Notaris Gerard van Wisselingh

AT035a001          1725       22 April

Huurcontract van landerijen gelegen op Isselt.

AT035a001          1725       24 April

Testament Theunis Hendriksen en Meijnsje Jans echtelieden wonende op de Vathorst ger. Emiclaar.

Eerst comprn. gezond, tweede krank en te bedde liggend.

AT035a001          1725       21 Juni

Testament van Maria Jans wed van Barthlomeus Arienzen van der Mast.

AT035a001          1725       11 Okt

Huurcontrakt van Oud Coelhorst. Huurder Willem Hendriksen van Soest.

Verhuurders de Fam. van Westrhenen

AT035a001          1725       12 Okt

Boedelscheiding. Fam. v.d. Mast i.v.m. overlijden van Willem Thomassen van de Mast herbergier aan de Ham

AT035a001          1725       20 Nov

Huw. voorwaarden tussen Teunis Hendriksen weduwnaar van Meijntje Jans wonende op de Vathorst onder Emiclaar toekomende bruidegom geassissteert met Wulphert Hendriksen wonende op ’t Erf de Zielhorst onder voors gerechte zijn swager en Grietje Dirks wed van Peter Woutersen en toek. bruid geassisteert met haar vader Dirk Willemsen wonende onder Stoutenburg.

Inbreng Bruidegom huisraad inboedel have en vee inschulden en lasten getaxeerd op ƒ 800.

Inbreng Bruid ƒ 350.

AT035a001          1726       11 Jan

Verhuur van 4½ mergen land waaronder een hof gelegen onder Stoutenburg genaamd Nieuwenhorst waarop een tabaksschuur staat groot tien gebinten. Huurder Hendrik Sas.

Verhuurder Jonkr Dingeman van Bogarijen. 6 jaren à ƒ 550 sjaars.

AT035a001          1726       27 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Coelhorst genaamt den Burgh of Reduit.

Huurder Cornelis Willemsen van de Wetering.

Verhuurder Jonkr Maria en Wendelina van Westrhenen en de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen (ritmeester). 6 jaren à ƒ 445 sjaars.

’t Erf Coelhorst b.s. uit verschillende landerijen waarvan de verhuurders het zelf enkele jaren herwaarts hebben gebruikt.

AT035a001          1726       21 April

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Sneul. Huurder Willem Jansen reeds bruiker.

Verhuurders Jonkvr. Maria en Wendelina van Westrhenen voor haar selfs en in rato caveerende voor de Heer Knuppel.

3 jaren à ƒ 330 carg. boven en behalve de reëele en personele ongelden alsmede de tins in ’t Coorn aan de pastorije van Hoevelaken ’t welke den huurder alleen zal betalen.

Ook moet den huurder ieder jaar den biljetten en quitancien van zijn betaalde ongelden moeten tonen en overgeven.

AT035a001          1726       29 Mei

Boedelscheiding. Op de Bik onder ger. Hoogland overleden Steven Jansen van der Heijden laatst weduwnaar van Ariaantje Cornelis eerste vrouw Geurtje Peters, 2de vrouw Aeltje Bastiaanse kinderen Willemijntje Stevens geh met Willem Woutersen mede wonende  op Hoogland, Peternelletje gehuwd met Jan Stevensen kinderen van zijn eerste vrouw. Bastiaan Stevensen kind van zijn 2de vrouw mitsgaders Aeltje kind van zijn 3de vrouw toegescheiden aan Willempje Steven, Peternelletje en Jan ieder ƒ 25 dit uitbetaald door Bastiaan Stevensen en Aaltje Stevens waartegen zij toegescheiden krijgen den inboedel have en vee en lasten.

AT035a001          1726       11 Okt

Gijsbert Woutersen wonende in Leusbroek huurt van de Heer Anthony van Goedoever oud Borgm. een seker Erf en Goed met sijn huijzinge schotten bergen en landerijen gelegen in Leusbroek en Zuijderbroek groot omtrent 45 mergen strekkend van de Zuijdwind tot aan de beek en over de beek tot aan Gerenstein tegenwoordig bij hem in huur gebruikt.

6 jaren à ƒ 236 carguldens en jaarlijks uithalen op een hammetje

AT035a001          1727       27 Febr

Maria, Jordaan en Wendelina van Westrhenen verhuren 4 mergen land in de Goren aen Peter Evertsen.

AT035a001          1727       21 Maart

De Jonkvr. Maria en Wendelina van Westrhenen soo voor haar selfs als speciaal gemagtigde van de Heer Juriaan Kluppel wonende tot Bovencaspel. Zij verhuren aan Gijsbert Woutersen het Erf en Goed Sneul met huis hof boomgaart bergen en schuren en zijn onderhorigen landerijen b.s. in den Hoogeneng.

Item 3 campen onder den eng gelegen genaamt de Lagenengh alsmede 10 mergen in ’t Nieuwenland mitsgaders het heetveld in de Duijst en bij ’t huis gelegen laatst gebruikt bij Willem Jansen.

6 jaren à 330 carol gulden 1 jaars boven en behalve ’t personeele mergengelt dubbelt huijsgelt halve haardstedegeld en alle dezer ongelden en de dan nog een halve vim rogh die de coster van Leusden jaarlijks trekt voor een uijtgang. Maar het schiltgeld met het reëele mergengelt, enkelt huijsgeld, halve haardstedegeld alsmede de 12 schepelen rogh die den predicant van Hoevelaken jaarlijks in ’t voors Erf trekt en de 6 stuivers aan de Malen zullen door de Jongvrouwen verhuurderessen worden voldaan en betaald.

AT035a001          1727       31 Dec

Akte ven verklaring door Stijntje Hendriks Graft huijsvrouw van Johannes Willemsen tegenwoordig wonende op de Driftakker onder de gerechte van Hamersveld, oud 21 jaren.

Zij verklaart ter requisitie van den Heer Jordaan Gerard van Westrheenen ritmeester ten dienste deser Landen en de Jonkrvr Maria en Wendelina van Westrheenen tezamen eigenaars van ’t Erf en Goed Coelhorst genaamd de Burgh of Reduit dat zij attestante dienstmaagd is geweest bij Cornelis Wulphersen van de Wetering bruijker van ’t gemelde Erf. Zij geeft in deze akte opsomming van have en vee van den huurder Cornelis Wulphersen. Hij had in de winter op stal 20 stuks koebeesten soo kleijn als groot en dat zij attestante hadde gemelkt in de somer 12 stuks, enz.

AT035a001          1728       25 Jan

Willemeijn Geurts, wed. van Jorden Jordensen van Rontselaar wonende op ’t Erf de Laak genaamt de 18 danm. onder de gerechte den Duijst ten eenre en Jonkvr Maria van Westrheenen voor haar selfs als zigh sterkmaakende en de rato caverende voor haar Wel. Ed. Broeder de Heer Jordaan Gerard van Westrheenen en Jonkvr Wendelina van Westrheenen eijgenaars van ’t voors Erf.

De eerste comprnt was schuldig ƒ 490 uit zake van resterende pachtpenningen van ’t voors Erf de Laak.

Eerste comprnt verklaarde tot haar groot leedwezen en berouw ondernomen te hebben gehad, haar goederen haaf en vee van de gemelde plaats op voorleden vrijdag ’s nagts, geweest zijnde de 9 Januari 1728, met behulp van anderen te vervoeren en de deselve of het grootste gedeelte van dien tot Niekerk publuq te verkopen en soo doende te gelde te maken zonder de laatste comprnt voor de verschillende pachtpenn als voors eenige zekerheid te hebben gesteld. Door bemiddeling van de Heer Theodorus van Lilaar haren gekozen bemiddelaar word overeengekomen dat zij overgeeft een mergen besaai op ’t gemelde goed dan zal zij ƒ 400 betalen te weten ƒ 200 bij ’t tekenen deser akte ƒ 100 op primo mai en de andere ƒ 100 uit de huurpenn uit het plaatsje genaamd het Broek gelegen bij Scherpenzeel door haar in lijftocht bezeten herkomstig van hare overledene man Jorden Jordense tegenwoordig competeerende haare 4 kinderen Teunis, Hendrikje, Geurt en Aelt Jordensen van Rontselaar, gebruikt bij Cornelis Petersen.

AT035a001          1728       2 Maart

Geurtje Huijgen wed van Jan Barten oud in de tachtig jaren wonende op de Hofstede Schoonderbeek, Teunis Peelen wonende onder de Asschat oud 67 jaren, Wulfert Jacobz oud 64 jaren wonende in Callenbroek, Gosen Tijmensen op Achteveld 54 jaren, Jannetje Tijssen huijsvrouw van Gerrit Jansen wonende op Snorrenhoef oud 50 jaren en verklaren de comporanten ter requisitie van de Heer Johan Freijs van Dolre wonende tot Amersfoort waar en waarachtig te wesen dat zij eerste attestante wel 50 jaren lang gewoond en verkeert hadde in Leusden soo bij ’t land de Calvercampen competerende den requisant in desen gelegen achter den Hofstede Groot Zandbrink onder de gemelde gerechte van Leusden, dat zij attestanten altijd wel vijftig jaaren herwaarts hadde gezien dat de bruikers van ’t bovengemelde land te Calvercampen genaamt over ’t streepje of hoekje heijvelt of plaggenveld gelegen nefens de Asschaterweg en voor het land de Calvercampen van ’t (heij?) of plaggenvelt van de plaats Gr. Zandbrink met wagen en paarden hebben gereden en haar beesten onverhindert gedreven om op de gemeene Asschaterweg te komen. Weijders verklaren de attestanten dat zij verscheijdene malen bijgewoond en gezien hadde dat er doode lijken van de hofstede achter Sandbrink gelegen over ’t gemelde plaggen of heetveltje zijn gevoerd geworden om op de gemeene Asschaterweg te geraken, dat de Hofsteden en landerijen zoo lange het attestante heugt achter ’t selve plagenveltje altijd onverhindert een overwegh over ’t selve plaggenveltje gehad hebbe om op de gemelde Asschaterweg te komen, dat er ook nog een hek of afvreedinge voor ’t gemelde plaggenveltje gestaan heeft om de bruikers van de hofsteden en voor de landerijen den overweg te beletten, dat er ook geen andere uitweg voor ’t selve land (de Calvercampen) is geweest is zoo lang zij daar omtrend verkeert hadde.

Verklaarden de tweede attestant ter requisitie voor zig met de verklaaringen van Geertje Huijgen in allen delen te confirmeren alleenlijk daar bij doende dat hij zelve van desen portie den eigendom aen de gemelde Calvercampen heeft gehad en altijd (ja selfs van de Franse tijd af) sonder eenig beletsel ……….. selfs met wagen paarden over ’t bovengem plaggenveltje van de Hofstede Sandbrink gereden om op de Asschaterweg te komen.

De derde attestant dezelfde verklaring met toevoeging dat de doode lichaamen van zijn ouders zalige van de Hofstede Schoonderbeek gelegen achter ’t land de Calvercampen over ’t plagge of heetveltje gevoerd zijn om op de Asschaterweg te komen.

Vierde attestant verklaarde ook dat de bruikers van ’t land de Calvercampen van Hʳ Requisant haar vee dreven mitsgaders met wagen en paarden dagelijks reeden over ’t bovengenoemde plaggenveltje behorende aan ’t Erf Sandbrink om op de Asschaterweg te komen datter ook geen andere uijtweg voor de gemelde Calverkampen is en ook soo lang ’t hem voorstaat geen anders is geweest.

Vijfde en laatste attestante ter requisitie voors dat hij op het gemelde Erf Sandbrink gewoond en  geboren en van kindsbeen af aldaar verkeert verders dezelfde verklaring als boven.

AT035a001          1728       19 Maart

Huurcontr. van het Erf de Laak met huijs hof bergh en landerijen daaraan behorende genaamt de 18 danmaten gelegen in de Duijst laatst gebruikt door Willemien wed. Jorden Jordense van Rontselaar.

Huurders Gerrit Maassen en Arisje Jans echtel.  Verh. van Westrhenen (als boven).

2 jaren à ƒ 190 sjaars.

AT035a001          1728       14 Sept

Gijsbert Gerritsen wonende tot Soest te kennen gevende dat zijn swager Gerrit Hendrikse wonende op Loevesijn ger Leusden div ingelden schuldig is aan de Heer Hendrik Cornelis Croese schout en gadermeester dezer gerechte.

AT035a001          1728       2 April

Gosen Tijmensen wonende op ’t Erf Achtevelt onder St’burg huurt 11 danmaten land in de polder de Haar van de Heer en Jufr. v. Westrhenen reeds bruiker. jaar à ƒ 99 sjaars (ook nog bruiker nadien).

AT035a001          1728       2 April

Huurcontr. van Oud Coelhorst. Huurders Gijsbert Woutersen en Marritje Gosens echtel.

Verh. Jonkvr Maria van Westrhenen en haar broer Jordaan Gerard van Westrhenen Ritmeester ten dienste dezer landen. 3 jaren à ƒ 265 alles in dier voege, zoals ook in later contracten).

AT035a001          1728       30 Dec

Cornelis Spiegel, Alosius van Muijlwijck en Jan Gerritsen. Heemraden in der tijd van de Hamersveltse weg. Zij regelen in deze akte een beboeting omtrent schouw en uitgraven van een hek bij de Zuijdwind met de v. eigenaar aan dit Erf, Helmigh Warneke.

AT035a001          1729       21 Jan

Toon Stevensen wonende in de Haar huurt weer in een Hofstede met 39 danm land gelegen in de Haar van de Adm. van Armen de Haar. 2 jaren à ƒ 321 sjaars.

AT035a001          1729       3 Maart

Fam Hovaert bekennen schuldig te zijn aan Jufr. Amarentia van Drakenburg een som van ƒ 600.

[Zie 25 Dec.]

AT035a001          1729       4 Maart

Teunis Jansen wonende op Honthorst ger. St’burg, Jan Jansen op Drosselaar, Rijk Jansen op Langelaar gebroeders huren van de Administrateurs van de Armen de Haar 11 danmaten land tussen de Lodijk en de Haarse Wetering gebruikt geweest bij Gosen Tijmensen. 2 jaren à ƒ 99.

AT035a001          1729       25 Maart

Andries Gerritsen wonende op Holick en Willempje Jochems echteluijden huren van de Heer Jordaan Gerard v. Westrhenen en Jufr. Maria van Westrhenen het Erf en Goed de Laak gelegen in de Duijst in huure gebruikt bij de Weduwe Gerrit Maasen. 2 jaren à 185 sjaars.

AT035a001          1729       19 Mei

Boedelscheiding Cornelia Hendriks wed van Aart Hendr. v. Zuijlen en haar kinderen genaamt Aaltje, Jannetje, Engeltje, Jacob en Claas.

AT035a001          1729       22 Mei

Huwelijkse voorwaarden: Jan Hendriks, weduwnaar van Anna Barens wonende op Hoogland, bruidegom en Cornelia Hendriks, weduwe van Aart Hendrikse van Zuijlen, wonende op ’t Hogeland bij ’t Veen in ’t Sandhuijsje.

Inbreng Brgom inboedel en huisraad een some van ƒ 50.

Inbreng Bruid 1/6 part in een kampje land in ’t veen genaamt Beste Vaarscamp of Smalle Campje gemeen met Jan Hesselsen en de kinderen van Willem Hof (en nog eenige campjes land) en het Erfje met 3 mergen land genaamt ’t Oude Sandhuijsje door haar bewoond, dit Erfje belast met ƒ 400 t.b.v. de Armen de Haar.

AT035a001          1729       25 Dec

Frans van de Brand, wonende tot Amsterdam gehuwd met Elisabeth Hovaart dochter van Petronella v.d. Weteringen en Paulus Hovaert. Zij machtigen hun vader en schoonvader te verkopen hun aandeel en portie in 5 mergen tabaksland en tabakschuur kisten boerenwoning en hoijschuur genaamt de Lange Akker of Liesevoorde gelegen onder Isselt mitsgaders zeven viertiende parten in een Erf en Goed genaamt Cleijn Calveen onder Hoogland.

AT035a001          1730       18 Jan

Machtiging van Volquen van der Maath voor het ontvangen van de kooppenningen van het Erf Wildenburg in Hamersveld.

AT035a001          1730       14 Febr

Maria Damen Teer, Wedᵉ van Cornelis Lubbertsen van Wildenburg borgeresse alhier (1), Pieter Cornelisse van Wildenburg als man en voogd van zijn huijsvrouw Trijntje Lamberts wonende te Enkhuijzen en (2) Aartje van Wildenburg meerdj dochter wonende binnen deselve stad zijnde de kinderen van voorn (1) Pieter (2) Aartje, de eenige nagelaten kinderen van voorn Corn. Lubb. van Wildenburg en Maria van Damen Teer. Zij verkopen aan de Hʳ Hendrikus Camp raad in de vroedschap deser stad en Jufr. Hubertha van Brinkensteijn echteluijden een seker bouw erf met huijzinge schuur twee 2 bergen en verder getimmerte met de landerijen groot 24 mergen van ouds genaamt Wildenburg gelegen in Hamersveld in huur gebruikt bij Jan Brandsen. Daar ten oosten en Westen  . . . , ten zuijden Jan Rijksen met zijn erf genaamt de Hel, ten noorden de H. Aliosius van Muijlwijck en over de Hamersveldsweg ten oosten en westen . . . ten zuijden Cornelis Evertsen en ten noorden Gerrit Jansen naast gelegen zijn. Alsmede een Erfpacht van ƒ 8 jaarlijks uit een stuk land mede gelegen in Hamersveld ook genaamt Wildenburg daar oost en west . . . , zuidwaart gemelde Gerrit Jansen noordwest het voornoemde bouwerf gelegen zijn gebruikt in erfpacht bij Gerrit Hel.

Koopsom ƒ 1050. Jan Brandsen heeft nog 1 jaar huur.

AT035a001          1730       25 Okt

Cornelis Schothorst, weduwnaar van Weijntje Aelberts wonende in de vrijheid van deser stad. Zij machtigen Not. Anthony van Veersen om voor hen te verkopen hun Erfje e.o. met huis bergh en schotje gelegen a.d. Soesterweg in de Nederbirkt onder A’foort mitsg. is de inboedel have en vee. Van de verkoop ontvangen penningen moet betaald worden aan de Heer Borgm. Logen een som van ƒ 600 met de interest en aan Johannes van Lunen ƒ 400 met interest.

AT035a001          1730       1 Dec

Cornelis Jordensen wonende op Kleijn Sandbrink en zijn huijsvrouw bekende gehuurd te hebben van de Heer Johan Freijs van Dolre twee weijmaaten met nog ruim 2 mergen bouwland gelegen in Stoutenburg aan de Modderbeek.

Item nog een Hofstede genaamt Groot Wijnbergen gelegen in Asschat behalven de Heeren Huijzinge laatst gebruikt bij Hartger (?) Egberts. 6 jaren à ƒ 375 sjaars

AT035a001          1730       8 Dec

Egbert Cornelissen wonende tot Soest huurt van de Adm. van de Armen de Haar een seckere Hofstede competerende aan de Armen de Haar gelegen in de Haar groot 20 danm. Laatst gebruikt bij Anthony Stevens b.s. in 9 danmaten aan 4 campen a.d. Bisschoperwegh a.d. Wetering nog 1 danm genaamt het Boneland nog 2 kampen naast malkanderen en dan nog 2 kampen ten eijnde malkanderen tezamen 11 danmaten. 4 jaren à ƒ 195 sjaars.

AT035a002          1731       5 Jan

Teunis Heijmenzen wonende op Groot Emelaar onder Stoutenburg huurt van den Heer Johan Freijs van Dolre wonende binnen deze stad 6 danm soo weij als hoijland gelegen in de Haar.

2 jaren à ƒ 44 sjaars.

AT035a002          1731       26 Jan

Jan Teunissen huurt van den Heer Johan Freijs van Dolre wonende alhier (A’foort) een Hofstede genaamt Kleijn Weede gelegen onder Hoogland zoodanig en in dier voegen alle ’t selvre bij Cornelis Dirksen in huure is gebruikt geweest. 6 jaren à ƒ 325 sjaars.

AT035a002          1731       23 Maart

Gerrit Damen en Meijntje Aerts huren van de Administrateurs van de Armen de Haar een seckere Hofstede competerende de Armen de Haar gelegen in de Haar groot 9 danmaten gelegen aan 4 kampen, laatst gebruikt bij Anthony Stevensen. 2 jaren à ƒ 80 sjaars.

AT035a002          1931       29 April

Accoord omtrent bouw van een nieuwe Huijzinge genaamt de Nieuwe Brand op Hoogland in opdracht van Jan Gerritsen, Mʳ Kleermaker, op de grond door hem in erfpacht gehouden.

Hendrik Verkroost metselaar en Breunes Barensen Timmerman.

AT035a002          1731       20 Jan

Teunis Willemsen huurt van Peter Hendrikse wonende in de Hoef een seckere Hofstede groot omtrent 18 danmaten gelegen onder de gerechte Duijst de Haar en Sevenhuijzen ’t laatst door Peter Jansen Logt gebruikt. 3 jaren à ƒ 119 sjaars.

AT035a002          1931       28 Sept

Evert Petersen wonende op Rossenberg in Hamersveld stelt zich borg voor de pachtschuld van zijn schoondochter Petertje Jans wed van Peter Evertsen wonende in A’foort van het land groot 4 mergen gelegen in de Goren. Behorende aan de Heer en Jufr. van Westrhenen.

AT035a002          1733       2 Jan

Jonkvr Maria van Westrhenen verhuurt aan Cornelis Hendriksen en Dirkje Cornelis echteluijden het Erf en Goed genaamd Sneul, met Huijs Hoff Boomgaard bergen en schuuren en zijn onder hoorigen landerijen b.s. in den Hoogen Eng.

Item drie kampen onder den Engh gelegen genaamt de Laagen Engh alsmede 10 morgen in ’t Nieuweland, mitsgaders het heet veld in de Duijst en bij ’t Huijs gelegen laatst bij de 2de comprn als weduwe van Gijsbert Woutersen gebruikt.

6 jaren à 330 carg en de ½ vim rog voor de koster van Leusden jaarlijks.

Schildgeld mergengeld enkel huijsgeld als ’t halve haardstedegeld, alsmede de twaalf schepelen rogs die de predicant van Hoevelaken jaarlijks uit ’t voors Erf trekt en de zes stuivers aan de malen zullen door den Jonker verhuurderesse worden betaald.

[Opmerking de Verhuurderesse tekende de akte zelf, haar broer zooals in latere akten niet genoemd.]

AT035a002          1733       27 Febr

Jonkvr Maria van Westrhenen en haar broeder Jordaan Gerard van Westrhenen verhuren aan Gijstbert Hendriksen en Anna Jans echtelieden Het Erf Koelhorst genaamd den Burghof Reduit met de diverse kampen land. 6 jaren à ƒ 390 sjaars.

AT035a002          1733       20 Maart

Huurcontract van de Sandkamp (onder Baarn?). Verhuurder Jordaan Gerard van Westrhenen.

AT035a002          1733       1 Mei

Verhuur van de 14 morgen genaamt de Hoogenkamp gelegen in Zeldert.

Verhuurder Jonkvr Maria van Westrhenen en haar broeder. 3 jaren à ƒ 95 sjaars.

AT035a002          1733       14 Mei

Akte omtrent de verdeeling van de porties van ’t Erf en Goed Daatselaar.

Nadien door Peel Gosense gebruikt,

AT035a002          1733       19 Okt

Verhuur van een kamp land groot 2½ mergen gelegen in Leusbroek strekkende van de Leusbroekseweg tot ’t Erf de Zuijdwind.

Verhuurder Dirk v Ebbenhorst. Huurder Jan Hendr. v. Apeldoorn.

6 jaren à ƒ 72 en een paar vette hoenderen.

AT035a002          1733       11 Dec

Huurcontr. van ’t Erf ’t Hoogje gelegen in  de Slaag.

Huurder Hendrik Gerritsen Koster. Verhuurder de Heer Jan Carel Padbrugge. 4 jaren à ƒ 85 sjaars.

AT035a002          1733       20 Dec

Jan Teijssen wonende op de Nieuwenhoven huurt tabaksland.

AT035a002          1733       23 Dec

Huwelijk en Huw.voorwaarden tussen Evert Evertsen meerdj.  j.m. wonende op de Cleijne Riet onder Snorrenhoef geassisteerd met zijn broeder Jan Evertsen wonende in Zeldert ten eene en Maria Teunis jonge dochter wonende op Bossendijk onder Hoogland toekomende Bruijd geassisteerd met haar vader Teunis Dirksen ten andere zijde.

Inbreng bruijdegom inboedel have en vee coorn te velde en in de bergh en al ’t gene tot de bouwerij behoord en het Erf en Goed de Cleijne Riet, enz.

Inbreng bruid ƒ 100 en gereed en gekleed.

AT035a002          1733       30 Dec

Gerrit Damen en Meijntje Aerts echtelieden wonende in de Haar op een secker Erf en Goed Hofstede met 9 danmaten land aan de Bisschopperweg a.d. Wetering gelegen in de Haar.

Zij verklaren dat zij 3 jaren pachtschuld hadden aan de Administrateurs van den Armen de Haar.

AT035a002          1734       6 Jan

Huurcontract van een Hofstede met Huijs, bergh en schuur met de landerijen competerende aan de Armen Haar gelegen in de Haar als nog 9 danmaten aan de Bisschopperweg aan de Wetering, laatst in huure gebruikt bij Gerrit Damen. Huurders Gerrit Evertsen en Marritje Arissen echtl. wonende in de Achter Duijst. 1 jaar à ƒ 90.

AT035a002          1734       22 Jan

Jonkvr Maria van Westrhenen voor zigh als voor haar broeder Jordaan Gerard van Westrhenen verhuren aan Gijsbert Woutersen en Marritje Gosens echtel. het Erf en Goed Huijs en Hofstede genaamt Oud Coelhorst onder Hoogland met diversen landerijen daarbij. 3 jaren à ƒ 230 sjaars.

AT035a002          1734       23 April

Huurcontr. t.b.v. Jonkvr Maria van Westrhenen en haar broer van Kleijn Coelhorst gelegen aan de weg. Huurders Aalt Jansen anders genaamt den Bonten en Evertje Alberts echteluijden (diversen stukken land). 6 jaren à ƒ 200.

AT035a002          1734       10 mei

Huurcontr. van 3 mergen op de IJzerenhaardse Eng door Willem van Geijn oud borgm.

AT035a002          1734       4 juni

Huurcontract van ’t Erf en Goed Daatselaar in Stoutenburg gebruikt bij Peel Gosense.

Dirkje Gosens, wed van Arien Jansen, Wulfert Gosensen, Willem Rutten gehuwd met Hendrikje Gosens en haar minderjarige zuster Engel Gosens mitsgaders Hendrik Tijssen voor als voor zijn broeders Jan en Helmert Tijssen; Ende verklaarden de voorn Dirkje G., Wulfert G. en Willem Rutten met Hendrikje Gosens te samen in haar prive en zich sterk makende als voors eerst voor 4/5 parten in de eene helft en dan nog 4/5 parten in 1/5 part in de wederhelft; mitsgaders den voorn Hendrikje Tijssen voor zig als voor zijn broeders Jan en Helmert Tijssen voor de andere 4/5 parten in de gemelde wederhelft verhuurt en de in huure uitgedaan te hebben aan Peel Goosensen en Geertje Geerlofs echteluijden die bekenen gehuurt te hebben den voors 4/5 parten in de eene helft alsmede de 4/5 parten in een vijfde (1/5) part in de wederhelft; mitsgaders den 4/5 parten in de gemelde wederhelft van ’t Erf en Goed Huijs Hofstede en landerijen daar aanbehorende genaamd Daatselaar, waar van ’t resterende 1/5 part in de eene helft en ’t 1/5 part in 1/5 part in de weder helfte den huurders competerende dit alles gelegen in Stoutenburg en bij Cornelis Gosensen laatst gebruikt.

6 jaren à ƒ 176 sjaars.

AT035a002          1734       2 Aug

Uitgifte van een Erfpacht breed 5 roeden, lang 16 roeden belend a.d. Nieuwesteeg op Emmiclaar genaamd de Brand specterende a.d. Zielhorst.

AT035a002          1734       17 Dec

Gerrit Evertsen wonende de Haar huurt weer in een seckere Hofstede competerende aan de Armen de Haar gelegen in de Haar als zo negen danmaten aan de Bisschopsweg. Item 7 danm in de Kronkels. 4 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT035a002          1735       6 Jan

Verkoop Kleijn Schoonoort groot 1½ morgen tegenwoordig bewoond door Jan Willemsen Keuper gelegen, oostwaarts de Borgen Nicolaas Methorst, westwaarts de Gemeene Wegh, zuijden de Werfacker van de Heer van Liendert en noordwaarts de Hamsemolen.

Verkopers; Willem Arissen en Simiontje Gijsberts echteluijden wonende op Hoogland.

Kopers; Thomas van Maanen mede wonende op ’t Hoogland bij den Ham getrouwt met Grietje Ariéns. Koopsom ƒ 511.

AT035a002          1735       7 Jan

Huurcontract van de Sandkamp (ger Hoogland).

AT035a002          1735       9 Febr

Huw. voorwaarde tussen Peel Gijsbertsen meerdj Jonkman wonende op Hoogland bruidegom geassistr met zijn broeder Jan Gijsbertse met zijn schoonvader Tijmen Gerritsen op Oud Emelaar ten eenre en Gijsbertje Jacobs nagelaten dochter van Jacob Theunissen en Aaltje Evers gewesene echtelieden mede wonende op Hoogland toek. Bruijd geassisteerd met Ath. Teunisse in Hamersveld haaren oom Paternel mitsgaders met Jan Evertsen in Zeldert en Evert Evertsen in Snorrenhoef oomen maternel. Inbreng Brgom ƒ 300. Inbreng Bruijd ƒ 448 – 10 str.

AT035a002          1735       5 Maart

Huurcontract van weij en hoijland genaamt de Vogelkamp gelegen in de Slaagh groot 6 danm.

Huurder Reijer Dirksen wonende op Grootwede.

Verh. de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen executeur van de testamente Jufr. Geertruijd v Ingen.

2 jaren à ƒ 60.

AT035a002          1735       28 Maart

Verklaring van Pachtschuld door Hendrik Gerritsen Koster wonende op ’t Erf ’t Hoogje gelegen in de Slaagh onder Hoogland welke hij van bovengenoemd Erf over de jaren 1731 + 32 nog schulder is ƒ 94 en 9 stuivers aan de Heer Jan Carel Padbrugge als executeur gemachtigde van den boedel van de Heer Johan Thiens in leven raad en schepen van A’foort.

AT035a002          1735       29 April

Geurt Gosense wonende in Zevenhuizen huurt van de Heer v Westrhenen als exec. van Jufr. v Ingen de Eng Oud Eijgen. gelegen op Emmiclaar.

4 jaren à ƒ 20 sjaars.

AT035a002          1735       11 Juli

Verhuur van de Stadskamp gelegen a.d. Flierbeek wesende weij en tabaksland door ’t Capittel van St. Joris van Godert van Gent en Hendrik van Kool.

6 jaren à ƒ 125 sjaars, waren nog 3 jaar huur verschuldigd.

AT035a002          1735       23 Dec

Huurcontr. van de Barskamp onder Hoogland. Eigenaar Willem van Geijn.

AT035a003          1736       27 Jan

Teunis Hendriksen te vorens Weduwnaar van Meijntje Jans wonende op de Vathorst onder Emmiclaar ten eenre en Evert Jansen wonende in Zevenhuijzen ten andere zijde Comparanten bezaten samen een Erfje b.s. in Huijzinge berg en schuur met 8 danmaten land gelegen in Zevenhuijzen.

Door de 2de comprnt bewoond en gebruikt zonder eenige huurpenningen uitgekeert te hebben. Tevens ten laste van beide comparanten een obligatie van ƒ 200 aan de Armen van Zevenhuijzen.

Samen overeengekomen dat Evert Jansen het gehele Erfje over neemt met alle schulden en lasten.

AT035a003          1736       3 Febr

Jan Willemsen en Hendrikje Rutten echteluijden wonende in Leusbroek huren van de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen 11 mergen so bouw als weijland mitsgaders plaggenveld gelegen in Leusbroek. Laatst in huure gebruikt bij Claas Lamberts Lagerweij. 3 jaren à ƒ 30 sjaars.

AT035a003          1736       16 Maart

Willem Rutten op Schoonderbeek huurt 6 danm in de polder de Haar van de Heer en Jonker van Westrhenen. 2 jaren à ƒ 61 sjaars.

AT035a003          1736       29 Maart

Huurcontract van 14 danmaten land genaamt de Hoogenkamp gelegen in Zeldert.

Huurder; Jan Evertsen wonende in Zeldert. Verhuurders; de Jordaan Gerard en Jonker Maria van Westrhenen. 3 jaren à ƒ 86 jaars.

AT035a003          1736       1 Juni

Huurcontract van ’t Erf de Laak gelegen in de Duijst.

Huurders; Andries Gerritsen en Willempje Jochems echtl. Verhuurders; de Heer Jordaan Gerard en Jufr. Maria van Westrhenen. 6 jaren à 150 sjaars.

AT035a003          1736       16 Aug

Willem Woutersen Wilhelmina Stevens echteluijden wonende op de Langerijst onder Emmiclaar verklaren in een eeuwigdurende versuijmelijken Erfpacht ontvangen te hebben van de Heer Cornelis Houwert Capitain ten dienste dezer Staat gehuwd met Elisbeth Looten te voorens weduwe van de Heer en Mʳ Johan Cool een hoekje gelegen onder Emmiclaar groot een ½ mergen genaamd de Brand specteerende aan ’t Erf Zielhorst belend ten Noorden de erfpacht van Lubbert Roelofsen ten Oosten de Vrouwe van Emmiclaar ten Westen de Nieuwesteeg. Jaarlijks ƒ 5.

AT035a003          1736       9 Nov

Huurcontract van 14 danmaten soo weij als hooijland leggende aan 4 kampen genaamt den Hoogenkamp gelegen in ’t Nieuweland (ger Hoogland). Huurder; Jan Evertsen wonende tot Hilversum. Verhuurder; de Heer Jordaan Gerard en Jufr. Maria van Westrhenen verhuurt voor 3 jaren. Hij heeft het land het lopende jaar gebruikt om ƒ 86 en is van hier vertrokken (naar H’sum).

Gerrit Evertsen wonende op Zeldert neemt dit over voor de laatste 2 jaren.

AT035a003          1737       25 Jan

Huurcontrakt van een Hofstede in de Duijst groot 52 danmaten.

Huurder; Elbert Jansen. Verhuurder de Heer Willem van Geijn. 6 jaren à ƒ 450 sjaars.

AT035a003          1737       22 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Oud Coelhorst gelegen onder Hoogland met diverse landen (omschreven). Huurder Gijsbert Woutersen en Marritje Gosens echtl.

Verh. de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen en Jufr. Maria van Westrhenen. 3 jaren à ƒ 230.

AT035a003          1737       29 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf de Pijpenkamp gelegen bij de Vuijdijk onder Hoogland met nog 7 en 4 danmaten polderland. Huurders; Gerrit Tijmensen en Lijsje Tijssen. Verhuurder; de Heer Jan Carel Padbrugge. 6 jaren à ƒ 216 sjaars.

AT035a003          1737       19 April

Huurcontr. van ’t Erf Kleijn Cragtwijk of ’t Dorstige Hert groot 10 danmaten.

Huurder; Gerrit Evertsen en Danielsen echteluijden. Verhuurder; den Heer Willem van Geijn.

Vorige bruiker (vrijwilligge afstand) Meeuws Willemsen. 6 jaren à ƒ 165 sjaars.

AT035a003          1737       24 April

Hendrik Maasen wonende op ’t Erf en Goed van de Heer Willem van Dam gelegen op Isselt heeft pachtschuld waarvan akte.

AT035a003          1737       10 juni

Verrekening van pachtschuld van de jaren 1727 tot 1736 van de Hofstede Birkhoven gelegen in de Nederbirkt behorende aan Erasmus van Goedoever. Huurder; Lambert Post.

Pachten tezamen ƒ 1690, had reeds aanbetaald ƒ 770, resterende nog ƒ 920.

AT035a003          1737       20 Juni

Willem van Dijk en Claasje ter Veer echteluijden verkopen aan Jan Geurtsen en Evertje Jans ingelijks echteluijden wonende op de Geer onder Hoogland 3 danmaten land in de Duijst, gebruikt bij Andries Gerritsen belend ten zuijden Jan Tolboom. Koopsom ƒ200.

AT035a003          1737       9 Juli

Matheijs Jaëger hospes in de Herberge genaamt de Stroopaf in A’foort had in de zomer van 1735 een paard met kar en toebehoren verkocht aan Wilhelmus Kiel*) voor 12 goede franse pistolen, betaald met 6 pistolen bij de levering van ’t paard en kar overige 6 as jaar. Wilh. Kiel heeft de 6 laatste pistolen niet geleverd. Mathijs Jaëger machtigd Arnoldus Jaëger wonende aldaar*) om de rest te vorderen.

AT035a003          1737       15 Nov

Akte van afrekening pacht en vaststelling van nog verschuldigde pacht over de jaren 1732 een som van ƒ 250 + 3 st, 1733 tot ƒ 250, 1734 tot ƒ 250, 1735 dito ƒ 250 en 1736 dito ƒ 250, tezamen ƒ 1250 + 3 st met de lopende pacht van 1737 à 250. Van de Hofstede Laurenburgh pachter Reijer Evertsen. Pachtheer Jordaan van Westrhenen als gemachtigde van de testamente van Juffr. van Ingen.

AT035a003          1738       geen data vermeld

Rijk Jansen op Langelaar en Jan Jansen op Droffelaar huuren polderland van de Administrateurs van den Armen de Haar. 3 jaren à ƒ 100 sjaars

AT035a003          1738       7 Febr

Willem Rutten wonende op de Schoonderbeek huurt 6 danm land bij de Lodijkseweg van den Heer Jordaan Gerard en Jufr. Maria van Westrhenen. 2 jaren à ƒ 60 sjaars.

AT035a003          1738       28 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf Laurenburgh gelegen in Overseldert mitsgaders ’t appelkampje op de Bik en ’t Engeltje op Coelhorst. Huurder; Reijer Evertsen en Beatrix Jans echtelieden.

Verhuurder; de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen als executeur van de testamente van Juffr. Geertruijd van Ingen. 1 jaar à ƒ 250 sjaars.

AT035a003          1738       14 Maart

Huurcontrakt van de Hofstede den Oudenhoeff gelegen onder Emmiclaar mitsgaders den hoogencamp. Huurder; Jacob Woutersen gehuwd met Lambertje Hendriks.

Verhuurster; Juffr. Francina van Borgarijen wed. van Mʳ Daniel Sas. 6 jaren à ƒ 270 sjaars en 2 paar hoenderen.

AT035a003          1738

Huw. voorwaarden Godert van Wisselingh weduwnaar van Hendrina Craanen.

Bruidegom; diverse goederen in A’foort. Bruid inbreng; 2/3 parten in herberge hof en Hofstede genaamt de Doornhegh met zijn onderhorige landerijen groot 14 morgen gelegen op ’t Hoogland onder Emmiclaar aan de Niekerkerweg en over ’t Erf de Logt geschat op ƒ 2000 het andere 1/3 part behoord aan haar broer Jan Puijck verder nog goederen in A’foort.

AT035a003          1738       22 Juni

Testament op de langstlevende Willem Woutersen en Willemijntje Stevens wonende op de Langerijst gerechte Emmiclaar 1ste comprnt ziekelijk op een stoel zittende 2 comp gezond. Getuigen Teunis Hendriksen op Vathorst, Dirk Jansen op de Langerijst, Dirk Petersen op de Brand.

AT035a003          1738       21 Sept

Akte omtrend goederen waaronder Randenbroek van de fam. Heereman.

Get. Elisabeth Heerman, wed Willem van Estveld, Jan Heerman, Hendrik Eijlinck. Colombo Heerman, A V Brinkensteijn, in de akte genoemd nog Geertruijd en Maria Heerman dochters van Bernard Heerman en Vrouwe Petronella Frijs van Dolre.

AT035a003          1738       10 Okt

Huwelijk van Willem Dirksen van Nieuwamerongen weduwnaar van Kaatje Gerrits wonende op Hoogland en Gijsje Everts van Ter Burgh wed. van Elbert Teunissen in Zeldert mede onder Hoogland.

Inbreng bruidegom; eenige gronden een som van ƒ 400 en een obligatie van ƒ 200 en nog aan contante penningen ƒ 200. Inbreng Bruid; een Huijzinge met 4 danmaten land gelegen in Nederseldert onder Hoogland in dat oude Goed ter Burgh leenroerig aan den gerechte van Utrecht.

Item 13 melkkoeien, 4 pinken, 5 kalveren, 1 paard, verken, een berg hooi, haar inschulden mitsgaders de huijsraad

AT035a003          1738       13 Nov

Huurcontrakt van de Nieuwe Stadsherberg binnen deze stad aan het St. Jans Kerkhof.

AT035a003          1738       19 Dec

Huurcontr. van een Hofstede competende a.d. Armen de Haar gelegen in de Haar, asse

9 danmaten aan vier kampen v.d. Bisschoperweg aan de Wetering 7½ danm in de Kronkels 12 damn in de Haar. Huurder; Gerrit Evertsen gehuwd met Marritje Arissen.

Verhuurders; de Administrateurs v.d. Armen de Haar. 4 jaren à ƒ 260 sjaars.

AT035a003          1739       2 Jan

Huurcontr. van 11 mergen bouw weij plaggenveld in Leusbroek.

Huurder Jan Willemsen en Hendrikje Rutten echtel. wonende in Leusbroek. Verhuurder de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen.   3 jaren à ƒ 30 sjaars boven ’t schildgeld en mergengeld.

AT035a003          1739       2 Jan

Huurcontr. van ’t Erf en Goed Sneul. Huurders Cornelis Hendriksen en Dirkje Cornelis echtel. wonende op Sneul. Verhuurderesse Jonkvr Maria van Westrhenen. 6 jaren à ƒ 330 sjaars.

AT035a003          1739       9 Jan

Huurcontr. van 8 danmaten land in de bovenduijst a.d. Laak.

Huurder Jan Tolboom aldaar wonende. Verh. Willem van Geijn oud borgm. 12 jaren à ƒ 54 sjaars.

AT035a003          1739       30 Jan

Erfpacht uitgedaan aan Gerrit Willemsen op Hoogland van de Heer Cornelis Houwert gehuwd met vrouwe Elisabeth Looten, tevoren wed. van Mʳ Johan Kool omtrent een ½ morgen van ’t Erf de Zielhorst à ƒ 10 jaarlijks

AT035a003          1739       13 mrt

Huurcontr. van 14 danm soo wei als hooiland leggende aan vier kampen genaamt de Hoogenkamp gelegen in Zeldert, laatst bij Gerrit Evertsen gebruikt.

Huurder Meijntje Jans wed. Hendrik Jacobsen en haar zoon Jan Sprintersen bijde wonende in de Hond. Verhuurder de Heer Jordaan Gerard en Jonkvr Maria van Westrhenen. 3 jaren à ƒ 86 sjaars.

AT035a003          1739       27 april

Testament op de langstlevende Arent Werneke en Everarda Nieuwland.

AT035a003          1739       29 Mei

Huurcontr. van ’t Erf en Goed Laurenburg groot 33 danmaten.

Item nog ’t appelkampje groot 1 mergen gelegen op de Bik en ’t Engeltje op Coelhorst groot 3 mergen. Huurders Reijer Evertsen en Beatrix Jans echteluijden.

Verhuurder den Heer Jordaan G. v. Westrhenen als executeur van den testamente van Juffr. Geertruijde van Ingen. 1 jaar à ƒ 250 sjaars.

AT035a003          1739       20 Nov

Huurcontr. van ’t Erf Coelhorst genaamt den Burgh of Reduit. Huurders Gijsbert Hendrikz en Anna Jans echtl. Verhuurder de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen en Maria van Westrhenen.

6 jaren à ƒ 399 sjaars

AT035a004          1740       3 Jan

Huurcontr. van 3 mergen land op de IJzerenhaardse Eng. Huurders Evert Elbertsen en Nelletje Dirks echtelieden. Verhuurder Oud Borgemeester Willem van Geijn. 6 jaren à ƒ 45 sjaars.

AT035a004          1740       8 Jan

Lubbert Teunissen getrouwd met Dirkje Gosens, Gerrit Petersen getr. met Hendrikje Cornelis laatst weduwe van Wulfert Gosensen, Willem Rutten gehuwd met Hendrikje Gosens, Hendrik Corsen gehuwd met Engel Gosens mitsgaders Hendrik Jan en Helmert Tijssen gebroeders. Ende verklaarden de voornoemden Lubbert Teunissen, Gerrit Petersen, Willem Rutten en Hendrik Corsen eerst voor 4/5 parten in de helfte en dan nog voor 4/5 parten in 1/5 part in de wederhelft mitsgaders den gem Hendrik Jan en Helmert Tijssen voor de andere 4/5 parten in de gemelde wederhelfte  van ’t Erf en goed genaamt Daatselaar verhuurd aan Peel Gosensen gehuwd met Geertje Geerlofs de voors 4/5 parten in de eene helft als de 4/5 parten in de 1/5 part in de andere wederhelft mitsgaders de 4/5 parten in de gemelde wederhelft van ’t  Erf en Goed met huis  en hofstede bergen schuur landerijen daaraan behorende genaamd Daatselaar, waar van ’t resterende 1/5 part in de eene helft en ’t vijfde part in een vijfde part in de wederhelft den huurde zelf competerende.

Dit alles gelegen onder Stoutenburg, bij den huurder tegenwoordig gebruikt.

6 jaren à ƒ 143 boven all de reëele en personeele ongelden opt voors Erf staande.

AT035a004          1740       25 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Laurenburg 33 danm. Huurder Reijer Everts en Beatrix Jans echtl..

Verh. de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen als executeur van de testamente van Jufr. Geertruijd van Ingen. Item nog ’t appelkamje groot 1 morgen gelegen op de Bik en ’t engeltje op Voelhorst groot 3 mergen reeds bij de huurders gebruikt [ook in latere huurcontrakten]. 1 jaar à ƒ 250.

AT035a004          1740       18 Maart

Huurcontrakt van ’t land de Catrijs op Hoogland.

AT035a004          1740       2 April

Huurcontr. van een Erf en Goed Huus enz. met landerijen gelegen in Hamersveld (’t Klooster).

Huurder Cors Cornelisse en Geurtje Claesz echtl., reeds bruikers.

Verhuurder de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen en vrouwe Maria van Westrhenen.

3 jaren à ƒ 350 sjaars.

AT035a004          1740       2 April

Verklaring van pachtschuld [pijltje naar boven achter sjaars.].

AT035a004          1740       20 Mei

Huurcontr. van seeker Hof en Hofstede met 27 danm land gelegen in de polder de Haar.

Huurder Gerrit Maartenzen en Cornelia Everts echtl. Verhuurder den Heer Willem van Geijn.

6 jaren à ƒ 280 sjaars.

AT035a004          1740       12 Aug

Huurcontr. van een Erf en Goed gelegen in Hoogland met Huis en hof berg en schuur met de nabes landerijen ’t weiland om de Huijzinge genaamt de Brink, bouwland genaamt de Lage Engh en nog eenige stukken land. Huurder Gijsbert Woutersen en Maritje Gossens echtl.

Verhuurders de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen en Vrouwe Maria van Westrhenen.

6 jaren à ƒ 230 sjaars.

AT035a004          1740       4 Nov

Huurcontr. van seekere Hofstede genaamd Honthorst of Copermolen gelegen onder ger. van Stoutenburg met boomgaard en moestuijne met twee stukken weiland daar aan en onder behorende. Huurder Hendrik Eijlinck wonende alhier (A’foort). Verhuurderesse Vrouwe Abigaal Thiens wed. wijlen de Heer Jan Carel Padbrugge. Vorige huurder Jan Dirkzen.

6 jaren à ƒ 100 sjaars en toepagt 2 mud appelen en peren ongelden de jaarlijkse int gang van een erfpacht van ƒ 45 ten behoeve van de vrouwe conventen is voor verhuurderresse.

AT035a004          1740       13 Nov

Huurcontr. van ’t Erf Cleijn Wede gelegen op Hoogland. Huurder Jan Theunissen.

Verhuurder Jufr. Gerarda Freijs van Dolre wed. van den Heer Theodorus van Lilaar.

Niet in huure het land in de Gooren verkogt aan Borgemeester Methorst (bij huurder gebruikt geweest). 6 jaren à ƒ 270 sjaars.

AT035a004          1740       16 Dec

Huurcontr. van ’t Erf Cleijn Crachtwijk of ’t Dorstige Hart met 10 danmaten land i.d. Slaag.

Huurder Cornelis Jansen en Maria Hessels echtl. wonende ad Lodijkseweg. Verhuurder Oud Borgemeester Willem van Geijn. Gebruikt bij Gerrit Evertsen. 2 jaren à ƒ 165 sjaars.

AT035a004          1741       20 Jan

Maria Willems wed van Peter Hendriksen wonende in de Hoef op ’t Erf van ’t Pieter Gasthuijs onder Hoogland. Zij huurt Polderland van den Heer Jordaan Gerard v Westrhenen.

AT035a004          1741       27 Jan

Huurcontrakt van een Huijzinge en herberge genaamd den Doornehegh met een parceel england groot 2 mergen en 3 kampjes genaamt de Boskamp neven nog seekere partijen bouw en weiland gelegen onder Emmiclaar ad Niekerkerweg en over ’t Erf de Logt. Huurder Evert Cornelissen en Hendrikje Roelofs echtl. Verhuurders Sʳ Jan Puijck en Goddert v. Wisselingh als weduwnaar en boedelhouder van Elisabeth Puijck. 6 jaren à ƒ 120 sjaars.

AT035a004          1741       25 Febr

Huurcontr. van ’t Erf en Goed Kleijn Coelhorst gelegen op Hoogland met de landerijen als ’t weijland de Kerkekamp, de Kalkkamp met opgaande kampen langs de steeg tot aan de gragt achter ’t Koetshuijs. Huurder Aelt Jansen anders genaamt den bonten en Evertje Alberts echtl.

Verhuurders de Heer Jordaan Gerard v Westrhenen en Vrouwe Maria v Westrhenen. 6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT035a004          1741       31 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Laurenburgh onder Hoogland. Huurder Reijer Evertsen en Beatrix Jans echteluijden. Verhuurder de Heer Jordaan Gerard van Westrhenen.

Als executeur van den testamente van Jufr. Geertuijd van Ingen groot 33 danmaten (reeds bruikers).

1 jaar à ƒ 250.

AT035a004          1741       16 Juni

Huurcontrakt van 9 mergen land genaamd de Goor op Hoogland.

AT035a004          1741       29 Sept

Huurcontrakt van de Hofstede Vrijburg bij de Heiligenberg onder Asschat. Huurderresse Klaasje Willems wed. Jacob Cornelisse. Verh. Mʳ Jan Carel Reijks. 6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT035a004          1741       4 Dec

Meijnsje Jans wed van Hendrik Jacobsen huurt met haar zoon Jan Splintersen bijde wonende in de Hond, van de Heer Jordaan G van Westrhenen en Maria v Westrhenen 14 danmaten wei als hooiland genaamd de Hoogencamp gelegen in ’t Nieuweland. 3 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT035a004          1742       19 Jan

Huurcontrakt van de Hofstede Schoonoort gelegen onder Hoogland. Huurders Jan Evertsen en Maria Maaszen echtl. Verhuurder Jonkh Aloisius van Muijlwijk. 6 jaren à ƒ 425 sjaars.

AT035a004          1742       19 Jan

Huurcontrakt van de Hofstede de Pijpenkamp gelegen bij de Vuijdijk onder ger Hoogland.

Huurder Gerrit Tijmensen en Sijsje Tijssen echtel. Verhuurd door de Heer Frederick Lodewijk Abresch gehuwd met vrouwe Abigaal Wilhelmina Thiens te voren wed van Jan Carel Padbrugge met nog eenige kampen polderland. 3 jaren de Hofstede voor ƒ 210 – polderland voor ƒ 80.

1742      23 Jan

AT035a004          Willem Troger gehuwd met Maria de Coningh tabaksplanter huurt van Jufr. Francina van Bogarijen wed Daniël Sas een tabaksschuur staande a.d. Kruiskamp ƒ 55 sjaars.

AT035a004          1742       29 Juni

Claas Lambertz Lagerweij wonende in Leusbroek huurt van den Heer Jordaan Gerard van Westrhenen 11 morgen soo bouw als weijland plaggenveld gelegen in Leusbroek laatst gebruikt bij Jan Willemsen. 6 jaar à ƒ 40 sjaars.

AT035a004          1742       6 Nov

Huurcontrakt v.d. Hofstede Laurenburgh groot 33 danmaten gelegen in Overseldert ger. Hoogland.

Huurder Reijer Evertsen reeds verscheijdene jaren huurder. Verhuurder de Heer Jordaan Gerard Westrhenen, Majoor ten dienste dezer landen en Vrouwe Maria van Westrhenen. De huurder Reijer Evertsen had over de jaren 1735-36-37-38-39-40-41 pachtschuld een som van ƒ1562. Hij huurt het Erf weer in voor een tijd van 1 jaar met verklaring van bovengenoemde schuld.

Pachtsom ƒ 250 (op 13 juni ook huurcontr. gemaakt).

AT035a004          1742       24 Dec

Huurcontrakt Hofstede Wallikenburg a.d. Eemsendijk

AT035a005          1743       18 Jan

Juffr. Alida van Lilaar wed wijlen Aloisius van Muijlwijck verhuurt aan Jan van de Logt wonende de Groote Melm 18 danmaten met een maatje gelegen onder Soest in de Polder de Slaagh genaamt Kleijn Hamelenberg. 2 jaren     à ƒ 230 1 jaars.

AT035a005          1743       3 Febr

Verhuur van ’t Voorhuijs met de halve deel van een huijsje staande op de Brand onder Emmiclaar.

Verhuurder Wilhelmina Stevens wed. van Willem Woutersen. Huurders Bart Tijssen en Ida Barten.

2 jaren huur ƒ 20 sjaars verdere overeenkomst met het andere deel van het huis verhuurt aan Jan Gijsbertsen om ƒ 19.

AT035a005          1743       10 Maart

Juffr. Vrouwe Johanna Mechteld (Zondenbalck?) Douariere wijlen de Heer Petrus Philippus van Blockland.

Zij verhuurt aan Brand Claassen en Mechteld Dirks echtelieden ’t Erf Ooijevaarshorst met boerenhuijs hof bergen wagenschuur schaaphok en onderhoorige landerijen. Uitgezondert de Heeren huijzinge hof en boomgaarden Klosbaan paardekamje met ’t hoekje ter zijden ’t paardekamje op ’t Cingel of naast de Driestkamp mitsgaders ’t akkertje in ’t nieuweland alsmede ’t Heijveld van ’t nieuwenland met ’t turfveen welke verhuurderesse aan zich zelf behoudt. 6 jaren à 375 cargulden xxstst

AT035a005          1743       10 Mei

Huurcontr. van een Huijzinge met berg en schuur groot 4 danmaten gelegen in Nederseldert genaamt Ter Burgh. Verhuurder Willem Dirksen van Nieuwamerongen gehuwd met Gijsje Everts van Ter Burgh wonende op Hoogland. Huurder Cornelis Janz van de Lodijk en Maria Hessels, reeds bruikers. 4 jaren à ƒ 50 sjaars.

AT035a005          1743       24 Mei

Hendrikje Geerlofs weduwe van Hendrik Jansen wonende op de Groote Riet. Zij huurt van Jonkvr. Maria van Westrhenen polderland in de Haar a.d. Lodijkseweg en aan de Haarse Wetering.

AT035a005          1743       1 Juni

Anthony Jansen de Swart wonende op ’t Erf Rossenberg onder den gerecht van Hamersveld verhuurt aan Sʳ Abraham Chalet coopman tot Zierikzee in de prov. Zeeland omtrent 2 mergen bouwland gelegen onder ’t Erf Rossenberg. 4 jaren à ƒ 80 sjaars.

Bovengenoemde koopman huurt nog eenige kampen land o.a. aan de Hoogeweg en Liendert.

AT035a005          1743       1 Nov

Huurcontr. van Hofstede met 34½ danmaat gelegen in de Polder de Duijst. Huurderesse Aaltje Hendriks wed. van Elbert Jansen wonende in de Duijst. Verhuurder de Heer Willem van Geijn oud Borgm. 6 jaren à ƒ 345 sjaars.

AT035a005          1744       10 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf Laurenburg onder Hoogland groot omtrent 34 ! danmaten.

Huurder Willemsen en Maria Elderts echtl. dochter van Eldert Gosense op Honthorst.

Verhuurderesse Jonkvrouwe Maria van Westrhenen. 6 jaren à ƒ 250 sjaars.

AT035a005          1744       14 Jan

Huurcontr. van een Hofstede in de Polder de Haar omtrent 12½ danm nog in hure bij Gerrit Maertensen. Huurder Willem Arissen van Bemmel. Verhuurder Borgm. Willem van Geijn.

2 jaren à ƒ 135 sjaars.

AT035a005          1744       23 Febr

Verhuur van land groot 4 mergen in de Goren door Jordaan en Maria van Westrhenen.

AT035a005          1744       28 Febr

Juffr. Francina van Borgarijen wed v.d. Heer Daniël Sas verhuurt aan Lambertje Hendriks wed boedelh. van Jacob Woutersen wonende op de Oudenhoeff, deze Hofstede reeds bruikster.

3 jaren à ƒ 270.

AT035a005          1744       28 Febr

Huurcontrakt van de Hofstede de Nieuwenhove. Huurders Jan Tijssen en Lijsje Dirks echtl.

Verhuurder de heer Willem van Wede heer Luttique Wede en Reijnenburg. 6 jaren à ƒ 300.

AT035a005          1744       3 Mei

Akte van maagenscheid van de Hofstede de Oude Gort gelegen in Stoutenburg a.d. eene zijde Jan Arrissen en a.d. zijde de Herberg de Gort bewoont door Hendrik Dirksen.

[Zie verder akte 22 okt 1746.] De Hofstede heengekomen en aangeerfd van Simon Zegersen.

AT035a005          1744       10 Juli

Scheiding en uitkoop van Hofstede en windkoornmolen op Sandbrink onder Leusden.

Comprnt Evert Cornelissen geh. met Jannetje Wacker wonende in Hoevelaken, Anthony van Amerongen en Maritje Claass echtl. wonende in Hoevelaken, Jacob Jansen Wacker en Aaltje Gijsberts wonende tot Sandbrink. Dit i.v.m. overlijden van de comprnts moeder Gerritje Luccasen Puij.

AT035a005          1744       20 Aug

Jonas Cohen koopt den helfte van den Boomgaard van ’t Erf den IJzerenhaard.

Koopt 4 sept. (1744) weer ¼ portie van de boomgaart.

AT035a005          1744       9 Okt

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Sneult onder Hoogland, gebruikt geweest bij Cornelis Hendriksen en Dirkje Cornelis (met de landerijen omschuren) wonende op ’t Erf Liendert. 6 jaren à ƒ 330 sjaars en een halve vim rog voor de Coster van Leusden. Verhuurderesse Jonkvr Maria van Westrhenen.

AT035a005          1744       20 Dec

Willem Willemz te vooren Wedn. van Maria Willems en Stijntje Simons echtelieden wonende onder Amersfoort. Willem Willemz kan door zijn ongezondheid het bouwerijtje en koehouderijtje van 3 à 4 beesten niet waarnemen, zij maaken contrakt om hun schoonzoon bij hun in te nemen [zie verder ook de Oude Gort].

AT035a005          1745       8 Jan

Huurcontrakt van de Hofstede de Pijpenkamp gelegen bij de Vuijdijk onder Hoogland.

Huurder Gerrit Tijmensen en Lijsje Tijssen echtl. Verhuurder de Heer Frederick Lodewijk Abresch gehuwd met vrouw Abigaal Wilh. Thiens tevoren wed van Jan Carel Padbrugge.

Met nog 11 danmaten land in Nederzeldert en 4 danm aan de Lodijkseweg. 3 jaren de Hofstede voor ƒ 216, polderland ƒ 80.

AT035a005          1745       10 Jan

Wilhelmina Stevens van der Heijden wed. v Willem Woutersen wonende op de Langerijst onder Emiclaar. Zij verkoopt aan Jan Gijsbertsen wonende op de Brand onder Emiclaar een Huijzinge en Opstal onder Hoogland bij en onder Emiclaar breed in zijn bepalinge omtrend 5 roeden belend a.d. eene zijde de Nieuwesteeg a.d. andere zijde de plantage van Emiclaar en Lang 16 roeden opt land genaamt de Brand specterende aan het Erf de Zielhorst met een Erfpacht van ƒ 35 volgens Erfpachtbrief van 16 aug 1736. Koopsom ƒ 475.

AT035a005          1745       10 Nov

Jonas Cohen coopman in tabak koopt een gedeelte van een boomgaard bij de IJzerenhaard trekkende van de weg af tot ’t Erf Vinkenhoef, dit Erf behoort aan de koper.

AT035a005          1746       21 Jan

Maasje Jans wed. v Reijer Dirksen, zij huurt van Vrouwe Cornelia van Schorel wed. v.d. Heer Pieter Schade wonende tot Utrecht een stuk land groot 4 morgen gelegen onder Hoogland genaamd de Catrijs. 3 jaren à ƒ 25 sjaars.

AT035a005          1746       11 Mei

Elisabeth van de Pel laatst wed. van Hendrik van Kempen eijgenaresse van de eene helft en Lijftochteresse van de andere helft van de IJzerenheert beneffens Willem Muijs en Teuntje van Silver echtg. mitsgaders Weijmje van Kempen eijgenaars van de helfte bij haar moeder gemelde Elisabeth van de Pel in lijftocht bezeten wordende.

De gezaamelijk comparanten verkopen aan de Heer Jonas Cohen koopman in tabak het voors Erf en Goed genaamd de IJzerenheert, bestaande uit huijzinge schuur en tabaksschuur met omtrent 3 mergen land gelegen onder de gerechte van Emiclaar, oostw. Borgm van Geijn, westw de Coper zelf, ten zuiden de gemeene weg, noordw. de Vrouwe van de Horst. Koopsom ƒ 1198.

AT035a005          1746       29 Mei

Is komen te overlijden Aart Jansen Vonk nalatende zijn wed. en boedelhoudster Gijsbertje Buijsen en zijn erfgenamen zijn moeder Maria Maas getrouwt aan Jan Evertsen wonende op Schoonoort ger. Hoogland. En soo het Gijsbertje Buijsen niet gelegen kwam met haar (overl.) mansmoeder den boedel gemeen te blijven zitten volgt de scheiding als volgt (de boedel was van geringe importantie) de kleren van haar overleden man Aart Jansen Vonk moet zij overleveren waarvoor zij ontvangt van Jan Evertsen (haar stiefvader) een som van ƒ 80.

Verders wordt aan haar Gijsbertje Buijsen toegescheiden den gehele inboedel met in en uitschulden, huisraad, have en vee, contant penningen niets anders uitgezonderd dan de voors kleren, moet haar de voorin Jan Everts en zijn huijsvrouw in demneren kost en schadeloos te houden als buijten rechten.

AT035a005          1746       6 Juni

1) Jan Hendriksen te vorens weduwnaar van Anna Barends en 2) Cornelia Hendriks laatst wed van Aart Hendrika v Zuijlen ten eene en Jan Stevens gehuwd met Aaltje v Zuijlen ten andere zijde, alle wonende in Hoogland in ’t Veen te kennen dat de 2° comp wed. van Aart Hendr. v. Zuijlen den 19 mai 1729 voor mij notaris hadde aangegaan met haar kinderen Aaltje, Jannetje, Engeltje, Jacob en Claas van Zuijlen een maagenscheid bij forma van uijtkoop dat zij 2° comprnt aan ieder van haar kinderen moet uitkeren bij meerderjarigheid een som van ƒ 30.

Nu wordt er in deze akte overeengekomen omtrent het gebruik van ’t plaatsje genaamd ’t Oude Landhuijsje gelegen onder Hoogland zonder eenig land alleen huisje, bakhuis en hof.

AT035a005          1746       22 Okt

Stijntje Simons wed van Willem de Groot wonende op de Wijnberg als Moeije Maternel en voogden over de 4 onmundige kinderen van Hendrik Hesselsen en Dirkje Simons geweesene echteluijden met name Rijkje Hessel Geurtsen en Aaltje Hendriks ten eene en Willem Rijkzen op Waterdaal en Jan Hesselsen op Emmiclaar oome Paternel en voogden van de onmundige kinderen van Hendrik Hesselsen en Dirkje Simons te andere zijde geven te kennen dat dezelve onmundige toebehorende 1/5 portie in een seeckere Huijzinge en verdere opstal genaamt de Oude Gort gelegen in Stoutenburg. Waarvan de resterende 4/5 parten toebehoren aan de Wed Jacobus Arrissen aan de Swarte Steeg (Hamersveld) 1/5 part. Hendrik Dirksen wed 2/5 parten en haar dochter Reijertje Hendriks 1/5 part dat de onmundige nog competerende een tas met silveren beugel.

AT035a005          1746       7 Nov

Huurcontrakt van een zekere Huijzinge met opstal genaamt Breijershof met 2½ mergen wei en bouwland gelegen in Leusbroek. Huurders Martinus Martens v.d. Bergh, vorige huurder Jan Hendrikz Apeldoorn. Verhuurder Johannes van Ebbenhout raad in de vroedschap. 6 jaren à ƒ 36 sjaars.

AT035a005          1746       26 Nov

Huurcontr. van de Hogstede Schoonoort onder Hoogland. Huurders Jan Evertsen en Maria Maas echtelieden. Verhuurderesse Vrouw Alida van Lilaar weduwe wijlen Jonkh Aloijsius van Muijlwijk.

6 jaren à ƒ 425 sjaars.

AT035a006          1747       7 Juli

Jufr. Francina van Borgerijen, wed. van den Heer Daniel Sas verhuurt aan Lambertje Hendriks wed. van Jacob Woutersen den Hofstede genaamt de Oudenhoef gelegen onder Emiclaar, reeds bruikster.

6 jaren à ƒ 285 sjaars en toepacht 2 hoenderen en ½ vierel boter

AT035a006          1747       25 Juli

Boedelscheiding tussen Evert Claassen wonende in Achterveld en zijn kinderen (zie bovengem. akte). Evert Claasen was in 1715 getrouwd met Reijertje Jacobs overl. in 1735.

Onder den goederen van Evert Claasen was een huijsje hof en grond genaamt Cattenheuvel gelegen in Snorrenhoef geschat op ƒ 200.

AT035a006          1747       28 Juli

Huwelijksvoorwaarden tussen Evert Claasen wonende op Achterveld ger. Stoutenburg, weduwnaar van Reijertje Jacobs als bruidegom en Hendrikje Gerrits wed. van Reijers Gijsbertz wonende op Cleijn Zandbrink (Hoendernest) ger. Leusden.

Inbreng Bruidegom verschillende obligaties, 3 danm land alsmede nog een somme van ƒ 1708 wegens overgedane inboedel en huisraad have en vee enz aan zijn zoon Jacob Evertse geestimeert door Gijsbert Jordense schepen van St’burg en Hendr Lambertsen op de Swarte Goor alles tesamen geschat op ƒ 4060. Waartegen hij uitkeerd aan zijn kinderen als bewijs van hun moedersgoed Claar – Theunes – Aaltje – Jan en Geurtje Everts tezamen ƒ 1476.

Door den Bruid aangebracht een boerenplaatsje genaamd Kleijn Zandbrink gelegen in Snorrenhoef ger. Leusden geschat op ƒ 400 en obligaties tezamen geschat op ƒ 1014, waar af gaat ƒ 200 voor de kinderen van haar eerste man [zie 17 mei 1749].

AT035a006          1747       6 Okt

Jufr Geertruijd van Vurendaal, weduwe van Jan van Deuverden, verhuurt aan Wandert Hendrikz en Gisentje Willems echtelieden wonende op Hogeland de Hofstede genaamd Hateveen onder ger. Emmiclaar bs uit huijzinge berg en schuur tabaksschuur met kisten en 2 mergen tabaksland, 7 morgen bouwland en nog ’t land op de Keut en ’t Nieuwe int Bosch. Alles tesamen gebruikt geweest bij Cornelis Teunisse cum uxore. 6 jaren à ƒ 120 sjaars.

AT035a006          1747       17 Nov

Huurcontract van 4 mergen land genaamt de Catrijs gelegen onder Hoogland.

Eigenaren Vr. Cornelia van Schorel, weduwe van Mʳ Pieter Schade.

AT035a006          1748       1 Maart

Huurcontr. van de Hofstede Vrijburg bij Heiligenberg onder ger. Asschat. Huurders Haasje Willems wed. van Jacob Cornelisse en haar zoons Cornelis en Willem Jacobsen. Verhuurder den Heer Mʳ Jan Carel Rijksen, drossaart van Montfoort enz. 6 jaren à ƒ 300 sjaars

AT035a006          1748       7 April

Huurcontr. van de Hofstede Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurder Hendrik Reijndertszn en Megteld Frederiks echtelieden. Laatst in huur gebruikt bij Willem Gerritz Knoppert.

Verhuurder Cornelis Pannekoek gemagtigde van den Heer Willem Baron van Bentinck van Rhoon en Pendregt. 6 jaren à ƒ 125 carg sjaars.

AT035a006          1748       2 Juli

Johanna van Voskuijlen wed van Aart van Eemdre verkoopt aan Cornelis (Ceuijer?) wonende op IJsselt 14 morgen hei bos als bouwland gelegen aan de berg.

AT035a006          1748       26 Juli

Huurcontract van een Erf en Goed groot 36½ mergen gelegen in de Nederbirkt onder Isselt.

Huurders Hendrik Gerritsen Haan en Aaltje Willems echtelieden wonende op deze Hofstede.

Verhuurderesse Jonker Aletta Theodora van der Borgh wonende op de Horst in Gelderland.

6 jaren à 135 sjaars toepacht 4 jonge hoenderen, 1 schepel boekweijt, 4 kleintjes boter.

AT035a006          1748       6 Sept

Huurcontrakt van de Hofstede Nimmerdor. Huurder Peter Jansen en Geertje Geerlofs reeds bruikers.

Verhuurder den Heer Laurens Grothe. 6 jaren à ƒ 250 toepacht 1 mud boekweijt

AT035a006          1748       29 Dec

1) Jan Hendrikz laatst weduwnaar van Anna Barens en 2) Cornelia Hendriks laatst weduwe van Aart Hendrik van Zuijlen echtelieden ten eene en Jacob en Claas Aartsen van Zuijlen kinderen van voornoemde Aart Hendr. van Zuijlen ten andere wonende onder ’t Hoogland in ’t Veen. Door den tweede comprnt was 19 mei 1729 voor notaris van Veersen aangegaan een maagenscheid bij forma van uitkoop. In deze akte wordt den boedel verrekend met den voorkinderen.

AT035a006          1749       7 Febr

Gijsbert Breunissen en Marritje Frederiks echtelieden wonende op den Nieuwenhoven onder Hoogland. Zij huuren den Hofstede Nieuwenhoven van Vrouwe Geertruijd Cornelia Bartholotti van den Heuvel tot Buekling, vrouwe van Reijnenburg, douariere van den Heer Willem van Wede heer van Luttique Wede, Reijnenburg enz enz. Laatst in huure gebruikt door Jan Tijszen en Lijsje Dirks.

6 jaren à ƒ 285.

AT035a006          1749       21 Maart

Evert Hendrikz Cock en Willempje Jacobs echtelieden wonende op het Erf en Goed de Clapmuts gelegen onder Emmiclaar. Zij huren dit Erf weer in van Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh douariere wijlen Olivier Hacfort heer van de Horst enz enz. 6 jaren à ƒ 170 toepacht één schepel weijt, twee schepel boekweijt, 4 paar hoenderen, mitsgaders ’t eerste jaar ½ vierel boter.

AT035a006          1749       17 Mei

Evert Claasen en Hendrikje Gerrits echtel. en borger alhier verkopen aan hun dochter en Aaltje Everts meerdj. wonende onder Snorrenhoef een seker boerenplaatsje of erfje genaamt Cleijn Zandbrink gelegen in Snorrenhoef onder Leusden, oostwaarts ’t Erf Hardevelt, west ’t Erf Zandbrink door den koperesse gebruikt. (Bij vermeld dat zij de koop aanneemt van haar vader en schoonmoeder.)

Koopsom ƒ 250 [zie 28 juli 1747].

AT035a006          1749       5 Okt

Verhuur van 4 mergen land in de Goren onder Hoogland. Huurder Hendrik Andriessen genaamt Meijer. Verhuurder Heer Jordaan van Westrhenen.

AT035a006          1749       23 Okt

Wel. Ed. Gest. Heer Joan Teschemaker en vrouwe Gonda van Geijn echteluijden verklaren bij desent te constitueeren en volmagtigh te maaken Cornelis van Deventer, clerk ter secretarije van wegen hun constituanten te compareren en verschijnen voor den Ed. Achtb. Gerechte dezer stad Amersfoort en aldaar te bekennen dat zij constituanten wel en deugelijk schuldig zijn aan en ten behoeve van den Weled. Heer Laurens Grothe en desselfs huijsvrouw Clara Elisabeth van Dam een capitale somme van ƒ 2000 xxsh stuk hollands à 4½ % jaarlijks.

Dit kapitaal ligt als hypotheek op hun Heere Huijzinge, genaamt Waterdaal, met het bouwhuijs berg en schuur enz groot volgens de kaarte 37 morgen en 78 roeden gelegen in de vrijheid van Amersfoort daar zuidelijk de Hofstede Nimmerdor, de Hr Borgm. van Gein, Erasmus Ebbenhorst en Willem (?) van Hoog Butrum. Oostelijk den Heijligerbergerbeek. Noorderlijk den Heer Gessel, weduwe Gild te Amersfoort, de erfgenamen van Rijk Oosterhof, de erven van Joris van Houten en de erfgenamen van Jufr. Sara en Geertruijde van Deurne en westerlijk ’t Steegje van Kouthoorn. Alles vrij allodiaal goed en Thiend vrij.

AT035a006          1749       24 Okt

Huurcontrakt zeker Erf en Goed Huis enz. met de landerijen gelegen in Hoogland of Emiclaar.

Huurder Anthony Hendrikz en Jannetje Cornelia a.s. echtelieden (tegenwoordig gebruikt bij Lambert Willemsen. Verhuurder ene Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh douariere van den Heer Olivier Hacfort. 6 jaren à ƒ 260 sjaars toepagt 1 vierel boter, 1½ mud rog, 1½ mud boekweijt, 2 kinnebaks hammen en voor eens rantsoen ƒ 25.

AT035a006          1750       12 Jan

Huurcontr van seecker Erf en Goed Huijs bergen schuur enz met omtrent 30 morgen land gelegen op Calveen. Huurders Reijer Aartsen meerdj jonkman en Reijertje Hendriks meerdj dochter a. s. echtelieden. Verhuurderesse Vrouwe Maria Cornelia van den Borg douariere Olivier Hacfort Heere v. d Horst. 3 of 6 jaren à ƒ 185 sjaars.

AT035a006          1750       13 Jan

Huw. voorw tussen Anthony Hendrikz meerdj jonkman wonende op Calveen in ’t Hogeland geass. met zijn half broeder Cornelis Cornelise, wonende in Zevenhuizen en zijn Swager Thijs Jordense in Asschat ten eenre en Jannetje Cornelis meerdj dochter wonende meede op Calveen geass. met hare Oom Jan Teunisse wonende in Hamersveld en Neef Aart Jansen van Roomen te andere zijde.

Inbreng bruidegom 1/6 portie in ’t Erf Cattenbroek en ’t Erfje Heidendaal gelegen onder Emelaar en gebruikt bij Rijer Barten gemeen gebruikt met Gijsbert Hendrikse, de Wed Hendrik Theunissen en Hendrik Hendriksen op de Horst.

Item de helfte in Huijzinge en Herberge en onderhorige landerijen gelegen aan Brevoort (?) onder Leusbroek bewoond bij Aalt Everts met nog ¼ part in de wederhelft van deselve daar van de andere ¾ in gemelde wederhelfte toebehoren aan Cornelis Cornelisz en zijn zusters Johanna en Cornelia Cornelissen. Aan penningen ƒ 500.

Inbreng bruid 8 danm in de polder de Haar, 4 danmaten in de Slaag, 2 danm in Nederseldert, 1 danm in de boven duijst, 4/10 parten in 1½ morgen land gelegen op den (Weeskuijk?) onder Hoogland daarvan de andere 6/10 parten toebehooren aan Tijmentje . . ., wed van Wouter Everts en nog 1 danmaat bos, aan penningen ƒ 2000,-.

AT035a006          1750       13 Maart

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Groot Stoutenburg gelegen in St’burg.

Huurders Geurt Peterz van Ruijtenbeek en Reijndertje Jans echtelieden (vorige huurder Maas Jansz).

Verhuurder zie boven Kleijn Stoutenburg. 6 jaren à ƒ 130 sjaars en 4 in plaats van 6 gemeste hoenders. 

AT035a006          1750       4 April

Jan Teunisz en Aartje Aarts echtel. wonende in Hamersveld huren van Lauwrens Grothe wonende ’t Utrecht deselfs Hofstede Grootvelt onder Leusden benevens 4 morgen in de Veltschoren en 4 morgen in ’t Veentje. 6 jaren à ƒ 90 sjaars

AT035a006          1750       14 Juni

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Kleijn Stoutenburg gelegen onder St’burg.

Huurders (reeds bruikers) Evert Gijsbertse en Jannetje Elberts echtelieden.

Verhuurder de Heer Cornelis Pannekoek schout van St’burg als gemachtigde van de Hoogh Wel Ed geb Vrouwe Josina Maria de Bije vrouwe van (Albrants Waart) en Stoutenburg. Douariere van wijlen de Hoogh Ed Heer Augustus Diderick de Schack enz enz enz.

6 jaren à 130 sjaars en 4 gemeste hoenderen (als vanouds).

AT035a006          1750       11 Juli

Boedelscheiding tussen haar en hare kinderen. Jacob Woutersen overleden in 1743 en ses onmundige kinderen Aaltje, Hendrik, Peter, Hendrikus Lambert en Jannetje Jacobs [taxatie van de boedel.

AT035a006          1750       11 Juli

Huwelijksvoorw. Thomas Thijssen wonende alhier (A’foort?) en Lambertje Hendriks wed. van Jacob Woutersen wonende op den Oudenhove onder ger. Emiclaar.

Inbreng Bruidegom ƒ 500 contant. Inbreng Bruid inboedel en huisraad have vee en Coorn te velde 4½ danm land in de Duijst, na aftrek van lasten geschat op ƒ 400.

AT035a006          1750       4 Dec

Teunis Aartsen wonende op Walikenbergh huurt 20 danm land in eemlands polder van Vrouwe van Hacforth.

AT035a007          1751       8 Jan

Steven Geurtsen en Geertje Corsen echtl. wonende op Cleijn Crachtwijk huren van Vrouwe Maria Cornelia van den Burgh, Douariere van den Heer Hacfort, Heere van den Horst 15 danm land in de Slaag. 6 jaren à ƒ 40 sjaars.

AT035a007          1751       11 Febr

Willem Rijcksen van Groenensteijn huurt van den Heer oud borgemeester Joan Techemaker den Boerenwoning genaamt Waterdaal met 7 danmaten lands daarbij behorende item nog 2 mergen en nog een mergen over de Waterdaelsesteeg mitsgaders 3½ morgen weijland aan de beek onder den Wijnberg nog 3 mergen genaamt het bos bij Couthoorn en nog div stukken land.

4 jaren à ƒ 165 sjaars.

AT035a007          1751       22 Mei

Court Brom en Marritje de Bree huren van de Heer Willem Jacob van Steenbeek 2 mergen tabaksland onder Emiclaar met schuur en kisten met het huisje daarinne zijnde de het voorschreven land genaamd de Hoogenkamp zoo als nu gesegt word achter het schijpersbos. 3 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT035a007          1751       16 Juli

Wouter Willemsen (?) en zijn huijsvrouw Maria Elderts dogter van Eldert Gosensen op Honthorst. Zij huren van Heere Jacob Hiacint Dierhout Heere van Ganswijck &&& het Erf en Goed genaamt Lau(w)renburg groot omtrent 34 danmaten zijnde drie breetens opgaande streckende van de Overseldertseweg tot aan de Nederseldertseweg toe daar een brug over de Wetering leijd, den huurders bekend reed bruikers. 6 jaren à ƒ 260 sjaars (uitgebreide bepalingen).

AT035a007          1751       30 Juli

Huurcontrakt tussen Geurtje Claasz weduwe van Cors Corsenz wonende in Hamersveld en Weledelgeb Heer Jordaan Gerard van Westrhenen Generaal Majoor van de Cavalerie ten dienste dezer landen en Jonkvr Maria van Westrhenen. Zij was reeds verscheijdene jaren huurder (resse) voor ƒ 350 met haar zoons Jacob en Theunis Coorzen regeling i.v.m. de pachtschuld groot ƒ 600 en een nieuw huurcontract van weer 6 jaren à ƒ 200 sjaars. (Dit betreft ’t Klooster?)

AT035a007          1751       1 Aug

Huurcontract van ’t Erf en Goed de Hoef onder Hoogland groot 52 mergen. Huurder Aart Tijmensen.

Verhuurder den Heer Jacob Hiacint van Dierhout van Ganswijck en Coelhorst. 6 jaren à ƒ 500 sjaars.

AT035a007          1751       20 Aug

Huurcontract van het Erf en Goed Sneul met de landerijen b.s. in den Hoogenengh 3 kampen onder den engh genaamd den Langenengh 10 morgen in ’t nieuwe land ’t Heetveld in de Duister en bij ’t huis gelegen op Hoogland. Huurders Peter Aartsen en Geertjen Jordens reeds huurders.

Verhuurder den Heer Jacob Hiacint van Dierhout van Ganswijck en Coelhorst.

6 jaren à 330 caroli guldens sjaars. 12 schepelen rog aan de predicant van Hoevelaken en 6 stuivers aan de Malen.

AT035a007          1751       20 Aug

Huurcontract van een zeker Erf en Goed gelegen onder Hoogland met de nabes landerijen (op div. plaatsen). Huurders Gijsbert Woutersen en Marritje Gossens echtl.

Verhuurder Heer Jacob Hiacint van Dierhout van Ganswijck en Coelhorst. 6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT035a007          1751       22 Aug

Huurcontr van de bouwerije op Coelhorst met weijland groot 30 mergen en de boerenwoning onder Hoogland, laatste 3 jaren gebruikt door den Generaal van Westrhenen.

Huurder *) Leonard de Heer en Petronella Roskam. *) 13 Okt Huw voorwaarden getrouwd.

Verhuurders Jacob Hiacint van Dierhout van Ganswijck en Coelhorst en zijn zusters Geertruijd Anna en Theodora. 6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT035a007          1751       29 Aug

Huurcontr van ’t Erfje genaamt ’t (S)Landhuijsje gelegen op Hoogland groot 3½ mergen.

Huurder Jacob van Zuijlen (zoon v.d. verhuurderesse).

Verhuurderesse Cornelia Hendriks laatst wed van Jan Hendrikz. 5 jaren                 à ƒ 30 sjaars.

AT035a007          1751       19 Nov

Huurcontr van ’t Erf de Laak gelegen in de Duijst met de landerijen genaamt de 18 danmaten.

Huurder Andries Gerritsen en Hermijntje Gijsberts reeds bruiker.

Verhuurder de Heer Jacob Hiacint van Dierhout v Ganswijck. 6 jaren à 150 sjaars.

AT035a007          1751       21 Nov

Verdeling en overname van 4 morgen land gelegen in Hooglanderveen met huisje berg en bakhuisje en op een heuveltje nog een huisje op erfpacht, daar ten oosten Bestevaarskamp, ten westen Hendrik Gerritsen van Inderen, ten zuijden den Vrouwe van Reijnenburg, noord de Armen de Poth ’t A’foort. Gezamenlijk bezeten door Willem Jansen Hoff wonende in Hoevelaken en Hendrik Gerritsen van Inderen gehuwd met Maria Alberts wonende in Hooglanderveen. Hierin genoemd het Kooijtje en Heuveltje.

AT035a007          1752       6 Jan

Gijsbert Hendriks en Anna Jans echtelieden wonende op ’t Erf Coelhorst onder gerechte Hoogland ook genaamt Den Burgh of Redûit.

Zij verklaren dat zij dit Erf en Goed van den Heer Jordaan Gerard van Westrhenen Generaal Majoor van de Cavalarie en Maria van Westrhenen verscheijdene jaren in huur hadden. Zij hadden diverse jaren pachtschuld deze werd nu kwijtgescholden door den Heer Jacob van Dierhout Heere van Ganswijck en Coelhorst enz enz enz als Erfgename van Haar Welgeb (Maria van Westrhenen –  naam niet vermeld). Het Erf en Goed kunnen zij ook weer opnieuw inhuuren waarvan in deze akt het contrakt. 6 jaren  à ƒ 250 sjaars.

AT035a007          1752       7 Jan

Huurcontrakt van de Hofstede Groot Emelaar. Huurder Harmen Hendriksen.

Verhuurder Corn. Pannekoek gemagtigde van de Heer Grave van Bentinck enz enz.

Uitgenomen het stukje bouwland door Claes Arinsen in erfpacht gebruikt. 1 jaar à ƒ 190.

AT035a007          1752       17 Mrt

Aaltje Evertse, meerderjarige dochter wonende op Cleijn Sandbrink. Zij verhuurt aan Wouter Hendrikz in Snorrenhoef ’t Hofsteedje huijzinge berg en schuurtje met een morgen land genaamd Cleijn Sandbrink gelegen in Snorrenhoef item nog twee morgen Land daarbij gelegen op conditiën en invoegen de verhuurder ene deselve van den Heer Willem Jacobs van Steenbergh tot A’foort in huure heeft. 4 jaren ’t Hofsteedje om ƒ 750 en de twee morgen land van den Heer Steenbergh om ƒ 20.

Voorts moet hij in de huijzinge een nieuwe deel laten leggen en de kelder waterdicht laten maken. Verder het gewone onderhoud.

AT035a007          1752       17 Mrt

Akte i.v.m. bevestiging van overlijden van Peter van den Bergh.

  1. door zijn wed en boedelhoudster Johanna Hattingh, zij hadden nog 5 mindjarige kinderen Gijsbert, Jan, Elisabeth, Agatha en Antonia. Zij gaat weder trouwen met Jan Evertsen. Allen wonende op gewoond op Hoogland Emiclaar.
  2. akte de boedelscheiding w.o. een Huis voor eenige jaren getimmert met 500 roeden land daarbij gewaardeerd op ƒ 800.
  3. akte Huurvoorwaarden.

AT035a007          1752       26 Mrt

Gerrit Evertse wonen op ’t Hoogje bij ’t dorstige Hert onder Hoogland huurt van den heer Hacfort 3 danmaten land in de Slaag.

AT035a007          1752       4 April

Gerrit Theunissen, wonende in Zevenhuijzen op ’t Erf van de Heer Cornelis Pannekoek.

Hij huurt van den Vrouwe Douariere Hacfort 6 + 5 danmaten land gelegen in de boven Duijst.

AT035a007          1752       21 April

Maatje Jans, wed van Teunis Daniëlsen wonend in Leusbroek huurt van Jonkheer Hiacint van Dierhout van Ganswijck en Coelhorst & & & 11 morgen bouw wijland plaggenveld gelegen in Leusbroek gebruikt geweest bij Claes Lambertz Lagerweij. 6 jaren à ƒ 46 sjaars.

AT035a007          1752       25 Juli

Hendrik Gerritsen van Inderen en Maria Alberts Cleijn echtelieden wonende in Hooglanderveen ger. Hoogland verkopen aan Gerardus van den Burgh en Gijsbertje Hendriks echtelieden meede in Hooglanderveen een half mergen land genaamt “De Kooij” gelegen in ’t Hooglanderveen naast ’t land genaamt ’t Heuveltje. Koopsom ƒ 60.

3 Nov wordt dit land weer door verkogt aan Jacob Aartsen om ƒ 60.

AT035a007          1752       11 Sept

Zij (Hendrik Gerritsen van Inderen en Maria Alberts Cleijn echtelieden wonende in Hooglanderveen ger Hoogland – zie boven) verkopen aan Ha(e)rmen Ha(e)rmse, meerdj jonkman wonende in Hooglanderveen een Huijzinge hof en hofsteedje met een morgen land en een morgen bos ½ morgen veen naast ‘t Clompemakers bos of Dirk van Cleef zijn goed gelegen ten zuijden de Erven van Clopje Coedijk met haar veen, west den Copers zelf, oost Hendrik Kolf, noord den vrouwe van Reijnenburg. Alles in Hooglanderveen. Dit voor ƒ 200 en 4 zilveren ducaten tot een Vereeringh(?) en 3000 harde veenze turf en vier jaren achter den anderen twee voer plaggen.

AT035a007          1752       27 Okt

Theunis Willemsen huurt van den Erfgenamen van Jufr. de Wed van den Heer Wijnand Pannekoek een seecker Erf en Goed huijs en Hofstede genaamd Kleijn Emelaar gelegen in Stoutenburg bij den huurder gebruikt  zijnde het gemelde Erf leend subjekt 6 jaren à 200 car guldens sjaars toepacht 2 schepel weijt. Verder uitgebreide condities. Huurder moet ook twee voer plaggen turf laten volgen aan Peter Willemz wonende op de keut of Kievitpoel. Het ooft voor ieder de helft.

AT035a007          1752       8 Dec

Grietje Boers wed van Theunis Hendrikz huurt van Vrouwe Cornelia Elisabeth van Schorel, wed wijlen Pieter Schadè een Erf en grond Huis berg en schuur meede ’t Erf Kortenoort en een stukje land genaamd Calveen en de verdere landerijen gelegen op Hoogland bij de Heijsteeg genaamt de Vathorst reeds bruikster. Dit weer voor 6 jaren à ƒ 140 sjaars.

AT035a007          1752       21 Dec

Verkoop door Jannetje van Ebbenhorst vaste goederen o.a. onder Leusbroek. Een huijzinge en Schuurbergje met 2½ morgen land bewoond en gebruikt door Martinus Martense van de Bergh (heeft nog 2 jaren huur daaraan) à ƒ 40 sjaars gelegen oostwaarts de Armen de Poth ’t A’foort, Westw de Armen Noodhulp, Zuidwaarts de Leusbroekseweg en Noordwaarts ’t Erf de Zuijdwind.

Opgehouden.

AT035a007          1753       9 Febr

Huw. Voorw. tussen Cornelis Hendrikz weduwnaar van Willemijntje Jacobs wonende tot Soest Bruidegom en Jannetje Gijsberts wed van Lam Gert Willemsen Schothorst wonende op Brevoort onder Hoogland Bruid.

Inbreng Bruidegom zijn inboedel huisraad inschulden contant penningen ter waarde van ƒ 200,-.

Inbreng Bruid een Hofstede berg schuur en 4 danmaten lands gelegen in Nederzeldert gebruik bij Peter Wulptersen voordien bij Gosen Lambertsen *).

Haar inboedel have en vee tezamen geschat op ƒ 2000.

AT035a007          1753       9 Febr

Boedelscheiding tussen Haar en haar kinderen *).

AT035a007          1753       30 Maart

Huurcontrakt van een morgen England gelegen op de Eng ‘t Oudegeijn (zie verkoop 19 Dec 1755). Huurder Cornelis Hendriksen gehuwd met Petertje Peters wed van Gerrit Gosense wonende in Zevenhuijzen ger Hoogland. Verhuurder den Heer Jacob Hiacint van Dierhout enz enz.

AT035a007          1753       6 April

Cornelis Willemsen. getrouwd met Dirkje Gosens. Willem Rutten getrouwd met Hendrikje Goosens deze comparanten voor 3/5 parten eijgenaars van de helfte van ’t Erf en Goed genaamd Daatselaar zij verhuren de 3/5 parte van de helfte dit Erf aan Peel Gosense.

AT035a007          1753       15 juni

Hendrikje Harmsen meerderjarig jonkman huurt van den Heer Cornelis Pannekoek schout van Stoutenburg als gemagtigde van de Heere Grave van Bentinck van Rhoon en Pendrecht enz enz volgens procuratie van 20 Juni 1729 de Hofstede Groot Emelaar met inbegrepen zeker stukje bouwland de Claes Arenz tegenwoordig in erfpacht heeft en voor desen onder denselven Hofstede in gebruik geworden. Alles gelegen onder Stoutenburg. 6 jaren à ƒ 190 sjaars.

AT035a007          1753       25 juni

Altje Jans, weduwe van Aart Rijkz, wonende in de Hoef op de plaats van Vrouwe van der Horst onder Hoogland te kennen gevende dat zij tevoren gewoond heeft op ’t Erf Calveen toebehorende aan de kinderen van Steven Corton, waar arrest op haar boedel was gelegd wegens pachtschuld en bij executie verkogt. Met haar zoon Arris Ariszen in huure had nu de plaats en Hofstede van de Vrouwe van der Horst gelegen in de Hoef.

Bij het aanvaarden van deze Hofstede was zij gans onmachtig deze te beslaan, maar met behulp van de spaarpenningen van haar zoon Aris Ariszen die hij met zijn dienen van goede luijden sedert den tijd van 27 jaren hadden bezuinigd een som van ƒ 800.

Maakt hierbij contrakt dat haar zoon bij overlijden van haar dat om disputen en onlusten te voorkomen moet eerst zijn ƒ 800 terugontvangen.

AT035a007          1753       17 Aug

Boedelverdeling op ’t Erf Vrijburg behorende aan de Heer Jan Carel Rijksen drossaart van Montfoort gelegen a. d. Heijligenbergerweg aan ’t eerste hek in de stadsvrijheid, gebruikt door de wed van Jacob Cornelissen met haar zoon.

AT035a007          1753       22 Sept

Willem Jacobsen wonende in Stoutenburg verhuurd aan Heijmen Hendrikz mede in St’burg woonachtig een huijsje op erfpacht staande aan de rijst oft Quade Gat met ’t hoekje hofs daar bijgelegen onder St’burg. Laatst bij Jacob Joosten gebruikt. 3 jaar à ƒ 30 sjaars.

AT035a007          1753       12 Okt

Huurcontrakt van de Hofstede Vrijburg.

Huurder Willem Jacobsen gehuwd met Gerritje Hannessen. Verhuurder de Heer Rijcksen drossaart van Montfoort De Hofstede gelegen onder den gerechte van Asschat (Heijligenberg) 6 jaren

AT035a007          1753       12 Okt

Huurcontrakt voor een stuk bouwland gelegen op Hoogland genaamt de Vagenkamp.

AT035a007          1753       30 Okt

Boedelscheiding i.v.m. overlijden van Aaltje Jans wed van Aart Rijksen overleden in den maand van augustus 1753 dezes jaars wonende op de plaats van den Vrouwe van de Horst gelegen in de Hoef onder Hoogland. Haar zoon Arris Arrissen neemt den inboedel over, zie verder contrakt 25 juni 1753.

AT035a007          1753       30 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede Oud Emelaar gelegen in Stoutenburg.

Huurder Hendrik Reijerse gehuwd met Mechteld Frederiks. Verhuurder de Heer Cornelis Pannekoek schout van St.burg als gemachtigde van de Heer Grave van Bentinck Heere van Rhoon en Pendregt.

6 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT035a007          1753       21 Dec

Huurcontrakt van ’t Erfje Boelenhoef gelegen aan de Heijsteeg onder Hoogland.

Huurder Jacob Huijgen. Verhuurder den Erfgenamen van Sr Steven Camp. 6 jaren à ƒ 100 sjaars.

AT035a008          1754       11 Jan

Gijsbert Wulphertse wonende kort bij den Ham gerechte Hoogland huurt weer in van vrouwe Cornelia van Schorel wed van de Heer Pieter Schade een seecker stuk land groot 4 morgen genaamd Catrijs gelegen op Hoogland. 6 jaren à ƒ 26 sjaars.

AT035a008          1754       16 Jan

Jannitje van Ebbenhorst meerderjarige dochter en borgerre van A’foort verkoopt aan Aris Hendrikz van Voskuijlen en Maria Aartz echtel, wonende in Leusbroek een seecker huizinge en schuur bergje en 2½ mergen land daarbij gelegen in Leusbroek bewoond en gebruijkt bij Martinus Martenzen van den Bergh oostw. Armen de Pot westw Armen Noodhulp zuijdw de Leusbroekerweg noordw ’t Erf de Zuijdwind met nog een eijken bos groot 1 danmaat gelegen in de staart van Leusbroek.

Koopsom ƒ 450.

AT035a008          1754       12 April

Cornelis Hendriksen wonende op Brevoort onder Hoogland verhuurt aan Peter Wulphertzen in Nederzeldert en Weijmtje Aarts echtel. een seecker Erf en Goed huis en hofsteden met 6 danmaten gelegen in Nederzeldert bij den huurder gebruikt en bewoond. 6 jaar à ƒ 64 sjaars.

AT035a008          1754       19 juli

Boedelscheiding tussen Annetje Jacobs, Wed van Anthony Machielsen wonende op Hagenouw gerecht Asschat en haar kinderen i.v.m. haar 2de huwelijk.

AT035a008          1754       26 juli

Huw. voorwaarden Arièn Gerritsen meerderjarig jongman wonende op Hagenouw ger Asschat en Annetje Jacobs wed Anthony Machielsen.

Inbreng bruidegom ƒ 100.

Bruid den inboedel have en vee als bij de boedelscheiding aanbedeelt den 19 juli 1754.

AT035a008          1754       1 Nov

Jan Jacobsen en Maria Tijssen wonende bij Bavoort op ’t Goed van den Erven van Helmigh Warneke gelegen onder Leusden. Zij huren van den Heer Lauwren Grothe den Hofstede genaamd Grootveld gelegen tot Leusden met getimmerte en landerijen nog gebruikt bij Jan Teunissen benevens 4 morgen in de Veltschooren en 4 morgen in ’t Veentje.

6 jaren à ƒ 90 sjaars boven ’t soo genaamde homde coorn.

AT035a008          1754       11 Nov

Thomas Tijssen en Lambertje Hendriks echteluijden wonende op de Oudenhoeff huren deze Hofstede met de landerijen gelegen onder Emmiclaar weer in van jufr. Francina van Borgerijen wed Daniël Sasse. 6 jaren à ƒ 300 en toepacht.

AT035a008          1755       4 Febr

Huw. Voorw. Isbrand Bastiaanse van de Heiden j. m. wonende in Zeldert geast. met zijn vader Bastiaan Stevensen van de Heijden en Maria Everts j. d. bijgestaan door haar ouders Evert Jansen en Gerbrecht Pelen (?) wonende op ’t Hogeland.

1755      26 Febr

Scheiding en toedeeling van een seecker Erfje genaamd ’t Oude Sandhuijsje met 3 morgen land en een morgen genaamt ’t Heuveltje in gemeen bezeten door Jacob Aarts van Zuijlen en Jan Stevensen gehuwd met Aaltje van Zuijlen en Jan Stevensen gehuwd met Aaltje van Zuijlen wonende en gelegen in ger Hoogland in ’t Hooglanderveen. Hun moeder Cornelia Hendriks laatst wed van Jan Hendriks was overleden –  volgt boedelscheiding.

AT035a008          1755       14 Maart

Testament Bastiaan Stevensen van der Heijden en Gijsbertje Gijsberts echtelieden op Hoogland

AT035a008          1755       25 Maart

Testament Coert Bron tabaksplanter en Marretje deBree wonende in A’foort.

AT035a008          1755       8 Aug

Gijsbert Breunisje en Maartje Frederikz echtel wonende op de Hofstede genaamd de Nieuwenhoven gelegen op Hoogland oft Emiclaar. Zij huren deze Hofstede weer in van vrouwe Geertruijd Cornelia Barthototti van den Heuvel tot Bucklingh vrouwe van Reijnenburg wed van de Heer Willem van Weede. Heer van Luttigue Weede Reijnenburg enz enz.  6 jaren à ƒ 300 sjaars.

AT035a008          1755       12 Aug

De heer Hendrik Camp borger alhier (A’foort) met zijn susters Elsabe, Hubertha en Maria Camps gehuwd aan Claas ter Horst. Zij verhuren aan Claas Barten van Ziel meerd. jonkman wonende in Hamersveld het Erf en Goed genaamd Wildenburg, gelegen onder den gerechte van Hamersveld.

6 jaren à ƒ 85 sjaars.

AT035a008          1755       3 Okt

Anthony Hendrikz en Jannetie Cornelis echtel wonende op ’t Hoogeland huren weer in  een seecker Erf en Goed Huis enz met landerijen van vrouwe Maria Conelia van de Borg, wed Hackfort gelegen onder Hoogland oft Emmiclaar. 6 jaar ƒ 260 sjaars.

AT035a008          1755       19 Dec

Verkoop van goederen van den Heer Jacob Hijacint van Dierhout Heer van Ganswijk en Coelhorst enkele huizen en gronden in Amersfoort. 1 morgen bouwland op den Eng achter Schoonoort genaamt ’t Oudegijn (?) (geschreven Oudeijgen)? gelegen naast ’t land van Aart Jansen van Roomen gebruikt bij Cornelis Hendriks. Koper Leendert de Heer om ƒ 490.

Item: 1 mergen bouwland genaamd ’t Sneulder Haartje a.d. Cruijsweg bij Sevenhuijzen – koper Gerrit Teunisz schuur voor ƒ 275 verder nog 2 danm land in de Bovenduijst.

AT035a008          1756       2 Febr

Mens Gosense wonende op de Wolfhaar onder ger Hoogland en zijn huijsvrouw Grietje Alberts.

Huren van vrouwe Maria Cornelia van de Borgh, douariere wijlen den Heer Olivier Hackfort enz.; een seecker Erf en goed huijs bergen schuuren en getimmerte met omtrent 30 mergen zw bouw als weijland daar bij behorende dat gelegen is op Calveen onder ger Hoogland en bij Reijer Aartz laatst gebruikt.

6 jaren eerste 2 jaren voor ƒ 230 en de volgende jaren voor ƒ 250, toepacht 4 paar jonge hoenders en twee schepelen weijt Amersfoortse maast.

AT035a008          1756       20 Febr

Steven Geurtsen en Geertje Corsen echtg wonende op Craechtwijk 2 huren van vrouwe Maria Cornelia van den Borgh, wed Hackforth 15 danm land in de slaag. 6 jaren à ƒ 60 sjaars.

AT035a008          1756       20 Febr

Huw voorwaarden tussen Arien Jansz meerdj jonkman wonende in Stoutenburg geassisteerd met zijn broeder Teunis Jansen en Maria Everts van de Cleijne Riet jonge dochter geassisteerd met haar ouders Evert Evertsen van de Cleijne Riet en Maria Teunis. Inbreng bruidegom ƒ 1000. Bruid ƒ 600.

AT035a008          1756       19 Maart

Aris Arissen wonende in de Hoef, huurt weer in van Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh (wed Hackfort) een seecker Erf en Goed met de landerijen gelegen in de Hoef onder ger. Hoogland zoo in dier voege als ’t selve bij hem en zijn moeder lange jaren gebruikt.

6 jaren à ƒ 210 sjaars en 1 schepel weijt en vier kleijntjes boter.

AT035a008          1756       7 April

Gijsbert Gerritsen en Jannetje Fransen echteluijden, wonende in Zevenhuijzen huren van vrouwe Maria Cornelia van den Borgh (wed Hackfort) een seecker Erf en Goed met 12 denmaten land gelegen in Zevenhuizen met nog 6 danm land in de Nederduijst 4 danm brede duijst met nog 4 danm daar ten zijnde aangelegen en 5½ danm aan de Tolboom te samen 31½ danm reeds bruikers.

4 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT035a008          1756       15 April

Huw voorwaarden Johannes Kaas wonende alhier (A’foort) en Evertje Jansz van Langevelt.

Inbreng brgom ƒ 200. Inbreng bruid de helft van 2 morgen tabaksland tussen de hoge en lage weg de helft van een huijzinge aan de Weversingel en inboedel en huisraad geschat op ƒ 60.

AT035a008          1756       30 April

Cornelis Hendrikz, wonende op Brevoort ger. Hoogland en zijn huijsvrouw Annetje Gijsbertz verhuren aan Isbrand Bastiaansen van de Heijen en Maria Everts echtl. een seecker Erf en Goed met 6 danm land gelegen in Nederzeldert gebruikt bij Peter Wulfertsen. 6 jaren à ƒ 75 sjaars.

AT035a008          1756       6 Aug

Theunus Evertz en Mechteld Hannesz echtelieden huren van de jufr de wed van de Heer Wijnand Pannekoek de Hofstede Kleijn Eemelaar onder ger Stoutenburg zijnde voorgaande bruiker Martinus Martense in de maand januari 1755 gebancgueroeteert.

6 jaren – 1ste 3 jaren voor ƒ 200 carg en de 3 laatste jaren voor ƒ 205.

AT035a008          1756       5 Nov

Peter Aartsen en Greetje Jordens, echtel wonende op Sneul huren van de Heer Jacob Hijacint van Dierhout heer van Ganswijk en Coelhorst enz enz het Erf en Goed, Sneul met de landerijen bestaande in de hoogen eng item 3 campen onder de eng genaamd de langen eng, 10 morgen in ’t nieuwe land mitsgaders ’t heetveld in de Duijster en ’t huijs gelegen tegenwoordig bij den huurders gebruikt.

6 jaren à ƒ 330 sjaars boven ’t personeele mergengeld dubbel huijsgeld ’t halve haardsteedegeld en verdere personeele ongelden en nog een halve vim rogh die de koster van Leusden jaarlijks trekt voor een uijtgang. Maar ’t schildgeld met ’t reële mergengeld enkeld huijsgeld en halve haardstedegeld alsmede de twaalf schepelen rogh die den Predicant van Hoevelaken jaarlijk uijt ’t voors Erff trekt en de ses stuijvers aan de Heeren van de Malen zullen door den Heer verhuurder worden voldaan en betaald. Zij huren tevens van den zelfde Heer verhuurder den Hoogenkamp groot omtrent 9 morgen gelegen aan de Bunschoterweg.

AT035a008          1756       11 Nov

Boedelscheiding. Cunera Jans wed en boedelhoudster van Simon Jansen wonende op ’t Erf de Pijpenkamp gelegen onder Stoutenburg ten eene en Jan Simonsen meerdj meede aldaar woonagtigh ten andere zijde i.v.m. haar hooge jaren doet zij den bouwerje en koehouderije over aan haar zoon 2de comp tevens aan 2de comp toegescheiden den helft van ’t bovenin Erfje daar de wederhelft toebehoord aan 1ste compr zuster Jannetje Jans wed Frans Barten Haan.

Den 2de compr moet tevens haar en haar onnesele zoon en broeder Tijmen Simonse levenslang ordentelijk moeten onderhouden en na haar dood een eerlijke begrafenis bezorgen.

Compareerden meede Gijsbert Jansen Suijdwijk gehuwd met Neeltje Simons wonende op Calveen op Hoogland. Metsgaders Jannetje Simons ongeh. dochter – zij gaan met den boedelscheiding accoord.

AT035a008          1756       12 Nov

Dirk Albertsen en Fijtje Alberse echtel. huren weer in van jufr Geertuijd van de Pegt wed en boedelhoudster van Iʳ Renger van Roomen ¾ parten en van Weijmpje Aresz van Roomen het resterende ¼ part van seecker Erf en Goed Huijs en Hofstede met de aan horigen landerijen gelegen in Hamersveld naast de Zuijdwind.

9 jaren ingaande Petu mei 1757 à ƒ 240 1 jaar ⅛ boter en de helft van de boomvruchten.

Scroll naar boven