Notaris Hendrik ter Horst

AT047a001          1771       4 dec (folio 3)

Testament Hanna Hartman wonende aan de Brand ger. Emiclaar bij overlijden alles bemaakt aan hare broeders Dirk, Willem en Floris.

AT047a001          1772       7 febr (folio 10)

Rijkje van Voskuijle en Maria van Voskuijle beijde ongehuwd meerderjarige dochters waardinnen wonende in het Gerechthuis van Leusden aan de Swarte Steeg geven hier een akte van verklaring dat Wulfert Hendrik Hoefsloot Regisitrant Jan Musman goede vrienden waren. Zij waren in de maand juni 1771 overnacht met hun koebeesten.

AT047a001          1772       7 febr (folio 11 – zie ook folio 12)

Thijs Cornelissen wonende op de Coedijk (Stoutenburg) huurt polderland van Peter v.d. Maath.

AT047a001          1772       24 maart (folio 11)

Een zekere Jacob Jansen gewoond hebbend onder de ger. van Leusden heeft publieq verkocht roerende goederen, niet nader omschreven waar hij woonde.

Jacob Jansen verkoopt ten velde staande rogge op en om het Erf Veltdorp ger. Leusden.

AT047a001          1772       10 juli (folio 23)

Theunis Corrsen wonende in Hamersveld verkoopt publieq 27 perceelen rogge.

AT047a001          1772       10 aug (folio 26)

Hendrik Elbertse wonende onder ger. van Leusden in Snorrenhoef verkoopt aan Evert Claassen Huis en Hofstede met 1 mergen land genaamd het Hoendernest. Koopsom ƒ399.

AT047a001          1771       7 jan (folio 49)

Vrouwe Elisabeth Johanna Kooll weduwe wijle Wel Ed. Heer Coenraad Temmink in leven Burgemeester van Amersfoort verkoopt hout staande uitgenummerd op Princen Hofstede bij Heiligenberg.

AT047a001          1771       29 jan (folio 55)

Jan Reijersse wonende op de Wetering onder Hamersveld huurt 3 danmaten polderland van vrouwe Elisabeth Joh. Kooll wed. van Coenraad Temminck, vorige huurder Hijmen Haan.

AT047a001          1771       30 jan (folio 56 – zie folio 66)

Hendrik Geurtsen Schimmel en Jannetje Willems zij verklaren verkochte en in een steedige en vaste Erfkoop uitgedaan te hebben aan Peter Jansen en Geurtje Geerlofs wonende op de Hofstede Nimmerdor het Erf en Goed Calveen onder Hoogland, het werd gebruikt bij den eersten comparant Hendrik Geurtsen Schimmel. Het Erf is belast met een custing brief groot ƒ2500 ten behoeve van Baron van Dort enz. belend ten oosten de wed. Vrouwe Rosendal, west L.V. Capel, ten zuiden de Heisteeg, ten noorden de Hooge Steeg en nog een hoekje veen. Koopsom ƒ3999.

AT047a001          1771       2 febr (folio 57)

Heer Jacob Craanen verkoopt 8 perceelen boomen staand op Kleijn Wildenburg en agter het huis genaamd de Rosenboom onder Hamersveld.

Ook Justus Hoofd van Huisduinen verkoopt 24 perceelen hout en een hooiberg alles in Hamersveld.

AT047a001          1771       21 febr (folio 62)

Heer Justus Hoofd van Huisduinen verhuurt aan Jacob Hermsen v.d. Bergh en Gerritje Gerrits wonende in de buurt Hamersveld het Erf nu genaamd Bosveld in Hamersveld gelegen aan de oostzijde van de weg, alsmede den Hof over de weg (vorige huurder Elbert Knopper) groot ruim 6 morgen voor 6 jaren, jaarlijk ƒ100.

Onderhouden de helft van de weg, den wetering en 2 slagen in de Modderbeek en Kupersgragt.

Zij moeten ook een hond als de Heer die bracht onderhouden en dit voor ƒ5,50 korting op de pacht.

AT047a001          1771       26 febr (folio 63)

Evert Klaasen weduwenaar van Hendrikje Gerrit verhuurt het Hoendernest aan Stoffel Harmse en Corna Peters.

AT047a001          1771       20 mei (folio 69)

Aalbert Jacobsen wonende onder Stoutenburg op Klein Vincelaar leent van Mr. Jacob Bonefacius van Halteren advocaat voor de provinciaale Hove van Utrecht en Mejuffr. Geertruidis Clara van Halteren wonende binnen Amersfoort een som van ƒ1300 à 4%.

Borgen Tijs Cornelisse wonende op Klein Middelaar, Cornelis Gijsberts (in den Brink) en Evert Cornelisse onder Bunschoten.

AT047a001          1771       14 juli (folio 72 – zie ook folio 76)

Testament Jannetje France huisvrouw van Aart Janse van Roomen wonende op Calveen (Hoogland) gemaakt des nachts omtrent 1 uuren.

AT047a001          1771       23 sept (folio 79)

In akte van geldleening op hypotheek ten laste van Willem Cornelis en Jan Caspersen wonende in Leusbroek, als onderpand een Hofstede groot 21 morgen gelegen in Leusden en Woudenberg aan de linie af retranchement, teven een nieuw huis van de 3e comparant.

AT047a001          1771       28 sept (folio 81)

Jan van Huissteen inwoner van Amersfoort machtigt den Heere Gerrit van Lockhorst clerq van de Leenhove van IJselstein speciaal om uit naam en wegens hem comparant bij Stadhouder en Leenmannen van de voors Hove te verzoeken vermits ’t overlijden van dezelfs vader Wouter van Huijsteen als oudste zoon en regte leenvolger pro parte investatuure en verleidinge van zeker leengoed bestaande in een Huizinge genaamt de Klapmuts met de landerijen gelegen onder ger. Emiclaar groot volgens kaarte van op den 10 mei 1700 door de Landmeester de Rooij gemaakt 26 mergen 98 roeden zijnde ’t voors leengoed bij des comparants vader in ’t gemeen bezeten met Jannetje Breze wed. van Thomas de Leeuw als zijnde de dezelve daarmede zo ten behoeve als ten behoeve voor den voors vader op den 1 oktober 1762 bij Stadhouder en Leenmannen van ’t Leenhoff van IJselstein verleide en beland geworden, enz.

AT047a001          1774       24 sept.

Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn eigenaar van ’t goed Randebroek in Amersfoort verhuurd aan Bart van Mispelaar Bleeker Metgensbleek.

AT047a001          1774       29 okt (folio 108)

I – Verkoop van vaste goederen door den familie Pannekoek. Conditien waarnaar Mejufr. Cornelia van Dompelaar weduwe wijle den Weledelgeboren Heer Cornelis Pannekoek enz. verkocht onder andere de Spaarpot voorbij de Gort in Stoutenburg (daghuurderswoning) in huure bij Cornelis Hendrikse om ƒ24. Ingezet op ƒ240 bij Heer C. Pannekoek verhoogd door niemand, dus koper.

II – Hofstede Kleijn Emelaar groot 34 morgen gelegen onder Stoutenburg, ten oosten de scheiding van Gelderland, ten westen ’t Erf Agteveld, ten zuiden Groot en Oud Emelaar, ten noorden de Flierbeek. Leenroerig aan IJselstein , in huure gebruikt tot Corsmis 1775 bij Aalbert Dirks, ingezet bij Aart Hendriks op ƒ3600, verhoog door Hendrik Peterse met ƒ450. Koper voor ƒ4050.

III – Hof en Hofstede de Keut of de Kwiete Pol gelegen onder Stoutenburg voorn ten oosten de Meend van ’t Erf Kleijn Emelaar en Groot Agteveld, ten weste Hoolhorst, ten zuiden Klein Hoolhorst, ten noorden de Kiefkamp behoorende aan ’t Erf Groot Daatselaar, in huure gebruikt bij wed. Peter Willemse om ƒ40. Koper Evert Jacobsen voor ƒ1010.

AT047a001          1774       1 dec (folio 110)

Coert Brom en Maritje de Bree machtigen Notaris Antoni Verkuil om in hun comparantens naam publieq te verkopen hun Hofstede de Heiligenberg onder de gerecht Aschat.

AT047a001          1776       24 jan (folio 121)

Gerrit Cornelisse en Annetje Jacobs echtel. wonende op de Bieshaar ger. Hoogland koopen 4½ danmaten polderland.

AT047a001          1776       18 april (folio 127)

Mr. Jacob Bons van Halteren verhuurt Groot Oudenhorst onder Woudenberg aan Jannetje Geurtsen wed. van W. Dirkse Lagerweij.

AT047a001          1777       29 mei (folio 141)

Boedelscheiding tussen ten eenre Geerlof Wilfert en Hendrik Peelen wonende ger. Stoutenburg op Daatselaar en Goosen Peelen te Eemnes ten andere zijde de kinderen van wijlen Peel Goosen en Geertje Geerlofs.

AT047a001          1777       19 sept (folio 146)

Maria Jansen wed. van Teunis Geurtsen wonende op Weerhorst onder ger. Hoogland huurt van Heer Justus Hooft van Huijsduijnen 3 perceelen bouwland genaamd het huisstuk de Hoogekamp en de Hoogebree gelegen bij ’t Erf Klein Wede.

AT047a001          1778       14 jan (folio 150)

Willem Jansen en Antje Teunis echtelieden wonende op Calveen ger. Hoogland verkoopt aan Geurt Peterse een ½ mergen veld van het Erf de Zielhorst.

AT047a001          1779       26 febr

Willem Hendriksen en Jannetje Gijsbertse echtel. wonende te Hoevelaken huren van Aalbert Jansen de Hofstede Brinkesteijn onder de gerecht van Aschat bij Mor Ti(j)essen bewoont en gebruikt.

AT047a002          1780       29 jan (folio 174)

Jacob Both Hendriksen en Jan Both Hendriksen executeuren in den Boedel en nalatingschap en voogden over de onmundige erfgenaamen van wijlen den Weledelgestrenge Heer Willem Hendriksen gemachtigd 10 maart 1778 voor Notaris Luijk:

I – Verkopen de Munkhoven geschreven Mu RK-HOVEN in de Buurt Hamersveld groot 17 morgen wei bouwland, tabaksland 5½ morgen, bossen, tabaksschuur, daghuurdershuisje, duijfhuis en berg, schuur genaamd (als boven –  geen huis vermeld) strekkende van de helfte van de Hamersveldseweg tot aan het Retranchement aan de Moorse Wetering aan de eene zijde Benjamin Cohen, de andere zijde de Heer van Lilaar (Claverenblad).

Koper zal de helft moeten onderhouden van de Heul leggende door de Hamersveldseweg met de Heer Pieter Jacob Vischers gemeen, waartegen de beide eigenaaren zoo van Groenhouten en Murekhoven malkander daardoor het water vrij en onverhindert zullen moeten loosen.

Ingezet bij Fran ter Horst op ƒ11250, opgehouden.

II – Het Heilige Huisje, dit was 1½ bosch genaamd het Heilige Huisje gelegen bij Heiligenberg ger. Asschat met vrije overweg over ‘t urselinesteegje, verders tabakschuur, daghuurderswoning, speelhuis en hof met vruchtbomen en 9 morgen tabaksland. Ook vrije overweg over de landen van de Heiligenberg, zooals die ter jare 1740 is geweest volgens coop conditie van 22 oktober 1740 voor Notaris Pronkerengel te Utrecht. Opgehouden.

AT047a002          1780       18 okt (folio 180)

Verkoop vaste goederen van de nalatingschap van Vrouwe Elisabeth Johanna Kooll wed. van wijlen Borgmeester Temmink door hun kinderen (1) Mr. Adriaan Mathijs, (2) Mr. Mathias, (3) Jan Guilliam, (4) Mr. Cornelis Jacob.

I – 11 morgen bij den Heiligenberge, tabaksschuur, daghuurderwoning bestaande uit 3 kamers. Het land genaamd de Revel met het essebos langs de Zwartesteegseweg strekkende dezelve Revel en Bos van ’t Ossesteegje tot aan het land of Hof van Teunis Fransen. Kopers hebben recht van vrije overweg over de lanen van Heiligenberg.

Ingezet bij Hijmen Warnike voor ƒ7800, verhoogd door dezelve ƒ600, dus koper ƒ8400.

Borgen Helmig Warneke en Jan van Ede.

II – De Hofstede Prinsenhof in huur tot mei 1781 bij Jan Gijse. Koper vrije overweg over Heiligenberg.

Ingezet bij Burgemeester Antoni Methorst ƒ3200, verhoogd door Hendricus Oudbeek ƒ800, dezelve koper ƒ4000.

AT047a002          1781       25 maart (folio 186)

Gijsbert Hendrikse huurt van Jacob Bonefacius van Halteren de Hofstede de Snoekheuvel 18 morgen, gebruikt bij zijn vader wijle Hendrik Gijsbertse.

AT047a002          1781       20 okt

Akte van constitutie en machtiging van Mejuffr. Amalia Vischers op haar broer den Heer Hendrik Vischers.

AT047a002          1781       2 nov (folio 192)

Testament Hendrik Evertse Kok en Gijsbertje Hendriks Kuijer echtel. wonende op ’t Hoogeland op Emiclaar.

AT047a002          1782       22 maart (folio 194)

Wouter Aalbertsen huurt van zijn vader Aalbert Jansen de Hofstede genaamd Brinkhorst en Langeveld groot 16 morgen gelegen in Aschat. Huurtijd 1 jaar ƒ100.

AT047a002          1782       22 maart (folio 195)

Jan Aalbertsen meerderjarige jongeman huurt van zijn vader Aalbert Jansen de Hofstede Ommeren Daatselaar groot 49 morgen 516 roeden gelegen in Stoutenburg. Huurtijd 4 jaren, pacht ƒ200.

AT047a002          1782       5 april (folio 196)

Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Reijersen meerderjarige man en Aaltje Evertse Kok minderjarige dochter.

Voogden van de bruid Jan Hendriksen en Jacob Evertsen Kok. Geen roerende of onroerende goederen.

Zie ook akte folio 197 – Akte van scheiding tussen Jacob Evertse Kok en Aaltje Evertse Kok gehuwd met Willem Reijersen omtrent en Hofstede in Zevenhuizen.

Zie ook akte folio 198 – Huwelijkse voorwaarden tussen Jacob Evertsen Kok wonende in Zevenhuizen en Grietje Gerritse geassisteerd met haar vader Gerrit Knelissen wonende op Zeldert.

AT047a002          1782       19 juli (folio 200)

Testament van den Heer Jan Guilliam Temminck Captain dezer landen bemaakt zijn bezit op zijn 4 broers.

AT047a002          1783       23 jan (folio 202)

Akte van kennisgeving van het overlijden van Vrouwe Cornelia van Dompelaar echtgenote van wijlen den Heer Cornelis Pannekoek, aangifte door Hendrik van Goudoever en Jan Both Hendriksen.

Zie ook folio 204, 206, 207, 209 en 210.

AT047a002          1783       9 april (folio 214)

Jan Aalbertsen wonende Ommerens Daatselaar in ger. Stoutenburg geeft 2 morgen land uit in Erfpacht aan Peter Jansen van Dijk liggende aan de eene kant het Erf de Ruiter andere zijde Ommerens Daatselaar met vrije uit en overweg op de Hesseweg.

AT047a002          1783       25 sept (folio 214)

Testament Annetje Teunis wed. van Willem Teunisse eerder van Frans Hendriks woonachtig op Hoogland.

AT047a002          1784       5 maart (folio 217)

Justus Hooft van Huisduinen verhuurt 3 perceelen land aan Maria Jansen wed. van Teunis Geurtsen wonende op Weerhorst ger. Hoogland genaamd Huisstuk Hoogenkamp in Hoogen Bree.

1784      16 sept (folio 219)

Den Hoogweledelgeboren Heeren Floris, Jacob en Jonkvrouwe Gijsbertha en Cornelia Foeijt machtigen IJsbrand van Engelen gerechtsbode van Hoogland en Emiclaer om aan Jan Dirkse Botterbloem te verkopen de Hofstede de Kneut groot 16 morgen.

AT047a002          1784       1 okt (folio 219b)

Kennisgeving van testament dato 2 november 1781 in verband met overlijden van haar man. Geijsbertje Hendriksen Kuijer wed. van Hendrik Evertsen Kok (1 minderjarig kind Franciscus) wonende op Hoogland op Emiclaer (zie ook folio 220).

AT047a002          1785       10 jan (folio 222 bis)

Teunis Hendriksen Kuijer verkoopt aan Helmus Hendriksen een huisje genaamd Droevendaal bij Ceulhorst met 2½ morgen land.

AT047a002          1785       21 febr (folio 227)

Heer Franciscus Josephus van Lilaar verhuurd aan de Heer Ignatius Franciscus Sasse van IJsselt de Heere huizinge enz. met de Hofstede De Brink gelegen vooraan in Hamersveld. Den Heer Huurder zal bij de Boer bruiker van de Hofstede water mogen halen doch verders niet tot last.

Huursom ƒ150, huurtijd 3 jaren.

AT047a002          1785       11 maart (folio 288)

Mejuffr. Maria Vernrij wed. van de Heer Hendrik Hooft van Huisduinen verhuurd het Erf en Goed Steenbeek aan Steventje Gerritse wed. van Hendrik Teunisse Kolder al eerder bij haar in gebruik.

Klein Steenbeek behoud de verhuurderesse aan zich dat gebruikt door Joost Jurrense ook het nieuw huisje.

AT047a002          1785       25 maart (folio 289)

Dezelfde Mejuffr. verhuurt ook het Erf de Geer gelegen op Hoogland aan Teuntje Meertense wed. van Maas Jansen.

1786      31 maart

Justus Hooft van Huisduinen verhuurd aan Wouter Zandersse en Aartje Jacobse Het Erf Amendijk op Hoogland onder Emelaer. 6 jaren al bruiker, pacht ƒ130.

AT047a002          1787       22 jan (folio 241)

Helmig Warnike Corneliszn, Anthony Warneke, Heijmen Warneke en Wijnand Warneke als executeuren van de boedel en nalatingschap en voogden over de onmundige erfgenamen van wijlen hare Moeder Adriana Mattelage weduwe van en boedelhoudster van Cornelis Warneke in de als daartoe speciaal geautoriseerd volgen codicillaire van 12 juli 1773 voor Notaris Jan Bolt Hendriksen te verkopen huizen en grond waaronder 1 mergen tabaksland aan de Dorresteijnsesteeg bij de Wijnberg.

7 mergen Bos gelegen aan het eind van het Erf de Zuidwind over de Linie of retrancement bij het Erf de Crommestaart onder Leusden c.s. genaamd het Zuidwinsebos. De eigenaar behoud vrije uitweg over de landerijen van ’t Erf de Zuidwind naar de Hamersveldseweg, moet de Keul onderhouden bij de Linie. Ook is de eigenaar vrij van de Tol aan het hek aan het begin van de steeg staand.

Inzetter en koper Helmut Warneke voor ƒ2450.

AT047a002          1787       19 febr (folio 241bis)

Uit deze akte van machtiging blijkt dat juffr. Catharina de Wijs meerderjarig jongedame ongehuwd woont op Huis Molenstein, haar zuster is op 23 april 1786 overleden.

AT047a002          1788       29 jan (folio 252)

Bewijs van eigendom voor Helmich Warneke van het Zuidwindsebos, enz.

AT047a002          1788       24 febr (folio 253b)

In deze akte van scheiding en verdeling blijkt dat binnen Amersfoort is overleden Jan Jansen Oudbeek bij testamentaire dispositie van dato 25 december 1787 voor Notaris A. Voskuijl bemaakt aan de erven onroerend goed waaronder aan Johan v.d. Berg en Johanna van Grootwede door Hendrikus Oudbeek erfgenaam voor ¼ portie is toegescheiden 1 morgen tabaksland bij de Colsboersteeg.

Aan Jan en Gerrit v.d. Posthoorn en de overige erfgenamen toegedeeld de Hofstede ’t Klooster gelegen in Soest bij de Kerk met diverse perceelen grond op de Eng.

AT047a002          1788       8 aug (folio 255)

Baron Coenraad Willem Sloet verhuurd aan Peter Peterse thans nog woonachtig in Woudenberg de Hofstede Brinkhorst in Aschat uitgezonderd de Heere Huizinge. Vorige huurder Stoffel Harmse.

AT047a002          1789       14 mei

Hendrik Helmerden en Aaltje Janse echtel. (doorgehaald) verkoopt aan Hendrik Aalbertsen van Brinkensteijn woonachtig op ’t Hogeland het Erf de Geer groot 18 morgen + 5 morgen oost van de Duisterweg. Koop ƒ3000.

AT047a002          1789       4 dec (folio 263)

Mr. Cornelis Pannekoek als gemachtigde van de Heren executeurs van den testamente van de Heer Willem Grave van Bentinck volgens procuratie voor Notaris Adrianus van Wijck te Den Haag 11 juni 1775 verhuurt aan Hannes Willemse Brom het Erf Oud Emelaar onder Stoutenburg. Al reeds huurder. Alsmede 3 morgen land genaamd de Boomgaard en de Slots of Bovenkamp voor ƒ60 te samen voor 6 jaren om ƒ210 jaarlijks.

Folio 264 – Verhuurt ook Groot Emelaar (als gemachtigd als boven) aan Lambert Gerritse en Rijkje Teunisse echtel. Pacht ƒ245, pachttijd 6 jaren.

’t Gemelde goed Erff Thiend Subject.

AT047a002          1791       1 aug

Den Heer Franciscus van Lilaar wonende op zijn Buijtengoed Wijnbergen in Asschat verhuurt aan Diderik Pelt thans nog wonende op Groenhouten in Hamersveld de Heere Huizinge annex Hofstede de Brink gelegen in Hamersveld voor 3 jaren, pacht jaarlijks ƒ135.

AT047a002          1792       3 maart (folio 291)

De voogden*) van de minderjarige erfgenamen van hun overleden vader Mr. Dirk Hendrik Methorst en Geertien Albertina Staal in leven echtelieden veilen den boedel waaronder:

I – De Buitenplaats De Schothorst bij den Ham ger. Hoogland. Ingezet bij Hendrik Wilsenraad op ƒ31200, verhoog door Notaris Antoni Voskuijl met ƒ125, samen ƒ31225.

*) Notaris Antoni Voskuijl was voogd.

Waarvoor het voorschreven parceel door hem g.q. voor en ten behoeven van deszelven Nijclaas kinderen, Jeremias kinderen en Dirk Methorst opgehouden is om aan dezelfde bij scheidinge des Boedels toe en aanbedeeld te worden.

II – Een Hofstede (’t Hek) in Leusderbroek strekkend van de Hofstede de Zuidwind tot de Beek voorts over de beek in Zuijderbroek tot bij Geresteijn naast het Erf Middenbroek en andere zijde het Erf Klein Zandbrink groot 18 mergen  en het land onder Geresteijn groot 17 morgen dit ten zuiden de (Zeur)sloot, ten noorden de Beek.

Thins en keurmoedig goed van de Domeinen ’s Lants van Utrecht. De koper moet gedogen en bekwame steeg of overweg over de Zuidwind, mits genietende de recognitie daarop gesteld ingevolge de contracte van 29 september 1700 en opgevolg door de Eerwaarde Heeren Staaten van Utrecht dato 20 april 1733.

De Hofstede thans gebruikt bij Dirk Wouterse tot Corsmis 1792 om ƒ170 en tot Corsmis 1795 en 1796 om ƒ180, alsmed Tins, Hondekoorn en Paardjesgeld.

Inzetter en Koper Wouter Pull voor ƒ3500, gekocht voor Juffr. Judith Magdalena Harderwijk wed. van wijlen den Heer Louwrens Teschemaker.

III – 2 kampen land bij Heiligenberg onder Leusden ten zuiden de Grift, ten noorden en westen de Heiligenbergerweg. Leenroerig aan Huize Lockhorst, tiendplichtig aan St. Paul.

Ingezet bij Jan Grothe op ƒ2000, verhoogd door Juffr. Geertruidis Clara van Halteren met ƒ510, dus koperesse ƒ2510.

AT047a002          1794       2 juli (folio 308)

Boedelverdeeling familie Warnike.

Scroll naar boven