Notaris Gijsbert Gerrit Methorst

AT044a008          1792      28 december

Jan Tolboom huurt weer in t erf ‘t Klaverblad van de heer Jan Francois van Lilaar Heere van Stoutenburg idem 3 morgen land tussen t erf en de Grift nog een kamp op t einde van de allee behalve t hofje van dit land afgegraven welke den Heer verhuurder aan zich behoud. Eindelijk nog een en een half morgen bouwland gelegen naast het erf door Cornelis Jacobsen van Asch bewoond. ingelijks door den huurder gebruikt dus welbekend voor 6 jaren f 244 jaarlijks

AT044a008          1792      23 maart

Willempje Willemse weduwe van Aris Teunisse en hare oom Teunis Arisse wonende op de Hofstede Groot Landaas gr. Woudenberg. Huren deze weer in van Hr Willem Gerard Jozef van Baerle.

AT044a008          1792      10 februari

Beatris Willemse wed. van Cormelis van Asch wonende in Hamersveld huren weer in van Evert Stuivenberg en Hendrik Hoolhorst en kamp bouw en weiland met akkertje acher het huis gelgen in Hamersveld 6 jaren

AT044a008          1791      11 februari

Not Gerrit Vogelsang verhuurt aan Cornelis Theijsen de Hofstede, bouwmans woning , genaamd Prinsenhofstede gelegen ger. Asschat onder de huure niet inbegrepen de annex kamer 2 daghuurderswoningen op deze grond staande, de boomgaard, de kweekerij en het duifhuis. Uizinge thans gebruikt door Arie de Witt pachttijd 6 jaren a f 95 jaarlijks. Vermeld een vijversloot bij het hoekje waar het duifhuis op staat.

AT044a008          1791      9 februari

Aalbert ten Bosch gehuwd met Gerritje Helmisse wed van Evert Reyerse wonende in de Mossel. zij

huren van Jacob v Krimpen twee kampjes weiland en bouwland gelegen op Randyk bij de Mossel 6 jaren a f 95 sjaars.

AT044a008          1791      17 januari

Hendrik Teunisse wonende op Schothorst huurt een hoek bouwland op Schothorst

AT044a008          1790      10 december

Verhuur van t erf Middelhoef in de Nederbirkt. bruiker Willem Claasen. eigenaars Antony van Brinkensteijn en vrouwe Geertrui v Kooten wed van Ant. v Goudoever

AT044a008          1790      1 december

Testament Baron Coenraad Willem Sloet op Brinkhorst ger. Asschat

AT044a008          1790      7 mei

 Boedelscheiding; den erven Willempje Lammertse, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Willemse en kinderen. Willempje Lammertse overleden in 1783 op t erf en goed Weede ger. Hoogland. Een van de kinderen, Lammert Hendrikse wonende op Weede krijgt de boedel

AT044a008          1790      23 april

Verhuur van diversen kampenland van den heer Justus Hoofd van Huysduinen behorende tot het erf Weede.

AT044a008          1790      23 april

Jan Teunisse wonende op Weerhorst huurt van de heer Justus Hooft van Huisduinen 3 percelen bouwland genaamd het Huistuk de Hoogen kamp en de Hoogebre gelegen bij t erf Klein Wede ger. Hoogland in huure gebruikt bij Maria Jansen weduwe v Teunis Gerritsen pacht f 165 en 3 jonge hoenders.

AT044a008          1790      23 april

Aart Markussen huurt van dito heer J. H. v Huisduinen de Heul, de Vlasakker in de Kleine biezen maat alles behorende tot t erf Wede of de verbrande Hofstede

AT044a008          1790      23 april

Willem Willemse huurt van heer J. H. v Huisduinen de Grote biezenmaat behorende tot t erf Groot Wede ger. Hoogland

AT044a008          1790      30 april

Gijsbert Lubbertse van Willigenburg wonende op Ceulhorst huurt polderland in de Haag bij Huisdijk van Justus Hoofd van Huisduinen

AT044a008          1790      7 mei

In 1783 is op t erf en goed Wede ger. Hoogland overleden Willempje Lammertse, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Willemse nalatende 3 minderjarige kinderen. De inboedel have en vee wordt toegescheiden aan Lammert Hendrikse.

AT044a008          1790      1 december

Testament vd heer Coenraad Willem baron Sloet en zijn echtgenote wonende op Brinkhorst ger. Asschat.

AT044a008          1790      10 december

Willem Claasse wonende op de Hofstede Middelhoef gelegen in de Neder birkt huurt deze weer in van Anthonie v Brinkensteyn en vrouwe Geertrui van Kooten, weduwe Anthony v Goudoever 6 jaren pacht jaarlijks f 600

AT044a008          1789      13 januari

(verkoop Rosmolen in Hamersveld)

Verkoop van 22 percelen door de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van vrouwe A G H van der Merwede van Huylwijk in leven huisvrouw van de heer P. F. van Erkelens

De heer EJ Ammon als gemachtigde van de heer en mevr. P. F. Erkelens weduwnaar van vrouwe AGH van der Merwe v Muylwyk als vaderen voogd van zijn mind. j. dochter Henrica Johanna Geertruide, voorts van de heer en mevr FHAP van Erkelens en juffr Ida Wilhelmina v Erkelens. Ingevolge volmacht van 12 december 1788 voor de magistraat van Harderwijk gepasseerd alsmede gesubstitueerde gevolmagtigde van de heer JA Paque als vader en voogd van zijn vijf nog minderjarige kinderen bij wijle vrouwe HT v Erkelens in echte verwekt ingevolge volmagt van 13 december 1788 voor voorm magistraat gepasseert mitsgaders FCC van Oetinger en vrouwe Alijda Maria v Erkelens en de heer R.J.L. Bueckevoort als gemachtigde van deselfs huisvrouw Joh Geertruida Aloisa v Erkelens ingevolge volmacht van 9 januari 1789 voor de magistraat van Doesburg gepaseerd in nominus ommum volgens authorisatie der magistraat der stad Harderwijk in dato 1 sept 1788 dan op te veilen en verkopen zullen (22 percelen)

O.a. het erf de Rosmolen gelegen in Hamersveld groot ruim 30 morgen waarvan 22 belend aan de eene zijde heer Justus v Hooft van Huisduinen en aan de andere zijde den raadsheer Jan Both Hendriksen met Jan Staal zijn strekkende van de Grift tot over de linie. En de overige 8 morgen met een steeg op de weg uitkomende gelegen zijn tussen de landerijen van welgemelde raadsheer en die van de erven van Jan Aalbertse zijnde van het voormelde omtrent een danmaat in het erfpacht uitgedaan aan de heer Isaak Scheltus Otto zoon om f 13 sjaars en twee paar hoenders.

En tot petri en mey respect des sjaars 1790 verpacht het huis en Hofstede met een hoekje land over de weg aan Brand Elbertse om f 54 een streep land voor het huis aan de zelve om f 41 een tweede dito daarnaast aan Wouter Peterse om f 44 een derde dito aan Jorden Willemse om f 40 en een vierde aan Jan Gerritsen om f 38 jaarlijks.

Lastende in oudsgeld 22 st morgengeld tegen 8 morgen in enkel en dubbel huysgeld te samen met gadergeld 6-14-8 en haardstedegeld f 3 – 3 en slaperdijkgeld tegen 22 1/2 morgen. Trekgeld f 28

Ingezet door de heer Oetinger f 7000 niet verhoog dus opgehouden dan om aan denselven voorgemelde somme te worden toegescheiden en aanbedeeld soo als bij provisie geschied bij deezen.

Ook geveild het erf de Groote Melm ingezet door Peter Willemse v Roomen f 7100 en Wouter Hendrik Butselaar verhoogd door niemand koper genoemd WH Butselaar

AT044a008          1789      31 januari

Huizinge, erve en grond genaamd Walikenburg gelegen bij Eembrugge. Inventaris en boedel cedulle en huwelijkse voorwaarden.

AT044a008          1789      28 maart

Evert Geurtse Schimmel huurt weer in een hofstede met huis, berg, tabakschuur en landerijen groot 33 danmaten gelegen in Nederzeldert ger. Hoogland 6 jaren f 325 sjaars. Verhuurder de heer Franciscus Jozephus van Lilaar.

AT044a008          1789      3 oktober

Notaris Gerrit Vogelsang verhuurt aan Anthony v Daatselaar het erf en goed genaamd Broek, huis landerijen enz groot 35 morgen gelegen onder ger Woudenberg al lange jaren huurder 6 jaren f 193 sjaars en lasten

AT044a008          1789      10 december

Hendrik Hendriksen wonende op ‘t erf Grimmesteyn huurt dit erf van juffr. Maria Cornelia Sasse weduwe van Dirk Rijksens groot 60 ½ danmaten gelegen onder Eembrugge laats gebruikt geweest door Pieter Gerbranse van t Klooster. 6 jaren f 700 sjaars

AT044a008          1788      1 januari

den heer Cornelis de Wijs gepensioneerd luitenant wonende op Hoogenwel verhuurd tabaksland aan Jan Snapper

AT044a008          1788      12 januari

houtverkoping door juffrouw Clementia Cornelia Verburg meerdj. ongehuwd wonende op haar buitengoed Hoogenwel ger.Hoogland veiling ten huize van Jan Snapper hospes in sLand Welvaren

AT044a008          1788      19 januari

Publieke verkoop vd hofstede genaamd de arme Haar of in t Veld gelegen in de polder de Haar

AT044a008          1788      2 mei

Cornelis de Groot machtigd zijn broer Jacobus de Groot inzake een procedure van schifting en scheiding van zijn Moey Mechteld van Wregge? wed van Johannes Bakker in de jaar 1787 binnen Boksmeer overleden

AT044a008          1788      26 september

Justus Hoofd v Huisduinen verkoopt aan Teunis Woutersen wonende ger. Hoogland een huis en erfgoed groot 5 morgen genaamd Amerdijk gelegen aan de veenweg onder ger Hoogland of Emmiclaar koopsom f 2000 gebruik door Wouter Landerse.

AT044a007          1787      20 januari

Arnoldus de Witt en Jakobus Hoofd v Huisduyen, executeurs van den testamente van juffrouw Joanna Oudendoelen, veilen 21 percelen vastig goederen waaronder een boerenhofstede aan de Lodijk groot 28 danmaten. Ingezet bij Wulfert Hoefsloot op f 2900 verhoogd door Jan Willems 75 koper f 2975 Borgen Willem Jansen Tolboom en Wulfert Jansen.

AT044a007          1787      28 februari

Gerrit Jansen Voskuyl wonende op Vincelaar in Stoutenburg verkoopt publiek eenig have, vee, melk- en bouwgereedschap.

AT044a007          1786      10 februari

Beatrijs Willems, wed van Cornelis v Asch huurt weer in een kamp land gelegen in Hamersveld met het akkertje achter het huis lange jaren in gebruik. Verhuurder Evert Stuyvenberg en Hendrik v Hoolhorst 6 jaren f 68 sjaars

AT044a007          1786      3 april

Publieke verkoop van de goederen van wijlen Gijsbert van Raalt in leven schepen dezer stad, w.o. het erf en goed de Akker ook genaamd de Driftakker waarvan de wederhelft behoord aan oud burgemeester Anthony Methorst met steene boerenwoning en aparte landsheerkamer groot 16 morgen belend a.d. Modderbeek omtrent de erven t Scham en de Horst. In huure gebruikt bij Cornelis Gijbertsen tot corsmis 1786 Mei 1787 sjaars om f 175 en eenige lasten. Koper Anthony Methorst (oud burgemeester) voor f 1425.

AT044a007          1786      20 augustus

Jan Jacobsen wonende op dit weer aan hem verhuurde erf gelegen in de Neder birkt naast Middelhoef. Verhuurder jonkheer Wilh. Franc. vd Merwede v Muylwijk huurt ook nog een maath land genaamd de Leusdermaath groot 3 danmaat naast de Aldenhorstersteeg onder de nederbirkt.  

AT044a006          1785      22 februari

 Gijsbert Jansen van Hamersveld wonende op het erf Zwartuijne gelegen in overzeldert groot 27 danmaten en een stuk bouwland genaamd hollo gr. 3 morgen huurt dat erf weer in van jonkheer Wilh. Franc. vd Merwede van Muylwijk en van de heer Jan Matheus van Dashorst in qua. als executeurs van testament van Jan Dirkse Man 6 jaren f 260 sjaars

AT044a006          1785      27 mei

Peter Jansen wonende op het erf de Ruijgenduist gelegen onder Nijkerk huurt dit erf weer in van juffr Geertruid Maria van de Ruygenduist groot jarigen ongehuwde dochter wonende alhier (Amersfoort)

AT044a006          1785      27 mei

Testament van juffr G M vd Ruygenduist

AT044a006          1785      22 december

Akte van procuratie van Carel van Coeverden oud burgemeester der stad gehuwd met Anna Maria v Diepenheim omtrent hun zeer slecht oppassende minj. zoon Frans

AT044a006          1784      13 februari

Jan Gerritsen wonende op t erf de Grift onder ger. Leusden. Dit erf behorende aan Jan Staal en de andere helft aan burgm Anthony Methorst en juffr Christina v Deventer. Geeft te kennen dat hij een aanmerkelijke pachtsom nog schuldig is. Om dit te voldoen wil hij verkopen 8 kalfdragende koeien, 1 geuste vaars 3 kalveren 2 paarden 3 varkens 3 wagens een kar en wat verder tot de bouwerij behoord.

AT044a006          1784      5 maart

Hendrik Jansen wonende op de Kolkrijst huurt van de regenten vd Poth 11 danmaat polderland.

AT044a006          1784      9 april

Dito regenten (vd Poth) verhuren aan Jacob Jansen weder een erf en goed op Ekris daarvan 2 kampen apart leggende 6 jaren f 170 sjaars.

AT044a006          1784      6 juni

Willem Claasen wonende op t erf Middelhoef huurt dit erf weder in van Anthony v Brinkensteijn oud burgemeester en cameraar deze stad en Anthony v Goedoever, advocaat vd Hove van Utrecht.

AT044a006          1784      25 juli

Jacob Gijsbertse Schoonderbeek wonende op Waterdaal huurt een huisje en een kampje bouwland groot 200 r bouwland en 1 ½ morgen weiland genaamd de Keizerskamp

AT044a006          1783      10 januari

Houtverkoping door de heer Carel van Coeverden op Klein Hoolhorst, 27 beukenbomen, prijzen van 9 – 16 gulden.

AT044a006          1783      14 februari

Jan Gerritsen huurt weer in vd regenten van de Poth 6 morgen 195 r plaggeveld in Leusbroek hem huurder door lang gebruik wel bekend om op te leveren de helfte van t bouwland in welgemeste rogge en de wederhelft in boekweit stoppelen 6 jaren f 38 sjaars.

AT044a006          1783      7 april

Arien Gerritsen wonende op Groot Hagenouwen ger. Asschat verkoop have vee deelgereedschappen op de hofstede berustende (erfhuis) w.o. 6 koeien varierende kalfdragen f 41 – f 23 4 pinken varierende 5 – 10 gulden 1 merrie paard f 41.

AT044a006          1783      30 juni

Wouter Petersen v Ruytenbeek huurt weder in van Evert Stuivenberg en Hendrik v Hoolhorst een huis met hof staande en gelegen in Hamersveld voor 3 jaren 40 sjaars.

AT044a006          1783      4 juli

Willem Lammertse wonende in Zeldert leent f 500 van de heer Gijsbert van Raalt schepen en raad van Amersfoort.

AT044a006          1783      18 juli

Mees Gijsbertse Legermaath wonende in Leusbroek huurt van de regenten dePoth de verbrande hofstede anno 1673 t huis is verbrand 6 jaren f 100 sjaars en ongelden.

AT044a006          1783      8 december

Houtverkoping door Erasmus en Gijsbert Gerrit Methorst op t erf de Swartgoor in Stoutenburg 16 percelen eyken en essenkaphout op Honthorst door Anthony Goudoever 13 percelen kaphout Huurder vd Swartgoor Lammert Jacobsen Huurder v Honthorst Aalt Jacobse In Hamersveld naast de roomse kerk op het land in huure gebruikt bij Hendrik Jansen en Jacob v Asch 6 percelen Perceel no 6 over de linie tot de modderbeek. Totaalopbrengst f 570.

AT044a006          1783      19 december

Cornelis Hendriksen huurt weer in vd regenten van de Poth het erf en goed Kleyn Vastuyne ger. Woudenberg 6 jaren f 135 en 6 hoenders jaarlijks.

AT044a006          1783      29 december

Houtverkoping door Willem Methorst burgemeester der stad Amersfoort op Klein Hagenouw

I in het eikenbos bij de beekbrug.

II de beekwal met de walletjes langs de oude en nieuwe beek in het snoeisel

III dito

IV op het kampje besijden het huys langs de dijk

V op de Bonkwal in het swart langs Lapeers 

Vervolgen op Nieuwenhorst bij t Scham 2 percelen op den Driftakker 1 perceel

Op Groot Hagenauw van de heer Pieter Methorst 6 percelen allen tussen het tabaksland en het essenbos 9 essenbomen op Groot Hagenauw 29 essenboompjes liggen gehakt op de Brink 9 geroerde eiken aldaar.

Op den Oldenrijst onder Stoutenburg gebruikt door de wed Hessel Hendrikse

1 de eikenwal op het bergkampje

2 op de eng 3 dito 4 op de strijp

5 op het voorste en achterste Hoog

6 dito 7 een zware peppelenboom bracht op f 14 – 10

 Deze verkoping gehouden in de Swarte Steeg ger Leusden ter presentie van IJsbrand van Engelen en Arie Jansen   G.G. Methorst notaris

Volgens een inleggende afrekening van f 4 en 16 st voldaan door de hospes Maria Voskuijlen.

AT044a006          1783      30 december

Houtverkoping door Carel van Coeverden oud burgemeester der stad Amersfoort 19 percelen gelegen op de hofstede de Wolfhaar ger Hoogland totale opbrengst f 531.

AT044a005          1782      18 januari

Huurcedulle van Jan Teunisse wonende op Weerhorst van 31/2 morgen land bij de 3 sluizen ger Hoogland.

AT044a005          1782      1 februari

Huurcontract tbv Arien en Jan Theunissen wonende in Leusbroek van de reg vd Poth, 4 mergen land en plaggenveld in de staart van Leusbroek 6 jaren a f 22 sjaars.

AT044a005          1782      7 juni

Evert Geurtse Schimmel wonende in Hoogland huurt weder in, den hofstede gelegen in Nederzeldert groot 33 danm van de heer Frans Joseph v Lilaar was al lange jaren huurder 6 jaren a f 275 en lasten sjaars.

AT044a005          1782      25 augustus

Huurcontract van een kamer aan t Houten huisje in Stoutenburg tbv Willem Roelen van de wed Rijk Brom (of Blom)

AT044a005          1782      22 december

Houtverkoping door de heren Willem en Pieter Methorst op Groot en Klein Hagenouw. Opbrengst f 493

AT044a005          1781      6 januari

Houtverkoping door Anthonie Methorst en zijne zuster op t erf Engendaal in Soest totale opbrengst f 1158

AT044a005          1781      10 januari

Houtverkoping door Philip Jan v Baerle advocaat van de hove van Utrecht op zijn hofstede in de Lage Birkt ger. Isselt bewoond door Hendrik Gerritse 40 percelen opbrengst f 800 12 st en 8 pen.

AT044a005          1781      22 juni

Dirk Zaaren van de Wetering en Geertje Jansen van Leusden huren wederom in van de regenten van de Poth het erf en goed Klein Landaas onder ger. Woudenberg den huurders wel bekend also laatst door haar in huure gebruikt geweest 6 jaren a f 127 sjaars en toepacht.

AT044a005          1781      25 augustus

Arien Tyssen wonende onder Stoutenburg en Hendrikje Evers wonende onder Barneveld toekomende echtelieden zij huren van mejuffrouw Sophia van Brinkensteijn weduwe van notaris Jan Gijbert Methorst de hofstede Klein Wijnbergen ger Asschat thans gebruikt door Claas Gerritsen v Hoevelaak in de huur niet inbegrepen het kamertje boven de kelder. 6 jaren ingaan corsmis 1781 a f 180 sjaars en 2/3 van het slaperdijkgeld.

AT044a005          1781      22 december

Houtverkoping door de heer Carel v Coeverden op Klein Hoolhorst 1 percelen beukenbomen staande op de eng aan de laan van Klein Hoolhorst opbrengst f 222 – 11 st – 8 pen.

AT044a005          1780      24 maart

Aart Claase wonende op de eersten Koedijk genaamd Arragonshoef huurt dit erf met een viertel lands genaamt Hoogbrug weer in al jaren door hem gebruikt vd reg. Poth 6 jaren a f 390 sjaars

AT044a005          1780      31 maart

Gerrit Wulfsen Heerveld wonende op het erf de 2e Koedijk huurt dit erf weer in van de regenten van de Poth al reeds huurder 6 jaren a f 210 sjaars

AT044a005          1780      16 juni

Cornelis Gijsbertsen en Beatrys Rutten wonende op t erf de Driftakker huren dit erf weer in van de heeren Anthonie Methorst en Gijsbert van Raalt groot 16 morgen 6 jaren f 125 sjaars

AT044a005          1780      8 september

Cornelis Tyssen wonende in de Bovenbirkt huurt van Philip Jan van Baerle een erf en goed groot 18 morgen en een maat van 4 morgen gelegen in de lage birkt ger Isselt zijnde thiendvrij gebruikt wordende door Hendrik Gerritse 6 jaren f 325 sjaars

AT044a005          1780      3 november

Hendrik Woutersen v Lauwerenburg huurt van de heer burgemeester Anthonij Methorst juffr. Christina v Deventer voor de eene helft en Jan Staal voor de andere helft het erf Beekhoven gelegen in Hamersveld aan de Beek. Thans gebruikt door Geerlof Otten 6 ½ jaar ingaande 1 november 1780 f 60 sjaars

AT044a005          1780      8 december

Houtverkoping door de weduwe van de heer Reinier v Coeverden juffr Sophia Gabrij 25 percelen beuken en lindebomen staand op de laan van Klein Hoolhorst opbrengst f 490 en 10 st.

AT044a005          1780 15 december

Mejuffrouw Sophia van Brinkensteijn wed. van JG Methorst verhuurt aan Claas Gerrits van Hoevelaak en Neeltje Gerrits vd Wetering de hofstede Klein Wijnbergen ger Asschat door hen in huure al gebruikt huurtijd 1 jaar a f 175

AT044a004          1779      8 januari

Houtverkoping op Hondhorst onder Stoutenburg bedrag samen f 519

AT044a004          1779      30 mei

Willem Claase wonende op de hofstede Middelhoef huurt deze hofstede weer in van de heer Anth v Brinkensteyn en Anth v Goudoever gelegen in de nederbirkt en nog 7 ½ morgen aan de zwarte weg tot aan de Eem 6 jaren f 600

AT044a004          1779      2 juli

Verkoop van t erf Veltdorp door Anth Methorst en Jan Staal en Margaretha Busel aan Hannes, Albert en Antonia Schimmel allen ongehuwd aslmede de helft van de veldschoren de andere helft aan t erf de Bruinehaar. Onder de koop niet inbegrepen omtrent 6 morgen land gelegen aan het maansteegje en de Grift genaamd het oude land koopsom f 700

AT044a004          1779      30 juli

Verhuur van t erf en goed Brinkensteijn gelegen ger Asschat eigenaar Anth v Brinkensteijn aan Anthony Cornelissen al vele jaren huurder.  De verhuurder behoud het recht om alle jaren den huur te beeindigen 6 jaren f 150 sjaars

AT044a004          1779      13 augustus

Verhuur van t oude land aan Willem Hienekamp en Elbert Hendikse molenaar en bakker beiden wonende te Bavoord 12 jaren a f 75 sjaars

AT044a004          1778      14 januari

Houtverkoping op de Zwarte Goor in Stoutenburg opbrengst f 366

AT044a004          1778      20 maart

Hendrik Gerritse huurt van de heer Philip Jan van Baerle een hofstede in de lage birkt weer in groot 18 morgen en een maat van 4 morgen al lange jaren bruiker 3 jaren a f 325 sjaars

AT044a004          1778      18 december

Hendrik Toonen wonende op Couwenhove (Hoogland) en Peel Jansen wonende in Seldert huren van de superintendenten vd tertien van de vicarij te Amersfoort 18 danmaten vicarij land gelegen in een land genaamd Netelenburg 4 jaren a f 170 sjaars

AT044a004          1778      21 december

Geerlof Otten wonende op t erf Beekhoven in Hamersveld huurt dat erf weer in van burgem Ant Methorst en Jan Staal al reeds bruiker 6 jaren a f 60 sjaars

AT044a004          1777      10 januari

Cornelis Hendriksen huurt van de regenten Poth t erf Klein Vlastuin onder Woudenberg in dier voegen zoals het door zijn swager Hannes Jansen van Maanen gebruikt word 6 jaren a f 135 sjaars en 6 hoenders

AT044a004          1777      17 januari

Houtverkoping door juffr weduwe Reinier v Coeverden op t erf Rosenburg (Rosendaal) in Hamersveld 10 percelen t erf gebruikt door wed Peel Everts.

Houtverkoping op Groot Hagenouw 6 percelen, op t Vliet behorende aan de tertien de rvicarij 6 percelen opbrengst te samen f 703

En door Antonie v Goudoever 3 percelen elsenhout naast de kerk in Hamersveld opbrengst f 60 verkoop aan de zwarte steeg ten huure van de erven van Tijmen Arendse.

AT044a004          1777      21 maart

Everd Gerritse Schimmel huurt van de heer Frans Joseph v Lilaar de hofstede door hem al langer gebruikt weer in gelegen in Nederseldert 6 jaren a f 225 sjaars

AT044a004          1777      18 april

Gijsbert Jansen van Hamersveld wonende op t erf Zwarttuine in overseldert groot 27 danmaten 137 roeden met het bouwland genaamd Hollo en diverse stukken polderland 6 jaren a f 260 sjaars.

AT044a004          1777      11 september

Jannetje Toonen wed v Saar Dirksen vd Wetering huurt weder in de verbrande hofstede (huis afgebrand in 1673) gelegen in Leusbroek van de regenen vd Poth in Amersfoort 6 jaar a f 105 jaarlijks boven mergengeld en slaperdijksgelden en jaarlijks tins van 6 gulden

AT044a004          1777      12 september

Jacob Jansen wonende te Woudenberg huurt weder in van de regenten vd Poth in Amersfoort het erf en goed op Ekris daarvan 2 kampen apart liggen en nog 4 morgen gekomen van de Heer v Geerensteijn zijnde niet inbegrepen de 4 morgen op neder Ekris noch de twee morgen met hout beplant. Alles zoals den hurder reeds zelf bewoond en gebruikt 6 jaren f 170 jaarlijks en morgengeld en verdere ongelden.

AT044a004          1777      3 november

Rekening en bewijs van ontvangsten en uitgaven van de executeuren not Hendrik Methorst en Wilhelmus Scheerder casteleyn wonende in Amersfoort van de nalatenschap van Helmig E. Warnike Wilmszoon overleden alhier 27 april 1776

AT044a004          1777      31 november??

Maurits van Rossenberg inw dezer stad huurt weder in van de edelachtbare heeren burgemeesteren der stad het vicarije erf en goed genaamd het Vliet (plaats niet vermeld) zoals het reeds door hem wordt gebruikt voor 3 jaren a f 120 sjaars.

AT044a004          1777      28 december

Cornelis Gerritse wonende in Hamersveld huurt van Rijk Brom een woning of achterkamer van t Houten huisje en een hoekje bouwland tegen de Wetering aan de oostzijde van t voornoemde huisje gebruikt geweest bij Teunis Corsen 6 jaren a f 36 sjaars.

AT044a003          1774      9 januari

Carel v. Coeverden en Anna Maria van Diepenheim echtl. procuratie als erfgenamen van haar tante Magdalena Mievink overleden 21 december 1773 te Amsterdam

AT044a003          1774      4 februari

Verhuur van t erf Veltdorp aan Evert Wulfse vd Grift door Antony Methorst (schepen) voor ¼ part en juffr Christina v Deventer voor ¼ part en Jan Staal voor de andere helft. Het erf in huure gebruikt door de kinderen van Antonia Franken wed van Jan Branse v Ginkel medeverhuur van de halve verldschoor en de ses morgen aan het Maansteegje en de Grift genaamd het oude land 6 jaren a f 83 sjaars boven de ongelden.

AT044a003          1774      11 maart

Aart Claasen huurt weder in van de regenten vd Poth het erf de Eerste Koedijk genaamd Arragons Hof met een vier tel land genaamd Hoogbrug 6 jaren a f 375 sjaars en lasten.

AT044a003          1774      1 april

Boedelscheiding Aalt Jacobsen weduwnaar van Janneke Louwen en zijn kinderen. Huwelijkse voorwaarden Aalt Jacobsen weduwnaar van Janneke Louwen wonende op het beekhuisje onder Leusden en Maria Janse wed van Reyer Janse wonende op t erf Honthorst onder Stoutenburg.

Antony Cornelisse Block wonende in Asschat op t erf Brinkensteijn verhuurd aan Geerlof Otten wonende op den Heiligenberg het erfje met zijn landerijen genaamd t Beekhuisje gelegen in Hamersveld aan de beek bewoond geweest door Aalt Jacobsen. Competeerende Jan Staal en Anthony Methorst en zuster 5 jaren a f 60 sjaars.

AT044a003          1774      20 mei

Gerrit Cornelisse wonende op de Bieshaar ger. Hoogland huurt van Jacobus Hooft v Huisduinen (medicine Doctor) zeven danmaten polderland tussen de Lodijk en de haarse wetering.

AT044a003          1774      8 juli

Dirk Willemse huurt weder in van de heer Dirk Hendrik Methorst schepen dezer stad het boeren erf en goed met de landerijen gelegen in Leusbroek aan t tolhek en het land in Zuurbroek over de beek door hem al enige jaren gebruikt 6 jaren a f 165 sjaars uitgezondert slaperdijk en mergengeld huisgeld en schoorsteengeld conform de ordenantien en resolutie daarvan zijnde maar alle andere ongelden zullen door den huurder betaald worden de tins en hondekoorn en paardjesgeld.. De tol (blijkens in deze akte) van de heeren regenten van de LV Capelle te Amersfoort is den huurder bevrijd.

AT044a003          1774      14 juli

Cornelis Gijsbertsen en Beatrijs Rutten wonende op het erf den Driftakker huurt dit erf weder in van de heren Anthony Methorst en Gijsbert v Raalt schepen en raden dezer stad 6 jaren a f 165 sjaars en lasten.

AT044a003          1774      7 september

Aalt JAcobse en Maria Jans echt wonende op t erf Honthorst huren dit erf weer in van juffrouw Anna van Goudoever weduwe van de heer Gijsbert van Deventer door haar Maria Jans reeds bewoond 6 jaren a f 190 sjaars en 1/8 boter en 4 jonge hoenders en de helft van de lasten.

AT044a003          1774      16 december

Houtverkoping van t erf Honthorst en den Driftakker.

AT044a003          1775      27 januari

Gerrit Wulfsen van Meerveld wonende onder den ger van Woudenberg huurt van de regenten van de Poth te Amersfoort het erf genaamd den tweede Coedijk gelegen in Stoutenburg vorige huurder Hendrik Petersen 6 jaren a f 210 sjaars en 4 jonge hoenders als toepacht.

AT044a003          1775      29 januari

Mourits v Rossenberg inw van Amersfoort huurt weder in t erf t Vliet (ligging niet genoemd) vicarije goed reeds in huure door hem gebruikt 1 jaar a f 160.

AT044a003          1775      17 februari

Verhuur vd hofstede de North onder Woudenberg aan Gerrit Evertse Pothoven door den heer Anthony MEthorst.

AT044a003          1775      11 augustus

Dirk Zaaren vd Wetering en Geertje Jansen v Leusden echtl huren van de regenten van de Poth te Amersfoort het erf en goed Kleyn Landaas onder Woudenberg. Vorige huurder Jan Lammertse 6 jaren a f 180 sjaars en 6 hoenders en een ½ schepel boekweit.

AT044a003          1775      27 december

Houtverkoping door Anna v Goudoever op te erf Honthorst en de Zwarte Goor dit erf gebruikt door Lammert Jacobse. Ook nog houtverkoping op t erf Honthorst of de Kopermolen bewoond door Bart Hendrikse.

AT044a003          1775      31 december

Staat vd boedel vd nala v Willem Evertsen op gasthuis Daatselaar.

AT044a003          1776      5 januari

Hannes Jansen v Maanen wonende op Kleyn Vlastuyn huurt vd regenten vd Poth het erf en goed Vlastuynen weer in 1 jaar f 150 en ses hoenders.

AT044a003          1776       8 januari

Houtverkoping op het erf en goed den Oudenhove door de heer Doctor Mathias Sas c.s. schepenen en raad van Amersfoort bedrag f 673.

AT044a003          1776       25 januari          

Mourits v Rossenberg inw v Amersfoort huurt weder in voor 1 jaar in het vicarije erf en goed t Vliet a f 120 steeds in het contract opgenomen als regel (in cas van timmerage en repaartien of plantagien sal den huurder gehouden zijn de vragten van hout en steen en kalk tot syne kosten te doen) (niet vermeld of er een huis op staat).

AT044a003          1776       12 april

Hendrik Jansen wonende op de Kolkrijst huurt van de regenten de Poth 11 danmaten polderland in de Haagh vorige huurder Jacob Craanen 4 jaar a f 112 sjaars.

AT044a003          1776      26 april

Testament Helmigh E Warneke Wilmszoon (zoon van Willem Warneke en Johanna Everharda Brouwer, inventarisatie na zijn overlijden 27 april 1776) inw v Amersfoort. Hij bemaakt aan zijn meesterknecht Hendrik Willemse een som van f 500 en aan zijn dienstmeid Gerritje een som van f 100 in plaatse van een rouw (?) wat wordt hier mee bedoeld)

AT044a003          1776 23 juli

Aanneming en bestek van een pakhuis tot een muziekzaal in de muurhuizen op het Sluisje laagste inschrijver Antony van Siddre.

AT044a003          1776      20 september

Willempje Willemse wed van Aris Teunisse wonende op Groot Landaas ger Woudenberg huurt dit erf weer in van Filip Jan v Baerle wonende te Utrecht 6 jaren a f 275 caroli sjaars 6 jonge hoenders en twintig pond boter.

AT044a003          1776      29 september

Willem vd Mast wonende in Amersfoort huurt van de regenten de Poth een perceel land genaamd de Oude Hofstede op Weede.

AT044a003          1776      24 november

Lammert Jacobse wonende op de Zwarte Goor in ger Stoutenburg huurt dit erf weer opnieuw in van juffrouw Anna v Goudoever wed van Gijsbert van Deventer in leven schepen en raad dezer stad reeds door hem gebruikt 6 jaren a f 260 sjaars en 1/8 boter

AT044a003          1776      6 december

Jan Gerritse wonende in Leusbroek huurt weer opnieuw in de 6 morgen 195 roeden land met het plaggenveld vd Poth 6 jaren f 38 sjaars.

AT044a002          1772      24 januari

Jacob Jansen wonende te Woudenberg huurt weer opnieuw van de regenten de Poth in het erf en goed op Ekris en 2 kampen apart en nog 4 morgen gekomen van Geerensteijn niet onbegrepen de 10 m op neder Ekris en 2 morgen met hout beplant 6 jaren f 170 sjaars.   

AT044a002          1772      16 mei

Relaas akte betreffende een kamp land genaamd de vagenkamp bij t erf de Wetering ger Hoogland G A Schoock koper van dit land kwestie betreffende overweg.

AT044a002          1772      31 juli

Anthony Blok, junkman, wonende op de Ruitenbeek (?) huurt van Jan Staal voor de ene helft en Anthony Methorst en zijn zuster juffr Christina van Deventer voor de andere helft het erfje Beekhoven in Hamersveld aan de beek laatst gebruikt door Jan Reierse Pothoven 6 jaren f 60 sjaars.

AT044a002          1773 3 februari

Gerrit Teunisse wonende op t erf de Grift ger Leusden huurt dit erf weer opnieuw in van Jan Staal (Jacobs) koopman alhier voor de ene helft en Anthony Methorst en zijn zuster Christina v Deventer voor de andere helft al lange jaren door hem gebruikt 12 jaren a f 185 sjaars en alle ongelden inbegrepen het onderhoud van de brevoortse (bavoortse) en Ruitenbeeker brug.

AT044a002          1773      23 februari

Houtverkoping door Willem Methorst borgemeester der stad op de plaats genaamd den Oldenrijst in Stoutenburg gebruikt door Jacob Boersen.

AT044a002          1773      23 februari

Houtverkoping door de heer Hendrik v Goudoever schepen en raad der stad 1 perceel elsenhout staande op de stadskamp achter Nieuwenhorst.

AT044a002          1773      26 april

Verkoop van het Pannimohuis bij Coelhorst op t Hogeland door Peter Isaak en Mathias ter Schuur bruiker Hendrik Dirkse de Wit zie ook akte nr 23 (scheidingsakte).

AT044a002          1773      29 juli

Jan Willem Kok wonende op Engendaal akte van achterstallige pachtschuld.   

AT044a002          1773      12 november

Anthony van Brinkensteijn verhuurt aan Anthony Cornelisse blok, wonende in t Beekhuisje ger Leusden het erf en goed Brinkensteijn gelegen in den heerlijkheid Asschat voor 6 jaren a f 150 en eenige lasten oa outschilgeld vorige bruikers Gerrit Willemse van Altena en Willem Gerritsen van Altena.

AT044a002          1773      31 december

Jan Elbertsen huurt van de regenten van de Poth een erf en goed met met 15 ¾ danmaten en over seldert ger Hoogland voor 6 jaren a f 400 sjaars vorige huurder Hendrik Hendriksen

AT044a001          1768      4 april

Erfpachtbrief van juffr Anna van Goudoever wed van Gijbert van Deventer erfpacht aan Willem Jansen van een stuk meentland groot vijfvierendeels morgen gelegen in Stoutenburg achter de ruyversteeg.

AT044a001          1768      6 mei

Reyer Jansen huurt weer opnieuw in van juf Anna van Goudoever het erf en goed Honthorst in Stoutenburg 6 jaren a f 180 sjaars en 1/8 boter en 4 jonge kuikens tot toepacht boven het oudschildgeld.

AT044a001          1768      16 augustus

Hendrik Lamertsen Post huurt weer opnieuw in van juffr Anna van Goudoever het erf de Zwarte Goor ger Stoutenburg 3 jaren a f 260 sjaars en alle lasten oudschildgeld morgengeld bruikersgoutisatie lasten hele haardstedegeld enkel huisgeld en slappersdijkgeld.

AT044a001          1769      akte no 1 en 2

groot houtverkoping ten huize van Aalt Jacobse aan t Zwarte Bergje te Leusden

AT044a001          1769      17 maart akte nr 10

Maria Jansen weduwe van Teunis Geurtsen wonende op Weerhorst huurt weer opnieuw in van de regenten van het Burger Weeshuis 3 ½ morgen land bij de 3 sluizen ger Hoogland 6 jaren a f 42 boven en 20 pond boter

AT044a001          1769      8 december

houtverkoping op de Zwarte Goor en Hondhorst bedrag f 800 10 stuivers

AT044a001          1770      15 april

Willem van de Mast huurt weer in een perceel land genaamd den oude Hofstad op Weede.

AT044a001          1770      4 mei

Hendrik Peterse woonende op Schoonderbeek onder Gelderland huurt van de regenten van de Poth het erf den tweede Koedijk in Stoutenburg in dier voegen als het zelve gebruikt word door Goosen Reyersen 6 jaren a f 200 sjaars.

AT044a001          1770      29 juni

Hannes Jansen van Maanen huurt weer opnieuw in van de regenten van de Poth het erf en goed Vlastuynen ger Woudenberg 6 jaren a f 220 sjaars.

AT044a001          1770      20 augustus

Hendrik Lammertse Post wonende op de Swarte Goor ger Stoutenburg draagt wegens pachtschuld zijn goed have en vee over aan zijn landsvrouwe Anna van Goudoever.

AT044a001          1770      12 september

Publieke verkoop van de goederen op de Swarte Goor.

AT044a001          1770      14 september

Jan Gerritsen wonende in Leusbroek huurt weer in den 6 morgen 195 roeden van de regenten van de Poth 6 jaren a f 38 sjaars.

AT044a001          1770      2 november

Lammert Jacobse wonende in Hamersveld en Aaltje Wulfsen wonende in Nijkerk op Huystede aanstaande echtelieden huren van jufr Anna van Goudoever het erf de Zwarte Goor ger Stoutenburg laatst gebruikt door Hendrik Lammertse Post 6 jaren a f 250 sjaars en 1/16 boter en alle lasten (zie vorige huurder 16 augustus 1768).

AT044a001          1771

Erfpacht van jonkheer Wilhelmus Franc. van de Merwede van Muylwijk aan Breunes Willemse te Hoogland van een kamp land van t erf Schoonoort groot 4 morgen genaamd de lagesand kamp aan de Heisteeg aan de ene zijde de erfpacht landerije van Dirk Hendrikse en de Wolfshaar aan de andere zijde t land van de Bieshaar zoo terzijde als van achteren.

AT044a001          1771      9 mei

Testament van Jan Rutten wonende op het erf Birkhoven beschrijft zijn begravenis; moet begraven worden in Leusden; op de lijkwagen moeten zitten 4 vrouwen Marritje Claasen, Jannetje van Asch, Maria Haan en de boer van Middelhoef zijn dochter. Er mag geen maal gehouden worden alleen een ½ vat oud en een vierendeels vat bier.

AT044a001          1771      19 juli

Jannetje Tornen weduwe van Saar Dirksen van de Wetering wonende in Leusbroek huurt weer in de verbrande hofstede waarvan t huis is afgebrand in 1673 van de Poth 6 jaren a 104 sjaars boven personele morgengeld slaperdijk en jaarlijkse thins van f 6.

Scroll naar boven