Notaris Erasmus van Goudoever

AT028a001          1707       5 Okt

Vermelding Jan Roelofsen wonende op Abbelaar onder Renswoude.

AT028a001          1708       2 Maart

Anthony Thijmensen wonende op ’t Erf Engendaal bekent schuldig te zijn aan Willem van Westerhuijs een some van ƒ 213 en 13 stv.

AT028a001          1709       13 Nov

Hessel Hendricks en Geertjen Ariens echtel. wonende in Neerseldert aan de Hoogenhaart (en voor desen gewoont hebbende in Saland sijnde een huijs in Hamersveld in den ger van Leusden) en de verklaarde comprnt. bij dese ten versoeke van Cornelis Hendriksen wonende in Hamersveld. En de heeft den eersten comprnt. dat waar en nog kennelijck is dat voor omtrent 15 of 16 jaren geleden hij eersten comprnt. met den Requirant komende gaan op seecker camp van omtrent 5 mergen lands gelegen in Hamersvelt welke camp door de Requirant besaijd was met boekweijt die aen droge garven stond als ook gesien heeft dat Hendrick Rijcks . . .

AT028a001          1710       2 Mei

Testament Gerrit Overeem en Hendrikje Gerrits wonende tot Scherpenzeel.

AT028a001          1711       24 Nov

Regeling en disputen de nalatingschap van Jan Hendriksen Ter Burgh en Grietje Joosten van Schuijlenburgh (7 bladzijden). Zie ook eventueel januari 1712 / 26 februari 1710 / 3 april 1710 / 10 december 1910 (1710 ?).

AT028a001          1712       22 Juli

Boedelscheiding en toedeling en verrekening tussen de kinderen en aangetrouwde kinderen van Jan Hendriksen Terburg en Grietje Joosten van Schuijlenburg in leven echtelieden.

Aan Hendrik Jansen toegescheiden het Erfje Coelhorst groot ½ mergen waarvoor hij inbrengt in den gemeene boedel ƒ 301 en 7 stv.

Aan Joost Jansen het Erf en Goed gelegen in Neerseldert met den hoijberg en omtrent 9 danm. land daaraan behorende leggende in 3 parceelen daaraan de eene sijde van de huijse Cornelis van Middeldorp, aan d’andere sijde Hendrik van Souten naast geland zijn, waarvoor hij inbrengt aan den boedel ƒ 850 verders nog een huis in Amersfoort. Regeling en verrekening met de erfgenamen.

AT028a001          1712       15 Aug

Sijmon Geurtsen wonenden in Stoutenburg in de Ruijter stelt zich borg voor zijn broer Cornelis Geurtsen wonende in Asschat ten behoeve van de Hr. Cornelis Houwert cap. deser landen gehuwd met Vr. Elisabeth Looten te voren wed. en nogh boedelhoudster van den Hr. Mr. Johan Cool de jonge in leven raad in schepen deser stad.

Om te voldoen soodanige drie jaren landpacht van 22 mergen lands gelegen in Asschat bij den voors Cornelis Geurtsen gebruikt en op voor leden vrijdag den 12de deser maand bij publijcke op veijlinge verkocht aan Elbert van Bemmel.  Pachtsom was ƒ 120 en 8 hoenderen jaarlijks.

AT028a001          1712       21 Okt

Jannetje Dirks wed. van Willem Peters wonende op Terburgh in Nederseldert. Zij magtigd Joost Jansen Terburg om in hare name op dinsdag 25 okt 1712 publijckelijk op de voors Hofstede (hem geconstitueerde self competeerende) te verkopen bij forma van erfhuijs op behoorlijk salaris alle ’t geene tot koeijehouderije behorende w.o. 1 paard, 3 vroeg dragende kalfkoeien, 2 veerskoeien, 1 pinck, 1 kalf, een berg met hoij, een wagen, kar, etc.

AT028a001          1713       28 April

Hendrik Thijmensen Haan wonende in Stoutenburg op ’t Erf de Rijst oft ’t Quade Gath magtigd Jacob van Doorslag proc. generalijk in omnibus ad lites in communi forma belovende alles de rato onder verband en submissie als na regten.

AT028a001          1715       9 Sept

Assuerus Schut raad en oud schepen van Amersfoort machtigd de Hr. Volaquem Saab om te compareeren voor schout en schepenen om uit name van de Hr. comprn. te transporteeren aan Cornelis Breckers en Ammerentia van Bombergen echtel. wonende alhier een seecker bos en grond gelegen in de vrijheid van Amersfoort van ouds genaamt Snoeksheuvel groot omtrent 12 mergen belend zuidwaarts Hr. Dirk van Ommeren, noord Hr. Willem van Geijn en verders de Dorresteijnse en de Leusbroekerweg belast met een uitgang van jaarlijks ƒ 3 aan ’t St. Pieters Gasthuijs.

De cooppenningen zijn voldaan.

AT028b001         1705       30 Nov

Conditiën en voorwaarden van verkoop van vaste goederen door Wouter van Lockhorst Mr. timmerman cum suis allen erfgenamen van Pieter Wouter van Lockhorst in leven Mr. timmerman o.a. de helft van omtrent 5 mergen land alwaar Catharina Moray wed. van den Hr. Johan Foijert de andere helft competeert gelegen onder Stoutenburgt omtrent ’t Erf ’t Vliet daar ten noorden en westen de wed. van de heer Anthony Brinkensteijn, ten zuijden de Hr. Johan van Dolre, ten oosten de Modderbeecq gebruikt bij Peter Hendriksen wonende op ’t Vliet.

Opgehouden doch later uit de hand verkocht voor ƒ 339 aan Johan Cruijff deurwaarder of die hij binnen 3 dagen zal nomineeren. Compareerden op den 30 Nov. Johan Cruijf die tot koper nomineert Jufr. Catharina Moray wed. den Hr. Foijart.

AT028a001          1708       2 Jan

Bessel Hendriksen verhuurt aan Anthony Tijmensen een seckere huijzinge, hof en hofstede annex landerijen gelegen bij ’t huijs tot Leusden (?) soo groot en kleijn als den verhuurder het selve van de Meentgraaf en Heemraden van de geerfdens van de 26 Hoeven onder Leusden in erfpacht heeft.

6 jaren à ƒ 40.

AT028a001          1708       12 Maart

Arrest op de Boedel door de wed. Padbrugge van Gijsbert Woutersen en Cornelia Verhoef (?) (met inventarislijst).

AT028a001          1708       17 Maart

Vermelding Gijsbert Woutersen en Cornelia Gijsberts (?) echtel. wonende int Dorstige Hert een overeenkomst met Vr. Catharina Thiens wed. Padbrugge omtrent ’t gebruik en bewaringe van meubilaire goederen, koeien, paarden, wagens enz.

AT028a001          1708       17 April

Anthony Anthony van Goudoever magtigd de Hr. Johan . . . (?) notaris tot Utrecht speciaal omme tot de copers van de Hofstede in Leusbroek gelegen bij hem van geconstitueerde qt. qua ter overstaan van de Heer van Heeswijk als . . . (?) op den 14 dezes publick gekogt te nomineeren de Hr. Johan van Bemmel en Jufr. Johanna van . . . echtelieden (’t Erf Sandbrink).

AT028a001          1709       10 Jan

Verhuur door bovengenoemde erven van eenige parceelen weij en hoijland.

AT028a001          1709       7 Juli

Verkoop van 5 mergen groene winter rogge op ’t veld staande op de Hofstede van de Hr. Voet gelegen in Overseldert gebruikt bij Hendrik Geerlofsen welke bruiker de derde garf daar uijt competeert.

Verkoop van deze rogge door de wed. met de mundige nevende mombers over de onmundige kinderen van Pieter Wulphertsen in sijn leven gewoont op Overseldert.

AT028a001          1709       7 Okt

De Hr. Dirk van Ommeren koopt uit de goederen van Anthonetta van Nieuwenburg wed. van Paulus Bor Anthony van Nieuwenburg als vader en voogt van zijn dochter enz. cum suis 3 mergen land gelegen in de Veltschoor tussen de Treeck en Ooievaarshorst. Koopsom ƒ 290.

AT028b002         1710       6 Jan

Huurcontrakt van een Hofstede in Nederseldert groot omtrent 25 danmaten.

Huurderesse Jannetje Willemse wed. Aert Baarntsen. Verhuurder de Hr. Cornelis van Middendorp.

6 jaren à ƒ 250 sjaars en 1/4 deel boter.

AT028b002         1710       24 Jan

Verkoop door de Hr. Huijbert van Loenen advocaat en de Jufr. Margaretha van Staveren echtel. wonende in Amersfoort parceelen landerijen onder Bunschoten en Hoogland vrij allodiaal goed. w.o. 5 mergen lands genaamt het Breedelant onder Hoogland strekkende van de Sevenhuijzerweg daar oostwaarts Theunis Dirkz en de westwaarts Hr. Hendrik van Sevender.

Kooper Gerrit Craykamp voor ƒ 825.

AT028b002         1710       24 Febr

Overleden op Hoogland Willem Petersen en Evertje Cornelis in haar leven echtel. gewoond hebbende in de polder de Hond nalatende hare kinderen Peter Willems nu overleden, Cornelis Willems en Grietje Willems gehuwd met Dirk Besselsen en nogh Dirckje Willems overleden en tot hare kinderen erfgenamen nagelaten heeft Wulfert Petersen, Gijsbert Petersen en Claartje Petersen gelijk ook den eerst genoemde Peter Willems heeft nagelaten een dogter Mareijke Peters.

Boedelscheiding tussen den erfgenamen.

AT028b002         1710       10 April

Overleden Pieter (Jan) Dircks en Weijmtje Simons nalatende hare kinderen Aaltje gehuwd met Lubbert Hendriksen, Sijmon Petersen, Maritje, Dirckje en Jannetje Peters.

Boedelscheiding tussen de kinderen.

Toegescheiden aan Simon Petersen en huijzinge, hof en hofstede met omtrent 6 danmaten land gelegen in de Bovenduijst, nog de helfte van een vogelkoij gelegen als voren en de helfte van een stukje bos. In dit Erfje gevestigt een kapitaal van ƒ 500 t.b.v. Anthony van Brinkensteijn.

AT028b002         1710       16 Juli

Publique verkoop van parceelen koorn te velde door Steven Teunissen kuijer en Geertruijd Jans echtel. wonende op het Erf en Goed de Geer ger Hogeland.

Blijkens testament van dato 10 aug. bejaard echtpaar.

AT028b002         1710       17 Dec

Overleden Jorden Jansen nalatende tot sijns wed. Elbertje Jans en een kind genaamt Aertje Jordens ter eenre en Jan Dirksen op de Langenoort en Dirk Jansen op Emiclaar oomen van het onmundige dochtertje. Scheiding tussen moeder en kind.

AT028b002         1711       16 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf Goed Groot Emelaar en de 2 mergen land genaamt Polkamp alles gelegen onder Stoutenburg. Verhuurder Hr. Wijnand Pannekoek als lasthebber van de Erfgenamen van de Here Grave van Portland etc. Huurder Jan Everts Ruijselaar en Gijsbertje Tijman echtelieden.

6 jaren à 350 car. gld. sjaars.

AT028b002         1711       23 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Oud Emelaar gelegen in Stoutenburg.

Verhuurder Hr. Wijnand Pannekoek als lasthebber van de erfgenamen van den Here Grave van Portland etc. Huurder Gijsbert Jansz. 6 jaren à 160 car. gld. sjaars.

AT028b002         1711       28 Jan

Huurcontrakt van een Hofstede in Overseldert groot 3 mergen. Huurder Hendrick Willemsen Crayckamp. Verhuurderesse Geertje Joosten wed. Willem Cornelis Crayckamp. 6 jaren à ƒ 125.

AT028b002         1711       16 April

Erfhuijs door Claas Jansen van Velsen wonende in Sevenhuijsen.

AT028b002         1711       Data ?

Huwelijk Hendrik Janz w.o. Hoogland inwonend bij Hendrik Geerloffsen geass. met Geerlof Hendriks en Cornelis Gerrits sijn swagers en Teuntje Gijsberts w.i. Zeldert geass. met Dirck Bessels (?) stijfvader en Grietje Willems hare moeder en Jorden Jacobs hare oomen.

Inbreng bruidegom ƒ 2500. Inbreng bruid ƒ 453.

AT028b002         1711       23 Okt

Huurcontrakt van de Beeckencamp onder Stoutenburg belend tussen de Horsterweijt en de Modderbeek. Huurder Evert Rijcksen tegenwoordig wonende in Gelderland, tegenwoordige bruiker Gerrit Teunissen wonende in de Gort. Verhuurderesse Juffr. Anthonia van Bemmel wed. Brinkensteijn. 6 jaren à ƒ 58 sjaars en 3 hoenderen.

AT028b002         1711       27 Nov

Jufr. Antinia van Bemmel wed. van Anthony van Brinkensteijn verkoopt aan Aert Gijsbertsen wonende in Leusderbroek een Hof en Hofstede, huijs, berg en schuur groot omtrent 9 mergen alles thiendvrij leenroerig aan Emilaar met nog 3½ danmaat polderland en een hoekje veen gelegen onder den geregte van het Hogeland en Duijst in huure gebruikt bij Jan Hendriksen Combij nog 2 jaar huur voor ƒ 90 sjaars en een ½ vierel boter. Koopsom 1500 car. gld.

AT028b003         1712       17 Jan

Overleden Jan Elderts (?) en Neeltje Hendricks in haar leven echtelieden gewoond hebbende in Stoutenburg op ’t Erf Hondhorst nalatende tot hun erfgenamen kinderen Eldert,  Jannetje en Mijndertje (?) Jansz voor zoover noodig geassisteert met Aalt Eldertse (vaders broeder) mitsg. Ellerd Goossens sone van Goosen Eldertse zaliger hare neven.

Scheiding tussen de drie kinderen. De ganse boedel een waarde van ƒ 8436 – 19 stuivers bestaande uit diverse plegten, een een Erf en Goed gelegen in Stoutenburg genaamt de Pijppenkamp groot omtrent met huijs enz. 3 mergen.

Scheidinge door loting lot N°1 getrokken door Ellert Jans waaronder hij toegedeeld krijgt het Erfje de Pijppenkamp en eenige gelden, de andere kinderen gelden en obligaties.

AT028b003         1712       8 Febr

Testament van de Hr. Johan van Bemmel oud raad deser stad. Hij bemaakt na sijn overlijden aan sijn schoonzoon Anthony van Goudoever en Anne van Bemmel echtel. een seeckere Erf en Goed gelegen in Leusbroek ger Leusden met de landerijen daaraan behorenden mits hiervoor uitkerende en in den gemeene boedel inbrengende een som van ƒ 3000 (’t Erf Sandbrink).

AT028b003         1712       26 Febr

Dirk van Ebbenhorst borger alhier vercoopt aan Gerrit Willemsen wonende op Hoogland een perceel land groot omtrent 2 mergen gelegen op Hoogland genaamt de Bick gebruikt door de koper. Belent ten oosten en noorden de Vrouwe Conventen, zuijd de Slaagseweg en west de Oude Seldertseweg.

Koopsom ƒ 500 welke den coper op interessen sal mogen behouden jegens ƒ 25 jaarlijks met nog 6 vette hoenderen. Dit nogtans onvermindert soodanige jaarlijkse 5 gulden als den coper volgens plegtbrief van ƒ 100 van dato 10 jan. 1696 in de huijse door den coper op ’t voorsn. land getimmert gevestigt pretendeerende heeft en al sulks te samen jaarlijks ƒ 30.

AT028b003         1712       29 April

De Hr. Everard van Weede Hr. van Dijkvelt enz. enz. als eijgenaar van de Hofstede de Treek met de aanhorige landerijen sijnde des van de 26 Houven (hoeven) van Leusden. Hij magtigd Johan de Goeije notaris binnen Amersfoort om alles in sijn naam te regeling en de zaken waar te nemen betreffende den geerfdens van de 26 Hoeven van Leusden.

AT028b003         1712       29 April

De getuigen ondernoemt Juffr. Catharina Moijaart wed. van den Hr. Samson Spiegel, Jufr. Maria van Westrhenen, Juffr. Johana Gort wed. Lilaar, Juffr. Gouda (Gonda ?) Toll, Juffr. Jannetje Gerrits Hillebrands en Geertruijd Seebeck wed. van Jan van Beeftinck. Zij magtigen de Hr. Diderick Richard Blotenburg raad in de vroedschap deser stad om op Dijnsdag 3 may 1712 in de St. Joriskerk en de aldaar in plaatse van den Hr. Trajectanus Boll Hr. van Bruijnenburg te helpen eligeeren en voor te stemmen van ijder van haar comparanten te nomineeren de Heer Everard van Weeden enz. enz. tot de directie van de Slaperdijk voor een tijd van 4 jaren.

AT028b003         1712       2 Mei

De Hr. Petrus Philippens van Blockland Hr. van Ooievaarshorst en Jannetje Wulferts woonende op Rummelaar wed. van Jan Helmerts van Overeem zij magtigen de Heer Thomas Paavel (?) wonende tot Utrecht uit hen comperantes naam als geerfdens van Leusden c.s. in plaats van den Hr. Bruijnenburg tot de direcktie van de Slaperdijk (?) voor den tijd van 4 jaren ingaande may 1712 te nomineeren en te helpen (?) eligeeren den Hoog Ed. Welgeb. Heer Everard van Weede Hr. van Dijkvelt enz. en de ten dien zijnde te compareeren op Dijnsdag den derde may 1712 in de vergaderinge binnen de St. Joris Kerke tot Amersfoort en de alles te doen en de laten geschieden als off sij comprnt. selfs present sijnde, enz.

AT028b003         1712       20 Mei

Specificatie ten laste en erfgenamen van Grietje Joosten van Schuijlenburgh.

Zeer uitgebreid protocol met vele briefjes van belastingen en div. verrekening.

AT028b003         1712       12 Aug

Verkoop van gronden door Hr. Corn. Houwert gehuwd met Vrouwe Elisabeth Looten wed. Johan Kool, waaronder een parceel lands gelegen in Asschat groot 22 mergen in huure gebruikt bij Cornelis Geurtsen woont op Hagenauw in Asschat oostwaarts Elbert van Bemmel en westwaarts de Hr. Ad Baarlee geland en gelegen zijn. Gekogt door Elbert van Bemmel voor ƒ 1905, verders nog polderland.

AT028b003         1712       24 Sept

Reeckening, bewijs en reliqua van soodanige ontvangst en uitgift als Joost Jansen Terburgh als een mede Erfgenaam en Executeurs van de boedel en nalatingschap van Jan Hendriksen Terburgh en Grietje Joosten van Schuijlenburgh sijn ouders saliger gehad en gedaan.

Akte bestaat in 50 bladzijden.

AT028b003         1713       21 Febr

In verband met pachtschuld doet Hendrik Jansen Cock wonende op Erf de Zijlhorst onder Hoogland al sijne goederen, have, vee, huisraad, coorn te velde, enz. over aan den Hr. Cornelis Houwert.

AT028b003         1713       10 Maart

De Heeren Regenten van ’t Pieters Gasthuijs verkopen aan Frans Janz wonende op ’t Erf Overeem onder Renswoude een seecker Erf en Goed genaamt Appelaar met landerijen, houtgewassen, etc. mitsgaders ’t aangemaakte land gelegen onder Renswoude in huur gebruikt bij Roelof Roelofsen Methorst. Koopsom ƒ 3400.

AT028b003         1713       27 April

Regeling afbraak tabaksschuur op ’t Erf de Zielhorst, eigenaar Hr. Cornelus Houwerts.

AT928b003         1713       14 Juli

Huurcontrakt van ’t Swarte Bergje. Huurder Cornelis Cornelissen en Willempje Teunis echtel.

Verhuurder Hr. Carel Gabrij. Vorige bruiker Aalt Cuijper. 3 jaren à 73 car. gld. sjaars.

AT028b004         1714       3 Sept

Testament Anthony Geurts Verschuur en Gerritje Aarts echtelieden wonende op ’t Erf de Logt onder geregt Hoogland.

AT028b004         1714       . . . (data niet vermeld)

Reeckeninge, bewijs en reliqua van soodanige ontvang en uijtgift als Aart Jansen wonende op Hoogland als momber over de kinderen van sijn overledene swager Peter Wulphertsen gehad en gedaan heeft na ’t doen van sijn laatste geweest sijnde 6 july 1710. Hierin bevinden zich vele gedrukte billeten van de Reële ongelden over verschillende jaren.

Een sommatie specificatie of te Billet van de 25 stv. per mergen betaald moeten worden bij de bruijkers over 1706 enz.  Billet over seedijdijksgelden (waarin vermeld Peter Wulphertsz op Couwenhoven).  Billet Import op ’t gemaal.  Billetten van familiegeld over 1706-1707.

Een verklaring van Peter Wulphertsz woonende op Couwenhoven dat hij schuldig is aan Jan Hendrikse woonende op de Rit (Snorrenhoef ? – verders niet vermeld waar) een som van 100 car. gld. Ondertekend 2 nov. 1703.

AT028b004         1714       18 Dec

Na genoemde getuigen Pieter Cornelisz den ouden, Pieter Cornelisse de jonge en Jacob Cornelisse alle wonende in de Carspelle van Leusden. Clara Teunis wed. van Jan Cornelisse van Beek en als wettige voogdesse van hare onmundige en innocente kinderen wonende tot Amersfoort. Tijmen Geurtse gehuwd met Jannetje Cornelisse wonende aan de Swarte Steeg, enz., enz. alle comparanten waren legatarissen en erfgenamen van Gerrit Pieterse van Beek in huwelijk gehad hebbende Vrouwe Agatha Bijl overleden tot Amsterdam. Scheidinge tussen den bovengenoemde comprnt. en en de erfgenaamen van de Heer Willem Waal van Vronesteijn en vrouw Agatha Bijl alsmede de Hr. Jan Garst voor overledene man van de selve vrouw Bijl.

AT028b004         1715       22 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar gelegen in Stoutenburg. Huurders (in de akte niet te lezen) bij ondertekening was het Claas Arrissen. Verhuurder Anthony van Goudoever. 6 jaren à ƒ 210 sjaars.

AT028b004         1715       21 Mei

In deze akte vermeld Geertruijd Jans huijsvrouw van Steven Teunisje Keuijer wonende op ’t Erf Netelenburgh aan de riviere de Eem.

Overleden op ’t Erf de Weteringh op ’t Hogeland Aart Tijmenz nalatende tot zijn wed. Gerritje Rijcks en kinderen Jan, Roelofje, Anna, Hendrikje, Tijmen en Mary Aartsen.

Ome en bloedmombers over de onmundige 6 kinderen Mor Hendriks wonende op Verburgh . . . in Seldert mitsg. Cornelis Geurtsen mede momber wonende in Asschat.

Scheiding van de boedel tussen moeder en kinderen niet tegenstaende weijnigh off niets door ’t verval van tijde is overgeschoten en den overledene en de wed. door de slegte tijd alles verloren hadden. De boedelsgoederen door twee onpartijdige mannen geestimeert n.l. door Evert Jansen op Louwerenburgh en Cornelis Willemsen. Met aftrek van schulden schoot niets over.

Den boedel toegescheiden aan de wed. en beloofd de kinderen op te voeden en van kost en drank te voorzien, lezen leren en schrijven. De 6 silveren ducatons blijven ook van de weduwe.

AT028b004         1715       26 Juli

Verkoop door de Ed. Agtl. Hr. Borgemeesteren en vroedschappen des stad Utrecht als possefleures van de Commanderie van ’s Heeren Loo met goed vinden van de Hr. Staten ’s lands van Utrecht de navolgende Hofsteden in Stoutenburgh:

  1. de Swarte Goor groot 60 mergen gebruikt bij de wed. Willem Gerritse. Ingeset bij Cornelis Cornelisz Floor op ƒ 4500, verhoogd door Abraham van Stemfort met ƒ 800 en nomineert tot koper Gerrit van Linden, dus koper voor ƒ 5300.
  2. Groot Vincelaar groot 30 mergen gebruikt bij de wed. Willem Reijersen, ingeset bij Cornelis Cornelisz Floor op ƒ 3500, verhoogd bij Pieter van Luenen met ƒ 425, koper voor ƒ 3925, voor hem of die hij binnen 3 dagen zal nomineeren. Ondert. Pieter van Luenen en Joh.v. Luenen.
  3. Kleijn Vincelaar groot 30 mergen gebruikt bij Reijer Willemsen, ingeset bij Simon van Wisselingh op ƒ 2950, niet verhoogd en koper. Hij nomineert tot koper den 29 July 1715 Geerlof Hendriksen wonende op ’t Erf de . . .
  4. Een erfpacht van ƒ 18 jaarlijks gaende uijt seecker Hofstedecken mede onder Stoutenburg van outs geweest sijnde een kopermolen, ingeset bij Hendrik Camp en  koper gebleven  voor ƒ 380 (of die hij binnen 3 dagen sal nomineeren).

AT028b004         1715       7 Aug

Huurcontrakt van  ’t Erf de Swerte Goor gelegen in Stoutenburg groot omtrent 60 mergen.

Huurderesse Jannetje Peelen wed. Willem Gerritse reeds door haar gebruikt.

Verhuurder Gerrit Janz van Linden.

3 jaren à ƒ 370 sjaars en een stroophoosje boter, 4 paar jonge hoenderen en vier vrachten hout tot toepagt. Borg Weijmje Peelen wed. van Hendrik Hendriksen van Moorselaar wonende op ’t Scham.

AT028b004         1715       2 Sept

Huurcontrakt van de Hofstede Boesembergh ook genaamt ’t Hoogje gelegen in Amersfoort.

Huurder Peter Goosense. Verhuurder Rijck Rutgers van Oosterhoff (ook een huurcontrakt den 21 juni 1715). 6 jaren à ƒ 147 + 10 stv. jaarlijks.

AT028b004         1715       1 Nov

Verklaring door Teunis Hendriksen wonende op de Vathorst en Cornelis Hermsen mede aldaar woonagtig  beijde van competente ouderdom ten verzoeke van de Hr.  en Mr. Cornelis van Gessel advocaat dat omtrent St. Jan midden somer deses jaars te hebben gesien dat de koppel schapen ten getale van omtrent 80 à 90 toebehoren aan Pieter Hendriksen wonende in de Hoeff op ’t Erf van ’t Pieters Gasthuijs geweid heeft met zijn schapen op de Hofstede van de Hr. requrt. (?)  genaamt Vathorst en mede in het bos en de schaapharder daarbij aanwezig was en volgens meerdere getuigen was dit al meerdere malen gebeurt.

AT028b004         1715       21 Nov

Hr. Jacobus Craane en Gijsbert van Deventer als regenten van de Armen Noodhulp binnen Amersfoort ten eenre en de Heeren Jordaan Gerard van Westrhenen en Pieter Haverloo beijde nevens de Hr. Hendrik Both in qts als administrateurs van den Armen Haar ten andere sijde te kennen gevende dat de Ed. Agtl. Hr. regeerders deser stad bij resolutie van dato 21 juli 1606 hebben gelieve den voors Armen Noodhulp te subsidiëren met eene som van ƒ 45 jaarlijks en de voors Armen Haar daarmede te belasten.

Lange jaren is hieraan voldaan, maar naderhand is die last ongevordert en onvoldaan gebleven als sulks den laatsten comprn. niet in staat waare die schulden te kunne voldoen.

Overeenkomst gemaakt dat de Heeren  laatste comprn. aan de Heeren 1ste comprnt. binnen de tijd  van 24 uijren na ’t verleene van de approbatie te voldoen een some van ƒ 225 dat ’t selve zal strekken tot vold. van alle de voorn verschene subsidiën tot de laatste dag.

En dan de voorn subsidie ten volle zijn voortgang nemen zal.

AT028b004         1715       23 Dec

Verkoop door de Erfgenamen van den Hr. en  Mr. Huijbert van Loenen in leven advocaat voor den Ed. Hove van Utrecht en van deszelfs huijsvrouw Jufr. Margaretha van Staverden zaliger overleden binnen Amersfoort. Waaronder een Hofstede met sijn camers, kelders, schuur, hoff, vijvers, boomgaart en verdere bepotinge met het land daar achter en met het gene daarinne aart en nagelvast is en met d’Alkove en behangsel in de groote camer, niets uijtgesondert.

Staande en gelegen in Sevenhuijzen in de polder de Duijst groot darde half danmaat streckende voor uijt de Sevenhuijzerwegh tot aan het land van Aris van Roomen daar deselven suijdwaarts en d’erfgenamen van Claas Jansen van Velsen noortwaarts gelegen zijn (een naam niet genoemd).

Koper of die hij sal nomineren ƒ 640. Hector van Doeyenburgh (met mede ondertekening van Anthon Bot). Verders nog polderland verkocht.

AT028b005         1716       4 Jan

De regenten van de Armen Noodhulp bedanken de Hr. Petres Scheen rooms priester van zijn giften.

AT028b005         1716       11 Maart

Afstand van hun huur van de Hofstede Hofslot gelegen in de Birkt onder Soest.

AT028b005         1716       . . .

Verklaring door Arien Willems Schimmel koster tot Leusden t.b.h. voor den Heeren van Ommeren en Surmont enz. gezien te hebben dat Gerrit Saren met zijn 2 koebeesten liet grazen op hun gronden.

AT028b005         1716       4 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Oud Emelaar. Huurder Tijmen Gerrits gehuwd met Arrisje Willems te voren wed. van Gijsbert Jans. Verhuurder als boven (zie Groot Emelaar).

Gijsbert Jans was de vorige huurder (overleden). 6 jaren ƒ 160 car. gld.

AT028b005         1717       15 Juni of Jan

Huurcontrakt van het Erf en Goed Groot Emelaar onder Stoutenburg. Huurder Jan Everts Ruijsser gehuwd met Gijsbertje Tijmans reeds bruiker. Verhuurder de Hr. Wijnand Pannekoek als gemagtigde van de Ed. Hr. executeurs van den Heere van Grave van Portland enz. enz. 3 jaren à ƒ 390 car. gld.

AT028b005         1717       10 Okt

Huurcontrakt van het Erf de Laak met huijs, hof, berg en schuur en de landerijen daaraan behorende genaamt de 18 danm. gelegen in de Duijst. Huurder Joden Jordens van Rontselaar.

Verhuurder de Erfgenamen van de Wel Geb. Hr. Jacob Jordaen van Westrhenen zaliger.

1 jaar à ƒ 150 car. gld., als hij aan alle conditiën voldoet kan hij nog 5 jaren huuren.

AT028b005         1718       16 Sept

Willem Oevelaar wonende tot Scherpenzeel, Peel en Evert Hendriksen wonende op de Glinthorst en verclaarden de comparanten sijnde beijde comparante van competerende ouderdom ten versoeke van ’t St. Pieters Gasthuijs alhier de waarheijd te wesen dat sij verscheijdene jaren van de Ed. Moy Hr. staten in deser provincie of van de heeren daartoe gecomiteert en van ontfangen van de bisdoms thiend publique hadden gepagt den Hardevelder thiend, dat sij attestanten daarvoor gehouden hebben dat het parceel land genaemt de Meent behorende aent Erf Droffelaar meede onder de voorschreven thiend behorende dat sij over sulks van dat parceel den thiend ook hebben willen halen dan dat haar sulkx door den Boer van Droffelaar is belet. Om moeijten en proces te vermijden hebben zij de eersten comprnt. daar niets tegen gedaan. Zij hebben wel geklaagt bij den ontvanger den Hr. Wagtendorff die ook hen gezegd heeft dat het voors parceel onder den voorn thiend behoort. Deze akte t.b.v. voor ’t Gasthuijs (Hardevelt). Dito akte op 31 dec. 1717.

AT028b005         1719       21 Jan

Op dato desen 21 jan. 1719 blijkt uit een akte van maagenscheid op den 13 okt. 1713 tussen Anthony en Huibert Cornelissen van Broekbergen enz. Hier in vermeld dat Hendrik Teunisse en Grietje Gerrits echtel. woonden op ’t Erf de Horst in Stoutenburg.

AT028b005         1719       13 Mei

Hector van Doeijenburg verkoopt aan aan Ir. Aris van Roomen wonende in Hoevelaken een seeckere huijzinge en hofstede met sijne kamers, kelders, schuur, hoff, vijvers, boomgaart en verdere bepotinge met het land daar agter met de alkove (?) en behangsel in de groote kamer en de staande en ijsere plaaten dit gelegen in Sevenhuijzen in de Polder de Duijst groot 2½ danmaat strekkende van de Sevenhuijzerweg tot aan ’t land van de cooper self, daar deselven cooper suijdwaarts en noordwaarts de kinderen van Claas Jansen van Velsen.

Koopsom ƒ 650 en 2 silveren ducatons voor des verkopers vrouw en 2 ducatons voor zijn soon.

AT028b005         1719       7 Juli

Willem Leijdenhorst wonende tot Nijckerck cum suis verkoopt aan Cornelis de Wijs en Anna Cocq echtelieden een huijzinge en herberge genaamt de Rosbeijaart gelegen in Amersfoort.

AT028b005         1720       3 Jan

Huurcontrakt van het Erf en Goed genaamt de Ruijter. Huurder Thomas Willemse van de Mast.

Verhuurder Aris Willemz van Roomen wonende tot Hoeflaak. 3 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT028b005         1720       24 Mei

Meijns Mertense gewoond hebbende in Ofseldert (Overseldert) tegenwoordig onder Ede en Hendrik Mertense wonende op Onstede onder Hoogland gebroeders hadden te samen gemeen een aandeel in de helfte van ’t Erf en Goed Sniddelaar onder Leusden zijnde ’t gehele Erf belast met een capitaal van ƒ 2500 de Hr. Borgm. Goudoever competeerende.

Den 1ste comparant doet zijn deel over aan de 2de comparant.

AT028b005         1720       14 Juni

Uit een akte van Huw. voorwaarden van Hendrik Gouda wonende te Woudenberg en Juff. Wilhelmina van Well zijn geass. met haar vader Arnoldus van Well wonende op Hamersfelt.

AT028b005         1720       2 Aug

Arrest op de gehele boedel, have en vee, coorn, enz. van Gijsbert Petersen weduwnaar van Beatrix Westenenge wonend in Leusbroek wegens pachtschuld aan de Hr. Anthony van Goudoever, hij neemt den gehele boedel over.

AT028b005         1720       16 Aug

Huurcontrakt van een Erf en Goed, huis, schotten en bergen genaamt Kleijn Daatselaar groot omtrent 49 mergen gelegen in Stoutenburg. Huurder Jacob Teunissen geh. met Aeltje Everts.

Verhuurder de Hr. Anthony van Goudoever. 6 jaren à ƒ 210 sjaars toepagt ƒ 210 sjaars toepagt ½ vierel boter, 6 jonge hoenderen en eens per jaar uijthalen op een hammetje ingaande Petri May 1721

AT028b005         1720       27 Sept

Huurcontrakt van een Erf en Goed gelegen in Leusbroek en in Suurbroek groot omtrent 28 mergen genaamt Middenbroek, den verhuurder behoud aan zich den boomgaart met het huijsje daar inne staande. Huurder Thonis Meijnsen wonende in Asschat. Verhuurder de Hr. Anthony van Goudoever.

6 jaren ingaande Petri May 1721 à ƒ 215 sjaars, ½ vierel boter, 6 jonge hoenderen en eens per jaar uithalen op een hammetje.

AT028b005         1720       29 Sept

Huurcontrakt van een Erf en Goed gelegen in Leusbroek en Suurbroek groot omtrent 45 mergen strekkende van de Zuijdwind tot aan de Beeck en voorts over de Beek tot dicht bij Geeresteijn genaamt Leusbroek. Huurder Gijsbert Woutersen woonende op Hamersfeld.

Verhuurder de Hr. Anthony van Goudoever Borgm.

6 jaren ingaande Petri May 1721 à ƒ 225 sjaars toepagt ½ vierel boter, 6 jonge hoenderen mitsg. eens per jaar uithalen op en hammetje.

AT028b005         1720       1 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Lindenhorst daar nog bij 19½ land den verhuurder competerende onder Sevenhuijzen met 1½ danm. land daarbij. Huurder Jacob Willemsen wonende aan ter Eem.

Verhuurder Sr. Aris Willems van Roomen. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT028b006         1721       6 Maart

Bij boedel verrekening en toescheijding tussen den personnen als volgt vermeld:

Cornelis Dirksen weduwnaar van Jannetje Everts woonende op ’t Hoogland op ’t Erf Kleijn Weede ten eenre en de Reijer Evertsen mede woonende op ’t Hoogeland op Calveen, Tonis Evertsen en Wouter Evertsen wonende in Soest mitsgaders Jan Reijertsen in houwelijk hebbende Grietje Hendriks te vorens weduwe van Evert Evertsen met drie onmundige kinderen ter andere sijde.

Te kennen gevende dat was overleden de voorn Jannetje Everts nalatende hare gemelde weduwnaar Cornelis Dirksen en tot hare erfgenamen gesijde Reijer, Tonis en Wouter Evertsen haare broeders mitsg. de kinderen van haar broeder Evert Evertsen geprocreëert bij Grietje Hendriks voorn met name Evert, Jan en Hendrik Evertsen.

Aan de weduwnaar Cornelis Dirksen wordt toegescheijden alle den boedel, have en vee, etc.

AT028b006         1721       11 April

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed genaamt Lindenhorst. Huurder Jacob Willemsen wonende ter Eem.

Verhuurder Aris Willemz van Roomen wonende tot Hoevelaken.

1 jaar à ƒ 80 alleen het huis met 1½ danm. land.

AT028b006         1721       1 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf de Vathorst gelegen onder Hoogland met een parceel wijland genaamt de Calveen en 4 danm. weijland in de Haar. Huurders Teuntje Gijsberts wed. van Hendrik Theunissen en haar soon Teunis Hendriksen wonende op ’t Erf Vathorst. Verhuurders Mr. Cornelis van Gessel woonende tot Utrecht voor zich en de verdere eijgenaars van ’t voors Erf.

6 jaren à ƒ 160 sjaars voor het Erf, ƒ 20 voor ’t land de Calveen en ƒ 24 voor het polderland.

AT028b006         1721      24 Okt

Huurcontrakt van een huijs, hoft en hofstede staande buijten de Camppoort aan de Hogenwegh genaamt de Stroopaf met het hofje daar agter en ten sijden gelegen nevens twee schuuren.

Huurder Jan Gerritsen van de Brant. Verhuurders Hr. Dirk Loogen mitsg. Johan Harderwijk gehuwd met Anna Elisabeth Loogen als kinderen en eenige erfgenamen sijn van de heer Anthony Loogen zaliger raad in de vroedschap en schepen deser stad. 6 jaren à ƒ 200 sjaars en de huurder moet twee karren messie brengen op de Hofstede Hateveen of in de stad.

AT028b006         1722       3 Jan

Verkoop door Ir. Dirk van Ommeren juwelier binnen Amersfoort van het Erf en goed genaamd Kleijn Emelaar gelegen onder geregte Stoutenburg belend ten oosten de scheijding van Gelderland, ten westen het Erf Achtevelt, ten zuijden Groot en Oud Emelaar en ten noorden de Flierbeek groot omtrent 34 mergen leenrroerig aan IJsselsteijn.

Ingeset bij Ir. Henricus Camps op ƒ 2540. Verhoogd door Corn. Pannekoek secretaris van Stoutenburg met ƒ 40. Voor hem of die hij binnen 3 dagen sal nomineeren ƒ 2580. Niet vermeld wie hij genomineert heeft. Verkoper Dirk van Ommeren.

AT028b006         1722       13 Febr

Gerrit Cornelissen wonende op Droffelaar onder Leusden huurt van Sr. Aris Willems van Roomen het Erf en Goed genaamd Lindenhorst gelegen in Sevenhuijzen met 22 danmaten land mitsg. nog 1½ mergen bouwland gelegen op Sneul. Niet in de huur begrepen ’t voorste van de hoff tot gelijke het huijs met den grooten kamer. 3 jaren à ƒ 210 sjaars.

AT028b006         1722       22 Maart

Huwelijk tussen Dirck Willemsen wonende op de Driftakker onder Stoutenburg en Annetje Daamen wonende op Calveen onder Hoogland. Inbreng bruidegom geld als Coorn, vee, etc., kleren, goud en silver. Inbreng bruid klederen, goud en silver en soo aan geld als meubelen een somme van ƒ 100.

AT028b006         1722       25 Maart

Huurcontrakt van het Erf en Goed Lichtenhorst onder Renswoude. Huurder Brand Barentsen wonende tot Lunteren. Verhuurderesse Jufr. Francina van de Hoef. 3 jaren à ƒ 200.

AT028b006         1722       26 Mei

Reeckeningh en bewijsen en reliqua van soodanige ontfangh en de uijtgeven als Gijsbert Petersen woonende op Hogerhorst een meede soon en Erfgen. van Peter Wulphertsen in zijn leven eerst weduwnaar van Dirckje Willems en naderhand van Maria Alberts gewoond hebbende op Hoogland gehad en gedaan heeft over de goederen de gesamentelijke kinderen erfgenamen van de voorschreven Peter Wulphertsen competeerende . Ontfansten b.s. uit landpachten van polderland.

PS – Hierbij liggen gedrukte billetten van van ongelden als personele beginnende met de jare 1712-22 en briefjes van zeedijcksgelt ook beginnende met de jare 1712-1722. Alles onder Hoogland.

Julius Teeckman gadermeester, Johan Smout schout.

AT028b006         1722      30 Nov

Erfhuijs op ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg. De boedel is geveijld door de regenten van het Pieters Gasthuijs binnen Amersfoort. In den akte den geheelen inboedel beschreven met den kopers.

Den huurder of eigenaar van den inboedel niet genoemd, gehele inboedel verkogt.

AT028b006         1722      31 Dec

Aert Volcqmertsen en Petronella Claas echtel. wonende in de Duijst voor 1/4 part en Hendrik Gerritsen Wildeman meerderj. jongeman wonende te Nekevelt onder Niekerk voor de resteerende 3/4 part magtigen Steven van Brinkensteijn mede notaris om voor hen eerdaags te verkopen en alles te regelen haar lieder Erf en Goed b.s. in huijzinge, hof en boomgaard en 18 danm. land  en nog 3 danm. 300 r. en nog 6 danm. alles gelegen in de polre de Duijst belend volgens de transport brieven daarvan zijnde (PS –  akte geschreven door Abraham (?) van Bemmel volgens handschrift.)

AT028b006         1723       8 Jan

Huurcontrakt van het Erf en Goed genaamd de Ruijter gelegen aan de Barneveldseweg onder Stoutenburg. Huurder Hendrik Heijmen wonende op Hamersfelt. Verhuurder Aris van Roomen wonende in Hoevelaken. Vorige huurder Thomas van de Mast. 3 jaren à ƒ 185 sjaars.

Ondertekend Aris Willemz v. Roomen.

AT028b006         1723       15 Mei

Boedelscheiding tussen Weijmtje Gerrits wed. van Gijsbert Peters en woonende op Hoogerhorst en hare swagers waaronder Wulfert Petersen w.o. Hoogland zij waren te samen erfgenamen van ab intestato van voorn Gijsbert Petersen. Onder den boedel een Erfje in Nederseldert met aanhoorige landerijen en eenige parten in polderland. Den boedel geestimeert door Elbert Jansen Buurm. van Duijst de Haar en Sevenhuijzen, Cornelis Dirksen, Gerrit Wit en Reijer Thijssen allen wonende op Hoogland. Aan de wed. toegescheijden het Erfje in Nederseldert mitsg. den inboedel, have en vee en verders verrekening tussen haar en haar swagers.

AT028b006         1723       5 Nov

In verband met arrest op de boedel van Niesje Alberts wed. van Jorden Willemsen wonende op ’t Erf Engedaal in Soest t.b.v. Willem van Westerhuijs.

AT028b006         1723       26 Nov

Verkoop door de Erfgenamen van den Hr. Gerard Murraij in sijn leven Borgemeester deser stad de navolgende vaste goederen o.a. vele tabakslanden aan de Hogenweg en polderland waaronder (in het 17de parceel) 12½ danmaaten land in Overseldert streckende van de Nederseldertseweg tot aan de Vuijdijck daar oostwaarts het Erf de Pol, westwaarts de Heer Pietermans erfgenamen.

Koper Gijsbertus Oudendoelen of die hij heeft genomineert. Koopsom ƒ 690.

AT028b006         1723       17 Dec

Testament van Jan Cornelisse wonende in Stoutenburg op ’t Erf Cleijn Vincelaar en tot Erfgename te institueeren zijn huijsvrouw Geertje Brands.

AT028b006         1723       23 Dec

Conditiën en voorwaarden waarna Cornelia Taats weduwe van Hendrik Visscher en Gerrit Visscher eenige nagelaten soon van Hendrik Visscher van meeninge sijn publiecq aan de meest biedende te verkopen de hierna volgende vaste goederen.

Waaronder:

Een schoon bouwerff met al het getimmer mitsgader bepotinge en beplantinge daarop en omme staande van ouds genaamt Kleijn Sandbrink gelegen bij den Sandbrinkermolen onder de geregte Snorrenhoef in huure gebruikt en bewoond door Cornelis Jordense brouwer daar ten oosten de Heer Valck met sijn Erf Groot Sandbrinck, ten westen de Heer Pieter Moijaart met sijn Erf Steenbeek, ten suijden het Erf Moorst en ten noorden voornoemde heer Moijaart met sijn Erf Kleijn Steenbeek en de Sandbrinkermolen naast geland en gelegen zijn. Sijnde een gedeelte van dit Erf met twee leenen lheenroerigh aan de Lheenkamer van Snorrenhoef gelegen soo int Carspelle van Leusden als onder Gelderland. Mitsgaders ten behoeve van gemelde lheenkamer belast met een jaarlijkse thins van 5 stuivers en 8 penningen welke ten laste van den coper zullen ingaan met marty laatstleden. Verders sodanigh regt en geregtigheid vrijheid en servituijte als ’t selve van ouds hebbende is en de gedogen moet volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde.

(De huurder heeft nog 2 jaren huur aan dit Erf à ƒ 160 sjaars.)

Ingeset door de Heer Hendrik Camp op ƒ 2500 in den slag verhoogd door Dirck Gerritse van Beeck met ƒ 200. Voor hem of die hij sal nomineeren ƒ 2700. Borgen Johannes Pepperhoven en Wouter Rijcksen van de Pegt. Compareeren op de 31 dec. 1723 den voornoemde coper Dirk Gerritse die welke verklaarde in sijn plaatse tot coper te nomineeren de Heer Simon Charliers.

AT028b007         1724       14 Febr

De Hr. Baltasar van Hulten wonende alhier verhuurd aan Jan Brandsen en zijn huijsvrouw Aerissjen Helmerts wonende op Steenbeek in Asschat seeckere huijzinge, hoff en hofstede met zijn berghe, schuure, schot, bouw en weijlanden en heijlanden gelegen onder gerecht van ’t Hogeland genaamt Schoonoort  tegenwoordig gebruikt bij Thijs Dirksen doch is buiten de huure begrepen de Heere huijzinge het parceel land genaamt den Berghkuijl gelegen bij den Bik den boomgaart, stallinge, moestuijn, bosschagie en houtgewassen. 6 jaren à ƒ 425 sjaars.

AT028b007         1724       29 April

Geertruijd Zeebeecq wed. van Jan Jacobse van Beeftingh wonende alhier verkoopt aan Gerrit Jansen wonende aan de Heijligenberg ger Asschat een seecker Erfje gelegen in Hamersveld daar ten oosten de Hamersveldseweg, ten westen de beek, ten zuijden Juf. de wed. Lielaar en ten noorden de heer Arnold van Well sijnde vrij allodiaal goed als ook vrij van lasten en plegten uitgesondert ’s Heeren ongelden, slaperdijk en buurlasten. Voorts met soodanig rechten gerechtigheid, vrijheijd en servituijten als ’t selve Erfje van ouds hebbende en de gedogen moet volgens de oude brieven daarvan sijnde dit met alle getimmerte, bepotinge en beplantinge daarop en omme staande en de met alle landerijen daaraan behorende soo groot en kleijn het gelegen is van ouds genaamt Wildenburgh voor de som van ƒ 950.

Als onderpand in plaats van borg stelling stelt de koper een obligatie van ƒ 300 ten lasten van Albert Dirksen wonende in Hamersveld tot securiteit van den verkoperessen.

AT028b007         1724       25 Juni

Overleden Isabella Anna Maria van Renoij wed. van Hr. Everard van Staveren (sijnde geweest een dochter van Vrouwe Cornelia van der Dussen wed. Aart-Jan van Renoij( kind, kindskinderen, goederen gekomen uit de goederen van Vrouwe van der Dussen, waaronder een Hofstede in Hamersveld met zijn bos en andere landen groot 20 mergen door voorn vijf erfgenamen verkogt aan Jan Agges Scholte Hr. van H’berg en Asschat.

Koopsom ƒ 2775.

AT028b007         1724       16 Okt

De Heer Cornelis Houwert gehuwd met Elisabeth Looten te voren wed. van Johan Kool verhuurd aan Jan de Groot en zijn soon Steven de Groot baker alhier wonende aan de Langestraat 3 campen tabaksland te samen 4 mergen behorende aan ’t Erf de Zielhorst op Hoogland.

4 jaren à ƒ 350 sjaars.

AT028b007         1724       3 Nov

Huurcontrakt van een Huijzinge, hof en hofstede met 52 danmaten land daaraan behorende gelegen in de Polder de Duijst. Huurder Elbert Jansen reeds bruiker. Verhuurder de Hr. Willem van Geijn.

6 jaren à ƒ 399 sjaars.

AT028b007         1724       3 Nov

De Hr. van Geijn verhuurt ook een Hofstede aan den Eemsendijk, in de akte beschreven als des heer verhuurders huijsinge, Hof en Hofstede groot 44 danmaten waarvan een kaart aanwezig is en alle campen genummert. Huurder Evert Evertsen wonende onder Nijckerk. 3 jaren à ƒ 320 sjaars.

AT028b007         1725       7 Jan

Huwelijk tussen Bastiaan Stevense van de Heijden en Gijsbertje Gijsberts beide wonende op Hoogland. Inbreng bruidegom ƒ 2500. Inbreng bruid haar Eer en kleederen.

AT028b007         1725       12 Febr

Hendrik Meertense wonende onder Hoogland verkoopt aan Cornelis Moesbergh wonende tot Amersfoort 1/4 part int Erf en Goed met de aanhorige landerijen genaemt Sniddeler (laar ?) gelegen onder Leusden. Wesende belast met een kapitaal van ƒ 2500 den Hr. Jeremias Theins daaruijt competerende waarvan coper 1/4 part tot zijn lasten neemt. Koopsom ƒ 885.

AT028b007         1725       31 Maart

Huurcontrakt van parceel land genaamt den Davelaer (k ?) gelegen in Hamersveld laatst gebruikt door Rijkeland van Voorthuijzen wed. van Arent van Swijnenvoort. Huurder Hendrik van Doornik borger deser stad. Verhuurder Hr. Hendrik Snoek wonende tot Niekerk. 6 jaren à ƒ 40 sjaars.

AT028b007         1726       6 Jan

Huurcontrakt van het boerenhuijs en berg genaamt Waterdaal met omtrent 7 danmaten land daarbij behorende en nog 2 mergen en een groot mergen aan de Waterdaalsesteeg en 3½ mergen weijland aan de beek onder den wijnberg en 3 mergen genaamt ’t Bosch bij Kouthoorn.

Huurder Jacobus van Schaijck wonende tot Vechten. Verhuurder Hr. Johan Teschemaker.

6 jaren à ƒ 136 sjaars.

AT028b007         1726       1 Febr

Huurcontrakt van een Erf en Goed met 18 danmaten land daarbij behorende gelegen in de Duijst en laatst gebruikt bij Aart Volkerts. Huurder Peter Jansen Logt. Verhuurder Wulpert (?) Hendrikse.

6 jaren à ƒ 158 sjaars.

AT028b007         1726       8 Nov

Huurcontrakt van een huijzinge en hoff gelegen aan de Leusderweg genaampt Kleijnveld door de huurder bewoont. Huurder Cornelis Cornelisz. Verhuurders Maria Zaaren wonende in de herberg genaamt de Moff en Jan Arisen. 6 jaren à ƒ 24 sjaars.

AT028b007         1726       – – –

Inventaris en Boedelcedulle doen maken en instellen bij Grietje Jans van Lockhorst weduwe, boedelhardster en lijftochteresse van Dirk van Ebbenhorst inwoonder deser stad, overleden den 10 april 1724.

In den boedel bevonden o.a. huizen in Amersfoort; 2 mergen tabaksland met schuur gelegen aan de beek genaamt de Kruijskolk in Amersfoort; een camp land gelegen aan de Hoogeweg tussen de 2de en 3de steeg zijnde een beekvierel gekogt den 10 febr. 1688 van de Hr. Gerard van Oudewater; een camp land gelegen in Leusderbroek met een bosje op de staart van Leusderbroek te samen volgen twee coopbrieven van dato 20 mrt. 1695 van de Erfgenamen van Willem Jansen Buijs; 4 mergen land bij Nimmerdor en Waterdaal; een camp land gelegen op Hoogland genaamt (het ?) de Bik verkogt aan Gerrit Willemse 26 febr. 1712.  Het transport (dus gekogt) den 6 febr. 1691.

Verders inboedel, baten en schulden, enz.

AT028b008         1727       6 April

Overeenkomst tussen Ir. Martien of Marten Smits (broeder van den onlangs overleden pastoor Arnoldus Theodorus Smits in Hamersveld) en pastoor Theodorus van de Heuvel als lasthebber van voorn gemeente (parochie Hamersveld) en kerkmeesters, enz.

AT028b008         1727       13 Okt

Conditiën en voorwaarden waarna de Heer Juriaan Cluppel voor sig selve en als man en voogd van zijn huijsvrouw Vrouwe Maria Koch waarbij hij blijkens geboorte heeft van meeninge is publijck aan de meest biedende te verkopen een geregte vierde part in het Erf Sneul gelegen onder de geregte van Emmiclaar met gelijke portie in het getimmerte, bepotinge en beplantinge daarop en omme staande, waarvan de drie andere portiën competeerende aan de Jonkvrouwen Maria en Wendelina van Westrhenen. Daar ten oosten den Heer Bekker raad in de vroedschap en schepen der stad Utrecht en Chirugeijn Groeneveld, te westen de huren van de Malen, ten zuijden de heer van ’t Hogeland en ten noorden de Heer Gijsbertus Oudendoelen naast geland en gelegen zijn.

De verkoop geschied voor guldens van 22 stuivers ’t stuk boven eene stuijver op ijdere gulden tot randsoen ’t welk dadelijk bij de slagh sal moeten worden voldaan.

Sonder dat ’t selve in afslagh van de lovende cooppenningen sal mogen strekken.

Edog de coopers haare te loovende cooppenningen op de nabeschreven tijd soo sullen zij koomen en moogen volstaan met guldens van 20 stuivers ’t stuk en anders niet behalve nog thans het voors randsoen contant betaalen, enz.

Het Erf in huure gebruikt bij Gijsbert Woutersen die daar aan op Petri en maij 1728 a.s. nog 5 jaren huure heeft volgens de huurcedulle van 21 mrt. 1727 voor notaris Gerard van Wisselingh gepasseert.

Het Erf is belast met een uitgang van 12 schepelen rogh, die als nu betaalt word met ƒ 24 de pastorije van Hoeflaake daar jaarlijks uit competeerende verschijnende martini in de winter mitsgaders nogh een ½ vim rogge die de Coster van Leusden jaarlijks uijt ’t land haald, als ’t coorn aan garsten staat.

En nog 6 stuijvers aan de Maalen jaarlijks ingeset door Coenraad Temminck voor ƒ 900 verhoogd door Theodorus van Lilaar met ƒ 90 en hij nomineert tot copers de Jonkvrouwen Maria en Wendelina van Westrhenen, dus ƒ 990.

AT028b008         1727       29 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar onder Stoutenburg met zijn huijzinge enz. groot 49 mergen.

Huurders Wouter Barten en Aaltje Everts echtel. Verhuurder Anthony van Goudoever Borgm. van Amersfoort. 6 jaren à ƒ 160 sjaars en tot toepagt alle jaar een ½ vierel boter en 6 hoenders mitsg. eens paar jaar uijthaalen op een hammetje en toebehoren.

AT028b008         1727       14 Nov

Huwelijk gededingt en gesloten tussen Hendrik van Bronkhorst en Bregtje Dirk Pen.

Inbreng bruidegom een geregte 18de portie uit ’t Erf Kleijn Bitterschooten en een gelijke portie in de Hennekelaar thiend gebogen uit Erf Bitterschooten voornt nog een gelijke 18de portie uit ’t Erf Burgste (den) bewoond door Teunis Willems alles onder ampte van Barneveld. Inbreng bruid ƒ 100.

AT028b008         1727       19 Nov

Hendrik Willems wonende tot Bunschoten huurt van de Heer Willem van Geijn een Hofstede met omtrent 22½ danm. land gelegen in de polder de Haar laatst in huure gebruikt bij Evert Jansen.

2 jaren à ƒ 259 sjaars.

AT028b008         1727       27 Nov

Verkoping door Arien en Volken van der Maat als executeurs van de testamente van hare moeder Maria Jans en meede erfgenamen van de selve en van haar voor overledene vader Bartholomeus Adriaanz van de Maat nevens Wouter Rijksen van de Pegh als in huwelijk hebbende Beatrijs van der Maat, Bart Poort gehuwd met Maria van der Maat mitsgaders gemelde Arien van der Maat en Wouter Rijksen van de Pegh als mombers over Elisje van der Maat onmundig dochter van Jans van der Maat en Elisabeth Oudendoelen wed. van Hendrik van der Maat, Gijsberter Oudendoelen en Volken van der Maat als mombers over Elisabeth, Maria Johanna, Barbara van der Maat onmundige nagelaten kinderen van voorn Hendrik van der Maat. Sijnde de voors mombers in opzichte van gemelde minderjarige ten desen geautoriseerd bij approntement van der Ed. agtb. heeren regeerders deeser stad in dato 10 nov. dezes jaars 1727 van meeninge zijn publikq aan de meest biedende te verkopen de navolgende vaste goederen o.a. tabaksland groot drie à vier dalf mergen op Hoogland bij de Molhoop leenroerig aan St. Paul (met tabaksschuur), 1½ mergen tabaksland genaamt de Lutique maat. Verders diversen kampen polderland en huizen in Amersfoort.

AT028b008         1727       10 Dec

Jan Tolboom wonende aan de Laak huurt van de Heer Willem van Geijn raad in de vroedschap deser stad omtrent 8 danm. polderland gelegen in de Bovenduijst aan de Laak.

6 jaren à ƒ 60.

AT028b008         1728       23 April

Huurcontrakt van een Erf en Goed (’t Erf naast de Zuijdwind) gelegen in Hamersveld.

Huurder Cornelis Hendriksen (reeds bruiker) en zijn soon Hendrik Cornelissen.

Verhuurder Ir. Aris van Roomen wonende tot Hoeflaken, getekend Aris Willems v. Roomen.

6 jaren à ƒ 250 sjaars.

AT028b008         1728       24 Aug

Arrest op den Boedel van Jan Bransen wegens pacht schuld.

AT028b008         1728       8 Okt

Teunis Gerritsz van de Coedijk tabaksplanter alhier stelt zich borg voor Reijer Teunissen woonende op de Coedijk die ƒ 600 schuldig is als pagter van het Erf de Coedijk aan de regenten van de Poth moet voor cormis betaald wezen.

AT028b008         1728       17 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf Schoonoord buiten huure blijft de Heerenhuijzinge, boomgaard, stallinge, moestuijn, hout en bossages. Huurder Jan Evertsen , vorige huurder Jan Bransen.

Verhuurder de Hr. Balthazar van Hulten. 6 jaren à ƒ 375 sjaars doch het 1ste jaar voor ƒ 200.

AT028b009         1729       7 Okt

Inventaris en boedelcedulle ingesteld bij weegen Baltazar van Hulten i.v.o. met het overlijden van sijn huijsvrouw Catharina Redinger op den 13 nov. 1716. Uitgebreide inventaris doch geen landerijen vermeld.

AT028b009         1729       28 Okt

Goederen uit de publieke verkoping gedaan door Hendrik Arend van Zevender notaris was gehuwd met Simonida Petronella Maria Muijlwijk en deselfs meerderj. kinderen. o.a. losse gronden onder Hoogland.

Item één en eenvierel mergen schoon bouw en weijland genaamt de Oude Hofstede geleegen op Hoogland over Droevendaal agter het bos en de Engt bij Cornelis Dirksen gebruikt zijnde vrij van huure. Belend oostwaarts de Binnenweg of de verkopers, ten zuiden Jufr. van Ingen, ten noorden de Gemeenenweg van Coelhorst, ten westen de Hr. van Westrhenen. Koper Cornelis Dirksen voor ƒ 240.

Polderland 7 danm. enz.; 3 mergen bos aan de Leusderwegh.

Item een Erf met een Nieuwhuijs, bergen, schuuren en verder getimmerte met 40 mergen so bouw, weij en heijland als bosch genaamt Wellom. Tins en keurmeedig aan de Domeijnen van Utrecht belend oostwaarts de Woudenbergergrift, westwaarts het Leusderveld, zuidwaarts het Leusderveld, ten noorden de Heer Everard van Wede. Dit Erf moet betalen aan de Leusderberg voor de schaapsdrift 2 gld. en 10 st. verders hondecoorn en paardjesgeld, enz. Opgehouden op ƒ 2250.

Nog 4 mergen land op ’t Hogeland gelegen over t Erf Schoonoord wesende de helfte van ’t goed genaamt de Catrijst. Koper Aloisius van Muijlwijk ƒ 656. Het was eerst opgehouden.

[Opmerking de meeste perceelen werden opgehouden (slecht verkoopbaar).]

AT028b009         1729       23 Dec

Huwelijk Gerrit Rutten Boersen meerderj. jongeman geass. met sijn broeders Willem en Hendrik Rutten en Aartje Jordens onmundige nagelaten dochter van Jorden Jansen geass. met haar moeder Elbertje Coenen.

AT028b009         1729       30 Dec

Huurcontrakt van een Hofstede met 22½ danmaaten land gelegen in de polder de Haar laatst gebruikt door Hendrik Willemsen. Huurder Gerrit Martensen. Verhuurder Hr. Willem van Geijn.

4 jaren à ƒ 230 sjaars.

AT028b009         1730       3 Febr

Huurcontract van ’t Erf en Goed Dorensteijn. Huurder Teunis Aartsen wonende onder Weesp.

Verhuurder Jacobus de Koning. Vorige bruiker Jan Jansen.

Verder in den huur het land tussen de beek en het Doresteijnsesteegje groot 8 à 9 mergen alsmede de Maat groot 4 mergen over de beek onder Leusden. 6 jaren ƒ 190.

AT028b009         1730       4 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf de Krommestaart en het land genaamt Jan Cranenhoef.

Huurder Brand Cornelissen en zijn kinderen, reeds gebruikt. Verhuurder St. Pieters Gasthuijs.

6 jaren à ƒ 170.

AT028b009         1730       10 Maart

Testament van Hendrik Arrissen en Adriaantje Dirks echtelieden wonende op Kleijn Ronselaar.

Erfgenaamen haare kinderen.

AT028b009         1730       18 April

Vermelding in deze akte o.a.: De wijle de kinderen en erfgenamen van Rijk Oosterhof op de 18 nov. 1729 bij publieke veiling hebben verkogt aan Cornelis Moesbergen en Melis Schoe den eigendom van seeckere huijzinge, hof en hofstede, boomgaard, schuur, hoijberg en 6 mergen land mitsg. de Steeg van omtrent 5 roeden strekkende naar de Eem gelegen buiten de Kleine Koppelpoort van ouds genaamt Boesemberg of ’t Hoogje.

AT028b009         1730       18 Juni

Inventaris en boedelcedulle doen maaken en instellen bij Elbertje Jans Coenen laatst wed. van Cornelis Gerritse van den Ham hare derde man. Eerste huwelijk met Peter Gijsbertse, tweede huwelijk Jorden Jansen. In den boedel bevonden [zie 12de Capt.] 8 mergen land gelegen onder Emiclaar (benefens de Langerijst) genaamt de Leeuwenkamp. Deze landen zijn geestimeerd op ƒ 1000. Item nog drie vierendeel danmaaten laagland in de polder de Haar geschat op ƒ 150.

De gehele boedel toegescheiden aan de wed.

AT028b009         1730       19 Juli

Huwelijk tussen Cornelis Gerritsen meerderj. jongeman w.i. Hamersveld en Grietje Wouters w.i. Asschat. Inbreng bruidegom 1/5 part van sijn ouders nalatingschap.

Inbreng bruid en somme van ƒ 100.

AT028b009         1730       29 Juli

Bij scheiding van de goederen gezamelijk bezeten door Cornelis Caen meerderj. zijn twee zusters Richarda en Ida Caen w.o. huizen in Amersfoort 1/8 part in een Erfje genaamt Kleijn Calveen.

Bij maagenscheijd van 1 marty 1728 tussen haar luden en haar moeije Catharina van Souten wed. van Gilles Scheijer.

Het Erf en Goed genaamt Kleijn Cragtwijk gelegen in Overseldert op de last van ƒ 1000 t.b.v. Jufr. Dommer groot 10 danm. op de dijkkaart N° 484.

Iten nog 3 mergen in de Goren. Alsmede 3 mergen genaamd het Blanke Veen met het getimmerte daarop onder Hoogland.

Deze goederen worden toegescheiden aan de laatste comparanten onder voorwaarde dat zij tot haren lasten nemen het voors capt. à ƒ 1000 ongelden, dijk en polder lasten. En waarvoor zij uitkeren aan den eersten comprnt. een som van ƒ 1450.

AT028b009         1730       29 Sept

Huurcontrakt van de Hofstede de Zielhorst onder Hoogland, niet in de huure begrepen een Camp tabaksland genaamt de Hennycamp nog een Camp tabaksland genaamt de Winkel met de tabaksschuur daarop staande. Item een Camp tabaksland genaamt de Afschaal alsmede de enterije dese campen tezamen groot ruijm 4 mergen. Huurderesse Aaltje Hendrix wed. van Wulfert Hendrixen reeds bruikster. Verhuurder de Hr. Cornelis Houwert geh. met Elisabeth Looten wed. van Johan Kool. 6 jaren à ƒ 600 sjaars.

AT028b009         1730       5 Dec

Theunis Aartsen doet afstand huur van de Erf Doresteijn, voor de loopende jaar pagt doet hij zijn inboedel, have en vee over aan de verhuurder Jacobus de Koning.

AT028b009         1730       22 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Dorresteijn gelegen in de vrijheid deser stad.

Huurder; Cornelis Lammertsen wonende aan de Tweede Steeg.

Verhuurder; Jacobus de Koningh. In den huure inbegrepen de 8 of 9 mergen land gelegen tussen ’t Dorrensteijnsesteegje en de beek zijnde alle tiend vrij alsmede de Maat over de beek onder Leusden sijnde thiend subject laatst gebruikt door Teunis Aardsen.

6 jaren à ƒ 155 sjaars boven 1/4 boter, 1 schepel rogge, 4 jonge hoenderen tot toepacht.

AT028b010         1731       5 Jan

Huurcontrakt Groot Cragtwijk onder Hoogland met 28 mergen land en nog 6 danm. in de Slaag.

Verhuurder de Hr. Willem van Geijn. Huurder Reijer Tijssen reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT028b010         1731       23 Febr

Huurcontrakt van Hofstede gelegen in de Duijst. Huurder Elbert Jansen reeds bruiker.

Verhuurder Hr. Willem van Geijn borgm. van Amersfoort. 6 jaren à ƒ 425 sjaars.

AT028b010         1731       30 Maart

Verhuur van 19 danm. land genaamt Grimmensteijn onder Eemland.

Verhuurder Anthony van Goudoever. Huurders Hendrik Jansen w.o. Kleijn Cragtwijk en Cornelis Jansen w.o. de Lodijk. 2 jaren à ƒ 125.

AT028b010         1731       22 Juli

Jan Jansen w.o. Droffelaar en Rijck Jansen w.o. Langelaar onder Barnevelt.

Zij stellen zich borg voor hun broeder Teunis Jansen wonende op Hondhorst onder Stoutenburg t.b.v. Hr. Johan van Birkhoven schout van Stoutenburg en de de Erfgenamen van de Heer Gerhard van Beeftingh voor de verschuldigde ongelden en pachten van het voors Erf Hondhorst.

AT028b010         1731       21 Okt

Testament van de Heer Ignatius van Honsem wonende op sijne Hofstede Couwenhoven opt Hogeland en tegenwoordig zich bevindende ten Huijse van Hr. Jacob Hofman schout van ’t Hogeland op een rustbank aan sijn been door een ongelukkig schoot van een jagtroer gevaarlijk gekwetst leggende gehuwd met Vrouwe Cornelia Constantia Barbou.

Hij institueerd zijn 3 onmundige dochters in drie egale portiën.

AT028b010         1731       23 . . .

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Ruijtenbeek in Leusden. Huurder de 3 soonen van Jan Roelen genaamd Roel, Jan en Willem Jansen. Verhuurder de Heer Cornelis Houwert capitain int regement voetknegten van Baron van Dallant geh. met Elisabeth Looten wed. van Johan Kool.

6 jaren à ƒ 300 sjaars

AT028b010         1732       1 Jan

Huurcontrakt van ’t Hoogje gelegen buiten de Kleijne Koppelpoort in de vrijheid deser stad.

Huurder Peter Goosense. Verhuurder Cornelis Moesburg.

PS – dus niet de Hofstede ’t Hoogje gelegen op Hoogland (bij Crachtwijk).

AT028b010         1732       4 Febr

Huurcontrakt van de Hofstede Overeem in Renswoude. Huurder Jacobus Gijsbertsen Coudijs.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 210.

AT028b010         1732       18 Maart

Testament van Jan Jansen van Doorn door de wandeling genaamt Jan Tolboom wonende in de Bovenduijst aan de Laack. Hij prelegateerd aan zijn zoon Jan Jansen die nu nog ongetrouwt woonende is en lange jaren de bouwerije en tabakspl. etc. waargenomen heeft, doordien hij testateur aan de eene hand lam en tot het werken onmachtig is de helfte van ’t getimmerte staande op de Hofstede van de Vrouwe Conventen.

AT028b010         1732       2 April

Juf Barendina van Eijzendoorn wed. van Dingeman van Borgarijen (overleden 29 juli 1731 binnen Amersfoort) verkoopt aan Ir. Jacobus de Vries brouwer alhier 4½ mergen tabaksland met schuur annex woninge daarop staande groot 10 vakken en eenig plaggenveld daaraan behorende zijnde tiendvrij doch leenroerig aan IJsselsteijn belast met een capitaal van ƒ 2500 t.b.v. Pieter Veenhuijzen en Maria Schoe gewesene echtelieden en hem in afslag van zijne cooppenningen strekken sal genaamt Nieuwenhorst gelegen in Stoutenburg.  Koopsom ƒ 4550.

AT028b010         1732       4 April

Jan Zegersen w.o. Holk gehuwd met Meusje Jans van Doorn, Jannetje Jans van Doorn wed. van Jan Dirkse in Stoutenburg en Brand Janse wonende in de Achterhoek geh. met Willempje Jans van Doorn ten eenre en de Jan Jansen van Doorn ten andere sijde alle tezamen kinderen van Jan Jansen van Doorn den ouden door de wandeling genaamt Jan Tolboom.

Regeling van de boedel onder hen. In den boedel ook sprake van meubelen, have, vee, enz. mitsg. het getimmerte staande op 1 comprnt. Erf door den ouden Jan Tolboom bewoont (niet duidelijk beschreven waar dit Erf gelegen was).  (Verkoop betreft de helfte van 10 mergen.)

AT028b010         1732       24 Okt

Verzoek van Jufr. Reijnera van Hungen (?) wed. en boedelharster van Wouterus van Borgerijen wonende binnen Amersfoort overleden 19 nov. 1731 om haar minderjarige eenige dochter Francina van Borgerijen te belenen met het Erf Liendert nagelaten goed van de overledene. Zij machtigd Mr. Anthony van Goudoever om te compareeren voor de Abdij van St. Paul.

AT028b010         1732       29 Okt

Bij magenscheid aanbedeeld aan Jufr. Francina van Borgerijen wed. van Daniel Sas zijnde dochter en mede-erfgename van Mathijs van Borgereijen van dato 2 . . . 1726 een stuk land genaamt Oost Liendert gelegen opt Hoogland alwaar voortijds een huijs gestaan heeft sijnde leenroerig aan St. Paul en welke leen laatst staat verheft op haar broeder Wouterus van Borgerijen die op de 19 nov. 1731 mede is overleden en waaroomme zij comparante aldus van meeninge was het voors leengoed op haar eigen naam te doen verheffen. Zij machtigd hiertoe Anthony van Goudoever.

AT028b010         1732       28 . . .

Huurcontrakt van 18 danm. land aan Cornelis Hendriksen wonende op Sneul.

AT028b010         1732       19 Dec

Uit meerdere huurcontrakten blijkt dat Gijsbert Jacobsen woont op Hagenow waarin hij bij continiatie polderland huurt van ’t Borgerweeshuijs.

AT028b010         1733       1 Mei

Huurcontrakt van ’t Erf Kleijn Schutterhoef. Huurder Willem Hendriksen reeds bruiker.

Verhuurder Jan Willemsen van Lockhorst en deselfs huijsvrouw Jannetje Hendriks.

6 jaren à ƒ 40 sjaars.

AT028b010         1733       10 Mei

Dito uitgifte aan Lubbert Roelofsen van ’t veld van ’t Erf de Zielhorst.

AT028b010         1733       10 Mei

Uitgifte van een Erfpacht door den Heer Cornelis Houwert geh. met Jufr. Elisabeth Looten tevorens wed. van Mr. Johan Kool b.s. uit een gedeelte veld van ’t Erf de Zielhorst soo als ’t selve afgegraven is groot 1½ mergen uitgegraven aan Jan Gerritsen wonende bij Emiclaar aan de Nieuwesteeg.

AT028b010         1733       28 Mei

Huurcontrakt van ’t Erf de Hoef en Bijlenhoef. Huurder Peter Hendriksen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 255 sjaars.

AT028b010         1733       3 Aug

Huurcontrakt van de Hofstede ’t Hoogje met 6 mergen bouwland daaraan behorende.

Huurder Peter Gosense. Verhuurder Ir. Heijmen Mathlagen en Cornelis Moesbergen.

3 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT028b010         1733       12 Aug

Arrest op de Boedel van Gerrit Hendriksen opt Erf de Rijst of het Quade Gat in Stoutenburg wegens pachtschulld aan ’t St. Pieters Gasthuijs.

AT028b011         1734       31 Dec

Conditiën van de verkoop waarna Jan Jansen van Doorn de jonge en Barend Kool als voogden van de 5 onmundige kinderen Jan Dirksen Suijdwind aan Jannetje Jans van Doorn in egte verwekt voor 6/9 parten mitsgaders Dirck Jansen Suijdwind met Grietje Roelofsen echtel., Gijsbert Jansen Suijdwind met Neeltje Sijmons meede echtel. en Hendrik Teunissen geh. met Annetje Jans Suijdwind met en beneffens deselve meerderjarige kinderen van gemelde Jan Dirksen Suijdwind voor de resterende 3/9 partiën van meening zijn om aan de meest biedende te verkopen de geregte helfte van ’t Erf den Engh belend ten oosten en noorden de Vrouw Conventen en ten westen en suijden ’t Erf de Oldenrijst gelegen in Stoutenburg waarvan de wederhelfte als leengoed competeert aan den voornoemde Dirk Jansen als oudsten soon groot int geheel 24 mergen sijnde de meent hierbij behorende belend aan de eene sijde ’t voorn Erf de Oldenrijst en aan de andere sijde de Vrouwe Conventen.

Wordende hierbij mede vercogt de helfte van den jaarlijkse canon van ƒ 12 uit de helfte van de 4 mergen heetveld mede aan dit Erf behorende en waarop Gijsbert Harmsen Bos woonagtig is. Sijnde dit voors halve Erf mitsg. de meent en de jaarlijkse canon (verders) vrij van lasten, plegten en uijtgangen uijtgesondert ’s Heeren ongelden en voorts met sodanige regt gerechtigheid vrijheid en servitruijten alle het selve van ouds hebbende is en gedogen moet volgens de oude brieven daarvan sijnde sijnde tientvrij. Ingeset bij Hendrik Teunissen voor ƒ 1200 in den slag verhoogt bij Dirck Jansen met ƒ 200.  Koper voor ƒ 1400. Borgen Teunissen en Gijsbert Jansen Suijdwind.

AT028b011         1734       31 Dec

De Heer Frans van Goudoever gehuwd met Maria van Brinkensteijn verkopen:

1ste 4 mergen land so bouw als weijland gelegen tussen de Horsterengh en de Modderbeek onder Stoutenburg van ouds genaampt Teunis Willemsecamp ten oosten de Vrouwe Conventen en noorden het Erf de Horst in huure bij Dirck Jansen Suijdwind op den Engh wonende en welke koper wordt van dit land voor ƒ 900. 2de nog een erfpagt uit een stuk land gelegen bij de Gort in Stoutenburg. Koper Willem Knoppert voor ƒ 130.

AT028b011         1735       28 Jan

Bewijs van verkoop.

Dirck Jansen Suijdwind wonende op ’t Erf den Engel in Stoutenburg heeft verkogt aan Evert Hendriksen soon van Hendrik Dirksen Suijdwind neef van de 1ste comparant seeker kleijn hoekjen land genaamt Pollenhof groot 70 roeden behorende aan ’t halve Erf de Engh.

AT028b011         1735       11 Maart

Koopcontrakt van ’t Erf Kleijn Calveen gelegen op Hoogland waarvan bruiker is Theunis Evertsen groot omtrent 9 mergen vrij van thiend en van lasten, plegten en uijtgangen, behalve ’s Heeren ongelden. Verkoper Dirk Jansen Suijdwind gehuwd met Grietje de Goede wonende op ’t Erf den Engh onder Stoutenburg. Koper zijn broeder Gijsbert Jansen Suijdwind. Koopsom ƒ 1400.

AT028b011         1735       1 April

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg. Huurder Cornelis Goosense vorige bruiker Theijme Haan. Verhuurder St. Pieters Gasthuijs.  6 jaren à ƒ 240 sjaars.

AT028b011         1735       29 April

Huurcontrakt van het Erf en Goed in Leusbroek behorende aan Hendrik Teunissen wonende in Hoevelaken.

Huurder Jan Willemsen van Lambalgen wonende in Leusbroek.

Verhuurder Hendrik Teunissen.

Onder den huur is mede begrepen de camp van 4 mergen behorende aan de Armen de Pot in dier voege als den verhuurder dese camp gehuurt heeft van de Pot.

3 jaren à ƒ 87 10st. sjaars.

AT028b011         1735       24 Juli

Huurcontrakt van de Hofstede de Wolfshaar en 2 kampen land genaamt de Pompemakerscamp en de Blankeveen gemaakt nu tot 1 kamp alles gelegen op Hoogland. Huurder Elbert Buijssen.

Verhuurderesse Jufr. Judith van Birkhoven. 5 jaren ƒ 220 sjaars.

AT028b011         1735       25 Juli

Huurcontrakt van ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat gelegen in Stoutenburg. Huurder Jan Cornelissen gewoond hebbende op Hoogland op ’t Erf de Geer en nu in Stoutenburg. Verhuurder St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 150 sjaars. Vorige bruiker Gerrit Hendriksen.

AT028b011         1735       2 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf Groot Donkelaar groot 64 mergen gelegen in de ger van Leusden.

Huurder Aart Woutersen reeds bruiker. Verhuurder de Heer Cornelis Graafland wonende tot Amsterdam. 2 jaren à ƒ 90 à 21 st. st.  en 8 pagthoenderen.

AT028b011         1735       27 Dec

Maagenscheijd i.v.m. overlijden van Jansje Cornelis (dogter van Cornelis Hendriksen wonende in Hamersveld) nalatende tot hare weduwnaar Geurt Peterse wonende in Sevenhuijsen en tot hare enige erfgename eenige erfgename haar vader Cornelis Hendriksen. 

Aan de weduwnaar toegescheiden den inboedel, have, vee, enz.

En aan Cornelis Hendrikse een somme van ƒ 150, dese of zijn soon Hendrik Corn. volgens een bijgevoegde verklaring als memorie wonende op de Hofstede van de Heer Westrhenen (’t Klooster?).

AT028b011         1736       6 Jan

Verklaring van Dirk Jansen Suijdwind t.b.v. de leenmannen van de Barrony van IJsselsteijn i.v.v. met een lening van Dirk Jansen van ƒ 1150 van het St. Elisabeth Gast of Ziekenhuijs.

AT028b011         1736       10 April

Huurcontrakt van de Hofstede ’t Hoogje met omtrent 6 mergen land (Hoogland – plaats niet gen.).

Huurder Hendrik Kuijer. Verhuurder Sr. Cornelis Moesbergh. 6 jaren ƒ 110 sjaars.

AT028b011         1736       22 April

Verhuur van 4 danmaten land vanouds genaamt het Oude Hofsteedje gelegen in de polder van Neerseldert. Huurder Evert Bransen tevens huurt hij de opkamer, geut en kelder van ’t Boerenhuijs op Couwenhoven.

Verhuurder Ignatius van Honsem wonende op Couwenhoven.

6 jaren à ƒ 84 sjaars.

AT028b011         1736       7 Dec

Verkoping door Dirk Jansen Suijdwind wonende in Stoutenburg voor sich selven en voor sijn huijsvrouw Grietje de Goede.

1ste het Erf genaamd de Engh met getimmert enz. gelegen in Stoutenburg groot 24 mergen belend ten oosten en noorden de Vrouwe Conventen, ten westen en zuijden het Erf de Oldenrijst gebruikt bij de verkoper. Nog de helft van 4 mergen meentland ook in Stoutenburg, daar ten oosten ’t land van Groot Stoutenburg, ten westen ’t Erf de Ruijf, ten suijden Jacobus de Vries brouwer, ten noorden Gijsbert (?) Harmansen (?) met erf pagtland sijnde het voors Erf voor de helfte leenroerig aan Barrony van IJsselsteijn.

Blijvende buiten dese koop eenige roeden grond voor desen aan het Erf behoort hebbende en nu door Hendrik Dirksen betmmert genaamt Pollenhof behoudende de verkoper aan hem het gezaij van het winter coorn op dit Erf staande.

Ingeset door Jacobus Arrissen aan den Swarte Steeg op ƒ 2100 in den slag daarvoor cooper gebleven voor sijn broer Jan Arrissen op Schutterhoef. Borgen Klaas (?) Arrissen en Jacobus Arrissen.

2de nog een erfpacht van ƒ 12 gaande uijt 2 mergen land met het getimmerte daarop staan bewoond en gebruikt bij Gijsbert . . . Bos gelegen in Stoutenburg naast het Buijckhuijsje breeder volgens de Erfpachtbrief van 25 augustus 1720. Gekogt door de notaris Erasmus van Goudoever voor ƒ 200.

AT028b011         1736       – – –

Inlage een lijst Namen van de Heeren van de Vroedschap der stad Amersfoort so als deselve van tijd tot tijd verkooren zijn: 1707 Anthony van Goudoever – 11 augusti – enz. – tot 1715.

AT028b011         1737       1 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf de Crommestaart onder Leusden en het land genaamt Jan Cranenhoef onder Woudenberg. Huurder Brand Cornelisz w.o. ’t Erf de Crommestaart.

Verhuurder St. PIeter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 150.

AT028b011         1737       19 April

Huurcontrakt van ’t Land genaamd de Beeckencamp gelegen tussen de Horster Eng en de Modderbeek met het getimmer daarop staande. Huurder Aart Harmsen wonende in Stoutenburg.

Verhuurder Dirk Jansen Suijdwind. 6 jaren à ƒ 44 sjaars.

AT028b011         1737       30 Juni

In dezen procuratie van Dirk Jansen Suijdwind wonende in Stoutenburg en Jan Arrissen wonende op Schutterhoef. Hierin genoemd ’t Halve Erf den Engh (?) i.v.m. belening aan IJsselsteijn doch onduidelijk wie gemagtigd word is niet ingevuld.

AT028b011         1737       15 Aug

Huurcontrakt van ’t Erf Overeem onder Renswoude. Huurder Jacob Gijsbertsen Coudijs.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 170 sjaars.

AT028b012         1738       24 Jan

Huurcontrakt van de Hofstede Groot Donkelaar gelegen onder Leusden en Donkelaar groot omtrent 64 mergen. Huurder Aart Woutersen reeds bruiker.

Verhuurder Sr. Cornelis van der Lienden wegens de Heer Stefanus Laurentius Neile (?) wonende in ’s Gravenhage. 6 jaren à ƒ 130 sjaars à 21 st. stuk en 8 pacht hoenderen.

AT028b012         1738       9 Juli

Akte van Cessie van Cornelis Goosense wonende op ’t Erf Daatselaar gelegen in Stoutenburg competeerende ’t St. Pieters Gasthuijs arrest op den boedel b.s. in:

4 zwarte paarden

6 mekkoeien

3 guste veersen

3 kalveen

6 eenden en een winder

6 hennen met 1 haan

4 mergen weijt op ’t veld

5 mergen rog

12 mergen boekweijt

4 mergen haver

1 wagen met 4 beslagen raaien

1 wagen met 2 beslagen raaien beijde met leeren en hekken

1 plag wagen

1 ploeg en ploegtuig

1 grote Eegde van 5 v.

1 kleijn Eegde

2 houten Eegden

1 karn met sijn toebehoren

1 melk emmer

1 water emmer

1 juck

3 boter vierdels

2 boter vloten

1 melk (?) stop of step

3 span touwen

1 waymolen, een snijbank met sijn toebehoren

1 tinne bierkan

2 bedde, hoofdpeluw en 4 kussens

3 dekens

8 slaaplakens                                                             4 stoelen

2 kasten                                                                       1 ijsere hangijzer, roostertang, asschop

1 tafel                                                                           en blaaspijp

1 bankje                                                                      1 ijzere pot

1 koperen ketel

16 bonte aarden schotels en 3 kommen op de kast

2 stoven, verder meubelen en melkgereedschappen, een partijtje stoor (?) op de balk, ect.

AT028b012         1738       27 Juli

Uit deze akte van procuratie blijkt dat de Heer Ignatius van Honsem woont op de Hofstede Couwenhoven op ’t Hoogland de Hofstede aan hem behorende

AT028b012         1739       6 Maart

Huurcontrakt van het Erf Bijlenhoef mitsg. ’t Erf de Hoef en de landerijen daaraan gecogt.

Huurder Peter Hendriksen wonende op Hoogland in de Hoef, Verhuurder St. Pieter Gasthuijs.

6 jaren à ƒ 220 sjaars 1/4 boter en 6 paar hoenderen

AT028b012         1739       13 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar gelegen in Stoutenburg. Huurder Hendrik Heijmens.

Verhuurder St. Pieters Gasthuijs. Laatst bewoond door Cornelis Goosensen die daarvan afgetrokken is. 6 jaren à ƒ 200 sjaars doch het eerste jaar voor ƒ 150.

AT028b012         1739       6 Okt

Regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs leggen arrest op de inboedel, have, vee, koorn, hoij, enz. van Jan Cornelissen wegens pachtschuld van ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat gelegen in Stoutenburg.

AT028b012         1740       8 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat gelegen in Stoutenburg. Huurder Hendrik Corsen wonende op Hamersveld. Verhuurder St. Pieters Gasthuijs.

6 jaren à ƒ 150 sjaars en de Heeren Regenten sullen het (schaap)schot repareren.

AT028b012         1740       5 Aug

Akte waaruit blijkt dat Jannetje Jans wed. van Frans Baeten Haan wonende in Stoutenburg borg was voor Jan Cornelissen gewoont hebbende op ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat onder Stoutenburg voor de resterende pacht van ƒ 79-18-14.

AT028b012         1741       19 Mei

Huwelijk Gijsbert Petersen Wit en Maria van der Mast wed. van Peter Hendriksen beijde wonende in de Hoef opt Hogeland. Inbreng bruidegom ƒ 1200.

Inbreng bruid en capt. van ƒ 800 b.s. in inboedel, have en vee, koorn, met aftrek van schulden, met nog 6 danm. land in de Haar en 8 danm. in de Hond.

AT028b012         1742       30 Aug

Huurcontrakt van ’t Erf de Crommestaart en het land Cranenhoef. Huurder Brand Cornelissen.

Verhuurder St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT028b012         1742       10 Dec

Akte van Cessie van Hendrik Corssen en Engeltje Goosen echtel. wonende op ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat in Stoutenburg. Er wordt arrest gelegd op de geheele inboedel, have, vee, koorn, hoij, enz.

Zij verklaren hun pacht en verdere lasten niet te kunnen betalen.

AT028b012         1742       12 Dec

Evert Jansen en Aaltje Tijnens echtel. wonende in Sevenhuijzen magtigen Volquem Saab om bij publique veijling te verkopen een seeckere Hofstede b.s. uit Huijsinge, berg en tabakschuur met 8 danm. bij hen gebruikt om hieruit te betalen div. ongelden, schulden en renten, enz.

AT028b012         1743       8 Jan

Huurcedulle van ’t Land Schuur bij ’t Lazerushuijs. Huurder Hendrik Hendriksen aan de Copermolen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 200 sjaars is tabaksland.

AT028b012         1743       12 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat in Stoutenburg. Huurder Hendrik Teunissen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 160 sjaars.

AT028b012         1743       7 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf Overeem onder Renswoude. Huurder Gijsbert Jacobsen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT028b013         1744       27 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar gelegen in Stoutenburg. Huurder Hendrik Heijmens.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 200 sjaars boven de lasten.

AT028b013         1744       23 Nov

Akte van Cessie van Hendrik Heijmens waaruit blijkt dat hij pachtschuld heeft.

AT028b013         1746       27 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf de Hoef en het land Bijlenhoef. Huurder Gijsbert Petersen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 220 sjaars, 12 hoenderen en 1/4 boter.

AT028b013         1748       8 Aug

Huurcontrakt ’t Erf en Goed Daatselaar gelegen in Stoutenburg.

Huurder Hannes Hendriksen Post tegenwoordig bewoont bij Hendrik Heijmen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 250 sjaars.

AT028b013         1748       27 Okt

Acte van Cessie op den boedel en inventaris van Hendrik Heijmense gehuwd met Besseltje Jans wonende op ’t Erf Daatselaar in Stoutenburg wegens pachtschuld.

AT028b013         1749      10 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf de Rijst of ’t Quade Gat gelegen in Stoutenburg. Huurder Hendrik Teunissen reeds bruiker. Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 160 sjaars.

AT028b013         1749       31 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf de Cromestaart en het land genaamd Kranenhoef (in Leusbroek gelegen doch in het huurcontrakt niet vermeld). Huurder Jan Jacobsen wonende op ’t Erf de Cromestaart.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. Gebruikt geweest bij Brand Cornelissen. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT028b013         1750       5 Juni

Huurcontrakt Erf Overeem gelegen in Renswoude. Huurders Gijsbert Jacobsen en Hendrik Jacobsen Coudijs (gebroeders). Verhuurder St. Pieter Gasthuijs.

Tegenwoordig bij hun moeder de wed. Jacob Gijsbersen Coudijs gebruikt. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT028b013         1750       31 Dec

Jan Willemsen huisman wonende op de Hofstede Ronselaar onder Woudenberg competeerende aan het Convent Marienhof doet afstand van de laatste 3 jaren huur welke hij nog had volgens huurcedulle gepasseert bij Notaris Jan Gijsbert Methorst 8 . . . 1741. En hij is schuldig aan pacht over de drie verlopen jaren per rest nog schuldig ƒ 488. Compareerden tevens Maria Jans meerderj. dochter van Jan Willemsen en Gijsbert Aartsen toekomende echtelieden welke verklaarden de over te nemen de 3 laatste huurjaren en de nog resterende pachtschuld à ƒ 388.

AT028b013         1751       26 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf de Hoef met het oude Erf Bijlenhoef. Huurder Gijsbert Petersen.

Verhuurder St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 220 sjaars en 1 paar jonge hoenderen

AT028b013         1752       28 April

Huurcontrakt van het Erf genoemd de Rijst, bijgenaamt het Quade Gat in Stoutenburg.

Huurder Jan Tijssen wonende in Stoutenburg. Verhuurder St. Pieters Gasthuijs.

Laatst in huure gebruikt bij Evert Knoppert. 7 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT028b013         1754       20 . . .

Rijck Rijcksen wonende op Hardeveld huurt van de regenten van ’t St. Pieter Gasthuijs 8 danm. genaamt de Schapencampen. 4 jaren à ƒ 60 sjaars.

AT028b013         1754       29 . . .

Huurcontrakt van ’t Erf Daatselaar. Huurder Hannes Post wonende in Stoutenburg.

Verhuurder St. Pieters Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 225 sjaars en 1 last weijt, 42 stv. ’t schepel.

AT028b013         1755       7 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf Crommestaart en het land genaamt Jan Cranenhoef.

Huurder Jan Jacobsen wonende op het Erf (niet vermeld waar dit Erf is gelegen – Leusbroek (?)).

Verhuurder regenten St. Pieter Gasthuijs. 6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT028b013         1757       28 Jan

Huurcontrakt van het Erf de Hoef met het oude Erf Bijlenhoef.

Huurder Gijsbert Petersen reeds bruiker. Verhuurder de regenten van ’t St. Pieters Gasthuijs.

6 jaren à ƒ 220 sjaars.

Scroll naar boven