Notaris Reijnier van Ingen

AT008a001          1648       5 Maart

Buijs Jans heeft gekocht 10 margen land met Huijs en Hofstede gelegen in Leusderbroek wesende thinsgoed van de Domeijnen. De cooppen. zijn ten volle voldaan bij Simon Gerrits van Oosterhof . Tevens wordt Simon Gerrits van Oosterhof en Pieter van Weijckborgen w.t., Utrecht om te compareren voor de domeinen van Utrecht en dit goed over te dragen en te transporteren aan de voorn Buijs Jansz.

AT008a001          1649       31 Jan

Gerard Thiens, oud borgm. t.e. en Jan Jacobse gewesene harbargier in de Gort te Stoutenburgh nu inw. deser stad. Hij verkoopt aan de Hr. Thiens 2 hoeckgens weijland van zijne landerijen gelegen bij de Hondhorsterbrugh.

AT008a001          1652       22 April

Vercoop van een huijzinge genaemt het Vagevier bs. uit Hof, Hofsteden en 3 woningen annex gelegen in Amersfoort.

AT008a001          1652       7 Juni

Testament van lijftochte van Willem Jansen en Grietgen Cornelis wonende op de Haar onder de geregte van De Duijst, de Haar en Sevenhuizen. Zij bemaken op de langs levende hun inb., huisraad, have, vee al wat tot de B + K rij behoort.

AT008a001          1652       27 Aug

Lijftocht voor Willem Ghijsbertsen Caen en Anna Jans Thijsdr. Zij bemaaken op de langs levende al hare goederen bs in inb., huisraad, have, vee al wat tot de B + K rij behoort.

AT008a001          1653       23 Mei

Comp Gerard Thiens, out borgem. van Amersfoort als gem. van Marcelus Thiens, rentmeester, zijn br. en Jof. Elisabeth Both, echtel.  De comprnt verklaarde in zijn qlte bij dese in verzekering van ’t geene de Ho. Mo. Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden bij sententie definitiffe (?) van Hoogenrade van Holland int proces aldaer hangende ongedecideert, toegewesen soude worden, om sulks aen de navolgende goederen te mogen verhalen, in handen gestelt te hebben als hij comparant is doende bij desen navolgende goederen alse het Erve genaempt De Poll groot omtrent 19 mergen met huijs en schuur gelegen in de Polre van Over en Nederseldert. Twee uitterdijken of bleijkvelden gelegen in de polre De Slaegh, 1/4 part in een Erve genaempt Calveen met huijs en hofstede groot omtrent 25 margen int geheel, alsmede een 1/4 part in een Erve genaempt Ter Burgh groot 16 danm. met huijs en hofstede, nog de helfte van ’t Erf  gen. Tintel met huijs en hofstede groot 6 margen alle gelegen op Hoogland. Nog 1/4 part van een Erf en Goed genaempt Emelaar gelegen in Stoutenburgt groot int geheel omtr. 40 margen. Iten een rente brief van 300 gl. in een huijs in de Utrechtsestraat van Tabritio Barzello in dese stad. Omme alle deselve bij hare Ho. Mo. ’t haerder versekeringe geaenveert en als verwonenpanden aengelant te mogen werden en tot meerdere versekeringe heeft de gemelde heere comprns in privé sich bij dese sterk makende dat gene van alle de boven staande partijen van goederen en de erven met eenige belastinge en zijn besweert, noch ook niet sullen beswaert werden gedurende de boven verhaeldertijdt van ’t proces ongedecideert en de oock niet noch bij vercopinge of allementatie ’t zij direclijk of indirecktelijk in geenerleij manieren sullen worden gealimenteerd of te belast versoekend de comparant hiervan akte die is dese.

AT008a001          1653       23 Dec

Leenbrief van het Goed Swijnevoort in Amersfoort.

AT008a001          1653       23 Dec

Jufr. Margaretha van Westrhenen machtigd haar broeder Jonkhr. Jacob van Westrhenen om te compareren voor de leenhove van IJsselsteijn om beleend te worden met de thienden grof en smal van den naaste achtevelden (?) gelegen in de karspelle Leusden gelijk wijlen Jofr. Wilhelma Poeijt haer constitiants moeder, daermede in haer leven beleenten verleijd is geweest op  ’t heer gewaad van 20 ponden van 40 groten vlaams ’t stuck als M. haer constituante toegescheijden is door ’t overlijden van haer moeder en de deselve thienden te loote zijn gevallen en de tot dier zijnde in den name es vanwege de constituante hulde en manschap en de eed van trouw te doen, enz.

AT008a001          1654       14 Febr

Testament van Franchoijs van Lommethum, soone van za. Jkh. Dirck van Lommethum. Huren vermeld prelegateerd aan Jof. Weijndelmoeth de Goijer zijn nicht een stuk land gen. de Lijescamp groot 5 danm. gelegen in de Duist en gebruikt bij Aert Dircksen op Calveen.

AT008a001          1654       16 Febr

Testament Diderick van Lommethum en Geertruijt Soes echtel. Zij bemaken na hun dood aan hun zoon Frans van Lommethum het Erf Calveen met huis, hofstede en landerijen weesende leengoet gelegen op Hoogland mitsg. mede ’t geene ten erfpacht daer bij aengecomen is van de Capelle van Ons L. Vrouwe alhier, mits daerop lastende j.l. 20 gl. erfpacht t.b.v. deselve Capelle. Iten den Schoonoorder en Catherijste tienden grof en smal wilt en tam mede op ’t Hoogeland weesende leenroerig aan den Huijze van Stoutenborgh en Luttiqueweede. Nog 5 danm genaempt de Lijescamp gelegen in de Duist. Als hun soon Frans van L. voor hun mocht overlijden bemaken  zij het aan hun suster Gerbrechtgen  van Lommethum huisvr. van Borgem. Peter de Goijer de lijftochte haer leven lang en aen de kinderen van Gerbrechtgen v. L. bij egale portiën het bovenstgen Erf Calveen de erfpacht, de Schoonoorden om Caterijst thinden en Liescamp. Ook worden nog genoemd in hun bezit 12 danm land in de Haar. Zeer uitgebreide testamenten van div. erfgenamen.

AT008a001          1654       2 Aug

Kopieën van verschillende testamenten van de fam. van Ommeren. Een testament van 2 juni 1640 voor Johan Mol notaris van Wijnant van Ommeren ziekelijk en te bedde liggend gehuwd met Jofr. Agnes Schrasser. Huwelijksvoorwaarden gemaakt 10 september 1636.

Hier in dit testament blijken zij in eigendom te hebben ’t Erf Daetselaer gelegen in Stoutenborgh.

Verder nog div. kopieën van testamenten van de familie.

AT008a001          1654       4 Okt

Acte van beloften en de cautie ten behoeve van de Hoog Ed. Geb. Hr. van Geerensteijn.

De familie van Dashorst wo. in Amersfoort en hare mede eijgenaar verklaaren verkocht te hebben  aan de Hr. Casper van Lijnden, heer van Muijden, Loosdrecht, Hoevelaken en Groenesteijn 2 parceelen land gelegen in Suijderbroek en de penn. betaald volgens erop cedulle van 23 oktober 1653. Dit verkocht op de laste van ’s Heeren ongelden, enz. (Naer advenant deze twee parceelen lands onder ’t Erve in Leusderbroek gelegen en de bij Peter Vastrick binnen deze stad wonende, gecoft en de tot zijne behoeve getransporteert, hebben gedragen en de verder nijet.)

AT008a001          1654       1 Dec

De Hr. van Cootenbergh machtigd Franck van Zijelvelt wonende tot IJsselsteijn om in zijn naam voor de leenmannen van IJsselsteijn te transporteren en op te dragen aan en t.b.v. de Hr. Johan van Zevender het regte derde part ofte darde deel van de thienden grof en smal wilt en tam zoo die gelegen zijn tot Hoolrehorst op Stoutenburgh karspelle Leusden in dier voegen als hij constituant na doode van de Steven van Cootenbergh i.z.l. oud borgm. der stad Amersfoort als oudste zoon en leenvolger van zijn vader daarmede was beleent.

AT008a001          1655      5 Febr

Procuratie van Peter de Goijer, oud borgemeester en voor zijn dochter nog minderj. en dochter en schoonzoon Pieter Beck en verdere familie allen te samen erfgen. van Joh Francois van Lommertsum hun neef. Zij machtigen de Hr. Henrick van Outerf, borgm. om in hun naam te compareren van de Hr. Staten van Utrecht om verleijt en beleend te worden met het leen van de helfte van dat slag van Calleveen met zijner Duijst en de met zijner Haer, soo als wijlen de Hr. Francois van Lommertsum op den 13 juli 1650 met zijne mundigge jaren daarmede was beleend.

AT008a001          1655       12 Febr

Acte van Renvers van Jofr. Henrica van Wenckum in verband met leen over landerijen op ’t Hoogeland in de polder van Neerseldert en een Huijzinge en Hofstede.

AT008a001          1655      16 Febr

Testament van Egbertus van Staveren en Margaretha Hooft van Huijsduijnen echtel.

AT008a001          1655       16 Mei

Comp Jan Rijcks harbargier in de Tolick op Hoogland en Neeltgen Willems echtel. zij bekennen schuldig te zijn aan Henrick van Dolre brouwer en borger alhier de som van 200 gl.

AT008a001          1655       28 Okt

Testament van Henrickgen Jans Lambertsdr wed. van za. Aert Jans in Stoutenburg tegenwoordig woont zij in Amersfoort.

AT008a001          1655       31 Okt

Copie testament Wijnand van Ommeren oud borgm. van Amf. voor memorie.

In dit protocol komen veel testamenten en dergelijke akten voor van de fam. van Ommeren.

AT008a001          1655       30 Nov

In deze akte van verklaringe van de Hr. Floris Soopwonende tot Amsterdam en verklaarde also bij deze bij wijlen de Hr. Johan Soop capiteijn zijn overl. broeder, hierin regeling van div. vorderingen die zij hebben i.v.m. de erfgenamen. Zij blijken ook eijgenaars te zijn van ’t Erf en Goet Groot Crachtwijck en het ’t Dorstige Hert met de resp. huijzingen en landerijen gelegen op Hoogland.

AT008a001          1656      25 Maart

Cessie voor Willem van Lommertsum.

Compr Aeltgen Harmans, wed. za. Willem Jansz wonende op ’t Erf en Goed gen. Sterkenburg en Nederseldert onder Hoogland en Albert en Thonis Jans gebrs. mombers over de 8 kinderen nog onmun. van za. Willem Jans, zij draagt over bij cessie aan Willem v. Lommertsum 4 koeien, 3 pinken, een zog, 3 varkens, rog, hooi, een wagen, enz. berustende op ’t Erf Sterkenburg mitsg. den inb. en huisraet. Jan Reijer, weert in de Tolick wordt gemachtigd om dese cessie op te dragen voor de Schout van het Hogeland.

AT008a001          1658       Geen data

Vermelding den 11 may 1658 is bij Huijbert Aerts en Petergen Willem Sarendr wonende op de Cortenoort op Hoogland zij lenen 500 gl. van Clemens van Gosset.

AT008a001          1659       20 Juni

Leenbrief van de helfte van dat slag van Calleveen met sijn Duijst.

AT008a001          1660       16 Maart

Gijsbert Cornelisse op ’t Erf Groot Weedehorst is schuldig aan de Hr. Caspar van Dronkelaer wo. tot A’dam een som van 1054 gl. en 4 stvrs uitzake van pacht van ’t voors erf.

Hij belooft dit te betalen binnen de mei maand 1660.

AT008a001          1661       23 Juli

Testament van Goort Gerritsen quant en Swaentgen Jacobsdr echtel. wonende op ’t Erf Groot Sneul op Hoogland. Lijftocht op de langst levende.

AT008a001          1662       6 Jan

Vermeld in acte van protest voor Cornelis Adriaensz Camer wonende op ’t Erf Oost Lielaer op ’t Hoogeland i.v.m. regeling van zaken omtrent Dirk Jansen Vaack zijn huisvrouw broeder onlangs overleden ten huize van Reijer Maesz, wonende aan de Laek, ger. Duijst de Haar en Sevenhuijzen.

AT008a001          1662       7 Maart

Lijftocht van Geertgen dochter van Oth Gerrits quant wonende in ’t Nieuwe Land ger. Hoogland.

AT008a002          1663       12 April

Lijftocht van Jan Rijcksz en Ghijsbertgen Thonis, echtel. wonende op ’t Erf de Poll in de polre van Overseldert onder ger. van ’t Hooghelandt.

AT008a002          1663       8 Juli

Lijftocht van de Hr. Cornelis Sinapius, schout van Leusden, ’t Hoogheland, Duijst, de Haar en Sevenhuijzen en Jofr Elisabeth Bor, echtel.

AT008a002          1663       1 Aug

Copie Viclimus dat den Spakenborgerdijck geleijt is anno 1435 op St. Servaesdagh bisschop en confesor sijnde de 13de may. Inhoudende de toestemming van Roedolph van Diepholt bisschop van Utrecht.

AT008a002          1663       23 Okt

Comp. IJtgen Jansdr, weduwe van za. Willem Willemsz wonende op ’t Erf Loevesijn aent Heetvelt carspelle Leusden. Zij machtigd Dirck Matheusz, notaris en secretaris van Leusden, om voor haer te compareren van de Hr. Steven van Lijnden, Hr. van Hoevelaken resp. als rentmr. van de Domeijnen en te verzoeken om door het overlijden van haar man haar te belenen met het Erf en Goed Loevesijn – dat op haer bestorven was – met allen sijnen toebehoren. Daer suijdw. Pasgier Jans, noortw. en westw. het gemene Heetveld en oostw. de gemene Grift en Weteringe wesende, thans en keurmedig goed van de Domeijnen van Utrecht.

AT008a002          1664       11 Mei

Johannes Henricus Sillingh transporteert het Erf en goed Alderhorst gelegen in de gerechte van Isselt aan Mr. Jacob Reepmakers Pietersz.

AT008a002          1665       23 Jan

Assignatie ende procuratie van Dieuweva Bode. Hierin vermeld dat zij eigenaresse was van de Weteringe maet gelegen bij Heijligenbergh aan de weteringe in der gerechte van Hamersveld.

AT008a002          1665       27 April

Testament van Jufr. Wendelmoeth Ruijsch, weduwe van wijlen Johr.  Johan Pembroeck.

Zij bemaakt aan Jofr. Godefrida Pembroeck, getr. met Johan van Ommeren, en bij overlijden aan haar enige dochter Aleijda van Ommeren de Huijzinge bij haer bewoont aan de Langegracht en nog enige huizen. Item den eijgendom van den Oudenrijster thiend met toebehoren in aen cleve van dien gelegen in Stoutenburg en ½ danm land in de Duijst.

Aan Jufr. Deliana Pembroeck, getr. met IJsbrant ……… capiteijn ten dienst van de Verenigde Nederlanden en bij overlijden aan hun kinderen John, Willem, Lenier en Elisabeth Lenier de Huizinge Rommelenburgh staende ’t eijnde de Corte Gragt.

Item het Erfgen en Goet met huis, hof en landerijen staende in de geregte van Hamersvelt bruiker Thonis Brandse.

AT008a002          1665       1 Juni

Procuratie van Mechteld en Dirckgen Verhaer bejaarde dochters, zij machtigen Elias Verhaer haar broeder om te comp. voor den ger. van ’t Hogeland en aldaar ten versekering te stellen een som van 1200 gl. bij haer comprnt broeder te vestigen in de helfte van thijen  margen land gelegen op Hoogland tegen ’t Erf Groot Wederhorst strekkende tot de Eem, de wederhelft ook aen haer competerende en gebruikt bij haer broeder. Dit t.b.v. Mr. Wilhelm Vlugh.

AT008a002          1665       18 Aug

Lijftocht voor de Heer Johan van Ommeren, schepen, en Jufr. Godefrida Pembroeck, echteluijden.

AT008a002          1665       29 Okt

Procuratie van Geertgen Jansdr. wed. van Henrick Jansz op het Erf de Hogen Camp onder Hoogland.

AT008a002          1666       21 Dec

Lijftocht van Wouter Elbertszn en de Gerritgen Petersdr, echtel. wonende aent Hatteveen op ’t Hoghe Landt. Vermeld inb., have, vee, enz.

AT008a002          1667       15 April

Procuratie van de Hr. Cornelis van Vlooswijck, Heere van Vlooswijck enz., oudt borgemeester ende in der tijd thesaurier der stad Amsterdam den Ed. Hr. Robbert Honiwood (?) ritmeester en comparantes schoonzoon om in zijn naam voor de Ed. Mogende Gedeputeerden (Statenlands van Utrecht) over de verdelinge van sodanige reële ongelden gesteld volgens den Blafaard van de Staten van Utrecht in deze jare 1599 op zoodanige erven en landerijen onder den Gerechte van Leusden en de nagelaten zijn bij wijlen de Hr. Johan van Vlooswijck den comparantes vader za.

Blijkbaar boedelscheiding geweest onder de kinderen, de ongelden moeten nu over ieders portie verdeeld worden.

AT008a002          1667       27 Mei

Testament Albert Cornelissen jongeman wonende op ’t Erf Couwenhoven op Hoogland.

Moeder was Evertgen Henricx wed. van Cornelis Albertszn. zijn testateurs vader (overleden) en nu is zij, huisvr van Adriaen Aerts op Couwenhoven, zijn schoonvader (stiefvader ?), alwaar hij inwonende is en bij overlijden van zijn moeder voor hem testateur, hij testateur alle zijn goederen hem na te laten en de aan en ten behoeve van Aert Adriaenszn zijn halfbroeder bij zijn genoemde (schoon)vader in huwelijk aan zijn voorn testateurs moeder verwekt.

AT008a002          1667       28 Juni

Lijftocht van Thonis Henricxzn. en de Dirckgen Reijersdr., echtel. wonende op ’t Erf Kleijn Ronselaer in de buurtschap Voskuijlen gerechte Woudenberg.

AT008a002          1667       18 Sept

Procuratie van Vrouwe Aggatha Cools, weduwe en vrouwe lijftochteresse van Isselt w.o. zij begeert dat mijne landerijen en huijzinge Middelhoeff en de Alderhorst 3 jaren na mijn overlijden gemeen zullen blijven tot vermaek van de erfgenamen en de hare kinderen.

Nadien zal het in de despositie staan van Anthony Reepmaker voor de som van 28000 gl. en bij weigering aan Abraham de Sadeler d’ouwe.

AT008a002          1668       4 Jan

Lijftocht van Goort Bartzn. en de Geertgen Ottendr., echtel. wonende in ’t Nieuweland onder Hooghgeland.

AT008a002          1668       12 Jan   wesende een sondagh der voormiddags negen uuren

Testament van Henrick Jansen wonende in ’t Langhe Huijs in de Hoge Birkt toebehorende aen ’t Convent Mariënhoof.  Hij bemaakt 3 margen weiland aan zijn zusters kinderen. Dito 28 februari.

AT008a002          1668       16 Jan

Akte van Beloften ende cautie bij Jan en Thonis Evertszn. wonende op ’t Hooghgelandt t.b.v. Jonhr Dirck van Marienborch tot Utrecht. Jan Everts wonende op Kleijn Emmeclaer en Thonis Everts als getrouwd hebbende Thonisgen Everts wonende op Schoonoord, beijde op Hoogland. Dit int zake van verschuldigde pachtpenn. Jonkr Dirck van Marienborch was ook eigenaar van Klein Weede.

AT008a002          1668       24 Febr

Vermeld de coorn thiend grof en smal, de Swarten Goorder thiend gelegen in Stoutenburg leenroerig aan IJsselsteijn.

Uit testament van Catherina Willemsdr. huisvrouw van Gerrit Henricxzn Collert wonende in Hoevelaken.

AT008a002          1668       20 Juli

Cessie van Henrick Barthzn op Overseldert t.b.v. Peter van Haverloo.

AT008a002          1668       11 Dec

Lijftocht van Peter Jan Dirckzn. en Weijmtgen Simonsdr., echtel. wonende in Sevenhuizen

AT008a002          1670       31 Jan

Attestatie van Peter Janszn, genaemt Plas wonende op de Catherijs op Hoogland. Hij verklaarde also hij comparant aen zijne voorkinderen verweckt bij za. Thoentgen Peters zijn overleden huisvrouw ter zake van moederlijke goederen beloofd had de som van een duijzend gulden.

Dit geld blijft bij legael hypotheek op zeeckere huijzinge en de hofstede en weiland groot vijf en de half margen lands gelegen in ’t groote Nijeuwelandt, onder deselve gerechte van ’t Hogeland.

Scroll naar boven