Notaris Gerrit Vogelsang

AT048a029          1808       6 jan (folio 1)

Jan Jansen op Klein Calveen huurt malenland van de Heeren Thinsmeester van de Malen.

AT048a029          1808       22 jan (folio 5)

Overeenkomst van inwoning tussen Hermen Wouterse Keijser en zijn moeder Agniet Peters wed. van Wouter Keijser wonende op Hamersveld.

AT048a029          1808       22 jan (folio 6)

Huwelijkse voorwaarden Hermen Wouterse Keijser en Dirkje Dirksen op Hamersveld.

AT048a029          1808       29 jan (folio 8)

Albert Steenkamer woonende op Krachtwijk te Hoogland koopt het Coelhorsterbos met 1 morgen bouwland van Otto Scheltus en Geertrien van Coevorden.

AT048a028          1807       18 jan (folio 10)

Boedeltaxatie van Margaretha van Bemmel overleden 25 januari 1800 echtgen. van Lambertus Ten Brink waaronder een Boerenhofstede op Hoogland genaamd de Hoge Kamp.

AT048a028          1807       28 febr (folio 15)

Hendrik Jansen woonachtig op Grootveld huurt deze Hofstede weer in voor 6 jaren van de Heer Johan Grothe Canunnik van St. Marie te Utrecht benevens 4 morgen in de Veltschoren en Keijzerskamp groot 9 mergen aan de Karweg, pacht ƒ130 en gedeelte ongelden.

AT048a028          1807       13 maart (folio 20)

L.V. Cappele verkoopt de afbraak van de Kerk van de L.V. Capel, opbrengst ƒ1260.

AT048a028          1807       16 mei (folio 25)

Aanbesteden van de L.V. Cappele voor maken van de spits van de toren. Aanbesteed voor ƒ3154.

AT048a028          1807       25 mei (folio 28)

Heer Fr. Josephus van Lilaar verkoopt aan de Heer Ernst Louis van Hardenbroek 4 morgen weiland onder den ger. van Leusden bij Heiligenberg, ten zuiden de Grift, ten oosten de wederhelfte van de Weteringsmaath, ten noorden en westen de Heiligenbergerbeek. Leenroerig aan Lokhorst.

Koopsom ƒ3400. Zie ook koopbrief 13 december 1799 en de Schout van Leusden 14 februari 1804.

AT048a028          1807       12 juni (folio 32)

Testament en voogdijschap van Aart Jacobsen weduwnaar van Evertje Rutten wonende op Bantuin onder Asschat stelt tot voogden over zijn minderjarige kinderen Wouter Rutten wonende op ’t Erf Hoolhorst onder Stoutenburg en Toon Cornelisse wonende op ’t Erf Voskuijlen onder Woudenberg.

AT048a028          1807       17 juli (folio 36)

Gerritje Teijsse wed. van Cornelis Jansen van Voskuijl wonende op Groot Dashorst onder Woudenberg leent van de Heer Martinus van Leek ƒ1500.

Borgen Aart Keijser wonende aan de Eembrug en Jan Aalbertsen Voskuijl wonende in Hamersveld.

AT048a028          1807       17 juli (folio 37)

Dito. Gerritje Teijsse leent nog ƒ300 van Hendrikje Aalbertsen Voskuijl wed. van Jakobus Janse wonende onder Leusden.

Borgen Teunis Aalbertsen Voskuijlen wonende in Asschat en Jan Aalbertsen wonende in Hamersveld.

AT048a028          1807       26 aug (folio 39 – zie ook folio 48)

Verkoop landerijen van het goed Randijk bij Amersfoort. Hieronder 10 mergen land strekkende weerzijden van de Hamersveldseweg (waarschijnlijk ook de Zwarteweg) en van de Randebroekerweg en de Mossel.

AT048a028          1807       11 sept (folio 42 – zie ook folio 43)

Frans Ter Maaten verkoopt aan Mr. Willem Hendrik de Beaufort de Ganskuijl (bij de Treek) teven huurt hij Ooievaarshorst.

AT048a028          1807       27 nov (folio 53)

Rijck Heijmense woonende in Leusbroek huurt van Franciscus Josephus van Lilaar de Hofstede den Brink op Hamersveld, door Peter Jansen gebruikt geweest.

AT048a028          1807       27 nov (folio 54)

Boedelscheiding van Jacob van Asch, Hendrik van Asch, Grietje van Asch alle meerderjarig en ongehuwd.

AT048a027          1806       6 jan

Verkoop onroerende goederen van wijlen Benjamin Cohen op Vinkenhoef in Hamersveld een stuk land genaamd de 4 morgen  achter de Hofstede de Busert tot de Grift.

Ingezet door Hartog Abraham  voor ƒ3400. Verhoogd met ƒ200 door de heer Abraham Herschel, ten behoeve van zijn Heeren principaalen opgehouden.

AT048a027          1806       31 jan

Wouter Beijer huurt van Maurits Dreijer de Hofstede van ouds genaamd de Lindeboom staande en gelegen in het Nieuweland in de gerechte van ’t Hogeland en Zevenhuizen, pacht 6 jaar ƒ110.

AT048a027          1806       28 febr (folio 6)

Reijer Aartsen woonende op de (staan in de akte niet vermeld van de Hofstede de Oudenrijst) Oudenrijst onder Stoutenburg huurt van Franciscus Josephus van Lilaar 2 weijmaaten en 2½ morgen bouwland gelegen aan de Modderbeek in Stoutenburg, vorige huurder Klaas Gerritse.

AT048a027          1806       28 febr (folio 7)

Gerrit Hendriksen Kolder wonende in Asschat huurt van Franciscus Josephus van Lilaar het Erf en goed Steenbeek, was blijkbaar al huurder. Huurtijd 1 jaar.

AT048a027          1806       28 febr (folio 8)

Geurt Moire meerderjarige jongeman verklaard voor zijn moeder wed. Mevr. Mor Teijssen woonende op Vinkelaar in Callenbroek gehuurt te hebben van Franciscus Josephus van Lilaar 8 danmaten land in de Polder van Nederseldert.

AT048a027          1806       20 febr (folio 9)

Jan van Druiten huurt een hoekje land langs de Zwarteweg en nog een hoekje land tegenover het Houten Huisje in de vrijheid deser stad.

AT048a027          1806       7 maart (folio 15)

Arien Muijswinkel wonende binnen de stad verhuurd aan Peel Jacobsen onder Hoogland landerijen op ’t Erf Hateveen onder Hoogland.

AT048a027          1806       7 maart (folio 16)

Dito verhuur van Gijsbert Toonen wonende in het Veenhuisje onder Gelderland.

AT048a027          1806       7 maart (folio 18)

Dito gedeelte van ’t Huis aan Jan Dirksen.

1806      8 maart (folio 19)

Peter Jansen wonende op de Hofstede de Brink in Hamersveld huurt van Franciscus Josephus van Lilaar deze Hofstede weer voor 2 jaren.

AT048a027          1806       10 maart (folio 21)

Erven Benjamin Cohen en ook bij permissie billet van de Heer R.A. van Goudoever in dato den 6 januari 1806 aan mij notaris vertoond verkocht te hebben aan Willem Pothoven Reijerzoon 4 morgen land met ½ tabakschuur. Koopsom ƒ3800.

AT048a027          1806       15 april

Franciscus Josephus van Lilaar verhuurt aan Gerrit Jacobsen een hofstede groot 33 danmaten in Nederseldert te Hoogland, bij den huurder bewoond.

AT048a027          1806       1 mei

Groot Loevesijn behoort aan wijlen Isaak Scheltus Heere van Leusden, bruikster wed. Jan Jansen in Houten, had pachtschuld.

AT048a027          1806       16 mei

De Hofstede Groot Loevesijn word verhuurd aan Cornelis Blauwendraad.

AT048a027          1806       12 sept (folio 36)

Reijer Arrissen bouwboer op de Oldenrijst onder Stoutenburg pacht van Sibertus van Straalrond de koren thiend uit het Erf.

AT048a027          1806       24 okt (folio 45)

Franciscus Josephus van Lilaar verhuurt aan Teunis Jansen v.d. Heuvel wonende op Seldert op Hoogland de Hofstede Steenbeek (in Asschat), vorige huurder Gerrit Hendriksen Kolder, uitgezonderd Klein Steenbeek en het nieuwe Huisje.

AT048a027          1806       24 okt (folio 50)

Cornelis Jansen Ravesloot en Dirkje Gerritsen Keijnveld echtel. wonende op de Hofstede Vrijhoef in Leusden (Leusbroek) verkopen deze Hofstede aan Willem Bransen van Ginkel van de eene helft en de andere helft aan de voogden van de kinderen van Cornelis Sandersen (thiendvrij ?), ook 4 morgen genaamd de Plaskamp nog 4 morgen genaamd Blokvoort. Koopsom ƒ5500.

AT048a027          1806       14 nov (folio 52)

Jan Peters Smit wonende in Leusden Buurt Hamersveld leent van Juffrouw Johanna van Veersen ƒ2000.

AT048a027          1806       12 dec ( folio 55)

Gijsbert Willemse Schimmel wonende op de Hofstede Lockhorst in Leusden huurt deze hofstede weer van Gijsbert Carel Baron van Hardenbroek.

AT048a027          1806       12 dec (folio 60)

Johan Grothe verkoopt aan Wilhelmus Gealjelus van Klarenbeek woonende aan de Nieuweweg te Renswoude en de Heer Jan van Outerterp wonende te Schravenland te Naarden enz. enz. een stuk land genaamd het Veentje in Leusden c.s.

AT048a027          1806       — (folio 31)

Johan Grothe koopt van hierboven genoemde personen den Steenakker bij Hofstede Veltdorp onder Leusden.

AT048a026          1805       24 mei (folio 26)

Peter Geurtsen wonende op de Ruijff in Stoutenburg heeft 3 april wegens coop conditie voor Notaris Gerrit Vogelsang een huisje met kamer staande op Erfpacht grond van de helfte van 4 morgen meentland in Stoutenburg naast het Buijkhuisje. Huur erfpacht.

AT048a026          1805       27 sept (folio 40)

Cornelis de Wijs gemachtigd bij de gerechte dezer stad publiek te verkopen de goederen van zijn innocente zuster Cornelia de Wijs wed. van Nicolaas van Deuverden de helfte van de Hofstede het Hateveen, de andere helft is van Arien Muijswinkel bestaande uit een Boerewoning en landhuiskamer, tabaksschuur, enz. ligende dit goed op het Hogeland onder Emiklaar, ten noorden Reijer Jansen en het Erf de Locht, ten oosten het gemelde erf de Locht, ten zuiden… en het veen van Mevr. Hackfoort, ten westen de erven van de Heer de Wijs met het Erf Hogewel en Mejufr. Johanna van Veersen met haar Erf den Hoef. Hateveen in het geheel groot 26 morgen.

Ingezet door Jan Reijerse voor ƒ2175, verhoogd door Arien Muijswinkel met ƒ5, dus koper ƒ2180.

AT048a026          1805       11 okt (folio 44)

Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Jansen Tolboom weduwenaar van Weijmpje Jacobs Schoonderbeek wonende op Lourenburg op ’t Hogeland en Geertje Gerrits wed. van Wouter Derksen wonende op Rosendaal in Hamersveld.

Aanbreng bruidegom 8 danmaten laag land in Nederseldert en zijn have en vee, enz.

Aanbreng bruid de Hofstede Rosendaal in Hamersveld en 4 danmaten laag land in de Haar, bovendien haren inboedel, huisraad, have en vee, enz.

AT048a026          1805       20 dec (folio 62)

Willem Jansen wonende op ’t Erf Calveen onder Hoogland huurt dit Erf weer in voor 6 jaren van de L.V. Capel. Pacht ƒ180 boven eene stuiver van de gulden tot randsoen van het eerste jaar en de kosten dezer huur cedulle en schoorsteengeld moeten betalen.

AT048a026          1805       28 dec

Geschil tussen de Regenten van de L.V. Capel en Jufr. Maria Ockhuijsen over de grens scheiding van de twee Hofsteden Calveen (waarschijnlijk Groot en Klein).

AT048a025          1804       8 nov (folio 34)

Aart Thomasse Wantenaar en Willem Thomassen Wantenaar wonende in het Langehuis in de Birkt huren van Mr. Gerrit Pieter Methorst een stuk bouw en weiland gelegen in de Hoge Birkt.

AT048a025          1804       9 nov (folio 36)

Gerrit Jorense van Beek Dekker wonende in Stoutenburg huurt van Vrouwe Geertruide Beije wed. van wijlen Mr. Pieter Methorst 3 hoeken land gelegen op ’t Erf Hagenauwe in Asschat eene hoek langs de laan een dito daar aanvolgend een hoek eng land beplant met tabak (niet inbegrepen een hoekje grond liggende op het Dammaet (?) thans met eiken en berke hakhout bepoot), voorts het schuurhuisje met gedeelte van de schuur, huurtijd 6 jaar.

’t Land met kersmis 1804, huisje en schuur met primo mei 1805. Pacht ƒ240 per jaar.

AT048a025          1804       23 nov (folio 39)

Gerrit Saaren Ravensloot wonende in Leusbroek leent van Juffrouw Johanna van Veersen een som van ƒ1000.

AT048a025          1804       30 Nov (folio 45 –  zie ook folio 44 (de akte))

Testament Jan Gerritse v.d. Grift weduwenaar van Aaltje Evert wonende in Asschat.

Executeur van hun boedel Otto Scheltus en Jacob van Asch.

AT048a025          1804       27 dec (folio 48)

Verkoop Landgoed Nimmerdor groot ± 160 mergen. Boerenhofstede gebuikt bij Jan Brandsen; de andere Boerenhofstede gebuikt bij Hendrik Jansen.

Ingezet voor ƒ34000, niet verhoogd opgehouden door de Heer verkoper (Johan Grothe).

AT048a024          1803       3 sept

Verhuur van Klein Donkelaar onder Leusden, Aart Jacobsen van Ruitenbeek huurder, vorige huurder Evert Jansen.

AT048a024          1803       21 okt (folio 40)

Teunis Jansen Driest huurt van Maurits Dreijer een Boerenplaats genaamd de Heuvel gelegen op Zoestdijk.

AT048a024          1803       21 okt (folio 41)

Verhuur Vlooswijk. Hendrik Dirksen Kuris huurder, eigenaar Jan Gerrit Bentink, gelegen achter de Kerk met 40 morgen bouwland gelegen aan gene zijde van de Kerk of Appelweg met acht morgen aan de beek, 2 schaaphokken en opstal, enz., nog in huur bij Teunis Boekhorst.

Notaris Gerrit Vogelsang woonde in de Nieuwstraat, zie akte 23 inlage, 1 briefje verzonden met de Arnhemse postwagen 15 februari 1802.

AT048a023          1802       10 juli (folio 30)

Publieke verkoop Huis in de Krommestraat van Johanna Noorthof wed. van Jacobus Putman voor de eene helft en de kinderen Willem, Jan en Maria Putman, allen meerderjarig en Tomas en Jacobus Putman minderjarig voor de andere helft.

AT048a023          1802       15 nov (folio 42)

Evert Jacobsen huurt van Maurits Dreijer koopman tot Amsterdam 4½ morgen land genaamd de Luttikemaat gelegen bij Liendert op de Koop op Hoogland.

AT048a023          1802       21 dec (folio 48)

Reijer Aartsen wonende op de Hofstede de Oldenrijst te Stoutenburg huurt 9 danmaten laag land in de polder de Haar van Mr. Pieter Methorst als g.q. aan Jacobus Nicolaas Beerendonk med. Dokter te Amsterdam.

AT048a 022        1801       20 maart (folio 8)

Hendrikje Jansen Zuidwind vernietigt de akte van voogdijschap van den 1 december 1778 voor Notaris Simon van Wisselingh. Zij had tot voogden over haar minderjarige kinderen benoemt Hannes Teunisje wonende in Hamersveld en Thijs Jansen Vrijhoef mede onder Hamersveld en Jan Jansen Vrijhoef wonende in de Slaag in presentie van de getuigen Jan v.d. Hengel en Gerardus van Beek.

AT048a021          1800       25 mei (folio 9)

In deze huur akte wordt verhuurd omtrent 2 morgen bouwland genaamd de Hondsgaten gelegen bij de Tweede Steeg onder Amersfoort.

AT048a021          1800       2 juli (folio 10)

Testament van den Heer Isaak Scheltus Ottozoon Heere van Leusden wonende thans op Heiligenberg prelegateerd aan zijn zoon Otto Scheltus en dochter onder andere de Heerlijkheid Leusden c.s. gezamenlijk de inkomsten.

AT048a021          1800       5 dec (folio 28)

Wouter Beijer huurt de Hofstede de Lindboom gelegen in het Nieuwland onder Hoogland van Maurits Dreijer met eenig polderland alles al voor lange jaren gehuurd door zijn vader.

AT048a021          1800       23 dec (folio 31)

Testament van Vrouwe Sara Jacoba Becker wed. van wijlen Isaak Scheltus Ottozoon Heere van Leusden.

AT048a020          1799       12 febr (folio 4)

Boedelverkoop van wijlen Mr. Anthony van Goudoever waaronder een gedeelte van het Buitengoed Birkhoven in Soest.

Het bouwerf genaamd de Zwarte Goor onder Stoutenburg bij Vincelaar aan weerszijde van de Callenbroekerweg (?) groot omtrent 60 morgen, ten oosten de erven Groot en Klein Vincelaar, ten westen het erf Groot Stoutenburg, ten zuiden het erf de Korte Nijp en ten noorden het erf Groot Middelaar, in huure gebruikt bij Lammert Jacobsen om ƒ260 en 1/8 boter en 6 jonge hennen.

Ingezet door Dirk Huurdeman voor ƒ6200, verhoogd met ƒ1300 door Goosen Claasen Wijntjes dus koper voor ƒ7500.

Hij kocht het voor den Heer Petrus Leonard van Heijlman. Hij kocht nog 1½ mergen weijland gelegen naast de Zwarte Goor voor ƒ230.

Ook wordt nog in Stoutenburg verkocht een stuk weijland groot 4 morgen genaamd de Teunis Willemsenkamp, ten oosten de Conventen van Amersfoort, ten zuiden het Erf de Oldenrijst, ten westen en noorden het Erf de Horst, in huure gebruikt bij Lubbert Jansen. Koper Lubbert Jansen voor ƒ1510.

Perceel 8 – 5 morgen Bouw en Weijland met houtgewassen gelegen in Hamersveld strekkende voor van de weg tot aan de Asschaterbeek. Daar ten weerszijden Juffr. van Halteren en ten andere zijde ook de erven van de Heer Hooft van Huurdeman te Utrecht in huure gebruikt, het achterste gedeelte door Hendrik Dirksen voor ƒ14, het andere gedeelte tot de schouwsloot of Wetering door Jacobus van Asch voor ƒ36. Beide huur tot kersmis 1801.

Gekocht door Jacob van Asch voor ƒ945 voor Juffr. Geertruida Clara van Halteren.

Perceel 14 – 4 morgen Bouwland tegenover het Witte Bergje in Leusden uit de erven familie van Telligen.

AT048a020          1799       25 april (folio 17)

Zekere akte van Mejuffr. Maria Francisca Hooft van Huisduinen, Juffr. compantes vader wijlen Heer Justus Hooft van Huisduinen 11 maart 1792 te Antwerpen overleden, enz., enz.

AT048a020          1799       3 juni (folio 21)

Testament van Heer Libertus van Straalsond wonende in Amersfoort.

AT048a020          1799       4 juni (folio 22)

Testament van Mejuffrouw Geertruida Clara van Halteren zij legateerd verschillend sommen geld en sieraden.

AT048a019          1798       22 juni (folio 18)

Willem Peterse en Evertje Everts echtel. wonende op de Hofstede de Groote Riet Buurtschap Snorrenhoef ger. Leusden ten eenre en Hendrik Peterse en Annetje Arends echtel. wonende op de Groote Hoef onder Barneveld, zij hebben nog gezamelijk 6 danmaten polderland in de Duist van hun vader Peter Boer. Zij verdelen het, Willem Petersen ontvangt ƒ600 van Hendrik Petersen die dan het land krijgt. Zij verkopen het weer aan Jan Teunissen ook onder Barneveld ƒ600.

AT048a019          1798       21 sept (folio 26)

Verkoop Hofstede en buitengoed De Glindhorst aan de Postweg te Barneveld.

Koper Hendrik Druijff te Scherpenzeel voor ƒ3425.

Ook wordt verkocht het Boerenerf De Boom gront met wei en bouwland, heideveld en 20 morgen onder Barneveld buurtschap De Glind, oostwestzijde het Erf Burgstede, westwaarts het Erf Schaffelaar, noordwest het Erf Hardeveld, zuidwest het buitengoed De Glindhorst.

Uit de erven van wijlen Hermanus Kloek.

AT048a019          1798       11 okt

Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Jansen Kok minderjarige jonkman en Maria Steenbeek minderjarige dochter geassisteerd door zijn vader Jan Gerritse Kok en haar vader Teunis Steenbeek.

Bruidegom contante penningen ƒ2000.

Bruid capitale inboedel, have en vee wonende te Soest.

AT048a018          1797       10 maart (folio 8)

Huwelijkse voorwaarden tussen Thijmen Aartsen weduwenaar van Willempje Rijksen en Cornelia Willemse onder Asschat.

Zie ook akte folio 10 17 maart 1797 – In verband met zijn meerderjarige zoon Arien Tijmensen kind van zijn eerste vrouw (zie ook folio 11).

AT048a018          1797       25 maart (folio 13)

Akte van scheiding en verrekening van de erven kinderen van Jorden Gijsbertsen Hoolhorst.

AT048a018          1797       13 april (folio 18)

Akte van aanstelling gemachtigden om te compareren bij het huwelijk van Heijmen Mattelagen Werneke en Mej. Elisabeth de Vries. Geassisteerd door zijn vader Anthony Werneke en haar moeder Wilhelmina Nieuwenburg wed. de Vries.

AT048a018          1797       30 juni (folio 27)

Beatrijs Willems wed. van Cornelis van Asch wonende in Hamersveld huurt weer in zekere kamp bouw en weiland met een akkertje achter het huis gelegen alles in Hamersveld voor tijd van 6 jaren ƒ85 sjaars.

AT048a018          1797       5 juli (folio 28)

Testament van Mejuffr. Geertrui Clara van Halteren bemaakt ook gelden aan de R.K. Armen en Kerken.

AT048a018          1797       7 juli (folio 29)

Albert ten Bosch wonende in de Herberg de Mossel huurt en stuk land van Jacobus van Krimpen gelegen bij Randijk.

AT048a018          1797       17 aug (folio 32 –  zie ook folio 49 data 9 dec 1797)

Akte van insinuantie blijkt dat wonende is op Molestein ger. Hoogland Rogier Cornelus de Wijs gemachtigde van bij procuratie van 5 augustus 1797 van Mejuffr. Clementia Theresia de Wijs aldaar woonachtig als insinuant aan de persoon van Mejuffr. Clementia Cornelia v.d. Burgh wonende op Hogewel ger. Hoogland.

Cornelus Augustinus de Wijs de 16 maart 1797 op Hogewel overleden.

Hubertus de Wijs insunuants vader tussen hen gezamelijk boedel bezit.

AT048a018          1797       24 okt (folio 40)

Rhinard van Coevorden en Aleida Stemfort echtelieden machtigen hun schoonvader en vader Jan Stemfort om comparantes goederen te beheeren.

AT048a018          1797       28 okt (folio 43)

Testament van Albertus Oostrum en Hendrina van Eden echtel. wonende te Abcoude (14 april 1796 huwelijkse voorwaarden – folio 24).

AT048a018          1797       17 nov (folio 46)

Antje Janse Kok wed. van Reijer Gerritsen woonende op het Erf Krachtwijk huren van de Heer Jacobus van Chembroek (?) een huismanswoning en schuur in de Hoge Birkt naast de plaats Hofslot.

AT048a018          1797       1 dec (folio 47)

Peter Jansen wonende op de Brink onder Hamersveld huurt deze hofstede weer in voor 6 jaren van Franciscus Joseph van Lilaar, pacht ƒ140 sjaar en lasten, huisgeld, dijkgeld, enz.

AT048a018          1797       29 dec (folio54)

Hendrik Jordense wonende in de Kikvost te Hoevelaken huurder van een stuk land bij de Hogeweg voorbij de Tweede Steeg.

AT048a018          1797       30 dec (folio 55)

Testament Heijmen Mattelage Werneke en Elisabeth de Vries.

AT048a017          1796       22 jan (folio 7)

Anthoni Kreijkamp huurt van Maurits Dreijer de Luttikemaat op Liendert bij de Koop onder Hoogland, vorige huurder Bart Hoofd.

AT048a017          1796       6 febr (folio 9)

Boedelscheiding Grietje Rutten overleden in het laatst van 1795 weduwe en Boedelhoudster van Dirk van Zijl onder Stoutenburg.

AT048a017          1796       1 april (folio 22)

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Asch zoon van Abraham van Asch en Jannetje de With.

AT048a017          1796       22 april (folio 25)

Testament van Hermanus Kloek wonende op de Glindhorst.

AT048a017          1796       26 april (folio 28)

Akte van machtiging van Anna van Goudoever op haar broeder en zwager Ernestus van Goudoever voor haar aandeel in het Erf Middelhoef in de Neder Birkt.

AT048a017          1796       16 juli (folio 48)

Aalt Jacobsen en Maria Jans echtel. onder Stoutenburg op Honthorst preligateeren aan hun oudste zoon Jacob Aalten ƒ700 voor de zorgen van hun vee, bouwerij, enz.

AT048a017          1796       18 nov (folio 68)

Herwijn Strik wed. van Arien van Druten wonende in het Hoendernest Buurtschap Snorrenhoef onder Leusden verkoopt dit Huizinge, hof en hofstede aan Roelof Jansen (ook van ouds genaamd Kleijn Zandbrink) aan de een zijde Groot Zandbrink, andere zijde Groot Droffelaar.

AT048a016          1795       9 jan (folio 1)

Baron Coenraad Willem Sloet en Johannes Heuning echtel. wonende op Brinkhorst in Asschat vernietigen de Akte van executeursschap van 1 december 1790 voor Notaris G. G. Methorst eveneens het testament voor Notaris Simon van Wesseling 11 februari 1789, behalve de akte van executeursschap.

AT048a016          1795       19 april (folio 32)

Uit deze akte van borgstelling (?) blijkt dat de Heer Cornelis Augustinus de Wijs Luitenant en Mejuffr. Clementia van der Borgh meerderjarig en ongehuwd wonen op Hogewel ger. Hoogland.

AT048a016          1795       17 okt (folio 32)

Aalt Jacobsen wonende op ’t Erf Honthorst in Stoutenburg huurt dit Erf weer in van Juffrouw de weduwe Gijsbert Gerrit Methorst (Notaris) voor 6 jaren pacht sjaars ƒ260 en 1/8 boter, oud schildgeld, dijklasten, haardstedegeld en huisgeld.

AT048a016          1795       30 okt (folio 35)

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirksen de Goede en Grietje Toonen Voskuijlen dochter van Toon Hendrik Voskuijlen, plaats niet genoemd.

AT048a016          1795       4 dec (folio 45)

Gosen Klaasen Wijntjes en Aart Hubertse (Kooij) woonende op Klein Stoutenburg de welk verklaarde te samen solidum en ieder voor het geheel onder afstand van het benefiece de  Duobus vel pluribus correis simul Debendi. Dat is, dat twee of meer schuldenaren de schuld onder den andere zouden kunnen splitsen en verdeelen, maar daarvan afstand gedaan hebbende dat ieder voor het geheel verbonden blijft, voor haar haare huisvrouwen en erven van de Heer Franciscus Josephus van Lilaar gehuurd en in huure ontvangen te hebben zekere vier morgen lands zoo groot en klein, enz., gelegen aan de Hogeweg aan den hoek in de vrijheid dezer stad laats door Willem Scheerder gebruikt, huurders bekent, enz. huurtijd 2 jaar ƒ140 jaarlijks.

AT048a015          1794       10 jan 

Heer Coenraad Willem Baron Sloet wonende op Brinkhorst onder Aschat verhuurd aan Teijmen Aartsen tans wonende op het Hogeland en zekere Huizinge, hof en hofstede en landerijen, enz. (uitgezonderd de Heere Huizinge, schuur en stallinge, tuin en sterrenbosch) het maatje aan de wetering op speciale conditie, vorige huurder Peter Petersen.

Pachttijd 6 jaren beginnende 22 februari 1795, land pasen 1795.

Pacht ƒ155 en alle lasten en toepacht als 6 hoender (Brinkhorst).

AT048a015          1794       tussen januari en mei

Juffr. Alijda Anna Methorst ongehuwd dochter voor 3/4 part en Juffr. Anna van Goudoever wed. van Notaris Gijsbert Gerrit Methorst voor 1/4 part verhuren aan Willem Hendriksen Boon (of Bron) en boerenerf in Soest met nog 6 morgen genaamd ’t Hogje ’t Laagje deze gelegen achter de Heere huizinge van ’t Erf Birkhoven beginnend aan de tuin en slingerbos eindigen aan de dwarsdijk of visvijver ingaande 1 november 1794 tot 1 november 1800 voor ƒ200 jaars, enz.

AT048a015          1794       16 mei

Testament van de Heer Hermanus Kloek wonende op de Glindhorst.

AT048a015          1794       15 aug

Cornelia Jacobs wed. van Aart Cornelisse wonende op het Erf de Lindeboom onder den ger. van Hogeland en Zevenhuizen met nog eenig land huurt dit Erf weer van Maurits Dreijer.

AT048a015          1795       27 aug (folio 43 – zie ook folio 45)

Boedelscheiding akte van de Familie Methorst in verband met Dirk Methorst overleden 31 augustus 1780.

AT048a015          1794       12 sept

Huwelijkse voorwaarden van Teijmen Aartsen en Willempje Rijksen wonende op ’t Hogeland en Zevenhuizen.

AT048a014          1793       15 febr (folio 3)

Verkoop van onroerende goederen, enz. Eindelijk zullen Geertje Teunisen wed. van Peter Aertsen Kuijer wonende te Baarn Teunis Teunissen weduwenaar van Maria Schouten wonende in Hamersveld, Hannes Teunissen en Hendrikje Willems echtelieden woonachtig in Hamersveld, enz.

AT048a014          1793       21 juni (folio 11)

Heer Aart van Lutsenburgh schout van Scherpenzeel als gemachtigde rentmeester van de Heer Johan Sebastiaansen Naamen (?) Heer van Scherpenzeel verhuurt het Erf Breehoef aan Aaltje Teunissen van Donkelaar weduwe van Peter Cornelissen wonende op het verhuurde Erf onder de ger. van Leusden, pacht ƒ95 + alle lasten.

Folio 12 – Verhuurt ook Droffelaar aan Hendrik Stevensen gelegen in de Zevenhoeven onder Leusden.

AT048a014          1793       28 juni (folio 14)

Hendrikus Hooft van Huijsduijnen R.K. priester in Amersfoort machtigd de Heer Mr. Hendrik Gerrart Bos om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden zijn boedel te beheren.

AT048a014          1793       1 aug (folio 28)

Boedelverrekening in verband met overlijden van Wouter Peterse zoon van Peter Janse (Jacobsen) weduwenaar van Geertje Geerlofs wonende op de Hofstede Nimmerdor meerderjarige kinderen Jan, Peter, Hendrik Peterse en Wouter Peterse (zie 25 november 1790 – AT048a011 – folio 48).

AT048a014          1793       11 nov (folio 38)

Testament van Mejuffr. Hendrina van Dieden bejaard en ongehuwd woonende op het Buitengoed de Glindhorst.

Hermanus Kloek ook wonende op de Glindhorst op grond van zekere conventie tussen haar en haar zuster Cornelia van Dieden wed. van wijlen Heer Jacob Elias sal moeten stand houden.

Administrateur Heer Jan Kloek oud Borgemeester en raad van Monnikkendam.

AT048a014          1793       11 dec (folio 41)

Testament van Peter Jansen wed. van Geertje Geerlofs wonende op Nimmerdor.

AT048a013          1792       6 jan (folio 2)

Lammert Jacobbsen huurt het Erf en goed de Swarte Goor gelegen onder Stoutenburg weer opnieuw in van Mr. Erasmus Methorst en Notaris Gijsbert Gerrit Methorst voor 6 jaren.

Jaarlijks pacht ƒ250 1/8 boter + 6 hoenders.

AT048a013          1792       19 mei (folio 22)

In deze akte komen de volgende plaats naamen voor in verband met verkoop van vaste goederen: Beusighen, Soelmond, Asch, Tricht en Buur en Geldermalsen.

AT048a013          1792       24 aug (folio 35)

Mr. Teijsen wonende op Vinkelaar in Callenbroek huurt 8 danmaten polderland van Franciscus Josephus van Lilaar.

AT048a012          1791       1 febr (folio 3)

Sibertus van Straalrond verhuurt aan Jan Fransen en Huizinge, erf enz., genaamd de Stroopaff of Oud Stoutenburg in de vrijheid van de Stad Amersfoort.

AT048a012          1791       9 sept (folio 29)

Testament van Hermanus Kloek wonende op de Glindhorst. Moet na zijn overlijden begraven worden in zijn ouderlijke grafstede in de Grote Kerk te Alkmaar.

AT048a011          1791       15 jan (folio 6)

Testament Hermanus Kloek wonende op de Glindhorst.

AT048a011          1790       15 jan (folio 7)

Huwelijkse voorwaarden tussen Jakobus Jansen van Besseleneerde m. jongeman ouders overleden en Hendrikje Aalbertsen Voskuijl minderjarig ouders overleden geassisteerd door haar broeder Theunis Aalbertse Voskuijl.

AT048a011          1790       15 jan (folio 8)

Akte van overeenkomst omtrent levensonderhoud tussen Jakobus Jansen van Besseleeneerde en zijn aanstaande echtgenote en zijn oude broer Peter Jansen van Besseleeneerde oud 60 jaren wonende onder den ger. van Leusden Buurtschap Hamersveld.

AT048a011          1790       5 febr (folio 13)

Evert Cornelissen weduwenaar van Jannetje Jakobs woonende te Eemnes verkoopt aan Hendrik Peterse van Nimmerdor en Maria Jansen Tolboom echtelieden wonende onder Stoutenburg het Erf en goed Vincelaar groot 22 morgen gelegen onder Stoutenburg door de kopers gebruikt. Ten noorden de Zwarte Goor, ten oosten het Erf Groot Vincelaar, ten zuiden de Kopermolen (?), ten westen het Erf de Korteniep. Koopsom ƒ3000.

AT048a011          1790       5 maart

Abraham van Asch wonende in Hamersveld huurt van Notaris Gijsbert Gerrit Methorst het voorste gedeelte van een hoek bouwland genaamd de Akker gelegen in Hamersveld beginnende aan de weg tot aan de Wetering, laatst gebruikt geweest bij Eldert Wouterse van Lauwerenburg.

ƒ73 jaarlijk tot 1795.

AT048a011          1790       9 april (folio 25)

Wouter Aalbertsen en Ariaantje Jansen van Besseleeneerde echtelieden wonende onder Aschat verkopen polderland aan Melis Teijsen mede wonende in Aschat.

AT048a011          1790       17 dec (folio 50)

Verhuur ’t Erf Breehoef, Aart van Lutsenburg schout van Scherpenzeel als rentmeester van den Heer Bowh (?), Frederik Willem Baron van Westeholt verhuurt dit Erf aan Aaltje Teunissen van Donkelaar wed. van Peter Cornelissen wonende op ’t gehuurde Erf.

Folio 51 – Ook de verhuur van Droffelaar aan Hendrik Stevensen.

AT048a010          1789       30 jan (folio 10)

Jacob v.d. Wetering en Aartje Voskuijlen wonende te Woudenberg verkop aan Melis Thijssen een onlangs nieuw getimmerd huizinge cum annex liggende aan de westzijde van de Hamersveldseweg agter den Bogaard van Christina Hooft van Huisduinen, koopsom ƒ300.

Staande op erfpachtgrond, erfpachtbrief van data 19 september 1779 voor notaris Anthony Voskuijl.

AT048a010          1789       5 maart (folio 19)

Juffr. Anna van Goudoever gehuwd met Gijsbert Gerrit Methorst notaris in deze akte word gemachtigd Johannes Huigenholst om te compareeren voor de Heeren Stadhouder en Leenmannen van Baronnie van IJselstein ten behoeve van Juffr. Constrituante omtrent een zeker leen en een Huizinge, agterhuis, Bergen, Duifhuis en verdere opstal met 54 morgen land gelegen onder Stoutenburg genaamd Kleijn Hondhorst waarmede Mr. Anthony van Goudoever overleden 20 maart 1788 binnen Utrecht bij leenbrieven ven 5 maart 1778 is verleent geweest (juffr. comparants vader).

AT048a010          1789       12 mei (folio 41)

Peter Willem van Roomen wonende aan de Hooge Vuurse en Wouter Hendriksen van Butselaar wonende op de Melm onder Soest maken overeenkomst omtrent hun gezamelijke koop van het Erf en goed De Groote Melm gekocht 13 januari van de familie van Erkelens.

AT048a010          1789       30 aug (folio 50)

Verkoop Bouw erf in Soest op Hees groot 20 morgen. Koper Teunis Steenbeek van de familie Jan Jansen van Nieuwenhuizen en Cornelis Kippensluis wonende onder Soest.

AT048a010          1789       13 nov (folio 59)

Joh. Peter Henselaer en Geertrui Moel wonende in Amersfoort buiten de Kampoort in de Herberg de Stroopaf verkopen aan Sebastiaan van Straatrond een Huizinge, 2 stallen en schuur met de grond genaamd de Stroopaf of Oud Stoutenburg (zie folio 61 – huurcontract).

AT048a010          1789       20 nov (folio 62)

Aalt Jacobse en Maria Jans echtelieden wonende op ’t Erf Hondhorst huren dit erf Hondhorst weer in van Notaris Gerrit Gijsbert Methorst voor 6 jaren, waren al eenige jaren bruiker, is thiendvrij.

Pacht ƒ300 jaarlijks en toepacht.

AT048a010          1789       2 dec (folio 64)

Heer Geurt v.d. Bogaart Procureur van de Edel Achtbare Gerechten van Amersfoort gemachtigde van Mr. Evert Jan van Ommeren en zijn broer Jan Jacob van Ommeren wonende te Arnhem verhuurt het Erf Waterdaal, 12 morgen gelegen aan de Leusbroekerweg in de vrijheid van Amersfoort en nog 2 morgen weiland gelegen bij de Wijnberg aan den Heiligenbergerbeek aan Teunis Rennes woonende te Maarsbergen, laats gebruikt door Louwrens Wouters. Huurtijd 6 jaren, pacht sjaars ƒ145.

AT048a010          1789       11 dec (folio 68)

Cornelis Smit en Dirkje Jansen echtelieden wonende in Hamersveld, Geurt Peterse en Hendrikje Peterse Smit echtel. onder Hoogeland aan de Brand machtigen Josept Rijs om in hun naam te verschijnen voor de Hoofgerechten de Vreijheerlijkheid Boxmeer en aldaar aan Peter van Seeland op te dragen een huis en Hof en Land groot 104 roeden nevens het Erf van Jan van Oeffend aan de Steenstraat gelegen zijnde hofroerig, enz. aan het huis Geesteren.

Akte in presentie van Abraham van Asch en Jacob van Asch.

AT048a010          1789       24 dec (folio 74)

Boedelverdeeling, waarin deze familienamen in voorkomen Hendrik Evertsen en Aaltje Theunissen echtel. onder Barneveld, Gesen Klaasen Wijntjes en Willempje Rutten onder Stoutenburg, Aart Jakobse en Evertje Rutten wonende in Asschat. Te kennen gevend dat voor ruim 30 jaar is overleden Wouter Ariense.

Jaar 1788 (Archief AT048a009)

AT048a009          1788       30 jan (folio 10)

Testament Pastoor Josephus Galleani op Hamersveld legateert aan zijn nicht Juffr. Galotte Roegemond m.j. te ’s Gravenhage ƒ300.

AT048a009          Folio 27 – Pastoor Galliani machtigd Johannes Vermoolen med. Doctor en Jan van Rootselaar om in geval van ziekte of zwakheid comparant zaken te behartigen.

AT048a009          1788       21 nov (folio 37)

Cornelia Jacobs wed. van Aart Cornelisse wonende op de Hofstad De Lindeboom in ’t Nieuweland onder Hoogland zij huurt deze Hofstede weer in van G. G. Methorst in g.q. al gemachtigde van Maurits Dreijer gemelde goed lange jaren door huurderesse gebruikt.

Pacht jaarlijks ƒ275 toepacht 1 tonnetje of 1/16 boter, pachttijd 6 jaren.

AT048a009          1788       9 dec (folio 40)

Verkoop onroerende goederen door Nicolaas van Deuverden in qualiteit als executeur in de Boedel van wijle juffr. Geertrui van Vuurendaal wed. van Joan van Deuverden (naamen niet alle gefriseerd) ingevolge akte van 10 april 1772 voor Notaris Antoni Voskuil, waaronder de Hofstede het Hateveen met landhuiskamer, tabbakschuur, bergen, enz., goed tabbaks en bouwland, boomgaard, Hof, veen en heijland, opgaande boomen als florisante bossen en wallen met het Erf genaamd de Keut en daghuurderswoning, enz., gelegen op Hogeland onder gerechte Emiclaer, ten noorden Reijer Jansen en het Erf de Locht, ten oosten het gemelde Erf de Locht, ten zuiden Cornelis Cornelissen en het veen van Mevr. van Hackfort, ten westen de Heer de Wijs met het Erf Hoogewel en den Weledelgestrenge Heer Wilhelmus Gealterus van Veersen met deself Erf de Hoef naast gelegen zijn groot 26 morgen.

Er liggen eenige erfpachten op.

Kopers Arien Muijswinkel en Nicolaas van Deuverden mede erfgenaamen kopers voor ƒ5325.

Ook verkocht Kleijn Buitenveld gelegen in de Hoef onder Hoogland, koper Reijer van de Veen voor ƒ400.

AT048a008          1787       14 jan (folio 1)

Inventaris en Boedelcedulle en scheiding doen maken en instellen bij Peter Jansen weduwenaar van Geertje Geerlofs.

Testament gemaakt voor notaris G. G. Methorst 11 april 1766, blijkens testament van 11 april 1766 wonen zij op Hofstede Nimmerdor in Amersfoort.

Geertje Geerlofs gestorven in 1766 nalatende 4 kinderen: Geerlof, Jan, Hendrik en Wouter Peterse.

Geerlof gehuwd met Geurtje Everts uit dit huwelijk 4 kinderen.

Geerlof gestorven in 1783.

Peter Jansen heeft na het overlijden van zijn huisvrouw in 1773 van Hendrik Schimmel voor ƒ3999 de Hofstede Kleijn Calveen op ’t Hoogland gekocht, verhuurd aan zijn zoon Geerlof (nu overleden) en aan dezelf weduwe Geurtje Evertse verhuurd.

AT048a008          1787       22 mei (folio 12)

Ui deze akte blijkt dat voor eenige jaren is komen te overlijden onder de gerecht Hoogland op het Erf Bosserdijk Teuntje Teunissen.

Hierin ook gemeld de huwelijkse voorwaarden van 23 december 1749 voor Notaris Steven van Brinkesteijn.

Gehuwd met Willem Jacobse eerder met Willem Lammertse.

AT048a008          1787       11 dec (folio 17)

Testament Pastoor Josephus Galliani in Hamersveld.

Jaar 1786 (Archief AT048a007)

AT048a007          1786       10 jan (folio 1)

Testament van juffrouw Geertrui van Vuurendaal weduwe van Jan van Deuverden in verband met zie 9 december 1788

AT048a007          1786       24 maart (folio 15)

Teunis Hendriksen Kuijer wonende op Hoogland onder Seldert leent ƒ1500 van Evert Helmerden 3¼%.

AT048a007          1786       5 mei (folio 27 – zie 14 jan 1787)

Peter Jansen weduwnaar en Boedelhouder van Geertje Geerlofs ten eenre en Geurtje Evertse weduwe van Geerlof Petersen voor haar en mitsgaders Geerlof Peelen, Hennes Petersen en Wouter Evertsen als voogden van de minderjarige kinderen van Geurtje Evertse.

In deze akte een kwestie van huur betaling schikking om een procedure te voorkomen.

AT048a007          1786       15 mei (folio 29)

Testament van Peter Jansen woonende op Nimmerdor, getuigen Gijsbert van Asch, Wouter Jansen en Jacob van Asch.

AT048a006          1785       12 april (folio 6)

In 1781 is overleden in Hamersveld Hendrikje Willems echtgenote van Hendrik Reijerse nalatende 2 kinderen Jannetje Hendriksen en Reijer Hendriksen.

Voogden der kinderen ooms Hendrik Haan en Willem Hartman (Hendrik Haan bedankt hiervoor) in plaats Hendrik Jansen.

De Boedel geïnventariseerd door de buurmeesters van Hamersveld Cornelis van Asch en Peter Jansen. Tot de Bouwerij en koeijhouderij behoorden 7 koeien, 6 pinken, 2 kalveren, 2 paarden, enz., Koorn te velde en in de Berg, ploegen en eggen, enz.

AT048a006          1785       18 nov (folio 28 en folio 29)

Verhuur van Droffelaar aan Hendrik Stevensen.

Verhuur van Den Breehoef aan Aaltje Teunissen.

AT048a006          1785       5 dec (folio 30 – zie ook folio 35 16 dec 1785)

Peter Jansen wonende op Nimmerdor. Akte van voogdijschap over zijn minderjarige erfgenamen.

AT048a006          1784       5 febr (folio 2)

Verkoop Klein Schoonoord op Hoogland.

AT048a006          1784       28 maart (folio 6)

Willem Jansen Tolboom huurt polderland van Willem Jacobsen, Willem Jansen Tolboom wonende op Louwerenburg Hoogland.

AT048a006          1784       3 april (folio 8)

Overleden in maart 1784 in het munnikenhuisje in Hamersveld Elisabeth Berens echtgenote van Hendrik Smit.

AT048a005          1783       7 febr

Huwelijkse voorwaarden van Abraham van Asch weduwnaar van Teuntje Jansen en Geertje Jansen m.j. dochter geassisteerd met haar broeder Gerrit Jansen.

Inbreng bruidegom al zijn roerende goederen, inboedel, huisraad en vee en verders wat de bruidegom is toegescheiden en aanbedeeld bij akte van uitkoop de 15 januari 1783 tussen hem en zijn voorkinderen in presentie van Notaris Cornelis Luijck.

Inbreng bruid ƒ350 en volgens scheiding van 15 april 1768 voor Notaris Abraham van Bemmel de helft van 5 morgen bouwland met huisje daarop genaamd de Eshof, de helft van 4 morgen veen en heiveld gelegen in Hoevelaken.

Huisje en ½ morgen heijveld in erfpacht gebruikt bij Evert Wouterse, het bouwland in huure bij Dirk Hendriksen Huurdeman.

1/16 part in de boereplaats de Fliert gelegen in Barneveld gebruikt wordende bij Hendrik Theijssen  den bruid aanbestorven van haar moeder Geurtje Brans. Uit geleende gelden ƒ91, contante gelden ƒ100, een eike kast, 1 bed met 3 dekens, 2 kussen en hoofdpeluwen, 3 tinnen schotels en koperen ketel van ses emmeren, 22 bedelakens, 13 kussenslopen en 3 tafellakens alles getaxeerd op ƒ100, schulden ƒ400. Elkander toebedeeld eenen morgengaaf bij overlijden van een der partners van ƒ400.

AT048a005          1788       30 nov

Gijsbert Lubbertse van Willigenburg wonende op Coelhorst bij de Capel huurt in stuk land genaamd het Couwerkorsenskampje schuin tegenover de Capel.

AT048a005          1788       19 nov (folio 39)

Testament van Maria Hendrikse wed. van Jan Hannesse Kok woonende op Kalveen (erf niet vermeld).

AT048a004          1782       8 febr (folio 10)

Verrekening van Jacob Teunissen en Aaltje Teunissen meerderjarig en Lammertje Teunissen minderjarig. Voogden Arien Gerritse en Jacobus Jansen van Besseleneerde (benevens Cornelis Jansen van Besseleneerde die indispoost is) volgens scheidinge van 26 april 1779 voor Notaris Hendrik ter Horst, deze akte komt niet in het protocol van Notaris Hendrik ter Horst voor.

Elis Gerritse tweede vader weduwenaar van Trijntje Jansen met de kinderen een 7e part in het Erf ’t Taaijland. Lammertje heeft den 9 januari 1784 uit hand van Jacobes Jans van Besseleneerde haar erfdeel ontvangen was toen meerderjarig.

AT048a003          1781       22 jan (folio 2)

Boedelverdeeling uit de erven van eerst overleden Neeltje Teunissen en daarnaar Jacob Dirksen Boersen echtelieden woonende op ’t Vliet in Stoutenburg hadden testament gemaakt voor Schout en Schepenen van Stoutenburg. Erfgenamen zijn broeder Jan Boersen.

Kinderen van zijn overleden broeder Willem Boersen met name Hendrikje Boersen gehuwd met Hannes Teunisse, Geertje Boersen geh. met Melis Sprakelaar, Dirk Boersen meerderjarige jongeman, Weijmpje Boersen geh. met Wouter Jansen Keller.

De kinderen van zijn overleden zuster Geertje Boersen gehuwd met Hendrik Boersen met name Hendrik en Teunis meerderjarig, enz.

AT048a003          1781       17 sept (folio29)

Boedelverdeeling van de erven Hendrik Craanen en juffr. Hendrikje Breekers. Hendrik Craanen overleden 1778. Kinderen Jacob Craanen Schepen en Raad van Amersfoort, Petronella Ela Craanen overleden 1776 wed. van Jan ter Horst nalatende 3 kinderen namelijk Frans, Hendrik en Hendrikje gehuwd met Simon van Wisseling.

Aan Jacob Craanen aangedeelt goederen in Amersfoort en de helft in Groot en Klein Wildenburg met Potsland in Hamersveld. De andere helft aan Frans ter Horst en Simon Wisselingh  en juffr. Hendrikje ter Horst echtel.

Item aam Jacob Craanen en Frans ter horst de Herberg de Stroopaf buiten de Kamppoort met het land.

Item aan Hendrik ter Horst het huisje met land De Kikvorsch in Hamersveld.

Alles voor de prijs door hen opgehouden op de publieqen veiling onder Notaris Antoni Voskuijl (geen veiling data vermeld).

AT048a003          1781       9 nov (folio 35)

Verdeeling van onroerend goed tussen Cornelis Jansen van Besseleneerde, Dirk Jansen van Besseleneerde, Peter Jansen van Besseleneerde en Jacobus Jansen van Besseleneerde, alle gehuwd of meerderjarig. Wouter Aalbertsen gehuwd met Ariaantje Jansen van Besseleneerde mitsgaders tussen de kinderen van haare overleden zuster Trijntje Jansen van Besseleneerde met name Cornelia Cornelisse gehuwd met Hannes Dirkse, Jacob Teunissen en Aaltje Teunissen meerderjarig jonkman en jonge dochter en Lamertje Teunissen minderjarig jonge dochter zijnde te samen nog in leven zijnde eenige kinderen van Jan Rijkse van Besseleneerde en Cornelia Cornelisse echtel. te samen gemeen en onverdeeld bezeeten werden de Hofsteede met omtrent 16 morgen land genaamd Besseleneerde gelegen in het Aland op Hamersveld ger. Leusden. Leenroerig aan den Huize van Barronije van IJselstein.

Item nog en thiend gaande uit de voornoemde Hofstede en het Erfje de Beek daarnaast aangelegen leenroerig aan het Huis Scherpenzeel.

Nog 1½ danmaten land in de Hond in Soest of Hoogland aangekomen door erfenisse van hun vader en grootvader Jan Rijkse van Besseleneerde volgens inventaris van 26 augustus 1733 en scheijdinge den 4 september 1733 en scheijdinge den 4 september daaraan volgend voor Notaris Steven van Brinkensteijn. Was testament data 28 januari 1733 voor Notaris Steven van Brinkensteijn.

Aan Jacobus Jansen van Besseleneerde wordt de Hofstede en Besseleneerde toegescheiden.

AT048a003          1781       21 dec (folio 39)

Testament Wouter Aalbertsen van Brinkensteijn en Ariaantje Jansen van Besseleneerde wonende in Asschat.

AT048a002          1779       20 juni (folio 18)

Jan Hannesje Kok gehuwd met Maria Hendriksen wonende op Hoogland op Kalveen machtigd Adam Beijleveld om in mine en vriendschap of rechten ƒ1000 te krijgen van zijn schoonmoeder Metje Philipsen wed. van Hendrik Jansen welke hem beloofd was bij het huwelijkscontract van 12 februari 1773.

AT048a002          1779       9 juli (folio 22)

Reijer Barten huurt van juffr. Aleida de Bruijn wed. van Notaris Antoni van Veersen Huis en Hofstede staande en gelegen in den Hoef onder Emicklaar.

AT048a002          1779       8 okt (folio 23)

De Ger. Puijk verhuren een stuk land gelegen oostwaarts aan de Kokboersteeg in aan de Liendertseweg aan Cornelis Puijk (tabaksplanter, zie 23 februari 1777).

AT048a001          1778       12 jan

Testament Jannetje Fransen wed. van Aart Jansen van Roomen wonende op Hoogland op Calveen.

AT048a001          1778       13 aug (folio 12)

Testament Evert Reijersen en Gerritje Helmessen echtel. wonende in Stoutenburg.

AT048a001          1778       30 okt (folio 21)

Evert Wulfertsen wonende op ’t Erf Veltdorp huurt van den Heer Gualtherus van Veersen raad en oud schepen van Amersfoort 2 morgen bouwland genaamd het Verbrande Campje bij het Witte Bergje.

AT048a001          1777       26 febr

Juffr. Aleida de Bruijn wed. van Notaris Antoni van Veersen verhuurd aan Benjamin Cohen 2 Tabaksland genaamd de Luttigen Maat ger. Emicklaar.

AT048a001          1777       7 nov (folio 12)

Hannes Willemse Brom en Mechteld Frederiks echtel. hebben in huur aangenomen van Mr. Cornelis Pannekoek raad en oud schepen van Amersfoort als gemachtigde van de Hoogwelgeboren Heeren en Vrouwe executeurs van het testament van de Heere Willem Grave van Bentink enz. enz. volgens procuratie voor Notaris Adrianis van Wijck in Den Haag dato 11 januari 1775, het Erf en goed Oud Emelaar in Stoutenburg, huurder gebruikt en bekend, jaarlijks ƒ150.

Item nog 3 morgen genaamd den Boomgaard en de Slots of Bovencampe, gebruikt geweeest door Hendrik Aalten om ƒ60. Pachttijd 6 jaren.

1777      20 dec (folio 16

De meerderjarige kinderen van Adrianus Willem Schimmel en Jannetje Ariense van Vulpen in leven echtel. verdeelen de boedel bestaand uit Hof en Hofstede, Bergen en schuuren en schaaphokken staande bij de Kerk in Leusden door den overledene bewoond geweest met 10 mergen bouwland achter de kerk gelegen en 2 daghuurders woningen bescijde de kerk gelegen.

AT048a001          1776       13 maart (folio 7)

Juffr. Francijna van Borgereijen wed. van Mr. Gerrit Verschuur verhuurd het Erf en goed genaamd Liendert aan Peter Maasen ger. Emicklaar. Grootste gedeelte in gebruik geweest bij Lambert Pauwlissen.

AT048a001          1775       5 jan (folio 1)

Hendrik Reijersen weduwenaar van Evertje Jans (overleden) wonende op het Erf Groot Loevesijn in Leusden. Bij huwelijkse voorwaarden in 24 januari 1766 bij Notaris Abraham van Bemmel opgericht tot voogden over zijn 4 minderjarige kinderen Jakobje, Jan  – Reijer en Grietje Hendriksen bij deze aan te stellen zijn broeder Gosen Reijersen in Callenbroek ger. Voorthuizen oom Paternel en Cornelis Peterse Smit in huwelijk hebbende Dirkje Jans in Hamersveld als Oom Maternel.

AT048a001          1775       27 dec (folio 10)

Evert Wulfsen wonende op ’t Erf Velddorp heeft in huur aangenomen van den Heer Jacob Craanen raad en oud schepen van Amersfoort 2 morgen bouwland genaamd de Bree en 2 mergen bouwland genaamd het Verbrande Campje bij het Witte Bergje strekkende van de Leusderweg tot aan de Appelweg. 5 jaren pacht.

AT048a001          1775       28 dec

Den Heer Jacob Craan raad en oud schepen van Amersfoort cum suis verkoopt aan Wilhelmus Gualtherus van Veersen raad en oud schepen van Amersfoort het door Evert Wulfsen bovengenoemde gehuurde land.

Scroll naar boven