Notaris Steven van Brinkensteijn

AT030b001         1713       28 Juli

Huwelijk tussen Dirk Andriesen mundige jongeman wonende in Leusderbroek en de Willemijntje Aelten jonge dochter van Leusbroek geass. met Aelt Jacobsen haar vader.

Door den bruidegom aangebragt de helfte van seecker Erf en Goed genaamt de Vrijhoef gelegen in Leusderbroek en gemeen met Clemens Hooft alsmede 1/4 part in 4½ danm. in de Burgermaten nog aan gereed geld en een stal bijen geestimeert op ƒ 650.

De bruid ƒ 100 waar op sij haar moedersgoed geestimeert heeft.

AT030b001         1714       18 Okt

Huwelijk tussen Bart Sanderse van Zijl jonge man geass. met Jacob van Zijl zijnen oom en Annetje Claas jonge dochter wonende opt Vliet onder Stoutenburg geass. met Evertje Jans laatst wed. van Peter Hendriksen, haar moeder en Harman Claasen haar broeder.

AT030b001         1714       28 Dec

Verkoop door Notaris Steven van Brinkensteijn als speciale gemagtigde van de Wel Ed. Geb. Vrouwe Barbara Maria Thiens douariere wijlen de Wel Geb. Hr. Jacob Pompe in zijn leven Heere van Oostendam Hendrik Ido, schildmans kinderen ect ect wonende binnen dese stad de navolgende Huijzinge met omtrent 5 mergen bos beplant met eijke, essen, linde als andere boomen, mitsgaders met eijke, esse, elsen en ander heghout genaamt de Tweede Kopermolen gelegen bij Eemelaar onder Stoutenburg daar ten oosten de provincie Gelderland begint ten zuijden de Flierbeek, te westen ’t Erf de Korte Nijp en ten noorden de commanderije van Heeren Loo (Vincelaar) belast met een jaarlijkse Erfpacht van ƒ 18 ten behoeve van voors commanderije van ’s Heeren Loo trekgeld 4-4-: ingezet bij Willem Melissen voor ƒ 420. Bij de slag koper gebleven Jelis Aertsen met vijf gulden meer en aldus voor ƒ 425.

AT030b001         1715       18 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf Kleijn Stoutenburg.

Verhuurder Johan van Birkthoven schout van Stoutenburg als gemagtigde van de Hoog Edl. Heer Willem de Bie heer van Stoutenburg. Huurder Sander Fransen. 7 jaren à ƒ 260 sjaars.

AT030b001         1715       29 Maart

Huwelijk tussen Aert Volckertsen en Peternelletje Claas.

Inbreng bruidegom 1/6 part in een Hofstede groot 27½ danm. gelegen onder de Heerlijkheijd van de Duijst, waarvan de overige 5 parten toekomt aan de bruidegoms halve broeders alsmede ƒ 100.

Inbreng bruid 1/3 part in een Hofstede gelegen in Hoevelaken gebruikt bij Hendrik Dirksen.

AT030b001         1715       28 Juni

In deze akte betreffende een kwestie over de accijns van boter vermeld dat Gijsbert Petersen woont op de Hofstede Hogerhorst gelegen aan de riviere de Eem en van competente ouderdom, enz.

AT030b001         1715       29 Nov

Huurcontrakt van een Erfje genaamt Boelenhoef b.s. in Huijzinge en berg en een gedeelte van de landerijen. Verhuurder de Hr. Johannes Smit predicant tot Eemnes buijtendijk.

Huurder Evert Besselsen wonende op Calveen opt Hoogland. 5 jaren à ƒ 95 sjaars.

AT030b001         1716       30 Jan

Huwelijk tussen Evert Gijsbertsen meerderj. w.o. Metges Bleijk en Aaltje Cornelis wonende op de Coedijk mede in de vrijheid deser stad geass. met Thijs Gerritsen en Woutertje Heijmans echtel. hare behoud vader en moeder. Inbreng bruidegom ƒ 150.

Inbreng bruid de ½ van 1/7 part in een vierendeel land tussen de Hoogeweg en de Flierbeek in de vrijheid deses stad in hure bij Cornelis Gijsbertsen. Item mede de helfte van 1/7 part in een vierendeel land tussen de Hooge en Lageweg gebruikt bij Teunis Gerritsen.

Alsmede nog 1/4 part int Buijckhuijsje met het land daar aan behorende gelegen in Stoutenburg in huure bij Jan Hendriksen bleijcker daar ’t andere 4de part aan Emmertje Cornelis (hare suster) en de twee resterende 4de parten de wed. van Gosen Elbertsen toekomt. Aan geld ƒ 100.

AT030b001         1716       27 Maart

Huurcontrakt van van ’t Erf en Goed Groot Agteveld.

Verhuurder Sr. Dirk Boelhouwer en Jufr. Hendrina Boelhouwer als bij testamente van de Hr. Dokt. Johan Boelhouwer aangestelt te executeurs en mombers over zijn onmundige nagelaten kinderen verwekt aan Jof. Maria Helraad. Huurder Goosen Tijmanssen en Theunnisje Peelen echtel.

6 jaren à ƒ 530 sjaars.

AT030b001         1716       23 Okt

Inventaris en Boedelscheijding doen maken en instellen bij Maria Jans wonende op ’t Erf Middelhoef in de vrijheid van Amersfoort als wed. en boedelhardster van Gerrit Hendriksen haar man saliger overleden den 14de juny 1715.

AT030b001         1717       19 Sept

In deze akte van verklaring omtrent transport van 4 mergen land in Oudewater komen de volgende personen voor: Megteld van Bemmel wed. van Steven van Osch wonende tot Amsterdam en Clemens Hooft (tussenhaakjes) “van Huijsduijnen” als in huwelijk hebbende Eva van Bemmel wonende op Hamersvelt. Welke voornoemde Megteld en Eva van Bemmel met en beneffens Lodewijk en Jacobus van Bemmel d’eenige kinderen zijn van Christina Schade in egte verwekt door Anthony van Bemmel hare ouders saliger.

AT030b001         1717       15 Okt

Huwelijk tussen Jan Willemsen van Lockhorst wonende op Schutterhoef geass. met Willem Jans en Neeltje Aarts zijn ouders en Jannetje Hendriks van Eshoff wonende op de Gort als dienstmaagt.

AT030b001         1717       23 Nov

Bij een boedelscheiding opgericht den 8 Jan 1715 gemaakt bij Ir. Dirk en Jof. Hendrina Boelhouwer met Jufr. Gerarda Boelhouwer gehuwd met de Heer Bruno van Roden of Reden als executeur van de boedel van Dokter Johan Boelhouwer en momboirs over zijn minderjarige kinderen verwekt bij Maria Helraat waarin abusiefelijk een schuld van ƒ 600. In deze akte om dit te regelen genoemd den Hofstede Agterveld waarin een plegt van ƒ 3300 niet was geligt daarop ten behoeve van Diderick van Ommeren. Verders genoemt Groot Hoolhorst met omtrent 30 mergen en Klein Hoolhorst met 25 mergen mitsgader de Keut of Kwittepol alles onder geregte Stoutenburg.

AT030b001         1717       26 Nov

Huwelijk tussen Jan Dirksen Zuijdwint weduwnaar van Maasje Aerts wonende op Hoogland geass. met Hendrik Dirksen Zuijdwint en Albert Dirksen Zuijdwint zijn broeders en Willem Wouters sijn swager en Jannetje Jans jonge dochter wonende in Sevenhuijzen geass. met Jan Jansen Tolboom hare vader. Inbreng bruidegom een Erf en Hofstede genaamt de Engh gelegen onder Stoutenburg in huure bij bruidegoms broeder Hendrik Dirksen en inboedel, have en vee.

De bruid 1/4 gedeelte van haar moedersgoed.

AT030b002         1718       2 Jan

Overleden eerst Willem Buijs Schimmel en daarna Jannetje Gijsberts in leven echteluijden nalatende hare kinderen en kindskinderen Buijs – Gijsbertje – Wilhelmina – Johannes – Wilhelmus – Johanna en de Adriaans Schimmel, enz., kindkinderen.

In den boedel bevonden en beschreven o.a. een huis en hofstede onder Leusden aant kerkhof.

Item seekere 21 mergen soo bouw, weij als heetvelt met een bosje en een eijke heg of te wal mitsgaders de heggen tussen de Karweg gelegen als voren agter de Leusderkerk en opgaande naar den berg. Nog een huijzinge daarbij gelegen.

Dit alles word toegescheijden aan Adriaanes Schimmel en Jannetje Ariens echteluijden.

AT030b002         1718       17 Febr

De Heer Johan van Weede heer tot Grootweede enz. koopt van de Heer Hendrik Both seekere parceelen lands genaamt den Tintel gekomen van ’t Erf Weede alsmede den Meulenengh gekomen als voren te samen groot omtrent 5 mergen gelegen onder Hoogland. Waarvan een gedeelte in een verruijmelijke erfpagt gebruikt word bij Claas Jacobsen en Peter Melissen. Koopsom ƒ 1750.

AT030b002         1718       27 Febr

Huurcontrakt van 4 mergen land genaamt de Beekercamp gelegen tussen de Horsterengh en de Modderbeek voor 20 jaren verhuurd.

AT030b002         1718       24 Juli

Huurcontrakt van de Hofstede Leijderhorst onder Hoevelaken.

Verhuurder Hendrik Both. Huurder Jan Reijersen en Neeltje Cornelis wonende in Sevenhuijzen. Aris Willemsen nog bruiker. 6 jaren à ƒ 148 sjaars.

AT030b002         1718       1719      geen data

Inventaris en Boedelcedulle gemaakt bij Jan Theunissen van IJsselt als weduwnaar en boedelharder van Maria Jans zijn huijsvrouw zaliger overleden op Middelhoeft in de vrijheid van Amersfoort op den 13 februari 1718.

AT030b002         1719       30 April

Bij deze akte van magtiging van Cornelis Otten bij de Klomp ampte Ede op Erasmus van Goudoever als getuigen versogt Claas Willemsen wonende op Groot Daatselaar en Jan Willems wonende op de Swarte Goor onder Stoutenburg.

AT030b002         1719       2 Juni

Overleden Annetje Claas nalatende hare wed. Bart van Zijl wonende onder Stoutenburg en 3 kinderen Sander, Claas en Stephania Bartsen van Zijl. Boedelscheiding tussen vader en kinderen. Voogden en Oomen van moederszijde Simon Claasen en Herman Claasz en Gerrit Gerritsen oom van vaderszijde. Huwelijk Bart Sandertsen van Zijl weduwnaar van Annetje Claas en Willempje Ariens wed. van Willem Thijmensen Haan onder Stoutenburg.

AT030b002         1719       24 Juni

Huwelijk tussen Hendrick Rijksen van Besseleneert jonge man van Hamersvelt geass. met Rijk Jansz weduwnaar van Catharina Ariens (zaliger) zijn vader en Jan Rijksz zijn broeder en Olof Cocq zijn oom en Albert Dirksen van Hamersvelt zijn neef en Grietje Rutten meerderj. dochter wonende op ’t Vliet onder Stoutenburg geass. met Willem en Hendrik Rutten hare broers en Gerrit Cornelissen hare oom.

Inbreng bruidegom in mindering de erfpartie van zijn moeder de som van ƒ 1700. Inbreng bruid ƒ 150.

AT030b002         1719       8 Aug

Verklaring van scheiding.

Jo. Eva Catharina Moijart wed. van de Heer Samson Spiegel ten eenre en Jo. Margaretha Theresia Moijart bejaarde ongehuwde dochter ten andere zijde. Zij hadden samen gemeen blijkens akte van maagenscheidt den 6 october 1683 voor notaris Jacobus Hellems tot Amsterdam een seecker Erf en Goed genaamt de Brink gelegen in Hamersvelt groot omtrent 30 mergen gebruikt bij Evert Wouters.

Zij 1ste comprnte. om verscheijdene redenen niet meer in gemeenschap met de 2de comprnte. blijven continueeren. En de zij 2de comprnte. consideerende en de voorsiende dat bij de voors partage van de voors Hofstede en landerijen haar Ed. seer groot nadeel stonde te ontmoeten en de dat haar Ed. daardoor door de continuatie aan de sterfte van het rundvee alsmede andere desasters en ongemakken bij oorlogen als anders sinds geleden van voors hare verdeelde portie niet soude kunnen genieten de behoorlijke vrugten en inkomsten waarvan hare Ed. het voors Erf en Goed gemeijn sijnde gebleven tot nog toe hadde (gepossideert ?). Overeenkomst den 1ste comprnte. en hare erfgenamen ten eewigen dage sullen hebben en behouden den vollen eigendom van het voors Erf. Waartegen den 2de comprnte. uitgekeert krijgt de somme van ƒ 2500.

AT030b002         1719       8 Aug

Bij volgende akte blijkens op lijfrente jaarlijks ƒ 225. Getuigen Cornelis en Maria Spiegel kinderen van Jufr. 1ste comparante.

AT030b002         1719       29 Dec

Willempje Reijers wed. van Aart Gerritsen wonende op Schothorst onder Hoogland. Zij doet ten behoeve van Jofr. Geertruijd van Geijn wed. van Nicolaas Craak afstand van soodanige negen jaren huur van ’t Erf Schothorst. Arrest op hare boedel wegens pachtschuld.

AT030b002         1720       9 Jan

Alsoo in den Heere ontslapen is Anthony Matlagen borger alhier nalatende zijn wed. Geertruijd van Overhorst en een voordochter genaamt Elisabeth Matlagen. Overeenkomst van scheiding tussen de weduwe en de voordochter. [Dito akte op 16 april 1720.]

AT030b002         1720       19 Jan

Inventaris en de boedelcedulle doen maken en instellen bij Anna de Baars wed. en boedelhardster van Jan Willemsen van Nieuwendorp op de 1 november 1719.

Waarin vermeld in het (als eigenaars) capittel seeckere huijzinge, hof en hofstede mede anhorige landerijen en de bossen genaamt de Doornheg gelegen onder Hoogland (welke Gerrit Maasen in huure gehad heeft). Staande het huwelijk is er een tabakschuur getimmert op de Hofstede de Doornheg. En nog 2 mergen land op de Eng bij de Doornheg.

AT030b002         1720       9 Febr

Alsoo deser werelt is komen te overlijden Rijk Jansen in sijn leven gewoont hebbende op Besselenaart onder de geregte van Hamersvelt. Hij had ƒ 200 uit zijn nalatenschap bemaakt aan het dogtertje van Olof Cock genaamt Geertje Cock.

Overeenkomst over de regeling van een somme geld tussen Jan Rijcksen en Hendrik Rijcksen als kinderen en erfgenamen van Rijk Jansz ten eenre en Olof Cock en Marritje Jans als ouder van hare dogtertje ten andere sijde.

AT030b002         1720       15 April

Huurcontrakt van de Oost Liendertse Eng door de executeurs van de testamente van Jacobus van Doornekamp.

AT030b002         1720       30 April (?)

Inventaris en Boedelcedulle doen maken en instellen bij Evert Petersen voor hem selven en in qt als oom en bloedmomber over Maria Everts nagelaten en onmundige dogter van Evert Evertsen en Willempje Peters in leven echtelieden. Mitsgaders Aeltje Jacobs in qt al moeder en momboirse over haar onmundige kinderen door Wouter Peterse aan haar in egte verwekt kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Peter Zaren en Elbertje Jans in haar leven echtelieden. Den boedel in dier voegen op het overlijden van Elbertje Jans overleden den . . . augustus 1719 is bevonden.

AT030b002         1720       17 Mei

Conditiën en voorwaarden waarnaar de Heeren Diderick Cornelis Wijborgh en Gerbrand Johan Wijborgh voor de eene helft (?) mitsgaders Juf Aleijda van der Meulen wed. van Rutger van Geijn voor de andere helft geïnstitueerde erfgenamen van de Dirk van Ommeren saliger oud schepen en raad van Amersfoort willen verkopen enz.  de Heeren huijzinge genaamt Nimmerdor (belending aangegeven) groot volgens de caarte 39 mergen en 594 roeden.

De koper heeft het recht om tot 6 november 1730 volgens accoord van 6 november 1705 gemaakt met de meentgraaf van de Leusderberg om schapen te weijden en plaggen te steken tegen ƒ 6 sjaars.

Ingeset bij de Heer Jan Thiens voor ƒ 7500 doch opgehouden op ƒ 310 meer.

Item de Hofstede Waterdaal groot 37 mergen en 78 roeden (aangegeven de belending).

Ingezet bij Hermen van Deventer voor ƒ 4000 doch opgehouden op ƒ 900.

Verders nog eenige kampen lands o.a. in de Veldschoor.

AT030b002         1720       5 Juli

Scheiding tussen Aalbert Dircksen Zuijdwint en de Gijsbertje Dirks Zuijdwint gehuwd met Willem Wouters (wonende in Leusderbroek) als mede kinderen en erfgenamen van Dirk Jansen Zuijdwint haar vader zaliger hadden nog samen gemeen het Erf en Goed met de huijzinge Hof en Hofstede en verder getimmerte mitsgaders de landerijen genaamt Hamersvelt gelegen in de geregte Hamersvelt, soo in dier voegen als het voortijds door haar vader zaliger gecogt is geworden en de laatste helfte gecompeteert heeft Jan Pontkaas chirurgijn tot Amersfoort.

En de terwijl partijen ongelegen quam de voors Hofstede langer gemeen te houden.

Toedeling als volgt aan Aalbert Dirksen Zuijdwint en Hendrikje Theunis echtelieden toegescheijden de Hofstede Hamersvelt met de lasten ens van soodanig kapitaal van ƒ 1500 met de rente als Jofr. Anthonia van Bemmel wed. van de Heer Anthony van Brinkensteijn zaliger daarin heeft gevestigt, waartegen de 2de comparanten uitgekeerd krijgen een somme van ƒ 2300.

AT030b002         1720       20 Juli

Overleden Willem Jansen van Schutterhoef gewoond hebbende op de Hofstede Schutterhoef gelegen in de vrijheijd van Amersfoort nalatende zijn e weduwe Neeltje Aarts Schouten en één soon Jan Willems van Lockhorst gehuwd met Jannetje Hendriks.

De partijen houden gemeen de Hofstede Schutterhoef met sijn landerijen met 3 danm. lands in de Eult onder Soest en een plegtbrief van ƒ 1200 van de Vrouwe van Hoevelaken.

AT030b002         1720       4 Aug

Inventaris en Boedelcedulle ingesteld bij Willem Jansen Schimmel als weduwnaar en boedelharder van Hendrikje Gerrits overleden op Middelhoeft in de vrijheid van Amersfoort op den 17 april 1720.

Gehele inboedel, huisraad beschreven.

AT030b002         1720       28 Okt

Overleden Jan Cornelissen daghuurder gewoont hebbende op Hamersvelt nalatende zijne wed. Dirkje Hendriks en een dogtertje genaamt Johanna Cornelis. Regeling van scheiding tussen moeder en dochtertje.

AT030b002         1720       1 Nov

Huurcontrakt van het Erf en Goed genaamt Liender onder Emiclaar. Verhuurderesse Jufr. Jannetje Methorst wed. van Ir. Mathijs van Borgerijen. Huurder Jacob Willemsen woonende in Asschat en zijn aanstaande huijsvrouw Geertje Jordens. Vorige huurder Maas Gerritsen. Verschillende perceelen land aangegeven met letters met in de huure begrepen. Wel in deze huure inbegrepen de 3 mergen onder Schothorst genaamt Bloemendaal. 6 jaren 1ste 3 jaren ƒ 225, de laatste jaren voor ƒ 295.

AT030b002         1720       14 Nov

Verhuur van de Oostliendertse Engh met de tabaksschuur met huijsje of camertje door Aelbert van Bemmel com suis wonent te Wijk bij Duurstede als erfgenamen van Jacobus van Doornkamp zaliger.

Huurder Dirk van Bemmel voor 3 jaren te samen voor ƒ 1110.  Ondertekening 17 januari 1721.

AT030b003         1721       19 April

Huwelijk tussen Evert Jansen jonge man tot Sevenhuijzen en Aeltje Thijmens jonge dochter geboortig van Hamersvelt geass. met Thijmen Gijsbertsen en Jannetje Jacobs haar ouders.

Inbreng bruidegom de helfte van een hofstede gelegen in Sevenhuijzen. Inbreng bruid ƒ 100.

AT030b003         1721       5 Nov

Overleden Geerlof Hendriksen Graft gewoont hebbende op het Erf de Riet in Snorrenhoef nalatende zijne weduwe Grietje Jans Coenen en 5 kinderen Geertje, Jan, Aeltje, Gerritje en Hendrikje.

Overeenkomst omtrent scheiding tussen moeder en de kinderen, ieder kind ƒ 250, waartegen de weduwe behoud het derde part in de helft van de Rieter thiend voorts alle goederen des boedels.

AT030b003         1721       5 Nov

Huwelijk tussen Hendrik Jansen Schimmel jongeman geass. met zijn broeder en swager wonende op de Riet en de Grietje Jans Coenen wed. van Geerlof Hendriksen Graft mede woonende op de Riet geass. met Hendrik Jansen Coenen hare broeder, Cornelis Gerritsen swager en Dirk Willemse Boersen. Inbreng bruidegom 1/6 part in 2½ danmaat polderland in de Haar met sijn contant geld als tegoede bodeloon. Inbreng bruid als boven bij scheiding.

AT030b003         1721       29 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed genaamt Valkenhoef gelegen onder Hoogland.

Huurder Jan Willemsen van Westenengh tegenwoordig wonende op de Swarte Goor onder Stoutenburg. Verhuurder Sr. Gijsbert Oudendoelen brouwer en borger tot Amersfoort.

En dat in dier voegen het den verhuurder van de Notaris de Goeije qte qua gecogt heeft en waarvan tegenwoordig bruiker is Cornelis Willemse voor 3 jaren het 1ste jaar voor ƒ 100 en het 2de + 3de jaar voor ƒ 200. De huurder zal ook moeten meermaals sjaars de biezen in ’t weijland afmaaien.

De mest van ’t Duijfhuijs blijft voor den verhuurder.

AT030b003         1722       3 Febr

Compareerden voor mij Notaris Jordanus Jordensen 1ste compr. Wilhelmina Geurts Verschuur echtel. wonende aan de Laak onder Sevenhuijzen mitsgader Rijck Claasen en Maria Jordens 2de compr. echtel. wonende op Ronselaar onder Woudenberg.

Jordanus en Maria waren de eenige kinderen van Jorden Theunissen en Gerritje Theunis in haar leven echtelieden gewoont hebbende op ’t voors Erf Ronselaar.

In hun laatste codicille begeeren zij === Te meer de weijle deselve gewesene echteluijden op den 7de July 1718 met Theunis Jordanissen ongetrouwde soon van de 1ste comprnt. oud 21 jaren inwonende bij zijn grootouders ter presentie van de secretaris van Scherpenzeel een  huur cedulle van 22 jaren van ’t Erf en Goed genaamt Het Broek ingaande 1725 tot 1747 jaarlijks voor ƒ 60.

Doch op 20 maart 1719 doet hij afstand van deze huur voor een vergoeding van ƒ 350.

Bij de scheiding tussen Jordanus 1ste compr. en Maria 2de comprnt. word nu overeengekomen dat de 1ste comprnt. toegewesen krijgt het Erf en Goed Het Broek en de Neut van het Broek.

Waartegen de 2de comprnt krijgen ƒ 600.

AT030b003         1722       3 Febr

Het erf Het Broek mitsgaders bouw en weijland onder Leusden wordt verpacht aan Cornelis Peterse wonende op Kleijn Orel onder Scherpenzeel. 6 jaren à ƒ 105 sjaars. Vorige bruiker Aart Dirksen.

AT030b003         1722       13 Febr

Huurcontrakt van ’t Erf de Swerte Goor onder Stoutenburg. Verhuurder Erasmus van Goudoever.

Huurder Hendrik Rijksen wonende in Callenbroek en Merritje Lamberts echtel.

Tegenwoordig gebruikt bij Jan Willems. 6 jaren à ƒ 250 sjaars en toepagt en de verhuurder en familie ordentelijk in de na soomer uithalen en thuisbrengen.

AT030b003         1722       25 Sept

Overleden Willempje Jans laatst wed. van Reijer Willemsen en te vorens van Gerrit Woutersen nalatende 2 soonen Jan Gerritsen wonende op Rossenberg onder Hamersvelt en Wouter Gerritsen wonende in Leusderbroek bijde meerderjarig.

Het kwam hun ongelegen om een seeker Huijzinge, Hof en Hofstede, enz. en 23 mergen lands daarbij behorende thins en leenroerig aan de domainen slands van Utregt gelegen in Leusderbroek door voorn Wouter Gerritsen gebruikt. Overeenkomst aan Wouter Gerritsen gehuwd met Hendrikje Hendriks krijgt toegescheiden het voors Erf in Leusderbroek waartegen hij uitkeert aan zijn broer Jan Gerritsen gehuwd met Maria Alberts Voskuijlen een somme van ƒ 2000.

AT030b003         1723       22 Jan

Huwelijk tussen Jan Rijksen van Besselenaert meerderj. wonende onder Hamersveld geass. met Hendrik Rijksen van Besselenaert zijn broeders, Olof Cock zijn oom en Albert Dirks van Hamersvelt zijn neef ende Cornelia Cornelis van de Hoven jonge dochter gewoont hebbende aant ’t Huijs ter Heijde geass. met haar moeder Lambertje Goijerts Buijs laatst wed. van Theunis Aerts van Meijenhaven en te vorens wed. van Cornelis Petersen van de Hove mitsg. Govert en Jan Cornelis van de Hove hare broeders. Inbreng bruidegom ƒ 3800. De bruid is niets aanbrengende.

AT030b003         1723       28 April

Verkoop van perceelen vaste goederen door Vrouwe Eva Bitter wed. en boedelharster van de Heer Hendrik Both waaronder een Hofstede genaamt de Ganse Kuijl gelegen op Calveen onder Emiclaar met 11 mergen lands daarbij behorende. Belend oostwaarts de Vrouwe van Emiclaar, zuijden de Gemeenweg, noordwaarts de wed. Willem Corton en westwaarts den Oudenhove.

Koper Hendrik Scheerder voor ƒ 920.

AT030b003         1723       4 Nov

Alsoo eenige jaren geleden afgestorven en in de Heere ontslapen is de Heer Cornelis Moijaert medicine doctor nalatend zijn wed. en boedelhardster Jufr. Maria Koedijk en twee kinderen Maria en Pieter Moijaert. Overeenkomst tussen moeder en kinderen. Aan Cornelis Vernoij en Juf Maria Moijaert echtel. een somme van penningen bij hun huwelijk aan Pieter Moijaert een vierendeel land met daarop een tabaksschuur buijten de Camppoort. En dan nog ’t Erf Steenbeek gelegen onder Asschat, daaraan de eene sijde de Hofstede Wijnbergen en aan de andere sijde de Groote Riet.

AT030b003         1723       16 Dec

De Heer Aloisius van Muijlwijk cs verhuurt aan Hendrik Aertsen mollevanger een seecker Erf en Goed gelegen op IJsselt met 18 mergen land gebruikt bij Gijsbert Jacobsen.

AT030b003         1724       2 Febr

Huwelijk tussen Reijer Theunissen jonge man wonende op de Coedijk in de vrijheid deser stad geass. met zijn moeder Gijsbertje Jans laatst wed. van Theunis Reijersen en Cunertje Cornelis jonge dochter mede woonende op de Coedijk geass. met haar moeder Woutertje Heijmans laatst wed. van Thijs Gerritsen en tevoren van Cornelis Elbertsen. Inbreng bruidegom een somme van ƒ 80 door hem met dienen overgewonen. Inbreng bruid eenige stukken lands en 1/4 part in ’t Buijkhuijsje gelegen in Stoutenburg alwaar bruiker van is Jan Hendriksen Bleijker. Mitsg. een somme van ƒ 400. Uitgebreide Inventaris en Boedelcedulle doen maaken en instellen bij Woutertje Heijmans wonende aan de Derde Steeg i.v.m. het overlijden van hare man Thijs Gerritsen van de Coedijck aldaar overleden den 17 Maij 1723. Getekend 10 februari 1725.

AT030b003         1724       18 Febr

Sr. Cornelis Groenevelt Mr. Chirurgijn te Utrecht verhuurt aan Huijgh Jacobsen van Schoonderbeek wonende op ’t Hoogland gehuwd met Trijntje Willems een seeckere Huijzinge, Hof en Hofstede met berg en schuur en omtrent elf mergen soo weij, hoij als bouwland gelegen op Hoogland genaamt Sneul, reeds bruiker. 6 jaren à ƒ 130 sjaars.

AT030b003         1724       25 Febr

Hermanus Caen proc. alhier in qt als executeur van de boedel van Aert Gijsbertsen overleden op ’t Hoogland verhuurt het Erf en Goed genaamt Calveen met de (ketel ?) en 1½ danm. land in de Duijst aan Theunis Evertsen en Marritje Cornelis echtel. gebruikt wordende bij Jan Dirksz Zuijdwint gelegen op Calveen voor 6 of 3 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT030b003         1724       1 April

Huwelijk tussen Dirk Besselsen weduwnaar van Grietje Willems wonende op Middelhoef in de vrijheid der stad en Petertje Geurts wed. van Theunis Jansen.

AT030b003         1724       30 Juni

Hermanus Caen als gem. van de Heer Miechiel van Lommertsum (ook eigenaar van Groot Hagenouw) verhuurt een seecker Erf en Goed met huijs, hof en hofstede, enz. met de landerijen genaampt Lapeerst gelegen onder Asschat aan Cornelis Theunissen en Aartje Willems echtel.

6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT030b003         1724       30 Nov

Verkoop van eenige parceelen vaste goederen door de Heer Wilhelmus Boelhouwer en verdere familie waaronder polderland en een Huijzinge, hof en hofstede met 8 mergen land gelegen bij den Hoogenheert onder ’t Hoogland gebruikt bij Peel Peelen, ten oosten de Heren van de Malen, ten westen en zuijden de erfgenamen van Dirk van Bemmel mitsgaders ten noorden de Hoogenheert en Kerkeland.  De Hofstede is opgehouden.

AT030b004         1725       12 Jan

Overleden Hendrick Heijman van Overhorst weduwnaar van Dirkje Puijk nalatende tot zijne kinderen Geertruijda van Overhorst wed. van Anthony Maddelagen, Annetje van Overhorst laatst wed. van Lambert ter Beek en Weijmptje van Overhorst huijsvrouw van Jacob Staal.

Verdeeling van goederen w.o. twee mergen lands genaamt de Doornkamp gelegen a.d. Lageweg strekkende van de Lageweg tot aan de Groenesteeg.

AT030b004         1725       16 Maart

De Heer Cornelis Houwart Capitain int regement voetknegten van de Heer generaal Baron van Pallant gehuwd met Elisabeth Looten te voren wed. van de Heer en Mr. Johan Kool raad en schepen van Amersfoort. Hij verhuurt aan Jan Roelen wonende op Ruijtenbeek weder het Erf en Goed genaamt Ruijtenbeek gelegen onder Leusden uitgenomen de nieuwe boomgaart met het duijfhuijs daarin. 6 jaren à ƒ 315 sjaars.

AT030b004         1725       30 Maart

De Heer Cornelis van Coevorden schepen van Amersfoort verhuurt aan Gijsbert Jordensen en Dirkje Rijks echtelieden het Erf en Goed Kleijn Hoolhorst in dier voege het Simon Janz gebruikt heeft tegenwoordig albereijts door de huurders gebruikt, niet inbegrepen de nieuwe kamer, het eene boomgaartje, de gegraven kom.

6 jaren à ƒ 250 sjaars en 3 paar goede jonge hoenderen en alle jaar de verhuurder en zijn familie uithalen en thuisbrengen.

AT030b004         1725       11 April

Verdeling van het navolgend goed door de kinderen erfgenamen van Arnoldus van de Wetering en Johanna Christina Brouwers in leven echteluijden.

Aan Hubertus van de Wetering gehuwd met Johanna van Birkhoven word toegescheiden 6 delen in de helfte van 7/8 portiën van een Erfje genaamt Calveen gelegen aan de Sevenhuijzerweg onder Hoogland.

AT030b004         1725       16 April

Boedelcedulle doen maken bij Gerritje Jacobs als wed. en boedelhoudster van Aris Reijersen overleden op ’t Erf Brinkensteijn gelegen in Asschat zulc de staat des boedels op zijn overlijden geweest zijnde in Oktober 1724. Ondertekend op de 3de Februari 1725 Areijen Stevensen.

De klederen genoemd in het 1ste capittel gaan naar de familie van de overledene.

AT030b004         1725       17 April

Boedelcedulle doen maken bij Jacob Jordensen wonende op de Lindeboom onder Hoogland in als weduwnaar en boedelharder van Hendrikje Jans overleden 7 April 1725.

(Copia van de Huwelijksakte bevindt zich in deze akte Jacob Jordensen meerderj. wonende op de Zijlhorst onder Emiclaar en Hendrikje Jans wed. van Albert Dirksen wonende aan de Lindeboom onder Hoogland.)

Gehele inventaris beschreven, tevens een briefje van de Memorie van Onkosten gevallen over het begraven van Jan Albertsen(waarschijnlijk vader van Albert Dirksen) augustus 1720.

aan bier                                                                                                    ƒ 7-10             

aan de coster tot Leusden voor ’t graven van ’t graf, enz.    ƒ 1-10

Tomas Jansen voor de doodkist                                                      ƒ 2-

aan brood op de begrafenis                                                            ƒ 1-

aan tacken                                                                                              ƒ -18-

aan kaarsen                                                                                            ƒ -18-

aan rijst                                                                                                    ƒ -9-

aan vleesch                                                                                            ƒ -10-

aan siroop                                                                                               ƒ -8-

Het Erf werd gepacht van Jufr. Anna Gort wed. van de Heer Gijsbert van Lilaar.

Overeen gekomen met Jacob Jordensen weduwnaar van Hendrikje Jans ten eenre en Arien Dirksen woonende op Voskuijlen onder Woudenberg en Theunis Theunissen wonende op Hamersvelt als oomen en mombers van vaders zijde mitsgaders Aris Jansen Wolfswinkel woonende tot Doorn en Breunis Jansen Wolfswinkel wonende tot Renswoude als omen en voogden van moeders zijde over Dirk Jannetje, Tijtje en Oth Albertsen onmundige kinderen van voorn Hendrikje Jans door hare tweede man Albert Dirksen in egte verwekt ten andere zijde.

Onder de boedel behoorden ook 1/4 part in een huisje genaamt de Hel gelegen in Hamersvelt dit werd aan de kinderen toegescheiden met nog ƒ 104 – 17 stuivers. Uitgebreide beschrijving van de boedel

AT030b004         1725       19 Juli

Doorhalen van arrest op den boedel van Hendrik Jansen Verschuur als pachter van ’t Erf Veldorp van de L. Vr. Capel onder Leusden.

AT030b004         1725       2 Nov

Hermanus Caen (procureur) in qt als gemagtigde van de Heer Michiel van Lommertsen verhuurt aan Gijsbert Jacobsen van Schoonderbeek seecker Erf en Goed, Huijs, Hof en Hofstede mitsg. de landerijen genaamt Groot Hagenouw gelegen in Asschat gebruikt geweest bij Geurt Jansen.

6 jaren de 1ste 2 jaren voor ƒ 150 ’t 3de + 4de jaar voor ƒ 250, ‘t 5de + 6de jaar voor ƒ 360.

AT030b004         1725       16 Nov

Overleden Breunis Gijsbertsen nalatende zijne weduwe Elisabeth Dirks en een soontje genaamt Gijsbert Breunissen nog onmundig woonende op de Nieuwen Hooft onder Emiclaar.

Schijding tussen moeder en kind. In den boedel bevond zich ook een Erf gelegen in de Agterhoek ampte Nijkerk groot 11½ mergen. Toegescheiden aan de weduwe inboedel, have en vee.

Aan het soontje ook eenige inboedel en kleeding.

AT030b004         1725       17 Nov

Huwelijk van genoemde Elisabeth Dirks wonende op de Nieuwenhooft en Jan Thijssen meerderj. wonende op Cragtwijk alle onder Hoogland.

AT030b004         1726       2 nov

Inventaris of korte staat des Boedels van Mathijs van Borgerijen en Jufr Johanna Methorst, in leven echteluyden, doen maken en instellen by de Heer Alard Pannekoek, als exeeuteur van de testamenten van deselve Jufr Johanna Methorst, gewesene weduwe boedelharster en lijftochterene van haar overleden man Mathuys van Borgerijen.

3e Capitttel van vaste goederen. Oa Het Erf Liendert met de aanhoorige landerijen Leenroerig an de abdye van St Paul ‘tUtrecht met het bos leenroerig aan de huize van Emiclaar in welk voors Goed de Heer Johan de Goeye nomine ucoris toecomt 1/3 in de perceelen by de carte geteken met de letter F G H J K L M N O P Q (q) R S T en V. Het Erf en goed den Oudenhoven gecogt van de Heer Borgm Camerbeek onder Hoogland verders nog Polderland.

Aan Wouter van Borgerijen (zoon van de overledenen) toegescheyden Het Erf Liendert als boven beschreven. Aan Francina van Borgeryen (dochter van de overlede) het Erf en Goed de Oudenhoven.

AT030b004         1726       2 dec

Overleden de Heer Arnoldus Coedijk med. dr. in leven weduwnaar van Juffr Johanna Theresa Penmans en zyn 3 kinderen Pieter, Reynier, en Wilhelmus Coedijk en zyn kleinzoon Jan Sprenger zv zyn dochter Magteld Coedijk. Welke by loting toegedeeld worden en waarvan aan Wilhelmus Coedyk aan bedeelt word het Erf en Goed Langevelt in Asschat. Geschat op f 1200.

AT030b004         1726       6 dec

Overleden op Cragtwijk onder Hoogland Grietje Willems, nalatende tot hare weduwnaar Reyer Thyssen en 3 kinderen Thijs, Neeljte en Annetje Reyersen. Scheiding tussen vader en kinderen.

AT030b004         1727       4 may

Huwelijk tussen Wilhelmus Koedijk meerderj j m en de Geertruyd Oudendoelen in de goederen die de bruidegom aanbrengt oa Seecker Hof en Hofstede met de landeryen van ouds genaamt Langevelt, gelegen in de Heerlijkheid van Asschat. Leenroerig a.d. abdye van St Paul te Utrecht.

AT030b004         1727       8 aug

Huurcontrakt van ‘tErf de Swarte Goor onder Stoutenburg. Huurder Hendrik Ryksen, reeds bruiker.

Verhuurder Erasmus van Goudoever, notaris.

4 jaren a f 275 boven een 1/8 boter tot toepagt. In de plaatse van de pacht hoenderen. De huurder moet de duiven van den verhuurder in de hongermaand ordentelyk met voeder te voorsien, ende de jongen die bequaam zijn om gegeten te konnen worden aan de verhuurder te huijs te brengen. Moet ook den verhuurder met syn geselschap 4 maal per jaar met een wagen met vier paarden moeten uithalen doch niet trakteren maar alleenlijk dienende. Verders huis en schuuren onderhouden glas en dakdicht, doch soo het ongeluk wilde dat het huys of een van de schuuren qaum om ver te waijen in sulke  gevallen sal den verhuurder dat omgewaijde ten sijnen kosten laten dekken.

AT030b004         1727       29 sept

Overleden in Leusbroek Burgje Willems van der Wurff, nalatende hare weduwnaar Theunis Albertsen Voskuijlen, wonende op het Erf de Pol in Leusbroek en tot haare erfgenamen 5 kinderen Aalbert, Arisje, Willem, Geertje en Teunis Theunissen Voskuijlen, alle nog minderjarig.

In overeenkomst met de voogden aan de kinderen boedelscheiding. A.d. kinderen by meerdj of getrouwd syn aan haar vyven een somme van f 1050,=  3 gouden ringetjes 2 gouden bellen een gouden naalt 2 bloedkoraelen kettingen met gouden booten daar aan een silver oorijzer met gouden stukjes 2 gouden spelden en een silveren beugeltas. Alle wat tot haar moeders lijf behoord heeft. Waartegen de weduwenaar weder hebben en behouden sal het Erf de Pol, dog op sulke lasten of capitalen als zyn broeders of susters daar nog uit competeeren. Verders inboedel have en vee enz.

AT030b004         1727       12 okt

Huwelyk tussen Theunis Aelbertsen Voskuylen, weduwnaar van Burgje Willems van der Wurff, wonende in Leusbroek en de Evertje Willems van Lambalgen, meerj j dochter woonende in Hamersvelt. Inbreng bruidegom zyn Hofstede de Pol. De bruidegom heeft nog ten laste van zijn swager Johannes Hendriksen van de Hoefsloot per rest van uitkoop van ‘t Erf de Pol een somme van f 700,= en nog  f 1050 voor syne kinderen. Inbreng bruid f 200,=

AT030b004         1728       13 jan

Overleden Steven Hendriksen, nalatende tot zijne weduwe Maria Peelen en 4 mintj kinderen.

Boedelverdeeling tussen de weduwe, woonende op Hilhorst in de vryheid deser stad, competeerende de Mans en Vrouwe Conventen. In overleg met de voogden Thys Jansen wo Hoogland, oom. Hendrik Claasen w i Callenbroek, ampte Barneveld, neef. Aan de weduwe toegescheiden oa polderland een mergen veen in Hoevelaken. Een zevende deel in ‘tachtste part in ‘tErf genaamt Oud Erf onder Barneveld. Verders huisraad inboedel have en vee.

AT030b004         1728       20 jan

Huwelijk tussen Cors Cornelissen, woonende op Middelaar onder Stoutenburg en Maria Peelen, weduwe van Steven Hendriksen, woonende op Hilhorst.

AT030b004         1728       23 jan

Overleden op Hoogland Gerrit Hendriksen Wit, nalatende zyne weduwe Evertje Aarts en drie kinderen woonende in het dorstige hert onder Hoogland. Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT030b004         1728       ? jan

Paulus Hovert, grutter voor 7/16 portiën Huybertus van Wetering, Lakenkoopman voor 6/16 portiën en Willebrordus van Birkhoven, mede lakenkoopman, voor 1/16 part. Mitsgaders als gelast van Ida en Odilia Caen, gesusters met en beneffens de kinderen van Abertus Caen voor 2/16 portiën. Verhuren aan Gysbert Cornelissen w o Hoogland een seecker Erf en Goed genaamt Calveen, gelegen onder Hoogland. Laatst in huure gebruikt bij Willem Rycksen.

6 jaren a f 54 ‘sjaars boven het schildgelt half morgengeld. Helft van ‘thuis en haardstedegeld mitsgaders 1½ schepel rogge ten behoeve van de Pastorije van Hoevelaken.

AT030b004         1728       28 febr

Overleden Annetje Geurts, nalatende tot hare weduwnaar Evert Jellissen en 2 mindj kinderen genaamt Jelis en Annetje, wonende aan de tweede koopermoolen onder Stoutenburg.

Scheiding tussen vader en kinderen aan hem toegescheiden ‘tGoed de tweede kopermoolen met haeff en vee ‘tkoorn in de berg enz.

AT030b004         1728       5 mrt

Huurcontrakt van ‘tErf en Goed Brinkensteyn gelegen in Asschat.

Huurder Bart van Zijl, gehuwd met Willempje Ariens. Verhuurders de weduwe van Anthonis van Brinkensteijn en Benjamin Craanen. Verhuurt in dier voegen het Ariens Aertsen gebruikt heeft by den huurder tegenwoordig gebruikt. 6 jaren ing Petri 1727 a f 145 ‘sjaars.

AT030b004         1728       17 mrt

Huwelijk Willem Willemsen Buijs j m wonende ad Lindeboom onder ‘tHoogland en Evertje Aerts, weduwe van Gerrit Hendriksen Wit, woonende aan ‘tDorstige hert mede onder Hoogland.

Inbreng bruidegom f 400. Inbreng bruid inboedel have en vee, alsmede ‘tgeene de bruid haare voorkinderen op de 28 jan 1728 voor vaders goed beloofd heeft.

AT030b004         1728       5 april

Huwelijk tussen Jan van Bottenburg mindj j m geassisteert met Gijsbertus Onderdoelen zijn Oom en Hendrina Boelhouwer, meerderjarig jonge dochter geassisteert met hare ouders Cornelis Boelhouwer een Maria van Westrhenen.

AT030b004         1728       4 juni

Ivm overlijden van Jan Jansen vaak, wonende in de hooge birkt. In de akte boedelscheiding genoemt en ondertekend mede door Meyns everts Hilhorst.

AT030b004         1728       3 aug

Huwelyk tussen Evert Cornelissen j m wonende op Brinkhorst in de Heerlykheid van Asschat, geassisteert met zijn moeder Maria Gerrits, weduwe van Cornelis Geurtsen en Gerrit Cornelissen zyn broeder en Evertie Hessels, wonende op de Wetering onder Hoogland. Inbreng bruidegom geene goederen. Inbreng bruid 4 paarden en 6 koebeesten 14 stuks veersen pinken met een koebeestje. Verders inbreng have en wat tot de bouwerye behoord.

Beschreven in de akte hierbij van de staat des boedels ivm het overlijden van Hendrikje Gerrits in leven weduwe van Hessel Claasen overleden op de Hofstede de Wetering onder Hoogland.

AT030b005         1729       4 jan

Verkoop van vaste goederen door Jufr Wilhelmina de Leeuw, Wilhelmus Noyen, Cornelia de Leeuw, Christaan v Rootselaar, Alijda Hoof van Huysduynen, Margaretha Anna Hooft van Huysduynen en de voogden van de nagelaten kinderen van Justus Hooft van Huysduynen en Johanna Hendrika de Leeuw in haar leven echtelieden. Wo. een Hofstede met 15 danmaten 171 r lands op de dykkaart No 50 met nog eenige kampen polderland, alles gelegen in de Polder de Duyst de Haar en Sevenhuyzen.

Koper Theodorus van Lilaar. F. 1035.00 (niet heel duidelijk beschreven?)

AT030b005         1729       27 jan

Verkoop van parceelen vaste goederen door Vrouwe Eva Bitter, weduwe en boedelhardster van den Heer Henrick Both in syn leven oud Borgemeester en raad der stad Amersfoort.

1ste een plaisante Hofstede genaamt Calveen voorsien van een Heerenhuijs thuynmans offt boerenwoning koets en wagenhuijs en de stallinge voor diverse paarden een speelhuijs met de beelden en vasen schuur en bergen mitsgaders vijvers bloem en moestuijnen boomen en houtgewassen daarop staande met de aanhoorige landerijen groot volgens de kaarte 24 mergen en 528 roeden strekkende van de Hoogesteeg tot aen de Heysteeg toe. Met een steegje langs de thuijn groot 62 roeden gelegen onder de geregte van ‘tHoogland en aan de Huyze van Emmiclaar leenroerig. Belend ten N.W. de Heer van den Hams erven en de kinderen van Do. Smit. Z.O. Jr Louis Corton de Hofstede Thiendvrij. Voor koorn aan de armen van ‘t Hoogland moet betaald worden f 12. Trekgeld f 20. Ingezet by Gijsbert Oudendoelen op f 3770,= Verhoog met f 535 door mr Samuel Padtbrugge raad deser stad. Alsulks koper voor f 4305

2de. Item nog gronden op de Voort.

Eyndelyk nog de Thienden grof en smal wild en tam van alle de drie Erven genaamt Groot Emelaar die oude Hofstad en Kleyn Emelaar en ook uyt die Horst en Quiftenburgh genaamd, genaamd de kieftcamp alles gelegen onder Stoutenburg. Leenvoerig aan de Huijze Nijvelt op laste van twee leenen en een jaarlykse redemtie van f 48 wezende deze thiend beswaart met een kapitaal van f 3000 tbv Vrouwe Catharina van Heusden, weduwe van de Heer Maanischedt(?) Heer van Hoenderinge. Koper de Heer Cornelis Pannekoek voor f 4305 heeft binnen 3 dagen genomineert de Heer Willem Baron van Bentinck, heer van Roon en Pendregt.

AT030b005         1729       28 jan

Verhuur van het Erf en Goed Steenbeek gelegen in Asschat. Verhuurder de Hr Pieter Moyaart

Huurders Arien Jordensen en Maritje Hendriks, echtelieden. Reeds bruikers. 6 jaren f 210 ‘sjaars.

AT030b005         1729       5 febr

Overleden in Hamersveld Hendrik Cornelissen nalatende zyn weduwe Geertje Everts en een dochtertje Petertje Hendriks. Maagescheid tussen moeder en dogtertje.

Voogd Cornelis Theunissen, grootvader.

AT030b005         1729       8 febr

Huurcontrakt van de 2e Kopermolen onder Stoutenburg. Verhuurders Aart Geurtsen wonende te Agterberg en Willem Hendriksen, woonende op ‘t Erf Groot Vincelaar in Stoutenburg. Als voogden over Jelis en Emmitje Evertsen nagelaten en onmundige kinderen van Evert Jelissen.

Huurder Jan Hermsen, gehuwd met Dirkje Ariens. 6 jaren a f 66 ‘sjaars.

Borgen Wouter Hermsen             w o . ‘t Erf Middelaar

En Hendrik Lambertsen                w o . het Grote Hoft in Callenbroek

AT030b005         1729       19 febr

Publieke verkoop van de Hofstede Buijtenveld bs in een woning bouwhuis 2 bergen 2 schuuren en onntrent 14 mergen land onder gerecht Hoogland en Emiclaar. Belend ten Noorden ‘t Erf Hateveen, wesende vrij allodiaal goed. Verkopers Jan Evertsen en Maria Maasen, echtlieden. Zij was eerder gehuwd met Jan Jansen Vouk, en verdere erven. Koper Peter Jansen Vouk, welke hemself competeerde 5/12 portiën. Soo is hy koper geworden van de andere 7/12 portien voor f 1108 – 6 –

AT030b005         1729       11 marty

De Hr Diderick Wyborg verhuurt de boerenwoning enz met de landerijen en het land in de veltschoor genaamt Nimmerdor aan Peter Aartsen van Vulpen en Adriana de Cruyf, echtelieden. Reeds bruikers.

6 jaren a f 310 ‘sjaars.

AT030b005         1729       19 may

Willempje Hendriks, weduwe van Theunis Jacobsen, woonende op de Vuedijk onder Hoogland. Zij magtigd de Heer Theodorus van Lilaar om op de 20 deser publiek aan de meestbiedende te verkopen een seecker Erf en Goed met huys enz met de landerijen gelegen op Coelhorst spiket en overseldert op Hoogland genaamt Pijpenkamp, groot omtrent 10 mergen.

AT030b005         1729       20 may

Deze Hofstede is den 20 mei verkogt als volgt ingezet bij Coenraad Temminck op f 1440. Verhoogd door Willem van Geyn met f 260. Heeft tot koper genomineert de 3 kinderen en erfgenamen van Vrouwe Catharina Thiens, in leven weduwe van de Heer – Robertus Padtbrugge. Koopsom f 1700.

AT030b005         1729       29 mai

Overleden Theunis Theunissen in leven wonende tot Leusden. Gehuwd geweest met Aeltje Jans. Nalatende 4 kinderen Theunis, Jan, Weympje, deze meerderjarig, en Ariaantje Theunissen. Ariaantje in de twintig. De overledene bezat geen vaste goederen of effecten. Scheiding van de geringe boedel (de inboedel verkocht)

Vermeld dat Jan Theunissen woonende op Ooievaarshorst in Leusden. De anderen in Amersfoort.

AT030b005         1729       data niet genoemt

Overleden Aaltje Jans, nalatende tot hare weduwnaar Lambert Willemsen, 3e man, wonende op de Langevoort onder Hoogland en 5 kinderen Aartje Jans en Anna Jans, van haar eerste man. Jan Dirksen, mitsgaders Jan Jansen, Maria Jans en Theunis Jansen, kinderen van haar tweede man Jan Theunissen. Scheiding der boedel tussen de weduwnaar en zyn stiefkinderen in overeenkomst met de voogden. Dirk Jansen op de Langerijst als broeder en naaste voogd over de voorn Aartje en Anna Jans, zyne halve susters mitsgaders Theunis Thijssen, woonende op Weerhorst als grootvader en Aart Jansen wonende tot Eemnes als oome en dienvolgende naaste bloedvoogden over de geseyde Jan, Maria en Theunis Jansen.

AT030b005         1729       20 july

Wilhelmus Boelhouwer magtigd de Heer Anthony van Goudoever, oud borgem der stad Amersfoort omt te compareeren voor des Heer Arnoldus van der ……… stadhouder en thinsgenoten van den Hoog Weled geb Heer Hendrik Aadriaan baron van Reede, vryheer van Renswoude enz. president der heeren Edelen Ridderschappen van de Ed Mog Heeren Staten Lands van Utrecht enz. Thynsheer tot Woudenberg om aldaar te versoeken een nieuwe thinsbrief van secker 59 mergen land gelegen op Voskuijl onder Woudenberg. Belend aan de eene syde de O.L.V. Capel tot Amersfoort. Andere zijde ‘t Convent St Barbara.

AT030b005         1729       2 nov

Beschrijving en verdeling van de goederen van de Fam Boelhouwer te Amersfoort.

Compareerden Hendrina Boelhouwer, bejaarde dochter. Wilhelmus Ignatius Boelhouwer en Alijda de Bruijn, echtlieden. Cornelis Frans Boelhouwer en Helena Pool, mede echtlieden. Gerrit Hegeman gehuwd met Maria Ida Boelhouwer. Gevende de compr te kennen dat in 1673 was overleden Maria Brands (?) nalatende hare weduwnaar Cornelus Boelhouwer, en hare 4 kinderen met namen Geurt, Dirk en Johan Boelhouwer mitsgaders Hendrina Boelhouwer eerste comparant in deser.

Dat vervolgens in de jare 1691 mede gestorven Cornelis Boelhouwer, nalatende tot zyne erfgenamen zyn gemelde 4 kinderen die na de dood van hare ouders de boedel gemeen hadden blijven bezitten.

Bij testament op de 12 juni 1708 hadden de voorn Geurt, Dirk en Hendrina Boelhouwer benoemt tot universeele erfgenamen. (gepasseerd voor not Johan de Goeye)

Na overlijden van haar drieën, de kinderen van hare broeder Doc Johan Boelhouwer zijnde de 4e comparant in deses beneffens haare overledene suster Maria Boelhouwer.

Dat naderhand in de jaare 1710 alsmede binnen dese stad overleden was gemelde Doc Johan Helraet. Ende 30 jan 1718 ook overleden Dirk Boelhouwer, mede-erfgenaam in de boedel van zyn broer Geurt Boelhouwer. De goederen waren nog onverdeelt.

De eerste comparant had na overlijden de 4 minderjarige kinderen van voorn hare Broeder Doc Johan Boelhouwer onder haar opsigt in haar huys genomen.

Overeenkomst omtrent de boedelverdeeling tussen den 1ste comparant en de laatste comparant. Toedeling aan de 1ste comparant effecten en goederen en huysen in Amersfoort ter waarde van ongeveer f 50.000,-

Aan de ses laatste comparanten div vaste goederen w.o. 3 mergen land by ‘tSwarte Berge onder Leusden. 4 mergen land int Aaland op Hamersveld, gebruyk by Jan Rycksen van Besselenaart.

Een Hofstede groot 59 mergen met huys berg en schuren gelegen op Voskuylen onder Woudenberg enz. Verder hebben de ses laatste comparanten aan hare moeye (meuij tante) geaccordeert de lyftocht van de goederen gedurende haar leven lang.

AT030b005         1729       9 dec

Overleden op ‘t Hoogland Claas Jacobsen nalatende syne weduwe Grietje Wouters en zyn 7 kinderen.

Scheiding der boedel tussen moeder en kinderen aan de weduwe toegescheiden een seecker huysinge hof en hofstede met ‘tland daar aanbehoorende gelegen op de Tintel over het schoolhuijs onder Hoogland. Een erfpacht hierop gelegen van f 24 en betaald moet worden Hr  de Leeuw tot Utrecht.

AT030b005         1729       9 dec

Huwelijk tussen Aart Aartsen van Roomen, weduwnaar van Engeltje Dirks wonende in Sevenhuijsen en Grietje Wouters, weduwe van Claas Jacobsen, wonende op ‘t Hoogland.

AT030b005         1730       18 jan

Coopconditien van ‘t Erf op Overseldert. Verkoop door de heeren Decan en Canonicken van ‘t Capittel van St Joris Kerk binnen Amersfoort een Huyzinge Hoff en Hoffstede met Berg en schuur mitsgaders 19 danmaten. 10 ? roeden land daar bij behorende gelegen op Overseldert. Daarvoor ten zuyden de Onsteederweg. Ten westen Juffr Geertruyd van Ingen met het Erf Lauwerenburg offt agter de nederzeldertse weg en ten oosten d’erfgenamen van Juffr van Lielaar naast geland zijn. In huijs gebruijckt wordende by de wed. Arris Willemse. Trekgeld f 12. Ingezet by Peter Woutersen op f 740

Niet verhoogd en aldus koper voor zijn vader Wouter Petersen of die hy binnen drie dagen zal nomineren ter somme van f 740.

AT030b005         1730       18 jan

Verkoop door Pieter Kistenmaker wonende in Binnenwijzend? (NH) alsmede van Claas Pietersen + Pieter Jansen wonende in Lutjebroek. O. a. Secker huys erf en goed met omtrent 5 mergen land en houtgewassen met nog een mergen bos genaamt Amendyk, gelegen a d veenweg gerecht Hoogland.

Tr f 10. Gebruikt door Claas Willemz. Ingezet door Peter Woutersen f 925. Opgehouden door de verkoper. Alsnog koper de Heer Machiel van de Bergh voor f 925

AT030b005         1730       24 jan

Huwelijk Jan Jansen van Ooijevaarshorst j m wonende binnen Amersfoort en Rijkje Corssen.

Inbreng bruidegom f 150 Bruid 1/5 part in 1/8 part van een Erf genaamt Oud erf onder Barneveld

AT030b005         1730       25 jan

Staat en Inventaris van den Boedel nagelaten by Vrouwe Catharina Thiens in haar leven weduwe wijlen de Heer Dok Nobertus Padtbrugge zule deselve op haar overlijden zijnde den 25e Febr 1729 bevonden is. Alleenlyk gerechtigd in den boedel de 3 kinderen. Vrouwe Abigael Padtbrugge echtg van de Hr Willem v Geijn. De Hr  Mr Samuel Padtbrugge raad deser stad en de Heer Jan Carel Padtbrugge

o.a. gerecht Hoogland.

I              Seecker Heeren huysinge Erve hof en hofstede met zijn boomgaert moestuijnen enz mitsgaders bouw en weylanden en de houtgewassen daaropstaande. En de voort ook ‘t land daarby het welk van seeckere vicarije op Coelhorst in Erfpacht genomen is, tegenwoordig bekend met de naam Brevoort, belast met het onderhoud van eenige roeden dijks aan de Rivier de Eem.

Aan de vicarye tot erfpacht betaald jaarlijks f 63. Alsmede nog een half pond wasch ten behoeve van de Vrouwe van Elten.

II             Item het Erfje de Pijpenkamp daarnaast aangelegen. Na ‘t overlijden van Mevr Padtbrugge ten behoeve van den boedel aangekocht, breder als by coopconditien daarvan zijnde.

III            Nog eenige roeden lands afgegraven van ’t voors Erf Brevoort annex ‘t Erf Sluysdijk.

IV           Het Erf en Goed Groot Krachtwijk in huure by Reyer Thyssen.

V             Alsmede Kleyn Krachtwijk of nu bekend met de naam ‘t Dorstige hert. Bruykster is Evertje Aarts Schothorst, weduwe van Willem Buijs

VI           24 danmaten lands gelegen in de Polre Nederseldert voortijds gekocht en mede behoort hebbende by ‘t Erf Brevoort. Dito nog 6 danmaten in de Slaag medegekogt en behoort hebbende aent Erf Brevoort. Verders nog goederen in Amersfoort, de Zyp, Beyerland, obligaties, enz.

AT030b005         1730       19 febr

Verdeeling bij trekking van loten. 1ste lot Samuel Padtbrugge. Het Erf en Goed Brevoort en een ½ vierendeel tabaksland buyten de Camppoort. Aangerekende en toegedeelt ter somme van f 12.020,=

Item nog het Erfje de Pijpenkamp.

2e lot De Hr Willem van Geijn en Abigaal Padtbrugge, echtel Het Erf en Goed Groot Krachtwijk alsmede het Erf Kl. Krachtwijk. Item eenige roeden lands afgegraven van ‘t Erf Brevoort 6 danmaten in de Polre de Slaag en een vierendeel tabaksland a.d. Hoogeweg. Alles ter somme van f 10.900,=

3e lot Jan Carel Padtbrugge; Huis in Amersfoort. De 24 danmaten land in Nederseldert en nog eenige vaste goederen in Amersfoort toegescheiden ter somme van f 9800,=

AT030b005         1730       10 marty

De Hr Henrick Arend van Zevender, weduwnaar van en boedelharder en lijftochtenaar van Juf Simonida Petronella Maria van Muijlwyck met de kinderen Wolberts, Frans van Z. en de Jufr Geertruyd, Theodora, Petronella en Johannis van Zevender meerderjarige kinderen.

Zij verkopen aan Gerrit Woutersen en Maria Everts, echtl wonende op Coelhorst onder Hoogland een essenbos en eyken wallen met een mergen bouwland en de bomen op de weg en het binnensteegje gelegen onder Hoogland over ‘tErf Couwenhoven groot omtr 2½ mergen. Koopsom f 390,=

AT030b005         1730       16 april

Michiel van de Bergh verhuurt aan Claas Willemeen en Wijmpje Theunisz echtl een seecker huijs erf en goed met 5 mergen land daar bij genaamt Amendijk gelegen onder Hoogland. Reeds bruiker.

6 jaren a f 56 ‘sjaars.

AT030b005         1730       23 april

Wilhelmina Geurts Verschuur, weduwe van Jordanus Jordense van Ronselaar, woonende op Calveen onder Hoogland. Haar inboedel have en vee was na doode van haar man wegens schulden verkocht. Er was nog een gedeelte schuld niet voldaan. Zij bezat nog een Erfje genaamt Broek onder Woudenberg, gebruikt door Jacob Cornelissen. Dit erf gekomen van hare mans ouders

De kinderen nemen de schulden over en zij weduwe doet afstand van ‘t recht van lyftocht van de pacht. Hiermede word voldaan aan de overige schulden waaronder aan de Heer en Jufr van Westrenen ter sake van de landpacht van ‘t Erf de Laak. De somme van f 124.

AT030b005         1730       31 may

Overleden binnen Amersfoort Jufr Maria Kuyt nalaten hare weduwnaar en boedelharder de Hr Hendrik Scheerder en twee mindj kinderen ivm zyn volgende Huwelijk met Catharina Wormland.

Magenscheijd tussen vader en de 2 kinderen in de boedel o.a. een seeckere Hofstede genaamt de Ganskuijl gelegen op Calveen onder Hoogland. Gekogt van de wed van den Heer Borgm Both.

29 may Hun voorwaarden tussen H. Scheerder en Cath Wormland.

AT030b005         1730       25 juni

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed Wildenburg gelegen op Hamersvelt. 24 mergen. Verhuurder De Hr Henrick Camp raad dezer stad. Huurder Dirk Willems Kray en Annetje Daamen, echtelieden. Tegenwoordig gebruikt wordende by Jan Bartsen. Ing petri mei as 1731 6 jaren a f 85,=

AT030b005         1730       31 july

Huurcontrakt van ‘t Swarte Bergje onder Leusden. Verhuurder Guilliemus Louis de Surmont w.t. Amsterdam. Huurders Hendr Hendriksen en Geurtje Jordense. 3 jaren a f 90.

AT030b005         1730       31 aug

Staet en Inventaris van den boedel en nalatingschap van den Heer Simon Egbartus Charliers, overleden binnen Amersfoort op den 13de Juni 1728.

1ste Capittel. Van Charliers papieren enz

2e Capittel vaste goederen in de prov Utrecht wo een Seecker Erf en Goed met zyn aanhorige landeryen genaamt Cleyn Sandbrink gelegen onder Snorrenhoef. Daervan bruyker is Cornelis Jordensen gecoft by den overleedene van de erven van Hendrik Vissers ’t selve heeft by publique verkopinge af gebragt de somme van; f 2605,= Nog een huis in Amersfoort op ‘t Sproeye en plechtbrieven.

3e Cap   Obligaties en handschriften

4e Cap   Effecten in Zeeland

5e Cap   van Kleederen

6e Cap   inb en huijsraad

8e Cap   Contant gelden

9e Cap   inschulden des boedels pachten enz Jorden Cornelissen was schuldig wegens pacht van Kl Sandbrink f 160

10e Cap Schulden en lasten des boedels

11e Doodschulden van de overledene.

Aan de lykdragers schenkers en uytsetters                                         120 – 4

Kleinigheden in de huyshouding                                                              50   –

Aan de klopjes die het lyk bewaakt hebben                                        31   –

Aan de Groefbidders                                                                                    27  –

Aan Dompeselaar voor het leesen v d rouweedulle                         1    – 4

Aan de koster van St Joris ev kerkelijke gerechtigheden                32 – 10

Aan Fhilippus Verhagen koster id L.V. Capel voor luyden

en exeys  vd doodkist                                                                                   13 – 11

Aan Leendert Nicasius v.d. doodkist                                                       9 –

Voor de schroeven a.d. doodkist                                                             2 – 8

Aan de koster van St Jan voortgeluij                                                       1 – 4

Voor ‘tgeluy van de weeshuysklock                                                       3 – 12

Voor ‘tgeluy van St Pieter en St Aagten samen enz enz                  2 – 12

Betaald voor een gecoft graft in ‘tSt Joris kerk met leges

van ‘ttransport                                                                                                34- 12

betaald aan Clopje Overeem wegens geleverd light

ornamenten etc                                                                                             239 – 12

Collateraale successie en leges van ‘tErf Kleyn Sandbrinck            167 – 16

AT030b005         1730       Sept

By publieque vekoping verkogt aan melis schoe . en Cornelis van Moesbergh Seeckere Huyzinge hof en hofstede en de boomgaard een schuur en hoybergh en omtrent 6 mergen bouwland genaamd Boesembergh gelegen buyten de kleyne Coppelpoort in Amersfoort.

AT030b005         1730       3 nov

Maytjen Aelberts Voskuijlen, weduwe van Jan Gerritsen, wonende op de Rosmeulen soo beschreven onder Hamersvelt ten eenre mitsg Peel Thyssen en Hendrik Thijssen meerd j mannen geast met haar swager Cornelis Goossendse wonende onder Stoutenburg te kennen gevende dat de voorn Jan Gerritsen met en beneffens Goosen Thymensen op Agtevelt die mede overleden is in haar leven hadden geexpireert de voogdyschap en administratie van de persoonen en goederen van de voorn Peel en Hendrik Thyssen beneffens haar broeders Jan en Helmeet Thyssen die nog minderjarig zijn. Verders regeling en bedanken de wed Jan Gerritsen voor de gedane diensten.

AT030b005         1730       1 dec

Wilhelmus Koedyk en Geertruyd Oudendoelen, echtl verkopen aan Maytje Aelberts Voskuijlen weduwe van Jan Gerritsen woonende op Rossenbergh (soo beschreven) gelegen in Hamersvelt een seecker Erfje en Goed met zyn landerijen enz (Huis niet vermeld) gelegen in Asschat strekkende van de weg tot aan de Modderbeek – – – toe daaraan de eene sijde de Hr Johan Preys van Dolre en aan de andere sijde de koperesse selfs met haar hofstede kleijn Brinkhorst

Dan is dit verkogte in de leenbrieven bekend met die regte helfte van seeckere huyzinge erve en hofstede met de bepotinge en beplanting daarop staende genaamt Langevelt gelegen in Asschat daar de nakomelingen van Aeltje Jans van (Grootselaer?) boven en van Gijsbert Jansen en Jan Jansen synen broeder beneden naast geland sijn leenvoerig aan de abdye van St Paul ‘t Utregt waarmede de Hr With Koedijk op de 17e Febr 1727 beleend is geworden en gebruikt bij Aeltje Peters, weduwe van Jan Dirkse. Koopsom f 1150,=

AT030b005         1730       16 dec

By publieke verkopinge van vastgoed in Amersfoort vemeld Pieter Henricks van Corler, wonende op de Hoeft (of Hooft?) onder Emmiclaar.

AT030b006         1731       5 marty

Jan Jansen Kock huurt van de Hr Hermanus Caen en Jufr Johanna Noyen, weduwe van Pieter van Haverloo, een Erf en Goed of huys en hofstede met de landerijen onder Soest aan de Bovenberktse weg, strekkende van de Bovenbirker weg tot aan de riviere de Eem. Vorige bruiker Wouter Aertsen

6 jaren a f 170 ‘sjaars.

AT030b006         1731       15 marty

Theunis Jansen Haarman, wonende onder Driebergen, huurt van den Hr Diderick Wyborg de boerenwoning met de landeryen van Nimmerdor. 6 jaren a f 250 ‘sjaars.

AT030b006         1731       27 april

Verkoop door den Hr Jacob Bosschaert en Jufr Hildegonda van Naarden, echteluyden, wonende tot Haarlem o.a.

I              Omtrent 12 mergen bouw en weyland en bosjens leggende bij de Swarte Steeg, genaamt de Brink. (geen Huis of Hofstede vermeld, alleen gronden) in huure by Jan Cornelisse op Hamersvelt, belend aan de eene zijde vooraan de weg. Oostw de nieuwe weg naar ‘t Vliet. Ten zuyden en westen de Hr van Heyligenberg. Ten Noorden den Hr Johan Preys van Dolre.

Ingezet bij de Hr Coenraad Temminck voor f 2050,=

II             Item omtrent 8 mergen over de nieuwe weg tegenover het voors land, strekkende van de weg tot de keursloot. Daer aan de noordzijde de Hr Spiegel met zyn Hofstede en land ten zuyden de Jufr de wed Everard van der Maath. Dit land gebruikt by Jan Cornelissen.

Deze twee perceelen zyn gekogt door den Hr Jan Ages Scholte, Heer van Heyligenberg voor f 4125,=

III            Het Houte Huysje in Stoutenburg ofte ‘t(Witje)? genaamt, gekogt door Geertje Rutten wed Hendrik Theunissen voor f 1115,=

IV           Nog twee parceelen langs de Swarte weg genaamd de Gaalkoop. 1ste parceel gekogt door Coenraad Temminck voor f 150. 2e perceel gekogt door Hermanus Caen voor f 130

V             Verders nog twee parceelen langs de swarte weg genaemt ‘t Vlieter land.

2e perceel gelegen tussen ’t voors landt en vlieterwegje, strekkende van ‘t watersteegje tot aan de Driftakker. Deze gekogt door den Hr Theodorus van Lilaar en tot koper genomineert Cornelis Spiegel voor f f 552

IV           En eindelyk nog een stuk heetvelt gelegen naast de Stoutenburger steegh met een hoekveen gemeen leggende met ‘t Erf ‘t Vliet, daar de weg naar Emelaar over gaat. Koper Theodorus van Lilaar voor f 48,=

AT030b006         1731       28 april

Jacob Bosschaert, woonende tot Haarlem, verkoopt aan Henrick Reyers woonende op Krakhorst onder Hamersvelt gehuwd met Aeltje Egberts. 2 campen bouwlands met het plaggenveld strekkende van de keursloot tot de Asschaterbeek toe daar aan de eene syde de Hr Johan Treys van Dolre en aan de andere sijde de weduwe van Everard van der Maath. Koopsom f 900,=

AT030b006         1731       13 july

De Hr Hermanus Caen (tevens) als excuteur over den boedel en nalatingschap van Aart Gijsbertsen ten eenre en Theunis Evertsen en Marritje Cornelis ten andere syde. 1e comparant verhuurt aan de 2e comparanten het Erf en Goed Calveen gelegen op Hoogland met polderland. 6 jaar a f 130 ‘sjaars

AT030b006         1731       6 okt

Jan Theunissen wonende op Hamersvelt doet zyn have en vee twee bergen met weijt rog haver en boekweyt en inboedel wegen pachtschuld over aan de Hr Theodorus van Lilaar en verdere erfgenamen van de Hr Gijsbertus van Lielar. (welke Hofstede is niet vermeld)

AT030b006         1731       8 okt

Theunis Jansen wonende op Lambalgen onder Woudenberg neemt als borg de pachtschuld over van syn zoon Jan Theunissen tbv Th van Lilaar en erfgenamen van Gijsb v Lilaar.

AT030b006         1731       19 okt

Ivm het overlijden van Willem Knoppert de jongste overl 1731. Hy had gehuurd den 8ste april 1726 van de Heren van den Dom tot Utregt 60 mergen wey bouwland en plaggenvelt genaamt Middelmoors gelegen onder Woudenberg.

Hy laat 4 onmundige kinderen na die niet in staat zyn de bouwerye waar te nemen.

Verzoek door Willem Knoppert den oudste en Lambert Evertsen om afstand van verdere huur.

AT030b006         1731       9 nov

Willem Jansen en Annetje Claas echtelieden wonende op Hoogland. Zij magtigen Alard Pannekoek om publiek of uit de hand te verkopen huyzinge en grond staande op de Tintel over het schoolhuys.

AT030b006         1732       7 jan verkoop 5 jan

Conditien en verkoop van navolgende vaste goederen door de Heer Mr Samuel Padbrugge, oud raad der stad Amersfoort en Jufr Bartha Both, echtelieden.

1ste  Een seer fraaie plaisier plaats gelegen by de riviere de Eem onder geregte Hoogland  – – – — —–? Van de stad Amersfoort genaamt Breevoort, groot omtrent ……. veertig ½ mergen, bestaande in een heere huysinge thuynmans en boerenwoning bouwhuys bergen schuuren en Duyfhuijs voorsien van een curiens pleijn van zware lindeboomen. Een vruchtbare hof pruyme boomgaarden met welduge boomen, brede en visryke vyvers. Het Erf by den Heer verkoper beseten word belast met een erfpacht van f 63 ten behoeve van seckere vicarije daar jaarlyks uit betaald wordende alsmede met een canon van een half pond was ten behoeve van den abdisse van Elten. Welk half pond jaarlijks betaald word met zeven stuijvers ook nog belast met het maken en onderhouden van eenige roeden dijck aan de Eem en de Vuijdijk: anders vrij van lasten of plichten uitgesondert ‘sHeeren ongelden.

Huurder tot Petri 1732 Geurt Thonissen. Pachtpen f 450. De koper dan genietende.

Ingezet by de Hr Jan Carel Padbrugge voor f 4800,= . Verhoogd by Lauwrens van Seelen met f 500

Koper voor f 5300

2de Nog een seer nette Buytenplaats genaamt Calveen voorsien van een schoone heerenhuysinge koetshuys tuijnmans en boerenwoning bouwhuys bergen schuren duyfhok en volières seer visrijke vijvers en kommen schoone beelden en vasen met geschore taxis en beuke heyningen een ter vermakelijk sternbos fraije allees thuynen boomgaarden ect. Met nog een daghuurders huijsje op de Eng. Groot met sijne landeryen volgende de caart  24 morgen 528 roeden strekkende van de Hoogesteeg tot aan de Heijsteeg met een steegje langs de Thuijne 62 roeden groot gelegen onder Hoogland aan de huyse van Emiclaar leenroerig daar aan de eene sijde ten Noordwesten de Heer van der ……….. erven en ‘t kind van Do. Smitz en aan de andere sijde ten Zuijdoosten de Hr Louis Corton wesende gemelde Hofstede Thiendvrij. Uitgezondert een streepje langs de weg opgaande waar van de pachter van de thiend uyt de Malenomloop competerende het St Pieters Gasthuys alhier.

Voorts koorn aan de armmeesters van ‘tHoogland waarvoor betaald word f 12,= nog voor de waterlossing van de Polre de Duyst jaarlyks een somme van f 2 en 14 stuyvers staande dese Hofstede in des Heeren ongelden bekend.

Ingezet by den Heer Arnoldes Frans van Roosendaal voor  f 3900,=

Verhoogd door denselve met    f 200.    Koper voor  f 4100

3de Secker Erf en Goed huis hof en de hofstede berg en schuur met de landeryen daar aan behorende gelegen op Coelhorst, Spiket en overseldert op ‘tHoogland onder Emiclaar, van ouds genaamt Pijpenkamp groot omtrent 10 mergen. Zuidwaarts belend ‘t Pieters Gasthuys tot Amersfoort.

Noordwaarts seckere vicarije. Nog 4 jaren huur aan Gerrit Thymensen.

Ingezet by Jan Carel Padbrugge voor f 1600,=. Verhoogd door deselve met f 40. Dus koper voor f 1640

AT030b006         1732       11 jan

Jan Theunis van Lambalgen en Aeltje Theunis van Hamersvelt huren weer in van Jufr Ida van Lilaar een seecker Erf gelegen op Hamersveld. 3 jaren a f 150 en twee paar jonge hoenders.

AT030b006         1732       5 mrt

Huurcontrakt van ‘t Erf ‘t Vliet onder Stoutenburg. Huurder Simon Claasen reeds huurder.

Verhuurders den voogden van de kinderen van Johannis Beefting vicaris voor 2/3 portien en van Johan van Goudoever collecteur van de tertiën der vicarije binnen deze stad voor ‘t resterende 1/3 part. 6 jaren a f 75 ‘sjaars.

AT030b006         1732       29 okt

Alsoo Jannetje Daniëls, weduwe en boedelhoudster van Arien Dirksen en als moeder en voogdesse over haar twee minderjarige kinderen Fytje en Jannetje Ariën. Welke Arien Dirksen een soon was van Fytje Otten wed van Dirk Albertsen enz verdere familie. Zij bezaten ieder voor 1/8 gemeen in een seeckere Huysinge genaamt de Hel met ‘t boomgaartje of ‘t land daarbij gelegen op Hamersveld in huure bij Johannes Willemz. Verdeling van de parten.

In deze akte vermeld als volgt – mitsgaders Jan Ryks van Besseleneerde de – – – – – – –  helfte. Wordende de weduwe van Arien Dirks haar kinderen het aanpart (van haar(?) Caatje Otten toegescheijden met de pachter daarop verschuldige mits de lasten en ongelden – enz –

AT030b006         1732       14 marty

Huwelijk van de Heer Cornelis Pannekoek schout van Stoutenburg en Jufr Gonda Both.

AT030b006         1732       21 marty

Verkoping van de vaste goederen door de Heer Bernard Haerman en Juf Petronella Preys van Dolre, echtelieden, mitsgaders de Heer Theodorus van Lilaar gehuwd met Gerarda Preys van Dolre.

w.o. een Hofstede genaamd ‘t ClavereBlad gelegen op Hamersveld aan de eene sijde de Heer Feyt, Borgemeester van Montfoort, andere syde Diderick Wyberg.

Mitsgaders nog een akker gelegen omtrent deselve Hofstede strekkende voor van de Hamersveldse weg tot agter aan ‘tland van de weduwe van Jan Gerritsen daar aan de eene syde naar de Swarte steeg. Deselve weduwe aan de andere syde Jacob de Botterboer. Hofstede vry van huur door Gerrit Jansen in huure gebruikt voor f 180. Ingezet by Steven van Brinkensteijn op f 3000,= doch opgehouden door de Heer van Lilaar.

Nog een Hofstede genaamd Kleyn Wynbergen gelegen in Asschat, strekkende van de Asschatterweg tot aan de Moorse beek toe aan de eene syde ‘tErf Gr Wijnbergen aan de andere syde de Hofstede Brinkensteijn. Huurder Aelbert Gerritsen. Ingezet op f 2700 by St v Brinkensteijn, doch opgehouden.

Dan nog dertien mergen lands met een schaapschot daarop genaamt ‘t Calfsland gelegen in Snorrenhoef Carspele van Leusden daar aan de oostsyde de erven Schoonderbeek en Schaffelaar (2 Hofsteden). Zuydsyde Droffelaar aan de Westsyde de erven de Groote en Kleyne Riet. Aan de noordsyde Achteveld naast geland zyn. Daarvan bruiker is Evert Claasen op agtevelt.

Mitsgaders nog twee mergen gelegen daarby in ‘t Rot. Belend oost en zuijd ‘t Erf Droffelaar. West en Noord de Erven de Groote en Kleyne Riet in huure bij Gerrit Jansen. Zynde thins en leengoed van de huyse de Riet.

Alles zoo in dier voegen als de Hr Johan Preys van Dolre op den 27 april 1696 is beleend geworden.

Ingezet by den Hr Theodorus van Lilaar voor f 1060.

Bij de slag verhoogt door Adriaan van Maurick voor den Hoog Ed welgeb Hr Lammert Jan Bernard Bentink tot de (Beijlerd?) met f 120, dus koper voor f 1180.

Secker Erf en Goed genaamt Groot Landaas gelegen onder Woudenberg, groot 80 mergen.

Leenroerig aan de Staten van Utrecht in de leenbrief bekend met de naam van Goed ten Rosendaal.

Koper de Hr Aloijsuis van Muylwyk voor f 4750,= Verder nog polderland.

AT030b006         1732       22 april

Overleden Hendrik Ryksen van Besseleneerd, nalatende syn weduwe Grietje Rutten en tot zyn erfgename zijn broeder Jan Rijksen van Besseleneerd. Regeling en uitkoop volgens de Huwelijkse voorwaarden. Aan de weduwe toegedeelt eenige obligaties. Aan Jan Rycksen van Besselleneerd de kleren en kleynodiën van zijn overleden broeder. Item een gedeelte van de thiend grof en smal genaamt Besseleneerd gelegen onder Leusden leenroerig aan Scherpenzeel en dan nog ¼ in een huysje hof en boomgaart genaamt de Hel gelegen in Hamersveld.

AT030b006         1732       12 mei

Regeling terzake het hek en de schouw die Helmig Warneke geplaatst had op de Hamersveldseweg by zijn Hofstede in de akte beschreven als eygenaar van de agters te hofstede op Hamersvelt en hij had hierover een proces aangegaan by de Hoven van Utrecht in september 1726.

Hij was inmiddels overleden. Zijn echtgenote Arnolda van Veenhuysen of hare erfgenamen worden door de Heenraden van schouw op de Hamersveldseweg De heeren Cornelis Spiegel en Aloysuis van Muylwijk met een beneffen Jan Gerritsen die inmiddels is overleden in kennis gesteld dat de schouw gemaakt moet worden en het hek weggehaald moet worden of wordt weggehaald op haar kosten.

AT030b006         1732       18 mei

Wilhelmus Ign Boelhouwer als eigenaar van ‘t Erf en Goed genaamt Agteveld. Koop en pagt van een stuk heij of plaggenvelt groot een ½ mergen behorende onder ‘t goed Agtervelt.

AT030b006         1732       6 juni

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed de Wetering gelegen op Hamersveld, strekkende van de Hamersveldse weg tot aan ‘t Erf Voskuijlen. Verhuurder Cornelis Jansen van Bloemendaal, molenaar tot Scherpenzeel. Huurder Gerrit de Cruijf wonende op Hamersvelt, gehuwd met Willemeyntje Hendriks. Mede in de huur begrepen de slieten op de balk en hilt een beslagen wagen met zyn tuygen tonnen of zeelen mitsgaders twee merriepaarden een oud 3 jaren de andere 9 jaren. De verhuurder behoud het recht om ten allen tijde de wagen en paarden tot zich te nemen. 6 jaren a f 198 ‘sjaars.

AT030b006         1732       6 juni

Geertje Rutten, weduwe van Hendrik Theunissen, wonende aan’t Houten huijsje huurt van Hr Jan Heerman en de geerfden de tol aan de nieuwe weg by ‘t Vliet. Verkoop van vaste goederen door de Hr Wilhelmus Boelhouwer en Anna Aleijda de Bruyn, echteluyden en Cornelis Boelhouwer mitsgaders Gerrit Stegeman. w.o. een seeker parceel lands groot omtrent 4 mergen in ‘t Aland op Hamersvelt strekkende van de Wetering tot de Besseleneerdsedijk toe belend aan de zuidzijde Jan Geurtsen van de Brand aan de andere zijde Hendrik Haan. Ingezet by de Heer Wybrg op f 180.

Verhoogd door Jan Ryksen van Besseleneerde met f 10. Koper voor f 190,=

AT030b006         1732       25 sept

Cornelis Jansen van Bloemendaal als verhuurder en Gerrit de Cruijf als huurder van sekere Hofstede op Hamersveld(de Wetering) verkopen aan Evert Woutersen wonende op Hamersveld 2 merry paarden 2 yzeren eegden winterkoorn /2 voer hoy op de balk een beslagen wagen met zyn tuigen en van de 2e comparant 4 kalfdragende koebeesten en 2 kalveren een ploeg met zyn toebehoren snijbank (tebak) of bak? Seuven melkkarn slijpsteen schoppen vlegels en nog enige kleijnigheden enz

Voorts de huur van de plaats tot Petri 1733 Dit alles voor een somme van f 610,=

AT030b006         1732       26 sept

Testament van de Heer Johan Peperhoven, ziekelijk van lichaam te bedde leggende en wat beroerd an de tonge zyne redene verstand en geheugen magtig en gebruikende. Hij bemaakt hierin div legaten.

AT030b006         1733       28 jan

Testament op de langstlevende door Jan Ryksen van Besseleneerde en Cornelia Cornelis, echteleijden wonende op Besseleneerde onder Carspel Leusden.

AT030b006         1733       6 febr

Overleden Willempje Ariens, nalatende tot hare weduwnaar Bart Sanderse van Zijl en tot hare erfgename en dogter genaamt Hendrikje Willems Haan door Willem Haan in vorig huwelijk by de voornoemde Willempje Ariens in egte verwekt. Scheiding en regeling tussen Bart Sanders van Zijl en syn stiefdochter. Onder de akte bewijs van afrekening.

Ontfangen by ons onderges. Wouter Claasen en Hendrikje Haan, echteluijden de goederen ontvangen van Bart Sanderse van Zijl als in de akte omschreven.

1 may 1733         Wouter Claasen Gerritje W Haan

AT030b006         1733       27 febr

Cornelis Jansen van Bloemendaal, molenaar tot Scherpenzeel, verhuurt aan Evert Woutersen het Erf en Goed de Wetering gelegen op Hamersveld strekkende van de Hamersveldseweg tot aan ’t Erf Voskuijlen toe met twee akkers in ‘t Aalland. Reeds bruiker. 5 jaren a f 200 ‘sjaars.

AT030b006         1733       5 mrt

De Heer Gijsbert van der Laak, wonende tot Utrecht, verhuurt aan Peter Cornelisse de Hofstede genaamt de Driftakker, gelegen onder de gerecht Stoutenburg en Hamersvelt. 6 jaren a f 150 ‘sjaars.

AT030b006         1733       7 april

Huwelijkse voorwaarden. Huwelijk tussen Theunis Woutersen van Voskuijlen meerderjarige jongen, geassisteert met zijn swager Jacob Gerritsen van Kleyn Vincelaar en Grietje Rutten Boers, weduwe van Hendrik Ryksen van Besseleneerd, geassisteert met haar broeder Gerrit Rutten Boersen.

Aangebrachte goederen niet beschreven.

AT030b006         1733       20 april

Alsoo Cornelis Gerritsen de Cruijf, weduwnaar van Grietje Wouters. Cornelis Gerritsen de Cruijf de jongste, Arien G de Cr. en Johannes G de Cruijf meerderjarig jonge man en Fransje Gerrits de Cruijf oud omtrent 20 jaren, tesamen erfgenamen van hun vader Gerrit Jansen de Cruijf. Zij hadden nog gemeen een seecker Hofstedje met de landeryen daarby gelegen in Hamersveld. Ten oosten de Hamersveldse weg. Ten westen de Beek. Ten zuijden de Jufr Lilaar en te noorden de Hr Feijt, oud Borgemeester van Montfoort (Swanenburg.) de Hofstede bekende met de naam Wildenburg. (nu Kleyn Wildenburg?) De Hofstede wordt toegescheiden aan Cornelis Gerritse de Cruijf de oudste. Weduwnaar van Grietje Wouters voor een som van f 620.

AT030b006         1733       2 may

In verband met overlijden in deze akte vermeld een huyzinge van ouds genaamd Boesemberg staande en gelegen buijten de kleijne Coppelpoort aan de nieuwe grift in Amersfoort.

AT030b006         1733       26 junij

Jan Cornelissen woonende onder Emiclaar gehuwd met Aeltje Elberts en Jacob Jordensen wonende op ‘tHoogland, weduwnaar van Jannetje Elberts. Zij verkopen publiek aan de meestbiedende Het Erf en Goed genaamt de Geer gelegen onder Emiclaar met een huysinge twee bergen ieder van vijf roeden en nieuwe schuur een bakkhuis met een woning varkensschot enz en omtrent 18 mergen bouw en weijland. Strekkende van de Heysteeg bij de nieuwe Brand tot aan t hofje van Aarts Gijsbertsen erfgenamen daar aan de eene sijde. Oostwaarts de erfgenamen van Gerrit Coedijk en Duysterweg en aan de andere sijde westwaarts doorgaans de vrouwe van Emiclaar naast geland zijn. Item omtrent 5 mergenlands leggende aan de oostsyde van de Duysterweg.

28 juni Ingezet bij Peter Wouters voor f 1780, Verhoogd door Jan Gerritsen met f 150, Dus koper voor 1940,=

AT030b006         1733       7 aug

Testament van Jufr Ida Apolonia de Beer. Zij benoemt tot hare universeele erfgenam Willem van Dashorst Janszoon en dit onder restrictie en verband dat bij aldien deselve deser wereld komt te overlijden, sonder wettige geboorte natelaten. Dat de huysinge aan de langestraat (in Amersfoort) althans by de testatrice bewoond wordende met de huysinge daar agter in de muurhuysen.  het Erf Rollecoot gelegen op Hoogland met eenige landen genoemd in het geheel en sonder detractie van legatime of …………. portien sullen erven en versterven op haare Neef Rutger de Beer (wonende tot Soest) of by vooroverlijden op syne wettige kinderen alsmede by aldien gemelde Willem van Dashorst quam af lyvig te worden op syn kinderen of kinskinderen. Bij geen opvolgers dan gaat de genoemde goederen naar Rutger de Beer.

AT030b006         1733       26 aug

Cornelia Cornelis, weduwe van Jan Ryks van Besseleneerde, wonende onder Carspel Leusden, stelt voogden aan over hun kinderen. Zeven minderjarige kinderen. Steven Jansen van de Boomgaart en Pieter Sandendaal, borgers alhier (Amersfoort). Bloedvrienden van hare overledene man.

AT030b006         1733       30 aug

Huurcontakt van de Boerenwoning van Grimmensteyn. 57 danmaten. Verhuurder de Heer Jacob Jacobsen Hinloopen. Huurder Gijsbert Hendriksen Boon en Tryntje Abrams.

AT030b006         1733       18 okt

Teuntje van Butselaar, 1ste comparant, bejaarde ongehuwde dochter, wonende op de Logt onder Hoogland. Zij maakt een overeenkomst dat by haar komen inwonen Willem Evertsen van Nieuw – – – ? en Marritje Jans, echtlieden wonende aan ‘tvoetpad buijten de Camppoort.

Mits zij naar doode van 1ste comparant uyt het Erf de Logt den 1ste comparant competeerende sullen vooruit genieten een somme van f 100,=

AT030b007         1734       11 jan

De Heer Baltasar van Hulten, wonende op ‘t Goed Schoonoord onder Hoogland verkoopt dit Erf en Goed, hofstede of erve mette huysinge bergen schuuren schot en verder getimmer, boomen en plantagien, bossen en houtgewassen en met alle de landeryen daarby behorende gelegen onder Hoogland genaamt Schoonoord aan Jonkh Aloïsius van Muylwuyck, gehuwd met Aleijda van Lilaar en dit omme de somme van soodanige somme van f 8000,= als inde voors Hofstede is gevestigd ten behoeve van Juff Anna (Jans gort?), weduwe van saliger Gijsbertus van Lilaar. Daar van de Heer Casper als in huwelijk hebbende de voornoemde vrouwe Aleyda van Lilaar een mede dogter en Erfgename van voornoemde weduwe Lilaar het regt bekome heeft. En de bekende de Heer verkoper alsoo en in dier voege vande kooppenningen voldaan en betaalt te zijn.

De heer verkoper mag nog 3 jaren in ‘t herenhuys blyven wonen de tuinen en boomgaarden gebruiken mits alles behoorlijk onder houdende.

AT030b007         1734       15 jan

Overleden Gerrit Hendrika de Cruijf, weduwnaar van Aeltje Barten en gewoont hebbende in ‘t Veentje by Ooievaarshorst onder Leusden. Akte van maagenscheid fam de Cruijf.

AT030b007         1734       1 marty

De kinderen en erfgenamen van de Hr Dr Johan Boelhouwer en Juffr Maria Helraet, in leven echtelieden, hadden nog onverdeelt verscheidene goederen. Zy gaan dit verdelen by verloting.

De Hr Gerrit Hegeman, gehuwd met Ida Maria Boelhouwer. Lot No 1, bestaande in Tabaksschuur met tabakslanden in Amersfoort. Wilhelmus Ignatius Boelhouwer en Jufr Anna Aleijde de Bruyn, lot No 2, bestaande in Tabaksschuur en tabaksgronden in Amersfoort. Dr Hr Cornelis Franciscus Boelhouwer en Jufr Helena Pool (of Kool) lot No 3, bestaande uit een tabaksschuur en hofje met een steene speelhuisje in Amersfoort. 4 mergen land gelegen aan de Leusderweg onder Leusden.

Dan seecker parceel lands groot 4 mergen gelegen in ‘t Aland op Hamersvelt, strekkende van de Wetering tot de Besseleneertse dijk toe. Daar aan de suydzijde de weduwe van Jan Gerritse van de Brand en aan de andere sijde Hendrik Haan . . met de pacht daarop verschuldigt.

AT030b007         1734       25 marty

Staat of inventaris van de boedel en nalatingschap van Jannetje Daniels, laatst weduwe van Arien Dirksen en te vorens van Wouter Cornelissen, overleden den 16 febr 1733 op ‘t Erf Ronselaar gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg.

AT030b007         1734       5 april

Dirkje Hendriks, weduwe van Thijmen Hendrikse, wonende op Gasthuys Daatselaar onder gerecht Stoutenburg, mitsgaders Gerrit Hendriksen wonende tot Hoevelaken voor sich en syn tegenwoordigen huisvrouw en tevoren in huwelyk gehad hebbende Gerritje Hendriks die een suster was van gemelde Thijmen Hendriksen. Zij verklaren verkogt te hebben aan Theunis Woutersen en Grietje Rutten, echtelieden wonende in ‘tbuurtschap Voskuylen onder Woudenberg en verklaren in koop aangenomen te hebben den gerechte vierde part in de helft van een huysinge hof en hofstede enz met omtrent 30 mergen land van ouds genaamd Kleijn Ronselaar gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg. En den voornoemde Thijmen Hendriksen met ’t voorsyde vierde part in de helft op den 1e nov 1732 door het Huijs van Amerongen mede beleyd en beleend is geworden. Dit voor de som van f 445,=  3 maart akte van maagenscheyd voor  Notaris Saab.

AT030b007         1734       14 april

De Heer Wilhelmus Ignatius Boelhouwer, zeepsieder binnen Amersfoort, ten eenre en de Heer Anthony van Goudoever, oud borgm ten andere sijde.

De 1ste comparant verklaart voor sich als voor zijn huisvrouw Anna Aleijda de Bruijn verkogt te hebben aan de Heer tweede comparant, ook bekende uit last voor en ten behoeve van den Hoogwelgeboren Jonkvrouwe Anna Wilhelmina van der Hell, woonachtig tot Arnhem in koop aangenomen te hebben het Erf en Goed genaamt Groot Achteveld, gelegen onder Carspel Leusden en heerlykheid Stoutenburg en ampte Barnevelt leenroerig aan de staten van Utregt met zyn Bouwhuys camers schuur bergen en boomgaart alsmede 70 mergen soo bouw  als weyland met omtrent 30 mergen heet en plaggenvelt daarby behorende waarvan twee mergens in erfpacht aan Evert Claasen en Barent Albertsen. 8 may 1728 is den eersten comparant beleend mee geworden.

Koopsom f 7710,=

AT030b007         1734       4 july

Huurcontrakt van ‘t Erf Dashorst onder Renswoude. Huurder wed Faas Cornelisse

Verhuurder Convent St Agatha 6 jaren a f 125

AT030b007         1734       3 sept

Inventaris doen maken bij Jacob Jordensen wonende aan de Lindeboom in Sevenhuysen. Weduwnaar en boedelhouder van Jannetje Elberts. Overleden aldaar op 4 oktober 1732.

Boedel gemaakt op 3 marty 1733. In beschreven den Huwelijkse voorwaarden.

Er zijn twee kinderen Maria en Jannetje Jacobs.

De overledene heeft staende huwelijk nevens hare suster Heltje Elberts huysvrouw van Jan Cornelissen na doode van haar moeder Geertruyd Jans aan geërfd seecker Erf genaamt de Geer onder gerecht Hoogland of Emiclaar en by gemelde Jan Cornelissen gebruikt wordt doch de boedel van haere moeder was beswaard met verscheidene schulden. En zal na verkopinge van ‘tErf worden gespecificeert hoeveel na aftrek van schulden voor ieders portie overschiet.

De Coop ent randsoen penningen van het voors Erf bedragen                    f 2037 gld

En de lasten daartegens                                                                                             f 1349 – 6 – 8 gld

Schiet over                                                                                                                            687 – 13 – 8

Het Erf is of wordt verkocht. Hierover niets vermeld in deze akte.

Verder inboedel en lasten beschryving. Aan Jacob Jordensen toegescheiden deze inboedel have en vee bouwerije enz. en aan Jan Cornelisssen de helfte van 4 mergen land aan de Duisterweg. Andere helft aan Jan Jordense.

AT030b007         1734       24 sept

Huurcontrakt van ‘t Erf Groot Achterveld gelegen onder Stoutenburg. Huurder Evert Claasen en Reyertje Jacobs, echtelieden. Verhuurderesse Hoog Welgeboren Jufr Anna Wilhelmina van der Hell.

6 jaren a f 375 ‘sjaars reeds door de huurders gebruikt. In huure niet inbegrepen de hof van de Heer Sturm.

AT030b007         1734       1 okt

Jan Theunissen van Lambalgen en Aeltje Theunis van Hamersvelt huren van Jufr Ida van Lilaar en seecker Erf en Goed gelegen in Hamersvelt Carspel Leusden, reeds bruikers.

6 jaren a f 165 ‘sjaars en toepacht 2 paar jonge hoenders.

AT030b007         1734       8 okt

De Heer Rogier Camerbeecq, als zaakwaarnemer van Elisabeth en Pieter Ottenspoor, onmundigge nagelaten kinderen van Matheijs Ottenspoor en Willemiena van Vasen. Hij verhuurt aan Jan Dirksen en Maria Peelen, echtelieden, het Erf en Goed de Hoogencamp gelegen in de Polders nieuwe land de Hond en neerseldert en de Haar, tesamen groot 31 danmaten. 6 jaren f 240 ‘sjaars.

AT030b007         1734       19 okt

Jufr Ida en Richarde Caen leggen arrest op de boedel van Hendrik Jansen Snijder wonende op Kleyn Crachtwijk onder Hoogland in verband met pachtschuld en ongelden.

AT030b007         1734       9 dec

Gerrit Saren van Kleynvelt verders vele familie en erfgenamen genoemt als erfgenamen ab intestato van haaren broeder en oom Hendrik van de Wetering in leven gewoond hebbende in de Swarte Arend buyten de Slykpoort. (in Amersfoort) Boedelverkoop.

AT030b007         1734       30 dec

Jufr Richarde en Ida Barbara Caen leggen arrest op de boedel van Aart Willemse en Jannetje Jans, echtelieden, wonende op het Hoogland by de Spiketdijk. Inboedel b.s in 2 koeien hoy coorn inboedel en huijsraad.

AT030b007         1735       7 jan

Juffrouw Richarda en Ida Barbara Caen verhuren aan Teunis Hendriksen en Hendrik Hendriksen seecker Erf en Goed Cleijn Cragtwijk met 14 danmaten land gelegen op Hoogland in de Polder Over en Nederseldert.  3 jaren f 140.

AT030b007         1735       7 jan

Albert Berens, schaapherder op Stoutenburg, huurt van ‘t Convent St Agatha de brede camp van’t Erf Groot Hondhorst. 6 jaren f 55 ‘sjaars.

AT030b007         1735       6 marty

Huurcontrakt van de Hofstede de Lindeboom gelegen op Hoogland int Nieuweland en in Sevenhuysen.  Huurder Jacob Jordensen, reeds lange jaren bruiker. Verhuresse Geertruijd van Lilaar, bejaarde dogter, wonende in Amersfoort. 9 jaren ingegaan 1730 tot 1739 a f 200 ‘sjaars.

AT030b007         1735       25 marty

Huurcontrakt van’tErf in Leusbroek groot omtrent 40 mergen. Huurder Gerrit Hendriks.

Verhuurder ‘t Convent St Agatha. 6 jaren a f 110 ‘sjaars. Te betalen de helft Baumis. Andere heflt Kersmisse.

AT030b007         1735       1 april

Boedelscheiding fam Schouten. Plaats niet genoemd.

AT030b007         1735       8 april

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed Wildenburg met omtrent 24 mergen land gelegen in Hamersvelt.

Huurder Elbert Bransen en Ariaantje Toonen, echtelieden. Verhuurder Hendrik Camp, schepen der stad Amersfoort. 6 jaren a f 110 ‘sjaars.

 AT030b007        1735       20 maij

Jan Garritse en Ryck Garritse, wonende op ‘t Erf Voskkuyle onder Woudenberg huren

De ½ hoef op Voskuyle voor                       f 30

Met het Erf gelegen aldaar voor               f 90

Dus                                                                       f 120

Van de conventen St Agatha en Barbara. 6 jaren a f 120 ‘sjaars.

AT030b007         1735       24 juny

Pieter Moijaart verhuurd aan Johannes Gerritsen en Marritje Hendriks, echtelieden, het Erf en Goed Steenbeek, reeds bruikers, gelegen in Asschat. 6 jaren a f 150 ‘sjaars. (verder zie condities latere Huurcontr)

AT030b007         1735       2 aug

Verzoek en machtiging gedaan door Aleijde van Spuyenburg, weduwe van Anthony Hoogland om beleend te worden met de derde en de vierde vierdelen van het goed ten Voorde, gelegen op Hoogland.

AT030b007         1735       16 dec

Huurcontrakt van het Erf en Goed de Hoogencamp met de aanhorige landeryen gelegen in de polders ‘tnieuweland, de Hond neerseldert en de Haar, groot 31 danmaten onder Hoogland.

Huurder Willem Theunissen en Fransje Hendriks, echtelieden.

Verhuurder de Heer Rogier Camerbeeqe, als zaakwaarnemer van Elisabeth en Pieter Otterspoor, onmundige nagelaten kinderen van Mathijs Otterspoor en Wilh van Vasen. 6 jaren a f 240 ‘sjaars.

AT030b007         1735       21 dec

Elbert Geurtsen huurt van ‘d Convent Marienhoff  ‘t tweede Erf in de Birkt met nog eenige landerijen voor 6 jaren en te samen voor f 500 ‘sjaars.

AT030b007         1735       21 dec

Cornelis van Royen huurt van ‘t Convent Marienhof het Erf het Langehuijs genaamt gelegen in de Hooge en lage Birkt met nog eenige landeryen voor 6 jaren te samen voor f 500 ‘sjaars.

Getekend Cornelis Stevense van Royen.

AT030b007         1736       6 jan

Aert Willemsen wonende op Hoogland verklaart eenige en universele erfgenaam te syn van Geertje Aerts zyn vaders suster (machtiging) te cederen aan Jufr Richerda en Ida Coen alsulks richt en actie hij hadde tot secker capitaal van  – – –  – –  hondert gulden met de rente van dien sedert den jaare 1713 daar op verscheine ten laste van Rijkje Hendriks Elderts in haar leven gewoond hebbende in de Aert onder Barneveld. Hij machtigd de genoemde Juffrouw om voors capitaal en rente op haare naamen van de respective kinderen en erfgenamen van de voorn Rijkje Hendriks Elderts te eissen en ontvangen.

AT030b007         1736       22 jan

Verhuur van het 4e Erf in de Birkt door de mansconventen aan Selff Jacobsen, laast by Willem Jansen gebruikt. 6 jaren a f 180 te betalen d’eene helft Baumis en de andere helfte Kersmisse.

AT030b007         1736       29 jan

Verhuur van tabakslanden van het Erf de Coop onder Hoogland. Specteerende tot de Convente St Barbara.

AT030b007         1736       3 feb

Maria Theunis, weduwe van Reyer Thijssen, wonende op Groot Cragtwijk onder Hoogland huurt polderland van ‘t St Jans Convent.

AT030b007         1736       3 feb

Gijsbert Jansen wonende op Vlastuijne huurt dit Erf weer in ‘t Convent Marienhof gelegen gerecht Donkelaar, Carspele Leusden. 6 jaren a f 200 te betalen d’eene helfte Baumis. D’andere helfte Kersmisse.

AT030b007         1736       4 may

Burgje Jans Schimmel, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Evertsen, woonende op Hamersvelt heeft 5 danmaten land verkogt aan Ellert de Ruyter. Zij machtigd Seger van Halteren om dit te transporteren voor het gerecht van Bunschoten. Zij had 5 minderjarige kinderen.

AT030b007         1736       25 may

Huwelijk tussen Bart Sanderse van Zijl, weduwnaar van Willempje Ariens wonende op Brinkensteijn en Sophia Ariens mede wonende in Asschat, geassisteert met haar halve broeder Theunis Woutersen en haar swager Gijsbert Woutersen.

AT030b007         1736       11 juni

Verklaring van verkoop en overgedane winkelwaren van Juffr Adriana Caen, weduwe van Jan Pontkaes, aan hare dochter Maria en Anna Pontkaes, alle winkelwaren bestaande uit kleding op lyst in de akte beschreven ter waarde van f 647 – 7 –

AT030b007         1736       23 juni

Heyme Dirkz wonende op ‘t hogland op ‘t Erf Onstede huurt weer in het huijs hof en hofstede met eenige campen land van ‘t Convent St Agatha. 6 jaren f 90 (?) te betalen d’eene helft Baumis en de d’andere helfte Kersmisse.

AT030b007         1736       7 aug

Staat en Inventaris van den Boedel en nalatingschap van de Heer Johan Peperhoven en Jufr Anthonia van Marken te doen maken en in stellen by de heren Wilhelmus van Dijk en Willem Frees wonende tot Amsterdam. Johan van Peperhoven, overleden binnen Amersfoort de 29 juni 1736. Zij waren gehuwd in den jaare 1698 zonder oprichting van huwelijkse voorwaarden. Op 11 december 1733 overleden zijn vrouw Anthonia van Marken. Zij eerst gehuwd met Hendrik Peperhoven, uit welk huwelijk 2 kinderen, namelijk Geertruijdes en Hendrik. Uit haar 2e huwelijk met Jan Juurmans een dochter Johane Juurmans. 3e huwelijk met Johan Peperhoven.

Inventaris bestaande uit. Huizen in Amsterdam. Huizen en gronden in Amersfoort. Twee mergen land genaamd de Heetkamp onder Hoogland. Onder Snorrenhoef Het Erf Kleijn Sandbrink ten dele leengoed, getransporteerd den 17 juni 1729. Verders obligaties en drogen tabak en inboedel.

AT030b007         1736       26 sept

Huwelijk Rijk Woutersen meerderjarige jongen, wonende op Hamersveld en Burgje Jans Schimmel, weduwe van Cornelis Evertsen, mede wonende op Hamersveld. Inbreng bruidegom f 150.

Waartegen de bruid aanbrengende haare inboedel en huijsraad met soodanige somme van penninge alser by ‘tdoen van rekeninge en verkoop van haare have en vee mitsgaders van hare vaste goederen voor hare portie bevonden sal worden over te schieten alsoo zij door de onwilligheid van der kinderen oom en bloedvoogd, alsnog met hare kinderen gemeene boedels is sittende tot welke rekeninge en suyvering liquidatie men sich reguleren sal moeten en dat in alsulke kragt als jof men het suijvere overschot hier bij hadde genoemt. Waar nir de bruidegom genoegen neemt beloofft sich daarna te gedragen doordien ter sule te goeder trouw.

AT030b007         1736       19 okt

Huurcontrakt. Bart Sandert van Zijl, wonende in Asschat, huurt weer in van Jufr Hubertha van Brinkensteijn een seecker Erf en Goed met de landeryen daaraan behorende genaamt Brinkensteijn, gelegen in de heerlijkheid Asschat. 5 jaren a f 135 ‘sjaars en 16 jonge hoenders die goed volwassen zijn waartegen weder genieten sal een derde van de boomvrugten.

AT030b007         1736       26 okt en 3 nov

Inventaris en Boedelcedulle doen maken en instellen by Wilhelmus Boelhouwer in qua. als weduwnaar boedelharder en lijfochternaar van Anna Alijda de Bruijn, overleden binnen Amersfoort op den 13 febr 1734.  In het 2e Cappittel van de goederen ten huwelijk aangebrogt en staande huwelijk by den weduwnaar aangeërft welke geconsumeert zijn. Bij maagenscheidt van den 26 april 1728 voor Steven van Brinkensteijn notaris en getuige alhier is den weduwnaar uit syn Grootvaders nalatingschap toegedeelt de Hofstede Groodt Achtevelt onder Stoutenburg gelegen. Leenroerig aan de Heere Staten deser Provincie, op de last van f 3333 – 7 – als de wed van Wisselinge te pretendeere hadde en nog bovendien uytkerende aan zijn Broeder en Swager f 3100 alsulks te samen f 6433 – 7 – Postea dese Hofstede verkogt voor de somme van        f 7500

Af dese                                                                                               f 6433 – 7

Schiet over                                                                                       f 1066 – 13

Aan Broer Boelhouwer en swager Heegeman toegedeelt het darde part in de Hofstede op Voskuijlen f 1300.

AT030b007         1736       20 nov

Albert (Berense?), schaapherder, wonende in Stoutenburg huurt van ‘t Convent St Agatha de huistede met de campen terzijde de voors huistede. Item 6 mergen driesland en 1½ mergen plaggevelt van ‘t Erf Groot Hondhorst. 6 jaren a f 70.

AT030b007         1736       18 dec

Wouter Gijsbertsen woonende op Rontselaar huurt van de Convente Marienhoff het Erf Rontselaar gelegen onder den geregte van Woudenberg. 6 jaren 1ste jaar voor f 90 en de verdere 5 jaren voor f 120 te betalen d’eene helft Baumis en de d’ander helfte Kersmisse.

AT030b008         1737       4 jan

De Heer Arnoldus Franciscus van Roosendaal verhuurd aan Teunis Evertsen en Maria Cornelis, echtelieden, het Erf en Goe met de aanhorige landeryen genaamt Calveen, gelegen onder Hoogland. Gebruikt geweest bij Geurt Willemse. Niet inbegrepen des Heere huysinge, boomgaard en tuinen.

3 jaren a f 180.

AT030b008         1737       6 jan

Publieke verkoop uit de goederen van wylen Johan Peperhoven door de erven Wilhelmus van Dijk en Willem Fries, aangesteld als executeur. W.o een Welgelegen bos genaamt Snoecksheuvel. Niet verkocht.

AT030b008         1737       2 febr

De Heer Hendrik Peperhoven verhuurt aan Jan Elbertsen Gort, wonende onder Nijkerk, het Erf en Goed kleyn Sandbrink onder gerecht Snorrenhoef carspelde Leusden. 8 jaren a f 110.

AT030b008         1737       20 febr

Testament Cornelis Willemsen van Ebbenhorst en Hendrikje Hendriks Schimmel, echtelieden wonende onder Nimmerdor.

AT030b008         1737       1 marty

Mr Gerard van Voorst, hoofdofficier deser stad verhuurt aan Bastiaan Stevense van der Heijden en Gijsbertje van de Bik, echtelieden, een secker huysinge Hofstede met berg en schuur van ouds genaamt Ter Burg met omtrent 30 danmaten 302 roeden lands gelegen in Neerseldert en de Borgermaaten en nog 10 danmaten en 110 roeden in overseldert gelegen onder Hoogland.

6 jaren a f 320.

AT030b008         1737       17 marty

Publieke verkoop van vaste goederen door Hubertha van Brinkensteijn meerderjarige dochter, Frans van Goudoever en Maria van Brinkensteijn, echtelieden. Steeven van Brinkensteijn een Anna Maria Gabrey, echtelieden. Mr Anthony van Goudoever en Anna van Goudoever, de Heer Hendrik Camp als Grootvader voogd Paternel over de onmundige nagelaten kinderen van syn zoon. Steven Camp Aleyda Verhoef meerderjarigen dochter Anthony Craanen en Willemien alsmede echtelieden.

En syndelyk Aleijda van Deventer, weduwe van Jan van Raalt. W.O een seecker Erf met huijsinge berg mitsgaders de tabaksschuur van ouds genaamd Boelenhoef gelegen aan de Heysteeg naast de laan van ‘tErf Calveen competerende de Hr Roosendael groot omtrent 3 mergen met nog een stuk land groot 4½ mergen gelegen schuyns tegenover het voornoemde Erf onder de gerechte van Hoogland off Emiclaar. In huure bij Aris Jans Kees nog 6 jaren huur heeft. Niet verkocht opgehouden door de Hr Hendrik Camp op f 1320.

AT030b008         1737       22 mrt

Huurcontrakt van ‘t Erf Sniddelaar gelegen op Snorrenhoef? onder Carspele Leusden.

Huurder Jan Gijsbertsen van de Haar en Maytje Aelten, echtelieden, reeds bruikers.

Verhuurder Jeremias Thiens, wonende tot Utrecht. 6 jaren f 130 ‘sjaars.

AT030b008         1737       7 juny

Anthony Stevense wonende op Hoogland huurt van de Conventen St Agatha en Barbara het Erf de Bieshaar op Hoogland gelegen en nog de Strijp van ‘t Erf Onstede, mede op Hoogland.

6 jaren f 100 ‘sjaars.

AT030b008         1737       14 juni

Seger Willemse huurt van ‘t Convent St Agatha seecker 23 danmaten lands met syn huys hof en hofstede in de Duijst genaamt de Hoogesteegh, reeds bruiker. 6 jaren a f 115 ‘sjaars.

AT030b008         1737       28 juni

Op Crachtwijk onder Hoogland overleden Reyer Thyssen, nalatende zyn weduwe Marritje Theunis en 2 kinderen Thys Reyersen en Neeltje Reyers, minderjarig. Boedelscheiding tussen moeder en kinderen. Voogd Jan Thijssen woonende op de nieuwe hooff mede op Hoogland.

Huwelijk tussen Gijsbert Woutersen, weduwnaar van Maria Albertse Voskuylen wonende in Leusbroek en Maria Theunis, weduwe van Reyer Thyssen, wonende op Hoogland.

(niet beschreven waar zij gaan wonen)

AT030b008         1737       12 july

Huurcontrakt Hendriks Dirkz wonende in Stoutenburg huurt van ‘t Convent St Agatha het Erf den Engh mitsgaders nog 4 mergen aan de barneveltseweg van ‘t Erf Groot Honthorst alsmede de helft van de russenkamp, alles gelegen onder Stoutenburg. 6 jaren a f 191.

AT030b008         1737       12 juli

Huwelijk tussen Hendrik Jacobse van Asch, meerderjarige jongen, wonende op Hamersvelt geassisteerd met zyn moeder Jannetje Theunis, also zyn vader Jacob van Asch heden niet present kon zijn en Wilhelmina Wouters meerderjarige dochter, mede wonende op Hamersvelt, geassisteerd met Aeltje Jacobs, weduwe van Wouter Petersen haar moeder. (Niet beschreven waar zij wonen op Hamersvelt)

AT030b008         1737 9 aug

Cornelis Jordense wonende in Asschat huurt van den Hr Theodorus van Lilaar 2 weymaaten land met nog twee mergen bouwland gelegen in Stoutenburg aan de modderbeek. En de Hofstede Groot Wijnbergen gelegen in Asschat behalve den Heeren huysinge en boomgaard met een streepje van een roei of 8. 3 jaren a f 375 en 6 jonge hoenders.

AT030b008         1737       26 aug

Huurcontrakt van ‘t Erf de Driftakker gelegen in Stoutenburg en onder Hamersvelt met de aanhoorige landeryen. Verhuurder Gijsbert van der Laack wonende tot Utregt. Huurder Jr Hendrik Loduwycksen van Stemfoort, wonende in Amersfoort. 12 jaren a f 150 ‘sjaars.

AT030b008         1737       12 okt

Ivm het overlijden van den Hr Jan Carel Padbrugge den 9e okt 1736 magtigd Vrouwe Abigaal Wilhelmina Thiens, boedelhoudster en weduwe van H Jan C. Padbrugge de Heer Isaak Munster om voor den Heer Stadhouder en leenmannen van de staten lands van Utrecht om beleend te worden met omtrent 2 mergen van een stuk lands genaamt Pypenkamp met huys en hofstede enz van ouds gelegen op Koelhorst op Spikel en overseldert onder Hoogland. Houdende de gehele hofstede omtrent 10 morgen lands soo in dier voege als voorn Hr Jan Carel Padbrugge op de 14 maart 1732 verleyd en beleend is geweest.

AT030b008         1737       2 ok of nov

In januarie deses jaars 1737 op ‘t Erf Ronselaar gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg overleden Theunis Woutersen, nalatende syn weduwe Grietje Rutten Boers en tot zijn erfgenamen ab intestato, Evert Woutersen, Gijsbert Woutersen, Teuntje Jans nagelaten dochter van Jan Theunessen en Maria Wouters saliger. Judith Wouter getrouwd aan Jacob Gerritsen. Theuntje Geurts nagelaten dochter van Geurt Theunissen en Dirkje Wouters saliger. Evertje Wouters gehuwd met Wilhelmus Willems, Sophia Ariens (bij vermeld tegenwoordig in het kraambed liggend) getrouwd aan Bart van Zijl, Janetje Ariens huisvrouw van Gijsbert Jacobsen, syne broeders susters en susters kinderen.

By den boedelscheiding word de Hofstede Kleyn Ronselaar toegescheiden aan de weduwe Grietje Rutten met de thiend gaande uit seckere landeryen. Item have vee inboedel enz.

AT030b008         1737       2 nov

Huwelijk tussen Willem Hendriksen Kolder meerderjarig jonge man wonende op Voskuijlen en Grietje Rutten Boers, weduwe van Theunis Woutersen. Inbreng bruidegom f 50. Inbreng bruid Het Erf en Goed genaamt Cleyn Ronselaar met de thiend uit de landeryen van het voors Erf, inboedel have en vee enz.

AT030b008         1737       9 dec

Lambert Cornelisen en Dirkje Wolberts, echtelieden, huren van ‘t Convent Marienhof ‘t Erf Couwenhoven onder gerecht Woudenberg. 6 jaren a f 160 ‘sjaars.

AT030b008         1737       27 dec

Franciscus Boelhouwer voor sich en voor syn swager Gerrit Hegeman makelaar te Amsterdam, gehuwd met Ida Maria Boelhouwer. Zij verhuren aan Marritje Jans, weduwe van Ryk Gerritsen een seecker Erf en Goed bestaande uit boerenhuysinge hof en hofstede met bergen schuur en schaapschot mitsgaders 59 mergen bouw en weyland gelegen in ‘t buurtschap Voskuijlen gerecht Woudenberg.(reeds bruiker) 6 jaren a f 170 ‘sjaars.

Eens per jaar de Heeren lanters met haar familie uithalen en tot toepagt jaarlijks 8 jonge hoenders.

De Heer verhuurder behoud tot Cleyne dienst en gebruik de kelderkamer van ‘thuijs.

Verders het maken van de schouwen, alsmede den Dijk aan de beek met aerdewerk.

AT030b008         1738       4 marty

De Hren Wilhelmus Boelhouwer, Cornelis Boelhouwer en Gerrit Hegeman, gehuwd met Ida Maria Boelhouwer, te kennen gevende dat door het overlijden van haar lieden Moey Juffr Gerarde Helraat,  in leven huisvrouw van Willem Dykman, verstorven was seckere Hofstede met de opstal, mitsgaders de bepotinge en beplantinge daar op staande (landerijen niet speciaal genoemd) genaamt Groot Hoolhorst gelegen onder Stoutenburg, op last van de twee capitalen daarin gevestigd.

De eerste comparant, Wilhelmus Boelhouwer doet afstand van syn derde portie in de Hofstede welke hij overgeeft aan de tweede en derde comparanten.

AT030b008         1738       7 mrt

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed de Wetering gelegen op Hamersvelt strekkende van de Hamersvelderweg tot aan ‘t Erf Voskuylen met twee akkers hoyland in ‘t Aaland. Verhuurders Jannetje Jans, weduwe van Peter Jansen woonende op Callenbroek en Cornelis Jansen van Bloemendaal, molenaar tot Scherpenzeel. Huurder Evert Woutersen, woonende op Hamersvelt door hen al bereyts gebruikt. 5 jaren ingaande Petri 1739 a f 200 ‘sjaars.

AT030b008         1738       14 mrt

Huurcontrakt van ‘t Erf Brevoort gelegen in Ceulhorst onder Hoogland, groot omtrent 40 mergen.

Verhuurder Lauwrens van Seelen. Huurder Hendrik Geurtsen Kuijer reeds bruiker. 6 jaren a f 450 ‘sjaars en 60 suffisante wagens mest op ‘t hojjland moeten brengen.

De verhuurder behoud aan sich ‘t Heere huijs de boomgaard plein en vijver gragten met ‘t bos rondomme ‘t Hofje naast ‘t bleyckveld en de solder boven de molen(?) mitsgaders ‘t baken in de oven en zal den huurder geen hennip in de oven mogen drogen of in de vijver mogen leggen om te rotten. En de huurder sal moeten zorgen dat de hekken van syn gehuurde telkens sal moeten sluijten en sal geen eenden of hond of honden mogen houden.

AT030b008         1738       15 april

Reyer Dirks huurt van Convent St Agatha de camp langst de seldertseweg van ‘t Erf Onstede.

4 jaren a f 30 ‘sjaars.

AT030b008         1738       15 april

Hannes Evertse, wonende in Sevenhuysen, huurt van ‘t Convent St Agatha de 29 danmaten land met huys hof en hofstede gelegen in Sevenhuysen. 6 jaren f 230 ‘sjaars.

AT030b008         1738       2 may

Jan Aarts op Valkenhoef huurt van ‘tConvent St Agatha 6 danmaten lands in de Haar.

4 jaren a f 60 ‘sjaars.

1 AT030b008      738         4 may

Scheiding en delinge van secker stuk land genaamt de Cattekamp gelegen in Amersfoort tussen Aeltje Guttinghoven, weduwe van Wouter van – – – –  en Jelis van Mispelaar.

AT030b008         1738       18 may

By akte huwelijkse voorwaarden vermeld ‘t Erf en Goed genaamt het Valkengoed onder Nijkerk.

AT030b008         1738       13 juni

Huurcontrakt van ‘t Erf Kleyn Cragtwyk met 14 danmaten lands gelegen onder Hoogland in de polder over neerseldert. Verhuurderessen Juf Richarda en Ida Barbara Caen, 1 jaar a f 160.

AT030b008         1738       4 aug

In Stoutenburg overleden op ‘t Erf Kleyn Middelaar Jannetje Gijsberts, weduwe van Hendrik Evertse Ruijscher. Kinderen Dirkje, Aeltje, Maria, Evert en Gijsbertje. Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT030b008         1738       13 sept

Publieke verkoop door de erfgenamen van de Heer Jan Heerman het Goed Randenbroek.

Gekogt door den Heer Cornelis de Bruijn voor f 12250,=

AT030b008         1738       22 sept

Cornelis van Soest, wonende onder (overLangbroek?) huurt van ‘t Convent Marienhof het Erf Vlastuijne onder den gerecht van Donkelaar. 6 jaren a f 195 ‘sjaars.

AT030b008         1738       4 nov

Huwelijk gesloten tussen Ryk Wulphertsen jonge man wonende op de Zijlhorst onder Hoogland, geassisteerd met zijn behoud vader en moeder Johannes Cornelissen en Altje Hendriks, met Hendrik Wulpertsen zyn broeder en met Theunis Hendriks en Willem Woutersen van Agteveld zynen oomen mitsgaders met Petronella Aelberts Voskuylen huysvrouw van Johannes Hendrik van de Hoefsloot syn moeije ten eene en Wympje Everts jonge dochter wonende in de Haar, geassisteerd met Gerrit Geurtsen Schothorst en Gysbert Gerritsen haar voogden. Inbreng bruidegom f 500. Bruid f 1000

AT030b008         1738

By publieke verkoping van vaste goederen in Amersfoort veilen Grietje Wouter en Maria Hendriks, ongehuwd, een huysinge met 2 mergen bouw en weyland genaamt de Landhaar ofte de drieringen belast met een erfpacht van f 20, gelegen op Hoogland. Door den verkoperessen self gebruikt.

Niet verkocht opgehouden f 50.

AT030b008         1739       3 jan

De Heer Jan Guiliam Kool raad der stad Amersfoort als oudsten nagelaten soon van deselfs vader de Heer Jan Kool was gehuwd Jufr Elisabeth Looten en uitdien hoofde als naaste Succesoeur feudaal bij den selven nagelaten te kennen gevende dat hij Heer comparant na overlijden van zijn vader is verleyd en beleent met het Erf en Goed genaamt de Ruijtenbeek met den opstal en landerijen gelegen onder Leusden en leenroerig aan de Edel Mog Heeren Staten ‘sLands van Utregt.

Item nog 5/8 parten van ‘tErf en goed de Zylhorst met de opstal en landerijen onder Hoogland insgelijks leenroerig aan de Staten lands van Utregt. Welke leengoederen de Heer comparant genoemde vader bij erffenise zijn aangekomen.

Regeling en overeenkomsten gemaak ten behoeve van syne twee Susters Elisabeth Kool huysvrouw van de Heer Coenraad Temminck en Allette Kool syn moeder is hertrouwd met met de Heer Cornelis Houwert capeteijn deser landen die aan de voorschrevene leengoederen haar leven lang de lijftocht behoud en tussen hem en syn susters in drie legale portien verdeeld.

AT030b008         1739       9 jan

Verklaringen van ontvangste en verekening van de nalatenschap van Maytje Arise Voskuijlen, weduwe van Jan Gerritsen, woonende in Hamersvelt.

Van Gerrit Jansen en Anna Cornelis, echtelieden, wonende onder Moors.

Van Albert Jansen en Marretje Peters, echtelieden, wonende in Asschaat.

Van Anthony Jansen, woonende op Hamersvelt

Bekennen bij de overname van de bouwerije afgerekend te hebben.

Van Wouter Huybertsen en Arrisje Jans, echtelieden wonende onder Lapeers

Van Johannes Jansen meerderjarige jonge man

Van Willem Jansen meerderjarige jonge man voor Polderland.

AT030b008         1739       23 jan

Huwelijk Cornelis Gerritsen meerderjarig, wonende onder Hoogland, geassiteerd met syn oom Hendrik Cornelisse en Theunisje Wulphertse, j d mede op Hoogland.

AT030b008         1739       9 marty

Seger Hendriksen wonende in Soest huurt van ‘t Convent Marienhof het Erf het lange huijs genaamd, voor f 300 en nog eenige maten lands tessamen voor f 500 ‘sjaars. Pachttijd 6 jaren.

AT030b008         1739       13 marty

Gerrit Woutersen woonende op Ceulhorst onder Hoogland verhuurt aan Jan Theunissen en Berendina Lamberts, echtelieden woonende op Hamersvelt onder Carspelle Leusden Secker Erf en goed met syn landeryen daar by behorende van ouds genaamt Noordwyks akkeren en ook de Rosmoolen daarvan ‘t getimmer neergestort en in ruine leyt gelegen op Hamersvelt voornoemt strekkende oostwaarts van de Hamersveldse weg en Westwaarts tot aan de grift toe, daaraan de eene sijde Zuijdwaarts munnikkenland en aan de andere syde noordwaarts Johannes Hendrikse van de Hoefsloot. En dit voor een tijd van 58 jaren dus tot 1797 a f 40 ‘sjaars. Zy huurders mogen op de Hofstede setten en timmeren sooals het hun goed dunkt. En by expiratie van de huur den verhuurder het getimmerde moeten aannemen naar estimatie van onpartijdige mannen.

 AT030b008        1739       17 marty

Jufr Sophia Verhoeff, weduwe van Carel Gabrij, verhuurt aen Arris Theunissen meerderjarig jonge man, een secker Erf en Goed met huis en hofstede met 18 danmaten lands gelegen tussen de Sevenhuyser en Bunschoterweg onder de gerecht Duyst, de Haar en Sevenhuysen.

Laatste gebruikt door Jacob Willemsen van de ……….  3 jaren a f 170 ‘sjaars.

AT030b008         1739       22 april

Theunis Dirksen woonende op Bosserdijk onder Hoogland verkoopt aan Willem Lambertsen meerderjarige jonge man wonende op ‘t Scham in Stoutenburgt. Alle koeibeesten voor 250.

Verders 3 paarden 140 en verdere boedel, koorn, enz. als op het veld tezamen voor f 1037 en hy 1ste comperant doet ook over de pacht van ‘t Erf Bosserdijk.

Theuns Dirksen verrekend en betaald uit sekere sommen aan zijn kinderen resp schoonkinderen.

AT030b008         1739       22 april

Huwelijk en verrekening met syn as schoonzoon Willem Lambertsen, meerderjarige jonge man wonende op ‘t Scham en trouwt met syn dochter Theuntj Theunis wo op Bossedyk.

Bruidegom geassisteerd met Hendrik Lambertsen, broeder en Hendrik Ryksen, swager.

Bruid geassisteerd met haar vader Theunis Dirksen.

AT030b008         1739       1 may

Bart Cornelissen van Zyl, woonende in Asschat, huurt weer in het Erf en Goed Brinkensteijn gelegen in de Heerlykheid Asschat, van Juffr Hubertha van Brinkensteijn, meerderjarige ongehuwde dochter, reeds bruiker. 5 jaren a f 135 ‘sjaars.

AT030b008         1739       4 sept

Gedeeltelijke toescheiding van de goederen nagelaten door de Hr Johan Peperhoven en Jufr Anthonia van Marken in leven echtelieden aan Hendrik Peperhoven(Jr.). Jufr Anthonia van Marken 1 gehuwd met Hendrik Peperhoven. 2e huwelijk Jan Juurman. 3e huwelijk met bovengenoemde Johan Peperhoven. Hendrik en Geertruyda Peperhoven kinderesse uit het 1ste huwelijk. De goederen bs uit secker bos genaamt Snoeckheuvel en ‘t Erf Sandbrink worden gezamenlijk gepossideert.

AT030b008         1739       29 sept

Overleden den 4 may 1739 in Sevenhuysen, Aert Arrissen van Roomen, nalatende syn weduwe Grietje Wouters. Aris Arrtsen v Roomen was eerder gehuwd met Peternel Gerrits en Engeltje Dirks.

Kinderen uit voorgaande huwelijken waren Aris Aertsen van Roomen, Woutertje Aerts van Roomen gehuwd met Wouter Woutersen, Maria Aerts van Roomen meerderjarige dochter van bovengenoemde Aert Arissen van Roomen en Peternel Gerrits. 2 minderjarige kinderen Dirk Aertsen en Gijsberts Aertsen van Roomen. Daar de boedel b.s in een Hof en Hofstede met de landerijen gelegen in de bovenduijst onder Sevenhuysen, strekkende over de Sevenhuyserweg tot aan ‘t land van Jufr van Lilaar aan de eene syde, de erfgenamen van Notaris Bekker en Hendrik Jansen van de Hogesteeg en aan de andere syde de vrouwe Conventen tot Amersfoort en een stukje veenland in Hooglanderveen. Daar de boedel zwaar belast was, wordt in overleg tussen Greetje Wouters (stiefmoeder) en de andere kinderen de Hofstede overgenomen door de 2e Comparant Aris Aertsen van Roomen met aanneming van alle schulden en lasten en syn stiefmoeder en suster en syn halve broeders te indemneren kost en schadeloos te houden.

AT030b008         1739       9 okt

Huwelijk Aalt Geurtsen van Ede. Weduwnaar van Dirkje Wynen van Zust?, wonende op Vinkenhoeft onder Leusden? en Maria Everts de Cruif, weduwe Cornelis Gijsbertsen van Jaarsvelt, wonende te Leusden.

AT030b008         1739       30 okt

Willem Thijmensen huurt weer in het Erf Calverschoten nevens het goor van het Erf Dashorst van ‘t Convent Marienhof. 6 jaren f 175 ‘sjaars.

AT030b008         1739       12 nov

Geertruyd Peperhoven Hendrik Peperhoven Jufr Johanna Juurmans, weduwe van Willem Treer? verkopen publiek een eyken bos genaamt Snoeksheuvel. Groot 19 morgen en 71 roeden.

Kooper de Hr Hendrik van Halteren voor f 2550.

AT030b008         1739       17 nov

Overleden in Scherpenzeel Theuntje Gerrits nalatende hare weduwnaar Cornelis Jansen van Bloemendaal, molennaar te Scherpenzeel, en haar 4 kinderen Ryckje, Nieltje, Gerrit en Wilhelmina, alle meederjarig. De gemelde Cornelis Jansen van Bloemendaal was eerder gehuwd met Ryckje Jans van Droffelaar. Uit dit huwelijk 3 kinderen Jannetje, Jan en Maria. Overeenkomst als volgt aan de 3 voorkinderen nl Jannetje en Jan Cornelis van Bloemendaal (Maria wordt niet genoemd) wordt toegeschreven het vierde part van ‘t Erf en Goed de Wetering gelegen op Hamersvelt Carspele Leusden en nog een somme van f 100. Aan de 4 nakinderen 2 mergen bouwland op de langenoortse Eng. Onder Hoogland nog  6 danmaten land gelegen in de Duijst en 4 danmaten in de Haar.

AT030b008         1739       20 dec

Hijmen Dirksen huurt van ‘tConvent St Agatha huys Hof en Hofstede met het campje tersijde de Steeg van ‘tErf Onstede met nog eenige stukken land. 6 jaren a f 80 ‘sjaars.

AT030b008         1739       28 dec

Evert Bransen huurt van ‘t Convent St Agatha een kleyn mergen heyvelt met het hout van ‘t Erf Onstede gelegen op de Bik onder Hoogland. 50 jaren a f 4 ‘sjaars.

AT030b009         1740       5 jan

Jufr Geertruyd van Lilaar verhuurd aan Gooren Lambertsen, woonende in Seldert, een Erf en Goed met huis berg en schuur groot 28 danmaten gelegen en over als Neerseldert in huure bij Peter Maassen. 6 jaren a f 225 ‘sjaars en toepagt.

AT030b009         1740       8 jan

Wouter Gijsbertsen gehuwd met de weduwe van Jan Rycksen van Besseleneerd woonende op Ronselaar verhuurt aan Jan Theunissen wonende in ‘t Aaland een Erfje genaamd Besseleneerd met ‘t getimmer daarop staande en de landeryen gelegen in ‘t Aalland onder de Carspele Leusden.

2 jaren a f 50 ‘sjaars.

AT030b009         1740       18 jan

Rijck Wulfertsen wonende in Sevenhuysen huurt van ‘t Convent St Agatha de 29 danmaten met huys en Hof en Hofstede gelegen in Sevenhuisen. 6 jaren a f 240 ‘sjaars.

AT030b009         1740       22 jan

Juf Gerarda Preys van Dolre verhuurt polderland aan Ryck Rycksen van Otterloo woonende op groot Daatselaar in Stoutenburg.

AT030b009         1740       5 feb

Huwelijk Sander van Zijl meerdj j geassisteerd met sijn vader Bart van Zijl woonende in Asschat en Wilhelmina Schothorst, weduwe van Cornelis Arissen wonende op Heyligenberg, geassisteerd met haar broeder Jan Schothorst (tekend Jan Corneliss Schothorst)

AT030b009         1740       23 feb

By scheiding van onroerende goederen ivm het overlijden van Juffr Ida Apolonia de Beer, weduwe van de Heer Gijsbert van Zijl van Leijden tussen Wilhelmus van Dashorst, Jans wonende in Amersfoort en Rutger de Beer wonende in Soest. Uit deze akte blijkt dat sy Juffr Ida Apolonia de Beer eigenaresse was van de Hofstede Rollecoot..

AT030b009         1740       4 mrt

Huurcontrakt van ‘t Erf Hilhorst met de landeryen daaraan behorende. Huurder Cors Hermsen reeds bruiker. Verhuurders de Conventen Marienhof en St Agatha. 6 jaren a f 225.

AT030b009         1740       7+8 mrt

Huurcontrakt van gronden gelegen op ‘t Erf de Koop. De weduwe van Faas Cornelissen huurt van ‘t Convent St Agatha het Erf Kleyn Dashorst onder Renswoude. 6 jaren a f 125.

AT030b009         1740       13 mrt

Uit de Staat en inventaris van den boedel en nalatingsschap van Everard van der Maath en Maria Bor, in leven echtelieden, waarin ook een mede portie geërft is Rutgera van der Maath. Suster van voorn Everard van der Maath salgr Sulks die selve boedel op ‘toverlijden van gemelde Maria Bor geweest sijnde den 2 maart 1740 bevonden is. Waaronder nl een Hofstede gelegen in Hamersvelt in huure gebruikt wordende by de wed van Henrik Reyersen.

AT030b009         1740       15 mrt

Jan Gerritsen wonende op Voskuijlen onder Woudenberg huurt van ‘t Convent St Agatha de halve hoef op Voskuyle alsmede het Erf op Voskuyle. 6 jaren a f 120 ‘sjaars.

AT030b009         1740       16 mrt

Gijsbertus Oudendoelen en Rogier Camerbeeck verhuuren aan Gijsbert Hendriksen Boon, wonende op Grimmensteijn, de bovenwoning van de Heerlykheid Grimmensteijn met 37 danmaten wei en hooiland gelegen onder Eembrugge. 6 jaren a f 600 ‘sjaars.

AT030b009         1740       18 mrt

Reyer Evertsen woonachtig op Hoogland huurt van St Agatha den Eng van ‘t Erf Onstede.

4 jaren a f 60 ‘sjaars.

AT030b009         1740       29 apr

Cornelis Jordense, wonende in Asschat, huurt van Jufr Gerarda Preys van Dolre, weduwe Th v Lilaar, sekeere 2 weijmaten met nog ruim twee mergen bouwland in Stoutenburg aan de Modderbeek op conditie van schoonhouden van de beek soo veer het land sterkt.

Item nog de Hofstede Groot Wijnbergen gelegen in Asschat behalve den Heeren huysinge en boomgaarden met een streepje van een roei of agt breed genaamt den ouden boomgaard.

6 jaren a f 300 ‘sjaars en zes jonge hoenders.

Wijders sal den huurder ook jaarljiks voor de duyven messie van ‘tgroote duyvenhok 6 schepelen Boekweijt en drie schepelen van deselve duyvenmessie moeten geven.

AT030b009         1740       15 juli

Jacobus Arrissen wonende aan de Swarte weg. Jan Arrisen wonende op Schutterhoef. Faas Arrissen en Simon Arrisen meerdj j m. Hendrik Lambertsen wonende op ‘t Hof en Jan Thijssen wonende in Scherpenzeel voor sichselven en voogden over hare huysvrouwen Geertje en Annetje Arris.

Zij verkopen aan Leendert Hendriksen van Appel meerdj j en driftharder, woonende op Hamersvelt. drie danmaten land in Nederseldert.

AT030b009         1740       21 juli

Huwelijk Arien Theunissen van de Pot, wonende in de Nederduyst, geassisteerd met zijn moeder Wilhelmina Hendriks, weduwe Gerrit Jansen van de Broek, tevorens van sijn vader Theunis Jacobs van de Pol en Wilhelmina Morren in de Birkt onder Amersfoort.

AT030b009         1740       1 sept

Juffr Anna Wilhelmina van der Hell verhuurt aan Evert Claasen het Erf en Goed Groot Agteveld, gelegen onder gerecht van Stoutenburg. 6 jaren a f 330 ‘sjaars.

AT030b009         1740       17 nov

Testament. Evert Hendrikse Cok en Anna Jordens Brouwer wonende in Overseldert onder gerecht van Hoogland.

AT030b009         1740       19 nov

Jan Voskuijlen huurt van Juffr Wilhelmina de Leeuw de huysinge van de schuur staande op de hoek van de Swarte weg by het Vliet met de hof agter de schuur gelegen onder de carspel Leusden.

3 jaren a f 30 ‘sjaars.

AT030b009         1740       25 nov

Hendrikus de Hoogh verhuurt de boerenwoning met de landerijen van Engendaal aan Huygh Lambertsen Poot, wonende op Bleyendaal onder Soest.

AT030b009         1740       2 dec

Verkoping van onroerende goederen door Andries Weede, makelaar binnen Utrecht, gehuwd met Elisabeth Ottenspoor, mitsgaders Pieter Ottenspoor en Henrica Nieuwenhuyen, echtelieden. Waaronder een seer welgelegen Erf met een nieuw gedekte huysinge met berghschuur boomgaard voorsien met goede en jeugdige vruchtboomen. Groot omtrent 14 mergen oft 21 danmaten gelegen op ‘tHogeland in ‘tnieuwe land bij den Hoogenheert aan de Bunschoterweg genaamt de Hoogencamp (*zie kaart Hoogenhaart) dyckaart No 203, 204 en 205.

In huur bij Willem Thonissen en Fransje Hendriks. Koper Dirk van Bemmel voor f 2440,=

AT030b009         1740       9 dec

Conditien en voorwaarden waar naar de Heer Andries van Enden, woonende tot Amsterdam, in qualite als aangestelde executeur over den boedel en nalatenschap van Judithje Gerrits Hillebrans, bejaarde dochter met bewilliging van desselfs geïnstitueerde erfgenamen aan de meestbiedende te verkopen de navolgende parseelen vaste goederen. Aanvaardige van de goederen met Petri may 1741. De betalingen aan de handen van Juffrouw Petronella van Zevender.

Omtrent 5 danmaten Polderland in de Borgermaat, getekend op dykkaart 446-447- onder Hoogland.

Kooper Meeuws Willemse voor f 380.

Seecker Erff Huijs hof en hofstede met de aanhoorige landerijen groot 18 mergen gelegen in de geregte van Hamersveld, De kleyne Capel, onder den Carspele van Leusden. Daar aan de eene sijde de Heer Major van Westrheenen en aan de andere sijde de weduwe van Albert Dirksen Suijdwind naast gelegen sijn, gebruikt bij de weduwe van Wouter Petersen, die het Erf bij continuatie sonder huurceel bebruikt heeft. Tot onkosten sal de koper dragen f 18.

Oudschilgelden                30 – 18 – –

Dubbel huysgeld                 2 – 16 – –

Haardstedegeld               1 haardstede en 1 oven

ent mergengeld op 11 mergen ent slaperdyksgeld 26½ mergen.

Ingezet by Theunis Aelbertsen Voskuijlen voor zestien honderd gulden. Niet verhoogd en alsulks kooper voor sig of die binnen 3 dagen nomineeren sal tervoors some van f 1700,=

Borgen Hendrik Aelbertsen Voskuylen en Roelof Jansen.

AT030b009         1741       4 jan

Jan Evertsen van Rossenberg, woonende op Hamersvelt. Verkoop op een publieke verkoping van onroerende goederen in Amersfoort een Huysinge staande in de vijver aan de eene syde Hendrik Kolfschoten, timmerman, andere sijde Johannes van Ouwenkerk. Opbrengst f 248.

AT030b009         1741       26 jan

Jan Goosense, wonende op ‘t Erf Groot Hondhorst onder Stoutenburg huurt van het Convent St Agatha de huystede met een campjen ter zijde de voorn huystede. Item de 6 mergen driesland en 4½ mergen plaggenvelt van ‘t Erf Groot Hondhorst. 6 jaren a f 70 ‘sjaars.

AT030b009         1741       17 feb

Willem Hendriksen Coldert en Grietje Rutten Boers (ondertekent Boersen), echtelieden woonende op Cleijn Romselaar ten eene en Wouter Gijsbertsen en Cornelia Cornelis vd Hoven, mede echtelieden, woonende op Groot Romselaar ter andere sijde.

De eerste comparanten verkopen aan de tweede comparanten de Hofstede Cleyn Romselaar, gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg alwaar oostwaarts middel romselaar. Westwaarts de Pot tot Amersfoort. Zuydwaarts ‘tConvent tot Amersfoort en de noordwaarts Besseleneert naast en rondomme gelegen zijn. Belast met een thins van 6 st tbv ‘tHuis van Amerongen..

De koopsom f 3300. En de dan de thiend gaande met seckers landeryen behorende aan ‘tErf Cleyn Romselaar. Leenroerig aan de Huyse van Scherpenzeel voor de somme van f 1000,=.

Te samen f 4300.

AT030b009         1741       24 feb

Verkooping en Erfhuis door Altje Egberts, weduwe van Hendrik Reijersen, woonende op Krakhorst agter de Swarte Steeg.

4 merrie paarden

1 rung van 5 jaren

1 rung van 3 jaren

9 kalfdragende koeien

5 pinken

Item 100 vimmen winterrog winter en somer weijt en Haver.

Voorts Wagens Ploegen Eegden en wat tot de Bouw en Koeijenhouderye behorende is.

Item een groote kopere Brouwketel Brouwkuip. Inboedel en huysraad en wat meer sal opgeveijlt worden.

(De gehele inventaris beschreven)

Opgebracht f 1054 – 10 st – 6 penn.

AT030b009         1741       3 mrt

Inventaris of Boedelcedulle doen maken en instellen by Peter Maasen weduwnaar en boedelharder van Hendrikje Jans, overleden in Neerseldert 29 sept 1739.

Omme tot bevattinge van den voors inventaris te geraken Soo dient gepreemiteert te worden.

Dat op den 9 Nov 1725 eender gewesene echtelieden te samen in de echt waren getreden alsvorens Hendrikje Jans en qte als weduwe van Aart Claasen ten eene en Hessel en Hendrik Claasen als oomen en Bloedmombers van vaders sijde over Claas Aelten onmundige nagelaten Soontje en erfgenamen van voornoemde Aelt Claasen ten andere sijde. Akte gepasseerd voor not Volqeum Saab.

Ivm het Huwelijk van Hendrikje Jans met Peter Maasen. Maagenscheid tussen moeder Hendrikje Jans en haar soon Claas Aelten. Inboedel have en vee schulden en lasten alles omschreven.

Gedaan 1 feb 1740.

Hendrikje Jans overleden, nalatende hare 2e man Peter Maasen.

By de maagenscheyd tussen Hendrikje Jans en haar soon Claas Aelten was de boedel niet goed geregeld ten nadele van Claas Aelten. In deze akte wordt de boedel opnieuw geregelde tussen Peter Maasen en Claas Aelten.

Omdat dan een proces soo niet aanstond ten minsten bij de meerderjarigheid van Claas Aelten te verwagten was, en waardoor de boedel maar sonde worden geruïneert.

Soo zyn na vele gehouden conferentien en byeenkomsten den boedel opnieuw geregeld.

Akte geteken 3 mrt 1741

AT030b009         1741       20 marty

Huurcontrakt van huis hof en hofstede met ‘tcampje ter zijde de steeg van ‘t Erf Onstede. Alsmede de zes mergens langs de seldertse weg en de (vier?) mergens achte Couwenhoven en de 3 mergen voor het huis. Huurder Wouter Hendriks. Verhuurder ‘t Convent St Agatha, 6 jaren a f 70 ‘sjaars.

AT030b009         1741       24 marty

Juffr Gerarda Preys van Dolre, weduwe Th v Lilaar, verhuurt aan Hendrik Rijcksen gehuwd met Gerritje Aelten de huysinge en stal daaragter met het cammetje daarnaast (zonder het schuurtje).

Item 1 akkertje of hofje langs de Hr Feijt de brink voor en achter het huis met de boomgaart. – – – syde naast de Hofstede op ‘t Erf ‘t Claverenblad. 6 jaren a f 54 ‘sjaars.

AT030b009         1741       24 mrt

Verhuur van de Breedecamp van ‘t Erf Groot Hondhorst aan Hendrik Dirkz. Verhuurder Convent St Agatha. 6 jaren a f 55 ‘sjaars.

AT030b009         1741       7 apr

Hendrik Jansen Schimmel, weduwnaar een boedelharder van Grietje Jans Coenen, wonende op de Grote Riet in Snorrenhoef, verkoopt aan Lubbert Theunissen van de melm wonende te Soest de helfte van de Rieter Thiend ofte van de thiend grof en small gaande uit het Erf de Grote Riet onder Snorrenhoef. (wederhelft behoord aan Juffr Hubertha van Brinkensteijn) vrij van lasten of plechten uitgezondert een redemtie aan den Heer ontvanger van de Bisdoms Thienden Utregt groot f 4 voor dese helft. Koopsom f 500.

AT030b009         1741       14 apr

Huurcontrakt van het Erf en Goed Steenbeek onder de Heerlykheid Asschat. Huurder Johannes Gerritsen en Marritje Hendriks, echtelieden. Verhuurder de Hr Pieter Mooyaart. 2 jaren a f 150 ‘sjaars boven de bruikers ongelden. Verhuurder behoud aan zich ‘t Erfje Cleyn Steenbeek, bewoond en gebruikt bij Gijsbert Jansen. Daarboven nog het nieuwe huisje met de thuijnvruchten duifhuis en nog de twee kamertjes aan den huurders huijs.

AT030b009         1741       14 apr

Magtiging op Jan Barten Haan door den gehele fam Haan, wonende in Stoutenburg om van wylen hun Oom en Oudoom Jacobus Haan een mede soon van Thijmen Haan sijnde als erfgenamen vandeselve Jacobus Haan om van de Heeren van de Oost indische Compagnie mede te innen vorderen lichten en te ontvangen hun lieder portiën in de goederen en de gagien maand en andere gelden van de nalatingschap van den voornoemde Jacobus Haan van Amersfoort. (en alles te doen wat vereist is) Genoemd oa Wouter Barten Haan, wonende in Stoutenburg was voogd over de 4 onmundige kinderen van Frans Barten Haan, neven , nichten enz.

Wouter Huybertsen wonende in Asschat en Gerritje Huybertsen, kinderen van Anna Haan. Enz.

AT030b009         1741       7 mey

Willem Jansen Roelen, wonende op Ruitenbeek, huurt van Jufr Gerarda Preys van Dolre, weduwe Lilaar, 3 mergen van ‘t Erf Claverenblad op Hamersveld. 3 jaren a f 27

AT030b009         1741       12 may

Dito huurcontrakt als boven aan Corn Jacobse van Asch, wonende in Hamersveld, van 4 mergen land van ‘t Claverenblad en 1½ mergen naast het Plaatsje van Jacob van Asch. 6 jaren a f 50 ‘sjaars.

AT030b009         1741       12 may

Inventaris en boedelcedeelte doen maken en instellen by Aeltje Egberts, weduwe en Boedelhoudster van Hendrik Reyertsen, overleden op Krakhorst onder Carspele van Leusden den 23ste Nov 1739.

Huwelijkse voorwaarden gemaakt by notaris Jordaan van Coevorden notaris te Amersfoort, den 1ste Nov 1715. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren met namen Egbert Hendriksen Reyertje Maria Otje en Jacobje Hendriks daarvan de soon byna meerderjarig is.

AT030b009         1741       12 may

5e Capîttel vermeld.

Seecker Twee campen bouwland en plaggenveld daar agter gekocht van de Heer Bosschaart en gelegen op Hamersveld strekkende van de Keursloot tot de Asschaterbeek toe daar aan de eene sijde den Heer Bernardus Heerman van de andere syde Clopje van de Maath. (gekocht van de Heer Bosschaart) Dit land geschat op den 4den may 1741. Geschat op f 1300. Verdere vermeldingen.

Den Landheer Heerman is schuldig aan op het Erfhuis gekogte goederen f 36 zie 24 febr 1741.

De lantvrouwe Heerman komt een jaar pacht van de Hofstede Krakhorst verschenen petri 1741 ter somme van f 356. De lantvrouwe van der Maath een jaar landpacht van f 65.

Verder den boedel uitgebreid beschreven en regeling tussen haar en de kinderen.

AT030b009         1741 14 mai

Huwelyk Cornelis Aelten meerdj j wonende op Hamersvelt en Aaltje Egberts, weduwe van Hendrik Reyerse, mede wonende op Hamersveld. Inbreng bruidegom f 200. Inbreng bruid 6 mergen bouwland met het plaggenvelt gelegen op Hamersvelt tussen het Erf Krakhorst en de Hofstede van Jufr van der Maath, gekocht van de Heer Bosschaart. Verders alle haar andere goederen inboedel uytgetogen by de inventaris gestelt. Aangenomen voor f 1100.

AT030b009         1741       9 juni

Huurcontrakt van de Hofstede Kleyn Middelaar onder Stoutenburg. Huurder Jan Dirkse Boerse.

Verhuurder ‘t Convent St Agatha. 6 jaren a f 100 ‘sjaars.

AT030b009         1741       16 juni

Huurcontrakt van de Strijp van ‘t Erf Onstede, alsmede het Erf Bieshaar gelegen op Hoogland.

Huurder Harmen Jans, gewoont hebbende in de Birkt. Verhuurders ‘t Conventen St Agatha en Barbara. 6 jaren a f 100 ’sjaars.

AT030b009         1741       21 juni

Verhuur van het voorste van de grote Eng van ‘t Erf de Koop.

AT030b009         1741       21 juli

Hendrik Hendrikz aan de tolboom huurt van ‘t Convent St Agatha de 8 danmaten in de Duijst.

4 jaren a f 30 ‘sjaars.

AT030b009         1741       23 july

Publieqen verkoop van den Thiend grof en smal gaande uit ‘t Erf de Grote Riet gelegen in Snorrenhoef, vrij van lasten of plechten uitgenomen een redemtie aan de Heer ontv van de Bisdoms Thienden te Utrecht. Jaarlyks betaald moet worden f 8. Verkopers Jufr Hubertha van Brinkensteijn voor de eene helft en Lubbert Theunissen van de Melm voor de andere helft, gehuwd met Dirkje Goossense. Koper Evert Evertsen voor f 2880.

AT030b009         1741       28 juli

Uit dese akte van maagenscheid wordt toegedeelt aan Willem Kraycamp, weduwnaar en boedelharder van Aeltje Jans, overleden op den ouden Tholik onder Hoogland o.a. vijf mergen lands genaamt het Breedeland en met zijn uitweg strekkende aan de Sevenhuiserweg.

Inventaris of boedelcedulle doen maken en instellen bij Jan Evertsen van Rossenberg, weduwnaar en boedelharder van Gerritje Scholhorst(dochter van Cornelis Schothorst), overleden op Hamersvelt Den – – – – meert 1737.

Huwelijkse voorwaarden gemaakt en gepasseert by Arnoldus van Geytenbeek, notaris in Hamersvelt den 3 Nov 1735.

Uit dit huwelijk geboren een soon genaamt Peter Jansen van Rossenbergh oud 3 jaren.

By hun huwelyk ingebragt f 500, waarvoor gekogt een Huisinge verdeelt in twee woningen binnen Amersfoort in de vyvershaal welk goed nog in wezen is.

Uitgebreide boedelbeschryving. Data’s vermeld 3 juli en 8 sept.

In de doodsschulden vermeld oa

Gegeven aan de overluijers                                                                                       5 – 8

Aan de Coster Willem Schimmel voor de begravenis en vertering             4 – 16

Aan Dirk Bijlevelt voor soute vis op de begravenis geconsumeert             8 – 14 – 8

Aan mostert                                                                                                                      4       

Aan roggebrood                                                                                                             1 – 10

Aan weyt verbakken                                                                                                    4 –  –

Aan soete melk                                                                                                              1 – 4

Aan boter voor                                                                                                                8 – 8

Aan rijstebrey suijker en caneel, dat is met het overschot van de boter

betaald derhalve voor memorie.

Betaald aan Jan v Hamersvelt, Kistemaker tot Amersfoort voor de doodskist 5 – –

Aan de Heer Theodorus van Silaar voor het bier op de begrafenis            15 – 5

Gegeven ad pios ûsûs volgens eigen begeerte van den overledene          25  –  –

Regeling van de weduwnaar met de voogd omtrent het soontje genaamt Pieter Jansen van Rossenberg. Voogd was Jan Schothorst, oom maternel.

AT030b009         1741       1 okt

Een overeenkomst tussen de Heeren Vergoes Jacobs en Juffr Gerarda Preys van Dolre brouweresse, weduwe van Theodorus van Lilaar omtrent haar minderj soon Jan Francois van Lilaar, oud 14 jaren, sal assisteren en bijwonen het comptoir van voorn Heeren Vergoes en alle onderrechtingen hierin aan hem zullen geven.

AT030b009         1741       6 okt

Johannes Willems woonende op ‘t Erf de Suijdwind huurt van de wed Theodorus van Lilaar 8 mergen bouw en weijland van ‘t Erf Claverenblad, gelegen op Hamersveld aan de oostsijde van de weg tot aan de alandse wetering tot de beek toe. Uijtgenomen ‘t tabaksland de Heer Wijborg gebruikt.

6 jaren a f 52 ‘sjaars.

AT030b009         1741       6 okt

Huurcontrakt van sekere 23 danmaten lands met syn huys Hof en Hofstede gelegen in de Duyst genaamt de Hogesteeg. Huurder Rutger Hanesz, woonende in de aghterhoek.

Verhuurders Convent St Agatha. 4 jaren a f 170 ‘sjaars.

AT030b009         1741       18 okt

Verhuur van de Oost Liendertse Eng met tabaksschuur en kisten en verder getimmerte.

Verhuurder Albert van Bemmel en syn susters wonende tot Wyk by Duurstede.

Huurder Willem van Aken. 6 jaren a f 380 ‘sjaars.

AT030b009         1741       19 okt

Huwelijk Jan Evertsen van Rosenberg, weduwnaar van Gerritje Schothorst, wonende op Hamersvelt en Jannetje Everts meerdj dochter geassisteerd met haar moeder Dirkje Willems, weduwe van Evert Jansen mede woonende op Hamersveld.

AT030b009         1741       19 okt

Hendrik Craanen koornkoper, verhuurt aan Hendrik Cornelisse, wonende op Hamersvelt de voorste en de agterste kamp van ‘t Potsland (ook Postland geheten) gecompeteert hebbende de Heer Jacob Craanen gelegen ‘t eynde van Hamersveld en door Johannes Willems gebruikt. De middelcamp behoud de verhuurder aan sichselve om die met hout te bepooten. 6 jaren a f 60 ‘sjaars.

AT030b009         1741       23 okt

Gijsbert Hendriks op Ceulhorst (zie Koelhorst) huurt van Conv St Agatha een danmaat bouwland van ‘t Heetveld van ‘t Erf Onstede. 6 jaren a f 11 ‘sjaars.

AT030b009         1741       9 nov

Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh Douairière van de Hoogwelgeboren Heer Olivier Hackfort en Juffr Gerarda Preys van Dolre, weduwe Lilaar ten eenre en Jan Theunissen ten andere syde.

Zij 1ste comparante ontslaan de tweede comparant van de pacht doordat de Hofstede Kleijn Weede welk sy aan Jan Theunissen verhuurde de boerenwoning is afgebrand en daardoor de huurder is geruïneert geworden.

AT030b009         1741       24 nov

Peter Jacobsen Kok wonende op ‘t Derde Erf in de Birkt onder Soest huur van ‘t Marienconvent dit Erf en eenige landeryen weer in. 6 jaren f 430 ‘sjaars. ‘t Erf voor f 190.

Elbert Geurtsen wonende in de bovenbirkt huurt het Tweede Erf in de birkt met eenige landerijen van ‘t Marienconvent. 6 jaren a f 525 ‘sjaars. ‘tErf voor f 322.

AT030b009         1741       26 nov

Evert de Doos?, gehuwd met Rigarde Caan en Juf Ida Caan verhuuren aan Aert Hermansz en secker Hofstedje genaamt Blankenveen onder Hoogland door den huurder gebruikt.

AT030b009         1741       26 nov

Juffr Wilhelmina de Leeuw meerdj dochter verhuurt aan Dirk Besselsen van Sprenkelaar omtrent 4 mergen lands gelegen aan ‘t Vliet onder Stoutenburg. Strekkende van voorn van ‘t Vlietse wegje tot agter het land van de Heer van Borselen toe daar aan de eene sijde het vaarwegje of steegje gebruikt by de huurder van de Hofstede ‘t Vliet en de andere syde Juff Gerarda Preys van Dolre, weduwe Lilaar. Dit voor een tijd van 47 jaar (tot 1789) voor f 50 ‘sjaars.

De huurder mag op dit land mogen setten en timmeren en bepoten wat hem goed dunkt.

AT030b009         1741       8 dec

Huurcontrakt van het Erf Ronselaar gelegen onder Woudenberg, laatst gebruikt by Wouter Gijsberts.

Huurder Jan Willemsen wonende in Leusderbroek. Verhuurder ‘t Convent Marienhof.

6 jaren a f 150 ‘sjaars.

AT030b009         1741       9 dec

Huurcontrakt van 7/4 mergen in ‘t Erf de Coop, tabaksland.

AT030b009         1741       11 dec

Wulfert van Lambalgen huurt Tabaksland met schuur tussen Schuijlenburg en de tweede Steeg (aanduiding)

AT030b009         1741       19 dec

Verkoop Mr Cornelis Franciscus Caen, gehuwd met Jufr Catharina Eva Corton.

De Heer Rogier Camerbeek gemachtigde van de Heer Nicolaas Corton en de Juffrouwen Eva, Lousa en Emerentia Corton meerdj j dochters mitsgaders de Heer Wilhelmus Corton, erfgenamen van de Heer Louis Corton Willemszoon. Verkoopen publiek.

De Hofstede genaamt Grootveld bestaande in een vaste huysinge waarvan een camer apart verhuurt word berg schaaphock wagenschuur als anders met syn opgaande boomen steegh en houtgewassen voor en omme de landeryen en op de Hofstede staande, gelegen in Leusden omtrent de kerck aldaar, groot omtrent 25 mergens behalve het plaggenvelt en de volgende parcelen.

Verscheidene akkers a.d. noordsijde van de Leusderweg belendig: de 1ste akker stadwaarts Hoogenpoort en aan de syde van de kerck Jr  Coedijk: 2e akker tussen Jr Coedijk en den kerke acker de verdere landeryen tussen de kerkenakker en de eykenwal genaamt de Paapenacker.

Competeerende de kinderen van Johannes Hendriksen van de Hoefsloot, strekkende van de Leusderweg over de karweg met de heivelden boven op de berg.

Verders een akker genaamt Steenberg. 10 mergen ten zuiden van de Leusderweg met een bos omrtent ‘t Huis. 4 mergen in de Veltschoor. 3 mergen weyland in ‘t Veentje, noordwaarts de L.V. Capel (de Bruinhaar). Zuydwaarts het Veentje. Nog 2 jaren huur aan Hendrik Albertsen. Ingezet by de Heer Coenraad Temmink voor f 500. Niet verhoogd en alsulks koper voor sich of die hy sal nomineren binnen 3 dagen. Som f 500.

Nog een Erf aan de Bavoortse brug met huis bouwhuys enz met de landeryen groot 6 mergen by het huis daar voor de Leusbroekerweg, ter sijde de beeck, stadwaarts de kinderen van Johannes Hendrikse van de Hoefsloot. Aan de andere sijde de L.V. Capel, Arien Willemsen en de wed Warneke.

Item 4 mergen in ‘tVeentje belend ten oosten de 4 mergen by Hendrik Aelbertsen gebruikt ten suyden het land van Ooienvaarshorst ten noorden de Bruyne haar van de L.V. Capel.

Nog twee merggens genaamt de Waetercampen leggende over de beek in Leusderbroek gebruikt by Gerrit Goosense. Koper de Heer Coenraad Temminchk voor f 1650,= Verder nog polderland.

AT030b010         1742       21 mrt

Jan Morren van Swijnen koopt van de erven Casper van Veen en Anna van Rootselaar (cum suis) . . .  een secker gebouw van ouds genaamt ‘t St Jans Clooster, met een gedeelte van de tabaksschuur, staande alhier aan het St Jans kerkhof strekkende van de stadswal tot aan de steene scheimuur.

AT030b010         1742       23 mrt

Huwelijk Peter Cornelisse, weduwnaar van Jannetje Cornelisse Duijst, borger te Amersfoort en Geertje Hendrikse Voskuylen j.d. geassisteerd met haar vader Hendrik Aelbertse Voskuijlen wonende te Leusden.

AT030b010         1742       20 apr

Huurcontrakt Kleyn Crachtwijk groot 14 danmaten. Verhuurders Evert de Boos, gehuwd met Richarda Caan mitsgaders Ida Barbara Caan. Huurder Thonis Hendriksen reeds bruiker.

3 jaren a f 160 ‘sjaars.

AT030b010         1742       27 juli

Ryk de Wijs, gehuwd met Geertruyd van Muyswinkel ten eenre, Jan Morren van de Bloemhof en verdere fam en kinderen van Mor Jansen van de Bloemhof en Breytje de Wijs in haar leven echtelieden ten andere syde, te kennen gevende dat de laatste comparant moeder voornoemt mede-erfgename was geweest van hare neef Jacobus van Brussel op last van de lyftocht Meunkje? Jans de Wijs haar moeye competeerende welke nu mede is overleden en uitdien hoofde geregtigt voor 1/12 portie tot het goed de Swarte steeg zijnde een herberg en verder getimmerde met omtrent 3 mergen lands daarby gelegen op Hamersvelt. Daar de bruiker is Jacobus Arrissen Voskuijlen.

De eerste comparant Ryk de Wijs wordt boven zijn eygen portie ook het twaalfde part in de herberg de Swarte steeg aanbedeelt.

AT030b010         1742       26 okt

Huwelijk Cornelis Gijsberken meerdj jongeman wonende in de buurtschap Voskuylen, bruidegom, en Catharina Jans van Besseleneerde jd. Wonende op Kleyn Ronselaar, bruid, geassisteerd met haar moeder Cornelia Cornelis vd Hoven, huisvr van Wouter Gijsbertse en te voren weduwe van Jan Rijcksen van Besseleneerd. Inbreng bruidegom f 140. Inbreng bruid hetgeen haar by magenscheid bewesen is.

AT030b010         1742       28 okt

Gerritje Rutten weduwe van Hendrik Theunisse, wonende aan ‘t Houte Huisje onder Stoutenburg, pacht de tolboom bij ‘t Vliet op Hamersvelt op deselve recognitie als sy dit gepacht hebben op den 28 okt 1740. Pachtsom f 346. Pachttyd 2 jaren.

AT030b010         1742       31 aug

Vrouwe Alyda van Lilaar, weduwe Muijlwyck Verhuurt aan Jorden Claasen, wonende in de Nederbirk een secker Erf en Goed, hof en Hofstede enz. groot omtrent 18 mergen en ngo een maat van 4 mergen gelegen in de laage Birkt onder Isselt en bij de tweede comparant gebruikt word, dit voor een tijd van negen agter eenvolgende jaren a f 255 ‘sjaars.

Theunis Dirksen wonende op Lichtenhorst huurt van ‘t Convent Marienhof Het Erf Dashorst door de Heeren verhuurders zelf gebruikt neven ‘t Goor door Willem Tymensen en omtrent 1 mergen land van de Eng door Teunis Theunissen gebruikt geweest. Gelegen onder Woudenberg.

6 jaren a f 180 ‘sjaars.

AT030b010         1742       13 okt

De vicarissen van de tertiën van de vicarye binnen Amersfoort in de St Joris kerk gefundeert en met consent van de Heeren regeerders deser stad ten eenre en de Gerrit Woutersen Ketel woonende op Hoogland ten andere syde.

De eerste comparant geven in Erfpacht uit aan de 2e comparant een Secker Erfje genaamt Coelhorst groot 12 morgen met de boerenwoning en hooiberg 5 roeden, gelegen onder Hoogland waarvan de laattste comparant verscheydene jaren in huure gebruikt heeft. Specterende tot de 4e vicarije en de behorende tot de altaar St Jacobi Bartholomeus et Thome de Aquino in de suidzijde van de St Joris kerk gefundeert by Jacobje die Hendrik Gijsbertsens Soons wijf was op de 28 juni 1461.

AT030b010         1742       18 okt

Huwelijk Ryk Arissen en Wymptje Splinters weduwe van Gerrit Evertsen v d Grift, beyde wonende in Neerseldert.

AT030b010         1742       21 okt

Huurcontrakt van ‘t Erf Groot Middelaar gelegen in Stoutenburg. Huurder Wouter Hermsen reeds bruiker. Verhuurders ‘tConvent St Jan voor de eene helft en de armen de Pott voor de andere helft.

6 jaren a f 240 ‘sjaars.

AT030b010         1742       21 okt

Huurcontrakt van ‘t Erf Colverschoten onder Scherpenseel. Huurder Willem Thijmensen, reeds bruiker. Verhuurders ‘t Convent Marienhof. 6 jaren a f 185 ‘sjaars.

AT030b010         1742       2 dec

Huwelijk de Heer Pieter Beltgens en Jufr Catharina Hoogland, weduwe van de Heer Jacobus Vissers.

AT030b010         1742       7 dec     I

Verkoop door den Hoogwel geb Heer Ernest Frans Schade van Westrûm, Heer van Dompselaar.

Omtrent 12 mergen land edog soo groot en kleyn als ‘t selve voor dese van ‘t Erf Strijhorst is afgedeeld, bestaande in bouwland 2 mergen maatland en twee mergen bos met sijn meent en heetveld gelegen onder Stoutenburg. Leenroerig aan Yselsteijn. Daar Oostwaart het St Pieters Gasthuijs met de landeryen van ‘t Erf Daatselaar. Ten Suijden de Modderbeek. Ten westen en voor een gedeelte ten noorden de Wed Frans Barten Haan met ‘t andere gedeelte van Strijdhorst.

Dit land is by contract afgedeelt van ‘t Erf Strijdhorst den 28 okt 1620 of1720 tussen de Heer Peter Schade, advocaat land Utrecht voor de eene helft en Anna de Wilt weduwe van Willem Jansen en Jacob Willems van Schoonhoven voor de andere helfte eygenaars van ’Erf Strijdhorst.

Ingezet by de Heer Coenraad Temmingh op f 1030 Verhoogd door de weduwe Frans Barten Haan met f 120, koperesse voor f 1150. Borgen de Heer Cornelis Pannekoek en Wouter Haan.

AT030b010         1742       7 dec     II

De Heer Carel Gabrye, Juf Catharina Gabry, Steven van Brinkensteijn en juf Anna m Gabry, echtelieden. De Heer Rynier van Coeverden en Juf Sophia Gabry, echtelieden en Juffr Hildegonda Gabry verkopen een Huysing Hof en Hofstede met 18 danmaten land op de dykkaart nummers 90 – 91 – 92, gedeelte van 93 gelegen in de Nederduyst daar oostwaarts de nieuwe weg, westwaarts de Bunschoterweg. Zuidwaarts de erf Peter Hendriksen. Noordwaarts Borgm van Geijn. Bruiker Arien Theunisjen. Nog 2 jaren huur opgehouden.

AT030b010         1742       7 dec     III

Hendrik Hannessen van de Hoefsloot vekoopt een secker huysing hof en hofstede met 19 danmaten 75 roeden wey Hoy en bouwland gelegen in Overseldert. Dykkaart nrs 463 en 464. Zuidwaart belend de Onsteder Eng. Ten westen de erfgenamen van Jufr van Ingen met ‘t Erf Laurenburg. Oostwaarts erfgen van Juf v Lilaar. In huure gebruikt by Cornelis Gerritsen nog 4 jaren huur.

Gekocht door Peter Woutersen voor f 725.

AT030b010         1742       14 dec

Aaltje Jacobs, weduwe van Wouter Peterse woonende op Hamersvelt. Verhuurd aan Hendrik Jacobse van Assch wonende op Sandbrink een secker Erfje en Goed bs in Huysinge Hof en Hofstede bergen en schuuren met omtrent 26 mergen land gelegen op Hamersvelt en door verhuurderesse gebruikt wordt. 12 jaren a f 65 ‘sjaars en de verhuurderesse sal gedurende de huurjaren haar inwoning behouden zonder daar iets voor te betalen.

AT030b010         1742       27 dec

By een verkoping van onroerende goederen in Amersfoort werd ook verkogt een Smedery genaamt geweest de Hessekar en voortijds met de naam van de oude Calander moolen staande in de Utrechtse straat.

AT030b010         1743       7 febr

Huurcontrakt van de Stadskamp gelegen aan de Flierbeek tussen de Erven Scham en de Horst, wesende weijland en agter ‘t selve jegens de schuur op Nieuwenhorst. Vijf vierel tabaksland.

Huurder Hendrik van Koot Mn Smit. Verhuurder ‘t Capittel van St Joris. 6 jaren a f 170 ‘sjaars.

AT030b010         1743       11 febr

Huurcontrakt van 3 danmaten land gelegen aan vier kampen van ouds genaamd Walikenburg, gelegen in de Zuydpolder onder Eembrugge. Verhuurderesse Vr. Alyda Lilaar, weduwe Muijlwijck.

Huurder Gerrit Wouterse wonende op Koelhorst.

AT030b010         1743       13 febr

Aelt Evertsen, weduwnaar van Trijntje Thonis, molenaar op Bavoort Bruidegom en Stefania Barts van Zijl j.d. van Asschat (zie Brinkensteijn) oud 25 jaren Bruyd Vermits de onwilligheyd van haar vader geassisteert met haar broeder Sander Barten van Zijl.

AT030b010         1743       13 febr

Thonis Hendriksen wonende op Cleyn Krachtwijk heeft pachtschuld en ongelden aan de Schout van ‘tHoogland. Hy magtigd Sr Evert de Boos, gehuwd met Richarde Caan en mitsgaders Ida Barbara Caan om publyq of uit de hand te verkopen syn have vee huisraad en boedel enz. om de schulden te voldoen. En afzien van verdere huur.

AT030b010         1743       19 febr

 Overleden Maytje Aelberts Voskuylen in haar leven weduwe van Jan Gerritsen nalatende haar kinderen en kindskinderen.

Aelbert Jansen 1/6 part

Anthony Jansen 1/6 part

Johannes Jansen 1/6 part

Willem Jansen 1/6 part

Grietje Gerrits nagelaten dochter van Gerrit Jansen voor 1/6 part

En de drie kinderen van Arisje Jans genaamt Anna, Jan en Hubert Wouters voor de laatste zesde part.

De boedel wordt verdeeld als volgt.

Aelbert Jansen en Maria Peters, echteluijden wonende op Laapeers. Anthony Jansen en Anna Toonen, echtl wonende op Hamersvelt.

Johannes Jansen en Maria Hendriks, echtl wonende by Kleyn Egdom onder Woudenberg en Willem Jansen, weduwnaar van Claasje van Aller wi Amersfoort voor hun selven mitsgaders de voorn Aelbert Jansen en Anthony Jansen als voogden over Grietje Gerrits onm dochter van Gerrit Jansen en Anna Cornelis (overl.) en verdere overleden kinderen en voogden van de kleinkinderen.

De nagelaten goederen van Maytje Aelbers Voskuylen

Een Hofstede genaamt de Rosmeulen met Huis schuur 2 koornbergen en wagenschuurtje groot 22 mergen gelegen op Hamersveld geschat op f 3100.

8 mergen land gelegen alsvoren strekkende van de Hamersveldseweg tot aan de Grift daar aan de eene sijde de Hofstede de Biesaart en de andere sijde Geurt Wouterse op Coelhorst.

Geschat op f 1200

Twee Hofstedingtjens genaamt Brinkhorst en Langevelt welk Langevelt leenroerig is aan de Staten van Utrecht met getimmer enz. Groot omtrent 14 morgen gelegen in Asschat aan de Asschatterweg en de strekkende tot aan de Snorrenhoefse beek toe en aan de eene sijde Jufr Hubertha Brinkensteijn en aan de andere sijde Jufr Gerarde Preys van Dolre, weduwe Th. V Lilaar.

Geschat op f 2500. Alles tesamen f 6800

Schulden tesamen f 3100 waarvan in ‘t Erf de Rosmeulen een plecht van f 2500.

Blyft over f 3700 of ieders 6e part f 616 – 13 – 8.

Aan Aelbert Jansen en Maria Peters echt de twee Hofsteedjes in Asschat.

Aan Anthony Jansen en Anna Toonen echtl de Hofstede de Rosmeulen op Hamersvelt en de 8 mergen lands op Hamersvelt. De plegt blyft in de Rosmeulen gevestigt.

Verders regeling en verrekening met de erfgenamen.

AT030b010         1743       11 mrt

Petrus Pauly, weduwnaar van Jufr Elisabeth Maria van Roomen en de kinderen van Matheus Scheerder en Geertruijd van Roomen in leven echtelieden en erfgename van hun moeye Jufr Elisabeth Maria van Roomen (testament gemaakt op 29 sept 1741 voor my notaris).

Zy verkopen aan Lubertus van Steenbeek en Reyertje Schermulder een Hofstede aan de Sevenhuyserweg in de Nederduijst op de dijckaart No 162, 164, 165 met nog 9 danmaten 168 roeden. Twee kampen polderland No 64 samen 16 danmaten 32 roeden. 4 danmaten 16 roeden.

Koopsom f 1700.

AT030b010         1743       15 mrt

Huurcontrakt van een Hofstede in de Duyst groot 15 danmaten. Verhuurder Lubbertus van Steenbeek. Huurder Jacob Huygen v Schoonderbeek, reeds bruiker. 6 jaren a f 140 ‘sjaars.

AT030b010         1743       25 mrt

Aart Jansen van Roomen, wonende op Calveen, koopt 11/2 mergen land op de Sneulder Eng van de erven van Juf Elisabeth Maria van Roomen, belend noordwaarts de Nieuwlandse weg, en de dochter van Jan Claasen van Velsen. Hy koopt ook nog van deselve erven 1 mergen op de Langenoortse eng.

AT030b010         1743       24 mei

Huurcontrakt van de Eng van ‘t Erf Onstede.

AT030b010         1743       7 juni

Huurcontrakt van een seker Erf en Goed, Boerenhuysinge Hof en Hofstede met bergen schuur en schaapschot met 59 mergen land gelegen in de buurtschap Voskuylen onder Woudenberg.

Verhuurder de Heer Cornelis Franciscus Boelhouwer voor zig selve en voor de Heer Gerrit Hegman, gehuwd met Ida Maria Boelhouwer. Huurderesse Marritje Jans, weduwe van Ryck Gerritsen, reeds bruikster. 6 jaren 1ste vijf jaren f 190, laatste jaar f 200 boven ongelden moet de hof voor ‘thuis schoonhouden en de vruchten van tijd tot tijd aan den verhuurder leveren. Dito de helfte van de boomvruchten. Een moet de landheer en syn familie eens per jaar uijthalen en hy behoudt het gebruik van de kelderkamer.

AT030b010         1743       23 aug

Huurcontrakt van ‘tErf en Goed genaamt Steenbeek, gelegen in Asschat. Verhuurder Pieter Moyaart.

Huurder Johannes Gerritsen en Marritje Hendriks, echtlieden, reeds bruikers.

6 jaren het 1ste jaar voor f 195 de laatste 5 jaren voor f 200. Eenmaal per jaar de Heer verhuurder uithalen en thuisbrengen. Toepagt 8 jonge hoenders. Voorts behoudt de verhuurder ‘thuis en erfje Kleyn Steenbeek, gebruikt door Gijsbert Jansen met een uitweg over hun land. Daarboven nog ‘tnieuwe huysje met de thuijn het duyfhuijs dan nog de twee kamertjes aan der huurders huis gelijk dat alle tegenwoordig door de Heer verhuurder wordt gebruikt.

AT030b010         1743       11 okt

Huurcontrakt van het Erf en Goed genaamt Krakhorst, gelegen op Hamersveld. Verhuurderesse Jufr Petronella Preys van Dolre, weduwe van de Heer Reinard Heerman. Huurders Jan Theunissen (of Thonissen) en Aertje Aerts, echtlieden, reeds bruikers. 6 jaren a f 356.

1 AT030b010      743         8 nov

Huurcontrakt van ‘t Erf Bloemberg, gelegen aan de Eemsendyk. Verhuurder Convent Marienhof.

Huurder Jacobje Willems, weduwe van Jacob Schothorst. 6 jaren a f 500.

AT030b010         1743       10 nov

Leendert Petersen van Venlo huurt van Jufr Wilh de Leeuw de Huysinge van de schuur staande op de hoek van de Swarteweg by ‘t Vliet met de hof achter de schuur onder carspel Leusden. Gebruikt geweest by Jan Voskuijlen. 4 jaren a f 34 ‘sjaars.

AT030b010         1743       15 nov

Jufr Gerarda Preys van Dolre, weduwe Th v Lilaar, verhuurt aan Roel Jansen (roele) woonende op Ruytenbeek 3 mergen land van de Hofst ‘tClaverenblad op Hamersveld strekkende van de grift tot aan de Brink en dat om te beweijden met schapen en in weiland op te leveren. 3 jaren a f 28 ‘sjaars.

AT030b010         1743       13 dec

Huurcontrakt van het Erf Couwenhoven, gelegen onder Woudenberg, gebruikt geweest bij Lambert Cornelissen. Verhuurders ‘tConvent Marienhof. Huurder Ryk Gerritsen, wonende op Couwenhoven.

6 jaren a f 170 ‘sjaars

AT030b011         1744       7 jan

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed Breevoort, gelegen in Ceulhorst (Hoogland) bestaande in verscheydene parceelen lands groot 40 mergens maar in plaatse van de camp land leggende tussen de steegh en de ruijgendijk sal de huurder gebruiken het land waar over hy tegenwoordig de overweg naar syn huijs heeft, blyvende de eerstgemelde camp ter dispositie van de Heer verhuurder. Huurder Hendrik Geurtsen Kujer wonende op dit Erf. Verhuurder de Heer Laurens van Seelen. 6 jaren a f 450 caroli. Verder uitgebreide condities aangaande het gebruik.

AT030b011         1744       13 Febr

Huwelijk tussen de Heer Jordanus Hooft van Huijsduynen, med doctor meerdj wonende alhier en Jufr Geertruijd Scheerder jonge dochter alhier. Inbreng bruidegom de helfte van de Hofstede Alandsbeek in Hamersveld gemeen met syn broeder Hendrik H v Huijsduynen verder gelden en een huysinge in Amersfoort. Inbreng bruid een erfportie van haar oom M Heymen Kuyt overleden tot Munnikkendam de helfte van een Hofstede groot 8 mergen nog tabaksland groot 8 mergen en nog eeniger landen, gelegen in Hoevelaken. De helft van een Hofstede genaamt de Gansekuijl gelegen op Calveen onder Hoogland. Verders nog obligaties en erf porties.

AT030b011         1744       27 febr

De Heer Cornelus Bonifacius Boelhouwer zeepsieder binnen deze stad en Jufr Helena Pool, echteluijden, mitsgaders deze vernoemde Heer Boelhouwer nog als gemachtigde van zyn swager en suster de Heer Gerrit Heymans en Jufr Ida Maria Boelhouwer echtl, wonende tot Amsterdam ter eenre en Hendrik Lambertsen van ‘t Hoff woonende in Callenbroek.

De eerste comparanten verkopen (fam Boelhouwer) aan de tweede comparant Hendrik L v ‘t Hoff, gehuwd met Geertje Ariens Voskuijlen de Hofstede genaamt Groot Hoolhorst bestaande in een ruyme woning en bouwhuijs met een opkamer twee bergen een wagenschuur schaapschot en bakhuys mitsgaders een boomgaard voor de huysinge en landeryen daarbij behorende dit met de boomen en houtgewassen daar op en omme staande gelegen in de geregte van Stoutenburg aan de Barneveldse weg met het heetveld over de weg soo vere en breed als by de Hofstede behorend is daar oostwaarts de Heer Reynier van Coevorden met ‘t Erf Kleyn Hoolhorst. Zuidelyk de modderbeek. Ten westen en noorden de landeryen van Kleijn Daatselaar en voornamelijk van ‘t Erf Groot Daatselaar. Het Erf is belast met een plicht van f 2500. Den Heer M Alard Pannekoek, schepen binnes deze stad competeerende dan nog met een restant plicht van f 1000 van den Heer schout van Barneveld competeerende. Verders vrij van lasten uigesondert ‘sHeeren ongelden.

Koopsom f 5100 (of f 5600?). Aanvaarding met Petri en Paasen 1745 tot welke tijd toe Willem Jansen.

AT030b011         1744       7mrt

Publique verhuuringe van tabaksland, w o 21/2 mergen tabaksland bestaande in twee campen met een tabaksschuur groot 22 linden en opijlen daar en noodig mitsgaders een tabakskist van dertien luijken (het onderhoud en reparatie t.b.v.  Juffr verhuurderesse staande en gelegen aan de zwarte weg bij ‘t Vliet. Van ouds genaamt de Geer onder ger van Leusden.

Verhuurderesse Juffr Wilhelmina de Leeuw. Ingeset voor f 150, = doch opgehouden.

AT030b011         1744       1 mei

Op de Geer onder Hoogland overleden Geurt Willemsen nalatende 5 mindj kinderen Jannetje, Willem, Theunisje, Aart en Jan Geurtsen. De boedel niet langer gemeen met de kinderen in overleg met de voogd Arris Aartsen oome wonende in de Hoef. Scheiding van de boedel tussen vader en kinderen.

AT030b011         1744       6 juli

Overleden in de Neerduijst in desen jare 1744 Jan Claassen van Velsen, nalatende syn weduwe Willempje Thyssen en tot syn eenige en universeele erfgename een dochtertje Aeltje Jans van Velsen door hem by syn eerste huysvrouw Petronella Jans v Roomen in egte verwekt. Overeengekomen met de weduwe en de voogden Gijsbert Gerritsen wonende in Sevenhuysen en Aart Jansen van Roomen wonende op Hoogland. Oomen en voogden over gemelde dochter, scheiding by forma van uitkoop (als verder omschreven)

AT030b011         1744       6 juli

Huwelijk van bovengenoemde Aeltje Jans van Velsen wonende in Sevenhuysen en Dirk Theunissen j.m. wonende op Hoogland. Geassisteerd met syn vader Theunis Dirksen.

Inbreng bruidegom een somme van – – – hondert gld. Inbreng bruid de Huysinge Hof en Hofstede 2 bergen schuur en 28 danmaten land staande en gelegen in de Duijst.

2 mergen bouwland op de Sneulder Eng onder Emmiclaar.

1 mergen op de Langenoordse Eng onder Hoogland. Nog 1 mergen bos en 1 mergen veen.

6 danmaten gelegen in de Haar. Inboedel have en vee.

En ten laste een somme van f 500 voor haar stijfmoeder Willempje Thyssen voor uitkoop penningen wegens maagenscheid op heden.

AT030b011         1744       24 juli

Overleden in 1730 in Leusbroek, Wouter Gerritsen, nalatende syn weduwe Hendrikje Hendriks, 1 voorsoon genaamt Gerrit Woutersen en 6 kinderen van Hendrikje Hendriks (vanwaar 2 overleden syn). De voorsoon Gerrit Woutersen is getrouwd. Wegens syn huwelyk scheiding tussen syn stiefmoeder en hem. Syn stiefmoeder keert uit aan hem f 500 als syn vaders goed.

De weduwe behoud het Erf en Goed in Leusbroek. Synde Thins en keurmedig aan de domeinen van Utrecht, en alle goederen der boedels.

AT030b011         1744       9 aug

Aelt Evertsen, molenaar aan Bavoort en Jacob Gerritsen, wonende op Kleyn Vincelaar, stellen sich borg voor de pachtschuld groot over 2 jaren f 346 van haaren schoonvader en (swager?) Bart sanderse van Zijl bruiker van ‘tErf Brinkensteyn gelegen in Asschat ten behoeve van Juffr Hubertha van Brinkensteijn, eigenaresse van ‘tvoornoemde Erf.

AT030b011         1744       4 sept

Huwelijk tussen Cornelis Willemse van Ebbenhout, weduwnaar van Hendrikje Hendriks, woonende op Nimmerdor en Maria Gerrits van Dorensteijn, weduwe van Evert Cornelisse, woonende te Soest.

AT030b011         1744       8 sept

Overleden in 1743 op de Pol in Neerseldert, Maria Gerrits, nalatende hare weduwnaar Elbert Woutersen (hy was daggelder op de Pol) en 3 minderjarige kinderen

Scheiding tussen de weduwnaar en de kinderen ivm syn volgend huwelijk met Maria Melis.

AT030b011         1744       18 sept

Steven Jordense (Brouwer) tegenwoordig wonende op Brinkhorst in Asschat huurt van den Heer Joan Baptist van Wijk, wonende in Utrecht, een seeckere Hofstede met huysinge bergen en schuuren en omtrent 66 mergen soo weij bouw als plagen landen gelegen onder Stoutenburg althans bij Rijck Rijcksen bewoond en gebruikt wordende. 6 jaren a f 250 carg.

AT030b011         1744       25 sept

Jan Willemse van Lockhorst en Jannetje Hendriks, echtlieden, huuren van de Heer Johan Adolf Baron van Renesse, Heere van Lockhorst ‘sHeer Hartsbergh Bergh Ambacht en de Ammerstol en de Ridderschappen ‘slands van Utrecht ect etc het Erf Lockhorst uitgenomen de opkamer en een hoekje land naast de boomgaard. 6 jaren f 430

AT030b011         1744       20 nov

Jacob Hendriksen van Goenendaal en Sijmontje Aelten, echtelieden, verkopen aan Maria Gijsberts, weduwe van Izaak Jacobsen de Hofstede Groenendaal gelegen onder Soest aan het Corteynde.

Verkoper aangekomen by maegcheid op 24 aug 1731.

AT030b011         1744       4 dec

Huurcontrakt van ‘t Erf Groenendaal.

AT030b011         1745       27 marty

Huurcontrakt van seecker akkertje land gelegen aan de swarte of nieuwe weg bij ‘tVliet met het land daarnaast aan alsmede het uitgeroyde bos daar ter sijde behorende onder de gereche van Hamersvelt carspele Leusden tesamen groot 21/2 mergen. Verhuurderesse Wilhelmina de Leeuw.

Huurder Willem Jansen van Es en Bartje Jans van Soest, echtelieden. Reeds gebruiker 7 jaren a f 25 s’jaars. Zyn hadden nog een pachtschuld vn f 103 – 3 – 12. Zy moet nu alle jaar betalen een som van f 40. Als zy de schuld en de pacht in deselver jaren hebben voldaan krijgen zij het akkertje in erfpacht voor f 10 ‘sjaars en de andere stukken voor een tijd van 25 jaar in huur voor f 15 ‘sjaars en de blijft het huysje en getimmert door de huurders op ‘takkertje langs de weg gezet voor de schuld en huur expresselyk bebonden.

AT030b011         1745       15 juni

Huwelijk gesloten tussn Hendrik Wulphertsen, weduwnaar van Weyntje Simons wonende in Sevenhuysen en de Maria Anthonis Voskuijlen j d wonende op Hoogland. In desen geassisteerd met haar vader Anthony Thonissen Voskuylen wonende op Hamersvelt

AT030b011         1745       26 juni

Huwelijk Claas Woutersen meerdj j wonende in ‘t Nieuweland en Willempje Thijssen, weduwe van Jan Claasen van; Wesen? wonende in Sevenhuysen.

AT030b011         1745       20 okt

Huwelijk Jan Gysbertsen, geboren op ‘t Hoogland en Lysje Jacobs, weduwe van Jan van der Velde, wonende in ‘t Nieuwland gerecht Hoogland. Inbreng bruid een Hofsteedje in ‘t Nieuweland.

AT030b011         1745       3 dec

Overleden op Valkenhoef (ger Hoogland) Ryck Dirksen van Doorensteijn, nalatende tot syn wewduwe Gerritje Cornelis van Hardevelt en een dochtertje Beatrys. Ivm haar tweede huwellyk met Jan Barten meerdj m, woonende op ‘t Hoogland. Scheiding van boedel tussen haar en haar dochtertje.

Huwelijk. Inbreng bruidegom aan (vastgoed?) in Cattenbroek en Heidendaal als aan contante penningen f 400. Inbreng bruid een som van f 600 b s in have en vee koorn in de berge en te velde inboedel en huisraad enz. daarboven de schulden en lasten en ‘t geen op heden aan haar dochtertje voor vaders goed bewesen heeft.

AT030b011         1746       14 jan

Overleden Theunisje Hendriks, nalatende haren weduwnaar Willem Thonissen, woonende op de Hoogenkamp onder Hoogland en 3 minderjarige kinderen. Voogden over de kinderen Jan Hendrikse en Peel Hendrikse, oomen mitsgaders Herman Jansen outoom ivm tweede huwelijk van de weduwnaar met Annetje Thonis. Scheiding tussen hem en zyn kinderen.

AT030b011         1746       21 jan

Huurcontrakt van de boerenwoning schuur bergen 2 schaapschotten en landeryen genaamt Engendaal onder Soest. Verhuurder Henricus de Hoogh. Huurder Huyg Lambertse Post. 6 jaren a f 130 ‘sjaars.

AT030b011         1746       4 febr

Overleden Hendrik Jacobsen van Asch, nalatende tot zijn weduwe Wilhelmiena Wouters en tot zyn erfgenamen 2 kinderen Jannetje en Jacob Hendrikse van Asch nog minderjarig ivm haar tweede huwelijk met Jan Jansen. (allen wonende op Hamersvelt) scheiding tussen moeder en de 2 kinderen als volgt zy onderhoud (voogd Cornelis Jacobsen van Asch) de kinderen schoolgaan leren lezen en schrijven en by meerderjarig of trouwdag uit te keren een som van f 80.

Item een paar gouden hems knopen drie rijen silveren knopen tot hembtrokken een paar broekknopen en verder boven en onder knoopen aan de broek alsmede twee paar silvere schoengespen, nog ses goede beddelakens en 4 goede sloopen.

Waartegen de weduwe toebedeeld krijgt alle de inboedel have en vee koorn in de berg en te velde enz. en de lasten des boedels. Inbreng bruidedom f 400. De bruid hare goederen op f 300

AT030b011         1746       7 febr

Compareerden voor my notaris Juffr sophia Gabrij, weduwe van en boedelhardster van de Heer Reynier van Coevorden in leven schepen deser stad Amersfoort en overleden 24 dec 1744. Zij machtigd de Heer Joan Teschemaker fom uit name van haar te verschijnen voor de Heeren Stadhouder en Leenmannen van de Baronye van Ysselsteijn en aldaar over te geven soodanig regt, acte en toeseggens als sy hadde aan seckere Thienden grof en smal wilt en tam uit het Erf Kleyn Holrehorst (Hoolhorst) en Keutererve, gelegen in Stoutenburg onder Leusdens Carspele ten deele leenroerig aan de voors Baronye synde een gedelte van ‘tgeen waarmede haar man salgr op den 6 febr 1727 is beland geworden en de dat gedaan zijnde. Alsdan te versoeke dat hare constituantes oudste zoon Carel van Coevorden raad deser stad daarmede weder beleend mag worden enz volgens gebruik. En tevens voor des Heeren en Stadhouder en leenmannen van de adelijke hofstad en leenhove Lutticque weede als sy comparante hadde aan seecker leenwere en eygendom van de helfte van een stuk lands groot zes mergen gespleten van ‘tGoed Cleyn Wede westwaarts gelegen aan de Molenbroeker dyk. Noordwaarts de Thinsberg en ter oosten en suydwaarts ‘tConv van St Barbara (en waarvan de wederhelft te leen wordt gehouden by Justus van Rootselaar) waarmede op den 8e Dec 1740 haar man saliger is beland geworden en de dit gedaan als boven.

AT030b011         1746       11 mrt

Maasje Jans, weduwe van Reyer Dirksz, woonende op Gr Weede huurt van St Agatha een camp land van ‘t Erf onstede op ‘tHoogland. 4 jaren a f 30 s’jaars.

AT030b011         1746       31 mrt

Overleden op den 26 July 1745 Goderd van Wisselingh, weduwnaar en boedelhouder van Elisabeth Puyck, tabaksplanter alhier. Nalatende tot syn Erfgenamen syn twee broeders Gerard en Eldert van Wisselingh zij willen de boedel niet langer gemeen houden tot de boedel behorend huisraad huizen effecten en tweederde parten van een seeckere herberge hof en hofstede den Doornehegh met de landeryen staande en gelegen onder ‘t Hogeland of Emmiclaar aan de Niekerkerweg over ‘t Erf de Logt. Gerard van Wisselingh gehuwd met Sophia van Draakenburgt. Elbert van Wisselingh gehuwd met Sophia van Lingh. Gehele boedeltaxatie de geschatte som wordt samen verdeeld. (niet geheel duidelijk)

AT030b011         1746       1 april

Huurcontrakt van de 29 danmaten met huys hof en hofstede gelegen in Sevenhuysen.

Huurder Ryck Wulphertsen in Sevenhuysen. Verhuurders ‘t Conv St Agatha. 6 jaren a f 240 ‘sjaars.

AT030b011         1746       1 april

Huurcontrakt van de halve hoef op Voskuylen alsmede het Erf op Voskuijlen onder Woudenberg.

Huurder Jan Gerritsz woonende op Voskuylen. Verhuurders Conv St Agatha. 6 jaren a f 135 ‘sjaars.

AT030b011         1746       13 may

Huurcontrakt van een Erf en Goed b o m Huys enz met 18 danmaten land gelegen tussen de Sevenhuiser en Bunschoter wegen onder de ger Duyst de Haar en Sevenhuysen.

Verhuurder de Heer Carel Gabreij schepen en Cameraar. Huurder Arien Theunissen van de Pol.

6 jaren de 1ste 4 jaren f 150 laatste 2 jaren f 170.

AT030b011         1746       juli

Overleden in Sevenhuysen Jan Willemsen nalatende tot syn weduwe Evertje Maas en tot zijn erfgenamen 8 kinderen waarvan 5 voorkinderen van zijn eerste vrouw Annetje Aarts.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen.

AT030b011         1746       7 aug

Huurcontrakt van het Erf en Goed Groot Achtervelt, gelegen onder Stoutenburg. Verhuurderesse Juffr Anna Wilhelmina van de Hell. Huurder Jacob Everse. 6 jaren. 1ste 3 jaar voor f 330 laatste 3 jaar voor f 355. Condities in diervoegen als het door zyn vader Evert Claasen gebruikt wordt. 2/3 in de uitsettinge van de Honthorster brug. Het hofje dat voortijds de Heer Sturm had gehuurd en den hof daarnaast alsmede de hennephof aan de andere sijde wordt in deze huure niet begrepen.

Compareerden mede Evert Claasen en de beloofde deselve bij desen dat hy by het eyndigen van syn pagt aant voors Erf synen haave sal laten estimeren en volgens estimatie de vollen haave aan sijn oudste soon Jacob Evertsen in vollen eygendom sal overgeven.

AT030b011         1746       8 okt

Huwelijk tussen Evert Hendriksen Kok, weduwnaar van Anna Jordens, woonende op de Clapmuts onder Emiclaar geassisteert met zijn swager Pieter van Raalt meesterschoenmaker en de Willempje Jacobs j d woonende op Bosserdyk onder Hoogland, geassisteerd met hare broeder Thonis Jacobs en met haar voogden Evert Evertsen en Ot Thonissen.

AT030b011         1746       23 dec

Testament van Laar Gerritse van Kleynvelt meerdrj jongeman wonende in Leusderbroek.

Hij prelagateerd aan syn Neefje Laar Gerritse van Kleynvelt z.v. Gerrit Gerritsen Kleynvelt en Annetje Knopersts en som van f 500. En tot universeele erfgenam van alle syn roerende als onroerende goederen zyn voorn broer Gerrit Gerritsen van Kleynvelt wonende op de Nort onder Woudenberg.

AT030b011         1746       3 dec

Huurcontrakt vande Oost Liendertse Eng

AT0b012              1747       3 jan

Huwelijk tussen Dirk Wulphertsen j m geasst met syn broeder Gijsbert Wulphertsen en Evertje Maas, weduwe van Jan Willemsen, geasst met haar broeder Peter Maassen. Inbreng bruidegom f 250.

Inbreng bruid have vee inboedel en huisraad enz.

AT0b012              1747       18 jan

Mr Rogier Camerbeecq als gemagtigde van den Heeren Mr Cornelis Franciscus Caan, gehuwd met vrouwe Catharina Eva Corton en de van deselve Cath Eva Corton mitsgader van den Heer Nicolaus Corton, Canunik van de St Servaas te Maastricht volgens proceuratie den 14 jan 1747 voor not Meeus de Leeune tot Utrecht gepasseerd. En de nog van Jufr Eva Louise Corrton en van den Heer Anthony van Sana —-?, gehuwd met Jufr Emirentia Corton mitsgaders van de Heer Willem Corton en Jufr Geertruyd Heerman, echtelieden. Zij verkopen publiek de naavolgende parceelen waaronder een schoone en welgelegen Hofstede bestaande ui een suffisante boeren huyzinge bergen schuur schot backhuijs verken schot als anders met syn opgaande bouwen bossen en houtgewassen voor en omme de landeryen en Hofstede staande en de volgens de oude brieven omtrent zes en dartig (36) mergen lands, gelegen onder de gerechte Hoogland en Emiclaar in het buurtschap Calveen. Strekkende van de Heysteegh tot aan de Hogesteegh daar westerlijk doorgaans den Heer Arnold Fransciscus van Rosendael en oosterlyk van de Heysteegh tot aan de Calveense weg Jan Dirkse Hartman. Gijsbert Jansen van den Engh en den Heer van Borselen en de in opsichte van de neegen mergens leggende tussen de Calveense weg en de Hoogesteegh is Aart Jansen van Roomen neevens de zes mergen agter het huijs oosterlijk naeft (naast) de drie mergens synde de Heer van Borselen oosterlijk daarnaast geland. Gebruikt by Teunis Evertsen aan wier de koper nog een jaar huur moet uithouden over 1747 mits genietende de pachtpenningen ter somme van f 275.

Ongelden onder ‘t Hogeland

(fol 1306 No 102.              25 outschild       f 50

(15 mergens onder Emiclaar fol. 32 A No 153 4 outschild 8 st       8-8

Samen f 58 – 8

In ‘tmergengeld jegens 18 mergen – – – – – – –

Enkeld huijsgeld                                              10 – 19- 12

Dubbel huijsgeld                                             10 – 19 – 12

Heerdstedegeld               1 Heerdstede en 1 oven

Waterloosgeld van de agterste negen mergen an de duijst van ieder mergen 6 stuivers 2 – 14 – —

Trekgeld f 14. Ingezet bij de Hr adv Camerbeek f 3250, =

Meeuws Willemse van dit en het volgende parceel kooper geworden sijnde heeft tot het volgende parceel aanstonds tot cooper genomineert Jan thijssen en Evert Hendrikse Kok. En is alsuks Meeuws Willemse van dit parceel koper geworden voor f 3335, =. Trekgeld 10 – 10

Item nog 91/2 mergen – – lands gelegen onder Emiclaar strekkende van de kruijsweg tot aan de Hogesteegh noordwaarts. Daart ten oosten den kerkenakker en ten westen de Heer van Borselen met land en bos naast gelegen zijn gebruikt bij Teunis Evertsen, Hendrik Jansen op de Hogesteigh.

Evert Meeusesen en Caspar Thorij aan wier de cooper nog een jaar huur sal moeten uythouden van Theunis Evertsen f 25 van Hendrik Jansen op de Hogesteegh f 29. Evert Meeuwsen f 13 en van Caspar Thory f 13 – 10, tesamen 80 – 10. Ongelden f 13 – 9

Dit parceel gekogt by Jan Thyssen en Evert Hendrikse Kok, voor f 1110, =

Verder nog tabakslanden in Amersfoort.

AT0b012              1747       17 febr

Jan Arrissen van Voskuijlen 1ste comparant woonende op de Engh onder Stoutenburg verhuurt aan Jan Geerlofsen 2e comparant mede wonende onder Stoutenburg, gehuwd met Willemeyntje Reijers twee mergen meentveld behorende onder ‘tErf de Engh. Strekkende van de Barnevelderweg en agter tot aan het land van de eerste comparant. Daar aan de eene sijde de meent van ‘t Erf den Oldenrijst en aan de andere sijde het meentland van de vrouwe conventen wesende thiendvrij en ook van ‘sHeeren ongelden. Deze huure voor een tijd van 78 jaren ingaand primo mai 1747 tot 1 mei 1825. Jaarlijks om een somme van f 10

De huurder sal het mogen gebruiken naar sijn goedunken en er mogen timmeren.

AT0b012              1747       24 febr

Gijsbert Wulphertsen wonende op ‘tHoogland huurt van Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh, weduwe van de Heer Olivier Hackfoort en van de kinderen van Theodorus van Lilaar en Juf Gerarda Preijs van Dolre in leven echteluyden ‘t Oude Huijsstuk in wolvecampje de Hul ‘t Hervelt met het puntje van de Correlschooten en de twee wey maaten in de lage Brië, zijnde een gedeelte van ‘t Erf Kleyn weede gelegen onder gerechte van ‘tHoogland. 6 jaren a f 100 ‘sjaars.

AT0b012              1747       26 febr

Jr Michiel van de Bergh borger alhier, verhuurt aan Albertus van Veenhuysen mede borger alhier wonende in de Buysert een secker huijs erf en Goed met 5 mergen land daar bij behorende genaamt Amendijk gelegen op Hoogland nu gebruikt bij Claas Willemse. Pachttijd 10 jaren a f 75 ‘sjaars.

AT0b012              1747       3 maart

Jufr Sophia Gabrye weduwe van Reynier van Coevorden verhuurt aan Elbert Buysen en Maria Jans, weduwe van Peel Hendrikse (beyde wonende op de Wolfshaar) de Hofstede de Wolfshaar met de aanhorige landeryen reeds dor hen bebruikt mitsgaders twee campjes land mede op ‘tHoogland genaamt pompemakers camp en blankeveen synde tot een camp gemaakt. 3 jaren a f 200.

AT0b012              1747       14 maart

Regeling van pachtschuld over ‘t Erf Kleyn Emiclaar met de kinderen van Jan Jakobse Kok, nagelaten have en vee. De jongste soon neemt en koopt den boedel weer terug. Lijst van de goederen vermeld in de akte ter somme van f 934 – 10.

AT0b012              1747       25 juni

Huurcontrakt van 8 mergen bouw en weiland van ‘t Erf ‘t Claverblad gelegen op Hamersvelt over de overzijde van de weg tot over de Alandse wetering tot aan de beek toe uitgenomen het tabaksland door de Heer Willem Hendriksen gebruikt. Soo lang het hout niet gevallen is mag de huurder ‘t land met schapen beweyden maar anders niet oplever en weet en haver stoppelen te maken van de slagen in de beek blijft ten laste van de huurder. Huurder Willem Willemsen Zuydwint

Verhuurder de Heer Jan van Lilaar. 6 jaren a f 60 ‘sjaars alsulks vry van ongelden.

AT0b012              1747       30 juni

Huurcontrakt van ‘t Erf Cleyn Crachtwyk bestaande in Huysinge Hof en Hofstede bergen en schuur met omtrent 14 danmaten land, gelegen op Hoogland polder van over en neerseldert.

Verhuurders Evert de Boos, gehuwd met Richarda Caan en Jufr Ida Barbara Caan jonge dochter.

Huurder Steven Geurtsen, wonende in de Haag. Vorige Huurders Willem Dirksen en Gysje Everts, in leven echtelieden. 6 jaren a f 115 ‘sjaars en jaarlijks en ½ vierendeel boter en een 2 troop hoosje boter in de eerste vier jaren.

AT0b012              1747       3 juli

Boedelscheiding.

Willem Scheerder, koopman te Edam en Jufr Maria Gordijn, echtelieden, ten eenre en Jordanus Hoofd van Huysduijnen medicyn Doctors en Jufr Geertruydes Scheerder, mede echtelieden.

De Heer Willem Scheerder en Jufr Geertruydes Scheerder waren twee voorkinderen van Hendrik Scheerder uit zijn eerste huwelijk met Jufr Maria Kuijt. Zij bezaten samen eenige obligaties en een Hofstede op Hoogland. Aangekomen by maagenscheid op 31 may 1730 voor my (notaris Birkensteijn).

Scheiding als volgt de obligaties gaan over naar Willem Scheerder en Jufr Maria Gordijn. De Hofstede genaamt de Ganskuijl gelegen op Calveen onder Hoogland door hen vader saliger gekocht van de weduwe van de Heer Borgermeester ter Bot neemt de Heer Jordanus H v Huysduynen over gehuwd met Geertruydus Scheerder.

AT0b012              1747       20 juli

Nieuwe leenbrief voor de leenmannen van Utrecht omtrent eenge landeryen van ‘t Goed Randenbroek voor Jufr Maria van Esvelt, meerdj ongeh dochter wonende te Roermond vermits ‘toverlyden van haar moeder vrouwe Elisabeth Heerman, weduwe van de Heer Willem Estvelt.

AT0b012              1747       8 okt

Huurcontrakt van een viertel tabaksland met tabaksschuur gelegen op de Voort onder de Heerlykheid Emmiclaar, alsmede een morgen tabaksland strekkende van de lageweg tot aan het voetpad.

AT0b012              1747       15 okt

Verzoek aan de Heeren van Ysselsteyn om beleend te worden met een halve hoeve lands gelegen in Asschat daarboven leyt de halve …………. hoeve die Roelof uyt Asschat eertijds te houden (pacht?) en beneden N.N. gelegen leyt alles in dier voegen syne gemelde moeder den – – – – – –  daarmede is beleent geworden.

Aanvrage door Vrouwe Alijda van Lilaar douariere van den Heer Aloysius van Muylwijk, wonende alhier als voogdessen over de onmundige kinderen van Jufr Gerarda Preys van Dolre, weduwe van Theodorus van Lilaar, comparantes broeder saliger.

Deze leen ten verzoeken dat de Heer Jan van Lilaar vermits het overlijden van zijn moeder de gemelde Jufr Gerarda Preys van Dolre mogte beleend worden.

AT0b012              1747       18 okt

Ivm overlijden van Aeltje Wouters, nalatende hare weduwnaar Coenraad Thysen. Aeltje Wouters was eerder gehuwd met Louw Tymensen. Scheiding tussen de kinderen uit haar (Aeltje Wouters) eerste huwelijk en haar tweede man Coenraad Thyssen aan de voorkinderen worden uitgekeerd in sommen geld en aan Thijmen Louwen soo haest hy van syn stijfvader gaat afwoonen de helfte van 59 stokken immen (bijen) of soveel er bevonden sullen worden met de helfte van ’t toebehoren voorts nog een bed soo als hy ’t beslaapt mitsgaders nog een som van ……

Waartegen de weduwnaar (Coenraad Thyssen) weder alleen hebben en behouden sal zyn have en vee Coon in de bergen enz. mits ook alleen moet betalen de landpacht ongelden en schulden van ‘t Erf Schuttershoef waar op hy woonachtig is.

AT0b012              1747       17 nov

Huurcontrakt van een Hofstede gelegen in de Duijst groot 15 danmaten. Laast in huure gebruikt by Jacob Huygsen van Schoonderbeek. Verhuurder Lubbertus van Steenbeek. Huurder Jan Beijer, wonende in Sevenhysen. 6 jaren a f 110 boven ‘tpersonele mergengeld enkeld huysgeld en de helfte van ‘thaardstedegeld.

AT0b012              1748       4 april

Testament van Jan Thyssen, weduwnaar van Lijsje Dirks, woonende op de Nieuwe Hooff onder gerecht van Emiclaar. Hij legateerde enige sommen geld aan syn broeder Bart Thyssen en de kinderen van syn overleden broeder Reyer Thyssen.

Ondertekend door de Notaris en Willem Woutersen wonende op de Nieuwe Brand onder Emiclaar.

AT0b012              1748       9 april

Huwelijk Coenraad Thyssen, weduwnaar van Aaltje Wouters wonende op Schutterhoef in de vryheid van Amersfoort en Gerritje Jacobs j.d. geassisteerd met haar vader Jacob Aelten, wonende aan ‘t Heetveld.

AT0b012              1748       28 april

Testament op de langstlevende van Bart Thyssen en Ida Barten wonende op de Voort onder de Heerlykheid Emiclaar.

AT0b012              1748       14 juni

Huurcontrakt van de boerenwooning van de Hofstede de Treek met bergen wagenschuur schaaphok en bakhuis met de aanhorige landeryen en de schaapsdrift op de Leusderberg. Item nog 5 mergen bouw en weijland in den smalakker strekkende van de Griftdijk westwaarts tot aan het houtgewas van de Heer Verhuurder, alles gelegen onder Leusden door Wouter Louwen gebruikt.

Verhuurder Nicolaas Treeker. Huurder Hendrik Theunissen en zyn huysvrouw Gerritje Stevens.

5 jaren a f124. Uitgenomen de Heeren huyzinge de stal of koetshuis ‘t duivenhok vijver en kom, de boomgaard de helfte van ‘t boven hofje moet de huurder den heer verhuurder tweemaal per jaar met zyn wagentje van Utregt moeten halen en weer thuisbrengen.

AT0b012              1748       8 sept

Juffr Geertruyd Heerman weduwe en boedelhalster en lyftogteresse van de Heer Willem Corton en voogderes over hare mindj dochter Eva Jacoba Corton. Zy machtigd den Heer Anthony van Brinkensteijn om te versoeken aan de Leenhove van de abdy St Paul te Utregt om vermits doode van haare man weer beleend te worden met omtrent 4 mergen lands gelegen op ‘t Hoogland gelegen op ‘t Erf Ten Voorde van ouds genaamd de vijfde Voorder vierdel. Daar oostwaarts de zesde voorder vierdel. Noordwaarts Gerrit van Westrheenens nakomelingen. Zuydwaarts Beek also met zyn uijtgangen —-? Waterschappen en toebehoren.

Sulks gemelde Willem Corton op den 17 sept 1742 daarmede is beleend geweest.

AT0b012              1748       4 okt

Geertje Rutten weduwe van Hendrik Theunissen wonende aan ‘thouten huijsje onder Stoutenburg en de bekende de comparante van den Heeren Geïnterresseerdens weder gepagt te hebben de recognitie voor ’t openen van de boom over de nieuwe weg bij ‘tVliet op Hamersveld op soo danige loon en conditien als sy comparante deselve recognitie op den 28 oktober 1740 publycq gepagt heeft. Pachttijd 2 jaren a f 146 ‘sjaars. De pacht betalen aan den Heer Hendrik Hooft van Huysduijnen.

AT0b012              1748       17 okt

Overleden in 1744 op den Hofstede (Stalenhoef?) gelegen in de Hoogebirkt onder Soest.

Isaak Jacobsen nalatende tot zyne weduwe Maria Gijsberts en tot syne erfgenamen 5 kinderen Jacob, Gijsbert, Peter, Hendrik, Isaaken en Maria Isaaks. Scheiding van de boedel tussen moeder en de kinderen.

AT0b012              1748       18 okt

Huwelijk tussen Gerrit Jansen Kok, weduwnaar van Oetje Meynse Hilhorst, woonende op Blyendaal te Soest en Maria Gijsberts, weduwe van isaak Jacobsen woonende op stalenhoeff in de hooge birkt.

Inbreng en bezittingen in deze akte beschreven.

AT0b012              1748       5 nov

Huwelijk Gijsbert Breunisse j m wonende onder Emiclaar en Marritje Frederiks j d medewonende aldaar geassisteert met haar moeder Grietje Geurts, huisvrouw van Hermen Meeuwsen, tevoren weduwe van Frederik Jansen. Aanbreng Bruidegom div campen polderland en nog de helfte van 9 mergen land by de hoogensteeg daarvan Evert Kok de wederhelft competeerd en verder Haaf en vee huisraad koorn in de berg enz. Inbreng bruid f 100.

AT0b012              1748       5 dec

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed met syn boerenhuysinge bergen schuren en aanhorige landerijen genaamt Calveen gelegen onder Hoogland. Verhuurderesse vrouwe Henrica Anna Donker, als gemagtigde van hare man de Heer Arnoldus Franciscus van Roosendaal.

Huurder Renger Teunisse, gehuwd met Weymptje Thymensen, tevoren weduwe van Jan Hendriksen Oije, wonende op deze Hofstede. Niet in de huure begrepen de Heere Huyzinge koetshuijs boomgaarden en Thuynen. Pachttijd 6 jaren a f 199 ‘sjaars.

AT0b012              1749       2 mei

Huurcontract van de Boerenwoning genaamt Wellom met bergen wagenschuur schaapsschot bakuys met de aanhoorige bouw wey en hooilanden met de schaapsdrift op de Leusder berg gelegen onder Leusden. Verhuurder de Heer Nicolaas Freeker Cannnonick in de in Pappitele van St Jan Ba te Wijk bij Duurstede. Huurder Gerrit Willemse en zijn huisvrouw Gijsbertje Peters. 6 jaren a f 124 ‘sjaars.

Voor den Heer verhuurder blijven alle reëel en personeele schattingen en ongelden.

Voor den Huurder de personeele 20 stuivers per mergen Logiesgeld buurlasten en ‘t gemaal alsmede 5 schepel rogge tot honde coorn.

AT0b012              1749       25 okt

Huwelijk tussen Menks Goosessen wonende op Nederseldert en Maria Jans weduwe van  ……… Hendriksen wonende op de Wolfshaar.

AT0b012              1749       31 okt

Overleden in Sevenhuysen Aris Aartsen van Roomen, nalatende tot syne weduwe Annitje Jans en twee mindj kinderen Aart Arrisen v R en Jan Arrissen v R.

Boedelscheiding tussen moeder en kinderen, voogden Jan Reyersen en Aart Jansen van Roomen.

AT0b012              1749       31 okt

Also voor eenige jaren overleden in Sevenhuysen Aart Aartsen van Roomen, nalatende tot syne kinderen Aris Aartsen, Woutertje Aarts en Maria Aarts. Erfgenamen Annetje Jans weduwe van Aris Aartsen v R.

Voogd over de kinderen van Wouter Woutersen, eerst gehuwd geweest met Woutertje Aarts en zyn tweede huisvrouw Aleijda Jans was Jan Reyersen gehuwd met Maria Aarts.

Uitkoop en scheiding tussen de erfgenamen. Boedel niet genoemt.

AT0b012              1749       31 okt

Huwelijk tussen Gijsbert Wulfertsen jm., wonende op Overseldert, geassisteert met syn vader Wulfert Petersen en Anna Jans, weduwe van Aris Aartsen van Roomen, woonende in Sevenhuizen.

Inbreng bruidegom f 200. Inbreng bruid seker huysing hof en hofstede met 6 danmaten land door de bruid bewoond en gebruikt gelegen in de bovenduijst onder Sevenhuyzen.

De 6 danmaten in de Nederduyst heeft sy weduwe op heden aan haar twee voorkinderen voor vaders goed bewesen.

AT0b012              1749       23 dec

Huwelijk Willem Jacobsen meerdj jm wonende op Hoogland en Theuntje Theunis, weduwe van Willem Lambertsen wonende op Bossendijk gelegen op ‘t Hoogland. Inbreng bruidegom f 400.

Inbreng bruid boven schulden en lasten en ‘t geene zij aan hare 4 voorkinderen bewesen heeft een somme van f 1400.

AT0b012              1749       31 dec

Overleden Peter Cornelissen nalatende zyn weduwe Gerritje Hendriks Voskuylen en een voorsoon verwekt in zyn eerste huwelijk met Jannetje Cornelis Duijst, genaamt Cornelis Petersen en twee soonen by bovengenoemde weduwe Hendrik en Willem Petersen, alle drie nog minderjarig.

Boedelscheiding tussen de weduwe en haar kinderen waarvan de voogden waren Jan Theunissen, Gijsbert Cornelissen en Wulfert Petersen.

De bovengenoemde weduwe Geertje Hendriks van Voskuylen trouwt 11 januari 1750 met Hendrik Cornelissen, meerdj j wonende in ‘t Nieuwland.

AT0b012              1750       11 jan

Huwelijk Hendrik Cornelisse wonende in het nieuweland ger(Hoogland) en Geertje Hendriks van Voskuijlen, weduwe van Peter Cornelisse.

AT0b012              1750       13 jan

Overleden Jan Bartsen nalatende syne weduwe Geertje Cornelis van Hardevelt en een dochtertje Maria Jans nog jong en minderjarig. Maagenscheid tussen de vader en dochtertje.

So waren Geertje Cornelis van Hardeveld, wed J. Bartsen woonende op Valkenhoef onder ger Hoogland ten eenre en Reyer Barten woonende op Kattenbroek onder Emiclaar bloedoom en Hendrik Janse wonende in Hoevelaken aangehuwde oom. De weduwe belooft haar kind te onderhouden leren lesen en schrijven naaijen en braayen daartoe ‘tkind mogte inclineren. Waarboven de weduwe in extructie van ‘t vaders goed en cragte deses toescheijd het aanpart in ‘tErf Kattenbroek verdeelt in verscheijdene portiën, so dat men ‘t regte aandeel daarin niet weet uijtte drukken. En dan in gelde een some van f 169. Item 6 hemden 6 bedelakens 6 kussen sloopen alles uit te keren en te voldoen op des kinds meerderjarigheijt of trouwdag.

Aan de weduwe toegescheijden alle de goederen lasten en schulden des boedels.

AT0b012              1750       15 jan

Huwelijk van bovengenoemde weduwe Geertje Cornelis van Hardevelt en Hessel Cornelisse meerdj    j geassisteert met sijn ouders Cornelis Jansen en Maria Hessels.

AT0b012              1750       23 jan

Huurcontrakt van ‘t Erf en Goed de Wetering gelegen op Hamersveld. Strekkende van de hamersveldseweg tot aan ‘t Erf Voskuijlen toe met twee akkers hoijland in’t Aalland alles onder Carspel Leusden gelegen door den huurder al bereijts gebruikt wordende.

Verhuurders Johannes Petersen wonende op Callenbroek en Cornelis Jansen van Bloemendaal, molenaar tot Scherpenzeel. Huurder Evert Woutersen wonende op Hamersveld.

6 jaren ingegaan met Petri may 1748 tot 1754 a f 188 ‘sjaars.

Ondertekend    Cornelis van Bloemendal

                               Hannes Petetersen

                               Evert Woutersen (oud handschrift)

AT0b012              1750       5 febr

Huwelijk Gijsbert Jordense van de Vliet (weduwnaar van Jannetje Huygen) woonende onder Woudenberg en Grietje Jans van Voskuijlen jd geassisteert met haar vader Jan van Voskuijlen mede aldaar wonende. Inbreng bruidegom seven en een quart mergen bouw en weiland gelegen op Ekris onder Woudenberg. Strekkende van ‘tland van Theunis Voskuyl den oude en agter tot an de kromme beek toe daaraan de eene sijde de weduwe van de Raatsheer Blotenburg en aan de andere sijde Dirk Janse Versteeg. Iten een huysinge berg en schuur staande en mede gelegen op Ekris op ‘tland van ‘tSt Barthelomeus Gasthuijs ‘tUtregt en nog een obligatie van f 150. De bruid gene goederen.

AT0b012              1750       22 sept

Overleden Hendrik Cornelissen nalatende syn weduwe Teuntje Stevense. Boedelscheiding tussen de weduwe en Evert Cornelisse *, broer van de overledene. Aan hem toegescheiden 21/2 mergen bos gelegen in ‘tHooglanderveen onder Emiclaar, daaromme de armen de Poth de veenweg, (‘t Erf de Bosserdyk(?) en de Laak geërft sijn waartegen hy aan de weduwe uitkeert een somme van f 150.

AT0b012              1750       16 okt *

Overleden Hendrikje Roelen nalatende tot hare weduwnaar Evert Cornelissen *(zie boven)

Scheiding tussen hem en syn twee kinderen Cornelis Evertsen en Hendrina Evertsen, woonende op ‘t Erfje de Doornheg onder Hoogland.

AT0b012              1750       30 okt

Procuratie ivm huwelijk van Jan Frans van Lilaar minderjarig sich tans bevindende te Amsterdam en Jonker Eleonora Petronella Coecq, gemagtigde de Heer Nicolaas Heerman. Voogd Rutger de Beer.

AT0b012              1751       15 jan

Mathijs krachtwijk verkoopt aan Evert Evertsen van de Riet wonende in Snorrenhoef Carspele Leusden gehuwd met Marritje Theunis van Bosserdijk 4 danmaten land in de Nederduijst.

Koopsom f 220.

AT0b012              1751       25 juni

Cornelis Aalten en Aaltje Eyberts van Overeem, echtelieden wonende binnen Amersfoort welke Aeltje Eyberts Overeem te voren weduwe was van Hendrik Reijerse Pothoven en uit dier hoofde by maagenscheijd tussen haar en haar overl mans kinderen ‘t regt bekomen hebbende tot het navolgende ten eenre en de Heer Pieter van de Emde Andriesz meerdj jm wonende tot Amsterdam, ter andere syde de 1ste comparant verkoopt aan de 2e comparant twee campen bouwland met het plaggenvelt daar agter daar nu de linie doorgegraven is gelegen op Hamersvelt strekkende van de Keursloot tot aan de Asschatterbeek toe daar aan de eene sijde Jufr Petronella Preys van Dolre (wed Heerman) daar aan de andere zijde de Heer koper self. Koopsom f 1000, =

AT0b012              1751       25 juni

Huurcontrakt van ‘tErf ‘tVliet onder Stoutenburg. Verhuurders Ryk van Beefting voor 2/3 portiën en Cornelis van Deventer voor 1/3 portiën colecteur van de Fertiender vicarije daar Rut Willems op gewoond heeft. Huurder Aelt Evertsen. 12 jaren a f 90 ‘sjaars.

AT0b012              1751       2 aug

Huurcontrakt van 29 danmaten land met huys hof en hofstede gelegen in Zevenhuijsen gehuurt by Ryk Wulphertsen, reeds gebruiker. Verhuurders ‘t Convent St Agatha tot Amersfoort.

Pachttijd 4 a 6 jaren a f 220 ‘sjaars.

AT0b012              1751       24 aug

Huwelijk Cornelis Lambertsen wonende op Dorensteijn, weduwnaar van Neeltje Toonen en Hendrina Peters van Rossenberg, jonge dochter mede wonende aldaar geassisteert met haar moeder Petertje Jans, weduwe van Peter Evertse van Rossenberg.

AT0b012              1752       7 jan

Gijsbertje Peters weduwe van Reyer Ysbrandsen Keyzer mitsgaders Peter Reyersen Keyzer en Cornelia Jacobs , echtlieden, magenscheid, wonende onder Eembrugge.

AT0b012              1752       28 april

Ondergetekende Jelis Evertsen en Theuntje Jans, echteluyden mitsgaders Everts meerderjarige dochter Jelis en Emmetje nagelaten kinderen van Evert Jellissen die een soon was.

Jellis Aertsen, ten eenre, ende Barent Steuk? en Aaltje van Doresteyn, echteluyden binnen deze stad ter andere syde. Verklaren eerste comparant aan de laatste comparant gelyk sy laatste comparant bekenden van de eerste comparant gekogt te hebben Een huysinge met omtrent 5 mergen lands met syn bossen en houtgewassen daaropstaande van ouds genaamt de tweede kopermolen, gelegen bij Emelaar onder Stoutenburg belend ten oosten de prov Gelderland ten zuyden de Flierbeek ten westen ‘tErf de Kortenip(nuyp) en ten noorden de Hofstede Kleyn Vincelaar zijnde ‘t goed belast met een erfpacht van f 18 tbv de kinderen van Steven Camp.

Koopsom 300 en 20? Gulden en magtigen de compranten Herman Hendriksen wonende op Emelaar om transporte te doen voor den Geregte van Stoutenburg.

AT0b012              1752       13 okt

Jufr Sophia Gabrey, weduwe van Reynier van Coeverden verhuurt aan Meijnks Goossense, wonende op ‘tHoogland de Hofstede genaamt de Wolfshaar gelegen onder Hoogland soo in diervoegen als Elbert Buyssen ’t selve Erf lange jaren gebruikt heeft, mitsgaders, twee kampjes lands mede gelegen op Hoogland genaamt Pompemakerskamp en blankeveen zijnde tot een kamp gemaakt.

3 jaren a f 200 ‘sjaars.

AT0b012              1752       8 dec

Alsoo by ‘t Vliet onder Stoutenburg overleden Jannetje Jans (oudenhuysen) nalatende hare man Dirk Besselsen van Sprinkelaar en 5 kinderen. Maagenscheid vader en kinderen.

AT0b012              1753       21 jan

Huurcontrakt van een huysinge hof en hofstede berg en schuur en omtrent 6 mergen land daarbij behorende gelegen in Hamersveld mitsgaders nog 2 parceelen lands groot omtrent 6 mergen mede onder Hamersveld gelegen naast ’t voors Erf. Verhuurderesse Jufr Petronella van Zevender, wonende in Amersfoort als gemagtigde van de Heer Pieter van de Ende wonende in Amsterdam.

Huurder Theunis Jacobsen van Asch. 6 jaren 1ste jaar voor f 75 laatst 5 jaren voor f 90

AT0b012              1753       11 april

In 1752 op de Wolfshaar gelegen op Hoogland overleden Maria Jans, echtgenote van Meijns Goossense en nalatende een dochtertje Aeltje Meyns. Maagenscheid tussen vader en dochtertje.

Voogden Jan Jansen en Thonis Jansen, oomen. Voorts zijn Jan Hendriksen (bij ondertekening vd akte Jan Hendriksen van de Wolfshaar) en de weduwnaar overeengekomen dat het gemelde kind nog krijgt 11 manshemden 2 silveren schoengespen 1 paar silvere broeksknopen een paar gouden hembknoopen, behoort hebbende ten lijve van —- Hendriksen de eerste man van Maria Jans.

AT0b012              1753       27 july

Overleden in Asschat Cornelis Gijsbertsen, nalatende tot syne weduwe Trijntje Jans en een dochtertje Cornelia oud 8 jaren. Maagenscheid tussen de weduwe woonende op Brinkhorst en de voogden van haar dochtertje, Wouter Gijsberken, oome. De weduwe belooft het dochtertje te onderhouden school te laten gaan leren lezen en schrijven en by meerderjarigheid of trouwdag een some van f 50, haar voorde portie in haar vader zaliger nalatenschap Jan Rycksen van Besselenaard (*waarschijnlijk vader van Trijntje Jans) zal zijn en blijven geaffecteert. Eindelijk zal het kind hebben en houden van ‘tgunt tot zijne vaders lijf behoord heeft 2 ryen silveren knopen een boek (*niet vermeld wat voor boek) met silver beslag en elf hembden en aan de weduwe alle goederen en schulden des boedels.

Scroll naar boven