Notaris Johan Harderwijk

AT031a001          1717       2mrt

De weduwnaar Assueris van Dijk verhuurt aan Willem Wouterse een seekere Huysinge Hof en Hofstede gelegen in Zeldert onder Hoogland. 6 jaren 1ste 3 jaar voor 215, laatste 3 jaar voor f 2235.

AT031a001          1718       6 mrt

Aart en Peter Jansen wonende onder gerecht van Hoogland verhuren aan Jan Jansen hun oudste broeder seeker Huys Hof en Hofstede genaamt Buijtenveld gelegen onder Hoogland.

6 jaren a f 100 ‘sjaars mag na 3 jaren eventueel de huur beëindigen.

AT031a001          1718       18 sept

Jacob Cornelissen doet vrijwillig afstand van verdere huur van de Hofstede Vryburg gelegen onder Heyligenberg. Eigenaar De Heer Jan Agges Scholte Heer van Asschat en Heyligenberg.

AT031a001          1718       18 sept

Francis Romanbij huurt van de Heer Jan Agges Scholte 2 kampen land benoorden ‘t Ossensteegje groot 3 mergen beqaam om te toebacken, gelegen op de Heyligenberg op de Hofstede Vrijburg.

AT031a001          1719       7 juli

Verhuur van 5 mergen bouwland naast ‘t Erf de Wetering op Hoogland aan Willem Gerritse.

AT031a001          1719       16 okt

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed Princehofstede gelegen onder gerechte van Asschat bij de Heyligenberg. Huurder; Gerrit Jansen.

Verhuurder; De Heer Dirk Loogen als gemachtigde van de Heer Jan Agges Scholte, Heer van Asschat en Heyligenberg wonende tot Amsterdam, ‘t Erf strekkende van ‘t Huys tot aan de Swarte Steeg en verder van ‘t Huis tot de Princesteegen. Uitgezondert de Hooge maat die gebruikt wordt by Johan van Goudoever en aangemaakt tot tabaksland. Maar huurder krijgt daartegen de maat genaamt Heelwey Camp groot 3 mergen. 6 jaren a f 250 ‘sjaars.

AT031a001          1720

Verhuur van een Hofstede in Zeldert onder Hoogland. Verhuurder; Sr. Hendrik van Dijk nagelaten soon van Sr. Assueris van Dijk en Jufr. Maria van Rysingen in leven echtelieden. Huurder Buijs Hendrikse. 2 jaren a f 200 ‘sjaars.

AT031a001          1721       10 jan

Huur contrakt van de Hofstede Groteloo in Zoest.

AT031a001          1721       10 febr

Huur contrakt van 5 mergen land gelegen op Hoogland naast ‘t Erf de Wetering.

AT031a001          1721       27 mrt

Huurcontr van 41/2 mergen land met huisje en schuur aan sr. Johan van Goudoever gelegen bij Heyligenberg. Verh. Hr. Jan Agges Scholte Heer van Asschat en H’berg.

12 jaren a f 210 (zie 5 jan 1722 huur beeindigd)

AT031a001          1721       14 nov

Huurcontr. van ‘t Erf Graswijk Soest. Verhuurders Johannes van Veersen Anthzn en Jan van Veersen Diemerszn. Huurders Gerritje Aarts en Jan Janse Vaak. 3 jaren a f 200

AT031a002          1722       5 jan

De Hr Jan Agges Scholte Heer van Asschat en Heyligenberg verhuurt aan Esechiël Cohen en de Rijk Willemse de Wijs 41/2 mergen tabaksland laatst gebruikt bij Jr Johan van Goudoever gelegen bij de Heyligenberg met een kleyne woning en een schuur van 15 gebinten.

12 jaren gehoudende de huurders de vrijheid omme naar expiratie den eerste zes jaren uit de verdere huur de scheiden a f205 ‘sjaars.

AT031a002          1722       11 jan

Verkoop van een huisje zonder de landeryen daar van behorende genaamd Schuylenburg gelegen onder Sevenhuysen aan de Hoogesteeg. Verkoperesse wed Craak. Koper Johan Martense. Koopsom f 250 (Deze akte lag los in het notarieele boek)

AT031a002          1722       24 april

Accoord en verklaring van thiendrecht waarvan de oude papieren van uitkoop door oorlog vermist te meer daar in de Franse tijd 1672 ‘t huys genaamt kleyn Schothorst is afgebrand.

AT031a002          1722       30 mei

Verklaring van Theunis Thyssen omtrent 74 jaren wonende op ‘tHogeland ten verzoeke van Jufr Geertruijd van Geyn laatst weduwe van Nicolaas Craak de waarheid te zijn dat op ‘tGoorse wegje behoorende aan ‘t Erf Schothorst omtrent 18 jaren geleden hebben gestaan eenige ijken boomen die door de boer of bruiker van Schothorst zijn gehakt en geeigent welk wegje aan beijde sijden naderhand door de Requite wederom met eyke boomen syn geplant, gevende ik attestant   voor redenen van wetenschap dat ik omtrent 18 jaren agter den anderen op de plaats genaamt Boelenhoef als doen behorende aan de Heer Dolre en de van de Horst als bruiker heb gewoond en noijt eenige boomen of struyken op het vermelde wegje staande hebbe gehakt of plaggen daarvan heb gehaald, alsmede dat ik naderhand nog omtrent 19 jaren op ‘tErf genaamt Weerhorst hebbe gewoont en nog woon en ook zeer wel weet dat ‘tmeergemelde wegje soo ver tegenwoordig de eijken boomen bepoot staan behoort aan ‘tErf Schothorst, dit alles soonodig onder eede bevestigd.

AT031a002          1722       13 july

Sr. Bart Thyssen wonende op ‘t Hogeland in Overseldert op de plaats van Jufr Maria Overeem weduwe van Ratius Oudendoelen.

Verklaard in vrije eigendom over te geven aan genoemde wed 2e compr zijn inboedel huijsraad linnen wollen koper en tin Haaft en beesten mitgader ‘tgras op ‘tveld hoy in de berg en al het koorn.

Hij mag alleen behouden een bed en een pinkveers.

Hij mag nog blijven wonen tot aller heijligen en ‘tvoorn pinkveers of ander koebeest op ’t land van Jufr 2e compr mogen weiden tot ossenmerkt . verder de oogst binnenhalen en de slooten schouwen, waarmede hier bij Jufr 2e compr hem quiteerd van de pachtschulden. Waarschijnlijk de hieronder genoemde Hofstede.

AT031a002          1722       25 okt

Jufr Maria Overeem wed Ratius Oudendoelen verhuurt aan Rutger Symonsen ’n seker Erf en Goed Hofstede berg en schotten mitsg omtrent 27 danmaten soo bouw als weiland genaamt de Pol gelegen on Over en Neersledert op ‘t Hogeland.

6 jaren a f 150 ‘sjaars de 1ste 3 jaren en als hij de huur verder aan houd f 200 en ene ½ vierel boter.

AT031a002          1723       maart

Inventaris en Boedelcedulle doen maken en instellen bij Maria Jans. Boedelhoudster Rijk Peterse overl 10 dec 1722 niet vermeld de plaats. Inventaris w.o. winkel en weefgetouwen huisraad enz. (waarschijnlijk Amersfoort)

AT031a002          1723       17 sept

Huurcontrakt Hogerhorst. Tijs Dirksen huurt van den Heer Hendrik Lijnslager, Harmans soon, Capitain ter zee, ten dienste van ‘t Ed Mo Collegie ter admiraliteit resederende binnen Amsterdam en de van  Jonkvrouwe Hermina Lijnslager enz

AT031a002          1723       1 okt

Gijsbertus Oudendoelen als gemachtigde van de Heer Albert Bekker wonende tot Utrecht verhuurd aan Hendrik Jansen, ….. en Erf en Goed met huys boomgaard en landeryen gelegen in ‘tBuurtschap van Sevenhuysen. 6 jaren a f 125 ‘sjaars

AT031a002          1723       19 okt

Bovengenoemde verhuren aan Willem Jansen wonende op Sneul 3 mergen bouwland gelegen op de Sneulder eng ger van ‘tHogeland. 6 jaren f 54 ‘sjaars.

AT031a002          1723       12 nov

Brand Claasen en Cornelia Dirks echtl huren van Mevrouw Helena Ysbrand wed van Hendrik Willem van Ruyven wonende tot Arnhem ‘tErf en Goed Hateveen gelegen op Hoogland onder Emiclaar met schuren landeryen enz zoo als het gebruikt is bij Aart en Peter Jansen. De verhuurderesse behoud aan zich de groote nieuwe camer van ‘t voorhuis  …. De …. Camer de twee boomgaarden en ‘t keldertje tersijden de groote camer. 6 jaren a f 200  ‘sjaars.

AT031a002          1724       4 mei

Akte omtrent opname van hypotheek op de helft van ‘t Erf en Goed Engendaal onder Soest.

AT031a002          1724       13 juni

Albertus Dirks van Bennecum wonende in Ede verkoopt aan Sr. Hendricus de Hoog seker helft van ‘t Erf Engendaal in Soest. Koopsom f 1825

AT031a002          1724       2 aug

De Heer Loûis van de Lodijk en Anna van Rootselaar echtel verkopen aan Dhr Gijsbartus Oudendoelen en stuk bos en bouwland genaamt ‘t Schippers bos gemeen geweest met Jan …….. leggende a/d Liendertseweg.

AT031a002          1724       27 okt

Jan Aartse wonende op ‘t Erf Bokhorst tussen Nijkerk en Putten Huurt van de Heer Gijsbertus Oudendoelen het Erf en Goed genaamt Valkenhoef, gelegen onder Emiclaar in huur gebruikt bij Jan Willemse Westeneng. 6 jaren a f 200 ‘sjaars boven een vierdel boter. Duyfhuys behoud de verhuurder aan zich.

AT031a002          1725       12 jan

Verhuur van 12 danmaten land in de Haar aan ‘t Haarhuijsje door Splinter van Hamersveld aan Jan Evertse en Gerrit Hendrikse. 2 jaren a f 72 ‘sjaars.

AT031a002          1725       26 jan

Verhuur van ‘t Erf Graswijk (Soest de Birkt) door Johannes van Veersen anthz. en Jan v Veersen Diemisz aan Jan Jansen Vaak. 6 jaren

AT031a002          1725       23 mrt

Reyer Evertse wonende op Calveen huurt dit Erf weer en van de L.V.Capel. 6 jaren f 225 cargld a (21 st stuk ?)

AT031a002          1725       1 juni

Hannes Willemse huurt van de Heer Helmig Warnekke winkelier en burger dezer stad ‘t Erf Bavoort onder Leusden. 6 jaren a f 155 ‘sjaars. De pacht mag na 3 jaren ook eindigen

AT031a002          1725       16 nov

De Heer Dirk Loogen als gemagtigde van de Heer Jan Agges Scholte Heer van Asschat en Heyligenberg verhuurt aan Jan Cornelisse wonende op Hamersveld ‘t Erf en goed, huys en Hofstede met de landerijen gelegen op Hamersveld a/d Swarte Steeg. 6 jaren a f 110 ‘sjaars.

AT031a002          1725       30 nov

De Heer Dirk Loogen als gemachtigde van Jan Agges Scholte Heer van enz verhuurt aan Theunis Krelisse een seckere Huysinge Hof en Hofstede de boomgaard met vier campje synde 2 mergen gelegen onder Asschat genaamt PrinsenHofstede laatst gebruikt door Gerrit Jansen (Schaap)

6 jaren a f 62 ‘sjaars.

AT031a002          1726       11 jan

Huurcontr van de Hofstede Voldorp (Velddorp) onder Leusden door de L.V.Capel aan Jacobus Jansen gebruikt geweest bij Jan Roelen. 6 jaren a f 100 en toepacht.

AT031a002          1726       22 febr

Huurcontr van ‘t Erf en Goed Hardevelt gelegen in Snorrenhoef ger. Leusden. Verh. de L.V.Capel

Huurder Cornelis Arrisen. 6 jaren a f 375 a 22 stv. stuk

AT031a002          1726

Sr. Gijsbertus Oudendoelen als gemachtigde van den Heer Albert Bekker verhuurt aan Geurt Peterse een Erf en Goed gelegen in de Buurtschap Sevenhyzen. 6 jaren a f 135 ‘sjaars.

AT031a002          1726       13 sept

Jan Gijsbertse van Lambalgen wonende op Voskuylen gerechte Woudenberg huurt weer in van de L.V.Capel het Erf en Goed genaamt Voskuijlen gelegen onder Woudenberg. 6 jaren a f 180 ‘sjaars.

AT031a002          1727       9 feb

Verhuur van 12 danmaten gelegen in de Haar bij ‘t Haarse huysje. Verhuurders Splinter van Hamersvelt en syn soon Jan Splinterse van H’veld. Huurders Jan Aartse op Valkenhoef en Jacob Willemse. 6 jaren a f 80.

AT031a002          1727       28 feb

Huurcontr van ‘t Erf de Bruijne Haar in Leusden bij Bavoort.

Huurder Jacob Jansen Versteeg reeds bruiker. Verh. regenten van L.V.Capel. 6 jaren a f 140 ‘sjaars.

AT031a002          1727       26 april

Huurcontr. v.d. Tinnenberg door Michiel v.d. Berg aan Jacobus van de Berg

AT031a002          1727       19 juli

De Heer Dirk Looyen als gemachtigde van de Heer Jan Agges Scholte Hr. van Asschat en Heijligenberg verhuurt aan de wed. van Francis Romanbij 2 kampen land benoorden ‘t Ossensteegje, groot 3 mergen onder de Heyligenberg op de Hofstede Vrijburg. 6 jaren f 130 ‘sjaars.

Dito verhuur van bovengenoemde heren van de Hofstede Vrijburg onder Heyligenberg aan Jacob Cornelisse. 6 jaren a f 280 ‘sjaars.

AT031a002          1727       25 ju?

Henrdrik Janse van ‘t Klooster gehuwd met Gerritje Willems en Knelis Willemse van den Bremert geh met Theunisje Meynse verkopen aan de wed. Reyer Jansen Kalkhoven en syn twee broeders 2 Utrechte mudde bouwland op de Soester eng.

AT031a002          1728       11 aug

Jan Agges Scholten Heere van Asschat en Heyligenberg wonende tot A’dam verhuurt aan Hr Dirk Loogen oud borgm. en schepen van A’foort 5 mergen toebaksland bij den Heijligenberg mitg een schuur van 236 voeten nevens een tersijde vertrek aan deselve schuur. 11 jaren a f485 ‘sjaars tesamen

AT031a002          1729       13 juni

Sr Ysaak ……… wonende tot Amsterdam machtigd Cornelis Reynierse van Altena oud Buurm. en althans schepen van Soest om te regeeren en administrateren desselfs Hofstede en de plaats genaamd Hofslot gelegen in de Hoogenbirkt ger. Soest

AT031a002          1729       4 aug

Huurcontr van ‘t Erf en Goed genaamd Hateveen gelegen op Hoogland onder ger. Emiclaar.

Huurder Brand Claasen reeds huurder. Verhuurderene Mevr Helena Ysbrands weduwe van de Hr Hendrik Willem van Ruyven wonende tot Arnhem. Verhuurderesse behoud de grote nieuwe Camer en ter sijde camer of keuken de boomgaard als van ouds en ’t keldertje. 2 jaren f110 ‘sjaars.

AT031a002          1729       21 nov

De regente van de L.V.Capel leggen arrest op de inboedel have en vee coorn en alles wat tot de boedel behoord van Willemijn Knelisse weduwe en boedelhoudster van Cornelis Aarrise wonende op de Hofstede Hardeveld onder ger. van Leusden ende Snorrenhoef competeerende aan de L.V.Capel den geheele boedel in deze akte genoemd.

AT031a002          1729       16 dec

Huurcontrakt van de Hofstede ‘t Broekje onder Isselt. Huurder Jan Haan.

Verh. Johannes van Luenen en Anthony v. Veersen.

AT031a002          1729

Huurcontr. van ‘t Erf Hardevelt onder Snorrenhoef. Verhuurder de regenten v.d. L.V.Capel.

Huurder Hendrik Lubbertse. Laatst bij Cornelis Aresse in gebruik geweest. 6 jaren a f350 ‘sjaars.

AT031a003          1730       2 juni

Hendrik Jansen van ‘t klooster verkoopt aan Goovert Cornelis van de Hoven de helfte van 3 parten genaamt de koolenakker(of hoolenakker) gelegen op Soester Eng.

AT031a003          1730       8 aug

Geurt Cornelisse wonende op Hamersvelt als Grootvader en Voogd over de 2 onmundige nagelaten kinderen van Rutger Simonse aan sijn dochter Hendrikje Gerrits in egte verwekt, verklaart in die  qualiteit gecedeert en op te dragen aan Juff Maria Overeem wed van Jr Ratius Oudendoelen alle ’t Have en vee bij de voorn. echtelieden naagelaten b. s. uit 11 koeijbeesten 4 pinken 4 kalveren 1 paard een wagen kar wanmoolen ‘t coorn gewas op ‘t veld ‘thou soo in de berg als elders en alle ‘tgene tot de bouwerije en koehouderije behoort mitsg den inboedel en huysraad Clederen goud en silver en de ‘tgene wijders op ‘t Erf de Pol en grond van de voorn Juffr Oudendoelen word bevonden.

Dit ivm de pachtschuld van de kinderen of hun ouders van voorn Juffr Oudendoelen.

Niet vermeld welk Erf de Pol(het blijkt op Hoogland)

AT031a003          1730       31 dec

Huurcontrakt van ‘t Huis Hoff en Hofstede met de landeryen groot 54 mergen genaamt Cleyn Hondshorst gelegen in Stoutenburg. Huurder Theunis Jansen reeds bruiker.

Verhuurders Hendrick en Franciscus van Beefting kinderen erfgenamen van Hr Gerard Beefting en Reyniera Craanen in leven echtelieden. 1 jaar a f330.

AT031a003          1731       5 jan

Huur contr van ‘t Erf en Goed op Calveen. Huurder Jan Aartsen wonende op Calveen.

Verhuurder Regenten L.V. Capel. 6 jaren a 200 carg tot 21 st stuk ‘sjaars.

AT031a003          1731       7 jan

Huurcontr van sekere Huys Hof en Hofstede en de boomgaard met 4 campjes synde omtrent 4 mergen gelegen onder Asschat genaamt Prince Hofstede. Huurder Gerrit Elyssen arbeider

Verh de Heer Jan Agges Scholte, Heere van Asschat den Heyligenbergh. 6 jaren a f 56 ‘sjaars.

AT031a003          1731       19 jan

Verkoop van vaste goederen binnen Amersfoort en Stoutenburg door den Hr Dirk Loogen oud Burgm als gemachtigde van de Heeren Hendrik en Franciseus Beefting kinderen en erfgenamen van Hr Gerard van Beefting en Jufr Reynera Cranen.

Waaronder huizen in A’foort en een schoone Hofstede genaamd Cleijn Hondhorst bestaande in Huijse groote deel of agterhuys met versckeydene Bergen, Duyfhuys en verdere opstal den verkoper competeerende mitsg nog 54 mergen so wey als bouwland synde Thiendvrij als ook van redemtiegeld gelegen in de gerechte van Stoutenburg. Bruiker is Teunis Jansen die nog 1 jaar daar huur aan heeft a f 330. Dit perceel belast met een plegt van f 2000 tbv Mr Johan van Birkhoven.

Is leenroerig aan Ysselstein en de te verheffen met twintig goude grote konings tournoyjen (?) uytmakend omtrent 18-15, ingeset bij Wilhelmus Noyen op f 5170. Opgehouden naderhand uit de hand verkogt aan de Wed Wouter van Deventer voor f 5700.

AT031a003          1732       11 jan

Gijsbertus Oudendoelen als gemachtigde van de Hr en Mv Albert Bekker tot Utrecht verhuurt aan Geurt Peterse een Erf en Goed met de aanhorige landeryen gelegen in de buurtschap Sevenhysen den huurder bekent. 6 jaren a 128 carg.

AT031a003          1732       18 jan

Houtverkoping door de Hr Cornelis Houwart capiteyn ten dienste deser landen van 19 percelen staande op de Zielhorst op ‘tHogeland

AT031a003          1732       8 feb

Huur contr van ‘tErf en Goed genaamt Voldorp(Verlddorp) onder Leusden met ‘t land in de Veldschoren. Huurder Jacob Jansen wonende op deze Hofstede. Verhuurders de LV Capel. Gebruikt geweest bij Jan Roelen. 3 jaren f 90

AT031b001         1716       1 mei

Huwelijkse voorwaarden tussen Simon Schoon secr van ‘t Hoogeland en de Mejuf Cornelia Temmink

AT031b001         1723       28 okt

Huwelijkse voorwaarden tussen Isaak Jacobse weduwnaar van Maria Claas Schouten en Maria Gijsberts wonende tot Soest. Inbreng bruidegom Hof en Hofstede met 20 mergen land gelegen tot Soest bruiker Aart Aartsen nog en Hofstede genaamt Gijftalenhoef mede gelegen tot Soest groot 15 mergen gebruikt bij de bruidegom en nog diversen gronden in Soest.

AT031b001         1723       12 nov

Huurcontract van ‘t Erf en Goed genaamt Hateveen gelegen op ‘t Hoogeland onder de Geregte van Emiclaar. Huurder Brand Claase en Maria Dirks echtel.

Verhuurderesse; mevr. Helena Ysbrands wed van den Heer Hendrik Willem Ruijven etc etc wonende tot Arnhem gebruikt geweest bij Aart en Peter Jansen behoudende den verhuurderen den grooten nieuwen Camer van de voorn. huysinge de ….. camer de 2 boomgaarden mitsg het keldertjen ter syden de groten camer. 6 jaren a 200 carg.

AT031b001         1724       19 jan

Huw voorw tussen Cornelis Warnekke geasst met zijn vader Helmig Warneke en moeder Arnolda Veenhuijsen en Adriaantje Matthelagen geass met haar moeder Geertruij Overhorst wed van Anthony Matthelagen inbreng ieder f 500. Zie ook akte 11 mai 1724

AT031b001         1727       18 april

Huw Willem Jansen Schouten en Annetje Cornelis van ‘t Klooster geass met haar moeder Maritje Peters wed Cornelis Ger Brandse van ‘t Klooster (wonende tot Soest?)

Scroll naar boven