Notaris Mr Jan Both Hendriksen

AT046a001          1773  24 Febr                    F 42

Verhuur v. e. kamp land genaamd  ‘de Stadskamp’  tussen het Scham en de Horst a. d.  Vlierbeek.

AT046a001          1773  12 July                     F 57

Adriana Mattelage  wed.  en Boedelhoudster v. Cornelis Warneke, benoemt hare zoons  Helmich, Anthoni, Thymen,    Hendrik, Cornelis en Wijnand, alle binnen de stad wonende, de twee laatste in Amsterdam. om bij haar overlijden hare boedel te besturen en vereffenen. Zij behoren niet te gedogen dat iemand van de ander erfgenamen  ende vooral haar schoonzoon Bessel  Elligershuizen  daar in tegen eenige  direcktie  voeren

AT046a001          1773  3 Sept                       F 64

Aanvrage nieuwe leenbrief op het Erf en Goed de Klapmuts onder Emiclaar door Jannetje Breeze, gehuwd met Maas van der Horst en Jan van Huysteen, oudste zoon van wijlen Wouter v. Huysteen,  Mr  Metselaar vorige leen 1 Okt. 1762.

AT046a001          1773  30 Okt     

Maas Janzen wonende onder Emiclaar huurt van Hendrik Hoofd v. Huisduinen het Erf  ‘de Geer’  op ’t Hogeland door den huurder reeds gebruikt. 6 jaar jaarlijks ¦ 120.

AT046a001          1773  8 Nov                        F 74

Huize Kouwenhoven onder Hoogland  zie F 80

AT046a001          1773  19 Nov                     F 75

Hendrik, Reijer, Jan Pothoven en Geurt Jacobz  wonend op Moost onder  W’berg.  verklaren dat op genoemde plaats is komen te overlijden hare moeder Evertje Hendriks, wed. v. Reijer Pothoven.

AT046a001          1773  3 Dec                        F 79

Geschil;  Cornelis  Evertse wonende in de ‘Duist’  en  Eldert Cornelisz Kuyer.  wonende onder Barneveld  omtrent de kooppenningen van 12  danm.  land in Bunschoten van dato 6 Dec  1771.

AT046a001          1774  15 April                   F 106

Testament Juffr. Maria Vernoy  laatst wed.  wijlen den Heer Hendrik Hoofd v. Huisduinen. vernietiging voorgaand testament  13 May 17(5)2. Onverdeeld moet blijven zoolang Juffr. comparante Broeder en Zuster leven.  o.a.  Het Erf Steenbeek in Asschat.  Het  Erf  de ‘Geer’ onder Emiclaar.

AT046a001          1774  12 Aug                     F 119

Huwelijkse voorwaarden tussen Dirk v.d. Haar meerd. J. en Theunisje Arise Voskuijl, meerd. d..  inbreng v.d. Bruid  het Erf Klein Romselaar onder W’berg.

AT046a001          1774  27e Okt.                   F 123

Akte omtrent zaken van Jonk. Floris Foeyt.

AT046a001          1774  4e Nov.                     F125

Cornelis Casperse (Vogelvanger) en Hendrikje Hannesje echtl. wonende op de ‘ Vrijhoef ’ in Leusbroek leenen  ¦ 1000

AT046a001          1774  25 Nov.                    F 129

Jan Tysse wonend in Stoutenburg machtigd  Bernardus  Sluyterman  Proc.  v. d. Hove  v. Utrecht voor het waarnemen van zijn  recht zaken

                                                                               AT046a002

AT046a002          1775       27 Jan                   F 140

Hendrik Hendrikz. en Hendrikje Gozense,  echtl. wonende Keulhorst, leenen ¦ 1000 van Juffr.  Anna v. Goudoever meerdj. d.  v. wijlen Rudolf van Goudoever, onder hypotheek  op 4 1/2  danmaat polderland in de Bikkers polder.

AT046a002          1775      8 Febr.                 F 144

De heer Wijnand Pannekoek (wijnandz) (als enige erfgename van zijn oom Cornelis Pannekoek overl. den 4 Jan 1774. zonder descendenten of andere bloedverwanten na te laten overleden). Verzoekt als eenige leenvolger aan de Heeren v.d. Baronie v. IJselstein te worden verleijd en beleent met de Hofstede  Klein Emiclaar in Stoutenburg. Tevens compareerde Hendrik  Peterse, wondende onder Stoutenburg, die bij publieke veiling van dato 29e Oktober 1774 de Hofstede gekocht had.

AT046a002          1775       10 Febr.               F 146

Evert Jacobsen wonende onder Stoutenburg bekend schuldig te zijn aan Mr.  Cornelis Pannekoek een som van ¦ 3000  spruitende uit zake van resterende kooppenningen van het Erf en Goed Klein Emelaar op de 29 Okt laatstleeden, door den comparant van de Erfgenamen van wijlen de Heer Cormelis Pannekoek gekocht welke resterende kooppenningen door de respectieve erfgenamen van voorn. Heer Cornelis Pannekoek zijn aanbedeeld. Als borgen compareerden Gijsbertje Jansen  wed. van wijlen  Jacob Everts en Evert Jacobz.

AT046a002          1775  20 Febr.                   F 100

Mr. Anthony du Cloux koopt op den 19 Okt 1764 met Cornelis Pull (wiens portie naderhand ook bij hem Comp. is overgenomen) van Jan Cornelisje Schothorst wonende te Leusden een Hofstede gelegen bij de Kerk genaamd  “Groot Huis”. Er blijkt nog een krijtende thiend in te zitten. in deze akte wordt de zaak geregeld met de som van ¦ 50.

AT046a002          1775  21 Febr                    F 151

Testament van Reyer Pothoven en Jacobje v.d. Beek wonende te Leusden  in  Hamersveld.

AT046a002          1776  8 Jan                         F 197

Cornelis Puijck en Barbara Koppe echtl., en Sophia Puyck en Elisabeth Puyck meerj. d.  veilen de navolgende goederen.

No. 7  Hofstede genaamd de ‘Doornheg’ gelegen onder Emiclaar. Bruiker Cornelis Evertse tot Corsmis dezes sjaars, groot 15 morgens 94 r. Cornelis Evertse koper voor ¦ 4975. zie ook F 232  huurt 4 m land.

AT046a002          1776  10 Jan                       F 200

Jacob Aartse is schuldig aan Tomas v.d. Bogaard  ¦ 84.7 omtrent een zwarte koe door hem aan T. v.d. Bogaard voor gezond verkocht en betaald is gestorven. wonende op Hoogland.

AT046a002          1776  19 Maart                 F 206

Juffr. Wichmoed Saab verhuurt aan Peel Aardse het Erf en goed enz.  “Groenendaal” gelegen Zevenhuizen gerechte de Duist. en nog enige kampen land.

AT046a002          1776  19 April                   F 214

Vrouwe Cornelia v. Domselaar wed. van Cornelis Pannekoek verkoopt aan Hendrik Husman, Het Erf en goed  Groenendaal  groot 22 Danmaten.  gelegen in Zevenhuizen.  en nog 3 morgen land op Sneul gebruikt bij Peel Aartse.  koopsom ¦ 1.500

AT046a002          1776  27 Dec                      F 237

Juffr. Beatrix Maria Hoofd v. Huisduinen  verhuurd aan Peter Jansen de Hofstede De Brink in Hamersveld, groot omtrent 20 morgen voor 6 jaren pacht ¦ 140 jaarlijks.

AT046a002          1777  19 Nov

Huwelijkse voorwaarden tussen Bart Rijerze  meerdj. jonkman en Evertjen Aartze wed. van Peel Aartse,  wonende in Zevenhuizen. voogdes over haar voorkinderen. Tijmen Aartse, en Evert Geurtse.

AT046a002          1777  27 Okt      13 Jan

Testament v d  Heer Anthony v Brinkensteyn, Oud burgemeester  schepen en raad en cameraar van A’foort.zie blz 9  1778. 

AT046a003 1778 – 1781

AT046a003          1778       13 Jan                   F 290

Jan Tijsse, wonende op de Hofstede ’t Kwade Gat in Stoutenburg machtigt Bernardus Sluyterman, Procureur, tot het waarnemen van comparants rechtzaken.

AT046a003          1778       9 Mrt                    F 295

Aalbert Janse v Brinkesteijn, wonende onder Stoutenburg, Hr. Thijse gehuwd met Stijntje v. Brinkenstein en verdere familie o. a. Peter Jacobsen gehuwd met Arisjen v. Brinkenstein  deze comparant ondertekend  Peter Jacobsen v. Rossenbergh, verkopen aan Jan Staal Jacobz. 7 danmaat land genaamd het Molenland in de Bikkers Polder  te Bunschoten.

AT046a003          1778       31 Mei                 F 307

Testament Juffr. Maria Vernoy laatst wed. van de Heer Hendrikus Hooft v. Huisduinen, eigenaren v. het Erf   “de Geer”  onder Emiclaar  en het Erf  Steenbeek  onder Aschat   zie ook 12 dec. 1787.

AT046a003          1779       16 Febr                F 817

Dirk Wyborgh, Raad en Secretaris dezer stad, en de Wel. Ed. Gest. Heer Jacobus Both Hendriksen als speciale gemachtigde v.d. Wel. Ed. Achtbare Heer Mr Cornelis (S)Vanlichten voornd.  Lid der geswore gemeente te Groningen als in  Huwelijk hebbende, Vrouwe Maria Kock, benevens wed. en erfgename van wijlen den Wel Ed. Gest. Heer Arnold Padbrugge vermogens procuratie op 16e  Jan 1779 te Groningen enz… zullen verkopen.

No I  Een Erf en Goed met Huizinge en landerijen enz.  gelegen op Coelhorst, Spiket en Overzeldert onder Hoogland en Emiclaar van ouds genaamd Pijpenkamp groot omtrent 10 morgen. Koper Jan Jansze  voor ¦ 4450 verder polderland en Bos.

No VI  Het Erf Honthorst, daar de eerste Kopermoolen heeft gestaan met zijn Huizinge, Hof  Boomgaard annex Landerijen, Considerabel Boom, gewas en Hakhout, omtrent 6 morgen, daar onder begrepen het zogenaamde Pol kampje, gelegen ter weder zijde van de Hessenweg onder Stoutenburg langs de beek alwaar aan de ander kant de Vrouwe Conventen en de Erfgenamen van Juffr. de Wed. v. Deventer met Groot Honthorst naast geland zijn en nog een half morgen weiland aan de Oost zijde i.d. tweede Steeg op de hoek langs de Beek bij de brug onder A’foort. Ingezet bij Jacob Both Hendriksen voor ¦ 2200, verhoogd door Dirk Lagerweij  ¦ 835. Koper voor Jan Janzen Oudbeek  ¦ 3035. Akte v. machtiging zie 3 Maart 1780   F 377

AT046a003          1779       12 Febr                F 335

Teunis Jansen wonende op ’t Hogeland,  huurt van Mejufr. Sophia  Gaby  Wed. v d Heer Reijnier v. Coeverden, de Hofstede de Wolfshaar onder Hoogland.  was al huurder. Pachttijd 6 jaren  jaarlijks voor ¦ 199 + 18 stuivers.

AT046a003          1779       14 Mei                 F 341

Jorden Gijsbertse en Annetje Jans echtl. wonende onder Stoutenburg huren van Juffr. Sophia Gaby wed. v. Reijnier v Coeverden het Erf en Goed Klein Hoolhorst onder Stoutenburg al bij comp.  Gebruikt. 6 jaren ¦ 340  per jaar, toepacht ½  vierel  grasboter. Zij moesten ook de timmer en metsellieden van kost en drank voorzien ook zorgen voor de aanvoer van Hout  Steen en Kalk.

AT046a003          1779       8 Sept                  F 356

Jannetje Brezee wed. en geinstituurde erfgename van Thomas de Leeuw, laatst Wed. en erfgename van Maas van de Horst, inw van A’foort verkoopt aan Jan v.  Huisteen inw dezer stad het Erf en goed de Klapmuts gelegen onder Emiclaarseweg groot volgens gemaakte kaarte 17 morgen 576 roeden  koopsom ¦ 1.500  en onkosten. Leenroerig aan St Paulusabdij.

AT046a003          1780       9 Febr

Juffr. Cornelia van Domselaar, wed. van Cornelis Pannekoek verkoopt aan Hendrik Willemz wonende op de ‘Locht’ de Hofstede  ‘de Locht’  groot 24 morgen onder Emiclaar a.d. Nijkerkerweg. Koopsom ¦ 5.500  carggeld.

AT046a003          1780       20 Okt                                  F 383

Vrouwe Dolre Wurtheim ?????  wed. van wijlen Jonas Cohen, en den Heer Benjamin Cohen (zoon) in deze akte volgen testament 7e Sept 1778. de vrijheid v.h. gebruik van de Hofstede Vinkenhoef tot hertrouwens toe. Zie  9 okt 1781  F 418

AT046a003          1780       25 Juni                                 F 396

Dirk Willemse huurt van Mr. Dirk Hendrik Methorst een Boeren Erf en goed gelegen in Leusbroek aan het Tolhek, en het land in zuurbroek over de Beek. was alreeds huurder. 6 jaren pacht jaarlijks ¦ 180

AT046a003          1780       23 Sept                                F 407

Jannetje Brezee, wed. v. Maas ter Hart (eerder T. de Leeuw) verhuurd weder opnieuw aan Cornelia v. Voskuilen en hare zusters Rijkje en Maria van Voskuilen, de Hofstede de Zwarte Steeg in H’veld groot 2 morgen voor 6 jaren  pacht ¦ 115.

AT046a003          1781       9 Aug                                   F 432

Uit deze akte van machtiging blijkt dat Philips Hendrikse woont op de Hofstede de Hogesteeg gerechte de Duist.

AT046a003          1781       17 Nov.                               F 441 442

Testament Juffr.  Maria Vernoy laatst wed. van Heer Hendrik Hooft van Huisduinen.

AT046a003          1781       18 Mei                 F 446

Testament van den Heer Anthonis v. Brinkenstein. Hierin wordt aan zijnen neef Steven Methorst meerdj.  jongman  Penningmeester v. h. Burgerweeshuis en Armen de Poth gelegateerd Het Erf en Goed genaamd Brinkenstein in Asschat. Gedeeltelijk leenroerig aan IJsselstein. gebruikt bij Anthonie Cornelisse, so in dier voegen als het zelve den testateur is aanbedeelt van de mede erfgename van zijn Tante Mejf. Hubertha v. Brinkesteijn.  Testateurs ouders waren Steven v. Brinkesteyn en Maria Gabrey. Zie 20 Febr 1782.

AT046a004 1782 -1787

AT046a004          1787       12 Dec                  F 567

Boedelscheiding van de erfgenamen van wijlen Vrouwe Maria Vernoij laatst weduwe van wijlen de Heer Hendrik Hooft van Huisduinen.

Erfgenamen (comp)

 I Jacobus Hooft van Huisduinen en

II Justus Hooft van Huisduinen, en de minderjarige zoon van Frans Joseph van Lilaar, genaamd 

III  Theodorus van Lilaar, en wijlen zijn vrouw Beatrix Hooft van Huisduinen.

Toebedeelt aan comp I  Het erf de Geer onder Emiclaer. 2 morgen tabaksland aan de Hogeweg. en

¦ 1769 + 7 ct.

II comp eenige huizen in Amersfoort en de som ¦ 1769 + 7 ct.

De minderjarige III comp  Het Erf en Goed Steenbeek gelegen in Aschat. een  huis in Amersfoort

Een Obligatie van ¦1000 ten laste van het hof van Weenen. en de som van ¦ 1769 + 7 ct.

AT046a004          1786      6 april

Cornelis Puyck en Barbara Koppen lenen ¦ 5000 van de gezusters Anne, Maria en Hubrecht van Brinkesteyn inden hypotheek op een stuk land groot 12 morgen en 520 roeden genaamd de Bekenkamp gelegen op Emiclaar onder Hoogland met schuren annex woonhuis.  Ten oosten de Liendertsesteeg.

AT046a004          1786       14 juli                   F 544

Testament van juffr. Judith Smeet, weduwe van Abraham v Asch. In leven krantenbezorger en Catechiste in Amersfoort.

AT046a004          1786       28 Sept. 

Testament Ezechiel Benjamin Cohen.

AT046a004          1786       15 Nov.

Abraham Wijnands voor zich als voor zijn erfgenamen verhuurt een Huizinge Hof en  Hofstede en 2 morgen land genaamd de Zwarte Steeg in Hamersveld (Leusden) aan Cornelia en Maria Voskuilen bij de huurderressen gebruikt pachttijd 6 jaren Jaarlijks ¦ 115.

AT046a004          1785       21 November

Akte van overeenkomst; Juffr Christina Oudbeek wedvan Evert v Grootstede.  Verder genoemd de Fam van Raalt.  Zie ook F 495 dato 20 Mei 1784

AT046a004          1785       5 aug                    F 523

Huwelijkse voorwaarden tussen Dirk Evertsen meerdj. wonende onder gerechte van Leusden op de kl. Riet en Evertje Helmertze mede aldaar woonachtig.

AT046a004          1785       22 Julij                 F 521

Akte van schenkingen van Marretjen Theunisse, Wed van Evert Evertse  wonende op de Kleine Riet onder Leusden  aan hare kinderen Marretgen Evertsen  Evertje Evertsen, Teunis, Ryer, Jan en Dirk Evertsen  zie F 523

AT046a004          1785       9 Juni                    F 519

Huw. voorwaarden tussen Jan Huysken en Reiniertjen Verschuur.  aangebrachte of nog te verkrijgen goederen;  Bruidegom  o. a. in eene Boeren hofstede de Klapmuts.  onder Emieklaar.

AT046a004          1785       27 Mei                 F 516

Testament Abraham van Bemmel (veranderingen van testament van dato 17 Juli 1775 voor not A Voskuyl)

In dit testament legateert hij aan zijn zoon G. v Bemmel het Erf en goed Calveen groot 25 morgen onder Hoogland gebruikt bij Bart Lammertsen leenroerig aan huize Emicklaar.

AT046a004          1785       25 Mrt                 F 511

Huwelijkse voorwaarden tussen Willem Peterse (wonende op de Groote Riet) en meerdj. en Evertje Evertse meerdj. Bruid geassisteerd door haar moeder Maria Theunisse wed. v  Evert Everse.

AT046a004          1785       15 Jan                  F 506

Huw voorwaarden Hendrik Albertsen v Brinkenstein  (weduwnaar van Aaltjen Jacobs) en Reyertjen Jansen, beide wonende te Bunschoten.

AT046a004          1784       23 July                 F 497  blz. 1161

Gerrit Aalbertsen v Brinkensteijn meerdj. jonkman wonende te Nieuwkerk verklaarde gehuurd te hebben van Mr. Carel van Coevorden  oud Burgm.   Het Erf en Goed genaamd Kleyn Hoolhorst gelegen in Stoutenburg,  den huurder bekend en de Thiend gaand uit deze Hofstede en uit de Hofstede de Keut. Niet inbegrepen de nieuwe kamer, het Bogaardjen, de gegraven kom en alle vruchtbomen en Bos en eikenhout. Pachttijd 6 jaren ingaande het land met Cosmis a.s. de Huizinge met primo mai,  1785 jaarlijks voor ¦ 395.

Jannetje Dirks huisvrouw van Gerrit A. v Brinkenstein genoemd en ondertekend in nadere verklaring onder het huurconcract

AT046a004          1783       19 Dec                  F 487

Testament (vernietiging v. h. vorige 20 Nov 1780) van Geurt Peter Hilhorst en Aaltje Keijzer wonende te Soest.

AT046a004          1783       16 Dec                  F 486

Testament van Juffr. Maria Vernoy wed. v. wijlen Hendrikus Hooft v Huisduinen; eenige verandering op het testament van 6 Nov 1781.

AT046a004          1783       20 Juni                 F 478

Akte van overeenkomst tussen Juffr. Agatha Harderwijk en hare man Dirk Vermeer.  in verband met hun scheiding. In deze akte vermeld Pieter Jacobus Visschers, hare zoon.

AT046a004          1783       26 Mei                 F 477

De Kerkmeesters van de RK Elleboog kerk lenen van Jacobus Hooft v Huisduinen, Med. Dr.  ¦ 700 voor de bouw van een nieuw bedehuis

AT046a004          1782       11 Dec                  F472

Gedeeltelijke vernietiging van het testament van Vrouwe Cornelia v. Dompselaar, wed. van Cornelis Pannekoek van 25 July 1780 betreffende een legaat op Maurits v Gelder  zie ook F474

AT046a004          1782       1 Nov                   F 469

Boedelscheiding van wijlen Cornelis Hendrikse Bos en Willemijntje Bos gewoond hebbende in Leusbroek.

AT046a004          1782       25 Okt F468

Teunis Jansen wonende op het Hoogland huurt weer in van Mr. Carel van Coeverden de Hofstede “de Wolfshaar” gelegen in Hoogland  Pachttijd 6 jaren   jaarlijks om ¦ 199 + 18 sts

AT046a004          1782       11 Okt  F466

Juffr. Maria Vernoy, wed. v. wijlen H. Hooft v Huisduinen herroept het legaat van ¦ 1000 aan het Elisabeth gast of ziekenhuis. Zij  bemaakt dit legaat aan de armen van ’t Zand in de Elleboog.

AT046a004          1782       20 Febr F451

Juffr. Francina van Borgarijen, wed. van Gerard Verschuur, verhuurd aan Peter Maasse het Erf Liendert. gelegen onder Emelaar. Pachttijd 6 jaren pacht jaarlijks ¦ 194 en personele lasten   schoorsteengeld en toepacht een paar jonge hennen en hoenders en ook het vrij gebruik van een paard

Scroll naar boven