Notaris Richard Saab

AT018a001          1677       26 Febr

Henrick Henricksen ten eene en Henrick Thonisse ter andere sijde bijde woonende op Hoogland samen overeen gekomen dat Henrick Thonissen zal aanemen soodanige Haave en beesten, merry paerd, een . . . (een winter ?), 3 koeien, veer, pinken, 3 varkens, enz., wagen, ploegh, enz. waarvoor Hendrik Thonissen nu Maij deses jaar 1677 belooft te betalen aan de Hr. en Mr. Clemens van Gessel de somme van ƒ 450 dit in mindering van de pachtschuld die Henrick Henricksen had wegens het gebruijk van ’t Erf de Vathorst mede onder Hoogland aan gemelde Heere Gessel verschuldigd is.

AT018a001          1677       20 Mei

Akte van verrekening betreffende de nalatingschap van de executeurs van de testamente ten sterfhuijze van Rijckjen Dirck Pontkaes (landerijen hierin niet genoemd).

AT018a001          1677       27 Okt

Joh. Carel Alexander van Berck heere van Heiligenbergh en Asschat geeft aan den Hr. Cornelis Linapuis schout van ’t Hogeland ten behoeve van den bruiker van ’t Erf Ruijtenbeeck onder Leusden het gebruik van de schapenweij op en in de heijde en veenlanden bij Bavoort; sulk en soo den Hr. compr. alle die selve gemeen en onverdeelt met de eijgenaer van ’t Erf Lockhorst is hebbende met den vrijen wegh of schaapsdrift tot het selve lant dit voor een tijd van 18 jaren zonder nogtans eenige plaggen of turf daeruijt te steken of graven. Ondertekend ter presentie van Reijnier van Hartoghvelt gerechtsbode van Leusden en Jan Dirks wonende op Hamersvelt.

AT018a001          1679       7 April

Procuratie van Pieter van Aeken schout van Hoevelaken in zake ongelden.

AT018a001          1679       7 April

Testament Rogier Camerbeecq en Juf. Mechtelda Wachtmeester echtel. inwoners deser stad. Zij bemaken aan hunne soon Rogier Camerbeecq procureur van dese geregte van Amersfoort het Erf Hoogenwel met den kindercamp gelegen op ’t Hooghlandt welke hij mag aannemen voor ƒ 5000 tegen 4%.

AT018a001          1679       27 Juli

Verhuur van ’t Erf en Goet de Zielhorst gel. op Hoogland reeds gebruikt bij den 2de comp. gebruikt.

Verhuurder de Hr. Cornelis Linapuis. Huurders Hendrick Jansen Cock en Geertjen Alberts (?).

6 jaren à 800 car. gld. jaarlijks.

AT018a001          1679       27 Juli

Verklaring van Marritje Peters en Geertje Peters meerderjarige dochters van zaliger Peter Jansen in sijn leven gewoont hebbende onder de gerechte van Hooghlant op ’t Erf de Catrijs. Zij bekenne hierin dat hun vader zaliger op den 18 maart 1666 beleden heeft schuldig te wesen van ƒ 300 aan de Heer en Meester Clemens van Gessel Adv. voor den hove van Utrecht en de mede voor den rentem. sedert den 18 maart 1672.

AT018a001          1680       12 Juni

Cornelis Linapuis out schepen en raet deser stad mede momber over Pieter Cletcher onmundige nagelaten soone van de Hr. Thomas Cletcher in sijn leven Borgemeester alhier en Jufr. Catharina de Goijer echtel. (andere momber was Robbert Victor Cletcher).

Anthony van Brinckensteijn wordt gemagtigd omme uit hunne naam te compareeren voor de stadhouder en leenmannen van de Abdije van St. Paulus tot Utrecht om aldaar in name van den Hr. comprn. alvoorens te verheffen het leen van het Erf en Goed Liender met huijs, getimmer, bepooting en de beplantinge daerop en omme staende en gelegen onder Hoogland den voorn Pieter Cletcher bij maegenscheijd toegedeelt. En de waarmede de Hr. out Borgemeester Pieter de Goijer sijn zaliger grootvader laest verleijt en beleent is geweest. Er blijkt ook nog een schuld te zijn ter somme van ƒ 2000 t.b.v. de Jufvrouwen Geertruijd en Josina Linapuis wonende te ’s Gravenhage. Dit wordt nu als hypotheek gesteld op ’t Erf Liender mette huijzinge, getimmer, bepootinge en beplantinge daerop en omme staende. Voorn onmundige bij maegenscheijdt toegescheijden en bij den wed. van Aert Jansen althans gebruikt wordt.

AT018a001          1682       20 Aug

Dirk Pontkaes en Jannetje Hardij echtel. geïnstitueerde fideï-commissaire Erfgenamen van zaliger Rijckjen Dirks Pontkaes overleden in Amsterdam en de verklaarden zij comprnt. over den testamente en de nalatingschap van gemelde Rijckje Dirks Pontkaes haer zaliger  moeije in cragte dese neffen Jan Pontkaes haer soone tot executeur en administrateerende voogd te nomineren en affumeren Jan Haverman haer swager in plaatse van de Hr. Henrick van Munster coopman tot Amsterdam.

AT018a001          1682       22 Dec

Jan Thonissen op Langelaer onder Barneveld wedunaar van Weijmpje Wouters en Cornelis Joachimsz wonende op ’t Erf Borghstede mede onder Barneveld gehuwd met Marritje Jansd te voorns weduwe van Cornelis Jansen in die qte recht becomen hebbende (tot de volgende pachtpenningen) kinderen en de Erfgenamen van Jan Jansen van Kauwenhoven. En de verklaarden zij comprnt. te constitueeren en magtig te maken Hendrik Willems borger en pompmaker in Amersfoort om in comprntis. name in der minne of bij middelen van justitie te innen en ontvangen uijt handen van Gijsbert Peters op Moorst onder geregte Woudenbergh getrouwt met de wed. van Gerrit Wulphertsen de somme van 26-12-0 per rest van een jaar lantpacht van 12 mergen onder Woudenbergh sedert Petri 1681 mitsgaders nog ƒ 43 die de constituanten schuldig waren aan de Schout van Woudenbergh ter sake ongelden op ’t voors land over de jaren 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 en 1680.

AT018a001          1683       28 April

Transport van twee wooningen van outs het huijs Nieuwenburgh genaemt.

AT018a001          1683       17 Okt

De Hr. Cornelis Sinapuis raad in de vroedschap en schepen deser stad verhuurt aan Geurt Simonsen aen de Swarte Steegh onder den geregte van Hamersvelt woonachtig omtrent 22 mergen gelegen onder Asschat den huurder bekent en reeds gebruikt. 6 jaren à 195 car. gld. boven een schepel boekweijt en de twee paar . . . hoenderen. Expressiffelick geconditioneert dat den huurder geen landt zal mogen hoijen of te plaggen als alleenluck int Swarteland.

AT018a001          1683       data niet vermeld

Huurcontract van ’t Erf Ruijtenbeeck onder Leusden mitsgaders 26 mergen Heetveld.

Verhuurder Cornelis Sinapius raad in de vroedschap, enz.  Huurder Aelbert Cornelissen en Hendrikje Geurts echtel. althans wonende op Hoogland gebruikt bij Breunis Meeusen.

6 jaren à 350 car. gld. sjaars boven een mudde boeckweijt Amersfoortse maath en 4 paar jonge volwassen hoenderen tot toepacht en 3 schepel rogge tot hondecoorn en 2-2 stuivers ten behoeve van de Domeijnen.  Huurcontract is niet ondertekend.

AT018a001          1684       20 Maart

Uit akte van regeling omtrent vernieuwing van een scheidingsmuur met Do. Gealterus de Bruijn en Jacob Rutgers van Oudendoelen blijkt dat Do. de Bruijn predicant is in Hoevelaken. Hun huizen staan in Amersfoort in de Nieuwstraat aen de Stoovestraat uijtcomende.

AT018a001          1684       30 April

Vermelding in akte van procratie dat op ’t Erf de Zijlhorst onder Hoogland woonachtig is Henrick Jansen Kock.

AT018a001          1684       25 Juni

Testament Berent Mattelaegen en Margaretha van Veenhuijsen inwoonders deser stad.

AT018a001          1684       17 Juli

Testament van Joachim Berger en Elisabeth van Hattum echtel. waaruit blijkt dat zij eigenaren waren van de brouwerij Het Anker staende binnen Amersfoort op de Langegracht en bij hen bewoont bij het overlijden van de langs leven bemaken zij die aan haar oudste soon Godert Berger.

AT018a001          1684       21 Juli

Jan Gijsbertse van Deventer magtigd den Hr. Anthony van Brinkensteijn om voor de mannen van leen van de Huijse Brederoode Nijvelt etc. en de aldaar met de ledige hand  te verheffen het leen van de helfte van seeckere alinge thienden grof en smal, wilt en tam van alle drie erven genaemt Emelaer, van den Kijfcamp en de Horst gelegen in Stoutenburgh karspelle Leusden leenroerig aan welgemelde huijze van Brederooden Nijvelt, etc.

AT018a001          1684       21 Juli

Hr. Anthony van Brinckensteijn word tevens gemagtigd door Lambert Dibbets raad der stad als momber over Hendrik Both onmundigge en nagelaten soone van Pieter Both in sijn leven raad deser stad om de andere helfte van Emelaar, Kijfcamp en de Horst op hem de thienden enz. te belenen.

AT018a001          1684       19 Dec

Thijmen Simonsen schepen van Stoutenburgh woonende naest den huijze van Emelaer en de Jan Hendriks van competente ouderdom woonachtig op de Groote Hofstede van Emelaer voornt over het Slot in welgemelde heerlijckheid Stoutenburg ten versoeke van  Jonkheer Jacobus de Raadt heere van Kerckhem en Bijvoorden. Woonende op den gemelde huijze of te Sloth van Emelaer heeft gewoont eenen Willem Cloot die zich uitgaf voor oprichter en bewaarder van dito plaats en dat hij van den tweede compr. heeft overgenomen 4 mergen land genaempt de Bovencamp en Slothscamp voor rekeninge van gemelde Hr. Jacob de Raath en besaijt heeft met coorn en dat jaarlijks ter somme van ƒ 80 waarvoor de tweede comprnt. dat land selve had ingehuurt. Ende naedat den genoemde Willem Cloot omtrent een jaar aldaar hadde huijs gehouden en ’t genot van de voors 4 mergen land gehad hebbende mitsgaders andere vruchten als heij, knollen mitsgaders het gebruik van de koeien, varkens, schapen, hoenders, boomgaarden zoover tuijnen is den selven seer schieluck opgebrooken alvoorens in stilte uijt de hand aen de een en ander verkocht hebbende alle de Beestiale soo koeijen, schapen, verkens, hoenders als mede eenig bouwgereedschap van wagens en andersinds  neffens een partij hoij alle vermits de haestigheijd en stilte verre onder de waerde en tot prejuditie van den Hr. requrant verclaeren sij attestanten weijders dat het volgende jaar het huijs, boomgaarden, hof en tuijnen alsmede de voors 4 mergen land leedig sonder opsigt hebben gelegen en dat alsdaen den boomgaart wel was voorsien van vruchten daervan weinig of niets is gecomen, maer verwoest en het huijs in disordre is blijven liggen en vervallen gelijck ook het hoij dat op het land staende en een goede somme waerdig is blijven staen en verrot. Ende alsoo haer comparanten meermalen vertoont en de voorgelesen is seeckere reekeninge dat die meer genoemde Willem Cloot gestadigh aan hun attestaten voor wagen vrachten betaelt heeft en bijsoonder veel aen de tweede comprn. soo verklaren sij lieden dat haer wetens de waerde van eenengulden niet van vragten hebben genoten als alleenlijk hetgeene ten tijde den voorn Cloot daer is comen te wonen met het haelen van sijn goederen hebben verdient en insgelijck naer dato als hij  (gelijk vooren is geseijt) soo subijt en consuselick quam te vertrekken verclaeren zij comparanten voor reden van wetenschap ’t geene voors en den dat sij daer naest en over woonachtigh sijn, waeromme pruteren sulqe (des versoght) met eede te bevestigen en de versagt hiervan akte, enz.

AT018a001          1685       1 Febr

Cornelis Sinapius Borgemeester binnen Amersfoort verhuurt aan Paulus Bor zijdewever 11½ mergen land gelegen op Ceulhorst onder Hoogland genaempt Wouter Gijsberts Camp, ’t Hoog en de maath mitsgaders de toebacqschuur met touwen en spijlen. 6 jaren à 270 car. gld. sjaars.

AT018a001          1685       6 Febr

Bessel Adriaense van Butselaer meerderjarige jongeman verhuurt aan Rijck Bessels en Jannetje Stevens echteluijden des verhuurders Erf en Goet gelegen in Hoevelaken groot twee viertelen lands.

6 jaar ƒ 20. Den verhuurder sal op dit Erf een schuur timmeren voor gebruik van den huurder.

AT018a001          1685       5 April

Elbert Willemsz althans wonende op Hoogland en Cors Evertse woonende in Calenbroek onder Barneveld beijde meerderj. jongemans en tevens als gemagtigde voor haar neven en nichten, alle erfgenamen van Reijer Bransen in leven herbergier Terschuur haar lieder zaliger oom. Zij magtigen Antonius van Raalt mede Notaris in omnibus as Litas, enz.

AT018a001          1685       5 April

Anthonuis van Honthorst Heere van Muijswijnckel, etc. magtigd de Hr. Willem Vischer mede notaris omt te vorderen van den Hr. Willem van Zijl wonende op ’t Erf Emelaer onder Stoutenburg en de van denselve te eijssen van soodanige cooppenningen van hoij (blijkbaar door hem geleverd).

AT018a001          1686       14 Juli

Jan Evertse van Oijen wonende in den Ouden Tolick onder Hooglant verklaart dat hij pachtschuld heeft aan de Hr. en Mr. Clemens van Esch Adt. de som van ƒ 121 – 4 stuivers aen Joh. van Muijlwijck de som van ƒ 50 – 12 stuivers uitsake van landpacht wegens ’t Erf de Caterrijst onder Hoogland.

Het coorngewas b.s. uijt ½ mergen weijt, 1½ mergen rogh en 2½ mergen boekweijt staende op de Caterrijst geeft hij over aan den verpachters.

AT018a001          1686       25 Aug

Uit testament van de Hr. Joachim Berger brouwer en Elisabeth van Hattum blijk dat zij eijgenaren waren van de Brouwerij ’t Claverenblad aen de Verckensmerkt in Amersfoort.

AT018a001          1686       15 Okt

Uit dese akte blijkt dat de Hr. Pieter van Aecken raed in de vroedschap van Amersfoort en Scholtus van den Heerlijkheijd Hoevelaken.

AT018a001          1687       18 Maart

Testament van Pieter Vastrick raad en schepen en Annitgen Wouters van Surckesteijn.

AT018a001          1688       11 Maart

Jan Thonissen de Corte en Fijtje Meijns echtel. huuren van Matheus van Borgerijen het Erf Liendert onder Hoogland. 6 jaren à 150 car. gld. sjaars.

AT018a001          1688       19 April

Geurt Hendricksen Brom woonende op ’t Erf Lindenhorst in den geregte van Sevenhuijzen hij bekende schuldig te wezen aan den Hr. en Mr. Huijbertus van Loenen Advt. de som van ƒ 590 – 10 stuivers uit sake van landpacht van de voorn Hofstede.

AT018a001          1688       27 April

In testament vermelding Willem Thomassen van de Mast en de Evertje Cors Maessendr echtel. wonende in de Clock onder Hoogland.

AT018a001          1688       14 Juni

Attestatie van den reparatie gedaan op de Hofstede Brevoort gelegen op Hoogland sedert den jaren 1684-1687 beijde incluis soo van de Heere Huijzinge, bouwhuijs, Boerenwoninge, hoijbergh, bruggen, hekken en anders dit gedaan is geweest ten alder hoogten noot zackelick (?), ja niet mogelijk dat een huisman oft bruijker dit soude hebben gedaan, dese instantie van Vrouw Johanna Lauder wed. wijlen de Hr. Pelgrim van Dronckelaer.

AT018a001          1688       14 Sept

Testament Lubbert Cornelissen van de Bieshaer en Nellitgen Jans dochter echtel. borgers deser stad.

AT018a001          1688       14 Sept

Testament Wouter Cornelissen van Valkenhoef en Elisabeth Jans dochter echtel. borgers deser stad.

AT018a001          1688       23 Aug

Attestatie betreffende de reparaties op de Hofstede Brevoort op Hoogland betreffende het maeken van een nieuw boerenhuijs, de plaetse waar te setten en hoe te verhogen om van innudatie van water bevrijd te wezen en een nieuwe kookkeuken aan ’t Herenhuijs, nieuwe steenen brug, enz., enz., dit op ordre van den rentmeester den Hr. en Mr. Sebastiaan van Kerchoven daar Vrouwe Johanna Sauder vanwege absentie van eenige jaren.

AT018a001          1690       25 Okt

Willem Arissen van Roomen jongeman out 25 jaren (compleet) en Maria Aerts van Roomen 23 jaren altans wonende tot Hoevelaken kinderen van Arris Willemse van Roomen en Aertjen Gijsbertz zijn zaliger huijsvrouw der voorn kinderen moeder op de 3 oktober 1670 in desen gestichte onder de geregte van Sevenhuijzen overleden.  Vereekening van moeders versterf, enz.

Boedelcedulle opgemaakt 12 januari 1672, magenscheijd op 26 januari 1672.

Willem Gijsbertse oom en voogd. Maria Aerts van Roomen blijken ondertekening van verklaring van 24 januari 1693 was zij gehuwd met Jan Huijberts van de Wetering Grutter binnen Amersfoort.

AT018a001          1691       20 Febr

Vermelding van ’t Erf de IJzerenhaart in verband met pachtschuld, transport (?), enz. Namen onder andere Willem van Geijn, Claas Claasen van de Poll, over te geven goederen aan Aert en Evert Henricks inwoners van Amersfoort.

AT018a001          1692       23 Febr

Joh. Willem Frans van Muijlwijck voor sijn selven, de Hr. en Mr. Otto Jacobus van Gessel Adt. in de naame en lasthebber van de Hr. Clemens van Gessel mede Adt. zijn vader te samen ieder voor de helfte eijgenaars van ’t land groot 8 mergen soo bouw als weijlant gelegen onder Hoogland van oudts genaempt de Caterijs en …………..

Zij verhuren dit land aan Jan Everts woonende in den ouden Tolick onder Hoogland voor 4 jaren ingaande op gisteren oft Petri ad Catedram 1692. Jaarlijks voor 70 car. gld. en een vet lam.

AT018a001          1692       1 Maart

Dito akte van Jufr. Judith van Ommeren wed. Boor vanwege het overlijden van haar man Abraham Boor magtigd zij Anthonuis van Brinckensteijn voor het verleiden van de thiend van den Ouden Rijst en camp onder Stoutenburg en verders haar zaken waar te nemen.

1693      3 Maart (ouden stijl)

Getuigen Thonis Evertsen woonende op Schoonoort, Claes Philipse in Overseldert beijde buurmeesters en Henrick Roelen woonende op de Hofstede Breevoort schepen van ’t Hooghlant, alle van competente ouderdom verklaten t.v.v. Jufvrouwe Johanna Sander wed. van Pelgrim van Dronckelaer Eijgenaresse . . . possetrice van de voorn Hofstede Brevoort dat zij vrouw requirante*) oijt oft ter eenige tijd is getaxeert in logijsgelt, buurlasten, familiegelt oft eenige andere opgesetens personele lasten, hoe die genaempt mogten wesen veel min dat sij Vrouwe voor een mede opgesetene van ’t Hogelant oijt is erkent oft geconsidereert, geleijck den voorn Henrick Roelen mede comparant weijders verklaren omtrent twaelf jaren als bruijker op de voors Hofstede te hebben gewoont en nogh woont, dat geduurende die tijd de Vrouwe requte daer nu en dan wel is geweest en 5 of 6 weken haer verblijf gehouden (edoch geen 3 maanden in een geheel jaar) en dan specialijk als er reparatie aan ’t Erf of geplant moest worden. Zij heeft er geen woonplaats gehouden of vier (vuur) en de light laten branden gedurende de tijd van de voors 12 jaren en wel 2½ geleden dat zij op de Hofstede is geweest.

In de marge: en de daer sijnde haer provisie van wijn, bier, brood, vlees en anders door hem attestant uit Amersfoort laat halen en de excijs daarvan als buijten woonster heeft betaald.En de dat alle de billetten oock die van ’t extra ordinaris middel over de extra provicialen omgeslagen aen hem attestant worden geadresseerd en bij hem van tijd tot tijd voor reeckening van de Vrouwe requrante betaalt geven sij getuijgen voor redinge van wetenschap, enz.

AT018a001          1693       6 Maart

Een tweede attertatie betreffend de extra ordinaris middel over de buijten luijden te ontlasten. Zij doet haar beklag hierover aan Borgemeester Morraij tijdens de rijtour naar Amersfoort en weer terug. De wagen gereden door Henrick Roelen (getuigen).

AT018a001          1693       7 Juli

Getuigen Willem Wouters out 50 jaren, Jan Willems 35 jaren, Cornelis Willems out 29 jaren, Gerrit Willems out 27 jaren, Dirck Aerts 25 jaren en Grietgen Willems 25 jaren alle woonagtig op Hoogland.

Zij verklaren t.v.v. de Hr. Lucas . . . Coopman tot Amsterdam alvorens wel te kennen. Albert Olofzn en zijn huijsvrouw althans hovenier op den Huijze en Hofstede Couwenhoven gelegen op Hooglant den Hr. reqirant competeerende en de vervolgens waer en waeragtig te wesen dat zij attestanten op den 3den deser des voornoens sijn gegaen bij den voorn hoovenier en sijn huijsvrouw en door ordre van den Hr. requrant geseijt dat het nu was beguam weder om te hoijen seecker quantiteijt gras ’t welke den Hr. requrant in de polre de Slaagh omtrent het huijs Couwenhoven gelegen was hebbende de voorn hovenier en sijn huijsvrouw haer getuijgen ’t selve hebben verboden sonder daar van eenige reeden te geven. Zij getuigen egter zijn heenen gegaan en haer voorgenomen arbeijd dien dagh int hoijen  volbragt. Ende 4de dito gecontinueert en het hooij  in de berg gereden op de voors Hofstede, dat sij attestanten met eenige voederen hoij aldaer voor de bergh staende den voorn hovenier en sijn huijsvrouw bij de Comparanten sijn gecomen . . . en met een . . . gebracht, waarom dat sij buijten sijn ordre naer het hoij waaren gegaen en dat zij sulks niet . . . (mee eens waren) en alle die buijten sijn ordre werkten haer gelt mogten halen bij degene die welke haer te werk hadde gesteld wel mogten gaen om elders werk te soeken.

Dit geven sij comparanten voor wetenschap en waarheid, maer heeft sij huijsvrouw voorn in tegenwoordigheijd van Cornelis Willems en Grietgen Henricks en de aen sien van de voorn in de bergh sijnde comparanten Gerrit Willems mede attestant metterdaet int aengezicht gegrepen en eenige slaagen aent hoofd gegeven, waerop sij twee laatste attestanten int aensien als voren tussen beijden sijn gelopen en de voorn vrouw die van quadheijt uijtsinnigh scheen . . . dat den voorn Gerrit Willems daernae in de bergh gekomen wesende den Hovenier hem verscheijdene maelen tot rechten heeft uijtgedaagt seggende: Gerrit heb je couragie om te slaen soo compt daeruijt dat . . . sij Grietgen Henricks daegh naer de voors questie comende in de tuijn om eenig groen te halen sij aldaer de voorn huijsvrouw heeft gevonden de welke jegens haer getuijgt wederom uijtvaer en onder andere sijde eer ick nog van dese plaets gaen zal ick hem (den meer genoemde Gerrit Willemse) nogh met een mes dan hals afsnijden ’t welk tot meermalen met de hand op haer borst repiteerende waervan sij getuijgen hem Gerrit heeft gewaarschouwd om op sijn hoede te wesen.

AT018a001          1693       10 Nov

Attestatie van Jan Brantsen wonende in de polre van Nederseldert out 76 jaren, Rueth (?) Aerts wonende in ’t Nieuwelant out 52 jaren en de Jacob Jansen Herttogh wonende op de Lodijk out 40 jaren alle resorterende onder Hoogland; mitsgaders Thijs Thijssen out 35 jaren en Willem Thijssen out 29 jaren gebroeders en kinderen van Thijs Gijsberts gewoont hebbende in de voors polder Nederseldert en verklaren sij comprn. ten versoeke van Thijs Reijerts soone van Reijer Thijssen ende eerste der voorn drie eerste comprn. de zij lieden wel hebben gekent de voorn Thijs Gijsberts de welke in de Franse tijd (invasie) des jaars 1673 opt Hoogland is overleden in eenen armen staat met nalatende als vier kleijne naekte kinderen met naemen Gijsbert, Thijs, Willem en Willempje Thijssen, welke kinderen de oomen namentlijk Reijer Thijssen en de Maes Gijsberts naer sich hebben genomen totdat zij hun kost konden verdienen.

Lubbert Henricks Timmerman gehuwd met Willempje Thijssen. Hij blijkt moeilijkheden te maken (door te procedeeren) betreffend ± ƒ 1000 welk zou komen uit den boedel van zijn vrouws grootvader Thijs Cornelissen op den 2 juli 1676 aan Claes Simonsen van Velsen gecrediteerd, welke boedel naderhand insolvent*) geworden is.

De comparanten verklaren dat niet alleen die penningen, maar meer gebruikt is voor de opvoeding van de betreffende kinderen.

AT018a001          1693       17 Nov

Jan Gerritsen en Greetjen Gerrits echtel. wonende opt Erf de Langerijst onder Hoogland bekennen schuldig te wesen aan de Vrouwe van Emiclaer de som van ƒ 648 als nog een som van ƒ 108 ter sacke en . . . van ’t jaer pacht verschenen Cormisse 1690 en ƒ 540 voor de volle volgende jaren verschenen Corsmisse 1691, 1692 en 1693 alle  wegens de voors Hofstede verschuldigt breeder volgens liquidatie daervan gehouden remunereerende sij comparanten oversulcks van de exceptie van herreeckinge en de alle andere uijtvluchten dese contrasseerende en de heeft gemelde Vrouwe van Emiclaer alhier mede compareerende aen de voorn twee eerste comprnt. het voors Erf wederom voor 6 jaren verhuurt ingaande a.s. 1694 Petri ad Cathedram. Voor 6 jaren sjaars en toepacht.

AT018a001          1694       4 mei

Jufr. Alida Judith van Ommeren wed. van de Hr. Abraham Boor in sijn leven raad in de vroedschap en schepen. Zij machtigd Godert van Brinkensteijn (zijn vader was overleden) mede notaris om van wege haar comparantes naam te comparereeren voor den Heeren stadhouders van den Huijze Nijvelt en haar te verheffen met het leen van seecker thiend onder Stoutenburg gelegen van ouds den Oudenrijs en de Camp genaampt leenroerig aan Huijze Nijvelt. Tevens machtigd zij hem om voor haar alle hare goederen voor haar waar te nemen.

AT018a001          1694       Geen data

Huurcontract van ’t Erf Liendert gelegen op Hoogland. Verkoper Mathijs van Borgerijen.

Huurders Jan Thonissen de Corte en Fijtje Meijns echtel. 6 jaren à 275 car. gld. (Niet ondertekend.)

AT018a001          1697       8 Jan

Arris Aertsen van Roomen voor de eene helfte voor sijn selven, Jan Thonissen op Liendert als oom en voogt op Anthony Thonissen nagelaten soontje van Anthony Thonissen bij hem verwekt aan Gijsbertje Breunis laetst wed. van Jacob Splinteren voor de andere helft verhuren aan Jan Willemsen een huijzinge, berg en schuur met de annexe kamer met omtrent 4 danmaten gelegen in de polder de Hond onder Hoogland op de dijckcaart Nr. 348, reeds bruiker. 3 jaren à 80 car. gld. sjaars.

Zij verhuren 23 februari 1694 dit erf aan Weijmjen Jansd wonende op Hoogland voor 2 jaren.

AT018a001          1697       19 Sept

De Hr. Diderick van den Borgh heere van de Ham, etc. verhuurt aan Willem Arrissen wonende in de Buurtschap de Hoef onder ’t Hoogeland zijn Erf en Goed met de landerijen gelegen in het Buurtschap op de Hoef, reeds bruiker. 6 jaren à 345 car. gld. sjaars en toepacht.

AT018a001          1698       21 Aug

Huurcontract van het Erf en Goed Valkenhoef onder den gerechte van ’t Hoogeland.

Verhuurder Wouter Cornelissen van Valkenhoef. Huurders Cornelis Thonisse en Grietjen Claas echtel.

6 jaren à 350 car. gld. sjaars.

AT018a001          1699       28 Juli

In dese akte van attestatie blijkt dat Hermen Dirks woont in de Swarte Ruijter op ’t Hoogland.

AT018a001          1699       14 Nov (I)

Huurcontract van ’t Erf Emiclaer op Hoogland. Verhuurderesse vrouw Gijsbertha Cecilia van de Borgh vrouw van Emiclaar. Huurders Pieter Gijsbertse en Elbertgen Jans wonende op het Erf Kleijn Emiclaer, uit den huure de gerechtskamer en bestaende landen in de aenvolgende parceelen: de campjes rondom het baekhuijs, 3 mergen enghland zuijdwaarts vooraen, nog 2 mergen westwaarts, de 3 mergen tussen Willem Thomassens, landen van Philips en Lambert in Sevenhuijzen. Verder genoemt de Bree, de Goorse Camp, ’t Calveen groot 9 mergen en verdere landen en campen, plaggenvelt, enz. genoemt.

3 jaren à ƒ 450 sjaars toepacht 2 schepel weijt, 1 schepel boekweijt, 2 paar jonge hoenders en tot rantsoen eens een vet lam en voor de vrouwe verhuurderesse haer dochter 2 silvere ducatons en een rijksdaalder voor de weg.

AT018a001          1699       17 Nov (II)

Huurcontract van ’t Erf den Langenoort op Hoogland. Huurder Jan Dirks.

Verhuurster de Vrouwe van Emiclaer. 3 jaren à ƒ 400 en toepachte als boven.

AT018a0011699                17 Nov (III)

Huurcontract van de bovengenoemde vrouwe van Emiclaer aan Niesjen Adriaans wed. van Jan Geurtsen van haar Hofstede aan de Heijsteegh op Hoogland, diverse campen land omschreven.

6 jaren à ƒ 200 en toepagten.

AT018a001          1700       16 Febr

Compareerden Henrick Henricksen wonende in Asschat als vader en voogt over Henrick Henrickse de jonge bij hem verwekt aan Arisje Thonis te constitueeren en magtig te maken Johannes Scheerder te behoeve van zijn voorn zoon in der minne of forme van justitie van Thonis Janse wonende op Cleijn Lambalgen geregte Woudenbergh te eissen en ontvangen eenig silverwerk en gouden rijngen (?) ter waarde van ƒ 83 aan des constituants soon onder andere bij maagenscheijd voor zijn moeders goet toegescheijden en de voorn Thonis Jans te quiteren.

AT018a001          1700       23 Febr

Huurcontract van ’t Erf de Clapmuts gelegen op Hoogland met nog diverse campen land met de namen genoemt. Verhuurster de vrouwe van Emiclaar. Huurder Bart Henricks reeds bruiker gehuwd met Neeltjen Gerrits. 6 jaren à ƒ 240 sjaars en toepachten.

AT018a001          1700       23 Febr

Huurcontract van ’t Erf de Langerijst. Verhuurster de vrouwe van Emiclaar. Huurder Jan Gerritse woonende op dit Erf gehuwd met Grietjen Gerrits. 6 jaren à ƒ 200 sjaars en toepachten.

AT018a001          1700       25 Febr

Comp. Pieter Janz Gort woonende bij de Muijs onder de geregte van Stoutenborgts.

Verhuurt aan Dirck Peterse (Dooreweert) en Willempje van Schonevelt echteluijden althans Rheenen woonagtig des verhuurders moolen, moolenhuijs, Hof en Hofstede met alle hetgeene tot de voors moolen behoort gelegen en staende op Santbrink onder geregte Leusden van outs de Santbrinkermoolen genaamt dit voor een tijd van 6 jaren jaarlijks voor 200 car. gld. boven nog twaalf schepel rogge of te meel Amersfoortse maat en het goed onderhouden van de moolen. Op 27 september komen zij overeen dat de huur maar 3 jaar zal duren.

AT018a001          1700       22 Sept

Uit testament van Anthonis Jacobsen van Soest blijkt dat op ’t Erf Dorresteijn bruiker is Dirk Jansen.

AT018a001          1700       22 Nov

Huurcontract van de Hofstede genaemt De Keut. Verhuurderesse Vr. Gijsbertha Cecilia van der Borgh vrouwe van Emiclaar. Huurders Willem Dircks en Aeltje Rijcks echtel.

6 jaren à ƒ 140 sjaars en toepagt jaarlijks ½ mudde boekweijt Amersfoortse maat, 2 paar jonge hoenderen, alle jaar een vracht hout tot Utrecht te brengen boven nog tot rantsoen eens 2 zilvere ducatons en een daalder voor de wegh.

AT018a001          1700       Geen data vermeld

Huurcontract van een Hofstede, huis enz. en landerijen gelegen op Coelhorst.

Verhuurder de Hr. Jacob Jordaan van Wesrhenen. Huurders Huigh Peelen en Annetje Thonis wonende op Groot Moors onder Woudenberg. 6 jaren à ƒ 200. Akte was niet ondertekend.

AT018a001          1701       17 Maart

Testament Peel Aertz en Woutertje Ariens echtel. wonende op ’t Hoogeland op ’t Erf Rootselaer.

Mede ondertekend door Wilhelmus van Rootselaer en Dirk Thijssen buurmeester en Jan Aarts Schimmel.

AT018a001          1701       22 Juni

Jufr. Levina van Lommertsum bejaarde dochter zij magtigd Andries de Bruijn om te compareeren voor den Leenhove van IJsselsteijn en de aldaar ten behoeve van Herman van . . . afstand te doen, mitsgaders den selven Herman van . . . vervolgens te laten verleijen en belenen met het leen van seecker huijs, Hof en Hofstede genaamt den Tolick staende en gelegen op Hoogeland gesplits van ’t Erf Weede groot 3 mergen en leenroerig aan IJsselsteijn.

AT018a001          1703       4 Jan

Huwelijk Johan Kool en Jufr. Elisabeth Looten.

AT018b001         1677       3 Febr

Verkoop Hofstede van vier danmaten onder Hoogland in de Duijst belend aan de eene sijde Geurt Cornelisse van de Haar aan de andere sijde Geertruijd van Deuverden. Op laste van ƒ 500 kapitaal ten behoeve van Sr. Leendert Jansen van de Treecq daarin gevestigd. Koper Pieter Dircks voor ƒ 1090.

AT018b001         1677       24 Juli

Cornelis Sinapius verhuurt aan Breunis Meusen en de Grietje Cornelis echtel. het Erf en Goed genaempt Ruijtenbeecq gelegen in Leusden reeds bruikers voor 6 jaren, jaarlijks voor de som van ƒ 500 car. gld. Het schilt en ’t schellingelt, huijsgelt, slaperdijkgelt, mitsgaders buurlasten, alsmede van hondecoorn, thins oft peerdgensgelt egeene van allen uitgesondert (alle andere lasten hierinne niet vermeld sal den bruiker betalen). De huurder mag aan hem behouden het fruitgewas.

Bij reparatie zal den verhuurder het materiaal moet halen zonder vergoeding; doch als den Hr. verhuurder voor zijn particulier wil timmeren is dit voor den kosten van den verhuurder zelf (het halen van het materiaal).

AT018b001         1677       26 Juli

Cornelis Sinapius Schout van ’t Hoogelant etc. verhuurt aan Geurt Simonsz woonende aan de Swaerte Steegh bij continuatie omtrent 22 mergen land gelegen onder de heerlijkheijd van Asschat voor 6 jaren dit jaerliq ter . . . omme en voor de somme van 165 car. gld. boven een schepel boekweijt en twee paar smalhoenderen.

Huurder zal niet mogen hoijen of te plaggen als alleenlijk int Swarte Lant en de ’t voorschreven land voorts te gebruiken naer luijdt haer Edele Mogende placcaten, enz.

AT018b001         1677       16 Sept

Overleden Marritje Jans haar leven woonende in Nederseldert onder Hoogland nalatende hare wedunaar Cors Masen en 3 onmundige kinderen Maes en de Jan Corsen en Evertje Corsen. De wedunaar wil den boedel niet langer met de kinderen gemeen houden.

Boedel geschat door Gerrit Thijssen wonende in Huizen in Goijland en Albert Cornelissen op Couwenhoven. De goederen bestaande in een half huijs en hofstede met 2 danmaten land op Zeldert bij den boedelharder althans bewoont (en waarvan Matheus van der Maath tot Amersfoort den wederhelft competeert).

Item 2 danmaten in de Hond, nog 3 danmaten item gelegen genaemt de Belderse Koij en nog enkele danmaten gemeen met anderen. Aan de kinderen toegescheijden den helfte van de landerijen en huijzinge. Aan Cors Maesen toegescheijden de wederhelfte als boven en den inb., have, vee, enz.

AT018b001         1677       18 Nov

In de volgende akte van den 18 november 1687 (?) blijkt ook Cors Maesen overleden te zijn, nadat hij weer was getrouwd met Gerritje Jans. Bij verdeling gaat 4 danmaten land naar Willem Thomassen van de Mast gehuwd met Evertje Corsen

AT018b001         1677       29 Dec

Verkoop door Merritjen Jans wed. van Jan Geurtsz met assistentie van Geurt Jansen oudste zoon van Jan Geurtsen.

Ten eersten 5 mergen bouwlant genaempt Breedelant gelegen in ’t Hoogelant (aan) of(en) vier campjes daer ten oosten en noorden, Oth. van Bessels erfgenamen ten westen en zuijden, Jofr. van Doornick, zijnde het selve lant leenroerig aan de Baronije van IJsselsteijn.

Item seeckere Huizinge, Hof en Hofstede met het weijland daar aan behoorende groot omtrent . . . (of vijf dalf oude uitspraak), 5½ (?) danmaten gelegen in de Duist onder ’t Hoogelant ten oosten Albert Cornelissen van Loenen, ten noorden en westen ’t onmundig kint van Leendert Jansen en ten zuijden Wolbertus Muijlwijk. De huizinge en lant op de laste van ƒ 1000 capitaal en het bouwlant op de laste van ƒ 100 daarinne respectievelijk gehipotiquurt te betalen alleen met car. gld. van 20st. stuk. De 5 mergen bouwlant is gekocht door Alber Cornelissen van Loenen voor ƒ 1265.

AT018b001         1678       5 Maart

In deze attestatie vermeld Aert Meijnsz op Sneul en Thonis Claessen op de Nieuwe Hoeft beijde schepen van Hoogland. Hendrik Janse Cock armeester van Hoogland.

AT018b001         1678       26 Juli

Verklaring van Grietje Gerrits huijsvrouw van Wouter . . . op den Langerijst onder Hoogland out 38 jaren dat Bartholomeus Grippo geregtsbode van Hoogland op voorleden woensdag sijnde bode dagh smorgens omtrent 8 uuren voor de predicatie (?) haer comprnt. peert op de steegh van de Hofstede de Zijlhorst alwaer haer knecht met een voer rogge qaum heen rijden heeft uijt de wagen gespannen en op de Hofstede of int huijs van Hendrick Jansen Cock gebracht seggende ick sal het paert niet ontslaan of gij zult mij terstont een halve ducaton geven of ick sal het peert in de geregtsbank brengen. Zij heeft de halve ducaton betaald.

Comp. mede Aalt Janse op Liendert mede onder Hoogland en van competente ouderdom hij had des morgens om zeven uuren aan de Liendertseweg hennip in de root gelegd en den voorn Grippo aldaar is gekomen en hem comprnt. over den voors arbeijt heeft beboet voor 1 gulden + 4 stuivers en die aanstonds heeft betaald.

AT018b001         1681       17 Mei

Huwelijk Aelt Gerrits wedunaar Evertje Willems wonende in Nederseldert gerechte Hoogland en Hendrikje Jans j.d. Bruidegom geassisteerd met Gerrit Gerrits broeder. Bruid geassisteerd met Brand Jansen broeder en Cors Masen swager.

Bijgevoegde verklaring van afstand voor de somme van ƒ 100 door Willem Rijcks Haen grootvader van de 2 onmundige kinderen van Evertje Willems.

AT018b001         1681       23 Mei

Dirk Rijcks woonende op de Hoogencamp onder Hoogland verkoopt aan Claas Philips 3½ danmaten land in Nederseldert Nr. 383 beland oostwaarts Jacob Claes tot Woudenbergh voor ƒ 75.

AT018b001         1682       15 Febr (?)

Verhuur van een Hofstede met boomgaart en landerijen gelegen in Hoevelaken voor 3 jaren voor 140 car. gld. sjaars. Verhuurderesse Rabbeca Claes wed. Hendrik Hendriks Leijderhorst.

Huurder Jan Gijsbert Prins.

AT018b001         1682       13 Mei

Huwelijk. Wij Henrick Jansen Cock behoutvader en de Geertje Alpherts moeder neffens Peter Willemsz broeder met en de van wegen Jan Willems j.m. bruidegom en de Jan Brantsen vader, Thomas Jansen broeder neffens Gerrit Lambertz swager met en de van wegen Weijmpje Jans laest wed. van Dirk Cornelissen wonende onder Hoogland toecomende bruijd.

Inbreng bruidegom zijn portie int halve Erf Schothorst gelegen onder voors gerechte.

Inbreng bruid hare inboedel, have, vee, enz. en nog eenige lasten omtrent haar voorkinderen. Magenscheid gepasseerd bij notaris Brinkensteijn.

AT018b001         1682       15 Mei

Machtiging op Anthonuis van Brinkensteijn mede notaris en secretaris van Leusden door Jacob Baron de Peterse Heere van Engelenburg Asschat Heijligenberg om te compareeren voor de Stadhouder en mannen van leen van den huijse van Lockhorst om verleent te worden met de helfte van de Hooge Weteringhmaath wesende een vierde part van de gehele Weeteringhmaath (waarvan Anthony Jacob van Soest als momber van de erfgenamen van Jacob van Soest ten behoeve van sijne Hoog Edel Geb. afstand doen sal en met een versoek dat sijn Hoog Ed. als met 3/4 parten van de Weeteringhmaath (also met eene helft verlijd is) mag worden verlijd en beleent.

AT018b001         1683       3 Dec

Jan Aertz Beijer wonende op Hoogland verhuurd aan Willem Jansen de Groot woonende aan de Doornhegh in deze gerechte des verhuurders hofstede gelegen onder Hoogland aan de Bunschoterweg genaampt Den Nieuwen Tolick. 6 jaren à 54 car. gld. sjaars.

AT018b001         1683       21 Febr

Betreffende Hoevelaken een aflossing van 200 enkelde golden Hartoghe Philip guldens aan Do. Gualtherus de Bruijn predicant aldaar, dit was gehypotequeert in seecker Erf en Goet genaemt Plaggenhoef gelegen in Hoevelaken daer oostwaarts de Hoevelaker gemeent en Cornelis Meijnensens land en westwaarts Gijsberts Aertsens Erfgenamen.

AT018b001         1684       4 Okt

Vermelding van Henrick Jansz Crok? wonende op ’t Erf de Zijlhorst onder ’t Hogelandt betreffende handel in ijckenboomschors.

AT018b001         1685       1 Jan

Joachim Berger brouwer alhier verkoopt de Brouwerij Het Anker aan Rijer Camerbeecq.

AT018b001         1685       9 Nov

Aerts Gosen woonende op Calveen op ’t Hoogelant verkoopt aan Wouter Cornelissen van Valkenhoef wonende in Amersfoort 2 mergen bouwlant gelegen in de polre het Nieuwelant onder Hoogland daar ten oosten, zuijden en noorden den Cooper en ten westen Gerrit Wouters leenroerig aan de de Huize Emmeclaar. Koopsom ƒ 160 car. gld.

AT018b001         1685       30 Dec

Verkoop door Jan Aertsen den Ouden wonende in de polder de Hont onder Hoogland wedunaar van Jannetje Reijers, Aert en Reijer Jansz soonen van voorn Jan Aertsen mitsgaders Thomas Jansz getrouwt hebbende Hijlletje Jans en de . . . ertje Jans voor dochters van voorn Jannetje Reijers bij Jan Damen aen haer in echte verwekt.

Aan Albert Rutgers van de Oudendoelen borger tot Amersfoort en seecker Huijzinge, Hof en Hofstede met twintig danmaten sevenentwintig roeden zoo hoij als weijland op de dijckarte getekend Nr. 347 – 8 danmaten 386 roeden, Nr. 356 – 2 danmaten 46 roeden en Nr. 357 – 9 danmaten 45 roeden alles gelegen in de polre de Hond onder Hoogland genaempt Polhuijzen. Het schildgelt van de 11 danmaten 91 roeden (Nr. 356 + 357) betaelt onder Hoogland en de 8 danmaten 386 roeden onder Soest. Koopsom 2000 car. gld.

AT018b001         1686       25 Jan

Getuigen Jan Aerts den Ouden wedunaar van Jannitgen Reijers en de Reijer Jans sijn zoon mitsgaders Thomas Jansz en de Hilletjen Jans echtelieden en Woutertje Jans bejaarde dochter beijde voordochtereren van voorn Jannetje Reijers bij Jan Damen aan haer verwekt alle woonachtig in Nederseldert gerechte Hoogland.

Zij magtigen Aert Jansen der comprnt. soon en broeder om te voor de hooge heerlijkheijd van Baarn etc. mitsgaders voor de scholtus en schepenen van ’t Hogeland te transporteeren en over te geven t.b.v. Alberts Rutgers van den Oudendoelen de landerijen en huijzinge, Hof en Hofstede genaamt Polhuijzen (zie ook verkoop transportakte dato 30 december 1685).

AT018b001         1687       18 Febr

Adam van Muijswinkel verhuurt 9 danmaten weijland aan Daniel Gerritsz woonende opt huijs Logtenburgh in de polre de Haer.

AT018b001         1686       22 Febr

De Hr. Franciscus Maes (of Franchoys, secretaris van de Hoge Heerlijkheid van Soest en aenhorige dorpen) en als man en voogd van Gerbregt Becx zijn huijsvrouw. Hij magtigd Anthonis van Brinkensteijn mede notaris alhier vermits het overlijden van . . . (Cletscher ?) om te compareeren voor de stadhouder en mannen van leen van de Abdije van St. Paul en huijze Emiclaer en te verheffen met het leen van ’t Erf Liender.

AT018b001         1687       7 Juni

Huwelijk Willem Thomassen van der Mast herbergier woonende in de Klock onder Hoogland wedunaar van Willempje Geurts geass. met zijn broeder Thomas Thomassen en de Evertgen Cors Maessensdr jonge dochter geass. met Willem Maesen en Albert Cornelissen haer oom een momber.

AT018b001         1687       Akte niet gedateerd

Jorden Jacobsen wonende op Calveen gerechte Hoogland wil publiek verkopen vier en vierdel danmaat land in Nederseldert dijkcart Nr. 409 (geen vermelding van verkoop).

AT018b001         1688       1 Maart

Uit dit contract van Reijer Jans woonende op Pijppencamp onder Hoogland betreffende het gebruik van de landen van Couwenhoven blijkt dat Vrouwe Henritta Simons van den Wouwen (?) wed. wijlen den Hr. Pieter Muijkens eigenaresse is van Couwenhoven

AT018b001         1689       15 Febr

Cornelis Sinapius verhuurt aan Paulus Bor wonende in de Klock alhier (Amersfoort) 15½ mergen lant gelegen op Coelhorst onder Hoogland genaemt Wouter Gijsberts Camp, de Groote en Kleijne Vier Willigen, ’t Hoogh en de Maath, mitsgaders de tabaksschuur, alsmede een nieuw te maeken achterhuijs ter lengte van 30 voeten met een kelder en opcamer, daerboven een koeien en peerdenstal den huurder bekent (blijkens vorige huurcontract n.l. 1 februari 1685).

Pachtsom ƒ 315 car. gld.

AT018b001         1690       22 April

Was overleden Maes Gijsbertsen laetst en de Nelletje Jans eerst in haar leven echtelieden gewoont hebbende op Ceulhorst gerechte Hoogland nalatende 5 kinderen namelijk Gijsbert, Jan, Arien en de Willem Maesen mitsgaders Maria Maes in haar leven wed. van Henrick Willemsen op Weerhorst onder voors gerechte.

Mombers van de kinderen van Maria Maes waren Cornelis Willemsen en Jan Arissen Schimmel.

Boedelscheiding tussen de erfgenamen, toegescheijden aan Gijsbert Maesen den inboedel, huisraat, vee, coorn, enz.

Aan Arien Maes een danmaat en 172 roeden polderland onder Bunschoten, item nog 1 mergen bouwlant nu met stukhout bepoot genaemt de Bick onder Hoogland, verders nog eenig polderland en verder verrekening.

AT018b001         1690       28 April

Vrouwe Jacoba Maria van Reede vrouwe van Hoevelaken als gemachtigde van de Hoog Wel Geb. Hr. Stephen van Lijnden Heere van Geerensteijn etc. haere Hoog Edelbare zoon vermogen procuratie op den . . . (data niet vermeld) voor Henrick . . .  notaris tot Utrecht verkoopt aan Pieter Jansen wonende op de Muijs gerechte Stoutenburg den Santbrijcksemoolen staande in de Carspele Leusden buurtschap Snorrenhoef met alle hetgene daarinne en de aen aert en nagelvast is (en de den Heere van Gerensteijn bij vrijwillige afstand van Geurt Willemse van de Burgwal eersten cooper) competeerende zijnde leenroerig aan de Ed. Mog. Heeren Staten slands van Utrecht, gecombineert onder het leen van de Huijse van Gerensteijn, alwaar het selve wordt verheft met een stights leen als ’t vervalt, boven de leges van den stadhouder, griffier en leenmannen van den gemelde huijze van Gerensteijn voorts vrij van lasten uitgesondert ’t Heeren ongelden, dubbelt huijsgelt en andere buurlasten voor de som van 1500 car. gld. te betaalen in twee termijnen als nu op den vervaertijd 1 maij en ƒ 100 bij ondertekening een der resterende ƒ 1400 op 1 maij 1691.

Inleg een briefje van de bevestiging van de koop vermeld de windcoornmolen met de huijzinge, hof en hofstede dato 1 maij 1690.

AT018b001         1690       8 Okt

Huwelijk. Wij Henrick Jansen Kock*) met en de van wegen Gijsbert Rijcksen Schouten wedunaar van Sijtjen Jacobs Beekman bruidegom en Rijck Woutersen wonende tot Scherpenzeel met en van wegen Maria Rijcks zijn dochter bruijd.

*) Blijkens handschrift bij ondertekening deser akte deselve H. J. Kock wonende op de Zijlhorst.

AT018b001         1690       24 Nov

Verklaring omtrent en verschil van meening betreffende personele ongelden verschuldigd bij Gosen Aertsen Boef op de Hofstede Calveen op Hoogland gecompeteerd hebbende op meergenoemde advocaat Martini, Albertus Nessing schout van ’t Hoogelant en Adv. Marten Martini.

AT018b001         1702       9 Dec

Huwelijk Henrick Jansz Kock wonende op ’t Erf de Zijlhorst onder Hoogland met en van wegen Jan Jacobsen Kock mijn (neef) jongeman bruidegom en de Jan Saaren insgelijk onder den voors gerechte vanwege Anna Jans mijn dochter toecomende bruijd.

AT018b001         1703       22 Jan

Magenscheijd Ellert Jansz en Rijck Jans gebroeders en Maes Jansz als mede Jan Rutten alle omen en out oom over de nabenoemde kinderen. En de Steventje Henricks woonende op het Erf Ruijtenbeeck wed. van Thonis Jans gesamentlijk te kennen gevende dat was overleden Thonus Jansz nalatende zijne wed. en 4 onmundige kinderen met namen Jan, Henrick, Rutger en Geert Thonissen.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT018b001         1703       25 Jan

Huwelijk Peter Petersen van Soest wonende in de Birkt bejaarde j.m. toecomende bruidegom en Steventje Henrick wed. Thonis Jans wonende op het Erf Ruijtenbeeck onder Leusden wed. van Thonis Jansen.

AT012b002         1691       23 Okt

Openbare verkoping van vaste goederen, boerderijen in Soest door Henrick van Zevender, doch de meeste perceelen opgehouden.

AT012b002         1692       26 Febr

Openbare verkoping van vaste goederen door Wouter Merchand en de mede mombers over de naegelaeten voorkinderen van Christoffel Merchant mitsg. de naekinderen van Pieter Rechts en Geertruijd van Oppolteren in haar leven echtel.

Onder goederen een Huis, berg, schuur en Hofstede met 16 danmaten land, weijlant gelegen in de polre van Nederseldertweg tot aan de Lodijkseweg op de dijckaart Nr. 399 oostwaarts de Dirck van Lilaar, Jan Hendriks grutter, Assueris van Dijck en ’t Capittel van St. Joris, ten westen doorgaans de wed. van Justus van der Laack.

Speciaal op de last van 4-11-14 St. Joriskerk jaarlijks en nog eenige lasten vermeld. Niet verkocht.

AT012b002         1692       16 Juni

Gijsbertus van Lilaer borger en brouwer binnen dese stad machtigd den Hr. Henrick van Zevender om te compareeren voor de Heeren van de Abbije van St. Paul te Utrecht vermits het overlijden van Theus Gerbrandse desselfs grootvader om beleend te worden met de helfte van een ½ hoeve lands en de ½ van een vierdel van een hoeve lands gelegen op Seldert (Zeldert) in de kerspel Leusden in dier voegen als Theus Gerbrandse op de 13 december 1617 verleijd en beleend is.

AT012b002         1693       4 Aug

Magtiging op Pieter van Aken.

AT012b002         1693       10 Aug

Huwelijk Gualteres de Bruijn predicant tot Hoevelaken wedunaar van Aleijda Noijen en Jannetje Gerrits van Beeucker bejaarde dochter.

AT012b002         1693       10 Aug

Huwelijk Ellert van Bemmel bejaarde j.m. bruidegom Johan Methorst met en de van wege Engeltje Methorst sijn dochter, jonge dochter, toekomende bruijd.

Inbreng bruidegom Huijzinge en Hofstede met de landerijen gelegen in den Carspele Leusden in den Heerlijkheijd Asschat, althans bij Sander van Zijll in huure gebruijkt, verders een tabaksschuur op de camp, 1/4 part in de Stadsherberg en huizen etc. in Amersfoort. Inbreng bruid niet vermeld.

AT012b002         1693       16 Okt

Uit deze akte van proces blijkt dat den Hr. Lucas Snitquer coopman tot Amsterdam te kennen geeft dat hij van zijn Hofstede Couwenhoven onder Hoogland binnen dese stad comende Albert Olafz van Steenhoven comprnt. gewesene hovenier ge . . . (?) hadde deselve onder een ongefundeert pretentie te doen arresteeren en detineren en daerop in confirmatie van ’t 53 artuul van de forme procederen alhier gedateerd des 7 aug. 1654, enz.

AT012b002         1693       8 Nov

Overleden Pieter Vastrick in zijn leven raad en schepen dezer stad te vorens wedunaar van Cunera Jacobs en Anna Wouters van Surckesteijn nalatende 2 voorkinderen namelijk (1) Meijnsje Vastrick laest wed. van Jacob van Hartsbeeck en (2) Maria Vastrick wed. v.d. Hr. Lambert Dibbits mede raad en schepen. En de nogh en na soon Wouterus Vastrick van zijn tweede vrouw geïnstitueerde erfgenamen Cunera en Aleijde Lap voorkinderen van de voorn Meijnsje Vastrick aen haer verwekt bij Anthony Lap mitsgaders Anthony en Christina Verkuijl aen haer verwekt bij Christiaan Verkuijl voor 1/3 part, dan de kinderen van Maria Vastrick aen haer verwekt bij Lambert Dibbits voor 1/3 part, de kinderen van Wouterus Vastrick verwekt aen Geertruijd van Malsen voor de laatste 1/3 part.

Verdeling bij loting.

Onder de goederen vermeld de Tinnenburgh en Huijzinge, Hof en Hofstede met de landen gelegen onder Leusden en Leusderbroek daer aen de eene sijde de L.V. Capel alhier en aan de andere sijde de Herberg de Mof bij Jan Thonissen gebruikt en bewoond.

De Hofstede gelegen in Leusderbroek over de Herberg De Mof en neffens de wegh naar Woudenberg mette keuterstede en den watercamp mede aan de Hofstede behorende blijven gemeen aan de kinderen van Meijnsje, Maria en Wouterus Vastrik. Daarna volgd de uitgebreide inventaris van inboedel en bezittingen van wijlen Pieter Vastrik.

AT012b002         1694       27 Jan

Overleden Hendrickje Jans in de polre van Nederseldert naelatende hare wedunaar Aelt Gerritsen en een kind Jacob Aelten.  Magenscheijd tussen vader en soontje.

Bloedmombers en omen Brant Jansen Koijman wonende tot Bunschoten en Aert Pietersen.

AT012b002         1694       22 Febr

Dirk Splintersen universeele erfgenaame van Jacob Splintersen zijn overleden broeder gewoond hebbende in de polre de Hond bij den Hoogeneerd gerechte Hoogland (verkocht aan Aris Aerts van Roomen meede woonde aan de Hoogeneerd een huijzinge, bergh en Hofstede met 4 danmaten weijlant). Dit met Antonie Anthonissen onmundige naegelaeten soontje van Gijsbertje Breunis des voorn Jacob Splinters overleden huisvrouw aen haer verwekt bij Anthony Anthonissen gemeen en onverdeelt en gelegen in de voors Polre de Hond  gel. Nr. 348. Koopsom 400 car. gld.

AT012b002         1694       9 Juni

Verkoop van 20 parcelen rogge door de wed. van Rutger van Geijn in de nieuwe stadsherberg.

AT012b002         1695       15 Febr

Huurcontract Hofstede in de polre de Haar zijnde het middelste huis en hofstede neffens 8 danmaten land en een vierdel dijkland Nr. 229-231.

Verhuurder Willem van Geijn. Huurder Reijer Jansen bejaard j.m. 4 jaren à 112 car. gld. sjaars.

AT012b002         1695       12 Juli

Huwelijk Claas Jansen van Velsen wonende in de Nederduijst wedunaar van Annetje Wolberds geass. met Daniel Gerrits v.d. Broek en de Jacob Wolberds sijn tegenwoordige en gewesen swager en Annetje Gerrits wed. van Thomas Jansen van Holck (of Hoeck) wonende tot Hoevelaken.

Inbreng bruidegom een huijzinge en Hofstede met 25 danmaten land gelegen in de polre de Nederduijst bij den bruidegom bewoont en nog een kapitaal van ƒ 2200, inboedel, have en vee te samen ƒ 3600. Dit egter op de laste van ƒ 3000 voor zijn 2 kinderen uit hun moeders nalatingschap.

Magenschijd voor Notaris Godert van Brinkensteijn 5 juli 1695.

Inbreng bruid als bij haar magenscheijd is beschreven

AT012b002         1695       20 Sept

Akte waarin vermelding dat Gerrit Willems Knoppert woont op Middelmoorst onder Woudenberg

AT012b002         1695       8 Okt

Huurcontract van een Erf en Goed met 27 danmaten land gelegen in Nederseldert op de dijckaart Nr. 474-415 van ouds genaamt de Pol.

Verhuurder Johan van Borgerijen als lasthebber van den Hr. Marcus Brock.

Huurder Thonis Jacobz reeds bruiker.

6 jaren à 180 car. gld. sjaars ingaande Petri 1696.

AT012b002         1695       11 Nov

Overleden Judith van Dompelaar wed. van de heer Anthony Loogen, in de akte van maegenscheijd vermeld een woninge met twee nieuwe getimmerde schuijren van ouds genaempt Stoutenburg staende aen de straet buijten de Campoort in Amersfoort.

AT012b002         1696       14 Jan

Huurcontract van de Hofstede de Zijlhorst onder geregte van ’t Hoogeland.

Verhuurster Juf. Josina Sinapuis lijftochteresse van haar broer zaliger Cornelis Sinapuis.

Huurder Henrick Jansen Cock.  jaren à 700 car. gld. jaarlijks.

AT012b002         1696       26 Aug

Jordanus van Lommertsum borger en brouwer binnen Amersfoort verkoopt aan Hermen van Minckeler des verkopers Huijs en Hofstede met 3 mergen lants gelegen onder Hoogland op de limit scheijdinge van de Bunschoter en Sevenhuijserweg genaemt de Tolick gesplits van ’t Erf Groot Wede leenroerig aan IJsselsteijn. Koopsom 1100 car. gld.

AT012b002         1696       30 Dec

Vermelding Wouter Reijerse woonende in de Koekoek onder gerechte Hoogland (zie ook akte 10 november 1702).

AT012b002         1697       3 Dec

Overleden Truijtgen Henricx te voren wed. van Geurt Petersen nalatende tot hare wedunaar Pieter Gijsbertsen en zes kinderen Henrick, Peter, Gerrit en Geurt  Geurtsen mitsgaders Henrickje en Grietgen Geurtsen. Den boedel hadden zij nog gemeen met hun behoudvader. Den Magenscheijd opgemaakt met Henrick Jansen Cock op de Zijlhorst, Jan Dirksen op de Langeoort en Elbert Jansen in de Duijst als goede mannen.

Boedel toegescheiden aan Pieter Gijsbertsen waartegen hij uitkeert aan de kinderen.

AT012b002         1698       17 Febr

Gijsbertus van Ruitenbeeck verkoopt aan Jan Bartsen (van Cattenbroek) woonende op ’t Erf de Horst (plaats niet vermeld) 3 campen lant onder Hoogland  achter Den Tolick van ouds de Berenkuijl genaamt oostwaarts de Keulhorsterweg voor 350 car. gld.

AT012b002         1698       3 April

Gossen Ellerts en de Thijs Gerritse bijde woonende op de Coedijk verhuren lant aan Dirk Jacobse van Bemmel.

AT012b002         1698       5 Aug

Thijs Reijerts woonende op ’t Erf Valkenhoef onder Hoogland competerende Wouter van Valkenhoef doet afstand van de resterende huurjaren t.b.v. Cornelis Thonissen altans wonende op Isselt.

AT012b002         1699       9 Juni

Verhuur van Wouter Gijsberts Camp op Hoogland door Johan Kool.

AT012b002         1699       9 Juni

Verhuur van ’t Erf Ruijtenbeeck onder Leusden. Verhuurder Hr. Johan Kool.

Huurder Thonis Jansen Schothorst en Stefania Henricks echtel. althans wonende op ’t Erf Ruijtenbeeck. Uitgenomen het duijfhuijs. 6 jaren ingaande 1698 à 300 car. gld. jaarlijks.

AT012b002         1699       9 Juni

Verhuur van ’t Erf en Goed de Zijlhorst onder Hoogland. Verhuurder Johan Kool eenige erfgenaam van Cornelis Sinapuis. Huurder Henrick Jansen en Geertruijd Gerrits Santhaar echtel.

Uitgenomen zie nader huurcontract en lasten.

Huur ingaande Petri 1698 à 300 car. gld. Uitgebreid contract betreffende meerdere stukken land.

AT012b002         1699       7 Aug

Huwelijk Justus Hooft van Huijsduijnen bejaard jongman geass. door Hadewich van Lommertsum wed. van Cornelis Hooft van Huisduinen bruidegoms moeder en Lodewijk en Jacobus van Lommertsum broeders van moederssijde en Ledwina van Lommertsum zuster moederssijde en Hendrick de Leeuw en Beatrix Lamberts echtel. ouders van de bruid Johanna Henrica de Leeuw.

AT012b002         1699       14 Aug

Henrick Dirck wonende in de Swarte Ruijter op Hoogland huurt van Ir. Willem Cortonz coopman in tabak 9½ mergen soo bouw als weijlant onder Hoogland op Calveen. 3 jaren à 150 car. gld. jaarlijks.

AT012b002         1699       16 Aug

Blijkens dese akte is het land groot 9 danmaten genaamt Walikenburg gelegen in Eemland.

Eigenaars Adriaan van Coevorden voor 2/3 part mette kinderen van Jacob Thomassen van Walikenburg namelijk Thomas en Willem en Maria voor 1/3 part.

Zie ook akte van 18 juni 1698 en 21 mei 1698.

AT012b002         1699       29 Dec

Verkoop van het Erf en Goed gen. Pijppencamp gel. op Coelhorst en Overseldert onder Hoogland.

Verkoper Adriaan van Overeem.

Koper Peter Geurtsen en Theuntje Willems echtel . . .vendijck onder Hoogland belend zuidwaarts St. Pieters Gasthuijs tot Amersfoort, noordwaarts de vicarije voor dato bij Maes Gijsbertse gebruijkt wesende. In het verkochte twee mergen lant leenroerig aan de Abdij van St. Paulus tot Utrecht en verder vrij allodiaal goed. Koopsom 2000 car. gld.

AT012b002         1700       8 Jan

De Hr. Johan Kool wonende tot Utrecht verhuurt aan Cornelis Geurtsen woonende in Asschat op Hagenouw 22 mergen land gelegen in Asschat ingegaan op Petri 1698 voor 6 jaren à ƒ 100 car. gld.

AT012b002         1700      

Drie akten van procuratie van dato (1) 25 april, (2) dito 25 april, (3) 22 april in verband met de rechten van de 26 hoven van de Leusderberg van enkele geërfdens.

AT012b002         1700       11 Okt

Overleden in Hooglant Anna Hendricks in haar leven gewoont hebbende in de Swarte Ruijter op Hoogeland nalatende hare wed. Hermen Dircks en 2 kinderen Dirck en Henrick.

Magenscheijd tussen vader en kinderen.

AT012b002         1700       21 Dec

Openbare verkoping van vaste goederen waaronder de Hofstede “Dorrensteijn” onder Amersfoort door Aert Jacobsen Buijs, Jacobus Conning en Wilhelmus van Rootselaar, neffens Gijsbert Doliart (of Bolpard) Chirugeijn tot A’dam als executeurs van de testamente van Anthony Jacobsen van Soest.

De Hofstede Dorrensteijn omschreven: Huijzinge, Hof en Hofstede, backhuijs, berg en schaapschot groot omtrent 8 mergen en nog het wagenschuurtje gelegen langs het Lockhorster heetveld strekkende uijt de halve sloot ten westen het steegje voor het huijs en tuijn doorgaans westelijk op tot in de halve Leusbroekse vaerwegh toe met het houtgewas en ’t geene aart en nagelvast is belent ten zuiden voors heetvelt en ten noorden den Hr. Dirck van Ommeren. Wesende thiend vrij allodial goet sonder lasten uitgesondert ’s Heeren ongelden en de specialijk oock op een jaarlijks uitgang genaemt vrijheijtsgelt tot gulden thienst t.b.v. de stad Amersfoort.

Nog 4 mergen land genaemt de Halve Weteringmaath, waarvan de andere helft is van de Hr. van Heijligenberg en gelegen over de beek in den Carspele Leusden gerechte Hamersvelt leenroerig aan Lockhorst, daaraan de eene sijde de Lockhorsterengh, aan de andere sijde de Grift (huurder van dit land en de Hofstede voor nog 4 jaren is Dirck Jansen). Opgehouden op  ƒ 2920.

Op den 7 januari 1701 bij den voorn Jacobus Coninck de helfte van de voors 2 perceelen als erfgenamen voor eene staek ter goeder rekeninge van sijn erfenisse voor de helfte van de voors ƒ 2920 aangenomen op ƒ 1460 en de wederhelft op dato als boven van Gijsbert Doliart (Bolpart) doch overgenomen door Jacobus Coninck, gecogt voor gelijke somme van ƒ 1460.

Nog verkopen de executeurs 8 mergen lant in de vrijheijd deser stad over ’t Erf Dorrensteijn genaemt het Oude Land strekkende uit de halve sloot aan de westsijde van det Doresteijnsesteegje den eijgendom van het voors geheele steegje daarmede ingereekend tot in de halve Heijligenbergerbeek toe, suidwaarts het Lockhorster heetvelt, noordwaarts de Hr. van Ommeren wesende thiendvrij.

Huurder Dirk Jansen op Dorrensteijn, opgehouden op ƒ 1500.

Verders nog huizen en grond in Amersfoort.

AT012b002         1701       18 Maart

Huwelijk. Wij Jan Jansen woonende bij de Slaagh onder Hoogland en Henrick Adriansens en Smit inw. binnen Amersfoort met en van wegen Evert Jansen onse neef en swager resp. bejaarde jonkman ten eenre Evert Jansen op Lauwerenburgh mede onder Hooglant en Willempje Aerts van Romen echtel. met en van wege Weijmpje Everts onse dochter.

Inbreng bruidegom 4½ danmaten land in de Slaagh en ƒ 180 mitsg. een capitaal van ƒ 200 t.b.v. Peter Geurt op de Veudijck volgend obligatie. Inbreng bruid en somme van ƒ 50.

AT012b002         1701       22 Maart

Huwelijk Thonis Gerritsz Kollert woonende in ’t Swartebroek onder Carspelle Voorthuijzen ampte Barneveld j.m. en Marritje Willems van de Tweel j.d.

Inbreng bruidegom 1/7 part van de thiend int Erf de Swartegoor met aen cleven van dien onder Stoutenburgh genaemt de Swarte Goorder Thiend en een somme van ƒ 650 car. gld.

Inbreng bruid 300 car. gld.

AT012b002         1701       24 Mei

De Hr. Johan Kool als gemachtigde van zijn vader Johan Kool wonende tot Utrecht verhuurt aan Juffr. Anthonia Nieuwenburgh huisvrouw van Paulus Bor als gemachtigde van haar man tegenwoordig absent 15½ mergen land gelegen op Coelhorst genaamd Wouter Gijsberts Camp, de Groote en Kleijne Willigen, ’t Hoogh en de Maath mette huijzinge, berg en toebackschuijr mitsgaders 7½ danmaten weijlant gelegen in Nederseldert op de Dijkcarte Nr. 392-393 bij den huurderesse gebruikt ingaande Petri 1700 à 400 car. gld. jaarlijks.

AT012b002         1702       5 Maart

Johan Kool adv. verklaarde sijn Ed. op de supplicatie van Henrick Clasen en Simentje Cornelis echtel. woonende op Hoogland uit te geven een erfpacht van breed 5 roede belent aan de eense sijde de Nieuwe Steegh en aen de andere sijde de plantage van Emiclaer en lang 16 roeden op het land genaemt de Brandt specterende aen het Erf de Zijlhorst gelegen onder voors gerechte om aldaer een woning te mogen timmeren en het overige tot moestuin op de last van ƒ 2 jaarlijks en de lasten te

AT012b002         1702       3 April

In deze akte genoemde personen in verband met regeling van een some van ƒ 300.

Meijntje Vastrick laatst wed. van Jacob van Haerbeecq en Maria Vastrick wed. van Lambert Dibbets mede kinderen en erfgenamen van Pieter Vastick, Wouter Vastrick (overleden), Johan Dibbets, Amelis van Schadijck. Vervolgens vermeld een coopcedulle van dato 12 april 1631 voor notaris Johan van Ingen. Een acte van cessie van 1 december 1680 voor notaris Anthony van Raalt, enz.

Coopcedulle van 12 april 1631 bij Amelis van Schadijck aan Beernt van Wieshuijzen (?) broeder (?) nopens acte van remuneratie voor notaris Anthony van Goudoever voor de erfgenamen van Pieter Vastrick op 14 maart 1702. Ook genoemt Maria van Swijnenvoort.

betalen op maij ieder jaar en een paar jonge volwassen hoenders.

AT012b002         1702       21 April

Huwelijk. Wij Gijsbert Willems wonende in Sevenhuijzen oom over Philiph Stevens wonende op de Hoogesteegh onder voors gerechte met en van wegen mijn voorn neef j.m. bruidegom Henrick Jansen Cock wonende op de Zijlhorst onder Hoogland oom over Maria Jacobs Cock zijn nicht j.d. bruid. Inbreng bruidegom 5 kalfkoeien, 2 pijncken en een peert, mitsgaders inboedel en huijsraat te samen (afgetrokken de schulden) op ƒ 200 boven zijn kleren, linnen en wollen, gout en silver.

Inbreng bruid aan contante penningen een honderd car. gld. mede boven haer kleren, linnen en wollen, gout en silver. Wanneer uit dit huwelijk geen kinderen worden geboren gaat na overlijden van een of beiden de bovengenoemde inbreng weer naar elks sijde waarvan die gecomen sijn.

AT012b002         1702       28 April

Overleden Volken Jacobs gewoont hebbende aan de Laak onder Sevenhuijzen nalatende zijn wed. Geurtje Hendrix en 5 onmundige kinderen Geurt, Gijsbert en Jacobje van zijn eerste vrouw Hendrikje Geurts en Hendrik en Catharijn bij zijn tweede vrouw Geurtje Hendrix. Boedelscheijding tussen moeder en kinderen. Omen van de voorkinderen Henrick, Peter(s) en Geurt Geurtsen mitgaders Jan Aertsen Schimmel en Claes Jacobsz en Gerrit Jansen omen over de nakinderen.

Den Boedel getaxeerd bij Gerrit Lamerts en Jan Jansen Tolboom schepenen van Sevenhuijzen.

Aan de kinderen toegescheijden hun vaders kleeding, linnen en wollen, gout en silver, enz. en kost en onderhoud tot trouwdag of meerderjarigheid.  Aan de weduwe den inboedel, huisraad, have, vee, enz.

AT012b002         1702       10 Sept

Petronella Everts Wed. van Thijs Thijssen altans woonende op Kleijn Schoonoort onder Hoogland verklaart schuldig te wesen aan den Hr. van Coelhorst 60 car. gld. uit sake pachtpenningen.

AT012b0021702                13 Okt

Sr. Ellert van Bemmel verhuurt aan Cornelis Geurtsen en Maria Gerrits echtel. althans wonende op ’t Erf Hagenouw in Asschat onder Leusden zijn Hofstede genaemt Brinkhorst gelegen in Asschat althans bij Mor Jansen gebruikt, daar aan de eene sijde de Heer Johan Kool en aan de andere sijde de wed. Anthony van Brinkensteijn. 6 jaren ingaande 1703 à 160 car. gld. jaarlijks.

Scroll naar boven