Notaris Eduard Jordaen van Coevorden

AT026a001          1701       30 Dec

De Hr. Hieronimus Mouter weduwnaar van Juffr. Margaretha van Lommertsum verhuurt aan Hendrick Besselsen en Aeltje Thijmens echtel. een Huijzinge, Hof en Hofstede, bergh en schuur met 18½ danmaat weijland gelegen in de polder Neerseldert onder Hoogland tegenwoordig in huure gebruikt bij Aelt Gerritsen (?). 4 jaren à ƒ 190 sjaars.

AT026b001         1702       27 Jan

De Hr. Wijnand Pannekoek als gemachtigde van de Heer Grave Willem Bentinck grave van Portland verhuurt aan Jan Evertse Ruijser de Hofstede Groot Emelaar en nog 2 mergen genaamt de Slotcamp onder Stoutenburg reeds bruiker, dit voor 3 of 6 jaren à 325 car. gulden sjaars.

Niet in de huur begrepen de 2 mergen genaemt de Bovencamp voor desen bij Herman Aerts en nu bij Aelt Janz gebruikt.

AT026b001         1702       26 Sept

Thijmen Dirckz wonende op ’t Erf Donckelaer competeerende de Hr. borgm. Both en verklaarde den comprnt. veraccordeert te wesen dat hij de Hofstede binnen 3 weken verlaten zal ten behoeve van Pieter Cornelisse die dese Hofstede van den Hr. Both heeft gehuurd waarvoor hij Thijmen D. ƒ 150 ontvangt.

AT026b001         1703       3 Sept

Verklaring i.v.m. de oneenigheden tussen borgers en de magistraat.

AT026b001         1703       12 Sept

Verklaring t.v.z. van de Hr. Pieter v. Houten tegenwoordig gedetineerden op den Huijze van Hafenbergh tot Utrecht dat hij op den 18 april laatstsleden ter occasie van de tot Amersfoort als doen . . . oneenigheden noppens het vertrekken van de magistraat aldaar geweest zijn op de Hoff voor het stadshuijs en aldaer een groot getal van borgers vergadert en in de wapenen stonden. Dat de requnt. als doen op het stadhuijs wesende men begon te mompelen en te seggen dat hij reqnt. het met de oude heren hield. Dat daer op de borgers hem reqnt van het stadhuijs hebbende doen comende op de Hoff de borgers hem hebben omsingeld van alle canten sommige met de blote degens op hem aan comende en andere hare . . . van de snapkanen die overgehaald waren naer hem toe settende seggende gij sijt een schelm, gij houd het met Moraij, wij sullen u de hals breken of te allomme dies gelijcke woorden gebruijckende. Dat de reqnt. daerop gezeijd heeft mannen het is onwaarachtig vermoort mij niet. Dese verklaring gegeven door Aris Danielsen, Maria Pontkaes mitsg. Evertje Boeije.

AT026b001         1703       18 Sept

Een verklaring t.v.z. van Pieter Houten omtrent het af lezen van het placaat i.v.m. de oneenigheden.

AT026b001         1703       15 Okt

Verklaring van Johannes van Coeverdel kwartiermeester of sergant had om borgmeester Both sijn huijs gecomen en voor ’t front van ’t vaendel geseght heeft met schrijende oogen burgers of vrinden ick neme dit borgemeester ampt niet aen op dusdanige maniere om ’t burgemeesterschap maer om het volk tot stilstand of in ruste te brengen, enz.

AT026b001         1703       23 Nov

Grietje Joosten Schuijlenburg wed. van Jan Hendriksen ter Burgh (?) verhuurt aan Elis Rijcksen een zekere Huijzinge, Hof en Hofstede gelegen in Nederseldert daer aen de eene sijde Hendrik van Middendorp aen de andere zijde Hendrik van Souten (?) met 4 danmaten weijland bij den huurder bekent. 3 jaren à ƒ 90 sjaars.

AT026b001         1704       23 . . .

Getuigen ondernoemt Jan Jacobsen, Arien Jacobsen en Pieter Cornelissen wonende in Leusbroek stellen zich borg voor Barent Janse wonende op de . . . in Leusderbroek uit zake van verschuldigde ongelden aan de schout Geerard Munnicq van Leusden c.s.

AT026b001         1704       5 Nov

Getuigen ondernoemt Wilhelmus van Rootselaar lakencooper borger deser stad en de verklaarde hij comprnt. hem te constitueren borge als principale onder remuneratie van de exeptie van excusse den efecte van dien onderricht sijnde voor Geertje Hendriks wed. van Albert Teunisse Voskuijlen wonende tot Leusden en mede geerfde van de 26 hoeven onder Leusden.

Er waren eenige schapen in ’t hout van de meente bevanden en geschut en tot Leusden in de Schutbanck zijn gebracht.

Ten behoeve van de meentgraaf en heemraden van de voorn 26 hoeven is Henrick Albertse Voskuijlen zoon van bovengenoemde weduwe overeen gekomen om a.s. vrijdag de boete te betalen van ƒ 42.

AT026b001         1704       6 Dec

Aeltje Claes wed. van Gerrit Jacobsen wonende in de Nederduijst gerecht Sevenhuijzen is pachtschuldig aan de Hr. en Mr. Gerard Moraij als executeur van de testamente van Jacob Moraij zaliger ter somme van ƒ 226.

AT026b001         1705       20 Jan

Geurt Simonsen herbergier aan de Swarte Steegh is schuldig aan de respective lantheren een somme van ƒ 549 (waarvan afgetrokken ƒ 91 voor reparatie) uitzake van landpacht tot Petri 1705 van de Hofstede de Swarte Steegh welke somme hij beloofd te voldoen.

AT026b001         1705       28 Febr

Huwelijk tussen Willem Geurtsen meerderj. jongeman bruidegom geass. met Geurt Jansen als vader en Neeltje Thomas moeder van de bruidegom en Theuntje Thonis bruid geass. met Wouter Thonisse broeder van Hendrik Wouterse oom van de bruid. Allen wonende op Hoogland. Geen vaste goederen vermeld.

AT026b001         1705       27 Maart

Huwelijk tussen Geerlof Hendriksen minderj. jongeman bruidegom geass. met Hendrik Geerlofsen zijn vader wonende in Asschat en Grietje Jans meerderj. dochter geass. met Hendrik Willemsen Boer en Rut Willemsen Boer oomen. Inbreng bruidegom ƒ 200.

Inbreng bruid ƒ 2300 zijnde hare goederen daarop geestimeert.

AT026b001         1705       3 Okt

Huwelijkse voorwaarden Jan Jordensen als vader, Wulfert Jansen gehuwd met Neeltje Jordens, Willem Arrissen gehuwd met Maritje Rijcks en Theunis Jansen gehuwd met Jannetje Rijcks omen vanwege Jorden Jansen minderjarige jonkman bruidegom, mitsgaders Hendrik Jansen broeder, Geerlof Hendriksen gehuwd met Grietje Jans swager, Hendrik Ruth en Dirck Willemsen ooms van wegen Elbertje Jans wed. van Peter Gijsbertsen zaliger toecomende bruid.

Aldus gepasseerd op Emiclaar ten huize van de bruid onder Hoogland.

AT026b001         1705       7 Nov

Aelt Jacobsen en Geertje Zaren echtelieden huren van de regenten van de L. Vr. Capel het Erf en Goed de Bruijne Haar gelegen bij Bavoort.

Item de helft van de Veltschoor, het land aan den bergh en de 2 campen laatst gekocht van Peter Hovert (?) voor 6 jaren à ƒ 150 jaarlijks.

AT026b001         1706       13 Aug-

Compareerders Hendrik Jansen en de Paulesje Jans echtel. wonende in Hamersveld onder Leusden te kennen gevende dat Evertje Jans wed. van Jan Huijgen (?) zijn eerste comprnt. vader en moeder saliger in den jare 1654 heeft gecoft van de heeren regenten van de L. Vr. Capelle deser stad secker erf en goed op Hamersveld, daar hij comprnt. nog op woont, dat hem compr. ’t selve erf is nagelaten en de sedert het overlijden van sijn moeder heeft gewoont en gepossideert op de last van ƒ 1500 resterende cooppenningen op dit Erf nog verschuldigd was. Dat hij de renten van deze cooppenningen eenige tijd heeft betaald eerst 5% later 4% rente. Dat op deselve rente door onvermogentheid is verschuldigd de jaren ingegaan Pinksteren 1701 daarop is betaald ƒ 37 en voor de jaren ingegaan 1702 drie, vier, vijf en zes te samen een som van ƒ 281 boven ’t lopende jaar rente. Ende verklaarde hij comprnt. onmaghtigt te zijn de resterende cooppenningen en de rente van dien ten behoeve van de voors capelle te voldoen.

Overeenkomst – Het blijkt dat het voorn Erf weer overgenomen wordt door den regenten van de Capel (moeilijk leesbaar).

AT026b001         1706       Geen data vermeld

Akte van machtiging door Petrus Scheen i.v.m. met ’t Erf Engendaal in Soest.

AT026b001         1706       27 Nov

Verklaring van accoord t.b.v. de Heren regenten van de L. Vr. Capel gedaan door Dirk Jansen en Hendrik Jansen en de Annetje Jans echtel. beijde wonende te Amersfoort dat de regenten haar hadde bekent gemaekt dat hare oom Hendrik Jansen en Paulusje Jans echtel. afstand hadden gedaan van een secker Erf en goed gelegen in Hamersveld (akte 13 augustus 1706) die hun grootouders hadden gekocht van de L. Vr. Capel in 1654.

AT026b001         1706       14 Dec

Grietje Joosten van Schuijlenburgh wed. van Jan Hendriksen verhuurt aan Willem Petersen en Jannitje Dirck echtel. een sekere Hof en Hofstede staende en gelegen in Nederseldert aan de eene sijde Hendrik van Middendorp en andere sijde Hendrik van Souten en bij Elis Rijcks in huure gebruikt.

Voor 6 jaren à ƒ 100 jaarlijks.

AT026b001         1707       7 Jan

Hendrik Helmerden bekent gehuurd te hebben van de L. Vr. Capel het Erf en Goed Hardevelt gelegen onder Snorrenhoef voor 3 jaren à ƒ 380 jaarlijks als naar condities vermeld in het Huijsboeck folie 41 van dato 3 . . . 1651.

AT026b001         1707       9 Jan

Jan Gerritsen van den Brand borger deser stad verhuurt aan Dirck Jansen wonende tot Soest een secker Erf en Goed met omtrent 16 mergen land gelegen in Hamersveld tegenwoordig gebruikt bij Hendrik Jansen en Paulusje Jans echtel. Voor 4 jaren à ƒ 80 sjaars.

AT026b001         1708       3 Febr

Huurcontrakt van een huis met 3½ land bij de Bavoordermolen.

Verhuurder Jannetje Daniels wed. van Wouter Cornelisse wonende op Voskuijlen (Woudenberg).

Huurder Aelt Evertsen.

AT026b001         1708       14 Juni

Gijsbert Willemse wonende op Voskuijlen onder Woudenberg huurt weer in het Erf en Goed genaemt Voskuijlen van de regenten van de L. Vr. Capel. 6 jaren à 160 car. gld.

AT026b001         1708       8 Aug

De Hr. E. Jacob Baron de Petersen Hr. van Heiligenbergh en Asschat verhuurd aan Jacob Cornelisse een Huijzinge, Hof en Hofstede mitsg. eenige mergens bouw en weijland gelegen aan de Heijligenbergerweg  laatst in huure bij Jan Brom. 6 jaren à ƒ 370.

AT026b001         1708       21 Nov

Hendrik Visschers inwoonder deser stad stelt zich borg voor Rijck Peterse gewoont hebbende op sijn comprnt. Hofstede genaamt (Kleijn) Sandbrink onder Snorrenhoef dit t.b.v. Mr. Gerard Munnicq schout van Leusden als gadermeester der ongelden welk Rijck Peterse verschuldigd was.

AT026b001         1708      30 Nov

Reijer Evertsen wonende op Calveen onder Hoogland huurt bij continuatie van de heren regenten van de L. Vr. Capel secker Erf en Goed bij hem gebruikt wordende voor 4 jaren à ƒ 250 (?) jaarlijks.

AT026b001         1708       30 Nov

Jacob Jansen Versteegh wonende aan de Bilt huurt van de heren regenten van de L. Vr. Capel het Erf en Goed de Bruijne Haar gelegen bij Bavoort met de smalle thiend, de helft van ’t Veldschoor, het land aan de Bergh en nog 2 campjes gekocht van Pieter Hovert. 6 jaren à ƒ 162 jaarlijks.

AT026b001         1709       25 Jan

Arien Saren wonende aan ’t Heetveld stelt zich borg voor Aelt Jacobsen wonende mede aan ’t Heetveld op de Bruijnhaar voor de pachtschuld t.b.v. de L. Vr. Capel.

AT026b001         1709       17 Juni

Compareerden de Hr. Joan Carselus Baron van Doornick gesegt Ulft Heere van Sackhuijsen woningh etc. Hij magtigd Henrick van Zevender mede notaris alhier om te compareeren voor de Schout en geregten van ’t Hooglant en aldaar te verbinden, vestigen en de hij portiqueren seecker Erf en goed met sijn landerijen genaemt Schoonoort onder gemelde gerechte gelegen, enz.

AT026b001         1710       4 Febr

Wouter Cornelissen van Valckenhoef verhuurt aan Cornelis Willemsen en Claesje Corsen van Cotenbergh een Erf en Goed met schuur en landerijen genaemt Valckenhoef gelegen op Hoogland reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 280 en toepacht 1/4 boter, 4 paar hoender en 3 spind rogge aan de predicant van Hoevelaken.

AT026b001         1710       28 Mei

Vr. Magdalena van Ruijten als wed. van Hr. Anthony Looijen in leven schepen en raad dezer stad verhuurt aan Jan Gerritsen van den Brand seckere huijzinge genaemt de Stroopaf met het bosje daar achter of ten tijde aangelegen nevens twee schuuren bij Dirk van Bemmel gebruikt.

6 jaren à ƒ 215.

AT026b001         1710       19 Sept

Claasje Jans wed. van Pieter Cornelisse woonende op Donkelaar huurderesse en de Hr. Hendrik Both oud borgm. en gewesen lanter van dit Erf, overeenkomst met de schout van Leusden i.v.m. schulden. Arrest op den boedel en regeling met de tweede comparant welke zij belooft uit te keren ƒ 500.

AT026b001         1710       19 Sept

Huijgh Jacobsen bekend in huur aangenomen te hebben van de Hr. Hendrick Both oud borgm. en bewindhebber van de O.I. Compagnie de Hofstede genaamt Calveen onder Hooglant zoodanig dat van de landerijen den steene schuur aan sig behout, het cleijne campje weijland agter het starre bos, de groote tuijn en boomgaert van plaisier aen de noodsijde van ’t Heerenhuijs gelegen ’t welk den eijgenaar als mede het voorhuijs en afgeschotte boven kamertje tot sijn eijgen gebruik behoud.

6 jaren à ƒ 240 sjaar en 2 hoenderen.

AT026b001         1710       6 Okt

Vrouwe Judith Gij . . . van Lier wed. van de Hoog Welgeb. Heer Thomas Valentuis wonende op Oudenhorst onder Woudenberg.

Zij machtigd Gijsbert van Wolfswinkel wonende tot Scherpenzeel om door middel van proces de huurder van de Hofstede Oudenhorst Jan Cornelissen het Erf en Goed te verlaten.

Zij verhuurt dit Erf weer aan Jan Arissen.

AT026b001         1710       23 Nov

Arien Evertsen van Breschoten gehuwd met Maria Damen verhuurt aan Willem Evertsen wonende op Corlaer bij Ter Schuijr een seeckere Huijzinge, hof en hofstede, bergh en schuur en omtrent 30 mergen soo bouw als weijland gelegen op Hamersveld tegenwoordig gebruikt bij Willem Woutersen.

6 jaren à ƒ 136.

AT026b001         1710       6 Dec

Hendrick Snoeck wonende tot Nieuwkerk ten eenre en Maria Bor wed. van Everard van der Maeth in leven apothecuir binnen dese stadt ten andere sijde zijnde overeengecomen over secker Erfje met de landerijen gelegen in Hamersveld gebruikt bij Evert (?) Janse op volgende manieren: ten eerste den wed. zal behouden en bezitten de huijzinge en hofstede, berg en schuur leggende agter de hofstede beginnende van ’t huijs tot aen de beek tegen Aschat aen, mitsg. het land voor de deur strekkende tot aen de Hamersveldseweg en dat wel speciaal op de last van ’t haardstedegeld en huijsgeld mitsg. op 6 outschild 18 5/8 stv. en verdere lasten, slaperdijksgelden, enz. Daarboven nog uitkeren ƒ 150 welke Hendrick Snoek zal quiteeren aan comende may 1711, mitsgaders nog het land met zijn bossen daaragter genaemt de Davelaer en de andere camp genaamt de Strijp nog de Hogen en Lagen Acker met het bosje over het gerechtshuijs de Swarte Steegh dit ook speciaal op de lasten van den ongelden.

AT026b001         1711       9 Jan

Hendrik Woutersen bekend in pacht aangenomen te hebben van de Hr. Hendrick Both oud borgm. den Hofstede met de landerijen genaamt Calveen onder Hoogland uitgezonderd het geene ook beschreven is in het huurcontrakt [zie 19 september 1710].

6 jaren à ƒ 254 jaarlijks en toepagt.

AT026a002          1721       2 Febr

Jacob Jansen Versteegh wonende op de Bruijnhaer bij Bavoort huurt weer in van de L. Vr. Capel deze Hofstede met de smalle thiend, de helfte van de Veltschoor en ’t land aan de Bergt en nog twee campjes land gekogt van Peter Hovert. 6 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT026a002          1721       . . .

De Hr. George Roeters verhuurt aan Jan Jacobsen en Jan Hendricks wonende in Leusderbroek de Nieuwen Vreeden thienden gelegen in Leusderbroek voor 1 jaar à ƒ 400.

AT026a002          1721       5 Sept

Scheiding tussen Hendrick Jansen wonende in Sevenhuijzen weduwnaar van Willempje Gijsberts en zijn kind Maria Hendricks. Overeengekomen met Gijsbert Jansen de With en Theunisje Barens echtel. als grootvader en moeder den inboedel, have en vee, bouwerije, enz. toegescheiden aan Hendrick Jansen.

AT026a002          1721       5 Sept

Huwelijk tussen Hendrick Jansen weduwnaar van Willempje Gijsberts wonende in Sevenhuijzen en Maria Gerrits wonende tot Soest meerderj. dochter.

Inbreng bruidegom zijn inboedel, have en vee. Inbreng bruid ƒ 150.

AT026a002          1721       6 Nov

Cornelis Gerritsen en Maria Gerrits echtel. wonende in Asschat nemen in huur aen van den kinderen en erfgenamen van Elbert van Bemmel seeckere Huijzinge, Hof en Hofstede, berg en schuur en de landerijen gelegen in Asschat, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 260 sjaars, als toepacht 12 jonge hoenders.

AT026a002          1722       13 Maart

Wouter Petersen wonende in Sevenhuijzen huurt weer in van den Hr. Johan Sasse wonende tot Hoevelaken Huijzinge, Hofstede en met de landerijen genaemt Westerlaak gelegen in Sevenhuijzen.

6 jaren à 300 car. gld. per jaar.

AT026a002          1722       17 Juli

De Hr. Lambert Welmers als gemagtigde van de Hoog wel geb. vrouwe Margaretha Elisabeth Douariere van Westerholt enz. enz. vrouwe tot Scherpenzeel verhuurt aan Hendrick Cornelissen en Gerritgen Claes van Gerderen echtel. wonende op de Breehoef onder Scherpenzeel , deze Hofstede de Breehoef reeds lange jaren bruikers en desselfs voorouders in pacht is gebruijkt en de beseten geweest alle onder den geregte van Donkelaer gelegen en de Breehoef genaemt.

(De pachter had nog een schuld van ƒ 250 op belofte van . . . op de eerste requisitie van de 1ste comprnt. te voldoen.)

Weer ingehuurd voor 3 jaren ingaand op pinksteren 1723 en so vervolgens sodanig nogtans dat de pachter in geval hij jaarlijcs precijs op sijns tijd betalen, nogh 3 volgende jaren bij dese paght sal continueeren. Pachtsom ƒ 160.

AT026a002          1722       17 Juli

Huwelijk Cornelis Thonissen (Theunissen) wonende op Hamersveld meerderj. geass. met zijn vader Theunis Jansen en Aertje Willems wonende onder Stoutenburg meerderj. dochter geass. met hare broeder Dirck Willemsen. Inbreng bruidegom ƒ 300. Inbreng bruid ƒ 800.

AT026a002          1722       7 Aug

Boedelscheiding – akte van uitkoop.

Aris Jordensen, Jacob Jordensen, Dirk Jansen gehuwd met Aeltje Jordens, Jacob Willemsen gehuwd met Geertje Jordens (te samen gemagtigde) voor hare onmundige swagers en susters en de wel special verclarende  Arien Jordensen hem sterk makende voor Willem Jordensen zijn broeder en Dirk Jansen voor Cornelia Jordense zijn swager.

Zij verklarden dat was overleden Geurtje . . .  in haar leven wed. van Jorden Arrissen gewoond hebbende op Steenbeek onder Asschat.

De gehele inboedel is geestimeert door . . . Aertsen, Jacob Gerritsen, Gosen Thijmensen en Hendrik . . . op een somen van ƒ 820.

De inboedel, have, vee, enz. wordt aangenomen door Aris Jordensen wonende op Steenbeek, landheer de Hr. Moijart.

Huwelijk Aris Jordensen wonende in Asschat meerderj. jongeman en Maritje Hendriks meerderj dochter wonende onder Snorrenhoef.

Inbreng bruidegom ƒ 600 contant geld (niets vermeld van de hier boven genoemde inboedel, have en vee). Inbreng bruid ƒ 600 contant geld.

AT026a002          1723       5 Febr

Huurcontrakt van het Erf Broek gelegen onder Woudenberg.

Huurder Geurt Theunissen, gebruikt geweest bij zijn moeder. Verhuurder Samuel Heshuijsius.

6 jaren à ƒ 120 sjaars.

AT026a002          1727       30 Juni

Vermeld bij akte van scheiding ’t Valkenland met een huijsje. Genoemde personen Barent Cornelissen en Peter Cornelissen gehuwd met Willempje Barenst dochter van Barend Cornelissen.

AT026a002          1728       16 April

Huurcontrakt van de Hofstede genaemt de Bredehoef gelegen onder Donckelaar laatst in huure geweest bij Rijck Aertsen.

Huurder Cornelis Cornelissen wonende op de Breehoef bij Scherpenzeel.

Verhuurder Melchior van Wolswinkel als gemagtigde van de Vrouwe Margaretha Elisabeth van Scherpenzeel douariere van de Hr. Hendrik Willem van Westerholt Hr. van Scherpenzeel Hakfort enz.

6 jaren à ƒ 145 sjaars.

AT026a002          1729       15 Juli

Jan Evertsen is huurder van Cleijn Hagenouw gelegen in Asschat heeft pachtschuld aan de Heer Reijnouwen zijn landheer, arrest op den inboedel, have en vee. Hij mag nog blijven tot St. Petri 1730.

AT026a002          1729       27 Dec

Barend (Hannes – zie . . . (klapper) doopboek van Hamersveld) Willemsen en Pieternel Wouters echtel. wonende aan Bavoort onder Leusden huren van Arnolda van Veenhuijzen wed. van Helmigh Warneke secker Erf en Goed genaamt de Suijdwind gelegen in Hamersveld gebruikt geweest bij Wouter Theunissen en Geertjen . . .   6 jaren à ƒ 240 sjaars en ½ vierendeel boter.

AT026a002          1730       . . . Jan

Jan Theunissen (Thonissen) van Voskuijlen alias Brom. Hij verklaart dat hij aan sijn broeder Hendrik Thonissen Brom zaliger gewoond hebbende op de Horst in Stoutenburg verkocht had op de 7 april 1724 voor mij notaris een Huijzinge, Hof en Hofstede met 1½ morgen land gelegen aan Bavoort belast met een erfpacht aan de Leusderberg van ƒ 6 met nog 2½ mergen gelegen aan de Leusderbroekerweg daar oostwaarts het Erf de Bieshaar, west en noordwaarts Thijmen Jansen gebruikt bij Anthony Thonissen molenaar aen Bavoord i.v.m. het overlijden, regeling van dese boedel. Niet ondertekend.

AT026a002          1730       . . . April

Steven Heijmen en Jannetje Souwen echtel. huren van de Vrouwe douariere Margatha Elisabeth van Scherpenzeel het Erf Droffelaar gelegen onder Leusden, reeds bruikers.

6 jaren à ƒ 230 Hollandse guldens. Niet ondertekend.

AT026b002         1711       31 Juli

Gerrit Noijen is schuldig aan notaris Johan de Goeije als de directie hebbende over ’t Erf de Treek gelegen aan ’t Heetveld ger van Leusden competeerende Johan van de Treek med. doct. tot Leijden een somme van ƒ 148 ter zake en per rest van gekocht eijken boomen.

AT026b002         1712       4 Maart

Testament van Jacob Jansen jongeman woonende tegenwoordig onder de gerechte van Snorrenhoef ger Leusden maakt tot sijn universeele erfgename zijn moeder Maria Jacobs.

AT026b002         1712       29 Juli

De heer Dirck van Ommeren oud schepen deser stad verkoopt aan Thijmen Toonisen (Teunissen ?) en zijn huijsvrouw Aleijd van Koot een seeckere boomgaart bepoot met appelen, peeren en kersen boomen met een steene huijsje daarinne staande behoorende aan het Erf van den eerste comprnt. bewoont en gebruikt bij Maes Petersen en Hendrickje Jeles zijn huijsvrouw gelegen op Hamersveld groot omtrent een ½ mergen. Verscheijdene jaren door den laatste comparanten gebruijkt geweest. Dit omme en voor een somme van ƒ 44 jaarlijcks te betalen soo lang hij in levende lijve sal wesen en de langer niet. Indien de 1ste comprn. voor den 22 Febr. 1713 mogt commen te overlijden dan moet hij betalen aan de erfgenamen een somme van ƒ 300.

Verders regeling omtrent het onderhoud van de lasten grachten en waterloozinge.

Bij niet nakomen van dese jaarlijkse betaling gaat den eijgendom weer naar den eerste comprnt.

AT026b002         1712       16 Okt

Tijmen Gerritsen herbergier woonende aen de Swarte Steegh en verklaart bij dese (alsoo deselve comprnt. op aen comende St. Petri 1713 noch 4 jaren huur was hebbende aen den huijze en landerijen behorende aen de Swarte Steegh competerende Hannes Petersen c.s.) afstand van verdere huur.

AT026b002         1712       2 Sept

Testament van Metje Gerrits wed. van Jan Hendrikse Droffelaer woonende op Droffelaar onder Leusden. Tot hare universeele erfgenamen hare 4 kinderen Hendrik Janse Droffelaer, Marie, Willempje en Jannetje.

AT026b002         1712       2 Sept

Reijer Evertsen huurt weer in het Erf Calveen gelegen op Hoogland van den Regenten van de L. Vr. Capel. 6 jaren à ƒ 225 sjaars.

AT026b002         1712       5 Dec

Jan Theunissen (Thonissen) en de Petertje Cornelis wonende op Couwenhoven onder Woudenberg echtel. geven hun inboedel, have en vee over aan de Heren super intendenten van de Mans Conventen der stad Amersfoort.

AT026b002         1713       20 Jan

Jan Jacobsen Loevesijn verhuurt aan Willem Gerritsen van Geijtenbeecq het Erf en Goed met huijs, bergen, hof en hofstede, schuuren, heet en plaghvelt mitsgaders de schaapendrift daeraan behorenden gelegen aent Leusder Heetveld genaemt Loevesijn met zijn verdere aenbehorende landerijen, bouw en weijland sooals het bij de tweede comprn. gebruikt word.

6 jaren à 210 car. guldens jaarlijks.

AT026b002         1713       13 Nov

Jan Roelen huurt weer in van den regenten van de L. Vr. Capel het Erf Veltdorp onder Leusden met het land in de Veltschoor. 3 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT026b002         1713       24 Nov

Compareerden Gerritje (?) wed. van en boedelharster van Jan Schimmel zaliger en de verclaerde dat hare voorn man zaliger was comen te overlijden nalatende tot zijn wed. de comparante en tot zijn kinderen en erfgenamen Metje Jans wed. van Theunis Jansen op Sneul bij hare voorn man zaliger aan Burgje Thonis in echt verwekt mitsg. Geurt, Hendrik, Evert en Arien Jansen Schimmel. Burghje en Lijsje Jans Schimmel kinderen bij haare comparante in echte verwekt.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen ten overstaan van Kil Jansen Collert wonende onder Barneveld en Dirck Besselsen wonende op Seldert onder ger Hoogland die alhier mede compareerden voor de onmundige kinderen.

Aan de wed.. toegescheiden den inboedel, huisraad, have en vee, enz., waartegen zij aan de kinderen uitkeert bij trouwdag of mundigheid een somme van ƒ 20.

AT026b002         1714       5 Jan

Cornelis Arissen verclaerd gehuurt te hebben en dat hij continuatie van de heeren regenten van de L. Vr. Capel het Erf en Goed genaemt Hardevelt gelegen onder de geregte Snorrenhoef.

6 jaren à ƒ 420 sjaars.

AT026b002         1714       12 Jan

Gerrit Jansen gewoont hebbende aent eijnde van Leusderbroek bij ’t Witje. Hij huurt van de Hr. Gerard Munnicks schout van Leusden c.s. en Asschat in qte als adminstrateerende de goederen van de Heer Baron de Petersen ’t Erf en Goed genaemt de Prince Hofstede met de landerijen daer aen behorende groot omtrent 19 à 20 mergen gelegen onder heerlijckheid Asschat bij den Heijligenbergh strekkende van ’t huijs tot aan de Swarte Steegh en verders van ’t huijs tot de Prince Steegen. In dier voegen als het gebruikt geweest is bij Hendrik Brom en Geertruijd van Dordmund echtluijden.

6 jaren à ƒ 268 sjaars.

AT026b002         1714       9 Maart

Jacob Cornelisse wonende bij den Heijligenbergh huurt van den Hr. Gerard Munnicks schout van Leusden c.s. en Asschat in qte als administrateur van de goederen van de Hr. Baron de Petersen van Heijligenbergh en Asschat een seeckere Hof en Hofstede mitsg. eenige mergens bouw en weijland gelegen buijten de stad aan de Heijligenbergerwegh reeds bruiker (Vrijberg ?).

12 jaren à ƒ 370 jaarlijks.

AT026b002         1714       9 Maart

Maria Aelten wed. van Mijns Thonnissen zij verkoopt aan hare zoon Thonis Mijnsen en Fransje Jacobs echtel. (na alvorens de goederen door goede mannen daartoe aangesteld waren geestimeerd) hare have, vee, inboedel, paarden, beesten, koorn in de berg en op ’t veld, enz. zooals de wed. het gebruikt heeft op de Hofstede van de Hr. van Dolre gelegen in Asschat voor de som van ƒ 1450 met aftrek van ƒ 450 die de schout Munnicqs competeerd, als ongelden nog ƒ 100 als landpacht aan de Hr. van Dolre.

AT026b002         1714       31 Mei

Claas Willemsen wonende op de Keut bij ’t Hateveen onder Hoogland geeft in erfpacht over ten behoeve van Frans Jansen wonende mede op de Keut een hoekgen heijvelt waarop algereids een huijsje is gebouwd groot een ½ mergen. Jaarlijks ƒ 5.

AT026b002         1714       20 Juli

Compr. Hendrick Hendriksen Haen (?) wonende in Hamersvelt en verclaerde dat deser wereld was comen te overlijden Luijtje Arrissen zijn huijsvrouw zaliger nalatende hare weduwnaar de voorn comprnt. en de tot hare erfgenamen Willem Thijmensen als in huwelijk hebbende Willempje Arissen en de Jan Thonnissen gehuwd met Rijckje Arrissen. De weduwnaar was niet genegen langer den boedel gemeen te houden met sijn swagers.

Aan den weduwnaar toegescheijden alle de goederen soo van Huijs, Hof en Hofstede, landerijen, etc. Waartegen hij uitkeert aan sijn swagers een somme van ƒ 800 dus ieder ƒ 400.

Ondertekening ter presentie van Thijmen Gerritsen en Jan Gerritsen armmeester van Leusden.

AT026b002         1714       21 Sept

Compareerden Elbertje Jans wed. van Peter Saren wonende in Hamersvelt. Zij verhuurd aan Wouter Petersen hare soon een seecker Huijzinge, Hoft en Hoftstede met bergh, schuur met omtrent 23 à 24 mergen land gelegen in Hamersvelt carspelle Leusden bij den tweede comprnt. in huure gebruikt, dit weer voor een tijd van 10 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT026b002         1714       21 Sept

Bovengenoemde Elbertje Jans verhuurt aan hare tweede soon Evert Petersen een seecker Huijsinge, Hof en Hofstede met de aanhorige landerijen soo groot en kleijn als hij het tegenwoordig bewoont en gebruikt (oppervlakte niet genoemd) gelegen in Hamersveld dit voor een tijd van 12 jaren à ƒ 90 sjaars. Bij ondertekening van beide akten getuigen Gijsbert Petersen.

AT026b002         1714       17 Okt

Huwelijk Hendrik Hendriksen Haen weduwnaar van Lijtgen Aris wonende onder Hamersveld bruidegom en Woutertje Heijmens meerderj. dogter geass. met hare broeder Wouter Heijmens en Jan Barten gehuwd met Willempje Heijmens toecomdende bruijd wonende onder Callenbroek ampte Barneveld. Inbreng bruidegom de Hofstede en inboedel gelegen in Hamersveld.

Inbreng bruijd een somme van ƒ 700 aen gelt en de nog een portie in een Erf en Goed genaemt Westerveld onder de ampte Barneveld.

AT026b002         1714       22 Nov

Jacob Jansen Versteeg huurt weer in van de regenten van de L. Vr. Capel het Erf en Goed de Bruijnehaer gelegen bij Bavoort onder Leusden met de smalle thiend (?), de helft van de Veltschoor, het land aan de bergh en de 2 kampjes laatst gecoft van Peter Hovert. 6 jaren à ƒ 150 jaarlijks.

AT026b002         1714       22 Nov

Gijsbert (?) Willemsen van Lambalgen wonende op Voskuijlen onder Woudenberg huurt weer in van de regenten van de L. Vr. Capel het Erf en Goed genaemt Voskuijlen (Vosekskuijlen ?) ger Woudenbergh. 6 jaren à ƒ 180 sjaarlijks.

AT026b002         1714       25 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede de IJserenhaard.

Verhuurder Willem van Geijn voor de eene helft en Hendrikus van Kempen voor de andere helft.

Huurder Evert Elbertsen. 3 jaren à ƒ 180 jaarlijks

AT026b002         1715       18 Jan

Johanna Mechteld van Soudenbalck wed. van de Hr. Petrus Fhilippus Blockland verhuurd aan Aelt Jacobsen buurmeester van Leusden den boeren huijzinge, schuur, berg en schaapschot met de landerijen gelegen onder Leusden om de Huijzinge Ooievaarshorst. 6 jaren à ƒ 230 jaarlijks.

AT026b002         1715       1 Jan

Gerrit Jansen verhuurt aan Cornelis Gijsbertsen een seecker Erf en Goed met omtrent 6 mergen land gelegen onder Leusden voor 2 jaren à ƒ 68 jaarlijks.

Gerrit Jansen blijkt dit goed weer gehuurt te hebben van Dirk Besselsen.

AT026b002         1715       5 Juli

Wouter Cornelissen van Valkenhoef verhuurt aan Aert Hendrikse wonende op Coelhorst en seecker Erf en Goed met schuur en landerijen daaraan behoorende genaemt Valkenhoef onder Hoogland, tegenwoordig gebruikt bij Cornelis Willemsen. 6 jaren à ƒ 250 jaarlijks.

Wouter Cornelissen van Valkenhoef, Johannes Lubbertsen van Wildenburgh, Volquem van der Maath gehuwd met Maria Lubbertse mitsg. de 2 laatste compr. in qt als mombers over de onmundige kinderen van Cornelis Lubbertsen en de Maria Damen alle inwoonders deser stad en de verclaerde de respectievelijke comprnt., dat de 1ste comprnt. met sijn broeder Lubberts Cornelissen eenige jaren in de negotie omtrent run en eijckeschors hebben gehandeld waardoor de na volgende goederen bij haar te samen en gepossideert als eerstelijk een huijzinge, hof en hofstede, enz. met aanhorige landerijen genaemt de Bieshaar gelegen onder de geregte Leusderbroek. Item een huijzinge Hoft en Hoftstede, bergh en schuur en aenhoorige landerijen genaemt Wildenburgh alsmede nogh een huijzinge Hoft en Hoftstede met berg en schuur aen . . . leggende daar jegens over beijde onder de geregte van Hamersvelt.

Scheiding tussen de twee gebroeders volgens afspraak in den jaare 1700 mondeling gemaakt aan den 1ste comprnt. Wouter Cornelissen van Valkenhoef het Erf de Bieshaar, waartegen Lubbert Cornelissen heeft genoten de twee plaatsgens in Hamersveld boven een somme van ƒ 1000 die bij de voors Lubbert Cornelissen zijn genoten. Deze akte is niet gedateerd en ook niet ondertekend.

AT026b002         1715       27 Sept

Huwelijk Jacob Jansen van Langeveld meerderj. jongeman wonende in Snorrenhoef en de Willemijn Aelten wed. van Dirck Andriessen toecomende bruijd wonende in Leusderbroek.

Inbreng bruidegom al sijne goederen waar die uitstaande en gelegen mogten wesen vrij van lasten en schulden. Inbreng bruid hare huisraad.

AT026b002         1715       11 Okt

Huwelijk Jacob Teunissen meerderj. jongeman wonende in Snorrenhoef en Aeltje Everts minderj. dochter wonende in Snorrenhoef. Inbreng bruidegom ƒ 250.

Inbreng bruid door haar moeder Maria Otten wed. Evert Jansen zaliger tot avancement deses houwelijck met haer dogter een som van ƒ 300.

AT026b002         1715       22 Okt

Huwelijk Evert Woutersen meerderj. jongeman wonende aen Bavoort en Trijntje Wllems meerderj. dochter wonende onder Hamersveld.

Inbreng bruidegom alle sijne goederen best. in landerijen gelegen op Vosekuijlen onder Woudenbergh als aen Bavoort onder Leusden geestimeerd op ƒ 800. En Meijns Petersen gehuwd met Gerritje Peters behoud vader van de bruid beloofd een som van ƒ 38.

AT026b002         1715       1 Nov

Hendrik Reijersen meerderj. jongeman wonende in Hamersvelt geass. met Reijer Jansen sijn vader woonende in ’t Wout onder Ede carspel Lunteren en Aeltjen Egberts minderj. dochter geass. door hare moeder Otgen Rutgers wed. Egbert Huijgen ook mede wonende in Hamersvelt.

Geen inbreng van goederen.

AT026b002         1716       28 Febr

Otgen Rurgers wed. van Egbert Huijgen wonende op Crackhorst onder de geregte van Hamersvelt voor haar selve en als voogdesse over hare minderjarige soon Hertgen (?) Egbertsen mitsg. Gijsbert Jansen in houwelijck hebbende Maritgen Egberts dochter van voorn wed. en de verclaerde de comparante in de qte op estimatie van onpartijdige mannen alse Dirck Jacobsen, Evert Aerissen, Simon Segersen en Geerlof Hendricsen vercoft te hebben aan Hendrick Reijersen gehuwd met Aeltgen Egbertsen mede dochter van voorn wed. de navolgende goederen alse 5 paarden, 19 stuks koebeesten en 3 varkens soo groot als kleijn, oud en jongh mitsgaders alt geen tot de bouw en koehouderije behoord nefens de vredinge op ’t land als anders ’t hoij, rogh, haver in de berghen, de slijten op de balken, inboedel en huisraad etc. uijtgesondert de weijt en boekweijt in de bergen en de weijt op de solder, ’t spek en vlees in de schoorsteen en aen de balck, dit om en voor de somme van ƒ 2060 te betalen op aencomende maij deses jaars vij (?) sestien (?). En dat den voors weduwe haar leven lang moet blijven wonen in ’t backhuijs wel te verstaan so lang Hendrik Reijersen de plaats in huure heeft.

AT026b002         1716       1 maart

Testament Hendrick Hendricksen Haen en Woutertje Heijmens echtel. wonende in Hamersvelt. Zij bemaken aen Gosen Haen des 1ste comprn. halve broeder een som van ƒ 500 best. in een obligatie t.l.v. Geurt Jacobsen wonende op de Korte Nijp in Stoutenburgh.

AT026b002         1716       15 Mei

Cornelis Geurtsen wonende in Asschat huurt van de Hr. Willem van Geijn 8 danm. land onder Bunschoten.

AT026b002         1716       12 Maart

Thonis Otten wonende onder Snorrenhoef verkoopt aen Jacob Theunissen en sijn huijsvrouw Aeltgen Everts 2 paarden, 3 koeien, 1 veers, 1 pinck, 1 kalf en eenige hoenders, 3 wagens, 1 ploegh en eegden en al het geen tot de bouwerij behoord. Mitsgaders ’t hoij en stroo in de bergh, de inboedel en huijsraad. Alles zoo ’t selve door den vercooper gebruickt. Mitsgaders eenig timmermans gereedschap en een . . .  met zijn toebehoren en veertien lepels met de slijten op de balck dit voor een som van ƒ 800 te betalen in 4 termijnen.

AT026b002         1716       3 April

Aert Hendricksen wonende op Coelhorst onder Hoogland verhuurd aan Cornelis Willemsen een secker Erf genaemt Valcenhoeff en op soodanige conditiën als den 1ste comprnt. de voors plaats en landerijen heeft gehuurt gehad van Wouter Valkenhoeff breder wegens de huurcedulle voor mij notaris en getuigen op 5 july 1715 gepasseerd.

Teven ontslaat Wouter Cornelissen Valkenhoeff den 1ste comp. Aert Hendriksen van verdere huur.

AT026b002         1716       10 Juli

Compareerder Willem Jansen gehuwd met M (?) Jans wonende op Sneul onder Hoogland, Cornelis Evertsen gehuwd met Burghje Jans wonende in Hamersveld, Gerrit Jansen en de Lijsje Jans voor hem selve als voor Hendrik Evert en Arien (?) Jansen hare swagers en broeders nog onmundig mitsgaders Kil Jansen Koller momber van vaders zijde in qte kinderen en erfgenamen van Jan Arissen Schimmel en Grietje Gerrits in leven echteluijden gewoont hebbende op Groot Hagenouwe onder den geregte van Asschat.

Scheiding van den boedel als volgt zoo zijn den eersten comparanten (bovengenoemd) overeen gekomen met Geurt Jansen jongeman en bruijdegom met Willempje Jans wonende op Langelaar onder Barneveld ten andere sijde.

Zij zullen van nu af aan hebben als het leijd en seijld en geestimeerd door 4 goed mannen als Dirk Besselsen en Cornelis Willemsen wegens den vercoopers en Wolbert Arissen, Geerlof Hendricks wegens de coper 4 paarden, een veulen, 5 guste beesten, 7 koeien, 2 kalveren, 3 varkens, ’t harde coorn op ’t veld, 3 wagens, ploeghen en eeghden (eggen), 2 leijten en zeis in de schuur, etc. en al het geene tot de bouw en koeiehouderij behoord.

Mitsgaders den gehele inboedel en huijsraad, tin en koper, niets uijtgesondert voor de som van ƒ 1588 + 4 stuivers  waarmede de comparant sal betalen alle lasten en schulden des boedels groot ƒ 1529 + 6 stv.  welks lasten bestaan in ongelden en landpacht en 4 particuliere schulden, het overschot wordt uitgekeerd ƒ 58 + 19 stv. 4 penn.

Dan nog sal de ƒ 200 ten behoeve van Jannetje Aris in Asschat gemeen blijven.

AT026b002         1716       24 Juli

Anthony Craanen gehuwd met Aelijde Lap en de in rato caveerende voor de andere erfgenamen van Weijnptje Vastrick in leven laatst wed. van Jacob Harsbeek (?), Rurger Dibbets en Jacob van Br . . . gh (?) gehuwd met Cunera Dibbets, Jannetje en Geertruijd Dibbets alle kinderen van Lambert Dibbets en Maria Vastrick in leven echteluijden. Zij verkopen aan Marritje Hendricks de Cruijff wed. van Dirk Cornelissen wonende op Ruijmelaar onder Woudenbergh een seeckere Huijzinge, hof en hofstede. bergh, schuur met omtrent 20 mergen soo bouw als weijland (uitgezondert twee (?) perceelen rijcke knotten die bij de brouwer Hooft zijn gecoft), doch soo groot en kleijn ’t selve gelegen leijd in Leusderbroek onder carspelle Leusden in huure gebruikt bij Aelt Gerrits zijnde thins en keurmedig goed mitsg. de thienden daar uitgaande voor een som van ƒ 2700 boven 2 ducatons.

AT026b002         1716       4 Aug

Annetje Jans wed. van Hendrick Jansen zaliger wonende in Hamersveld nalatende tot sijne kinderen en erfgenamen Jan en Jannetje Hendricks voorkinderen verweckt bij Mechteld Thijssen en de 3 nakinderen bij de comparante verweckt in houwelijk met namen Mechteld, Hendrik en Gijsbertje Hendricks.

Boedelscheiding tussen moeder en de kinderen soo zijn overeengekomen Willem en Reijck Thijssen als bloedmombers van moeders sijde van de voorkinderen, Hendrick Philipsen, Jan Cornelissen en de Evert Jansen als voogden van de nakinderen.

Den boedel geëstimeert door Jan Cornelissen en Jan Hendricks alle have, vee en inboedel, huijsraad, goud en silver en mitsg. het danmaat en 1/3 van een danmaat lands gelegen in de Heerlijkheid van Isselt gerechte van Leusden.

De boedel toegescheijden aan de wed. waarvoor zij de kinderen moet onderhouden en bij mundigheid of trouwdag een somme van ƒ 52-5-8.

Gepasseert in Hamersvelt op de plaats van Hendrick de Leeuw bij de wed. gebruikt wordende. Getuigen Justus Hooft brouwer, Lambert Willems silversmit tot Amersfoort.

AT026b002         1716       16 Sept

Philip Reijcks 1ste compr. wonende op Kleijn Sandbrink onder Snorrenhoeff verclaart niet in staat geweest hebbende sedert den jare 1704 om de bouwerije op voors plaatsje waar te nemen en het selve overgedaan te hebben aan Hendrick Jansen getrouwd met sijn dochter Aertje Flipsen.

Regeling over den inboedel, have en vee, kost en inwoning van den 1ste compr. en begrafenis, enz.

Mede getuigen deses Thonis Otten en Cornelis Arissen mede wonende onder Snorrenhoef.

AT026b002         1717       8 Jan

Huwelijkse voorwaarden Oth Hendriksen wonende onder Hamersvelt meerderj. jongeman geass. met Evert Jansen zijn stijfvader en Sijsje Jacobs zijn moeder en Annetje Jans wed. van Hendrik Jansen zaliger mede wonende onder Hamersvelt. Inbreng bruidegom ƒ 100.

Inbreng bruid hare inboedel, have en vee te samen waardig ƒ 1100 met de last van ƒ 600 als hare kinders bewesen ’s alsulzij (?) hier vrij geld ter somme van ƒ 500.

AT026b002         1717       10 Febr

Compr. Johannes Pietersen van Donkelaer ten eenre Conelis Gerritsen, Jan Gerritsen en de Geurt Aertsen van de Bick gehuwd met Aelijde Gerrits te samen kinderen van Gerrit Cornelissen van Bommel en Jannetje Jans in leven echtelieden, Meijnsje Jans bejaarde dochter, Jan Rijcks de Wijs, Mor Jansen gehuwd met Burghje de Wijs te samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hare ouders ter andere sijde verclaaren de kinderen dat hare ouders zaliger in gemeenschap en onverdeelt hebben bezeten de huijzinge, hof en hofstede genaemt de Swerte Steegh met 3 mergen land daer aengelegen in Hamersvelt.

Mitsg. nogh 8 mergen land genaemt Munnicksland mede gelegen in Hamersveld, soo als ’t selve in huur gebruikt is bij Mor Jansen wonende aan de Swerte Steegh.

Verdeling als volgt aan den eersten compr. Hannis Pietersen de 8 mergen genaamt Munnicqland, de tweede compr. de huijzinge, hof en hofstede met de 3 mergen land de Swerte Steegh.

AT026b002         1717      . . .

Aeltjen Rijcks wed. van Gijsbert Willemsen van Lambalgen wonende op Voskuijlen onder Woudenbergh, zij verklaart dat hare man zaliger op 22 november 1714 van de regenten van de Lieve Vrouwe Capel hadde gehuurt het Erf en Goed genaemt Voskuijlen onder Woudenbergh voorschreven voor 6 jaren. Zij doet bij deze akte het Erf en Goed over aan hare soon Jan Gijsbertsen alles volgens huurcedulle van 21 november 1714.

AT026b002         1717       13 April

Huwelijk en voorwaarden tussen Hendrick Elbertsen wonende in Terschuur wed. van Geurtje Jacobs en de Otgen Rutgers wed. van Egbert Huijgen zaliger wonende in Hamersvelt.

Inbreng bruidegom een somme van ƒ 1500 best. uit den inboedel, have en vee, enz.

Inbreng bruid ƒ 3080 best. in obligaties en 20 silvere ducatons.

Gepasseerd op de Hofstede Crackhorst in Hamersveld, getuigen Goser Tijmensen en Geerlof Hendricksen.

AT026b002         1717       16 April

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen – Otgen Rutgers wed. van Egbert Huijgen, kinderen Maritgen Egberts getrouwt met Gijsbert Jansen wonende op Vlastuijnen, Aeltjen Egberts getrouwt met Hendrick Reijersen wonende op Krakhorst in Hamersvelt. Aan de wed. toegescheiden alle actiën en crediten des boedels, waartegen zij aan de kinderen uijtkeert ieder een som van ƒ 1033 – 6 stv.

AT026b002         1717       30 April

Huwelijk en voorwaarden tussen Hendrick Jansen meerderj. jongeman wonende in Hamersvelt geass. met Cornelis Jansen Schothorst als in huwelijk hebbende Mara Jans, Peter Jansen gehuwd met Jannetje Jans en de Marritje Willems wonende in Terschuur geass. met Elert Willemsen en Heijmen Willems hare halve broeders.

Inbreng bruidegom 1/5 part in de plaats genaamt de Weteringe met de aanhoorige landerijen (plaats niet genoemt), nog 1/5 part (4 danm.) in polderland de Haer en obligaties te samen beloopt ƒ 1000.

Inbreng bruid ƒ 300.

AT026b002         1717       5 Juli

Jan Roelen huurt weer in het Erf Velddorp van de regenten van de L. Vr. Capel, reeds lange jaren huurder voor 3 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT026b002         1717       22 Okt

Huwelijk enz. tussen Peel Woutersen wonende op Donkelaer onder Leusden meerderj. jongeman en Marritje Hendrick de Cruijff wed. van Theunis Jansen haer man wonende aan ’t Leusder heetveld geass. met haar vader Hendr. Gerritsen de Cruijff. Inbreng bruidegom ƒ 300.

Inbreng bruid een erfje of plaatsje gelegen in ’t Veentje door haar bewoond onder Leusden.

AT026b002         1717       22 Okt

Hendrik Hendriksen de Cruijff en Gerrit Jansen woonende bij de Heijligenbergh onder Leusden.

Zij verhuren aan Peel Woutersen en Marritje Hendriks toecomende echtelieden (zie boven) een huijs en hofstede met de landerijen gelegen onder Leusden in huure gebruikt geweest bij Reijer Johannissen. 12 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT026b002         1717       5 Nov

Boedelscheiding tussen moeder en hare 3 dochtertjes. Moeder Neeltje Teunis wed. van Jan Cornelissen wonende op Droffelaar onder gerechte Donkelaar.

Grootvader van de kinderen Cornelis Hendriks.

AT026b002         1717       11 Nov

Boedelscheiding Cornelia Wouters van . . . wed. van Jan Westerhof wonende aan de Cromestaart onder Leusderbroek. Scheiding tussen moeder en kinderen.

AT026b002         1717       12 Nov

Huwelijk tussen Brand Cornelissen en Cornelia Wouters van Allemans (?) wed. van Jan van Westerhof wonende aan de Crommestaart.

AT026b002         1717       26 Nov

Jacob Jacobsen en Aeltjen Everts echtel. wonende op Veenschoten onder Scherpenzeel. Zij huren van Ir. Helmigh Wermcke lakenkoper het Erf en Goed genaempt de Suijdwind (dit is in Hamersveld) zooals het gebruikt is geweest in huur bij Dirck Hendricqe . . . en desselfs huijsvrouw uijtgesondert een acker lands strekkende van de Grift tot aan de Boerenhoff langhst de Weteringsloot (Zuidwinsesloot) aen de sijde van ’t Erf van de brouwer Aris van Roomen. 6 jaren à ƒ 260 sjaars.

AT026b002         1717       3 Dec

Huwelijk en voorwaarden tussen Jan Evertsen bruidegom weduwnaar van Wijntje Gerrits Collerts wonende in Asschat geass. met zijn moeder Maria Otten wed. van Evert Jansen wonende in Snorrenhoef en de Marritje Willems minderj. dochter geass. met Cornelis Jansen Schothorst hare oom en Cornelis Willemse hare broeder.

Inbreng bruidegom ƒ 1000 best. in zijn inboedel, have en vee, enz. Inbreng bruid ƒ 200.

AT026b002         1717       30 Dec

Maria Damen als moeder en voogdesse over hare onmundigge kinderen verhuurt aan Hendrick Heijmense wonende onder Stoutenburgh een seecker huijzinge, hof en hofstede, berg, schuur met de aanhoorige landerijen in dier voegen als Huijgh Jacobsen ’t selve gebruikt heeft gelegen in Hamersveld voor 12 jaren, het eerste jaar voor ƒ 20 en de volgende jaren voor ƒ 80.

AT026b002         1718       8 April

Huw. enz. tussen Gerrit Hendriks meerderj. jongeman geass. met Jan Hendriks zijn broeder en Jan Geurtsen gehuwd met Heijltje Hendricqs en Jannetje Morren geass. met haar vader Mor Jansen alle wonende in Leusderbroek in Hamersvelt. Inbreng bruidegom inboedel, huisraad, have en vee, enz. geschat op ƒ 1800. Inbreng bruid ƒ 50.

AT026b002         1718       17 Juni

Doorhalen, te niet doen van haren testamenten door Hendrick Haen en Woutertje Heijmens wonende in Hamersveld. Getuigen Klaes Reijersen en Hendrick Reijersen.

AT026b002         1718       11 Nov

Reijer Evertsen wonende op Calveen onder Hoogland huurt weer in van de regenten van de L. Vr. Capel secker Erf en Goed met de landerijen bij hem bewoont en gebruikt. 6 jaren à ƒ 225 sjaars.

AT026b002         1718       2 Dec

Bij deze akte van scheiding vermeld dat op Ruijtenbeek carspele Leusden Peter Petersen weduwnaar van Geertruijd Hendricks woont.

AT026b002         1719       5 Jan

Huwelijk en voorwaarden tussen Gijsbert Woutersen minderj. jongeman geass. met sijn broeder Evert Woutersen wonende op Hamersvelt en Marritje Gosens jonge dochter geass. met haar broeder Jan Gossense wonende in de Heerlijkheijd Hoevelaken.

Inbreng bruidegom 1/4 part van een seecker Erf en Goed en landerijen gelegen op Voskuijlen genaemt Kleijn Rondselaer in huur gebruikt bij Arien Dircksen. Inbreng bruid ƒ 400.

AT026b002         1719       20 Jan

De Hr. Cornelis van Coevorden schepen en raad deser stad verhuurd aan Sijmen Jansen wonende op Kleijn Hoolhorst deze Hofstede weer voor 6 jaren à ƒ 285 sjaars, gelegen in Stoutenburg.

AT026b002         1719       11 Maart

Evert (Elbert ?) Jansen wonende in de Haer huurt van de Heer Willem van Gijn een seecker Hofstede met omtrent 30 danm. land gelegen in Haer en nog 15 danm. onder Bunschoten, reeds bruiker.

6 jaren à ƒ 290 sjaars.

AT026b002         1719       9 Juli

Jan Evertsen buurmeester van de heerlijkheijd Asschat geeft in erfpacht uit aan Jannetje Peelen wonende in Callenbroek een hoekje van de Asschaterweg zoo als het tegenwoordig gebruikt word bij Evert Jansen, omt veen te mogen afgraven en bepoten waarop al bereijds een huisje is gestelt.

AT026b002         1719       27 Okt

Elbert Jansen wonende in de Duijst huurt weer in van de Hr. Willem van Gijn een seeckere Hofstede met 52 danm. land gelegen in de polder de Duijst. 6 jaren à ƒ 190.

AT026b002         1720       27 Febr

Gerrit Jansen buurmeester van Snorrenhoef wonende op Kleijn Sandbrinck verklaart schuldig te wezen aan zijn lantheer Hendrick Vissers een som van ƒ 700 uit sake van verschuldigde landpacht tot Petri 1720. Hij is niet in staat meer om de bouwerije te continueeren en hij geeft over 2/3 van ’t coorn op ’t veld en de messie op de plaats leggende geestimeert op ƒ 310, de overige ƒ 390 zullen betaald worden uit het erfhuis van de goederen door de schout van Leusden heden om acht dags vercoft.

AT026b002         1720       8 Maart

Cornelis Arrissen wonende op de Hofstede Hardevelt onder Snorrenhoef huurt deze hofstede weer in van de regenten van de L. Vr. Capel. 6 jaren à ƒ 400 sjaars.

AT026b002         1720       8 Maart

Cornelis Jordense wonende op Sandbrinck int geregt van Snorrenhoef Carspelle Leusden huurt van de Hr. Hendrikus Visser het Erf en Goed genaemt Kleijn Sandbrinck gelegen onder voorn geregte, gebruikt geweest bij Gerrit Jansen en de Jannetje Thijssen echtel. 6 jaren à ƒ 160 sjaars.

AT026b002         1720       9 Maart

Hendrik Jansen wonende bij Sandbrinck onder Leusden gerechte Snorrenhoef huurt van de L. Vr. Capel het Erf en Goed genaemt Veltdorp onder Leusden in dier voegen als het gebruikt is door Jan Roelen, niet het land in de Veldschoor. 6 jaren ƒ 110 sjaars.

AT026b002         1720       16 Maart

Verklaring en scheiding van Jan Thonnissen dat overleden was zijn vrouw Marritje Wouters wonende aan de Bavoorder Brug onder Leusden. Scheiding tussen vader en kinderen.

AT026b002         1720       16 Maart

Huwelijk en voorwaarden van Jan Thonnissen weduwnaar van Marritje Wouters geass. met zijn broeder Hendrik Thonnissen wonende in Stoutenburg en Weijmpje Hendricks minderj. dochter wonende bij Terschuur.

Inbreng bruidegom een Huijzinge, Hof en Hofstede met de landerijen gelegen bij Bavoort onder Leusden. Inbreng bruid ƒ 200.

AT026b002         1720       23 Maart

Huwelijk en voorwaarden tussen Gerrit Woutersen wonende onder Leusden minderj. jongeman geass. met Cornelis Stevens (?) sijn grootvader mede wonende in Leusden int geregt Hamersvelt en de Marritje Everts (?) geass. met Aert Petersen hare oom en voogd mitsg. Jan Woutersen hare neef, alle wonende in Hamersveld. Inbreng bruidegom geen goederen of gelden.

Inbreng bruid ƒ 1100 aan goederen best. in vaste goederen.

AT026b002         1720       9 Juni

Verklaring van Jannetje Ariens dat overleden was hare man zaliger Thijmen Petersen wonende in de heerlijkheijd Asschat nalatende haar en de kinderen Teijntje, Peter, Heijmen en Willempje, scheiding en overeenkomst met hare soon. Heijmen neemt den boedel en bouwerije, pagt over.

AT026b002         1720       7 Sept

Jacob Arrissen wonende op Voskuijlen onder Woudenbergh huurt van Jan Willemsen en de Rijck Willemsen de Wijs en Meijntje Jans de Wijs een Huijzinge, Hof en Hofstede, schuur, berg en 2½ mergen land gelegen in Hamersveld, laatst gebruikt bij Mor Jansen en Gerbrechtje de Wijs in leven echtelieden. 2 jaren à ƒ 80 sjaars.

AT026b002         1720       27 Sept

Willem Hendricksen wonende op Moorst onder Woudenberg huurt van Maria Faessen wed. van Arien Jacobsen wonende mede op Voskuijlen onder Woudenberg een seecker Huijzinge, Hof en Hofstede, berg en schuur met de aanhorige landerijen genaemt het Korteland gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg. 6 jaren à ƒ 50 sjaars.

AT026b002         1720       1 Nov

Jan Gijsbertsen van Lambalgen wonende op Voskuijlen onder Woudenberg huurt weer in van de L. Vr. Capel het Erf en Goed genaamt Voskuijlen onder Woudenberg.

6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT026c001          1700       20 Juni

Huwelijk Hendrick Geerlofsen weduwnaar van Aeltje Lubberts en Annetje Jans meerderj. dochter beijde wonende in Asschat

AT026c001          1701       8 Juni

Wouter, Hendrik, Peter Wolphertsen Thijmensen (?) als momber over Hendrik Jacobsen, Willem Aertsen weduwnaar van Engeltje Wolpherts zaliger verhuuren aan Theunis Otten buurmeester van Snorrenhoef omtrent 14 mergen land soo bouw als weijland en plaghveld gelegen in Snorrenhoef genaemt het afgebrande Hoffsteedje reeds bruiker belend aan de eene sijde Theunis Jansen en aan de andere sijde Sijmen Buijssen. 6 jaren 60 car. gld. sjaars.

AT026c001          1702       5 Juni

Overleden Mechteld Theijsen nalatende hare weduwnaar Hendrik Jansen wonende op Hamersvelt i.v.m. huwelijk op 9 juny 1702 met Anna Jans. Scheiding tussen vader en kinderen van zijn eerste vrouw. Mombers Thijs Thijesen grootvader, Willem en Thijs als oomen. Bij het huwelijk op 9 juny:

Inbreng bruidegom al zijne have, paarden en beesten, enz. geschat op ƒ 800. Inbreng bruid ƒ 100.

AT026c001          1704       28 Nov

Anthony van Goudoever notaris verkoopt aan Evert Jansen en Maritje Otten echtelieden wonende op ’t Erf Kleijn Hagenouw onder Asschat het Erf en Goed de Kleijne Riet gelegen in Snorrenhoef sijnde thiendvrij. Koopsom ƒ 2400.

AT026c001          1704       16 Nov

Hendrick Hendricksen Haen verhuurt aan Geurt Thoonen wonende in Hamersvelt het Erf genaemt de Beeck, reeds bruiker, ingaand Petri 1706 en de Huijzinge met mey 1706.  6 jaren à ƒ 100.

AT026c001          1705       2 Okt

Overleden Peter Gijsbertsen gehuwd geweest met Elbertje Jans. Akte van scheiding met de 2 onmundige dochtertjes (plaats niet genoemd).

AT026c001          1705       2 Aug

Evert Jansen buurmeester van Asschat en Marritje Otten echtel. verhuren aan Gerrit Jansen en Jannetje Thijssen echtel. secker Erf en Goed genaemt de Kleijne Rijd (Riet ?), reeds bruikers.

4 jaren à ƒ 240 sjaars.

AT026c001          1705       13 Nov

Evert Jansen buurmeester van Asschat en Marritje Otten echtel. verhuren aan Gerrit Jansen wonende op Sandbrink het Erf en Goed de Kleijne Rijd (Riet) laatst bij Simen Buijssen in huure gebruikt. 3 jaren ingaande Petri 1706 à ƒ 240 sjaars en 5 paar jonge hoenders.

AT026c001          1705       22 Dec

Huwelijk Theunis Jansen wed. van Jannetje Rijcks wonende op Hoogland en Metje Jans minderj. dochter geass. met haar vader Jan Arrissen Schimmel. Inbreng bruidegom ƒ 250.

Inbreng bruid – waartegen de vader Jan Arrissen Schimmel belooft en mede geeft hare moeders gesterf, 1/6 part van ’t Erf Kleijn Sandbrinck bedragende ƒ 200 (mogelijk ’t Hoendernest of in Leusbroek ).

AT026c001          1706       . . . Juni

Huwelijk Ruth Willemsen weduwnaar van Grietje Cornelisse wonende in Asschat en Annetje Sanders wed. van Dirck Willemsen wonende op Hoogland.

Inbreng bruid Keuijtje gelegen bij de Sielhorst op ’t Hoogland.

AT026c001          1709       19 April

Huurcontrakt van 40 à 50 mergen land bij Schothorst op ’t Hoogeland. Verhuurders de kinderen erfgenamen van Hendrik Jansen en Ariaentje Gerrits gewoont hebbende in Leusbroek.

AT026c001          1709       8 Aug

Uitgifte van een erfpacht van een stuk plagh of heetveld gelegen en behorende aan ’t Erf Hardevelt door de L. Vr. Capel aan de Hr. Baron Johan van Wijnbergen heer van de Glinthorst ect ect wonende in Hamersveld.

AT026c001          1710       19 Febr

Huwelijk Willem Jansen minderj. jongeman geass. met Jan Willemsen zijn oom en momber en Jacobje Cornelissen minderj. dochter geass. met haar vader Cornelis Jansen wonende in Hamersveld.

AT026c001          1710       20 Juli

Hendrik Cornelissen wonende in Hamersveld verkoopt aan Thonis . . . en Gijsbert Hendrickse 5 ackeren met boekweijt beginnend van ’t Slot van Swanenburgt tot aan de Grift voor ƒ 150, waarmede Hendrik Cornelissen zal betalen een jaar pacht aan zijn lantheer.

AT026c001          1710       26 Sept

Huwelijk Evert Jansen wonende aan de Haersebrug weduwnaar van Weijmpje Everts en Dirkje Peters meerderj. dochter wonende op de Langenoord op Hoogland.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, enz. geestimeerd op ƒ 600.

Inbreng bruid ƒ 200 en linnengoed.

AT026c001          1710       28 Nov

Overleden in Hamersveld Willem Dirks (?) gewoont hebbende aan de Swartesteegh nalatende Geurtje Peters en 5 kinderen.

Boedel getaxeerd door Egbert Huijgen buurmeester van Hamersveld en Everd Jansen gewesene buurmeester van Asschat. De wed. behoud den inboedel, have, vee, wagens en ploegh, enz.

AT026c001          1710       25 Dec

Huurcontrakt van ’t Schippersbos in Hoogland.

AT026c001          1711       9 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Hardeveld ger. Snorrenhoef onder Leusden.

Huurder Cornelis Arrissen en Marritje Hendricks echtel. wonende op Hardeveld.

Verhuurder de L. Vr. Capel. Nog gebruikt bij Hendrik Helmerden 2de comprnt. (vader).

3 jaren à ƒ 400 sjaars toepacht een vet lam oft de waarde van dien en 2 paar vette jonge hoenders.

AT026c001          1711       15 Jan

Hendrik Helmerden cedeert transporteerd alle zijn have, vee, wagens, ploegh, egden en alles wat tot de bouw en koeiehouderije behoort aan zijn schoonzoon Cornelis Arrissen. Hij moet zijn schoonvader hiervoor levenslang onderhouden, kost en schadeloos stellen en de lasten des boedels betalen.

AT026c001          1711       3 Febr

Meijntje Vastrick laatst wed. van Jacob van Harbeecq en Maria Vastrick wed. van Lambertus Dibbets  zij verhuren aan Geurt Jansen een seecker Erf en Goed enz. en verdere getimmerte daarop staande (geen landerijen genoemd) gelegen in Leusderbroek (over de herberg de Mof genaemt ?) en bij hem gebruikt wordende. 6 jaren à ƒ 144 sjaars, 50 eieren en 4 vette hoenders en eens per jaar den verhuurderessen uit te halen en behoorlijk tracteeren en thuijs brengen.

AT026c001          1711       6 April

Hendrick Both oud borgm. en bewindhebber van de O. I. Compagnie verhuurt aan Dirck Jansen van Rijckelijckhuijzen het Erf en Goed Calveen gelegen op Hoogland. Uitgehouden het kleijne campje achter het Starrenbos aen de noordsijde van ’t Heerenhuijs gelegen. 6 jaren à ƒ 230.

AT026c001          1711       30 Okt

Huwelijk Jan Dirckse meerderj. jongeman wonende tegenwoordig in Leusderbroek geass. met Hendrick Dircks w.i. Stoutenburg en Aelbert Dircks w.i. Hamersveld broeders van bruidegom en Maesjen Aerts minderj. dochter geass. met hare vader Aert Gijsbertsen w.i. Leusderbroek en Wouter Reijerse w.i. Hoogland. Inbreng bruidegom het Erf genaemt de Engh gelegen in Stoutenburgh geestimeerd op ƒ 2500, waartegen Aert Gijsbertsen vader van de bruid beloofd een Huijzinge, Hof en Hofstede gelegen in Leusderbroek met de landerijen daaraan behorende gewaardeert op ƒ 2200.

AT026c001          1713       20 Jan

Thijmen Jansen en Geertje Hendricks echtel. woonende aan Bavoort onder Leusden verkopen aan Dirck van Ommeren Hr. van Nimmerdor 2 mergen land gelegen in Leusden bij Bavoort int oude land aan de eene sijde de Heren van de Capel tot Amersfoort aan de andere sijde de vercopers.

Koopsom 500 car. gld.

AT026c001          1714       23 Febr

Dirck Besselsen w.o. Hoogland en zijn broeder Evert Besselsen verhuurt aan Geurt Jansen en Jannetje Thijssen echtel. tegenwoordig woonende op de Kleijne Rijd (Riet) (Snorrenhoef) een seecker Erf en Goed, huijs, enz. met 6 mergen land gelegen onder Leusden tegenwoordig gebruikt bij de wed. Anthony Thijmense. 6 jaren à ƒ 68 jaarlijks.

AT026c001          1714       27 April

Huwelijk Thonis Aelbertsen Voskuijl meerderj. jongeman woonende tot Leusden en de Burgje Willems van der Wurst meerderj. dochter woonende tot Jutfaas (?) en dat met consent van de ondergeschrevene vrinden.

Inbreng bruidegom Geertje Hendricx wed. van Aelbert Tonisse Voschkuijl moeder van de voornoemde bruidegom beloofd een som van ƒ 1000, waartegen Dick Claesen gehuwd met Cornelia Hillebrand en te voren wed. van Willem van der Wurft in qt als behoud vader van de bruid beloofd als haar vaders goed een som van ƒ 400. Bij ondertekening Teunis Albertsen Voskuillen (?).

AT026c001          1716       12 Nov

Luijtje Gijsberts wed. van Hendrik Hendrickse verhuurt aan Geurt Hendricksen hare soon een seeckere Hofstede met landerijen gelegen in Isselt gebruikt bij Gerrit Gerritsen.

AT026c001          1717       15 Juli

Anthony van Goudoever oud borgm. verclaarde dat hij met de Hr. Petrus Philippus van Blockland zaliger had gecoft op den 2de okt. 1700 van de Hr. regenten van de L. Vr. Capel seecker Huijzinge, Hof en Hofstede met omtrent 39 mergen land mitsg. een mergen competerende de tertien der vicarije gelegen onder Leusden, Leusbroek en Woudenbergh voor een som van ƒ 1000.

Het bleek dat den Hr. Blockland met de betaling der cooppenningen in gebreken was gebleven, dat oock bij voorn Hr. Blockland was gepasseert seeckere acte voor Johan Weckster notaris binnen Utrecht op 16 okt. en 4 nov. 1706 waarbij gemelde Hr. Blockland desisteert van de koop.

De resterende kooppeningen zijn voldaan door voorn Goudoever.

AT026c001          1717       24 Sept

Overleden Maesjen Aris nalatende haar man Jan Dirckse en haar kinderen Dirck Gijsbertsen en Annetje Jans. Scheiding tussen vader en kinderen. Overeenkomst met de grootvader Aert Gijsbertsen van de onmundige Jan Dirckse behoud alle goederen zoo roerend als onroerende, waartegen hij uitkeerd aan zijn kinderen ƒ 400 te samen en een plaatsje in Leusderbroek gebruikt bij Peter Kool.

De weduwnaar behoud ook de huur van ’t plaatsje van Aart Gijsbertse op ’t Hoogland weer voor 6 jaren voor ƒ 100.

AT026c001          1720       5 Jan

Hendrik Jansen en Aertgen Philipsen echtel. wonende in Snorrenhoef onder Leusden verhuren aan Jan Dircks een huijzinge, hof en hofstede met berg, schuur soo als den verhuurder selfs hebben gebruikt met de 4 mergen competerende aan de vicarije van de Heer Steenbergen (?) oud borgemeester binnen Amersfoort. 5 jaren à ƒ 56 sjaars.

AT026c001          1720       26 April

Aris Brandsen wonende op Cleijn Donkelaar onder Leusden verhuurt aan Jan Arrissen tegenwoordig wonende op Droffelaar onder Leusden het Erf Cleijn Donkelaar uitgezondert het ter sijde kamertje dat den verhuurder aan hem behoud. 6 jaren à ƒ 48 sjaars.

AT026c001          1720       24 Nov

Huwelijk Peter Evertsen meerderj. jongeman geass. met Evert Petersen en Hendrikje Teunis zijn ouders en Petertje Jans meerderj. dochter geass. met Aert Hendrikse hare stijfvader en de Reijertje Peters hare moeder. Plaats niet genoemd, geen vaste goederen, alleen inbreng contanten.

AT026c001          1721       14 Maart

Jan Arrissen huurt weer in voor 6 jaren van Aris Brandsen bij contumatie op het voorgaande huurcontrakt van dato 26 april 1720 betreffende Cleijn Donkelaar.

AT026c001          1721       20 April

Cornelis Evertsen verhuurt aan Evert Hendriksen van Windenbergh wonende in Hamersvelt ten huize van de verhuurder omtrent 7 mergen weijland genaemt het Buijteland (?) om het met sijn schapen te beweijden.

AT026c001          1722       23 Jan

Steven Heijmensen en Jannetje Louwen echtel. wonende onder Woudenbergh huren van den Hoog welgeboren vrouwe douariere van Westerholt geboorne van . . . Bander vrouwe van Bagh en Lathum vrouwe van Hackfort Scherpenzeel enz. het Erf en Goed Droffelaar laatst in hure gebruikt bij Gerrit Cornelissen gelegen onder Leusden. 6 jaren à 230 Hollandse guldens sjaars (in deze akte ligt een klein briefje waarop vermeld “de buurtschap Donckelaar”.

AT026c001          1723       24 Okt

Jacob Jacobsen en Aeltje Everts echtel. wonende op Hamersveld op de Suijdwind op de plaats van Helmigh Wernecke in verband met niet betaalde ongelden aan de Schout van Leusden en pachtschuld aan de lantheer zou a.s. dinsdag hun gehele have, vee, inboedel, enz. worden verkocht.

Er wordt een regeling gemaakt met den verhuurder die den boedel overneemt, 4 paarden, 4 koeien, 4 pinken, 3 veersen, 2 verkens, de hoenderen en alles wat tot de bouwe en koeiehouderije behoort, koorn in de berg en ’t gesaij op ’t veld, de groote ketel, inboedel en huisraad en tin mogen zij behouden. Waartegen de Heer Werneke overneemt alle schulden aan ongelden voor de Schout.

Zij moeten ook bij den eersten gelegenheid de plaats verlaten.

AT026c001          1723       11 Nov

Evert Petersen wonende op Hamersveld stelt zich borg voor zijn zoon Peter Evertsen (Petersen) wonende op Ooievaarshorst onder Leusden i.v.m. de verschuldigde ongelden over 1700 – 1 – 2 – 3 + 24 aan de Schout van Leusden.

AT026c001          1724       7 April

Jan Theunissen Brom w.i. Asschat verkoopt aan Hendrick Theunisse Brom wonende op de Horst in Stoutenburg een Huijzinge met het land daaraen behorende omtrent 1½ mergen gelegen bij Bavoort (Leusden) belast met ƒ 6 erfpacht t.b.v. de Leusderberg. Mitsg. 2½ mergen land gelegen apart aan de Leusbroekerweg onder Leusden. Daar oostwaarts de Grift, zuidwaarts het Erf de Bieshaar, noordwaarts Thijmen Jansen dit in huure gebruikt bij Thoon Theunisse molenaar aldaar.

Koopsom ƒ 500.

AT026c001          1724       28 April

In deze akte van magtiging blijkt dat het Erf en Goed Engendaal te Soest voor de eene helft is eigenaar Albert Dirksen van Bennecom en Gerbrechtje Willems echtel. wonende in de Herscamp en voor de andere helft Willem van Westerhuijs.

AT026c001          1730       23 Jan

Steven Heijmensen en Jannetje Louwen echtel. wonende op ’t Erf Droffelaer onder Leusden. Zij huren weer dit Erf in van Melchior van Wolfswinkel ontvanger van Scherpenzeel als gemagtigde van de Vrouwe van Scherpenzeel. 6 jaren voor jaarlijks 230 Hollandse guldens.

AT026c001          1730       26 Sept

Maria Gerrits wed. van Cornelis Geurtsen (of Gerritsen) wonende in Asschat was schuldig een somme van pachtpenningen aan Jacobus van Bemmel groot ƒ 550. Regeling over de betalinge. Stellen zich borg Hannes Peter en Evert Cornelissen, tevens ook voor de ongelden aan de Schout.

AT026c001          1730       22 Dec

Roelofje Roelofs wed. van Geurt Teunissen wonende op ’t Erf Broek onder Woudenberg huurt dit Erf weer in van Samuel Heshusius en de Johanna van Wolfswinkel echtel. 6 jaren à ƒ 130 sjaars.

AT026c001          1730       29 Dec

Arien Dircks, Jan Rijckse met Hendrick Rijcks wonende onder Leusden en Woudenbergh verhuren aan Jacob Jansen wonende aan Bavoort een Huijzinge, Hof en Hofstede met de landerijen genaemt de Hel gelegen in Hamersveld. 3 jaren à ƒ 30 sjaars.

AT026c001          1731       26 Okt

Huwelijk Aelbert Gerritsen weduwnaar van Leijsje Cornelis wonende in Asschat en Fransje Gerrits wonende mede in Asschat meerderj. dochter Geen vaste goederen vermeld, alleen contanten aan geld.

AT026c001          1731       9 Nov

Akte van scheiding tussen bovengenoemde Aelbert Cornelissen en kind Cecilia Aelberts. Voogden en oomen Hannes en Peter Cornelisse te sammen sterk makende en de rato caverende voor haar moeder en des kinds grootmoeder Maria Gerrits wed. van Cornelis Gerritsen.

AT026c001          1732       . . . Sept

Cornelis Theunissen en Jannetje Peters echtel. tegenwoordig wonende op de Brehoeff onder den carspelle van Leusden bij Scherpenzeel huren van de Vrouwe van Scherpenzeel enz. de Hofstede de Brehoeff geregte Doncelaar carspelle Leusden bij haar tegenwoordig gebruikt en laatst gebruikt bij Cornelis Cornelissen. 6 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT026c001          1733       23 Okt

Overleden Aeltje Gijsberts nalatende tot hare weduwnaar Gerrit Elissen en 3 kinderen. Overeenkomst en scheiding tussen vader en kind met Gijsbert Jacobse wonende op Hagenouw in Asschat als gemagtigde voor Jannetje Gijsberts wed. van Hendrick Evertsen wonende in Stoutenburg.

AT026c001          1734       15 Okt

Huwelijk Arend van Correlaer weduwnaar van Catharina Agnes Elgen Huijsen wonende tot Nieuwkerk en Weijmpje van Assenrade (1734).

AT026c001          1734       9 Sept

Huwelijk Hannes Gerritsen meerderj. jongeman en Marritje Hendricks wed. van Arien Jordensen bijde wonende op Steenbeecq onder geregte Asschat. Inbreng bruidegom ƒ 200.

Inbreng bruid na scheiding met hare kinderen vaders goed bewezen de (in)boedel.

Getuigen Cornelis Jordensen.

AT026c001          1734       1 Okt

Huwelijk Thijs Jordensen meerderj. jongeman wonende op Steenbeecq onder Asschat en Cornelia Cornelis wonende op Moors (1 okt. 1734).

Getuigen ondertekend: Cornelis Cornelissen – Gerrit Jansz, Cornelis Jordensen – Steven Jordensen

Aelbert Gerritsen.

AT026c001          1734       20 Aug

Verklaring van overlijden van Arien Jordensen nalatende Marritje Hendriks sijn vrouw en twee jongetjes en een meisje genaemt Jorden, Hendrik en Gerritje  Ariens en scheiding Cornelis en Thijs Jordense omen en bloedmombers. De wed. behoud aan haar den inboedel, have en vee.

AT026c001          1734       19 Febr

Huwelijk Aelbert Gerritsen weduwnaar van Fransje Gerrits wonende in Asschat en Aertjen Everts meerderj. dochter mede wonende aldaar geass. met haar vader Evert Jansen.

Inbreng bruidegom na scheiding met zijn kinderen zijn have en vee en inboedel geschat op ƒ 300.

Inbreng bruid ƒ 300.

AT026c001          1734       7 Febr

Verklaring van overlijden en scheiding van Fransje Gerrits nalatende hare weduwnaar Aelbert Gerritsen en een soontje Gerrit Aelbertsen. Boedel gering.

Omen en bloedmombers Cornelis Gerritsen en Reijer Gijsbertsen.

AT026c001          1735       1 April

Huurcontrakt voor de Heer Jan Willem Scholten als gemagtigde van de Vrouwe van Scherpenzeel van ’t Erf en Goed genaemt Droffelaar gelegen onder carspelle Leusden geregte Donckelaar gehuurt bij Steven Heijmens en Jannetje Louwen echtel. 6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT026c001          1735       10 Maart

Huwelijk Hendrik Boersen weduwnaar van Gerritje Dircks wonende in Asschat en Willempje Everts geass. met haar vader Evert Jansen en Dirkje Willems haar moeder mede wonende in Asschat.

Inbreng geen vaste goederen vermeld, alleen contanten.

AT026c001          1736       20 Jan

Cornelis Petersen van Dashorst en Theunisjen Jans echtel. huren van de Heer Johan Gerrit van Doeijenburgh heere van Lackemont Uijlenburgh ect ect wonende op Lackemont inde Betuwe een Hofstede gelegen in Woudenbergh genaemt Kleijn Bruijnhorst. 6 jaren à ƒ 70.

Scroll naar boven