Notaris Johan de Goeije

AT025b001         1685       30 Mei

Willem Verhoef getrouwt met Agnes Marchand voor haer selve en als wed. en boedelhardster van Anthonuis van Beefting in sijn leven notaris verkopen publiek diverse onroerende goederen w.o. 1/3 part in 8 mergen soo weij als bouwland geleegen op ’t Vliet aen de Modderbeek. De twee andere helften competeerend aan Hendrick en Gijsbert Camp belend aan de eene sijde de Modderbeek aan de andere sijde Jan Soijert. Niet verkogt, opgehouden op ƒ 250.

AT025a001          1695       9 Jan

Overleden Claasje Henricks gewoond hebbende op ’t Erf de Geer onder Hoogland nalatende hare wedunaar Willem Gijsbertsen en 4 kinderen Gijsbertje, Hendrick, IJtje en Grietje.

Overeenkomst van scheiding gemaakt tussen Bart Hendricks wonende op de Clapmuts oom en wettige momber van moeders sijde en de wedunaar.

De wedunaar toegescheiden de goederen des boedels.

AT025a001          1695       26 Jan

Huwelijk tussen Anthony Theunissen j.m. geass. met Theunis Evertse oud Buurm. wonende op ’t Erf Schoonoort zijn vader en Aeltje Henricks jonge dochter geass. met Annetje Theunis wed. van Henrick Roelen w.o. de Vuijdijck haar oom alle onder geregte Hoogland.

AT025a001          1695       19 Nov

Vermelding bij verklaring van erfrecht dat op ’t Erf Calveen woont Daem Cornelisse de Cock gehuwd met Trijntje Reijers.

AT025a001          1696       24 Jan

Houtverkoping van eijkenhout staande op de Kolkrijst aen de Heijsteeg.

AT025a001          1696       6 Sept

Huwelijk tussen Wouter Rijckz j.m. w.o. Hamersvelt geass. met Jan Rijckz w.o. op Langelaer onder Barneveld sijn broeder en de Mary Wouters wed. van Jan Gijsbertse wonende op Nieuw Voscuijl onder Woudenberg geass. met Wouter Gerrits haer vader wonende in Leusbroek.

Inbreng bruidegom ƒ 600.

Inbreng bruid hare inboedel, huijsraad, have en vee, enz. geestimeert op ƒ 100.

AT025a001          1696       16 Okt

Huwelijk Gerrit Thonisse van Voskuijlen j.m. wonent aan Huijs ter Heijde geass. met Thonis Thonissen keuijer wonende in Snorrenhoef zijn oom (zijn ouders waren overleden) en Aeltje Henricx van Tieland mede wonent aan ’t Huijs ter Heijde.

AT025a001          1697       16 April

Huwelijk Daniel Thijsz van Kalker w.i. Amersfoort en Marritje Reijers j.d. w.o. Sneul geregte Hoogland. Inbreng bruidegom ƒ 100. Inbreng bruid ½ veen gelegen a.d. Hoogesteeg onder Hoogland en ƒ 550.

AT025a001          1698       13 Maart

Maagenscheid gemaakt den 9 november 1693 tussen de gesammelijke erfgenamen van de Hr. Pieter Vastrick zaliger in leven schepen deser stad ter presentie van notaris Saab. Hadden nog sammen een Erf en Goed, Huijs en Hofstede met de aanhorigge landerijen gelegen in Leusden in Leusbroek over de herberge de Moff neffens de steeg naer Woudenberg mette keuterstede met de Wa(r)tscamp groot 4 mergen, waarvan de kinderen van Meijntje Vastrick laats wed. van Jacob van Haersbeek 2/6 part comteerende is, Maria Vastrick ook 2/6, Pieter Vastrick 1/6 part en Johana Vastrick 1/6 part.

AT025a001          1698       15 April

Verkoop van roerende goederen als paarden, koeien, wagen, ploegen, enz. door Reijertje van Butselaar wed. van Evert Thonisse van Soest wonende op ’t Erf de Logt onder Hoogland.

AT025a001          1698       18 Okt

Compr. Paulus Haverman en de Geertje Pontkaes echtel. Geertje Pontkaes te voren gehuwd geweest met Jan Haverman verklaren nog schuldig te zijn aan Johan Sprenger een somme van ƒ 230 (volgens accoord van den 15de juni 1694 voor notaris Camerbeek) met Jan Pontkaes hare broeder uit de pachtpenningen van ’t Erf op Hamersveld.

AT025a001          1698       7 Dec

De heer Anthonius van Honthorst Hr. van Muijswinckel etc. wonende te Nederlangbroek verhuurd Polderland aan Jan Thonisz wonende op Liendert en Maes Gerrits wonende op Calveen.

AT025a001          1699       23 Maart

Erf huis op last van Jacob Claesz wonende op de Keut in ’t veen onder gerechte van Hoogland.

AT025a001          1699       16 April

Johan Pontkaes majoor deser stad (deze blijkt een soon te zijn van Jan Pontkaes) wedunaar van Jannetje v. Beek is schuldig aan de Hr. Henrick Aerent van Zevender notaris alhier in qlt gestelde adminestrateur over de goederen van zijn innocente moeije een somme van 366 car. gld. Hij stelt als borg voor dese som een hypotheek op een Erf in Hamersveld waarvan de helfte is van zijn suster Geertruijd Pontkaes wed. van Johan Haverman volgens transport van 31 juli 1694 voor schout en gerechtsluijden van Leusden.

AT025a001          1699       30 April

Johan Pontkaes majoor deser stad is nog 244 car. gld. schuldig aan de Hr. van Zevender (als adminestrateur van de boedel van zijn innocente moeije (Anna Maria v. Muijlwijk)).

Hiervoor stelt zich als borg Dirck Jans Sijdewind wonende op Hamersvelt.

AT025a001          1699       25 Mei

Magenscheijd opgericht op de . . . november 1693 tussen de gesamentlijcke erfgenamen van Pieter Vastrick zaliger in zijn leven schepen deser stad hadden nog gemeen diverse goederen waaronder een Erf en Goed, Huijs en Hofstede gelegen in Leusderbroek over de herberge genaamt De Mof en neffens de steeg naer Woudenberg met de Keuterstede en de Bathscamp groot omtrent 4 morgen.

Dit Erf wordt toegescheiden aan de kinderen van Meijntje en Maria Vastrick.

AT025a001          1699       1 Dec

Huwelijk Jan Gerrits j.m. en Marij Damens j.d. Bruidegom geass. met Gerrits Janz Cleermaeker sijn vader, de bruid geass. met Daem Cornelisse op Calveen mitsg. Wouter Cornelisse op Voskuijlen (onder Asgath (?)) en Jan Barten op Cattenbroeck hare ooms en mombers van moeders kant. Alle (behalve Wouter Cornelisse voornt) onder de gerechte van Hoogland woonachtigh.

AT025a001          1700       5 Mei

Uit akte van procuratie de volgende persoonen Pieter Cornelis de jonge en de Jacob Cornelis beijde wonende in Leusbroek. Clara Theunis wonende alhier weduwe van Jan Cornelis zaliger.

Item Thijmen Geurtsen woonende aan de Swarte Steeg gehuwd met Jannetje Cornelis.

AT025a001          1701       18 Jan

Comp. de Hr. Hendrik Both oud schepen en Raad deser stad eenige soon van de Hr. Pieter Both in sijn leven raad van deselver stad die een soone was van de Hr. Hendrick Both in sijn leven Borgm. deser stad en de qte mede erfgenaam van de Hr. Pieter Both in sijn leven Generaal in Oostinge ten eenre en Hoogwelgeb. Hr. Thomas Areskind Lt. Colonel int regiment te velt v.d. Hr. grave van Dohna gehuwd met Sophia van Richard voor zich en als gemagtigde van de Hoogwelgeb. Hr. Marcelus Richard welke vrouwe Sophia en Marcelus kinderen zijn van vrouwe Sophia Thiens, die een dochter was van vrouwe Elisabeth Both de welke een dochter was van de Hr. Generaal Pieter Both mede erfgenamen. Zij hadden nog onverdeeld een seecker Erf en Goed genaemd Calveen daarin hij Hr. Both 19/24 en de Hr. Areskind in qlt deses 1/3 in 5/24 porties competeerend is. Item de Tintel en de Nieuwe engh waarinne deselve Hr. Both de helfte en geseijde Hr. Areskind (of Arcskine) in sijne qlt 1/3 in de helfte toebehoorende is (en de Bleijkveltjes in de Slaag hierin begrepen) alles onder Hoogland.

Overeenkomst bij forma van magenscheijd of uijtkoop alle portie in de bovengenoemde goederen van de Hr. Areskind c.s. worden toegescheijden aan de Hr. Hendrick Both waartegen hij uitkeerd aan de Hr. Arckine en zijn schoonbroeder de Hr. Riekland voorn een somme van ƒ 683.

AT025a001          1701       14 Febr

Verkoop door Fennetje Rijcks van Huijsenberg wed. van Wouter Maechand van 1/10 part Schippersbos gelegen in de Hoef onder Hoogland groot 4 mergen. Hiervan is 5/10 porties van Evert Rijcks v. Stuijvenberg met zijn broeder en de rest 4/10 competerverende sijn susters.

Koper Rijck Evertse v. Stuijvenberg doch nomineert tot kopers zijn drie kinderen genaamt Evert, Henrik en Geertje. Het laatste 1/5 part gaat naar Peter Noorwegen gehuwd met Aleijde van Stuijvenberg, data acte 3 maart 1701.

AT025a001          1701       15 Febr

Testament van Barthlomeus de Vries Herbergier in de Nieuwe Stadsherberg gehuwd met Marijtje Jans, kort nadien overleden, de wed. hertrouwd blijkens uitvoerige akte van goederen van den 29 augustus 1702.

AT025a001          1701       15 April

Toes Jansz wonende op de Hofstede Kleijn Moors onder Woudenberg. Hij heeft een pachtschuld van ƒ 426 t.bv. Salomon Steijmfoort borger alhier over de jaren 1699 en 1700 wegen ’t Erf Kleijn Moors belovende dit te betalen in 2 termijnen met Corsmis 1701 en 1702.

Borgen Gerrit Anthonisz van Voskuijlen w.o. ’t Erf de Beecq onder Hamersvelt en Willem Janse w.o. ’t Erf de Craij onder Driebergen.

AT025a001          1701       9 Nov

Jufr. Ledwina van Rhijn bejaarde dochter wonende alhier machtigd notaris Richard Saab om te compareeren voor de Leenhove van IJsselsteijn om een nieuwe leenbrief betreffende een halve hoeve lands met sijn toebehoren gelegen is Asschat streckende van de Vlietsche Beecke tot aan Joh. Pieter van Culenborghs Erf genaamd Hagennouwe toe in dier voegen compr. op den 1 november 1683 als erfgenaame van Cornelis van Rheijn hars broeder zaliger als rechte leenvolgster is verleijd en beleend geweest. Ende te versoek dat vervolgens nu beleend mag worden Mr. Ellert van Bemmel coopman in Tabacq.

AT025a001          1703       25 Febr

Testament van Anthony van Westrhenen inwoner deser stad had 4 dochters, zijn vrouw Johanna Matheusd was overleden. Maria van Westrhenen was getrouwd met Cornelis Boelhouwer blijkt eigenaar te zijn van ’t Erf Vinkenhoef (?) daar hij de rente blijft ontvangen.

AT025a001          1703       28 Aug

Verklaring betreffende een placaat voor ’t stadhuijs in Amersfoort door Jan van Wijck wegens haer Ed Mo Colb. van de import op de Rondemaet tot Amersfoort ten versoeke van Pieter van Houten tegenwoordig gedetineerde op de Huijse van Hasenbergh tot Utrecht.

AT025a001          1703       28 Aug

Dito verklaring ten verzoeke van Richard Saab gedetineerde op Huijse van Hasenbergh en nog 6 verklaringe omtrent de troubles binnen des stad.

AT025a001          1703       7 Dec

Uit deze akte van verklaring blijkt dat Dirk van Bemmel woont in de herberg de Stroopaf.

AT025a001          1704       4 Febr

Huurcontract van het Erf en Goed genaamt Ruijtenbeecq met de landerijen daar aen behorende gelegen in Leusden uitgesondert de nieuwen boomgaard en de thuijn over de voordeur met het Duijfhuijs daarin, in dier voegen dat de huerders de boomvruchten in den anderen boomgaard sulle hebben en behouden dit voor een tijd van 6 jaren.

Verhuurder de Hr. Johan Kool raad in de vroedschap des stad.

Huurder Peter Petersen en Stefania Henricks echtel. althans wonende op des Heere comprn. Erf Ruijtenbeecq.

Pacht 300 car. gld. sjaars en int geheel de personele lasten als gemaal geslagt, familiegeld, buerlasen, logijsgelden en het personele mergengeld over de bruijcker omgeslagen het honde coorn en paardjesgeld.

AT025a001          1704       10 Febr

Testament Mechteld . . . weduwe van Pieter van Houten.

AT025a001          1704       28 Febr

Overleden Anthony van Westrhenen. Aan drie kinderen n.l. 1) Maria van Westrhenen gehuwd met Cornelis Boelhouwer sijdewever; 2) Wilhelmina van Westrhenen gehuwd met Jacobus de Coninck kleermaker; 3) Johanna van Westrhenen gehuwd met Nicolaas Berger hospes in de Witte Swaen en Clara van Westrhenen gehuwd met Anthony van Soest grutter.

De eerste drie comparanten gesamenlijk toegescheijden het Erf en Goed Vinkenhoef gelegen onder Amersfoort en Hoogland.

AT025a001          1704       27 Maart

De Hr. Petrus Philippus van Blocklant Heere van ter Horst, Bloemendael, ect. magtigd Anthony van Goudoever te vercoopen een seecker Erf en Goed genaemt De Riet zijnde thiendvrij met de huijzinge, bergen, schueren en verder getimmerte met de aenhorige landerijen gelegen onder Leusden buurtschap Asgath in huure bij Simon Buijssen mitsgader 4 mergen in de veltschoor onder Leusden.

AT025a001          1704       11 Mei

Anthony van Goudoever mede notaris koopt van de Hr. Petrus Philippus van Blocklant een seeckere Windkoornmolen en de huijse met 2 mergen land gelegen onder Leusden aen Bavoort gebruikt bij Lambert Jansen van Hardevelt. Koopsom ƒ 1100. Verkoop vond plaats in de Vergulde Zwaan.

AT025a001          1704       15 Juni

Testament van de weduwe Pieter van Houten.

AT025a001          1704       27 Juni

Verkoop van onroerende goederen door den Hr. Petrus Philippus van Blocklant heere van ter Horst: 1) waaronder 6 mergen land gelegen int Zuurbroeck aen de beek onder Woudenberg en Gerensteijn daar aan de andere sijde de Hr. Johan Freijs van Dolre en aan de andere sijde de Grift gebruikt bij Daniel Jordansz. Koper Frans van Dolre voor ƒ 240.

2) 4 morgen land in de Veltschoor onder Leusden belend aan de eene sijde de Hr. Dirk van Ommeren en andere sijde de Hr. Everhard van Nieuwburgh gebruikt bij Daniel Jordens. Ingezet ƒ 380, niet verkocht.

3) Noch een Hofstede en huizinge met 6 mergen land genaemt het Veentje (?) onder Leusden omtrent Ooijevaarshorst aan de eene sijde de Hr. verkoper aan de andere sijde Willem Corton gebruikt bij Pieter Cornelisz voor de eene helft en de Hr. verkoper voor de andere helft. Ingezet op ƒ 350, niet verkocht.

4) Dan noch een Wint Koornmolen met de huijzinge, Hof en Hofstede met 1 mergen bouwland gelegen bij Bavoort onder Leusden gebruikt bij Lambert Jansz nog 1 jaar huur à ƒ 130 zijnde de molen en land belast met ƒ 300 t.b.v. Dirk van Ommeren en ƒ 2 sjaars voor windgelt aan de Domeijnen van Utrecht mede ƒ 1,10 voor erfpacht t.b.v. de Leusderbergh. Ingezet en opgehouden ƒ 1400, op 200 . . . meer opgehouden.

AT025a001          1704       3 Okt

Compr. Henrick Jacobz van Esch wonende op de Hofstede Brevoort onder ’t Hogeland was overleden zijn vrouw Dirckje Goossens van Lienden nal. hare wedunaar en een zoontje Jacob Hendrik van Esch.

Boedelscheiding tussen vader en zoontje.

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel en huisraad (vee en koorn, enz. niet genoemt).

AT025a001          1704       16 Okt

Huwelijk Hendrik Jacobz van Esch wedunaar van Dirkje Goosens van Lienden w.o. Hoogland en Theunisje Everts van Scharrenburgh jonge dochter wonende alhier (Amersfoort).

AT025a001          1704       21 Dec

Compr. Willem Jans wonende op Lockhorst onder Leusden gehuwd met Neeltje Aerts en dochter en mede erfgename van Aert Segertse en Reijertje Francks in hun wonende op Holck onder Nijkerck mede wonende op Lockhorst. Seger Aerts meerderj. j.m. en Franck Aerts en Jannetje Jans echtel. wonende tot Hoevelaken mede erfgenamen. Zij machtigen Eduard Jordaan van Coevorden om te innen hun deel in de cooppenningen van secker huis in Amersfoort.

AT025a001          1705       9 Febr

Machtiging tot verkoop van een Huijzinge, Hof en Hofstede staende en gelegen alhier op Spoeij in de Bocht van genaemt ’t St. Johans Hooft daar aan de eene sijde Isaaq Goudoever wijncooper met zijne huijzinge van outs genaemt de Pottebackerije is verkocht op 27 februari 1705.

AT025a001          1705       23 Febr

Erf huis gehouden te Huijze van Hendrik Cornelissen in leven Buermeester van Hoogland en Jannetje Wulpherts echteluijden gedaan door de meerderjarig kinderen van de overledenen genaamt Cornelis, Mor, Tijnen en Marten Hendriksen en verkopen alle mobile goederen, inboedel en Huijsraad mitsg. koeijn, paarden, hoij in de berg, enz.

Lijst van de goederen met de opbrengst in dese akte beschreven.

AT025a001          1705       24 April

Compr. Cornelis Hendricks (1ste) wonende op de Bieshaar onder Hoogland en Goosen Thijmense wonende in Sevenhuijzen te kennen gevend dat omtrent vastenavond 1703 was overleden Gerbrecht Thijmens des 1ste compr. huijsvrouw en laatst compr. zuster nalatende 3 kinderen, 1ste genaemt Jan Jans kind van hare eerste man Jan Besselzn; de andere genaamt Thijmen en Rijck Corneliszn i.v.m. zijn tweede huwelijk in de maand maij desses jaars. Magenscheid tussen vader en kinderen.

AT025a001          1705       15 Mei

De Hr. Jacobus van Doornkamp borger alhier verkoopt aan Elbert Janz van Egdom wonende onder Nijkerk de welke in desen mede compareerden voor hem Grietje Everts van Davelaar zijn huijsvrouw een secker Erf en Goed gelegen in Leusderbroeck (Klein Sandbrink) onder Leusden met huijs, Hof en Hofstede, schuer, bergen mitsg. omtrent 38 mergen lands daar onder begrepen een stuk land onder Gerensteijn, daaraan de eene sijde de Hr. Petru Philippus van Blockland, aan de andere sijde Rutger . . . naest gelegen zijn in huure bij Melis Gerritsz nog voor 1 jaar wesende thinsgoed van de Domijnen van Utrecht omme het selve te houden en de te gebruiken tot de Thins ende keurmedig goed van de voors domains, in sulke voegen als de vercoper op de 15 october 1701 door Mr. Everard Noortwijck bedienende het raad rentmr. hoff en thiensmr. ampt generael van opgemelde Domeijns is verleijd en beleend geweest op ƒ 6 en 3 schepel 2½ spint rogge (koopsom ƒ 1500, zie perks).

AT025a001          1705       5 Juni

Machtiging op Erasmus v. Goudoever i.v.m. afwikkelen van erfenis van Levina van Lommertsum.

Erfgenamen:

Jacobus van Lommertsum borger alhier;

Clemens Hooft wonende in Hamersveld;

Egbertus Hooft wonende in Stoutenburg;

Margaretha Hooft wonende in Amersfoort;

Deselve Clemens Hooft als voogt over Jacobus Hooft de jonge soone van Jacobus Hooft sijn broeder;

Marritje van Lommertsum wonende tot Nijkerk;

Frans en Beatrijs Maria van Lommertsum;

Aris Stevens van de Ruijgenduijst wonende onder Nijkerk gehuwd met Aleijda van Lommertsum;

en Geurt Cornelis Bosch wonende in Nijkerk gehuwd met Cornelia van Lommertsum.

AT025a001          1705       28 Aug

Compr. Mechteld van Bemel meerderj. j.d. wonende alhier mitsgaders Clemens Hooft van Huijsduijnen*) en Eva van Bemmel echtel. wonende op Hamersvelt zij te samen ook als gemagtigd voor Jacobus v. Bemmel (thans uitlandig) broeder en swager respective ons notaris bekend te samen neffens Lodewijk van Bemmel kinderen van Christina Schade (?) wed. Anthony van Bemmel behoudens en uijt diens hoofde Erfgenamen van Johannes Schade hare oud oom tot Oudewater (?) overleden. Ende verklaarden de compr. bij desen onwederroepelijk te approberen soodanige verkopinge van twee Hoffjens gelegen op ’t IJselerveer buijten Oudewater.

*) Bij ondertekening van deze akten zijn het volgens vergelijking van ’t handschrift van Clemens Hooft deselve persoon.

AT025a001          1705       24 Sept

In verband met regeling van zaken i.v.m. het overlijden van Francois van Dolre in leven koopman gewoond en overleden tot Riga. Onder andere de namen van volgende Erfgenamen: Willem Helraet wedunaar van Ida Dolre w.i. Amersfoort, Franciscus van Dolre soon van Assnerus van Dolre wonende buiten dese stad op Hamersveld, Johan van Dolre wonende tot Amersfoort.

AT025a001          1705       20 Nov

Compr. Hessel Claasz wedunaar van Woutertje Breunis wonende op den Ouden Hooft onder Hoogland toecomende Bruidegom geass. met Willem Claasz wonende in Sevenhuijzen zijn broeder te eenre en de Hendrikje Gerrits jonge dochter wonende op de Langenoord mede op Hoogland tk bruid geass. met Jan Dirckz aldaar mede wonende haer swager.

Inbreng bruidegom een somme van ƒ 300, als sijne mobiele goederen, have en beesten, mitsg. koorn in ’t veld, enz. boven de lasten soo van ongelden, landpacht als de ƒ 600 aen de vijf voorkinderen van zijne overleden huijsvrouw bij magenscheid met de momboirs opgericht..

Inbreng bruid een obligatie van ƒ 300.

AT025a001          1706       9 April

Compr. Jufr. Elisabeth Verbessel wed. van zaliger Johan Kool in sijn leven concherge van de Ed. Mog. tot Stadhouder van Utrecht. Zij machtigd de Hr. Simon Vlaer schout van Ouden Rhijn vanwege haer comparante in qlt als wed. en boedelhoudster van haar man zaliger die testamentaire erfgenaam was van zaliger de Hr. Cornelis Sinapius in zijn leven Borgm. deser stad te compareeren voor de Heere Stadhuiders en mannen van Lheen van de Abdije van St. Paulus te Utrecht ter versoeke dat sij comparante mag te werden verlijt en beleend met de regte helfte van de regte drie delen van alinge goederen Leen ter . . . Oude Zijhorst met alle sijne toebehoren, alsoo gelegen is met sijne getimmer.

Diverse stukken land waaronder die Hooge of te Nieuwe Zijlhorst. Item die geregte helft van de helfte van het goed geheten die Zijlhorst gelegen op Hogeland sulks in dier voegen als de voorn Hr. Sinapius met de voors parceelen van land op den 12 april 1666 daarmede verleijd is geworden.

Voorts verclaerde de comparante de geconstitueerde magtig te maken om te compareeren voor de gemelde Hr. Stadhouder etc. en aldaer de voors parcelen lands aan hare zoon de Hr. Mr. Johan Kool raad in de vroedschap en schepen hier ter stede af te staen en in volcomen eijgendom over te geven alles volgen huwelijkse voorwaarden tussen voorn Hr. Johan Kool en Jufr. Elisabeth Looten op den 4 januari 1703 opgericht bij des comparantes man zaliger mede ten huwelijk gegeven.

AT025a001          1706       18 April

Tevens in de volgende akte doet de comparante Elis Verbessel ook het goed Ruijtenbeeck gelegen onder Leusden de leen over aan hare zoon Mr. Johan Kool dese gehuwd met Elisabeth Looten.

AT025a0011706                16 Juli

In verband met de te verrekende proceskosten omtrent de boedel en nalatingschap van Gerrit Pieter van Beek overleden in Amsterdam.

De volgende erfgenamen, comparanten: Pieter Cornelis den ouden en Pieter Cornelis de jonge wonende in Leusderbroek alsmede Clara Teunis wonende alhier als wed. en boedelhartster van Jan Cornelis zaliger voor haar en hare kinderen.

Item Thijmen Geurts wonende aan de Swarte Steegh gehuwd met Jannetje Cornelis, Gerbrand Bastiaanz wonende alhier gehuwd met Constantia Romanbij te voren wed. en boedelhartster van Gerrit Cornelisse van Beek tevens de Hr. van het Weeshuis i.v.m. het onmundige kind van Gerrit Cornelis van Beek bij dese selve aan Beatrix van Ark verwekt tesamen kinderen en kindskinderen erfgenamen van Cornelis Jacobus Huijsman in zijn leven ook gewoond hebbende te Leusderbroek alle prelegatarissen en voor de eene helft erfgen. van (bovengen.) Gerrit Pieter van Beek.

AT025a001          1706       20 Aug

Huurcontract aan Jan Claassen Pannekoek en Aeltje Willems van Dijk echtel. huuren van Vrouwe Jacoba Victoria Bartholotti van den Heuvel wed. wijlen Coenraad van Beurningh in sijn leven Borgm. tot Amsterdam een secker Bouwerf met Bergh en Schuur (huis niet genoemt) omtrent 19 mergen land en 4 mergen maatland gelegen aan de rivier de Eem onder Soest in de Hogbirkt.

6 jaren à ƒ 215 sjaars.

AT025a001          1706       28 Aug

Erf huis gehouden op ’t Hogeland bij ’t steene bruggetje van Hoevelaken van de nagelaten mobiele goederen van Jacob Fransen door Frans Jacobsen voor hem selven en in name van Willempje Gerrit en Jacob sijn onmundig suster en broers ter overstaan en bijwesen van Hendrikk Thonisz van de Vathorst en Aart Jansen schepenen van ’t Hogeland als getuigen.

Lijst van de goederen beschreven.

AT025a001          1706       3 Sept

Overleden Anthony Theunisz nalatende zijn wed. Aeltje Henricx en 5 kinderen: Henrick, Heijltje, Willem, Anthony, Annetje en Anthonis.

Magenscheid tussen moeder en kinderen met de volgende getuigen Wouter Henricks en de Theunisje Evers wed. van Theunis Evertsen ten eenre de weduwe ten andere sijde geass. met Jan Theunisse hare oom.

Aan de kinderen het vaders goed in de akte beschreven en aan de weduwe de inboedel, huisraet, paarden, koeien, koorn, enz. en de lasten van de boedel.

Alle comparanten wonen op Hoogland, behalve Jan Theunisse die in Amersfoort woont.

AT025a001          1706       7 Sept

Evert Bessels huerder van ’t Erf den Treeck aent heetveld onder Leusden heeft pachtschuld ter somme van ƒ 1100 aan de Hr. Dr. Johan van den Treeck.

Regeling omtrent de betaling, tevens ook met de schouten Munnicqs en Birkhoven.

Als borg stellen zich Jan Roelen wonende onder Leusden, Andries Jansen wonende in Leusderbroek en Cornelis Jansen wonende op Hamersvelt.

AT025a0011706                7 Sept

Als zekerheid stelt Evert Bessels tot onderpand aan de borgen zijn inboedel, have, vee, enz.

AT025a001          1706       10 Sept

Aangifte van overlijden van de Hr. Mr. Johan Kool (Ruitenbeek ?) door zijn wed. Elisabeth Loten.

AT025a001          1706       19 Sept

Magenscheid betreffende een Erfje met huis en een ½ mergen land genaemt de Kleine Glind gelegen op Hoogland schuin over de Doornheg bij het Hoevelaker bruggetje.

AT025a001          1706       24 Okt

Compareerden den Hr. Johan van Borgerijen (1ste comp.), Vrouwe Cornelia van Castricum wed. en boedelhartster van Gerard Thiens in leven Borgm. deser stad te kennis gevend dat hij 1ste comprnt. op 9 december 1692 bij openbare afslag van Henrick van Zevender als momber van de nagelaten kinderen van Anthony v.d. Wal en Cornelia van Zevender gecoft heeft 10 margen soo toeback als bouwland met sijn wallen, stegen, enz. sijnde thiend vrij van outs genaamt de Nieuwenhorst gelegen achter het huijs Scham tussen de Horst en Scham onder Stoutenburg met nog 4 mergen plaggenvelt leenroerig aan IJsselsteijn en bij Anthony van de Wal zaliger volgens conditie van dato 22 november 1678 van Jofr. Margaretha Methorst wed. van J. Jacob Botter was gecoft . . . dat den 1ste comparant bij den slag daervan coper gebleven was zijnde voor ƒ 2900 t.b.v. die hij binnen 3 dagen op den 11 december 1692 zou nomineren hen selve voor de eene helft en des 2de comprnts. overleden man voor de andere helft volgens coopconditie voor notaris Swijnenvoort.

Vervolgens blijk het leen aan het voors gecogte met gemeen consent gesteld was op naem van Dingmans van Borgerijen 1ste comprn. soon. Daar 2de comprnts. man zaliger in december 1705 was overleden willen den comparanten den boedel (waar inmiddels op gemeene kosten een schuur was getimmert) niet langer gemeen houden en bij loting (2 loten) verdeelen, waarbij de afbakening van het land in de akte beschreven en een schei sloot gegraven wordt.

*) Den 1ste comp. trekt het lot nr. 1; den 2de comp. trekt het lot nr. 2.

Op het 1ste lot gesteld word de voorste camp met de naast aangelegen Engh zooverre afgebakend is en voorts met een doorgaande sloot van vier voeten lina recta sal worden gesepareert, mitsgaders de voorste helfte van de schuur.

Worde voorts op het 2de lot gesteld de 3 achterste campen met de steeggen of de oude wegen althans in huere gebruikt wordende bij Henrick Danielse beginnende van de voors afbakeninge of te gegraven sloot met een gedeelte van de Engh van de selve afbakinge na de kant van de Horst en insgelijke de agterste helfte van de schuer aen de oost of Horst zijde.

Het 1ste lot moet een uit of overwegen leveren aan het 2de lot. Het onderhoud van ’t Hek en steeg blijft gemeen. En dat die het 2de lot ten deel valt de grond daer de helfte van de schuer op staet en nog vijf voeten daer buijten aan de Zuijd oft Landzijde en aen de noortzijde soo verre als de grond strekt tot de wal van de stadscamp in eijgendom sal hebben en behouden en die mogen betimmeren. Verder nog zakelijke bepalingen. Loting zie *).

AT025a001          1706       7 Nov

Testament van Aris Cornelisz en Jacob Cornelisz beijde gebroeders en meerderjarige jongeman de 1ste compr. zich onthoudende in Leusderbroeck en de 2de onder ’t Hogeland. Zij bemaken zich over en weer tot erfgenamen.

AT025a002          1707       13 Juni

Compareerden Goossen Ellertz wonende op de Koedijck onder Stoutenburgh en Aerts Ellertz wonende op ’t Erf de Duijst onder ’t Hogeland. Zij geven te kennen dat dat omtrent acht à thien weecken geleden was overleden Jan Ellertz in sijn leven gewoont hebbende op ’t Erf Honthorst onder Stoutenburg haer compr. broeder zaliger en tot erfgenamen 3 onmundige kinderen Ellert, Jannitje en Cuijndertje Jansen verwekt bij Neeltje . . . zijn huijsvrouw zaliger.

Als bloedmomber magtigen zij Wijnand Pannekoek secretaris van Stoutenburg om den boedel te regeren en administreeren van de nagelaten boedel als de mobiele goederen, paerden, koeijen, beesten, ect., landpacht, uitstaande gelden, ect.

AT025a002          1707       12 Nov

Jof. Elisabeth Looten wed. en boedelharster van de Hr. Mr. Johan Kool als wettigge momboise over hare (oudste) soon Johan Kool. Zij magtigd de Hr. Zacharias Verbessel om voor de Ed. Mog. Hr. Staten ’s lands van Utrecht om te versoeken hare soon Johan Kool als oudste soon en leenvolger mag te werden verleijd en beleend met het goet te Ruijtenbeek gelegen onder Leusden soo in dier voegen als hare man zaliger op den 24 april 1706 daermede verleijd en beleend.

Item diverse stukken land waaronder een stuk land genaemt de Hoge ofte Nieuwe Zijlhorst. Item de regte helfte van de helfte van het goed geheten de Zijlhorst gelegen op ’t Hogeland so in dier voegen als hare man zaliger opt den 17 april 1706 voors daarmede beleend is geweest.

Zij onderteken Elisabeth Looten, Weduwe Joan Kool (in nieuw schrift).

AT025a002          1707       9 Dec – zijnde vrijdag

Testament Henrick Jacobse en Thonisje Everts echtel. wonende op ’t Hogeland.

AT025a002          1707       21 Dec

Bij akte van magtiging vemeld de familie:

Cornelis Boelhouwer gehuwd met Maria van Westrhenen.

Jacobus de Coningh gehuwd met Wilhelmina van Westrhenen.

Nicolaes v.d. Bergh gehuwd met Johanna van Westrhenen.

Anthonia van Soest gehuwd met Clara van Westrhenen.

Dese waren kinderen van Johanna Matheus in haar leven huijsvrouw van Anthony van Westrhenen.

AT025a002          1708       24 April

Akte van regeling van goederen en gelden welke sedert het maagenscheijd op den 9de januari 1702 opgericht bij notaris van Zevender betreffende de nalatingschap van Joh. Levina van Lommertsum de volgende namen Maurits van Lommertsum wonende tot Nijkerk en als gemagtigde voor Frans en Cornelis van Lommertsum, Aris Stevens van de Ruijgenduijst gehuwd met Aleijda van Lommertsum wonende in de Achterhoek onder Nijkerk.

Geurt Bosch gehuwd met Cornelia van Lommertsum w.o. Nijkerk, Beatrijs van Lommertsum meerderjarige dochter wonende tot Nijkerk en Maria van Lommertsum wonend in Amersfoort.

Zij waren kinderen van Lodewijk van Lommertsum in dier qu voor 1/3 part in deze goederen.

Clemens Hooft van Huijsduijnen wonende in Hamersvelt voor hem selve en als voogd over Jacobus Hooft van Huijsduijnen soone van Jacobus Hooft van Huijsduijnen, Egbertus Hooft van Huijsduijnen wonende in Stoutenburg, Hermanus Caan gehuwd met Margaretha H. van Huijsduijnen.

Zij Clemens, Jacobus, Egbertus en Margaretha waren kinderen van Cornelis Hooft van Huijsduijnen en Hadewina van Lommertsum in haer leven echtelieden mede voor 1/3 part.

Mitsg. Andries de Bruijn Lakekoper tot Utrecht een soon van Johannes de Bruijn en Maria van Lommertsum in haer leven echtelieden voor 1/6 part.

Eindelijk alle de voorgemelde comparanten te samen neffens Justus Hooft van Huijsduijnen brouwer binnen deze stad die een soon was van Cornelis Hooft van Huijsduijnen en Hadewina van Lommertsum voorn. Erfgenamen ex testamento van Jacobus van Lommertsum welke Jacobus van Lommertsum mede voor 1/6 part en alsulks benneffens de voorn Andries de Bruijn voor ’t resterende derde part. Erfgenamen ex testamento van Jof. Levina van Lommertsum binnen dese stad overleden.

AT025a002          1708       18 Mei

Dito akte met de bovengenoemde namen betreffende en akte van magtiging verrekening.

AT025a002          1709       21 Jan

Wouter Reijers wonende in de Koekoek en Geurt Janse wonende op Emmiclaar beijde onder geregte Hoogland verklaren als mombers van hun onmundige nagelaten kind van Peter Geurts en Teuntje Willems beij deze te maghgen de Hr. Hermannus Caan procureur om alsulke somme van penningen te ontvangen van Jan Poort.

AT025a002          1709       12 Aug

Huwelijk Pieter van Haverloo meerderj. j.m. geass. met de Hr. Arend van Westrhenen sijns neeff en Jo. Johanna Noijen meerderj. j.d. geass. met haar vader Mr. Johan Noijen.

AT025a002          1709       13 Sept

Thonis Gerrits Knoppert wonende op Middel Moorst onder Woudenbergh huurt van de Hr. Gerard Morraij raed in de vroedschap en schepen deser stad voor zich selve en als momber en voogd van de voorkinderen van de Hr. Henrick Both Borgm. aldaer aen Jof. Lambarta Morraij sijn eerste huijsvrouw zaliger verwekt een secker Erf en goed en de landerijen gelegen aan de Haerweg tussen Woudenberg en Maren. 6 jaren à ƒ 330 sjaars.

AT025a002          1709       11 Nov

Huwelijk Rijck de Wijs meester schoenmaker tk bruidegom geass. met Gerrit van Bennecom zijn oom en Meijnsje de Wijs sijn moeije (is tante) en Geertruijd Harmens van Muijswinkel jonge dochter tk bruid geass. met Neeltje Henrick Prins huisvrouw van Tonis Gerrits Koedijck en te voren wed. van Harman Jansz Muijswinkel haer moeder.

Inbreng bruidegom 1/3 part van een huis in Amersfoort, nog 1/4 part van een huisje in Amersfoort, dan 1/3 part in 1/8 part in seeckere huijzinge en Backhuijs daer tegenover gelegen in Hamersvelt genaemt de Swarte Steegh met omtrend twaelf mergens land en alle ’t geene daaraen gependeert, soo in dier voegen Thijmen Geurtz herbergier het selve in huere gebruikt en eindelijk de (schoen)winkel met sijn toebehoren bestaande in leer, leesten en wat dies meer zij.

Inbreng bruid ƒ 1100.

AT025a002          1709       16 of 17 Nov

Huwelijk de Hr. Cornelis Houwert Leutenant meerderj. man en Jof. Elisabeth Looten wed. wijlen de Hr. en Mr. Johan Kool. Inbreng goederen in het algemeen beschreven, niet gespecificeert.

AT025a002          1709       20 Dec

Huurcontract Cornelis Houwert gehuwd met Jof. Elisabeth Looten wed. Johan Kool verhuert aan Peter Petersen en Stefania Henrick echteliede althans wonende op ’t Erf Ruijtenbeek het voornoemde Erf en Goed onder Leusden uitgehouden de nieuwe bogaart en de tuijn over de voordeur met het Duijfhuijs daarin. 6 jaren à 300 car. gld. sjaars.

AT025a002          1710       7 Febr

Verkoop van vaste goederen door den Hr. Henrick Both waaronder te Leusden de Hofstede met de landerijen genaamt Groot Donkelaar gelegen in de geregte Leusden omtrent Scherpenzeel volgend de caarte groot 64 morgen 62 roeden wesende vrij allodiaal goed, waarvan bruiker is Peter Cornelissen die daer op Petri 1710 nog een jaar huur heeft. Hebbende dese hofstede een bijsonder privelege, onder anderen dat den eijgenaar of des bruijker en die van de andere Hofsteden onder de geregte van Donkelaar gelegen schildgelden zonder dat daerinne de goedermeester van Leusden behoeven te kennen ter comptoure van haere Ed. Mog. selve betalen. Deze Hofstede is uit de hand verkocht aan de Hr. Arnoldus Nijkerk (?) om en voor de somme van ƒ 4550.

Onder Leusden en Maren de Hofsteden gelegen agter den huize Lichtenbergh bij Woudenbergh genaemt Maanderslooth bij Jacob Lamberts gebruikt en de andere Hofstede tot Maren te samen groot 113 morgen en 326 roeden. Gekocht bij Claas Lambertz van Woudenbergh voor ƒ 2520.

Onder Hoogland een camp land gelegen aan ’t voordse bruggetje, opgehouden.

AT025a002          1710       7 Febr

De Hr. Cornelis Houwert gehuwd met Jo. Elisabeth Looten wed. Kool verhuurt aan Cornelis Geurtsen wonende in Asschat op Hagenouwe onder Leusden omtrent 22 mergen lands gelegen in de heerlijkheid Asschat bij den huerder reeds gebruikt.

6 jaren à 120 car. gld. boven 8 jonge lente hoenders van ’t 1ste gevock. Hij de huurder mag geen plaggen afsteken als alleen in ’t Swarteland.

AT025a002          1710       7 Febr

Lous Wijnants Vessel huurt van vrouwe Cornelia van Castricum wed. van de Hr. Gerard Thiens omtrent 4 mergen tabaksland gelegen op Nieuwenhorst onder Stoutenburgh laatst in huure bij Henrick Daniels en nog 7 gebinten in de tabaksschuur naast het voors land staande laatst in huure gebruikt bij de Hr. Johan Thiens en Johan van Borgerijen. 4 jaren a ƒ 240 sjaars.

AT025a002          1710       4 April

Peter Everts wonende bij Brevoort onder ’t Hogeland huurt van vrouwe Catharina Thiens wed. van de Hr. Do. Robartus Padbrugge 3 mergen land genaamt het Vicarije land gelegen op ’t Hoogeland op Coelhorst. 6 jaren à 77 car. gld. sjaars.

AT025a002          1710       10 April

Gijsbert Wouterse wonende op Hogeland huurt van vrouwe vrouwe Catharina Thiens wed. Padbrugge een seeckere hofstede genaemt het Dorstige Hart, berg en schuur, mitsg. 4 danmaten land reeds bruiker. 3 jaren à 95 car. gld. sjaars betalen in 2 termijnen.

AT025a002          1710       28 April

Onder de geestimeerde goederen van Dirck Wouterse van de Maath zaliger vermeld onroerende goederen waaronder 4 mergen land genaamp het Wildeland onder Hogeland int geheel geestimeert op ƒ 3300 nog omtrent de helfte van 4 mergen land mede als boven gelegen bestaande in een camp genaemt de Lutticqumaet, 2 mergen op de Liendertse Engh en het smalle streepje achter het Wildeland geestimeert op ƒ 1450.

AT025a002          1710       29 April

Gijsbert Lambert Verbeek borger alhier huurt van Cornelia van Castricum wed. Geurd Thiens de helfte van den Engh van Nieuwenhorst gelegen tussen de Erven Scham en de Horst onder Stoutenburgt, laatst gebruikt bij Johan Thiens. 6 jaren à ƒ 62 sjaars.

AT025a002          1710       24 Dec

Henrick Helmerden bruiker en wonende op ’t Erf Hardevelt gelegen onder Snorrenhoef competeerende de L.V. Capelle in de carspelle Leusden. Hij bekend schuldig te zijn aan de regenten van de L.V. Capelle een somme van ƒ 1236 wegens pacht over de jaren 1707, 1708, 1709 en 1710 belovende de somme in 3 termijnen te betalen.

Als borgen Thijs Helmerden wonende in Stoutenburgh op Daatselaer. Thijs Arrissen wonende op de Glinthorst onder Barneveld, Geertje Henricks wed. van Albert Theunisse Voskuijlen wonende tot Leusden, Meus Arrisse wonende op de Bron (?), Gerrit Morren wonende in ’t Zwartebroek en Lambert Wouterse wonende in Callenbroek onder Barneveld mitsg. Thijmen Peterse wonende op Kleijn Wijnbergen in Asschat.

AT025a003          1711       9 Jan

Testament van Judith Gijfels van Lier wed. van Mr. Thomas Valentuis waaruit blijkt dat zij thans wonende op Ouwenhorst bij de Heerlijckheid Scherpenzeel provincie Utrecht.

AT025a003          1711       16 Jan

Huwelijk Diderick Loogen raad in de vroedschap deser stad j.m. toecomende bruijdegom geass. met Hendrick Willem van Ruijven en mejufr. Magdalena van Ruijven wed. van wijlen de Hr. Anthony Loogen in sijn leven schepen alhier sijn behoud moeder ten eenre en Jofr. Elsabea van Beeftingh j.d. toecomende bruijd geass. met Ir. Gerrit van Beeftingh en Reijnera Craenen hare ouders.

Inbreng bruidegom 1/4 part in ’t Erf Schothorst onder Eede, diverse huijzen en gronden waaronder 1/4 part van een Erf en Goed op ’t Hoogeland gelegen genaemt Hateveen welke ses parceelen des bruijdegoms behoud moeder voornoemt in lijftocht is beseten.

Inbreng bruid een somme van ƒ 2000 contant en verder beloofd de vader van de bruijd jaarlijks te betalen een some van ƒ 2000.

AT025a003          1712       13 Maart

Huurcontract van Boerenwoning en agterhuijs de Grote Bergen met het onderste van de schuerberghen, alsmede het land leggende om het huijs in Overseldert, oock het land leggende aen de Oostsijde van de wegen in de Slaagh en nog verdere landerijen (in de polder) groot te samen 47½ danmaten en den Huurder aengewesen is den verh. behoud aan zich ’t Voorhuijs met de 4 kamers, keuken, het tersijde schuertje, het bovenste van de schuerbergh, den hoff, bogaert en cingels.

Huurder Joost Reijman wonende op dit Erf.

Verhuurder de Hr. Mr. Gerard Muraij raad en schepen deser stad. 6 jaren à ƒ 570 sjaars.

 AT025a003         1712       29 Juli

Hendrickje Reijers wed. van Goossen Elberts wonende op ’t Erf de Koedijck onder Stoutenburgh zij verklaart aen te nemen als eijgen schuld te betalen aan de rentmeester van de Vrouwe Conventen deser stad de somme van ƒ 245 als Jan Henricks over agterstalligge pacht tot den jare 1709 wegens gebruijk van een gedeelte van ’t Erf Hondhorst de voors conventen competeerende (moet binnen 3 weken betaald zijn).

AT025a003          1712       1 Sept

Testament van de Hr. Dirck van Ommeren waaruit blijkt dat hij woont op sijn Hofstede Nimmerdor.

AT025a003          1712       20 Nov

Geertruijd Jans gesepareerde huijsvrouw van Steven Theunissen Keuijer gewoond hebbende op haer Erf de Geer op Hoogland nu wonende op Netelenburgh onder Eembrugge. Zij machtigd de Hr. Rutger Dibbets om haar zaken waar te nemen betreffende de huur van ’t Erf de Geer ongelden, reparaties en de houtgewassen op zijn tijd te vercopen.

AT025a003          1712       25 Nov

Openbaren verkoping van polderland gelegen op Hoogland door de Hr. regenten van ’t Bloklands Gasthuijs.

AT025a003          1713       20 Jan

Hendrick Janzn Cocq en de Altje Everts echtel. wonend op ’t Erf de Zijlhorst onder Hoogland zij verclaaren afstand te doen van soodanige huur als hij 1ste comprnt. en de Geertruijd Gerrits Santhaer zijn laatste overledene huijsvrouw (betreffende de huurcedulle van 9 juni 1699 voor notaris Saab) met de heer Johan Kool eenige universeele erfgenaam van de Hr. Cornelis Sinapuis opgericht op ’t voors Erf de Zijlhorst mitsg. de landerijen, enz. en derhalve alle ’t selve wederom te stellen aen en in handen van de Hr. Cornelis Houwert Capt. gehuwd met Vr. Elisabeth Looten wed. van de Hr. Mr. Johan Kool sulcks die voors Heer Corn. Houwert in sijn qualite daermede sijns vrije wil mag en kan doen. Terselvertijde compr. mede gemelde Hr. Corn. Houwert en de accepteerde de voors renutiatie van huere nemende vervolgens die weder als hem selven gelijck doed bij deses.

Ende bekende sij 1ste comprnt uijt hoofde van die huercedulle ter sake van pachtpenningen tot Petri deses sjaars 1713 gerekent noch verschuldigd te sijn ƒ 2400 car. gld. sijnde 3 jaren pacht à ƒ 800 sjaars, sij beloven dit te voldoen op termijnen als de Hr. 3de comparant sal gelieven vast te stellen.

Ende heeft den voors Hr. Capt. Houwert in sijn qualiteijt mits deser weeder om verhuert aan de voors 1ste comparanten het voors Erf en Goed de Zijlhorst op ’t Hoogland. Aan zich behoud den Hr. verhuurder de aparte camer met de Hof, den boomgaert rondom bevijvert en de vooraan de ingangen met de Doorne vreede beplant, het schuur bergje voor de deur, verders de Enterije, een campje tabacksland genaemt de Hennipcamp, nog de camp tabacksland genaemt de Winckel daer de groote tabaksschuur op staat. Item een camp tabaksland genaemt de Afschaal (Asschaal ?) te samen groot 4 mergen nog behoud den Hr. verhuurder aen hem 1 mergen leggende ter sijde ’t zijnde de Nieuwesteegh.

Deze huur voor 6 jaren ingaande Petri cathedram des jare 1713 tot 1719 à 750 car. gld. sjaars.

Verder uitgebreide conditie, waaraan de huurders zich moeten houden; onder andere in vermeld het cappen op behoorlijke tijd van het elsen houtgewas rantom de Duijstercampen bij haer lieden bepoot.

AT025a003          1713       4 Maart

Blijkens dit huurcontract gaat het bovenstaande huurcontract niet door en wordt het Erf de Zijlhorst nu verhuurd aan Wulphert Henricks wonende op ’t Erf de Hoeff op ’t Hoogland laatst bewoond geweest bij Henrick Janz Cocq alles onder deselve condities als boven doch de pacht wordt jaarlijks nu ƒ 650 en de laatste 4 jaren voor ƒ 700.

AT025a003          1713       21 April

Huwelijk Henrick Wulphertse meerderj. j.m. wonende inde Hoge Birkt aent Langehuijs onder Soest geass. met Isaaq Jacobse Buurmeester tot Soest sijn oom en de Willempje Henricks jonge dochter mede wonende aent Langehuijs geass. met Marritje Henricks wed. van Hendrik Jans wonende tot Isselt haer moeder. Inbreng bruidegom ƒ 582 en obligaties, enz. en 1/4 part in een Hofstede in Eemenes. Inbreng bruid Huishoudelijke goederen.

AT025a003          1713       22 Aug

Inventaris doen maken bij Vrouwe Elisabeth Clara Bladwael wed. van Jonkh. Hironimus van Isselt wonende op Oudenhorst onder Woudenbergh ter oorsacke dat op den 20ste deser maand des namiddag binnen Amersfoort was comen te overlijden Joh. Johan van IJsselt in sijn leven Heer van IJsselt en nagelaten tot sijne universele erfgem. abintestato haere twee kinderen met naamen Jonkvr. Elisabeth en Geertruijd van IJsselt bijden vooris Hironimus van Isselt aen haer in egte verwekt over de welke sij momboiresse is welke Hironimus van IJsselt de eenige broeder van den overleden Johan van Isselt (den 21 augustus den overlijdens akte gepasseerd) was.

Daarna den gehele inboedel beschreven, waarin genoemd de Capelkamer en het Capelletje waarin bevonden 1 dubbele leer van 15 sporten, noch een leer met 9 sporten, een houten kist, een hout schut voor ’t vuur, een ijzere braaij roeij, een wastob, een mollevanger, een wapenbord, drie kerkschilderijen met twee vleugeltjes, vier ebbenhouten kandelaars met een dito krijsjefix, een pakie met autaer goet.

AT025a003          1713       10 Okt

Jufr. Elisabeth van IJsselt is de eenige leenvolger van de Heerlijkheijd IJsselt.

AT025a003          1713       22 Okt

Testament van den Hr. en Mr. Johan Bitter oud Borgm. van Wijk bij Duurstede, dit testament gemaakt en gepasseert buijten de Stad Amersfoort op ’t Hoogeland op de Hofstede (in den (in het testament genoemde) Hr. Hendrick Both) genaemt Calveen, getuigen Egbert Hooft (tekent in oud schrift Eijbartus Hooft) en Jan Jeles beijde wonende op Hoogland.

AT025a003          1713       28 Okt

Jonkvr. Elisabeth Clara Bladwaell in qualitijt als voogdesse van hare oudste dochter (leenvolgster) Jonkvr. Elisabeth Maria van IJsselt neemt met in de akte omschreven ceremonie (het steken van een schep in de grond en afhakken van taken met de hiep) de Heerlijkheid Isselt in eigendom voor hare dochter de goederen en landerijen in dese akte beschreven.

AT025a003          1713       29 Dec

Compareeres Gijsbert Petersen Riet wonende op Hamersvelt te kennen gevende dat Peter Janz van Riet zijn vader zaliger op de 6de Juni 1704 ter presente van seeckere getuigen in een eeuwge en de stedige Erfcoop vercoft hadde aan Jan Thijssen van Schevickhoven en Corenwindmolen met huijzinge, Hof en Hofstede sijns voors vader zaliger aldus competeerende genaempt de Santbrinckermolen gelegen in de geregte Snorrenhoef capelle Leusden.

Daar de cooppenningen bij het overlijden van zijn vader nog niet ten volle voldaen waren soo was hij comprn. genoodsackt als oudste soon en leenvolger opt de 30 Juli 1707 te compareren voor den Hoog Edelgebooren Heere Steven van Lijnden Heere van Geerensteijn etc. etc. en aldaer genoemde leenmannen te versoeken omme met de voors vercofte verleijden beleend te worden gelijcks aldoen geschied.

Inmiddels heeft nu de coper den cooppenningen geheel voldaan. Nu magtigd hij comparant daartoe bevoegd Hessel Claessen wonende op ’t Erf den Oudenhoeff (hoofd) op ’t  Hogeland om uit naam en vanwegen de comparant voor den Leenhove of te Stadhouder en mannen van leen van den Huijze Geresteijn te compareeren om het voors verkochte te stellen en te versoeken dat de voors Jan Thijssen van Schevickhoven als coper daarmede als een goed en onsterfelijk Erfleen . . . (niet goed leesbaar) met een stigts Heeregewaad boven de leges en oncosten van leenbrieffe etc. magh worden verleijd en beleend.

AT025a003          1714       8 Jan

Louis Wijnant Verkel huurt weer in van vrouwe Cornelia van Castricum wed. van de Hr. Thiens 4 mergen tabaksland op Nieuwenhorst onder Stoutenburgh alsmede nog seven gebinten in de tabackschuur van Petri 1714 en te expireren Petri 1720 à ƒ 265 sjaars boven een schepel Erriten of bonen tot toepagt.

Uit akte van 20 augustus 1714 blijkt de pachter aanmerkelijke pachtschuld heeft. Hierin word het een en ander geregeld daar de pachter anders geruïneerd zou worden.

AT025a003          1714       11 Febr

Compareerden Jo. Magdelena van Ruijven wed. en boedelhartster van den Hr. Anthony Loogen mitsgaders de Hr. Diderick Loogen en Jof. Anna Elisabeth Loogen eenige nagelate en meerderjarige kinderen van den voors Hr. Anthony Loogen zaliger.

Zij hadden op voorleden vrijdagavond bij openbare opveijlinge willen vercopen haar lieder Erf met sijn landerijen genaemt Hateveen opt Hoogeland gelegen. Het Erf werd opgehouden op de somme van ƒ 3740, maar daar de comparanten het Erf niet langer gemeen willen houden wordt het Erf in overleg toegescheiden aan den 1ste comparant daar de helfte van het Erf aan haar reeds toebehoord. Verders beschreven de verrekening van de kooppenningen.

AT025a003          1714       16 Febr

Huurcontract van een seecker Huis en Hofstede met 8 danmaten land gelegen in Sevenhuijzen en noch 17 danmaten land in de Neerduijst bij Cornelis . . .  gebruikt geweest.

Huurder Joost Hijmans gewoont hebbende op ’t Erf den Dijck in Zeldert op ’t Hoogeland.

Verhuurder de Hr. Johan Sasse wonende alhier. 6 jaren à 250 car. gld. sjaars.

AT025a003          1714       12 April

Evert Roelofs Methorst wonende onder Renswoude en verclaarde voor hem en zijn huijsvrouw Marritje Sanders verkocht te hebben aan Francina van den Hoeff meerderj. j.d. wonende in Amersfoort. De geregte helfte van seecker Erf en Goed met sijn landerijen mitsgaders alle op en dependentiën vandien gelegen onder Renswoude tussen de Erven Ubbelschoten en Daetselaer genaemt Lichtenhorst waarvan de andere helft Jacomina Methorst wed. Jan Theunisse van Hoeff de coperesse haer moeder competeert, dit in dier voegen als den 1ste comprn. verkoper door ’t overlijden van zijn moeder Hendrikje Everts in haar leven huijsvrouw van Roelof Roelofsen zijn verkopers vader voor moeders goed bij maagenscheijd is aenbedeelt. Koopsom ƒ 3000 car. gld.

AT025a003          1714       12 April

Huwelijk Jan Hendricks Vonck meerderj. j.m. wonende opt ’t Erf de Hoogensteegh gelegen in Sevenhuijzen geass. met zijn moeder Neeltje Lubberts wed. Hendrik Jansen Vonck en Stijntje Wouters j.d. wonende op Emiclaer geass. met Gijsbert Wouters hare broeder also geen ouders in leven en heeft.

Inbreng bruidegom contante penningen als aen mobile Huijsraed, paerden, koeien, wagens, ploegen, eegden, enz. gewaardeert op ƒ 1121 – 10 stuivers, op de last van ƒ 230 – 10 stuivers wegens afrekening en liquidatie met sijn voors moeder.

Inbreng bruid 1/6 part in een Erfje genaemt de Santhaer gelegen in ’t veen onder Hoevelaken gewaardeerd op ƒ 200.

AT025a003          1714       25 April

In de liquidatie van de goederen van Paulus Bor op ’t Havik overleden bevonden onder de goederen die aanbedeelt worden aan Jacobus Bor een stuck land groot omtrent 6 mergen gespleten van ’t goed Cleijn Weede westwaarts gelegen aan de molen Broekerdijck daar noordwaarts de Thinsbergen (?), oost en zuijdwaarts ’t Convent van St. Barbara. Daar de andere helfte Wilhelmus van Rootselaar competeerd soo in dier voegen als dezelve Jacobus Bor op de 16 november 1713 door de Hoog Edel Welgeboren Hr. Henrick Maurits van Weede Heere van de Heerlijkheijd en de Hofstad van Lutteke Weede van ouds genaemt Weede als Leenheer van de Lenen aen deselven behorende, verleijd en beleend is geworden.

AT025a003          1714       25 April

Aan Pieter Bor en Paulus Hovert wordt toegescheijden een camp land thiendvrij geheten de Lange Acker behoorende tot de goederen van Lijsenvoorde gelegen in de geregte van IJsselt bij Amersfoort. Aan dese camp land is de 18 december 1717 geheel toegescheijden aan Paulus Hovert.

AT025a003          1714       24 Mei

In den boedel nagelaten door Elisabeth Buijs (eerst overleden) en daarna Henrick Craanen in haer leven echtelieden wonende in Amersfoort wordt bevonden namelijk: 8 mergen weij als bouwland gelegen in Hamersvelt waarvan bruiker is Henrick Jansen, geestimeerd op ƒ 500.

AT025a003          1714       10 Juni

Henrick Janse van Amerongen wonende op den Hoeck huurt van Borgmeester Gerard Murraij 8 mergen land gelegen in Stoutenburg omtrent de Gort laatst gebruikt bij den Hr. verhuurder en competeerende de Vrouwe Conventen.

4 jaren à ƒ 90 sjaars.

AT025a003          1714       6 Juli

Jufr. Geertruijd van Ingen verkoopt aan de Heer Henrick Both een plegte en een seecker Erfje en Goed gelegen op ’t Hoogland aen de Heijdesteegh bij de Calveensebrugh aan de eene sijde de Hr. coper aan de andere sijde de vrouwe van den Ham.

(Niet duidelijk door het slechte schrift of de plegte ligt op ’t Erfje.)

AT025a003          1714       23 Dec

Huurcontract Hoff en Hofstede mitsg. 18 danmaten land gelegen in Overseldert geregte Hoogland gebruikt wordende bij Elis Reijersen. Huurder Hendrik Martensen wonende op ’t Hoogland.

Verhuurderesse Juffr. Cornelia Temminck wonend tot Amersfoort.

6 jaren doch sullen de verhuurster en huurder op de 3 jaren optie hebben ingaande Petri maij 1715 jaarlijcs en alle jaar voor drie vierendeelen boter en daarboven het eerste jaar ƒ 40 en de volgende 5 jaren ƒ 50 te betalen kerstmis ijder jaar precies.

AT025a003          1714       24 Dec

Huurcontract van 4 mergen tabacksland gelegen op Nieuwenhorst onder Stoutenburg laast in huure gebruikt bij Louis Wijnantz en nog 7 gebinten in de tabakschuur naast voors land staande.

Huurder Johanes van Lingen borger en lijnslager alhier.

Verhuurderesse Jufr. Cornelia van Castricum wed. Thiens.

6 jaren ingaande Petri 1715 à ƒ 275 sjaars.

AT025a004          1716       28 Jan

Compr. Sr. Wouter van Valckenhoef borger alhier ender verclaarden hierbij te constitueeren en magtig te maken de Hr. Rutger Dibbets speciaal om in naam en van wegen de comparant voor den Heren stadhouder van de respective lenen en leenmannen van de Domeijnen ’s lands van Utrecht en aldaar in deselve handen te stellen seecker Erf en Goed met zijn huijzinge, bergh en schueren, landerijen soo bouw als weijland met zijn houtgewassen daarop en omme staende genaemt de Bieshaar gelegen in Leusderbroek carspel Leusden soo in dier voegen als hij comprnt. ’t selve in eenen massa op den 8 maart 1715 onder de hand ter presentie van . . . Lagerweij secretaris van Woudenbergh (als) Bart Thijssen van Landaes wonende onder de geregte van . . . heeft vercoft gehad breder volgens de conditiën daervan zijnde, waertoe bij deze word geresereert en gehouden (of) alhier van woorde tot woorde wal geinsereert. En dat gedaen zijnde te versoeke dat met ’t voors vercofte als te samen wesende Thins en keurmedig goed te worden verleijd en de verleend den voorn Bart Theijsen van Landaes, alles conform de coopcedulle (en oude brieven vermeld) omme het selve bij den gemelde Bart Thijsen te houden en te gebruijken tot een Thins en keurmedig goed van deselve domeijnen in sulker voegen en manieren als hij comparant en de zijne broeder Lubbert Cornelisse waarvan hij comparant ’t regt bij maagenscheijd op de . . . becomen heeft en de men gelijcke Thins en keur medig goed met regt te houden en te gebruiken schuldig is beheltelijck de domainen (harens) jaarlijcks Thins en de rente en de deselve Domainen en een ijder zijn goed regt.

Voorts uit sijns comprn. name te bekennen dat hij van de uitgeloofde cooppenningen voldaen en betaald is en de . . . generalijck alles te doen wes hij comprnt. self present zijnde.

Dit bovenstaande op de 28 februari 1716 aldus gedreseert voor ordre van den comparant in presentie van ons onderstaende notaris en getuigen.

Ondertekend Wouter Valkenhoef.

AT025a004          1716       31 Maart

Testament van Jacobus Laurentuis van Brussel jongeman out soo hij segt eenentwintig jaren en borger alhier (hij was zwak van lichaam).

Hij had geen ouders, broer of suster in leven als sijn eenige moeije (tante) Meijntje Jans de Wijs bejaarde dochter was een zuster van sijn overleden moeder zaliger en bij voor overlijden van selve aan Jan Brechtje en Rijck de Wijs nagelaten kinderen van Willem Jansz de Wijs die een broeder is geweest van zijn overleden moeder.

Comparants (had een winkel) goederen beslaan in een huijzinge, erve en grond gelegen aan de Campstraat, 1/4 part in een huijs in de Kreupelstraat en nog 1/8 part in een Erf en Goed en aenhorige landerijen staande en gelegen aan de Swartesteegh onder Hamersveld, op den hoek van de Asschaterweg althans in huure bij Mor Jansen Herbergier en Brechtje de Wijs voornoent echteluiden.

Hij benoemt tot zijn eenige en universeele erfgenamen de voornoemde Jan, Brechtje en Rijck de Wijs ieder voor 1/3 part.

AT025a004          1716       5 April

Vrouwe Cornelia van Castricum wed. van de Hr. Gerard Thiens verhuurd aan Gijsbert Lambertse Verbeek baker en borger alhier de helfte van den Engh op Nieuwenhorst gelegen tussen de erven Scham en de Horst onder Stoutenburg voordien gebruikt bij de Hr. Johan Thiens.

6 jaren à ƒ 68 sjaars.

De huurder is gehouden om de wegen over het land van de Hr. Borgerijen te helpen onderhouden.

AT025a004          1717       14 Aug

In verband met het overlijden van Albert van de Buijsert in zijn leven borger alhier nalatende sijne weduwe Barbara van de Bick in verband met haar derde huwelijk in de akte de volgende landerijen: 2 mergen tabaksland aan de Liendertseweg in de Buijsert, de helfte van 1½ mergen tabaksland genaemt het Heetveld gelegen in de Liendertseweg met de tabaksschuur groot 19 gebinten, een ½ mergen genaemt de Halven Haveren Engh gelegen agter de Liendertseweg, 3 danmaten in Bunschoten. Item de helfte van 5 danmaten gelegen aan de Sevenhuijzerwegh genaamt het Schippersland, 3 danmaten genaemt de Scham vongers camp gelegen in de Neerduijst tussen Bunschoten en Sevenhuizerweg.

AT025a004          1718       14 Jan

Huurcontract van het Erf en Goed Ruijtenbeek onder geregte Leusden.

Huurder Peter Petersen en Stefania Henrick echtel. reeds bruikers.

Verhuurder de Hr. Cornelis Houwert Capitijn gehuwd met Elisabeth Looten wed. Johan Kool, uit den huur gehouden de nieuwen boomgaart in de tuijn over de voordeur met het duijfhuijs daarin.

6 jaren en jaarlijks voor een hondert zilveren ducatons of driehonderd en vijftien gulden.

AT025a004          1718       27 Maart

Akte van scheijding vermeld het volgende: Aeltje Jans wed. van Muijnger Willemz Manderel wonende op de Broodheuvel geass. met Henrick van Zuijlen wonende bij ’t Santhuijsje haar halven broeder. Jan Muijnger Manderel eerste comp. meerderj. soon Steijnte Muijger Manderel hare meerderj. dochter wonende op Hogerhorst alle onder Hoogland.

AT025a004          1718       5 Aug

Willem Gijsbertsen Geijtenbeeck wonende op de Hofstede Loevensijn gelegen aan ’t Heetveld onder Leusden verklaarde schuldig te zijn aan Jannetje van Hoppensteijn wed. van Jan Jacob van Loevesijn borgeressen alhier en eijgenaresse van den voors Hofstede een somme van 700 car. gld. wegens pachtschuld.

Van Petri maij   1716 tot –            70

’t gehele jaar     1717 tot –            210

’t gehele jaar     1718 tot –            210

’t gehele jaar     1719 tot –            210

Regeling betreffende de betaling van de pachtschuld en tevens een nieuw huurcontract ingaand ingaande Petri 1719 voor 6 jaren à 210 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1719       20 Jan

Huurcontract van het boven genoemde Erf en Goed Loevensijn met Huijs, Bergh, Hof en Hofstede, schueren, heet en plaggenvelt mitsgaders de schaapsdrift daaraan behorende en de verdere landerijen daaraan behorende, gebruikt bij Willem Gijsbertsen van Geijtenbeek.

Huurders Henrick Peterse van de Haer en Steijntje Dircx van Hamersveld echteluijden wonende onder Hamersveld. Verhuurster Jannetje van Hoppensteijn wed. van Jan Jacob van Loevesijn.

6 jaren ingaande Petri maij deses jaar 1719 à ƒ 175 car. gld. sjaars.

AT025a004          1719       30 Jan

Arrest op den boedel, have en beesten, koorn, hoij, enz. van Aeltjen Gorsens wed. van Jan Jansen wonende op Overseldert geregte Hoogland dit gedaan op voor leden vrijdagavond van wegen de heeren decan en Capittilares van ’t Capittel van de St. Joriskerk binnen Amersfoort door een pander van ’t Hof van Utrecht i.v.m. de landpacht die zij schuldig was aan het Capittel.

Zij magtigd Hermanus Caan rentmeester van het voors Capittel om hare goederen publiek of uit de hand te verkopen en hiermede de pacht te betalen incluis de schuer en berg door hare man opt het voors Erf getimmert.

AT025a004          1719       10 Maart

Huurcontract van het Erf en Goed de Zijlhorst gelegen in Hoogland uitgenomen het geene den verhuurder aan zich behoud (zie vorige huurcontracten).

Verhuurder de Hr. Cornelis Houwert gehuwd met Elisabeth Looten wed. Kool.

Huurder Wulphert Hendrickz wonende op dit Erf. 6 jaren à 780 car. gld. sjaars.

AT025a004          1719       10 Maart

Bovengenoemde Hr. Cornelis Houwert verhuurd aan Peter Henricks van Corter wonende in de Hoef onder Hoogland 10 danmaten weij en hoijland.

AT025a004          1719       16 April

Kennisgeving van overlijden van Franciscus Boelhouwer in zijn leven borger dese stad nalatende tot zijn wed. Anna Bottenburgh en een onmundig soontje genaamt Cornelis.

AT025a004          1719       17 April

Tweede huwelijk Anna van Bottenburgh en Willobrordus van Birkhoven.

AT025a004          1719       22 April

Huurcontract van een seecker Erf en landerijen met huijs, hoff en hofstede, berg en backhuijs bij Jan Jansen laatst gebruikt is geweest gelegen op Overseldert groot volgens de dijckcaarte 19 danmaten 57 roeden en nog 2 danmaten in Nederseldert.

Huurder Aris Willemse gewoond hebbende tot Hoeflaken en nu op de genoemde Hofstede.

Verhuurder de Hr. decaan van ’t Capittel van St. Joriskerk te Amersfoort.

6 jaren ingaande Petri 1719 en maij 1719 à ƒ 104 – 10 stuivers en tot toepacht ƒ 7 – 10 stuivers en een paar jonge volwassen hoenders.

AT025a004          1719       26 Mei

Huurcontract van het Erf en Goed Ruijtenbeeck met de landerijen daaraan behorende uitgenomen de Hr. verhuurder aan zich behoud (zie vorige huurcontract).

Huurder Jan Roelen wonende tot Leusden.

Verhuurder de Hr.. Cornelis Houwert gehuwd met Elisabeth Looten wed. van Johan Kool.

6 jaren à 365 car. gld. jaarlijks. Mede ondertekend door Wulpher Henricksen wonende op de Zijlhorst.

AT025a004          1719       19 Mei

Kennisgeving van het overlijden van Johan Pontkaes in zijn leven majoor deser stad. Overleden den 13 deser maand gedaan door zijn zoon Johan Pontkaes mr. Chirugijn.

AT025a004          1719       9 Okt

Huurcontract van het Erf en Goed Liendert gelegen op Emiclaar geregte Hoogland.

Huurder Maes Gerritsen en Annetje Jans echtel.

Verhuurders Juf. Jannetje Methorst voor haar selven en als wed. en boedelharster van Matheijs van Borgerijen geass. met Ir. Wouter van Borgerijen hare soon.

6 jaren à ƒ 300 jaarlijks.

AT025a004          1719       18 Okt

Afrekeninge van een jaar landpacht à ƒ 330 door Hessel Claesz en Hendrikje Gerrits echtel. wonende op het Erf en Goed de Oudenhove gelegen op Hoogland onder Emiclaar aan en t.b.v. Jof. Jannetje Methorst wed. van Matheijs van Borgerijen.

Zij mogen volstaan met een somme van ƒ 125 waarmede Jof. wed. Borgerijen genoegen mee neemt.

AT025a004          1719       23 Nov

Testament van Sr. Cornelis Boelhouwer en Jofr. Maria van Westrhenen.

AT025a004          1719       30 Nov

Johannes van Lingen borger en lijnselager huurt de 4 mergen en 10 gebinten van de tabaksschuur op Nieuwenhorst onder Stoutenburgh weer in van Vrouw Cornelia van Castricum wed. Thiens.

6 jaren à ƒ 398 jaarlijks.

AT025a004          1719       22 Dec

Albert Dircks wonende onder de geregte Hoogland opt Erf van Jo. van Lilaar huurt van de Malen diverse stukken land opt Hogeland gelegen.

AT025a004          1720       14 Jan

Huurcontract van de Hofstede genaamt het Dorstige Hert met omstreeks 4 danmaten land, laatst gebruikt bij Gijsbert Wouterse. Huurder Gerrit Hendrikse With en Evertje Aerts echtel.

Verhuurster Vr. Catharina Thiens wed. van Do. Robartus Padbrugge. 6 jaren à 110 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1720       2 Febr

Huurcontract van het Erf en Goed genaemt Brevoort gelegen op Ceulhorst geregte Hoogland bestaande uit verscheijdene parceelen land groot omtrent 40 mergen.

Huurders Geurt Thonisz en Gijsbertje Cornelis echtel. reeds bruikers.

Verhuurster Vrouw Catharina Thiens wed. Robartus Padbrugge. 6 jaren à 450 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1720       1 Juli

Publieke verkoping van een Huis en Hofstede, berg en schuur, bakhuis en landerijen gelegen op diverse plaatsen op Isselt te samen groot 12 mergen en gebruikt door Henrick Hendriksen.

Verkopers Cornelis Bor wonende tot Zwolle als gemagtigde voor zijn moeder Jof. Catharina van der Waij weduwe van Cornelis Bor wonende tot Amsterdam.

Koper de Hr. Pieter van Luenen voor ƒ 2740.

Bij aantekening op de akte van 4 april 1727 blijkt dat eigenaar is Anthony van Veersen.

AT025a004          1720       14 Juli

In deze akte van schikking is overeengekomen tussen Jufr. Jannetje van Hoppensteijn (1) wed. van Jan van Loevesijn en Stijntje Dirx (2) wed. van Henrick Peterse als bruikster van het Erf Loevesijn in dier voegen dat de eerste comprnt. den tweede comprn. van de nog 4 jaren huur welke zij nog aan dit Erf heeft voorts belooft den tweede compr. dat pacht die zij nog agter is voor ossenmerkt te sullen voldoen en dit sij na ossenmerkt Erf huis zal houden.

AT025a004          1720       14 Juli

Het bovengenoemde Erf Loevesijn wordt verhuurd aan Jacob Cornelis van Blankensteijn en Reijertje Jacobs echtel. wonende op de Hofstede de Treek, in dier voegen als Stijntje Dirkse wed. Hendr. Peterse het heeft gebruikt. 6 jaren à 185 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1720       9 Aug

Theunis Breunissen wonende op Hoogland huurt van de Malen het land genaamt de Trijen Geer gelegen in deze geregte laatst bij Dirk Bessels gebruikt. 3 Jaren à 31 car. gld. sjaars.

AT025a004          1720       25 Okt

Stijntje Dirkse wed. van Hendr. Petersen magtigd Willem Lagerweij secretaris van Woudenbergh om hare inboedel, have en vee, enz. te verkopen (erf huis) waarmede hij aan Juf. Jannetje van Hoppenstijn het restant pachtpenningen moet betalen.

AT025a004          1721       2 Jan

Verkoping van vaste goederen door de kinderen, erfgenamen van Do. Gealtheruis de Bruijn in zijn leven predicant tot Hoevelaken en Aleijda Noijen in haar beijder leven echtelieden waar onder in Hoevelaken 3 mergen bouwland met een stuk plaggenveld, daaragter ’t veen zijnde ’t laatste land in Hoevelaak bij ’t Swartebroek daaraan de zuidzijde de Claarwaterse Camp, ten westen de erfgenamen van Jacob Suijck, ten noorden ’t Veen, ten oosten de erfgenamen van de Hr. . . .  Dompselaar (in zijn leven schout van Barneveld) ingezet door Do. Wilhelmus de Bruijn op ƒ 840 door deselven met ƒ 40 hooger opgehouden.

AT025a004          1721       20 Jan

Thonis Meijnsen woonende in Leusbroek (’t Hek) verklaart schuldig te zijn aan Anthony van Goudoever een somme van ƒ 665-16-14 uitsake van verschuldigde ongelden tot den jare 1719 incluis bij voorn Hr. Goudoever aan de schout van Coeverden ter somme van 373-17-14 betaalt en wegens gekoft coorn tot 236-19- mitsg. voor de toesaijnge van ’t land ter somme van ƒ 55 bedragende te samen 665-16-14 welke voors penningen hij comparant beloofd te betaalen en wederom te restitueren van voorn Hr. Goudoever of het recht verkrijgende eerstelijk tegen maart toecomende een somme van ƒ 400 en de resterende 265-16-14 op ossenmerk daaraan volgende, sonder interesse en bij faulte van dien, met alle kosten schade en interesse belovende hij comparant mede den meergemelde Hr. Goudoever zijn huiser en erfgenamen, vrij kost en schadeloos te houden van soodanige borgtochten, als deselve voor hem comparant en t.b.v. de schout van Coeverden als gadermeester van Asgath heeft gepresteert wegens ongelden over de jare 1720 ter som van 126-10-4 bij hem comprnt. verschuldigd tot voldoeninge en nacoominge van het geene voors verclaarden den comprnt. te verbinden zijn persoon en goederen soo roerende als onroerende geen (exempt) en speciaal zijn haaf en vee, bouw, gereedschap en verder mobilia, enz. en speciaal de willige condemnatie van den Hove van Utrecht ten dien einde ent magtigd hij Thomas Vosch van Avezaath en Jacob van Doorslag procureurs van gemelde Hove.

AT025a004          1721       7 Febr

Huurcontract van seecker Huijzinge (uitgezonderd de kamer naar de stadszijde en de halve hof en boomgaart sooals die (?) Hijmans heeft gebruikt), Berghschuer en aanhorige landerijen genaamt Grootveld gel. tot Leusden, item in de Veldschoor 4 mergen wijland en gelijke 4 mergen int Veentje.

Huurder Gijsbert Wouters en van Kleijn Ronselaar en Marritje Goosens van (Hoevelaak ?) echtel. gewoond hebbende onder Barneveld.

Verhuurster Juf. Geertruijd Stevens wed. van Ir. Willem Corton.

6 jaren à 150 car. gld. boven een schepel . . . , twee vimmen rogge, stroij en 3 paar jonge hoenders jaarlijks.

AT025a004          1721       21 Febr

Huurcontract van een Hofstede met 8 danmaten land gelegen in Sevenhuijzen en nog 17 danmaten in de Neerduijst. Huurder Jan Thonisz Brom wonende aan Bavoort. Verhuurder den Hr. Johan Zasse.

4 jaren à 230 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1722       11 Mei

Huurcontract van de Hofstede genaamt Ter Burgh met 25 danmaten land gelegen in Nederseldert en in de Borgermaten alsmede nog 16 danmaten in Nederseldert.

Huurder Mor Henrickse schepen van ’t Hogeland reeds bruiker gehuwd met Metje Jans.

Verhuurster Juf. Aletta van der Lingen wed. van de Hr. Barthlomeus van der Velde.

6 jaren à ƒ 310 sjaars.

AT025a004          1723       6 Dec

Huurcontract van de helfte van de Engh van Nieuwenhorst gelegen tussen de erven Scham en de Horst onder Stoutenburg. Huurder Maruis Gerritse van Beeck borger deser stad.

Verhuurster Vr. Cornelia van Castricum wed. Thiens (vorige bruiker Gijsbert Lambert Verbeeck (backer)). 3 jaren à ƒ 48 sjaars.

[Dito huurcontract op 18 november 1725 voor 6 jaren à ƒ 92 sjaars.]

AT025a004          1724       5 Aug

Vermelding ’t Goed Swijnenvoorde in verband met leenbrief Jufr. Johanna Noijen wed. van Pieter van Haverloo aanvraagster hare man was er mede beleend den 14 juni 1683.

AT025a004          1724       14 Juni

Juf. Maria Scheen bejaarde dochter wonend hier ter stede en de eenige langstlevende dochter en erfgename van wijlen Emerentia Blijenberg in haar leven wed. van Thomas Scheen, zij was tevens de eenige suster en erfgename ex testamento wijlen Anna Scheen.

Zij verklaart verkogt te hebben aan Egidie Cloots wonend tot Amsterdam een obligatie tot lasten van de magiestraten, enz. van Westvriesland ter somme van ƒ 1200.

AT025a004          1725       8 Jan

Huurcontract van de Hofstede Ter Burgh met 25 danmaten land gelegen in Nederseldert en de Borgermaten en nog 16 danmaten ook gelegen in Nederseldert geregte Hoogland voor ’t laatst gebruikt bij Metje Jans wed. van Mor Henrick in sijn leven schepen van ’t Hogeland.

Huurder Bastiaen Stevense van der Heijden wonende op ’t Hogeland en Gijsbertje Gijsbertse van de Bick toecomende echtelieden.

Verhuurster Vr. Aletta van der Lingen wed. van Bartholomeus van der Velde.

6 jaren à ƒ 310 boven een ½ vierendeel boter jaarlijks.

AT025a004          1726       28 April

Cornelis van Loevensijn borger alhier in qualitijt als eigenaar van de Hofstede Loevensijn met sijn aanhorige landerijen sijnde een vande 26 Houven van Leusden. Hij magtigd zijn broeder Jacobus Loevensijn, wanneer hij afwezig is alles te doen en waar te nemen wat nodis mocht blijken aangaande de Hofstede.

AT025a004          1726       10 Mei

Huurcontract van een seecker Huijzinge en de Hofstede genaamt het Dorstige Hert met berg en schuur en 4 danmaten land. Huurder Gerrit Henrickse Wit en Evertje Aarts echtel. reeds bruikers.

Verhuurster Vr. Catharina Thiens wed. Robartus Padbrugge. 6 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT025a004          1726       10 Maart

Huurcontract van het Erf en de Hofstede genaamt Breevoort gelegen in Ceulhorst geregte Hoogland b.s. in verscheijdene parceelen land en groot 40 morgen.

Huurder Geurt Theunisse en Gijsbertje Cornelis echtel. reeds bruikers.

Verhuurster Vr. Catharina Thiens wed. Robartus Padbrugge. 6 jaren à ƒ 450 car. gld. sjaars.

Verders uitgebreide bepalingen omtrent het land en houtgewassen.

In de huure niet inbegrepen het Heerenhuijs als mede de boomgaart, pleijn en de vijver en gragten met het (slootje ?), bosje rondom ’t hofje naest blijkveldje, de paardestal die met steenen beleijd is en de solder boven de molen, mitsgaders het backen in de oven, doch sullen de huurders geen hennip in den oven mogen drogen, oft in de vijver mogen leggen om te rotten.

AT025a004          1726       30 Nov

Huurcontract van ’t Erf Calveen met Huijs, berg en schuur met de aanhorige landerijen ten tweede 4 mergen bouw en weijland van ouds genaamt Jof. van Ingens land te derde 2½ mergen bouwland genaamt de Stuijvenberger Enge alle gelegen op ’t Hogeland.

Huurderesse Aaltje Jans wed. van Aart Rijcks wonende op dit Erf.

Verhuurders Hr. Steven en Louis Corton eenige soonen van wijlen Jof. Geertruijd Stevens en Ir. Willem Corton in leven echtelieden. 12 jaren alles te samen jaarlijks voor ƒ 340.

AT025a004          1726       20 Dec

Huurcontract van de Hofstede Loevensijn op ’t Heetveld onder Leusden gebruikt geweest bij Jacob Cornelisse van Blankensteijn.

Huurder Gerrit Henrickz wonende aan de Baarnsedijck onder Baarn en sijn huijsvrouw Evertje Jacobs.

Verhuurder Cornelis van Loevensijn borger alhier. 6 jaren à ƒ 120 sjaars.

Borg Gijsbert Gerrits schouten wonende aan ’t Lange End geregte Soest.

AT025a004          1727       24 Maart

Huurcontract van ’t Erf Grootveld, item 4 mergen in de Veltschoor en vier mergen int Veentje.

Huurder Willem Wouterse van Leersum wonende tot Soest op de plaats van de Hr. Theodorus van Lilaar. Verhuurder Sr. Louis Corton Willems soon.  6 jaren à 105 car. gld. jaarlijks.

AT025a004          1727       24 Maart

Huurcontract van seecker Erf en Landerijen met huijs, Berg, schuuren en backhuijs bij den huurder reeds gebruik gelegen op Overseldert groot volgens de dijckkaart 19 danmaten 57 roeden met nog 2 danmaten in Nederseldert. Huurder Arris Willems. Verhuurder de Hr. decan van ’t Capittel van de St. Joriskerk. 6 jaren à 104 gulden en 10 stuivers.

AT025a004          1727       31 Maart

Compareerde, enz.

Akte van kennisgeving en regeling van de begrafenis door Martinus Smits borger en inwoner der stad Arnhem i.v.m. het overlijden van zijn broeder de Heer Arnoldus Theodorus Smits in sijn eerwaarde leven priester in de Roomse Catholijcke kerke op Hamersveld carspele Leusden overleden den 26 maart 1727.

AT025a004          1728       13 April

Huurcontract van 3 mergen land bij Coelhorst mitsg. 2 mergen gelegen van de Vuijdijck tot aan de weg. Huurderesse Willemijntje Henrickse wed. van Theunis Jacobse wonende op de Kleijne Vuijdijck onder Hoogland. Verhuurster Vr. Catharina Theins wed. Robartus Padbrugge. 6 jaren à 63 car. gld.

AT025a004          1729       4 Maart

Huurcontract van de Hofstede Loevensijn gelegen aan ’t Heetveld onder Leusden. Huurder Willem Janz Apeldoorn wonende op Heijschoten onder Woudenbergh gehuwd met Grietje (Meuwsen ?) van Breeschoten. Verhuurder Cornelis van Loevensijn. 6 jaren ingaand aacomende jaar 1730 à ƒ 125 sjaars.

AT025a004          1729       23 Maart

Testament van Vrouwe Cornelia van Castricum doairiere van de Hr. Mr. Gerard Thiens.

AT025a004          1729       29 Sept

Huurcontract van seecker Huijsinge en Hofstede van ouds genaamd Ter Burgh met 25 danmaten land gelegen in Nederseldert en de Borgermaaten alsmede 16 danmaten in Nederseldert alles onder Hoogland.

Huurder Bastiaan Stevense van der Heijden en Gijsbertje Gijsbertse van de Bick.

Verhuurster Vrouwe Aletta van der Lingen wed. Bortholomeus van der Velde in sijn leven borgemeester deser stad.

6 jaren à ƒ 320 sjaars te betalen de eene helft op Ossenmerk en de andere helft op Vastenavond.

AT025a004          1730       17 Dec

De Heren Henrick en Franciscus van Beeftingh gebroeders en borgers alhier. Zij magtigen de Hr. Diderick Loogen president Borgemeester deser stad om publiek of uit de hand te vercopen alle vaste goederen bij de Heren comprnts. overledene ouders de Hr. Gerard van Beeftingh en Jof. Reijnera Cranen in haar levens echtelieden nagelaten zoowel binnen de vrijheijd deser stad als onder de geregte Stoutenburgh.

AT025a004          1731       27 April

Engeltje van de Wetering weduwe en Boedelhardster mitsg. lijftochteresse van Cornelis van Loevensijn. Zij verklaart als possetrice van de Hofstede Loevensijn onder geregte Leusden magtig te maken hare swager Jacobus van Loevensijn om haar zaken waar te nemen.

AT025a004          1731       28 Nov

Huurcontract van de Eng op Nieuwenhorst gelegen in den geregte van Stoutenburgh tussen Scham en de Horst laatst in huure bij Maurits Gerritse van de Beek.

Huurder Gijsbert van Gent en zijn schoonzoon Herick Jacobse van Koot borgers alhier.

Verhuurders de Erfgenamen van Vrouwe Cornelia van Castricum wed. de Hr. Gerard Thiens.

3 jaren à ƒ 235. sjaars.

AT025a004          1733       6 Maart

Huurcontract van ’t Erf Grootveld gelegen in Leusden en nog 4 mergen in de Veltschoor en 4 mergen int Veentje. Verhuurder Sr. Louis Corton Willemsz borger alhier.

Huurder Henrick Albertsz wonende tot Leusden.

(Niet inbegrepen de Camer na de stadszijde en den halven boomgaart, mitsg. drie gebinten aan de eene sijde van de wagenschuur die Heijmen Jansen matter voor desen en nog gebruikt.)

3 jaren à ƒ 90 jaarlijks boven 1 schepel rogge, een paar hoenders en 2 vim rogge gerven.

AT025a004          1738       5 Febr

Verhuur van tabaksland met schuur groot 148 voeten staande en gelegen in de Busert in de vrijheid deser stad over de Herberge ’t Swaantje.

Scroll naar boven