechtigd aan de Leusderbergh). 2e 3 bunder, 37 roeden, 80 ellen bouw- en weiland naast Het Witje en de steeg, belend eene zijde de armen de Poth, andere zijde Cornelis van Wolfswinkel. 3e 4 bunder, 85 roeden, 5 ellen bouw – en weiland in het Zwart, belend oostwaards de woutsloot, ten westen de weg, ten noorden en ten zuiden Hendrika Ruitenbeek zijnde al deze landerijen tiendplichtig, kadastraal sectie D nummer 55 t/m 67, 123 t/m 131 en 140 t/m 142, groot tesamen 15 bunder, 2 roeden, 56 ellen. Verkopers deze eigendom verkregen 23 september 1817 voor notaros Hubertus Aloijus Vliecks bij publieke veiling te Woudenberg, koopsom f. 2400,–

AT051c004          1839, 22 Oktober,           akte 541

Verkoop inboedel, haaf en vee koorn door Cornelis van den Hoven en Thijs Thomassen van den Hoven, landbouwers, beide wonende op de hofstede De Oude Hooft; dito op 5 november verkoop van knollen ( zie ook nummer 545

AT051c004          1839, 26 November,      akte 553

Openbare verkoping door Anna Altena, weduwe Cornelis van den Boogaard van vee hooi, rijtuigen, bouw en melkgereedschappen Hoogland

AT051c004          1839, 17 December,       akte 559

Inventaris gemaakt ter requisitie en ten tegenwoordheid van Peter van Nimmerdor, wonende op de hofstede De Swarte Goor onder Stoutenburg, in gemeenschap gehuwd geweest met Cornelia Hendriksen en als voogd van de minderjarige kinderen Maria, Willempje, Willem, Jannetje, Grietje en Simon van Nimmerdor met uitgebreide inventarislijst

AT051c005          1840, 6 Januari,               akte 563

Jan Thien, slager in Amersfoort, geldlener en Steven  Veldhuizen, wonende te Stoutenburg op hofstede Middelaar, geldschieter aan de 1e comparant voor f. 1000,– onderpand huis in Amersfoort

AT051c005          1840, 7 Februari,             akte 574

Neeltje Geurtsen van Weerhorst, gehuwd buiten gemeenschap van goederen met Toon Cornelissen Voskuilen op 30 januari 1826, akte voor notaris Vliecks , akte van bewijs van eigendom Hoogland

AT051c005          1840, 7 Februari,             akte 576

Testament Cornelis de Ruiter, wonende op de hofstede Snoeksheuvel Amersfoort

AT051c005          1840 , 18, 19 Februari, akte 586

Openbare verkoping van inboedel, haaf en vee, koorn door Peter van Nimmerdor wonende op de

De Swarte Goor onder Stoutenburg ( 598, 27 maart verkoop hooi.

AT051c005          1840 , 27 Februari,         akte 590

Openbare verkoping van inboedel, haaf en vee, koorn door Gerrit van Beek, landbouwer, wonende op de hofstede Klein Loevestijn aan ’t Heetveld Leusden

AT051c005          1840 , 4 April,                   akte 592

Inventarisatie gedaan door Aaltje van den Hoven, landbouwster, weduwe van Gijs Harder wonende op de hofstede Westerlaak onder Hoogland en als erfgenaam voor ¼ gedeelte van Hendrika Harder, haar overleden dochter, en verder als voogdese over Willem, Isaack, Gerrit en Rijkje Harder. Executeur Reijer van de Hoef, landbouwer op de hofstede Zielhorst ( zij was nog in verwachting van een kind)

AT051c005          1840 , 30 April,                 akte 600

Inventaris ( boedelbeschrijving) gedaan door de kinderen van Hendrina van de  Pol, in haar leven weduwe van Reijer van Hoevelaken, gewoond hebbende op de hofstede De Brink, doch zij heeft eenige tijd gewoond op hoogland en aldaar den 23-4-1839 overleden. Gedaan in tegenwoordigheid van Abraham en Hendrik van Asch, landbouwers onder Leusden

AT051c005          1840 , 31 April,                 akte 602, 603

Openbare verkoping van inboedel haaf en vee, koorn

AT051c005                                                         akte 611

Verhuur van ’t Laurenshuis Amersfoort

AT051c005          1840 , 21 Mei,                  akte 629

Aanstelling voogd door Aaltje van den Hoven, weduwe van Gijs Harder, wonende op de hofstede Westerlaak Hoogland, zij benoemen Willem Tolboom, landbouwer, wonende op de Wetering te Hoogland

AT051c005          1840 , 22 Mei,                  akte 630

Hendrik Meesen van de Kledersteeg, landbouwer en tabaksplanter Hoogland, leent van Maria Brinkensteijn f. 550,–, onderpand de hofstede de Hoogesteeg, gelegen in de Duist, de Haar , Zevenhuizen in de polder de Bovenduist, kadastraal sectie A, de nummers vermeld wei- bouw- of bosland nummer 59, huis 1e huur, berg

AT051c005          1840 , 22 Mei,                  akte 631

De Weledele heer Carel Diepenheim Scheltus, burgemeester van Leusden en gemachtigde van de Hoogwelgebore heer Ernst Louise Baron van Lockhorst ter eenre en Gerbrechje Jacobs, z.b. eerder gehuwd met Teunis Teunissen Voskuijl, thans gehuwd met Willem Teunissen van Zwanenburg, beide wonende op de hofstede Ruitenbeek ter andere zijde, beide comparanten hebben lange jaren samen gemeen bezeten eene uitgestrektheid heide genaamd het Lockhorster en Ruiterbeekveld. Dit genaamde veld lag onder de gemeente Amersfoort, belend oostwaards Gijsbert Koller, westwaards Schuttershoef, zuidwaards de heer Hardenbroek. Ten westen en noorden de gemeente Leusden. Het veld wordt in deze akte verdeeld (uitgebreide omschrijving betreft verdeling). Gerberechtje Jacobs aangekomen bij akte van scheiding voor notaris Antonie Voskuil datum 2-10-1801 van haar eerste echtgenoot.

AT051c005          1840 , 8 Juli,                      akte 653

Verkoop t.b.v Arie Bouwmeester van Beijen , koegen en andere Hoogland

AT051c005          1840 , 20 Juli,                    akte 655

Openbare verkoping , rogge en aardappelen,ten huize van Hendrikus van Beek, tapper, wonende in de Gort, tb.v Peter van Nimmerdor, gedeeltelijk op de Swarte Goor en op de hofstede Davelaar in Leusden

AT051c005          1840 , 25 Juli,                    akte 661

Boedelbeschrijving t.b.v Wouter van de Burgwal Hoogland

AT051c005          1840 , 10 Augustus,        akte 674

Openbare verkoop van Boekweit te veld op de hofstede Ooijevaarshorst door Frans Termaten Leusden

AT051c005          1840 , 15 Augustus,        akte 675

Testament van Maria van Brinkensteijn, wonende op de hofstede De Geer Hoogland

AT051c005          1840 , 28 Augustus,        akte 677

Steven van Velthuizen, landbouwer op de hofstede Groot Middelaar, koopt van Jan van Niekerk polderland Stoutenburg

AT051c005          1840 , 30 September,    akte 682

Boedelbeschrijving t.b.v Jan Pothoven, gehuwd geweest met Jannetje ter Maaten, kinderen Willem, Frans, Gijsbertha, Reijer Pothoven Leusden

AT051c005          1840 , 7 November,       akte 703

Publieke verkoop buitenplaats Birkhoven, De Middelhoef en verdere landerijen Soest

AT051c005          1840 , 7 November,       akte 715

Lammert Evertsen Kolfschoten, gehuwd met Gijsbertje Everts (Kolder) , huwelijk 29-1-1802, verkopers en Gijsbert Voorburg koper van de hofstede Het Beekhuisje, groot 7 bunder, 60 roeden, belend oostwaarts Willem Blank, noordwaarts de Flierbeek, westwaarts Wouter Westerveld, zuidwaarts Rijk Voskuilen, kadastraal sectie G gemeente Barneveld nummer 84, huis en erf nummer 81 t/m 102 met vermelding van gebruik als bouw- wei, heide, bos enz. grotendeels tiendplichtig. Titels van aankomst verkopers 17 juni 1802 te Barneveld voor de geërfden op de Veluwe gepasseerd, koopsom f. 2000,–, verdere regeling van betaling

AT051c005          1840 , 15 December,     akte 720

Publieke verkoop inboedel op de buitenplaats Birkhoven ( zie ook nummer 726) Amersfoort

AT051c005          1840 , 16 December,     akte 721

Openbare verkoop van koeien en varkens en vee, ten huize van Cornelis Steenkamer wonende op de hofstede Middelhoef Amersfoort

AT051c006          1841, 7 Januari,               akte 728

Testament Cornelis van den Hoven, gehuwd met Engeltje Koenen, overleden 22-8- 1847 Hoogland

AT051c006          1841, 18 Januari,             akte 730

Openbare verkoping van huisraad en andere goederen voor f. 99,– door Pieter Methorst als gemachtigde van Jan van de Lodijk, winkelier en daghuurder in Hamersveld. De machtiging ondertekend door Simon Huurdeman

AT051c006          1841, 19, 20 Januari,      akte 737

Openbare verkoop van koorn, bouw, melk en ander gereedschap inboedel huisraad door Cornelis van Kooij, landbouwer, wonende op de hofstede Groot Bruinhorst de gehele opbrengst f. 3026,30. Hamersveld

AT051c006          1841, 26 Januari,             akte 741

Openbare verkoop van koorn, vee, inboedel huisraad door Frans Termaten wonende op Ooijevaarshorst, te Leusdenopbrengst f. 1807,50

AT051c006          1841, 26 Maart,               akte 760

Openbare verkoop van een complete bijenstal op het erf de Zuidwind te Hamersveld door Gosina Hienekamp, weduwe Teunis de Kruif, wonende op ’t erf, opbrengst f. 439,25

AT051c006          1841, 17 April,                  akte 779

Boedelbeschrijving Gobel van Versendaal, waarin vermeld staat waarbij door Wulfert van de Tweel en aart Kuijer aan Gobel van Versendaal is verkocht de herberg de Stoop hof of Oud Stoutenburg datum 11 juli 1838 t.o.v notaris Hondius

AT051c006          1841, 13 Mei,                    akte 785

Cornelis Hartman, Dirkzoon, Dirk Voskuilen, Willem Tolboom en Toon Wolfshaar allen landbouwers en kerkmeesters van de RK kerk, overschrijving voor een somma van f. 1000,– welk Jan Wouters van Dijk schuldig was aan de RK kerk blijkens akte van 21 juni 1816 t. o. s van A. J. Wisselingh. Hoogland

AT051c006          1841, 14 Mei,                    akte 788

Gerrit Hartman en Rikje Hartman, landbouwers te Hoogland hebben tot nu toe samen het boerenbedrijf gedaan. In deze akte is de verdeling voor ieder apart, vast en roerend goed

AT051c006          1841, 21 Mei,                    akte 793

Gezusters van  Heijendaal verkopen de nalatenschap van Jan van Heijendaal in leven landbouwer en overleden in Duist de Haar Zevenhuizen 21-3- 1841 aan Maria Wulphertse Tolboom, weduwe van Jan van Heijendaal

AT051c006          1841, Juli,                           akte 823

Betreffende de familie Luden van Stoutenburg, Stoutenburg

AT051c006          1841, 5 Augustus,           akte 833

Openbare verkoping van inboedel , haaf en vee van mejufrouw Anna van Altena, weduwe  heer van de Boogaard Hoogland

AT051c006          1841, 3 September,       akte 845

Gerrit Kuijer, landbouwer in Zevenhuizen, leent f. 200,– van mevr. Evertje de Bree, onderpand zijn hofstede Bouwlust met tabaksschuur, groot 4 bunder, 35 roeden, 80 ellen gelegen in Zevenhuizen Hoogland

AT051c006          1841, 10 September,     akte 847

Testament Cornelis Pothoven en Maria Schimmel Hoogland

AT051c006          1841, 18 September,     akte 853

Aankondiging openbare verkoping door Jan Cornelis van Binsbergen van een hofstede genaamd Het Dammenbosch, strekkende tot het veen, kadastraal sectie B nummer 849 t/m 854, groot 4 bunder, 80 roeden, 60 ellen Hoogland

AT051c006          1841, 18 September,     akte 854

Proces- verbaal openbare verkoping door gebroeders en gezusters Vetkamp van  huis en grond van hun ouders Hendrik Vetkamp en Aaltje de jong in leven echtlieden, overleden  beide in 1840. Dit perceel in huur bij Gerrit Hooft , eigenaar hofstede Hateveen sedert 1817  Hoogland

AT051c006          1841, 26 September,     akte 859

Jan Bitterling getrouwd met Jannetje Goosens, eerder met Jan Jacobse Berg, beide , zonder beroep in de na te melden huis, woonachtig verkoper aan familie van de Brug, daghuurder, mede wonende in Stoutenburg, een huis nummer 37 met kamer annex erve en grond kadastraal sectie B nummer 304, groot 43 roeden 50 ellen, 305, 11 roeden, 40 ellen en 306, 4 roeden, 30 ellen. De verkopers behouden het vrij gebruik van de kamer gedurende hun leven.

Zijnde den eigendom ?? Jannetje Goosens aangekomen bij akte van scheiding 18-2-1802 voor de secretaris van Stoutenburg gepasseert, koopsom f. 450,–, getuigen Machiel Dijkman, landbouwer en Teunis Dieten , klompenmaker, allen te Stoutenburg

AT051c006          1841, 18 Oktober,           akte 878

Toon Velthuizen, landbouwer op de hofstede Weldam in Hoevelaken leent van Steven Velthuizen, landbouwer in Stoutenburg f. 1100,–, onderpand de hofstede Hilhorst gelegen gedeeltelijk Amersfoort en Stoutenburg, kadastraal Amersfoort sectie A nummers 1 t/m 13, kadastraal Stoutenburg sectie A nummers 108 t/m 136, geheel groot 39 bunder, 49 roeden, 98 ellen. Dit erf gelegen aan de Koedijkseweg

AT051c006          1841, 19 Oktober,           akte 879

Boedelbeschrijving bij Willem Spijker, landbouwer, wonende op Kouwenhovenkamp onder Leusden, i.v.m overlijden van zijn vrouw Jannetje Wouters, geassisteerd met Cornelis Evertse, landbouwer, testateur Reijer Voskuilen en Gerritje Jansen Voskuilen allen landbouwers te Leusden

AT051c006          1841, 26 Oktober,           akte 881

Boedelbeschrijving bij Catharina van den Hengel, weduwe Teunis Greefhorst, 3 minderjarige kinderen ( schoolmeester, landbouwer) vermelding “in het zogenaamde schoollokaal” Stoutenburg

AT051c006                                                         Akte ??

Hijmen Hendrikse Haan getrouwd met Grietje van de Niep, lenen van Willem Kivith, wagenmaker f. 300,– onderpand huis en grond gelegen in Asschat kadastraal sectie G nummers, 655-a, , 655-b. 655-c, 655-d, 657, 658, 659,  74,10

                                                 40,–   

                                                   2,80

                                                   3,20  

                                                 27,80

                                                   2,–

                                               1.44.50

AT051c006          1841, 7 December,         akte 904

Verkoping van bomen en hakhout Cornelis van Burgsteden, wonende op de hofstede Klein Emelaar op Stoutenburg

AT051c006          1841, 22 December,       akte 910

Koop, verkoop, Jan Peelen van de Wolfshaar, landbouwer op Klein Weerhorst verkoopt aan Maria van Eden, weduwe Andries van de Kooij een perceel bouwland Hoogland

AT051c006          1841, 22 December,       akte 911

Verkoping hout, Geurt Westerlaak, landbouwer op Onstede, Hoogland, enige percelen hout, verkoping in de Faam tapper Cornelis Westerlaak

AT051c006          1841, 31 December,      akte 914

Conrad Dreijer, wagenmaker, wonende op Achterveld, gemeente Stoutenburg, leent van Peter van Nimmerdor, zonder beroep, wonende ten huize van Jacob Burgsteden op “De Tweel” gemeente Barneveld een som van f. 700,– ȧ 5% , onderpand een door hem debiteur nieuw gebouwd huis met pannen gedekt met recht van erfpacht aan ruim 1 bunder land waarvan eigenaar is Willem van Zandbrink, gemeente Stoutenburg, buurtschap Achterveld aan de Hessenweg, belend ene zijde de erven Teunis Greefhorst en de andere zijde Willem  van Zandbrink, zijnde een gedeelte van de heide kadastraal sectie B nummer 588 voor 15 bunders, 49 roeden, 30 ellen t.b.v Willem van Zandbrink

AT051c006          1841, 31 December,       akte 918

Comparanten de heer Carel van Diepenheim Scheltus, burgemeester van Leusden en vrouw Anna Elisabeth Pull geven te kennen dat hun dochter Sophia Geertruid Catharina Scheltus gaat trouwen met Jonkheer Johannes Ludwig von Weiler, 2de luitenant. Zij beloven aan hun dochter na de huwelijksvoltrekking een jaarlijkse gift van f. 200,–, en dit te hypothkeren op een hofstede de Langerijst op Hoogland aan de Heisteeg nummer 218, kadastraal sectie B nummers 537 t/m 535,

685 t/m 691, 698, 710, 719, kadastraal sectie C 241 t/m 245, 247, 265, 266, 305. Gezamenlijk groot, 19 bunder, 18 roeden, 80 ellen door taxateurs geschat op f. 8300,–, welk goed vrouwe comparant is aangekomen als mede erfgename van de heer Wouterus Pull blijkens akte van scheiding 1-9-1832 voor notaris L. Hondius, en de andere helft aan de heer en vrouw comparante bij onderhandse koop van 24 maart 1834 ingeschreven in deel 2 folio 22 te Amersfoort. Inschrijvingsnummer 982, 23-3-1842 huwelijkse voorwaarde.

AT051c007          1842, 15 Februari,          akte 944

Erfhuis op de hofstede Kouwenhovenkamp door  W. Spijker Leusden

AT051c007          1842, 22 Februari,          akte 954

Openbare verkoping van schapen, lammeren en hooi op de hofstede Ooievaarshorst door Frans ter Maaten, veiling t.b.v Gijsbertus de Kruijf leusden

AT052c007          1842, 11 Maart,               akte 974

Hendrik Meesen van de Kletersteeg, landbouwer en tabaksplanter op de hofstede de Hoogesteeg gelegen in Duist, de Haar, Zevenhuizen, testament bemaakt aan zijn dochter Peeltje van de Kletersteeg en zijn zoon Mees van de Kletersteeg ¼ deel van zijn nalatenschap Hoogland

AT051c007          1842, 11 Maart,               akte 975

Testament Martje Hienekamp, wonende ten huize van Brand Hienekamp, landbouwer en molenaar aan Bavoort Leusden

AT051c007          1842, 18 Maart,               akte 979

Verkoop huis Hendrik van de Wetering aan Wouter van Dijk Hoogland

AT051c007          1842, 29 Maart,               akte 984

Erfhuis door Helmus Steenkamp, wonende in de Plalluis ?? Soest

AT051c007          1842, 15 April,                  akte 996

Hendrik en Willem van Hoevelaken, arbeiders, wonende in Hamersveld lenen van Cornelis van Kooij, wonende op Hamersveld f. 100,–, onderpand een huisje met opstand staande op erfpachtgrond van 42, roeden, 40 ellen van Jan van den Hengel, belend zuidwaarts Hendrik Voskuilen, west en noordwaarts Jan van den Hengel, oostwaarts de Hamerveldseweg, kadastraal sectie E nummer 690, 689 en gedeeltelijk 226

AT051c007          1842, 15 April,                  akte 997

Cornelis van Kooij, zonder beroep, wonende op Hamersveld, verkoper van een huis aan het Havik van ouds genaamd De Roemer ofwel De Duif. Koper Antonie Heeck Amersfoort

AT051c007          1842, 6 Mei,                      akte 1009

Heintje Teunisse van de Riet, weduwe Gerrit Steenkamp, landbouwster op de hofstede Het Vliet onder Barneveld en Goosen steenkamp, wonende onder Barneveld verkopen aan Hendrik Evertsen, slijter te Amersfoort, t.b.v zijn echtgenote Johanna Maria van Nimmerdor  ⅓ gedeelte in een huis, schuur en berg, tuin en bouwland genaamd De Gort, gelegen in Stoutenburg aan de rijweg, kadastraal sectie B nummer 50 bos, 4 roeden, 51 weiland, 36 roeden , 40 ellen, 52 item, 72 ellen en in sectie C nummer 277, huis, schuur en plaats 278, tuin, 3 roeden, 40 ellen, 279, bouwland 27 roeden, 70 ellen, samen groot 1 bunder, 67 roeden 30 elle. Mondeling verhuurd aan Hendrik van Beek ȧ f. 140,– jaarlijks, koopsom f. 600,–

AT051c007          1842,  Mei,                         akte 1010

Hypotheek familie Hoefsloot, Rossenberg, aart Tijmensen ( fotokopie) Zevenhuizen Hoogland

AT051c007          1842, 19 Juli,                     akte 1038

In de Hypotheekakte vermeld de Molhoop Hoogland , Amersfoort

AT051c008          1842, 19 Juli,                     akte 1055

Peter van Nimmerdor  bijenman, wonende op Achterveld, ten huize van Jacob van Burgsteden op de hofstede De Tweel benoemd Wouter Verhoef tot voogd over zijn minderjarigen kinderen die als dan minderjarig zijn bij zijn overlijden. Hij was gehuwd met Cornelia Hendriksen

AT051c008          1842, 3 September,       akte 1058

Dirk van den Heuvel, landbouwer en zijn huisvrouw Jannetje Cornelisse Voskuilen, wonende in Hoogland op hofstede Bosserdijk, zij lenen van Saar Arendse Ravensloot, landbouwer te Amersfoort

f. 600,– op hypotheek als onderpand de hofstede Bosserdijk met de landerijen en de weilanden genaamd Het grote en Kleine Nieuwland, kadastraal sectie A, nummer 50, 51, 6 en ?? 86, sectie D nummer 10 t/m 31 , 40 en in sectie E nummer 385 t/m 388, gezamenlijk groot 32 bunder 71 roeden, 10 ellen. Aangekomen den eigendom bij akte van scheiding van de ouders van debitrice Cornelis Toonen Voskuilen bij notaris L. Hondius, 1-7-1830 Hoogland

AT051c008          1842, 20 Oktober,           akte 1083

Aanbesteding en bestek en bouwen van de kerk der hervormde gemeente te Hoogland met 3 tekeningen van de architect Hoogland

AT051c008          1842, 8 November,        akte 1098

Testament Lammert Steenkamp, zonder beroep, wonende ten huize van Brand Steenkamp te Leusden te Bavoort

AT051c008          1842, 19 December,       akte 1124

Openbare verkoping van bijen staande op Groot Vincelaar ( huurder Willem Walet) door de familie Nimmerdor en verdere goederen uit de nalatenschap van Peter Nimmerdor. Boedelbeschrijving gedaan voor notaris Feijfer Barneveld op 30-11-1842, er waren 5 minderjarigen kinderen Willempje, Jannetje, Grietje, en Simon Nimmerdor. Opbrengst boedel f. 506,– Stoutenburg

AT051c008          1842, 23 December,       akte 1129

Houtverkoping op Bosserdijk Hoogland

AT051c009          1843, 9 Januari,               akte 1138,

Openbare verpachting van wei- bouwlanden van het goed Zwanenburg, behorende aan de Hoogwelgeboren heer Ernst Louis Baron van Hardenbroek van Lockhorst. De verpachting geschied ten woonhuize van Arie Schimmel, bouwman op de Ridderhofstad Lokhorst gemeente Leusden, buurtschap Hamersveld. Het weiland genaamd de Distelkamp kadastraal sectie E nummers 363, 364

AT051c009          1843, 13 Januari,             akte 1141

Houtverkoping door de heer Jan Binsbergen, rustende predikant, wonende in Hoogland , o.a op Groot Moorst, De Kouwenhovenkamp, Klein en Groot Steenbeek, Wijnbergen, Midden Moost Leusden

AT051c009          1843, 16 Januari,             akte 1142

Pieter van Burgsteden, ook Peter Hendrikse van Burgsteden, landbouwer en Arisje van Brinkensteijn of Errisje, wonende op Groot Daatselaar. Zij lenen van Cornelis Roos, koetsier f. 500,– op hypotheek, als onderpand hun hofstede Groot Daatselaar, de bouwmanswoning nummer 50, hofstede, 3 bergen

Zie verder nummer 1178. Stoutenburg

AT051c009          1843, 1 Februari,             akte 1155

Hendrika Geurtsen van Weerhorst, zonder beroep verkoopt aan Dirk van Dummelen, landbouwer de helft in eene hofstede genaamd Boelenhoef, in huis en schuur, berg en 9 bunder, 6 roeden, 30 ellen bouw- en weiland, kadastraal sectie B nummer 100 t/m 107, sectie D nummers 63, 64, 66 t/m 71, 75, 76, 643, 644 en 645. Verkoopster de eigendom aangekomen als mede erfgenaam van haar ouders Geurt Teunisse van Weerhorst en Wilsje Hendriks van Cattenbroek, gewoond en in 1809 overleden in Hoogland, bij akte van scheiding op 7 december 1827 bij notaris H.A. Vlieck, koopsom f. 1800,–

AT051c009          1843, 1 Februari,             akte 1156

Hypotheek Dirk van Dummelen, land f. 1500,– van Bartha van Nimwegen, onderpand de Boelenhoef Hoogland

AT051c009          1843, 7 Maart,                 akte 1168

Verkoop door de familie Lockhorst aan Jan Steenbeek een perceel tiendvrij bouwland genaamd Calveen gelegen tussen de eigendom van Hendrik Smink en de erven Hartman, eertijds belend aan de heer Richardus Willebrordus van Beek en Pieter Geurtsen Hilhorst, kadastraal sectie B nummers 165, 160, kadastraal sectie B 182, verhuurd aan Tom Velthuizen en Dirk van Dummelen.

Koopsom f 1100,–

AT051c009          1843, 8 Maart,                 akte 1171

Willem Dort Zieltjes, gehuwd met Johanna Hartman leent f. 700,– aan H. Tammer, onderpand de hofstede Bloemheuvel Stoutenburg

AT051c009          1843, 20 Maart,               akte 1175

Testament Hendrika van den Hengel, vroedvrouw, weduwe van Hendrik van Achterveld, wonende in de Kletersteeg Hoogland

AT051c009          1843, 22 Maart,               akte 1177

Openbare verkoop van bijen en roerend goed door Jorden de Kruijf wonende aan ’t Hek Leusden

AT051c009          1843, 24 Maart,               akte 1179

Cornelia van der Horst, zonder beroep, Cornelis van der Horst, landbouwer op de Kleine Pol lenen f. 500,– van Willem de Bree, onderpand de hofstede ( geheel omschreven in akte) Leusbroek

AT052c009          1843, 28 Maart,               akte 1181

Verkoop 5/6 gedeelte van het Lazerushuis Amersfoort

AT051c009          1843, 10 April,                  akte 1186

Tom Veldhuizen, wonende op de hofstede Hilhorst, leent f. 500,– van Steven Veldhuizen, onderpand de hofstede ( geheel omschreven in akte) Amersfoort, Stoutenburg

AT051c009          1843, 18 April,                  akte 1187

Pieter van Burgsteden, ook Peter Hendrikse van Burgsteden, landbouwer en Arrisje van Brinkensteijn of Errisje, wonende op Groot Daatselaar. Zij lenen van Cornelis Roos, koetsier f. 1000,– op hypotheek

 daghuurderswoning gebruikt bij Gerrit Schoonderbeek. Mitsgaders 50 bunder, 96 roeden, 90 ellen ter wederzijde van de Hessenweg kadastraal sectie B nummers 327 t/m 329, 331 t/m 352, in sectie C nummers 497 t/m 505, 507, 642, 643 in sectie B nummers 565 en 566, belend oostwaarts de Kieftkamp en het goed Stoutenburg, westwaarts het erf Ommerens Daatselaar, noordwaarts De Ruiter en Ommeren Daatselaar, zuidwaarts Groot Hoolhorst

AT051c009          1843, 18 April,                  akte 1188

Testament Arrisje van Brinkensteijn, huisvrouw van Pieter van Burgsteden, wonende op hofstede Groot Daatselaar Stoutenburg

AT051c009          1843, 1 Mei,                      akte 1189

Gerrit Hak, gehuwd met Maria van Egdom, wonende op ’t Erf Loef aan ’t Heetveld, lenen f. 2000,– van Saar Ravensloot of ook genoemd Saar Arense Ravensloot, landbouwer te Amersfoort onderpand voor 109/144 gedeelte ( geheel omschreven in akte) groot 21 bunder, 52 roeden, 80 ellen

AT051c009          1843, 1 Mei,                      akte 1190

Teunis van de Burgwal ook Teunis Wouters van de Burgwal, landbouwer leent van ?? Cornelis de Vries f. 2000,–, onderpand 1 de hofstede Hoekveen,  , Bestaande in huis en  een perceel daarbij gelegen De Zwarte Kamp, belend eene zijde Pieter Blocklands Gasthuis, andere zijde de Zielhorst, groot 7 bunder, 2 roeden, 94 ellen. 2 Hofstede de Broedheuvel, bestaande in huis en enz, groot 1 bunder, 90 roeden, 47 ellen. 3 een perceel bouwland en bos genaamd de Veenhoek, groot 1 bunder, 27 roeden, 50 ellen alles onder kadastraal sectie B nummer 360 t/m 365, 369, 385 t/m 390, 436, 437, 748, 749, 823 t/m 855 tesamen 10 bunder, 20 roeden, 96 ellen Hoogland

AT051c009          1843, 12 Mei,                    akte 1200

Verkoop afbraak van de herenhuisje Zwanenburg Hamersveld

AT051c009          1843, 12 Mei,                    akte 1201

Verkoop van de hofstede Hilhorst door Toon Velthuizen was verkocht op 2 mei dit jaar aan Steven Velthuizen

AT051c009          1843, 31 Mei,                    akte 1202

Maria Teunisse Kletter ( overleden 5-3-1856) weduwe Jorden Voskuilen wonende op Klein Moorst ten huize van Willem Boersen, tot hare erfgenamen benoemd zij Grietje Teunisse Kletter, huisvrouw van Willem Boersen. Getuigen Klaas Hendrikse van Laar, landbouwer op Groot Moost Woudenberg

AT051c009          1843, juni,                          akte 1207

Betreffende de hofstede Langenoord Hoogland

AT051c009          1843, juli,                           akte 1212

Testament Aart van den Broek te Leusbroek

AT051c009          1843, 19 September,     akte 1240

Testament Johanna Hartman eerst gehuwd met Wouter Teunisse

AT051c009          1843, 19 September,     akte 1241

Scheiding Teunisse Kuijer, thans weduwe van Willem Dirkse Zieltjes Soest

AT051c009          1843, 8 Oktober,             akte 1247

Benoeming Voogdij door Maria Wulphertse Tolboom, weduwe Jacobus Hoofd, thans weduwe van Jan Heijendaal, landbouwster, wonende in Duist, de Haar, Zevenhuizen vanwege haar dochter Gerritje Hoofd, benoemd haar broeder Willem Tolboom, landbouwer op de Wetering ( zie ook 1305 blz 160)

AT051c009          1843, 1 November,        akte 1252

Hypotheek Bastiaan van der Heijden, onderpand hofstede in Overzeldert Hoogland

AT051c009          1843, 17 November,      akte 1261

Hypotheek Bartje van Nimwegen, weduwe Hermanus Rademakers Hoogland

AT051c009          1843, 20 November,      akte 1263

Testament Arie Schimmel, wonende op Lockhorst Leusden

AT051c009          1843, 20 November,      akte 1264

Testament Jannetje Jansen, huisvrouw Arie Schimmel Leusden

AT051c009          1843, 13 December,       akte 1275

Houtverkoping door Cornelis van Burgsteden op Klein Emelaar Stoutenburg

AT051c009          1843, 22 December,       akte 1279

Houtverkoping op Omstede op de Hogenkamp op de Birk, op Boserdijk Hoogland

AT051c009          1843, December,             akte

Boedelbeschrijving tussen Wilhelmina van Zuilen, huisvrouw van Arie Klaasen van Droffelaar, en Teunis van Zuilen, t.a.z. is overleden in 1815 hun vader Mees van Zuilen, was gehuwd met Petronella van de Wolfshaar, overleden november 1834 Slaat een begroting van de hofstede Buursdijk, groot 12 bunder, 63 roeden, 60 ellen. De hofstede toegewezen aan Teunis van Zuilen, f. 2200,–

AT051c009          1843, 29 December,       akte 1282

Testament Johannes van den Berg, wonende op Achterveld gemeente Barneveld

AT051c009          1843, 29 December,       akte 1283

Testament, Wijmpje Boersen, gehuwd met Johannes van den Berg Achterveld

AT051c009          1843, 29 December,      akte 1284

Testament Gerrit, Antje en Maria Hoksbergen ( zie ook 1291) Hoogland

AT051c010          1844, 12 Januari,             akte 1294

Houtverkoping op Groot Moost, Steenbeek, Groot Wijnbergen door Jan van Binsbergen Leusden

Middel Moost door Gijsbert Koller, Brinkhorst door Hendrik Maas, ’t Spiegel door Peter van den Heuvel, gemachtigde van de heer Everardus van Weede heer van Lustiqueweede Dijkveld ??

AT051c010          1844, 26 Januari,             akte 1298

Andries Elders, buiten beroep, verkoper en Hendrikus van Dijk koper van de hofstede Aken, gelegen in Neerzeldert tot aan de 2de wetering, kadastraal sectie A nummer 189 t/m 198, groot 8 bunder, 10 roeden, 60 ellen, verkoper der eigendom bekomen bij publieken verkoping in den jare 1795, koopsom f. 2000,–

AT051c010          1844, 26 Januari,             akte 1299

Verhuur van de hofstede Het Grootveen aan Jan Tolboom Nijkerk

AT051c010          1844, 26 Januari,             akte 1306

Erfhuis door Willem Tolboom voogd van de minderjarige Gerritje Hoofd Hoogland ) zie akte 1247, van 6-10-1843

AT051c010          1844, 7 Februari,             akte 1317

Dirk Voskuilen, landbouwer op de Langenoord te Hoogland verkoopt aan Toon van de Wolfshaar, kerkmeester van de RK kerk een stuk grond tegenover de pastorietuin, kadastraal sectie D nummer 651, verkoper verkregen bij scheiding voor notaris Hondius 1-7-1830 ingeschreven deel 41 nummer 38. Bij bedongen, er mogen geen rijtuigen bij gelegenheid van begrafenissen over de hofstede de Langenoord passeren. Alleen de lijkwagen.

AT051c010          1844, 7 Februari,             akte 1318

Dirk Voskuilen wonende op Langenoord benoemd voogden over zijn zoon Cornelis Voskuilen uit zijn huwelijk met Maria Lambertha van de Brand Hoogland

AT051c010          1844, 13 Februari,          akte 1320

Verkoping roerend goed ten huize van de weduwe Jan Heijendaal t.b.v. Willem Tolboom Hoogland

AT051c010          1844, 15 Februari,          akte 1322

Huurcontract van de hofstede Lockhorst aan Jannetje Jansen, weduwe Arie Schimmel Leusden

AT051c010          1844, 26 Maart,               akte 1349

Jan Ruitenbeek, landbouwer op Klein Krakhorst verkoopt bijen, honingtonnen en doeken Hamersveld

AT051c010          1844, 2 Mei,                      akte 1367

Hypotheek Jan Peelen van de Wolfshaar gehuwd met Wilsje Aartsen, wonende op Klein Weerhorst lenen f. 1000,–, onderpand de hofstede kadastraal sectie E nummers 707, 708, 720, 725, 729 t/m 736, 742, 743 en 747, groot 14 bunder, 20 roeden, 50 ellen, belend oostwaarts en zuidwaarts het Droevendaalse steegje en het erf Groot Weerhorst, westwaarts hetzelfde erf, noordwaarts Jonkheer Tuyll van Serookercke

AT051c010          1844, 30 Mei,                    akte 1381

Jan Kok, wonende op de hofstede Klein Emelaar koopt van Gijsbertje Jansen van de Heijden, eerst gehuwd geweest met Hendrik Jansen Kok, nu weduwe Peter de Ruiter den inboedel, have en vee enz bevindende op de hofstede Hoogland

AT051c010          1844, 30 Mei,                    akte 1387

Betreffende de korenmolen Hoogland

AT051c010          1844, 25 Juni,                   akte 1388

Inventarisatie roerend goed door Johannes van ’t Klooster, gehuwd geweest met Maria Terweij Hoogland

AT051c010          1844, 17 Juli,                     akte 1393

Verkoop van te velde staande rogge door Abraham van Asch, landbouwer, wonende op de hofstede Brinkhorst in de buurtschap Asschat, Leusden

AT051c010          1844, 31 Juli,                     akte 1396

Verkoop van te velde staande rogge door Abraham van Asch, landbouwer, wonende op de hofstede Brinkhorst in de buurtschap Asschat, Leusden

AT051c010          1844, 30 Augustus,         akte 1407

Testament IJsbrand van der Heijden, daghuurder, wonende aan de Hessenweg in Stoutenburg, gehuwd met Antje van ’t Klooster

AT051c010          1844, 6 September,       akte 1411

Huwelijkse voorwaarde Johannes van ’t Klooster, gehuwd geweest met Maria Terweij, wonende op de hofstede Sluisdijk en Theodora Botterblom Hoogland

AT051c010          1844, 25 Oktober,           akte 1424

Nicolaas Schonenberg, tuinman op het goed Heiligenberg wordt borg voor Gerrit Bakker, molenaar aan de Zandbrinkermolen, buurtschap Snorrenhoef t.b.v de directe belastingen in en uitgaande rechten en aan den eiser of voor zichzelf ontvangen over de genoemde gemachtigde Leusden ter somma van f. 400,– zijnde het bedrag waarop volgens de verklaring de comparanten zulks door den heer staatsraad gouverneur der provincie Utrecht is vastgesteld ingevolge de faculteit op gemelde Gerrit Bakker verleend bij artikel 10 der wet van 29 maart 1833 ( staatsblad nummer 3 ) tot invoering van een accijns op het gemaal.

AT051c010          1844, 25 Oktober,           akte 1427

Verkoop roerend goed op de hofstede de Kieftkamp t.b.v Gerrit Kleinveld, landbouwer onder Leusden ter geraamde waarde van f. 258,20

AT051c010          1844, 12 November,      akte 1431

Verkoop rogge , haver en vee ten huize van Jan Bitterling, landbouwer, wonende op de hofstede de Ganzenkuil Hoogland opbrengst f. 689,70

AT051c010          1844, 31 December,       akte 1454

Testament Willem van Beek, Willemszoon, wonende op het erf Dorresteijn, comparant verklaarde door zwakte niet te kunnen tekenen ( overleden op 1 januari 1845) Leusden

AT051c011          1845, 7 Januari,               akte 1456

Houtverkoping door Arnoud Jochem de Beaufort op Loevestein aan ’t Heetveld, gebruiker  Frans Druif Leusden

AT051c011          1845, 8 Januari,               akte 1458

 Bij inventarisatie van goederen van de familie van de Geest, wonende ( vermeld) hofstede Kleinhoven, kadastraal sectie B nummers 1, 4 t/m 14 en 18, groot 65 bunder, 65 roeden, 20 ellen Hoevelaken

AT051c011          1845, 17 Januari,             akte 1463

Jan van de Glind, landbouwer, wonende in Buk ??, verkoopt aan de Weledele heer Hendrik Maas, hier van oudeland een huis verdeeld in twee woningen gelegen in Hoogland aan de steenen brug in de gemeente Hoevelaken kadastraal sectie C nummer 41 t/m 43, groot 26 roeden, 64 ellen. Verkoper in eigendom verkregen blijkens onderhandse akte te Hoevelaken den 2de februari 1822, geregistreerd te Amersfoort den 5de februari 1822 deel 5 koopspm f. 1175,–

AT051c011          1845, 17 Januari,             akte 1466

Familie Pothoven als erfgenaam van Willem van Beek, Willemszoon overleden op Dorresteijn ( zie ook akte 1468, 1469, 1475 inventarisatie Leusden

AT051c011          1845, 20 Februari,          akte 1478

Publieke veiling roerend goed, paarden, vee, koorn, deel en melkgereedschap t.b.v Abraham van Asch, landbouwer Aschat

AT051c011          1845, 22 Februari,          akte 1479

Johannes van Zijl, opzichter waterstaat, verkoper en Hendrik Maas heer van Oudeland, koper van huis gelegen op het Hateveen Hoogland

AT051c011          1845, 25 Februari,          akte 1481

Reijer Kleinveld ook genoemd Reijer Arissen Kleinveld, landbouwer, gehuwd met Maria van Nimmerdor, beiden wonende op de hofstede de Oude Rijst. Zij verkopen aan hun zoon Jan Kleinveld een perceel wei- en hooiland onder Bunschoten. Stoutenburg

AT051c011          1845, 28 Februari, akte 1482

Testament Ruth van de Driftakker, landbouwer, wonende in Stoutenburg en Jannetje van de Brink echtlieden, kinderen en aangetrouwden vermeld

AT051c011          1845, 28 Februari,          akte 1484

Jan Kleinveld als gemachtigde van zijn ouders Reijer Arissen Kleinveld, en Maria van Nimmerdor verkopen aan Jan van Binsbergen een perceel polderland genaamd De Paalkampen onder Bunschoten, eigendom verkregen bij publieke veiling op 20 – 1- 1815 bij notaris Eldert Wisselingh. Groot 4 bunder, 52 roeden, 60 ellen, koopsom f. 2300,–

AT051c011          1845, maart,                     akte 1488

Jannetje Geerlofs van Nimmerdor, eerst gehuwd met Gerrit Aardse thans weduwe van Evert van de Kerk wonende op de hofstede Alansbeek, Evertje Aardse gehuwd met en bijgestaan door Kors van Dijk, daghuurder, wonende in Stoutenburg, Gerritje Aardse, gehuwd met Evert van Asch, landbouwer op Alansbeek verkopen aan Aart Berendse uit Leusden een perceel bouwland kadastraal sectie F nummer 835, groot 1 bunder, 24 roeden, 40 ellen, bekend onder de naam van de Bijtelkamp behorende tot de hofstede Alansbeek gelegen aan de Asschatterweg. De hofstede is door Gerrit aardse aangekocht op 5-6-1807 bij de schout van Leusden, behorende de ene helft aan Jannetje Geerlofs van Nimmerdor en de andere helft van Evertje en Gerrit aardse enige kinderen en erfgenamen. Koopsom d. 100,–

AT051c011          1845, 20  maart,              akte 1491

Verkoop van ’t Grifthuisje Leusden

AT051c011          1845, 11 April,                  akte 1503

Verlenen recht van opstal aan Maria van Ginkel door A.J. de Beaufort Leusden

AT051c011          1845, 18 April,                  akte 1506

Koopakte schuur en grond, bouw- en weiland in het Nieuwland Hoogland

AT051c011          1845, 22 April,                  akte 1510

Verhuring hofstede Klein Donkelaar ( zie nummer 1519) hierin staat vermeld Jan Huibertse Westerveld Leusden

AT051c011          1845, 26 April,                  akte 1511

Openbare verkoping door familie Pothoven, Hienekamp als erfgenamen van Willem van Beek, Willemszoon, wonende in Leusden, een perceel land de Gaalkop, een huis in Stoutenburg ( zie ook nummer 1525, 1528, 1530 )

AT051c011          1845, 11 Juli,                     akte 1541

Openbare verkoop van de hofstede op de Koop Hoogland

AT051c011          1845, 11 Juli,                     akte 1542

Openbare verkoop van de hofstede op de Koop Hoogland, tiendgewassen

AT051c012          1845, 15 Augustus,         akte 1556

Inventaris waarin vermeld staat diverse gronden op Hoogland

AT051c012          1845, 22 Augustus,         akte 1558

Cornelis Smit, gehuwd met Geertje van Asch leent f. 400,– van Aaltje van Maanen, onderpand 2 huizingen bestaande in 4 woningen genaamd de Kleine Zwarte Steeg kadastraal sectie E nummers 181 t/m 183 groot 29 roeden, 70 ellen. In eigendom verkregen bij scheiding van haar ouders ( in Leusden overleden) Jan Abrahamse van Asch en Jannetje de Wit op 25 -1-1840 bij notaris Jan van den Hengel, hypotheek f. 1200,–

AT051c012          1845, 12 September,     akte 1571

Hypotheek Aart Berendse, onderpand een huis verdeeld in 2 woningen en grond aan de Asschaterweg kadastraal sectie F nummer 835, groot 1 bunder, 24 roeden, 40 ellen. Lening f. 400,–

AT051c012          1845, 3 Oktober,             akte 1582

Verkoop door Hendrik Beijer, timmerman van een huis staande in de Biezenkamp op Hamersveld aan Hardebroek van Lockhorst, kadastraal sectie F nummer 117

Verkregen eigendom 16-4-1830 blijkens akte van notaris Jan van den Hengel, geregistreerd in deel 40 nummer 38 te Amersfoort

AT051c012          1845, 3 Oktober,             akte 1583

Scheiding onder de erfgenamen van Willem van Beek, willemszoon, overleden op Dorresteijn Leusden

AT051c012          1845, 7 November,        akte 1599

Huwelijkse voorwaarde Willem Walet, landbouwer, wonende op Groot Vincelaar en Maria van Nimmerdor, dochter van Peter Nimmerdor en Cornelia Hendriksen, beroep dienstbode op Groot Vincelaar Stoutenburg

AT051c012          1845, December,             akte 1612

Verkoop roerend goed door familie van Beek op Hoogland ( zie ook 1635, 27-1-1846 en 28-1-1846 nummer 1637)

AT051c013          1846, 15 Januari,             akte 1625

Hypotheek Bastiaan van der Heijden, landbouwer leent van Ger. Bieren ??? bos f.200,–, onderpand zijn hofstede gelegen in Over en Neerzeldert te Hoogland, belend oostwaarts en zuidwaarts Gerbert van ’t Klooster, westwaarts de heer Craandijk, noordwaarts de 1e  wetering, kadastraal sectie A 395, 403 t/m 406 en sectie E nummers 23, 26, 27, groot 6 bunder, 60 roeden, 50 ellen. Eigendom verkregen bij scheiding op 16-5-1802 voor notaris Wisselingh is reeds bezwaard met f. 1800,– voor notaris Dirk Scheerenberg 1-11-1843

AT051c013          1846, 30 Januari ,            akte 1638

Testament Klaas Holenbos, landbouwer, wonende op Oud Emelaar, gehuwd met Gerritje Evertsen

Op Stoutenburg

AT051c013          1846, 30 Januari ,            akte 1639

Testament, Gerritje Evertsen, wonende op Oud Emelaar, gehuwd met  Klaas Holenbos

Op Stoutenburg, ze hadden 2 kinderen Jannetje en Willem Teunissen

AT051c013          1846, 6 Februari ,            akte 1644

Hypotheek Bartje van Nimwegen, leent f. 1200,–, onderpand boerenwoning met 2 bunder, 90 roeden, 70 ellen land op de Bik Hoogland

AT051c013          1846, 9 Februari ,            akte 1647

Huwelijkse voorwaarde Gijsbert Tijmensen en Grietje van der Kooij Hoogland

AT051c013          1846, 12 Februari ,         akte 1651

Inventaris en boedelscheiding Gijsbert Tijmensen en eerst getrouwd met Alijda van Westerlaak  kinderen uit dit huwelijk, Aart, Cornelis, Jan, Maria en Lambertus Tijmensen Hoogland

AT051c013          1846, 13 Februari ,         akte 1652

Jan Dummelen, wonende in Stoutenburg, betreffende de hofstede Boelenhoef . hij verkoopt zijn aandeel van de hofstede aan zijn vader Dirk van Dummelen Hoogland en Stoutenburg

AT051c013          1846,  Februari ,              akte 1653

Vermelding hofstede de Akker Hoogland

AT051c013          1846,  Maart , akte 1663

Steven Velthuizen, wonende op  Groot Middelaar Stoutenburg

AT051c013          1846, 20 Maart ,              akte 1674

Jacobus Hoppenreis gehuwd met Catharina van den Hengel, eerder gehuwd met Teunis Greefhorst, vermeld huis in Achterveld, verkoop in tegenwoordigheid van Willem van Zandbrink. Huis nummer 56, kadastraal sectie B nummer 525, strekkende van de Hessenweg tot aan de grond in gebruik bij Coenraad Dreier, andere zijde Reijer van den Hengel Achterveld

AT051c013          1846, juni ,                         akte 1700

Familie van Beek inventaris Hoogland

AT051c013          1846, 20 juni ,                   akte 1708

Cornelis van Burgsteden, landbouwer op Klein Emelaar, Stoutenburg leent f. 3000,– van Pieter van Burgsteden ook wel genoemd  Peter Hendrikse van Burgsteden, landbouwer op Groot Daatselaar in Stoutenburg, onderpand  de hofstede klein Emelaar. Eigendom verkregen voor 1/9 gedeelte van zijn ouders Hendrik van Burgsteden en Rijkje Kolfschoten en 8/9 gedeelte bij akte van koop op 25 -7- 1837 voor Dirk Scheerenberg. Bezwaard met f. 4200,–

AT051c014          1846, 16 Juli ,                    akte 1713

Margaretha Tolboom gehuwd met Willem de Ridder, Willem Tolboom, voogd over de enige dochter Gerritje Hoofd, van Maria Wulfertse Tolboom, weduwe Jacobus Hoofd. De voogden kopen een stuk polderland voor de minderjarige dochter. Hoogland

AT051c014          1846, 20 Juli ,                    akte 1718

Verkoop van de Grote Zeldert tienden in 2 percelen nummer 1 de tiend uit het erf Lindenburg, eigenaar Gijsbert Dijkman en uit het Louwerenburg, eigenaar Klaas Schouten. Gekocht door Gijsbert Dijkman voor f. 90,–. Verder de tienden van Groot en Klein Wede Schoonoord, De Boomen, Schothorst Hoogland

AT051c014          1846, 5 Augustus ,          akte 1725

Boedelinventaris bij Jannetje Jans van Heijendaal, weduwe Hendrik Cornelisse van Dijk Hoogland, Minderjarigen kinderen, Catharina, Maria, Cornelia en Johannes van Dijk. In de boedel bevonden zijn koopakte van 25-7-1832, Hendrik Cornelisse van Dijk en Jannetje Jans Heijendaal kopen 4/5 parten van het erf Heijendaal, bestaande uit huis, 2 bergen, bouw- en weilanden, groot 8 roeden, 50 ellen

AT051c014          1846, 10 Augustus ,        akte 1727

Steven Velthuizen, landbouwer op Groot Middelaar op Stoutenburg verkoopt aan Gerrit Gerritsen van Westerlaak , landbouwer in Hoogland een hoekje land genaamd De Brand, gelegen in Hoogland aan de Nieuwe Steeg, belend noordwaarts de Heesteeg, zuidwaarts Jan Wilgenburg, westwaarts de erven van de heer Theodorus Jan van Lilaar, kadastraal sectie D nummer 128 t/m 130, groot 44 roeden, 90 ellen, bij de koper in eenrij durende erfpacht van f. 5,– jaarlijks

AT051c014          1846, 2 Oktober ,            akte 1754

De heer Karel Diepenheim Scheltus, burgemeester van Leusden als gemachtigde van vrouw Anna Maria Munter, douanaire van de hoogwelgebore heer Ernst Louis Baron van Hardenbroek, verhuurd aan Jan van Donselaar, landbouwer op de hofstede van de Ridderhofstad Lockhorst, , woning, lakens, schuur, bergen enz mitsgaders 35 bunder bouw- en weiland Leusden. 2. Een perceel weiland behorende tot Heiligenbergzicht, over het buitenverblijf Heiligenberg met het gebruik der Leusderberg, om dit gebruik uit te oefenen zodanig als hetzelfde aan overmelde erf Heiligenbergenzicht is verkocht. Huurder met voor de vrouw verhuurderesse stukken grond ploegen enz. op Heiligenberg, Heiligenbergenzicht als Maddelage voor f. 2,60 daags, huurtijd 6 jaren, eerste 3 jaar f. 550,–, laatste jaren f. 600,–

AT051c014          1846, 9 Oktober ,            akte 1757

Gerrit Willemse Kaas, landbouwer leent van Steven Velthuizen f. 200,–, onderpand grond in Hamersveld kadastraal sectie F nummers 251 en 252, groot 10 roeden, 21 ellen, belend aan beide zijde Simon Huurdeman, en een stuk grond mede in Hamersveld kadastraal sectie E nummers 273 en 274, groot 1 bunder, 91 roeden, 20 ellen, belend eene zijde Simon Huurdeman, ander zijde Jan Vrijhoef

AT051c014          1846, 23 Oktober ,          akte 1765

Willem Tolboom koopt een huis kadastraal sectie E 954 Hoogland

AT051c014          1846, 29 Oktober ,          akte 1766

Verkoop van roerend goed door Aaltje Peelen, weduwe Gijsbert Hoogenboom voor f. 467,85 Hoogland

AT051c014          1846, 10 December ,      akte 1783

Verkoop roerend goed door Wouter van de Burgwal, uit de nalatenschap van hun ouders Ruth van de Burgwal en Maria Brinkensteijn Hoogland

AT051c015          1847, 8 Januari ,              akte 1790

Testament van Gijsbert Tijmensen, landbouwer overleden op 3-5-1900 en Grietje van de Kooij Hoogland

AT051c015          1847, 9 Februari ,            akte 1807

Openbare verkoping op de hofstede Groot Daatselaar , roerend goed, haaf en vee, door Pieter van Burgsteden, ook wel genoemt Peter Hendrikse van Burgsteden, landbouwer op Groot Daatselaar, opbrengst f. 2792,80 Stoutenburg

AT051c015          1847, 20 Februari ,         akte 1813

Openbare verkoping door Jan Cornelissen van Binsbergen, Jan van de Andel, Johannes van de Linden, wonende op de hofstede Het Dammerbosch, bestaande in huis met achterhuis, bakhuis, berg, tuin met de landerijen, belend oostwaarts ’t Hooglanderveen, zuidwaarts de Leeuwenkamp, westwaarts de weg, noordwaarts de weduwe en erven Johannes Franse van de Posthoven, kadastraal sectie B nummers 849 t/m 854, groot 4 bunder, 80 roeden, 60 ellen, in huur bij Hendrik van de Pol tot februari 1850 voor f. 140,– jaarlijks, huurder is gehuwd met de weduwe van Breunis van Beek

 ( Hendje van Steendelaar). Gekocht door Hendrikus Martinus van de Posthoorn voor f. 1600,–

AT051c015          1847, 1 Maart ,                akte 1817

Contract betreffende onderhoud van de brug buiten de Sint Andriespoort over de beek bij Kladdenbrug Amersfoort

AT051c015          1847, 2 April ,                   akte 1831

Bernardus Sebus, meester schoernmaker verkoopt aan Peter van Burgsteden een arbeiderswoning annex kamer, kadastraal sectie B nummer 497 b, koopsom f. 425,–. De verkoper heeft de woning aldaar doen bouwen waarvan dus geen titels zijn, de grond in de jaren 1828 met het vermelden recht van opgeven prijs gehuurd aan Willem van Zandbrink welke daarvan nog eigenaar is. Huur van de grond is f. 4,– tot 1853 met verlenging van 25 jaar Achterveld

AT051c015          1847, 2 April ,                   akte 1832

Carel Diepenheim Scheltus verhuurd aan Jacob Berg een perceel bouw en weiland, behorende tot het erf Hilhorst op Stoutenburg

AT051c015          1847, 8 April ,                   akte 1834

Aart van den Broek, zonder beroep, wonende in Leusbroek, verkoopt aan Mijntje Voskuilen, weduwe van Peter van Ruitenbeek, wonende op de hofstede de Ruif in Stoutenburg een kamp wei- en hooiland in Bunschoten

AT051c015          1847, 20 April ,                 akte 1843

Jan Hak, wonende in Asschat, leent van Anthonij Jan Siddre f. 800,–, onderpand huis en erf, schuur, bouw- en weiland, gelegen in Asschat, kadastraal sectie G nummers 728 t/m 730, groot 1 bunder, 61 roeden, 70 ellen, belend zuidwaarts de erven Hijmen Brouwer, noordwaarts de Beek en de erven Wouter Huberts. De eigendom verkregen door koop van notaris Ludovicus Hondius 12 -2-1830

AT051c015          1847, 2 Mei ,                     akte 1849

Cornelis Pommer, timmerman is voornemens iin het buitenlands te begeven, hij machtigt Lambert Ollenhof om zijn zaken waar te nemen Hoogland

AT051c015          1847, 13 Mei ,                  akte 1860

Geertruijd van de Belt, weduwe Hendrik Penterman, leent f. 500,–. Van haar broers onderpand de helft in een boerenerf genaamd de Drie Morgen, belend noordwaarts Aart Velthuizen, oostwaarts Gerrit Hartman, zuidwaarts Jan Pommer, westwaarts Gerrit van der Heijden, kadastraal sectie B nummers 241 t/m 243, groot 2 bunder, 72 roeden, 60 ellen, bij de betrice bewoond. Bezwaard met f. 1300,–

AT051c016          1847, 22 Juli ,                    akte 1897

Jannetje Cornelisse Voskuilen, gehuwd met Dirk van den Heuvel, landbouwer, gemachtigde te Hoogland, verkoper aan Jacobus Wilhelmus van Beek, koopman te Amersfoort. Te 1e de boerenhofstede Bosserdijk, bestaande uit huizinge, bakhuis met schuur, 3 bergen, varkenshok, wagenloods, 2 schaaphokken met de bouw en weilanden enz, groot 16 bunder, 85 roeden  ?? ellen, kadastraal sectie D nummers 10 t/m 31, 40 en in sectie E nummers 385 t/m 388 zijnde tiendplichtig. Ten 2de een perceel land genaamd het Grote Nieuwland, kadastraal sectie A nummers 50, 51, groot 3 bunder, 83 roeden 60 ellern. Ten 3e een perceel Het kleine Nieuwland kadastraal sectie A nummers 86 en 86 a, groot 2 bunder, 2 roeden, 50 ellen. Eigendom verkregen bij scheiding op 1-7-1830 bij notaris L. Hondius. Koopsom f. 10.000,–, geregistreerd deel 44 folio 49, 4-8-1847. Hoogland

AT051c016          1847, 23 Juli ,                    akte 1898, 1899

Testament Aart Kaas en Rikje Hartman Hoogland

AT051c016          1847, 27 Juli ,                    akte 1902

Ruth van de Bouwmeester leent f. 200,–, onderpand huis, tuin, kadastraal sectie E nummers

830 t/m 832 Hoogland

AT051c016          1847, 30 Juli ,                    akte 1908

Jacobus Wilhelmus van Beek verhuurt de hofstede Bosserdijk aan de verkoper Dirk van de Heuvel met de gronden in ’t Nieuweland voor 6 jaren a f. 500,– jaarlijks, regeling van de tienden in de akte beschreven Hoogland

AT051c016          1847, 10 Augustus ,        akte 1915

Tiendverpachting op Hoogland zie fotokopie

AT051c016          1847, 20 Augustus ,        akte 1921

Vrouw Anna Maria Munster, douanaire van de heer Ernst Louis Baron van Hardenbroek van Lockhorst verhuurt de hofstede Middel Moost aan Albertus Bloemendaal, landbouwer, wonende te Barneveld voor 6 jaren, 1e drie jaren f. 500,–, laatste 2 jaren f. 700,–

AT051c016          1847, 17 September ,    akte 1933

Gerrit Broekhuisen en Hendrik van de Vlier, landbouwers, wonende in Leusden lenen f. 700,– van Maria van Ginkel, weduwe jan Veldhuizen, onderpand een huis en grond aan de straatweg in Leusbroek kadastraal sectie D nummers 508 en 526. Een huis verdeeld in 2 woningen mede in Leusbroek kadastraal sectie D nummer 528 t/m 530

AT051c016          1847, 21 September ,    akte 1935

Boedelinventaris met scheiding en verdeling van Johannes Nicolaas Poort Amersfoort, wonende in het Lagerhuis, de hofstede Landzicht Hoogland

AT051c016          1847, 28 September ,    akte 1941

Verkoop buitengoed Randenbroek Amersfoort

AT051c016          1847, 5 November ,       akte 1956

Cornelia van Brinkensteijn verkoopt aan Steven Velthuizen, wonende op Groot Middelaar 1/3 gedeelte van het erf genaamd de Kieftkamp, bestaande uit huis, schuur en berg en 8 bunder, 7 roeden, 30 ellen grond zijnde tiendplichtig, belend oostwaarts Klein Emelaar, zuidwaarts Groot Hoolhorst, westwaarts Groot Daatselaar, noordwaarts het goed Stoutenburg, kadastraal sectie B nummers 355 t/m 364. Verkopers in eigendom verkregen als erfgenamen voor 1/3 gedeelte der nalatenschap van haar vader Jan Brinkensteijn den 4-3-1838 in Stoutenburg overleden, welke daarna de eigendom verkregen heeft als mede erfgenaam van zijn vader Jan Albertse Brinkensteijn en Neeltje Cornelisse Schothorst den 1e overleden 2-1-1815 in Stoutenburg en laatste overleden 20-1-1801 in Hoogland en aan dien hetzelfde is toebedeeld bij scheiding en verdeling hunnen nalatenschap tot stand gebracht bij akte op 28-1-1825 in Amersfoort voor notaris Jan van den Hengel, geregistreerd te Amersfort 14 -9- 1847 deel 17, nummer 37. Het erf belast met hypotheek 500 door haar vader t.b.v. Teunis Kuijer te Barneveld. Koopsom f. 150,– Stoutenburg

AT051c016          1847, 18 November ,     akte 1962

Publieke verkoop van vast goed door Geertje van Beek, gehuwd met Wijnand ( Wien) Aartse van Veen, Aaltje, Steven, Hermen en Aartje van Beek, getrouwd met Hendrik van Amerongen, waaronder polderland en de boerenhofstede De Laak met huizinge en achterhuis, tabaksschuur en wagenschuur, 2 bergen, boomgaard en landerijen, gelegen in de polder de Bovenduist aan de Laak, kadastraal sectie A nummers 19 t/m 25 en 152 t/m 156, groot 10 bunder, 48 roeden, 49 ellen, stekkende de nummers 19 t/m 25 van de Laak tot aan de Hogesteeg, de overige van de Hogesteeg tot aan de Zevenhuisweg, de bomen aan de weg behoren bij het perceel; belend oostwaarts en zuidwaarts de Baron van Brienen, westwaarts de weg, noordwaarts de stad Amersfoort. Deze 2 percelen zijn gekocht door Jan van den Hoef voor de som van f. 6680,–

AT051c016          1847, 18 November ,     akte 1963

Verkoop hout door Geertje van Beek, gehuwd met Wijnand ( Wien) Aartse van Veen, Aaltje, Steven, Hermen en Aartje van Beek, getrouwd met Hendrik van Amerongen. Hoogland

AT051c016          1847, 22 November ,     akte 1964

Inventaris en scheiding onder de familie van de Burgwal van de nalatenschap van Ruth van de Burgwal en Maria Brinkensteijn Hoogland

AT051c016          1847, 27 December ,      akte 1968

Testament Gerritje van Dummelen Hoogland

AT051c016          1847, 28 December ,      akte 1969

Houtverkoping door Arnout Jan de Beaufort Leusden

AT051c016          1847, 29 December ,      akte 1970

Houtverkoping op Bosserdijk Hoogland

AT051c017          1848, 23, 26, 27 Januari, akte 1984

Publieke verkoop roerend goed inboedel haaf en vee t.b.v. Hendrik Wouterse Westerveld, landbouwer te Barneveld, van de nalatenschap en boedel van Gijsbert Koller en Rijkje Boersen ( door de kinderen) op Milldel Moorst Asschat, Woudenberg ??

AT051c017          1848, 4 Februari,             akte 1986

Willem, Gerrit , Neeltje, Trijntje  Hienekamp gehuwd met Reijer Pothoven, Aaltje Hienenkamp gehuwd met Jorden de Kruijf, Gerritje Hienekamp gehuwd met Johann Derk Nienhuis en Willemijntje Hienekamp, weduwe van Jan Reijnders, wonende te Utrecht, verkopen bij publieke veiling het  nabeschreven vastgoed, behorende tot de nalatenschap van hun ouders Brand Hienekamp en Hazina van Beek.

Een standert windkorenmolen genaamd De Bavoortse Molen, kadastraal sectie C nummer 1, 2, 3, 4 en 5, met molenaarshuis, schuur enz en land, groot 92 roeden, 90 ellen, ingezet door Jan van Ree, wagenmaker te Scherpenzeel op f. 3575, verhoogd door de zelfde met f. 350,–, verder niet verhoogd en koper voor f. 3.925,– ( zie ook nummer 2005 op 23 februari)

AT051c017          1848, 18 Februari,          akte 1997

Publieke verhuring voor 6 jaren van grond door Jonkvrouw Margaretha van Weede douaniare van de heer Frederik Leopold Frans  Baron Tuyll van Seerokerken wonende in Amsterdam.

Op Spiegel een perceel bouwland genaamd De Akker, kadastraal sectie E nummer groot 97 roeden, 50 ellen, belend eene zijde Baron van Hardenbroek van Lockhorst en Hermanus van den Hengel, andere zijde land in gebruik bij Willem van Beek, Johanneszoon. Toegeworpen aan Frans de Bree voor f. 68,–

Kadastraal sectie E nummer 147 t/m 149, groot, 2 bunder, 65 roeden, 10 ellen , toegeschoven aan Dirk van de Pol voor 83,– jaarlijks

Kadastraal sectie E nummer 146, groot 2 bunder, 13 roeden, 20 ellen, toegeschoven aan Cornelis Smit, Peterszoon voor f. 78,– jaarlijks

AT051c017          1848, 17 Maart,               akte 2020

Vermelding Hendrikus ten Brink, grondeigenaar, wonende op de Zielhorst leent f. 800,– van Kaatje Herschel Hoogland

AT051c017          1848, 17 April,                  akte 2033

Testament Klaas Veenendaal, wonende op de hofstede Bruinenburg ( Woudenberg, Geeresteijn)

AT051c017          1848, April,                        akte 2047

Onderpand Hypotheek Gerritje Roelen van Beek, huis op de Bik, kadastraal sectie E nummer 930, groot 1 roeden, 60 ellen Hoogland

AT051c017          1848, 15 Mei,                    akte 2051

Isaac Hartog Herschel leent van Johan Dirk Nienhuis f. 1500,–, onderpand het erf en goed Het Schippersbos bestaande uit een tabaksschuur met 10 gebinten met toebehoren en 3 bunder tabaksland en 1 bunder, 30 roeden bouwland, gelegen aan de zuidzijde van de Lienderstseweg, belend westwaarts J. van Willigenburg, oostwaarts Voskuilen, kadastraal

sectie C nummer 308 t/m 310 ª, 310ᵇ, 311ᶜ, 312ᵃ, 312ᵇ, 313, eigendom verkregen bij publieke veiling bij notaris Van Schijnvliet op 18-4-1818 Hoogland

AT051c018          1848, 17 Augustus,         akte 2097

Publieke verkoop van de hofstede Loeff op Heetveld door Gerrit Hak en Maria van Egdom eigenaar van 3500/ 44 gedeelte ingevolge de akte van 31 maart 1843 bij notaris  Schijnvliet, waarbij zij van Gijsje, Gerrit, Rijk en Geertje Nijburg hun aandeel in de hofstede wegens hun vaders versterf hebben gekocht voorts 7400/ 44 gedeelte ( behoudens de helft, de bovengemelde gedeelte) tot de nalatenschap van gemelde Maria van Egdom, als 7200/44 gedeelte of de helft ingevolge akte van scheiding den 11de mei 18 (10) (4) ??, tijdens de algehele gemeenschap van goederen tussen haar en haar eerste man Hendrik Nijburg voor notaris Martinus Wigman verleden ( in Utrecht) destijds aan geen registratie onderhevig ( en verdere familie Nijburg vermeld met porties). Koper de Hoogwelgeboren heer Hendrik Daniel Hooft van Woudenberg en Geerestein voor f. 5630,–

AT051c018          1848, 18 Augustus,         akte 2098

Cornelis Smit, daghuurder, verkoopt een huis, staande aan de Zwartesteeg op een stuk grond behorende aan Anthoij van den Hengel, kadastraal sectie F nummer 139, eigendomstitel van de verkoper bij aankoop op 13-9-1847 voor notaris De Louter, bezwaard met f. 400,– aan Cornelis van Kooij. Koopsom f. 450,– Hamersveld

AT051c018          1848, 18 Augustus,         akte 2116

Inventarisatie in boedelbeschrijving op Heijendaal Hoogland

AT051c018          1848, 21 December,       akte 2135

Inventarisatie van de boedel van Johannes Huiskens, schoenmaker, gehuwd geweest met Aaltje Nieuwland. Kinderen Bartje, Johannes, Jan, deze minderjarige kinderen en Jan Huiskens en Naatje (Susanna) Huiskens gehuwd met Jan van den Hengel, smid op Hamersveld, Hoogland

AT051c019          1849, 5 Januari,               akte 2142

Neeltje Wouterse Mastenbroek, gehuwd met Willem Schimmel, Jan Mastenbroek, landbouwer op de hofstede Strijdhorst in Stoutenburg. Heintje Mastenbroek, gehuwd met Frederik Gijsbertse, landbouwer, wonende op Wildenburg te Leusden. Hendrik Mastenbroek, landbouwer, wonende op Groot Emelaar in Stoutenburg, wijmpje Mastenbroek, gehuwd met Steven van Spankeren, timmerman in Barneveld.

Zij veilen publiekelijk de hofstede Strijdhorst, behorende tot de nalatenschap van de ouders Wouter Mastenbroek en Grietje Jans, echtelieden, gewoond en overleden in Stoutenburg. Deze eigendom is verkregen blijkens akte van koop den 3e februari 1815 in de gemeente Amersfoort bij notaris Jan van den Hengel, destijds aan geen registratie onderhevig, krachtens testament van Wouter Mastenbroek, tot erfgenaam nagelaten voor hun wettige erfdeel zijne kinderen, die alhier requiranten en voor het beschikbaar, dus ¼ gedeelte, de vier laatstgenoemde requiranten krachtens zijn uiterste wil den 20 januari 1840 in Stoutenburg bij notaris L. Hondius, en genoemde Grietje Janse vermits ab interstato overlijden hare vijf kinderen, die alhier requiranten; behorende dien volgens aan de voornoemde Neeltje Mastenbroek , gehuwd met Willem Schimmel 7/40 en aan ieder der overige requiranten 33/160 gedeelte in de hofstede.

Omschrijving van de hofstede Strijdhorst een huis met stalling voor paarden, hooi, vee, bakhuis, 3 bergen, wagenloods, schapen en varkenshok, tuin, en boomgaard, bouw en weilanden, een stuk veengrond, zijnde in ’t geheel tiendvrij, kadastraal sectie B sub nummer 238 en in sectie C sub nummer 347 t/m 366, groot 28 bunder, 20 roeden, 70 ellen, belend oostwaarts ’t erf Gasthuis Daatselaar, zuidwaarts de Modderbeek, westwaarts en noordwaarts het erf ’t Kwade Gat, en het stuk veengrond kadastraal sectie B nummer 238. Ingezet door requirant Hendrik Mastenbroek op

 f. 1300,–  verhoogd door Frederik Gijsbertse met f. 380,–. Verders niet verhoogd dus koper

 f. 13.380,–

AT051c019          1849, Januari,                   akte 2143

Scheiding en verdeling van daghuurderswoning en nog een woning in Hoogland

AT051c019          1849, 18 Januari,             akte 2151

Boedelinventarisatie door Peter Wijntjes i.v.m  overlijden van zijn vrouw Elisabeth Verhoef en hun kinderen Wilhelmina, Gerardus, Goossen, Nicolaas, Christina, Wouterus, Gijsbertha, in bijzijn van Wouter Verhoef, wonende op Bakelaar gemeente Barneveld, toeziende voogd over de minderjarige kinderen. Barneveld en Achterveld

AT051c019          1849, 20 Januari,             akte 2156

Boedelinventarisatie door Hendrik Markenhof i.v.m overlijden van zijn vrouw Johanna Boon, wonende op de hofstede Amersdijk Hoogland

AT051c019          1849, 30 Januari,             akte 2162

Openbare veiling door familie van de Kletersteeg van o.a. 1. de hofstede de Hoge Steeg, gelegen in de Duist, De Haar, Zevenhuizen, Hoogland, kadastraal sectie A nummers 47 t/m 66, groot 14 bunder, 66 roeden, 48 ellen. 2.  Polderland

3. Boerenwoning en Grond genaamd de Hoek, kadastraal sectie B nummer 345, 347, groot 48 roeden, 30 ellen, belend oostwaarts Teunis van Zuilen, zuidwaarts de erven Jan Brinkenseijn, westwaarts de heer M. Lagerweij en noordwaarts de weg.

Perceel een gekocht door Hendrik Markenhof, gehuwd met Petronella van Kletersteeg ( requirante) voor f. 5630,– ( 5 -2-1849 Erfhuis, nummer 2170, zie ook nummer 2224 hypotheek)

AT051c019          1849, Februari,                 akte 2172, 2173

Testament Wouter Westerveld, landbouwer en Hendrika van de Wetering op Nieuwland Hoogland

AT051c019          1849, 12 Februari,          akte 2177

Boedelscheiding familie Hienenkamp, huis en grond. Leusden

AT051c019          1849, Februari,                 akte 2183

Verkoop boerderijtje in Neerzeldert, kadastraal sectie A nummer 441 t/m 445 Hoogland

AT051c019          1849, Februari,                 akte 2187, 2188

Testament Anthonij Hendrikse Voskuilen, wonende op Kouwenhoven en Aaltje Botterblom Hoogland

AT051c019          1849, 13 Maart,               akte  2194

Boedelbeschrijving gedaan door Hendrik de Kruijf en verdere broers en zusters en kinderen ten sterfhuize van Gosina Hienenkamp, weduwe Teunis de Kruif. Leusden ,Hamersveld. Waaronder vermeld een stuk  zijnde een koop een tak van publieke verkoop den 30e december 1802 bij notaris Simon van Wisselingh waaruit blijkt dat Teunis Hendrikse de Kruif is aangekocht de boerenhofstede de Zuiderwind in Hamersveld met 42 meter bouw- en weiland. Verder beschreven de tienden en stukken grond met betrekking tot het erf de Zuiderwind

AT051c019          1849, 31 Maart,               akte  2194

Hypotheek Cornelis Hartman f. 700,–, onderpand, huis en grond de drie morgens, buurtschap de Brand kadastraal sectie B nummer 241 t/m 243 Hoogland

AT051c019          1849, 6 April,                    akte  2208

Heintje Mastenbroek, gehuwd met Frederik Gijsbertse, landbouwer, wonende op Wildenburg te Leusden, zij verkopen aan Cornelis Hartman, landbouwer, wonende op de hofstede Zwarte Tuin op Hoogland de hofstede Strijdhorst in Stoutenburg kadastraal sectie B nummer 238 en C nummer 347 t/, 366, groot 28 bunder, 20 roeden, 70 ellen, belend oostwaarts ’t erf Gasthuis Daatselaar, zuidwaarts de Modderbeek, westwaarts en noordwaarts het erf ’t Kwade Gat, nog verhuurd aan Jan Mastenbroek tot februari 1855 voor f. 500,– jaarlijks ( zie verder invtnr. 2142) koopsom f. 12.500,–

AT051c019          1849, 7 April,                    akte  2210

Hypotheek Cornelis van Burgsteden, wonende op Klein Emelaar, Stoutenburg, leent f. 1000,– van Jam Mastenbroek, onderpand de hofstede Klein Emelaar, belast met f. 4000,– en nog f. 3000,– van Peter Burgsteden, blijkbaar wordt er afgelost

AT051c019          1849, 21 April,                  akte  2216, 2217

Testament Cornelis en Cornelia van der Horst wonende op de Kleine Pol Leusden

AT051c019          1849, 1 Mei,                      akte  2226

Hypotheek Hendrik Markenhof en Peternella van de Kletersteeg, lenen f. 3500,– van Meester Willem Jan Hendrikse , onderpand de hofstede de Googe Steeg ( geheel omschreven met de titels van aankomst) Hoogland

AT051c019          1849, 2 Mei,                      akte  2228

Wilsje Aartsen, weduwe Jan Peelen van de Wolfshaar en Peel van de Wolfshaar, beiden wonende op Klein Weerhorst lenen op hypotheek f. 800,– van Frederik Gijsbertse wonende op erf Wildenburg, Hamersveld. Hoogland

AT051c019          1849, 5 Mei,                      akte  2229

Melisje van ’t Klaphek, huisvrouw van Gerrit van Duinen, wonende op Beulenkamp te Nijkerk, verkoper aan Aalbert Budding, buiten beroep, wonende in Hoevelaken een huis met annex kamer erf en tuin, bouw- en weiland en veld gelegen op Stoutenburg kadastraal sectie B nummer 119 t/m 128, groot 2 bunder, 19 roeden, 90 ellen. De kamer is verhuurd met 7 roeden tuin aan Aart Hendrikse voor f. 18,– jaarlijks. De huizinge en overige grond verhuurd aan Jan Hofland voor f. 40,– jaarlijks opgezegd tegen den 1e mei 1850. Eigendomstitels van de verkoper bij scheiding der nalatenschap van hare ouders Geurt Wouterse van ’t Klaphek en Beertje Cornelisse van de Flier in leven echtlieden, gewoond hebbende te Nijkerk en overleden, bij akte van 25 juli 1848 bij notaris Colenbrander te Nijkerk. Koopsom f. 1000,–

AT051c019          1849,  Mei,                         akte  2230

Hypotheek door Aalbert Budding, Stoutenburg leent f. 1000,– van Arie Bouman, wonende in Leusden

AT051c019          1849, 25  Mei,                  akte  2240

Testament Willem Hartman en Gerritje Hooft echtlieden Hoogland

AT051c020          1849, 8 Juni,                      akte  2253

Testament Jan Tolboom, landbouwer, wonende op de hofstede De Groote Veen in Nijkerk

AT051c020          1849, 11 Juni,                   akte  2255

Inventaris van de nalatenschap van Alijda van Egdom, overleden op 1-5-1859, weduwe van Willem Kivith, overleden 26-2-1849,  er waren minderjarigen kinderen. Hierin vermeld een hypotheek t.l.v Hijmen Hendrikse Haan t.b.v. de overledene van 29-11-1841, groot f. 300,–, onderpand vastgoed kadastraal sectie G te Leusden nummer 655, a ,b, c, d, 657 t/m 659 Hamersveld

AT051c020          1849,                                    akte  2285

Verhuur van een boerenhofstede gelegen op de Bik in Hoogland, genaamd ’t Heiveld, ruim 7 bunder

AT051c020          1849,                                    akte  2285

Derk van Dummelen geeft een erfpacht uit gedurende 40 jaren aan Gerrit en Jan van de Heuvel van een stuk grond aan de Heisteeg kadastraal sectie C 644 en 645 Hoogland

AT051c020          1849, 18 September,     akte  2294

Verkoop van een huis, berg, grond op de Bik in Hoogland, genaamd De Graafschap, kadastraal sectie E nummer 681

AT051c020          1849,                                    akte  ??

Testament Bart Penteman, wonende op de 3 Morgen Hoogland

AT051c020                                                         2330 ???

Betreffende 3 woningen familie van de Kooi Hoogland

AT051c020          1849, 20 November,      akte 2337

Inventarisatie bij Maria van de Hoven, weduwe van Reijer van de Hoef, landbouwster, wonende op de Zielhorst, kinderen, Hendrik, Hendrika, Willem, Johannes, Maria, Geertruida, Antje van den Hoef,

Waarde f. 6193,85

AT051c020          1849, 11 December,       akte 2347

Hypotheek Wilsje Aartsen, weduwe Jan Peelen van de Wolfshaar, leent f. 3000,– van Gebrandt van ’t Klooster, onderpand de hofstede Klein Weerhorst Hoogland

AT051c020          1849, 31 December,       akte 2358

Reijer Kleinveld, landbouwer op de Ouden Rijst in Stoutenburg verkoopt een huis aan Hendrik van de Wetering, tuinman op Coelhorst, verklaard vroeger wel te hebben kunnen schrijven en zijn naam kennen doch thans door eene getroffen beroerte in de hand daartoe ??

AT051c021          1850, 3 Januari,               akte 2359

Testament Grietje Cornelisse van Asch, legateert aan Wouter Driesman en Grietje Willemse van Asch echtlieden, door haar hoge leeftijd niet meer te kunnen schrijven. Hamersveld

AT051c021          1850, 15 Januari,             akte 2369

Verkoop van het goed Schothorst Hoogland

AT051c021          1850, 16 Januari,             akte 2372

Houtverkoping o.a. door Jan Bindsbergen op Klein Steenbeek, Jacob Okhuisen Maas op Brinkhorst

AT051c021          1850, 16 Januari,             akte 2372

Openbare verkoop van roerend goed op de Zuidewind van Gosina Hienekamp, weduwe Teunis de Kruijf Hamersveld, totale opbrengst f. 3639,20, (vervolg nummer 2435 1-7-1850)

AT051c021          1850, 26 Februari,          akte 2390

Cornelia van der Horst, landbouwster op de hofstede de Kleine Pol, Leusden, leent f. 2500,– op hypotheek van Arnout Jan de Beaufort

AT051c021          1850, 30 April,                  akte 2414

Familie Penterman verkoopt hofstede De Drie Morgen op Hoogland

AT051c021          1850, 14 Mei,                   akte 2419

Gelegen nabij de Brand

AT051c021          1850, Juni,                          akte 2424

Inventarisatie op Ekeris op de hofstede Hinstede Woudenberg ( zie ook 2429)

AT051c021          1850, 15 Juni,                   akte 2426

Hypotheek Bartje van Nimwegen, weduwe Hermanus Rademaker, leent f. 200,– van Antinie van Beek, onderpand hofstede op de Bik te Hoogland, groot 3 bunder, 2 roeden, 30 ellen, was reeds bezwaard met f. 1500,–

AT051c022          1850, 5 Juli,                       akte 2437

Inventaris en scheiding van Otto van den Berg en Metje Hendrikse van der Coterlet, wonende op de hofstede de Zwarte Ruiter Hoogland

AT051c022          1850, 27 Juli,                     akte 2450

Testament Antje van Kleinwee, buiten beroep, wonende ten huize van Hendrik Kors Rossenberg in Snorrenhoef, Asschat. Zij benoemd tot hare erfgenamen Hendrik, Kors en Willem van Rossenberg, deze wonende op Westerveld onder Voorthuizen ( zij is overleden 4-9-1850), getrouwd Aalbertus Hengeveld, landbouwer en Wouter Koller, tapper en winkelier, beide te Achterveld

AT051c022          1850, 8 Augustus,           akte 2455

Hypotheek Dirk van Dummelen, leent f. 200,– van Bartha van Nimwegen, weduwe van Hendrik de Jongh te Amersfoort, onderpand de hofstede Boelenhoef, kadastraal sectie B, nummer 103, huis en erf Hoogland

AT051c022          1850, 23 September,     akte 2479

Testament Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuisen, landbouwster op de hofstede De Bieshaar, getuigen Anthonij van de Lagemaat, landbouwer en tapper en Mees van de Lagemaat, broodbakker, tolgaarder, beide te Leusden woonachtig

AT051c022          1850, 2 Oktober,             akte 2483

Hypotheek Peel van de Wolfshaar te Hoogland leent f. 800,– van Steven Velthuisen, landbouwer te Stoutenburg, onderpand de hofstede Klein Weerhorst kadastraal sectie E nummer 730 huis en erf

AT051c022          1850, 1 November,        akte 2494

Huwelijk Jorden Velthuisen, landbouwer, wonende op de hofstede de Bieshaar, meerderjarige zoon van Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuisen, met Hendrika Overeem Leusden

AT051c022          1850, 1 November,        akte 2497

Hypotheek Jan van Eijden, landbouwer in Stoutenburg leent f. 1000,– van Johann Dirk Nienhuijs, onderpand hofstede ’t Kwade Gat of de Rijst, belend oostwaarts de Hessenweg, zuidwaarts St Pieter Blocklandsgasthuis, de hofstede Strijdhorst en ( Krakhorst ??) westwaarts de Modderbeek, noordwaarts het erf de Olden Rijst zijnde tiendplichtig, kadastraal sectie C nummer 242, weiland, 243, bouwland 244, laan 245, weiland 246, 247, 248, 325, 326, bouwland, 327 boomgaard, 328 huis en plaats 329, weiland, 330, bos, 331 bos, 335, bos, 336 bouwland, 337 laan als bos, 338 weiland, 339 heide, 340 bos, 341 bouwland, 342 moeras als wal, 343 bos, 344 bouwland, 345, laan als bos, 346 bos, 643 heide, 644 heide, 646 huis en erf, 647 tuin, 648 bouwland, te samen groot 29 bunders, 90 roeden, 80 ellen, door de debiteur gebruikt wordende eigendom bekomen bij akte van koop verleden voor notaris L. Hondius op 12-10-1838, overgeschreven hypotheek deel een, nummer 14 7 oktober daar op volgend te Amersfoort

AT051c022          1850, November,            akte 2498

Dirk van Dummelen, landbouwer en Aaltje van Dummelen verkopen aan Gerrit Gerritsen de hofstede Boelenhoef kadastraal sectie D nummers 63, 64 , 66 t/m 71, 75, 76, 643, 644 voor zoverre de grond betreft en 645, tesamen 9 bunder, 6 roeden, 30 ellen, 644 en 645 in erfpacht uitgegeven tot 22-2-1881 aan Jan en Gerrit van den Heuvel. Eigendom verkregen voor de helft bij koop op 1-2-1843 verleden voor notaris D. Scheerenberg, de andere helft bij koop van zijn zoon Jan van Dummelen op 10-2-1846 voor notaris D. Scheerenberg, koopsom f. 4100,–

AT051c023          1851, 23 Januari,             akte 2524

Hypotheek Geurt van Westerlaak, landbouwer, wonende op Onstede te Hoogland leent f. 300,– van Johann Dirk Nienhuijs, onderpand een kamp weiland

AT051c023          1851, 1 Februari,             akte 2529

Huurcontract Gerrit Verschuur, Evertzoon verhuurt aan Peter Groenesteijn het goed Landlust in Amersfoort

AT051c023          1851, 14 Februari,          akte 2533

Koop, Gijsbert van den Berg, timmerman verkoopt aan Jan Heinen, koopman en landbouwer, beide te Hoogland het erf Zwarte Ruiter, bestaande uit huis, berg enz, kadastraal sectie B nummers 253 t/m 259, groot 1 bunder, 78 roeden, 20 ellen. Koopsom f. 1700,–. Eigendom verkregen als mede erfgenaam van zijn ouders Otto van den Berg en Metje Hendriksen van Coterlet op 5-7-1850

AT051c023          1851, 22 Februari,          akte 2542

Verkoop Laserushuis of Melatenhuis, Gerrit van Binnendijk verkoopt aan Jan van Ginkel

AT051c023          1851, 11 Maart,               akte 2551

Hendrik van Dijk wonende op de hofstede Aken, inventarisatie Hoogland

AT051c023          1851, 11 April,                  akte 2565

Gift, Wilhelmina van Brinkensteijn, zonder beroep, meerderjarig geeft als gift over hare moeder Dirkje van de Hengel gehuwd met Jan van Brinkensteijn, thans huisvrouw van Steven de Ridder, landbouwer, allen wonende in Stoutenburg voor ⅓ gedeelte van het erf de Kiefkamp met huis enz, 8 bunder, 7 roeden, 30 ellen, bouw en weiland en heideveld zijnde tiendplichtig, kadastraal sectie B nummer 353 t/m 364. De gift is geschat op f. 600,–

Titel eigendom verkregen uit de nalatenschap van haar vader Jan van Brinkensteijn den 4-3-1838 welke daaraan de eigendom verkregen als mede erfgenaam van zijn ouders Jan Aalbertse van Brinkensteijn en Neeltje Cornelisse Schothorst bij akte van scheiding en toedeling van den 28-1-1825 in de gemeente Amersfoort voor gemeente  Leusden geregistreerd hebbende notaris Jan van den Hengel.

AT051c023          1851,                                    akte 2571

Steven de Ridder en Dirkje van den Hengel, wonende op Kieftkamp lenen f. 300,– van Steven Veldhuisen, onderpand het erf kadastraal sectie B nummer 361 huis

AT051c023          1851, 3 Juni,                      akte 2590

Testament Gerrit Botterblom en aaltje Frederiks van den Hoven Hamersveld

AT051c023          1851, 18 Juni,                   akte 2597

Teunis Wouterse van den Burgwal lenen f. 400,– van J. de ?? te Hoogland, onderpand het erf Hoekveen kadastraal sectie B nummer 388 huis en erf

AT051c023          1851, 17 Juli,                     akte 2611

Huwelijk van Johannes Huijskens, schoenmaker en Bartha van Dijk Hoogland

AT051c023          1851, 17 Juli,                     akte 2626

Aankondiging publieke verkoop van het goed de Molshoop, Amersfoort en Hoogland, een huis Het Welvaren, kadstraal sectie D 266, 267. Bij de Molshoop.

AT051c023          1851, 11 September,     akte 2634

Hypotheek comparante Hendrika van Mispelaar, weduwe Hendrik Peelen van de Wolfshaar, landbouwster, Elisabeth van de Wolfshaar gehuwd met Teunis van den Bedem, klompenmaker te Amersfoort, Petronella van de Wolfshaar gehuwd met Wilhelmus van den Bedem, klompenmaker te Amersfoort, Weijmpje, Neeltje, Maria, Heintje van de Wolfshaar, allen zonder beroep en Peter van de Wolfshaar, landbouwer, wonende te Hoogland. Zij lenen f. 3000,– van heer Johannes Hendricus Hamers ,schoolmeester aan de Ham te Hoogland, onderpand de hofstede Keulen gelegen in de polder De Hond aan de Neerzeldertse weg kadastraal sectie A nummer 135, weiland, 138, weiland, 141, weiland, 145, tuin, 146, boomgaard, 147, huis en erf, 148, weiland, samen groot 6 bunder, 11 roeden, 10 ellen. Het erf behoort gezamenlijk aan de comparanten debiteurs.

AT051c023          1851, 31 Oktober,           akte 2658

Testament Gerbrand van ’t Klooster en Teunisje van Roomen echtelieden te Soest, toegedeeld aan hun zoon Johannes van ’t Klooster de hofstede Sluisdijk voor f. 11.500,– Hoogland

AT051c023          1851, 11 November,      akte 2662

Hypotheek Lammertje Gijsbertse, weduwe van Aart Tijmense, landbouwster in Duist , De Haar, Zevenhuizen lenen f. 1400,– van Richardus Johannes Poort, onderpand de hofstede gelegen in

Duist , De Haar, Zevenhuizen, belend eene zijde Gerrit Tolboom, andere zijde weduwe Hoefsloot

Kadastraal sectie A nummers 70, 72, 73 huis, 74 boomgaard, 75 t/m 80, tesamen groot 3 bunder, 54 roeden, 40 ellen en een perceel weiland groot 3 bunder, 94 roeden, 20 ellen

AT051c023          1851, 13 November,      akte 2666

Verkoop Florentina Boose, weduwe Gerrit Verschuur, Everertzoon verkoopt aan jufvrouw Maria Josepha en Maria Odilia Kisters ( onder de firma Werkhoven en Company)

Het goed Landlust, groot 4 bunder, 88 roeden, 7 ellen, gelegen aan de Liendertseweg Amersfoort, aankomsttitels eigendom Gerrit Verschuur, Evertzoon ene helft op 29-5-1835 voor notaris J. Schijnvliet en de andere helft 14-7-1841 voor notaris D. Scheerenberg. Koopsom f. 9200,–. Amersfoort, Hoogland

AT051c023          1851, 22 November,      akte 2666

Testament Reinier van Eijden, landbouwer, wonende op de hofstede Hilhorst aan de Koedijkerweg gemeente Amersfoort, bemaakt het vruchtgebruik aan zijn vrouw Niesje Schoonderbeek, getuigen  Evert Meerveld, wonende aan de Koedijkerweg ( Reinier van Eijden is overleden 13-1-1852) Amersfoort, Stoutenburg

AT051c023          1851, 5 December,         akte 2684

De heer Jan van Binsbergen, rustende predikant, verkoopt aan Hendrik Velthuizen, landbouwer in Leusden op de Grote Riet een laan behorende tot de hofstede Groot Steenbeek buurtschap Asschat, kadastraal sectie G 257, laan als bos.

De verkoper is den eigendom verkregen bij publieke verkoop 30 -11-1832 voor notaris L. Hondius. De verkoper behoud het recht van overweg naar zijn eigendom op kadastraal sectie, G nummers 255, 256, 258 t/m 266. Koopsom f. 50,–

AT051c023          1851, 17 December,       akte 2686

Borgtocht heer Carel van Diepenheim Scheltus t.b.v. Hendrik van Asch, landbouwer en gemeenteontvanger van Leusden ( erfpacht Simon Huurdeman, kadastraal sectie F nummer 263 huis)

AT051c023          1851, 26 December,       akte 2687

Huwelijk Hendrikus van Dijk, landbouwer, wonende op de hofstede Aken en Jannetje van de Vlasakker, meerderjarige dienstbode, beide te Hoogland

AT051c024          1852, 2 Januari,               akte 2692

Betreffende de Molshoop, huis enz. kadastraal sectie D, 273, 274 te Hoogland

AT051c024          1852, 2 Januari,               akte 2693

Op Ekeris hofstede Het Velthuisje, kadastraal sectie B nummer 175 huis, groot 17 bunder, 23 roeden Woudenberg

AT051c024          1852, 19 Januari,             akte 2697

Voogdbenoeming Jannetje van Middelaar, weduwe van Hendrik Klaasen van Laar, landbouwster, wonende op Groot Meest, zij benoemt als voogd over haar minderjarigen zoon Petrus van Laar, Jan van Laar, landbouwer bij haar inwonend, getuigen Jan Geerlof Steenkamp, landbouwer in Stoutenburg. Comparante is door haar zwakte niet in staat te tekenen. Asschat, Woudenberg

AT051c024          1852, 5 Februari,             akte 2711

Klaas Velthuisen, grondeigenaar te Amersfoort verkoopt aan Steven Velthuisen, landbouwer op de hofstede Groot Middelaar in Stoutenburg de hofstede Kleinhoven gelegen in Hoevelaken

AT051c024          1852, 5 Maart,                 akte 2729

Jonkheer François Leonard Coenen, verkoopt voor afbraak een tabaksschuur staande op de hofstede de Driftakker Stoutenburg

AT051c024          1852, 11 Maart,               akte 2731

Evert Bouwman en Wilsje van de Burgwal echtlieden lenen van de heer Nienhuijs f. 600,–, onderpand, huis aan de Calveenseweg, kadastraal sectie B nummers 275 ᵃ t/m 275 ᵉ, 277, 871 bos, groot tesamen 1 bunder, 96 roeden, 30 ellen, eigendom debiteur door toescheiding voor notaris L. Hondius op 15-3-1841

AT051c024          1852, 6 Mei,                      akte 2763

Gerrit Koenen, timmerman verkoopt aan Jan van de Hoven, tolgaarder, schoenmaker, een huis enz, gelegen in de Kletersteeg Hoogland, kadastraal sectie E nummer 959 en 960, huis. Eigendom verkregen door koop op 15-9-1843 bij notaris Scheerenberg.

AT051c024          1852, 20 Mei,                    akte 2770

Familie van Drie verkopen aan Peter van Drie 7/8 gedeelte van een huis kadastraal sectie B nummer 750 en 751, in eigendom meer dan 30 jaren Hoogland

AT051c024          1852, 20 Mei,                    akte 2771

Hypotheek,  7/8 gedeelte van een huis kadastraal sectie B nummer 750 en 751, in eigendom meer dan 30 jaren Hoogland

AT051c024          1852, 7 Juli,                       akte 2785

Frans Jansen, landbouwer, gehuwd met Hendrika Uppelschoten verkoopt aan Jan Pommer, timmerman, een huis kadastraal sectie D nummer 430, huis, groot 15 roeden, 50 ellen. Titels van aankomst verkoper voor notaris Vliecks op 7-4-1829 Hoogland

AT051c024          1852, 16 Juli,                     akte 2791

Hypotheek Jan Kok, leent van Cornelis Huberts f. 100,–, onderpand een huis en grond genoemd Droevendaal, gelegen op de Bik in Hoogland, belend oostwaarts het erf Weerhorst, zuidwaarts ’t Droevendaalse steegje, westwaarts de Dwarsdijk, noordwaarts ’t erf Kouwenhoven, kadastraal sectie E nummer 935, 936, huis enz, groot 11 roeden, 20 ellen

AT051c024          1852, 20 Augustus,         akte 2802

Familie Van De Burgwal scheiding en toedeling vermeld de hofsteden de Broodheuvel en de Hoekveen kadastraal sectie B nummer 360 t/m 365, 385 t/m 390 Hoogland

AT051c024          1852, 3 september,                       akte 2810

Hypotheek Brand Brandsen en Geertje van de Burgwal, echtlieden lenen f. 1800,– van Jac van Gunster, onderpand de hofstede Broodheuvel, kadastraal sectie B nummer 824 huis en erf, tesamen groot, 4 bunder, 82 roeden, 26 ellen. Titels van aankomst debiteuren bij scheiding en verdeling van de boedel van haar ouders Teunis Wouterse van de Burgwal en Aaltje Jacobse van Zuilen op 20-8-1852 voor notaris Scheerenberg Hoogland

AT051c024          1852, 3 september,                       akte 2811

Hypotheek Jacob van de Burgwal, Teuniszoon, wonende op de hofstede Hoekveen, leent f. 1200,– van Jan Gunster, onderpand ’t erf Hoekveen, kadastraal sectie B nummer 388, huis en erf, groot 5 bunder, 38 roeden, 70 ellen Hoogland

AT051c024          1852,  september,                          akte 2816

Testament AT052c024 Jan Weinink, landbouwer, en Willemijntje Hartestein wonende op de Bruinhaar in Leusden

AT051c024          1852,  15 Oktober,          akte 2823

Vermeld, daghuurdershuisje genaamd Hoolhorst, gelegen aan de zeesloot achter Erkris, kadastraal sectie B nummer 421, huis en erf Woudenberg

AT051c024          1852,  1 December,        akte 2836

Verkoop roerend goed t.b.v Gerrit Hartman wonende aan de Brand te Hoogland, ter waarde van

 f. 2004,05

AT051c025          1853,                                    akte 2854

Gerrit van Wee verkoopt aan Hubertus van Wee drie woningen onder een dak gelegen aan de Ham, kadastraal sectie E 843, huis, en 844 Hoogland

AT051c025          1853, 23 Maart,               akte 2879

 Willem Hartman gehuwd met Gerritje Hooft leent f. 5000,– van Martinus Brouwer, kostmeester in Amersfoort, onderpand de hofstede aan beide zijde van de Hogesteeg in de Duist, kadastraal sectie A nummer 12, huis en berg, groot 5 bunder, 64 roeden, 70 ellen, verder eenige kampen land Hoogland

AT051c025          1853, 18 April,                  akte 2888

Hypotheek Dirk Voskuilen gehuwd met Geertje van den Hoef, wonende op de hofstede de Langenoord, leent f. 13000,– van de heer Pieter Verloren van Themaat, onderpand de Langenoord en een stuk weiland in ‘t Nieuwlandkadastraal sectie A nummer 52 t/m 54, 89, 90, sectie D 1 t/m 9, 34, 36ᵇ, 38, 45, 52, 53, 56, 179, 652, 653, sectie E nummers 366, 307, 368, 372, sectie B nummers 409, 410, 867, 868, 869, huis en erf , groot tesamen 34 bunder, 77 roeden, 90 ellen zijnde  met uitzondering van een stuk land op de Eng gelegen kadastraal sectie D nummer36ᵇ, groot 32 roeden, 60 ellen geheel tiendvrij. Titels van aankomst als zoon van Cornelis Toonen Voskuilen overleden op

24-6-1829 te Hoogland, scheiding bij notaris L. Hondius den 1e -7-1830

AT051c025          1853, 19 April,                  akte 2889

Deling en Scheiding van ’t erf de Kieftkamp Stoutenburg

AT051c025          1853,  April,                       akte 2899, 2900

Stuk grond op de Kieftkamp Stoutenburg

AT051c025          1853, 13 Mei,                    akte, 2901

Hypotheek Evert Boersen, landbouwer, wonende op Klein Moost, leent f. 5000,– van Jacoba Lagerweij, onderpand de hofstede Klein Moost,  geen titels van aankomst, verklaart eigenaar te zijn, Asschat, Woudenberg

AT051c025          1853,                                    akte, 2913

Hypotheek Cornelis van Burgsteden op Klein Emelaar Stoutenburg

AT051c025          1853,                                    akte, 2915

Het Bothhuisje met bouwland bij de molhoop Hoogland

AT051c025          1853, 18 Juli,                     akte, 2925

Jan Smit, Cornelia Smit, gehuwd met Cornelis van Asch, arbeider, Mijntje Smit, gehuwd met Reijer van Keulen, arbeider, Dirkje Smit, gehuwd met Helmus Bakker, schoenmaker, allen wonende te Hamersveld. Zij lenen f. 300,– van Gerhard Denkers, onderpand 2 woonhuizen met bouw- en weiland, kadastraal sectie E nummer 294 ,weiland, 807, weiland, 308, bouwland, 309, bouwland, 310 weiland, 311, weiland, 312, boomgaard, 312ᵃ, tuin, 312ᵇ, tuin, 316, bouwland, 324, weiland, groot tesamen 4 bunder, 58 roeden, 60 ellen, verklaard eigenaren te zijn, bezwaard met f. 1400,– hypotheek, Hamersveld

AT051c025          1853,                                    akte, 2934

Vermelding in hypotheekakte het Klompmakersbos kadastraal sectie B nummer 441 Hoogland

AT051c025          1853, 15 Augustus,         akte, 2938

Proces- verbaal verkoping vastgoed door Jan van Binsbergen van een Herenhuis op Hoogland kadastraal sectie E nummer 934 huis en erf

AT051c025          1853,                                    akte, 2941

Houtverkoping te Amersfoort koper Johan Wesseling

AT051c025          1853, 24 Augustus ,                       akte, 2944

Huwelijk Willem Pasker, klompenmaker, daghuurder en Bartje Brouwer, weduwe Gerrit van Smeding

( zie ook akte 2987)

AT051c025          1853, 26 Augustus ,        akte, 2945

Wouter Schoonhorst leent f. 300,–, onderpand huis, groot 76 roeden, kadastraal sectie B nummer 441 Hooglanderveen

AT051c025          1853, 3 September ,      akte, 2950

Jan van Binsbergen verkoopt aan Antonie Maddelage Werneke een malenportie, groot 71 bunder, 67 roeden, 70 ellen kadastraal sectie A 1, 11, 66, 73, 83, 84, 112 t/m 116, sectie B nummers 2 t/m 9, 11 t/m 17, sectie E 175 t/m 187, 272 t/m 274, 278, 279, 281, 284, 293, 293ᵃ, 304, 305, 306, 308, 331 t/m 336, 512 t/m 516 en 531 Hoogland

AT051c025          1853, 14 Oktober ,          akte, 2975

Aalbertus Budding verkoopt aan Teuntje Budding, weduwe Wouter van ’t Klaphek, 28 roeden grond kadastraal sectie B 172, gedeeltelijk voor f. 80,– Stoutenburg

AT051c025          1853,  Oktober ,               akte, 2982

Hypotheek f. 200,– Teuntje Budding, weduwe Wouter van ’t Klaphek, Stoutenburg

AT051c025          1853,  4 November ,      akte, 2986

Willem Hartman, gehuwd met Geertje Hooft, lenen van Martinus Brouwer f. 600,–, onderpand hofstede aan de Hogesteeg en percelen land kadastraal sectie A nummer 12 huis. Hoogland

AT051c025          1853,     11 November , akte, 2990

Peter van den Heuvel, leent f. 600,– van J.G. Grimbergen, onderpand de Broodheuvel kadastraal sectie B, nummer 440 huis en erf Hoogland

AT051c025          1853,  9 December ,       akte, 2995

Betreffende de hofstede Kleinhoven en malenportie op Hoogland. Hoevelaken

AT051c025          1853,  9 December ,       akte, 2997, 2998

Testament Hendrik Markhof, wonende op de Hogesteeg en Petronella van de Kletersteeg, echtlieden, vroeger weduwe van Jan Schuur Hoogland

AT051c026          1854, 20 Januari,             akte 3016

Familie Pasker verkoopt aan Willem Pasker een huis in Hooglanderveen, kadastraal sectie B nummer 696, 697 Hoogland

AT051c026          1854, 20 Januari,             akte 3017

Testament Willem Hienenkamp, tapper, broodbakker, landbouwer en tolgaarder, wonende aan Bavoort en Rijkje Bloemhof echtlieden Leusden

AT051c026          1854, 1 Februari,             akte 3017

Hypotheek Wouter van de Burgwal getrouwd met Hendrika Botterblom, wonende in Duist, De Haar, Zevenhuizen, lenen f. 5000,– van Pieter verloren van Themaat, onderpand de hofstede De Duist, kadastraal sectie B nummer nummers 33 t/m 38, 88, 89, 95 t/m 101, huis 100, groot 9 bunder, 74 roeden, 90 ellen, door de debiteur gebruikt en thiendplichtig. Titel van aankomst akte van scheiding voor notaris D. Scheerenberg 22-11-1847 ( akte 1964)

AT051c026          1854,  Februari,               akte 3024

Vermelding Monninkenpad op Papensteeg Amersfoort

AT051c026          1854,  6 Februari,            akte 3026

Heintje van Hamersveld, weduwe Dirk van de Kerk, verhuurd aan Mathijs Middelaar een boerenhofstede op den Bik, groot ruim 7 bunder en 2 stukken bouwland genaamd Het Heideveld, groot 2 bunder, gelegen in de Kletersteeg voor f. 200,– jaarlijks voor 6 jaar. Hoogland

AT051c026          1854,  21 Februari,         akte 3028

Erfhuis door Jannetje Cornelisse Voskuilen, weduwe van Dirk van de Heuvel wonende op de Bosserdijk. Opbrengst f. 1646,35 Hoogland

AT051c026          1854,  3 Maart,                akte 3032

Peel van de Wolfshaar leent van steven Velthuisen f. 800,–, onderpand de hofstede Klein Weerhorst kadastraal sectie E nummer 730, huis en erf, groot 15 bunder, 46 roeden, 20 ellen Hoogland

AT051c026          1854,  22 Maart,              akte 3045

Verkoop vaste goederen van de nalatenschap van Hendrik Cornelisse van dijk en Jannetje Jans van Heijendaal gewoond hebbende aldaar en overleden in Hoogland. Door de voogden en gemachtigden van hun kinderen

AT051c026          1854,  18 April,                 akte 3059

Bartje van Nimwegen, weduwe Hermanus Rademakers en Pieter Rademakers verkopen aan Jan Letter uit Baarn een hofstede op de Bik kadastraal sectie E nummer 505 t/m 509 en 968, groot 3 bunder, 2 roeden, 30 ellen. Door vererving van ouders en publieke verkoop den 20-9-1845 voor notaris van Werkhoven ( akte 3066 en 3068, hypotheek en erfhuis) Hoogland

AT051c026          1854,  21 April,                 akte 3059

Hypotheek Jacob van de Burgwal, Teuniszoon leent van Jac van de Gunster f. 200,– , onderpand de hofstede Het Hoekveen gemeente Hoogland nabij de Veenweg kadastraal sectie B nummer 360 t/m 365, 385 t/m 388, huis en erf, 389, 390, groot 5 bunder, 38 roeden, 70 ellen

AT051c027          1854,  26 Juni,                  akte 3095

Hypotheek Cornelis Botterblom, Gerritzoon leent f.1800,– van jufvrouw Aaltje de Jager, onderpand de hofstede Heijendaal kadastraal sectie D nummer 170 t/m 176, waarvan nummer 175 huis en erf, belend noordwaarts Gerrit Gerritsen en Daniel van de Kooij, oostwaarts ’t erf Kattenbroek, zuidwaarts Jan Sonneman en Dirk Voskuilen, noordwaarts ’t erf Bosserdijk en Dirk Voskuilen tot 22-2-1855 verhuurd aan Jan Sonneman. Titels aankomst bij publieke veiling den 22-3-1854 voor notaris D. Scheerenberg Hoogland

AT051c027          1854,  29 Juni,                  akte 3096

Testament Cornelis Botterblom, Gerritzoon en Trijntje Bouwman Echtlieden Hoogland

AT051c027          1854,  1 Augustus,          akte 3112

Hypotheek Gerrit Koenen, leent f. 300,– van de heer Schoenmaker, onderpand huis, belend eene zijde Cornelis Geurtzoon van Westerlaak, andere zijde Evert Kaas, kadastraal sectie D nummer 722 huis en erf en 725, groot 22 roeden, 60 ellen, eigendom bekomen bij koop 14 mei 1852 bij notaris D. Scheerenberg Hoogland

AT051c027          1854,  19 Augustus,        akte 3114

Hypotheek Gijsbert van den Berg, timmerman, leent f. 500,– van jufvrouw Evertje de Bree, onderpand een huis kadastraal sectie B nummers 903, huis en 904 Hoogland

AT051c027          1854,  20 Oktober,          akte 3129

Scheiding, hofstede Middelhoef, het goed Birkhoven, het oude huis , De Birkt

AT051c027          1854,  29 Oktober,          akte 3134

Testament Aart van de Driftakker, overleden 3 11-1854, wonende op de hofstede Middelaar te Stoutenburg, zoon van Jannetje van den Brink, weduwe Rut van de Driftakker

AT051c027          1854,  29 Oktober,          akte 3136, 3137

Testament van Cornelis van de Driftakker en Dirkje van de Driftakker Stoutenburg

AT051c027          1854,  25 November,     akte, 3164

Inventarisatie Hendrik Voskuilen, landbouwer te Hoogland, gehuwd geweest met Neeltje van de Burgwal overleden op 29 oktober 1881, kinderen nog 2 minderjarig , genaamd Antonij en Rut

AT051c028          1855, 10 Januari,             akte 3161

Boedelverkoop uit de nalatenschap van Jan Cornelissen Smit te Hamersveld, overleden 10 -12- 1854

Op de hofstede de Busaert door Cornelis van Asch, arbeider, gehuwd met Cornelia Smit, Reijer van Keulen, gehuwd met Mijntje Smit, Helmus Bakker, gehuwd met Dirkje Smit, totale opbrengst

f. 248,15

AT051c028          1855, 12 Januari,             akte 3162

Arie Staal, smid, wonende in Stoutenburg, verkoopt aan de heer Alexander Bombach een huis kadastraal sectie B nummer 634 en 635, de grond is van de RK gemeente te Achterveld, koopsom f. 1900,–. Stoutenburg

AT051c028          1855, 12 Januari,             akte 3163

Goosen Steenkamp, voorzitter van het kerkbestuur te Achterveld, zij verpachten in erfpacht van 60 jaren, ingaand 22 februari 1855 tot 22 februari 1915 aan Alexander Bombach van een perceel land, bouw-, wei en veld, belend oostwaarts de Eemelaarseweg, zuidwaarts Willem van Zandbrink, westwaarts de grond in gebruik bij Jozef Schoonderbeek, noordwaarts Cornelis van Burgsteden, kadastraal sectie B 634, groot 3 bunders. De voornoemde kerk is den eigendom verkregen bij akte van 25 juli 1851 t.o.s. notaris Werkhoven

AT051c028          1855,                                    akte 3179

Hypotheek Gerrit Mossing, schoonmaker Hoogland

AT051c028          1855, 6 Februari,             akte 3180

Publieke Veiling roerend goed door Nicola van Laar, landbouwer te Barneveld, Jan van Laar, landbouwer te Woudenberg, Geertje van Laar, weduwe Hendrik Steenkamp, landbouwer te Hoogland, Maria van Laar, gehuwd met Hendrik Zwanenburg, landbouwer te Stoutenburg, Jannetje van Laar gehuwd met Gerrit Koller, kastelein te Barneveld, Matthijs, Teunis en Pieter van Laar op de hofstede Groot Moost, uit de nalatenschap van de ouders van Hendrik Claasen van Laar en Jannetje van Middelaar overleden te Woudenberg. Totale opbrengst f. 4029,75

AT051c028          1855                                     akte 3189

Hypotheek huis in. Familie Smeeding, klompenmaker wonende te Hoevelaken

AT051c028          1855, 13 April,                  akte 3197

Hypotheek Jan Kok, geldlener en Cornelis Huberts, geldschieter van f. 100,– onderpand een huis en grond genaamd Droevendaal, kadastraal sectie E nummer 935, 936, huis en erf, groot 11 roeden, 20 ellen Hoogland

AT051c028          1855, 16 April,                  akte 3198

Cornelia Smit, , Reijer van Keulen, gehuwd met Mijntje Smit, Helmus Bakker, gehuwd met Dirkje Smit

Helmus Bakker, gehuwd met Dirkje Smit, kinderen van Jan Cornelissen Smit te Hamersveld en Jannetje Ruitenbeek, boedelscheiding vastgoed in de hofstede de Busaert, kadastraal sectie E nummer 294, 307, 308, 309 t/m 315, 315 bis ( 312ᵃ, 312ᵇ) en 324, groot 3 bunder, 58 roeden, 60 ellen. Jan Cornelissen Smit te Hamersveld den eigendom verkregen bij akte van koop op 29-9-1801 voor de president en leden van het gemeentebestuur van Leusden gepasseerd, belast met diversen schulden. Toedeling aan Cornelia Smit en Cornelis van Asch, de daghuurderswoning, kadastraal sectie E nummers  312ᵃ, 312ᵇ en 324 met het recht van een kruip of looppad langs de westzijde van bovengemelde kadasternummer 312 op last van f. 1500,– aan Reijer van Keulen en een perceel land genaamd de Botterkamp gelegen aan de weg sectie E nummer 294, groot 1 bunder, 18 roeden, 50 ellen, berekend op f. 1200,–. Aan Helmus Bakker de hofstede de  Busaert kadastraal sectie E nummer  307,  t/m 315, groot 2 bunder, 71 roeden, 50 ellen, en moet gedogen het kruip of looppad langs de westzijde over het voornoemde nummer 312 t.b.v Cornelia Smit, weduwe Cornelis van Asch. Voor de waarde van f. 2000,–

AT051c028          1855, 21 April,                  akte 3199

Betreffende huis op de Ham Hoogland

AT051c028          1855, 29 Mei,                    akte 3212

Hypotheek Helmus Bakker, geldlener, Teunis Lagemaat, geldschieter van f. 1300,–, onderpand de Busaert Hamersveld

AT051c028          1855, 29 Mei,                    akte 3212

Hypotheek Cornelia Smit, weduwe Cornelis van Asch geldlener, Gerard Denker, geldschieter van

f. 300,–, onderpand huis aan de steeg van mevrouw Hardenbroek, sectie E nummer 312ᵃ, tuin, 312ᵇ huis, groot 70 roeden, 60 ellen

AT051c028          1855,                                    akte 3216

Hypotheek onderpand huizen Hoogland

AT051c029          1855, 11 juli,                     akte 3231

De familie van Laar verkoopt publiekelijk ten huize van Jacobus van Nimwegen, tapper en winkelier te Hamersveld te velde staande rogge op Groot Moorst Hamersveld, Woudenberg

AT051c029          1855,                                    akte 3251

Betreffende huis aan de Heisteeg kadastraal sectie D nummer 644 en 645, familie van den Heuvel ( zie ook 3256 hypotheekakte) Hoogland

AT051c029          1855,                                    akte 3256

Testament Peter van den Heuvel, landbouwer en daghuurder, wonende op de Broodheuvel, getrouwd met Dirkje Kobussen van Putten Hoogland

AT051c029          1855,                                    akte 3269

Verkoop Tiendrecht van de Fornhezer of Bergtiend, kadastraal sectie D nummer 242, 243 door Peter van de Burg, tolgaarder te Soest aan Cornelis Prins, broodbakker te Amersfoort

AT051c029          1855,                                    akte 3271

Hypotheek Hermanus van de Heiden, onderpand huis aan de Brand Hoogland

AT052c029          1855, 16 November,      akte 3286

Testament Jan van Laar, wonende op Groot Moorst, gehuwd met Rijkje van Eijden Hamersveld, Woudenberg

AT051c029          1855, 21 November,      akte 3289

Verkoop van Roerend goed, haver en vee, koorn enz op de hofstede Het Spul t.b.v. Reijer Pothoven,

Adjudant onderofficier bij de vesting atelerie te Delft, Cornelis Pothoven, landbouwer in Leusden, Jan Pothoven, timmerman te Leusden, allen kinderen van en erfgemanen van Willem Pothoven en Gijsbertha Bolderdijk, gewoond en overleden te Leusden opbrengst f. 1257,45

AT051c029          1855, 7 December,         akte 3296

Openbare veiling van een perceel land genaamd Koudhoorn Leusden

AT051c030          1856, 30 Januari,             akte 3331

Heintje van Westerlaak, eerst gehuwd geweest met Gijsbertus van de Hoven, thans weduwe van Teunis van Dijk, wonende op de hofstede de Bieshaar te Hoogland. zij benoemd als voogd Cornelis van Dijk

AT051c030          1856, 16 Februari,          akte 3337

Inventarisatie Heintje van Westerlaak, eerst gehuwd geweest met Gijsbertus van de Hoven, thans weduwe van Teunis van Dijk, wonende op de hofstede de Bieshaar te Hoogland. mede erfgenaam haar overleden dochter Grietje van Dijk, kind , Arie van Dijk, uit het 1e huwelijk Hendricus en Neeltje en Gijsbertus van den Hoven

AT051c031          1856, 2 Juni,                      akte 3376

Scheiding en verdeling Reijer Pothoven adjudant onderofficier ter eenre en Cornelis Pothoven, landbouwer ter 2de en Jan Pothoven, timmerman, ten 3e , kinderen van Willem Pothoven en Gijsbertha Bolderdijk, overleden in Leusden. De eerstgenoemde 9 -7-1855 en de laatste in de jare 1823. De gehele boedel gewaardeerd op f. 8751,–. Comparante 1 in contant f. 2917,–

Comparante 2 in contante f. 22917, comparante 3 de hofstede Het Spul gewaardeerd op f. 5000,–

AT051c031          1856, 6 Juni,                      akte 3380

Hendrik van Laar, landbouwer, leent f. 6000,– van Matthijs Lagerweij, Hendrikszoon, burgemeester, te Woudenberg, onderpand de hofstede Rumelaar, groot 15 bunder, 47 roeden, 20 ellen

AT051c031          1856, 13 Juni,                   akte 3381

Cornelis Pothoven leent van zijn broer Reijer Pothoven f. 2000,–, onderpand de hofstede ’t Spul te Hoogland, Leusden

AT051c031          1856, 13 Juni,                   akte 3389

Inventarisatie t.b.v Henrikus Ebbenhorst, landbouwer, wonende op de hofstede Lauwerenburg te Hoogland en zijn vrouw Maria Schouten is overleden 29-3-1856 (haar testament dato 23 -6- 1839 t.o.s. van notaris H.W. van Werkhoven) één dochter Reijntje ( Rijkje) 14-4-1856 , Maria , 19-2-1849 en zoon Hendrik 12-5-1847 is ook overleden, er zijn nog minderjarige kinderen met name Geertruida, Maria, Evertje ( Everarda Maria), Gerritje ( Grietje), Hendrik, Antje, Klaas uit zijn huwelijk met Maria Schouten

AT051c031          1856, 1 Augustus,           akte 3406

Publieke verkoop van de hofstede De Hilhorst gelegen op de Koedijk onder de gemeente Amersfoort, kadastraal sectie A nummer 1 t/m 9, 9ᵇ t/m 14,  onder Stoutenburg kadastraal sectie A 108 t/m 136, tesamen groot 39 bunder, 40 roeden, 98 ellen. Komt uit de nalatenschap van den Hoogedelen heer Lambertus Joseph George, gewoond en overleden te Utrecht den 12-1-1852, de kinderen en schoonkinderen veilen het erf in de Vergulde Zwaan in Amersfoort. Inzetter Willem Tolboom

 op f. 19000,– inzetgeld f. 50,–, verhoogd door Klaas Wijntjes, meester timmerman, wonende in Stoutenburg met f. 10,–. Toegewezen aan Kl;aas Wijntjes t. b. v. en als lasthebber van vrouwe Sussana Christina Luden, weduwe Anthonie Luden, Amsterdam

AT051c031          1856, 3 Oktober,             akte 3428

Alexander Bombach, wonende te Utrecht verkoopt aan Fransiscus van Vliet een huis en schuurtje, mitsgaders het erfpachtrecht van de grond met bouw en weiland, gelegen in Achterveld, kadastraal sectie B nummers 635, 662 en 663, groot 3 bunder, 53 roeden, 20 ellen

AT051c031          1856, 31 Oktober,                          akte 3440

Jan Meesen, boerenknecht, wonende in Duist, verkoopt aan Gerrit Gerritsen het erf de Vierakkers, bestaande uit huis, schuur, berg en land, kadastraal sectie D nummers 157, 161, groot 1 bunder, 57 roeden, 40 ellen, eigendom verkregen als erfgenaam voor ¼ gedeelte van zijn ouders Evert Meesen en Neeltje Gijsbertse overleden in Hoogland, gekocht, zie notaris Vlieck, 10-10-1818, en verklarende de koper aan wie de overige gedeelte toebehoren daarmede genoegen te nemen. Koopsom f. 425,–

AT051c031          1856, 11 November,      akte 3442

Hendrik Fijnenberg, te Amersfoort verkoopt aan Nicolaas Wolfswinkel, landbouwer, een perceel bouwland genaamd Het Steenen Kruis gelegen in Amersfoort aan de Lagerweg kadastraal sectie A nummer 589, groot 88 roeden ééne zijde belend de koper. Eigendom verkregen als enige erfgenaam van Agnes van de Vlasakker op 12-4-1841 overleden , gepasseerd t.o.s. van notaris de Louter. Zij heeft den eigendom verkregen met haar broers Wouter en Cornelis van de Vlasakker bij transport

10-9-1808 voor de schepenen van Amersfoort. Koopsom f. 1400,–

AT051c031          1856, 28 November,      akte 3451

Betreffende grond op Voskuilen gemeente Leusden, kadastraal sectie H nummers 173, 174, 184 t/m 187 en 219, groot 5 bunder, 91 roeden

AT051c031          1856, 27 December,       akte 3456

Erfhuis, paarden en vee enz, op de hofstede De Ruif onder Stoutenburg t.b.v. Geurt van Ruitenbeek, landbouwer te Soest, Martje van Ruitenbeek, huisvrouw van Goosen Steenkamp te Barneveld en Hendrik van Ruitenbeek, landbouwer in Stoutenburg, opbrengst f. 4.883,50

AT051c032          1857, 1 Januari,               akte 3466

Testament Evertje de Bruin, wonende bij haar moeder op ’t erf Droffelaar onder Leusden ( Dirkje van Nimmerdor, weduwe van Jacob Aartse de Bruin)

AT051c032          1857, 2 Januari,               akte 3467

De Hoogwelgeborene heer Jan François Leonard Coenen, controleur der belastingen te Amersfoort, verkoopt aan de Weledelgestrenge heer meester Cornelis Johannes Kien Eltzman, advocaat te Utrecht, 1. Een hofstede Het Schram of Egdom, gelegen in Stoutenburg, strekkende van de linie tot het erf De Horst, kadastraal sectie C nummers 77 t/m 97, 104 t/m 118, 158, 657, 658, groot 45 bunder, 35 roeden, 29 ellen, welk perceel voor de helft dragen moet de kosten van onderhoud aan de Schammerbrug, liggende over de Flierbeek, dienende tot ener uitweg door deze hofstede. Onder uitzondering van nummer 158, verhuurd aan Wulfert van de Tweel tot 22-2-1861, aan wiens toebehoort het schapenhok door hem gebouwd op het land genaamd Nieuwenhorst, eigendomsbewijs bij openbare veiling 27-5-1846 t.o.s. van notaris H.W. van Werkhoven.

2. Het goed de Driftakker, bestaande uit een optrek en een daghuurderswoning, weiland, bos en lanen, liggende tussen de linie en de Modderbeek, kadastraal sectie C onder Stoutenburg en sectie B onder Amersfoort, groot 15 bunder, 34 roeden, 87 ellen onder Stoutenburg, 12 roeden weiland onder Amersfoort verhuurd aan Wulfert van de Tweel en diverse andere personen. De daghuurderswoning aan Wouter van de Bunt. Koopsom f. 44000,–

AT051c032          1857, 3 Januari,               akte 3468

Houtverkoping op Hoogland op de hofstede De Wetering

AT051c032          1857, 6 Januari,               akte 3469

Houtverkoping op de Bosserdijk op Schothorst Hoogland

AT051c032          1857, Februari ,               akte 3494

Openbare verkoping van de molen aan de Ham, genaamd De Vriendschap Hoogland

AT051c032          1857, 25 Februari,          akte 3496

Koper van de molen aan de Ham, genaamd De Vriendschap Hoogland, Klaas Wijntjes, wonende in Stoutenburg voor Jacob Jan Hartman, landbouwer op Hoogland

AT051c032          1857, 25 Februari ,         akte 3505

Testament Jannetje Jansen ook genaamd Jannetje Peterse, weduwe Arie Schimmel, wonende ten huize van Cornelis Pothoven op de hofstede ’t Spul Hamersveld

AT051c032          1857, 8 April,                    akte 3516

Testament Willem Velthuizen, wonende bij zijn moeder Maria van Ginkel, weduwe van Jan Velthuizen op het erf de Oude Bieshaar Leusden overladen 9-4-1857 te Leusden

AT051c032          1857, 8 April,                    akte 3517

Onderpand hypotheek huis ( zie ook 3516, 3518, 3575) Hoogland

AT051c032          1857, 8 April,                    akte 3518

Volmacht gegeven door Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuizen, landbouwster, Jorden Velthuizen, landbouwer beide in Leusden en Gerrit Velthuizen, op Hendrik Velthuizen te Woudenberg

AT051c032          1857, 22 April,                  akte 3523

Testament Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuizen, wonende op De Oude Bieshaar. Zij bemaakt aan haar zoon Gerrit Velthuizen het recht en de keuze om over te nemen de hofstede De Oude Bieshaar aangekocht tijdens hun huwelijk door haar overleden man, tegen de som van f. 12000,–

Aan Jorden Velthuizen het recht en keur het Grifthuisje door haar is aangekocht voor f, 2(5)00,–

Leusden

AT051c032          1857, 1 Mei,                      akte 3531

Hypotheek Brand Brandsen en Geertje van de Burgwal, echtlieden, wonende op de Broodheuvel te Hoogland

AT051c032          1857, 1 Mei,                      akte 3532

Hypotheek huis in Hoogland

AT051c032          1857, 1 Mei,                      akte 3536

Hypotheek huis in Hooglanderveen

AT051c032          1857, 1 Mei,                      akte 3537, 3539

Inventarisatie t.b.v. Dina Brundel, weduwe Cornelis Geurtse van Westerlaak, overleden 19-2-1857 Hoogland

AT051c032          1857, 8 Mei,                      akte 3539

Verkoop 2 huizen, Maria Cornelisse Voskuilen, Weduwe Jan Maasen Winsenburg aan Maas Winsenburg Hoogland

AT051c032          1857, 21 Mei,                    akte 3548

Testament Maria Hamersveld, getrouwd met Gerrit Schouten, landbouwer op de hofstede Welgelegen aan de Randerbroekweg Amersfoort

AT051c032          1857, 21 Mei,                    akte 3549

Scheiding hofstede de Ruif Stoutenburg

AT051c032          1857, 21 Mei,                    akte 3568

Verkoop hofstede Klein Daatselaar Stoutenburg

AT051c033          1857, 2 Juli,                       akte 3575

Herroeping testament Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuizen. . Zij bemaakt aan haar zoon Gerrit Velthuizen het recht om over te nemen de hofstede De Oude Bieshaar voor f. 8500,– aangekocht tijdens hun huwelijk door haar overleden man, tegen de som van f. 12000,–. Het recht om voor f.4000,– over te nemen de zogenaamde Zuiderwindlanden.

Aan Jorden Velthuizen het recht en keur het Grifthuisje door haar is aangekocht voor f, 2(5)00,–

Leusden; zullende het huis door brand vernield, ten koste van mijne nalatenschap moeten worden herbouwd indien dit bij mijn leven niet heeft plaats gehad.

AT051c033          1857, 2 Juli,        akte 3576

Huurcontract Maria van Ginkel aan haar zoon Gerrit Velthuizen de hofstede De Oude Bieshaar voor 12 jaren voor f. 260,–. De tienden gaande uit ruim 7 bunders land gelegen over De Grift bij de hofstede behorende voor f. 80,– jaarlijks Leusden

AT051c033          1857,                    akte 3578

Hypotheek Eefje ?? in Hoogland

AT051c033          1857, 7 Juli, akte 3581

Jan Hartman, molenaar op Hoogland veilt rogge te velde op de hofstede De Wolfshaar voor f. 440,– Hoogland

AT051c033          1857, 14 Juli, akte 3584

Hypotheek Aalbert Meerveld leent f. 4000,– van Arnout de Beaufort, ridder in de willemsorde, onderpand de hofstede Klein Voskuilen gemeente Woudenberg kadastraal sectie A nummers 622 en 624 t/m 431, groot 8 bunder, 74 roeden, 80 ellen

AT051c033          1857,  Juli, akte 3585

Verkoop Malenporties vermelding kadastrale nummers Hoogland

AT051c033          1857,  Augustus, akte 3595

Verkoop gronden door Dina Brundel, weduwe Cornelis Geurtse van westerlaak en verdere familie Westerlaak Hoogland

AT051c033          1857,  15 Oktober, akte 3609

Testament, Wilsje Bouwman getrouwd met Izaak Herder, wonende op de hofstede De Pot Hoogland

AT051c033          1857,  10 November, akte 3623

Gijsbertje Aartsen Middelaar, weduwe Willem Roelen de Goede en Gerrit de Goede verkopen aan Arnoud Jan de Beaufort 2 woningen onder een dito varkenshok, tuin, bouw- en weiland, buurtschap Leusbroek genaamd Het Oudeland kadastraal sectie E nummer 575 t/m 582, groot 1 bunder, 26 roeden, 20 ellen. Aankomst eigendom Gijsbertje Aartse van Middelaar voor de ene helft en Gerrit de Goede de andere helft, Willem roele de Goede aangekomen blijkens akte van koop t.o.s. van notaris Jan van den Hengel 30-5-1824, koopsom f. 2200,–

AT051c033          1857,  18 December, akte 3639

Hypotheek Aart Berendse , rijksveldwachter leent van de heer Ernst Louise baron van Hardenbroek

f.500,–, onderpand 2 woningen onder 1 dak aan de Asschaterweg, kadastraal sectie F nummer 840 t/m 842, groot 12 roeden, 30 ellen. Een kant gebruikt door de debiteur en de andere kant verhuurd

Leusden

AT051c033          1857,  akte 3643

Verkoop daghuurderswoning van Anthonij Elskamp in Hoogland

AT051c033          1857, 22 December, akte 3644

Verkoop roerend goed, paarden, vee, hooi enz. door Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuizen op de Oude Bieshaar, opbrengst f. 3311,95

AT051c033          1857, 22 December, akte 3646

Erfhuis ten sterfhuis van Anthonij Elskamp ( zie ook 3643 Hoogland

AT051c034          1858, 15 Januari, akte 3656

Aankoop grond door meester Arnoud Jan de Beaufort, twee bossen genaamd Loeverijn en het

 ( Fokker)bos naast de Fokkerweg of spoor en bij het Appelweggetje tot aan het Zeisterspoor

AT051c034          1858, 15 Januari, akte 3659

Veiling van een erfje gelegen in de Vinkerbuurt van de Ham Hoogland

AT051c034          1858, 3 Februari, akte 3663

Boedelbeschrijving familie Dina Brundel, weduwe van Cornelis Geurtse van Westerlaak en verdere familie Hoogland

AT051c034          1858, 4 Februari, akte 3664

Hypotheek Geurt van Westerlaak gehuwd met Giepje van den Hoven, leent f. 1000,– van Johan Didericus van de Maath, onderpand wei- en hooiland in de polder de Hond Hoogland,

AT051c034          1858, 5 Februari, akte 3665

Hendrik Velthuizen, landbouwer op de Grote Riet geeft in eeuwigdurende erfpacht uit, in te gaan den 22 februari deses jaar aan en ten behoeve van Gijsbertus Steenbeek, daghuurder, wonende in Stoutenburg van een stuk Heiveld groot ongeveer 51 roeden, 6 ellen behorende tot de hofstede Groot Riet, gelegen ten noorden tegen het erf de Kleine Riet, ten zuiden de grond van de heer Asch van Wijk, ten westen de weg van Groot Zandbrink op de Kleine Riet en ten oosten tegen de weg van de comparant eigenaar. Makende dit perceel een gedeelte uit van kadastraal sectie G nummer 201. Door de comparant aangekomen bij publieke verkoping den 14-11-1849 te Barneveld t.o.s. van notaris Jan de Feijfer gehouden.

De erfpachter is verplicht op deze grond een huis te bouwen en de grond te ontginnen als tuin, bouw- en weiland te gebruiken erfpachtsom jaarlijks f. 28,–. Asschat

AT051c034          1858, 18 Maart, akte 3687

Maria Smit, weduwe van Simon Huurdeman, ten eene zijde en Teunis van Eijden ten andere zijde, comparante en eene zijde verkoopt aan de comparante andere zijde de hofstede Langebeek, bestaande in huis en schuur, wagenloods, bakhuis, twee bergen, tuin, bouw- en weilanden. Daarvan een gedeelte de Buret genaamd zijn bossen en opgaande bomen, gelegen in de buurtschap Hamersveld, strekkende van de weg tot de Linie, kadastraal sectie F nummer 234 t/m 248, 250, 259, 270, 277 bis, 278, 279, 280, 281, 365 t/m 374, 438 t/m 445, 866, 867 en 868, tesamen groot 20 bunder, 6 roeden, 70 ellen. Verder alzo onder de koop begrepen de bomen voor het verkochte op de hamersveldseweg staande ( volgens de titels der aankomst) voor zoverre die voor het stuk land De Pink genaamd, gelegen is, voor de helft bij dit stuk land makende bedoelde weg één gedeelte uit het perceel kadastraal sectie E nummer 700, mondeling verhuurd; het land De Busert aan onderschreven personen, voorts 1 bunder, 30 roeden aan Aart van Dijk en overigens aan Cornelis Horst. Alles zonder uitzondering van het houtgewas. De comparante heeft den eigendom verkregen alsmede erfgename van haar ouders Jan Pieter Smit en Reijertje Hendriksen bij akte van scheiding t.o.s. van notaris Jan van den Hengel te Hamersveld gemeente Leusden den 11-8-1829, geregistreerd 18-9-1829 . koopsom f. 9800,–. Inlegblad met verklaring en ondertekend door Teunis van Eijden , dat hij het gekocht heeft voor f. 9800,–

AT051c034          1858, 9 Juni, akte 3720

Inventarisatie van roerend goed op huize Heiligenberg i.v.m overlijden van vrouw Anna Maria Munter, douaniere van Ernest Louis van Hardenbroek van Lockhorst, overleden op haar landgoed de Heiligenberg op 15-5-1858. Uitgebreide informatie met namen. Totale inboedel f. 11.683.10

AT051c034          1858, akte 3731

Hypotheekakte vermeld onder Woudenberg de Kaneel, bestaande uit weiland, bos, laan en gracht of water

AT051c034          1858, akte 3734

Betreffende een huisje bij Oud Leusden, genoemde familie Wanner en Geijtenbeek, kadastraal sectie A nummers 124, 125, groot 17 roeden , 20eelen Leusden

AT051c034          1858, 23 Augustus, akte 3735

Hendrik Voskuilen, Dirkzoon, wonende in Hoogland op ‘t Heiveld, zijn testament gehuwd met Hendrika van Eijden

AT051c034          1858, 23 Augustus, akte 3737

De heer Rudolf Le Chavelier, koopman te Amsterdam verkoopt aan de heer Arnout Jan de Beaufort een boerenhofstede Wielerkamp ?? , strekkende van de straatweg tot aan de beek gelegen in Leusbroek, kadastraal sectie D nummers 408, 424 t/m 429, 523 t/m 525 en 527, groot 6 bunder, 61 roeden, 70 ellen, zijnde tiendplichtig, belend eene zijde de  heer Walcheren, de andere zijde de koper, verhuurd aan Godfried Velcker voor f. 150,– jaarlijks tot 22- 1859. Eigendom verkregen bij publieke verkoop op 4-2-1854 door notaris Jan de Louter, geregistreerd deel 95 nummer 39. Koopsom f. 5000,– Leusden

AT051c034          1858, 23 Augustus, akte 3738

Willem Hienekamp, bakker, gehuwd met Rijkje Bloemheuvel, verkoopt aan Arnoud Jan de Beaufort een huis, schuur en 2 hooibergen kadastraal sectie C nummer 6 en 7 bij Bavoort en een Kampenland aan de Maanweg ten dele genaamd Het Oudeland, gelegen tussen de Griftdijk en de Maansloot, ene zijde de heer koper en de deduwe Velthuizen, andere zijde Teunis Lagemaat en Neeltje Hienekamp, kadastraal sectie E nummer 583, 584, 587, 589, 594, 596 t/m 604, 705, 706 en 708, groot 7 bunders, 81 roeden, 70 ellen. Aankomst eigendom sectie E nummers 583 en 584 als erfgenaam van haar ouders Elbert Bloemendaal en Gijsbertje van de Weerd, overige bij publieke verkoop t.o.s van notaris Vliecks op 18-1-1817, ten tweede koop voor notaris Lodevicus Hondius op 15-9-1837, ten derde bij scheiding van de nalatenschap van Brand Hienenkamp en Marina van Beek op 12-2-1849 bij notaris Scheerenberg. Koopsom f. 10.000,– Leusden

AT051c034          1858, 8 September, akte 3744

Willem Schuiten, landbouwer in Stoutenburg en mejufrouw Maria Elisabeth Lucretia Schuiten, weduwe van Fransiscus Meddens, winkelierster in Amersfoort. Comparante verkoopt aan de comparant Willem Schuiten een boerenwoning met het huurecht van de grond tot aan de eerste mei 1875 met verlenging voor f. 200,– jaarlijks, groot 5 bunder, 10 roeden, 95 ellen, welke grond behoort aan Cornelis van Burgsteden. Alles gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B 461, 463, 473, 479, 480, 481, 483, 484, 631, 632 en 633. Willen Schuiten heeft daarop een boerenwoning op doen bouwen ( waarvan geen overschrijving heeft plaatsgevonden) het huurrecht blijkens

akte van 7-1-1852 . 2. 5 bunder, 38 roeden, 20 ellen grond met een tabakschuur mede aldaar kadastraal sectie B  353t/m 357 en 642, door de verkoper verkregen de schuur door stichting en de grond op 12-5-1853 bij notaris Scheerenberg. Koopsom f. 4000,–

AT051c034          1858, 13 Oktober, akte 3750

Inventarisatie t.b.v Geurt van Westerlaak, Corneliszoon i.v.m overlijden van zijn vrouw Heintje Botterblom ( minderjarige zoon Gerrit. Hoogland

AT051c034          1858, 25 Oktober, akte 3753
Antonij van Beek te Amersfoort verkoopt aan Gerrit Gerritsen, landbouwer op Vathorst wei- en hooiland in de polder de Duist Hoogland

AT051c034          1858, 8 November, akte 3760

Erfhuis op de hofstede Landlust van de Neerzeldertseweg door Jacob Kramer, landbouwer Hoogland

AT051c034          1858, 12 November, akte 3763

Cornelia Smit, weduwe Cornelis van Asch leent f. 1000,– van Jac. Van Gunster, onderpand een daghuurderswoning met tuin en grond gelegen in Hamersveld. Het huis aan de weg en het land aan de steeg toebehorende aan de heer Hardenbroek van Lockhorst, kadastraal sectie E nummer 312ᵃ en 312ᵇ en 324, groot 70 roeden, 60 ellen. Door haar bewoond en gebruikt, eigendom verkregen bij scheiding 16 april 1855 door notaris Scheerenberg

AT051c034          1858, 24 November, akte 3772

Verkoop van de afbraak van de Hamse Molen door Jan Hartman, molenaar Hoogland. opbrengst f. 559,35

AT051c035          1859, 6 Mei, akte 3840

Verkoop huis aan de Ham door familie van Maanen Hoogland

AT051c035          1859, 5 September, akte 3859

Reijer van de Hoef, landbouwer te Leusbroek leent f. 4000,– van meester Arnoud Jan de Beaufort, 1e hypotheek huis onderpand de hofstede de Hogesteeg gelegen in Hoogland, vroeger de Duist kadastraal sectie F nummer 31 t/m 39, 86 t/m90, 91 huis en schuur 92 t/m 97 en 326 tuin, groot 12 bunder, 66 roeden, 10 ellen. Door de debiteur in eigendom verkregen blijkens akte van proces- verbaal door notaris meester Johannes de Louter te Amersfoort den 13-5-1859. Leusden, Hoogland, Amersfoort, geregistreerd 15-6-1859 in deel 129 nummer 3

AT051c035          1859, 7 September, akte 3879

Johannes van Klooster, landbouwer, wonende op Sluisdijk stelt tot voogd aan, over zijn minderjarige kinderen in zijn beiden huwelijken verwekt, Petrus van Klooster, wonende op Schothorst en Willem Tolboom, wonende op Breevoort Hoogland

AT051c035          1859, 12 November, akte 3913

Gijsbertus ter Burg, straatwerker leent f. 600,– van A.J. de Beaufort, onderpand huis nummer 433ᵃ, woning door hem gebouwd en de grond verkregen van het Rijk. Leusden

AT051c035          1859, 24 November, akte 3916

Verkoop van gerooide stammen, liggende in het Davelaarse bos achter de hofstede de Mossel aan de Zwarteweg Hamersveld

AT051c036          1860, 13 Januari, akte 3934

Testament Rijk Velthuizen wonende op Buitenveld Hoogland

AT051c036          1860, 13 Januari, akte 3935

Testament Peter Velthuizen wonende op Buitenveld Hoogland

AT051c036          1860, 17 Januari, akte 3951

Jan Koller , daghuurder, wonende in de gemeente Stoutenbrug, verkoopt aan Teunis van Romen een daghuurderswoning met kamer annex ?? ( geen overschrijving plaatsgehad), gelegen in Stoutenburg nabij Achterveld, kadastraal sectie B nummer 656 met huurrecht aan de grond, bouwland en tuin, vroeger heide, groot 42 roeden, jaarlijks voor f. 15,– zoals hij verkoper het gehuurd heeft van Cornelis van den Burgsteden als eigenaar blijkens contract van 14-10-1853, geregistreerd deel 26 folio 26. Verkoper behoud het recht op de kamer zijn leven lang. Koopsom f. 400,– Leusden, Stoutenburg

AT051c036          1860, 2 Maart, akte 3956

Hypotheek Brand Brandsen en Geertje van den Burgwal, echtlieden, wonende op De Broodheuvel. Zij lenen f. 600,– van Johannes van Gunster, onderpand de hofstede sectie B nummer 436, 437, 748, 749, 821, 822, 823, 824, 855, groot 3 bunder, 85 roeden, 6 ellen te Hoogland

AT051c036          1860, 15 Maart, akte 3964

Verkoop roerend goed door Petronella Mulderij ??, wonende op Brinkhorst Achterveld

AT051c036          1860, 21 Maart, akte 3968

Boedelinventarisatie door Johannes van ;t Klooster, gehuwd geweest met Theodora Botterblom, overleden op 18-8-1859 op Sluisdijk te Hoogland, Anthonij van ’t Klooster, zoon

AT051c036          1860, 7 April, akte 3980

Testament Dirk Voskuilen, wonende op de Langenoord Hoogland

AT051c036          1860, 11 Mei, akte 3993

Hypotheek Jan aartsen Kraan, landbouwer, te Hoogland, leent f. 1400,– van Maria van Ginkel, weduwe Jan Velthuizen te Leusden, onderpand hofstede aan de Bik kadastraal sectie E, nummers 694 t/m 696 en 1036, groot 1 bunder, 62 roeden, 60 ellen

AT051c036          1860, 14 Mei, akte 3996

Hubertusvan Wee, landbouwer, leent f. 300,–, onderpand 2 woningen onder een dak met annex kamer aan de Ham kadastraal sectie E 843, 844 te Hoogland

AT051c037          1860, 12 Juni, akte 4004

Toontje van Hamersveld, gehuwd met Gerardus ten Oever, wonende te Amersfoort

Jannetje ( Johanna) van Hamersveld, gehuwd met Jacobus van Wijk, daghuurder

Teuntje en Geertje van Hamersveld, wonende op Stoutenburg verkopen aan Rut de Ruiter een daghuurderswoning in Hamersveld  kadastraal sectie F nummer 143, groot 56 ellen met huurrecht van de grond voor f. 14,– jaarlijks, onder nummer 141 en 142 als vermeld 143, gelegen aan de Hamersveldseweg, behorende aan Theodorus van den Hengel. De woning is gebouwd door de ouders van de verkopers Cornelis Cornelisse van Hamersveld en Hendrika Gerritse, haar 2de huwelijk. Koopsom f. 150,–

AT051c037          1860, 16 Juni , akte 4018

Maria Hak eerst gehuwd met Antonie Ducaat, nu getrouwd met Teunis Koekenberg, wonende in Amsterdam, verkoopt aan Hendrik Bakker, molenaar en landbouwer een arbeiderswoning met het huurrecht van het land voor f. 18,– jaarlijks, gelegen aan de Postweg op Snorrenhoef kadastraal sectie G nummer 344 t/m 349 en 349ᵇ, groot 1 bunder, 89 roeden, 30 ellen, behorende aan Maria van den Hengel, gehuwd met Peter Kuijer, huis kadastraal sectie G 348, door haar comparante verkoopster gebouwd in 1824. Koopsom f. 1275,–. Aankomst der titels niet bekend. Achterveld

AT051c037          1860, 3 Juli  akte 4021

Otto Langelaar, buiten beroep, wonende op Groot steenbeek, leent f.200,– van Hendrik Velthuizen, landbouwer op de Grote Riet ( geen onderpand)

AT051c037          1860, 3 Juli  akte 4027

Publieke verkoop ten huize van Maurits Zandbrink in de herberg De Ruiter door Fransiscus van Vliet, landbouwer te Stoutenburg van nabeschreven vastgoed, den eigendom verkregen op 3-10-1856 voor notaris Scheerenberg. Een hofstede aan de Eemelaarseweg bij Achterveld, kadastraal sectie B nummers 635, 662 en 663, groot 3 bunder, 53 roeden, 20 ellen. Eigenaar erfpacht de RK kerk te Achterveld a f. 60,– blijkens akte van 12-1-1855 voor notaris Scheerenberg. Toegewezen aan Gijsje Voorn, weduwe Jan Vreeswijk, wonende te Willeskop voor f. 1935, geregistreerd 56/178 te Amersfoort

AT051c037          1860, Augustus  akte 4031

Hypotheek huis op de Zeeuwseweg Hoogland

AT051c037          1860, 5 September  akte 4032

Publieke verkoop in De Ruiter door de gemachtigde van vrouw Maria Elisabeth Lucretia Schuiten,

weduwe van Fransiscus Meddens, winkelierster in Amersfoort, 1 een boerenwoning kadastraal sectie B nummer 632, huis met het huurrecht van f. 200,– van de daarbij gelegen grond. kadastraal sectie B , 480 t/m 483, 632 en gedeeltelijk 461, 463, 473, 479, 484, 631, 633 voor 5 bunder, 10 roeden, 95 ellen, tiendvrij, welke grond behoort aan Cornelis van Burgsteden. 2. Een perceel tabaksland, behoord hebbende tot de Kieftkamp tegen Klein Eemelaar, groot 63 roeden, kadastraal sectie B nummer 33 (5) 7. Verder genoemde percelen De Kromme Hoek, ’t Poldergat, alles toegewezen aan Jacob van Burgsteden voor f. 5345,–, geregistreerd deel 56/ 187. (Erfhuis roerend goed zie nummer 4046) Stoutenburg

AT051c037          1860, 6 September  akte 4034

Hypotheek door Jacob van de Burgwal, Teuniszoon, onderpand de hofstede Hoekveen, groot 5 bunder, 4 roeden, 30 ellen Hoogland

AT051c037          1860, 2 Oktober  akte 4041

Hypotheek Gradus van Esveld leent f. 18000,– van Arnoud Jan de Beaufort Achterveld

AT051c037          1860, 2 November  akte 4050

Jan Roeters, daghuurder, verkoopt aan Lambertus en Eldert de Bruin, landbouwers te Barneveld een daghuurderswoning door verkoper gebouwd ( niet geregistreerd in het kadaster), nog vrij van grondbelasting. Kadastraal sectie B 656 met huurrecht aan de grond van dien en bijgelegen bouwland, vroeger heidegrond, groot 42 roeden zijnde een gedeelte van  sectie B, nummer 630, jaarlijks voor f. 15,– tot en met 1878. Comparant verkregen van Cornelis van Burgsteden als eigenaar, contract van datum 2-9-1853 te Amersfoort, geregistreerd deel 26/17. Koopsom f. 400,–

Stoutenburg

AT051c037          1860, 6 November  akte 4052

Verkoop van vee, bouw- en melkgereedschappen ten huize en ten verzoeke van Hendrik Beijer, timmerman, wonende aan de Zwartesteeg op de Bruinkamp. Zijn vrouw Wilhelmina van Dillen overleden op 13-9-1859, nagelaten minderjarigen kinderen Willem Beijer, verdere deelgenoten, Hermanus, Daniël, Jan Beijer, timmerman, allen wonende in Leusden. Opbrengst f. 77,15

AT051c037          1860, 23 November  akte 4057

Testament Sophia Vaneveld, weduwe van Gerrit Hoogland, legateert aan haar zoon Cornelis Hoogland

AT051c037          1860, 26 November  akte 4058

Publieke verkoop roerend goed haver en vee op de hofstede Kouwenhoven te Hoogland uit de nalatenschap van Anthonie Hendrikse Voskuilen en Aaltje Botterblom echtlieden, gewoond hebbende op Kouwenhoven ( zij waren geen eigenaar) en aldaar overleden, nalatende Hendrik Voskuilen, Petrus van ’t Klooster, getrouwd met Heiltje Voskuilen, Jan van de Hoven, getrouwd met Grietje Voskuilen, Gijsbert van de Tweel, getrouwd met Gijsbertje Voskuilen en Antje Voskuilen. Opbrengst f. 4895,70. Ten verzoek van Hendrikus Voskuilen te Hoogland

AT051c037          1860, 24 December, akte 4065

Publieke verhuring door Cornelis Vreeswijk, landbouwer in Willeskop als gemachtigde van Gijsje Voorn, weduwe Jan Vreeswijk, van een boerenhofstede, groot 1 bunder, 40 roeden, gelegen te Achterveld bij Klein Emelaar aan de Doodeweg, thans gebruikt bij Fransiscus van Vliet. Verder 3 percelen bouwland alles aaneen gelegen. In de huur toegewezen aan Willem van de Hoef, Reijerzoon, tapper, wonende in Stoutenburg voor f. 98,–. ( zie ook nummer 4168)

AT051c038          1861, 15 Februari, akte 4092

Jan Pommer Johanneszoon leent f. 300,–, onderpand huis kadastraal sectie D nummer 429, 430, 676, 711 en 712 Hoogland

AT051c038          1861, 22 Februari, akte 4098

Testament Reijer Pothoven, landbouwer, wonende op de hofstede Munnikhoven Hamersveld, legateerd aan zijn 4 kinderen Willem, Hasina, Neeltje en Evertje Pothoven, de hofstede mits ongehuwd ten mijne sterfdagen, mits daarvoor in deling te brengen eene som van f. 12000,– binnen een jaar na mijn overlijden. Reijer is overleden op 14-11-1865

AT051c038          1861, 5 Maart, akte 4102

Verkoop hofstede kadastraal sectie B nummers 426 t/m 435 te Hoogland, groot 3 bunder, 71 roeden, gelegen voor in het veen aan de Veenseweg, strekkende tegen de Laak aan de eene zijde Brand Brandsen en Peter van de Heuvel, de andere zijde Teunis van (Zuilen). Koper Dirk Voskuilen, landbouwer op Hoogland voor de som van f. 2750,–. Verkoper Klaas Kaats als voogd van zijn minderjarige kinderen Antje, met zijn huisvrouw Antje Boon

AT051c038          1861, 6 Maart, akte 4104, 4105

Testament Lambertus Wesseling, metselaar, gehuwd met Christina Sandbrink te Stoutenburg

AT051c038          1861, 7 Maart, akte 4108

Huurcontract door Evert Barten Smink van een huis kadastraal sectie E nummers 667, 668 op de Rik in Hoogland

AT051c038          1861, 28 Maart, akte 4122

Testament Willem van Beek, Johanneszoon, wonende op de hofstede Dorrestein Amersfoort, gehuwd met Trijntje de Kruif

AT051c038          1861, 2 April, akte 4130

Testament Geertruij van Wilgenburg, zonder beroep, wonende in op de Nieuwe Brand Hoogland

AT051c038          1861, 11 April, akte 4131

Boedeltaxatie t.b.v. Steventje Botterblom, weduwe van Gerrit Voorburg, landbouwster in Zevenhuizen, en voogdesse van Willem, Aaltje, Gijsbert, Grietje, Cornelis en Jacob Voorburg te Hoogland

AT051c038          1861, 25 Mei, akte 4148

Boedeltaxatie t.b.v. Heiltje van Hamersveld, weduwe van Jan Huijk, landbouwster en voogdesse van Antonius, Cornelis en Bart van Huijk Hoogland

AT051c038          1861, 7 Juni, akte 4152

Hypotheek Dirk Voskuilen, landbouwer op de Langenoord leent f. 2000,– van Maria van Ginkel, wonende te L:eusden, weduwe van Jan Veldhuizen op de Bieshaar, onderpand een boerenhofstede gelegen aan de Veenweg kadastraal sectie B, nummers 426 t/m 435 ( zie veiling op 5-3- 1861 nummer 4102)

AT051c039          1861, 7 Juni, akte 4153

Hypotheek Matthijs Middelaar, landbouwer leent f. 800,– van Steven Veldhuizen, onderpand een boerenhofstede van ouds genaamd Het Graafschap, gelegen op de Bik te Hoogland, kadastraal sectie E nummers 492 t/m 498 en 675 t/m 679, groot 6  bunder, 16 roeden, 90 ellen. Is reeds bezward met f. 3000,–

AT051c039          1861, 14 Juni, akte 4155

Huwelijkse voorwaarden Hermanus van Bekkum, schaapherder en Heiltje van Hamersveld, weduwe Jan Huijk Hoogland

AT051c039          1861, 24 Juni, akte 4161

Verkoop van 7 per rogge op de hofstede de Bantuin, staande voor het huis en op de Gtote Hoek over de weg tegen de Linie, gehouden ten huize van Jacobus van Nimwegen op donderdag 27-6-1861 aan de Zwartesteeg , t.b.v. Jan van den Boom en mejuffrouw Maria Elisabeth Lucretia Schuiten, weduwe van Fransiscus van Meddens, winkelierster in Amersfoort. Opbrengst f. 585,–

AT051c039          1861, 16 Juli, akte 4168

Erfhuis t.b.v Fransiscus van Vliet op een boerderijtje ( zie nummer 4065, opbrengst f. 259,95 Achterveld

AT051c039          1861, 20 Juli, akte 4172

Verkoop van tiendgewassen op Bosserdijk en de Grote Zelderttienden in Hoogland door de heer Everard van Weede van Dijkveld Hoogland

AT051c039          1861, 26 Augustus, akte 4180

Lambertus Hartman, tapper en karman te Amersfoort leent f. 1500,–, onderpand huis, schuur, 2 bergen met grond, groot 1 bunder, 62 roeden, 60 ellen, gelegen in de Kletersteeg nabij de Ham. Kadastraal sectie E nummers 694 t/m 696 en 1036, eigendom verkregen bij publieke

verkoop den 3e -1-1801 bij notaris D. Scheerenberg

AT051c039          1861, 6 September, akte 4184

Hypotheek Cornelis Pothoven leent f. 4000,– van Arnout Jan de Beaufort, ridder in de willemsorde, wonende op de Treek, onderpand de hofstede ’t Spul kadastraal sectie E nummers 297 t/m 299, 304, 305, 725 t/m 727, groot 4 bunder, 31 roeden, 20 ellen op Hamersveld. Eigendom bij scheiding 2-6-1856 bij notaris Scheerenberg

AT051c039          1861, 19 September, akte 4190

Publieke verkoop afbraak afkomstig van de Grote Koppelpoortbrug Amersfoort. Opbrengst f, 202,70

AT051c039          1861, 9 Oktober, akte 4202

Boedelscheiding wegens overlijden van Maria van Ginkel 22-8-1861, weduwe Jan Velthuizen, overleden 24-2-1841 op de Oude Bieshaar. Toebedeeld aan Gerrit Velthuizen de hofstede de Oude Bieshaar kadastraal sectie E nummers 201 t/m 208, sectie D nummers 522 t/m 525, groot 18 bunder, 63 roeden, 90 ellen, aan Jorden Velthuizen ,het Grifthuisje, sectie E nummer 554, 557 t/m 561 (560 bis), 565, 574, 736 t/m 740, groot 3 bunder, 23 roeden, 14 ellen. Kinderen vernoemd. Leusden

AT051c039          1861, 10 Oktober, akte 4203

Publieke verkoop van een huis genaamd Het Leemhuis of Het Bosch gelegen nabij de Ham Hoogland

( zie ook akte 4255)

AT051c039          1861, 18 Oktober, akte 4206

Verkoop huis aan de Ham op Hoogland

AT051c039          1861, 4 November, akte 4212

Erfhuis t.b.v Klaas Kaats, wonende in het Veen Hoogland. opbrengst f. 884,40

AT051c039          1861, 4 November, akte 4213

Publieke verkoop roerend goed t.b.v Kors Rossenberg, landbouwer, wonende op Snorrenhoef op hofstede Duurkoop, opbrengst f. 503,40. Leusden

AT051c039          1861, 7 November, akte 4214

Verhuur door de heer Hendrik Daniël Hooft op Geeresteijn van landerijen Woudenberg

AT051c039          1861, 8 November, akte 4215

Gijsbert van den Berg, timmerman verkoopt aan Daniël van der Kooij, Andrieszoon een huis ten noorden van de Veenweg, kadastraal sectie B nummer 903 en 904, groot 45 roeden, 30 ellen, koopsom f. 750,– Hoogland

AT051c039          1861, 8 November, akte 4219

Hypotheek Hendrik Bakker, molenaar en Grietje Prins echtlieden lenen f. 1900,– van Arnoud Jan de Beaufort wonende op de Treek, onderpand de Zandbrinkermolen met de daarbij behorende woning, voorlaatst de molenaarswoning, schuur, berg en tuin, gelegen aan beide zijde van de weg, buurtschap Snorrenhoef, kadastraal sectie G nummers 271, 459 t/m 461 en 892 en 893, groot 25 roeden, 80 ellen. 2. Een erfje genaamd Het Hoendersnest, gelegen bij Hardeveld, buurtschap Snorrenhoef. Kadastraal sectie G 311 t/m 321, groot 2 bunder, 94 roeden, 40 ellen, thans verhuurd aan Hendrik van de Broek zijnde erfpachtplichtig ten bedrage van f. 25,– jaarlijks t.b.v de negentiende Vicarie

1e perceel eigendom verkregen uit de nalatenschap van Aalt Prins en Hendrikje Veenhuizen.

2e perceel ’t Hoendersnest aangekocht den 19-2 1838 t.o.s notaris Jan van den Hengel. Achterveld en Leusden

AT051c039          1861, 22 November, akte 4230

Verkoop huis en grond Hoogland

AT051c039          1861, 5 December, akte 4237

Kasper de Wit, landbouwer, wonende op het Pannehuis Hoogland, benoemd tot voogd als zijn kinderen bij zijn overlijden nog minderjarig zijn, Wouter de Wit, winkelier te Amersfoort

AT051c040          1862, 7 Januari, akte 4250

Publieke veiling roerend goed, paarden en vee, koorn, deel bouw- en melkgereedschappen op Groot Steenbeek t.b.v Rijk van de Munt, landbouwer in Achterveld cum suis, Cornelis van de  Munt, Abraham Overvest, gehuwd met Antje van de Munt, buiten beroep, wonende allen op de hofstede Groot Steenbeek. Opbrengst f. 2584,35

AT051c040          1862, 11 Januari, akte 4251

Lambertus Wesseling, landbouwer te Stoutenburg leent f. 700,– van Petrus van ’t Klooster, landbouwer te Holland, onderpand een huis, schuur en grond en het eeuwig durende erfpachtrecht aan de grond ,gelegen aan de Eemelaarseweg kadastraal sectie B 572 en 573, groot 56 roeden, 60 ellen, behorende de grond aan de R.K. armen te Achterveld in huur gebruikt door Berend Kraak voor f. 90,– jaarlijks. De debiteur heeft de gebouwen doen strekken. Grond verkregen blijkens akte van erfpacht onder de hand getekend te Stoutenburg 27-12-1861, geregistreerd deel 30/137

AT051c040          1862, 13 Januari, akte 4255

Hubertus van Wee leent f. 700,–, onderpand een huis Het Leemhuis of Het Bosch Hoogland ( zie ook nummer 4203)

AT051c040          1862, 14 Februari, akte 4256

Publieke veiling roerend goed, bestaande uit paarden, vee, koorn, bouw, deel en melkgereedschappen op Klein Brinkensteijn t.b.v. Abraham Overvest, Gerrit en Wouter Overvest, Cornelis van de Munt, gehuwd met Luitje Overvest. Opbrengst f. 1111,85 Achterveld

AT051c040          1862, 21 Februari, akte 4260

Publieke veiling roerend goed paarden, vee , koorn enz. door Maurits Sandbrink, tapper in de Ruiter, Maria Sandbrink, zonder beroep, Weijmpje Sandbrink, zonder beroep. Opbrengst f. 1330,40. Stoutenburg

AT051c040          1862,  akte 4263

Hypotheek, onderpand huis in hooglanderveen kadastraal sectie B nummer 953, 954, Hoogland

AT051c040          1862, ??i, akte 4267

Publieke verkoop van paarden,  vee , koorn enz op de hofstede Nieuw Schuttershoef gemeente Amersfoort t.b.v. Wouter Mastbroek, Leusden

AT051c040          1862, ??i, akte 4276

Publieke verkoop op Ekris van bouwland en bos gelegen in Wekerom Woudenberg

AT051c040          1862, 7 Maart, akte 4276

Boedelscheiding van de nalatenschap van Antonie Hendriksen Voskuilen en Aaltje Botterblom in leven echtlieden, overleden op Kouwenhoven (geen eigendom). Inboedel zijn alleen percelen land

AT051c040          1862, 10 Maart, akte 4284

Publieke verkoop van stokken bijen op de hofstede Buitenveld door Rijk en Peter Velthuizen Hoogland

AT051c040          1862, 16 Mei, akte 4299, 4300

Testament Maurits Sandbrink, overleden op 15-8-1873, Leusden, landbouwer, wonende op Duurkoop gemeente Leusden ( zie ook 4260) Leusden, Snorrenhoef, en Maria Sandbrink, overleden op 10-2-1881 Stoutenburg

AT051c040          1862, 16 Mei, akte 4302

Wouter van de Burgwal, landbouwer leent f.500,– van de weduwe Pieter Borden van den Bogaard, onderpand de hofstede De Duist, kadastraal sectie G nummer 33 t/m 38, 88 en 89, 95 t/m 101, groot 9 bunder, 74 roeden, 90 ellen, reeds bezwaard met f. 5000,– Conventioneel hypotheek Hoogland.

AT051c040          1862, 30 Juni, akte 4310

Publieke verkoop van koorn op Groot Steenbeek op Asschat, door Rijk, Cornelis van de Munt en Abraham Overvest Achterveld

AT051c040          1862, 1 Augustus, akte 4320

Hendrik van Laar, landbouwer leent f. 900,– van Jan van Dijk, onderwijzer te Houten, onderpand zijn hofstede Rumelaar, Woudenberg

AT051c040          1861, 3 Oktober, akte 4351

Hendrik van Laar, landbouwer leent f. 1600,– van Matthijs Lagerweij, Hendrikzoon, burgemeester in Woudenberg

AT051c040          1862, 11 November, akte 4361

Testament Kors Rossenberg, buiten beroep, wonende op Duurkoop, legateerd zijn nalatenschap aan Willem Geijtenbeek, gehuwd met Heintje Koller Leusden, Achterveld

AT051c040          1861, 13 November, akte 4362

Boedeltaxatie Hendrikus Eibergen i.v.m het overlijden van zijn vrouw Aaltje Breunisse. Ten 2de genoemd Peter Jansen Maassen van Kleinwee, gehuwd met Heintje ( Hendrika) Uppelschoten Hoogland

AT051c040          1862, 22 November, akte 4366

Verkoop van gronden op Oud Leusden op Het Zwarte Bergje, opgehouden Leusden

AT051c040          1862, 9 December, akte 4372

Publieke verkoop van huis, hofstede in Zevenhuizen te Hoogland kadastraal sectie F nummer 104 t/m 106, sectie G nummer 256 t/m 258 groot 3 bunder, 20 ellen. Een perceel wei-, hooi-, en bouwland, groot 4 bunder, 71 roeden, 60 ellen, gekocht door Jan van Valkengoed, landbouwer te Stoutenburg voor zijn moeder Jannetje Brandsen, weduwe van Cornelis van Valkengoed, wonende in Nijkerk. Koopsom f. 8000,–

AT051c040          1862, 10 December, akte 4373

Erfhuis door dezelfde familie, Hendrik Eibergen Hoogland. (zie ook 4362, 4372 )

AT051c040          1862, 16 December, akte 4373

Jan Mastelein van der Hoek, buiten beroep verkoopt aan Mietje Teunisse van de hoef, weduwe Peter de Ruiter een huis met annex kamerin het achterhuis, staande bij de school in Stoutenburg met recht van huur van de daarbij behorende grond ȧ f. 22,–jaarlijks t.b.v de heer Luden. Kadastraal sectie B nummers 595 t/m 597, door de comparant gekocht op 13 -2-1857 t.o.s. van notaris de Louter, geregistreerd deel 113/64. Koopsom f. 800,–

AT051c040          1862, 16 December, akte 4376

Publieke verkoop door Helmus Schoonderbeek van paarden, vee, hooi, koorn op de hofstede Brinkhorst. Opbrengst f. 2.847,– Asschat

AT051c041          1863, 2 Januari, akte 4383

Testament Cornelis Nimmerdor, bijenman, imker, te Stoutenburg, Ik maak aan mijn neef Jan van Nimmerdor, zoon van mijn broeder Geerlof Nimmerdor zijn klederen en zijn bijenstal, verder tot erfgenaam de beide zoons van mijn overleden broeder de nalatenschap moet blijven totdat de jongste minderjarige onder de beheer. Lambertus de Bruin, landbouwer te Barneveld.

AT051c041          1863, 17 Januari, akte 4392

Akte van machtiging door Bartha van Dijk, weduwe Johannes Huijskens, erfhuis (zie ook 4406,

14-2-1863)

AT051c041          1863, 9 Februari, akte 4404

Hendrik Markhof, landbouwer op de Hogesteeg te Hoogland geeft 1 bunder, 80 roeden, 40 ellen land in eeuwigdurende erfpacht aan Jan Bokkers, eigendom verkregen op 30-1-1849 bij D. Scheerenberg

AT051c041          1863, 17 Februari, akte 4407

Publieke verkoop van een huis, staande aan de Ham uit de nalatenschap van Bartha van Dijk, weduwe Johannes Huijskens. Grootvader Jan van den Hengel, smid te Hamersveld, gehuwd met Naatje Huijskens. Hoogland

AT051c041          1863, 20 Februari, akte 4408

Jannetje Brandsen, weduwe Cornelis van Valkengoed leent f. 4000,– van Arnoud jan de Beaufort ( zie koop nummer 4372, 9-12-1862) Hoogland, Nijkerk

AT051c041          1863, 20 Februari, akte 4415

Houtverkopning nabij de Vurige Wagen Amersfoort

AT051c041          1863, 27 Maart, akte 4425, 4426

Testament Antonie van Ginkel, wonende op het Beekhuisje in Leusden

En Gijsbertje Hienenkamp

AT051c041          1863, 27 Maart, akte 4428

Gerrit Broekhuizen, daghuurder leent f. 1000,– van Arnoud Jan de Beaufort, onderp[and 2 woningen in Leusbroek, kadastraal sectie D 528, weiland, 529, huis en erf, 530, huis, dito 2 woningen in Leusbroek, kadastraal sectie D nummers 558 t/m 561

AT051c041          1863, 28 April, akte 4440

Huwelijk Teunis Vonk, boerenknecht en Katharina Voorburg, weduwe Peter Wijntjes, landbouwster op de hofstede Birkwijk Amersfoort

AT051c041          1863, 28 April, akte 4440

Hendrik Markhof leent f. 400,– van Albertus Kilian, onderpand zijn hofstede De cHogesteeg in Hoogland, belend strekkende van de Laak tot de eigendom van Gerrit Tolboom, kadastraal sectie F nummer 47 t/m 66, groot 66 roeden, 48 ellen. De grond onder 47 t/m 49 in eeuwig durende erfpacht

Voor f. 50,– jaarlijks aan Jan Bokkers. Al bezwaard met f. 5000,–

AT051c041          1863, 10 Juni, akte 4453

Verkoop van percelen grond 1. Op Bik genaamd Kabeijen, 2. Het Smidsbos gelegen aan de Kletersteeg, 3. Een stuk bos genaamd Het Smidsbosch Hoogland

AT051c041          1863, 24 Juni, akte 4461

Johannes Huijskens, schoenmaker in Achterveld leent f. 400,– van Gijsbertha Gerlach, weduwe van Pieter Borden van de Bogaard, onderpand huis aan de Emelaarseweg, kadastraal sectie B nummer 710 t/m 712, groot 70 roeden, 10 ellen. Door hem bewoond en gebruikt

AT051c041          1863, 24 Juni, akte 4469

Vermelding van de hofstede de Lagemaath te Woudenberg, i.v.m. de familie Voskuilen, kadastraal sectie D nummer 32 t/m 44, 44ᵃ, 49, 53 en kadastraal sectie E nummer 410, 411, 440 t/m 444, groot 27 bunder, 67 roeden, 80 ellen

AT051c041          1863, 1 Augustus, akte 4477

Geurt Westerlaak leent f. 3000,– van Arnoud Jan de Beaufort , onderpand zijn hofstede genaamd Onstede, kadastraal sectie E nummer 100 t/m 104, 162 t/m 172, 971, 972, 174, 174ᵃ,, 550 t/m 558 en 1109, groot 23 bunder, 6.50 roeden, 10 ellen, door debiteur bewoond en gebruikt. Eigendom verkregen bij scheiding voor notaris Hondius op 22-5-1835, geregistreerd deel 61/31 Hoogland

AT051c041          1863, 12 Augustus, akte 4478

Publieke verkoop Seger van Klooster, tapper in de Kolkrijst, t.b.v in tegenwoordigheid van Geurt Hegman gaan publiekelijk verkopen vastgoed door de requarant verkregen bij publieke verkoop den 5-11-1836 t.o.s van notaris Van Werkhoven, geregistreerd deel 70/16 Hoogland ( zie oon 4507 op 2 nov 1863 Erfhuis), bestaande in een boerenhofstede, huis, bouw- , weilanden, gelegen in de polder Het Nieuwland aan de Nieuwlandseweg kadastraal sectie A nummers 32 t/m 34, 681, 682, groot 3 bunder, 72 roeden, 30 ellen, belend oostwaarts Van Valkenhoef, zuidwaarts de weg en de heer Lagerweij, noordwaarts de Molen, westwaarts Maas Jansen, grond belasting f. 13,88. Koper Dirk van Kleinwee voor f. 4010,–

AT051c041          1863, 16 Oktober, akte 4495

Akte van publieke verkoop in Amersfoort , o.a het huisje de Hel ??? gelegen in de Muurhuizen kadastraal sectie A 697 Amersfoort

AT051c041          1863, 17 Oktober, akte 4496

Testament Jacobus van Schaik, buiten beroep, wonende in Hamersveld

AT051c041          1863, 5 November, akte 4508

Erfhuis door Wouter Driesman, wonende aan de Zwarteweg Leusden

AT051c041          1863, 5 November, akte 4509

Nicolaas Schoonenberg, timmerman te Leusden verkoopt aan Cornelia Scherpenzeel, zonder beroep, wonende te Stoutenburg een huis annex kamer met grond genaamd Het Hoendersnest en Klein Zandbrink gelegen aan de Postweg, Leusden, Snorrenhoef, kadastraal sectie G nummer 354, 390, 390ᵃ en 390ᵇ, groot 61 roeden, 36 ellen, staande nummer 354. Echter abusievelijke ten name van Jan Maria Gulcher te Amsterdam. Zijnde mondeling verhuurd tot 1-11-1864, de kamer aan Willem van de Laak voor 25 cent per week en overige aan Jan van Burgsteden voor f. 46,– jaarlijks. Verkoper in eigendom verkregen van Johanna de Goede en anderen bij akte van 21-10-1834 voor notaris Hondius, geregistreerd deel 58/20 en sedert die tijd evenals zijn voorgangers in den eigendom het perceel nummer 354 in het openbaar ongestoord bezeten heeft

AT051c041          1863, 10 November, akte 4511

Publieke verkoop van roerend goed door de kinderen van de weduwe Dirk van Dummelen en Rietje Lockhorst, indertijd echtlieden, gewoond hebbende op de hofstede De Vier Akkers te Hoogland. opbrengst f. 913,60

AT051c041          1863, 13 November, akte 4512

Dirk van Kleinwee leent f. 2000,– van de spaarbank , mij van het Nat., onderpand zijn hofstede in het Nieuwland ( zie ook 4578 12-11-1864)

AT051c041          1863, 15 December, akte 4518

Publieke verkoop in de herberg De Rozeboom, staande aan de Rijkstraatweg in Hoogland door de familie Geijtenbeek van een huizinge met achterhuis, schuur, koornberg, bakhuis en gronden vanouds genaamd De Eng van den IJzeren Haard, gelegen aan de straatweg nabij Vinkenhoef, belend ene zijde aan de beek, ander zijde aan de Sandbrink, kadastraal sectie C nummer 56 en 57, groot 17 roeden, 20 ellen. Koper Arie Geijtenbeek, was reeds eigenaar van de helft. Koopsom f. 1100,– Hoogland

AT051c041          1863, 17 December, akte 4519

Erfhuis op de hofstede de Doornheg door familie Geitjenbeek Hoogland

AT051c041          1863, 30 December, akte 4521

Familie Boshuizen legateert een perceel land met huis aan de diaconie armen van Hoevelaken

AT051c041          1864, 22 April, akte 4593

Hypotheek Evert Boersen, landbouwer op Klein Moost leent f. 1500,– van Arnoud jan de Beaufort, onderpand de hofstede Klein Moost met de daghuurderswoning, gelegen aan de Moosterbeek onder Woudenberg, kadastraal sectie A nummers 595, 596, 598 t/m 604, 606 t/m 609, 620, 622, 623, 628, 634, 692, 694, 695, 697, 698, 700, 703, 705, 706, 724, 725, ter grote van 46 bunder, 35 roeden, 20 ellen Woudenberg , Achterveld

AT051c041          1864, 22 April, akte 4594

Hypotheek Dirk Botterblom, landbouwer, wonende op Zielhorst leent van Arnoud jan de Beaufort

f. 14000,–, onderpand de hofstede Bosserdijk kadastraal sectie D nummer 10 t/m 21, 752, 753, 754, 23 t/m 31, 40 en in sectie E 385, 386, 387. Een kamp weiland genaamd het Kleine Nieuwland, eigendom verkregen bij openbare veiling voor notaris De Louter op 15-1-1864

AT051c041          1864, 27 Mei, akte 4594

Testament Gerrit Veldhuizen( overleden 10-5-1906, en Sophia van de Lagemaat, overleden 10-11-1900 echtlieden, wonende op de Oude Bieshaar Leusden

AT051c041          1864, 8 Juni, akte 4612

Testament Aalt Bakker, overleden 29-10-1925, molenaar, Zandbrinkermolen, en Willemijntje van Altena, overleden 26-7-1919 echtlieden Leusden, Snorrenhoef

AT051c042          1864, 5 Juli, akte 4627

Jan Jansen Pommer leent f. 400,– van Petrus van Klooster, onderpand huis, kadastraal sectie D nummers 429, 430 Hoogland

AT051c042          1864, 8 Juli, akte 4630

Testament Dirk Botterblom, landbouwer op Zielhorst, algehele erfgenaam van zijn vrouw Maria van den Hoven en bij haar vooroverlijden hare kinderen uit haar huwelijk met Reijer van den Hoef. Hoogland

AT051c042          1864, September, akte 4649

Huisje aan het Leusderveld familie Pater en de Greef Leusden

AT051c042          1864, 26 September, akte 4650

Peter Ravensloot en Evertje Ravensloot verkopen aan Gerrit Gerritse van Altena een perceel bouw en weiland onder Amersfoort, uit de erfenis van Gerrit Jansen Ravensloot en Teuntje Blauwendraad, akte 3-8-1855 voor notaris De Louter, gedaan op de hofstede Nieuw Bieshaar, kadastraal sectie D, nummers 447, 448, 448bis, sectie E 541 t/m 552, 745 uitgezondert 545. Eigendom aangekomen uit de nalatenschap van Gerrit  Ravesloot en Teuntje Blouwendraad op 3-8-1855 voor notaris De Louter, geregistreerd deel 104/40

AT051c042          1864, 18 Oktober, akte 4661

Wulfert, Willem, Jaantje, gehuwd met Cornelis Kaas, Heintje Tolboom, wonende in Stoutenburg

Verkopen 4/5 gedeelte van de hofstede De Wetering aan Hendrik Tolboom ter andere zijde, wonende in Hoogland, deze hofstede is gelegen op Hoogland kadastraal sectie E nummers 232 t/m 248, 251, 254 t/m 259, 265, 266, 270, 519, 520 t/m 530, 933, 953 t/m 955, 1053 en 1054, groot 31 bunder, 80 roeden, 40 ellen waarvan de nummers 1053 en 1054 abusievelijk voorkomen t.n.v. Pieter van den Brink als eigenaar, welke grond hij van vroeger eigenaren de voorschreven hofstede in erfpacht heeft verkregen en er een huis heeft op gezet. Eigendom verkregen als kinderen van hun ouders Willem Tolboom en Martje van den Hoven bij akte van de 1/4-5- 1838 te Amersfoort voor notaris Van Werkhoven, geregistreerd deel 78/102. De andere zijnde bij publieke veiling 19-12-1840 bij notaris Van Werkhoven, geregistreerd deel 13/45. De laatste de 23-10-1846 voor notaris D. Scheerenberg, geregistreerd deel 49/19. Koopsom f. 18.400,–, geregistreerd  19-10-1864 deel 60/61

AT051c042          1864, 18 Oktober, akte 4662

Erfhuis door Maria Hoksbergen, wonende aan het Spijkerdijkje Hoogland, opbrengst f. 432,90

AT051c042          1864, 31 Oktober, akte 4668

Testament Albertus Hengeveld, landbouwer, wonende op Groot Achterveld. Hij bemaakt zijn nalatenschap aan zijn dochter Heiltje, Lambertha en zijn zoon Bernardus Hengeveld Achterveld

AT051c042          1864, 31 Oktober, akte 4668

De heer Broedelet , geneesheer te Leusden leent van Arnoud Jan de Beaufort f. 5000,– ȧ 4% , onderpand het herenhuis met anex stalling en grond gelegen aan de Heiligenbergenweg groot 16 roeden, 40 ellen. Hoevelaken

AT051c042          1864, 27 December, akte 4690

Publieke verkoop roerend goed door Hendrik Tolboom, wonende op de hofstede De Wetering uit de nalatenschap van Martje ( Maria) van den Hoven in leven weduwe van Willem Tolboom overleden in Hoogland. opbrengst f. 1618,62 . Hoogland

AT051c042          1864, 31 December, akte 4694

Testament Niesje Schoonderbeek, weduwe van Reinier van Eijden, wonende op de hofstede De Hilhorst op Stoutenburg, zij stelt tot voogd aan over haar dochter Aaltje van Eijden, indien zij mocht komen te overlijden voordat haar dochter meerderjarig is Gijsbertus van Eijden

AT051c043          1865, 13 Januari, akte 4694

Toedeling aan Gerrit Laseur het goed De Molshoop te Hoogland, bestaande uit 2 arbeiderswoningen met annex schuur, erve en grond, tabaksland, gelegen onder Amersfoort aan de Liendertseweg, kadastraal sectie A nummers 936, 937 en 938, groot 1 bunder, 25 roeden, 70 ellen, geschat op

f. 2800,–

AT051c043          1865, 7 Februari, akte 4706

Erfhuis op Zielhorst t.b.v Dirk Botterblom. Opbrengst f. 888,30. Hoogland

AT051c043          1865, 20 Februari, akte 4711

Erfhuis op Groot Stoutenburg t.b.v Jan Meiling, landbouwer. Opbrengst f. 4305,10

AT051c043          1865, 6 Maart, akte 4712

De gemachtigde van Willem Vreeswijk, landbouwer te Willeskop verkoopt aan Hermanus van de Koedijk een hofstede aan de Emelaarseweg op Hoogland . Achterveld

AT051c043          1865, 17 Maart, akte 4715

Tijmen en Jannetje Meiling lenen f. 8000,– van Arnoud Jan de Beaufort, onderpand hun hofstede Klein weerhorst bij Coelhorst Hoogland, kadastraal sectie E nummer 722, 729, 730, huis, 731, 732 t/m 736, groot 8 bunder, 22 roeden, 10 ellen en nog een perceel land daaraan gelegen

AT051c043          1865, 23 Maart, akte 4718

Rijk van de Grootveen, gehuwd met Alijda Kok lenen van de heer Kilian f. 300,–, onderpand hun hofstede De Koekkoek kadastraal sectie B nummers 195 t/m 197, 200 t/m 205ᵃ, gemeneweg, 203, huis 225 t/m 232, groot 9 bunder, 12 roeden, 51 ellen Hoogland. Eigendom bekomen aan de comparanten krachtens huwelijkscontract met haar eerste man Hendrik Kleinhoven 30-5-1853 voor notaris Van Werkhoven

AT051c043          1865, 30 Maart, akte 4720

Peter en Evertje Ravesloot bemaken grond aan de hervormde gemeente te Leusden

AT051c043          1865, 20 April, akte 4740

Hypotheek Hendrik Tolboom leent f. 1400,– van Arnoud Jan de Beaufort, onderpand zijn hofstede De Wetering gelegen op Hoogland kadastraal sectie E nummers 232 t/m 248, 251, 254 t/m 259, 265, 266, 270, 519, 520 t/m 530, 933, 953 t/m 955, groot 31 bunder, 70 roeden, 70 ellen. Van ieder nummer vermeld wat er op staat, wei-, bouw-, met nog een perceel in de polder De Haar. Eigendom bij akte van koop 18-10-1864 voor notaris D. Scheerenberg

AT051c043          1865, 30 April, akte 4762

Publieke veiling van de windkorenmolen De Vriendschap op Hoogland door Jan Hartman die den eigendom verkregen heeft bij openbare veiling op 25-2-1857 bij notaris D. Scheerenberg. Koper Willem Lagerweij voor f. 6.200,–

AT051c043          1865, 12 Juli, akte 4769

Dirk Botterblom verkoopt rogge te veld op de Zielhorst, vermeld dat hij woont op Bosserdijk op Hoogland. opbrengst f. 590,–

AT051c043          1865, 4 Augustus, akte 4776

Teunis Boersen, landbouwer leent van Arnoud Jan de Beaufort f. 2000,–, onderpand zijn hofstede gelegen tegenover het erf Klein Moost, kadastraal sectie A ?? te Woudenberg nummers 713, huis, groot 14 bunders, 3 roeden, 30 ellen. Door hen bewoond en aangekomen bij akte van scheiding op 31-3-1853 te Woudenberg getekend geregistreerd 25/79 te Amersfoort

AT051c043          1865, 20 Augustus, akte 4789

Teunis van de Lagemaat, landbouwer en Reinier Teunis Blom, onderwijzer te Leusden, betreft de schenking aan de hervormde gemeente van Leusden van Peter en Evertje Ravesloot

AT051c043          1865, 2 Oktober, akte 4803

Geurt Ruitenbeek wonende op De Ruif stelt zich borg voor Helmus Schoonderbeek mede landbouwer in Stoutenburg, in zijn betrekking als gemeenteontvanger te beloop voor f. 777,– alwaar de raad genoegen mee neemt

AT051c043          1865, 10 November, akte 4814

Verkoop van de boerenhofstede Het Triangeltje, gelegen aan de Ham op Hoogland. gekocht door Dirk van de Hoven, broodbakker voor f. 1510,–. Verkopers familie van Manen

AT051c043          1865, 25 November, akte 4819

Publieke verkoop door Reijer Bouwman , wonende op De Eisch Vlijt en Zeldenrust, gelegen op Zevenhuizen van vee en paarden, boekweit. Opbrengst 1582,35. Verkoper woont nu in Amersfoort, voordien op dit erf ( zie ook 4847, 23-1-1866)

AT051c043          1865, 15 December, akte 4827

Testament Aart van de Kamp, landbouwer, wonende op de hofstede Brinkhorst te Leusden, legateerd aan zijn broeders en zusters Achterveld ( zie ook 4820, 22-12-1865) overleden op 12-10-1892

AT051c043          1865, 16 December, akte 4828

Hypotheek Rijk van Bemmel, schaapherder f. 1950,–, onderpand de Graafschap te Hoogland met kadastraal sectie E nummers 681, huis t/m 684

AT051c043          1865, 22 December, akte 4831

Testament Jan Willem van de Kamp, overleden op 11-9-1885 landbouwer, en Evert Morre wonende op de hofstede Brinkhorst te Leusden

AT051c044          1866, 5 Januari, akte 4840

Cornelis Pothoven leent van Arnoud Jan de Beaufort f. 1000,–, onderpand zijn erf ’t Spul, groot 4 bunder, 31 roeden, 20 ellen, verkregen uit de nalatenschap van zijn ouders Willem Pothoven en Gijsbertha Bolderdijk op 2-6-1856 bij notaris D. Scheerenberg Hamersveld

AT051c044          1866, 16 Januari, akte 4844

Evert Boersen, landbouwer op Klein Moorst verkoopt aan Bernardus Hengeveld, landbouwer onder Woudenberg een daghuurderswoning, groot 2 bunder, 60 roeden met het regt van uitweg naar de Moorsterweg. Verkoper behoud een gedeelte, is afbraak. De woning is aangekomen bij koop op 4-9-1859 bij notaris Scheerenberg, de rest bij akte van scheiding op 31-3-1853, getekend in Woudenberg deel 25/79, dato 12-4-1853. Er wordt een sloot gegraven gelijk aan die; waarop de afscheiding met Thijs Jansen is gemaakt. Koopsom f. 1500,–

AT051c044          1866, 19 Januari, akte 4845

Lening van f. 1100,– op hypotheek door Bernardus Hengeveld, landbouwer onder Woudenberg

AT051c044          1866, 26 Januari, akte 4850

Testament Teunis van Hamersveld, gehuwd met Jannetje van Uppelschoten ( zie ook 4819) Hoogland

AT051c044          1866, 2 Februari, akte 4858

Jan Schouten leent f. 600,–, onderpand een huis genaamd De Fortuin, gelegen op de Bik Hoogland

AT051c044          1866, 10 Maart, akte 4860

Erfhuis op de hofstede Munnikhoven Hamersveld

AT051c044          1866, 16 Maart, akte 4864

Cornelis Kaas, landbouwer, wonende in Leusden leent f. 4000,– van de heer Verloren van Themaat, onderpand de hofstede Het Triangeltje, gelegen aan de Ham, kadastraal sectie D nummers 417 t/m 421, groot 1 bunder, 66 roeden, 16 ellen, verhuurd aan Wouter Smink tot 22-2-1870 voor f. 230,– jaarlijks. Aankomst titel bij veiling op 10-11-1865 bij notaris Scheerenberg

AT051c044          1866, 23 Maart, akte 4872

Hannes Kok, landbouwer, wonende op de hofstede Het Klooster in Soest, leent f. 1000,– van Arnoud Jan de Beaufort te Leusden, onderpand de hofstede kadastraal sectie B nummer 31 t/m 43, 64, 65, 343, 355

AT051c044          1866, 29 Maart, akte 4873, 4874

Testament Jan Kamerbeek en Elisje ter Maaten, landbouwer op de hofstede Velddorp te Leusden

AT051c044          1866, 10 April, akte 4879

Daniël van de Kooij, Andrieszoon, smid, verkoopt aan Aart Poort een huis, belend noordwaarts de Veenweg, kadastraal sectie B nummer 903, 904, voor f. 600,– Hoogland

AT051c045          1866, 4 Juli, akte 4937

Scheiding en verdeling onder de familie Pothoven van de nalatenschap van Reijer Pothoven, overleden op 14-11-1865, en Trijntje Hienekamp, overleden op 1-7-1858,  gewoond hebbende op de hofstede Munnikhoven,. De hofstede is besproken bij testament van Reijer Pothoven aan Maria, Neeltje, Evertje en Willem Pothoven op 29-1-1861 bij notaris D. Scheerenberg Leusden

AT051c045          1866, 13 Juli, akte 4941

Cornelis Pothoven te Hamersveld leent f. 1000,– van Brand Pothoven te Amersfoort, onderpand de hofstede Het Spul, groot 4 bunder, 30 roeden, 20 ellen

AT051c045          1866, 13 Juli, akte 4942

Teunis Voskuilen, landbouwer en Cecilia Schoonderbeek echtlieden, wonende op de hofstede De Pol in Leusbroek lenen f. 7000,– van Anna Alijda Stoop, weduwe van Arnoud Jan de Beaufort, wonende op de Treek, onderpand hofstede de Pot, kadastraal sectie D nummer 35 t/m 47, 238 t/m 253. In eigen gebruik

AT051c045          1866, 4 September, akte 4967

Jan Traa, wonende op Hoogland leent van Jorden Veldhuizen, wonende in Leusden f. 1500,–, onderpand de hofstede gelegen in Het Veen, kadastraal sectie B nummer 426 t/m 435, groot 3 bunder, 71 roeden

AT051c045          1866, 21 Oktober, akte 4978

Testament Jacob Gerritsen, buiten beroep, wonende op de hofstede Buitenveld Hoogland

AT051c045          1866, 23 November, akte 4993

Erfhuis gehouden op de hofstede De Bieshaar, paarden , vee, bouw, meubelen t.b.v Frans van Hamersveld, gehuwd met Neeltje van de Hoven, Maria van den Hoven, zonder beroep, Cornelis van Dijk, landbouwer te Hoogland, als voogd over de minderjarige Arie van dijk als erfgenaam van Hendje van Westerlaak, overleden op 28-12-1865,  vroeger gehuwd geweest met Gijsbert van den Hoven, overleden 14-9-1837, laatst weduwe van Teunis van Dijk, overleden op 20-10-1855, gewoond hebbende op de hofstede De Bieshaar . opbrengst f. 3686,45

AT051c045          1866, 10 December, akte 4994

Testament Jan van Ruitenbeek, wonende op de hofstede Klein Krakhorst, op den last te mijnen behoeven te doen vieren de 1ste twee jaren na mijn overlijden een wekelijkse dienst en daarna altijddurende een jaargetijde, en daartoe den tijdelijke pastoor in de gemeente Leusden in staat te stellen, benoem ik mijn aanstaande huisvrouw Johanna Nieuwenburg om dit te regelen en als mijne algehele erfgenaam Hamersveld

AT051c045          1866, 10 December, akte 4995

Testament Johanna Nieuwenburg, gehuwd op 10-1-1867, zij woonde op hofstede Hagenauw Leusden

AT051c045          1866, 10 December, akte 4995

Huwelijkse voorwaarde Johanna Nieuwenburg, gehuwd op 10-1-1867, zij woonde op hofstede Hagenauw Leusden

AT051c046          1867, 4 Januari, akte 5002

Houtverkoping op de hofstede De Wetering t.b.v Hendrik Tolboom en de Weledele heer Bernard Gewin, predikant bij de gemeente IJsselstein, aan wien het toebehoort

AT051c046          1867, 12 Januari, akte 5007

Testament Jan Schouten (Scholten, overleden op 29-5-1867, wonende op Maddelage in Leusden (zie ook 5058, 28-3-1867)

AT051c046          1867, 25 Januari, akte 5015

Hypotheek Arnoldus Overbeek, tuinman te Stoutenburg, leent f. 150,– van de spaarbank, onderpand huis kadastraal sectie A nummers 1 t/m 3, groot 34 roeden, aangekomen als kind van zijn moeder Heintje van den Brink en Teunis Overbeek

AT051c046          1867, 26 Januari, akte 5017

Akte van overname van het protocol van notaris Van Werkhoven, en notaris Van Vlieck Amersfoort

AT051c046          1867, 22 Februari, akte 5032

Hassina, Neeltje en Willem Pothoven nemen de hofstede Munnikhoven over bij scheiding tussen hen en Evertje Pothoven. Evertje krijgt uitgekeerd f. 3361,– den andere hofstede voor f. 10083,– Hoogland

AT051c046          1867, 25 April, akte 5070

Maas Maasen, arbeider op hoogland leent f. 200,– van de heer Rootselaar, onderpand huis staande op eeuwigdurende erfpacht op het Houtveen, genaamd Heiveld kadastraal sectie B 634, 635

AT051c047          1867, 24/30 Juli, akte 5108

Erfhuis op Maddelage, Jan schouten ( Scholten) overleden op 29-5-1867 opbrengst f. 439,45 Leusden

AT051c047          1867, 27 Augustus, akte 5120

Publieke verkoop door familie Bouwman, wonende op de hofstede Eisch Vlijt, gelegen in Zevenhuizen kadastraal sectie F nummer 185 t/m 197. Opgehouden Hoogland

AT051c047          1867, 1 Oktober, akte 5133

Hypotheek Dirk Kleinwee, landbouwer leent f. 3000,– van mejufvrouw de Sluiter ȧ 5%, onderpand zijn hofstede Het Nieuwland kadastraal sectie A nummers 39 t/m 46, groot 4 bunder, 20 roeden, 90 ellen. Eigendom verkregen van zijn ouders aart Maasen van Kleinwee en Antje Boterblom op 30-3-1849 bij notaris  Van Werkhoven Hoogland

AT051c047          1867, 1 Oktober, akte 5137

Hypotheek Anthonij van Ginkel, landbouwer te Leusden leent f. 300,– van jufvrouw Stoop, weduwe Arnoud Jan de Beaufort , onderpand Het Beekhuisje, gelegen aan de beek kadastraal sectie E nummer 625 t/m 630

AT051c047          1867, 16 Oktober, akte 5159

Gekocht door Peter Maasen, landbouwer te Hoogland, hofstede Eisch Vlijt, gelegen in Zevenhuizen kadastraal sectie F nummer 185 t/m 197 voor f. 3200,–

AT051c047          1867, 14 December, akte 5179

Erfhuis t.b.v. Peter Veldhuizen op de hofstede Buitenveld en aldaar wonende Hoogland

AT051c047          1867, 20 December, akte 5181/82

Testament Willem en Neeltje Pothoven, wonende op Munnikhoven Hamersveld

AT051c048          1868, 17 Januari, akte 5197

Evert Brouwer, arbeider, leent f. 300,– van W.J.Lagerweij, burgemeester te Woudenberg, onderpand huis kadastraal sectie H nummer 311 bouwland, 312 huis, buurtschap Voskuilen.

AT051c048          1868, 5 Februari, akte 5203

Erfhuis door Aaltje van den Hoven, weduwe Gerrit Botterblom, landbouwster in Zevenhuizen

Opbrengst f. 1590,55

AT051c048          1868, 7 Februari, akte 5209

Arnoldus Overbeek, timmerman leent f. 300,– van Bart Leijenhorst, onderpand huis kadastraal sectie A nummers 1 t/m 3, hebbende een uitweg over de hofstede van mevrouw Steengracht Stoutenburg

AT051c048          1868, 5 Maart, akte 5220

Publieke verkoping van bijen doorWillem van Beek op Dorrestein, o.a. Jan Vrijhoef f. 8,40, Gijsbert Hartman f. 9,20, Gijsbert Voskuilen f. 11,20, Aart van Kooij f. 9,60, en anderen. Leusden, Amersfoort

AT051c048          1868, 21 April, akte 5237

Teunis Voskuilen en Cecilia Schoonderbeek echtlieden, landbouwer in Leusden lenen f. 1000,– van vrouw Stoop , weduwe van Arnoud Jan de Beaufort, onderpand de hofstede De Pol kadastraal sectie D nummers 35 t/m 47, 238 t/m 253, gezamenlijk groot 21 bunder, 2 roeden, 50 ellen, aankomst door aankoop voor de ene helft bij akte van 20-10-1861 bij notaris de Louter te Amersfoort, en de andere helft bij akte van 8-3-1866 bij notaris de Louter te Amersfoort, de gehele hypotheek nu f.7000,– ten bate van mevrouw Stoop

AT051c048          1868, 24 April, akte 5238

Wouter van de Haar, grondeigenaar en landbouwer te Leusden en Pieter Methorst, grondeigenaar te Amersfoort in betrekking van ?? van de Leusderberg verkopen aan vrouw Stoop, weduwe van Arnoud Jan de Beafort 42 bunder, 89 roeden, 30 ellen grond op de Leusderberg kadastraal sectie B nummer 10 t/m 13 en in sectie C 161 t/m 173, 229 t/m 232, 237, 572 t/m 577, 581, 8, 41 t/m 43, 239, 429, deze gronden zijn door de geërfden, zij verklaren in heugelijk bezit geweest veel meer dan 31 jaren. Koopsom f. 4.239,31

AT051c048          1868, 24 April, akte 5239

Willem Hendrik de Beaufort koopt van Wouter van de Haar, grondeigenaar en landbouwer te Leusden en Pieter Methorst, grondeigenaar te Amersfoort in betrekking van ?? van de Leusderberg, verkoop kadastraal sectie B nummer 22 t/m 25, groot 3 bunder, 70 roeden, 60 ellen. Koopsom

f. 371,60

AT051c048          1868, 14 Mei, akte 5239

Wilsje van de Burgwal, weduwe van Evert Bouwman, zij leent f. 700,– van de weduwe van Cornelis de Ruiter te Amersfoort, onderpand een huis aan de Calveenseweg kadastraal sectie B nummer 275ᵃ

275ᵇ, huis en 275ᶜ, 277 en 871, bos. Verkregen bij huwelijk den 15-3-1841 bij notaris Hondius

AT051c048          1868, 15 Mei, akte 5245/46

Testament Wulphert Tolboom ,Gerritzoon en Johanna Bouwman Hoogland

AT051c048          1868, 4 Juni, akte 5249

Testament Anthonie van Beek, betreffende de Kopertiend, verkoop van onroerend goed door de erfgenaam van Anthonie van Beek, wonende op de hofstede de Koop, kadastraal sectie D nummers 291 t/m 295ᵃ, 317 t/m 321, 573, 575 en gedeeltelijk van 572, groot 7 bunder, 3 roeden, 10 ellen. Ingezet op f. 8750,– door Aart van Kooij.  Een hofstede de Heetkamp kadastraal sectie D nummer 311, 625, 672, 673, groot 2 bunder, 82 roeden, 60 ellen. Een hofstede Nieuw Liendert, kadastraal sectie D nummer 308 t/m 310, 624, 674, 674, groot 6 bunder, 94 roeden, 10 ellen. Een hofstede De Eng kadastraal sectie D nummer 294, 295, 314, 761 en 762, groot 3 bunder, 77 roeden, 74 ellen Hoogland 

AT051c049          1868, 25 juli, akte 5275

Testament Gerrit ter Maaten, overleden op 25-2-1869 en Maria Wittenberg, overleden op 17-3-1869 echtlieden wonende op Sniddelaar gemeente Woudenberg legateert aan zijn dochter Hendrikje ten Maaten , gehuwd met Willem Wolfswinkel de helft van de hofstede Nattegaar, Buurtschap Voskuilen zij moet in deling brengen f. 6050,–. Aan hun zoon Cornelis ter Maaten de helft in de hofstede Sniddelaar. Buurtschap Donkelaar Hij moet ook in deling brengen f. 6050,–.

AT051c049          1868, 15 augustus, akte 5285

Hypotheek Dirk Hofland, schaapherder Hoogland

AT051c049          1868, 10 september, akte 5296

Verkoop hofstede De Eng, Hoogland ( zie ook nummer 5249) is verkocht aan Albertus Schimmel, koopsom f. 5000,–, eigendom verkregen bij notaris Werkhoven.

AT051c049          1868, 11 september, akte 5297

Hypotheek, onderpand de Graafschap gelegen op de Bik in Hoogland

AT051c049          1868, 25 September, akte 5307

Hypotheek, onderpand huis aan de Ham op Hoogland in de Vinkenbuurt

AT051c049          1868, 28 Oktober, akte 5324

Erfhuis door Peter van Burgsteden. Opbrengst f. 49,20 Achterveld

AT051c049          1868, 3 November, akte 5327

Geertje van de Burgwal, wonende op de Broodheuvel leent f 400,– Hoogland

AT051c049          1868, 11 November akte 5332

Geurt Westerlaak, landbouwer op Onstede leent f. 1500,– van vrouw Anna Aleida Stoop, weduwe Arnoud Jan de Beaufort, onderpand de hofstede Onstede kadastraal sectie E nummers 100 t/m 104, 162 t/m 172, 971, 972, 174 174ͣᵃ , 550 t/m 558 en 1109, groot 22 bunder, 52 roeden, 10 ellen. Reeds bezwaard met f. 3300,–

AT051c049          1868,19 november, akte 5336

Scheiding en verdeling onder de erfgenamen van Anthonius van Beek ( zie nummer 5249) provisionele verkoping. Toegescheiden aan Bartha en  Maria van Beek??. De hofstede de koop

 Voor  f. 20500,–

AT051c049          1868 24 December, akte 5338

Jan Kroes aanspreker, wonende in Amersfoort verkoopt aan Cornelis van Ginkel, koopman in Amersfoort de hofstede De Vier Morgen, bestaande uit huis, achterhuis, broodbakkerij, koestal, gelegen in Leusden kadastraal sectie A nummers 47 t/m 49, groot 3 bunder, 51 roeden 20 ellen. Mondeling verhuurd aan Hendrik Flieck voor f.150,– jaarlijks. Koopsom f. 2000,–

AT051c050          1869 30 Januari, akte 5365

Provisionele veiling door de erfgenamen en kinderen Willem, Johannes, Hendrik, Cornelis,  en Jacobus van Asch van goederen van zijn moeder Cornelia Smit, weduwe Cornelis van Asch die daarvan de eigendommen verkregen heeft van notaris D. Scheerenberg den 16 -4-1855, geregistreerd deel 102/33. 1. Een daghuurderswoning genaamd Klein Wittensteijn gelegen aan de straatweg te Hamersveld, belend ene zijde Dirk van Keulen, andere zijde Helmus Bakker kadastraal sectie E, 312ᵃen 312ᵇ , groot  18 roeden, 10 ellen. Ingezet door Willem van Asch, landbouwer voor

 f .70,–, provisionele koper voor f. 920,–. 2. Een perceel best bouw-, weiland met recht van overpad langs het perceel E nummer 312, koper de gemachtigde beide percelen voor f. 1500,– Nicolaas  Schoonenberg  voor de heer Ernst Louis Baron van Hardenbroek van Lockhorst

AT051c050          1869, 17 Maart, akte 5381

Erfhuis op het erf Het Plaatsje, gelegen over de hofstede De Pol van Cornelia van de Horst opbrengst f. 361,95. Leusden

AT051c050          1869, 16 April, akte 5394

Hendrikus Penterman, timmerman leent f. 500,– á 5%, van de heer Helmus Horst, onderpand huis op Klein Calveen, kadastraal sectie B nummer 991 Hoogland

AT051c050          1869 7 Mei, akte 5406

Hypotheek familie Penterman f. 500,– huis, kadastraal sectie B 864 en gedeeltelijk 991 Hoogland

AT051c050          1869, 21 Mei, akte 5408

Johannes van Valkengoed, landbouwer in Stoutenburg, Evert van Valkengoed, landbouwer in Hoogland, Reijer van Valkengoed, landbouwer in Hoogland, Nicolaas van Valkengoed, landbouwer te Leusden, Lambertus van Valkengoed, landbouwer te Nijkerk en Cornelis van Valkengoed, landbouwer in Putten scheiden en verdeling roerende goederen van hun ouders Cornelis van Valkengoed en Jannetje Brandsen overleden in Nijkerk, waaronder een hofstede aan de Zevenhuizenweg in Hoogland kadastraal sectie F nummer 107 t/m 114, groot 5 bunder, 29 roeden, 50 ellen, geschat op

 f. 4500,–. Toe  gescheiden aan Evert van Valkengoed een hofstede aan beide zijden van de Zevenhuizenweg kadastraal sectie F nummer 104 t/m 106, sectie G nummer 256 t/m 261

en 284 t/m 287, groot 7 bunder, 71 roeden, 809 ellen, waarvan de nummers 285 t/m 287 sedert mei 1846 in erfpacht zijn bij Evert van Ramselaar en daarop een huis op gebouwd is, geschat f. 6400,– toe gescheiden aan Reijer van Valkengoed

AT051c050          1869, 28 mei, akte 5411

Hypotheek, onderpand hofstede de Lage Zandkamp door Aart de Goede, groot f 400,– van de heer Verloren van Themaat Hoogland

AT051c050          1869, 4 Juni akte 5413

Betreffende een hofstede Nategaar op Voskuilen voor de familie Ter Maaten Woudenberg, Leusden

AT051c050          1869, 4 Juni, akte 5414

Betreffende de hofstede Sniddelaar op Voskuilen voor de familie Ter Maaten

AT051c050          1869, 13 Juni, akte 5422

Hypotheek de hofstede Sniddelaar f. 1000,– Cornelis ter Maaten

AT051c050          1869, 4 Augustus, akte 5443

Hendrikus van Drie leent f 1500,– van Teunis Lagemaat, landbouwer op de hofstede  de Grift in Leusden, onderpand huis, schuur en gronden kadastraal sectie B nummers 806, 807, 812 , 813ᵃ en 813 ᵇ, Hoogland

AT051c050          1869, 17 September, akte 5458

Aalt van Achterveld leent f. 200,– van Bart Coenen, onderpand zijn hofstede kadastraal sectie E nummer 1152 en 1153, gelegen op de Bik in Hoogland

AT051c050          1869, 14 Oktober, akte 5468

Testament Alijda van Veen, weduwe Gerrit Klashorst, wonende op Waterdaal in Amersfoort

AT051c050          1869, 13 November, akte 5478

Willem van Beek, landbouwer, wonende op Dorresteijn, benoemd tot voogd over de eventuele minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Trijntje de Kruiff, zijn zoon Willem van Beek. Leusden , Amersfoort

AT051c050          1869, 28 December, akte 5494

Erfhuis van haaf en vee op de hofstede Groenendaal in Zevenhuizen t.n.v Jan van Loenen, wonende aldaar Hoogland

AT051c051          1870, 19 Februari, akte 5523

Hofstede de Lagemaat ( Teunis en Gijsbert Voskuilen)

AT051c051          1870, 19 Februari, akte 5524

Testament Petronella van Kletersteeg, weduwe van Hendrik Markhof te Hoogland

1870, 13 April 5546

AT051c051          1870 13 April, akte 5546

Boedelbeschrijving t.b.v  Peter Kuijt, veldwachter te Stoutenburg. Iv.m het overleiden van zijn vrouw Margrieta Geertruida van Sprankeren, geschat op f, 926,45

AT051c051          1870 22 April, akte 5547

Dirk Gerlagh, tapper en Hartje van Rijswijk, echtlieden verkopen aan Hendrika Gerlagh het logement genaamd De Ham kadastraal sectie E nummer 905, 1018, 1043, groot 59 are ( vierkant roeden) en 90 ca ( vierkante Ellen) ,verkregen door aankoop, -Van Beek-, voor meer dan 40 jaren, waarvan de bewijzen op de 6-2-1835 door Brand zijn vernietigd. Weet niet of de omschrijving heeft plaatsgehad

f. 6000,–

AT051c051          1870, 30 April, akte 5555

De heer Petrus Leonardus Aloijsius van Erkelens, wonende in Venlo, verkoopt aan de heer Willem Antonie Croockewit, wonende in Amersfoort, de hofstede de Zwarte Goor in Stoutenburg, bestaande uit huis, bakhuis, schuur, 3 bergen, schaapshok, varkenshok, brink, tuin, bouw- en weiland, lanen en weg, gelegen in Stoutenburg, belend oostwaarts het erf Groot Vinkelaar en het  goed Stoutenburg, westwaarts het goed Stoutenburg en het erf Middelaar, zuidwaarts aan de erven Middelaar en Vinkelaar, kadastraal sectie A nummer 187 t/m 191, 197, 199 t/m 212, 214 t/m 246 en 301, groot 54 ha ( bunders), 58 aren ( vierkante roeden), 90  ca (ellen), zijnde tiendvrij. De eigenaren en gebruikers van deze hofsteden hebben het recht van overweg over de bestaande laan voorkomende op het aan de heer verkoper behorende perceel kadastraal sectie A nummer 193 van welke erfdienstbaarheid zal geregistreerd worden voort me zodanige rechten als bij verkoper .t.bv de voornoemde hofstede verkregen heeft bij overeenkomst met de heer Hendrik Oijens, aangegaan op 13-6-1831 voor notaris Hondius. Hendrikus Oijens heeft dit recht weer verkregen bij overeenkomst met de heer Johannes Luden op 2-11-1840 ( geregistreerd deel 35/46, deel 175 nummer 65. Verhuurd aan Cornelis Dijkman tot 1872 a f. 850,– jaarlijks. De eigendommen benevens met de erfdienstbaarheid  bezwaarde perceel door de heer verkoper verkregen als particulier legaat van vrouw Lucia Theresia Gerarda Maria van Lilaar, weduwe Van Heilmann van Stoutenburg,bij testament van 23-9-1816 t.o.s. van notaris Aloijsius Vliecks te Amersfoort en op 6 -1-1819 met de dood bekrachtigd en sedert dien tijd door de heer verkoper bezeten. Koopsom f. 25000,–. Geregistreerd deel 68 deel 130

AT051c051          1870, 2 Mei, akte 5556

Testament Jan Geitenbeek, arbeider in het Veen en Heintje Maassen echtlieden Hoogland

AT051c051          1870, 4 Mei, akte 5561

Jan van de Geer, wonende op Achterveld, landbouwer, verkoopt aan Steven Velthuizen, zonder beroep te Amersfoort, de hofstede Oost Indië, groot, 22 bunder, 72 roeden. Door de verkoper in eigendom verkregen bij publieke veiling t.o.s. van notaris Frans Pen te Baarn blijkens proces- verbaal van veiling op 13-8-1868, geregistreerd deel 171/4

AT051c051          1870, 14 Juni, akte 5577

Boedeltaxatie op de hofstede Rummelaar, Hendrik van Laar gehuwd geweest met Cornelia Blaauwendraad

AT051c051          1870, 17 Juni, akte 5579

Huwelijk Hendrik van Laar en Grietje van Manen, weduwe van Frans Bakkenes, zie ook 5580 Woudenberg

AT051c052          1870, 8 Juli, akte 5586

Arnoldus Overbeek in leven timmerman, gehuwd geweest met Maria van den Hengel , overname Hypotheek door Jan van Burgsteden, betrekking vastgoed kadastraal sectie A nummer 1, 2, 3  Stoutenburg

AT051c052          1870, 12 Juli, akte 5588

Teunis van Vulpen en Grietje van den Berg echtlieden verkopen aan Gijsbertus Kok, bouwman, de inboedel, haver, vee, dat bevind zich in het huis en land behorende aan mevrouw ?? gelegen aan het voorste steegje door verkopers in huur gebruikt geweest voor f. 1000,– Hoogland

AT051c052          1870, 14 Juli, akte 5589

Boedeltaxatie op het erf Dorresteijn van de nalatenschap van Willem van Beek, Johanneszoon en Trijntje de Kruijf, kinderen, Antje, gehuwd met Daniël Biezenbos, Sientje ,gehuwd met Gerrit Wulven Meerveld, wonende in Leusden, Willem van Beek, landbouwer te Amersfoort, Hendrik , Teunis, Gerritje, gehuwd met Adrianus Swanink , tuinman in Waverveen en Gijsbertus van Beek (zie ook 5605)

AT051c052          1870, 19 Augustus, akte 5605

in de nummers  5689 genoemde erfgenamen van familie Van Beek op Dorresteijn gaan verkopen

De hofstede Dorresteijn kadastraal sectie B nummers 269 t/m 273, 276 t/m 283, 283 bis , groot 15 bunder, 6 roeden, 40 ellen, tiendvrij, gelegen onder Amersfoort. Provisioneel koper Aart Kaas, landbouwer te Hoogland voor f. 13.400,–. 2. Een perceel weiland, gelegen in Leusden genaamd De oude Weteringsche Maath, gelegen aan de Heiligenbergenweg, aan de ene zijde de Grift en aan de andere zijde Baron E.L. van Hardenbroek van Lockhorst, met de Eng kadastraal sectie E nummers 5 en 6 , groot 3 bunder, 78 roeden, 30 ellen, provisionele koper Baron E.L. van Hardenbroek van Lockhorst, wonende te Leusden voor f. 5500,–. Massa definitief gekocht door Aart Kaas als lasthebber van Gerrit Gerritsen, zonder beroep, te Amersfoort en requirant Willen van Beek ieder voor de helft voor f. 19.010. geregistreerd deel 65/186. ( zie hiervoor eigendom 5689) bij akte van scheiding op 20-4-1832 bij notaris Hondius, van de hofstede Dorresteijn, groot 15 bunder , en 3 bunder, 40 roeden weiland onder Leusden

AT051c052          1870 26 Augustus, akte 5609

Gerrit Velthuizen, landbouwer, wonende in Leusbroek, eigenaar van kadastraal sectie C nummer 200 en 202, huis groot 1 roeden, 95 ellen, verkregen bij akte van scheiding op 9-10-1861, geregistreerd deel 141/33, door zijn vader in erfpacht uitgegeven aan Gerrit van het Boveneind, daghuurder in Leusden voor 30 jaren, wordt weer verlengt met 30 jaren gelegen in de Veldschoren te Leusden

( zie ook nummer 5663)

AT051c052          1870, 31 Oktober, akte 5635

Verkoop door Maria Buitenhuis, weduwe van Rijk van Bemmel en kinderen. Een hofstede staande en gelegen op de Bik in Hoogland, kadastraal sectie E nummer 680 t/m 684, groot 1 bunder, 23 roeden, 80 ellen, door de verkopers aangekomen den 18-9-1849 bij notaris D. Scheerenberg. Koper Martinus van Ramselaar f. 1500,–

AT051c052          1870, 16 December, akte 5660

Teunis van de Lagemaat en Gijsje van de, beiden buiten beroep, wonende in Scherpenzeel, verkopen aan Jan Pothoven, gemachtigde van Anna Alijde Stoop, weduwe van Arnoud Jan de Beaufort de hofstede De Grift en de zogenaamde Griftdijk, belend oostwaarts De Grift, zuidwaarts de heer de Beaufort en Neeltje Hienekamp, westwaarts de Beek, zuidwaarts de heer Van Walraven

Kadastraal sectie E nummers 605 t/m 624, 631 t/m 634, groot 18 bunder, 89 roeden, tiendplichtig, de verkoper heeft de eigendom verkregen, ieder voor 1/3 gedeelte bij akte van scheiding op 19-2- 1858, bij notaris de Louter, geregistreerd deel 12/73 en 1/3 gedeelte van hun overleden broer Elbert van de Lagemaat. De hofstede is gerechtigd bij een overweg op het land van het Beekhuisje. Dit blijkt uit een koopakte van 19-8-1803 voor notaris De Louter. Koopsom f. 23.500,–

AT051c053          1871, 10 Januari, akte 5672

Martinus van Ramselaar, boerenknecht, wonende op Bosserdijk op Hoogland leent f. 1000,– van Cornelis Brom, onderpand een huis en grond genaamd De Graafschap gelegen op de Bik, kadastraal sectie E nummer 681, huis en erf , 680, 682,683, 684, groot 1 bunder, 23 roeden, 80 ellen. Verkregen bij openbare veiling op 31-10-1870. Hoogland

AT051c053          1871, 11 Januari, akte 5673

Testament Martinus van Ramselaar en Stijntje van de Burg echtlieden

AT051c053          1871, 26 Januari, akte 5683

De heer Ernst Louis van Hardenbroek van Lockhorst gehuwd met Sophia Adriana Johanna Huydecoper verkoopt aan Johannes Schreuder een stuk bouwland, groot 70 roeden, gelegen aan de Aschatterweg, zijnde een gedeelte van kadastraal sectie G nummer 766, bereids afgebroken toe zal worden afgescheiden door een nog te graven sloot ter gezamenlijke kosten. Eigendom verkoper bij openbaren veiling verkregen op 27-6- 1870 bij notaris Collard te Amersfoort. Geregistreerd in deel 78/28. Koopsom f. 1000,–. Geregistreerd deel 66/57 op 3-2-1871. Leusden

AT051c053          1871, 28 Februari, akte 5701

Testament Cornelis van Burgsteden en Gerritje van Ramselaar, echtlieden op Klein Emelaar Stoutenburg

AT051c053          1871, 30 Maart, akte 5716

Testament Cornelis van der Horst, wonende op de Kleine Pol, algeheel erfgenaam van Gijsbert van der Horst, bij mij inwonend, gehuwd met Dirkje van den Brink Leusden

AT051c053          1871, 14 April, akte 5720

Familie van Dijk koopt daghuurderswoning kadastraal sectie B nummers 1009, 1010 voor f. 600,– te Hoogland

AT051c053          1871, 17 Augustus, akte 5774

Verkoop van enige roerende goederen t.b.v Rijkje van Burgsteden, weduwe van Hendrik van Doorn

Stoutenburg, in de herberg van Jan van de Wetering.

AT051c053          1871, 30 Augustus, akte 5775

Verkoop t.b.v. Rijkje van Burgsteden in de herberg van Jan van de Wetering van de nabeschreven vastgoed door Peter van Burgsteden. Aangekocht 2-4-1847 voor notaris D. Scheerenberg, huurrecht grond voor v25 jaar. Een  daghuurderswoning met annex kamer kadastraal sectie B nummer 497ᵇ , de grond in eigendom van de RK kerk in Achterveld, ingezet door Cornelis Stikvoort, gehuwd met Jannetje van Burgsteden, daghuurder, wonende in Leusden op f. 600,–, verhoogd door Maria van Burgsteden met f. 105,–. Dus voor de som van f. 705,–. Is ten deze mede verschenen Goosen Steenkamp, landbouwer in Barneveld, als kerkmeester van de RK kerk in Achterveld, dewelke verklaarde gebruik te maken van het regt van naast den grondeigenaren toekomende -en aldus koper voor de RK kerk voor de som van f. 705,–

AT051c053          1871, 19 Oktober, akte 5798

Machiel Dijkman, zonder beroep, wonende te Soest verkoopt aan Hendrik Tolboom, wonende op de hofstede de Wetering vier kampen wei- en hooiland in de polder Nederzeldert Hoogland

AT051c053          1871, 13 November, akte 5805

Verkoop van haaf en vee en andere roerende goederen door Cornelis van Burgsteden op zijn erf Klein Emelaar te Stoutenburg

AT051c053          1871, 6 December, akte 5814

Erfhuis van haaf, vee ten huize en verzoeke van Dirkje Kuijer, weduwe Cornelis Hooft, landbouwster, wonende op de hofstede Calveen, 2 dagen erfhuis gehouden. Hoogland

AT051c053          1871, 26 December, akte 5820

Jan van de Eshof, daghuurder leent van Maurits en Maria Sandbrink, landbouwers op de hofstede Duurkoop gemeente Leusden f. 300,– a 5%, onderpand een huis en opstal, gelegen in Stoutenburg, kadastraal sectie B nummers 233 bis, 608 en 609, groot 25 roeden, 10 ellen, door de debiteur bewoond en eigendom verkregen bij onderhandse koopakte van 20-10-1846. Geregistreerd te Amersfoort 22-10-1846 deel 19/62. Overlegd ?? 24-10-1846 overgeschreven deel 49/15

AT051c054          1872, 5 Januari, akte 5824

Cornelis van  Burgsteden, zonder beroep, wonende in Achterveld, verkoopt aan Jan van den Hengel Wouterzoon, landbouwer, wonende in Stoutenburg op de hofstede genaamd Klein Emelaar, bestaande in huis met achterhuis, bakhuis, schuur, schapenhok, twee bergen, varkenshok, tuin, boomgaard, bouw-, weiland, heideveld, lanen en wegen met de bomen en houtgewassen daarop staande, gelegen in Stoutenburg kadastraal sectie B nummer 460, 462, 464 t/m 472, 478, 479, 482, 485 t/m 490 en 605, geheel, en de gedeelte van 461, 463, 473, 631 en 633, welke niet in huur bezeten worden door de erven van Jacob van Burgsteden, waarvan een kennelijk afscheiding bestaat, een gedeelte van nummer 612 en 613 en wel ter gezamenlijke grote van 85 roeden, 18 ellen hetwelk bereids door paaltjes en een gestoken kielspit is aangewezen; dat gedeelte van nummer 489 en het langs de nummers 605 en 725 lopende gedeelte van nummer 493 en van 725 dat gedeelte hetwelk strekt langs nummer 605 en 493, met regt van vrije uitweg over het overige gedeelte van gezegde nummer 493.; en voor zover de comparanten verkoper daarvoor de beschikking heeft over de nummers 480 en 481 onder de last om aan de verkopers en zijn recht verkrijgende voor de hem in eigendom verblijvende gronden steeds een vrije uitweg te verlenen over de kadastrale percelen 478, 489, 605 en het verkochte gedeelte van 493; zijnde het verkochte groot omstreeks 20 bunders. Allen tiendvrij en verkocht met de hekken in vredinge zijnde het verkochte bereids door de koper aanvaard. De verkoper heeft het verkochte in eigendom verkregen bij koopakte verleden voor D. Scheerenberg op 25-7-1837, geregistreerd in deel 74/106. Condities dat voor gemeen kosten op de scheiding der gedeelte van de nummers 612 en 613 een slootje zal worden gegraven.

Koopsom f. 11.500,–. Geregistreerd in deel 67/22. Condities dat voor gemeen kosten op de scheiding der gedeelten van nummers 612 en 613 een slootje zal worden gegraven. Koopsom f. 11.500,– geregistreerd in deel 67/22

AT051c054          1872, 19 Januari, akte 5829

Hendrik de Wit, landbouwer op Hoogland en Dirk de Wit, wonende in Amersfoort, landbouwer, kinderen en erfgenamen van Kasper de Wit en Geertje van de Kletersteeg. Staat in begroting een hofstede genaamd Het Pannenhuis, tuin en bouwland enz., gelegen op Coelhorst aan de weg, kadastraal sectie E nummers 592 en 593, groot 45 roeden en 10 ellen, geschat op f. 1600,–. Kasper de Wit heeft dit goed verkregen bij aankoop op 12 juli 1836 bij notaris Johannes Schijnvliet, overgeschreven in deel 68/10. Verder polderland. De hofstede toegescheiden aan Hendrik de Wit, aan Dirk de Wit polderland en gerede goederen. Hendrik de Wit leent f. 1200,–, onderpand de hofstede van Wouterus Estveld te Amersfoort

AT051c054          1872, 23 Januari, akte 5831

Cornelis van Burgsteden, zonder beroep, wonende te Achterveld, verkoopt aan Peter van Burgsteden een perceel heide en bos, gelegen in Stoutenburg, een gedeelte van kadastraal sectie B nummers 612 en 613 ter grootte van 5 bunder, 57 roeden, 90 ellen en de laan als uitweg voor zover ’t zelve naast het verkochte gelegen is bekend in sectie B nummer 493. Verkoper gekregen bij koopakte van 25 juli 1837 bij notaris Scheerenberg, overgeschreven in deel 74/106. Koopsom f. 2000,– overgeschreven op 23 januari 1872 deel 67/34

AT051c054          1872, 9 Februari, akte 5838

Testament Peter Rutgers van den Heuvel, overleden 6-12-1874 Hoogland, landbouwer wonende op de Broodheuvel in Hoogland, gehuwd met Gijsbertje Dirks Kleijer overleden 19-1-1883 Amersfoort

AT051c054          1872, 23 Februari, akte 5842

Reijer van den Hoef, landbouwer, wonende in Leusden, verkoopt aan Peel van den Hoef de hofstede De Hogesteeg te Hoogland, belend noordwaarts J. van Binsbergen, oostwaarts de Laak tegen Nijkerk, zuidwaarts familie Bitterling en westwaarts de weduwe Hoefsloot, kadastraal sectie F nummer 31 t/m 35 en 35 bis, 326, 37 t/m 39, 86 t/m 97, groot 12 bunder, 66 roeden, 10 ellen, zijnde tiendplichtig, bereids door de koper aanvaard. Verkoper verkregen bij publieke veiling bij notaris de Louter 13-5-1859, overgeschreven in deel 129/3. Bezwaard met hypotheek ȧ f. 4000,– van de heer de Beaufort verkocht met hypotheek voor f. 6000,–. Overgeschreven 23-2-1872 deel 67/51

AT051c054          1872, 19 Maart, akte 5848

Teunis Hooft, Corneliszoon, vrachtrijder te Hoogland, leent f. 1300,– van Dirkje Kuijer, weduwe van Cornelis Hooft, onderpand een boerenwoning aan de Kletersteeg kadastraal sectie E nummer 959 en 960, huis en erf, groot 14 roeden, 20 ellen te Hoogland

AT051c054          1872, 12 April, akte 5857

Hypotheek Cornelis Hooft f. 400,–, onderpand boerenwoning in de polder De Haar, kadastraal sectie H, 284 een gedeelte van nummer 284, groot 82 roeden te Hoogland

AT051c054          1872, 26 April, akte 5864

Kinderen en erfgenamen van de heer Carel van Diepenheim Scheltus en Anna Elisabeth Pull

In leven echtlieden hebben bij akte van scheiding den 30e maart 1870 voor notaris de Louter in eigendom verkregen kadastraal sectie 530, 532, 544, 545, 546 , 671 en 672. 546 en 672 zijn huispercelen, groot 1 bunder, 26 roeden, 65 ellen. Dit word weer in erfpacht uitgegeven aan Jacob Berg voor 25 jaar. Boedelscheiding geregistreerd overgeschreven in deel 177/75 op 1 juni 1870. Stoutenburg

AT051c054          1872, 21 Juni, akte 5887

Arie Schimmel, winkelier te Achterveld, testament. Hij bemaakt aan zijn zoon en dochter genaamd Alijda Schimmel. Naam zoon niet genoemd Achterveld

AT051c054          1872, 21 Juli, akte 5901

Boedelbeschrijving en taxatie van Reinier Teunis Blom en Jacoba Pothoven. Taxatie f. 337,75, overleden. Een huis gebouwd kadastraal sectie F nummer 957 te Hamersveld

AT051c054          1872, 14 November, akte 5926

Testament Jannetje van den Heuvel, huisvrouw van Dirk van Zuilen, daghuurder, wonende aan de Ham in Hoogland

AT051c054          1872, 15 November, akte 5927

Vermelding Aalt van Plaggenhoef, wonende op de Grift te Leusden Cessionaris

Scroll naar boven