Notaris Rogier Camerbeek

AT020a001          1681       9 Juni

Comp. Geurt Simonsen wonende aan de Swarte Steegh 1ste compr. en de Nicolaas van Beefting t.b.v. Claas van Beefting een assignatie*) van de huijze van Jan van Wolswinkel gewesene schout van Scherpenzeel om aan den selve van Beeftingh stellen als zijn eijgense schuld te sullen betalende somme van ƒ 256 als bij het selve bij dese als noch bekent schuldig te wesen en de te accepteren dit uit sake van geleverde bieren, regeling van betaling in termijnen.

AT020a001          1684       1 Aug

Henrick Dircks verklaart bij dese over te geven aan Wouter Gijsbertse waert aen het Dorstige Hert sijns comprn. paerd en verken tegenwoordig gearesteert en gedetineert staande en dat tot verreeckennge en voldoeninge van soodanige gepresteerde borgtochte als waarvoor het selve paert en veullen door den geerfdens van de malen is gearesteert.

AT020a001          1686       Geen data

Compareerde voor mij Rogier Camerbeek etc. Ir. Henrick van Sevender wonende binnen deze stad en de verklaarde hier dat tot zijn kennesse was gekomen dat de procureur Dibbuis of andere op sijne comprnts. name acte van condemnatie van den Hove van Utrecht hebben verzocht op seeckere coop conditiën opgericht den 17de Maert 1684 en de uijt crachte van dien door de panders . . .  en Paddenburgh hebben doen sommeren den Heeren van Scherpenseel neffens Huijbert en Gijsbert van Wolffswinckell als coopers van seeckere tien mergen lants gelegen onder Renswoude genaemt het Cloosters Erf tot voldoeninge oft consignatie van haer cooppenningen en de vermits al ’t selve gepleegt wort buijten kennisse en de advoij van den comprnt., als die noijt last off ordre daer toegegeven heeft aen den selve procureur Dibbuis nogh aan den voorn panders en de al sullen zijn comprnts. naem ’t (onrecht ?) daerin gebruickt wert soo verclaerde hij comprnt. de selve procedure  met den aen cleven van dien expresselijk te disadvoijeren en oock te protesteren tegen den voortganck van de selve en de van alle costen schade en interressen die daeruit gereselveert fijn en de nog sullen coomen te vallen versoekende hiervan acte omme zich in tijden en wijlen daervan te (cumme) bedienen sulck (die is dese) behooren zult. Aldus gedaen en de gepasseert, enz.

AT020a001          1687       17 Jan

Compareerden Dirck Pontkaes en Jemminck Harder echtelieden en verclaerde zij comparanten bij desen te cederen en aen te geeven aen en ten behoeve van Geurtje Pontkaes wed. Johan Haverman sodanige 6 jaren hueren van seeckere hofstede gelegen in Hamersvelt als Henrick Rijcks op Petri 1692 toecomende sall coomen te verschuldigen. Jaerlijks tot ƒ 230 en dat tot voldoeninge en vereekeninge van soodanige costgelt als de comparanten aen de voors Geurtje Pontkaes zijn verschuldigt en nog sullen coomen te verschuldigen en welke voorn  te verscheijne huurpenningen de comparanten begeren dat den voors Henrick Rijcks de selve van jaar tot jaar aan de voors Geurtje Pontkaes sall hebben te betalen en waervan zij comparanten bij desen ten eenenmale sijn renunteerende ten behoeve van den meer gemeld Geurtje Pontkaes die alhier mede compareerde en deselve is accepteerende, enz. (Zie ook 15 juli 1694.)

AT020a001          1689       23 Febr

Jan Aertsen Beijer wonende op ’t Hogeland hij magtigd bij dese de Hr. Jacob Morraij oud borgemeester deser stad om te verkopen zijn Hofstede, huis en bogaert en verdere daer aen dependerende genaemt de Toolick gelegen op Hoogland en om hiermede te betalen de verschuldigde ongelden en andere crediteuren.

AT020a001          1690       3 Jan

Huurcontract van 2 campen land gelegen op Hoogland genaemt de Ketel en de Hoogencamp.

AT020a001          1694       21 April

Thomas van Walickenburgh was Grenadier in het regement van (?) Evertsen ten diensten deser vereenigde Nederlanden magtigd de Hr. Cornelis van Schuilenbergh om te vercopen publiek of uit de hand zijn comprnts. aen part in de Hofstede of landen genaamt Walickenbergh gelegen in Eemland zijnde leenroerig aan de Abdisse van Elten.

AT020a001          1694       15 Juli

Compareerden Mr. Johan Pontkaes Chirugijn soo voor sijn selve en executeur over den boedel en nalatingschap van Rijclij (?) Dircks Pontkaes oock als vader en voogt over sijn onmundige kinderen, geassisteert met zijn mundigge soon Jan Pontkaes en Jan Sprenger die in . . . (huwelijk ?) (zeer moeilijk te lezen akte) betreffende de verdeeling enz. van den Hofstede gelegen op Hamersveld (Bruinhorst).

Namen vermeld als Dirck Pontkaes en Jannitgen Hardije zaliger in haar leven echtelieden; Geurtje Pontkaes wed. van Johan Haverman geassisteert met Margaretha Haverman hare meerderjarige dochter; de Hofstede in huure bij Hendrick Rijckz.

AT020a001          1697       16 Dec

Huurcedulle van ’t Erf Lockhorst. Verhuurders Adelbert Nicolaes Baron van Schagen heere van Lockhorst en zijn Moeder Aldegonda van Sokama douariere van de Heer Adelbert Nicolaes Baron van Schagen. Huurders Willem Jansen en Neeltje Aerts. Voor 12 jaren à ƒ 400 jaarlijks.

AT020a001          1702       7 Febr

Huwelijk Johan Pontkaes Chirugijn en borger deser stad en Adriana Caen geass. met Cornelis Caen hare vader. Ondertekend door vrinden en de dingluijden Cornelis Schothorst, Dirck Petersen.

AT020b001         1679       8 . . .

Juf. Francoise Marguerte van Weede verhuurt aan Reijer Theijsen aen den Hoogenheert seecker Erf en Hofstede, berg en schuer gelegen in Seldert met 36 danmaten land met den thiend genaemt Boelenhoef voor een tijd van 6 jaar à ƒ 250 sjaars.

AT020b001         1684       22 Nov

Verkoop van 4 mergen land genaemt de Woesteijgen gelegen bij Waterdaal.

AT020b001         1685       16 Juli

Compreerden Johan Ruijsch in huwelijk hebbende Cornelia van Gifsen (of Gissen) ten eenre en Abraham Boor gehuwd met Juf. . . van Gifsen als vader en momber over de selve nagelaten kinderen ten andere sijde respective erfgenamen van de Heer capitein Robbertus Vas (Gifsen ?) zaliger te kennen gevende dat sij comparanten noch eenige verschillen over het scheiden en deelen haaren goederen als eerstens of de interesse verschenen en onbetaald sijnde op de obligatie van ƒ 2150 die den Hr. Boor voor den afstand van zijn helfte in Eemelaar in Stoutenburg aanbedeelt en genoten heeft niet tegenstaande de Heer Ruijsch voor de helfte behoorde te ranboescheren en goet te doen en den Heer Boor voors ten contrarie gesustineert dat de interesse zijn gecompenseert jegens de verleende en onbetaalde pachtpenningen van ’t voors Erf Emelaar die den Heer Ruisch heeft genooten of met de boer die deselve pachtpenningen was verschuldigd geacordeert ten tweede aengaende de drijduijzend en sestig gulden door den Heer . . . van Deurn ontvangen uijt de cooppenningen  het selve Erf Emelaar door de Heer Ruijsch was vercoft en uitgegeven volgens reeckeninge van meer genoemde Heer van Deurn (de questie word arbitraal geregeld – zeer slecht leesbaar).

AT020b001         1685       24 . . .

Akte van regeling omtrent een Hofstede in Seldert die afgebrand is; tussen de eigenaar Cornelis van Middendorp en den huurder Aert Barense.

AT020b001         1685       11 Nov

Cornelis van Middendorp en Maria van de Burgh echtel. verhuren aan Peter Wulfertsen en Dirckje Willems echtel. een seecker Erf en Goed, 2 bergen met het weijland daar aen behorende groot 24 danmaten gelegen in de polder van Nederseldert en de Burgermaten. 6 jaren à ƒ 260 sjaars.

AT020b001         1690       17 Juli

Jan Jelisse en . . . melisie? wonende op Randenbroek. Zij stellen zich borg voor Jelis Hendrikse wonende in de Gort onder Stoutenburg die pachtschuld heeft aan de Vrouwe Conventen in Amersfoort.

AT020b001         1690       13 Okt

Martinus Martinij machtigd den Hr. Cornelis van Middendorp om te compareeren voor de schout en de geregte van ’t Hogeland om te cederen, transporteeren, op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Willem Corton sekere Erf, Hof en Hofstede met zijn landerijen en aancleve van dien soodanig het selve gelegen is op het Hogelant genaamt Calveen breeder bij de coopcedulle van den ses . . . daervan opgericht en dat op de last van ƒ 1500 ten behoeve van Joffr. Petronella van Schaeijck.

AT020b001         1691       9 Jan

Huurcedulle van ’t Erf en Goed Calveen gelegen opt Hogeland.

Huurder Henrick Thonisse tegenwoordig wonende op Schothorst onder Hoogland.

Verhuurder Ir. Willem Corton. Voor  12 jaren het eerste jaar voor ƒ 100 de vijf daaraan volgende jaren jaarlijks ƒ 250 en de laatste jaren voor ƒ 300 sjaars.

AT020b001         1693       . . . Maart

Vermeld in deze akte Jan Pontkaes Mr. Chirugijn en Jannitgen van Beek echtelieden en Johan Sprenger als executeuren van de testamente van Rijcks Dircks Pontkaes.

AT020b001         1693       14 April

Richard Saab mede notaris en gemagtigde van de Hr. Willem van Westervelt woonende in Harderwijk verhuurt aan Wouter Gijsbertse herbergier in ’t Dorstige Hert onder geregte van ’t Hogeland 60 danmaten land in Overseldert op de dijkkaart Nr. 482, enz.

AT020b001         1694       15 Jan

Verkoop door de Heren Weesmeesteren der Stad Amersfoort van een seecker huijzinge, Hof en Hofstede, berg en 82 danmaten land staande en gelegen in Eemland omtrent de Baarenschebrugge.

Verkocht voor ƒ 8000 (koper onduidelijk).

AT020b001         1691       17 Dec

Verkoop van 1/4 part van 4 akkers te samen groot 23 margen met het getimmer en het plantsoen daarop en omme gelegen op Hamersvelt (Groenhouten).

Verkopers de executeuren van de testamente van Gijsbart van Oosterhof. Koper Pieter van Houten.

AT020b001         1695       14 Mei

Verkoop door de Erfgenamen van Joffr. Catharina van Munster zaliger in haar leven weduwe van Ir. Cornelis van Loenen wijncooper tot Amsterdam. Waaronder een zekere Huijzinge, Hof en Hofstede met twee schuren en de bergen nevens 27 margen 400 roeden lands gelegen onder de geregte van ’t Hogeland even achter den Hamsen Moolen genaamt Cattenbroek tegenwoordig gebruikt bij Gerrit Maesfen Quant en waaraan hij behalve dit jaar nog 3 jaren huur daaraen heeft jaarlijks voor ƒ 232 aens gelt dog het houtgewas daeronder begrepen, behalve het grote Essenbosch en het beukenhout (?) achter de Engh en welke jaren huer de coopers hen sullen moeten uijthouden op een last van 3 gulden of een vim rogh jaarlijks ten behoeve van de kerke of te koster van Leusden daer uitgaende.

Ingezet bij Willem Evertse van Cleij (?) voor ƒ 4700. Verhoogd bij Bartholomeus van de Maath voor Jan Barten wonende op de Hooft of Hoeft met ƒ 70 en zoo koper gebleven vor ƒ 4770.

Item nog 18 danmaten land in de polder de Slaagh van outs genaamt Cleijn Hamelenburgh leenroerig aan de Abdije van St. Paul tot Utrecht opgehouden.

AT020b001         1696       . . . Jan

Vermelding in dese akte van een omtrent 2 margen land genaemt de Paardekamp en nog 3 mergen land gelegen aen ’t Erf de Wetering onder geregte van ’t Hogeland (was blijkbaar in het bezit geweest van wijlen Joff. Antonetta van Gl. . . wed. wijlen de Hr. en Mr. Henrick van Outerf in leven borgmeester der opgemelde stad (Amersfoort).

Het welk land bij Joffr. Cornelia Geertruijd van Outerf haare dochter aan ons is vercoft; aan de Heren Superintendenten van de vrouwen conventen binnen dese stad voor ƒ 675.

AT020b001         1696       5 Febr

Huurcontract van ’t Erf en Hofstede Ooivaarshorst gelegen op ’t Heetveld Carspelle Leusden en nog 6 margen over de beek onder Woudenberg. Verhuurder de Hr. Petrus Philippus van Blockland.

Huurder Henrick Besselse en Aeltje Thijmens toecomende echtelieden.

Thans nog in huure bij  . . . Buijssen wed. van Jan Jansen. 6 jaren à ƒ 320.

AT020b001         1696       19 Juni

Comp. Dirck van Ommeren out schepen en raad. Hij machtigd Johan Ratuis om te compareeren voor den stadhouder en Leenmannen en te verclaren dat hij uijt cragte van seckere plegts van ƒ 776 bij Fijtje Henrix geassisteerd met Evert Woutersen hare man door hare gemagtigde Jan Bloeij (Johan Ratuis) de 28 october 1680 t.b. voor comparant voor wel gemelde leenmannen ten laste van haar selven goet genaamt Strijdhorst gepasseert . . . te pretenderen, also den selve plegte aan den comprnt. aangenomen is te voldoen bij Gerbregt Gerrits ter somme van ƒ 750 en specialijk verbinden hare selve vierdel leggende buijten de camppoort aan de Hoogeweg bij haar van voorn Evert Wouterse en sijn huijsvrouw gecoft.

Blijkbaar hadden zij een hypotheek op het goed Strijdhorst en waarvan zij den overige ƒ 26 hebben betaald aan de comparant (v. Ommeren) en hiermede ontslagen van de hypotheek.

AT020b001         1697       . . . Aug

Bij deze akte van magtiging om te compareeren voor de heren van de domijnen blijkt dat Albert Theunisse van Voskuijlen gekocht heeft een seecker Hofstede met landerijen volgens de coopcedulle daeraen behorenden (verders waar niet vermeld).

AT020b001         1707       24 Juli

Huur Hermanus Caen procureur bruidegom geass. met sijn moeder Elisabeth Hermans moeder en Albert Caen broeder en Margaretha Maria Hooft van Huijsduijnen bruid. geass. met Clemens, Justus en Egbertus Hooft (gebroeders).

AT020b001         1709       23 Aug

Hendrick Geerlofsen (Graft) en Annetje Jans echtel. gewoont hebbende op de Hofstede Wijnbergen (?) in Asgath. Zij huuren van de Hr. en Mr. Paulus . . . oud borgemeester en secretaris van de Ed. Mog. Hr. Staten ’s lands van Utrecht een Hofstede met huis, bergen, schuur, enz. met 27 mergen gelegen in Overseldert onder Hoogland gebruikt bij Peter Wulphertsen zaliger en Stijntje Henricks en nog 10 danmaten in Nederseldert. 6 jaren à ƒ 400 ingaande Petri 1710.

AT020b001         1719       11 Mei

Huwelijk Johan Mountebaen en Barbara van Spuijenburgt.

AT020b001         1719       4 April

Huwelijk Johan van der Wigt en Johanna van Spuijenburgt.

AT020b001         1719       . . .

Testament Johan Mountebaen en Barbara van Spuijenburgt wonende op Hoogland.

AT020b001         1727       26 Sept

Huurcontract van het Erf en Goed Hoefsloot (zie ook Erf de Grift) met de landerijen wesende thiendvrij onder geregte van Leusden.

Huurder Peter Cornelissen. Verhuurder Johannes Hendriksen wonende op Lokhorst.

6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT020b001         1728       15 Febr

Huurcontract van een seecker Erf met 24 mergen lands gelegen op Hamersveld onder Leusden laatst bij Elis Woutersen gebruikt. Huurder Jan Bartsen woonende in Hamersveld.

Verhuurder Volquem van der Maath wegens de kinderen van Cornelis Lubbertsen en Maria Daemen haere moeder. 3 jaren alle jaar voor een som van ƒ 70.

AT020b001         1728       17 Mei

Een akte betreffende zaken, scheidinge, enz. van de familie Peperhoven.

Scroll naar boven