Notaris Jan van den Hengel

LE0604 970         1803 11 november

Jan Pieterse Smit wonende op Groot Krakhorst machtigd den Heer van Loenen procureur te Utrecht om uit zijn constituants naam een proces waar te nemen tegen Arien van den Haar wonende in Leusbroek omtrent een uit en overweg over een hoek tabaksland door Arien vd Haar gekocht op publieke veiling 2 februari 1803 gelegen op Hamersveld.

LE0604 970         1804 17 december

Akte van executeurs en Redderateurschap van Hendrikje Cornelise wed Hymen Eldertse wonende in de Gort ger Stoutenburg.

LE0604 970         1804 23 oktober

Testament en Dispositie van zijn bezittingen van Hannes Theunisse Voskuylen weduwnaar van Hendrikje Willemse Boersen aan zijn kinderen.

LE0604 970         1804 3 juli

Akte van verklaring van Gerrit ten Voorde, Hendrik Caspers en Machiel Barrink, lieden van competente ouderdom. Dewelke verklaarden ter requisitie van J. H. van Oven allen woonachtig in Hamersveld als metselaars te hebben gewerkt in februari 1803 op de Heeren huizinge Zwanenburg dat deze Heeren huizinge zeer bouwvallig is geworden en gevaarlijk is en den Heer van Oven geraden is deze geheel aft e breken het welk is geschied. Geven deposanten te kennen zelf het huis met levensgevaar te hebben afgebroken.

LE0604 970         1804 21 juni

Hartog van Gelder verkoopt aan Jacob Cohen een huizinge bakhuis met twee morgen land belend zuidwest de Hamersveldseweg aan de ene zijde Wouter Dirkse aan de andere zijde den heer A van Eyk zijne erven genaamd de Kikvorst in Hamersveld. Gebruiker Gerrit van Otterloo. Koopsom f 1.999.

LE0604 970         1804 4 april

Cornelis G. Berg leent van Jacobus de Groot en Catharina Hoogland echtelieden een som van f 1.000.

LE0604 970         1804 30 maart

Theunis Jordense wettige huisman van Aartje Joosten wonende onder ger Asschat verkopen aan Hendrik Theunisse de Wit en Jokemijn Pieterse van Dijk een daghuurderswoning genaamd de Muys gelegen aan t Mussendorp ger Stoutenburg staande op erfpachtgrond van t Pieters Blokland Gasthuis. Ten behoeve van Jorden Teunisse date 1 Juny 1765.

LE0604 970         1805 4 december

Aalt Roelofs en Hendrikje Gerritse wonende onder gerecht van ‘t Hogeland. Akte omtrent een kwestie overnemen van hare vaders boedel Gerrit Cornelisse betreffende het erf en goed Blankenveen gelegen bij t Spykerdykje ger Hoogland.

LE0604 970         1805 24 augustus

Testament van verdeling omtrent er tweedracht te voorkomen van Aard Jacobse van de Broek en Dirkje Aartsen echtelieden wonende in Leusbroek op de Hofstede Middenbroek. Het erf komt aan Aard Aardsen van de Broke en andere kinderen een som geld enz.

LE0604 970         1805 20 juli

Akte van boedelscheiding; Wouter Dirkse is komen te overlijden nalatende zijn weduwe Geertje Gerritse en twee kinderen genaamd Dirk Wouterse en Teuntje Wouterse mindrjarig in eerder huwelijk geboren bij Teyltje Abramse van Asch.

Genoemde weduwe krijgt toebedeeld den inboedel have en vee voorts twee huizinge hof en Hofstede landerijen groot 40 morgen gelegen in Hamersveld. Waarvan een huis gebruikt en bewoond wordt door Jan van de Hengel. Daartegen uit te keren aan de twee kinderen ieder f 404 2 st 2 p. Voogden waren Jan Abramsche van Asch in Hamersveld en …….. Dirkse in Leusbroek. Huw voorwaarden en aanstelling voogden 18 april 1803.

LE0604 970         1805 24 juli

Willemse Teunissen van Zwaanenburg en Gerbregt Jakobse echtelieden (weduwe van Teunis Hannesse Voskuylen) wonende op t erf Ruitenbeek lenen van van Hannes Teunisse Voskuylen wonende op Hamersveld (vader van eerder overleden echtgenoot Teunis Hannesse Voskuylen) een som van f 9.999 en 18 stuivers a 3% behoeven geen rente te betalen van f 4,50 tbv de 2 kinderen van hare eerste echtgenoot. Zie testament van 23 oktober 2804 voor not J vd Hengel.

LE0604 970         1805 4 mei

Procuratie van pastor van Zyp op zijn broer Reynier van Zyp ivm een Hofstede.

LE0604 970         1805 25 januari

Testament van Cornelis Peeterse Smit wonende in Hamersveld 3 kinderen Pieter, Elbert en Helena.

LE0604 970         1806 24 oktober

Huwelijkse voorwaardenGerrit Hubertse en Antje Teunissen.

LE0604 970         1806 24 oktober.

Testament van Reijer Evertse en Gertje Hendriks, wonende op de Kleine Riet, buurtschap Snorrenhoef, gerecht Leusden. Bezittingen getaxeerd op 5000 gulden.

LE0604 970         1806 29 september

Akte van vergunning Cornelis Gz Berg geeft vergunning aan Jan Teunisse Voskuylen woonachtig op Voskuylen achter de linie onder ger Woudenberg om met paard en wagen te rijden over het spoor of uitweg lopende van het erf Taayland op de Hamersveldseweg voor 6 jaren op voorwaarden van te helpen onderhouden.

LE0604 970         1806 23 augustus

Procuratie aan Wijnanden Jacobus v Loenen t.b. Johanna Heuning wed baron Sloet.

LE0604 970         1806 23 augustus           

Akte van uitkoop bij Thijs Cornelisse weduwnaar van Jannetje Dirkse ten eenre Jan Thijssen zijn oudste zoon. Mede getekend door Wilhelmus Thijssen geh met Aaltje vd Wetering en Heiltje Thyssen allen kinderen van Tys Cornelisse. Allen wonende op de Koedijk ger Stoutenburg. Testamentaire dispositie 23e December 1810 voor notaris Simon Wisseling. 

LE0604 970         1806 15 april

Franciscus Cornelis Christiaan Oettinger en zijn huisvrouw Alijda Maria Erkelend verhuren de Rosmolen aan Cornelis van den Ham en Geertje Branse v Zwaanenburg echtelieden bestaande uit huis en Hofstede met een streep land over de weg achter de erfpacht van Willem van Asch voor een som van f 41 en als toepacht 6 schepels aardapplen 4 jonge hanen en een varkenskop. Dan nog een streep land van voor het huis tot aan de Grift met het voormelde huis en Hofstede dit voor f 51 huurtijd 3 jaren.

LE0604970           1806 28 maart

Jacob Jansen Tolboom en Jannetje Jakobse echtelieden verhuren voor 24 jaren aan Aalbert van Ling en Geertui Harbers echtl allen wonende in Hamersveld een stuk land groot 62 roeden gelegen aan de zuidwest zijde van de Hamersveldseweg waar aangelend zijn zuidoostwaarts Jacob Hendrikse v Asch westwaarts den verhuurder zelf en wordt dit verhuurde noordwaarts gescheiden door een steeg of wagenspoor behorende aan den verhuurder waarover dezen een vrije uit en overweg zal behouden. Dit verhuurde wordt oostwaarts gescheiden door twee hofjes of tuinen gebruikt bij Hendrik Hermensen Kleermaker en Jan Pothoven Dekker mede eigendom van de verhuurder jaarlijkse huur f 10 De huurder zullen er een huis op mogen timmeren en de grond gebruiken naar eigen believen.

LE0604 971         1807 29 december

Rijk Heymense en Pieternel Reijerse echtlieden wonende te Leusden in Leusbroek verkopen aan Geurt Melissen wonende te Rhynswoude een huis en Hofstede gelegen achter het Witje in Leusbroek genaamd het Nieuwe Huis belend noordwest Teunis Cornelisse noordoost t Witje en zuidoost de landen van het Godshuis de Poth. Bij de koop bedongen dat de wed Gerrit Hendrikse in de kamer annex mag blijven wonen zo lang zij left zonder enige vergoeding koopsom f 1.100.

LE0604 971         1807 26 november

Evert vd Geer wonende te Rhynswoude leent f 300 van Pieter Aalbertse Voskuylen wonende op Scharepot onder Nijkerk.

LE0604 971         1807 12 november

Jan Cz Smit wonende op Hamersveld verkoopt aan Gijsbert Tijmensen en Hendrik Tijmensen mede wonende op Hamersveld een stuk grond groot 4 morgen gelegen aan de oostzijde van de weg tegenover de Hemel. Noord T.H. Wischhof en confraters, oost de Alandse wetering, zuid Cornelis Gz Berg. Dit land vrije uitweg over de laan van Jakobus de Groot (tegenover de Hemel) naar den Hamersveldseweg. Koopsom f 400.

LE0604 971         1807 3 november

Huw voorwaarden Jan Hendriksen wonende op Schutterhoef en Ariaantje Dirkse wonende in Leusbroek.

LE0604 971         1807 17 oktober

Huw voorwaarden Harmen Cz Berg wonende op Hamersveld en Cornelia Cornelisse wed van Dirk v Zijl wonenden in Stoutenburg inbreng bruidegom f 25 bruid inboedel van t voorhuis koebeesten melkgereedschap enz.

En een huis op erfpachtgrond genaamd t Vliet (waarschijnlijk Klein Vliet) onder Stoutenburg bij de linie. Gezamenlijke boedel f 600.

LE0604 971         1807 27 september

Gerit Aartsen wonende op de Beek ger Leusden leent van Maria Morren huisvrouw van Jan Wouterse een som van f 1.000.

LE0604 971         1807 1 september

Scheiding van roerende goederen van Hendrik Jansen en Johanna Evertse beide overladen op Schutterhoef.

LE0604 971         1807 30 augustus

Akte van overeenkomst tussen WJ van Loenen wonende op Brinkhorst in Asschat gemachtigde van juffr Johanna Heuring? en Cornelis Aartsen (Kooy) bruiker van t erf. Wegens volgens huurcontract niet op zijn bepaalde tijd kon bewonen en gebruiken.

LE0604 971         1807 13 maart

Testament Aalbert (Heymense) Hymense en Lijsje Cornelisse echtelieden wonende op Wijnbergen in ger van Asschat, bezittingen getaxeerd op f 700.

LE0604 971         1807 17 januari

Wilhelmus Tyssen van Middelaar wonende op de Koedijk onder Stoutenburg verkoopt een stuk hooiland in de polder nederreldert aan Nicolaas van Veldhuizen.

LE0604 971         1808 19 november

De heer W. J. van Loenen woonachtig op de heerehuizinge Brinkhorst als in qualiteit van gemachtigde van dato 11 augustus 1806 voor notaris J vd Hengel en Aard Jakobse eigenaar en woonende op t erf Bantuin en Hannes Heymense Haan eigenaar van Lapeers alles onder ger Asschat verklaren hier gezamenlijk dat zij op 30 augustus 1806 de thiende genaamd het Veederblok gekocht hebben gaande uit den bovengenoemde Hofsteden voor som van f 4.042 en 10 st. hierna verdeling en toescheiding.

LE0604 971         1808 15 november

Hendrik Aartse Boersen wonende op t erf Schaffelaar onder Barneveld leent van de heer v Isselmuiden een som van f 1.170 wegens verschuldigde huurpenningen blijken huurcedul dato 22 december 1801.

LE0604 971         1808 28 october

Uit obligatie groot f 200 tbv Zeeger Evertse blijkt dat op Dronkelaar woont Jannetje Hendrikse weduwe van Wouter Evertse, buurtschap Callenbroek onder Barneveld.

LE0604 971         1808 28 oktober

Uit deze akte van scheiding krijgt zij Jannetje Hendrikse, wed van Wouter Gerritse het erf Dronkelaar toegescheiden. Dit erf den 14 november 1803 aan hen getransporteerd.

LE0604 971         1808 2 september

Huurcontract van t erf t Klooster in Hamersveld. Jacob Poort wonende in Amersfoort als gemachtigde van jonkheer Lodewijk Carel Blokland verhuurt dit erf weer voor 6 jaar aan Jan Aalbertse Voskuylen was reeds huurder. Pacht jaarlijks f 180 toepacht 80 ponden boter en de helft van de appelen en peren. De huurder mag een schapphok op zijn kosten plaatsen en na zijn vertrek weer afbreken of verkopen aan den opvolger.

LE0604 971         1808 31 augustus

Jan Cornelisse Schothorst wonende in Stoutenburg leent f 800 vd Roomsche Armen van Hamersveld. Borgen Hendrik Cs Schothorst wonende onder Stoutenburg en Willem Thomassen onder ger Hoogland.

LE0604 971         1808 3 juli

Obligatie a f 200 Bartholomeus de gruijter Bols wonende op Groenewoude onder ger Woudenberg leent deze som a 8% van Teunis Gerritse wonende op de Groote Riet onder Leusden.

LE0604 971         1808 11 juni

Wilh. Thysen v Middelaar wonende in Stoutenburg leent f 200 van Jan Stevense. Borg Thys Cornelen wonende op de Koedijk onder Stoutenburg.

LE0604 971         1808 10 maart

Akte van voogdij van 13 oktober 1804 Teunis Aalbertse Voskuylen wonende bij de Heiligenberg en Hannes Jacobse wonende in Achterveld waren voogd over de minderjarigen erfgenamen van wijlen Hannes Theunisse Voskuylen in leven wonende in Hamersveld ivm overl van Hannes Jacobse wordt nu tot voogd aangesteld Hendrik Jansen wonende in Leusbroek ondertekend ter presentie van Teunis Teunissen en Pieter Borman.

LE0604 971         1808 6 maart

Evert van de Geer wonende te Rhijnswoude verkoopt aan Jan van Outersterp wonende te sGravenland zijn 4e part in t Veentje en t erf de Bruine Haar onder Leusden.

LE0604 971         1808 25 januari

Testament op de langslevende van Reyer Jansen en Aaltje Geerlofse echtl wonende op Langebeek.

LE0604 971         1808 15 januari

Obligatie tbv Maria Morren groot f 300 tlv Jan Aalbertsen Voskuylen wonende in Hamersveld. Borgen Gerrit Cs Berg wonende op Hamersveld en Hendrikje Aalbertsen Voskuylen wed van Jacobus Jansen wonende in het Taayland.

LE0604 971         1808 10 januari

Cornelis Gerritse Berg en Hendrikje Jansen Zuidwind echtelieden, weduwe van Willem Jansen Vrijhoef verkopen aan Gerrit Cz. Berg een huis en 1 morgen grond gelegen in Hamersveld belend oost de Hamersveldseweg noord de lande van Jacobus de Groot met een laan. Oost den verkoper zuid de heer L Blokland.

Tevens compareerden als voogd vd 2 minderjarigen kinderen van Hendrikje Jansen Zuidwind Mathys Jansen Vrijhoef wonende op Hamersveld en Jan Jansen Vrijhoef wonende op t Hoogje onder Hogeland. De Bruinhorst groot 60 morgen en den Ouden Hemel beide erven behoorden aan bovengenoemden verkopers.  

LE0604 971         1809 12 januari

Boedelscheiding ivm overlijden van Hannes Teunisse Voskuilen. De Hofstede de Groote Bruinhorst (eerder het erf naast de Zuydwind gelegen) getaxeerd op f 6.700 en de thiend uitgekocht door hun vader voor f 2.925 dus f 9.625 De Hofstede werd toegescheiden aan Antje en Wilhelmina. En 11 dammaat polderland aan Evertje toegescheiden 9 morgen weiland onder ger Isselt. Zij moeten hiervoor uitkeren aan Willem Gerritsen en Maria Hannesse echtelieden een som van f 3.925.

LE0604 971         1809 9 maart

Willem Gerritse en Maria Hannesse Voskuijlen, Evertje, Antje en Wilhelmina kopen een huis in Amersfoort op de Kampstraat.

LE0604 972         1809 11 mei

Scheiding roerende goederen op t erf naast de Zuidwind: Antje en Wilhelmina Hannesse Voskuijlen krijgen de inboedel toebedeeld moeten hiervoor uitkeren aan Willem Gerritse en Maria Hannesse echtelieden f 725 aan Evertje mede een som van f 725

Hannes Teunissen van Voskuijlen was gehuwd met Hendrikje Willemse Boersen (overleden) hadden de volgende kinderen Evertje Antje en Wilhelmina meerderjarig j.d.’s Maria gehuwd met Willem Gerritsen te Amersfoort. Hendrikje gehuwd met Peel van Huysteden later genoemd Peel van de Tweel onder Nijkerk. Teunis Hannesse Voskuylen (overleden) gehuwd met Gerbregt Jacobse deze hadden 2 kinderen. Hun vader Hannes Teunisse Voskuylen overleden 8 juni 1808. Boedelscheiding gemaakt 12 januari 1809.

LE0604 972         1809 3 juni

Testament Rijk van Schaik en Jannetje Overeem woonachtig op t erf de Krommestaart buurstchap Leusbroek.

LE0604 972         1809 7 juni

Jan van Outsterterp benoemd Jacob Hendrikse van Asch en Jan Pieterse Smit, leeden v. d. ger Leusden om het erf den Bruine Haar te taxeren.

LE0604 972         1809 22 juni

Uit deze akte van procuratie van erfgenamen van Wouter Rutten en Barbera Hannesse van Steenbeek beiden overleden blijkt dat deze echtelieden gewoond hebben op Groot Hoolhorst. Heeltje Arentse van Steenbeek wonende in de vrijheid van Amersfoort en Merretje Arentse van Steenbeek wonende onder Stoutenburg meerderjarige dochters. Zij machtigen H. vd Hengel schout v Stoutenburg om zich te vervoegen aan het sterfhuis van Wouter Rutten en Barbara H van Steenbeek.

LE0604 972         1809 30 juni

Maria Cornelisse, weduwe van Thijs Wouterse woonachtig op Hamersveld stelt tot voogden aan over haar minderjarige kinderen Reyer Jansen woonachtig op Langebeek en Evert Hendrikse op Schutterhoef.

LE0604 972         1809 1 juli

Testament van Gerritje Thyssen, weduwe van Cornelis Jansen Voskuyl wonende op de Hofstede Dashorst ger Woudenberg. Huwelijkse voorwaarden gemaakt 28 mei 1756 voor notaris A v Brinkensteyn te Amersfoort. Zij bemaakt den Hofstede aan haar kinderen Thys Jan Jordanus Pieter en Gerritje.

LE0604 972         1809 17 juli

Jan Willemse van Beek woonachtig op Oottelaar onder Barneveld verkoopt aan Hannes Theunisse Boersen huizinge erf en grond genaamd de Pinhut buurtschap Snorrenhoef koopsom f 400 vrijgeld.

LE0604 972         1809 21 september

Ryer Evertsen en Gerritje Hendriksen echtelieden wonende in buurtschap Snorrenhoef geeft aan Hannes Boersen  een stuk land plaggenveld in erfpacht 14 sjaars.

LE0604 972         1809 9 december

Jacob Berg wonende op Bosveld gelegen in Hamersveld huurder van de heer PJ v der Lisse heeft pachtschuld maakt hiervan akte van lening a f 360 en beloofd het in 3 termijnen terug te betalen.

LE0604 972         1809 22 december

Huwelijksvoorwaarden Hermen Cornelis Berg weduwnaar van Cornelia Cornelisse, bruidegom, en Francessa de Wit, weduwe van Wijnand Hendrikse, bruid. Inbreng bruidegom f 400 Bruid huisje annex tabakschuur 2 morgen tabaksland bij Heiligenberg.   

LE 0604 972        1810 22 februari

Akte van voogdij: Hendrikje Evertse weduwe van Aard Tijssen woonachtig in het Beekhuisje onder gerecht van Leusden c.s. zij stelt tot voogd aan over haar minderjarige kinderen Zeeger Evertse wonende onder Barneveld en haar overleden mans broeder Jan Tijssen wonende op de Koedijk gerecht Stoutenburg en als toeziend voogd haar zoon Evert Aardsen.

LE 0604 972        1810 11 juli

Akte van voogdij: Tijs Gerritse weduwnaar van Gerritje Stevens woonachtig op Klein Hagenouw ger Asschat stelt tot voogd aan over zijn minderjarige kinderen Jan Pietersen Smit wonende op Groot Krakhorst en Aart Pieterse wonende op Koelhorst ger Hoogland. Huurvoorwaarden op 24 februari 1775 voor notaris Hendrick ter Horst.

LE 0604 972        1810 24 juli

Akte van scheiding Gijsbert Cornelissen en Rutger Cornelissen meerderjarige jongemannen wonende bij Middelhoef ger Isselt. Zeeger Evertse en Dirkje Cornelisse onder Barneveld en Oetje Cornelisse in huwelijk met Pieter Anthony Veldhuizen. Zij verklaren dat voor enige Jaren is overleden op t erf Ruitenbeek ger Leusden hun vader en schoonvader Cornelis Gijsbertse en voor anderhalf jaar hun moeder schoonmoeder Beatrijs Rutten wonende op Middelhoef de Birk. In de boedel een erf en goed blijkens koop van 9 juni 1801 groot 21 mergen gelegen tussen de Hofstede Middelhoef en Isselt.

LE 0604 972        1810 8 augustus

Akte van voogdij: Hanna Hartman weduwe van Wouter Teunisse Kuyer woonachtig op den Berg ger Soest. Stelt voogd aan over haar kinderen blijkens testament dato 20 oogstmaand 1797, Jan van de Hengel (bloedoom van de kinderen) wonende aan de Zwartesteeg te Hamersveld en Rijk van Beek onder Soest, ooms van de kinderen.

Huwelijkse voorwaarden Willem Dirkse Zieltjes en Johanna Hartman wed van Wouter Teunisse Kuyer wonende aan den Berg ger Soest. Bruid inbreng o.a. erf en goed de Bloemheuvel enz huizen Polderland.

LE 0604 972        1810 4 september

Pieter Leonardus baron van Hylman heer van Stoutenburg en vrouwe Lucia Therisa van Lilaar echtlieden wonende op huize Stoutenburg verkopen aaan Jan Jansen Tolboom erf en goed t Claverenblad groot 21 morgen gelgen in Hamersveld. De bomen aan de laan tegenover het huis oostzijde van de weg behouden de verkopers aan zig tot September 1811 om te laten rooien. Strekkende oost en west van de Modderbeek tot de Grift zuidwaarts den heer Joh van Oven noord de weduwe van Gerrit van den Boogaard en de heer M Rom.

Dan nog een stuk land genaamd den Akker groot anderhalve morgen oostwaarts van de Hamersveldseweg strekkende tot achter aan het land eertijds gecompeteerd hebben blijkens transport in dato 24 augustus 1759 aan de weduwe Jan Gerritse west (?) en noord Jacob Hendrikse van As (oost) en zuidzijde de erven de weduwe C s van Asch. Koopsom f 3.000 vrijgeld voor de verkopers.

LE 0604 972        1810 14 september

Conditien en voorwaarden waarna heer PJ van de Lisse voornemens is te verhuren de landerijen gelegen in Hamersveld op de Hofstede genaamd Bosveld. Diverse landerijen tussen Grift en de Rosmolen en Kuipersgracht en de overzijde van de Hamersveldseweg tot aan de liniedijk. Ook onder andere een hofje aan de weg en het erf den Rosmolen gelegen zijn. Gehuurd door C Hopman voor f 16,00.

LE 0604 972        1810 4 oktober

Testament Hendrikje Arentsen van Steenbeek wonende in de herberg t Molentje (?) buurtschap Hamersveld in huwelijk tot haar huysman Jacob van Gijsteren.

Verkoop uit den boedel van Jan van Outsterterp en Hendrika Jonkers echtlieden. Onder andere de helft van een stuk land genaamd het Veentje onder Leusden en de helft uit de Hofstede den Bruine Haar onder Leusden en de helft van 6 morgen bouwland en heiveld bij Vlooswijk, de helft van 4 morgen in de Veltschoren.

LE 0604 972        1810 17 oktober

Akte van taxatie en scheiding van Hofstede in Asschat ivm overlijden van Jan Jacobse in 1805 overleden echtgenoot van Aaltje Louwen. Het erf belend westwaarts de erven baron Sloet noord de dwarslinie oostwaarts Wouter Aalbertse van Brinkenstijn en de erven Hendrik Peelen getaxeerd f 2.200 Aan Aaltje Louwen de Hofstede toegescheiden met verdere bepalingen omtrent haar kind. Er waren 2 kinderen 1 is overladen in 1808 het andere kind genaamd Jan Jansen zuidwest de Moorsterbeek.

LE 0604 973        1811 2 februari

Cornelis Gerritse Berg weduwnaar van Hendrikje Jansen Zuijdwind wonende in Hamersveld stelt tot voogdij aan ivm overlijden van zijn vrouw over zijn kinderen Gerrit Johannes en Maria zijn vader Gerrit cs Berg en toeziend voog Reier Aardsen woonachtig te Stoutenburg huwelijkse voorwaarden gepasseerd den 11 februari 1802 voor ger Leusden.

LE 0604 973        1811 16 februari

Successie memorie van Corn Gerritse Berg ivm overlijden van zijn vrouw Hendrikje Jansen Zuidwind eerder gehuwd met Willem Jansen Vrijhoef in dit huwelijk 2 kinderen Jan en Willem. Hendrikje Jansen Zuidwind eigenaresse van t erf (Klein) Bruijnhorst en den Hemel gelegen in Hamersveld. Het erf den Hemel door comparant Corn Gerritse Berg bewoond en gebruikt.

‘T erf den Hemel ook genoemd den ouwen Hemel belend als volgt zuidwaarts den Heer Lodewijk Carel Blokland westwaarts de Grift noordwaarts den heer FC Oetinge alsook Jacobus de Groot en Arien Jansen Wassing en mitgaders de erven Tijmen Gijsbertze oostwaarts de linie en de eigenaars van Wildenburg welk ook een gedeelte noordwaarts gelegen zijn. De Hemel getaxeerd op f 1.200

Belending de Kl Bruinhorst (tiendvrij) bestaande uit huis bakhuis 2 bergen 2 schuren en schaaphok en verder getimmerte. Zuidwaarts de erven Hannes Teunisse en de eigenaars van Wildenburg. Westwaarts de grift noordwaarts Gerrit Hubertse en de erve Wouter Evertse oostwaarts de linie en de erven Hannes Peterse. Dit alles getaxeerd op f 9.400

Belending Besseleneerdt gelegen over de linie groot ruim 4 morgen zuidwaarts de weduwe Jacobus   

Jansen westwaarts de Taaylandseweg noordwaarts de erven Hannes Teunise. Beide hofsteden en de besseleneerde groot 4 morgen in t Taayland gelegen. Getaxeeerd op 10.600

Dito de boedelscheiding tussen Cornelis Gerritse Berg en zijn kinderen Gerrit Johannes en Marie Corn Berg. Bij Hendrikje Jansen Zuidwind verwekt.

Boedelscheiding tussen Cornelis Gerritse Berg weduwnaar van en de kinderen van Hendrikje Jansen Zuidwind bij Willem Jansen Vrijhoef verwekt.

LE 0604 973        1811 22 februari

Scheiding van tiendsommen.

LE 0604 975        1812 – 3 april

Hendrik Pieterse, landbouwer op Hofst. Butselaar, leent van Geertje Helmerden, weduwe van Jan Teunisse, 945 Franes. Onderpand hooi en weiland in de polder de Haar, gem. Hoogland.

Akte gepasseerd ten huize van Hijmen Jansz., kastelein bij het Hoendernest, gem. Leusden.

LE 0604 975        1812 – 5 april

Jan Hendriks, landbouer op Hofst. de Broek, gem. Barneveld, leent van Bartlomeus van Velthuizen landbouwer op de Hofst. de Koedijk gem. A’foort 630 Fr.

Gepasseerd a.d. Zwartesteeg.

LE 0604 975        1812 – 6 apr

Verkoop ? (erfhuis) t.v.v. Janna van de Geest, wed. Arien ? Ravesloot, in leven landbouwer op ’t Heetveld. Overleden  9 mrt 1812.

LE 0604 975        1812 – 13 april

Boedel taxatie t.v.v. Janna van de Geest.

LE 0604 975        1812 – 12 mei

Cornelis Reijerse, landbouwer op het landgoed Westerlaak, gelegen in de gemeente Bunschoten, leent van Jacob Jansen Tolboom, landbouwer op Hamersveld, een som van 3360 frames.

Onderpand de Hofst. Westerlaak.

(notaris schrijft het landgoed Westerlaak). Gepasseerd a.d. Zwartesteeg.

Dito tweede lening van 840 Fr. Corn. Reijerse – Jakob Jansen Tolboom.

LE 0604 975        1812 – 25 april

Boedel taxatie i.v.m. het overlijden van Evertje Hannesse Voskuijlen (21 jan 1812).

Testament voor Not. E.J. Wisseling 20 jan 1812, wonende op Gr. Bruijnhorst.

LE 0604 975        1812 – 29 april

Publieke verkoop door de Hr. Lucas Bols en Anna Elisabeth de Gruijter, echtelieden, van het Goed Lambalgen en onderhorige boerderijen.

LE 0604 975        1812 – 23 mei

Jacob Aartsen, jonge man in melktoerendienst, machtigt Elbert Smit, landbouwer op Kl. Brinkensteijn in Aschat, om zijn zaken waar te nemen.

LE 0604 975        1812 – 3 juni

Hendrikje Veenhuizen, weduwe (Aalt Prins, molenaar), en Pieter Prins, molenaar, meerderjarig, en Grietje Prins, meerderjarige dochter, allen wonende aan de Zandbrinkermolen.

Zij lenen van Teunes Aardsen van Daatselaar, meerdj.  j., clerk op het kantoor van mij notaris, wonende op Agterveld, gem. Barneveld, de som van 1260 Fr.

Onderpand de windkorenmolen, huis, berg en schuur.

LE 0604 975        1812 – 8 juni

Boedel taxatie t.v.v. Goosen Klaasen Wijntjes, timmerman, in St’burg, als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Aard Jacob de Bruijn en wijlen Evertje Rutten (echtl.). Genoemde Aart Jacobse de Bruijn op de Hofst. Bantuijn in Aschat op 14 mei 1812 aldaar overleden.

Elbert Cornelisse Smit, wonende op Gr. Brinkensteijn, gemachtigde van Jacob Aartsen de Bruijn is in militairen dienst.

LE 0604 975        1812 – 5 juni

Testament Anthony Cornelissen, landman, wonende op Voskuijlen, lijfboekt? en vruchtgebruik aan zijn vrouw Aaltje Jacobs voogd over de minderj. kinderen Elbert Cornelisse Smit.

Ondertekend door          Teunes Teunisse Voskuijlen

                                               Arien Voskuijlen

                                               Hendrik Voskuijlen

                                               Willem Voskuijlen

                                               JvdH

LE 0604 975        1812 – 9 juni

Willem van Scham, koeienhouder in Amersfoort, getrouw met Maria Hannesse Voskuijlen, mede als gemachtigde van Peel van de Tweel, bouwman op de Hofst. Huijssteede in Nijkerk, en ook als gemachtigde van Jan van den Hoven, landman op de Hofst. Erental, gem. Nijkerk.

Jan van de Hoven toeziend voogd over de kinderen van Peel van de Tweel, verwekt bij wijlen Hendrikje Hannesse Voskuijlen.

Heijmen Brouwer, wonende op Kl. Bruijnhorst (was eerder Bruinhorst), getrouwd met Willempje Hannesse Voskuijlen, toeziend voogd van de minderjarigen kinderen van wijlen Teunes Hannesse Voskuijlen, verwekt bij Gerbregt  Jacobsen, echtelieden.

Willem Teunessen van Zwaanenburg, getrouwd met genoemde Gerbregt Jakobsen, mede voogd van haar kinderen.

De voornoemde comparanten erfgenamen van wijlen Evertje Hannesse Voskuijlen, overleden 21 jan 1812, gewoond hebbende op Gr. Bruinhorst (eerder genaamd het Erf naast de Zuijdwind).

Boedelverdeling en verrekening van de Tienden gekocht 28 nov 1807.

LE 0604 975        1812 – 11 juni

Johanna Thijssen, wed. wijlen Gerrit Hendrikse Nieuburg, wonende op de Hofst. Loevezijn op ’t Heetveld, geeft toestemming huwelijk van haar dochter Fransje Nieuburg, geb. 5 sept 1762, blijkens akte van geboorte uit de registers van de geherformde gemeente van Amersfoort, met Aart van den broek, oud 40 jaren, wonende in Leusbroek.

LE 0604 975        1812 – 18 juni

Testament Elisabeth van Heukenhorst, weduwe van wijlen Evert Jansen Voskuijlen, wonende Hofst. Voskuijlen, gem. Woudenberg.

Erfgenamen haar kinderen, tot voogd stelt zij aan Gerrit Wulven Heerveld, wonende de Hofst. de Koedijk, gem. Hoevelaken.

LE 0604 975        1812 – 20 juni

Testament Hendrikje Veenhuizen, weduwe van wijlen Aalt Prins, erfgenamen haar kinderen Aarent Pieter – Grietje en Willem Prins. Zij was molenaarsvrouw aan de Zanbrinkermolen.

LE 0604 975        1812 – 27 juni

Testament Jan Reijerse van den Hoef, wonende in Stoutenburg op ’t plaatsje ’t Vinkennest kort bij de Ruijf, gem. Hoevelaken.

Erfgenamen zijn vrouw Aaltje Jacobse v. Zuijlen, zijn neef Reijer Barten Smal en Hermijntje Vlashof, echtl., bij hem inwonende.

LE 0604 975        1812 – 29 juni

Jan van Asch, hospes en gepatenteerde winkelier en tabaksverkoper, wonende aan de Zwartesteeg, gem. Leusden.

Verkoopt aan Simon Cornelisse Huurdeman, wonende op Hamersveld, de thiend gaande uit de landerijen behorende tot het Erf of landgoed de Capel, gelegen in Hamersveld. Belend zuijdwaarts Hijmen Brouwer, westwaarts de Grift, n.w. de Heer Blokland, o.w. de erven Jakob Jansen.

Gekocht bij de thiend verkoop van 28 nov 1807 voor 304 fr. en 50 centimes.

LE 0604 976        1812 – 11 juli

Gecompareerd Dirk Evertse, landbouwer en wonende bij de Glindhorst, gem. Barneveld, getrouwd met Regutje Hendriks, eigenaar en wonende op Gr. Krakhorst, gem. Leusden als erfgenamen pro portie en als gem gedeelte der mede erfgenamen van wijlen Reijer Evertsen en vrouw Gerretje Hendrkse, in leven echtl., op de hofst. de Kl. Riet, gem. Leusden.

Nr 97     overleden vermogen procuratie 2 okt 1811. Hede comp. Evert Aardsen van Daatselaar, bijenman van beroep, meerderjarig, wonende in ’t Beekhuijsje bij de Klettersteeg, gem. B’veld. Teunes Aartsen van Daatselaar, clerk kantoor van mij notaris, mede lasthebber van zijn zwager Hendrik Pieters, wonende op de hofst. Butselaar, gem. Barneveld, mede lasthebber van zijn zuster Janna Aarense van Daatselaar wonende Kl. Hoolhorst, gem. Hoevelaken (nu Stoutenburg). Jan Aerdsen van Daatselaar, wonende bij Agterveld, gem. Barneveld. Als mede Elbert Blank, eigenaar en landbouwer op de hofst. Jolenbroek, gem. B’veld, getr. Met Rijkje Aarentse van Daatselaar. Willem Evertse, landbouwer op Kl. Hoolhorst, getr. Petronella Aarentse van Daatselaar, Hendrik Jakobsen van Klaarwater, landbbouwer, wonende in ’t Veen, gem. Nijkerk, getrouwd met Maria Aarendse van Daatselaar.

Reijer Jansen, landbouwer in Leusbroek.

Zij comparenten veelen publiek ten huize van Jan van Asch, kastelein aan de Zwartesteeg, percelen wijt en rogge op de Kl. Riet en Langebroek.

In de copia verder vermeld.

Dirk Evertse, getrouwd met Evertje Helmerden, wonende op de Glindhorst. Hendirk Pieterse, getrouwd met Anna Aarendse van Daatselaar, wonende aan den Aard. Thijs Hendrikse, wonende op Achterveld. Gerrit Goosen, getrouwd met Hendrikje Teunisse, wonende op Havikhorst en Jannetje Hendriksen, weduwe van Teunis Evertse, wonende in Callenbroek.

Metsg ? Evert – Hendrik – Heijltje en Jannetje Teunisse, allen meerderjarig en bij den anderen inwonende in Callenbroek. Jan Aartsen wonende op Blankenhoef.

Allen wonende onder Barneveld.

Willem Pietersen, getrouwd met Evertje Everts, wonende op de Burgwal.

Gerritje Teunisse, Reijertje Teunisse, meerderjarige dochter, wonende op de Kl. Riet.

Jan Teunisse, meerderjarige jonge man, Maria Teunisse, weduwe van Brand Evertse, wonende op Kl. Zandbrink, allen onder de gemeente Leusden.

Verder Teunis Aarentsen op Middelmoorst, Peel en Jan Hendrikse, meerderjarige jongemannen, wonende op Kl. Wijnbergen, onder Asschat.

Zijnde al de comparanten erfgenamen ab in testatu van wijlen Reijer Eversten en Gerritje Hendriksen, echtl., in den tijd en wonende op de Kl. Riet.

Gedaan en gepasseerd op de Kl. Riet op 2 okt 1811.

LE 0604 976        1812 – 25 juli

De Heer R.H. van IJsselmuijden, wonende kort bij Heppel, verkoopt de tienden gaande uit de Gr. Riet 1/5 portie, de Gr. Hof 1/5, de Tweel 1/5 portie, Kl. Bielaert 1/5 portie, Schaffelkaar ook 1/5 portie.

LE 0604 976        1812 – 3 sept

Comp. Janna van de Geest, weduwe van Aaren Jansen Ravesloot, in leven landbouwer op ’t Heetveld, moeder en voogdes van Saar Aarentse Ravensloot, minderjarig.

Janna van de Geest, trouwt voor de tweede maal met Nicolaas Veldhuiijzen, landbouwer, wonende buiten de Camppoort te A’foort.

Taxatie en inventarisatie vaste goederen de Hofst. Ravensloot op  F 5925 of 12442-50 franer, verder los land en polderland.

LE 0604 976        1812 – 18 sept

Evert Hartman, wonende op het landgoed het ouwe land, gem. Leusden, verkoopt aan Herbert van Zoest, landbouwer aan de Grift, gem. Leusden, een stuk land in de gem. Leusden, belend aan de Griftdijk, z.w. Jan Teunisse van Ginkel, w.w. de verkoper, n.w. de weduwe Jacob Staak, o.w. de genoemde Griftdijk. Scheiding met een beukenhaag aan het west eind.

LE 0604 976        1812 – 19 sept

Comparant Wouter Aalbertsen van Brinkensteijn, wonende in Asschat, verkoopt aan de Heer Franciscus J. v. Lilaar, lid van het wetgevend lichaam, wonende in A’foort een Hofstede door verkoper gebruikt alsmede een stuk land op Reimerveld? Welk door de verkoper van wijlen Jan Jacobse voor enige jaren is aangekocht, welke stuk land of reuwveld van het Erf of hofstede van genoemde Jan Jacobse of zijn weduwe is gesepareerd door de dwarslinie en gelegen aan de westzijde van het getransporteerde.

Dit getransporteerde gelegen in Asschat genaamd Kl. Brinkensteijn de gelegen tussen de dwarslinie en de Asschatterweg. Belend z.w. de Asschatterweg, w.w. Elbert Smit, voor het tegenwoordige noord en oostw. genoemde dwarslinie, het overige gedeelte tussen de dwarslinie en de Modderbeek, oostwaarts het buitengoed Gr. Wijnbergen van de koper Franciscus J. v. Lilaar.

Nogmaals de bevinding omschreven???

Als z.w. genoemde dwarslinie, w.w. de erven van wijlen de Heer Coenraad Willem baron Moet?, en de erven van de Heer Meester in de rechtspleging Pieter Methorst n.w. de Modderbeek.

Koopsom (Cessie) of transport voor de som 10991 franes en 40 centimes of 5234 gulden welke cessionaris ten aanzien van mij notaris aan Wouter Aalbertsen van Br. In Hollandse munt specie heeft betaald.

LE 0604 976        1812 – 21 sept

Testament Barent Dirksen wonende in Asschat.

LE 0604 976        1812 – 7 okt

Boedelscheiding huisje Kl. Hondhorst in Stoutenburg. Comparant Jacobus van Putten, meerderjarig, wonende in het huisje Kl. Hondhorst.

Louverens v. Putten, jager, wonende bij zijn broer Jac. v. Putten.

Jacob van Asch, getrouwd met Tymentje v. Putten, boerenwerkman, tezede? In St’burg.

Aalt Hoogeveen, jager, wonende te Amersfoort.

Jan Dijkgraaf, landbouwer, getrouwd met Hendrikje Hoogeveen, bij bovengenoemden Jac. v. Putten inwonende, boedelscheidingen.

LE 0604 976        1812 – 17 okt

Testament Haatje ? van Ginkel, wed. van Elbert Donkersteeg, wonende in Leusbroek.

LE 0604 976        1812 – 19 okt

Testament Geertruij Jansen, weduwe van Eldert Wouterse, landbouwer, wonende aan de Zwarte- steeg.

LE 0604 976        1812 – 22 okt

Brand Heenekamp, wonende aan de Bavoortse molen, verkoopt 50 percelen droge turf staande in de buurtschap Donkelaar. Verkoping in de Herberg ’t Zwaantje in Leusbroek. Herbergier Jan Lagenmaat.

LE 0604 976        1812 – 10 nov

Comparant Cornelis Smit, schoenmaker.

Jan Corn. Smit, tabaksplanter.

Pieter Corn. Smit, schoenmaker, allen wonende in Hamersveld.

Elbert Smit, wonende in Asschat, landbouwer.

Dirk Gijsbertsen, landbouwer, mede op Hamersveld, getrouwd met Helena Cornelisse Smit.

Zij verkopen aan Errisje Gerritse van Brinkensteijn een huisje in Hamersveld. Belend z.w. de Hr. Huivenberg, koekebakker te A’foort, w.w. de H’veldseweg. N.w. Jan Pieterse Smit, o.w. gen. Hr. Huivenberg.

II Een hoekje bouw- en wijland. Belend z.w. Hendrik Gijs Bertsen, w.w. de grift, n.w. de gezusters Voskuilen, o.w. de H’veldseweg.

Koopsom 600 gulden Holland of 1260 franes.

LE 0604 976        1812 – 28 nov

Willem Jansen Tolboom en Geertje Gerritse, echtl., wonende in Hofstede Lourenburgh, Hoogland.

Zij lenen van Jacobus Jansen Tolboom, wonende in Hamersvel, f 3000 of 6300 fr.

Onderpand hun Hofstede op Hamersveld, Roosendaal, gelegen in twee percelen.

1ste perceel geland z.w. de kinderen Voskuijlen en de hr. Jacob Cohen, w.w. de Hr. Hardenbroek, n.w. Otto Scheltus en de Asschatterweg, o.w. de keursloot.

2de perceel, oost en zuidwaarts, Jan Pieter Smit en Jan van den Hengel, notaris, w.w. de H’veldseweg, n.w. de hr. Fr. J. van Lilaar.

LE 0604 976        1812 – 3 dec

Openbare verkoop van roerende goederen, vee en ?, 109 perscelen door de Hr. Frans Jozeph van Lilaar, lid van het wetgevend lichaam, wonende te Amersfoort.

Opbrengst f 964 of 2024 fr. En 49 centimes.

LE 0604 976        1812 – 14 dec

Overl. 25 mei 1812, Teunes Brandsen v. Ginkel, boedelverkoop en verdere fam. Brandsen van Ginkel.

LE 0604 976        1812 – 29 dec

Evert van Zwaanenburg wonende in Stoutenburg aan de beekdijk verkoopt aan Johannes Mulder, wever en koopman te Amersfoort, de boerenhofstede de Tweede Kopermolen, gelegen aan de beekdijk te St’burg nr. 54b geland w.w. Petrus Leonardus Heijlmans van Stoutenburg, n.w. Willem van Maarenbeek, o.w. ’t Erf Kleinhof, z.w. de Flierbeek.

Koopsom f 3000 of 6300 fr.

LE 0604 977        1813 – 7 jan

Testament Jannetje Teunisse, wed. van Erris van het Voort, landbouwer, wonende op de Hofstede Reumelaar te Woudenberg.

LE 0604 977        1813 – 13 jan

Boedelverkoop door Willem Brandsen van Ginkel c.s. wonende in leusbroek.

LE 0604 977        1813 – 25 jan

Rijk Hendrikse van Esveld, landbouwer op de hofstede de Brink, gelegen aan de Zwartesteeg, machtigt de hr. Th. Jan van lilaar, wonende te Amersfoort, om in zijn naam aan de Regie? te leveren zijn gewasch tabak over de jaar 1812.

LE 0604 977        1813 – 25 jan

Boven gen. Rijk Hendrikse van Esveld, getr. met Jaantje Hendriks, huurder en wonende op bovengenoemde Hofstede de Brink, zij lenen van Th. J. v. Lilaar een som van 734 en 14 stuivers.

Onderpand hun inboedel. Op 22 febr. Wordt hun inboedel publiek gevuld, akte nr 125.

LE 0604 977        1813 – 25 febr

Compr. Jan Hendrikse van Schutterhoef, landbouwer op de hofstede ’t Hek in Leusbroek, weduwnaar van Ariaantje Dirkse, overleden 18 okt 1812. Huw. Gemaakt 3 nov 1807 (not. JvdH). Jan Hendrikse wonende op Schutterhoef, Ariaantje Dirkse wonende en eigenaresse van de hofst. ’t Hek.

Volgt Boedelbeschrijving.

LE 0604 977        1813 – 17 febr

Boedelverkoop ivm het overlijden van Evertje Hannesse Voskuilen op 21 jan 1812 op de hofstede de Gr. Bruinhorst, haar zuster Wilhelmina Hannesse Voskuijlen was getrouwd met Heymen Brouwer.

Zie ook boedelscheiding 12 jan 1809 Not. JvdH.

LE 0604 977        1813 – 23 febr

Wouter Aalbertsen van Brinkensteijn, wonende op de Hofst. Kl. Brinkensteijn in Asschat. Publiek verkoop van zijn boedel have en vee.

LE 0604 977        1813 – 3 mrt

Pieter Kok, landbouwer in Woudenberg, verkoopt aan de hr. Th. Jan v. Lilaar de boerenhofstede Gr. Moorst gelegen onder W’berg. Verkoper aangekomen blijken koopconditie van den 22ste sept 1794 voor de gerechten van Woudenberg. Belend o.w. de wed. Cornelis Jansen Voskuijlen, w.w. ’t Erf Kouwenhoven en het Erf Middel Moorst, n.w. ’t Erf Kl. Moorst.

Koopsom 12913 fr. Of f 6150

Gepasseerd op het buitengoed Wijnbergen in Asschat.

LE 0604 977        1813 – 13 mrt

Boedelverkoop door Geertje Dashorst, wed. van Dirk Lagerweij, wonende op de hofstede Voskuijlen, gem. Woudenberg.

LE 0604 977        1813 – 2 apr

Eldert Blank en Rijkje van Daatselaar, echtl., wonende op de hofst. Joolenbroek, gem. Voorthuijzen, lenen f 600 aan Evert Jansen en Jannetje Jansen, echtl., wonende in Hoevelaken.

LE 0604 977        1813 – 5 apr

Jan Thijsse van Middelaar, landbouwer, wonende op de Koedijk te Hoevelaken en zijn zuster Maria Thijsen verkopen een perceel land onder Bunschoten.

LE 0604 977        1813 – 16 apr

Machtiging Willem Teunisse van Zwaanenbrug, wonende op de hofst. Ruijtenbeek, gem. Leusden. Hij machtigt Peel vd Tweel, wonende op Huijstede, gem. Nijkerk, de onroerende goederen van de minderjarige kinderen van wijlen Teunis Hannesse Voskuijlen, aangekomen door het overlijden van Evertje Hannesse Voskuijlen.

LE 0604 977        1813 – 22 apr

In akte van boedelverkoop vermeld Gerrit Wulven van Meerveld wonende op de Koedijk, gem. Hoevelaken.

LE 0604 977        1813 – 23 apr

Rutgert van de Driftakker, wonende in Soest, koopt de hofstede Kl. Middelaar, gem. Hoevelaken, buurtschap Stoutenburg.

Verhuurd aan Jan Thijssen van Middelaar (Blijkbaar gekocht van de erven van Middelaar).

Koop f 3000.

LE 0604 977        1813 – 24 apr

Comparant Wouter van Beek, wonende in Doorn, weduwnaar van Geertje van Nieuwburg, verklaart zijn erfportie van zijn schoonmoeder Johanna Thijssen, weduwe van Gerrit Hendriksen van Nieuwburg  (landbouwer op het Heetveld), ontvangen te hebben.

LE 0604 977        1813 – 26 apr

Testament van Johanna Thijssen, erfgenaam haar zoon Hendrik van Nieuwburg, wonende op ’t Heetveld, betref het erf Loevenzijn.

LE 0604 977        1813 – 25 mei

Evert Hendrikse van Schutterhoef, bejaarde jm, en Jannetje Hendrikse Schutterhoef, weduwe van wouter Evertse, landbouwer, wonend gem. Amersfoort, lenen van Barbara van Beek f 1000. onderpand een hofstede bij den Heijligenberg.

LE 0604 977        1813 – 26 mei

Dirkje Aartsen, weduwe van Aard Jacobse van de Broek, eigenaresse, verklaart aan Aart Aartse van de Broek, landbouwer wonende in Leusbroek, het Erf Middelbroek belend o.w. Jan Hendrik van Schutterhoef, w.w. de erven Heer Lagenmaat en Jan Beeking, n.w. Teunis de Kruijf.

In de huur inbegrepen de inboedel, have en vee, uitgenomen de zijkamer aan de westkant van het huis behoudt verhuurderesse aan zich. Pacht f 450.

LE 0604 977        1813 – 13 juli

Testament Jan Hendrikse van Schutterhoef, wonende op ’t Erf ’t Hek in Leusbroek, getr. met Geertje Vonk.

LE 0604 977        1813 – 18 juli

Insinuatie. Hierin vermeld de personen van Evert van Daatselaar, bijenman, wonende op de Kl. Riet. Jan van Daatselaar, daggelder, wonende Koningstraat A’foort. Willem Evertse van Zandbrink, wonende op Kl. Hoolhorst, gem. St’burg, getr. met Pieternella van Daatselaar en Teunis van Daatselaar (clerk bij not. JvdH) en Janna van Daatselaar, wonende mede op Kl. Hoolhorst

(akte nr. 157)

LE 0604 977        1813 – 26 juli

Publieke verkooping van koorngewassen door Theodorus Jan van Lilaar op Gr. Wijnbergen.

LE 0604 977        1813 – 28 juli

Thiendverkoop door den Hr. R.H. van IJsselmuijden, wonende kort bij Meppel, ten huize van Heijman Jansen, hospes in de herberg ’t Hoendernest. De thienden gaand uit de Gr. Riet, Gr. Hof, de Tweel, Kl. Bielaert en Schaffelaar.

LE 0604 977        1813 – 2 aug

Pieter Kok, landbouwer op Gr. Moorst, verkoopt koorngewassen.

LE 0604 977        1813 – 17 aug

Cornelis Blauwendraad, huurder van de hofstede Brinkhorst in Asschat, wilde bij publiek verkoping koorngewassen veilen, doch in het huurcontract van 20 dec 1811 was bepaald dat hij alleen gedorst koorn mag verkopen omdat het stroo als mest op de plaats moest blijven. De eigenaresse Wilhelmina Hoet, gesepareerde huiser van Gerardus van Beek, stuurt de deurwaarder Nicolaas van Borgarijen om hem te vragen of de verkoping doorgaat. Omtrent de overeenkomst in het ? contract zegt Corn. Blauwdraad hiervan niets te weten.

Hiervan proces-verbaal opgemaakt door de notaris.

LE 0604 977        1813 – 30 aug

Huurcontract van de Tweede Kopermolen of de Beekdijk in Stoutenburg.

Verhuurder Johannes Mulder te A’foort. Huurder Johannes Kok.

LE 0604 977        1813 – 2 sept

Testament Tijmen van Nieuwenhuis, wonende op de hofst. Dode Slok, gem. Woudenberg eveneens zijn Maria de Jong.

LE 0604 977        1813 – 10 sept

Janna Gerritse, buijten beroep, wed. wijlen Jan Hendrikse, wonende in gem. Hoevelaken, buurtschap Stoutenburg, verkoopt aan Bart Hendrikse vd Broek, haar halve portie van eigendom van een huisje, berg en schuur, genaamd Het Vlied, staande op huurgrond van de hr. Petrus van der Lisse in het buurtschap Stoutenburg, geland z.w. de Liniedijk, w.w. Aart Boon, n.w. Hendrik van Asch, o.w. het bos. Ten tweede haar portie van eigendom in een stuk bouw- of wijland, gelegen aan het Vlied, voornoemd aan de Modderbeek, o. en n.w. Juffer van Veersen of de Modderbeek, z.w. de Hr. F.J. v. Lilaar, w.w. Hendrik van Asch. Koop 294 fr. of f 140.

LE 0604 977        1813 – 20 sept

Johannes van Beek, wonende op Dorensteijn (akte betreffende schapen).

LE 0604 977        1813 – 23 sept

Steven Hendrikse Haan, wonende te Leusden, machtigt zijn neef Heijmen Brouwer, landbouwer in deze gemeente om namens constituant, te aanvaarden zodanigge erfenisse en besterffenisse als aan mijn door het overlijden van mijn moeder Maria Stevens of iemand anders zullen aan en op komen, en voorts de zelve onder zijn beheering en bewaaring te nemen en alle te doen wat vereist is.

LE 0604 977        1813 – 27 sept

Testament van Jan Aalbertse Voskuijlen en Lammetje Cornelisse Voskuijlen, echtl., wonende op de hofst. “het Klooster”, buurtschap Hamersveld.

Erfgenamen zijn kinderen, als voogd zijn echtgenote, ingeval hij de langstlevende mocht zijn zijn zwager Gerrit Cornelisse Berg, daggelder op Hamersveld en bij vooroverlijden van hem dan mijn neef Aalbert Theunisse Voskuijlen, buiten beroep.

LE0604-978         1814 – 13 febri

Pieter Kok, wonende op Gr. Moorst, is voornemens publiek te veilen in boedel, have en vee.

LE0604-978         1814 – 13 febr

Johannes Geerslag, fabrikeur, te A’foort, leent F 400 van Reinier van Eijden en Neeltje Spaan, echtl.,

gepatenteerde koopman te A’foort.

LE0604-978         1814 – 12 mrt

Jan Hendrikse (van Schutterhoef), wonende op de hofstede ’t Hek, leusbroek, leent f 500 van Jan Hense Voskamp, rentenier, wonende in de Rosbeijer op H’veld.

LE0604-978         1814 – 29 apr

Testament Comp. Hendrik Teunisse Voskuijlen, landbouwer in Leusden, testeerd aan:

I zijn zoon Willem Hendrikse Voskuijlen gerequireerd onder de Franse militairen dienst de som van     f 1200

II Deze som van f 1200 wordt in bewaaring gegeven aan zijn zoon Hendrik Hendr. Voskuijlen

III Van het overschot stelt hij tot zijn erfgenamen aan zijn 4 kinderen Jan Hendr. Voskuijlen, Hendrik Hendr. Voskuijlen, Evertje Hendr. Voskuijlen en Wilhelmus Hendr. Voskuijlen.

LE0604-978         1814 – 6 mei

Ares Aalte Prins, molenaar aan de Zandbrinkermolen, en zijn zuster Greetje Aalte Prins, lenen van Teunis van Daatselaar (clerk bij not. JvdH) de som van f 372.

LE0604-978         1814 – 20 mei

Neeltje Spaan, wed. van Reinier van Eijden stelt voogden aan over haar minderjarige kinderen.

LE0604-978         1814 – 11 juli

Peter Kok, landbouwer, wonende in Baarn, verkoopt bij publieke veiling zijn koorngewassen. (Tiendgenomen de tiend) op Gr. Moorst.

LE0604-978         1814 – 27 juli

Tienverpachting door de Hr. Van IJsselmuijden op de Gr. Riet, Gr. Bielaer, de Tweel, Kl. Bielaart en de Schaffelaar.

LE0604-978         1814 – 18 okt

Hijmen Meesse Brouwer, landbouwer, weduwnaar van Wilhelmina Hannesse Voskuijlen, wonende op de hofst. De Gr. Bruijnhorst (eerder het erf naast de Zuijdwind) verkoopt de hofstede de Kl. Bruijnhorst (eerder genoemd de Gr. Bruijnhorst) aan Hendrikje Aalberste Voskuijlen, weduwe van Jacobus Voskuijlen.

Strook 4 morgen weijland, genaamd de besseneerde. Belend z.w. de koperesse, w.w. de Laaglandseweg, n.w. de verkoper, o.w. Teunis Jansen Voskuijlen.

De verkoper behoud het recht van uitweg over de Laaglandse steeg, lopende van de Hamersveldse- weg, lopende langs het erf de Wetering, dwars door de Linie tot aan de besseneerde, behorende aan de verkoper (ongeveer de helft van de besseneerde verkoopt hij) alsook het bosch gelegen aan de Laaglandse wegje welk bosch behoord aan de moeder van de verkoper. Koopsom f 4675.

LE0604-978         1814 – 20 okt

Huwelijk Hijmen Brouwer en Jannetje vd Wetering.

LE0604-978         1814 – 25 okt

Testament Hijmen Brouwer. Hij benoemd tot zijn enige erfgename zijn 2de echtgenote Jannetje van de Wetering. Dito testament van Jannetje vd Wetering.

LE0604-978         1814 – 20 nov

Testament Jan Gerritse vd Grift, weduwnaar Aaltje Evers, landbouwer op Hamersveld.

LE0604-978         1814 – 7 dec

Klaas Willemsen, landbouwer in Asschat, leent van Jan Jansen Vrijhoef, tabaksplanter, wonende op de hofstede ’t Hoogje in Hoogland f 2000.

Onderpand de boerenhofstede ’t Hoogje in Hoogland.

LE0604-978         1815 – 12 febr

Testament Hendrikje Aalbertse Voskuijlen, wonende in Leusden.

LE0604-978         1815 – 20 febr

Hypotheek Hendrikje Aalbertse Voskuijlen, Jan Voskuijlen, Aalbert Voskuijlen, Peter Voskuijlen, allen wonende in Leusden. Debiteuren en Aalbert Teunisse Voskuijlen, wonend mede te Leusden, crediteuren groot f 7730.

LE0604-978         1815 – 24 febr

Obligatie Corn. Goosen, wonende in Stoutenburg, debiteur. Evert van Daatselaar, te Leusden, crediteur. Kapitaal f 200.

LE0604-978         1815 – 27 febr

Testament Jan Jansen Vrijhoef te Hoogland.

LE0604-978         1815 – 3 mrt

Testament Willem Evertsen Zandbrink, landbouwer, op Kl. Hoolhorst, gem. Hoevelaken, buurtschap Stoutenburg. Dito van zijn vrouw Petronella van Daatselaar.

LE0604-978         1815 – 3 mrt

Testament Rijkje Hijmense van Steenbeek, landbouwer op de hofstede de Geer, gem. Hoogland. Dito van zijn vrouw Maria Hesselse van Valkenhof.

LE0604-978         1815 – 7 mrt

Hendrik Dirksen vd Broek, wonende in Leusden. Erfhuis.

LE0604-978         1815 – 11 mrt

Dirk Woutersen Kijzer, wonende hofstede Gr. Steenbeek in Asschat. (Verkoper Theodorus Jan van Lilaar) doet afstand van verdere huur.

LE0604-978         1815 – 21 mrt

Willem Jansen Tolboom, landbouwer in de gem. Hogeland. Verkoop meubelen en roerende goederen (erfhuis).

LE0604-978         1815 – 22 mrt

Testament Catharina Claasen Wijntjes, bej. j.d., wonende bij haar broeder Goosen Klaasen Wijntjes, gemeente Stoutenburg. Zij prelegateerd aan het kind van haar broeder Pieter Klaassen Wijntjes, genaamd Elisabeth Pieterse Wijntjes, de som van f 25. Het overschot aan haar broer Goosen Klaasen Wijntjes, meester timmerman, wonende in de gemeente Stoutenburg.

LE0604-978         1815 – 3 apr

Huwelijkse voorwaarde Evert vd Kerk, landbouwer bruidegom. Zijnde zoon van wijlen Jan vd Kerk en Hendrina Evertse. Hendrina Evertse, wonende aan de Kleijtersteeg in Hoogland.

En Jannetje Geerlofs, weduwe van wijlen Gerrit Aardsen, bruid, wonende op de hofst. De Beek, gelegen kort bij de Linie, gem. Leusden.

Inbreng bruidegom F 1000, verder nog wat hij van zijn moeder erven zal.

Inbreng bruid, de hofstede de Beek, belend o.w. de Modderbeek (Moorsterbeek), z.w. de erven Alousius Hooft van Huijs Duijnen, w.w. de keursloot en de Weetering na de Asschatterweg.

Nog een strook land, strekkende van de linie tot de keursloot gelegen noordelijk van de Asschatterweg als ook nog een stuk land over de linie, kort bij de duiker aan de noordzijde van het woonhuis van Jan Pieterse Smit.

Alles bij de hofstede behorende. Verder polderland get. Op de dijkkaart no. 372.

Alles breder omschreven in de koopakte voor notaris Simon van Wisselingh van 8 febr. 1796.

LE0604-978         1815 – 4 apr

Verkoop inboedel, have en vee door Dirk Wouterse Keijsen. Netto opbrengst 1943-2-8.

LE0604-978         1815 – 24 apr

Huwelijkse voorwaarden Cornelis Berg, tabaksplanter, wonende H’veld, weduwnaar van Hendrikje Jansen Zuijtwind, bruidegom. De zoon van Gerrit Berg en Cornelia Cornelisse Voskuijlen, landbouwer op Hamersveld.

En Aaltje van Beek, m.j.d., bruid, dochter van Gerrit van Beek, landbouwer, en van wijlen Willempje Jansen. Gerrit van beek wonende op de Hofstede Schaffelaar, gem. Barneveld.

Inbreng bruidegom de Hofst. De Hemel, gelegen in Hamersveld, belend z.w. de Hr. C. Blokland, w.w. de Grift, n.w. de Hr. CC Oetinger en de eigenaar van Wildenburg als ook Jacobus de groot, o.w. de linie. Dit bij de bruid aangenomen boven het gene de kinderen van den bruidegom in vroeger huwelijk verwekt. Competeeren voor de oom van f 2000.

Als ook de roerende goederen, inboedel, have en vee voor de oom van f 1000.

Inboedel bruid f 400.

LE0604-978         1815 – 24 juni

Huwelijkse voorwaarden Lambertus Huurdeman, landbouwer, wonende op de hofst. De Horst, bruidegom, zoon van Dirk Huurdeman, burgemeester van Hoevelaken en Alijda Esveld, echtl..

En Jannetje van Asch, landbouweresse, wonende op de Horst, gem. St’burg, weduwe van wijlen Jan Dirkse Boersen, bruid, dochter van wijlen Jacob Hendrikse van Asch en Antje Jansen van den Brand, laatstgenoemd, wonende op Hamersveld z.b.?

Inbreng bruidegom polderland en f 2000.

Inbreng bruid f 3778-14-8

LE0604-978         1815 – 7 juli

Publieke verkoop van rogge en wijt, door Jakob Kok, staande op Kl. Hagenouw.

LE0604-978         1815 – 15 juli

Dirk Wouterse Keijzer, landbouwer, wonende in Barneveld, houd publieke verkoping van rogge en wijt, staande op de hofst. Gr. Steenbeek.

LE0604-978         1815 – 11 aug

Aalt van den Ham, landbouwer op H’veld, benoemd tot voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij wijlen Geertje Brandse van Zaaanenburg, zijn zwager Anthony Kuijer, landbouwer, wonende in de Vlasakkers (A’foort).

LE0604-978         1815 – 18 aug

Klaas Willemse, eigenaar en tabaksplanter op het Hoogje, gem. Hoogland, leent van Jan Hendrikse Kok z.b. wonende op Dashorst, gem. Woudenberg f 800. Onderpand 4½ dammaat in de polder de Slaag.

LE0604-978         1815 – 13 sept

Aris Aalte Prins, molenaar aan de Zandbrinkermolen en zijn zuster lenen van de twee minderjarige kinderen van wijlen Willem Jansen Vrijhoef en wijlen Hendrikje Jansen Zuijdwind (echtl.) genaamd Jan en Willem Willems Vrijhoef, wonende op H’veld f 425. Onderpand de windkoornmolen.

LE0604-978         1815 – 20 okt

Testament Matthijs Jansen Vrijhoef, landbouwer op de Gr. Riet, weduwnaar van Aagje Theunisse, legateerd aan zijn zuster Peternella Jansen Vrijhoef en aan de twee dochters van zijn overleden huisvrouw Aagje Theunisse, genaamd Sophia en Feijtje Groenesteijn.

LE0604-978         1815 – 22 dec

De Hr. Hendrik Gerard Bos, Dokter in de rechten en Maria Hooghart, echtl., beloven hun leven lang jaarlijks te betalen f 85-14-4 aan hun dochter Therese Gertrude Bos, oud 24 jaar 11 maanden, die als religieuze in het Ursuline klooster te Doornik zal intreden.

Onderpand hun boerderij in Zevenhuizen, gem. Hoogland.

Strekkende van de Zevenhuizerweg tot de Bunschoterweg, belend z.w. Tijmen Breunisse, n.w. Cornelis Reijers en Theunis Kuijer. Pachter Gerrit Botterbloem.

LE0604-978         1816 – 17 jan

Verkoop thiend Heijmes Brouwer, verkoper, Jan Veldhuizen, koper. Beiden wonende te Leusden.

LE0604-978         1816 – 23 jan

Testament Aalbert Evertse van Zuijlen, wonende in Leusden, getrouwd met Jannetje van Asch.

LE0604-978         1816 – 6 mrt

Hermen Kijzer, timmerman, leent van Corn. Jan Wouter en Odilia van Brinkensteijn, kinderen van wijlen Jan Aalbertse Brinkensteijn en Neeltje Schothorst, de som van f 500.

Onderpand een huis met ruim een morgen land gelegen in H’veld. Belend n. en o.w. Jan Pieterse Smit, z.w. Jacobus de Groot, w.w. de H’veldseweg.

LE0604-978         1816 – 15 mrt

Peeter Hendrikse van Burgsteede, landbouwer op groot Daatselaar, gem. St’burg, leent van bovengenoemde kinderen f 2100.

Borgen Jan Pieterse van Burgsteede, landbouwer, en Jan Hendrikse Boersen, landbouwer, beide wonende in St’burg.

LE0604-978         1816 – 11 apr

Corn. Lablans, jm, vetspinner te A’foort, verklaarden bij dezen akte met Aalbert Voskuijlen, landbouwer op de hofstede ’t Taaijland overeengekomen te zijn om voor zijn broeder Pieter Voskuijlen, thans soldaat in Gouda, als plaatsvervanger in genoemde dienst te gaan.

Daarvoor zal hij (als hij goedgekeurd wordt) de som van f 100 en daarboven alle werken aan zijn vrouw Geertruij Steenbeek f 2 betalen, gedurende 41/2 jaar, te samen de som van f 568.

LE0604-978         1816 – 1 juli

Gerrit Wulven Heerveld, landbouwer op de Koedijk, benoemd tot  voogd over zijn minderjarigen erfgenamen zijn zoon Wulfer Heerveld, landbouwer op de driftakker, en bij voor overlijden zijn zoon Jan Heerveld, wonende op Voskuijlen, gem. Woudenberg.

LE0604-978         1816 – 11 juli

Publieke verkoop van rogge en wijt door Willem Everste Zanbrink, staande op kl. Hoolhorst. Opbrengst f 743-7-8.

LE0604-978         1816 – 18 aug

Testament Jan van Dijk, daggelder in St’burg, en zijn vrouw Jacoba Jordense van Beek.

LE0604-978         1816 – 7 dec

Verklaring van Thijs Gerritse Vonk, wonende in Leusden, dat hij ruim 60 jaar geleden als landbouwer en bruiker heeft gewoond op de hofstede De Vudijk, gem. Hoogland. Heeft destijds gebruikt een hoek land genaamd Grootjeskamp, behorende aan het Erf en Goed Hogerhorst. Comparant heeft in de huurtijd 5 a 6 jaren met koorn bezaaid. Niemand heeft daar ooit de thiend van getrokken. Comparant heeft ruim 80 jaren op Hoogland gewoond.

LE0604-979         1817 – 2 jan

Reijertje Schoonderbeek, weduwe van Aart Evertse de Bruijn. Zij geeft toestemming voor het huwelijk van haar zoon Jacob de Bruin, z.b., wonende in Eemnes met Cornelia Bieshaar.

LE0604-979         1817 – 22 jan

Gerrit Overbeek verkoopt, een Boerenhofstede gelegen in Hoevelaken, aan Evert Boersen, landbouwer, in gem. Leusden. Huis, bakhuis, schuur en eirea? 12 m. bouwland als eerea? 12 m. plaggenveld aan de Steenweg. Koopsom f 3100.

LE0604-979         1817 – 20 jan

Corn. Bruiijnhorst, landbouwer buiten de Utrechtse poort, stelt tot voogd over zijn minderjarige kinderen zijn schoonzoon Jan Hendriksen Boersen, landbouwer op Groot Hoolhorst in St’burg.

LE0604-979         1817 – 19 feb

Lambertus Koller, landbouwer op Groot Vinselaar, voogd over de drie minderjarige kinderen Gerrit, Wouter en Elisbeth Gerritsen, door wijlen Gerrit Gerritsen en Gijsbertje Koller, in echte, verwekt.

Willem van Zandbrink, landman, wonende op groot Achterveld, toeziende voogd.

Jannetje Jansen Kok, weduwe van Cornelis Bruijnhorst, wonende buiten de Utrechtse poort.

Zij verkopen bij publieke veiling de hofstede Groot Zandbrink. Koper Reijer Zwaanenburg, landbouwer in Stoutenburg, voor f 6130.

De Hofstede omschreven als gelegen in buurtschap Snorrenhoef.

Snorrenhoef, No. 90, een zeer goede boerenwoning voorzien van koeien- en paardenstalling, een bakhuis, twee schuuren en schapenhok, twee bergen en varkenshok en ruim 60 morgen bouw-, weiland, bosch en heetvelden. ( Het bezaaide bouwland, hakhout en bomen niet in de koop begrepen).

Belend n.w. de Groote en Kleine Riet, o.w. Droffelaar en de herberg ’t Hoendernest, z.w. Hardeveld, w.w. Middelmoorst en Klein Zandbrink.

Verkopers den eigendom verkregen den 5 febr. 1816 door overlijden van hun zuster en tante, Aaltje Jansen Kok, laatstgenoemde overleden, en daar aan een langdurige possecie? gehad heeft.

Verder polderland.

19 febr Aldaar verkoping houten bomen.

6 mrt     Boelhuis, inboedel, have en vee.

13 mrt Volgende verkoping van de inventaris.

LE0604-979         1817 – 15 mrt

Testament Geerlof Peelen Steenkamp, landbouwer, wonende op de hofstede Daatselaar.

Legaten f 50 aan de armen in Achterveld

Legaten f 50 aan de R.K. Kerk in Achterveld

Legaten f 150 voor missen

Legaten f 150 voor missen voor wijlen zijn broeder Wulfer Peelen Steenkamp.

Het overschot voor de ene helft aan de kinderen van wijlen zijn broeder Hendrik Peelen Steenkamp en de andere helft voor de kinderen van wijlen mijn broeder Goossen Peelen Steenkamp en bij uitvallen van diens kinderen de kindskinderen.

Executeuren over zijn begrafenis zijn neef Peel Hendrikse Steenkamp, landbouwer in Leusden en zijn neef Gerrit Goosen Steenkamp, wonende in Barneveld.

De verkoop van zijn goederen (onroerend) moet geschieden door Hermanus van den Hengel, burgemeester van Stoutenburg.

LE0604-979         1817 – 29 apr

Reijer Zwaanenburg, landbouwer op Gr. Zandbrink, leent van Teunis Cornelisse Keijzer, wonende in de Breestraat in A’foort f 1000 a 5%. Borgen Evert van de Heijden op Hoogland en Hendrik van Beek op Kl. Hagenouw in Leusden.

LE0604-979         1817 – 16 mei

Comparant Teunis Schoonderbeek leent van Teunis Corn. Kuijer f 2000 op hypotheek. Onderpand zijn Hofstede genaamd Schoonderbeek, No. 337, gem. Barneveld, prov. Gelderland. Belend z.w. de Hr. Van IJsselmuijden, w.w. ’t Erf Droffelaar, n.w. Willem van Zandbrink en o.w. ’t Erf Havikhorst.

LE0604-979         1817 – 24 mei

Pieter van de Wetering, landbouwer in Hoogland, verkoopt aan zijn broeder Willem van de Wetering en zijn zuster Jannetje van de Wetering ¼ portie (zijn aandeel) in de Hofstede De Wetering, No. 162. Belending n.w. Jan Voskuilen, z.w. Hijmen Brouwer en de eigenaar van Wildenburg, w.w. H’veldse- weg en de wetering (beekje) alsmede zijn 4de portie van een morgen ruigveld (Reuweveld). Belend z.w. ’t Erf Taaijland, w.w. de Linie, n.w. Teunis Aalbertsen Voskuijlen, o.w. Wouter Jansen.

Alsmede zijn portie in de thiend uit genoemde Erf De Wetering en het Potsland mede onder deze koop begrepen, verder nog polderland.

Koopsom f 1500. De thiend bewaard met een kapitaal van f 500.

LE0604-979         1817 – 4 juni

Reijer Zwanenburg leent f 500 van de minderjarige kinderen, genaamd Gerrit, Wouter en Elisabeth Gerritsen, kinderen van wijlen Gerrit Gerritsen en Gijsbertje Koller, kinderen wonend in Stoutenburg. Onderpand Hofstede Gr. Zandbrink.

De genoemde kinderen verkopen 10 juli 1817 nog publiek de rogge, staande op Gr. Zandbrink.

Gr. Zandbrink, No. 90, belend n.w. de Gr. en Kl. Riet, o.w. Droffelaar en de herberg ’t Hoendernest, z.w. Hardeveld, w.w. Middelmoorst en Kl. Zandbrink

LE0604-979         1817 – 25 juni

Gerardus Hendrikus Stevens, notaris te Utrecht, gemachtigde van Cornelia van der Schroef, weduwe van Hr. Gerard Bentink en de Mejuf. Gijsbertha Cornelia en Albertina Bentink, allen te Utrecht. Catharina Bentink gehuwd met Johannes van Drosfer, koopman te Dordrecht, en Jan Gerrit Bentink te Amsterdam, tevens gemachtigde van zijn broeder Willem Otto Bentink.

Zij veilen bij openbare verkoping:

I              de Hofstede Vlooswijk, belendingen beschreven. Huurder Hendrik de Kruijf.

II             de hofstede Kl. Vlooswijk. Niet verkocht (vele veldnamen genoemd).

1817 – 29 juli

Thiendverkoping de Gr. Riet, Gr. Hof, de Tweel, Bielaert, Schaffelaar.

LE0604-979         1817 – 1 aug

Testament Jannetje (de oudste) en Willem van de Wetering, wonende op de hofst. de Wetering.

Executeur Heijmen Brouwer, zwager.

LE0604-979         1818 – 13 mei

Testament Simon Huurdeman en Teuntje Wouterse, echtl..

LE0604-979         1818 – 3 juli

Willem Zeeltje veilt percelen rogge, staande op de Kl. Riet.

LE0604-979         1818 – 14 okt

Testament Willem Schoonderbeek en Sophia Groenensteijn, echtl., wonende op de Gr. Riet. Testatrice overleden 24 mei 1823.

LE0604-979         1819 – 11 jan

Hendrik Gerritsen, daggelder, verkoopt aan Cornelis Horren een huis of daggelderswoning, belend z.w. de Hessenweg, w.w. een allee behorende aan Willem Zandbrink, n.w. het heiveld, mede eigendom van Willem Zandbrink, o.w. de Roomse Kerk. Koopsom f 300.

LE0604-979         1819 – 22 jan

De hr. F.J. van Lilaar, wonende in A’foort, verkoopt bij publieke veiling hakhout staande op Ommerens Daatselaar.

LE0604-979         1819 – 2 mrt

Testament Aris Jansen Wassing, eigenaar en hospes van de herberg of rechtshuis de Zwartesteeg.

LE0604-979         1819 – 9 mrt

Testament Cornelis van Kooij, landbouwer op de Hofstede de Gr. Bruinhorst (huurder, ziek en te bedde liggend) wegens ter oorzaak zijner groote ziekte niet te kunnen tekenen.

LE0604-979         1819 – 15 apr

Albert Evertse van Zuijlen, landbouwer, leent van Jan en Willem Willemsen Vrijhoef f 750. Onderpand zijn Hofstede Kl. Rossenberg ( Oud Rossenberg), z.w. Hendrik Voskuijlen en Trein Jansen Wasing, n.w. genoemd H. Voskuijlen en de Roomse Kerk van Hamersveld, o.w. Jacob Tolboom.

LE0604-979         1819 – 27 apr

Een aanvullend testament van Aris Jansen Wassing.

Gepasseerd ten huize van Willem Schoonderbeek op de Gr. Riet.

LE0604-979         1819 – 30 apr

Testament Dirk Evertsen, wonende op de hofstede de Glindhorst, getrouwd met Evertje Helmerden.

Zijn zoon Evert Dirksen krijgt het voorrecht om bij zijn overlijden te mogen naasten de helft van de boerenhofstede, door testateur bewoond en gebruikt. Belend n.w. Hardeveld, o.w. de erven Jan Brandsen, z.w. ’t Erf Kolfschoten, w.w. Kl. Moorst.

De andere helft de andere kinderen, Helmus, Maria, Geertje en Evert Dirksen.

LE0604-979         1819 – 12 mei

Evert Hendriksen en Jannetje Hendriksen van Schuttershoef lenen van Jan Hermsen Voskamp, wonende in Hamersveld, f 1000. Onderpand hun hofstede Schutterhoef, belend n.w. de Hr. Hardenbroek (Lokhorst), o.w. de beek, z. en w.w. het heiveld.

LE0604-979         1819 – 15 juli

Wouter Aalbersten van Brinkensteijn, landbouwer, verkoopt aan Teunis Aalbertsen Voskuijlen, landbouwer wonende bij de Heiligenberg, een huisje, erf en goed, in Hamersveld. Oost en z.w. Harmen Keijzer, w.w. Hamersveldseweg, n.w. Jan Pieterse Smit. Ten tweede een hoekje bouw- en weiland, groot 1 morgen. Belend z.w. Hendrik Gijsbersten de Wit, w.w. de Grift, n.w. Trien Wassing, o.w. H’veldseweg. Koopsom f 600.

LE0604-979         1819 – 21 aug

Teunis Aalbersten Voskuijlen verkoopt aan de Hr. Baron van Hardenbroek van Lokhorst de boerenhofstede Vrijburg, groot 28 morgen, thiend vrij, gelegen bij de Heiligenberg, gem. Leusden. Ter weder zijde van de H’bergweg, o.w. de Hr. F.J. van Lilaar en Trien Wassing, z.w. de Hr. Koper, de weduwe ter Hout, w.w. de beek, n.w. de Hr. Van Eeden, H. Wissenraad en W. van Beek.

(nog twee hoeken land aangekocht 11 mei 1804)

De hofstede aangekocht bij openbare verkoping op 24 mei 1798. Koopsom f 11200.

LE0604-979         1819 – 11 sept

Aalbert Evertsen van Zuijlen verkoopt aan Jacob Kok, landbouwer in Hamersveld, een huis en grond No. 108, groot area ½ morgen, belend z.w. Jan van Asch, w. en n.w. Jan van den Hengel, met een hoek wei- en bouwland door een sloot afgescheiden, o.w. de H’veldseweg, welke weg met bomen daar op staande ook de Schijsloot, o.w. en n.w. toe behoort aan Jan van den Hengel. (dicht bij de zwarte steeg gelegen). Dus niet in de koop begrepen. Koopsom f 200.

LE0604-979         1819 – 4 okt

Evert Hendriksen en Jannetje Hendriksen Schutterhoef lenen van Teunis Aalbertsen Voskuijlen, landbouwer wonende aan de heiligenberg f 7500 op hypotheek. Onderpand de Hofst. Schutterhoef, gelegen onder Amersfoort.

LE0604-979         1819 – 12 okt

1 Teunis Aalbersten Voskuijlen ter ene en  2 Aalbert Eversten van Zuijlen ter andere zijde

Comparant 1 ruilt ten eerste met comparant 2 een huis en hof en opstal No. 126, gelegen in Hamersveld, belend o.w. en z.w. Hermen Keijzer, w.w. H’veldseweg, n.w. Jan Peterse Smit.

Ten tweede, een streepje bouw- en weiland in H’veld, groot +/- 1 morgen, belend z.w. Hendrik Gijsbertsen de Wit, w.w. de Grift, n.w. Arie Waasing, o.w. H’veldseweg.

Aalbert Evertse van Zuijlen heeft daar tegen in ruiling gegeven aan comparant I een huis, berg, schuurtje en bakhuis, no. 122, genaamd Kl. Rossenberg met erf en landerijen, groot 3 morgen aan weerszijde van de H’veldseweg, belend z.w. Trien Wassing en Hendrik Voskuijlen, w.w. de Grift, n.w. en o.w. gemelde Hendrik Voskuijlen. Toegift van f 800 door teunis A. Voskuijlen aan Aalbert E. van Zuijlen.

LE0604-979         1819 – 9 nov

Testament Tijs Vosuilen, wonende op Dashorst. Erfgenamen Jan Voskuilen en Jordanus Voskuilen, testateur overleden 13 nov. 1819

LE0604-979         1819 – 11 nov

Testament Arien Jansen Wassing, uitgeluid.

LE0604-979         1819 – 7 dec

Publieke verkoop van Gr. en Kl. Bielaard, fam. De Vos van Heenwijk en van IJsselmunden.

LE0604-980         1820 – 27 okt

Corn. Van Brinkensteijn b.j.m., wonende op Kl. Moorst, gem. Woudenberg

Jan van Brinkensteijn, b.j.m., wonende in St’burg

Delia van Brinkensteijn, b.j.d., wonende in A’foort

Zij machtigen hun oom Wouter Aalbersten van Brinkensteijn, wonende kort bij Agtevelt, gem. Barneveld, om voor hen te verkopen, zover het de comparanten toebehoord, het Erf Gr. Daatselaar in St’burg. Gebruikt bij Peter Hendrikse van Burgsteden.

LE0604-980         1820 – 15 nov

Publieke verkoop in de herberg de Kl. Zwarte steeg van de Kl. Krommestraat, gelegen op ’t eind van Leusbroek, groot 4 morgen. Belend n.o.w. de Linie, z.w. de weduwe van Gerrit Jansen van Ruitenbeek, w.w. de kromme startse ? weg, n.w. ’t Gasthuis te A’foort en o.w. Teunis Jansen Voskuilen, in gebruik bij Rijk Esveld, pacht f 100 tot 1821.

Verkopers den eigendom verkregen door overlijden van hun oom en meugi? Elbert Teunisse en Anna Jans, echtl.. Gekocht door Jan Heenkamp voor f 1250.

LE0604-980         1820 – 21 nov

Testament Teunis Teunissen Voskuilen en Maria Jans.

LE0604-980         1821 – 20 februari ?

Huwelijkse voorwaarden Jordanus Voskuilen, b.j.m., wonende op Dashorst, bruidegom zoon van wijlen Cornelis Janssen Voskuilen en Gerritje Tijssen Brouwer, en Maria Teunisse, landbouwer, b.j.d. op Kl. Moorst wijlen Teunis Gerritse en Haatje Albertse van Brinkensteijn, gewoond hebbend op Kl. Moorst.

LE0604-980         1821 – 20 februari

Hijmen Brouwer, gemaal van Jannetje Hendriksen van Schutterhoef om voor haar te verkopen aan Gijsbert Koller, wonende op de hofstede Middelmoorst, haar hofst. Schutterhoef, groot 63 morgen en thiend vrij, gelegen bij Lockhorst en onder de gem. Amersfoort. Ter weerszijde van de Leusbroekerweg (Arnhemse weg) met recht van overweg over het Heetveld van Lockhorst zo naar de Heiligenberger brug als naar de Woestijgerweg.

Belast met een hypotheek van f 7500 ten behoeve van Teunis Aalbertse Voskuilen.

Koper betaald f 1010 bovengemelde hypotheek.

LE0604-980         1821 – 14 mrt

Testament Jan C. Schothorst, landbouwer, wonende in St’burg. Erfgenamen zijn kinderen verwekt bij wijlen Maria van Daatselaar. Voogd over zijn m.j. kinderen Hendrik C. Schothorst en bij hem in wonende en in zijn plaats Willem van Daatselaar, landbouwer in Nijkerk.

(Testateur overleden 16 aug 1821)

LE0604-980         1821 – 16 mrt

Hypotheek Gerrit Boelen, koeihouder en tabaksplanter, en Geurtje Gerlofs, echtl., lenen van Woutertje Haan f 1000. Onderpand hun hofstede ’t Hoogje. Belend z.w. Aalbert Steenkamer, w.w. de Slaagse wetering, n.w. Willem Gerritsen, o.w. de Slaagse weg.

LE0604-980         1821 – 15 mei

Verdeling van de nalatenschap van Anna Jans, weduwe van Elbert Theunisse. Deelgenaten ? Willem Schoonderbeek, landbouwer op de Gr. Riet, getrouwd met Sophia Groenesteijn, erfgename voor de eene helft, verders Gerrit Verschuur wonende te Amf.

LE0604-980         1821 – 14 juli

Jan Hendriksen Boersen, landbouwer op Gr. Hoolhorst, verkoopt koorngewassen aan Lambertus Huurdeman, landbouwer op de Horst.

LE0604-980         1821 – 14 juli

Willem Zwaanenburg, landbouwer en Gerbrecht Jacobse, echtl., lenen van Evert Teunisse Voskuilen en Hendrikje Teunisse Voskuilen, bij dochters eerstgenoemde, wonende in Leusden, en de laatste in Amf., een som van f 8000. Onderpand hun Hofstede Ruitenbeek, alwaar zij wonen.

LE0604-980         1821 – 25 juli

Testament Hendrik Schothorst, wonende in St’burg.

LE0604-980         1821 – 3 nov

Peter Hendrikse van Burgsteden, wonende op Gr. Daatselaar, leent van Cornelis Jansen van Brinkensteijn, wonende in W’berg, f 3000. Onderpand de Hofstede Gr. Daatselaar, bestaande uit huisinge, bakhuis, 3 bergen, schuur en schaaphok, bouw-, weilanden en heetveld, groot 60 morgen.

Belend n.w. Gr. Eemelaar, o.w. Kl. Eemelaar en Kl. Hoolhorst, z.w. Gr. Hoolhorst, w.w. de Ruijter en Ommerens Daatselaar.

Dito akte van Hypotheek a f 3000 ten behoeve van Jan Jansen van Brinkensteijn.

LE0604-980         1822 – 4 jan

Evert Hartman, leent van Willem van Beek f 300. Onderpand een nieuw getimmerd huisje, koornberg en ruim 1 ½  morgen land, genaamd Het Oude land, gelegen in Leusden, belend z.w. de Beaufort, w.w. de Maansteeg, n.w. de Hofstede de Ruijter, o.w. Hubert Soest.

LE0604-980         1822 – 12 febr

Verkoop van roerende goederen, inclusief have en vee, door Jordanus Voskuijlen, landbouwer in W’berg.

LE0604-980         1822 – 25 febr

Lubbert Hogenweg verhuurt aan Willem Reijersen een huis, tabaksschuur met 4 ½ morgen bouw- en wijland, gelegen aan de zuidzijde van de Leusbroekerweg. Tot op heden door verhuurder bewoond. Belend o.w. het Erf de Mof, z.w. de beek, w.w. het Erf de burgwal, n.w. de Leusbroekse weg.

Pacht f 88.

LE0604-980         1822 – 1 mrt

Rijer Zwaaneburg, wonende op Gr. Zandbrink, verhuurt aan Maria van der Heijden, landbouweresse op Kl. Hagenouw:

8 melkkoeien, zwartbont van haar, 2 veerssen, zwartbont van haar, 3 pinken, zwartbont, 4 varkens, oud een halfjaar een paard, zwart van haar, oud 3 jaar en dito zwart paard, oud 4 jaar, 2 beslagen boerenwagens, 2 dito blokwagens, 2 ploegen, 2 span eggen, 2 snijplanken, 2 bakkers kist en wanmolen, 2 span leren paardentuigen met toebehoren, een melkkarn met zijn toebehoren, twee bedden met twee peulens ?, vier kussens, acht lakens, drie dekens, driehonderd rikslieten en vijfhonderd staken, ter waarde van f 1045 (waarden afzonderlijk getaxeerd).

LE0604-980         1822 – 16 mrt

Testament Evertje Voskuilen, landbouwer, bej.j.d, erfgenaam Hendrik Voskuilen en Jan Voskuilen, haar broeder, en Willemijntje Voskuilen, haar zuster.

LE0604-980         1822 – 29 mrt

Testament Dirk Eversten en Evertje Helmerder, echtl. Wonende op de Hofstede de Glindhorst, bij hen zelf bewoond. Belend n.w. ’t Erf Hardenveld, o.w. de erven Jan Brandsen, z.w. ’t Erf Kolfschoten,

w.w. Kl. Moorst.

LE0604-980         1822 – 1 apr

Lambertus Huurdeman, landbouwer op de Horst, verhuurd aan Jan Hendriksen Boersen, landbouwer op Gr. Hoolhorst, inboedel, have en vee en koorn, ter waarde van f 1760. Akte gepasseerd ten huize van Willem Schoonderbeek op de Gr. Riet.

LE0604-980         1822 – 4 apr

Arie Peek doet afstand van huur van ’t Erf Schutterhoef, eigenaar Gijsbert Koller.

LE0604-980         1822 – 10 mei

Huurvoorwaarde Gijsbert Cornelissen van de Driftakker, b.j.jm., ventenier, wonende in de boven berk?, z.w. wijlen Cornelis Gijsbertsen en Beatrix Rutten, eerstgenoemde overleden in St’burg. Laatstgenoemde in Soest. En Maria Tol, dochter van Aart Tol en Evertje Jacobsen. Aart overleed in Soest, Evertje wonende in Soest.

LE0604-980         1822 – 28 juni

Arie Porhoven leent van Baron van Hardenbroek f 300. Onderpand een nieuwgebouwd huisje aan de H’veldseweg, kort bij de Zwarte steeg. Belend w.w. Hamersveldseweg, n.o. en z.w. Jan Petersen Smit.

LE0604-980         1822 – 15 juli

Testament Grietje Jansen, echtgenoot van Jan Jansen Tolboom. Algeheel erfgenaam haar echtgenoot Jan J. Tolboom en bij voor overlijden van mijn gemelde echtgenoot zijn 2 kinderen Cornelis Jansen Tolboom en Wulfer Jansen Tolboom, bij mijn echtgenoot en zijn vroeger huwelijk verwekt.

(Testateur overleden 15 sept 1822)

LE0604-980         1822 – 12 okt

Testament Aalbert Evertsen van Zuijlen. Erfgename zijn huisvrouw Jannetje van Asch en bij vooroverlijden Gerrit Willemse Kaassen, getrouwde neef, mede wonende in H’veld.

(testateur overleden 17 okt 1822, testatrice overleden 19 apr 1839)

LE0604-980         1822 – 24 okt

Testament Jan Dirksen Botterbloem en Maria Dirksen de Goede, echtl., op Hoogland. Erfgenaam zijn broeder Teunis Dirksen Botterbloem, wonende in Nijkerk en zijn kinderen.

LE0604-980         1822 – 18 dec

Testament van Cornelis Gerritsen van westerlaak en Diena Brundel, echtl., schoenmaker, wonende in de Faam.

LE0604-981         1823 – 31 jan

Transport van 1/8 part van de Tweede Kopermolen in St’burg, gelegen aan de Beekdijk.

3 Transporten vermeld de Ouden Hof, gem. Hoevelaken. 14 febr ook anders genaamd de Wetering, groot 16 bunders, 5 roeden, 20 ellen. Belend z.w. de beek, n.w. de Laak, w.w. Greevegoed, o.w. Berend Penning.

LE0604-981         1823 – 5 mrt

Jordanus Voskuijlen, buijten beroep, wonende te W’berg, leent van Jan Aalbert Voskuijlen, landbouwer te H’veld, f 500.

Onderpand voor zoveel zijn eigendom daar in betreft, de hofst. Dashorst, no.187. Belend n.w. Kl. Moorst, o.w. Gr. Kolfschoten, z.w. de Haar, w.w. Gr. Moorst.

LE0604-981         1823 – 8 mrt

Gerrit Cornelisse Berg verkoopt aan Gijsbert van de Driftakker, wonende in St’burg, een huis en schuurtje, no.152, met circa 1 bunder, 196 roeden of 1 1/2 morgen weiland, genaamd de Kl. Hemel.

Koopsom f 1000.

LE0604-981         1823 – 23 apr

Testament Jan Kuijer, landbouwer op de host. De Boomen, getrouwd met Evertje Teunissse Voskuijlen.

LE0604-981         1823 – 16 mei

Willem Boersen, landbouwer op Kl. Moorst, verhuurt aan Jordanus Voskuijlen, landbouwer wonende bij Kl. Moorst, een huisje en berg met circa 3 bunder, 295 roeden of omtrent 4 morgen land, gelegen op de Glindhorst. Belend o.w. Dirk Evertse, z. en w.w. de verhuurder, n.w. ’t Erf Hardeveld.

3 Jaren f 50 jaarlijks.

LE0604-981         1823 – 14 juni

Woutertje Haan, weduwe van wijlen Teunis Aalberste Voskuijlen, machtigd haar zoon Heijmen Brouwer, rentenier, wonende mede op Hamersveld, om al haar zaken waar te nemen.

LE0604-981         1823 – 1 juli

Testament Willem Reijerse, wonende in leusbroek.

LE0604-981         1823 – 5 aug

Publieke verkoop door Hendrik kok, landbouwer te Hamersveld, Hendrik van Kooij, getrouwd met Willempje Kok, wonende in Amf., Johannes van Moorst, getrouwd met Gerritje Kok, wonende in Asschat en Bartje Kok, dienstmeid.

Bn ? uit een huisje met grond, circa 300 roeden, genaamd Kl. Rozendaal, no.124, aan de H’veldseweg bij de Zwarte steeg. Belend z.w. Jan van Asch, west, noord en oostw., notaris Jan van den Hengel, betreft een strook grond (de berm), bewoond bij Hendrik van Kooij, oostw. Ook de Hamersveldse- weg. Verkopers hebben de eigendom verkregen van hun ouders Jacob Kok en Greetje Geritsen van de Bieshaar. Ingezet door notaris Jan van den Hengel op f 450, doch niet verkocht.

LE0604-981         1823 – 22 aug

Willem Schoonderbeek, voogd over zijn minderjarig kind Jacob Schoonderbeek, oud 3 jaren, bij Sophia Groenesteijn in echte verwekt, in haar leven wonende op de Gr. Riet, overleden 24 mei dezes jaar. Taxatie van de inboedel met beschrijving.

LE0604-981         1823 – 25 aug

Boedeltaxatie op de Kl. Bruinhorst door Jan Voskuilen, vader van Jacobus Voskuijlen, oud 6 jaren, en Hendrikje Voskuijlen, oud 3 jaren, in echte verwekt bij Teuntje van Kooij, overleden 22 okt 1822. Beschrijving van de inboedel.

LE0604-981         1823 – 13 okt

Testament Maria Abramse van Asch, echtgenote van Hermanus Keijzer. Testatrice overleden 11 dec 1823.

LE0604-981         1823 – 11 nov

Testament Cornelis Dirkse Voskuiijlen, getrouwd met Willem Reijersen, wonende in buurtschap leusbroek.

LE0604-981         1823 – 11 nov

Testament Wijmje Aardsen, gehuwd met Helmus Steenkamp.

LE0604-981         1823 – 12 nov

Aalbert Teunis Voskuijlen, landbouw eigenaar, verkoopt de helfte van het hier na te melden goed waaraan hij comparant der goederen heeft verkregen door het overlijden van zijn vader Teunis Aalbert van Voskuijlen, aan Heijmen Brouwer, als gemaal van zijn moeder Woutertje Haan, weduwe in eerste huwelijk van Hees Brouwer, en in tweede huwelijk van teunis Aalbertsen Voskuijlen.

Het vastgoed betreft de helft van een boerenhuis en berg, wagenloods en bakhuijse, groot ruim 8 ¼ bunder of 4 morgen oude maat, gelegen ter wederzijden van de H’veldseweg, genaamd Kl. Rossenberg, no.122 (later genaamd Oud Rossenberg, nadien Johannes hoeve afgebrand).

Koopsom f 750.

LE0604-981         1823 – 12 nov

Akte no. 171 Heijmen Brouwer koopt ook de inboedel, have en vee.

LE0604-981         1823 – 15 nov

Willem Gerritsen Kaas verkoopt roerende goederen, behorende aan hemzelf, opbrengst 389,60.

LE0604-981         1823 – 9 dec

Huwelijksvoorwaarden Cornelis Zandbrink, bej. J.m. in St’burg, zoon van wijlen Houweris Zandbrink en Christina Brinkensteijn, overleden in gem. Barneveld, en Jannetje Jansen, bej. J.d., wonende in W’berg, dochter van Willem Jansen en Geertje Boersen, deze in gem. Leusden overleden.

LE0604-981         1823 – 10 dec

Akte overdracht van inboedel, have en vee, door Hendrik Aalbertse van de Eng, ten behoeve van zijn dochter, zij woonden op de hofstede Grooteveen, gem. B’veld.

LE0604-981         1823 – 13 dec

Gerrit Jansen van Middelaar, landbouwer in Hoogland, verkoopt aan Jacob Willemse Tolboom, landbouwer in Hoogland, een boeren huisinge, schuur, bergen, tabaksschuur en weilanden, groot 5 en ¾ bunder, 12 roeden, 30 ellen (oude maat 10 dammaten, 285 roeden), gelegen in Overzeldert, dijkkaart no. 474, genaamd de Pol. Belend o. en z.w. de weduwe Jan Hendrik Kuijer, w.w. Jan Kuijer en n.w. de Zeldertse wetering.

Belast met hypotheek. Gepasseerd voor notaris Ludovicus Hondius op 2 aug 1822. Koopsom f 1300, boven de hypotheek groot f 2100.

LE0604-981         1824 – 31 mrt

Neeltje ten Maaten, weduwe van Evert Hartman, buiten beroep, wonende in Scherpenzeel, verkoopt aan Willem Roelen de Goede, een huisje, een schuurbergje, met de grond groot ? 1 bunder, 27 roede, 2 ellen, genaamd het Oudland.

LE0604-981         1824 – 9 apr

Verkoop van ¼ portie en een huisschuur enz. landerijen, genaamd de Beekdijk, no.54, of ook genaamd de 2e Kopermolen.

LE0604-981         1824 – 15 mei

Testament Jozef Hambitsel, kleermakersknecht te Stoutenburg. Overleden 14 febr 1826.

1824 28 mei

Testament Hendrik Batenburg en zijn vrouw Cornelia van Rooijen, wonende op gr. Middelaar op de Koedijk. Man overleden 21 mei 1829, vrouw overleden 23 jan 1830.

LE0604-981         1824 – 2 juni

Jordanus Voskuilen leent van Machiel Lagerweij, winkelier in Amf. in de Krommestraat, f 200. Onderpand zijn hofstede Dashorst, zover het betreft zijn eigendom.

LE0604-981         1824 – 2juli

Testament Evertje Helmerde, huisvrouw van Dirk Evertsen, wonende op de hofstede de Glindhorst. Testatrice overleden 21 sept 1827.

LE0604-981         1824 – 18 sept

Arie Jansen Wassing verkoopt aan Simon Huurdman de thiend van koorngewas uit de hofstede Hackhorst (of ook de Wetering genaamd). Behorende de hofstede aan de erven Hoijsius Hooft van Huijsduijnen. Belend w.w. de keursloot, n.w. de verkoper van gemelde thiend, en Evert van de Kerk, o.w. de beek, z.w. Hendrik Voskuijlen en Jacob Tolboom. Koopsom f 1000.

LE0604-981         1824 – 24 sept

Peter Voskuijlen, bej. j.m., machtigdt zijn broeder Aalbert Voskuijlen, mede wonende in Leusden.

1824 – 29 sept

LE0604-981         Testament Maas van Kooij en Geertje van de Eshof, wonende in het Quade Gat te Stoutenburg.

LE0604-981         1824 – 26 okt

Boedelscheiding hendrik van de Heisteeg, wonende op de hofst. Valkenhof.

LE0604-981         1824 – 18 nov

Huwelijk Jan Vrijhoef, meerderjarig j.m., zoon van wijlen Willem Vrijhoef en Hendrikje van de Zuijdwind, en Antonia van Asch, meerderjarige j.d., dochter van Jan van Asch en Jannetje de Wit.

LE0604-981         1824 – 8 nov

Gerretje Helmerder, landbouwster in de hofst. De Mossel, weduwe van Aalt Gerritsen, leent van Aalbert Theunisse Voskuijlen en Woutertje Haan, wonende beiden in H’veld bij elkander, f 1600. Onderpand haar hofstede de Mossel.

LE0604-981         1824 – 18 nov

Jordanus Voskuijlen leent van Bert van Zijl, boerenknecht, f 500. Onderpand hofst. Dashorst, zover het hem toebehoord.

LE0604-981         1824 – 18 nov

Testament Otto van Beek en Jannetje Hendrikse Smink.

LE0604-981         1825 – 28 jan

Boedelscheiding fam. Van Brinkensteijn in verband met overlijden van hun moeder respectievelijk schoonmoeder Neeltje Cornelisse Schothorst, overleden 20 jan 1801 te Hoogland en in 1815 2 jan in St’burg hun vader respectievelijk schoonvader Jan Aalbertse Brinkensteijn. In de boedel de hofstede Gr. Daatselaar, circa 25 bunder, 49 roeden, 49 ellen. Oude maat circa 30 morgen (belending aangegeven).

LE0604-981         1825 – 8 febr

Jan Pieterse Smit, landbouwer en eigenaar, 81 jaren en verdere personen verklaren dat zij gekend hebben Cornelia van Voskuijlen, gewoond hebbende aan de Zwartesteeg. Zij is overleden 16 mei 1817, nimmer getrouwd geweest. Erfgename haar zuster Maria van Voskuijlen. Deze is overleden 18 jan 1818, nimmer gehuwd geweest. Geen verdere broers of zusters  bekend. De enige erfgenamen waren haar neef en nicht Arie Jansen Wassing en Trijntje Jansen Wassing. Comparanten hebben ook gekend genoemde Trijntje Jansen Wassing, overleden in Scherpenzeel den 16de maart 1818, ongehuwd. Arie Jansen Wassing nog de enige erfgenaam.

LE0604-981         1825 – 26 febr

Testament Cornelis van Zijp, pastoor.

LE0604-981         1825 – 9 mrt

Testament Juffrouw Beatrix Johanna Maria Hooft van Huijsduijnen, wonende en eigenaresse van het landgoed Haakhorst.

LE0604-981         1825 – 1 apr

Verkoop van roerende goederen door Jacob Cornelis van Asch, als gemachtigde van Reijnier van Zijp, koeienhouder te Montfoort. De roerende goederen nagelaten door zijn broeder Cornelis van Zijp, in zijn leven pastoor op Hamersveld.

LE0604-981         1825 – 16 apr

Willem Voskuijlen, bej. Jonkman, machtigt zijn broeder Aalbert Voskuijlen om al zijn zaken waar te nemen.

LE0604-981         1825 – 6 mei

Testament Reijersen van Zijp, koeienhouder te Montfoort, zijn algehele erfgenaam zijn zuster Maria van Zijp.

LE0604-981         1825 – 23 mei

Testament hermen Jansen Kaas en Gijbertje Jansen Grashof, echtl., wonende bij Hogewel.

LE0604-981         1825 – 24 aug

Huw. Jan Jacobsen Voskuijlen, weduwnaar van Teuntje van Kooij, landbouwer op Hamersveld, en Everarda van de Eshof, mede wonende op H’veld, dochter van Jan Teunisse van de Eshof en Geertje Helmers, beiden overleden in Barneveld.

LE0604-981         1825 – 28 aug

Willem Schoonderbeek, landbouwer op de Gr. Riet, gem. Leusden, leent f 1000 van de hr. Baron Roethof Hendrik van Isselmuijden, wonende op huize Zwolligercamp, gem. Dingsterveen, provincie Overijssel. Onderpand comparant al zijn tegenwoordige en nog te verkrijgen onroerende en roerende goederen.

LE0604-981         1825 – 29 aug

Hendrik van de wetering, landbouwer op de gr. Hof, gem. Barneveld, leent f 400 van Baron van Isselmuijden. Onderpand als boven vermeld.

LE0604-981         1825 – 25 okt

Testament Aalbert Voskuijlen, bej. Jonkman, landbouwer, wonende op de boerenhofstede het Taayland. Zijn algehele erfgenaam Jan Voskuijlen, landbouwer op de Kleijne Bruijnhorst en bij overlijden zijn kinderen.

LE0604-981         1825 – 3 nov

Jan Everste Voskuijlen, landbouwer op de hofst. Schaffelaar, leent van de Hr. Baron van Isselmuijden f 600. Condities als boven vermeld.

LE0604-981         1825 – 28 nov

Testament Geertje Jansen, buiten beroep, weduwe van Elbert Wouterse, wonende bij de Zwarte steeg.

LE0604-981         1825 – 3 dec

Testament Evert van de Kerk, landbouwerop de hofst. De Beek, getrouwd met Jannetje Geerlofse. Testateur overleden 28 sept 1843.

LE0604-981         1825 – 29 dec

Testament Hannes van Beek, landbouwer op de hofst. Dorensteijn, bij Heijligenberg, gem. Amersfoort, getrouwd met Antje de Kruijf.

Hij legateerdt aan zijn zoon Willem van Beek de helft van de hofst. Dorensteijn en ook de helft van de maat gelegen tussen de Grift en de Lockhorster Eng.

Aan zijn dochter Aaltje van Beek de helft van 2 bunder, 84 roeden, 4 ellen polderland in Bunschoten. Testateur overleden 30 mrt 1826.

LE0604-981         1825 – 17 dec

Huw. Jan van der Heijden, landbouwer op Rollenkoot, weduwnaar van Berendrina Lintels en Engelina Pieterse, dochter van wijlen Pieter Eversten en Neeltje Boterbloem in Hoogland overleden.

LE0604-982         1826 – 3 jan

Testament Antje de Kruijf, huisvrouw van Hannes van Beek, wonende op de hofst. Dorresteijn, gem. Amf.. Erfgenaam haar oom Willem van Beek. Doch hij mag de hofstede Dorrensteijn niet eerder aanvaarden als na overlijden van haar echtgenoot. (testateur overleden 27 dec 1831)

LE0604-982         1826 – 17 jan

Verdeling van enige vastgoederen van polderland uit de nalatenschap van Antje Jansen van de Brand, overleden 3 mrt 1825, en leven echtgenote van wijlen Jacob Hendrikse van Asch.

Erfgenamen de kinderen Hendrikje van Asch, getrouwd met Hendrik Voskuilen op Rossenberg, Jannetje van Asch, getrouwd met Lambertus Huurdeman op de Horst en Lambertje van Asch, getrouwd met Jan Hendriksen van de Koedijk, koeienhouder, wonende in de herberg de Hogeneerd, gem. Hoogland.

LE0604-982         1826 – 20 jan

Wouter Huberts verkoopt aan Jan Heenkamp een boerenhuis, 2 bergen en schuur, bouw- en weilanden heetveld, groot 16 bunders, 98 roeden, 31 ellen, Tiendplichtig gelegen aan de oostzijde van de Linie genaamd het Beekhuisje, No.183. Belend n. en oostw. De Heer Hogeveen, vrederechter in kanton Amf. en de beek w.w. de Linie of het dijkgat, z.w. Heijmer Brouwer. Nog een stuk bouw- en weiland, genaamd het land van Laperst, zijnde tienvrij, gelegen aan de noord en oostelijke zijde van de beek. Dit belend o.w. Wulfer Tolboom, n.w. Hannes Haan, groot 4 bunders, 24 roeden, 7 ellen. Recht van uitweg over Laapeerst en Kl. Hagenauw tot op de Asschatterweg. Als van ouds heeft gehad. Koopsom f 3000.

LE0604-982         1826 – 15 juni

Hypotheek ten laste van Hendrik Schothorst op Hoogland, ten behoeve van Rutger van de Driftakker, wonende op de Koedijk.

LE0604-982         1826 – 16 juni

Willem en Jannetje van de Wetering ( den oudste) lenen van Heijmen Brouwer f 4300. Onderpand hun Hofstede de Wetering, no. 181, groot 21 bunders, 22 roeden, 89 ellen. Belend n.w. Jan Voskuilen, o.w. Teunis Jansen Voskuilen, z.w. Heijmen Brouwer en de eigenaars van Wildenburg, w.w. de H’veldseweg.

Ten tweede 84 roeden, 91 ellen Reuwveld. Belend z.w. ’t Erf Taayland, w.w. de Linie, n.w. Woutertje aan, o.w. Jan Steenkamp, verder polderland.

LE0604-982         1826 – 22 juni

Jan Veldhuijzen, landbouwer, leent van Dirk van den Heuvel, wonende op Ekris W’berg f 1500. Onderpand de Hofstede de oude Bieshaar, nr 50 in Leusden, groot 16 bunders, 98 roeden, 31`ellen, waarvan 2 bunder, 12 roeden, 28 ellen gelegen aan de oostzijde van de Grift. Verdere belendingen aangegeven.

LE0604-982         1826 – 22 nov

Hendrik Jansen van Ruijtenbeek verkoopt 21 roeden, 23 ellen reuwveld, gelegen aan de Leusderweg aan Willem Termaten, timmerman. Belend n.w. de Beaufort, o.w. de Weeter sloot, z. en w.w. de verkoper. Koopsom f 50.

LE0604-982         1826 – 29 dec

Verdeling vaste goederen van wijlen Willem Jansen Tolboom en Weijmpje Jacobs Schoonderbeek, in leven echtelieden. Erfgenamen de kinderen Jacob Willemse Tolboom, Stijntje Willemse Tolboom, getrouwd met Wouter Voskuilen en Fegtje Willemse Tolboom, getrouwd met Aart Tijmense Kaas, wonende in Nijkerk.

LE0604-982         1827 – 30 jan

Verdeling van grond met tabaksschuur en woning, gelegen aan de Tabakssteeg bij de Zuidwind.

LE0604-982         1827 – 8 febr

Geurt Melessen verkoopt aan Cornelis Lubbert Wolfswinkel een gedeelte van een hofstede, huis, berg en schuur en landerijen genaamd het Nieuwe Huijs. Nr. 76, gelegen op ’t eind van Leusden aan de oostzijde van de Linie, groot 3 bunder, 39 roeden, 66 ellen. Belend w. en noord de erven van Teunis Cornelissen en het Witje, z.w. de Armen de Poth, o.w. de koper.

LE0604-982         1827 – 7 mrt

Hendrik Schothorst, eigenaar, verkoopt een stuk land in St’burg, groot 1 bunder, gelegen w. en n.w. bij de Ruijf, aan Geurt Wouterse van ’t Klaphek.

LE0604-982         1827 – 16 mrt

Overdracht van inboedel, have en vee op de hofstede Dorensteijn.

LE0604-982         1827 – 5 apr

Reijertje Hendrikse, weduwe van jan Peterse Smit, verhuurd aan Teunis Reijerse, de hofst. Gr. Krakhorst, 32 bunder, 96 roeden, 63 ellen, heden bij de huurderesse gebruikt, no. 189. Belend z.w. l. Krakhorst, w.w. de Hr. Lilaar., n.w. de Linie tot aan de duiker, o.w. de Modderbeek.

De huurderesse behoudt de Enterij, gelegen aan de zuidzijde van de Pikmaat, het Snoekmaatje, gelegen langs de sloot van de Linie en twee akkers gelegen langs de H’veldseweg tussen het bosch en de weduwe hermen Willemsen.

LE0604-982         1827 – 14 mei

Hypotheekakte op Kl. Voskuilen.

LE0604-982         1827 – 29 aug

Arie Jansen Wassing, verhuurd aan Hendrikje Kobusse, weduwe van Hermen Willemsen de Groot, een stuk bouw-, wei- en veenland, genaamd de Davelaak, groot 5 bunder, 9 roeden, 49 ellen.

Belend o.w. de Hamersveldseweg, z.w. de Holslaar ?, w.w. de Heer Hardenbroek, n.w. Willemse Beek met een bos. Pacht f 40.

LE0604-982         1827 – 27 sept

Gerritje Helmerden, eigenaresse, wonende in de Mossel. Verkoop van onroerend goed o.a. de Mossel. Alles gekocht door de Hr. Theodorus Joan van Lilaar voor f 3980.

LE0604-982         1827 – 15 apr ?

Testament van Hendrik en Grietje Cornelisse van Asch. Hendrik overlijdt 25 dec 1832.

LE0604-982         1827 – 25 okt

Arie Jansen Wassing verhuurd aan Jacob Cornelisse van Asch, een hoek bouw- en weiland, genaamd de 12 morgen, groot 9 bunder, 44 roeden, 7 ellen. Belend o.w. de H’veldseweg, z.w. Gerrit Kaas, w.w. de Hr. Van Hardenbroek, n.w. Woutertje Haan. Pacht f 90 jaarlijks, 15 jaren.

LE0604-982         1827 – 25 okt

Arie Jansen Wassing verhuurt aan Hendrik Voskuilen, landbouwer op Rossenberg, de hoeken bouwland, genaamd Nieuwe land en hoge stuk, groot 6 bunder, 79 roeden, 32 ellen. Belend n.w. de verhuurder, o.w. de Keursloot, z.w. Jacob Tolboom, w.w. H’veldseweg. Pachtduur 15 jaar, a f 85 jaarlijks.

LE0604-982         1827 – 29 nov

Testament Reijertje Hendriksen, landbouwster, weduwe van Jan Pietersen Smit, wonende op de hofst. Kl. Krakhorst. Zij legateerdt aan haar jongste dochter Neeltje Smit de hofst. Kl. Krakhorst, 11 bunder, 88 roeden, 82 ellen. De hofst. Is door wijlen J.P. Smit aangekocht. Testatrice overleden 22 okt 1828.

LE0604-982         1828 – 4jan

Houtverkopingen door A. J. Wassing op 4 jan op het Groote Hof. 23 jan op de Davelaken.

LE0604-982         1828 – 7 febr

Testament  Piet Goosense Steenkamp, wonende in Stoutenburg, en Gerritje Teunisse, huisvrouw van P.G. Steenkamp.

LE0604-982         1828 – 11 febr

Wouter Hubers, landbouwer op Kl. Hagenouw, verkoopt aan Hannes Haan, landbouwer op Lapeers, een stuk Reuwveld of gemeen weiland, groot 1 bunder, 27 roeden, 36 ellen, gelegen in Asschat. Belend w.w. de koper met een steeg, n.o. en z.w. de verkoper. Conditie de verkoper of zijn rechtverkrijgenden (moeten) over dit verkochte langs de westkant een vrije uitweg hebben om op de verkopers land te komen dat achter dit verkocht gelegen is. Koopsom f 200.

LE0604-982         1828 – 13 mrt

Hijmen Haan, landbouwer, en Jan Hak, landbouwer, ook Anthony Zonneman en Hendrik Zonneman, wonende te Amf. Verkopen aan Peel Esveld een huisje, genaamd ‘de Koekoek’, no. 94, aan de Asschatterweg z.w., n.w. Evert van de Kerk.

LE0604-982         1828 – 18 mrt

Rijk Hijmense van Steenbeek en Maria Hesselse van Valkenhoef, echtl., lenen van Adr. Corn. Elsen, broodbakker op Bloemendaal Amf. f 300.

Onderpand hun hofst. De Geer, door comparant zelf bewoond te Hoogland. Belend w.w. de erven Hendrik Brinkensteijn, z. en o. Hannes ten Brink.

LE0604-982         1828 – 22 mrt

Peel Esveld leent f 150 van Willem Beek, wonende op Dorenstein. Onderpand

Huisje ‘de Koekoek”.

LE0604-982         1828 – 27 mrt

Jorden Boshuizen, hospes in ’t Heerlogement, gem. Barneveld, leent f 200 van Willem van Beek.

LE0604-982         1828 – 3 apr

Reijer Willemse van de Koedijk, landbouwer, wonende op ’t Vliet, verhuurd aan Jordanus van der Veen, daggelder, op heden bij verhuurder inwonende een huis met koornberg, met 69 roeden en 83 ellen, bouw- en weiland, gelegen op ’t Vliet. Thans door verhuurder zelf bewoond. Belend z.w. Aat Boon, o.w. Hr. Van Lilaar, w. en w.w. Lamb. Huurdeman en de beek, voor 9 jaren, f 60 jaarlijks.

LE0604-982         1828 – 12 mei

Gerrit Jansen Kleinveld, landbouwer in Woudenberg, leent van de hr. Jan Swarts, chirurgijn te W’berg, f 1500. Onderpand hofst. ‘de Burgwal’ op Ekris.

LE0604-982         1828 – 27 dec

Evert Petersen, bg. J.m., Evertje Petersen, bej. J.d. en Martha Petersen, nj. J.j., de drie genoemde bij de andere wonende op de hofstede ‘de Burgwal’ leusbroek. Evert Middelaar gehuwd met Geertje Petersen, verklaren dat in 1821 is overleden hun vader Willem Petersen en in 1828 hun moeder Evertje van de Riet. Boedelscheiding in de hofstede de Burgwal, groot 26 bunder, 32 roeden, 39 ellen. Gelegen aan de wederzijde van de Steenweg (Arnhemse weg?) aldaar no. 53. Belend o.w. Kobus Beeking, w.w. Hendrik de Kruijf, z.w. de beek, n.w. Heijmen Brouwer. Geschat op f 5000.

Verder polderland inboedel enz. De  hofstede en inboedel toebedeelt aan Evert Maria en Geertje Pietersen, waar zij uitkeren aan Evertje Petersen haar erfdeel groot 1878-55.

LE0604-982         1829 – 26 mrt

Reijer Jansen, rentenier, wonende aan de Zwarte steeg, verhuurt aan Willem Reijersen, daggelder, een huis op het end van Leusbroek, genaamd ’t Witje’, groot 3 bunder, 29 roeden, 6 ellen.

LE0604-982         1829 – 1mei

Peter van Burgstede, landbouwer op hofst. Groot Daatselaar, leent van Evert van Daatselaar, bijen man, wonende in de gem. Leusden, f 500. Borgen Aalbert Geijtenbeek, wonende op de Kl. Riet, en Gerrit Geijtenbeek, wonende in H’laken.

LE0604-982         1829 – 30 mei

Gijsbert Reijersen leent van de Hr. Baron van Hardenbroek f 400. Onderpand een nieuw gebouwd huis, gelegen aan de zuidzijde van de As’weg. Door de comparant zelf bewoond. Belend o.w. en z.w. Antony van den Hengel (Rozendaal), w.w. Jan Bienholt, n.w. de Asschaterweg.

LE0604-982         1829 11 juli

Peter Smit, landbouwer op Gr. Honthorst, verhuurt aan Jan Daatselaar, wonende bij Vinkenhoef, gem. Hoogland, een huis en getimmerte, 10 bunder, 18 roeden, 99 ellen, bouw- en weiland, genaamd Kl. Hoolhorst, mede gelegen in St’burg, n.w. van Nimmerdor, w.w. de beek. 6 Jaren a f 200 jaarlijks.

LE0604-982         1829 – 11 juli

Peter Smit, voornoemd, verhuurt nog 2 kampen land, genaamd de wegkampen, samen 2 bunder, 97 roeden, 19 ellen. 5 Jaren a f 110 jaarlijks. Huurder Lucas Midden.

LE0604-982         1829 – 5 aug

Heijmen Brouwer verhuurt het Erf Lapers aan Toon ter Plaat, landbouwer,een huisinge, bakhuis, 2 koornbergen, schuur en varkenshok, ongeveer 25 bunder, 47 roeden, 40 ellen bouw- en weiland.

Edoch van deze verhuring zal blijven uitgezonderd 4 bunder, 85 roeden, 69 ellen hei of ruigveld, toebehorende aan notaris Jan van den Hengel, gelegen aan de zuidzijde van het verhuurde boerenhuis (met vrije overweg over het verhuurde). Het verhuurde belend z.w. Jan Steenkamp, w.w. de beek, n.w. Jan Hak en Wouter Hubertsen, o.w. Wulfert Tolboom. Huurtijd aangegaan n.l. het eerste jaar voor pacht f 200 en de volgende elf jaren voor f 310 jaarlijks.

LE0604-982         1829 – 7 aug

Hendrik Corn. en Greetje Corn. Van Asch verkopen aan Jan Vrijhoef, bijenman, wonende aan de Zwarte steeg, een boerenhuis, no. 144, bakhuisje, schuur, 2 koornbergen en landerijen, groot 13 bunder, 58 roeden, 65 ellen, gelegen aan wederzijde van de H’veldseweg. Belend n.w. de erven Jan Tolboom en Hendrik Voskuilen, o.w. de Moorsterbeek, z.w. de erven Jan P. Smit, w.w. de H’veldse- weg en aan het Munnikkenland zijn belendt z.w. Jan Cron. Smit en Willem Pothoven, w.w. de Grift, n.w. de erven Gijsbert Tijmensen de Wit en de weduwe hendrik Gijsbert de Wit, o.w. de H’veldse- weg (Noordwijk). Koopsom f 3800.

LE0604-982         1829 – 11 aug

Boedelscheiding Fam. en erven Jan Pieterse Smit op Gr. Krakhorst.

LE0604-982         1829 – 3 sept

Jacobus van Eijkelenburg, winkelier te Amersfoort, transporteerd een hypotheek aan Simon Huurdeman, Wouter Huberts en Neeltje Smit, allen landbouwers.

De hypotheek staande op een nieuw getimmerde huis, staande op een hoek land, genaamd ‘de Biezenkamp’, gelegen achter de Zwarte steeg. Belend z. en w.w. de kinderen Voskuijlen en Jan van den Hengel (notaris), n.w. Willem Tolboom, o.w. Jan Pieterse Smit. Hypotheek akte voor notaris jan van den Hengel, 4 aug 1815.

LE0604-982         1829 – 18 sept

Jan Willemse en Willem Willemse Vrijhoef transporteren een hypotheek, staande op de Zandbrinkermolen, aan de hr. Rutgerus van Hamersveld. Kapitaal groot f 425, ten laste van Aris Aaltes Prins en zijn zuster. Hypotheek gepaseerd voor notaris Jan van den Hengel, dato 19 april 1815.

LE0604-982         1829 – 29 sept

Toon ter Plaat, landbouwer, wonende in de buurt Asschat, verkoopt aan Gerrit Hubertse Westerveld een huisje of daggelderwoning, bergje en schuur, gelegen aan de w.z. van de H’veldseweg. Belend n.w. Cornelis berg, o.- z.- en n.w. de erven van wijlen de Hr. Lodewijk Carel Blokland (Klein Klooster). Koopsom f 460.

LE0604-982         1829 – 1 okt

Huwelijkse voorwaarden Teunis van Voorst, wonende op Rumelaar (aantekening notaris van den Hengel: Aris van Voorst, boerenknecht in Jutfaas bij Arie Smoorenburg).

LE0604-982         1829 – 9 nov

Overschrijving hypotheek en royement Jan en Willem Willemse Vrijhoef. 1ste keer inschrijving hypotheekkantoor 29 febr 1812. 2e keer 15 juni 1821 t.l.v. Geurt Helisse en Elbertje Joekens, echtl. wonende in Leusbroek, groot f 650. Onderpand het landgoed genaamd het Nieuwe Huis, gelegen op ’t end van L’broek over de Linie. Belend n. en w.w. Teunis Cornelissen, n.w. het Witje, z.w. de landerijen van de Poth.

LE0604-983         1830 – 9 jan

Hendrik Gerritsen, daggelder te Achteveld, getrouwd met Johanna Marissink verkoopt aan Willem Klarenbeek een huisje (buiten beroep wonende in St’burg) staande in Achteveld , Belendt w.w. de Emelaaarse weg, n.w. Cornelis Morren. Koopsom f 450.

LE0604-983         1830 – 13 febr

Rijkje van Ee verhuurdt aan Mees Ravensloot een huis, nr. 65, met koornberg en schuur met de landerijen, genaamd het Zwaantje. Belend w.w. Maas Donkersteeg, o.w. en z.w. Hendrik Lagenmaat, n.w. de Leusbroekerweg.

LE0604-983         1830 – 18 feb

Testament Peter Aartse Voskuijlen, klompenmaker, getrouwd met Maria Martense.

LE0604-983         1830 – 10 mrt

Geertje Jansen, weduwe van Eldert Wouters, wonende bij de Zwarte steeg, leent f 400 van Juffrouw Bertha van Nimwegen, weduwe van Hendrik de Jong, wonende te Amf..

LE0604-983         1830 – 15 apr

Peel van der Heiden en fam. Beijer (Hendrik Beijer, timmerman, wonende te St’burg) enz. verkopen Peel vd H. voor 1/9 portie, de anderen voor 1/10 portie aan de Heer Joh. Th. Van Lilaar, een huis, no.8, schuurtje, erf hof en hofstede, landerijen groot 1 bunder, 27 roeden, 36 ellen, gelegen in St’burg. Belendt n.w. Willem van Beek, z. en w.w. de hr. koper, o.w. Trien Wassing.

Koopsom f 984,37 ½.

Verkopers den eigendom verkregen door overlijden van hun vader en moeder.

LE0604-983         1830 – 16 apr

Gerrit van Otterloo, meester timmerman, en Geurt van Otterloo, boerenknecht, wonende bij de Zwarte steeg, mede koperkant Hendrik Langelaar, getrouwd met Jannetje van Otterloo verkopen aan Hendrik Bijer, meester timmerman, te St’burg een huis, nr.131, een schuurtje, staande op een hoek land, genaamd de Biezenkamp bij de Zwarte steeg. Belendt z.w. Arie Wassing, w.w. notaris Jan van den Hengel, n.w. Anthonis vd Hengel. Koop f 1175.

LE0604-983         1830 – 13 mei

Geertje Jansen, weduwe van Evert Wouterse, verhuurd 70 bunder polderland aan Simon Huurdeman, landbouwer in H’veld, 8 jaren f 130 jaarlijks.

LE0604-983         1830 – 5 juli

Royement hypotheken genomen 21 sept 1815 door Simon Huurdeman en Neeltje Smit, getrouwd met Jan van Ruijtenbeek (Neeltje Sopraan hypotheek geefster). Dito hypotheek van 9 sept 1825.

Tegens Gerrit van Otterloo, wonende bij de Zwarte steeg, f 500, gevestigd in een huis (nieuw getimmerd, de Biezenkamp). Dito akte no.77. Inschrijving van 10 okt 1829.

LE0604-983         1830 – 8 juli

Testament Gijsbert de Wit (overleden 23 aug 1843), wonende bij Heijligenberg, getrouwd met Hendrikje Steenkamp.

LE0604-983         1830 – 14 okt

Teunis Jansen Voskuijlen, landbouwer te W’berg stelt tot voogd aan over zijn minderjarig kind Jan Voskuijlen (in vroeger huwelijk bij wijlen Stijntje van het Schans verwekt) Evert Esveld, wonende in Leusden.

LE0604-983         1831 – 29 mrt

Willem ter Maaten, timmerman, leent van Jacobus Beeking f 700. Onderpand en onlangs getimmerd huis, genaamd de Goudvink, door hemzelf bewoond. Ook nog een hoekje grond groot 21 roeden, 23 ellen, genaamd de Waterkamp.

LE0604-983         1831 -21 apr

Hannes Boersen, daggelder in Leusden, getrouwd met Maria Gerritse, verkoopt aan Hendrik van de Koedijk, landbouwer in Zwartebroek, een huisje en grond, genaamd de Pinhut. Bezwaard met een kapitaal groot f 200 a 5%. Akte gepasseerd bij notaris Hermanus Mettenbrink te B’veld.

LE0604-983         1831 – 13 juni

Hendrik Voskuijlen, wonende op de host. Rossemberg, en Anna Eversten Bouwman, koeienhoudster te Amf., weduwe van wijlen Aalbert Ruitenbeek. Zij lenen van Bertha van Nimwegen, weduwe van Hendrik de Jong te Amf. f 800. Onderpand 10 bunder, 18 roeden, 90 ellen wei- en hooiland in polder Neerzeldert.

LE0604-983         1831 – 1 juli

Frederik Wesseling, hospes in A’veld, leent van Rut van de Driftakker f 200. Onderpand een huisje, door comparant zelf bewoond, in Achteveld. Belendt oost, zuid en west w. Willem van Zandbrink, n.w. de Hessenweg.

LE0604-983         1831 – 8 juli

Reijer Zwaanenburg en Teuntje van der Heijden, echtl., wonende op Gr. Zandbrink, verkopen aan Jan Kok, buiten beroep, bij hen inwonende, 7 melkkoeien, 4 vaarzen, 4 pinken, 3 oude paarden, waarvan er een blind is, 5 oude boerenwagens, 2 oude ploegen, 5 eegden ?, parthijdje koorn en melkgereedschap voor f 730.

LE0604-983         1831 – 7 dec

Grietje Voskuijlen, weduwe van Teunis Cornelissen, landbouwster, en Jannetje en Cornelis Teunisse, alle drie wonende in L’broek, verkopen aan Cornelis Berg, landbouwer op Hamersveld, 2 ouwe melkkoeien, 2 veersen en 1 pink, voor f 147, een oud paard voor f 15 en klein varken voor f 6, een oude wijmolen, houtkist en snijbank te samen voor f 7, 2 oude boerenwagens voor f 45, een schaapskooi , een ploeg en 2 eggen, te samen voor f 54, als ook melkgereedschap voor f 21. Verders inboedel en huisraad, ?  1 oude kleerkast, 3 oude tafels, 8 dito stoelen, een oude wekkerklok, 18 aarden schotels, 12 dito borden, 1 melkton, 2 ijzerpotten, 1 thee- en coffiekeetel, 2 oude koperen ketels, een ijzer kaal, en dito staande plaat, te samen voor f 36. Alles te samen voor f 331.

Conditie koper kan handelen naar eigen goeddunken.

LE0604-983         1831 – 13 dec

Peel Esveld en ?, beiden wonende aan de Ham Hoogland, verkoopt aan Hendrik Vrijhoef, daggelder in Leusden, een huisje, nr. 97, genaamd de koekoek aan de Asschatterweg. Belendt n.w. Evert van de Kerk, z.w. Asschatterweg, verders koper bekend. Koopsom f 50 boven de hypotheek van f 150. 22 mrt 1828 notaris Jan van den Hengel.

LE0604-983         1832 – 9 febr

Simon Huurdeman, Wouter Huberts en Jan van Ruitenbeek verhuren aan Teunis Reijersen het erf Gr. Krakhorst, bij den huurder bewoond en gebruikt. Belend z.w. Kl. Krakhorst, w.w. de erven van de Heer van Lilaar, n.w. de Linie tot aan de duiker, o.w de Modderbeek. Uit den huur gehouden de Enterij, gelegen aan de zuidzijde van de Pikmaat en het Snoekmaatje langs de sloot van de Linie gelegen.

De twee akkers aan de Hamersveldseweg tussen het bosch en de weduwe Herman Keijzer (Dit alles behoordt aan de hofstede Gr. Krakhorst). Pacht 6 jaren a f 450 jaarlijks boven bruikerslasten.

De verhuurders behouden het recht om uit de Pikmaat leem te doen graven.

LE0604-983         1832 – 18 febr

Jan Botterblom , landbouwer op Hoogland, leent f 400 van Hendrik van Dijk, boerenknecht op Hamersveld. ( ’t Klooster)

LE0604-983         1832 – 28 febr

Boedeltaxatie op de hofst. het Taayland, nr. 182, ter requisitie van Aaltje de Bruijn en Jan Voskuijlen, echtl. de eerstgenoemde als voogdesse over haar minderjarig kind, genaamd Jan Esveld, oud 4 jaar, uit haar eerste huwelijk met Evert Esveld.

LE0604-983         1832 – 7 mrt

Arie wassing, hospes in het logement of gerechtshuis de Gr. Zwarte steeg, verkoopt de helft van gronden en bosch (waarvan de andere helft behoort aan Jacobus de groot) aan Simon Huurdeman, ? in bossen en laaven en steegen en grond daarbij behorende, genaamd de Joode Steeg, lopende van de Hamersveldseweg tot aan de Linie en vervolgens over de Linie tot aan de Moorsterbeek met de gracht gaande langs de zuidzijde van gemelde Joode steeg tot aan het land liggende aan de westzijde van de oever de Wetering genaamd. Ook de bossen en steegen gelegen tussen de Linie en de gemelde wetering, met het bosch tussen gemelde Linie en de Moorsterbeek. Belend z.w. en n.w. de koper, o.w. de beek, w.w. de Hamersveldseweg. Alsmede steegen, bossen en gronden gelegen tussen de H’veldseweg en de genoemde Wetering, tegenover het huis genaamd de Hemel. Dit alles als de verkoper dat gemelde verkocht met voornoemde Jacob de Groot in gemeenschap bezit. Deze gemelde percelen samen groot 3 bunder. Koopsom f 450.

De verkoper uit hoofde van groote pijnen, welke hij gevoelde in zijne armen en handen, niet te kunnen teekenen.

LE0604-983         1832 – 24 apr

Huwelijkse voorwaarden teunis van Batenburg, landbouwer en weduwnaar van Jannetje Klasen Dekker, wonende in St’burg, en Gijsbertje Stevensen, meerderjarig j.d., mede wonende in St’burg, dochter van Roelof Stevensen en Gijsbertje Heijmens, landbouwer wonende in Barneveld.

LE0604-983         1832 – 15 okt

Testament pastoor Arien (Adrianus) Otten, pastoor te Hamersveld.

LE0604-983         1832 – 27 okt

Testament Wilhelmina van Ruitenbeek, weduwe van Gerrit Pas, had 2 kinderen n.l. Jannetje en Berbara Pas. Voogd over de kinderen Arien van Ruitenbeek. (Testatrice kan niet tekenen door groote verhindering aan haar regter arm).

LE0604-983         1833 – 4 jan

Jan Jansen van Heijendaal. C.s. verkopen aan Gerrit Hubertsen Westerveld 5 bunder, 55 roeden, 10 ellen wei- en hooiland, gelegen in de polder Nederduist, gem. Bunschoten. Koop f 1600.

LE0604-983         1833 – 20 febri

Hendrik Klinkenbosch, meester kleermaker, leent van Antonie ten Bijl, timmermansknecht, wonende in Leusbroek, f 200.

Onderpand zijn huis bij de comparant zelf bewoond, staande aan de zuidzijde van de Asschatterweg bij de Zwarte steeg. Belend o.w. en z.w. Antonie van den Hengel, w.w. de Hamersveldseweg, n.w. de genoemde Asschatterweg.

LE0604-983         1833 – 30 mrt

Testament Jannetje van Ruijtenbeek, huisvrouw van Jan Cornelissen Smit, schoonmaker. Zij is overleden 15 jan 1835.

LE0604-983         1833 – 27 apr

Testament Antonie ter Plaat, landbouwer, wonende in de buurt Asschat. Hij is overleden 19 mei 1838. Dito testament van zijn vrouw Stijntje Meijer. Zij is overleden 29 apr 1838.

LE0604-983         1833 – 14 mei

Testament Simon Huurdeman en zijn tweede vrouw Maria Smit.

Simon Huurdeman overleden 10 mrt 1847.

LE0604-983         1833- 17 mei

Heijmen Brouwer, rentenier, verkoopt aan Pieter Teunisse Keijzer, veehouder, wonende op Grimmensteijn, gem. Baarn, 5 bunder, 81 roeden, 90 ellen wei- en hooiland in polder Eemland, gem. Baarn. In huur bij Cornelis van Kooij en Simon Huurdeman.

LE0604-983         1834 – 4 febr

Testament Maria Peterse, bej. J.d., haar erfgenaam haar broeder Evert Peterse en haar zuster Geertje Peterse.

LE0604-983         1834 – 8 febr

Hendrik Jansen van Ruijtenbeek, wonende in L’broek, leent f 1100 van Aalbert Koudijs te W’berg. Onderpand zijn hofstede in Leusbroek groot 27 bunder, 35 roeden, 80 elle. Sectie D no. 352, 353, 354, 355,  358 t/m 362, 364, 408, 424 t/m 429, 471 en 472.

LE0604-983         1834 – 27 febr

Testament Hendrik Tijmense de Wit, landbouwer op H’veld. Erfgenamen zijn kinderen in huwelijk verwekt bij Geertje Klaasen. Voogd over de kinderen zijn broeder Gijsbert Tijmense de Wit.

Testateur overleden 28 febr 1834.

LE0604-983         1834 – 14 apr

Petronella Cornelisse Schothorst, weduwe van Willem Heetman, matigdt Hendrik Voskuijlen, wonende op de hofst. Rossenberg, om alle haar zaken waar te nemen. Ook in verband met de erfenis van Arie Jansen Wassing, overleden 2 april 1834 in het huis de Gr. Zwarte Steeg.

LE0604-983         1834 – 19 apr

Boedeltaxatie in verband net overlijden van Arie Jansen Wassing, ter requesitie van Hendrik Voskuilen, wonende op Rossenberg. Executeur blijkens testament van 5 dec 1829 (notaris Jan vd Hengel). Zeer uitgebreide inboedel.

LE0604-983         1834 – 9 mei

Erfhuis van den boedel van Arie J. Wassing.

LE0604-983         1834 – 18 nov

Grietje Cornelisse van Asch, meerderjarig ongehuwd, voor zich zelve en een relatie vermits het voor overlijden van haar broeder Jacob Cornelisse van Asch, overleden 9 mrt 1828, van eenige en algehele erfgenaam van wijlen haar broeder Hendrik Cornelis van Asch, krachtens zijn testament van 15 sept 1827 (notaris J vd Hengel) en hij is overleden 25 dec 1832. Zij geeft de verklaring dat Jan Vrijghoef, bijenman, voldaan heeft de som van f 3800 voor het transport van een boerderij, gronden enz., groot 13 bunder, 58 roeden, 65 ellen, gelegen ter wederzijde van de H’veldseweg (Voordwijk)

LE0604-983         1834 – 18 nov

Grietje Cornelisse van Asch en haar overleden broeder Hendrik Cornelisse van Asch, boven genoemd, verklaard dat zij krachtens testament van Arie Jansen Wassing geërfd heeft de 12 morgen gelegen in H’veld.

LE0604-983         1834 – 3 dec

Testament Willempje van Scham, buiten beroep, weduwe van Jacob Gijsbertus van Asch, wonende bij de Zwarte steeg. Erfgenamen haar kinderen Gijsbert, Evert en Gerrit van Asch en de kinderen van wijlen haar dochter Agniet van Asch.

LE0604-983         1834 – 8 dec

Jan Hak, landbouwer, leent van Hendrik van Dijk, boerenknecht op Hamersveld f 200. Onderpand een huis met 1 bunder, 160 roeden, 70 ellen bouw- en weiland en bosch, gelegen in Asschat. Belendt n.w. en oost oostwaarts Wouter Huberts, z.w. Heijmen Brouwer, w.w. Simmon Huurdeman. Kadastraal G. 728 t/m 730

LE0604-983         1834 – 13 dec

Publieke verkoop van onroerend goed ter registratie van Hendrik Voskuijlen uit de nalatenschap van Arie Jansen Wassing (de geïnstitueerde erfgenamen)

No.1  4 bunder, 40 roeden, 44 ellen bouw-, weiland en bos, genaamd de Davelaar, gelegen op H’veld, aan de westzijde van de H’veldseweg. Belendt w.w. de Heer Ernst Lodewijk van Hardenbroek  van Lokhorst, o.w. de H’veldseweg, z.w. de Hr. Van Brienen, n.w. de hr. Van Ommeren. Kad. E nrs. 141 t/m 145 in huur bij Hendrikje Kobus, weduwe van Harmen de Groot, tot 1838.

No2.  Een huis ? in twee woningen met 3 bunder, 14 roeden, 81 ellen bouw-, weiland en ?,genaamd het Reuweveld (’t Ruijgenveld) Belendt z.w. de hr. Van Ommeren, n.w. de Linie, w.w. de H’veldse- weg, o.w. gr. Krakhorst. Kad. F nrs. 54 t/m 64 en 66. Verhuurd het ene huis aan Aalbert Teunisse en de andere kant aan de weduwe Jan de Jong.

No3.  1 bunder, 32 roeden, 60 ellen weiland, de uit en overweg over het Reuweveld, no2. Alsvoren genoemd tot de H’veldseweg, genaamd de Maat, gem. Stoutenbburg. Belendt w.w. de Hr. Van Bruinen, o.w. Gr. Krakhorst, z.w de Linie, n.w. de beek. Kad. C nrs. 236-238 en 239.

No. 1  koper (ingezet bij Hendrik Voskuijlen op f 590) verkoop door Willem van Eeden op f 595 koper.

No. 2  koper Willem van Eeden voor f790.

No. 3  koper de Hr. Willem Jozef Baron van Brienen van de Groote Landt, lid van de eerste kamer Statengeneraal, wonende te Amsterdam voor f 255.

LE0604-983         1834 – 22 dec

Tijmen Aardsen Kolkschoten, landbouwer, wonende bij de H’berg, benoemd tot voogd over zijn na te laten erfgenamen zijn meerderjarige zoon Arie Kolkschoten.

LE0604-983         1835 – 2 febr

Testament Geurt van westerlaak, schoonmaker en landbouwer aan de Brand en zijn vrouw Aartje Hermense van de Fijnegeer.

LE0604-983         1835 – 10 febr

Gerrit Rutten van Ginkel, wonende in Scherpenzeel. Verkoopt aan Maas Donkersteeg een huis enz. aan de Leusbroekerweg, genaamd het Nachtegaaltje. Kad. D nr. 16 en 17.

Verkoper aangekomen voor 4/5 gedeelte op de publieke veiling bij decreet van de Edele hoven ’s lands van Utrecht, den 12e mrt 1798 en 1/5, gedeelte gekocht van Jan Versteeg, blijkens koopakte

t.a.v. Notr. Nicolaas Wilh. Budding te Utrecht op 31 mrt 1798. Koopsom f 500.

LE0604-983         1835 – 24 febr

Huurcontract van Heymen Brouwer aan Cornelis van Kooiij, landbouwer op Hamersveld, van het Erf en Goed de Groote Bruinhorst.

LE0604-983         1835 – 26 febr

Evert Arrissen van Daatselaar, landbouwer, wonende te Leusden.

Jan Arrissen van Daatselaar, koeienhouder te Amf..

Petronella Arrissen van Daatselaar, huisvrouw van Willem van Zandbrink.

Erfgenamen van Teunis Arrissen van Daatselaar, clerck bij notaris Jan van den Hengel, overleden 9 nov 1834.

Zij verkopen aan Rutgerus van Hamersveld ragel? fabrikeur te Amf. en zijn zuster Sophia, beiden ongehuwd, een hypotheek op de Zandbrinkermolen, groot f 600 ten behoeve van wijlen Teunis Arrissen van Daatselaar. Akte van dato 3 juli 1812 ten overstaan van notaris Jan van den Hengel. Testament bij de koopakte van Teunis Arrissen van Daatselaar van dato Hooymaand 1809 ten overstaan van notaris Albert Jan van Wisseling. Teunis Arrissen wonende op Gr. Daatselaar onder St’burg. Erfgenamen broeder en zusters, Evert Arrissen, Jan Arrissen, Janmaatje Arissen en Petronella Arrissen.

LE0604-983         1835 – 28 mrt

Jacob van Burgsteden, landbouwer op de Tweel, verhuurd aan Barend Oogdijk, landbouwer in Stoutenburg, het Erf Kl. Vinselaar, gem. St’burg, groot 30 bunder, 65 roeden, 63 ellen. Belent o. en z.w. de Hr. Arkellands, w.w. de Hr. Luden van St’burg, n.w. Christiaan van Ee, huur van 22 febr 1835 t/m 1840 a f 200.

LE0604-983         1835 17 apr

Testament Dirk Westervoort, arbeider, gehuwd met Helena Smit, wonende bij de Zwarte steeg.

LE0604-983         1835 – 13 mei

Testament Hendrik Aartsen Roervink legateert aan Jannetje en Cornelia Aartsen Kuijer zijnde kinderen van zijn tegenwoordige huisvrouw en vroeger huwelijk bij Aart Peterse Kuijer verwekt. Hij woonde in een kamer aan de noordzijde van het kerkpad. Testateur overleden 23 juni 1841.

LE0604-983         1835 – 19 mei

Testament Gijsbert Tijmensen de Wit, landbouwer, ongehuwd. Zijn erfgenamen, zijn twee nichten Maria Hendriksen en Hadume Hendriksen de Wit, kinderen van wijlen zijn broeder Hendrik Tijmensen de Wit.

LE0604-983         1835 – 20 mei

Testament Jannetje Westerveld en Annetje Westerveld.

LE0604-983         1835 – 25 juni

Kors van Dijk verkoopt rogge en boekweit te velde op de hofst. Hackhorst. De boekweit op 28 juli.

LE0604-983         1835 – 13 aug

Testament Heijmen Brouwer, rentenier, grondeigenaar.

Hij herroept dit testament op 3 nov 1835.

LE0604-983         1835 – 5 nov

Huwelijkse voorwaarden Heijmen Brouwer en Klaartje Sanders, dochter van Arie Sanders en Grietje Wijntjes, wonende in Hoevelaken (gemeente kan ook Hoevelaken zijn). Inbreng bruidegom alle zijn roerende en onroerende goederen. Inbreng bruid f 400.

LE0604-983         1835 – 2 dec

Akte 84 vermeldt kapelaan in de parochie Hamersveld den Wel. Eerw. Hr. Hendrikus Andriesen

LE0604-983         1835 – 18 dec

Testament hermen Kijzer, winkelier en grondeigenaar. Hij legateert aan zijn nicht Dirkje, bij hem inwonende, zijn kleerkast en f 25. Aan Simon Huurdeman, landbouwer te H’veld, een huis en grond gelegen aan de oostzijde van de H’veldseweg (op heden door hem bewoond). Belendt n.w. gerrit Kaas en Simon Huurdeman, o.w. gemelde S. Huurdeman, z.w. de Jooden steeg, w.w. de H’veldse- weg. Kad. F 249 t/m 253 en 256.

LE0604-984         1836 – 20 jan

Heijmen Brouwer verkoopt aan Cornelia Verhoef, weduwe van Jan Voskamp, een hoekje land. Kad. F nr. 200, naast het kerkhof.

LE0604-984         1836 – 8 mrt

Publieke verkoop van Kl. Voskuilen en het Hekstuk Huis. Kad Sectie A 422, 424 t/m 431.

LE0604-984         1836 – 7 juli

Testament Evert Petersen en zijn vrouw Reijertje van de Hooft, wonende in Asschat.

LE0604-984         1836 – 5 aug

De Hr. Hendrik Maas, grondeigenaar, wonende aan de Doorneheg bij Hoevelaken, verhuurt aan Maas Eversten Hooijer, een stukje grond, behorende bij het Erf de Logt. Belendt o.w. de erven Teunis Huurdeman, z.w. Barend Pasker, w.w het Erf de Vathorst, n.w. Peter van Zuijlen, groot 1 bunder, 41 roeden, 50 ellen.

LE0604-984         1836 – 23 nov

Testament Jannetje Smink, huisvrouw van Tijs van Middelaar, landbouwer. Zij wonen in het Beekhuisje te Leusden.

LE0604-984         1837 – 3 jan

Verkoop van roerende goederen t.v.v. Jan Willem, Reijer, Cornelis, Maria, Aaltje en Jannetje Teunisse Voskuilen. Ten huize van Reier Voskuilen op de hofstede Middel Romselaar, buurtschap Oud Voskuilen.

LE0604-984         1837 31 jan

Huwelijk van Cornelis Voskuijlen, landbouwer op H’veld zoon van Jan Aalbertsen Voskuijlen en van vrouwe Lambertha Cornelissen Voskuijlen, beiden voor enige tijd overleden, en Evertje Reijerse, meerdj.d., wonende op H’veld, dochter van Teunis Reijersen en Petronella Peelen, hare ouders bij welke zij is inwonende.

LE0604-984         1837 – 31 jan

Huwelijk Reijer Teunisse Voskuijlen, Teunis Teunisse Voskuijlen en vrouw Maria Jansen, beiden voor enige tijd overleden. Bruidegom en Gerritje Aalbertsen Voskuijlen en Lambertha Cornelisse Voskuijlen, beiden voor enige tijd overleden.

LE0604-984         1837 – 4 febr

Voogd benoeming Aries van Veen, getrouwd met Diena Reijersen, stelt tot voogd aan over zijn minderjarigen kinderen Hermanus ter Plaat, wonende in Asschat. Testateur overleden 13 mrt 1837.

LE0604-984         1837 – 31 mrt

Verkoop van roerende goederen van wijlen Aries van Veen door Hermanus ter Plaat.

LE0604-984         1837 – 26 mei

Willem van beek, rentenier op Dorrensteijn, verhuurd grond.

LE0604-984         1837 – 3 juni

Maria Voskuilen, weduwe van Peter Jansen Smit, wonende gem. Leusden, voogdes van haar 2 minderjarige kinderen, genaamd Maria en Hendrik Smit. Mede compareerden Reijertje Smit, Jan Smit en Helmis Smit. De twee eerstgenoemden wonende in Leusden, en Helmis Smit in St’burg. Zij verhuren aan Bert van Zijl de boerenhofstede Groot Hondhorst, bs in huisinge, bakhuis en schuur, drie bergen en landerijen, benevens het veld gelegen voor de Ruif, uitgezonderd twee stukken land verhuurd aan Lucas Midden. Benevens het plagge of veenveld gelegen aan de Eemelaarse weg. Het verhuurde samen groot 22 bunder, 12 roeden en 34 ellen. Belend w.w. de Kopermolen, n.w. en o.w. de Flierbeek, z.w. de Ruif. Ingang huur 22 feb 1839 t/m 1845 voor f 450 jaarlijks.

LE0604-984         1837 – 13 juni

Hypotheek hofst. Rumelaar.

LE0604-984         1837 – 30 juni

Willem Teunissen Voskuilen verkoopt te velden staande gewassen.

LE0604-984         1837 – 17 dec

Testament Koenraad Draier en zijn huisvrouw Gijsberta Rossenberg

LE0604-984         1838 – 24 jan

Verkoop roerende goederen ten sterfhuize van Aalbert Teunisse Voskuijlen t.v.v. Heijmen Brouwer.

LE0604-984         1838 – 19 febr

Rikje Bosch, weduwe van Gerrit Bruijnhorst, wonende te Rijnswoude,en verdere broers en zwagers, verkopen aan Hendrik Bakker, molenaar in gem. Leusden, een huisinge, schuurtje enz., benevens het genot en gebruik van ongeveer 2 bunder, 94 roeden, 41 ellen plaggeveld en bouwland, genaamd ’t Hoendernest, gelegen in Snorrenhoef bij Hardenveld, gem. Leusden. Belend aan de ene zijde, de hofst. Droffelaar en aan de andere zijde ’t Erf Gr. Zandbrink, zijnde gemelde bouw- en plaggeveld, erfpachtgoed aankomende de Heer Otto Scheltus van Leusden, in kwaliteit van vicaris de 19de incarij te Amersfoort. Kad. Sectie G nr. 311 t/m 321. Belast met jaarlijks erfpacht van f 25. Gepasseerd ten overstaan van notaris L. Hondius te Amf. van dato 22 dec 1820.

De verkopers den eigendom verkregen door overlijden van Hendrik van Bruijnhorst in de gem. Leusden op Hardeveld overleden. Hij had den eigendom verkregen bij acten van transport ten overstaan van gemelde notaris L. Hondius 3 mrt 1826. Koopsom f 765. (Hypotheek f 800 19 apr 1838)

LE0604-984         1838 –  1 mrt

Publieke verkoop van roerende goederen door Dirk Wal, landbouwer op Groenhouten.

LE0604-984         1838 – 4 aug

Simon Huurdeman verhuurt aan Cornelis Horst het Erf Langebeek, gelegen aan de westzijde van de Linie, groot 11 bunder, 88 roeden, 82 ellen. Belend o.w. de beek, z.w. de Joden steeg, w. en n.w. de verhuurder en Jan Vrijhoef, met nog 5 bunder, 45 ellen bouw- en weiland, gelegen aan de zuidzijde van de Joden steeg. Huurtijd 12 jaren. Pacht jaarlijks f 240.

LE0604-984         1838 –  4 aug

Simon Huurdeman, Wouter Huberts en Jan van Ruitenbeek verhuren aan teunis Rijersen Groot Krakhorst bs in boerenhuis, bakhuis, 3 bergen, schapenhok en wagenloods met de landerijen groot 32 bunder, 96 roeden, 63 ellen met de tiend zover daar onder begrepen. Belendt z.w. Klein Krakhorst, w.w. de Brink, n.w. de Linie tot aan de duiker, o.w. de Modderbeek.

De verhuurders behouden aan zich, de enterije gelegen aan de zuidzijde van de Pikmaat en het Snoekmaatje, gelegen langs de sloot van de Linie. Ook de twee akkers aan de Hamersveldseweg tussen het bosch en de weduwe hermen Willemse. Huur 6 jaren, ingaande 22 feb 1838, voor de som van f 480. Boven bruiker lasten de verpanding uit dit gehuurde blijven voor de verhuurders.

LE0604-984         1838 – 6 aug

Jan van Ruitenbeek en Neeltje Smit, echtl., verkopen aan de Hr. Baron Erents Lodewijk van Hardenbroek van Lockhorst, thans wonende op huize de Heijligenberg, een stuk genaamd de biezenkamp, ook met de uit- en overweg langs de noordekant van de schuur, toebehorende aan Jan van den Hengel tot en op de H’veldseweg, groot 1 bunder, 50 roeden, 70 ellen. Het alnd is reeds verscheiden jaren door Gerrit van Otterloo en Hendrik Bijer in huure is gebruikt. Belendt z. en w.w. Jan van den Hengel, n.w. Antony van den Hengel, o.w. de verkopers, met een sloot waardoor dit verkochte gescheiden wordt (tot op de helft van de sloot). Kad. Sectie F nr. 118, 130, 121 en 122.

De uit- en overweg komende van voormeld Kl. Krakhorst langs de noordkant van dit verkochte land tot op de H’veldseweg blijft zoals de zelven uitweg tot op heden is gebruikt. Verkopers de eigendom verkregen bij boedelscheiding ten overstaan van mij, notaris, den 11de aug 1829. Koopsom f 650.

LE0604-984         1838 – 25 aug

Hijmen Brouwer verhuurd aan Hermanus en Aaltje ter Plaat het Erf Lapers in Asschat, groot 25 bunder, 82 roeden, 90 ellen. Belendt z.w. Jan Steenkamp, w.w. de beek, n.w. Jan Hak en Wouter Huberts, o.w. Wulfer Tolboom. Niet verhuurd het stuk land, gelegen tussen het boschje achter den hof en de eerste dwarssteeg en het stukje land daar het huisje op staat, door Hannes Jansen bewoond, ook het land van Hijmen Haan. Verder de huurders bekend. 12 Jaren, aanvang 22 feb 1840 jaarlijks voor f 320.

LE0604-984         1838 – 28 sept

Simon Huurdeman, Wouter Huberts en Jan van Ruitenbeek verhuren een stukje land aan Hendrikje Valet, weduwe van Hermen de Groot, groot 42 roeden, 45 ellen, gelegen aan de oostzijde van de H’veldseweg. Belendt strekkende van de gemelde weg tot aan de eerste dwarssloot van de verhuurders, n.w. het Snoeke Bosch, o. en z.w. de verhuurders. Huurtijd 33 jaren, aanvang genoment hebben 1 mei 1837 tot 1870, jaarlijks om f 24.

De verhuurderesse mag het naar eigen believen gebruiken, timmeren enz.

Het land is tiendplichtig wijden dat de huurders de sloot dienend tot scheiding van verhuurder en verhuurders, gelegen aan de zuidzijde van het verhuurde, lopende van de H’veldseweg tot voorgenoemd dwarssloot, geheel door de huurders zal mogen gegraven worden en de daaruit komende aarde zelf mag gebruiken. Mag op eigen kosten een brug leggen om op de Hamersveldse- weg te komen. Tot zekerheid verbindt zij al het getimmerte en beplantinge tot waarborg.

LE0604-984         1838 – 17 nov

Antonia van Asch en Jan Vrijhoef, echtl., Hendrik van Asch, landbouwer, Geertje van Asch, winkelierster en Abram van Asch, landbouwer, allen wonende in Leusden. Zij lenen van Aaltje van Maanen, weduwe van Hendrik Lagerweij Mathijsen te Woudenberg, een som van f 1200.

Onderpand 2 huizen b.s. in 4 woningen, staande aan de westzijde van de H’veldseweg. Belendt z. en w.w. de Hr. Hardenbroek van Lockhorst, n.w. Hannes van Moorst, o.w. de H’veldseweg, genaamd de Kl. Zwartesteeg, groot 29 roeden, 70 ellen. Kad. E, de 4 woningen nr. 155, 156,157 en 159. De grond onder nr. 181 t/m 183. De eigendom verkregen door overlijden van hun vader en moeder, Jan Abramsche van Asch en Jannetje de Wit. In hun leven kastelein aan de Kl. Zwartesteeg.

LE0604-984         1838 – 4 dec

Inventarisatie inboedel op de hofstede de Wetering op Hamersveld.

LE0604-984         1839 – 21 febr

Boedelscheiding fam. Voskamp betreffende de Rosbeier en verdeling.

LE0604-984         1839 – 1 mei

Hendriva van de Pot, landbouwster, weduwe van Reier van Hoevelaken, wonende in H’veld, stelt tot voogd aan over haar minderjarige zoon Gijsbert van Hoevelaken, haar meerderjarige zoon Evert van Hoevelaken, bij haar inwonend.

LE0604-984         1839 – 17 juli

Bernardus Sebus, schoonmaker, en Antje Smit, echtl., lenen van Hermanus Voskamp, wonende in Leusden, f 100. Onderpand hun huisje, staande in Achteveld bij het kerkhof, sectie B nr. 497.

LE0604-984         1839 – 9 aug

Gerrit Willemse Kaas, daggelder en grondeigenaar, leent van hendrik van dijk, boerenknecht, f 325.

Onderpand een huisje en schuur met de landerijen, gelegen aan de weerszijden van de H’veldseweg, groot 2 bunder, 1 roede, 40 ellen. Belend z.w. Simon Huurdeman, w.w. de H’veldseweg, n.w. Jan Vrijhoef, o.w. de erven Hendrik de Wit. Kad. Sectie E nr. 273, 274, secite F nr. 251 en 252.

LE0604-984         1839 – 22 nov

Peter Schouten, landbouwer in Soest, verkoopt aan wijntje van rijn, buitenberoep, weduwe van Pieter van Wee, wonende in Hoogland, de hofstede genaamd de Pol, b.s. in een huizinge, schuur en bergen, tabaksschuur, bouw- en weilanden enz. gelegen in de polder Overzeldert, gem. Hoogland. Kad. E nr. 111 t/m 119, groot 6 bunder, 6 roeden, 30 ellen. Belendt n.w. de Zelderste weg, o.w. de hr. Kramer, z.w. de Hr. Rijkse, w.w. de hr. Van Weede. Verkoper de eigendom verkregen bij publieke veiling op 23 apr 1835. Ten overstaande van notaris Hendrik Willem Werkhoven. Koopsom f 1800.

LE0604-984         1840 – 20 jan

Jan Vrijhoef, gehuwd met Antonia van Asch, verders Hendrik Geertje en Abram van Asch, gaan over tot boedelscheiding van de nalatenschap van hun ouders, waar onder de inboedel en 2 huizen, b.s. in 4 woningen, genaamd  de Kl. Zwarte steeg, toebedeeld aan Geertje van Asch de vaste goederen (de Kleine Zwartesteeg)

LE0604-984         1840 – 29 febr

Gijsbert van de Driftakker, buiten beroep en grondeigenaar, verhuurd aan Hendricus Voskuilen, klompenmaker, wonende in H’veld, een huizinge, schuurtje en varkenshok. Uitgezonderd de kamer aan de zuidkant van het huis, welke verhuuder zelf behoud. Groot 1 bunder, 30 roeden, 52 ellen, gelegen aan de oostzijde van de H’veldseweg. Belend z.w. het Klooster, n.w. Cornelis Berg.

6 Jaren a f 60 jaarlijks.

LE0604-984         1840 – 14 mrt

Gijsbert van de Driftakker herroept zijn testament van dato 14 nov 1817 ten overstaande van notaris Jan van den hengel.

LE0604-984         1840 – 27 juni

Geertje Jansen Boersen, landbouwster, weduwe van Peel Hendriksen steenkamp, wonende op ’t Erf genaamd Daatselaar, gem. St’burg, verklaart bij deze akte na haar overlijden over haar vijf nog minderjarige kinderen met name Hendrik, Jan, Geerlof, Arie en Maria Steenkamp. Zij stelt tot voogd aan over de kinderen haar broeder Hendrik Boersen, wonende in Barneveld, bij diens overlijden haar broeder Cornelis Boersen, wonende in St’burg.

LE0604-984         1840 – 5 okt

Testament Cornelis Berg, landbouwer op Hamersveld. Hij legateertaan zijn tegenwoordige huisvrouw Aaltje van Beek het vruchtgebruik van zijn na te laten goederen.

Aan zijn kinderen, bij vorig huwelijk verwekt, hun erf portie volgens de wet.

LE0604-984         1840 – 5 nov

Boedeltaxatie t.v.v. Evertje Reijersen, wonende op de hofstede ’t Klooster in H’veld, weduwe van Cornelis Voskuilen en voogdesse van haar minderjarig kind Jan Voskuilen, oud 2 jaren.

LE0604-984         1840 – 7 nov

Huwelijkse voorwaarden Hendrik van Dijk en Evertje Reijersen.

LE0604-984         1841 – 6 febr

Gerritje Smit, landbouwster, weduw van Wouter Huberts, wonende op het Erf Kl. Hagenouw.

Zij benoemd (eventueel) na haar overlijden tot voogd over haar twee minderjarige kinderen, Jan en Petronella Huberts, haar zwager Simon Huurdeman.

LE0604-984         1841 – 3 mei

Boedeltaxatie t.v.v. Jan Voskuilen, landbouwer op de Kl. Bruijnhorst, weduwnaar van Everarda van de Eshof, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Geertruida, oud 12 jaren, Jan, oud 11 jaren, Teuntje, oud 9 jaren, Lamberta, oud 8 jaren, Maria Voskuilen, oud 7 jaren en Margaretha Voskuilen, oud 5 jaren.

En Hendrik van de Eshof, herbergier te Achterveld, toeziend voogd. In tegenwoordigheid van Gerrit Heuberste Westerveld en Hendrik van Dijk.

LE0604-984         1841 – 4 mei

Huwelijkse voorwaarden Jan Voskuilen, wonende op de Kleine Bruijnhorst, weduwnaar van Everarda van de Eshof en Neeltje Cornelissen, buiten beroep, wonende in Hamersveld. Inbreng bruidegom, 3 paarden, 9 melkoeien, 3 guste veersen, 6 pinken, 3 kalveren, 6 varkens, 2 boerenwagens, 2 ploegen, een partij ongedorste rogge en boekwijt, een partij aardappelen, 3 bedden met toebehoren, 5 bunders winterkoorn te velde, huisraad en melk- en bouwgereedschap tot een complete bouw- en melkerij behorende en aan ?  f 80 van welke goederen de bruidegom de helft toebehoord, de andere helft aan zijn minderjarige kinderen.

Inbreng bruid f 732.

LE0604-984         1841 – 16 juni

Jan Hak, landbouwer, en zijn echtgenote Errisje Haan, lenen van Hendrik de Vaal, wonende te Amf. een som van f 400 a 5%.

Onderpand hun huis en grond, benevens een houten schuur bedekt met riet, gelegen in de buurt Asschat. Kad. G nrs. 728 t/m 730, zijnde 728 bosch met 7 roeden, 729 bouwland met 86 roeden, 729 huis en plaats 3 roeden en 80 ellen, nr. 729 9 roeden, 20 ellen, 730 weiland 55 roeden, 70 ellen. Belend z.w. Hijmen Brouwer, n.w de beek en Wouter Huberts. Eigendom verkregen bij transport voor notaris Ludovicus Hondius van 12 febr 1838.

LE0604-984         1841 – 30 juli

Cornelis van Burgsteden leent van Dirk Scheerenberg f 1800 a 5%. Onderpand de hofstede Kl. Eemelaar. (de hofstede met de kadastrale nr. geheel beschreven)

LE0604-984         1841 – 4 okt

Hendrik Hoevelaken en Willem Hoevelaken, arbeiders in H’veld, lenen f 200 van Geertje Petersen, landbouwster en weduwe van Evert Middelaar, wonende in Leusbroek. Onderpand een onlangs getimmert huis, staande op het zogenaamde Beyehofje, gelegen aan de H’veldseweg. Kad. E nr. 690 voor 33 ellen.

Scroll naar boven