Notaris Johan van Ingen

AT002a001                          1607      20 Maart

Testament Rutger Henrickse en Emmertgen Rijcx echtel. in Amersfoort. Zij hadden land op Ekris onder Woudenberg.

AT002a001                          1607      . . . Mei

Compr.  Juffr. Anna van Bemmel, wed. van Hendrik van Zijll, oud 93 jaren en de Merritgen huisvrouwe van Steven Dircx, oud 63 jaren. Zij verklaren t.v.v. Zwaanchgen van Zijll, huisvrouw van Gerrit Henricx van Tornenborch, dat zij luijden za. Steven van Zijll en de Geertruijd zijne huisvrouwe weezen vader en moeder van producente tot verscheijden reijsen hebben horen verclaeren dat zij de producente ’t halve erfgen op Hamersvelt toecomen en de dat eenieder van haer kinderen soude behouden ’t geene heur luijden in huwelijcxevoorwaarden mede gegeven was.

AT002a001                          1607      3 Juni

Attestatie; Neeltgen, Jacob Gijsberts weduwe w.i. Leusderbroek …. oud omtrent 78 jaren, zij verklaart t.v.v. Jonkh. Arent Bollen van Hamersfelt hoe dan zij 27 jaren geleden zonder de precise tijd te onthouden. [Betreffende ’t gebruik van Henniphof (?)]

AT002a001                          1607      9 Juni

Attestatie; comp. Willem Gijsbertszn ….. wonen op Hamersvelt oud omtrent 70 jaren en Willem Reijerszn. alias Cathvuijck w.i. Amersfoort oudt 65 jaren en verklaarde t.v.v. Joh Arent Bollen van Hamersvelt dat hij omtrent tien of elf jaren geleden gemaekt opt Erf genaemt Hamersvelt daer Saer Janszn tegenwoordig op woont dat deselve gecoft hebben opt …… tsestieg iar (jaren) …… bij kennesse van waarheijt verclaart voors Willem Gijsbertsen dat hij  …… op …. Hamersvelt gecomen en geboren is en de voors. Willem Reijerszn. dat hij aldaar mede is gebooren en wel dartig jaren verkeert heeft en alsulcx de gelegentheijk  aldaar wel kennen . ..

AT002a001                          1607      21 Sept               

Codicille Johan van Wijnbergen gehuwd met Weijgmoet Cosijnsdr.

Ander codicille gemaeckt bij Johan van Wijnbergen.

AT002a001                          1608      12 Mei

Procuratie bij Joh Aernt Bolle geassisteert op Cornelis van Westrhenen.

Comp. voor mij Johan van Ingen, Jonkh. Aerent Bolle van Hamersvelt, mij notaris wel bekent ende constitueerde . . . maegtigd bij dezen ontwederherroepelijk Corn. van Westrhenen wonende te Utrecht omme uit sijns comprns. name ten behoeve  van Mr. Ancelinus Boll, adv. voor de hove van Holland, Frederick van Duuerden van Voort als man en voogt van Margaretha Boll, Jonch Balrouss van Weerdenburgh als man en de voogt van jonkfr.  Agatha Bellen ende Jacob Wittenzn Balluw van Monster als oom en naaste bloetverwant over Jonkf Mecgteld Bollen . . . dr van comp . . . samen kijnderen van voors. Aerent Bollen bij hem verweckt aan Jonff Martha (Wittens) zijn huisvrouwe za. ter plaetse daer zulcx behoort en de geluch ’t zelve opt. enz. te transporteren van landen erfpachten enne rentebrieven als dezelve zijn comprn. kijnderen bij accoort beginnen op huijden den 23 febr. 1608 bij Lenart Kettnige Jacobsen notaris . . .

AT002a001                          1608      11 Juni

Attestatie; Goort Verhaer Scholtus tot Leusden. Thonis Evertszn en Thonis Ghijsbertsezn beijde wonende opt Hoogelandt ter requisitie van de regeerders van Weeshuize ’t Utrecht dit i.v.m. de nijeuwe thuzinge op Crachtwijck en de Groot Hamelenbergh (dijk onderhoud).

AT002a001                          1608      1 Juli

Testament van Feulgen Willems, wed. van Dirck Henrick Jacobszn wonende op Hogeland.

AT002a001                          1608      6 Juli                     (folio 58)

Zaak met Dr. Putuis over rekeningen.

AT002a001                          1609      27 Febr

Testament Johr. Walraven van Weerdenburch Heer tot ….. en Juffr. Agatha Bollen van Hamersvelt echtel. wonende op ’t Huijs en Heerlijkheijd ………… in Brabant. wo Juffr. Agatha legateert aan Jonkr Aern Bollen van Hamersvelt haar vader 600 gl., enz.

AT002a001                          1609      4 Okt

Compr. Jonkh. Aernt Bollen van Hamersvelt. hij machtigt Cornelis van Westrhenen w.t. Utrecht om in zijns comprnt. name op ten namen van Anchelmuis Bollen van Hamersvelt, advocaat van de Hove van Holland te doen stellen en transporteren t.b.v. dezelve Mr. Anchelmuis Bollen als oock zijne drije …..…. ieder voor trechte vierde part voor de rentmeester van de Domeijnen van Utrecht alsulcke twee Hofsteden, landen, huisinge, berg, duijfhuijzen als anders als de comprnt. leggende heeft in Luisderbroek (onduidelijk) tinsgoed van de Domeijnen tegenwoordig gebruikt bij Henrick Janszn.

AT002a001                          1609      15 okt                   (folio 91)

Testament van Jonkh. Gerrit Soudenbalck legateerd een lijftocht aan Wilhelma Lumansdr zijn huisvrouwe een erf gelegen in Hamersvelt genaamt Hachhorst.

AT002a001                          1610      20 Aug                 (folio 125)

Procuratie; Frederiq van Duverden van Voort, Scholtus van Rhenen gehuwd met Margaratha Bolle van Hamersvelt. Hij machtigd Mr. Anchelmuus Boll van Hamersvelt, zijn schoonbroeder om een huis over te dragen in ’s Gravenhage (?).

AT002a001                          1610      5 Sept                   (folio 126)

Procuratie van juffrouw Ba(r)tha van Droffelaer wed. van Jonkheer . . . bert van Zuijlen van Nijvelt geass. met Frans Andrieszn, eertijd borgemeester tot Amersfoort. Zij machtigd Jonkheer Aelbreght van der Hell haer swaeger om neffens Jonkvr. Agneta van Zuijlen van Nijvelt zijn huisvrouwe te transporteren . . . aan Mr. Daniel van Weede, raet in de hove van Utrecht tot een onsterfelijke erfleen . . . lants met huis en getimmer daarop gelegen op Seldert leengoed van de Abdij van St. Pauwels.

AT002a001                          1610      3 Okt

Testament van Jacob van Achtevelt, borger van Amersfoort, getr. met Joanna Salen (vermeld lijftocht voor Pauwels Swart notaris op 18 juni 1597). Verder vermeld; Aelthetus van Achtevelt legateerd zijn broeder Gijsbert van Achtevelt zoon van Aelthus van Achtevelt een Erf en goed gelegen in de buurtschap Harseler onder Karspel Voorthuizen weesende leengoed waarvan de wederhelfte competeert aan Aelt van Arler.

Gijsbertha van Achtevelt zijn voors. broeders dochter; Margriet van Achtevelt zijn voors. broeders jongste dochter; Catharina van Achtevelt (comprnts suster).

Verder vermeld Jacob van Sprielde en Dirk van Westrhenen Janszn.

AT002a001                          1611      29 Maart             (folio 155)

Testament van Dominucus van Putten Dienaar des Godlicken Woorts tot Leusden.

AT002a001                          1611      . . .                         (folio 159)

Codicille van Willemijntgen Reijers wed. van Willem Dircks Vastrick.

AT002a001                          1611      19 April

Peter Willems wonende aan de Hogenheert en zijn huisvrouwe Marritgen i.v.m. het onmundige kind van Marritgen. (verder genoemd) Dirk Willemsen zijn moeder wonende in de Duijst te samen erfgenamen van za. Jannitgen Reijersdr hun moeder, die eene erfgename was van Reijer Dircks en Aeltgen . . . zijn huisvrouwe Willem en Jan Arianus beide wonende in ’t Nijewelant onder ’t Hoogelandt en Henrick Gerrits, getr. met Gijsbertgen Arianus. Willem Arianus voogt voor teltgen Arianusdr onmundig, enz,

AT002a001                          1611      . . .                         (folio 176)

Maria Brandts wed. van Gerrit van Haechen bekennen bij dese met handen van Jonkh. Aerent Bollen mijn neve en gecozen voogt in desen uit handen van Jonkh. Walranus van Weerdenburgh ontvangen te hebben de som van 1000 car. gl.

AT002b001                         1606      22 nov.

Arent Bolle van Hamersveld verhuurt aan Henrick Jansen en Aeltgen zijn huisvrouw, twee erven gelegen in Leusderbroek.De enen gekomen en gekocht vanNellgen Jacob Gijsbrechtsdr. En het andere van Mr. Gerrit …….. ……. Gelijkck de selve van out gelegen en gebruickt zijn voor de tijd van 6 jaren, ingaande met pinksteren aancomende j.l. voor de somme van 146 gld. Een hamme van tien pnd, 8 paar hoenders, een half mudde geode boekweijt, 50 eiren, twee halvecluiten boter elk van 8 pond en verdure voorwaarden.

AT002b001                         1606      folio 19

Verkoop van een huis en Hofstede in Hoevelaken.

AT002b001                         1607      13 jan.

Boedelscheiding: Willem Gijsbertszn wonende in Leusderbroek, wedunaar van Altgen Evers en zijn vijf kinderen, Evert, Evertgen, Gerbrich? en Jannetgen Willemsdr.

AT002b001                         1607      30 maart             folio 59

Melis Dircks en Mechteld, zijn hvr. Verkopen aan Anthony Cornelisen, brouwer in Amersfoort een huizinge en schuurberg enz. Gelegen op Stoutenburg, genaamd De Gort voor 300 cargld. Zie in dit verband ook folio 63.

AT002b001                         1607 30 mei                      folio 77

Boedelscheiding: Overleden Willem Janszn, wonende in Leusderbroek. Nalatende Hendrickgen, zijn hvr wed., met zijn zonen Willem Willems, Cornelis en Aris, en dochters Ghijsbertgen en Marritgen, bij de selve Henrickgen verwekt, tot nu toe samen de boedel. Soo zijn dezelve Henrickgen en Willem, Cornelis en Aris Willems ende Henrick Henrickse, getrouwd met de voors. Ghijsbrechtgen en Marritgen Willems met handen van Cornelis Willems haren voogt. Aan Willem Willems toegescheiden den boedel bij zijn vader nagelaten, soo van peerden, koeien, varkens, wagens, ploeg enz.. Twee bergen, schuur, coren soo hard als weeck en inboedel. Verder voors Henrichgen 9 zijn moeder) behoud het linen, wollen kleren enz.. Hij betaald hiervoor 500 cargld.

AT002b001                         1607      16 Mei                 folio 79

Evert Seijers van Achtevelt verkoopt de molen staande bij de Bavoorbrug zonder erf en grond behoorende Willem Goosense van Putten voor 700 gl.

De molen wordt weer doorverkocht aan Pauwels Bartels verders de huur van de grond (onduidelijk).

AT002b001                         1607      7 Juni                    folio 83

Harmen Reijers wonende op Lockhorst verkoopt Jan Thoenis wonende op Stoutenburg alse zijne regt en de actie als hem enigszins door ’t overlijden van Willempgen Dommelus? als haare goederen . . . is competerende voor de som van 25 car. gl.

AT002b001                         1607      . . .

Huwelijk: Simon Maessen en Cornelis Thoenis van wegen Willem Rijcks, brg. en Mathijs Goorts van wegen Aeltgen Reijersdr., bruit.

Inbreng bruidegom 1/4 van een erfgen in Zevenhuizen daar tegenwoordig Henrick Gijsberts op woont (Zevenhuizen plaats niet vermeld).

AT002b001                         1608      . . . (folio 231) en 7 April 1609

Op conditiën nabes. hebben Henrick Henricks als vader en voogd over zijn vijer onmunige kinderen en Ghijsbert van Langevelt als gecoozen voogd over de dezelve kinderen verwekt aan Weijmptgen Gerrits zijn overleden huisvrouwe met namen Henrickgen, Jannitgen en Cornelisgen Henricks dochters en Henrick zijn zoontje, vercoft aan Anna Claes Rijcxdr. wed. van Cornelis Simons een seecker Erf met huis, hof en hofstede en land genaemt Cleijn Steenbeek gelegen in Aschat voor de som van 100 car. gl.

AT002b001                         1609      21 Jan                  folio 269

Cornelis van Duverden en Aeltgen Schrassen echtel. verhuren aan Thonis Adrijaense en Maritgen Henricks het Erf genaamd Ruijtenbeeck gelegen aan H’berg bij Peter Harmans . . . lest gebruijkt voor de tijd van zes jaren voor de som van 200 car. gl. te betalen op martini en Petri jaarlijks. Toepacht 2 mudde rogge, een mud boekweijt en een half mud weijt, 10 capoenen, 100 eieren te betalen die capoenen, martini en ’t coorn tussen Martini en Middewijnters en eieren omtrent Paschen. De eijgenaars zullen alle . . . schuttinge tegenwoordig op de landen staande zelf betalen mitsg. huis en schoorsteengeld. De huurders mogen op ’t Erf niet plaggen, mogen ook het hout niet houwen. De willigen mogen de huurders knooten tot tuijning van ’t zelfde land. De boomvruchten ieder voor de helft en verdere conditiën (moeilijk leesbaar).

AT002b001                         1609      1 Febr   folio 271

Uitkoop van koop door Henrick Willems van inb., peerden, koeien, coorn, enz. wonende in Leusderbroek sijn broeder Evert Willems en swagers Huugh Aertzn, Rijck Lambertszn bekennen ieder hun deel ontvangen te hebben. Huugh getr. met Evertgen Willems en Rijck getr. met Gerbreg(?) Willems. Jan Lambertzn getr. met Jannitgen Willems.

Scheiding door het overlijden van Willem Ghijsbertsen hun vader resp. schoonvader.

AT002b001                         1609      3 Febr                   folio 273

Willem van Lutsen als voogd over de onm. kinderen van za. Jacob van Lutsen erfgenamen van . . . Cornelis Jans van Amerongen en zijne huisvrouwe volgens approbatie en consent van de Hove van Utrecht verleent op 4 juni 1605.

Vercoft Jan Willems van Amsterdam zeeckere drije gedeelten van elf gedeelten van ’t Erf en Goed de Rosmoelen met alle zijn toebehoren gelegen op Hamersvelt.

Bruiker Aelt Henricks en gemeen met Anthonia van Weede cs. Daer aan de ene zijde ’t Erf van Claes Meijnders ende Joh Aernt Boll aan de andere zijde gelegen zijn voor de som van 1085 car. gl. vrij gelt zoo van de 40ste penn. transport en wijncoop. Daer het gecort zullen worden 500 gl. hoofdsom competerende Willem van Dolre als hypotheek.

Aanvaarding Petri mei a.s.

AT002b001                         1609      . . .Okt                  folio 362

Maria van Bijler met handen van . . . van Dashorst haar gecoren voogt verkocht aan Jan Janzn. mon. Janitgen Thonis zijn huisvrouwe (darde) half vierendeel van de Hofstede Bruijnhorst gelegen in Woudenberg, daarvan Beernt van Schaick het andere half vierendeel en Nijcolaes van (Oudenvort) tot Utrecht ’t resterende vierde part competeren voor de som van 3100 car. gl.

AT002b001                         1609      19 Dec                  folio 396 en 400

Op condities nabes. Willem Lambert van Zijll, Jacob van Zijll, Fredericq Cock en de rato caverende voor Jan Surmondt nu uitlandig publiek verkopen een half Erf gelegen op Hamersvelt naest het Erf van Gijsbert Liender, daer van de andere helft Henrick Dircks van Rijnesteijn en Burrichgen van Zijll competerende is op de laste van hondert gulden hooftsoms int voors halve Erf gevestigd . . . competeren de kijnderen van za. Peter.  . .

Item het duifhuis op ’t voors Erf staande is competerende Henrick Dircks van Rijnesteijn voornt.

Het halve Erf gekocht door Henricq Dircks van Reijnesteijn voor 583 car. gl.

AT002b002                         1611      5 Maart                               folio 156

Jacob Jansen Pachier en Hendrijchen Foeytgen echtel. verkopen zeekere hoff met platagien daarbij gelegen op de Logt aent steenen brugje belend zuidw. Paschier van Loevesijn, noordw. Jacob Everts brouwer gelegen zijn.

De hof is belast met een . . . (stuiver die jaarlicks competeerende St. Pieters Gasthuis te Amersfoort. Koopsom 235 car. gl.

(De wijncoop zal worden betaald naer wijncooprecht

AT002b002                         1611      16 Maart             folio 164

Claes Cornelisse van Vlooswijk koopt van Jacob Evertszn brouwer het Zwarte Bergje met nog enige stukken land.

AT002b002                         1611      10 Juni                 folio 410

Compr Cors. Gerrits oud omtrent 66 jaren wonende in de Westijgen in de vrijheijd van Amersfoort. Hij verklaart t.v.v. de L. Vr. Capelle dat het land strekkende van Ooievaarshorst tot aan de Bavoorderbrugge genaampt deselve landen Bruijne Haer aan de westzijde begraven en bewalt zijn geweest en aan de oostzijde met de beek beslooten zijn. welcke wall die scheijdinge is van de Bruijne Haer en de gemeente Leusden. Verklaard ook . . . landen.

Verklaarde nog dat oock die landen strekkende van Willem Botters land incluis beneffen voors. wall tot aan de beek oostw. en voorts aan voors. brugge noordw. altijts genaempt zijn geweest en noch genaempt word die Bruijne Haer ende nijet Suijderbroeck als daer onder nijet behoorende. Voor redenen van wetenschap verklaarde den comparant van kijntsbeen en zoo lange hem gedenckt omtrent ’t zelfde goet gewoont op den voors Bruijne Haer gekend te hebben, enz.

Dito verklaring van Jan Cornelisse oud 78 jaren en Margriet Adams oud 64 jaren en van Peter Woutersen.

AT002b002                         1611      18 Febr                folio 154

Catharina en Cornelia Dircks Lommertse verkopen aan Peel Noeijen een kamp land genaampt Botterscamp groot omtrent vijer margen gelegen in op de Grift in Leusderbroek daar de huijsinge, den coopers competerende, op staande is op de laste van 12 stvrs jaarlijks aan de L. Vr. Capel tot Amersfoort voor de som van (7)00 car. gl.

AT002b003                          1613      . . . Dec                                folio 307

Gerrit van Rhijn en de Gerbrich van Westrhenen echtel. verkopen aan Reijer Henrick Jansz woonende op ’t Hoogelandt 1/4 deel van de hofstede de Hoogeneert gelegen op ’t Hoogelandt bij den cooper gebruikt en bewoont voor de som van 1900 car. gl.

AT002b003                         1613      . . . Jan                 folio 151

Huwelijk Jan Maassen en Jannigje Hessels.

Wij Bart Adriaanse van wegen Henrickgen Thonis wed. van Maes Wijcherszn geadsisteerd met Jan Maeszn brg. ter enre en Riel en Jan Henricks van wegen Hessel Gerrits geadsisteerd met Jannitgen Hesselsdr zijn dochter bruid ter andere zijde.

Jan Maeszn wonende op ’t Erf ter Burgch gelegen in Overseldert.

AT002b003                         1613      . . .                         folio 297

Henrick Sael en Juffr. Alijdt van Brakel (namen herleid van handtekening) verkopen aan Henrick Meijnse het Erf en Goed de Geer gelegen op Hoogeland en een slag veen en bij de cooper gebruikt wordt voor de som van 3087 guldens, te betalen in drie termijnen.

AT002b003                         1613      . . .                         folio 253

Peter Roeten koopt 1/6 van een Erf in de Boven Birkt Soest.

AT002b003                         1613      10 Aug                 folio 239

Testament; Sijmon Jacobsen en Jannitgen Jans echtel. wonende in Asschat.

Kinderen: Jan en Catharina Sijmons kinderen van Jannitgen Jans,

Jacobgen Sijmonsdr kind van Marritgen Everts zijn overleden huisvrouw en

Henrick Sijmons zijne natuurlijke zoon bij hem verwekt aan Anna Bartsdr.

AT002b003                         1613      3 Aug (folio 237)

Accoort nopens het onderhouden van watertochten, brugge in dezelve van dien gelegen bij de Swarte Steege en H’berg.

Heemraden (de geerfdens van Hamersveld) Johan van Speulde en Jacob Franszn als gecommiteerden in de geerfden van Hoevelaken, Gijsbert van Langevelt gecommiteerde van Aschat en Johan van den Borch gecommiteerde van Snorrenhoef met Everard Verhaer Scholt.

Vermeld de landen van . . . van Speulde cum socio en bij Peter Gijsberts hofstede bij lotinge wordt het onderhoud verdeeld (eventueel nog eens nazien).

AT002b003                          1614      27 Jan                  folio 377 en folio 378

Scheiding; Brand en Thonisch Thoniszn.

Hierin vermeld landen bij de Modderbeek, een camp land van plm. 8 mergen onder Hamersveld gebruikt bij Looch Woutersen strekkende voor van ’t Vliet tot aan de Ceursloot toe, nog een camp genaampt de Smallenakker gelegen tegenover de voors 8 margen gebruikt bij Thijman Thijmansen daer Gerrit van Schaick aan de ene zijde en ’t Capittel van St. Joris aan de andere zijde gelegen zijn (eventueel nog eens nazien).

AT002b003                         1614      19 Jan                  folio 362

Verdeling van ’t Erf en Goed Weerhorst onder de deelgenoten Goort Verhaer, Henrick Verhaer Scholt van ’t Hoogelant (Hoochland) en de Gerrit Verhaer Scholt van Leusden.

Wordt bij lotinge verdeeld. Erf, huis, enz. en landerijen omschreven door 2 landmeters Hubertus Laer en . . . Brevelt.

AT002b004                         1614      . . .                                        folio 64

Cornelis Thijsen verkoopt aan Dirk Gerrits het Erf en Goed Kleijn Schothorst voor 1100 car. gl.

AT002b004                         1615      30 Aug                 folio 271

Pelgrom Noijen, wonende op de Grift en Clementgen (Claesgen) Jordens zijn huisvrouwe verkopen aan Gerrit Janszn en Aeltgen Henricks zijn huisvrouwe een kamp land groot 4 margen dezelve gelegen op de Grift genaemt de Bottercamp mitsgader het Erf en Goed, huis en hofstede , enz. daar aan de ene zijde Daniel van Weede, raet in den hove van Utrecht, en andere zijde Cornelis van Duiverden. dit voor de som van 1200 car. gl. (onder Leusden).

AT002b004                         1615      22 Okt                  folio297

Magenscheidt waarbij aan Evert van Butselaar werd aanbedeelt het Erf de Logt (Scherpenzeel).

AT002b004                         1615      1 Dec                    folio 113

Evert Jans den ouden en Evert Jans de jonge en Jan Janse (cs) verkopen aan Willem Moij brouwer en Judith van Rhijn echtel. het Erf en goed de Brijnch (Brink)  gelegen op Hamersvelt.

De verkopers, erfgenamen van Peter Wouterszn za. geposedeert hebben en noch de helfte van ’t Kijnderlant gelegen als boven tezamen voor de som van 1862 car. g. 10 stvrs.

Frans van Triest koopt het Erf Rumelaar onder Woudenberg.

AT002b004                         1615      . . . dec                                folio 366

Ghijsbert Gijsbertszn op Crachtwijck als vader en voogt van zijn 2 onm. kinderen bij hem aan Dirkgen Everts verwekt zijn overleden huisvrouwe. Hij verkoopt aan Anthonis Willemzn Vastrik een stuk england op Hoogeland naast het huis de Tintel. Koopsom 1350 car. gl.

AT002b004                         . . .         . . .                         folio 68

Jan Rijkse uitkoop hierin vermeld Stoutenborch (eventueel nog nazien).

AT002b005                    1616           14 Juni                                 folio 220

Maes Albertse en Marritgen (Jans) echtel. wonende in Barneveld verkopen aan Johr. Willem van Achtevelt, Geertruijt Swarts echtel. de ½  van ’t Erf Hardevelt gemeen met de L. Vr. Capelle tot Amersfoort mitsgaders die gerechtigheijt voor dezelve gedeelte als des vercoopers completeerd alsmede verder timmerage op ’t Erf staande. Belast met een lijftocht van Emertgen Wouters.

Koopsom 175 car. gl.

AT002b005                         1616      14 Maart             folio 47

Huwelijk Dirk van Duiverden en Elizabeth van Lommertsum.

AT002b005                         1616      12 Okt                  folio 145

Matheus Gerbrandse koopt de ½ van een Erf in Seldert, Carspelle Leusden, van Clemens van Davelaar, belend oostw. Jan van Westrhenens nakomelingen, het Clooster in de Birkt en het Gasthuis tot Amersfoort; westw. Gijsbert Jacobs erfgenamen en het Capittel tot Amersfoort.

Bruiker; Henrick Jansen. wesende de voors helfte van 26 danm landts ongedeijlt gemeen met Juffr. IJda van . . . wed. van za. Mr. Reijnier van Wenckum die de andere helft toebehoort zijnde het Erf leengoed van St. Paulus tot Utrecht (zie ook folio 148).

AT002b005                         . . .         . . .                         folio 326

Gijsbert Gijsbertse van Hoorn koop de helfte van de Wijnberg enz.

AT002b005                         . . .         . . .                         folio 7

Jacob Evertsen van Jolenbroek koopt een hofstede in Hoevelaken (zie ook folio 57 en folio 59).

AT002b005                         1616      12 April               folio 65

Jan Berentsen en . . . Jansdr echtel. wonende op Hamersveld verkopen aan Rijk Jansen en Marritgen Willems zekere helfte van een akkerland met de helfte van de Huijzinge, berg gelegen in Leusderbroek. De andere helfte is van de onm. kinderen van Tomas Roelen en aan de andere zijde de Armen de Poth tot Amersfoort en Jufr. Ruijtenbergt naast gelegen zijn.

Op de laste van 3 schepel rogge als hondecoorn, waarvan de kopers de helfte op hare lasten nemen.

Koopsom 300 car. gl.

AT002b005                         1616      28 Sept                folio 139

Cornelis Jacobse lakencooper koopt een Hofstede gen. de Engh op Isselt van Juffr. Margaretta van IJsselmuiden en van hare zoon Casijn van IJsselmuiden (zie folio 178). Hij koopt nog een Hofstede op Isselt, gen. de Engh.

AT002b005                         1616      19 April               folio 73

Gijsbert Huijgen en Hillichijn Thijsdr echtel. verkopen aan Jan Lambertse en Jannichijn Dircx echtel. haer luider schoonvader en moeder haer Hillichijn kinsgedeelte van 2/3 deel van het Erf Valkenhoef gelegen in ’t Nieuweland op Hoogland. Noch haer Hillichgens kindsgedeelte van de helfte van darde deel van al sulke lant als Thijs Jansen Buijs haer vader en haer voors moeder staande hun huwelijk met selve goed aangekocht hebben. Koopsom 200 car. gl.

AT002b005                    1617           5 Febr                                  folio 202

Dirk Jan Meijnse en Marritgen Stevens beide overleden scheiding onder de kinderen in de boedel vermeld inb., have, vee, peerden, enz.

AT002b005                         1617      29 April               folio 256

Maes Lambertzn en IJda Bosch echtel. verkopen aan Rutger van Wenkum en Ledwina van Westrhenen echtel. haer lieden erve en goed gen. de Loedijck gelegen . . . gecomen van Albert Verhelli

AT002b005                    1618           11 Jan                                  folio 354

Huwelijk Lieven Wijnands van Resant en Bartraet Thehast.

Inbreng bruid 9 danm land gelegen in de Duist met huis en hofstede daarop en nog drie vierendeel land ook gelegen in de Duist. Bruiker Meijnt Gerritsen.

AT002b005                         . . .         . . .                         folio 336

Peter Schade koopt een gedeelte van een Hofstede in de Birkt (Nederbirkt).

AT002b006                    1618           . . . Mei                               folio 150

Overleden Anna Claesdr nalatende Harman Harmansen hare zoon en 3 dochters aan haar verwekt bij haar overleden man Harman Harmansen ende dat dezelve Anna Claesdr ook is overleden.

Verdeling tussen de kinderen van het Erf Klein Steenbeek groot 14 margen met het getimmer gelegen bij de Sandbrinkermolen gerechte Asschat. 1) Harman Harmansen, 2) Hubert Claesz getr. met Marri Harmans, 3) Wouter Jansen getr. met Emmertgen Harmans en Henrick Otten getr. met Corneligen Harmansdr.

AT002b006                         1618      10 Okt                  folio 82

Maagenscheid. Wij Hendrik Both, Johan van Duverden van de Voort scholt der stad Amersfoort, Coenraet Franszn oud borgm. van Amersfoort en Johan van Rhijn testamentaire mombers over de drie onm. kinderen van Juffr. Sophia van Duverden van Voort, wed. van za. Pieter Both van haren man behouden ter eenre en Sophia van Duverden voorn. ter andere zijnde.

Boedelverdeling als volgt aan de onmundige kinderen toebedeeld het Erf genaamd de Pol gelegen in Seldert. Een vierendeel erve gelegen op Stoutenburg gen. de Hofstad van Cleijn Emelaar.

Uitgestelde akte.

AT002b006                         1618      28 Okt                  folio 96

Huwelijk; Jonkhr Johan Zaell en Jofr Sophia van Duverden van Voord geass. met Henrick Zaal zijn vader en Sophia van Duverden van Voord geass. met Frederick van Duverden van Voord scholt tot Rhenen en Johan van Duverden van Voord scholt tot Amersfoort hun zuster.

AT002b006                         . . .         17 Nov                 folio 102

Jan Franszn, Evert Janszn en Henrick Goortszn getr. met Willempgen Jans verkopen aan Helmert Corneliszn een akkerland met huis en hofstede genaempt Meermansakker thins goed van de Domeijnen daar oostw. Schuurmans vicarie, westw. Cornelis Aerts en de L. Vr. Capelle tot Amersfoort, noordw. de Zuidwijnt en zuidw. de Gemenenweg op de last van thins rogge, volgen de leenbrief van 9 juni 1671 bij Jan Willems des verkopers vader za.. Koopsom 300 gl.

AT002b006                         1618      8 Dec                    folio 113

Huwelijksvoorwaarden; Gerrit Woutersen en Geertgen Jans.

Wij, Brant Woutersen en de Willem Morren van wegen Gerrit Wouters brg. geassisteerd met Stijntgen Willems wed. van Wouter Brandsen zijn moeder t.e. ende wij, Sijmon Jacobs en Cornelis Jacobsen vanwege Jan Jacobsen geassisteerd met Geertgen Jans zijne dochter bruit t.a.z.

Inbreng bruidegom van coorn gezaaid en ongezaaid, wagens, ploeg, peerden, koeien, verkens, schapen, inb., huisraad, enz. geene uitgezondert van ’t selve opt de erve genaempt ’t Hof van Callenbroek gelegen in Gelderland tegenwoordig bij Stijntgen Willems zijn moeder bezeten, zij verkoopt deze boedel aan haar zoon voor 3500 gl. 100 gl. is van zijn vader gesterf even als de ander twee ongehuwde kinderen. Inbreng bruid . . . duizend car. gl.

AT002b006                         1619      29 Jan                  folio 29

Henrick Dirks op Hilhorst en kinderen verkopen een gedeelte van ’t Erf de Ruif (plaats niet genoemd) aan Cors Meeursen (zie ook folio 120).

AT002b006                         . . .         19 Nov                 folio 315

Dijrck van Geijn en Margaretha van Zijll echtel. verkopen aan Jhr Walraven van Weerdenbergh en Juffrouw Agatha Bollen van Hamersvelt echtel. de helfte in een Hofstede groot 20 margen gelegen op Voskuilen bij Woudenberg bij Wouter Jansen gebruikt, thijns 2 stuivrs in ’t gehele erf, de andere helft competeerd aan voors. Wouter Jans en Lubbertgen Egberts. Koopsom 2125 car. gl.

AT002b006                         1620      31 Maart             folio 398

Willem Gerrits en Thoentgen Goorts, zijn huisvrouwe koopt een perceel land met een woning groot 3 margen gelegen op Calveen int gerecht Hoogland van Lambert Meijns ’t eene bij gebruikt bij Willem Egbert en ’s andere bij Thomas Volijerts. Koopsom 1400 gl.

AT002b007                         1620      4 April                  folio 3

Overleden op Ronselaer, Gijsbert Helmerts nalatende Adriana Thonisdr. zijn wed. mitsg.  zijn broeders en zusters als ook br. en zr. kinderen. Boedelinv. gemaakt op 28 maart 1620.

Zij met hare zoon Roelof Willems en gecozen momber (voor soon ?) ten enre Henrick Helmerts,  Henrick Fransz, Helmert Fransz en Willem Franszn voor hun zelven en resp. (huisvrouwen) Harmantgen en Cornelis Arisz, Gerrit Alberts, Peter Cornelisz en hune huisvrouwen, Jannitgen Helmerts wed. van Jacob Ariszn met handen van Henrick Helmert haar broeder en gecozen voogt en haar kinderen Dirck Janszn getr. met Hubertgen Henricks en in name van de onmundige kinderen bij deselve Hubertgen behouden van Peter Helmerts haar vorige overleden man mitsg. Roelof Willems en (Jan ?) Thoniszn en hune resp. huisvrouwen mitsg. Altgen Peters wed. van Willem Janszn en haar onm. kinderen als Willem Jacobsen en Willem Janszn voorn haer twee overleden mans Henrick Franszn en Helmert Fransz als bloedmombers van de onm. kinderen van . . .  Janszn en Jannitgen Fransdr (echtel ?) en Helmert Huberts voor hem zelven en voor zijn broeders en zusters kinderen van Hubertgen . . . aller erfgenamen van za. Gijsbert Helmerts ter andere zijde.

Adriana Thonisdr betaald (of uitkeren) de som van  ….. honderd vijfentwintig car. gl. daarvoor behoud zij alle goederen des boedels, have, vee, enz. en het land op Ekris.

AT002b007                         1621      19 Okt                  folio 161

Huwelijk Gijsbert Henricksen en Aaltgen Gijsbertsdr.

Inbreng waaronder een margen rogge bij de Tolick.

AT002b007                         1622      29 Jan                  folio 116

Huwelijk Cornelis van Zijll en Agatha van Langevelt. Mede ondertekend door Johan van Rhijn, Jonkr Adriaen van Zuijlen tot Nievelt, Jan van Langevelt.

AT002b007                         1622      22 Juni                 folio 243

Jan Goortsen koopt van zijn broeders en zusters alle de Haef en vee, coorn, enz. aanwezig op ’t erf Kleijn Burgsteden en blijft bruiker van ’t erf.

AT002b007                    1623           23 Maart                            folio 367

Huwelijk. Henrick Both en Beatrijs Cornelis Taats.

Inbreng in het huwelijk div. goederen, obligaties en landerijen waaronder een perceel land genaampt ter Beek gelegen op de Modderbeek gemeen met de erven van Gerrit van Dashorst (plaats niet vermeld).

AT002b007                         1624      2 Maart               folio 120

Overleden, Henrick Dirkse op Hilhorst nalatende Geertgen Jans zijn weduwe mitsg. Jannigje Henricks zijn voordochter getr. met Simon Henricks en Jan Henricks zoon van Geertgen Jans. Boedelscheiding.

AT002b007                         1624      4 Maart               folio 122

Scheiding Peter Wouters en Geertgen Jans in de akte vermeld inboedel, have, vee, coorn, enz.

Akte grotendeels onleesbaar.

AT002b007                         1624      29 Juni                 folio 142

Huwelijk, Thijman Thonissen Lijsgen Mijns. Inbreng bruidegom polderland in de Duist met de huijzinge, hof en hofstede.

Inbreng bruid 12 danm gelegen in de Duist met het getimmer daarop staande gemeen met haar voorkinderen.  Medeondertekende Claes Lambertse, Jacob Ariaense, Peter Claessen, Thijmen Thonisen voorn, Willem Dircks en Lijsgen Meijns.

AT002b007                    1624           4 Juli                                     folio 415

Thonis Hendriksen en de Willem . . . verkopen aan Dirck van Crachtwijck die halve Keuter onder Hoogland nevens de Heisteeg de andere helft van dezelfde Hofstede behoord aan Jan Gerrits.

AT002b007                         1624      25 Juli                  folio 421

Anthony Rutgers verkoopt bij openbare veiling het achtste deel in het Erf den Hoogeheerd inbegrepen ook het achtste deel in het huis, hof en hofstede. Koper Jacob Willemse van Schoonhoven voor 343 gulden.

AT002b007                         1624      28 Dec                  folio 454

Herbert Fransz getr. met Johanna van Donselaer koopt een gedeelte van ’t Huis ’t Vagevier.

AT002b007                         . . .         . ..                          folio 265

Huw. Jonkh Walraven van Weerdenburg en Judith Bentink.

AT002b008                         1626      3 Febr                                  (folio 175)

Huwelijk Jan Thonisse Cock en Elisabeth Ellers (plaats niet vermeld – Hoogland?).

AT002b008                         1626      6 Jan                     (folio 173)

Huwelijk; Jacob Gerrits, Jan en Claes Gerrits van wegen Clemens Gerrits brg. .Evert Rijcks van Achtevelt, Dirck Jans en Gerrit Cornelis van wege Harmantgen Cornelis Helmertsdr bruid.

Inbreng; bruidegom zodanigge goederen als bij doode van zijn ouders aanbestorven als het 6de part in een erf en goet in Stoutenborch gemeen met zijn broeders en zusters bij Jacob Gerrits gebruikt nog ’t 6de half morgen in het Nieuwelant belast met 300 gulden t.b.v. Henrick Willems brg. swager, nog de helfte van 5 margen genaempt de Leijendertse margen gelegen aan de Hoverbrinck (?) op Hoogland, waarvan de andere helft Jan Gerrits, zijn broeder (brg.) competeerd noch vierhonderd car. gl. bij hem overgenonen.

Ende hebben Jacob Gerritse en Jan Gerrits . . . voor Clemens (Cornelis) Gerritsen hun broeder gestelt borgen als principalen voor . . . bruidegoms voors. aangebrachte goet.

Inbreng bruid Harmantgen Cornelis 325 gulden int haar vaders goet nog 50 gl. uit moeders goet.  Item 3 str (?) van (land?) bij haar nu gebruikt competerende de voorsoon van Jhr. Rutger Foeijt bij hem geprocreerd aan Jofr. Maria van Weede zijn vorige overleden huisvrouwe.

AT002b008                         1625      1 Febr (folio 11)

Evert Brantsen verkoop aan Roelof Janszn op Stoutenburg een kamp land gen. de Haarscamp gelegen op Hoogland.

AT002b008                         1626      5 Mei (folio 221)

Huwelijk; Thijman Henricks en Willempgen Willems geass. met Thonis Henricks en Petergen (?) Thijmans van wegen Henrick Henrickzn in name van Thijman Henricks hun zoon brg t.e. Aris Willemse, Henrick Henricks en Jan Lamberts vw Willempgen Willems bruid.

Inbreng bruidegom een Erf en Goet gelegen in Leusderbroek strekkende van de beek tot de Suijtwijndt toe, oostw. Jan Janse Buijs, westw. Meijntgen . . .naastgelegen zijn; gebruikt bij Henrick Henricks des brg vader; met den gehele inboedel, have, coorn, vee, enz.

Bruidegom moet na de dode van zijn vader uitkeren aan zijn broeder en zusters uitkeren 1700 gl. volgens testament van den 1ste juli 1613 voor notaris Johan van Ingen.

Inbreng bruid land in ’t Suijsbroek (Zuiderbroek bij Gerensteijn).

AT002b008                         1625      8 Nov (folio 127)

Thonis Thoniszn voor hem en zijn erven verkoopt aan de Hr. Jacob van Dam seecker Erf en Goet gen. d’ Hofstadt van Isselt met huis, bergen, schuur, boomgaart en brink met vijer margen land gelegen op Isselt en de van de copers eertijds bij den verkopers gecoft werende tezamen leenroerig aan die Graeffelijkheid van Holland. Koopsom 300 gl.

Hij verkoopt nog div. percelen land op Isselt aan de Hr. Jacob van Dam.

AT002b008                         1627      27 April                               (folio 339)

Overleden Annitgen Jacobs nalatende hare weduwnaar Evert Harmanszn wonende onder Coelhorst maagenscheid aan de weduwnaar aanbedeeld de inb., have, vee, coorn, enz. aan de minderjarige kinderen onderhoud en moeder versterf.

AT002b008                         1627      20 Febr                                (folio 317)

Jhr. Gerardt van Wenckum op Hogerhorst verkoopt aan Adriaen van Westrhenen, borgemeester der stad Amersfoort, en Janniggen van Dael zijn huisvrouwe en haren erven 8 danm land in Nederseldert, waarvan de wederhelft de coper competeerd volgens erfscheidinge daarvan zijnde voor de som van 2400 car. gl.

AT002b008                         1626      3 Febr                                  (folio 177)

Wij; Maes Pelen en Henrick Reijersen v.w. Thomas Volckerse Püll, weerd in de Swarte Ruijter op Hoogland brg t.e. en Willem Goorts en Claes Jacobs v. w. Hillickgen Jans bruit t.a.z.

AT002b008                         1626      6 Jan                                     (folio 211)

Rijck van Lommertsum en Cornelis Moij verkopen bij opbod een parceel land met huis en hofstede en een vogelkoije groot 8 danm gelegen in Zevenhuizen belend d’ene zijde St. Agatha Convent en andere zijde Meijns Jans gelant zijn.

Koper, Cornelis Gerrits w. i. Zevenhuizen voor 3200 car. gl., borg Claes Jacobs mede w. i. Zevenhuizen.

AT002b008                         1626      21 Aug                                 (folio 255)

Henrick Jan Meliszn verkoopt aan Thonis Thonissen 2 danm land aan de Seldertseweg; belend ene zijde de erfgen. van Dirck Gerrits en andere zijde Matheus Gerbrants cum socus noch de koeien, peerd, varkens, wagens, ploegh, touwen, stoppen, karn al wat tot de bouwerije behoort coorn in het huis, berg en velt, hoij, stroij, hoenderen, de helfte van de schapen behalven twee? elders op het erf bij den verkoper tegenwoordig gebruikt zijn, mitsg. al het gene hem vercoper aan de timmerage zouden mogen competeren. En de voorts de huize die de verkoper aan het voors. erf wegens de Hr. Mr. Reijnier van Westrhenen en Matheus Gerbrants competeren in eigendom van de Hogekamp (?) de voors . . . toebehoren. Koopsom 3200 car. gl.

AT002b008                         1627      28 Dec                                 (folio 385)

Wijnant van Ommeren en zich sterk makende voor zijn broeders en susters mitsg. de mombers over de minderjarige kinderen van  . . . van Ommeren. Joffr Alijd van Lauzenburg bij opbod verkopen en half Erf en Goet gelegen in Seldert en de helfte van twee danm. land aldaar waarvan Thonis Goorts bruiker van ’t voors. goet dan deze helft is competeerde en waarvan Thonis Goorts alleen competeert de huijzinge en ’t getimmer op ’t voors. Erve staande strekkende van de Overseldertseweg tot agter aan de Nederseldertseweg daar aan de ene zijde de Abdije van St. Pauwels tot Utrecht en andere sijde Thonis Goorts.

Koper Thonis Goorts voor 3900 car. gl., borg Evert Goorts en Thonis Everts.

AT002b008                         1626      8 Sept                                  (folio 265)

Huwelijk; Adriaan van Westrhenen schepen van Amersfoort en Jannigje van Daal.

AT002b009                         1628      12 Febr                                                (folio 7)

Henrick Evert Willemzn verkoopt aan Roelof Huijgen en Aeltgen Jans echtel. al zijne haaf, beesten, peerden, koeien en schapen, enz., wagens, ploeg, ev coorn op ’t land. Roelof Huijgen aanvaard deze goederen uit de erve van de Capelle eertijds bij Gijsbert van Coevorden gebruikt en gelegen tot Leusden. Koopsom 1600 car. gl.

AT002b009                         1628      21 Febr                                (folio 10)

Huwelijk; Wij, Willem Rijckers, Harman Stevensz en Henrick Morren oomen v. w. Rijck Willems w.i. Callenbroek brg. t.e.. Goortgen Elberts wed. van Reijer Dirck in Stoutenburg als moeder, Henrick Reijers en Aert Wouters en Elbert Wouters als oomen v.w. Weijmtgen Reijers br. t.a.z.

AT002b009                         1628      29 Febr                                (folio 16)

Cornelis Wouters en Henrickgen Reijers echtel. w.i. de Lage Birkt doen hun inb., have en vee, coorn, enz. over aan hun zoon Bart Cornelisse.

AT002b009                         1628      3 April                                  (folio 24)

Gijsbertgen Ariaens, wed. Henrick Gerrits wonende op ’t erve de Coop competerende ’t Convent van St. Barbara te Amersfoort. zij doet haar have en vee, enz. over aan hare kinderen Jan, Henricks soon, Maritgen, Henrick dochter.

AT002b009                         1628      6 April                                  (folio 33)

Inventaris des boedels van za. Wulfert Otten en Fijtgen Aris zijne wed.

AT002b009                         1628      22 Aug                                 (folio 80)

Overleden in Asschat; Grietgen Peters nalatende Thonis Jans en 5 kinderen Jan, Peter, Gijsbert en Rijck zonen en Dirckgen dochter Thonissen.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen.

Rijck Jansz. oom van vaders zijde, Aeltgen Helmertsdr. bestemoeder met handen van Harman (Theunis ?) hare man en gecozen momber. Jan Thonisen voorn. voor hem zelven en Thijs Harmans oom van moeders zijde aan de kinderen moeders goed bewezen, aan de weduwnaar huis en hofstede en land gelegen in Asschat en den gehele inboedel.

AT002b009                         1628      21 Sept                                (folio 84)

Huwelijk; Jonkr Pierre Hubert en Jufr. Nenna van Schadijck geass. met Doctor Wilhelmus van Nieland. Jacob Bom van Cranenburg t.e. en Jacob van Schagen, Johan Freijs van Dolre, Rutger van Schadijck en Mr. Dijrck van Lommertsum, Advocaat t.a.z.

AT002b009                         1628      19 en 24 Sept                   (folio 88)

Staat van pachtschulden en aanbetalingen van Jan Gerrits over de pachtschulden aan Sr. van Noortwijck (plaats niet genoemd).

AT002b009                         1628      4 Okt                                    (folio 92)

Huwelijk; Jan Stevense en Catharina Henricq.

Inbreng bruidegom waaronder een gedeelte van een hofstede gelegen in de Haer onder ger. Sevenhuizen.

AT002b009                         AT002b009                         1929      . . . April                              (folio 159)

Huwelijk; Harman van Bornbergen luitenant schout van Amersfoort en Juf Damiane van Davelaar.

AT002b009                         1629      12 April                               (folio 163)

Huwelijk; Seger Hillebrantzn en Ootgen Harmans de Ruijch geass. met Hillebrant Seger, vader brg. en Harman Peters de Ruijch va. van de bruid.

AT002b009                         1929      20 Mei                                 (folio 177)

Huwelijk. Wij, Looch Woutersen geass. met Cornelia Anthonisdr. mijn huisvrouwe, Pieter Loogen, Peter Janszn van Opoeteren van wegen Antonis Loogen van Ruitenbeek tk brg. en wij Rijch Aerts van Oldenbarnevelt, Mr. Jan van Bilderbeek Adv. van de Hove van Utrecht van wegen Christina Arensdr van Oldenbarnevelt tk bruid.

Des bruidegoms natuurlijke kind zullen zij alimenteren. Akte niet ondertekend

AT002b009                         1629      12 Jan                                  (folio 181)

Comp. Weledele Hr. Adriaen van Zuijlen van Nijvelt en Joffr. Anthonia van Baern, echtel. Zij machtigen Mr. Francois van Weede om in hun naam te procederen met Joffr. Mechteld van Asch wed. wijlen Jhr. Antony Bollen van Hamersvelt en Jhr. Jacob Bollen van Hamersvelt bij forma van permitatie betreffende gronden die Joff.r Mechteld van Asch en Jacob Bollen van Hamersvelt leggende hebben in de landen van (Utrecht ?) . . . d’weder helfte (of halve wederhelfte) van een Erf en Goed in Leusderbroek wesende tijns goed van de Domeijnen lands van Utrecht bij Aris Huiberts gebruikt daarvan Jonkh Walraven van Weerdenborgh als vader en voogt zijner kinderen en Joffr Margaretha Bollen van Hamersvelt d’ander helfte competeert mitsg. nog 10 margen 240 roeden gelegen . . . (bij Utrecht ?) (verdere afloop niet vermeld).

AT002b009                         1629      14 Juni                                 (folio 183)

Willem Aelberts en Truijtgen Rutgersdr., echtel. verkopen aan Matheus van Langelaar en Geertruijt Bartholomeusdr. zijn huisvrouw een kamp land gelegen in Stoutenburg genaamd Thonis Willemse Camp, groot 4 margen belend ene zijde ’t erf bij Jan van Groll gebruikt en andere zijde ’t St. Agatha Convent nog 1 margen mede in Stoutenburg gelegen in de Stoutenburger Meent bij Jan Jacobs weerdt in de Gort gebruikt en verders nog land onder Woudenberg. Koopsom 2000 car. gl.

AT002b009                         1629      27 Sept                                (folio 199)

Inventaris en boedelcedulle doen maken bij Jan Cornelisse in Snorrenhoef op Sa(m)brinck als weduwnaar en boedelharder van za. Luijtgen Reijers die is overleden . . . van staet des boedels zulcs die was ten tijde van . . . selfs overlijden gevallen zijnde 25 september 1629.

Rentebrieven en Obligatis

1 obl.                 op Hillichen wed. van Goort Gerrits van Goor koeketacker            22 apr 1625         200

zonder obl.     Gosen Janszn swager                                                                                                  200

obl.                    Henrick Janszn op Steenbeeck                                                         10 jan. 1623        50

obl.                    Gerrit Gerrits tot Ede                                                                        18 mrt 1623        200

obl.                    Jan Rijcks van Domprelaar tot B’veld                                                11 jan 1623         200

obl.                    Henrick Jacobs tot B’veld                                                                 1 juli 1628            200

obl                      Henrick Jans van Dronckelaers wed.                                               mei 1628              100

obl.                    Saer (Lensz ?)  tot B’veld                                                                   28 . . .1623           100

obl.                    Henrick van Bouwens kinderen                                                        juni 1601              100

obl.                    Gerrit Killen schoenmaker

zonder obl.     Henrick van Bouwens in Snorrenhoef                                                                            150

                          Steven Gerrits op Sa(m)brinck van geleend geld                                                         45

                          Willem Willemszn van geleend geld                                                                            25

Verloop van renten enz.

Inschulden

AT002b009                         1629      19 Nov                                 (Folio 199)

Steven Henricks op Sambrinck is schuldig van drije daghen arbeijdens omtrent

Gosen Janszn van Bemmel als reste van hoonich                                                                             75

Gereet gelt

Aen gereet gelt onder den boedelharder berustende                                                                   24

Gereede goederen inboedel en de huijsraet

2 rocken

een . . .

een lijfgen

nog een lijfgen

. . . sijn om Goodtswill gegeven

Een stuck gebleijkt linnen laecken

eenighe slaeplackens

. . .

en bedde en hoofdpeluwe

2 hooftkussens

een . . .

een eijckenkist

een tafel

drije copere en ijzere potten

een copere ketel en acker

een . . . spijnt (spint)

een kist sonder sloth

vier groote tinne schotelen

27 immen (bijen)

4 schapen

Dootschulden

De wed. van Lodewick van Lommertsum ter cause van (gehaelde bijeren (bier ?)             12-2-12

Cornelis Meeuszn backer                                                                                                                          4-1

Voor ’t luijden en begraven                                                                                                                      10–

Lenaert Nicasius voor een doodkist                                                                                                       8-15

Peel Maaszn lackencooper voor  baerlacken en clederen . . .                                                      70-5-8

Naer dijen d’voors. boedelcedulle bij erfgenamen van Luijtgen Reijers overlijden . . . wel overleijt was zijn geaccordeert en overcomen Jan Cornelisse weduwnaar en boedelharder ter enre Jan Rijers op Schaffelaer voor 1/4 part, de kinderen van Jan Rijers de oude voor 1/4 part, de kinderen van Henrick Reijers mede 1/4 part en de kinderen van Willem Reijers voor de resterende 1/4 part enz. De obligaties worden hierbij verdeeld en verrekend de weduwnaar de goederen des boedels.

AT002b009                         1630      . . .  Jan

Huwelijk. Wij, Harman Thijszn vader, Helmert Huberts v.w. Thijs Harmanszn tk brg. Thonis Ariszn vader, Jan Everts swager v. w. Marritgen Thonis tk br.

Inbreng bruidegom 600 car. gl., waartegen Thonis Aris en Oetgen Jansdr echtel. hun dochter geven de som van 1000 car. gl. en bed met toebehoren, een kleerkast.

Harman Thijszn getr. met Aeltgen Helmertsdr. De ouders van de bruidegom wonen op de Glinthorst, zij verkopen den inb., have, vee, coorn, immen, enz. en gaan bij hun zoon en schoondochter inwonen op de erve . . .

AT002b009                         1630      17 Jan                                  (folio 223)

Abraham van Goorle verhuurt aan Lubbert Janszn en Aeltgen Gijsbertsdr het Erf en Goed Emelaar in Stoutenburg, reeds bruiker voor 6 jaren om 210 car. gl. jaarlijks, toepacht 4 paar caphoenderen op Martini alle jaar. Niet in de huur het Duijfhuis, een gedeelte van de boomvruchten. De verhuurder met zijn goede vrienden alle jaar met twee wagens eens uijt te haelen en eerlick te tracteren, daertoe de verhuurders het drincken en die huurders die cost doen sullen.

AT002b009                         1630      27 Jan                                  (folio 231)

Wij, Gerrit Harmans vader Bessel (Meuszn?) oom en Gijsbert Jacobs van Jolenbroek v. w. Harman Gerrits tk brg. t.e. Henrick Goorts broeder, Jan Henricks oom, Jan Moij v. w. Rutgen Goorts tk bruid.

De bruidegom en zijn vader gaan samen gebruiken de bouwerije in 6 have vee, enz. en huizen (plaats niet genoemd).

AT002b009                         1630      16 Febr                                (folio 256)

Verkoop van 3 margen land met huis en hofstede in ’t Hateveen onder Hoogland.

AT002b009                         1630      27 Febr                                (folio 260)

Wij, Cornelis Wouters vader, Reijer en Wouter Corneliszn. broeders, Wouter Peters swager, Cornelis en Jacob Reijers omen v. w. Bart Corneliszn tk brg. t.e. en Jacob Henricks vader, Jan Janszn. Buis oom en Dirck Saren v. w. Jannitgen Jacobsdr. tk br.

Inbreng bruidegom huis, hof, hofstede, landerijen daaraan toebehorende, haeff, beesten, coorn, enz., inb. en huisraet op de last van 1000 car. gl. en verdere verrekeningen met de familie en moet zijn vader levenslang onderhouden. Inbreng bruid 200 car. gl.

AT002b009                         1630      3 Mei                                   (folio 282)

Reijer Janszn op Calveen en Claas Jacobse als momber van de onm. kinderen van za. Aert Gerrits en Ghoortgen Jacobs in hun leven echtel. mitsg. Thijman, Meus, Maes Jan en Claas Aertszn getr. met Jannitgen Aertsdr., alle kinderen van voors. Aert Gerrits en Goortgen Jacobs.

De momber verkopen aan Diderick van Crachtwijk een Engh genaamd Rollecoot op Hoogland groot vijf vierendeel margen.

AT002b009                         1630      4 Juni                                   (Folio 290)

In deze boedelscheiding vermeld dat op Westerveld onder Callenbroek woont Henrick (Brandsen?).

AT002b009                         1630      . . .  Juni                              (folio 296)

Huwelijk. Wij, Geertruijt van Worcom wed. wijlen Bartolt van Stralen in leven echtel. tot Wageningen beste moeder. Bartolt van Stralen majoor tot Wageningen, Gijsbrecht van Brienen oud borgm. van Wageningen v. w. Cornelis Eggen tk brg. t.e. en Willem van Bitterschoten, Cornelis van Zijll en Henrick van Bronckhorst oud schepen van Amersfoort v. w. Petronella van Rhijn tk br.

Inbreng bruidegom land en gelden.

Inbreng bruid 5 danm onder Bunschoten en de half erf genaempt de Brinck gelegen op Hamersveld daarvan Maria van Rhijn hare zuster de andere helft competeerd. Op de laste begrepen in de testamente van hare vader en daer beneffens nog op de laste van de helfte van 1785 car. gl. uit schulden bij hare vader en moeder nagelaten en haar zuster Maria voor de andere helfte.

Gedaan te Amersfoort op den . . . juni 1630.

AT002b009                         1630      8 Aug                                   (folio 302)

Overleden Jacob Stevens nala. Jannitgen Jans en de kinderen Steven, Henrick, Wulpher en Jan Jacobszn. momber bij de scheiding. Wulpher Stevens oom vaderszijden en Gerrit Jans oom van moeders zijde met goed vinden van Wouter Buijs rentmeester van St. Agatha Convent wordt de huur van het Erf in Sevenhuizen overgedaan aan Steven Jacobs, verders de inb., have en vee, enz. waartegen hij betaald 1100 car. gl. en de pacht.

AT002b009                         1630      20 Nov                                 (folio 332)

Scheiding tussen Sr. Henrick Both de jonge en Marcelus Thiens . . . uxorus. Sr. Henrick Both de jonge geass. met Henrick Both de ouden, cameraar van Amersfoort zijne voor hem (oom) en geweesen momber ter eenre, Sr. Marcellus Thiens gehuwd met Jofr. Elisabeth Both ten andere zijde ten overstaan . . . van Willem Duverden van Voort, Dijderich van Duverden van Voort en de Sr. Arent van Duverden van Voort, schepen van Amersfoort, erfgenamen van moederszijde. Erf maagenscheid over de goederen van za. Pieter Both i.z.l. generaal in Oost-Indiën en Jofr Sophia van Duverden van Voort hun lieder overleden vader en moeder. De goederen verdeeld in twee loten. Het lot getrokken door Henrick Both bs. in 1½ vierendeel land gelegen in de Voort, een huis in de Crommestraat alhier waarin partijen moeder is overleden, nog 9 danm land in Bunschoten gemeen met Elisabeth van de Schuer cum socijs,  nog de halve thijnt uit Emelaar en de appendentien van dien op Stoutenburg (de andere helft competeert Willem Moij) een rente van 25 gl. tot Utrecht (de voorn percelen geestimeert op 1000 gl.).

Het tweede loth aan Marcelus Thiens, het Erf de Pol met huizinge en verder getimmer, Hofstede en landerijen daaraan behorende, het zelve Erf aan verscheidene percelen in Over en Nederseldert gelegen en bij diverse personen gebruikt dat op de laste van een Erfpacht daar uitgaande.

Item het vierde part (?) van ’t Erve Emelaar in Stoutenburg. Item de bleijchvelden (?) en uiterdijck in de Slaag gelegen op de laste van een erfpacht nog een obligatie van 100 gl. t.l.v. Maria Diricks en de nog 25 gl. jaarlijks staande op Jufr Elisabeth Both tl van de stad.

Verder verrekening en verdeling van de inboedel, schulden, enz.

AT002b009                         1630      26 Dec                                 (folio 344)

Huwelijk; Cornelis Reijers (Reijcks?) vader, Gijsbert Corneliszn br., Jacob Reijers en Dirck Saren ohems (omen) v. w. Jacob Cornelis brg. en Neeltje Jacobs Thonisdr bruid.

Inbreng bruidegom 2 margen van 3 margen land in ’t Nieuwelant.

Inbreng bruid zoodanige goederen als bij overlijden van haar vader en moeder zijn aanbestorven.

AT002b009                         1631      1 Febr                                  (folio 370)

Op cond. nabeschr. hebben Nieltgen Gerrits wed. van za. Rutger Lamberts voor de helfte, Gijsbert Jans getr. met Altgen Rutgers, Cunertgen Rutgers geass. met Jan en Henrick Lamberts hare ohems (omen), nevens bloet mombers van vaderszijde, deselve omen van wegen Jannitgen Rutgers voor de andere helfte verkopen aan Gerrit Janszn voorsoon van Neeltgen Gerrits voorn al zulke paarden, koeien, have, varkens, hoenderen, berg, schuur, coorn, enz., dit alles op ’t erve bij Rutger Lammerts za. is bezeten en ook het gezaai op de Eng onder Rollecoot gelegen  waarvan de darde garf als pacht is verschuldigd dit voor de som van 2500 car. gl.

AT002b009                         1631      4 Maart                               (folio 378)

Verkoop van inb., have en vee, enz. op Sligtenhorst de Hofstede competerende aan de Brant Aets van Slichtenhorst onder Nijkerk.

AT002b009                         1631      15 Maart                            (folio 382)

Scheiding . Alsoo Niergen Henrick wed. en inboedelharster van Jan Aarts Boon mitg. de kinderen, enz. betreffende  6 margen land gelegen in ’t Nieuweland met huis en getimmer.

AT002b009                         1631      15 Maart                            (folio 388)

Huwelijk. Wij, Jan Beerns en Emmigen Jans echtel. (behoud) va. en moeder v. w. Willem Thoniszn. jonggesel op Hamersvelt tk brg. t.e. Jan Petersz v. w. Lijsbetgen Petersdr. wed. van Simon Geurts tk br.

Emmigen Jans met handen van haren man inderin met Willem Thoniszn hare soon die ontvangt 500 car. gl. in voldoening van zijn vaders versterf en een nieuwen mantel.

Inbreng bruid zodanige goederen als zij thans heeft op de laste van 450 car. gl. aan hare drie voorkinderen voor hun ouders goed belooft.

AT002b009                         1631      29 Maart                            (folio 400)

Op voorw. nabeschr. hebben Dirck Lamps en Johan Carmans, kerkmeester van de L. Vr. Capel met approbatie van de regeerders van de stad verkocht aan Cornelis Zaren en Adriaentgen Jansdr. echtel. wonende op ’t Erve Bredehoef onder Leusden een parceel land gelegen onder de ger. Donkelaar karspelle Leusden met huis, berg, schuur en verder getimmer, de voors. Capelle comp. mitsg. de Hof en Hofstede, enz. sulks het bij Thiman Wouterszn gebruikt wordt dit voor de som van 958 car. gl.

AT002b009                         1631      6 Mei                                   (folio 420)

Huwelijk. Wij Willem Thoniszn. v.w. Gijsbert Henricks brg. w. o Calveen t.e. Willem Corneliszn en Evert Aelten vw Marritgen Willems br. Inboedel zodanige goederen als zij bezitten.

AT002b009                         1631      17 Juni                                 (folio 436)

Overl: Wouter Gijsbert en Maritgen Petersdr echtel. overleden ter Buren nala. 2 soons Peter en Gijsbert Woutersen. Boedelscheiding tussen de 2 broers. In de boedel 3 margen land genaamd de Engh wesende een gedeelte van ’t Erf Wederhorst eertijds gekocht van Willem van Hardevelt oud borgem. nog 1 margen land nevens de voors. Erve, ook een perceel land geheten Drouvendael.

AT002b009                         1631      17 Juni                                 (folio 438)

Aeltgen Henrixdr. en Neeltgen Henrixdr. dochters van za. Henrick Jacobs en Jannitgen Rijcksdr za. zijne wed. Zij verkopen aan Rijck Henricks die 2/3 parten van peerden, haef, enz., ploegen, wagen, eegden, coorn, enz., inb. en huisraet zoals het gebruikt is bij Jannitgen Rijcks za. hun overleden moeder op ’t erfken gelegen in Overseldert mitsg.  2/3 van ’t getimmer op ’t voors erf aanwezig, voor de soon van 800 car. gl. Afgerekend den 11 juni 1636 aan Gijsbert Dirks en Neeltgen Rijcks echtel.

AT002b010                         1632      27 Jan                                  (folio 7)

Reijntgen Peelen wed. van za. Jan Henricks op Callenbroek met handen van Paul Janszn. hare soon en de anderen (ondertekende) kinderen. Zij verkoopt den inboedel, have, vee, coorn, schuur, bakhuis aan haar jongst zoon Peter Janszn. Ondertekend Reijntgen Peelen, Peel Jans, Jan Elberts, Peter Janszn, Frans Janszn, Jan Janszn, Willem en Gerrit Janszn.

AT002b010                         1632      . . .                                         (folio 19)

Thonis . . . en Aeltgen Arisdr verkopen polderland in de Duijst aan Henrick Henricks wonende op Hardevelt.

AT002b010                         1632      6 Juli                                     (folio 37)

Reijer Corneliszn. en Henrickgen Saren echtel. verkopen aan Wouter Petersen en Weijmpgen Cornelis echtel. de vierde part van een Hofstede in de Birkt onder Amersfoort.

AT002b010                         1632      26 Juli                                  (folio 42)

Op 26 juli zijn geaccordeert en overeengekomen Henrick Willems, Cornelis Ghijsberts getr. met Gijsbertgen Willems, Roelof Willems als oom en momber van de onm. kinderen van Thonis Willems en Grijtgen Willems za., Gerbrechtgen Willemsdr wed. van Adriaen Gijsberts, Anna Willems wed. van Frans Rutgers, Jan Jans, Adriaen Jans getr. met Gijsbertgen Jans, Dirk Jans en Henrick Willems voorn als mombers van de kinderen van Jan Willems en Jan Gouts op de Glint za., . . . Willems, Jan en Willem Lubberts, Jan Jansen van Bekbergen wedenaar van Lijsbetgen Willems, Goort Jans en Gerbregtgen Jans wed. van Cornelis Peterszn gezamelijke erfgenamen van za. Thonis Willems t.e. en Cruijtgen Rutgersdr wed. van Willem Aelberts t.a.z.

Verdeling van gelden, goeder wo immen (bijen) op ’t Erf Voskuilen verders vermeld inboedel, have, vee, coorn, enz. (plaats niet beschreven).

AT002b010                         1632      27 Juli                                  (folio 45)

Huwelijk; Jan Jansz w.o. Donkeler (?) v. w. Thijs Janszn. brg. t.e. en Jan Jansz. w.o. Hamersvelt v.w. Egtertgen Jordens br. t.a.z.

AT002b010                         1632      4 Nov                                   (folio 66)

Willem Jacobsen en Grietgen Cornelis, echtel. verkopen aan Wouter Cornelis 1/4 part van een Erf en Goet, getimmer en landerijen gelegen in de Birkt onder Amersfoort.

Bij Cornelis Wouters hun vader met de dood ontruimt waarvan koper de gerechte 1/4 part zelf toekomt. Koopsom 800 car. gl.

AT002b010                         1632      23 Nov                                (folio 74)

Uitkoop Claes Jansen Makz en Aertgen Gerrits echtel. wonende in Sevenhuizen, zij verkopen aan Peter Gerrits zijn swager zodanige paarden, koeien, coorn, wagen, ploeg, enz., zooals het aanwezig is op ’t Erf in Sevenhuizen voor 1700 car. gl.

AT002b010                         1633      6 Jan                                     (folio 82)

Huwelijk; Cornelis Janszn. brg. en Mechteld Willems van Liender (?) br.

Inbreng waaronder een achtste part van een erf en goet tot Hoevelaken.

AT002b010                         1633      21 Jan                                  (folio 90)

Simon Jacobsen in Asgath bij zijn leven op 7 maart voor de gerechtsluiden aldaar zijn testament gemaakt heeft en tot erfgen. Jan Sijmons zijne zoon, zijn dochter Jacobgen Sijmons was overleden.

Accoort gemaekt tussen Jan Sijmons en Henrick Thijmans betr. de erfenis folio 94 de erfgenamen geaccordeert.

AT002b010                         1633      . . . Febr                               (folio 18)

Magenscheid opgericht tussen betreffend huis en hofstede, land en polderland onder Sevenhuizen bij Gerrit Maeszn. en zijn wed. partijen ouders bij hun leven bewoont. Maes, Saar Gerrits, Peter Gerrits, enz,

AT002b010                         1633      22 Febr                                (folio 118)

Verkoop van een Erf en Goet in Hoevelaken. Folio 120 dito verkoop in Hoevelaken.

AT002b010                         1633      . . .                                         (folio 131)

Deze(onderstaande) akte over midden geknipt. Waarschijnlijk betreffende een halve hoeve lands in Aschat ’t Erf genaamd (?).

hebbende Joh Peter . . .van Rijn . . .

Invoegen deze halve hoeve . . .bij za. Gijsbert van Langevelt . . .leenroerig aan IJselsteijn. .

te betalen 1900 car. gl. . . .          aanbetaling 1000 car. gl.  . . .

Data onleesbaar gemaakt 1633.

Naschrift: Also den voors. contractie geen effect sorteerd. Soo dient deze tot Convent van . . . huwelijksbrieve tussen Elias Verhaer brg. en Agneta Rutgers de Beer bruid opgericht.

AT002b010                         1633      5 Mei                                   (folio 132)

Huwelijk van Elias Verhaer, scholt van Stoutenburg brg. en Agneta Rutgers de Beer.

De eigenaars van de Erve Brinkhorst.

AT002b010                         1633      31 Mei                                 (folio 143)

De eigenaars van ’t Erf Brinkhorst in Aschat zijn van mening dat het getimmer dat de gebruiker van het voors. Erf Evert Huijgen heeft geplaatst en hij met Pinksteren het voors. Erf gaat verlaten.

Het getimmer was geestimeerd op 75 car. gl. De ook de eigenaars sustineren haer te competeren . . . van dat Evert Huijgen nijet en hadde lopende zijne huurjaren gegraven sloot die hij vermogens zijne huurcedulle en de in cragte van de selve gehouden was te graven. Waarover questie geschapen waren verijsen zijn Mr. Johan Vercammen en Henrick van Rhijn en hun consorten respective eigenaars van de Hofstede t.e. en Evert Huijgen ter andere zijde door intercessie van de onder(schreven) dijerhalven geaccordeert en de overcomen. Alse dat Mr. Johan Vercammen en Henrick van Rhijn in ijlte voors. aen Evert Huijgen ofte zijne (huijsfrouwe) beloven te betalen tot extincie van de voors. pretensiën en de coop van getimmer de somme van 59 car. gl. Des heeft de voorn. Evert Huijgen mits dezen bewillicht en de geconsenteert dat de voors. 59 car. gl. bij gemelde van Rhijn zullen mogen worden gecompenseert en de respectiven ontvangen jegens sodanige pachten als hij Evert Huijgen aen selven bij liquidatie en afrekening bevanden zal worden schuldig te zijn. Edog zal van Rhijn dijerhalven genijeten sodanige (rabath) van interesse als hij ter sake vandien . . . zijn geaccordeert.

Belovende parthijen voorn. ’t gunt voors. te voldoen onder ’t verbant van haer selver personen en de goederen met submissie van de Hove van Utrecht en de alle ander hoven en gerechtigheden sonder arglist, enz., 31 mei 1633.

AT002b010                         1633      . . .                                         (folio 114)

Taxatierapport.

Verclaren wij Reijer Arriszn. en de Cornelis Harmanszn. mr. timmerluijden binnen Amersfoort daartoe verzocht alse ick Reijer Arissen bij Evert Huijgen als bruijker van ’t Erf Brinkhorst en de zijne toebehoren gelegen in Asschat ende ick, Cornelis Harmanszn bij Mr. Johan Vercammen en de Henrick van Rhijn voor hem selven en desen sterk makende voor zijne mede consorten resp. eijgenaars van de voors. Erve op huijden dato onders. na veulaire inspectie en de voorgaende visitatie op ten 29ste dezer in bij wesen van gemelde gebruiker en Henrick van Rhijn gedaen gestimeert te hebben als wij estimeren bij desen de materialen van seecker twee bergen, een wagen, schuertgen en backoven met ’t huijsgen boven deselve respectivelick opt voors Erve staende. Also d’voors. twee bergen ter somme van 40 car. gl. en de voors. wagen, schuurtgen, oven en huisken ter somme van 35 car. gl. en de alsulcks te samen ter somme van 75 car. gl.

Sonder arglist, verconde bij ons geteijkent ’t Amersfoort de 31 mei 1633, get. . . .

AT002b010                         1633      21 juni                                 (folio 147)

Covert van anexe soenbrief op de 20 desen maent en jaar wegens het neerslaan van Andries Simonszn za. door Beert Henricks hantdadige.

Hij mag de eerste jaren niet in Stoutenburg komen.

AT002b010                         1633      1 Juli

Alsoo en questie ontstaan tussen Willem van Bitterschoten en Cornelis van Eggen als nomine uxoram eijgenaers van het Erve genaempt de Brink gelegen op Hamersvelt ter eenre en Jan Lambertszn. tegenwoordige bruiker van ’t voors. Erf t.a.z. ter sacke de gemelde Jan Lambertszn. of te Lambert Janszn. zijne soon in sijne naeme hadden contrasie, haer luijden huurcedulle seecker opgaende en de heghout opt voors. Erf gestaan hebben. Sijn eijntelick de voors. Willem van Bitterschoten en Cornelis van Eggen ter eenre en de Lambert Janszn. voor hem selve ende voor zijn vader ter andere zijde dijer halven geaccordeert en overcomen dat gemelde Lambert Janszn. in zijn prive met deze tot extinctie van voors. pretentiën aan gemelde Bitterschoten en Eggen belooft te betalen de som van 40 car. gl. 20 str stuck alse de ene helfte van dien gereet (dadelijk) en de andere helfte midwijnter naestcomende ende daer en boven een rijcksdaelder tot gelagh over deze gevallen mitsg. twaalf stuivers voor een kanne wijn en ’t schrijven deses als ook attestatie op huijden ten versoeke van voors Bitterschoten en Eggen beleijt tot eenige twee stuivers, waarmede parthijen geaccordeert zijn en blijven zullen belovende, enz.

P.S.

Wel te verstaan dat boven ’t gunt voors. lopende deze huurjaren daarvan van ’t lopende jaar het eerste zal wesen de gemelde Lambert Janszn. in qualite belooft de voors. Bitterschoten en Eggen in plaats van twee voeren turf die hij jaarlijks crachtens huurcontract moeten thuis gevoert worden drije voeren elk jaarlick thuis te voeren en de alsulks ijder een voerder turf midden jaarlijks thuis brengen.

AT002b010                         1633      5 Juli                                     (folio 157)

Alsoo Evert Peterszn. getr. met Lijsgen Ebberts voor drie vierde parten, Jonkhr Jacob van Westrhenen getr. met Jufr. Wilhelmina Poeijt en de onm. nagelaten kinderen van za. Jonkhr. Rutger Poeijt voor 1/6 part en Jufr. Yda van Zuijlen van Nijvelt huisvrouw van Sr. Abraham van Goorle voor 1/12 gedeelte gemeen eijgende hadden in Snorrenhoef karspelle Leusden het erve en goet Cleijn Sambrink. Zij waren niet langer genegen om het voorn. samen te continueren. Soo is dat Evert Peterszn. en zijn huisvrouw ter eenre Jonkhr Jacob van Westrhenen en Wilhelma Poeijt echtel. voor haar zelven,  Jonkhr. Jacob van Westrhenen, Aelbert Preijs en de gemelde Jacob van Westrhenen als momber over de voorn. onm. kinderen van Rutger Poeijt t.a.z. mitsg. Jofr. Yda van Zuijlen van Nijvelt als curatrice over haren boedel met consent van Abraham van Goorle hare man voor zooveel ’t noots zij t.a.z. ’t voors Erve en Goet van de anderen geloot, gesepareert en een erfscheijding gemaakt hebben invoegen navolgende naadien ’t selve bij Henrick Jan Verstraeten gesworen lantmeter wonende tot Utrecht onlangs gemeten en een partinete caerte daarvan gemackt was.

Inden eersten dat gemelde Evert Peterszn en zijn huisvrouw zullen in dezen worden toegescheiden de Huijsing, hof en hofstede van ’t voors Erf getekend op de kaart met de letter E mitsg. het parceel van de landerijen om de hofstede gelegen getekend met de letters A, B, C, D, F en G alsmede ’t parceel gen. ’t Molenstuk groot 2 margen 229 roeden invoegen ’s selve in zijn wallen leggende is getekend met de letter L daar inne begrepen zijnde den hof van de huizinge van de Sambrinckermoelen te weten tot aan de vaalt derselve huijsing.

Mitsg. nog 6 margen 425 roeden van ’t heetvelt getekend met de letter M naar de sijde van de Sambrinckermoelen aan, mits dat sij luijden daarover sullen hebben te lijden de Heerenweg naer en van de Sambrinckermoelen en daarover als nu gaande wordende die resterende 2 margen vier hont  49 (?) roeden van hetzelfde heetveld, naer de zijde van ’t parceel genaempt den Heuvel aan Jonh Jacob van Westrhenen cum suis in navolgend qualite toegescheijden gelijk ook Evert Peterszn. en huisvrouw zullen genieten 2 margen 249 roeden aan de Weijtkamp int buntvelt getekend met de letter H als ook 6 margen 1 hont (= 100 roeden) 34 roeden van ’t buntvelt getekend met de letter J. Alle gelegen aan de zijde van ’t parceel getekend met de letter C, wordt het resterende 1 margen 16 roeden van de voors Weijtkamp mitsg. 1 margen 5 hont 82 roeden van ’t voors buntvelt getekend met J hierna toegescheijden aan Jofr Yda van Zuijlen van Nijvelt.

Des deselve Evert Peterszn. en zijn huisvrouw ten respectie van de huizinge en getimmer zullen betalen binnen 6 weken de som van 75 car. gl. aan Jonkhr. Jacob van Westrhenen c.s. voor 2/3 parten en Jofr van Zuijlen Nijvelt de resterende 1/8 part. Dat daer jegens de gemelde Jacob van Westrhenen en zijn huisvrouw neffens de voors kinderen van Jonkhr. Rutger Poeijt en toegescheijden wordt een parceel land groot 1 margen 5 hont 40 roeden gen. de Weijtcamp en de geteken met de letter K, daaraan de ene zijde het Molenstuck getekend met de letter L en hier voren Evert Peters toegescheijden en aan de andere sijde 1 margen 5 hont 82 roeden van ’t buntvelt, hierna Jufr. van Nijvelt toeges. en getekend letter J naastgelegen zijn sulcks mede Jonkh. Jacob van Westrhenen c.s. genieten zullen een parceel bouw of england gen. de Heuvel getekend met de letter M groot 1 margen 4 hont 2 roeden, mitsg 2 margen 4 hont 49 roeden van ’t heetvelt getekend littera N (?) aan de zijde van ’t voor england en van welk heetvelt de resterende 6 margen 4 hont  25 roeden Evert Petersen voorn toeges. zijn. En de zal Jofr. van Zuijlen van Nijvelt hebben en genieten 1 margen 16 roeden van de Weijtcamp int buntvelt getekend met H waarvan de resterende 2 margen 2 hont 19 (?) roeden gelegen aan de zijde van parceel getekend C (?) dit aan Evert Peterszn toegedeelt was. Gelijk ook Jofr. Yda van Zuijlen van Nijvelt toegescheijden wordt 1 margen 5 hont 82 roeden van ’t naast aangelegen buntvelt getekend J aan de zijde van de Weijtcamp hiervoorn. Johr Jacob van Westrhenen c.s. toegescheijden getekend letter R (?) en de welk buntvelt de resterende 6 margen 1 hont 34 roeden aan de voors Evert Peters aanbedeeld zijn. En voorts bij partijen voorn wel expressivelijk gestipuleert dat d’ongelden op de voors gescheiden landerijen staande en die alsnog daarop zullen mogen gesteld worden, bij deselven partijen gedragen en gelast zullen worden naar advanand ieders portien die deselve gehad hebben aan ’t voors erve.

En de in de blaffaert in dier voege daarna gedreseert worden. Edog zal Evert Petersen alleen lasten en dragen ‘t huisgeld.

Dat de bovenges. parceelen als nog gemeenen velts leggen eerdaags naar behoren met slooten gescheijden en afgegraven zullen worden. De welke tot gemene kosten gedragen, als mede aangaand en van oudt gegraven slooten tussen de eijgenaars der parceelen van landen die daar mede gesepareerd zijn gemeen zijn en de blijven.

Dit alsmede parthijen sullen hebben op haare aanbedeelde parceelen te lasten zoodanig leenen als thinsen als deselven voor dezen op hare gedeelten zouden mogen hebben te dragen gehad.

Dat ieder van de partijen so niet ’t gewas op zijne aanbedeelde landerijen staande zal genieten.

En zullen partijen hare toegescheijden parceelen terstond aanvaarden. Edog ’t coorn daarop tegenwoordig staande en voor zooveel de partijen competeren is – als mede de messe –  zal bij parthijen gemeen genoten worden.

Dat tussen partijen naar advenant een ijder aan ’t voors erve voor dezen gehad heeft gemeen blijvende is zoodanige recht als deselve hebben op de grond daarop de Wijntcoornmoelen en huizinge competeren de erfgenamen van de Heer van Geeresteijn za. ged. staande zijn.

En de zullen partijen de een als de ander met haar toegescheijden parceelen gehouden zijn te wegen en weteren (?).

Als mede wel expressivelijk geconditioneerd dat een ijder van de partijen zal hebben te maken repareren en uit de schouwe te houden d’wegen, watergangen en beken ’t eijnde ieders landerijen gelegen en de daarinne ieder van hun zij luiden . . . van hare aanbedeelde parceelen gehouden is. En de zijn de voors parceelen van landerijen ijder van partijen toegescheijden met zoodanige recht gerechtigheid en servituten als dezelve zouden mogen hebben en gedogen. Belangende de costen over . . . en verdeijlinge dezes gevallen en gevolgen van verteringen zullen bij partijen gedragen worden naar advanant ieders portie. Waarmede partijen voorn uit gunt voors gescheiden wezen en de blijven zullen voor haar en hare erfgenamen nu en ter eeuwige dagen.

Met beloften van ’t voors is maleander te voldoen. Onder verbant van haar selve personen en de goederen.

De selve subject makende d’Ed. hove van Utrecht en allen andere hoven en gerechten. Te (?) buijten gaande alle eceptien deses ter contrarie sonder arglist.

Oorconde bij deselve neffens d’onders admicabile compositeur hijer toe versocht.

Ondertijckent ’t Amersfoort den vijfde juli 1633 met aprobatie van merginale adjectie in . . . ’t eijnde. . . landen gelegen. Ende.

Gemerckt bij Evert Peterszn voornoemt. Jac. v. Westrhenen, Yda v. Zuijlen Nijvelt – Abr. v. Goorle – Albert van de Preijs, 1633

Bode, Niet door de notaris ondertekend.

AT002b010                         1633      14 Juli                                  (Folio 161)

Jan Meijnse – accoord van verzoening wegen manslag begaan bij Jan Meijnse (waarschijnlijk doodslag). De neergeslagene was Claes Claesen za.

Deze akte gemaakt in bijzijn van Jonkhr Evraert van Wenckum op Hogerhorst.

AT002b010                         1633      26 Juli                                  (folio 165)

Akte scheiding onder de erfgen. van Saar Jansen za. gestorven op het Erf en Goet Brouck onder Woudenberg.

AT002b010                         1634      14 Febr                                (folio 201)

Aert Coenen wonende in Aschat verkoopt aan Jan Roelen mede w.i. Aschat 3 paarden, 4 koebeesten, 2 kalf dragende veersen, een guiste veers, 3 pijncken, een haan, 8 hennen, 1 winder en 4 eenden, 2 wagens, een span met vijer, 4 touwen en (veeter?), een ploeg, een ijzere en 2 houten eegden, 2 bergen, 3 climleeren, 2 buriën. De slijten op de hilten en de balken zijnde een tonne aan de after deur, 2 wannen, 3 greepen, alle rick houten op de landerijen zijnde, de hekken op ’t Erf uitgezonderd 1 hek de lantheer competerende en een tweede welke de verkoper zelf behoudt, een zijde speck, 4 zaken, 1 richeltgen in de geut en 2 richelen in ’t melk camergens, 1 schepel schoongemaakte weijt, de ongedorste haver in de berg, mitsg. het gesaai op de landerijen staande is. Zo alle deselve goederen op de Hofstede en erve, landerijen aanwezig zijn gelegen in Aschat competerende Johr Johan van Wijnbergen en de dit erf bij den verkoper in huure gebruikt.

Met toestemming van de lantheer doet de verkoper de nog twee jaren pacht over aan de koper deses eindigende op Petri 1634 aankomende.

Dit voor de som van 1200 car. gl. te weten de helfte op mei 1634 a.s. aan Jofr van Wijnbergen en de andere helft aan de verkoper zijn huisvrouw of haren erven mei 1635.

Borgen Huijg Roelen en Gijsbert Willems.

AT002b010                         1634      20 Febr                                (folio 205)

Huwelijk; Roelof Gerritsen w.i. Zevenhuizen geass. met Geurt Jansz, Volquen Gerritszn., Jan Ariaenszn. br. en zwager en Thoentgen Henrick w.i. Leusderbroek geass. met Henrick Henricks vader, Gijsbert . . . zwager.

De vader van de bruidegom doet zijn Hofstede, twee bergen en getimmer mitsg. den inboedel, have en vee, enz. over aan zijn zoon de bruidegom in Zevenhuizen.

AT002b010                         1634      24 Febr                                (folio 212)

Huwelijk. Wij Thonis Adriaenszn oom en Thonis Goorts neve van wegen Jannitgen Thonisdr wed. van Bart Adriaense za. geass. met Thonis Barten haar zoon tk brg. t.e. Roelof Willemszn. vader, Willem Roelofsen broeder, Gijsbert Gerritszn  Cuijper zwager en Evert Evertse ohem vw Thoentgen Roelofsdr tk br.

Inbreng bruidegom 22 danm land met de helfte van de huijzinge, inb., have en vee alles in Neerseldert begroot op de som van 3000 car. gl.

Inbreng bruid 1000 car. gl. aan rente brieven en haar portie in 7 margen land op Ekris.

AT002b010                         1634      28 Maart                            (folio 220)

Overleden Gijsbertgen Peters i.h.l. huisvrouw van Thonis Henricks wonende op Seldert, scheiding van de boedel tussen vader en kinderen (7).

AT002b010                         1634      13 April                               (folio 222)

Jacob van Westrhenen regelt met Goort Evertse getr. met Gijsbertgen Gerrits die a.s. mei de huur aan het Erf op Coelhorst beëindigd de betaling van de resterende pacht.

AT002b010                         1634      10 Juni                                 (folio 232)

Huwelijk; Willem Gerrits op Hoogland brg. geass. met Goort Gerrits broeder, Elis Reijerse van Bosserdijck ohem en Henrick Wulphertse behoud ohem en Hesseltgen Henricks br. geass. met Henrick Peters vader.

AT002b010                         1634      . . .                                         (folio 257)

In deze akte vermeld dat het land gen. Veldorp toebehoord aan Carel van Sam. . . oud borgm. van Arnhem.

AT002b010                         1634      14 Nov

Goort Rutgerszn en Metgen Rutgersdr mitsg. Reijer Jansen op Schothorst ohem van vaderszijde, Henrick Wulphertse behoud ohem van moederszijde en mombers van Henrick Rutgers zoone en twee dogters tezamen nagelaten kinderen van za. Rutger Rijcks en Stijntgen Goorts i.h.l. echtel. gewoond op Hoogland op ’t erve de Sijlhorst. Verkocht aan Rijck Rutgers haren broeder de gehele inboedel, have, vee, coorn, enz. en huur van ’t voors. erf toebehorende aan seecker onm. kind daer van Jufr. van Ravenwaeij mombers is en Mr. Jacob Knottert wonende tot Leijden. Daer voor de voors. Rijck Rutgers belooft te betalen de som van 1125 car. gl. daer van afgetogen is zesde (?) deel van de voors Rijck Rutgers neffens deselfs portie te betalen de ene helft mei 1635 andere helft mei 1636.

AT002b010                         1634      14 Nov

Huwelijk; Rijck Rutgers brg. en Marritgen Harmans geass. met Metgen Stevens haar moeder.

AT002b010                         1635      3 Juli                                     (folio 310)

Truitgen Rutgers koopt, laatst wed. van za. Thonis Willemz, van Willem Jansz en Cornelisgen Jans echtel. de haaf , inb., paarden, beesten, coorn op ’t veld, wagens en ploeg, enz. ook de verdere huur van Potsland opt behagen van regenten van Goodtshuijs de Poth en verdere inboedel op het erven . . . op Voskuilen gelegen. Koopsom 1550 gulden.

AT002b010                         1635      11 Dec                                 (folio 330)

Overleden op Coelhorst Pieter Henricks nala. Gijsbertgen Gerritsdr zijn huisvrouw en een dochtertje Gijsbertgen.

AT002b010                         1638      20 Juni                                 (folio 334)

In verklaring van een afrekening vermeld Jan Gijsberts wonende op Emiclaer.

AT002b010                         1633      19 Nov                                 (folio 343)

Evert Wulpherts verkoopt aan Anthonis van Houfs een Erf met huis enz. met een margen land gelegen bij de Bavoordermolen. Koopsom 600 gulden.

AT002b010                         1636      9 Dec                                    (folio 408)

Overleden Egbert Gerritsen op Sniddelaer nala. Thijmantgen Jansdr – boedelscheiding.

AT002b011                    1637           . . .                                         (folio 47)

Contract over een verbrand huis op Coelhorst, zie ook folio 50.

AT002b011                         1638      13 Maart                            (folio 79)

Huwelijk. Wij, Dirck Willems vader en Rijck Jacobzn. schepen van Hoevelaken v. w. Willem Dircks tk brg. Jan Cornelis vader en Evert Jans tot Scherpenzeel v. w. Liebbertgen Jansdr tk bruid.

Inbreng bruidegom Huizinge, brouwerije, enz. gelegen in Hoevelaken. Inbreng bruid 700 gulden.

AT002b011                         1638      8 April                                  (folio 85)

Huwelijk. Wij, Anthonius Maistre vader, Gijsbert Jacobszn . . . neve en Henrick Henricxzn leijdeker v. w. Johan Maistre brg. Johan van Dael geass. met Cunera Rijcken wed. van za. Jan Peterszn Guisius moeder v. w. Goortgen Jansdr Guisius tk br.

AT002b011                         1638      . . .                                         (folio 95)

Verkoop van een Huizinge en Hofstede mitsg. ’t vierde part van 2 danm land in de polder de Hond op Hoogland.

AT002b011                         1638      31 Aug                                 (folio 97)

Accoort over de nalatenschap van Gijsbertha van Hoorn en Maud van Hoorn voordochter van Gijsbertha van Hoorn.

AT002b011                         1639      10 Maart                            (folio 132)

Alsoo Willem Gerritszn Couwenhoven en Neeltgen Willems in hun leven echtel. hebben tijdens hun huwelijk gekocht een margen land in Overseldert bij de Vuedijck gen. de Rijt.

AT002b011                         1641      3 Maart                               (folio 194)

Overleden op Emelaer Adriaan Willemszn. nala. Willemtgen Jansdr. zijne wed. mitsg. Jan, Jacob en Willem Adriaens zonen, Rutgen, Marritgen en Gijsbertgen Adriaens dochter.

Boedelscheiding waar onder land in Leusderbroek 3 kampen.

AT002b011                         1641      …                                           (folio 204)

De L. Vr. Capel verkoopt land bij ’t Erf Hardevelt.

AT002b011                         1642      24 Maart                            (folio 212)

Overleden Anna Jans in Leusderbroek nala. tot hare weduwnaar Bart Wouterszn en drie onm. kinderen.

Boedelscheiding tussen vader en kinderen, aan Bart Wouters de inboedel, have en vee.

AT002b011                         1643      6 April                                  (folio 232)

Uitkoop. Peter Jans Lambertsen en Theuntgen Petersdr. tk echtel. uitgekocht Peter Petersz. wonende op de Erve de Caterijs, gelijck ook Peter Peters en de voorn. Peter Jans en Theuntgen Petersdr hun toekomde swager (?) en dochter oock bekent verkocht te hebben alle have, beesten, paarden, varkens, coorn, enz. mitsg. bergen, schuur en verder getimmer opt ’t erve de Caterijs niets uitgesonderd voorn Peter Peters en zijn overleden huisvrouw gecompeteerd hebben.

De pacht van het erf en landerijen nemen zij over ingaande Petri.

Peter Peterszn. zal ook de cost en drank genieten zonder daarvoor te betalen.

AT002b011                         1643      6 April                                  (folio 234)

Huwelijk. Wij, Jan Lambertsen vader, Aert Jansz br. en Gerrit Jans swager v. w. Peter Janszn tk brg.

Peter Peters vader en Peter Peters de jonge, Jan Peters, Willem Peters en Gerrit Harmans broeders, Cornelis Henricx swager v. w. Theuntgen Petersdr tk bruid.

AT002b011                         1643      20 Nov                                 (folio 277)

Overleden in Zevenhuizen Anna Gerritsdr. nala. Dirck Gijsbertszn. hare weduwnaar met twee voorkinderen van za. Peter Gerrits haar vorige overleden man mitsg. een kijndt bij Dirck Gijsberts aan haar verwekt.

Boedelscheiding geregeld waarbij Dick Gijsberts geass. met Henricx, Jan en Gijsbert Willems zijn  . . . ter eenre en Claes Gerrits, Jan Dircks en Oth Gerrits vw de twee voorkinderen Henrick Gerrits, Maes Gerrits en Sander Gerrits vw het nakind als naaste bloedmombers t.a.z.

Aan Dirk Gijsberts toeges. zodanig onr. goed als zijn overleden huisvrouw nagelaten heeft gelegen in Zevenhuizen in de gerechte van de Duijst alsmede de inboedel, have, vee, enz. Daarna volgt de specificatie van de goederen.

AT002b011                         1645      31 Jan

Overleden tot Hoevelaken Gijsbert Janszn. molenaar nala. Aeltgen Rutgers en 6 onm. kinderen.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. In de boedel o.a. onroerende goederen mitsg. inboedel, have, vee, enz. Zie folio 300. Inventaris en boedelcedulle doen maken bij Aeltgen Rutgers bestaande uit 8 bladzijden.

AT002b011                         1645      7 Maart                               (folio 294)

Verkoop Erf en Goed in Hoevelaken niet in de koop begrepen de Papenhof.

AT002b011                         1645      15 Maart

Huwelijk. Wij, Reijer Gerrits molenaar (onduidelijk) en Aeltgen Elberts echtel. v.w. Gerrit Everts molenaar tot Hoevelaken onze schoonzoon en . . . soon respective tk brg. t.e. Jan Cornelis Ebbenhorst en Neeltgen Elberts echtel. wonen te Scherpenzeel v. w. Emmeken Jansdr. onze dochter bruid t.a.z.

AT002b011                         1645      14 April

Overleden Besseltgen Wouters nala. Jacob Thonis wonende op Hamersvelt hare weduwnaar mitsg. 3 voorkinderen Wouter, Jan en Jannitgen Rijcks van hare eerste man Rijck Jansz za. mitsg. drie nakinderen bij Jacob Thoniszn aan haar verwekt met namen Thonis zoon, Rijckgen en Weijmpgen Jacobs dochters.

Boedelscheiding tussen vader met de voor- en nakinderen. Jacob Thonis ten eenre Wouter Reijerszn oom en Steven Daniels behoud oom v.w. de voorn. voorkinderen vaders (wegen) naaste vrunden, geassisteert met Sijsgen Reijers wed. van Dirck Reijerszn beste moeder en dezelve kinderen d’voors. (?) Wouter Everts ohem van ’s moeders en Jan Thoniszn ohem van ’s vaderszijde vw de nakinderen ook met assistentie van Wouter Rijcks voorzoon t.a.z.

De boedel geestimeerd.

Toegescheiden aan de 3 voorkinderen als moeders en vaders goet, 200 car. gl.

Aan de nakinderen samen 100 car. gl. en onderhoud.

AT002b011                         1645      4 Maart                               (folio 324)

Huwelijk; Aeltgen Rutgers (wed. Gijsbert Jansen molenaar) en Reijer Reijerszn (weduwnaar van Aartgen Jacobs).

AT002b012                    1647           3 Juli.                                                   (folio 15)

Huwelijk; Thijs Gijsberts brg. geass. met Gijsbert Huijger vader en Thoentgen Thijsdr. bruid geass. met Thijs Corneliszn. vader en Maes Gijsbertse (halve) broeder. Onder aan de bladzijde vermeld: . . . op Coelhorst.

AT002b012                         1648      28 Febr                                (folio 74)

Aert Jansen wonende op Droffelaer verkoopt bij opslag de navolgende parceelen:

  1. tien margen land gelegen in Besseleneerd op Hamersvelt gebruikt bij Thonis Jacobszn. wesende vrij deelbaar goed op de last van de tiend en ’s Heeren ongelden.
  2. onder Woudenberg een kamp land gen. de Moelenkamp.
  3. nog een huis, hof en hofstede en essenbos mede op Hamersvelt gelegen gebruikt bij Jan Dirkszn. Hiervoor behoud de vercoper aan hem 3 karsebomen en vijf eijkenbomen daarvan de ener alreeds afgehouwen is.

Het land onder Woudenberg gekocht door Henrick Hermsen.

Het huis, hof en hofstede is gekocht door Simon Gerrits van Oosterhoff ingezet op 425 gl. en verhoogd met 2-10-. Waarschijnlijk gekocht door Aelbert Errijszn en Sander H. van Wo. . . (onduidelijk).

De tien margen in Besseleneerd gekocht door Sijmon Gerrits van Oosterhoff voor 1400 gl.

AT002b012                         1648      11 Aug                                 (folio 96)

Huwelijk; Evert Bessels Bieshaer brg. geass. met Geertgen Henricks wed. za. Bessel Henricks moeder en Geertruijd Jacobs wed. van za. Jan Reijers Calveen bruid geass. met Cornelis Jacobs en Lubbert Evertszn swager.

Inbreng bruidegom zijn deel in de erve en landerijen van zijn overleden vader aangeerft mitsg. nog 300 gulden en immen (bijen).

Inbreng bruid inboedel, have, vee, coorn, enz. als zij op ’t erve Calveen bezittende is.

AT002b012                         1649      17 Aug                                 (folio 102)

Verkoop van een Erf en Goet in Hoevelaken. Dirk Willemsen . . . verkoper en Aert Albertzn smit koper.

AT002b012                         1649      9 Sept                                  (folio 111)

Huwelijk; Rijck Jacobzn. bruidegom oud schepen tot Hoevelaken geass. met Dirk Verhouwel scholt en Geertgen Henrick bruid.

Inbreng bruidegom huizing, hof en hofstede en landerijen met de inboedel, have, vee, enz.

Inbreng bruid land en obligaties t.w.v. 1000 car. gl.

AT002b012                         1649      7 Okt                                    (folio 115)

Huwelijk Cornelis Sinapius en Elisabeth Bor.

AT002b012                         1649      7 Dec                                    (folio 119)

Reijer Bessels, Henrick Bessel en Robbert Maltes getr. met . . . Besselsdr. voorkinderen van za. Bessel Meusz bij hem behouden aan za. Aertgen Cornelisdr. zijn vorige overleden huisvrouw en de dezelve voorkinderen mede in name en Henrick Bessels nakinderen van de zelve Bessel Meusz zijn nog onmundig en bij hem aan Gerritgen Henricksdr wed. verwekt, vercoft aan Gerritgen Henricks voorn. al zulke gereide goederen van inboedel, huisraet, peerden, koeien, wagens, ploegen, coorn, enz., berg en schuur zoo ’t zelve bij Bessel Meuszn is nagelaten voor de som van 800 car. gl.

AT002b012                         1652      17 Febr                                (folio 127)

Overleden Rijck Henricks op de Broodheuvel op Hoogland nala. Jannetje Louwens zijn wed. mitsg. drie kinderen nog onmundig met name Louwrens Rijcks soone, Geertgen en Judith Rijcks dochteren.

In verband met haar tweede huwelijk (zie folio 125) met Rijck Thoniszn boedelscheiding met de kinderen.

AT002b012                         1652      29 Febr                                (folio 129)

Aelbert, Henrick en Elbert, Rijck gebroeders in Hoevelaken hadden nog gemeen seeckere landerijen van hun ouders aangeerft. Scheiding tussen de gebroeders (zie ook folio 131).

AT002b012                         1652      16 Okt                                 (folio 138)

Huwelijk; Wouter Reijers en Aeltgen Segers.

Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, enz. (plaats niet vermeld).

AT002b012                         1652      . . .                                         (folio 149)

Verkoop van land in Hoevelaken.

AT002b012                         1653      11 Nov                                 (folio 153)

Huwelijk; Oth Jacobs brg. geass. met Jan Aerts Baers en Willempgen Everts (?) wed. van za. Willem Barten op de Coedijck bruid.

Inbreng bruid inboedel, huisraet, haeft, beesten, coorn, enz.

AT002b012                         1654      . . . Juni                                (folio 157)

Huwelijk; Aert Aelten (?) brg. en Barbara Verhouwel geass. met David Verhouwel scholt.

AT002b012                         1654      20 Nov                                 (folio 178)

Op huiden 20 november 1654 hebben Henrick Both, oud borgemeester dezes stad, en de Gerard Thiens en als lasthebber van de Hr. Marcelis Thiens hun broeder en schoonbroeder wonende tot Acken hebben gezamelijk verhuurt aan Mr. Gijsbert van Domselaar schepen van Amersfoort het vierde part van ’t erve en hofstadt Emelaer dezelve Marcelis Thiens voor zelve vierde part toebehoort gelegen in Stoutenburg daarvan Mr. Gijsbert van Domselaar voorn 3/4 paren zijn competerende voor een tijd van 4 jaren ingaande pinksteren 1655 t/m 1659 voor de som van 55 car. gl. jaarlijks toepacht jaarlijks een paar cappoenen.

In het voors. huurcontract (folio 178) vermeld als de huurder het zal benefieeren het voors gehele erve mag bewallen, te begraven met sloten, graften en weteringen en de de paden te bepoten en te beplanten met allerlei heghout en allerlei opgaande boomen en fruitboomen, alsof het zijn eigen goed is.

AT002b012                         1655      . . .                                         (folio 182)

Vermelding van de Wederhorster thiend in verband met procuratie (verpachting).

AT002b012                         1655      7 April                                  (folio 184)

Huwelijk. Wij, Gijsbert Cornelis van Schothorst broeder, Reijer Jann Schothorst, Henrick Gerrits en Maes Gerrits ohems, Jan Reijers Schothorst neve v. w. Jan Cornelis Schothorst tk brg. Thijmen Henricks en Willempgen Willems vader en moeder mede in Leusderbroek wonende, Willem Thijmanszn broeder vw Weijmpgen Thijmansdr tk bruid.

Inbreng bruidegom zijn deel in de boedel van zijn vader en moeder aanbestorven zijn. Uitkoop plaats gehad 5 december 1654 ten overstaan van Notaris Mathijszn. Inbreng bruid 200 car. gl.

AT002b012                         1656      7 April                                  (folio 196)

Verkoop door Hr. Marcelis Thiens met gevolg van Henrick Both aan Mr. Ghijsbert van Domselaer het vierde part van ’t erve genaempt de Oude Hofstadt van Emelaar gelegen in Stoutenburg daarvan de 3/4 parten de koper comperende wesende Lheen van de Heere van IJsselsteijn dit voor de som van 1600 car. gl. 20 st.

Er wordt verrekend met het timmerwerk, slooten, graven en planten.

Scroll naar boven