Notaris Jan de Louter

AT051a001          1798 24 mei

Verkocht in het gerechthuis van Leusden cs den boerenhofstede Vrijburg door Jan Jacob den Heer inwoner van Amersfoort en Bernardus Huyterman wonende te Utrecht als speciaal gemachtigde bij akte van 13 april 1798 voor notaris Johannes Josephus Schaen te Sittard van Frederik Jozef Rycks gepensioneerde ritmeester vd Bataafse Republiek, en van wijlen mede erfgenaam Jan Carel Rycks in leven Drossard van de ampte Montfoort en Margaretha van Baerle echtelieden. Hofstede groot 28 morgen thiendvrij gelegen even buiten Amersfoort onder gerechte asschat ter wederzijde van de Heiligenbergerweg ten oosten de heeren van Eyck en Lilaar en ten zuiden juffr weduw ter Horst en de heer van Hardenbroek ten westen de beek ten noorden de heeren van der Heyden, van Crimpen en de erven Willem Jacobsen. De Hofstede wordt gebruikt door Hannes Willemse vd Berg pacht f 350

Koper Theunis Albertse voor f 7150 Borgen Hannes Teunisje en Willem Jansen ondertekend als Willem Jansen Vrijhoef

Tevens 2 morgen tabaksland ten noorden van den Ursulineweg verder begrensd door de boerderij bovenvermeld. Gekocht door Wijnand Handrikse voor f 2450 annex huisje schuur en kistenspijker enz borgen Arie de Wit en Hijmen Werneke

AT051a001          1798 3 augustus

Bartholomeus Bernardus de Wijs als gemachtigde van den heer Gerardus Bentinck ontvanger van t onderdeel der generale middelen ‘sland Utrecht verhuurd aan Jan Cornelisse wonende te Scherpenzeel Klein Vlooswijk groot 20 morgen van Corsmus 1798 tot 1804 jaarlijks f 125

AT051a001          1798 26 november

Bij boedelscheiding wordt verkocht de hoeve Schuylenburg in Amersfoort.

AT051a001          1799 16 maart

Abraham Musman en Martina Bodendijk verkopen de Hofstede Valkenhoeff onder de ger Hoogland Emiclaar aan de bruiker Evert Helmerden vd Heisteeg groot 33 danmaten 5 48 roeden en verdere stukken land.

AT051a001          1799 30 juli

Gijsbert Goosense Kok huurder van de Hofstede Vlooswijk heeft 3 jaren pachtschuld aan Gerardus Bentinck rentmeester van vrouwe Martha Maria la Lause wed van Anthony de Cloux. De gewassen worden verkocht

AT051a001          1799 13 december

verkoop van huis Zwaanenburg ger Hamersveld uit de nalatenschap van mejuffr Gertrudes Clara van Halteren overleden 2e helft van 1799, executeur heer Hendrikus vd Burg wonende te Utrecht en Anthony Voskuijl wonende in Amersfoort gezamenlijke kooppenningen f 59.035

1             Zwaanenburg groot 30 morgen koper Josephus van der Lisse voor f 13.800

2             De groote Rosmolen of Groot Rossenberg gelegen Hamersveld ger Leusden groot 24 morgen wei bouw en bosgrond in huur bij Jacob van Asch voor f 300 per jaar tot petri mei 1802 koper Jacob van Asch voor f 2.600 Borgen Jacobus de Groot en Jacob v Asch cr.

3             De Rosmolen of Klein Rossenberg strekkende van de Alandse Wetering tot de erven van de heer Anthony van Goudoever of te wel het volgende vijfde perceel, en van de weg tot aan de bergwetering (de grift) tot de gronden van de verbrande Hofstede of successeuren van den heer van Bol mede door voorn Jacob van Asch nevens het laats vorige perceel in huure genomen tot petri in mei 1802 te samen Groot en Klein Rossenberg voor f 300 pacht doch na den verkoop is de pacht tot 1812 f 110

Ingezet bij Jacobus de Groot op f 1750 verhoogd door Albert Evertsen van Zuijlen f 125, koper voor

f 1875.

Borgen Jan vd Haar en Wouter Dirkse.

4             5 morgen bouw en weiland enz gelegen in Hamersveld strekkende van de weg tot aan de beek toe daar ter wederzijde den erven van den heer Aloisius Hooft van Huisduinen naast geeigendomt zijn. In huure worden gebruikt het agterste gedeelte door Hendrik Dirkse tot petri 1801 om f 14 sjaars.

En het andere gedeelte tot aan de schouwsloot of wetering door meergenoemde Jacob v Asch tot petri 1801 voor f 36 sjaars.

Koper Arie Jansen voor f 1050  Borgen Abraham v Asch en Jacob v Asch

5             2 camperland bij Heiligenberg ten zuiden de Grift noorden en westen de Heiligenbergerweg zijnde leenroerig aan Lokhorst op een Heergewaad van 2 frankische schilden en thiendplichtig aan de Abdijj van St Paul te Utrecht in huure bij Thijmen Gijsbertse en Cornelis Flipse tot Corsmus 1799 om f 122 Koper Franciscus Josephus v Lilaar voor f 2725

6             Onder Woudenberg de Hofstede Oudenhorst koper Lucas Bols voor f 5625

7             Verder polderland huren enz

AT051a001          Folio no 134

Rekening en bewijs van Nicolaas Methorst executeur vd nalatenschap van vrouwe Catharina van Gijn weduwe Wijborg op 26 October 1796 in Amersfoort overleden. Hofstede Cragtwijk erve grond boernhuizinge annex landheers kamer, koetshuis, bouw maat, en weiland groot 43 danmaten onder ger Hoogland ten zuiden van Klein Cragtwijk en Jan van t Klooster ten noorden Jan Janzen Vrijhoef

De boerenhofstede bewoond door de weduwe R. Gerritsen om f 400 en ¼ boter als toepacht. Op publieke veiling 14 april 1797 gekocht door Albert Steenkamer voor f 1300

Hofstede Klein Cragtwijk groot 10 danmaten ook  genaamd dorstige Hert op de veiling gekocht door Gerrit Hendriksen om f 302  

AT051a001          1799 23 augustus

Teunis Boekhoud wonende onder Leersum huurt Vlooswijk groot 40 morgen van Gerardus Bentinck en 8 morgen aan de beek.

Bij Vlooswijk ligt een streep land groot 7 morgen genaamd de Kater aan de berg bij het Appelwegje.

AT051a001          1799 13 december

verkoop van huis Zwaanenburg ger Hamersveld uit de nalatenschap van mejuffr Gertrudes Clara van Halteren overleden 2e helft van 1799, executeur heer Hendrikus vd Burg wonende te Utrecht en Anthony Voskuijl wonende in Amersfoort gezamenlijke kooppenningen f 59.035

1             Zwaanenburg groot 30 morgen koper Josephus van der Lisse voor f 13.800

2             De groote Rosmolen of Groot Rossenberg gelegen Hamersveld ger Leusden groot 24 morgen wei bouw en bosgrond in huur bij Jacob van Asch voor f 300 per jaar tot petri mei 1802 koper Jacob van Asch voor f 2.600 Borgen Jacobus de Groot en Jacob v Asch cr.

3             De Rosmolen of Klein Rossenberg strekkende van de Alandse Wetering tot de erven van de heer Anthony van Goudoever of te wel het volgende vijfde perceel, en van de weg tot aan de bergwetering (de grift) tot de gronden van de verbrande Hofstede of successeuren van den heer van Bol mede door voorn Jacob van Asch nevens het laats vorige perceel in huure genomen tot petri in mei 1802 te samen Groot en Klein Rossenberg voor f 300 pacht doch na den verkoop is de pacht tot 1812 f 110

Ingezet bij Jacobus de Groot op f 1750 verhoogd door Albert Evertsen van Zuijlen f 125, koper voor

f 1875.

Borgen Jan vd Haar en Wouter Dirkse.

4             5 morgen bouw en weiland enz gelegen in Hamersveld strekkende van de weg tot aan de beek toe daar ter wederzijde den erven van den heer Aloisius Hooft van Huisduinen naast geeigendomt zijn. In huure worden gebruikt het agterste gedeelte door Hendrik Dirkse tot petri 1801 om f 14 sjaars.

En het andere gedeelte tot aan de schouwsloot of wetering door meergenoemde Jacob v Asch tot petri 1801 voor f 36 sjaars.

Koper Arie Jansen voor f 1050  Borgen Abraham v Asch en Jacob v Asch

5             2 camperland bij Heiligenberg ten zuiden de Grift noorden en westen de Heiligenbergerweg zijnde leenroerig aan Lokhorst op een Heergewaad van 2 frankische schilden en thiendplichtig aan de Abdijj van St Paul te Utrecht in huure bij Thijmen Gijsbertse en Cornelis Flipse tot Corsmus 1799 om f 122 Koper Franciscus Josephus v Lilaar voor f 2725

6             Onder Woudenberg de Hofstede Oudenhorst koper Lucas Bols voor f 5625

7             Verder polderland huren enz

AT051a001          Folio no 134

Rekening en bewijs van Nicolaas Methorst executeur vd nalatenschap van vrouwe Catharina van Gijn weduwe Wijborg op 26 October 1796 in Amersfoort overleden. Hofstede Cragtwijk erve grond boernhuizinge annex landheers kamer, koetshuis, bouw maat, en weiland groot 43 danmaten onder ger Hoogland ten zuiden van Klein Cragtwijk en Jan van t Klooster ten noorden Jan Janzen Vrijhoef

De boerenhofstede bewoond door de weduwe R. Gerritsen om f 400 en ¼ boter als toepacht. Op publieke veiling 14 april 1797 gekocht door Albert Steenkamer voor f 1300

Hofstede Klein Cragtwijk groot 10 danmaten ook  genaamd dorstige Hert op de veiling gekocht door Gerrit Hendriksen om f 302  

AT051a002          1800 26 september

notaris Gerrit Vogelsangh verhuurt de Hofstede Broek onder Woudenberg aan Willem v Daatselaar bouw wei en heetveld 35 morgens is lange jaren bij huurders moeder in gebruik geweest 6 jaren a f 188 sjaars

AT051a002          1800 11 oktober

Petrus vd Lisse en Maria Francisca Hooft van Huisduinen echtl verkopen enige vaste goederen in Amersfoort

AT051a002          1800 27 oktober

de heren Jan Pollart en Hendrik Anthony Milliard wonende te Ruremonde de welke zoo voor hun zelve als uit krachte van de constitutie door de mede erfgenamen van den heer Jan Carel Rijker en Maria Margaritha van Baerle in de tijd echtl op den 29 fruitisor t 8e jaar van de france republiek te Maaseik voor den notaris JM de Borne en getuigen verleend bij dezen te constitueren en machtig te maken den heer Joan Jacob de Heer wonende alhier speciaal om namens hun comparanten publiek of uit den hand te verkopen o.a. een boerenhofstede cum annex genaamd Bantuin ger Asschat en nog verdere gronden

AT051a002          1800 folio 134

rekening en bewijs van Nicolaas Methorst omtrent publiek veiling Cragtwijk. 

AT051a003          1801 9 juni

de heeren Franciscus Carolus Christiaan Oetingen en Jan Jacob de Heer als gemachtigde en executeuren van de boedel en nalatingschap van wijlen jonkheer Wilhelmus Franciscus van der Merwede van Muylwijk (geautoriseerd 5 nov 1790 bij notaris Anth Voskuyl verkopen de volgende goederen hieronder de de Hofstede Schoonoort met heerenhuis koetshuis en stallinge enz ger Hoogland groot omtrent 60 morgen in huure tot 1802 voor f 330 ingezet door Willem Gerard Jozef van Baerle op f 20.000 verhoogd door niemand en opgehouden hem zelve als voor en ten behoove van zijn zuster vrouwe Anna Maria Ida van Baerle gehuwd met Jan Baptist van Ceulen te samen en met de andere gemeenen ——mede erfgenamen bij scheiding in hunne erfportie toe en aandeelt onder Soest de Hofstede Grooteloo 35 mergen verhuurd aan den erve Peter Janze van Stoutenburg tot petri 1802 voor f 200.

Ingezet door Aart Jacobse Stalenhoef met f 4400 verhoogd door Cors Peter v Stoutenburg f 1600 koper voor f 6000.

AT051a003          1801 18 september

obligatie groot f 799 en 19 stuivers aan Willem Smit in Soest van Franc. Christiaan van Oetingen

AT051a003          1801 18 december

verpachting vd Tolboom of hek van den nieuwenweg bij t Vliet op Hamersveld. Pachter Jacob vd Hengel voor f 290 (wordt 3 juli 1803 weder verpacht aan Jozef Leepers) Verpachters Gijsbert Jan Methorst als gemachtigde van den heer PJ Prince en P Kops als voogden van den minderjarige heer Martin Adriaan Beels eigenaar van Randebroek voor 2derde en de heer Petrus Josephus v der Lisse voor 1derde part van de pacht van den tol.

AT051a004          1802 14 mei

de heer Wijnand van Assenraad en Isaak Harthoorn inw dezer stad onlangs door aankoop eigenaars zijn geworden van het erfgoed t Zwarte Bergje met 36 morgen bos daarbij gelegen benevens van t goed Loevesijn groot 20 morgen onder Leusden??. zij stellen Jan Zegers aan tot schut over hun goederen daar door sommige lieden er clandestien schapen geweid worden

AT051a004          1802 30 mei

testament v juffr Clementia Cornelia van den Borge woonachtig op Hogewel ger Hoogland: zij praelegateerd aan haar neef den heer Bartolomeus Bernardus Wijs het erf en goed Hoogenwel alsmede het huisje en land aan de Hoogwelderlaan door haar comparante gekocht in t jaar 1801 uit den boedel van wijlen jonkh van der Merwede van Muijlenwijk.

AT051a004          1802 18 juni

in deze akte v proc vermeld dat de heer Frederik Lodewijk Krebs woonachtig is op huize Hofslot in Soest

AT051a004          1802 3 november

Petrus Josephus van der Lisse en vrouwe Maria Hooft van Huisduinen echtl wonende in Hamersveld verkopen hun buitenplaats Zwaanenburg onder Hamersveld aan Johan Matthias van Oven voor f 13900 carolvlg a 20 st in presentie van Jan Tolboom en Gijsbertus vd Bergh als getuigen

AT051a004          1802 11 november

de heer Johannes vd Wulp en Bertha van Innewijen? echt in Haarlem verkopen de bierbrouwerij t Klaverblad aan Frans Cornelis Cluizenaar? staande aan de varkensmarkt Amersfoort voor f 3999

AT051a004          1803 5 maart

de heer Johan vd Bergh gemachtigde en voogd over juffr Francisca Christina v Raalt dochter van wijlen de heer Franciscus Hendrikus v Raalt en juffr Petronella v Grotwede echtl verhuurt het erf de Kopermolen ger Stoutenburg aan Gijsbert en Evert Gerritsen voor 6 jaar f 80 sjaars

AT051a004          1803 8 april

notaris Gerrit Vogelsang verhuurt aan Cornelis Theijsen het erf genaamd Prinsenhof onder ger Asschat bij Heiligenberg achter Heiligenbergzicht zoals thans door den huurder gebruikt, niet inbegrepen de anexe kamer, 2 dag huurders woningen mede op deze grond staande, de boomgaard, kweekerij, en t duifhuis voor 8 jaren f 70 sjaars

AT051a004          1803 11 juni

Testament: Arie van den Haar wonende in Leusbroek prelegateerd aan zijn neef Jan van den Haar wonende op Sandbrink ger Leusden een kamp land groot 1 morgen gelegen aan de Hamersveldseweg aan de eene zijde het land van de heer Rom. En aan de andere zijde Jan Smit zooals hij comparant het op 2 februari 1803 gekocht heeft uit de erven van Benjamin Cohen.

AT051a004          1803 18 juli

Teunis Renes op Waterdaal heeft pachtschuld aan de heeren evert Jan en Jacob Jan v Ommeren

AT051a004          1803 19 augustus

Jacob Staal wonende aan de Lage Vuurse verkoopt het erf de Grift groot 22 morgen gelegen in ger Leusden daar aan de ene zijde de erven van Teunis Hannesse en Brand Heenekamp en de verkoper met 8 morgen land genaamd het Oudenland. Koper Teunis Lagemaat vorige huurder en gebruiker Jan Gerritse koopsom f 5500

AT051a004          1803 25 augustus

de heer Petrus Jacobus van de Lisse verkoopt aan Jan Aalbertse van Brinkensteijn wonende op de Zielhorst ger Emiclaer en zeker bouwhof genaamd de Geer koopsom f 3000

De huurder Meerten Gerritse ingevolge de huurcedulle op 27 maart 1801 voor notaris J de Louter in gebreke gebleven zijn pacht te betalen

AT051a004          1803 18 oktober

Akte van protest door den heer Johan Mathias v Oven wonende op Zwanenburg op Hamersveld tegen Boudewijn vd Worp voor de bouw van de buitenplaats Zwaanenburg die in gebreke bleef..

AT051a004          1803 18 oktober

Beatrix Willems weduwe van Cornelis van Asch huurt van Catharina v Stuivenberg wed van Evert Stuivenberg wonende in Amersfoort een zeker kamp bouw en weiland gelegen in Hamersveld met een akkertje achter het huis gelegen reeds al vele jaren in huur

AT051a004          1803 15 november

Wijnand van Assenraad en jufr Hendrina Uijtenhoven echtl mitgaders Izaak Harthoorn en Johanna v Assenraad echtl. verkopen aan Heymen Jansen het Zwarte Bergje ger Leusden

AT051a005          1804 26 januari

Johan vd Berg voogd van Franc. Chr. v Raalt verhuurt 3 morgen bouw en Wieland bij de Kopermolen 6 jaar f 90 sjaars

AT051a005          1804 11 mei

Aart Jacobse koopt het erf Bantuin ger Asschat voor f 2325 van Jan Jacob de Heer in qualiteit als vermogens procuratie op den 27 oktober 1800 voor notaris J de Louter en getuigen alhier gepasseerd special gemachtige v d Heeren Jan Pallert en Hendrik Antoin Milliard wonende te Ruremonde zo voor hem als uit kracht v.d. constitutie door de mede erfgenamen van wijlen de heer Jan Carel Rijksz en Maria Margaretha van Baerle echtelieden op hen den 29 Fruitidor in t 8e jaar van de Franse Republiek voor notaris Joh vd Bornen en getuigen gepasseerd te Maaseik voor de ene helft. En dezelven heer Jan Jacob de Heer als special gemachtigde van de heer Jan Tieleman Blekman notaris hoofd van Utrecht in qualiteit als in krachte van de procuratie den 11 augustus 1803 voor de notaris Daniel Rother en getuigen te Utrecht gepaseerd. Ook special gemachtigde van de hoog welgeboren heer Theodoor Pelichy zoo voor zich zelven als bij de procuratie den 14 oktober 1803 voor notaris Pieter Gaillart en getuigen te Brugge gepasseerd speciaal gemachtigde van dezelfs zuster den hoog welgeboren jonkvrouwe Gertruida Cornelia Maria Pelichy vermogen procuratie door de vernoemde heer Jan Tieleman Blekman in gem. Qual. in protestatie substitutien den 28 november 1803 op den zelven heer Jan Jacob de Heer voor gezegde notaris Daniel Rother en getuigen te Utrecht gepaseerd voor de wederhelft op te ver len en verkopen zal den 11 mei 1804 eenige gronden en een boerenhofstede genaamd Bantuin groot 28 morgen strekkende van de dwarslinie tot de Moorsterbeek daar aan de erven de heer Willem Methorst en Hannes Haan en aan de andere zijde de heer baron Sloet op Brinkhorst. Ingezet door Otto Scheltus op f 2125 verhoogd door Aart Jacobse met f 20

AT051a005          1804 19 juni

Teunis Renes wonende op Waterdaal moet  zijn korengewassen verkopen wegens huurschuld aan de Heeren Evert Jan en Jacob Jan v Ommeren wonende te Arnhem.

AT051a005          1804 2 juli

Johannes Franciscus Xaverus v Baerle wonende te Gelder gehuwd met Thecla Johanna Draper verkopen de boerenhofstede Isseltseveld in de Birkt aan Aart Janse Tolboom voor f 3500, huurder tot petri Mei 1805 Willem Gerritse Kaas.

AT051a005          1804 6 juli

Aart Jacobsen wonende op Bantuin ger Asschat leent van Jan Jacob de Heer f 1700 borgen Goosen Klaasen Wijntjes in Stoutenburg en Wouter Rutten op Groot Hoolhorst ger Stoutenburg en Jan Rutten wonende in den Aart ger Barneveld.

AT051a005          1804 3 augustus

Peter Lammertsen wonende op Groot Wede ger Hoogland huurt dit erf weer in van hr Daniel Cornelis de Leeuw wonende in de Haag voor 6 jaren f 360 sjaars.

AT051a005          1804 5 oktober

Willem Gerritse Kaas wonende onder Isselt huurt van de Heeren Jacob Jan en Evert Jan v Ommeren beide wonende in Arnhem het erf en goed Waterdaal bij Amersfoort thans nog in huure gebruikt bij Teunis Ren(n)es voor 6 jaren eerste 2 jaren voor f 100 de laatste 4 jaren voor f 200.

0 koper voor f 2325.

AT051a005          1805 4 januari

In deze akte van voogdij vermeld dat hr Petrus Josephus v der Lisse woonachtig is in Dusseldorp.

AT051a005          1805 20 maart

Heymen Jansen en Willemijntje Ren(n)es echtl. wonende onder Leusden verkopen het Zwarte Bergje gelegen aan het Leusdervoetpad en een hoek land tegenover het gemelde huizinge langs de Leusderweg belend ten zuiden de Maath. Noord en oost het Koudhorense wegje. Kopers de heer Wijnand van Assenraad en juffr Hendrina Uytenhoorn echtl. en de heer Izaak Harthoorn en juffr Johanna van Assenraad echtl koopsom f 500

AT051a005          1805 19 juni

Bietje Willems weduwe van Gijsbert Breunisse wonende op de na te melde Hofstede koperesse koopt de Hofstede Nieuwenhoven ger Hoogland groot 60 morgen van de heer Jan Jacob vd Bergh als gemachtigde van vrouwe Cornelia Straalman weduwe van wijlen Hendrik Maurits van Wede en Hr Willem Huydekoper Heere van Nigtevecht gehuwd met Constantia Isabelle Fernanda van Wede koopsom f 11.500 en f 5.000 als hypotheek ingelaten.

AT051a005          1805 xx

Teunis Cornelisse in Leusbroek huurt 11 morgen land van Corolis Christaan v Oetingen administrateur vd Bijlaerts Fundatie zijnde thiendvrij den huurder wel bekend.

AT051a005          1805 28 oktober

 akte van procuratie: blijkt dat op Hofslot ger Soest nog woont de heer Frederiks Lodeijk Krebs

AT051a005          1805 15 november

wordt verkocht een huis en ½ morgen land genaamd de Spaarpot ger Stoutenburg bij de herberg de Gort in huure gebruikt bij Cornelis Jacobs Berg voor f 31 sjaars

AT051a006          1806 21 februari

De heer Johan Jacob vd Bergh als voogd van Francisca Christina v Raalt mindj dochter, Francis Hendriks v Raalt en Petronella van Grootwede, verhuurt de Kopermolen ger Stoutenburg aan Geurt Jansen v Leyenhorst wonende op Leyenhorst in Hoevelaken en een kampje weiland voor 6 jaren s’jaars f 120 gebruikt geweest door Gijsberts Gerritse en Evert Gerritse niet inbegrepen het plein voor het huis en de laan achter het huis waarop geen vee mag geweid worden

AT051a006          1806 7 maart

de heer Nicolaas Methorst enz verhuurt aan Dirk Peterse v Mispelaar wonende op Hoogland de boerenhofstede De Schothorst

AT051a006          1806 28 maart

Jan Jansen wonende op Heidendaal ger Hoogland huurt van ‘t H. Elisabeth gast- of ziekenhuis een stuk bouwland

AT051a006          1806 19 april

Jan Jacob vd Bergh verkoopt aan Frederick Gijsbertse vd Hove (wonende op de boerenhofstede Sneul groot 39 morgen in de ger Emelaer, ook nog 9 morgen weij en hooiland genaamd de Hoogenkamp koopsom f 10.500

AT051a006          1806 14 mei

de Heeren Jan Jacob de Heer en Franc Carol. Christiaan Oetinger in qq al executeurs van wijlen de Heer Pieter Dirks Man verhuren het erf en goed Swarttuyn in over seldert aan Aalt Gerritse reeds door hem bewoond voor 6 jaren s’jaars f 450   

AT051a006          1806 24 juni

Akte van kennisgeving door Cornelis Gijbels dat overleden is den heer Jan Jacob den Heer gehuwd geweest met zijn zuster

AT051a006          1806 10 oktober

Hr Gerard van Bommel rentmeester vd Malen ger Hoogland verhuurt aan Willem Gijsbertsen wonende op de Wetering in den ger Hoogland 8 mergen land

AT051a006          1806 11 oktober

den heer Albert Prince en vrouw Anna Theodora Kraanen echtl. wonende op Oievaarshorst ger Leusden vermeld in deze akte schuldig te zijn aan Dirk Hartman op Hoogland een som van f 1817 + 18 + 1 met jaarlijkse aflossing

AT051a006          1806 14 november

Wordt op het Heetveld een boerderij verkocht groot 57 morgen belend ten zuiden Arien Ravensloot westwaarts Den Berg oostwaarts de Griftdijk noordwaarts Rijk Jansen van Egdom. Ingezet door Hendrik Druif f 2500 verhoogd door Cornelis Ravensloot f 225 koper voor f 2725

AT051a006          1806 5 december

Den heer Gijsbert Jan Methorst verhuurd aan Bart Toone Veldhuizen het erf en goed Middelhoef zijnde thiendvrij onder Amersfoort en de Nederbirkt. 4 jaren s’jaars f 675 en 2 vierendeels boter als toepacht of f 50

AT051a006          1806 29 december

Wijnand van Assenraad verhuurt het Zwarte Bergje aan Hymen Jansen. Huur f 48

AT051a006          1807 30 januari

de Heer Gijsbert Jan Methorst alhier (Amersfoort) gemachtigde vd voogden over den minderjarigen Martin Adriaan Beels eigenaar van Randenbroek. Mitsgaders de Heer Petrus Jozephus vd Lisse mede alhier verhuren den Tolboom op den nieuwen weg bij ‘t Vliet op Hamersveld aan Jozef Scheepers voor 6 jaren s’jaars f 225. Borgen Harman Gerritsen wonende op Sandbrink onder Leusden en Jan Mets in Amersfoort

AT051a006          1807 1 maart

Inboedel van Maas Aartsen wonende in Zevenhuizen (Hoogland) wordt wegens pachtschuld verkocht door de erven van wijlen den heer Jan Jacob den Heer

AT051a006          1807 5 juni

Ger. Hoofd van Huisduinen wonende op Hamersveld verhuren aan Hendrik Dirksen hun Hofstede Haakhorst door den huurder reeds gebruikt. Niet onder den huur inbegrepen den kamer aan het huis, het land achter de moestuin, de lane rond de Hofstede, de weide achter de berg, de nieuwe klaverhof en het duivenhok

AT051a006          1807 24 augustus

Akte van afstand en overneming van het aangenomen werk het maken van de spits op de L. Vr. Toren

AT051a006          1807 27 november

Notaris Gerrit Vogelsang voor zich als zijn huisvrouw en erven verhuurt aan Thymen Aartsen Princenhofstede onder ger Asschat bij Heiligenberg. Zoverre door Cornelis Thijse is gebruikt geweest niet inbegrepen de annex kamer, de 2 daghuurderswoningen, duifhuis  pachttijd 3 jaren s’jaars f 80

AT051a007          1808 29 juni

Testament van Willempje Willems

AT051a007          1808 29 juni

Testament Jan Gerritsen meerdj. Ongeh. wonende ger Stoutenburg legateert aan de RK kerk in Hamersveld f 50 pastoor v Zijp aan de armen dito f 50 universele erfgename Willempje Willems wed v Gerrit Jansen te Stoutenburg

AT051a007          1808 1 juli

Dirk Huurdeman wonende in Hoevelaken executeur vd boedel van wijlen Hendrik Willeman en Geertrui Petersen verkoopt publiek de boeren Hofstede De Logt 3 bergen, schuuren en annex herenkamer enz groot 40 morgen gelegen langs en omtrent de Nijkerkerweg onder ger Hoogland Emiclaer ingezet door Pieter vd Kieft voor f 6200 verhoogd door Wijnand van Assenraad en Izaak Harthoorn met f 600 dus kopers voor f 6800

Veiling in de stadsdoelen mede executeur Hendrik Jansen v Esvelt

AT051a007          1808 1 juli

Publieke verkoping vd goederen van wijlen Jan Jacob de Heer, hoofdofficier dezer stad waaronder het erf en goed Lauwerenburg ger Hoogland groot 33 danmaat 322 roeden in huure gebruikt door Willem Jansen Tolboom tot Petri 1809. Koper Aris Rijksen voor f 7800  

AT051a007          1808 29 juli

Franciscus Josephus Lilaar verhuurt 7 danmaten land aan Jan Hendriksen wonende aan den Hoogenhaard ger Hoogland

AT051a007          1808 16 september

Cors Kok, Jan de Bree en Johannes Lagerwey in qq gemachtigden als regenten vd armen de Poth verhuren weder aan Mees vd Lagemaat wonende in Leusbroek de verbrande Hofstede in Leusbroek daar anno 1673 het huis is afgebrand. Huurtijd 6 jaren sjaars f 128 en personeel en bruikerslasten

AT051a007          1808 19 october

Borgstelling Jan Hendriksen, wonende in Leusbroek, wordt borg voor zijn broer Aart Hendriksen wonende op Schutterhoef voor impost van turfsteken volgens de publicatie van den koning van 10 januari 1807 op den impost op de Turf gearresteerd?

AT051a007          1808 23 oktober

Huwelijkse voorwaarden van Jan Dirksen wonende op de Horst ger Stoutenburg en Jannetje Jacobse v Asch wonende op Hamersveld. Aanbreng bruidegom 7 danmaat polderland in de Hont ger Hoogland 6 danmaat in de polder de Haar. Contanten f 7400 de bruid in contanten f 2000

AT051a007          1808 24 december

Verkoop met de boedel van de heer Libertus v Straalzond ger Hoogland.

I              de Schoonoorder Thiend  grof en small voormaals leenroerig aan de Heerlijkheid en Adelijke Hofstad Wede geregd Lutikke Wede waarvan de wederhelft completeerd aan den Heer WG van Baerle c.s.

II             De Thiend grof en small uit het erf de Oldenrijst ger. Stoutenburg voormaals leenroerig aan huize Nijvelt. Volgens pachtcedul 16 mei 1806 v notaris G Vogelsang verpacht aan Reyer Arissen te eindigen met het gewas van den zomer 1811 jaarlijks om f 66 (zie Vogelsang)

AT051a007          1808 30 december

Izaak Harthoorn en Wijnand v Assenraad verhuren aan Jan Meerveld wonende onder ger Stoutenburg het erf en goed De Logt a. d. Nijkerkerweg behalve de groote kamer. Pachttijd 6 jaren f 350 jaarlijks

AT051a008        1809 ? 7 februari

Gebr. v Eeden verkopen een huis in de Nieuwstraat Amersfoort aan Willem Gerritsen v Scham. Koopsom f 645

AT051a008        1809 22 juni

Dito leent van f 300 van Jannetje Mullink wed v Wouter v Ommeren

AT051a008        1809 6 juli

Teunis Kok wonende op Calveen leent van Hendrik Willemsen vd Wetering wonende op de Kolkrijst f 2700 a 4,5 %

AT051a008        1809 25 juli

Gerrit Langelaar wonende onder Scherpenzeel huurt vd regenten vd L.V .Capel het erf Hardeveld in Snorrenhoef voor dien gebruikt bij Brand Jansen Kolfschoten. Pachttijd 6 jaren jaarlijks f 420

AT051a008        1809 28 december

Jan Albertsen vd Brinkensteijn wonende op Hoogland leent van Albertus den Roemer f 700

Borgen Willem Tomassen op Schothorst (Hoogland) en Jan Cornelissen Schothorst te Stoutenburg

AT051a009          1810, 21 Juni, akte 349

De regenten van den Pol verhuren aan Bart Toonen van Velthuizen, wonende op Middelhoef (Birkt) 11 damm polderland in de Slaag

AT051a009          1810, 28 Juni, akte 350

De Pot verhuurt aan Rikje Teunisse, weduwe van Lambert Gerritse van de Schoonderbeek in Barneveld 6 damm land in de Haar op Hoogland

1810, 5 Juli, akte 353

De armen Poth verhuren aan Gerrit Wulfertse van Meerveld het erf en goed de Tweede Koedijk in dier voegen als de comparant het al vele jaren gebruikt heeft voor 6 jaren ȧ f. 270,– en lasten. Stoutenburg

AT051a009          1810, 5 Juli, akte 354

Meester H.G. Bor gemachtigde van den weleerwaarden heer Hendrik Heijmen Hooft van Huisduijnen, verhuurt aan Dirk Groenhuizen 2 tabakschuren met land van de Hoogenweg Amersfoort

AT051a009          1810, 12 Juli, akte 356

De armen de Poth verhuren aan Claas Aartsen het erf en goed de 1e Koedijk ( of Arragonshoef) met de viertel land genaamd Hoogbrug Amersfoort voor 6 jaar ȧ f. 450,–

AT051a009        1810 12 juli

Verhuur van het erf en goed de Eerst Koedijk ook Arragonshoef genaamd met viertel land genaamd Hoogbrug door de regenten vd Poth aan Claas Aartsen reeds huurder. Pacht f 350

AT051a009          1810, 8 Augustus, akte 369

Vrouw Johanna van der Hart echtgenote van de heer Gijsbert Jan Methorst verhuurt aan Aris Rijksen wonende te Hoogland het erf en goed Middelhoef, thiendvrij met de boerenhuizinge en achter keuken aan het herenhuis en huisje in de boomgaard 2 koorn berg en het koetshuis edoch het stalletje met zolder daarboven houd verhuurder aan zich als ook zoveel ruimte als nodig is tot berging van zijn rijtuigen) voor 6 jaren, f. 700,– jaarlijks boven eenvierde deel of tachtig?? Ponden boter

AT051a009          1810, 30 Augustus, akte 370

Dirk Saaren van de Wetering doet afstand van het laatste jaar huur van het erf en goed Klein Landaar in Woudennberg, eigenaresse de armen de Poth. Zij verhuren het na aan Gijsbert Jansen Raven voor 7 jaar 1ste jaar f, 234,– de overige 6 jaar voor f. 250,–, daarboven het personeel en bruikerslasten

AT051a009          1810, 17 September, akte 372

Huwelijkse voorwaarde Gerrit Wulfertsen van Meerveld, weduwnaar Aaltje Jansen Voskuilen, bruid Maria Willemse van Westerveld onder Stoutenburg

AT051a009        1810 30 September

Hr Petrus Josephus v. der Lisse verkoopt circa 27 morgen land en bos genaamd de Gortzak in ger. Leusden c.s. aan Wijnand v Assenraad en Izaak Harthoorn belend zuidw de Heer Bentink oostwaarts de verkoper v. der Lisse. Noord en noordwaarts de Leusderberg. Voorts met alle servituten en gerechtigheden vanouds nog behoren doch vrij van ongelden enz waarmede het voors verkochte belast was, zou de comparanten verder verklaren door de eigenaar van Vlooswijk in der tijd voor zijn rekening en ten zijen lasten genomen en op het zelve Vlooswijk gesteld alles echter volgens de laatste opdracht en verleij brief van dato 9 januari 1697 daarvan zijnde koopsom f 800

AT051a009          1810, 27 Oktober, akte 384

Gerrit Hubertsen leent f. 100,– van juffrouw Spall, borg Jacobus de Groot en Teunis Teunisse van Voskuilen te Hamersveld

AT051a009          1810, 13 November, akte 389, 390

Schuldbekentenis t.b.v Cornelis Velthuizen wonende te  Birkt

AT051a009          1810, 29 November, akte  396

Peter Gerritse van Hofslot wonende in Soest leent van het armenbestuur van de RK kerk ’t Zand f. 1300,– t.b.v. Frederik Lodewijk Krebs, deze lening is voor de gedeeltelijke kooppenningen van een gedeelte van het erf en goed Hofslot onlangs van Frederik Lodewijk Krebs gekocht

AT051a010        1811

Boedelverkoop v. wijlen Jacobus van Huisteen overleden 13 mei 1809. Verkoop vd Langerijst en perceel land op Hoogland. Ingezet door Cornelis Pull op f 3400 verhoogd door niemand dus koper.

AT051a010        15 Januari, akte 405

Houtverkoping door de regesten van de Poth op het erf Klein Vastuin, Klein Landaar te Woudenberg. Op het land gebruikt bij Elbert Teunisse in Leusbroek onder Amersfoort

AT051a010        1811, 30 Januari, akte 405

Cornelia en Maria van Voskuilen wonende op de Swarte steeg kopen van Steven Camps, gemachtigde van de heer Meester Maurits Jacob Eijck waarop voorheen een huis en verder getimmerten gestaan heeft in gewoonlijk de verbrande hofstede genoemd wordt met de daarbij behorende bossen waarvan 12 meter thiendvrij is gelegen ter wederzijde van de Hamersveldeseweg b.s. uit de navolgende stukken ow. van de weg, de akkers aan dezelve weg. de 4 mergen den Hoogenhoek en het thiendvrij, groot 18 mergen benevens een bos groot een ½ mergen gelegen naast de hoogen hoek, het Ente Gat genaamd strekkende met het stuk land tot aan de Keursloot en de thiendvrij tot aan de wetering  ow Willem Jansen Tolboom en de weduwe Gerrit Aartsen ow. de Wetering zw. juffrouw Hooft van Huisduijnen en Jacob Jansen Tolboom, w.w. van de Hamersveldseweg het z.g. Bijenhofje de Kerkakker de Torenakker en nog enige akker, wei en plaggenvelden tesamen groot ongeveer 4 mergen benevens nog 3 mergen bos belend z.w. Jacob Jansen Tolboom w.w. van Hardenbroek van Lockhorst nw. Willem Jansen Tolboom en Jacob Cohen ow de weg

2. 12 morgen land, bouw en plaggevelden genaamd de 12 morgen zw. Cornelis Smit, ww. Van Hardenbroek, nw. Albert Evertsen, ow. De weg

3 een perseel bouwland bos en plaggenvelden genaamd de Davelaak groot 5 mergen,

 koopsom f. 6000,–

AT051a010        1811, 2 Februari, akte 412

Aart Tomase en Willem Tomasse Wantenaar huren land van de Birkt Soest

AT051a010        1811, 7 Februari, akte 425

Verkoop uit de boedel en nalatenschap van Jacobus van Huissteen overleden 13 mei 1809 van een hofstede met huis nummer 218, bakhuis, wagenschuur 2 bergen, varkenshok en landerijen gelegen aan de Heisteeg, tesamen groot volgens de kaart van 16 mei 1700 van de Langerijst geformeert, groot 9 mergen, 345 roeden zw. De Heisteeg, nw de Duisterweg, nw. De Leeuwenkamp, zo. De heer Blockland en IJsbrand van de Heijden. Mitsgaders twee aan den ander gelegen hoerken bouwland en weiland genaamd de Engh in de Gooren en verder een stuk land

Gekocht door een van de erfgenamen Cornelis Pull voor f. 6400,– Hoogland

AT051a010        1811, 11 April, akte 2

Uit de akte van schuldbekentenis t.b.v Hendrik Wouterse Butselaar, landbouwer op ’t Erf de Bieshaar

te Hoogland

AT051a011          1815, 25 Mei, akte 6

Aris Rijksen wonende op ’t Erf Laurenburg te Hoogland leent van de heer Witenraad f. 800,–

AT051a011          1816, 1 Maart, akte 20

Jan Jansen, landbouwer en Antje Teunisse wonende op de hofstede Klein Calveen lenen van de heer Jac Frans Hooft van Huisduijnen f. 312,– ȧ 5 % onderpand een hofstede ( belendingen omschreven) Hoogland

AT051a011          1816, 11 Maart, akte 23

Akte betreft Hoevelaken een pand aan de Veenwal

AT051a011          1817, 28 Maart, akte 48

Royement van hypotheek inschrijving van kantoor der hypotheken te Amersfoort van Jan Voskuilen, landbouwer in Woudenberg op de hofstede Dashorst

AT051a011          1817, 28 April, akte 52

Hendrik van Doornik, hypotheek zijn eigerndom huis nummer 45 met 2 mergen land en 1 meter veen belend ow. Evert Boersen, zw Hendrik Penning. Nw. Eldert Blank, nw  het Hoevelakenveen

AT051a011          1817, Mei, akte 55

Toon Oudhuizen, wonende op ’t Erf de Keut, leent f. 2000,– van Jac Frans Hooft van Huisduijnen. De hoeken land met namen genoemd Hoogland.

AT051a011          1817, 26 Augustus, akte

Proces verbaal bierbrouwerij t’Klaverblad te Amersfoort door de weduwe Cluisenaar, verkoop 30 augustus opgehouden.

AT051a011          1817, ??, akte 62

Verkoop door de regenten van de vrouw Capelveen te Amersfoort van de hofstede op Voskuilen groot 56 morgen, belend zw. En ow. Peterus Johannes van Naamen te Woudenberg, nw Willem Brandsen van Ginkel en strekkende dit perceel ww. Tot de beek in huure bij Geertje Dashorst, weduwe Dirk Lagerweij en door Wulphert Lagerweij. Huurcontract van 18 september 1812 bij notaris Vliecks voor 6 jaren voor f. 210,– jaarlijks. Gekocht door Gerrit Termaten voor f. 3260,–

AT051a011          1817, 21 December, akte 65

De Bierbrouwerij ’t Klaverblad is gekocht door Gerrit de Kruif voor f. 5860,–

AT051a012          1819, 22 September,

Het bestuur der stad Amersfoort verkoopt bij publiek veiling ( met goedkeuring van Koning Willem)

Diverse vaste goederen, wonende nummer 10 de huisstede van het erf Onstede , Het Kampje , de 11 morgen bouwland, 3 morgen weiland, bosch en verdere houtgewassen, plaggevelden enz. huurder Jan Geurtse voor de tijd van 24 jaren ingegaan op 31 oktober 1806, gepasseerd voor notaris Wisselingh tot 1831

Het huis 2 bergen en schuur zijn niet onder deze koop begrepen. Deze behoren aan de pachters van Jan Geurtse, hij mag bij expatatie van de huur dit afbreken om overerven en tot zich nemen, koper Jan Geurtsen voor f. 1595,– verder verkoop van diversen gronden.

AT051a013          1820, 14  Januari, akte 119

Simon Cornelis Huurdeman wonende op Hamersveld leent van Jufvrouw Alijda van Hensbergen, weduwe Jan Jacob Grieve de som van f. 1000,– ȧ 5% , borg van Jan Peterse Smit, landbouwer op Krakhorst ( zijn schoonvader) Hamersveld

AT051a013          1820, 14  Februari, akte 123

Verkoop door het gemeentebestuur van Amersfoort met goedkeuring van de Staten van Utrecht en Koning Willem

1             De Doornkamp te Amersfoort

2             Huur de Stadsbokking

3             Diversen percelen land in Amersfoort

4             Bouwland het Hondsgat te Amersfoort

5             Het erf de Eng, groot 12 morgen. Bouw en  Weiland, belend Hendrik Nimmerdor, de  weduwe en erfgenamen van Willem Willemse, Jan Schothorst. gekocht door Antonie Nimmerdor wonende te Amersfoort voor f. 2600,–

6             Het Erf de Olderijst, Lubbert Jansen en het Erf Horst met nog 1 morgen plaggenveld. Het voorschreven bouw en weiland wordt in huur gebruikt bij Dirkje Koedijk, weduwe van Willem Willemse voor f. 175,– jaarlijks tot kerstmis 1820, gekocht door Hendrik Gijsberts Sluiter voor f. 670,-

7             Het Engetje van het erf Groot Hondhorst groot 2½ mergen, verhuurd aan Dirkje van de Koedijk tot kerstmis 1820

8             De Huisstede en omtrent 10 mergen land genaamd Het Wildeland aan de Hessenweg, strekkende aan de beek, daar het voorgaande perceel en het volgende perceel het Bredeland en het erf De Horst gekocht door Peter Smit, wonende op Klein Hondhorst voor f. 1045,–  Stoutenburg

9             Perceel Het Bredeland en nog diverse percelen gekocht door Klaas Wijntje, timmerman voor f. 1200

Perceel de Russenkamp gekocht door Willemijntje Voskuilen, weduwe Peter Geurtse voor f. 1400,–

Perceel de Keuterstede van het erf Groot Hondhorst groot 1 morgen gekocht door diversen kopers

AT051a013          1820, 13 April, akte

De weledele heer meester Arnold Henrij Peter Hubert, rentenier, wonende op Amersfoort aan de Langestraat wijk Camp nummer 152, verkoopt aan jonkheer Guillaume Francois van Schuijlenborch van Bommenede, wonende in Den Haag en jonkheer Etienne Charles Francois van Schuilenborch de

1             Buitenplaat Nimmerdor met 52 morgen land ( het erf Waterdaal behoud zijn waterlozing)

2             De Hofstede Grootveld

3             Daggelderswoning genaamd Sonneveld verder los land van 16 mergen

4             De Keizerkamp, een bos genaamd Oude Hofstede gelegen aan de oostzijde van de Leusderweg

5             De Steenakker, Kerkakker, koopsom f. 40.500,–

AT051a013          1820, 9 Mei, akte

Testament Jannetje Hendriksen van Schuttershoef, weduwe Wouter Evertsen wonende Schuttershoef

AT051a013          1820, 25 Juli, akte

Johannes Elias van Ommeren koopman tot Arnhem gemachtigde van meester Evert Jan van Ommeren en vrouw Louisa Hengeveld, weduwe Jac Jan van Ommeren de eenige univercele erfgenamen van Jac Jan van Ommeren, de gemachtigde J.E van Ommeren verkopen in de stadsdoelen het erf en goed Waterdaal, in huur bij Arien Cornelissen van Ruitenbeek.

Diverse grond en getimmerten waren aan verschillende personen

Het perceel is niet verkocht, opgehouden voor f. 9020,–

Ook verkocht de Strijp en bosch bij Calveen op Hoogland, gekocht door Teunis Kok voor f. 1215,–

AT051a013          1820, 28 Juli, akte

Verkoop Thienden door Domeinen, gelegen op Weerhorst Hoogland, Leusbroek en Hamersveld, Asschat de Leusderthienden ( zie ook 18 juli 1821)

AT051a013          1820, 15 Augustus, akte

De executeurs van wijlen Sara Elisabeth van Spall, weduwe van de heer Willem Methorst in leven oud burgemeester, in de boedel o.a. koopcedule van 28 december 1746 van notaris van Bemmel waaruit blijkt dat Jacobus de Vries en Cornelis van Bennecum publiekelijk hebben verkocht aan de heer Willem Methorst 4½ meter oud tabaksland gelegen in Stoutenburg tussen Schram en de Horst genaamd Nieuwenhorst met 2 tabaksschuren annex woning daarop staande, thiendvrij, doch destijds leen aan IJsselstein

AT051a013          1820, 18 Augustus, akte

Hypotheek Toon Oudhuizen onderpand het erf De Keut op Hoogland

AT051a013          1820, 7 December, akte

Hypotheek Gerrit Hooft, landbouwer op het erf Hateveen, eigenaar land f. 2300,– van Epraim Bor Visser ȧ 5 %. Het erf belend aan het erf de Keut, het buitengoed Hoogen Well en het erf de Locht Hoogland

AT051a013          1820,  8 December, akte

Gemeentebestuur verkoopt drie stukken grond in Stoutenburg, Hoogland en Amersfoort ( op de Koop)

AT051a013          1820, 23 December, akte

T’goed de Nieuwenhorst uit de boedel van wijlen Sara Elisabeth van Spall, weduwe van de heer Willem Methorst in leven oud burgemeester is gekocht door juffrouw Johanna Methorst voor f. 7700,– Zie de uitgebreide boedelpapieren van de familie Methorst Amersfoort

AT051a014          1821

De gemeente Amersfoort verkocht in die tijd vele percelen grond in en om Amersfoort

AT051a014          1821, 18 Juli , akte 196

Verkoop van thienden aan Weerhorst in Leusbroek de Oude Vreemd in 12 blokken Nieuw Vreemd in 14 blokken. De Lockhorst thienden, De Cleijn Cramerij in 4 percelen

Asschat, Middenblok uit Hagenauwen

Eerste blok Leusderthienden

Hamersveld thienden

AT051a014          1821, 3 November , akte 207

Verkoop van gronden in en om Amersfoort door het gemelde bestuur

AT051a014          1822, 18 Februari, akte 218

Vermelding van 3 morgen land genaamd Het Steenen Kruis ( gelegen aan de Groene steeg) te Amersfoort, gekocht uit de boedel van Gijsbert Jan Methorst, overleden 9 juni 1821 door Jan van Goudoever voor f. 1475,–

AT051a014          1822, 10 Mei, akte 229

Jan Cornelissen Smit wonende op Hamersveld leent van Jan Greeve, koopman tot Amersfoort

voor f. 400,– borg Jan Smit, landbouwer op Klein Krakhorst.

AT051a014          1822, 10 Juni, akte

Otto Scheltus als regenten van A de Poth ( het gemeentebestuur de Poth) geven in erfpacht uit aan Peter Gerritsen, dagloner op Hoogland op de Broodheuvel diversen stukken land en de hofstede met de weg, voorheen een erfpacht bij Peter Cornelissen zijn grootvader

AT051a014          1822, 3 Juli, akte

Verkoop van Thiendgewassen op Weerhorst te Leusbroek en Hamersveld

AT051a015          1823, 6 Juni,

Toon Cornelissen Voskuilen leent van Gezusters Hooft van Huisduijnen f. 2000,– ȧ 5% onderpand een bouwmanserve genaamd Emiclaar ( ook bekend onder de naam Calveen!) groot 23 bunder, 8 roeden, 52 ellen

AT051a015          1823, 21 Juli,

Verkoop Thiendgewassen op Weerhorst te Leusbroek en Hamersveld

AT051a015          1823, 19 November,

Willem Methorst Gerrit Pieterszoon, grondeigenaar, wonende op het buitenverblijf Sluisdijk op Hoogland. Procuratie

AT051a015          1823, 1 December

Inventaris van de goederen van Nicolaas Methorst, hierin vermeld Aart Geurtsen en WQillem Reijer echtlieden, wonende op Schothorst ( akte van 14 januari 1717 Anthonie Methorst) verklaren verkocht te hebben 6/7 part van het erf Schothorst, jufrouw Geertruijd van Gijn, weduwe Nicolaas Craak, groot 14 morgen. Verder meer land gelegen bij Schothorst. ( 6 November 1746)  Antonius Methorst waarbij Thomas van Maanen en Grietje Ariensdochter verkoopt aan Nicolaas Methorst een camp Erfje genaamd Klein Schoonoord. ( zie de grote inventaris

AT051a015          1823, 6 December, 281

Publieke verkoop van ’t erf de Rosmolen door Alycia Maria van Erckelens, weduwe van Franciscus Carolus Christiaan Oettinger te Amersfoort.

AT051a015          1824, Januari?

Verkoop uit de goederen van Nicolaas Methorst wonende op de buitengoed Schothorst, gekocht door heer Willem Methorst. No. Sluwdijk voor f. 39.900,–

AT051a016          1825, 13 September

Proces verbaal tot verkoop van vaste goederen door Gerrit van de Heiden, landbouwer te Hoogland van het erf Vathorst en 24 bunder land niet verkocht

AT051a016          1826, 5 Januari

Jufrouw Johanna Methorst, rentenierster, wonende in Amersfoort, verkoopt aan Wouter Huberts, landbouwer te Leusden het erf en goed Hagenauwen, groot 51 bunder, gelegen in Asschat zijnde thiendplichtig. Ten noorden en ten oosten de weduwe en erfgenamen van Pieter Methorst met het goed Groot Hagenauwen, ten westen Hannes Heijmens de Haan, zw Evert van de Kerk, verhuurd door vrouw Sara Elisabeth van Spall overleden in leven weduwe van Willem Methorst, aan Hendrik Willemse van Beek en Maria van der Heiden destijds gewoond hebbende in Hoogland, voor 12 jaar vanaf 22 februari 1815 tot 1827 voor f. 400,– jaarlijks en een ½ viertel boter

Huurcontract van 14 augustus 1814 met de daaropstaande verklaaring van juffrouw Johanna Methorst als excurtice en mede erfgenamen van Sara Elisabeth Spall, weduwe Willem Methorst

 ( haar vader en moeder) gedateerd 1 februari 1821 en geregistreerd in Amersfoort deel 4 folio 31 den 2de Februari

De toedeling van de nalatenschap den 13 mei 1822 voor notaris Jan de Louter

Maria van der Heiden thans gehuwd met Evert van de wetering, de jufrouw verkoper behoud haar leven lang het gunst de kastanje bomen en de vruchten te doen plukken en na zich te nemen op zodanige wijze als zij verkiest voor de koop voor f. 8000,–

f. 5000,– moet betaald worden voor 22 februari 1826 en f. 3000,– op hypotheek ȧ 5% jaarlijks geregistreerd te Amersfoort 12 januari 1826 deel II f. 887,–

AT051a016          1826, 13 Juli

Verkoop Thiendgewassen

AT051a016          1826, 24 Augustus, akte 360

Hypotheek betreffende het erf de Vathorst

AT051a016          1827, 19 Juli

Verkoop Thiendgewassen op Hoogland Leusbroek en Asschat

AT051a017          1828, 25 Juni

Verkoop Thiendgewassen op Hoogland Leusbroek en Asschat

AT051a017          1829, 17 Januari, akte 423

Verkoop van vaste goederen van het erf en goed ( proces verbaal, nog geen verkoping)

Schuilenburg Amersfoort.  Publieke verkoping 29 Januari, gekocht Pieter Craandijk voor f. 4120,–

AT051a017          1829, 5 Juni, akte

Wouter Pull Corneliszoon, wethouder van Amersfoort, erfgenaam voor de helft van zijn vader Cornelis Pull en Christina Hendrina Maria Pull, echtgenoot van Jan de Wolf, fabrikant en koopman in linnen, wonende te Almelo en relatie als erfgename van hare grootvader Cornelis Pull overleden 11 maart 1818 in de goederen en de hofstede de Klapmuts.

 Onder Hoogland 17 bunders  en verdere stukken grond, komende uit de nalatenschap van reiniertje Verschuur echtgenote van Jan van Huijssteen . ( zeer uitgebreide beschrijving van familierelaties en volmachten.

AT051a017          1829, 17 Juni, akte 437

Veldnamen op Hoogland, de Zeeuwse Engh, Gijsenkampje, Hietkamp, deze percelen zijn verkocht op 6 Juli zie akte 443

AT051a017          1829, 10 Juli, akte 441

Openbare verkoop van de goederen Cornelis Pull van de hofstede de Klapmuts groot 17 bunders inzet Ludovicus Hondius notaris voorf 2550,–

Verkoop door Michiel Lagerweij tot f. 2860,–, de koop aan hem toegewezen

AT051a017          1829, 10 Juli, akte 442

 Op 6 juli openbare verkoop goederen Cornelis Pull het Booneland met huis en 2 hofjes (nummer 347,) koper Michiel Lagerweij voor f. 905,–

Het Brandje ingezet door Geurt Geurtsen van Westerlaak op f. 195, koper Michiel Lagerweij

voor f. 230,–

Het Heitje ,Van De Heisteeg ingezet door Hendrik Petersen voor f. 450,–, verhoogd Klaas Wijntjes, timmerman uit Stoutenburg tot f. 475,–, koop gedaan voor Floor Hartman.

Een bos 85 roeden, 9 ellen, koper Klaas Wijntjes voor Floor Hartman voor f. 500,–

De Geerkamp gelegen bij de Brand, koper Klaas Wijntjes voor Floor Hartman voor f. 785,–

De Luttigue Maat, 2 bunder, 55 roeden, 27 ellen is niet verkocht

Een tabakschuur op de De Luttigue Maat, deze 2 percelen in massa gekocht door Jan Rijnen voor f. 1690,–

AT051a017          1829, 17 Juli, akte

Verkoop thiendgewassen in Hoogland en Leusden

AT051a018          1830

Proces verbaal tot openbare verkoop van goederen uit de nalatenschap van Frederik Gijsbertsen van de Hoven, overleden 24 Januari 1830 door de erfgenamen kinderen en kleinkinderen. Hoogland

AT051a017          1831, 18 Januari

Openbare verkoping van de hofstede Sneul te Hoogland, een boerenhuis gemerkt 162, bakhuis, schuur, wagenloods, schaaphok, 3 bergen, bomen en houtgewassen, hof en boomgaard, bouw, weilanden, heivelden, groot omstreeks 19 bunder, 14 roeden gelegen in Hoogland, thiendplichtig belend ow Jacob Gerrits Kok, de weduwe en kinderen van Aart Tijmensen.

De zevenhuizeweg, zw, Zeger van ’t Klooster, Toon Cornelisse Voskuilen, Dirk Voskuilen en gedeeltelijk de geerfdens van de Malen, ww de voornoemde Malen en de weduwe Erfraham Levi Visser, nw de Nieuwlandseweg.

Polderland, 8 bunder, 51 roeden in het Nieuwland, zw de Nieuwlandseweg

5 bunder, 53 roeden heiveld en bos genaamd Het Grote Heiveld van Sneul, belend nw de Hogesteeg.

Ter rekwisitie van Jan Maasen van Zeldert, gehuwd met Martje Frederiks van de Hoven, wonende op Hoogland, Gerritje Botterblom wonende in Duist de Haar en Zevenhuizen, gehuwd met aaltje Frederiks van den Hoven, Gijsbert Frederiks van den Hoven, Toon Cornelisse Voskuilen, voogd over de minderjarigen Aaltje Gijsbertje, Grietje, Marritje, Jannetje en Heintje Voskuilen. Kinderen van de genoemde Toon Cornelisse Voskuilen en zijn overleden vrouw Heintje Frederiks van den Hoven, alle kinderen schoon en kleinkinderen van Frederik Gijsbertsen van den Hoven in zijn eerste huwelijk verwekt aan Gijsbertje Kuijer.

Vervolgens Wijmpje Maasen van Zeldert, weduwe van Frederik Gijsberts van den Hoven als voogdesse van de minderjarige Gijsbertje van den Hoven, kind van Frederik  Gijsberts van den Hoven en Wijmpje van Zeldert.

De hofstede Smeul ingezet door Gijsberts Frederik van den Hoven voor f. 6000,– is niet verhoogd.

De thienden genaamd Klein Sneul

Deze twee percelen gekocht door Gijsbert Frederiks van den Hoven voor de som van f. 7080,–

AT051a017          1831, 18 April

De hofstede Smeul is bezwaard met een jaarlijkse uitgang van f. 24,– aan de Pastorie in Hoevelaken, verschijnende martini in de winter of 11 november ieder jaar.

Een tins van 30 cents jaarlijks malen

f. 1,80 aan de waterlozing van de polder de Duist wat de uitgang aan de pastorie van Hoevelaken betreft zal bij nader onderzoek bij rechterlijk vonnis of dit nog geldig is, Indien deze uitgang aan de pastorie van Hoevelaken niet meer verschuldigd is zal de koper de betreffende f. 24,– jaarlijks moeten betalen aan de verkopers en diens erfgenamen

De hofstede Sneul wordt doorverkocht aan Michiel Lagerweij voor f. 6500,–

AT051a017          1831, 19 Juli

De jaarlijkse thiendverkoop in de gewassen in Leusbroek en Hamersveld en Hoogland

AT051a017          1831, 8 December, akte 488

Proces verbaal tot publieke verkoping van het erf en goed Boezenberg in Amersfoort

Scroll naar boven