Notaris Godert van Brinkensteijn

AT023a001          1694       3 Jan

Jelis Aertsen huurt van Thielman Beens (?) die gemachtigd was van de Raetsheer (?) van den Broeck en zeeckere hofstede met de landerijen gelegen in Leusden en dan nog 8 mergen weijland gelegen bij Ooijevaarshorst. 6 jaren begonnen 6 maart 169(1) à ƒ 125 sjaars.

AT023a001          1694       2 Maart

Gijsbertje Helmerts wed. van Gijsbert Thijssen w.o. Woudenbergh zijnde een dochter van Helmert Thijssen in zijn leven gewoont hebbende onder Woudenberg en verklarde de comparante in cragte deses te approberen de vercopeningen van de helfte van 2/5 parten van de andere helfte van seecker parceel land genaamt Vagenkamp gelegen op Hoogland (daar de resterende 3/5 parten en de helfte Jacob Jans (?) cum suis toecomt). Bij Jan Willems Druijff hare neve als lasthebber van haer comparante hebbende (aen) de Gerardus Sterkenburgt bedienaar des Goddelijken Woords alhier bij openbare opveilinge den 12 jan. 1694 (ver)coft breeder volgens de coopconditiën.

Zij machtigd Jan Willem Druijff om uit haar naam te compareeren voor de schout van ’t Hoogeland (Blotenburgh ?) i.v.m. de last van ƒ 500 als ten behoeve van de erfg. van Steven Versteegh in haar compr. voors helfte is gevestigd.

AT023a001          1694       21 Maart

Compr. Geritgen Philips weduwe en boedelharster van Gijsbert Hendriks in dese geass. met Thijmen Gijsberts haar behoud soon wonende op Hamersvelt. Comparante bekend schuldig te wesen aan de erfgenamen van Jof. Johanna van Blanckendael lest wed. van Hr. Pieter Luts zaliger haere landheer ter sake van gebruijken van seeckere Erf en Goet met de Bogaert gelegen op Hamersvelt voornoemt en 8 danm. lands in de Polre de Haer. De somme van ƒ 1234 – 7 st. en de dat sij op heden was geaccordeert dat in voldoeninge van de voorn somme soude in 3 termijnen betalen de somme van 700 car. gld. tot 20 stuks, als voor uijtgaende maij deses jaars 1694 ƒ 200, Carsmisse daeraen volgende gelijcke ƒ 200 en de laatste ƒ 300 Petri ad Cathedram des aanstaende jaars 1695 sonder langer vertreck gelijcke Ir. Tobias Raillard voor sijn selven en als gemagtigde van Jofr. Margaretha van Eede mitsgaders de Hr. Johan van Bemmel schepen deser stad als voogd van Jofr. Margaretha van Eede te samen erfgenamen van Jof. Johanna van Blanckendaal alhier mede compareerende verclaerden haer met de voors somme van ƒ 700 indien die op termijnen voors wordt betaalt haer te sullen houden voor gecontenteert en dat de verschene en onbetaelde pacht daermede als dan sullen sijn voldaen en betaelt.

Mitsgaders de voors Geritje Philips met de kinderen van de voors Gijsbert Hendriks ’t gene sij meer der als de gemelde somme van ƒ 700 schuldigh sijn haer nu voor als dan in cas voors . . . . (?) en qwijtte schelden.

Als borgen compareerden Hendrik Janse wonende op der  Isselt, Gerrit Hendrikse Haen wonende  in de Nederbirkt en Hendrik Philipse wonende tot Soest.

AT023a001          1694       27 April

Testament Claes Philipsen en Jannetje Wulpherts wonende op Seldert geregte Hoogland.

AT023a001          1694       7 Nov

Testament Anthony Barend Matlagen.

AT023a001          1694       16 Nov

Compareerden Lodewijck Doogen bedienaar des Goddelijke woord in de gemeente van Augchburgse Confessie tot Woerden voor zich zelf en voor zijn broeder Mathias Doogen en suster Anna Doogen verclaarde bij desen te cederen en over te geven aen en ten behoeve van vrouwe Geertruijd van Alterden douariere van den Vrouwe van Waerden saliger of te aen . . . Johan Breijer deszelfs specialle gemagtigde alle soodanige landpachten als Hendrikje Aerts weduwe van Wouter Jacobs en Hendrikje Jans wed. van Gosen Heijmans tot dato deses  aen hem en sijn voorn broeder en suster noch schuldig zijn tersake van ’t gebruijck van haer Hofsteden respectives met de keuter daaraan behorende genaemt Hoolhorst gelegen in Stoutenburgh daerop geen de minste actie meer reserverende maer de selve geheel en al aangevende aen de de gemelde vrouwe van Waerden of deselfs voorn gemagtigde compr. voorts de voorn Hendrikje Aerts wed. Wouter Jacobs ende beloofde hare pachtpenningen die zij comprnt. aen de voorn Hr. Lodewijk Doogen met sijn suster en broeder tot dato deses verschuldigd is aen de gemelde vrouwe van Waerden of deselfs gemagtigde en aen niemand anders te voldoen. Bekennende bij . . . . en liquidatie met de voorn Johan Breijer op huijden dato desen gehouden noch tot ultima (augusti ?) deses jaars 1694 schuldig te blijven de somme van ƒ 242 – 10 st. ter sacke van ’t gebruik van haere Hofsteden met het land daaraen behorende

(dit doorgehaald) boven het geen de comparante noch schuldig blijft aen de hr. Willem Helraet op de 12 sept 1693 coper geworden sijnde van 1/3 portie in de voors twee Hofsteden en de keuter daeraen behorende

belovende de voorn somme van ƒ 242 – 10 st. tot vermaninge te sullen voldoen.

Compareerder insgelijks Hendrikje Jans wed. Gesen Heijmans en de beloofde insgelijks haere verschuldigde pachtpenningen te voldoen aen handen als voren bekennende mede in dier voegen bij  . . . liquidatie en afreecke op dato deses gehouden tot den lesten (augustus ?) 1694 voorleden schuldig te blijven de somme van ƒ 170 ter sacke van ’t gebruijk van haere Hofstede met landerijen boven ’t geene de voorn wed. noch schuldig blijft aen de Hr. Willem Helsaet de somme van ƒ 134 die op den 12 . . . 1693 coper en . . .  belovende de selve somme mede tot vermaninge te sullen voldoen blijvende in sijn kragt en viqeuw (?) niet te min het arrest met de uijt (?) dictie van de Hove van Utrecht deses jaar 1694 raekende de paarden en beesten, koorn in de bergen en de verdere inboedel van bijde de voorn weduwen verleent tot de voorn somme respectievelijk sullen wesen voldaen.

AT023a001          1694       16 Nov

Compareerden etc Mr. Johan Breijer advocaat  bij het Hooft van Utrecht als gemagtigde van vrouwe Geertruijd van Alterden douariere van Vrouwe van Waerden etc volgens procuratie voor de schout en burgemeesteren en schepen der stede Vlaerdinge op de 8 . . . 1694 gepasseert als notaris en get. geblecken en verklarende in dier qualiteit ten vollen vergenoegt en voltaen te sijn van soodanige resterende en obligatie van ƒ 5750 met de interesse daerop tot dato deses verschenen als gemelde Vrouwe van Waerden etc spreeckende hadde ten laste van de Hr. Mathias Doogen of te deselfs kinderen en erfgenamen van dato 8 maij 1668 en speciaal gevestigd op deselves twee Hofsteden en omtrent 50 mergen lands genaemt Hoolhorst gelegen in de geregte van Stoutenburg houdende bij desen de voorn obligatie met de opgevolgde plegte voor gecasseerd en geannuleerd versoekende hier van acte enz.

Aantekening van de notaris: Den 25 januarij 1695 bij Aert Ellerts op Emelaar gepasseert een notariële huurcedulle van ’t Erf Oud Emelaar competeerende de Hr. Grave van Portland enz.

AT023a001          1695       14 Febr

Compareerden Elis Aorts wonende te Leusden verclaert overgedaan te hebben aen Reijer Aelten mede wonende aldaer twee jaren huer als hij comprn. is hebbende aen secker Erf en Goed, huis, enz. met de landerijen gelegen onder Leusden. Mitsg. 8 mergen bij Ooievaarshorst en nog 6 mergen lands gelegen bij ’t Erf Loefs (?) alle competeerende den Raadheer Willem van de Broeck heer van Vrijhoeven (?).

Verders de huur nu ƒ 145 sjaars ingaende het eerste jaer Petri ad Cathedram deser jaar 1695, welke Reijer Axitsen (?)  verclaarde de 2 jaren huur te hebben overgenomen.  [Zie ook 3 januari 1694.]

AT023a001          1695       15 Febr

Vermelding in deze akte dat op de Treeck woont Treijntje Gerrits Cruijf.

AT023a001          1695       24 April

Testament op de langstlevende.

Alexander van Zijll en Stephania Elberts echtelieden woonende op Brinckhorst onder de gerechte van Asschat. Alexander van Zijll ziekelijk en te bedde liggend. Stephania Elberts gezond met ons gaende en staende enz. Gepasseert op Brinkhorst.

AT023a001          1695       1 Dec

Compareerden de Hr. Dirck van Ommeren out schepen en raad deser stad en Peter van Houten borger alhier verclaerden de comprnt. dat also tussen haer in gemeenschap was ten deele uijt hoofde van eijgendom en ten deele door  . . . van de Heeren superintendenten van de Vrouwe Conventen binnen Amersfoort seecker Erf en Goed mette landerijen, bossen en bogaerden gelegen op Hamersveld geregte van Leusden laest gepossideert en beseten bij de erfgenamen van Gijsbertha van Oosterhoff met wel soude zijn te separeren als met groote schade, niet tegenstaande te verwachten soude kunnen wesen dat bij het afsterven van een van beijder comprnt. de erfgenamen van de eerste afstervende die selver portie ofte de helfte mochte verkopen ofte wel dat dien erfgenamen of de verkoper soude willen procederen tot separatie van de voors gemeenschap en scheijdinge van ’t selve land en goed, waerdoor de eijgendom van dat goed in waarde verminderen soude worden gedepretieert en de vervolgens de voors comparanten genegen sijn soo lange sij beijde int leven sijn in de geseijde gemeenschap te contineeren met de expresse will conditie en begeerte dat bij afsterven van den een often ander den langs levende mede soodanige prejuditie (niet) werde aengebracht soo sijn selve met ten ander overcomen en geaccordeert dat sij in de gemeenschap van den eijgendom en verder gebruijck en huere van ’t voorseijde land en goed sullen continueeren (gelijck tot noch toe bij haer lieder is geschied) gedurende soo lange sij beijde in het leven sijn – sonder dat middelerwijl den een of den ander sal en mogen sijn helfte te verhandelen ofte den huere over te doen ofte eenige scheijdinge of te separatie te versoecken en dat bij afsterven van een van beijde ten behoeve van de langs levende en sijne erven sal comen en blijven de portie ofte helfte van de afgestorven  soodat den langs levende in eijgendom de eene helfte van ’t voors land met het getimmer en verder plantagie sijnde  in ’t geheel drie en twintigh mergen sal besitten en behouden en van de andere helfte den huere van den voors convente voor den tijd van noch seventhien jaren beginnende met de jare 1696 mitsgaders . . . hebben sodanigh actie en reght en gerechtigheid als de comparanten met de welgemelde heeren superintendenten opgereckt en bij de Heeren regeerders dese stad op den 31 dec. 1694 geapprobeert aent land van de voors conventen waren competeerende daartegen alleenlijck aen de erfgenamen van den eerst stervende een somme van 350 car. gld. die daer bij oock verobligeert sullen sijn ten behoeve van den langslevende, behoorlijk transport te doen daer soo het behoord en sal dese dienende als een coopcudulle (in) de 40 penningen daer van betaald te worden. Compareerde mede Mechteld Veen huijsvrouw van de voors Pieter van Houten en de verclaarde deze contracte voor soo veel bij haer aengaet met haere ondertekeninge te aprobeeren enz. [Zie ook akte 14 juni 1696.]

AT023a001          1696       26 Maart

Compareerder is Henrick Thijsz kuijper en borger alhier. De comparant machtigd (ook met toestemming van zijn vrouw Willempje Paulus) omme uijt sijns comprn. naeme te compareeren voor de rentmeester hoff en thinsmeester genaemt de thinsgenoten van de domeijnen slands van Utrecht en aldaer ten behoeve van de Wel Ed. Geb. Heer Petrus Phillip van Blockland afstand te doen van seckere wintkorenmolen met sijn toebehoren sammen en ’t gene daer aen dependerende en hem competerende is en huijzinghe, hoff en hofstede met een ½ mergen land gelegen aan Bavoord onder Leusden, bij Goris Rutgers van Rhenoij gebruijckt wesende belast met ƒ 2 t.b.v. de domeijnen voor ’t windgelt of erfpacht jaarlijks alsmed ƒ 1 en 10 st. aan de Leusderbergh mitsgaders nog ƒ 300 t.b.v. van Arend van Ruijtenbeek. De molen en hofsteden gaan over naar voorn Hr. Blockland en tegen aende cooppenningen noch resteert te ontvangen.

AT023a001          1690       28 Dec

Testament van Daniel Schut. Hij prelegateerd aan zijn neef Assuerus Schut notaris alhier de huijzinge van Waterdaal staande op ’t pleijn met den groten hoff, het pleijn met zijn beukeboomen, de bogaert eingeltjens eijckeboom, bosch met de eijckewall beginnende van ’t scholh agter den hoff na het boerenhuijs en na het boerenhuijs verders opgaande langst het enge steegje ter sijden van het eijkenbosch tot aan de Woestijgerweg enz., verders geheel beschreven.

AT023a001          1696       26 Okt

Testament van Jof. Hadewina van Lomertsum weduwe van de Hr. Cornelis Hooft van Huijsduijnen wonende op Hamersvelt. Zij bemaakt aan Clemens Hooft haere oudste soon (en bij aldien hij voor haer compt. te overlijden aen Egbert Hooft haere jongste zoon) het erf en goed gelegen op Hamersvelt met de landerijen daaraan behorende en bij haer gebruijckt wordende met de last van de capitalen daarin gevestigt.

Verder wil zij dat het haere soon, bij voor overlijden haer andere soon Egbert Hooft, Clemens Hooft vrij sal staen in sijne (keuze ?) hebben zal om de paarden, beesten, inboedel, enz. bij comparantes overlijden naer sigt te nemen mits sooveel somme met uitkerende als ’t selve bij den Buurmeesters van Hamersvelt op sal worden geestimeert.

Er was nog een minderjarig kind van haar voor overleden soon Jacobus Hooft.

AT023a001          1696      6 Jan (oude stijl)

Testament Ryck Peters van Donckelaar minderjarige jongeman.

Hieruit blijkt dat hij bezit een hofstede met het land op Hamersveld bij Gerrit Sijmonsz gebruijkt, vanwaar hij 1/4 part bemaakt na zijn overlijden aan zijn moeder en bij haar overlijden aan zijn broeder Johannes Peters van Donckelaar.

AT023a001          1697      17 Sept

Comp. Claes Claesen v.d. Poll tabaksplanter oud 68 jaar en Marten Dircks oppasser St. Joriskerk 60 jaar verklaren ten versoeke van Dirck Jansz van Stroo, meerderjarig, dat zij welgekend hebben Jan Jacob van Stroo en Grietje Jans de requirants ouders laatst gewoont binnen deze stad en eerst op ’t Erf de Oldenrijs in Stoutenburg (ende hij requirant geboren is).

Jan Jacob Stroo is omtrent 32 jaren geleden overleden, des selfs voorn huijsvrouw voor leden jaar 1696.

AT023a001          1697       7 Nov

Comp. Rijck Maesz en Hesseltje Everts echtelieden wonende in Stoutenburg, zij machtigen de Heer Johan van Birkhoven schout van Stoutenburg om te verkopen het getimmerte haar competerende, staende op de grond van de heer van de Dom te Utrecht bij haer bewoont, bestaande uit huijs, bergh en schuur (als arrest op den boedel).

AT023a001          1698       13 Feb

Comp Henrick Matheu Pz. meerderjarige jongeman wonende op Hamersveld, hij geeft volmacht aan Anthonij van Goudoever notaris alhier om in omnibus ad lites in communi forma, enz.

AT023a001          1697       4 Maart

Dirck Verweij en Geertje Ghijsberts Lagerweij echtelieden wonende op Eeckris onder Woudenberg, zij bekennen schuldig te zijn aan Gerardus Blotenburgh, bedienaer des Goddelijken woord alhier uit sake van huurpenningen 192 car. gld. alse voor een jaar huur van de schuer op Ekris voors. Item huis en hof, 6 morgen land mede gelegen in Ekris. Zij beloven dit binnen 6 maanden te betalen. Zij kunnen dan weer het voorn gebruiken in 1698.

AT023a001          1697       10 April

Verklaring door Geertje Andies geboortig van Hoevelaken dat zij een kind verwacht van een soldaat Jan . . . en niet van Herman Dircks wonende op ’t Erf Westerlaak in de gerechte van de Duijst de Haer en Sevenhuijzen.

AT023a001          1698       22 April

Staat van goederen van de paarden, beesten, ’t gene tot de koehouderije behoord mitsg. de inboedel in verband met huwelijk van Peter Jacobus Twint en Maritje Claes echtelieden wonende aan de Haer gerechte Duijst, de Haer van Sevenhuijzen

Zij waren gehuwd in 1684 zonder huwelijkse voorwaarden daar de bruidegom toen weduwnaar was en voor  kinderen had, werd nu een specificatie van de goederen gemaakt.

AT023a001          1698       28 Aug

Wouter Meliszoon meerderjarig wonende in Stoutenburg machtigd zijn broeder Willem Meliszoon, mede wonende in Stoutenburg om bij arrest en middelen van Justitie te innen en te vorderen van Elias Gerritsen wonende op de Bieshaar in Leusderbroek ’t gene den comparant door verdient loon is competerende.

AT023a001          1699       15 april

Uit deze akte van verklaring t.b.v. Jennetje Leenderts van nog te ontvangen gelden uit de erfenis van Juf. Josina Sinapius.

Hierin vermeld dat Hendrick Janszoon Cock woont op de Zielhorst gemeente Hoogland en dit erf bij Juf. Sinapius zaliger in lijftocht beseten.

Hendrick Janszoon Cock had over de jaren 1695 + 96 + 97 nog schulden aan ongelden.

AT023a001          1699       28 april

Comp. Johan Springer borger deser stad gehuwd met Rijckje Pontkaes was schuldig aan de Hr. Johan van Berkhoven schout van Stoutenburg een som van ƒ 230 uit sake van cessie bij Paulus Haverman en Giertruijd Pontkaes op den 18 oktober 1698 voor notaris Goeye gepasseerd comt van Johan Pontkaes m. chirurgijn uijt des selfs Pontkaes half Erf gelegen op Hamersveld en pachtpenningen van dien, zijnde de voors somme een restant van ƒ 1100 bieden volgens accoord van 15 juni 1694 van Rogier Camerbeek notaris bij de voorn Pontkaes opgericht bekennende bij comparant van deze cessie voldaan te zijn met het gene de gemelde Heer Birckhoven van hem als borg voor Paulus Haverman quam.

Ter selver tijd compareerden mede Johan Pontkaes voornt en bekende voor zijn selve en als weduwnaar en boedelharder van Jannetje van Beeck, zijn huijsvrouw saliger ingevolge van de voorstaande cessie de som vanƒ230 aan meer gemelde Birkhoven schuldig te zijn. Hij machtigd Gerrit van Bemmel gerechtsbode van Leusden om te compareeren voor de schout en gerechte van Hamersvelt en aldaar dese onhule bekentenis te rietereren, mitsg. om te beloven dat deselve somme sal worden betaald uijt sijn comprnts. helfte van ’t Erf op Hamersveld daer de wederhelft Dirck Janszoon Suijdwint toecomt; het zij uijt de jaerlijkse huurpenningen totdat dezelve somme sal zijn betaelt ofwel bij vercopinge eerst en voorall uijt de cooppenningen selfs, dat nog thans zonder interesse en conformite van de voors acte van 15de juni 1694 en ’t selve halve Erff voor de voorn ƒ 230 specialijk te verbinden en (oppigoreren), omme de voors somme daeraen in voegen voors te verhalen en executeren en te versoeken dat hij constituant daarmee magh worden gecondemneert, en dat het voors halve Erff verclaert mede voor de gemelde somme van ƒ 230 te wezen verbonden pantbaer en executabel onder belofte van ratificatie als naar rechten. Belovende hij eerste comparant Johan Sprenger nog aan de voors gemelde Van Birckhoven van nu af aen jaarlix renten te betalen jegens vier ten hondert van de voors somme van ƒ 230 of soo veel soms als telkens naer ontvangh van enighe penningen te quade of te betalen sal zijn, tot de effectuele voldoeningen van dien toe verbindende voor de voldoeninge vandien sijn persoon en goederen de selve submiteerende de Edele Hove van Utrecht enz.

AT023a001          1699       30 April

Comp. Jan Pontkaes mr. Chirurgein en verklaerde dat hij tot verrekening van zoodanige borgtogt als Dirk Janse Suijdwind voor hem ten behoeve van Henrick van Sevender  integra sal passeren de zelve Dirk Janse Suijdwind te magtigen om te regeren en administreren zijn comprnt. helfte van seeckere helft gelegen op Hamersvelt daer de wederhelft dan geconstitueerden toecomt  de timmeragie en reparatie des voors zijnde te laten doen en ’t houwbare houtgewas te doen vercopen en de huurpenningen of overschot van dien te ontvangen, dat alles zoolang de borgtogt duurt.

AT023a001          1699       9 Jan

Comparant de heer Mr. Reijnier van Westrhenen advocaat(1)  en Anthonij van Westrhenen (2) verklaart de 1ste comparant als geïnstrueerde erfgename van Jofr. Henrica van Wencum en de 2de comparant als legataris van Juf. Van Wencum, haeres nicht zaliger. Eijgenaars van de hierna genoemde hofstede en landerijen genaemt Vinkenhoef onder Hoogland. Zij verhuren deze hofstede aan Jan Gerrits wonende in De Hoef.

De hofstede was groot 16 morgen, tevens huurt hij noch een vierdel land gelegen in de vrijheijd deser stad. Het voors Erf annex gelegen op ’t zijnde de Lagewegh aen uijterscheidinge van t Hoogland en Amersfoort en nog een half vierdel daer tegenover gelegen voor 6 jaren à ƒ 310 sjaars ingaan Petri mei 1700, vorige huurder Hendrick Gerrits.

Tevens compareerden Gerrit Jans Cleermaker wonende op Hoogland en verclaarde zich tot borg voor Jan Gerrits.

AT023a001          1699       20 juni

Vermelding. Een machtiging op notaris David Houtman in Utrecht gegeven door de weduwe van Johan Keijzersweerd timmerman tot Utrecht. De gemachtigde moet een som van ƒ 600 zijnde resteerende cooppenningen van een huis in de Langestraat in Amersfoort aan Gossen Ellerts wonende op de Coedijck, en Hendrikje Reijers, echtelieden.

AT023b001         1693       11 Okt

Huwelijkse voorwaarde Thijmen Gerritzoon Jongman van Emiclaer op Hoogland, bruidegom van Otjen Jans weduwe van Wouter Jans moeder met en vanwege Metje Wouters jonge dame van Sevenhuijzen. Inbreng alleen gelden, geen vaste goederen.

AT023b001         1693       27 Okt

Evert Wouterszoon en en Fijtjen Henricks van Steenbeek echtelieden, verkopen aan Aert Gijsbertsen wonende in Leusderbroeck enkele parten land gelegen in Leusderbroeck in de stert.

AT023b001         1693      13 Nov

Akte van belofte door Evert Peters, Wouter Peters en Evert Everts als man en voogd van Willempje Peters te samen erfgenamen van onzen vader zaliger Peter Saren en ten verzoeke van Elbertje Jans weduwe van Peter Saren hare moeder.

Zij beloven dat zij aan haar hune broeder Alexander Peters vermits zijn impotentie zal genieten alle jaar uit den boedel ƒ 60.- car. gld. tot onderhoud en zoo lang hij leeft.

AT023b001         1693       17 Nov

Wouter Lumans en Maritje Jans echtlieden, verkopen aan Aert Gijsbertsen wonende in Leusbroek 1 mergen en 22 parten 25ste parten in 1/4 part van 1 mergen vaneen perceel groot 4 morgen gelegen in Leusbroek in de stert. Bij Adriaan Jacobs gebruikt waarvan het overige de koper toecomt, zijnde aen bijde sijden het Agnieten Convent tot Amersfoort gelegen. Koopsom ƒ 100 car. gld.

AT023b001         1693       30 Nov

Huwelijkse voorwaarden. Wij Elbertje Jans weduwe van Peter Saren moeder, Wouter Peters broeder met en een vanwege Evert Petersen, weduwnaar van Jannetje Thijmens wonende op Hamersvelt, tk bruidegom en Evert Jacobs neef met en vanwege Henrickje Thonis j.d. van Woudenberg nu wonende mede op Hamersvelt, tk bruid, doen cond dat wij als dedings luijden ten wederzijden dan toe versogt ter eeren Godes te goeder tijd en tot vermeerdering der menselijcken geslacht tussen de voorn Evert Peters en Hendrickje Thonis een huwelijk gesloten is onder voorwaarden enz.      

Inbreng bruidegom ƒ 1050.- als linnen hem competeerende. Inbreng bruid ƒ 200.-

AT023b001         1693       8 Dec

Overleden Jannetje Jacobs nalatende tot hare weduwnaar Aert Hendrickse wonende op Ceulhorst en 2 kinderen als Henrick Aert zone en Teuntje dogter, beide onmundig, overeenkomt tot boedelscheiding tussen vader en kinderen.

Den inboedel, have en vee word toegeschreven aan de weduwnaar.

Op de akte aangetekend dat overleden is in 1708 in september Hendrick Aerts soone van Aert Hendrikse. Tevens aangetekend dat Theuntje Aerts, oud 25 jaar en mundig geworden, wonende in Soest, die verklaart haar moeders gesterf te hebben ontvangen van haar vader Aert Henrick en mijn behoudmoeder Geertje Gijsberts. Dato den 3 januari 1715.

AT023b001         1694       12 Jan

Verkoop van de Vagenkamp gelegen op Hoogland door Joan Willems Druijff en als lasthebber van Gijsbert Thijssen voor de ene helfte en voor 2/5 part van de andere helfte Jacob Jans en Petertje Jans weduwe van Claas Willems, Sander Andries, . . . , Jannetje Aris dogter van Aris Jans voor 3/5 part van de andere helft, groot omtrent 5 mergen bij Thonus en Gijsberts Jacobs gebruikt daaraen de eene sijde ’t Erf Schoonoord, zuijdzijde ’t Erf de Wetering, westzijde de Malehoek en nordzijde de geerfde van de Malen wesende van ’t voors land een mudde (geseijts) leenroerig aan de Huijze Lutticque Weede.

Wesende de ene helfte thiendplichtig ende belast met ƒ 500 ten behoeve van de erfgenamen van Steven Versteegh zijnde dit land ook gehouden aan de bruikers van ’t land mede genaemd de Vagenkamp competeerende de hr. v.d. Malen voorn te laten gebruijken een vrije uijt of overwegh door dit land. Koper. do Gerardus Blotenburg voor ƒ 1280.

AT023b001         1694       17 Jan

Huwelijk van Aert Hendricks, weduwnaar van Jannetje Jacobs, wonende op Ceulhorst en Geertje Gijsberts, mede wonende op Hoogland.

AT023b001         1694       22 Jan

Verkoop van percelen land gelegen in Sevenhuijzen en op de (Nederburgh?) onder gerechte van Hoogland doch bijna alen opgehouden. Verkopers Aida van Dompselaar weduwe van Gerrit Clemens Duijst en verdere familie Van Dompselaar.

AT023b001         1694       10 Febr

Huwelijk Jacob Gerrits en Elbertje Claes lest weduwe van Herman Melisz, onder Hoogland.

AT023b001         1694       23 Febr

Memorie. Afreekening tussen Jacob Jacobz, weduwnaar ten eenre en de mede eijgenaars van ’t Erff in Leusden, bij hen gebruikt. Bij ondertekening bekent Jan Jacobs ontvangen te hebben ƒ 67 -15 -11 van Hendrikje Jans weduwe Jacob Jacobsz.

AT023b001         1694       23 Febr

Overleden Simon Henricks, in zijn leven gewoond op de Bieshaar onder gerechte ’t Hogeland, nalatende tot zijn weduwe Gerbrecht Thijmens en tot zijn erfgenamen de kinderen van zijn 8 zusters Scheiding tussen de weduwe en de erven.

AT023b001         1694       18 April

Overleden Thomas Jansz in zijn leven gewoond hebbende op Hamersveld, nalatende zijn weduwe Maritgen Jordenz en 3 kinderen.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen geass. met de voogden Jacob Otten, haer oom, ten eenre en Gerrit Jansz, Jan Jans mitsg. Dirck, Jan en Geurtz oomen van de onmundigge kinderen.

AT023b001         1694       28 April

Huwelijk. Wij Thonis Janz broeder en Cornelis Willems neef vanwegen Willem Janszoon van Lambalgen bruidegom ten eenre en Jacob Otten oom, Fijtghen Otten huijsvrouw van Dirck Alberts met en van wegen Maritgen Jordense weduwe van Thomas Janzoon wonende op Hamersveld toekomende bruijd.

Inbreng bruidegom 2 ½ mergen land onder Woudenberg gelegen ’t Erf Voort genaemt De Bree linnen en een zesde part van een brouwketel gereekent op ƒ 30 aan geld ƒ 800.

Inbreng bruijd  het getimmer staende op de grond van de Abdije van Sint Paul en inboedel, have en vee (en als lasten het vaders goed aan de kinderen) geestimeert op ƒ 1700.-

AT023b001         1694       2 Juli

Overleden Jufr. Aleijda Vlugh in haer leven laatst weduwe van de hr. oud borgem. Henrick Both tevorens weduwe van de hr. Willem van der Stouve (?), nalatende tot hare erven Jufr. Sibilla van der Stouwe huijsvrouw van de heer Johan Temminck Coopman tot Amsterdam voor de eene helfte en Henrick Both nagelate sone en eenige erfgename van Ir. Peter Both in zijn leven Raad in desen stad voor de andere helfte.

Boedelscheiding. Onder de goederen bevinden zich o.a. 1ste 11/24 parten van ’t erf Calveen op Hoogland; 1/8 part in een Malenhoef gelegen op Hoogland. De helfte van de landerijen gelegen op Hoogland genaempt De Tintel en Vrijen Engh, daer van de wederhelfte Thiens tot Aeckens erfgenamen toecomt.

De verdeling bij loting. Den heer Henrick Both toegescheiden de 8/24 parten van ’t Erf Calveen daarvan de resterende 11/24 parten deselve Both en 5/24 parten mevrouw Thiens tot Aeckers erfgenamen toecomt.

Verder obligaties. Aan den heer Everard Temminck en Jufr. Agatha Temminck is ten dele gevallen en toegescheiden 2/3 portie in de helfte van de Thiend gaende uyt de erven Hoolhorst gelegen in Stoutenburg, daer van ’t resterende derde part in de helfte deselve Everard Temminck c.s. en de wederhelfte de heer Johan van Sevender toecomt.

Over de verdere goederen o.a. de Tintel niets vermeld.

AT023b001         1694       14 Sept

Thijmen Wulphertsen voor 3/4 parten en Hendrickje Gosens voor 1/4 part eijgenaars van seekere Huijzinge Hof en Hofstede met het land daeraan behorende gelegen in Stoutenburgh genaamde De Gort verhuurt aan Simon Geurts en Willempje Gerrits echtelieden, nog gebruikt bij Hubert Wouters. Ingaande komende jaar voor 4 jaren 50 car. gld. sjaars.

AT023b001         1694       14 Sept

Overleden Thijmen Jacobs, gewoond hebben in Nederseldert nalatende zijn weduwe Wijntje Jans en 4 kinderen onmundig.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. Aan de weduwe toegescheijden alle goederen des boedels, roerende als onroerende.

AT023b001         1694      14 Sept

Huwelijk Jan Willems, mundige jongeman wonende in Stoutenburgh, toekomende bruidegom, en Wijmpje Jans laatst weduwe van Thijmen Jacobs, toecomende bruijd.

Inbreng bruidegom ƒ 50.

Inbreng bruid de goederen als zij is hebbende met aftrek van vaders goed voor de kinderen.

AT023b001         1694       21 Sept

Huwelijk Henrick Gerrits Collert en Dirkje Jans.

Inbreng bruidegom ƒ 400 en 1/8 part van de Swarte Goorder Tiend; 1/8 part en een Erf en goed gelegen in Hoevelaken gebruikt bij Geurt Jansen.  Inbreng bruid ƒ 400.

AT023b001         1694       7 Dec

Overleden in ’t nieuwe land op Hoogland Gerrit Wouterse nalatende zijn weduwe Geurtgen Aris en 2 onmundige kinderen; boedelscheiding.

AT023b001         1694       7 Dec

Huwelijk van Evert Rijcks en Geurtgen Aris, geassisteerd met Hendrick Rijck broeder en Jacob Claes zwager ten eenre en Gerrit en Jan Arisz broeders, Gerrit Jansen oom en Jan Wouters goede vriend. Inbreng  bruidegom ƒ 200.

Inbreng bruid de helfte van en hofstede met 4 mergen land in ’t nieuwe land (Hoogland) daar de wederhelfte de voor kinderen toecomt.

AT023b0011694                10 Dec

Henrick Aerts en Petertje Gijsberts echtelieden, Maeijtgen Gijsberts meerderjarige dochter en de voogden van Thonisje Aris en en Willem Gijsberts te samen nevens Jan Gijsberts nagenoemt kinderen van en erfgenamen van Gijsberts Janzoon en Cornelisje Peelen in haar leven echtelieden overleden op ’t Erf Cleijn Vlastuijne gerechte Woudenbergh, inboedel geestimeert (waarvan lijst aanwezig).

AT023b001         1694       12 Dec

Er word een ½ mergen land verkogt door de bovengenoemde erven.

AT023b001         1695       11 Jan

Overleden Hendrikje Melis nalatende 2 kinderen genaamt Jacobus en Henrick Ariensen en hare wedunaar Adriaen Evertsen wonende aan de Copermolen onder Stoutenburgh.

AT023b001         1695       18 Jan

Op conditiën en voorwaarden heeft Jan Janz Haerman wonende tot Doorn vercoft aan Dirck Aelten wonende in de Moff onder Leusden, Marija Saren echtel. en seecker Erf en Goed met huijs, hof en hofstede, schuer en landerijen gelegen in Leusderbroek bij den copers gebruikt, daeraen de een sijde Reijer Willems en aen de andere sijde Wouter Vastricks kinderen gelegen sijn en den noch 2 kampen land gelegen als voren daer de Beek tussen door loopende beginnende van ’t land competeerende Willem Corton en streckende tot aen de Vijwegh toe van outs genaemt Blockvoort sijnde aen de eene camp Willem Corton voorn aen de andere sijde en aen de andere sijde Anthony van Bemmels kinderen geland welke camp den coper reeds gebruikt word en aan de ene sijde van de andere camp over de beek gelegen deselve Blockland en aen de andere sijde de hr. Jan van den Treeck naest geland is en word gebruik bij de wed. Roelof Thonisz op de Treeck.

Koopsom ƒ 1000 car. gld.

AT023b001         1695       25 Jan

Huurcontract Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurder Aert Ellerts wonende op Oud Emelaar.

Verhuurder de Hr. Grave van Portland ect. ect. voor 3 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT023b001         1695       8 Febr

Inventaris en Boedelcedulle doen maken en instellen bij Trijntjen Gerrits Cruijff boedelhardster en de lijftrekteresse van Roeloff Thonissen overleden op ’t Erf de Treeck onder Leusden den 16 dec. 1694. Uitgebreide beschrijving.

Staat onder liquidatie werden boedel van zaliger Gijsbert Janz in zijn leven wedunaer en boedelharder van Cornelisje Pelen (of Celissen ?).

AT023b001         1695       28 Febr

Aldus gedaan en geliquideert gescheijden en gedeijlt bij Jan Gijsberts, Henrick Aerts van Leersum als man en voogden van Petertje Ghijsberts, Maijtje Gijsberts meerderjarige dochter mitsgaders Arien Jans en Elis Jans, . . . en Cornelis (Celis ?) mombers en voogden van Aris en Thonisje Gijsberts noch onmundig te samen erfgenamen van de voors Gijsberts Jans op ’t Erf Cleijn Vlastuijne onder Woudenberg.

AT023b001         1695       8 Maart

Huwelijk. Wij Jan Thonis goede vrind met en van wegen Cornelis Gerrits van Doorn meerderjarige jonkman toecomende bruidegom wonende op Cragtwijck onder Hoogland ten eenre en Henrick Jans vader en Jannetje Henricks behoudmoeder met en van wegen Hendrickje Henricks toecomende bruijd mede wonende op Hoogland.

AT023b001         1695       8 Maart

Overleden in Sevenhuijzen Volckert Dirks nalatende zijn wed. Metgen Aerts en twee kinderen van zijn eerste vrouw Aeltje Jans en een soon Aert Volckerts bij zijn tweede vrouw Mergen Jans beijde noch onmundig. Boedelscheiding daar de wed. weer gaat trouwen met Gerrit Adrianus Wildeman.

AT023b001         1695       22 Maart

Cornelis Willems wonende op Hoogland verhuurd aan Theuntje Willems weduwe van Reijer Jans wonende op de Vuijdijck mede op Hoogland 4 danmaten land in de polder Seldert op Hoogland laatst bij de wed. van Thijmen Jacobz gebruikt.  Pachttijd 4 jaren à ƒ 48 sjaars.

Compareerden Jacobus van Lommertsum en Anna van Laurenburgh wordende alhier, Hadewina van Lommertsum wed. van de Hr. Cornelis Hooft van Huijsduijnen (wonende op Hamersfelt) en schoon en kinderen, kindskinderen van Frans Lommertsum en Aleijda van (Daselaer ?) in leven echtelieden zij verkopen aan Jordanus van Lommertsum een vierdel land gelegen int Swarteland aen de Groensteeg in de vrijheijd van Amersfoort.

AT023b001         1695       14 April

Overleden Niesje Reijers nalatende hare wedunaar Jorden Jacobs woonende op Calveen onder Hoogland en 2 kinderen Jacob Jordens en Mary Jordens beijde noch onmundig.

Scheiding tussen vader en kinderen. Voogden Thonis Evertsen wonende op Schoonoort en Rut Cornelise wonende aen de Leusderberg.

AT023b001         1695       24 April

Huwelijk. Wij Stephania Jacobs Stael wed. van Geurt Gerrits Schothorst moeder, Volkert en Cornelis Jacobs Stael oomen met en van wegen Jacob Geurtz Schothorst jongeman wonende aen de Haer onder de Duijst de Haer en Sevenhuijzen tk bruidegom en Jan Thonis en Gijsbert Janz Bleijcker oomen, Thonis Thonisz swager met en van wegen Theuntje Henricks jonge dochter mede wonende op Hoogland. Inbreng bruidegom ƒ 600. Inbreng bruid ƒ 1300.

AT023b001         1695       1 Mei

Overleden Ghijsbert Jacobz in zijn leven gewoont hebbende aan de Hogenheert onder Hoogland nalatende zijn weduwe Grietje Willems en 2 kinderen Jacob en Theuntje Gijsberts nog onmundig.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT023b001         1695       1 Mei

Huwelijk. Wij Bessel Henricks en Anna Jans ouders, Jan Bessels broeder en Huijck Jans omen met en van wegen Dirck Bessels j.m. bruidegom, Lambert Willems en Cornelis Willems broeders van wegen Grietje Willems wed. van Ghijsbert Jacobs wonende aan den Hoogenheert onder Hoogland bruid.

Inbreng bruidegom clederen en kleijnodiën.

Inbreng bruid soodanige landerijen, paarden en beesten, inboedel, enz., schulden en lasten volgens ’t maagenscheid daarvan op heden opgericht.

AT023b001         1695       26 Mei

Overleden Claes Sijmanz in zijn leven gewoont hebbende op ’t Vliet onder Stoutenburgh nalatende tot zijn weduwe Evertje Jans en 3 kinderen Sijmon en Herman Claasz en Annetje Claas alle nog onmundig. Scheiding tussen moeder en kinderen. Voogden Wouter Janz haar broeder en Thijmen Tijmanz, Jan Tijmanz omen van de onmundige kinderen.

Sijmen Claasen heeft zijn vaders goet namelijk ƒ 25 ontvangen den 2 may 1706 en Bart Sandersen van Zijl gehuwd met Annetje Claas zij heeft haar vaders goet ƒ 25, een bed met 4 beddelakens ontvangen dan 30 jan. 1718 (dit vermeld in dezelfde akte).

AT023b001         1695       26 Mei

Wij Adriaantje Thonis wed. van Henrick Meusz moeder, Steven Meusz swager met en vanwegen Peter Henricks jonkman toecomende bruijdegom ten eenre, Wouter Janz broeder met en van wegen Evertje Jans wed. van Claas Sijmonz wonende op ’t Vliet onder Stoutenburg toecomende bruijd.

Inbreng bruidegom ƒ 300.

Inbreng bruid hare inboedel, have en vee, enz. met aftrek van vaders goet voor haar kinderen geschat op ƒ 300.

Uit verklaring omtrent ontvangst van erfenis: Uit akten van 4 mei 1695 blijkt dat Steven Meusz swager, Peter Meusz mitsg. Jorden Aris gehuwd met Gerritje Meusz en Dirk Willems gehuwd met Geertje Meusz te samen kinderen en erfgenamen van Meus Stevens in zijn leven gewoont op Santbrinck (plaats niet vermeld).

AT023b001         1695       23 Juni

Overleden op de Nieuwen Hooft onder ’t Hogeland Jacob Gerritsz nalatende zijn wed. Helbeltje Claes en tot sijn erfgenamen Wouter Gerrits sijn broeder Gijsbertje Gerrits huisvrouw van Jan Dircks wonende op de Langenoord, zijn suster Marrijtje Gerrits en Henrickje Gerrits sijn selve susters en Marijtje Peelen nagelaten dochter van Peel Gerrits zijn vollen broeder.

De wed. wil niet langer den boedel gemeen houden soodat de wed en Wouter Gerrits en Jan Dircks voornt insgelijk Marijtje Gerrits en de selve Wouter Gerrits en Jan Dircks als voogden van den voorn Henrickje Gerrits en Marijtje Peelen overeengekomen. De weduwe beloofd te voldoen aan de erven al hetgene de overledene heeft aangebracht (boven de morgengave overschied) clederen en aan de voors Wouter Gerrits, Jan Dirck en ’t kind van Peel Gerrits noch de portie van de overledene in een . . .  deel van omtrent 12 mergen lands genaamd de Calfskamp gelegen in de geregte van Snorrenhoef aan de wed. toegescheiden alle verdere goederen des boedels als have, vee, inboedel, enz.

AT023b001         1695      

Huurcontract van seecker Erf en goed met Huijs, Hof en Hofstede met de landerijen genaemt Hamersvelt gelegen in Hamersveld onder Leusden gebruikt tegenwoordig bij Henrick Rijcks.

Verhuurder Mr. Johan Pontkaes chirugeijn en Geertruijd Pontkaes gehuwd met Johan Haverman.

Huurder Melis Gerrits en Luijtgen Gosens echtel. wonende op den Engh onder Stoutenburgh.

6 jaren ingaande 1697 à ƒ 200 sjaars. Zij doen de huur weer over aan Henrick Rijcks.

AT023b001         1695       5 Juli

Overleden Annetje Volberden nalatende hare weduwnaar Claes Jansen van Velsen wonende in Sevenhuijzen en 2 kinderen Jan en Jannetje. Magenscheid tussen vader en kinderen.

Bij mundigheid ontvangen de kinderen ƒ 3000, daar boven noch een Erfje gelegen op Calveen groot 2 mergen bij Thonus Aerts gebruikt. En aan de weduwnaar de goederen des boedels zoo roerende als onroerende goederen, inboedel, have en vee, enz., schulden en lasten.

AT023b001         1695       10 Aug

Juffr. Geertruijd Pontkaes weduwe van Johan Haverman verkoopt aan Dirk Janz Sijdwind wonende op Hamersvelt de geregte helfte van seecker Erf en Goed, huijs en hofstede (Bruinhorst ?), bergen, schuur en landerijen gelegen op Hamersvelt bij Henrick Rijcks gebruikt de wederhelft behoort aan haar broeder Jan Pontkaes chirugijn strekkende het gehele Erf van de Hamersveldse Grift tot aen het Aland toe (onduidelijk) daar aan de suijdsijde Cornelis Hendriks en Hendrik Craen en aen de noordsijde Matheus van de Maeth en den coper self naast geland en gelegen sijn wesende het Erf belast met ƒ 2000 t.b.v. de kinderen van Abraham Boor zaliger en ƒ 1500 t.b.v. de wed. van Anthonis van Brinckensteijn saliger. Op ’t halve Erf dus ƒ 1750. Koopsom ƒ 2000 en de koper sal de ƒ 1750 hier van aftrekken. Er word een regeling getroffen met de aanstaande huurder Melis Gerritsen.

AT023b001         1695       30 Aug

Peter Jansen wonende in de Muijs onder Stoutenburg verkoopt aan Marritje Henricks wed. van Brand Jansen wonende buijten de Camppoort deser stad en Jan Meus mede wonende aldaar mitsg. Jan Henricks meerderjarige j.m. een Huijzinge, hof en hofstede met het land daer aan behorende genaempt de Muijs gelegen onder de voors geregte van Stoutenburgh partijen bekent belast met ƒ 6 – 5 stvr. jaarlijks t.b.v. ’t Pieters Gasthuijs.  Koopsom ƒ 300.

Seger Jansen wonende op de Broodheuvel geregte Hoogland gehuwd met Aaltje Jacobs verkoopt aan Meijndent Willems mede wonende op Hoogland een seeckere huijzinge, berg en schuur staande op de Broodheuvel voorn op de gront van de armen genaemt de Pot bij de verkoper bewoond.

Koopsom ƒ 160.

AT023b001         1695       28 Okt

Boedelscheiding op ’t Erf en Goed genaemt Loefs in eigendom van de kinderen van Willempje Henricks laatst wed. van Bart Cornelise gelegen aent Heetveld onder Leusden aen de de eene sijde Jan Jacob van Loevesijn, de Hr. van den Broek, aan de andere sijde de Hr. van Incourt strekkend v.d. Leusder gemeente tot aan de Grift keurmedig goed v.d. Domeinen.

Het erf was in gemeen bezit van de kinderen van Willempje Henrick genaamd Henrick Gerrits Cruijf de jonge, Grietje Gerrits Cruijf, Dirckje, Gijsbertje, Trijntje Gerrits Cruijf, enz.

Verdeling onder de kinderen erfgenamen.

AT023b001         1695       1 Nov

Huwelijk. Wij, Henrick en Gerrit Hendricks Haen mitsg. Hendrick Jansen, Omen van wegen Thijmen Gijsberts j.m. wonende op Hamersvelt tk bruidegom en Jacob Henrick op Schoonderbeek vader met en van wegen Jannetje Jacobs wonende op Schoonderbeek ampte Barneveld toekomende Bruijd.

Inbreng goederen bekend.

AT023b001         1695       1 Dec

Willem Aerts wonende op de Oude Hooft en Woutertje Breunis echtel. verhuren aan Herman van der Meulen berger van Amersfoort een parceel land groot omtrent 1 mergen gelegen op ’t Hogeland onder ’t Erf den Oudenhooff, partijen bekend.

2 jaren à ƒ 110. Uit de akte blijkt dit voor tabak te verbouwen.

AT023b001         1695       14 Dec

Overleden op Brinckhorst onder gerechte Asschat Alexander van Sijll nalatende zijn weduwe Stefania Elberts en 4 onmundige kinderen Jan en Egbert v. Sijll en Aleijd en Ariantje van Sijll.

Magenscheid tussen moeder en kinderen volgen akte voor notaris Godert van Brinkensteijn op 24 april 1695.

AT023b001         1695       24 Dec

Verkoop van onroerende goederen door Avida van Dompselaer wed. van Gerrit Clements van Duijst, Maria Magdalena van Dompselaer en Herbertus Paulini van Dompselaer en Gijsbertus Paulini van Dompselaer (uitlandig) te samen erfgenamen van Jof. Wilhelmina Frans wed. van Gerard de Wijs waaronder polderland en bos aan de Hoogerstegerweg op Hoogland.

Een huijzinge met het land daeraen behorende genaampt de Koekoek groot 3 mergen gelegen op Hoogland bij Henrick Rutten gebruikt.

Koper Herman Gijsberts voor ƒ 600. Hij doet deze koop over onder de selve conditiën aan Wouter Reijers.

item nog een Erf en goed genaemt de Santhaer met Bergh, schuur en backhuijs en omtrent 11 mergen land belend aan de eene zijde Willem Corton aan de andere zijde Mr. Anthony van Honthorst en een mergen land sijnde thiendplichtig (de andere 10 mergen niet) beplant met schoon ijken houtgewas gelegen aan de Heijsteegh recht tegenover het Erf de Geer, daer suidwaarts de Kinderkamp van Rogier Camerbeek, noordwaart de Brant of Heetveld van Heletje Claes onder geregte Hoogland bij Aert Thijmans gebruikt een gedeelte leenroerig aan Emelaer nog 5 jaar huur opgehouden.

AT023b001         1696       3 Jan

Evert Jacobs gehuwd met Hendrickje Cornelis wonende op Hamersveld verkoopt aan Dirk Cornelis wonende op Rumelaer onder Woudenbergh gehuwd met Maria Henrick Cruijff 3 danmaten land in Bunschoten daar aen de eene sijde Jan Cornelise op Vlastuijne, aan de westsijde de Sevenhuijserwegh. Koopsom ƒ 400 car. gld.

AT023b001         1696       31 Jan

Huwelijk. Wij Henrick Helmerden broeder van de bruidegom Arien, Dirck, Thonis, Thijsen en Gerrit Rijcks Cuijper oomen van de bruidegom van wegen Thijs Helmerden j.m. wonende in Stoutenburgh ten eenre en Willempje Gerrits lest wed. Helmert Thijsen grootmoeder; Evert Hendrickse van Achtevelt (neef), Geurt Aerts Curiens en Thonis Aerts Noteboom neven met en van wegen Jannetje Peelen j.d. bruid mede wonende in Stoutenburgh verklaren als dedingsluijden dat een huwelijk op conditiën en voorwaarden gesloten is tussen Thijs Helmerden en Jannetje Peelen.

Inbreng bruidegom vaders goet geestimeerd op ƒ 1000 car. gld.

Inbreng bruid sodanige goederen als zij hebbende en haer door ’t overlijden van haer vader saliger aanbestorven zijn en met haer suster gemeen zijn soo alsmede na het overlijden van haer beste moeder welcke deselve blijft besitten sullen bevondende worden te bedragen. En sijnde de voorn toecomende echtelieden ten eenre en de voorn Willempje Gerrits ten andere sijde bij desen geaccordeert, dat de toecomende echtelieden met de kinderen die sij souden comen te procreeren, bij haer Willempje Gerrits sullen blijven wonen en haer werk naer behoren waernemende en daer voor kost en drank, cledinge en redinge voor haer en de kinderen indien sij verkrijgen genieten en nog jaarlijks een somme van ƒ 30 zoolang de beste moeder leeft, en naer dode van de selve (des bruid suster Thonisje Peelen nog ongetrouwt of minderjarig zijnde) sullen sij ’t Erf en de landerijen bij de beste moeder gebruikt in heure behouden en gebruiken, tot de voorn Thonisje Peelen mundig of getrouwd is en daer voor jarlijcks een deselve hare suster uijtkeren een somme van ƒ 125 vrij gelt van alles niets uitgesondert soo van ongelden, reparatie als anders doch sal sij ’t houtgewas indien tijd houwbaer sijnde ’t haren profijte mede mogen hacken en houden.

Verders onder huwelijksen voorwaarden, enz.

AT023b001         1696       31 Jan

Huwelijk Hendrick Bessels j.m. van ’t Heetvelt en Aeltje Thijmens j.d. van ’t Hogeland; getuigen Bessel, Henricks en Anna Jans. Ouders Jan Dirck en Evert Bessels en Huijgh Jans en Evertje Jans Oomen van wege de bruidegom. Aert en Gosen Thijmons broeders en Thijs Gerrits oom van wegen de bruid. Inbreng bruidegom ƒ 200. Inbreng bruid een camp land groot 2 mergen en ƒ 100.

AT023b001         1696       20 Maart

Thonis Willemz wonende op Dashorst gehuwd met Marritje Everts te voren wed. van Jan Hendricksen op Voskuijlen ten eenre en Cornelis Hendriksen wonende op Hamersvelt gehuwd met Jannetje Jans van Voskuijlen en als voogd van Reijertje Jans van Voskuijlen zijn onmundige schoonzuster ten andere sijde, zij zijn overeengekomen als volgt: dat Cornelis Henricks voorn en zijn schoonzuster aen Thonis Willemz voornt soo in voldoeninge van de kosten van ’t proces gevoert jegens Sander op de Poll bij de voorn Thonis Willems betaalt en alle ’t gene den een op den anderen mogt hebben te pretenderen eens sal betalen de somme van ƒ 120 car. gld. daer van Thonis Willems de helft voor Cornelis Henricks portie bekent bij desen ontvangen te hebben en de andere helfte sijnde portie van Reijertje Jans sal betaalt worden als sij meerderjarig is.

AT023b001         1696       19 April

Overleden voor 1695 Reijer Janzn gewoont hebbende op de Vuijdijck geregte Hoogland nalatende zijn wed. Theuntje Willems en een dogtertje Willempje Reijers nog onmundig.

Boedelscheiding tussen moeder en dochter. Evert Janzn als oom en bloedmomboir van de onmundige.  Boedel getaxeert.

AT023b001         1696       24 April

Overleden Aertjen Reijerts nalatende tot hare wedunaar en boedelharder Jan Jordenzn wonende op Emeclaer en tot hare erfg. 3 soonen Jorden, Floris en Reijer Janzn en 2 dochters Aeltje en IJtgen Jans alle onmundig.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen. Voogden Willem Adriaanzn Schimmel en Thonis Janzn oomen. Aan de wedunaar toegescheiden all goederen des boedels, paarden, vee, immen, coorn, enz. Aan de kinderen hare moeders goed.

AT023b001         1696       25 April

Huwelijk Jan Jordenzn met Jannetje Gerrits Quant.

Inbreng bruidegom de goederen des boedels. Inbreng bruid ƒ 200.

AT023b001         1696       25 April

Huwelijk Peter Geurtsen wedunaar van Neeltje Peters wonende op Ceulhorst tk bruidegom en Theuntje Willems wed. van Reijer Jans wonende op de Vuijdijck beijde onder Hoogland.

Inbreng bruidegom ƒ 400. Inbreng bruid als haer is bij maagenscheid is toegescheiden, zie 19 april 1696.

AT023b001         1696       1 Juli

Huwelijk Henrick Janzn jongeman van Isselt wonende op Hamersvelt tk bruidegom en Mechteltje Thijse mede wonende op Hamersvelt j.d. tk bruid.

Getuigen Henrick Fhilipse swager, Henrick Jans neef en Evert Jans goede vrint voor de bruidegom en Thijs Thielen en Geertje Willems ouders van de bruid.

AT023b001         1696       12 Juli

Evert Wouterzn en Fijtje Henricx echtel. borgers deser stad verkopen aan Bart Thijmenzn Haen wonende in Stoutenburg gehuwd met Jannetje Frans een seecker Erf en Goed, Huis, enz. met de landerijen genaemt Strijdhorst gelegen in Stoutenburg bij de coper gebruikt wordende groot in ’t geheel 12 mergen daer van de andere helfte de kinderen van Peter Alberzn en Dirck Janzn Sijdwind toecomt leenroerig aan IJsselsteijn. Koopsom ƒ 800.

AT023b001         1696       24 Juli

Peter Hovert en Willempje Everts echtel. wonende aan Bavoort onder Leusden verkopen aan Jan Henrickzn en Gerrit Henricks sonen van Henrick Janzn wonende in Leusderbroek geass. met haar vader Hendrick Janszn vermits haer minderjarigheid en camp land genaemt de Plascamp groot 4 mergen gelegen in Leusderbroeck oostwaarts de wed. Anthonuis Brinckensteijn, westwaarts en zuidwaarts de kinderen van Anthony van Bemmel en agter de Beek. Koopsom 300 car. gld.

AT023b001         1696       18 Sept

Overleden op Voskuijlen onder Woudenberg Jan Gijsberzn nalatende sijn wed. Marritgen Wouters en 2 kinderen Gijsbert en Jan Janzn nog onmundig.

In verband met huwelijk van de wed. met Wouter Rijcks magenscheid tussen haar en de kinderen. Mede geassisteerd met Evert Gijsbertzn oom en Frans Henricks out oom van de voors kinderen. Boedel geestimeert door Jan Henricks van Hamersvelt en Frans Henricks.

AT023b001         1696       27 Sept

Verhuur van Huis, Hof en Hofstede en landerijen genaemt Pijpencamp gelegen soo op Ceulhorst als Seldert onder Hoogland. Verhuurder Adriaan van Overeem.

Huurder Peter Geurts en Theuntje Willems echtel. bij den huurster en haer eerste man zaliger gebruikt. 6 jaren à 136 car. gld.

AT023b001         1696       20 Okt

Huwelijk Breunis Gijsbertzn wedunaar van Grietje Thonis laest gewoont in Emenes Buijtendijck bruidegom en Helbertgen Claes wed. van Jacob Gerritszn wonende op de Nieuwenhoof geregte Hoogland bruid geass. met Elbert Willemszn haer schoonsoon en Henricks Janzn Cock neef.

Inbreng bruidegom 1100 car. gld. Inbreng bruid haren inboedel, have en vee.

AT023b001         1696       14 Nov

Huwelijk Huijck Elberts en Maritje Thijmens j.d. van Asschat.

AT023b001         1696       4 Dec

Overleden op de Beeck onder den gerechte van Hamersvelt Engeltje Jans nalatende tot hare wedunaar Willem Otten en 2 kinderen Jan en Jacobje. Magenscheid tussen vader en kinderen.

Toegescheiden aan de wedunaar inboedel, have en vee, enz. Aan de kinderen moeders goet.

AT023b001         1696       20 Dec

Uit dese akte van scheiding blijkt dat op Lockhoft gewoont hebben Jan Janzn en Jannetje Thonis echtelieden betreffende een parceel land in Soest.

AT023b002         1697       5 Febr

Huwelijk Jan Willemzn Haen j.m. wonende op Overseldert geass. met Hilletje Meijns wed. van Willem Rijckzn Haen zijn moeder en Rijck Willemszn Haen broeder en Willempje Gerrits j.d. wonende op de Wolfshaer geass. met Anthony Maeszn Quant (haer broeder ?).

AT023b002         1697       7 Febr

Willempje Paulus wed. van Henrick Thijszn Kuijer borgerese deser stad eenige dochter van Paulus Jacobzn in sijn leven molenaar aan Bavoort. Zij verkoopt aan Thijmen Janzn wonende aen Bavoort 2/3 parten van 2 mergen lands van ouds gelegen int Oude Land onder Leusden waarvan het andere 1/3 part is van de hr. Jacob Jordaan van Westrhenen heer van Coelhorst  (24 mei 1697 verkoopt de Hr. van Westrhenen zijn part aan Thijmen Jansen), daaraan de eene sijde de coper selfs , andere sijde de L.V. Capel. Koopsom 375 car. gld.

AT023b002         1697       21 Febr

Rijckje Henricks wed. van Jan Gerrits wonende in Stoutenburgh verkoopt aen Thijs Helmertsen mede wonende aldaar een Huijzinge met het hofje of heetveld groot ½ mergen gelegen onder Stoutenburgh bij Jordan Geurtsz bewoont belast met ƒ 3 erfpacht jaerlijks Helmert Thijsens weduwe daer uijt comenende. Belend oost en zuijd de Meent van voors Helmert Thijsens weduwe, west de wegh, noordzijde Adriaan Henricks Rijswijck. Koopsom 160 car. gld. die Thijs Helmertsen betaald. Hij heeft dit gekocht ten versoeke van Jacob Joosten Cleermaker daar hij nu over geen geld beschikt doch binnen 1½ jaar de penningen zal betalen.

AT023b002         1697       23 Febr

Jan Aelten en Willempje Willems echtel. wonende tot Hoevelaken verkopen aan Dirck Janse Sijdwind wonende op Hamersvelt 2 danmaten polderland in de Duijst voor 150 car. gld.

AT023b002         1697       23 Febr

Jan Jacobs Loevesijn en Jannetje Cornelis Hoppensteijn echtel. verkopen aen Evert Peters en Henrickje Thonis echtel. wonende op Hamersvelt 4 mergen bouw en weijland onder Leusden bij de Hamersveltse Grift strekkende van de Grift tot aan de Heijligenbergerbeek daeraen de eene sijde de Capelle alhier, aan de andere sijde de Pander de With voor 1000 car. gld.

AT023b002         1697       12 Maart

Overleden Jan Bessels nalatende Gerbregt Tijmens sijn wed. en 1 kind Jan Janzn nog onmundig.

Boedelscheiding geass. Bessel Henricks grootvader en Dirk Bessels oom van het kind.

Aan de wed. den inboedel, have, vee, coorn, enz.

AT023b002         1697       12 Maart

Huwelijk Cornelis Henricks j.m. van de Wetering bruidegom geass. met Henrick Cornelis vader, Aert Thijmensen (broeder ?), Cornelis Jacobs neef en Gerbregt Thijmens wed. van Jan Bessels wonende op ’t Erf de Bieshaar op Hoogland, bruid geass. met Aert en Gosen Thijmens broeders, Hendrick Bessels swager en Thijs Gerrits oom. Inbreng bruidegom zijn moeders goet, 400 car. gld.

Inbreng bruid inboedel, have en vee, enz.

AT023b002         1697       19 Maart

Scheijding omtrent de gronden van ’t Erf Strijdhorst gelegen in Stoutenburg.

AT023b002         1697       26 Maart

Overleden Aert Ghijsbertzn nalatende zijn wed. Jannetje Jans wonende in Sevenhuijzen en drie kinderen Ghijsbert, Jan en Annetje.

Maagenscheid weduwe geass. met Thonis Jans en Jan Willems broeder en swager en Jacob Ghijsberts en Cornelis Willems als oomen van de onmundige kinderen.

Aan de wed. toegescheiden 2 danmaten land in de Haer aan de Lodijkseweg en de Huijzinge, Hof en Hofstede staende in Sevenhuijzen daer de overledene gestorven is onder aftrek van vaders goet aan de kinderen.

AT023b002         1697       28 Maart

Huwelijk Jannetje Jans met Willem Jans Hoff.

Inbreng bruidegom ƒ 50. Inbreng bruid hare Hofstede in Sevenhuijzen.

AT023b002         1697       2 Mei

In deze akte ziet de bruidegom, nadat er 2 afkondigingen gedaan zijn, ziet hij af van het huwelijk daar de gemoederen van elkaar waren vervreemd.

AT023b002         1697       3 Mei

De hr. Jacobus van Schagen en Juf. Johanna Diliana Dalbagh verkopen aan Gerrit Cornelis wonende op Hamersvelt gehuwd met Merritje Jans een Huijzinge, Hof en Hofstede met het land daaraan gelegen op Hamersvelt bij de coper gebruikt van outs genaemt de Noordwijcks ackeren en ook de Rosmeulen strekkende oostwaarts van de Hamersveldseweg en westwaarts tot in de Grift toe, daer noordwaarts Johan van Zevender en zuijdwaarts het Munnicksland thins en thiendvrij.

Koopsom 1000 car. gld.

AT023b002         1697       11 Mei

Hessel Henricks swager Peter Janzn en Jan Saren oomen van wegen Jan Adrianus Camer j.m. tk bruidegom en Tomas Jans broeder en Jan Willems swager van wegen Jannetje Jans wed. van Aert Ghijsbertse wonende in Sevenhuijzen tk bruijd.

Inbreng bruidegom ƒ 100. Inbreng bruid als 28 maart 1697 (hare Hofstede in Sevenhuijzen).

AT023b002         1697       18 Mei

De hr. Henrick Both out schepen en verdere eijgenaars verkopen aan Thonis Evertzn woonende op Schoonoord een gedeelte van Tintel en Nijenengh gelegen op Hoogland zijnde het Geerhoekje waarop des copers schoonzoon Cornelis Willems een huisje heeft getimmert.

AT023b002         1697       28 Mei

De kinderen van Cunertgen Rurgers in haar leven huisvrouw van Elbert Janzn gewoond hebbende op de Koedijck hadden samen gemeen 1/3 part van ’t Erf en Goed de Duijst en omtrent 9 mergen land daar aan behorende gelegen op Hoogland gebruikt bij Thonis Janzn. Het 1/3 part van ’t Erf wordt overgenomen door Aert Elberts (een van de kinderen) gehuwd met Beertje Breunis.

AT023b002         1697       4 Juni

Aert Gijsbert wonende in Leusbroek, Herman Gijsbertse en Wouter Reijers wonende op Hoogland en verdere erfgenamen verkopen aan Aert Elberts wonende op Emelaer 1/3 part van de Hofstede de Duijst onder Hoogland voor ƒ 400 car. gld.

AT023b002         1697       28 Juli

Overleden in Asschat Heijmen Thoniszn gehuwd geweest met Jannetjen Ariens en 4 kinderen als 2 voorkinderen van Aeltje Everts zijn eerste vrouw genaamt Thonis en Trijntje en 2 nakinderen van de weduwe German en Thijs Heijmanzn alle nog onmundig.

Maagenscheid tussen moeder en kinderen geass. met Arien Thijssen haer vader ten eenre en Buijs Thonissen, Evert Everts en Gosen Gerrits als oomen van de kinderen.

Aan de wed. toegescheiden de inboedel, have, vee, enz. onder aftrek van vaders goed voor de kinderen.

AT023b002         1697       30 Juli

Huwelijk van Tijmon Petersz meerderj. j.m. wonende op Hamersveld bruidegom geass. met Jan Evertz oom, Peter Hovert swager en Jannitgen Ariens bruid geass. met haar vader bruid wonende in Asschat. Inbreng bruidegom penningen als immen (bijen) geestimeert op ƒ 600.

Inbreng bruid alle goederen haer competeerende toegescheiden bij het magenscheid van 28 juli 1697 (in de akte staat 25 juli).

AT023b002         1697       30 Juli

Huwelijk Jordanus Jordenz wonend op Ronselaar geregte Woudenbergh geass. met Jorden Thonis vader en Willemijntje Geurts Verschuur j.d. wonende in Stoutenburg geass. met Geurt Henricks Verschuur vader van de bruid.

Inbreng bruidegom seecker Erf en Goed gelegen onder Woudenberg genaamt Cleijn Egdom gebruikt bij Cornelis Janz bij de bruidegom van zijn beste vader (is grootvader, beste moeder is grootmoeder) geerft op de last van nog ƒ 300. Inbreng bruid ƒ 500.

AT023b002         1697       10 Aug

Aert Ellertz en Beertje Breunis echtel. wonende op Emelaar geregte Stoutenburg verkopen aan Gosen Ellertsz en Hendrickje Reijers echtel. wonende op de Coedijck in de voors geregte van Stoutenburg 2/7 parten van een beekvierel gelegen in de vrijheid van deze stad.

AT023b002         1697       13 Aug

Huwelijk. Wij Thijmon Meusz en Peter Meusz oomen en Jan Adriaensz goede vrind van wege Peter Gijsberts wedenaar van Trijntje Henricx wonende op Emiclaar tk bruidegom en Jan Henricks en Geertje Morren ouders, Henrick Ruth en Dirck Willemsz oomen van wegen Elbertje Jans j.d. wonende op de Rieth in Snorrenhoef. Inbreng bruidegom 3000 car. gld. Inbreng bruid 500 car. gld.

AT023b002         1697       31 Aug

Huurcontract van de Hofstede Middelhoef in de Nederbirkt.

Verhuurder de Hr. Jacob de Sadelaer en Mr. Johan Reepmaeker als administrateur van den boedel van wijlen de hr. Jacob Reepmaeker Pieterz zaliger.

Huurder Gerrit Hendriksen Haen en Maria Jans echtel. Mitsgaders huren zij ook het Erf en Goed Alderhorst en daarbij gelegen in de Heerlijkheid Isselt. 4 jaren à 400 car. gld. jaarlijks.

AT023b002         1697       26 Nov

Peter Hovert verkoopt en huizinge en hofstede met het land daar aan behorende groot omtrent een 1½ mergen gelegen aan Bavoort geregte Leusden belast met een erfpacht van ƒ 6 ten behoeve van de Leusderberg.

Dan nog 2½ mergen land gelegen apart aan de Leusbroekerweg daar oostwaarts de Grift, zuidwaarts ’t Erf de Bieshaar, west en noordwaarts Thijmen Jans gebruikt bij den verkoper, dit land is thiendvrij. Ingezet bij Evert Jans voor ƒ 1000, opgehouden op ƒ 30 meer.

Wouter Cornelisz wonende op Voskuijlen heeft buijten afslach ’t voors goed gekocht voor de som van ƒ 1100.

AT023b002         1697       10 Dec

Wouter Cornelisz wonende op Voskuilen verhuurt deze Hofstede bij hem gekocht aan Jan . . .  schoenmaker wonende aan Bavoort te samen groot 4 mergen. 6 jaren à ƒ 67 sjaars.

AT023b002         1697       31 Dec

Overleden Aeltje Henricx in haar leven laatst wed. van Aert Janz gewoont hebbende op Liender nalatende tot haar erfg. Maritje Melis en de kinderen Thonisje, Melis voorkinderen bij Melis Hermans haar eerste man saliger aan haar verwekt mitsg. Metje Aerts nadochter van haar tweede man. Zij hadden nog gemeen eenige landerijen, verdeeling bij loting.

Aris Volberden en Maritje Melis echtel., Jan Dircks als vader en voogd van de kinderen van Tonisje Melis, mitsgader Gerrit Adrianis Wildeman en Metje Aerts mede echtel.

De kinderen Thonisje, Melis behouden het land 1 mergen op de Sneulse engh geregte Hoogland, 1/3 part en Aris Volberden 2/3 parten en aan Gerrit Wildeman ƒ 200.

De andere landerijen waaronder de Haverkamp met het heetveld bij loting aan Aris Volberden en aan de andere erfgenamen eenige gronden bij Amersfoort.

AT023b002         1698       4 Jan

Jan Cree wonende aan Bavoort verhuurt aan Jacob Otten wonende in Amersfoort omtrent 4 mergen land aan Bavoort bij den verhuurder gehuurt van Wouter Cornelisz en de camer van de huizinge, den deel en de stal aan de sijde daar de koeien staan voor 6 jaren à ƒ 51 sjaars.

AT023b002         1698       22 Febr

Huwelijk Gerrit Jacobz meerderj. j.m. wonende in Asschat op Lapeers geass. met Gijsbert Tijmonz, Aris Arisz en Cornelis Janz zijn oomen en Geertje Brandsd j.d. van Barneveld nu mede wonende in Asschat geass. met Henrick Reijerz haer oom en Hendrick Janz haar neef.

Inbreng goederen niet beschreven.

AT023b002         1698       27 Febr

Huwelijk Johannes Willemz Schothorst meerderj. j.m. van Hoogland en Weijmptje Gerrits j.d. van ’t Scham onder Stoutenburg. Goederen niet beschreven.

AT023b002         1698       9 Maart

Procuratie Frans Janz van Moors meerderj. wonende op ’t Erf Cleijn Santbrink in Snorrenhoef onder Leusden. Hij machtigd Anth. v. Goudoever in omnibus ad lites in commini forma cun vati ficatione actoruni, enz.

AT023b002         1698       11 Maart

Huwelijk Jacob Janz meerderj. j.m. op Hoogland en Geertje Geurtsd wed. van Martinus Willemse.

Inbreng bruidegom ƒ 350. Inbreng bruid inboedel, huisraat als anders haar bij boedelscheiding met de mombers van de voorkinderen toegescheiden.

AT023b002         1698       26 Mei

Huwelijk. Wij Jan Tijmonz en Henrick Cornelisz oomen, Willem Reijers swager van wegen Cornelis Thijmonsz meerderj. j.m. wonende op ’t Erf Daetselaar in Stoutenburg bruidegom en Thonis Jan Henricks beste vader, Thonis Corsz broeder, Gerrit de Ruijcht en Dirck Reijers neven mitsg. Thonis . . . Keujer van wegen Petertje Cors j.d. van Soest bruid.

Inbreng bruidegom zijn inboedel, have en vee, wagens, ploegen, coorn, als anders, huisraad, enz. geestimeert op ƒ 1800, heeft nog ƒ 800 aan schulden van zijn vaders boedel.

Inbreng bruid de van een huis en hofstede, een stuk wijland daaraan behorende gelegen op ’t lange end in Soest gebruikt en bewoont bij Jan Jocobse Cok, verders nog eenige stukken land tot Soest.

AT023b002         1698       14 Juni

Overleden in Asschat Thonis Geurtz nalatende zijn wed. Lijsjen Jacobsd en 7 kinderen genaemt Geurt, Jacob, Ott, Thonis en Willem soonen en Willempje en Metje dochters.

Maagenscheid tussen moeder en kinderen. Mombers Jorden Gerritsz en Willem Geurtsz omen.

AT023b002         1698       17 Juni

Overleden Henrick Alberts nalatende zijn wed. Marritje Jansd wonende in ’t Hateveen.

AT023b002         1698       3 Mei

Cornelis Henricks wonende op Hamersveld voor hem en zijn huijsvrouw Jannetje Jans van Voskuijlen verkoopt aan Aris van Romen brouwer tot Hoevelaken een sekere Hofstede met huis, bergen en schuren en backhuis met de landerijen daaraan behorende gelegen op Hamersveld zuidwaarts ’t Erf naast de Suijdwind (Groot Bruinhorst), oostwaarts Wouter Cornelisse op Voskuijlen tegen aan den Alantserdijck, noordwaarts Jan Henricks van Hamersvelt, Henrick Craen, Jan Pontkaes en Dirck Janz en westwaarts Wouter Cornelisse van Valkenhoef met ’t campje aan de Grift gelegen op de last van jaarlijks 42 outschilden 23 st int schildgelt en 21 mergen int mergengelt voorts slaperdijk buurlasten en verdere ’s Heeren ongelden als van outs.

Koopsom ƒ 5100. Ondertekend Cornelis Hendriksen – Aris Willemz van Roomen.

AT023b002         1698       8 Juli

Alsoo questie was ontstaan over seckere twee parceelen lands aan het Erf in de voorstaand coopcedulle vermelt behorende het eene genaempt en gelegen in Besselenheerd en ’t andere ’t Wildebos bijde op Hamersvelt. Zij zijn met malcanderen overeen gekomen dat de twee parceelen bij den koop waaren inbegrepen en dat Cornelis Henrick die 2 parceelen van 6 jaren huurt (gelijk hij ook ’t Erf heeft gehuurt) en kan gebruiken sonder eenige pacht daarvoor te betalen.

AT023b002         1698       27 Sept

De hr. Jacob Baron de Peters heer van Engelenburgh, Heijligenbergh, Asschat, enz. magtigd zijn zoon Frederick om zijn zaken waar te nemen (in Copenhagen ?).

AT023b002         1698       7 Okt

Huwelijkse voorwaarden Willem Dirckz meerderj. j.m. wonende tot Leusden geass. met Willem Dirckz den jonge en Altje Rijcks wed. van Jacob Claes wonende op Hoogland.

AT023b002         1698       8 Okt

Huwelijk Jan Claesz j.m. van Terschuur wonende op de Copermolen in Stoutenburgh en Stijntje Thonsd j.d. wonende in Stoutenburgh geass. bruidegom met zijn ouders, bruid met Cornelis Thijmons broeder en Willem Reijers swager. Inbreng bruidegom ƒ 100. Inbreng bruid ƒ 200.

AT023b002         1698       11 Nov

Huurcontract van Huis en Hofstede met 4½ mergen land genaamt Hoeckveen gelegen op Hoogland.

Huurder Thonis Reijersz en Gijbertje Jans echtelieden.

Verhuurder Bart Geurtz van Veen. 3 jaren à ƒ 50 sjaars.

AT023b002         1698       2 Dec

Overleden Jacob Claesz nalatende zijn weduwe Altje Rijks.

Boedelscheiding i.v.m. haar huwelijk met Willem Dirksz.

AT023b002         1699       6 Jan    

Johanes Willemsz Schothorst wonende in de Coeckcoeck op ’t Hoogland koopt van Bart Geurtsz wonende aan de Eemsendijk een huijzinge en hofstede, berg en schuur en landerijen groot 5 mergen gelegen onder Hoogland int Veen bij Thonis Reijers gebruikt. Koopsom ƒ 1200.

Hij doet bij deze akte den koop over aan Gerrit Geurtsz meerderj. j.m. wonende op de Sielhorst.

AT023b002         1699       7 Jan

Benjamin Craen makelaar tot Amsterdam gehuwd met Abrigal van Brinkensteijn verkopen aan Hr. Johan Preijs van Dolre een parceel land bestaande in 4 mergen bouw en weijland en 4 mergen esse en else bos ’t selve gelegen is op de Modderbeeck onder Stoutenburgh belend zuidwaarts Jo. Diderick Sas en ’t Ruijgevelt van de heer Trajectrius Boll tot Bruijnenbarg, noordwaarts ’t Erf ’t Vliet, Peter Wouters van Lockhorst en Jo. van Ingen voor ’t vlieter waterwegje en achter de Maet van de voors Hr. Bol en de Modderbeek naast geland zijn wesende vrij allodiaal goed. Koopsom ƒ 1550.

AT023b002         1699       13 Jan

Aelbert Thonsz van Voskeuijl gehuwd met Geertje Henricks verkoopt aan Rijck Jansz wonende op Hamersveld een secker Erf en Goed met huijs en verder getimmerte en de landerijen daarbij groot omtrent 16 mergen en gelegen in ’t Besselenheert onder geregte van Hamersveld en een gedeelte onder Woudenberg en bij Hessel Henricks gebruikt en Leengoed van IJsselsteijn. Belend ten zuiden en oosten Wouter Cornelissen op Voskuilen, noordwaarts Jan Pontkaes en Dirck Jans Sijtwint, westwaarts de Alandsedijk. Koopsom ƒ 1000.

Blijkens aantekening bij deze akte de kooppenningen geheel voldaan den 6de oktober 1699.

Ondertekend Geertje Henricks van Hamersvelt weduwe Albert Thoenis voornoemt.

AT023b002         1699       20 Jan

Johannes Willemse Schothorst en Weijmpje Gerrits echtel. verkopen aan Gerrit Geurtz het Erf en Goed, huis en hofstede groot 5 mergen genaamt Hoekveen voor ƒ 1200. Zie akte 6 januari 1699.

AT023b002         1699       23 Jan

Jannetje Gerrits Reijers dochter wed. van Jan Gijsbert van Deventer verkoopt aan Albert Thonisse Voskuijlen een halve hoeve lands gelegen int buurtschap Voskuijlen onder Woudenberg leenroerig aan de Huijze van Renswoude oostwaarts de wed. van Jan Thijmons op Sniddelaar, zuidwaarts Gerrit Boelhouwer cum suis, westwaarts des verkoperes Erf nu gecoft bij Gerrit Jansen en ten noorden Evert Willemsz naast geland zijn. Koopsom ƒ 850.

Nog geconditioneert dat de coper den uitweg van dit land zal hebben naer Voskuijlen toe, maar niet over Keut.

AT023b002         1699       23 Jan

De bovengenoemde Jannetje Gerrits wed. van Jan Gijsbert van Deventer verkoopt aan Gerrit Jans wonende aan Bavoort een Erf en Goed met huis, schuur, enz. en 15 mergen land daaraan behorende gelegen in ’t Leusderbroek. De halve hoeve lands verkocht aan Albert Th. Voskuilen heeft bij dit Erf gehoord dus buiten de koop.

Thinsgoed van de Domeijnen van Utrecht belast met honde coorn en peerdjesgelt belend ten oosten van ’t voors Erf de wegh bij ’t Witje, ten zuiden de beek, westwaarts Bijlaerts fundatie aan de weg toe en over de weg de Armen de Poth, ten noorden de Sijdwinsesloot geland zijn en van de Keut, ten oosten de Wousloot, zuidwaarts Bijlaerts Fundatie, noorden de Armen de Poth en westwaarts ’t Steegje. Koopsom 2350 car. gld.

AT023b002         1699       . . . Febr

Huwelijk Jan Jansz geass. met zijn moeder Maeijtgen Gijsberts wed. Jan Jansz en Gijsbertje Jansd beijde wonende tot Leusden.

AT023b002         1699       . . . April

Cornelis Willemsz wonende op Hoogland bij de Tolik verhuurt aan Peter Geurtsz wonende op de Vudijck mede op Hoogland 4 danmaten land in Seldert.

AT023b002         1699       14 April

Thonis Evertsz wonende op Schoonoort geregte Hoogland verkoop (?) aan Cornelis Willemsz zijn schoonzoon ’t Geerhoekje van de Tintel en Nieuwenengh competeerende de Hr. Both daer de koper een huisje getimmert heeft gelegen bij den Tolik. Koopsom ƒ 50.

AT023b002         1699       28 April

Uit deze akte van accoord blijkt dat Jan Jans en Peter Jans voor hare moeder woont (?) op ’t Erf Sniddelaar en Marthen Meijnsz eigenaar van ’t selve Erf en dat Jan Jans bij aftrekken van dit Erf de goederen die niet aart of nagelvast zijn mag meenemen.

AT023b002         1699       28 April

Huwelijk Evert Evertsen wedunaar van Willempje Peters tk bruidegom wonende op ’t Erf de Grift onder Leusden en Willem Everts vader, Willem Gijsberts swager en Bessel Henricks oom van wegen Evertje Willemsz jonge dogter mede wonende op ’t Erf de Grift bruijd.

inbreng bruidegom de goederen des boedels ter somme van ƒ 1600.

Inbreng bruid ƒ 200.

AT023b002         1699       1 Mei

Overleden Geurtje Evertsd nalatende tot hare wedunaar Jorden Splinterz wonende op Cleijn Stoutenburg en twee kinderen Splinter soone en Jannetje dogter bijde minderjarig.

Magenscheid tussen vader en kinderen.

AT023b002         1699       19 Mei

Akten omtrend eindigen borgtocht Gerrit Janz wonende aen Bavoort beloofd aan de weduwe van Aelbert Thonse Voskuijlen te indemneren vrijen en waren van soodanige borgtocht als de selve Albert Thonse nevens mij op 23 januari 1699 voor Gerrit Anthonise in Leusderbroek en voldoeninge van 2 jaren pagt ter somme van ƒ 250 t.b.v. Jan Gijsbert van Deventers wed.

Scroll naar boven