Notaris Eduard Harthoorn

AT027a001          1706       9 Nov

Compareerden etc. Wilhelmina van Bornbergen geestelijk dochter, Maria van Bornbergen, Jonkhr. Johan Edmond (?) in huwelijk hebbende Odilia Bornbergen, Alijda Schut gehuwd met Johanes van Bornbergen sijnde uitlandig en Gijsbertus van Bornbergen alle borgers en inwoonders deser stad.

Zij machtigen Maurits van der Burght gehuwd met Harderweij van Bornbergen om te verkopen publiek of uit de hand het Erf en Goed Engendaal onder Soest.

AT027a001          1706       12 Nov

Bovengenoemde Maurits van der Burgh als gemachtigde van de erfgenamen van (1) Maria van Bornbergen en (2) Hendrik van Sandendaal als vader en voogt over minderjarigen kinderen verweckt bij Beatrijs Scheen. Ende verclaarde den eersten comprnt.(en ?) voor de eene helft en de tweede comprnt. voornoemt voor de andere helft verkocht te hebben een seecker Erf en Goed genaemt Engendael gelegen onder Soest sulks en in dier voegen als gemelde kinderen van voorn Sandendaal en gemelde Maria van Bornbergen gecoft en beseten hebben en dit en ten behoeve van Willem van Westerhuijs deurwaarder deser stad, of die geene die neffens hem tot een meede cooper sal nomineeren, genoemde Westerhuijs verklaarde de koop aangenomen te hebben.

Koopsom ƒ 1600. Hij nomineert tot mede koper Aelbertus Dirckz van Bennecom.

AT027a001          1706       17 Nov

Compr. etc. Petrus Scheen woonende alhier magtigd de Hr. Hans Hendrick Brend (?) borger alhier omme uijt naam en van weegen den comprnt. sij bij middelen van vriendschap te innen en ontvangen of justitie soo danige inschulden als bij den comprnt. bij memorie of specificatie van tijd tot tijd zal worden opgericht en alle middelen van regt bij wanbetaling te emploijeren, geleijck ook alle termijnen van regten te observeren, enz.

AT027a001          1706       26 Nov

Compareerde Jan Hendriksen woonende op ’t Erf Reuff (? – slecht leesbaar) onder Stoutenburgh. Hij machtigd de Hr. Rutgerus Drakens (?) i.v.m. zaken omtrent zijn suster Hendrikje Hendriks.

AT027a001          1707       18 . . .

Testament Jorden Hendrikz en Gerritje Theunis echtel. wonende op Ronselaar onder Woudenberg.

AT027a001          1707       18 Maart

Compareerder Aert Gerritse wonende op Schothorst stelt zich borg voor zijn broer Maas Gerritse wonende op Liendert t.b.v. de Heer Hendrik Bost president borgm. deser stad om te voldoen binnen 8 dagen de verschuldigde landpacht van de Hofstede Calveen.

AT027a001          1707       3 Juli

Compareerden etc. de Eerwaarde Hr. Hendikus van Sandendaal, de Eerwaarde Petrus Scheen en de

mitsg. Ir.  . . . (?) Hendrik Bens en Jufr. Gonda Sandendaal echtel. inw. deser stad te kennen gevende dat Hendrik van Zandendaal als vader en voogt over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Beatrix Scheen zaliger op de 12 nov. 1706 had verkogt het Erf Engendaal aan Willem van Westerhuijs en nevens de Hr. Westerhuijs tot mede coper had genomineert.

De eersten comprnt. doet blijkens deze akte afstand van alle active regt en toeseggens die hem uit eenige hoofden op ’t voors goed Engendaal mogte competeeren.

(In het geheel nog al onduidelijk.)

AT027a001          1708       20 Jan

Uit deze akte blijkt dat Anthony van Wanroij gehuwd is met Aeltje Peters en woont in het Houten Huijsje onder Stoutenburg, hij heeft pachtschuld aan de Heer Diderick Sasse van Weldam wonende op Randenbroek.

AT027a001          1708       18 Febr

Verhuur van Engendaal. Verhuurder Willem Westerhuijs. Huurder niet leesbaar.

AT027a001          1708       25 Mei

Hendrik Hendriksen woonende op Calveen onder Hoogland weduwnaar en boedelharder van Gerbregt Willems te voren weduwe en boedelharster van Peter . . . . Boedelscheiding tussen de kinderen en voorkinderen.

AT027a001          1708       5 Okt

Overdracht van de Sandbrinkermolen.

AT027a001          1708       7 Okt

De Heer Hendrik Both oud burgemeester van Amersfoort geef in erfpacht uit aan Claes Jacobsen en Grietje Wouters echtel. seecker twee stukjes land gelegen over ’t Schoolhuijs aan de Tolik aan den Ham.

AT027a001          1709       17 Febr

Compareerde etc. Anthony van Wanroij woonende in Stoutenburg in qute als voor de helft erfgen. van Anna van Warnroij zaliger in haar leven huijsvrouw van Joost Jansen van Seeland beijde overleden tot Utrecht (dit voor vermelding).

AT027a001          1709       18 Okt

Juffr. Zara Gijsberts wed. van saliger Justus van de Laeck verhuurd aan Marcus Romanbij een seckere camp lands genaamt de Driftakker groot . . . mergen gelegen buiten de stad.

6 jaren à 76 car. guldens.

AT027a001          1709       18 Okt

Deselve Zara Gijsberts wed. Laeck verhuurt aan Willem Thijssen haare verhuurderesser huijzinge, erve en gront genaemt die Driftakker met ’t getimmerte daarop staand nevens de landerijen daar aanbehorende gelegen onder de geregte van Stoutenburgt en ander gedeelte onder Hamersveld resp. uijtgezonderd het land verhuurd aan Marcus Romanbij. 6 jaren à ƒ 225 sjaars.

AT027a001          1710       24 Jan

Lambert Willemse wonende in Sevenhuijzen laatst weduwnaar van Marritje Hendriks. Hij doet den geheele inboedel, have en vee over aan zijn zoon Willem Lambertse volgen estimatie van Claas Jansen van Velsen en Geurt Brom schepenen van Sevenhuijzen ter some van ƒ 790 en onder voorwaarden dat hij zijn vader gedurende zijn leven lang moet onderhouden, cost en inwoning geven.

AT027a001          1710       20 Febr

Een akte van verklaring gemaakt i.v.m. het stelen van hooi dat ’s nachts gebeurden op Hoogland met uitgebreide beschrijving ondertekend door Jan Willemsen, Neeltje Jans echtel. bijde van competente ouderdom.

AT027a001          1710       21 Maart

Hendrik van Souten ten eenre en Theunis Breunisse en Grietje Ariens echtel. wonende op Zeldert ten andere sijde.

1ste comprnt. geeft aan de 2de comprnt. in een eeuwige erfpacht uit een camp soo bouw als weijland genaamt Blankenveen gelegen onder Hoogland strekkende van de Bunschoterweg tot aen Middelsloot toe groot in de breedte 112 voet zijn landse maat.

AT027a001          1710       26 Okt

Hendrik van Beeftingh borger alhier geeft in erfpacht uit aan Jan Josten gut een secker campje land gelegen in Stoutenburg naast ’t Erf ’t Quade Gat aan de Barnevelderweg genaemt de . . .. Erfpacht som jaarlijks een ducaton of 3 gulden 3 stuivers.

AT027a001          1711       27 Okt

Hendrik van Souten borger alhier verkoopt aan Gerrit Jansen Verschuur en Jannetje Thomas echtel. een stuckje land groot gelegen in anderhalf mergen land sijnde in lengte groot 106 roeden breedte 50 roeden gelegen in Hoogland.

AT027a001          1712       20 Maart

Overleden Claas Claasz van Pell (?) en Jannetje Jacobs van Esveld. Boedelscheiding tussen de kinderen. De overledenen waren gerechtigd in de helft van een Erf en Goed met de landerijen daaraan behorende genaamt de IJzerenhaard gebruikt bij Evert Elbertse en gelegen onder Hoogland.

Bij loting toegescheiden aan Claas Claasz Pell de jonge voor 1/4 part en aan Hendrik van Kempen gehuwd met Elisabeth Claasd van Pell den ander 4de part.

AT027a001          1712       14 Juni

Aanstelling voogden bij de testament van 1705 voor notaris Hagen.

Hector van Doeijenburgh weduwnaar en boedelhouder van Cornelia van Valkenhoeff in leven echtelieden nalatende hare man een soontje genaamt Anthony van Doeijenburgh.

AT027a001          1712       14 Juni

Boedelscheiding tussen bovengenoemde vader en soontje.

AT027a001          1712       19 Juni

Huwelijk Hector van Doeijenburgh bruidegom en Johanna Konincq wed. van Hendrik Verkerck wonende tot Ghurcum (Ghorcum ?) bruid.

AT027a001          1712       2 Sept

Uit desen akte van vernietiging van testament van 18 febr. 1707 blijkt dat Jorden Theunissen en Gerritje Teunis wonen op Ronselaar onder Woudenberg.

AT027a001          1713       9 Juli

Jan Hendriksen wonende in Stoutenburg magtigt Hermanus Caen procureur publiek op te veilen de 2/3 garf van twee mergen weijt en van 1½ mergen rogge gelegen en staande in Stoutenburg op Honthorst ter voldoening van de verschuldigde landpacht t.b.v. de regenten van de Vrouwe Conventen te Amersfoort.

AT027a001          1713       8 Okt

Huurcontrakt van ’t Erf Engendaal gelegen achter de Soestereng onder Soest.

Verhuurder Willem Westerhuijs en Aelbertus Dirck van Bennecom.

Huurder Jan Hendriksen van Soest voor 6 jaren à ƒ 199 sjaars.

AT027a001          1714       4 Dec

Egbertus Hooft woonende onder Hoogland verklarde vercogt te hebben zijn inboedel, have en vee, koorn, enz. (in de akte verder gespecificeerd) ter some van ƒ 1195 aan en ten behoeve van Ir. Justus Hooft en Hermanus Caen proc. ieder voor de helft.

AT027a001          1716       12 Sept

Hector van Doeienburg en Johana Konincq echtel. verkopen aan Johanes van Leunen backer zijn huijsvrouw en erfgenamen een wel getimmerte huijzinge en Hofstede met sijn camers, kelders, schuur, hof, vijvers, boomgaart en met het land daar agter en al het gene aart en nagelvast is en met de Alkov en behangsel in de grote camer, linnenkast en staande platen gelegen in Sevenhuijzen in de polder de Duijst groot 2½ danm. strekkende van de Sevenhuijzerweg tot aan het land van Aris van Roomen, zuidwaarts de erven van Claas Jansen van Velsen noordwaarts gelegen zijn.

Koopsom ƒ 375.

Uit de volgende akte blijkt dat de comparant coper afziet van de coop beschreven aldus: “Dat die coop is geschied om redenen dat den comprnt. daar aen geen eijgendom of recht heeft, dat hij hij daer op geen eijgendom oft recht sal pretenderen dat hij oock belooft geen reght van eijgendom te sustineren noch aenmatigen.” (Dato 12 september na noens vijf uijren.)

AT027a001          1717       5 Nov

Altje Peters wed. Anthony Wanroij inwoner van Amersfoort. Zij verkoopt aan Jan Lambertsen bierdrager alhier een huijzinge, hof en hofstede gelegen in de Vijverstraat genaamt de Rosbeijert.

AT027b001         1704       5 Juli

Attestatie en verclaaringe van Cornelis Theunisz buurmeester en Bart Theunisse schepen te samen in een geregte van Stoutenburgh ten versoeke van Jan Hendriks mede buurmeester in een seeckere geregte woonende op ’t Erf en Goed genaamt Reuf onder de geregte voorn hoe waar het is op den . . . dag van ’t aenvaarden van ons ampt ijder in . . . reguard gedaan dat den attestanten op 5 julij 1704 zijn versogt door den requrant omme sijn gereedschap tot de bouwerije en koeienhouderije specterende mitsg. zijn coorn als weijt, rog, boekweijt en haver te velde staande en alle vee te estimeeren welke den attestanten verclaaren gedaan te hebben, invoegen als breeder bij 5, 6, 7, 8 en 9 articulen van den inventaris daarvan sijnde voor notaris Anthony Goudoever.

AT027b001         1707       18 April

Een bestek van ’t metselwerk (messel reaereck) voor de Heer burgemeester Both om te maken het Bovenhuijs op het . . . (? – Calleven).

AT027b001         1707       . . .

De Hr. Willem Helraeth verhuurt aan Wouter Jacobsen een Erfje met de landerijen van ouds genaemt de Kijvitte Poll (Keut of . . .  (?) Pol) gelegen in Stoutenburg bij ’t Erf Hoolhorst. Gebruikt geweest bij Adriaan Janse. 6 jaren à 50 car. gld. jaarlijks.

AT027b001         1707       18 Dec

Gosen Thijmensz geeft over tot minderinge van verschuldigde landpacht aan de Hr. Hendrik Both president borgm. deser stad zijn inboedel, have en vee, enz. (Hofstede niet genoemt.)

AT027b001         1708       11 Jan

Gerritje Geurts wed. van Jacob Jansen wonende aen de Haersebrugh onder de geregte van de Duijst de Haar in Sevenhuijzen transporteerd aan den Hr. Willem van Geijn borgm. mitsg. Erasmus van Goudoever proc. in qt als mede erfgenaamen van Aldegonda Verhoef in leven huijsvrouw van de Hr. van Geijn zijn inboedel, have en vee, coorn, enz. uitsake van agterstallige landpacht en huijsgeld.

AT027b001         1708       17 Febr

Jan Gerritz en Hendrik Albertz woonende onder de carspele van Leusden als voogden over Jacob Janz van Voskuijle soone van Theunise van Voscuijlen en Maria Jacobs in leven echtel. verhuuren een halve Hofstede aan Jan Frederick die de andere heft van de Hofstede is competerende.

6 jaren à ƒ 50 sjaarlijks.

AT027b001         1708       9 Maart

Overleden Aeltje Jans uijt de Slaegh nalatende hare weduwnaar Claas Jans van Velsen en een soon genaamt Jan Claas van Velsen, boedelscheiding.

AT027b001         1708      2 Aug

De Hr. Dirck Harthoorn en Claas Huijbertse van Rozendael en Theunis …….. pachten de navolgende thienden van de Staten ’s lands van Utrecht als mede ook van het St. Pieters Gasthuijs. Den Hr. Harthoorn dat nu afstand doet van zijn 1/3 pacht aandeel.

De thiende zijn in Asschat genaamt het . . .; de thiend van de Hr. Leunis en seecker thiend genaamt de Smal en Crijtende thiend; de thiend de Oude Vrede gelegen in Leusbroek; de helfte van seeckere thiend van ’t Erf Daatselaar (slecht leesbaar) gebruikt bij Thijs Hendrikse en de thiend van gecomen van Jo. Veldermans bij Thijs Hendriksen gebruikt competeerende het St. Pieters Gasthuijs.

AT027b001         1709       27 Jan

Uitgebreide Boedel cedulle doen macken en instellen bij Theunis Gerritsen van de Poll borger alhier.

In het 14 capittel goud, silver, kleren, wollen, linnen, enz. alsmede kindergoet tot de backermand behorende: 4 ondermutsjes, 4 bovenmutsjes, 6 borsthempjes, 4 borstrockjes, 1 seijteltje, 1 nachtkapje, 1 sitse deken, 1 wulle deken, 14 treckmutsjes.

AT027b001         1709       3 Mei

Uit akte tersake de Slaperdijk vermeld Sander Ariens wonende op de Poll onder Woudenberg en Theunis Jansen op Cleijn Lambalgen onder Woudenberg.

AT027b001         1709       2 Juni

Engeltje Jacobs wed. van Hendriks Evertse van Zuijlen in leven gewoont op ’t Hogeland, boedelscheiding w.o. een Hofstede groot 3 mergen genaamt ’t Sandhuijsje oostwaart het Hoevelakerveen.

AT027b001         1709       . . .

Huwelijk Aarts Hendriks van Zuijlen geass. met zijn moeder Engeltje Jacobs en Cornelia Hendriks.

Inbreng bruidegom het bovengenoemde erfje (5 febr. 1710).

AT027b001         1709      1 Aug

De Hr. Johan van Deventer oud Borgemeester deser stad verkoopt aan den Heer Hendrik Both oud Borgem. deser stad alle voor gemeen (niet duidelijk leesbaar) 1/4 part (?) de thienden gaande uijt de erven Groot en Kleijn Emelaar en de Kiefcamp grof en smal, wild en tam voor de som van ƒ 1000.

AT027b001         1709       23 Aug

Huwelijk Jan Hendricks (?) Brom w.i. Amersfoort weduwnaar van Judith Cornelis en Gerritje Arrissen wed. van Evert Rijcks wonende onder Hoogland.

Inbreng bruidegom inboedel kleren ter waarde van ƒ 50.

Inbreng bruid de helft van een huijsje met 4 mergen land gelegen in ’t Nieuwe Land onder Hoogland de wederhelft is competeerende aan hare dochter.

AT027b001         1709       13 Dec

De Hr. Hendrik Both verhuurt aan Huijbert Claasz van Velthuijzen een seeckere Hofstede gelegen in Sevenhuijzen groot 17 (?) danmaten. 6 jaaren à ƒ 110 sjaars.

AT027b001         1710       11 Febr

Peter Cornelise woonende op Donkelaar onder Leusden cedeert en transporteert aan de Hr. Hendrick Both alle sijn inboedel, have, vee en coorn.

AT027b001         1710       12 Febr

Zij doen ook afstand van huur aan dit Groot Donkelaar welke zij nog hadden tot Petri 1711.

AT027b001         1710       22 Mei

Hendrickje Jans wed. van Gosen Heijmens regeling van pachtpenningen ter sake van ’t Erf en Goed Hoolhorst aan Hr. Willem Helraat door de comprn. lange jaren in huure gebruikt reeds al in 1697, nog achterstallige pacht.

AT027b001         1710       3 Okt

1ste comprn. Claasje Jans wed. van Peter (Kornelis) tegenwoordig bruikster van ’t Erf en Goed genaamt Donckelaar gelegen onder de gerechte van Donkelaar. Mitsgaders Willem Woutersen (2de comprn.) woonende in Hamersveld.

De eerste comprnt. verklaart het Erf op Petri 1711 te verlaten en de tweede comprnt. op deselver tijd in huure (?) zal aennemen. Nog enkele kampen land behoud zij nog aan zich.

AT027b002         1712       31 Dec

Vermeld bij akte van huwelijkse voorwaarden van Roelof Jordensen van Dashorst wonende onder Woudenberg meerderjarig en Hendrikje Hendr. van Billevelt meerderjarig dat woonende op Dashorst Teunis Willemse en op Ronselaar Rijck Aartsen (bij ondertekening geschreven Rijck Claessen).

AT027b002         1713       . . . April

Testament van Hendrik Hendriksen van Groenenkan wonende in Leusbroek. Hij legateert aan Aelt Gerrits van de Wetering sijne neef ƒ 80 en tot sijne universeele erfgenamen sijn broeder Gerrit Hendrikse en zijn suster Teunisje Hendriks ijder voor 1/3 portie en de voorn Aelt Gerritse van de Wetering en Harmen Jansen van Colfschoten den andere derde part.

AT027b002         1713       6 Okt

Huwelijkse voorwaarden Peter Hendriksen van Corlaar en Fijtje Hendriks wed. van Teunis Willemsen beijde wonende onder Hoogland. Inbreng bruidegom ƒ 350.

Inbreng bruid ƒ 3000 b.s. uit obligaties als aen haaf en beesten, mitsg. inboedel en huijsraad.

AT027b002         1714       2 Febr

Huurcontrakt van een Hofstede gelegen onder Leusden genaemt Duijneveld (?).

Verhuurder Dirck Besselsen wonende in Hoogland, gebruikt bij Anthony (H) of Thijmensen.

Huurder Abraham ……….. 6 jaren à ƒ 60 sjaars.

Scroll naar boven