Notaris Dirk van Ommeren

AT017a001          1675       22 Jan

Verrekening tussen de Erfgenamen van Gijsbertje Peters gewoont hebbende aan de Swarte Steegh onder den gerechte van Hamersvelt.

AT017a001        1676       22 Febr

De erfgenamen van Cornelis Jan Corsen verkopen aan Jonkh. Jacob Botter 2/8 portie van één mergen gelegen tot Leusden naest het Erf van de Hr. Jacob Botter.

AT017a001          1676       25 Mei

Cornelis Gijsberts wonende in Stoutenburg verklaard schuldig te zijn aan Jan Peterse Gort ƒ 42 – 4 stv. ter sake, van gelevert coorn aan Willem Promkert ƒ 12 ter goederrieck enige van gelevert gelt en verdient loon en aan Rijck Janz wonende in Stoutenburg de som van ƒ 37 van verdient arbeidsloon.

Hij moest binnen 8 dagen betalen en het paard van den compr. werd ten huijze van Anthony Jacobs Buis gearesteerd als borg.

AT017a001          1676       7 Juli

Thonis Jansen woonende op Voskuijlen heeft 3 jaren pachtschuld nog over de jaren 1669, 1670 en 1671 aan Henrick Fransen mede woonachtig op Voskuijlen

AT017a001          1677       20 Jan

Gerrit Cornelisse wonende aan t Heetveld was schuldig aan Cornelisje Helmicks wed. van Dirk Cornelisse (en Pauwlus Nieuwdorp als man en voogt van Elbertje Dirxks van Busbroek (Leusbroek) eenige erfgename van Dirk Cornelisse ter somme van ƒ 132 ter sake van 3 jaren landpacht jaarlijks ƒ 44 verschenen Petri 1672, behalve het Franse jaar verschenen 1673 (het welk de pacht kwijtgescholden is) van 4 mergen land in Leusderbroek, verder regeling van betaling in termijnen.

AT017a001          1677       19 April

Betreffende (Oud) Kleijn Emelaar onder Stoutenburg, nog onverdeeld bij den Erfgenamen van Willem van Hoorn, overleden, enz.

AT017a001          1677       . . . Juli

Mr. Gelles van Muijden Adv. en Juf. Margaretha van Ruijtenbeeck echtel. mitsg. Juf. Reijnera van Ruijtenbeeck voor haar self en als gemachtigde voor haar man . . . En de hebbende comparanten als mede erfgenamen haer haer lieder moeder en schoonmoeder Christina van Oldenbarnevelt zaliger mitsgader Alijda van Ommeren. Zij machtigen Arend van Ruijtenbeeck om in hun naam te transporteeren aan Anthony Loogen en Christina Martens echtel. seecker Huijs en Hofstede gelegen buiten de Campoort genaamt de Stroopaf.

AT017a001          1677       27 Sept

Verklaring van ontvangst in verband met verrekening betreffende ’t Erf Kleijn Emelaar in Stoutenburg.

AT017a001          1677       27 Sept

Dito.

AT017a001          1678       10 Juni

Bartholomeus van Oldenbarnevelt wonende op Emelaar gerechte Stoutenburg verklaart te cederen en transporteeren aan en t.b.v. Johan van Bilderbeecq een somme van ƒ 403 en 19 stv. als den comprnt. sprekende heeft ten laste van Jan de Meester gewesen coopman tot Enkhuijzen.

AT017a001          1678       24 Nov (oude stijl)

Compareerden Petronella van Ommeren wed. van zaliger Willem van Hoorn als moeder en momberesse over haar onmundigen zoon Henrick van Hoorn. Comparante machtigd de Hr. Jacob Morraij out borgemeester om voor haar te compareeren voor de leenhoeve van IJsselsteijn en aldaar vemits het overlijden van haar man Willem van Hoorn dat desselfs soone Henrick van Hoorn mochte verleijd en verleent worden met de Hofstede gelegen in Stoutenburg genaampt Emelaar en de voors Hofstede bij den voorn Henrick van Hoorn te houden sulcx die hier voren bepaald en de pespecificeerd is voor hem en zijn naecomelingen tot al sulke leen en de rechten als den voorn Willem van Hoorn en de sijne voorsaten dat te houden plachten dat is ten Zutphenschen rechten de heergewaden daervan te betalen en de in de name van de comprnt. en van harentwegen te doen huldt en manschap en eede van trouw beloovende de compte. alles te houden voor goed en van waerde en de versogte, enz.

AT017a001          1678       7 Nov

Jufr. Margaretha Methorst wed. van wijlen Jonkh. Botter den Ouden zij machtigd de Hr. Bartholomeus Hagen om voor haar te compareeren voor den leenhove van IJsselsteijn om vermits het overlijden van Margareta Thonis haer moeij zaliger dat zij als erfgename van de selve mag beleend te worden met het Erf en Goet genaempt Den Nijenhorst gelegen in den gerechte van Stoutenburgt met alle sijn ackeren en de landen van Oudenhorst tot aen de Sijp (Gijp) toe tussen die Engbroek en de dat goet ten Nijenhorst door gaat met water met weijden (?) en de met de thuijn holde dat daertoe behoort en de thiend van Nijenhorst voors en de voors landerijen bij den comprnt. te houden sulcx die hier voren bepaalt en gespecificeert voor haere en hare nacomelingen tot absulke regten als de voors Margarethe Thonis en hare voorsaten dat te houden plagten en de die oude hant dat uijtwijst de heergewaden te betalen, enz.

AT017a001          1678       7 Nov

Nadat zij Margaretha Methorst met dit goed is beleend blijkt in deze akte dat zij de Hr. Bartholomeus Hagen tevens machtigd om dit Erf en Goed over de dragen aan de Hr. Anthony van de Wal lackencooper in Amersfoort. De akte is verder beschreven als boven met bij vermelding dat het Erf belast is met ƒ 1000 t.b.v. de Hr. Willem Roos en ƒ 400 t.b.v. de Hr. Godefroij van Meerveen en nog ƒ 460 aan rent te samen ƒ 1850 schuld.

AT017a001          1678       4 Juni (oude stijl)

Jofr. Margaretha Methorst wed. van Jacob Botter zij machtigd Bartholomeus Hagen mede notaris om te compareeren voor de schout en geregte van Stoutenburgh om voor haar te transponeeren en over te geven aan Jan Geurts Bieborst een elsebosch groot omtrent 2 mergen zoo het selve gelegen leijt bij het Quade Gat op de Meent aent plaggenvelt onder de geregte Stoutenburg.

De cooppenningen zijn voldaan.

AT017a001          1678       19 Juni

Jonkh. Celiman van Ingen meerderjarig j.m. Hij machtigd de Hr. Bartholomeus Hagen om te compareeren voor de stadhouder en leenmannen van leenhove van sijn Hoogheijt Prince van Orange ofte haer Ed. Mog. Hr. Staten van Utrecht om aldaar t.b.v. de Hr. Dirck van Westerveld en zijne erven te transporteeren het oude goet Ter Burgh met zijn huijzinge en de erven, getimmer dat daerop staet met vischerijen, met veergeleden, mette swanendrift en de alle sijne toebehoren boven weges en de beneden weges als ’t gelegen is op Seldrecht (?) in de carspele van Leusden en de daertoe de thins en de thienden tot . . . alsoo die thins en thient daarins van Lockhorst plagt te wesen; alsmede seven danmaten lands gelegen in Nederseldert sijnde ’t voors goet vrij sonder eenige lasten uitgesondert ’s Heeren ongelden, enz.

De cooppeningen sijn voldaan.

AT017a001          1678       19 Juni

Magtiging ten verzoeke van Dirk van Westervelt op Bartholomeus Hagen om in sijn naam te compareeren voor de Ed. Mog. Hr. Staten van Utrecht om hem hiermede te belenen.

AT017a001          1678       29 Aug

Thonis Jansen op Voskuijlen machtigd de Hr. Anthoni van Raalt in omnibus ad litas, enz.

AT017a001          1679       24 Nov

Uit het testament van de Hr. Daniel van Esch schepen deser stad en Catharina van Wolfwinckel echteluijden blijkt dat zij eigenaar voor de helft waren van ’t Erf Groot Donkelaar, waarvan de andere helf de Hr. Adriaan van Bronckhorst competeerd (juiste ligging niet beschreven).

Het Erf wordt bemaakt aan Marcelis van Esch (blijkbaar een van de kinderen).

AT017a001          1681       13 April

Verrekening onder de erfgenamen betreffende de familie van Hoorn, Withoos, enz. aangaande het Erf Kleijn Emelaar onder Stoutenburg.

AT017a001          1681       25 Nov

Comp. de Hr. Johan van Bilderbeeck gehuwd met Jofr. Cornelia van Oldenbarnevelt verkopen aan Anthony van Beefting en de Agnes Marchand echteluijden een seecker Erf genaempt de Engh met de huijzingen, hof en hofstede, bergh en schuijr, nevens de landerijen en een half thiendje ter beecke gemeen leggende met het Convent van St. Agatha tot Amersfoort leenroerig aan IJsselsteijn. Door den eerste comparant aangekomen en aenbestorven door doode van zijn vader Mr. Johan van Bilderbeecq in sijn leven Borgemeester van Amersfoort en de Jufr. Apolonia van Broekhuijzen in hun leven echtelieden alsmede de landerijen van voors Erf den Engh mette bepotinge ens daeraen behorende. Noortwaarts de Vrouwe Conventen tot Amersfoort en de Zuijdwaarts de landen van de vicarije bij Matheus van der Maeth gepostideert geweest sijnde naest gelegen mitsg. 2 mergen land weleer gecoft van zaliger Jacob Simons bleijker gelegen Zuijdwaart naast het huijs van Seger Simons zaliger bij de Gort en de . . . als nogh bij Simon . . . bewoont woordende als mede nogt 8 mergen meentlands leggende in de meente aan de eene sijde de Erfgenamen van Francois van Weede en aan de andere sijde de Adv. Lommertsum en Noordwaarts de Hr. van Stoutenburgt. Alles gelegen onder Stoutenburgh. Omme en voor de somme van sesendertighonderdzevenendertig gulden (sijn penningen ?) waarmede het voors Erf is belast onder andere: ƒ 1600 t.b.v. de Weeskamer tot Amersfoort; ƒ 1100 t.b.v. Arent van Ruijtenbeeck mede erfgenamen van Adrianus van Ommeren in dier qualite aangekomen en nog ƒ 937 t.b.v. de copers.

AT017a001          1703       . . .

Mechteltje Veen wed. van Pieter van Houten zij hadden bij hun huwelijkse voorwaarden geposeerd bij Notaris Anthony van Brinkensteijn den 28 november 1677 dat sij gebenificeert was uit de goederen van hare man van . . . gulden. Hier verklaart zij ook dat hare man geen natuurlijken dood

Scroll naar boven