Notaris Volquen Saab

AT032a001          1720       14 maij

Huurcontract van een Erf, Goed en huys

Huys, hof en Hofstede met de landerijen daaraan gehorende staande en gelegen op Hamersveld aan de Swarte Steegh onder ger. v Leusden.

Verhuurderesse; Vrouwe Maria Theresia van Westrhenen, wed van wijlen den Heer Mr Daniël van de Bergh. Adv. enz. Huurders Jan Cornelissen en Gerritje Hendriks, wonende op deze Hofstede. 6 jaren à 110 caarguldens ‘sjaars.

AT032a001          1722       18 maart

Huurcontract van een Erf en Goed Huys berg en schuuren met verdere getimmert daarop staande en omtrent dartigh mergen soo bouw als weyland edoch soo groot en kleyn ’t selve gelegen is op Calveen onder Hooghland. Hem Huurder aangewezen en bekend soo alls ‘tselve laatst bij Thijs Ariensen in huure gebruikt geweest. Verhuurder de Heer Olivier van Hacfort, Heere van de Horst enz gehuwd met vrouwe Maria Cornelia van de Borgh. Huurder Cornelis Willemsen wonende op Hooghland. 6 jaren à f 212 ‘sjaars doch het eerste jaar f 210, verders (als gewoonlijk) schilt schillinghgeld enkel huysen, Haartstedegeld, personele 20 gl. en mergengeld, toepacht 4 paar jonge hoenders, 2 schepel weyt Amersfoortse maath,   verder de reparatiën. Alsook het hout voor des Heere verhuurders brand en de halve oost blijft ook voor des Heer verhuurders en moet dit alles thuisbezorgen bij den verhuurder.

AT032a001          1729       7 okt

Geurt Teunissen Kuijer wonende op ‘t Hooghland als momber en voogd over de onmundige kinderen van Jan Cornelissen Bouwer en Aaltje Ryx in leven echtl. en verklaart den comparant in dier qte. bij continuatie verhuurt te hebben aan Teunis Cornelissen Brabander.

Nagelaten Wednaar van Aaltje Rijx, wonende op de nabes. plaats genaamt Walickenbergh

Huys Hofstede enz groot omtrent 20 danm land gelegen onder Eembrugge. 6 jaren a f 200 1 jaar

AT032a001          1722       12 juni

Huurcontrakt van een Erf en Goed, gelegen in Overseldert ger Hooghland met 18 danmaten land met een verklaring van een schuld groot f220 + 11 st uit sake van landpacht.

Verhuurder den Heer Simon Schoon secr. van Hoogland. Huurderesse Geertje Gijsberts, Wed van Aart Hendriksen wonende in Overseldert op deze Hofstede. 3 jaren à f 110 ‘sjaars en verdere ongelden

AT032a001          1724       22 dec

Gijsbert Gerritsen wonende in Sevenhuysen verhuurt aan Cornelis Jansen en Maria Hessels echtl. Een seeckere Huyzinge hof en Hofstede met bergh en 1 danmaat land daaraan behorende gelegen in de pol.re de Haar van ouds genaamd den ouden Lodijk. 6 jaren a f 36 ‘sjaars en 40 eendeneieren.

AT032a001          1728       12 sept

Namelijk Sondagh. testament van Jacob Woutersen en Lamertje Hendriks van Moorselaar, echtl wonende op Hoogland op den langs levende alle goederen inboedel huijsraad linnen en wollen gewerckt en ongewerckt rente brieven en obligatiën geld goud silver gemunt en ongemunt Haaff en Vee koorn en alles wat eenigsinds tot de bouwerije en koegehouderije behoort.

AT032a001          1729       13 may

Elbertje Jans, wed van Cornelis Gerritsen wonende op Emiclaar, zij gemachtigd den Heer Willem van Osch om voor haar te compareeren voor den Leenhove van IJsselsteijn en de aldaar van denselve ter Lheen te verzoeken en ontfangen, mitsgaders op haar comprmt name te verheffen. ‘sLheen van seeckere stuck landts genaamt de Leeuwenkamp, soo groot en kleijn de selve gelegen is op ‘tHooghland en bij de oude brieven bekend staat, waarmede hare gem overleden man beleent is geweest

AT032b001         1716       3 nov

Overleden Willemijntje Everts, tevoren wed van Aalbert Petersen, nalatende weduwnaar Sander Fransen wonende op Kleyn Stoutenburg onder den geregte St’burg, en 4 onmundige kinderen Peter, Arisje, Barber en Aalbertje Aalberts, kinderen van haar eersten man en nog 2 kinderen(onmundig Jannetje en Evert Sandersen, kinderen van haar 2e man Sander Fransen.

Aan den weduwnaar toegescheiden den inboedel have en vee en de bouwerye, effecten en schulden enz. de kinderen indemneert een som geld bij meerd. jarigheid moet uitkeren in de akte nader omschreven.

AT032b001         1716       13 nov

Huwelijk tussen Sander Fransen en Cornelia Jordens wonende tot Driebergen.

Inbreng bruidegom als bij bovengen. scheiding toebedeelt, geestimeert  op f 2021,=

Inbreng bruid f 200 kleren en haar goud en silver.

AT032b001         1717       11 feb

Huwelijk tussen Rijk Masen, wonende bij Nijkerk en Altje Gerrits Crayencamp wonende op Hoogland gearresteerd met haar moeder Aaltje Hendricks Berghuijs, wed van Gerrit Crayencamp.

Inbreng bruidegom f 500 met de kleren, goud en silver tot sijnen lijve behorende.

Inbreng bruid f 75 voor 1/3 part in haar vaders nalatenschap in extinctie van ’t gereede toegescheijde en de daar boven ong 1/3 portie haar gemeen met haar broeder en zuster. in ’t Erf den Ouden Tolick op Hoogland waarvan de moeder van de bruijd de wederhelft voor haar porties competerende.

AT032b001         1717       13 april

Verheffen van een Leen op 3 danmaten land in overseldert genaamt Clemens acker tbv Jufr Cornelia Temminck waarmede haar broer Coenraad Temminck op 2 oct 1693 is beleend geweest.

AT032b001         1717       ? data

Huurcontr van het Erf en Goed Wel om aent Heetveld onder Leusden, groot 30 mergen.

Verhuurder M’Henrick van Zevender mede notaris. Huurders Louw Thijmensen en Aaltje Wouters, echtl , 6 jaren a 160 carg ‘jaars en ongelden zie nadere huurcontrakten.

AT032b001         1717       30 juli

Aart Gerritsen en Willempje Reyer, echtl. wonende op ’t Erf Schothorst onder Hoogland verklaren schuldig te zijn aan Jan. Gerrit. En Peter Hendriksen wonende allen onder Leusden uit zake van 2 jaren pachtschuld groot f 160, van seeckere parceelen land bij hen gebruikt.

Zij leggen arrest op de coorn gewassen.

AT032b001         1717       geen data

Overleden Jannetje Hendriks nalatende hare weduwnaar Geurt Theunissen Kuijer en 4 onmundige kinderen Teunis, Hendrik, Steffenij en Oetje Geurtse Kuijer.

Akte van scheiding tussen vader en kinderen.

AT032b001         1717       17 sept

Huwelijk tussen bovengenoemde Geurt Theunissen Kuijer, wonende op ’t Erf Brevoort op Hoogland

geass. met Steven en Aart Theunissen Kuijer zijn broers ende Gijsbertje Cornelis meerdjd., wonende in Hamersfelt geass. met Cornelis Hendriksen, Buurmr. in Hamersfelt, haar vader en haar broer Hendrik Cornelissen.

inbreng bruidegom Have, vee, coorn, inboedel, huisraad, enz. inbreng bruid f 500, een nieuwe kleerkast met eenig linnen en kleren, goud, silver haar lijve behorende.

AT032b001         1717       18 dec

Verkoop door Jufr. Maria Saab, wed van Richard Saab. Elisabeth Saab, wed van Jacobus van Geemen mitsg.  de Heer Kiliaan van Steenler, wednaar van Margeretha Saab.

Van seeckere 81/2 damten wei en hoyland in de Nederduijst onder den ger. van de Duijst, sijnde een oude Hofstede met een hoge Pol, voorzien bequaam om wederom een huis op te zetten, belend oost de nieuwe wegh. West de neer of Bunschoterwegh. Zuid Gerrit Geurtsen wedn Harmen Pietersen. Juf de Wed van Brouwer Lilaar. Noord Borgem. Both en de Heer Schade. In huure gebruikt geweest bij Steven Hendriksen op Hilhorst,

En de koper van dit parceel zal ook aanstonds in den armenbus moeten steken, elf stuuvers

Gekocht door Steven Hendriksen op Hilhorst voor f 615

AT032b001         1718       28 jan

Overleden Marritje Peters, nalatende hare weduwnaar Gerrit Geurtsen, wonende aan de Haar en drie onmondige kinderen. Maria, Stefanij en Evertje Gerrits.

Scheiding tussen de vader en de kinderen

aan de kinderen een som van f 245 en wollen linnen kleren, goud en silver tot hare moeders lijf behoort te hebben. Aan hun vader de schulden en boedels en effecten, huisraad, have en vee. en inboedel. Mitsgaders sijn portie in seecker Hofstede met 18 danmaten land gelegen in den geregte van de Duijst Haar en althans bij den wedunaar bewoont en gebruikt en den kinderen te indemneren.

AT032b001         1718       8 april

Huurcontrakt van ‘tErf en Goed de Swarte Goor onder Stoutenburg gebruikt geweest bij Jannetje Peelen, wed. Willem Gerritsen.

Huurder Jan Hermsen wonende op de Kortennyp genoemd en Dirkje Ariens zijn huijsvrouw.

Verhuurder Gerrit Jansen van Lijnden, dit voor een tijd van 3 of 6 of 12 jaren à 330 carg. sʼjaars.

AT032b001         1718       23 mei

Verpagting van het Logiesgeld van Leusden groot f 850 verpachting in het Swarte Bergje.

AT032b001         1718       16 okt

Huurcontrakt van t’Erf en Goed de Swarte Goor onder Stoutenburg.

Huurder Jan Willems wonende onder Hoevelaken, gehuwd met Evertje Hendrix.

Verhuurder Gerrit Jansen van Lijnden tegenwoordig gebruikt bij Jannetje Peelen, wed. van Willem Gerritsen. Dit voor 1 of 3 mitsg. 9 of 12 jaren à 325 carg. het eerste jaar en daarna 350 cargs ’jaars. Toepacht een sijde spek van 15 pond of een ½ vierendeel boter, en 2 paar goede hoenders alsmede 2 vragten hout en alle reële en personele gelden op ’t Erf staande.

AT032b001         1718       20 okt

De Hoogwel Ed geboren vrij Heere Johan Canielis, Baron van Doornick enz. magtigd de Heer Hendrick arent van Zevender om publiek of onder de hand te verkopen zijn Erf en Goed, genaamd Schoonoort mitsg de Colckrijst, alles gelegen onder Hoogland.

AT032b001         1718       22 okt

Verkoop  van Schoonoort ingezet op f 9200, gelegen op Hoogland, op laste  van de ongelden en specialijk mede op de last van elft schepels goede rogge. A’foort mach jaarlijks aan de Heeren regenten van St Agatha Clooster binnen A’foort.

Doch opgehouden in de slagh op f 1700. Naderhand uit de hand verkocht aan Baltasar van Hulten voor f 10000. Gebruiker Thijs Dirksen.

Het land zoo Bouw als weyland groot 6 morgen eveneens op Hoogland hoek sevenhuizerweg, Heysteegh genaamd. De Kolikrist. (Rist) gebruikt by Jan Tommisen op den Langeoort, heeft deze jaren nog huure daaraan. Gekocht door Mr Jan Frederick Teeckman, Heer van ’t Hoogeland voor f 900.

AT032b001         1718       8 dec donderdag ‘savonds 6 uren

Testament Aart Arrisen van Romen en Barbara Killen Collert echteluijden wonende in Sevenhuijsen ingenoemd div landerijen en 2 Hofsteede groot 1st 4 mergen met nog 11/2 England op de Emiclaarse eng en 2 mergen veen deze Hofstede door hen bewoond, mitsgaders een Hofstede groot 8 danm. in de bovenduist. Nog 4 1/2 danm. genaamd de Koij in de Neerduijst.

AT032b001         1719       1 Juli

Maritje Philipsen, wed. van Selfre Willemsen, Jacob Elbersen gehuwd met Gijsbertje Selvre, Lijsbeth Selvre zij verkopen aan de Heer Mr. Jan Frederick Teeckman Heere van ’t Hoogeland ect. en vrouwe Wilhelmina van Hoornbeecq echteluijden een seecker huijzinge, hof en hofstede, ofte Erve en Goed met de aan horige landerijen gelegen in de Hoge Birkt ger v. Soest streekende van de Duijnen tot de Neerwegh toe, westwaarts de koper met zijn plaats genaamt Hofslot en nog 2 mergen bouwland gelegen in ’t Geijn onder Soest. Koopsom 3000 car. g.

AT032b001         1719       1 Juli

Huurcontrakt van deze Hofstede aan bovengenoemde Jacob Elbertsen.

AT032b001         1719       10 Juli

Testament van Elbertje Jans wed. van Peter Zaren wonende op Hamersveld (octrooi 2 juni 1708). Zij bemacht hare goederen zoo roerende als onroerende voor 1/3 part aan haar zoon Evert Peterse,

voor 1/3 part aan de kinderen van Wouter Peterse haar overleden zoon bij hem verwekt aan Aaltje Jacobs en voor 1/3 part aan de kinderen van Willempje Peters door Evert Evertse aan haar in echte verwekt. [Ligging en de goederen niet in de akte genoemd – Oud Rossenberg.?]

AT032b001         1719       23 Juli

Machtiging omtrent het innen van de kooppenningen van de op 11 juli verkocht de Koekoek op ’t Hoogland door de erfgenamen van Wouter Reijersen en Hendrikje Willems.

AT032b001         1719       10 Nov

Huurcontrakt van ’t Erf Groot Emelaar onder Stoutenburg zelfde huurders en verhuurder als in latere huurcontr. [15 jan. 1723] 6 jaren doch ƒ 350 car. g. sjaars.

AT032b001         1719       19 Nov

Akte van verklaring ten behoeve van Erasmus van Goudoever door diversen personen van competente ouderdom wonende in Stoutenburg. Zij verklaren dat zij de grond ofte het land genaamt den Omsand van ’t Erf de Swarte Goor lopende zeer krom en streckende tegen het heetveld en hoekje bouwland van ’t Erf Gr. Middelaar tegenwoordig bewoond door Wouter Hermsen hebben omgespit twee spit diep en met verscheidene slootjes en walletjes gemaakt en door graven om bepoot te worden alsmede dat zij comprnt langs hun oft om de selve Omrand jegens de scheiding van ’t voorn Erf Middelaar hebben gegraven een geheel nieuwe scheijding sloot ten wijtte van omtrent seven voet dit alles gegraven sonder den grond van ’t voorn. Erf Middelaar te raacken, dit alles in daghuur.

AT032b001         1720       21 Febr

Boedelscheiding tussen Simon Petersen Buurmst. van Sevenhuijzen weduwnaar van Hendrikje Elberts van Moorselaar ten eenre en de kinderen van den overledene Hendr. E. van Moorselaar van haar eerste man Jan Teunissen aan hem 1ste compr. worden o.a. toegeschreven 12 dammaten land gelegen in de Neerduijst, roerende en onroerende goederen, have en vee.

AT032b001         1720       12 April

De Heer Willem van Geijn verhuurt aan Jacob Jacobsen wonende op de Zuijdwind in Hamersfeld 4 danm polderland a.d. Eemsendijk.

AT032b001         1720       22 Nov

Huwelijksakte. Wij Weijntje Peelen wed. van Hendrick van Moorselaar moeder, Hendrik van Moorselaar broeder, om de Jan Hendriksen swager voor en van de wegen Peel Hendriksen van Moorselaar jonge man toe comende bruijdegom wonen op ’t Scham ger. St’burg ten eenre: Zeger Evertsen, Jan Evertsen en de Gerrit Evertsen van Esvelt broeders met Rijck Jansen van Slegtenhorst oom voor ende van wegen Hendrickje Everts van Esvelt jonge dochter toecomende bruijd woonde op Slegtenhorst ampte Nijckerck ten andere sijde door cond. dat wij de dedingsluijden en maagen daar toe ten beijden sijde versogt tussen den voorn Jonkman en jonge dochter gededinght en geslooten hebben een echt houwelijck de welcke vervolgens in den houwelijcke staat sullen vergaderen op navolgende condities.

Inbreng br.gom 500 car. g. , kleren, linnen,wol, goud en silver ’t sijnen lijve toebehorende.

Inbreng bruid ƒ 1000, alsmede 1/3 part in de erfgoederen.

AT032b001         1721       7 Jan

Cornelis Pannekoek secr. van Stoutenburg wordt in deze akte aangesteld tot mede voogd over de minderj. kinderen van wijlen den Here Grave van Portland bij sijn extr. in zijn tweede houwelijck verwekt en tevens aangestelt tot adminestrateur en ontvang van goederen, soo landen, chijnzen, thienden, renten en niets uijtgesondert den Emelaar genaamt gelegen onder St’burg den voors kinderen in eigendom toebehorende.

AT032b001         1721       14 Maart

Hendrick van Zevender mede notaris verhuurt aan Roel Woutersen wonende op ’t Hooghland op ’t Erf Schothorst een seecker stuk land genaamt de Catrijst groot 8 morgen gelegen op Hooghland.

6 jaren à 100 car. g. sjaars.

AT032b001         1721       25 Mei

Hermanus Caen als gemagtigde van de Heer Michiel van Lommertsen verhuurt het Erf en Goed genaamt Groot Hagennauw gelegen onder gerechte Asschat aen Geurt Jansen en Willempje Jans echteluijden. 6 jaren à ƒ 360.

AT032b001         1721       15 Aug

Teunis Gerritsen Collert wonende op ’t Erf de Tweel gelegen onder Barnevelt verklaart 8 jaren pacht schuldig te wesen  aan Weijntje Peelen wed, van Hendik van Moorselaar wonende op ’t Scham onder Stoutenburg som groot ƒ 388.

AT032b001         1721       31 Sept

Lubbert Tonisse meerdj. j.m. en Gerritje Willems meerdj. d. huren van de Heer Henrick Arend van Zevender een seecker Erf en Goed staande op de Groote Melm in Soest met nog diversen kampen land.

AT032b001         1722       7 Maart

De Heer Albertus Nessingh oud schepen en raad van A’foort verklaarde als gewesene schout van ’t Hooghland, Duijst, Haar en Zevenhuijzen ter instantie van de Heer Willem Julius Teckman tegenwoordig schout van ’t Hooghland hoe waar het is dat de Hr. comprnt menig malen als schout voors heeft geprotesteert jegens de gaderinge der pachtpenn. van ’t Logijsgeld over ’t Carspel van Leusden, die door de Heer Munnicks in zijn Ed: leven schout van Leusden ect. sedert eenige jaren is gefingeerd geworden als wel wetende dat sijn Ed. in qte voornoemt sulcks niet competeerde dewijl in de jare 1684 bij sijn Heer comprnt Predexesseur de gaderingen selfs is ontvangen en ook bij ijder van de schouten geprofiteert, omdat de waarde dat jaar over ’t Hooghland sijn gequotisatien, dat ook de quotisatien verpachtingen en rekeningen van dien sijn gedaan in den gerechtbanken soo van Stoutenburg, Hamersfeld als in de gerechtbanck van ’t Hooghland, uijtgesondert dat ’t selve eenige jaren voor dato deses aan ’t Swart Berghje gedaan is en de dat op den 1sten augty 1694 goed gevonden is dat in het toecomende de reeck(en) soude worden gedaan in de kereke tot Leusden als in ’t vervolg van sijd dan ook also is geschied, dat ook den gem. Hr. Munnicks, aan de Heer comprnt een douceur van een gouden Ducaton heeft gegeven doch ook wel minder naar proportie dat de verpagtinge hadde afgebracht. Verklarende verder dat den gem. Hr. Munnicks mondeling en te goeder trouw voor die gadering ook heeft aangenomen de gerechten als Advt sonder eenige gratificatie te dienen jaarlijks soo ten reguarde van den koninck Chijns als anders. Pretenderende deze inhoud deses te allen tijde met Eede te stercken (des noods sijnde). Ende versochte den Hr. comprnt hiervan acte, die is deze aldus gedaan, enz.

AT032b001         1723       15 Jan

Huurcontr. Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurder; Thijmen (man) Gerritsen en geh. met Annetje Willems. Verhuurder; Corn. Pannekoek secr. v. St’burg als last hebbende van de Hr. en Mr. Samuel van Schaegen advocaat voor de Hooven van justitie in Holland en mede voogd op de minderjarige kinderen van wijlen zijne excelentie de Heere Grave van Portland enz. enz . in zijn tweede huwelijk verwekt. 3 jaren à ƒ 140 car. g. sjaars (reeds bruikers).

AT032b001         1723       15 Jan

Huurcontr. Groot Emelaar onder Stoutenburg. Huurders; Theunis Heijmans en Gijsbertje Thijmens (mans). Verhuurders; als huurcontrakt Oud Emelaar. 6 jaren à 280 car. gulden (reeds bruikers).

AT032b001         1723       17 Jan

Albert Beertsen verklaart zich te constitueren borge voor Gerrit Jansen wonende in de geregte van Asschat ten behoeve voor Geertruijd van Zeebeecq wed. van Jan van Beeftingh omme het gewijsde van den processe tussen gemelde Gerrit Jansen en de voorn. wed. v. Beeftingh voor desen Ed. Geregte litis pendent hangende te voldoen, enz. daarvoor verbindende sijn persoon en goederen.

[Zie ook acte 20 Dec. 1722.]

AT032b001         1723       2 Juli

Neeltje Aerts van Schutterhoef, wed. van Willem Jansen wonende op Schutterhoef machtigd den Heer Stevens Arent van Zevender not. alhier omme alle haer comparantes uijtstaende schulden, capitalen, renten, acten en de crediten pachten huissen en alles anders ’t sij in der minne of te bij alle wegen in der middelen van Justitie te innen, enz.

AT032b001         1723       18 Juli

De Heer Willem van Geijn schepen en raad van A’foort verklaart dat door overlijden van den Heer en Mr. Gerard Murraij in zijn leven Burgem. der stad A’foort sijn de Heer comprnt (W. v. Geijn) oom salg. ab intestato op hem gedevoleert en geerft is (als sijnde den naasten leenvolger van gemelde overledene) seecker Erf en Goed met Huijs en Hofstede, bergh en schuur, enz. genaamt den Dijck met omtrent 17 dammaten en 368 roeden lands en de wegh beginnende van Kleijn Cragtwijk tot het Slaagsehek daarbij behorende leenroerig aan de Staten van Utrecht gelegen in de polder Overseldert ger Hoogland, oostw. mevr. Padbrugge, westw. gemelde wegh, zuidw. kb Cragtwijk en noordw. de Neerseldeelseweg. Ende dat daar omme hij Hr. Comprnt. de possesie van alle het selve hadde aangenomen gelijck zijn.

Ed: is doende bij desen houdende tot dien einde met een bijl in een boom en graafde met een schup in d’aarde, slaande een spijker in de wand en de sluijtende de deuren op en toe waarvan hij comprns versoekt acte, enz.

AT032b001         1723       8 Aug

Huurcontrakt van het Erf en Goed Wel Om groot 30 mergen gelegen aan ’t Heetveld onder Leusden.

Verhuurder; de Hr. Henrick Arend van Zevender wonende in Amersfoort.

Huurders; Hendrick Dirksen Zuijdwindt en Evertje Everts echteluijden.

6 jaren de 1ste 3 jaren om ƒ 100 en de laatste 3 jaren om ƒ 110 en schildgeld, schellinggeld, hondecoorn, paartjes, enz.

AT032b001         1723       25 Okt

De Heer Johan de Goeije raad in de vroedschap en schepen van A’foort huurt van de Malen de Laagen Malen Heethaar gelegen op Hoogland groot 8 mergen laast gebruikt bij Cornelis Jansen Keijser. 9 jaren à ƒ 50 + ƒ 2 tot toepacht.

AT032b001         1724       28 April

Woutertje Heijmans laatst wed. van Thijs Gerritsen wonende op ’t Erf de Coedijk onder Amersfoort verkoopt aan Reijer Teunissen alle rogge, haver en hoij, verders de hecken, slijten op de balk, kuijpen en tonnen, wastobben, melkkarn met de stop en toebehoren, potten en ketels, ijzeren haal tangh, stoelen, banken, de backtrogh, ’t spek en vlees mitsg. alle de vreedinge om de landerijen mits dat de coper ’t koorn op ’t veld staande voor schade bevrijd van beesten.

Dit alles te samen voor ƒ 98 welke den coper op de Amersfoortse beestenmarkt den 18de oktober 1724 sal moeten betalen.

AT032b001         1724       2 Juni

Erf Engendaal in Soest. Huurder Steven Gerritsen heeft pachtschuld, regeling met de pachter.

AT032b001         1724       14 Juli

Clemens Hooft van Huijsduijnen en de Eva van Bemmel echteluijden wonende op Hamersfeld onder carspele Leusden zij machtigen de Hr. Willem Lagerweij secretaris van Woudenberg om te compareeren voor stadhouder en manen van leen van de Lheenen van d’Ed. Mog. Heeren staten van Utrecht en de aldaar te cederen transporteren en in volcomen eigendom over te geven aan Jacob Jansen in Leusbroek en de Willempje Aalten echtel. de helfte van ’t Erf en de Goed genaamd de Vrijhoef huijs, hof en hofstede, bergh en schuur en verdere getimmerte met omtrent 18 morgen land edoch so groot en kleijn ’t selve gelegen  sijt in Leusbroek bij den voorn koper gebruikt wordende waarvan hem de wederhelft is competerende alles bieder bij de coopcedulle van 30 Dec. 1723 opgericht.

AT032b001         1724       13 Okt

Scheiding i.v.m. Huwelijk tussen Jacobje Willem Hoogenboom wed. van Aart Teunisse Kuijer wonende aan den Eemsendijk onder Eembrug en hare kinderen.

AT032b001         1724       13 Okt

Zij, Jacobje Willem Hoogenboom wed. van Aart Teunisse Kuijer, huwt weer met Jacob Willemsen Schothorst meerj. j. op Hoogland.

AT032b001         1724       23 Okt

Reijer Thijssen wonende op ’t Erf Crachtwijk huurt van de Heer Willem van Geijn 7 dammaten weiland in de Slaagh.

AT032b001         1724       23 Okt

Gerrit With, hospes in het Dorstige Hert huurt van Hr. W. v. Geijn 7½ dammaten land in de polder Overseldert.

AT032b001         1724       24 Okt

Hendrik Jansen wonende op ’t Erf Kleijn Crachtwijk huurt van Hr. W. v. Geijn 4 dammaten land in Overseldert.

AT032b001         1724       1 Dec

Overleden Metje Jans nalatende hare weduwnaar Willem Jansen wonende op Sneul en schepen des gereghts Emiclaar.

Scheiding tussen hem en zijn onmundige kinderen, voogden Geurts en de Hendrik Jansen wonende onder Snorrenhoef op de Rijd (thans de Riet) bloed mombers van moeders sijde.

Aan weduwnaar toegescheiden inb., have en vee en aan de kinderen op de trouwdag of meerderjarig eenige goederen . . . (in deze akte nader omschreven). Kinderen waren Jan en Evertje.

AT032b001         1724       8 Dec

Jan Dirksen wonende aan de Hogenaart op ’t Erf de Hoogencamp huurt van de malen een perceel land groot 5 dammaten gelegen over ’t Erf Valckenhoef. N° 14 op de caart. 6 jaren ƒ 35 en ƒ 2 toepagt.

AT032b001         1724       18 Dec

Condities en contract omtrent een tabaksplanterije op Schothorst.

AT032b002         1725       23 Febr

Hendrick Willemsen Boersen en de Jannetje Ariens in leven echteluijden deser werelt overleden zijnde op ’t Erf den Bantuijn onder Asschat nagelaten tot hare erfgenamen de kinderen Arien, Grietje, Evert, Jan en Hendrick Hendricksen Boersen allen meerderjarig woonachtig onder den gerechte van Leusden en Asschat voornt. Boedelscheiding als volgt:

Aan Jan Hendr. Boersen den inboedel en huijsraad, paarden, koeijen en verdere haaft en vee, koorn, enz., actien en crediten als eenigsind tot haar gem. ouders boedel heeft behoord.

Ende nog aan de selve Jan H. met sijn suster Grietje H. ijder voor de helfte de onroerende en vaste goederen tot den gemelde boedel specteerende en door den gescijde ouders nagelaten.

Waartegen Jan Hendr. aanneemt en sal moeten betalen alle schulden en lasten waarmede gemelde boedel mogte sijn bezwaart en bij desen beloofd sijne voorn broeders en suster  te sullen indemneren vrijen waren cost en schadeloos te houden.

AT032b002         1725       9 Maart

Elis Hendriksen Witt hospes aan de Hogenhaart huurt van de Malen 8½ danm land in de polre de Hond langs de Bunschotterweg. 6 jaren à ƒ 38 sjaars.

AT032b002         1725       22 Juli

Regeling omtrent Erfpacht en huur t.b.v. Catharina van Zouten en de kinderen van Albert Caan staande op een opstal of getimmer met de plantage (boomkwekerij) op seecker stuk land genaamt Blankenveen gelegen aan de Bunschoterweg onder Hoogland aan de Spicketdijk.

AT032b002         1725       29 Juli

Verhuur van de Huijzinge, Hof en Hofstede, berg, boomgaart en aanhorige landerijen staande en gelegen a.d.  Bunschoterweg bij de Spicketdijk genaamt Blankenveen door Catharina v. Souten en de kinderen Caan. Huurder Aart Willemsen wonende in Sevenhuizen, vorige bruiker Teunis Breunissen.

6 jaren à 50 car. g. en een paar volwassen jonge hoenders.

AT032b002         1726       4 Jan

Huurcontr. Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurders en verhuurderen zie huurcontr. 5 nov. 1728.

Pachttijd 3 jaren à 150 car. g. sjaars.

AT032b002         1726       7 Jan

Contract aangaande een tabaksplanterije enz. en afrekeningen tussen mr. Johan Frederich Teeckman Heere van ’t Hooghland en Hermen Corssen Oudenaller.

AT032b002         1726       7 Febr

Huw. voorw. Aris Willemsen van Roomen de Jonge wonende tot Hoefflaacken mindj. geassisteerd met zijn grootvader Aris van Roomen en Maria Hendriks van Moorselaar minderjarige dochter wonende op ’t Scham onder St’burg. geassisteerd met haar moeder Weijntje Peelen wed. van Hendrik van Moorselaar.

AT032b002         1726       1 Maart

Huurcontr. van ’t land de Fijengeer op Hoogland. Huurder; Lambert Willemsen, vorige huurder Jan Jansen schaapherder. Verhuurder; de Malen. 2 jaren à 22 caroli g. sjaars.

AT032b002         1726       21 Juli

Erfpacht uitgegeven door de vrouwe van Emiclaar aan Geurt Jansen  van Emck? wonende op ’t Hogeland van 100 roeden seecker 1½ vierel mergen heiland genaamt Heidendaal op Hoogland aan de eene sijde ’t Erf Bosserdijk andere sijde ’t Erf Cattenbroek dit om een wooninkje op te timmeren.

Canon jaarlijks ƒ 3.

AT032b002         1726       20 Sept

Huurcontr. van de Hoogen Maleneng aan Gijsbert en Peter Cornelissen broeders op Hoogland.

AT032b002         1727       4 Jan

Huw.voorwaarden; Jacob Woutersen meerdj. j.m. wonende in Hamersfeld, bruidegom en Lambertje Hendrix van Moorselaar meerdj. j.d. wonende op ’t Scham onder Stoutenburg, bruid geassisteert met Aaltje Jacobs wed. Wouter Petersen moeder van de bruidegom.

Inbreng bruidegom 300 car. g. en nog 100 gulden, door hem overgenomen cleren en alle lijfs toebehoren.

Inbreng bruid 500 gulden, alsmede 1/8 portie in alle soodanige goederen als haar tegenwoordig aan bestorven is.

AT032b002         1727       27 Jan

Huurcontrakt van ’t Erf Swartuijnen gelegen Overseldert gerecht Hoogland groot 27 dammaten 137 roeden. Huurder; Hendrik Hesselsen. Verhuurder; de executeurs van zaliger Peter Dirksman mitsgaders een kamp genaamd Hollo, groot 3 mergen 372 r. met nog 3 danmaten land in Nederseldert. 4 jaren à 250 car. g. sjaars.

AT032b002         1727       10 Febr

Blijkens verklaring in deze akte heeft Pieter van Luenen op 1 juli 1720 publicq gekocht een Hofstede gelegen onder Isselt van Cornelis Bor wonende tot Soest.

AT032b002         1727       9 Juni

Boedelscheiding van den Fam. Moorselaar i.v.m. overlijden van Hendrik van Moorselaar en Weijntje Peelen in leven echtelieden gewoont hebbende op ’t Scham. [Zie boven 4 jan.]

AT032b002         1727       19 Sept

Huurcontrakt van ’t Erf de Groote Melm in Soest. Verhuurder; Arent van Zevender.

Huurder; Lubbert Tonnissen, tevens nog div. kampen land. 6 jaren à 425 car. g. sjaars.

AT032b002         1727       1 Okt

De Heer Olivier Hackfort Heere van de Horst enz. enz. gehuwd met Vrouwe Maria Cornelia van de Borgh verhuurt aan Peter Cornelissen een seecker Erf en Goed met 30 mergen bouw als weijland gelegen op Calveen onder Hoogland bij hem reeds gebruikt. 6 jaren à 265 car. g. sjaars.

In de margine vermeld dat Aart Willemsen wonende in Sevenhuijzen op den 28 mrt 1732 den huur heeft overgenomen.

AT032b002         1727       21 Dec

Willemijntje Hendriks wed. van Teunis Jacobsen wonende op de Vrijdijk onder Hoogland verhuurt aan Evert Brom borger en rademaker binnen A’foort 2 mergen toebaxland (tabakland) gelegen op de plaats de Vuijdijk. 6 jaren à 180 car. g. sjaars.

AT032b002         1728       4 April

Wilhelmus Koedijck wonende in dese stad verhuurt aan Aaltje Peters wed. van Jan Dirksen het Erf Langevelt onder de gerechte Asschat, reeds bruikster. 3 jaren 88 car. g.

AT032b002         1728       13 Aug

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Emiclaar. Verhuurderesse; Vrouwe Maria Elisabeth Agnes Foeijt vrouwe van Emelaar. Huurderesse; Elbertje Jan wed. van Cornelis Gerritsen, reeds lange jaren gebruikt. 6 jaren à 375 caroli guldens sjaars en toepagt.

AT032b002         1728       30 Okt

Lambert Willemsen wonende op de Langenoort op Hoogland huurt van de Malen een perceel land genaamd de Fijen Geer gelegen op H’land omtrent de Hoogen Haard a.d. Bunschoterweg.

6 jaren à 23 car. g. sjaars.

AT032b002         1728       5 Nov

Huurcontrakt van de Hofstede Groot Emelaar onder Stoutenburg.

Huurder Theunis Heijmanz en Gijsbertje Thijmans echtelieden, reeds bruikers.

Verhuurder Corn. Pannekoek secr. van St’burg als gemachtigde van Mevrouw Gravinne Douriere van Portland enz. enz.  en den Heer Willem Bentinck van Diepenheijm enz. 6 jaren à 310 car. g. sjaars.

AT032b002         1728       5 Nov

Huurcontrakt van Oud Emelaar. Verhuurderesse; als boven genoemd huurcontrakt van Groot Emelaar. Huurder; Thijmen Gerritsen en Annetje Willems echtel. 3 jaren à 150 car. g.

AT032b002         1728       3 Dec

Lambert Willemse, weduwnaar van Aaltje Jans, altans wonende op de Hofstede de Langenoort huurt deze Hofstede weer in van Vrouwe Maria Elisabeth Agnes Foeijt vrouwe van Emiclaar.

3 jaren à 300 car. g. sjaars en toepagt b.s. uit een ½ mud weijt, maar in geval met slechte weijtbouw sal den huurder met rogge kunnen volstaan, ½ schepel boekweijt en een veth lam mitsg. voor ’t gebruik van ’t halve mergen half vierendeel boter en twee paar jonge hoenders.

AT032b002         1728       3 Dec

Gerrit Jansen wonende op de nagenoemde plaats verklaart voor hem en zijn huijsvrouw gehuurt te hebben van Maria Otten wed. van Evert Jansen op de Kleijne Rijth (Riet) en de Rijkje Otten haar suster mitsgader Hendrik Dirksen wonende bij de Gort een Huijzinge Hof en Hofsteedje gelegen Snorrenhoef onder Leusden. 6 jaren à 23 car. g. sjaars.

AT032b002         1729       24 Febr

Verhuur van de Huijzinge Herberge en Hofstede genaamt de Doornhegh staande onder Hoogland aan de Hoeflakerwegh met een perceel England groot 2 mergen en nog 3 campjes genaamt de Boscampjes groot 1 mergen. Huurder; Jorden Evertsen. Verhuurder Cornelis Jansen Puijck voor zich zelf en als last hebbende van de wed. Jan Willems Nieuwendorp. 6 jaren à 100 car. g. sjaars.

AT032b002         1730       15 April

Huurcontrakt van secker Erf en Hofstede in de polder Overzeldert.

Verhuurders; Cornelis Richarda en Ida Caan.

Huurder; Hendrik Jansen cleermaker wonende op de gemelde Hofstede groot 14 dammaten en nog 4 dammaten in Nederzeldert. 6 jaren à 136 car. g. sjaars.

[4 april 1727 huurt hij 4½ dammaten weijland in de Slaagh, waarin vermeld dat hij woont op Cleijn Crachtwijk.]

AT032b002         1731       2 Maart

Huurcontrakt van zeker Erf in de Neder Birkt onder Isselt groot 36½ m.

Huurders; Cornelis Schoonhorst wonende in de Birkt en Petertje Aart wonende op Hoogland.

Verhuurderesse; Vrouwe Aletta Theodora van den Borgh.

6 jaren à 155 car. g. en toepagt 4 jonge hoenders en 4 kleijntje boter, schepel boekweijt.

Het Erf gebruikt bij Gosen Willemsen.

AT032b002         1731       22 Aug

Testament van Judith Gerrits Hillebrants bejaarde dochter wonende in A’foort.

Zij bemaakt aan Martijntje Harthoorn een stukje land groot 1 mergen gelegen bij Doolenberg (A’foort) verders div. legaten o.a. Judith van Brienen aan de Armen het Elisabeth Gast of te siekenhuijs, Andries van de Maath e.v. [Dit genoteerd i.v.m. de Hofstede de Kleijne Capel op Hamersveld.]

AT032b002         1731       27 Okt

Zie testament Maria van de Maath.

AT032b002         1731       1 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf Swartuijn gelegen op Hoogland. Huurder; Hendrik Hesselsen.

Verhuurders; de executeurs van de testamente van de Heer Peter Dirksman.

Het Erf groot 27 danmaten 137 r. Item 3 dammaten en nog 10 dammaten in Nederzeldert.

 Vorige huurcontrakt voor 2 jaren dato 3 jan. 1730. 6 jaren à 225 car. g. sjaars.

AT032b002         1731       29 Dec

Huurcontrakt van den Boerenwoning, karhuijs, stallingen, bergen en landerijen groot 50 mergen of 75 danmaten behorende tot de Huijzinge Hogerhorst gelegen op Hoogland a.d. riviere de Eem.

Verhuurder; de Heer Samuel Elsevier wonende op de Heere Huijzinge van Hogerhorst.

Huurder; Peter Cornelissen tegenwoordig wonende op Calveen onder Hoogland.

Nog gebruikt door Aaltje Hendriks, laatst wed. van Thijs Dircksen. 3 jaren à ƒ 850 sjaars.

AT032b002         1732       1 Febr

Jacob Jordensen wonende in Hoogland bij Sevenhuijzen huurt van de Malen diversen kampen land de N° 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 + 10 op malecaart.

AT032b002         1732       1 Febr

Evert Cornelissen wonende op ’t Erf de Wetering onder Hoogland huurt 3½ morgen malen land N° 24 + 25.

AT032b002         1732       29 Febr

Meeus Willemsen hospes aan ’t Dorstige Hert onder Hoogland huurt van de Executeur van de Heer Arnoldus Muijckens zalg (?) canume de Dom tot Utrecht 18½ danmaat land in de Slaagh.

AT032b002         1732       4 Maart

Peter Maasen wonende in Nederseldert huurt 16 danm en 38 roeden land gelegen in de Polder Nederseldert van de Heeren Coenraad Temminck en Gijsbertus Oudendoelen.

AT032b002         1732       7 Maart

Jan Hesselsen wonende op Emiclaar en Hendrik Jansen wonende op de Grooten Rijt onder Snorrenhoef huren samen 12 danmaten en 378 r. van de Heer Temminck gelegen in de polder de Haar naast de vervallen koij, laatst gebruikt door de wed. Cornelis Gerritsen. ƒ 136 car. g.

AT032b002         1732       24 Juni

Huurcontrakt Groot Stoutenburg. Huurder; Maas Jansen en Ariaantje Cornelis echtel.

Verhuurder; Corn. Pannekoek als gemachtigde van de Heer Willem de Bije Heer van Albrantswaert en Stoutenburg. 6 jaren à 270 car. g.

AT032b002         1732       18 Juli

Huurcontrakt; Oud Emelaar onder Stoutenburg. Huurders; Thijmen Gerritsen en Annetje Willems echtel.  Verhuurder; Cornelis Pannekoek als lasthebber van de Heer Willem Baron van Bentinck van Rhoon en Pendrigt. 3 jaren à 140 car. g.

AT032b002         1732       1 Aug

Huurcontrakt Kleijn Stoutenburg. Huurder; Evert Gijsbertsen en Jannetje Elberts echtel.

Verhuurder; Cornelis Pannekoek schout v. St’burg als gemagtigde van de Heer Willem de Bije Heer van St’burg enz. 6 jaren à 200 car. g.

AT032b002         1732       13 Aug

Huurcontrakt Groot Hoolhorst onder Stoutenburg.

Verhuurders; De Heer Michiel Dijkman en Jufr., Gerarda Helvaath echtel. wonende tot Emmerick.

Huurderesse; Hendrikje Wouters bejaarde dochter wonende op dit Erf. 3 jaren à 280 car. g.

AT032b002         1732       31 Aug

Huurcontrakt van ’t Erf de Reuff (de Ruif) in Stoutenburg.

Huurderesse; Jannetje Cornelis 1ste huurderesse wed. van Thijmen Geurtsens en Cornelis Thijmense haar soon. Verhuurderesse; Vrouwe Maria van de Hondhorst wed. van de Heer N. van Borsele wonende tot Utrecht, tegenwoordige bruiker Hendrik Jansz. 10 jaren à 110 car. g.

AT032b002         1732       20 Nov

Baarnt Petersen Cool geh. met Petertje Aarts wonende in de Lagen Birkt doet afstand van verdere huur ten behoeve van Hermen Jansen tegenwoordig ook op deselve plaats woonachtig de Hofstede groot 36½ mergen gelegen in de Lage Birkt onder Isselt. Eigenaresse; Jonker Aletta Theodora van de Borgh. Cornelis Schoonhorst doet ook afstand van huur, was medehuurder.

AT032b002         1732       14 Dec

Gerrit Willemsen Hoff wonende op Hoogland en Evert Jansen wonende in Sevenhuijzen huren samen van den Heer Mʳ Albert Becker raad in de vroedschap tot Utrecht 3 mergen bouwland op de Sneulder Eng onder Hoogland voor 6 jaren à 36 car. g. en schepel rogge aan de predicant van Hoevelaken.

AT032b003         1733       2 Febr                   N° 61

Dirck Besselsen wonende op de nabes. plaats verhuurd aan Jan Evertse en zekere Hofstede mitsg. 4 danmaten land daaraan behorende gelegen in Hooglandin de polder de Hond aan den Hoogenhaart, alsmede 12 danm in Overseldert (aan de Bunschoterweg). 3 jaren, 1ste jaar 70 carl. gulden de twee laatste jaren ƒ 100 sjaars.

In akte N° 62 verkoopt Dirck Besselsen den inboedel aan Jan Evertse b.s. uit 4 melkkoeijen kalf dragende, 2 halfdragende veersen, 3 verre pinken en een veers pink, 2 paarden, 2 wagens, 3 Eeghden en een ploegh, ’t hoij en coorn in de bergh soo weijt als rogh, een pertije haver op de balk, eenig stroij, een wanmolen en snijbank en verder alles wat tot de bouwerije en koeijehouderije behoort. Dan 2 kasten in ’t voor huijs, een kist, een slaapbanck, 2 sijden spek en ’t vlees, koper en tin, aardewerk, 2 bedden met zijn toebehoren, stoelen en wijders alles meerder wat eenighsinds tot des verkopers inboedel en huijsraad behoort. Alsmede vijf stokken beijen dit alles tezamen voor 320 car. guldens.

AT032b003         1733       31 Juli

Scheiding tussen de kinderen van wijlen Johannes de Roije overleden 29 sept. 1731 met namen Jacobus, Paulus, Catharina en Gertrudes de Roije.

AT032b003         1733       9 Aug

Vrouwe van Emiclaar, Maria Elisabeth Agnes Foeijt geeft in eeuwigdurende erfpacht uit aan Jan Hendrikse Tormine en de Jannetje Guilmans echtel. wonende onder Emiclaar 100 roeden grond soo verre het met een slooth afgegraven is van een hoek hijevelt of land gelegen onder Emiclaar genaamt den Acker om een woning te timmeren en een moestuijntje aan te leggen. Erfpacht jaarlijks

AT032b003         1733       6 Nov

Vrouwe Maria Anna Lossij wed. wijlen de Heer Gerbrand Sas wonende op ’t Huijs IJsselt. Zij verhuurt aan Peter Woutersen wonende op de nabes. plaats met Huijsinge enz. 42 danmaten land genaamt Westerlaak in de ger den Duijst de Haar en Sevenhuijzen.

6 jaren à 300 car. gulden sjaars met een half vierendeel boter als toepacht.

AT032b003         1733      20 Nov                 N° 78

Vrouwe Maria Cornelia van den Borgh, Douariere wijlen de Heer O. Hackfort verhuurt aan Aart Willemse wonende op de nabes. plaats het Erf en Goed enz. met 30 mergen soo bouw als weijland gelegen op Calveen onder Hooghland. 6 jaren à 250 caroli guldens sjaars.

AT032b003         1734       28 April

Gerrit Maartense huurt weer in van de Heer Willem van Geijn een Huijzinge, Hof en Hofstede met 22½ danmaat land gelegen in de Polre de Haar. 6 jaren à 230 caroli guldens sjaars.

AT032b003         1734       5 Mei                    zijnde woensdag

Testament Aart Theunissen wonende in Stoutenburg. Hij bemaakt aan Rijck Rijcksen en Evertje Theunis echtel. ƒ 130 en tevens 1/3 portie uit zijn boedel en de andere portie ieder 1/3 aan Jacob Jansen op Lambolgen en Teunis Cornelissen geh. met Willemijn Theunis.

Acte gepasseerd op Groot Daatselaar ter presentie van Wouter Bertsen Haan buurm. alhier en Hendrick Heijmensen Verheij Hospes in de Ruijter.

AT032b003         1734       26 Nov

Huurcontrakt aan Lambert Willemsen wonende op de Langenoort onder Hoogland van ’t land genaamd de Fijen Geer gelegen omtrent den Hoogenhaard langs de Bunschotterweg eigenaars de Malen.

AT032b003         1735       18 Jan

Theunis Heijmenz en Hendrikje Elberts echtel. huren van Corn. Pannekoek als gemaghtigde van de Heer Willem Baron van Bentinck den Hofstede Groot Emelaar uitgenomen een stukje bouwland rijckelijk 1/4 van een mergen aan het Barnevelder voetpad langs de Flier en Haerbeek ’t geen in Erfpacht is gegeven aan Claas Arrisse volgens dato 12 dec. 1734, alles onder Stoutenburg.

6 jaren à 250 car. g.

AT032b003         1735       6 Febr

Peel Gijsbertsen huurt van Juffr. Henrica van Ben . .  . weduwe van de Heer Weijnand Pannekoek het Erf en Goed genaamd Kleijn Emelaar zijnde thiend subject en gelegen in Stoutenburg. Tegenwoordig gebruikt bij den wed. Arien Jansen. 6 jaren à ƒ 130 sjaars en verdere vele bepalingen.

AT032b003         1735       11 Febr

Tijme Gerritsen en Annetje Willems echtel. huren weer in van den Heer Corn. Pannekoek als gemachtigde van den Heer Willem Baron van Bentinck van Rhoon het Erf en Goed Oud Emmelaar onder St’burg. 6 jaren à 140 carl. gulden.

AT032b003         1735       13 Maart

Huurcontrakt van den Wittenhaar of Valendriest groot 2  m. gelegen omtrent ’t Erf Valkenhoef in ’t Nieuwe Land eigenaars de Malen en verhuurt aan Hermen Elissen schaapherder.

Getekend op de caarte N° 16.

AT032b003         1735       25 Maart

De Heere Samuel Elsevier wonende op de Heere Huijse van Hogerhorst onder Hoogland groot 50 mergen of 75 danm verhuurt dese plaats aan Dirck van Bemmel, Herbergier buijten de Campoort alhier (uitgenomen de Huijzinge soo Heere- als bouwhuijs en verder getimmert) laatst in huure gebruikt door Peter Cornelissen. 1 jaar à ƒ 855 en  5 st.

AT032b003         1735       17 Juni

De Heer Wilhelmus Dijkman en Juffr. Gerarda Helvaath (?) echtelieden wonende tot Emmerick verhuren aan Willem Jansz en Hendrikje Wouters mede echtelieden den Hofstede Groot Hoolhorst onder Stoutenburg, bij hen reeds gebruikt. 3 jaren à 280 carl. guldens sjaars.

AT032b003         1735       31 Juli

Jorden Evertsen, Herbergier a.d. Doornhegh huurt weer in van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansen Puijck de Herberge, Hof en Hofstede genaamt de Doornhegh met een perceel england groot 2 mergen en nog verschillende campjes gelegen onder Hoogland Emiclaar a.d. Niekerkerweg en over ’t Erf de Logt, gebruikt door den huurder en Tijmen Hendriksen.

6 jaren à 130 carl. g. sjaars.

AT032b003         1736       31 Maart

Testament van Judith Gerrits Hellebrants bejaarde dochter (dit i.v.m. de Kleijne Capel waar zij eigenaresse van was (?)).

1/3 van haar goederen bemaakt zij aan hare nigte Rutgera van de Maath.

1/3 aan hare neef Andries van de Maath.

1/3 aan hare nigt Marthijtje Herthoorn huijsvrouw van Hendrik Craycamp.

AT032b003         1736       11 Maart

Samuel Elsevier wonende op de Heerenhuijzinge Hogerhorst onder Hoogland verhuurt aan Meeuws Willemsen wonende aan het Dorstige Hert, de boerenwoning, karnhuijs, stallinge, bergen en een van de koetshuijzen met de halve paardestal en de landerijen en de Rootjes Campen alles behorende aan de gem. plaats groot 50 mergen. De landerijen door Dirk van Bemmel laatst gebruikt.

9 jaren à 700 caroli guldens sjaars.

AT032b003         1736       13 Juli

Testament Willem Froger en Francina van de Hoef echtel.

AT032b003         1736       28 Dec

Huurcontrakt van ’t Erf en Goed Walickenburg.

AT032b003         1736       29 Dec

Walickenburg wordt verhuurd aan Jan Aartsen Kuijer, laatst gebruikt door Willem Gerritsen.

De Hofstede groot omtrent 20 danm. 6 jaren à 200 car. g. sjaars.

AT032b003         1737       10 Febr

Hermen Willemsen huurt weer in een Hofstede in de Hoef van de Vrouwe van de Horst met een regeling van de voorgaande pachtschuld. 2 jaren à 250 car. g. sjaars.

AT032b003         1737       5 Dec

Evert Jacobsen en Marijtje Jans echtel. wonende op de Kortenijp onder Stoutenburg huren deze plaats van den eigenaars Jacob Aalten, Trijntje Henricks van Moorselaar wed. Jan Hendricks en Gerrit Hendriksen. 6 jaren à 78 car. g. sjaars.

AT032b003         1737       22 Nov

Huurcontr. van den Oudenlodijk met één danmaat land gelegen in de Polre de Haar onder Hoogland.

AT032b003         1738       14 Febr

Willem Gerritz Knoppert en Hendrikje Everts echtel. huren van Corn. Pannekoek als gemagtigde van De Heer Willem Baron van Bentinck enz. de Hofstede Oud Emelaar onder Stoutenburg, gebruikt bij Tijmen Gerritse. 6 jaren à 180 carl. g.

AT032b003         1738       9 Mei

Verklaring: getuigen Vrouwe Johanna Mechteld Zoudenbalch wed. van de Heer Petris Philippus van Blokland, Heere van Ooivaarshorst, Geurtje Claasen huisvr. van Cors Conelissen wonende in Hamersfelt, Peter Hendriksen wonende aan ’t Heetveld. Alle van competenten ouderdom verklaren ten versoeke van Thomas Teunissen van Birckhoven gehuwd met Wijna Stefania Dircks wonende tot Eemnes.

Hebben gekent Andries Dircksen van St’burg, dese had 4 kinder 2 zonen 2 dochters. Andries Dircks is gestorven en een dochter met hem niet beter weten of sijn tegelijk begraven. 3 weken later de 2de dochter.

De 2 zonen genaamt Dirck Andriesen den Jonsten en Jan Andriesen. Dirck is getrouwd met een dochter van Aalt Jacobsen alsdoen boer op Ooivaarshorst genaamt Willemijn Aalten in de jare 1713 in de somer zij kregen één dochter genaamt Wijna Steffania.

In de jare 1715 in maart is Dirck Andriesen overleden binnen ’t jaar is de wed. Willemijn Aalten weer getrouwt met Jan Jansen, dat daarop deselve wed. gestorven is in 1728, de eenige dochter Wijna Steffania is ter woon gebleven bij den voorn. Jan Jansen in Leusbroek tot dat zij getrouwt is aan voorn. Req. Thomas Theunissen van Birckhoven.

De jonste zoon Jan Andriesen is omtrent zeven jaar geleden tot Soest is dood gestoken sonder getrouwt geweest te sijn.

Verklarende dat Wijna Steffania de eenigste en laatste nakomeling is.

AT032b003         1738       18 Okt

Huurcontr. Kleijn Emelaar thiend subject. Huurder Theunis Willemsen en Aaltjen Corsen echtel.

Verhuurderesse Juffr. Henrica van Bemmel wed. W. Pannekoek, vorige huurder Peel Gijsbertsen.

6 jaren à 200 carl. g.

AT032b003         1738       22 Okt

Gerrit Cornelissen wonende in Hamersveld ten eenre en desselfs zoon Cornelis Gerritsen wonende op Hoogland ten andere sijde dat 1ste comprnt van de Heer Hendrick Camp raad in de Vroedschap en schepen deser Stad in een eeuwigen Erfpacht heeft aangenomen 1 mergen land gelegen in Hamersveld; behorende aan ’t Erf Wildenburg den voorn Heer Camp competerende streckende naar den Alandse Wetering toe. Breder in den erfpacht brief van 3 juli 1738 voor not. Anthony Methorst de 2de comprnt mag volgens deze akte een huisje timmeren ter sijne lasten op dit erfpacht land.

AT032b003         1738       12 Dec

Huurcontr. van Huijse en Herberge, Hof en Hofstede, bakhuijs, berg en schuur en aanhorige landerijen genaamt de Ruijter gelegen in Stoutenburg.

Verhuurders de Heer Wilhelmus van Dashorst als voor de onmundige kinderen van sijn swager.

Huurder Jan Petersen van de Bergh en Jannetje Gijsbert v. Gelderland, vorige huurder Hendrik Heijmensen. 6 jaren à 155 car. guldens sjaars.

AT032b003         1739       8 Mei

Testament; 1ste Hendrik Hendriksen Haan en 2de Woutertje Heijmens van Hasselaar wonende op ’t Erf de Beeck onder de gerechte van Leusden.

Zij legateeren aan Willempje Theunis huijsvrouw van Theunis Jansen op Cleijn Lambalgen ƒ 150, dit heeft hij blijkens bijgaande verklaring ontvangen 13 dec. 1743. Aan Hendrikje Willems zijn nigt ƒ 100. Verder den gehele boedel en goederen aan des 2de comparantes zusters zoon Heijmen Jansen Haan bij hun woonaghtigh. Zij verklaren met deze den gehele boedel over te doen aan hun neef Heijmen J. Haan, waartegen hij hun leven lang kost en inwoning moet verlenen.

AT032b003         1739       5 Juni

Huurcontr. van ’t Erf Cleijn Stoutenburg. Huurders; Evert Gijsbertsz en Jannetje Elberts echtel.

Verh. Corn. Pannekoek als gemagtigde van Vrouwe Josina Maria de Bije vrouwe van Albantswaert? en Stoutenburg, douar. van de Heer Augustinus Diderich de Schack. 6 jaren à ƒ 160.

AT032b003         1739       5 Juni

Dito huurcontr. van Groot Stoutenburg aan Maas Jansen en Adriaantje Cornelise echtel.

6 jaren à ƒ 220.

AT032b003         1739       1 Sept

Evert Evertsen wonende in Snorrenhoef op ’t Erf de Kleijne Rijt geeft in erfpacht uit aan Rijk Petersen en Aaltje Heijmens echtel. mede aldaar woonachtig en hoek heij of plaggenvelt groot omtrent 3 mergen dat met een sloot word afgegraven behorende aan ’t land van de Keut in Snorrenhoef.

Jaarlijkse erfpacht ƒ 14.

AT032b003         1739       2 Okt

Testament op de langst levende Jacob Jansen en Jannetje Jans Roelen echtel. wonende in Leusbroek.

AT032b003         1739       2 Okt

Huurcontr. van Groot Emelaar onder St’burgh. Huurder de Harmes Hendriks en Cornelia Dirks echtel.

Verhuurder de Heer Corn. Pannekoek als gemagtigde van de Heer van Bentinck enz.

6 jaren à 200 car. guldens.

AT032b003         1739       16 Okt

Huurcontr. van de Hofstede de Ruijf gelegen in Stoutenburg, thiend vrij. Huurder Sander Bartsz van Zijl. Verhuurder de Heer Pieter van Borselen wonende tot A’dam. Gebruikt geweest bij de wed. Thijmen Geurtsen. 6 jaren à ƒ 110 sjaars.

AT032b003         1739       16 Nov

Willem Gerritsen Craycamp wonende op Hoogland op de nabes. Hofstede genaamd van ouds de Tolick. Hij verkoopt deze Hofstede aan de Schout van ’t Hooghland Jacob Hofman. Deze Hofstede b.s. Huijsinge, Hof en Hofstede, tabakschuur met sijn spijlen en toebehoren, vijf roeden bergh mitsg. 3 mergen land daarbij behorende en ’t kleijn huijsje in den Hof op de punt, dit alles gelegen op de scheidinge Bunschoter- en Sevenhuizerwegh door den verkoper bewoont leenroerig aan IJsselsteijn.

Het hoekje genaamt ’t Fluijtje is thiendvrij groot volgens twee distinckte transputen beijde in dato den 9 April 16(59) tezamen één mergen. Koopsom 2350 car. guldens.

AT032b003         1740       8 Juli

Huurcontrakt van Hofstede in de Neder Birkt. Huurder; Hendrik Gerritsen Haan en Aaltjen Willems echtel. op deze Hofstede. Verhuurderesse; Vrouwe Alette Theodora v.d. Borgh wonende de Horst  in Gelderland. Laatst door Hermen Jansen gebruikt. 6 jaren à 135 car. g. sjaars.

AT032b003         1740       16 Dec

Huurcontr. van secker Erf en Goed groot omtrent 24 mergen gelegen op Hoogland.

Huurder; jan Kok wonende bij Emiclaar. Verhuurder; Peter van Borsellen wonende tot Amsterdam.

Huurder is nog 5 jaren pacht schuldig à ƒ 230 sjaars, mag hiervan zooveel betalen als het hem doenlijk, is al verscheijdene jaren bruiker. Ingehuurd weer voor 6 jaren à ƒ 260.

AT032b003         1741      

Testament; Reijer Willemsen Hof wonende in Hooghlanderveen. Hij prelegateert aan zijn vader Willem Janssen Hof wonende in ’t Sandhuijsje onder Gelderland een som van ƒ 300.

AT032b003         1741       2 Dec

Verhuur van een hoekje bouwland naast de Vosheuvel aan de westz. v.d. Heijligenbergewegh strekkende tot aan het 1ste hek.

AT032b003         1742       1 juni

Jan van Lingh wonende op ’t Erf Weerhorst onder Hoogland verhuurt 6 danm. maatland aan Jacob Jordens wonende in ’t  Nieuwe Land.

AT032b003         1743       5 Jan

Arnolda Veenhuijzen wed. van Helmigh Warneke wonende binnen deze stad verhuurd aan haar zoon Aren Warneke de Tabakschuur met toebehoren staande op ’t Erf de Suijdwind op Hamersveld met het land daaraan behorende. 6 jaren à 520 car. g. sjaars.

AT032b003         1743       20 Sept

In Hoogland bij Sevenhuizen overleden Gerritje Masen nalatende hare weduwnaar Teunis Willemsen en 3 onm. kind i.v.m. volgend huwelijk boedelscheiding. Gaat trouwen met Teuntje Jans, jonge dochter ook op Hoogland woonachtig.

AT032b003         1744       6 Jan

Verhuur van een huijzinge in de Meent in Stoutenburg gelegen over de steeg van Groot Stoutenburg genaamt Pollenshof. 6 jaren à ƒ 24 sjaars.

AT032b003         1744       16 Maart

Testament van Roelof Jan en Willem Jansen Roelen wonende op ’t Erf Ruijtenbeeck onder Leusden op de langst levende. 1ste laatste comprnt gezond, 2de siekelijck en te bedde liggend.

AT032b003         1744       10 April

Huurcontr. van een Hofstede met Huijzinge en 18 danm land gelegen in Overseldert ger Hoogland.

Huurder; Reijer Barten en Cornelia Jans echtel. Verhuurder; Simon Schoon, secr. ’t Hogeland.

6 jaren ƒ 100 sjaars en 2 paar vette jonge hoenderen.

AT032b003         1744       24 Juli

Huurcontr. van ’t Erf Kleijn Stoutenburg. Huurder; Evert Gijsbertse en Jannetje Elberts echtel.

Verhuurder; Corn. Pannekoek als gem. van Vrouwe Josina Maria de Bije, wed. wijlen de Hr. de Schack. 6 jaren à ƒ 160 car. g. sjaars.

AT032b003         1744       24 Juli

Huurcontr. Groot Stoutenburg. Huurder; Maas Jansen en Ariaantje Cornelis. Verhuurderesse als voren.  [zie Kleijn Stoutenburg.].

AT032b003         1744       23 Okt

Huurcontr. Oud Emmelaar. Huurder; Willem Gerrits Knopper en Hendrikje Everts echtelieden.

Verhuurder; Corn. Pannekoek als gemachtigde van de Heer Willem Baron van Bentinck.

6 jaren à ƒ 180 sjaars.

AT032b003         1744       20 Maart

Jan Clasen van Velsen wonende in Sevenhuijzen verkoop aan Aart Jansen van Romen wonende op ’t Erf Calveen 1 mergen bouwland op de Sneuldereng op Hoogland aan den coper verhuurd geweest.

Koopsom ƒ 600.

AT032b003         1744       25 Maart

Huwelijk tussen Heijmen Jansen Haan meerdj. j.m. wonende op ’t Erf de Beek onder Leusden en Arissjen Hannisse van de Hoefsloot meerdj. dochter eveneens wonende tot Leusden.

Inbreng bruidegom het bovengenoemde Erf, alle have en vee, inboedel, enz. geestimeert op ƒ 2000.

Inbreng bruid een some van ƒ 2000.

AT032b003         1745       29 Okt

Huurcontr. van Groot Emelaar onder St. Burg. Huurder; Harmen Hendriks en Cornelia Dirks echtel.

Verhuurder; Corn. Pannekoek als gem. van de Heer Baron Bentinck van Rhoon.

6 jaren à ƒ 150 sjaars.

AT032b003         1745       12 Nov

Huurcontr. Kleijn Emelaar. Huurder; Theunis Willemse.

Verhuurderesse; de Erfgenamen van Juff. de wed. Wijnand Pannekoek. 6 jaren à ƒ 200 car. g. sjaars.

AT032b003         1746       25 Febr

Heijmen Rijcksen z. v. Rijk Petersen en Aaltje Heijmens (stiefmoeder) meerdj. j. wonende op ’t Erf Moorst verkoopt aan Evert Claasen schepen van Stoutenburg wonende op Achterveld met toestemming van zijn vader Rijk Petersen en Aaltje Heijmens stiefmoeder een secker Huis en Hof  genaamt de Kattenheuvel onder Snorrenhoef aan de eene zijde Drosselaar andere zijde Hardevelt .

ƒ50 met de overeenkomst dat zijn vader en moeder mogen blijven wonen tot dat er één van beide komt te overlijden.

AT032c001          1730       5 maart

Scheijding tussen de 2 kinderen van wijlen Cornelis Willemsen in leven buurmr. van ‘t Hooghland met name Gijsbert en Peters Cornelissen.

Aan Gijsbert aanbedeelt 4 danmaten wey en hooyland in de polre de Haar aan de weteringh en nog 2 danten in de Haar, genaamd ’t Koytje.

Aan Peter 3 damten wey en hooyland in deselve polre de Haar alsmede 6 damten land in de Haar over de Wetering a.d. Bisschopswegh.

AT032c001          1730       8 Dec

Huwelijk tussen Jan Theunissen geast. met zijn swager Evert Boersen en Aaltje Aarts geassisteert met Jan Tyssen haar goede vriend.

Inbr bruidegom f 400 en gereed en gekleed. Inbr bruid f 900 en gereed en gekleed

AT032c001          1731       15 maart

Huwelijk gededinght en gesloten tussen Gijsbert Gerritsen, laatst wednr van Oetje Geurts Kuijer geass. met zijn halve broeder Jan Claasen van Velsen, beyde wonende in Sevenhuysen en Jannetje Fransen wonende op Hoogland geass. met haar vader Frans Jansen wonende bij Hoeflaacke.

Inbr bruidegom een Huys Hof en Hofstede met één danm land gelegen a d Lodijk polre de Haar. inboedel have en vee enz. geestimeert op met aftrek van lasten op f 800. Inbr bruid f 200.

AT032c001          1731       5 april

Wij, Hermen en Neyer Evertsen gebroeder wegens Willem Evertsen onzen broeder, Wed.naar van Marij Peters, wonende a.d. Lodijk ger Hoogland t.h. bruidegom ten eenre en de Jan Elberken uit Nijkerk swager en Hendrick van Moorselaar Neef van wege Aartje Willems meerdj d toe ko Bruid wonende op ‘t Scham en St’burg

Zij huwen in gemeenschap van goederen.  de goederen bestaande in inboedel huysraad, geld, goud en silver, klederen enz Have en vee.

AT032c001          1731       27 juli

Juf. Geertruyd van Ingen verhuurt bij continnatie aan Geurt Teunissen Keuijer wonende op ‘t Erf Brevoort ger. Hoogland twee percelen polderland genaamt Dreseldert.

AT032c001          1731       15 Dec

Peter Cornelissen wonende op ‘t Erf Calveen ger. Hoogland huurt 20 danm. land bij eembruggen van den Heer Olivier Hackfort.

AT032c001          1732       15 Febr ?            

Overl. Evert Janssen gewoont hebbend op Hagenouw in Asschat nalatende sijne Wed. Maria Otten wonende op de Kl Rijth ende zijn erfg. Jan Evertsen, Evert Evertsen en Aaltje Everts, geh. met Wouter Barten. Boedelscheiding.

AT032c001          1732       2 aug

In deze akte word een Huysinge verkocht in Amersfoort in de vijver, belend aan de eene sijde. (de Ros beyer) aan de andere sijde ‘tHuis van Coenraad Bloedbergen. koper Hermanus Watervoort

AT032c001          1732       10 okt.

Overleden Geertje Wouters nalatende hare wednaar Arien Jansen wonende in Stoutenburg op Cleyn Emelaar. Scheiding in den boedel met sijn mindj. zoon Wouter Ariense, Voogden Jan Woutersen wonende  op Harselaar in Gelderland, Bloedoom en Elbert Hendricksen wonende in Stoutenburg aangetrouwde  oom.

Onder de goederen bevinden zich 10 danm en 280 roeden land in de polre de Duyst met Jacob Gerritsen van Moorst gemeen. alsmede een seckere portie in ‘t Erf de Vlierd onder Barneveld.

AT032c001          1732       18 okt

Huw ten overstaan van wedersijdse vrienden en de dingsluijden een wettig huw. gededinght tussen Willem Jansen meerdj. j. in Stoutenburg en Hendrikj Wouters.

Inbr bruidegom f 600. Inbr bruid. Inb. huisraad have vee coorn enz. gewaardeert op f 1000

AT032c001          1732       24 okt

Boedelscheiding Gr Hoolhorst.

AT032c001          1733       17 febr

Boedelscheiding ivm overlijden van Philips Stevensen en Maria Jacobs Kock in leven echtelieden gewoont hebbende ad Hoogesteeg ger. Hoogland.

AT032c001          1732       17 april

Boedelscheiding ‘t Erf Daatselaar in St’burg

AT032c001          1732       14 may

Huw; Teunis Heijmensen, wedn. van Gijsbertje Tijmens en Hendrickje Elders geasst. met haar vader Eldert Hendricksen wonende in Stoutenburg.

Inb. bruidgom Have en vee inb. en huisraad, coorn op ‘t veld en in de berg enz. getaxeerd f 600

Inb. bruid f 100

AT032c001          1733       29 may

Ivm overlijden van Geertje van Westerhuijs in Stoutenburg, nalatende hare weduwnaar Gerrit Hendricksen, ook aldaar woonaghtig en 5 onmondige kinderen Annetje, Steven, Hendrik, Willem en Theunusje Gerrits. Boedelscheiding.

AT032c001          1733       16 okt

Huwelijk tussen Jan Gerritsen, meerderjarig, wonende op Hogerhorst onder Hoogland geass. met Cornelis Willemsen wonende in Soest, sijn Neef en Reyer Tyssen zijn goede vriend wonende op Cragtwijk onder Hoogland en Grietje Killen, wed. van Hendrick van Morselaar wonende op ‘tScham in Stoutenburg.

AT032c001          1733       30 okt

Boedelscheiding Erf ‘tScham

AT032c001          1733       21 dec

Overleden op ‘t Erf Cleyn Emelaar in Stoutenburg, Arien Jansen, nalatende zijn weduwe Dirckje Gosensen en een zoon Wouter Ariensen onmondig.

Scheiding en estimatie van den boedel. Geassisteert met Peel Gosense haar broeder, Willem Rutten swager, ten eenre en Jan Woutersen, Elbert Hendricksen en Jan Gijsbertsen te samen oomen en neef en naaste in den bloede over den onmundige. Geestimeert door Evert Gijsbertsen en Gijsbert Jordense onpartijdige gerechtsluijden. Lijst van den inboedel in den akte aanwezig.

AT032c001          1734       3 maart

Overleden in Stoutenburg Thymen Hendricksen Haan, nalatende zijn Wed. Dirkje Hendriksen 2 onmondige kinderen Hendrick en Grietje.

Scheiding en estimatie tussen de wed. en de kinderen Volgens de lijst van de estimatie heeft overledene gewoont op ‘t Erf Daatselaar van ‘t Pieters Gasthuys.

AT032c001          1734       18 april

Overleden Maria Thijssen nalatende haar weduwnaar Cornelis Gosense, wonende in Stoutenburg en 3 onm. kinderen, Gosen, Thijs en Evert Cornelissen.

Estimatie en scheiding tussen weduwnaar en de kinderen. Aan de weduwnaar inb. have en vee, coorn enz. toegescheiden

AT032c001          1734       23 juli

Overl Jannetje Teunis nalatende hare weduwnaar Hendrik Gijsbertsen, wonende in Sevenhuysen en 4 onm kinderen aaltje, Evertje, Gijsbert en Teunis.

Estimatie en scheiding. Aan de weduwnaar inb. Have, vee, coorn enz toegescheiden.

AT032c001          1734       21 okt

Huw. Meeuw Willemsen, wedn. Evertje Aarts, en Evertje Theunis alle wonend op Hoogland.

AT032c001          1735       6 mei

Jan v.d. Velde wonende op Hoogland in ‘t Nieuwland verhuurt aan Hendrick Baarntsen wonende op Zeldert een Erfje met huys enz en 4 mergen land gelegen in de polre ‘t Nieuwe land door den Verhuurder Jan v d Velde van Sr? Groenevelt tot Utrecht gehuurt. (doorverhuurt) 6 jaren a f 40.

AT032c001          1735       2 dec

Overleden Jan Hendricksen gewoont hebbende in Leusbroek nalatende sijne wed. Trijntje Hendrikx van Moorselaar en kinderen Ariaantje mundig, Lambertje, Gijsbert, Hendrick en Hendrick Jansen met Peel Jansen onmundigh, zijn met makanderen overeen gekomen de wed voornt en Gijsbert Peelen gehuwd met Ariaantje Jans als volgt aan de Wed wordt toegescheiden alle vaste goederen b s m de halve portie in ‘t Erf de korte nijp onder Stoutenburg een portie land onder Hoogland en een part in de Plascamp in Leusbroek waartegen zij uit keert aan hare kinderen een som van f 150.

AT032c001          1735       9 dec

Huw tussen Hendrik Tyssen wonende op Gr. Stoutenburg en Geurtje Elleis wonende op Kl. Stoutenburg geass. met haar moeder wed. Elbert Willemsen wonende op Blankenhoef onder Voorthuysen

AT032c001          1735       16 dec

Dirk Besselsen verhuurt aan Jan Evertsen een Hofstede gelegen ad Hogen haart (Hoogland)

AT032c001          1736       17 feb

Overleden Dirkje Peters nalatende hare weduwnaar Willem Jansen wonende op den acker onder Hoogland.

AT032c001          1736       16 mrt

Huw; Wouter Peelen wonende op Stigtenhorst onder Nijkerk en Maria Hendrix Ruysscher jd.

Geass. door haar moeder Jannetje Gysbertsen wed. Hendrix Evertsen Ruyscher beijde wonende in Stoutenburg op Kl. Middelaar.

AT032c001          1736       18 maij

Overl Jan Gerritsen Verschuur nalatende sijne wed. Heyltje Hendrix van Ruytenbeek en zijn kinderen erfg Mary Henrick Ariaantje en Jetje Jans. Boedelscheiding tussen weduwe die inmiddels weer gehuwd is met Jacob Aalten wonende aan ‘t Heetveld(Leusden Groot Loevesyn) ten eenre ende Evert Jacobsen geh. met Marij Jans voornoemt. Hendrick Jansen voor syn selve, Willem Hendricksen getrouwt met Ariaantje Jans en Jetje Jans.

Scheiding als volgt aan Jacob Aalten met zijn huysvrouw de voorm wed sal hebben en behouden alle den Inboedel huysraad haaff en vee koorn en alles wat enigsinds tot den boedel behoort alsmede de vaste goederen waartegen hij aan de vier gemelde kinderen moet uitkeren aan ieder een some van f 170

AT032c001          1736       4 dec

Overleden op ‘t Erf Ruijtenbeek ger. v. Leusden, Jan Roelen en Grietje Jans nalatende hare kinderen Roel Evertje Janetje Evert, Jan, Hendrick en Willem Jansen Roelen, alle meerderjarig zij bezaten den boedel gemeen en gaan den boedel scheiden so sijn den gemelde Roel Jansen Roelen, Hendrik Aalbertse van Voskuijlen, gehuwd met voorn. Evertje Jansen Roelen nevens deselve Jacob Jansen van Langelaar getrouwd met Jannetje Jans Roelen en mede Evert Jansen Roelen en Heyltje Gerrits van de Beeck echtl. Jan, Henrick en Willem Jansen Roelen overeengekomen als volgt

Dat de voorn. oudste zoon Roel mitsg. Jan en Willem Jansen Roelen op ’t voorns. Erf woonachtig word toegescheiden inboedel en huysraad haaffe en vee koorn enz alles wat tot den boedel behoort en allen schulden en aan Jacob Jansen v Langelaar geh. met Jannetje Jansen R. uitkeren een som van  f250 welke zij op rente mogen behouden. Verders bekennen zij en Hendrick Aabertsen Voskuylen gehuwd met Evertje die voorheen uit hun ouders boedel so veel genoten te hebben dat parteyen hiermede voldaan zijn.

AT032c001          1737       4 jan

Overl Evertje Dircks nalatende hare weduwnaar Geurt Jansen Veenbrinck en 5 onmondige kinderen den weduwnaar toegescheiden inb. Huysraad, haaff en vee enz en mag blijven wonen op het Erfje Huis en grond groot 4 danmaten gelegen in de polder de Hond dat ban Dirk Besselen(grootvader) behoort. En aan de kinderen op trouwdag of mundigheid de overeengekomen somme geld en de sieraden uit keren. Dit ivm Huwelijk van de weduwnaar.

AT032c001          1737 3 april

Huwelijk geslooten tussen Brand Melissen weduwnaar van Jannetje Reyers wonende onder Hamersfelt en Jannetje Willems meerderjarig dochter tot Hoefflaak.

Inbr. bruidegom zijn inboedel haaff en vee enz. Inbr. bruid een som van f 500.

AT032c001          1737       19 mai

Evert Gijsbertsen wonende op Cleyn Stoutenburg voor de ene helft en Reyer Gorense wonende op de Coedijk beide onder Stoutenburg. Zij verhuren aan Teunis Jansen een secker Huys en Hofstede met 3 mergen land gelegen onder Stoutenburg reeds bruiker genaamt ’t Buijk huijsje staande aan ’t Barnevelder voetpad. 6 jaren a f 48 ‘sjaars.

AT032c001          1737       13 dec

Overleden Jan Jansen Tolboom en Dirkje Willems echteluijden, nalatende hun kinderen erfgenamen Jan Jansen Tolboom, Reusje Jans getrouwt met Jan Zegertsen, Willemtje Jans getrouwt aan Brand Jansen en de vijf onmundige kinderen van Jannetje Jans, door Jan Dirksen Zuijdwind aan haar in echte verweckt. Zij bezaten den nagelaten boedel nog onverdeelt en den scheiding als volgt.

Aan Jan Jansen Tolboom tegescheiden den inboedel huysraad have en vee en waar van hem de wederhelft toebehoort.

Onder den boedel ook een tabaksschuur en 2 danmaten land en nog 3 danmaten bij huis gelegen nog een derde part in de helfte van gerrit Boerrensland de helf van een mergen veen op ‘tHogeland en nog een ½ mergen land in Gelderland. (Verders gemeente niet vermeld waarschijnlijk Hoogland)

AT032c001          1738       14 feb

Evert Evertsen wonende op de Cleyne rijt in Snorrenhoef en voor zijn broeder Jan Evertsen mitsgaders als voogden met Ott Teunissen en Teunis Teunissen over zijn susters nagelaten onmundige kinderen benevens Peel Gijsberken gehuwd met Gijsbertje Jacobs voor de eene helft verkocht alsmede Hendrick Dircksen wonende naast de Gort in Stoutenburg gehuwd met Jacobje Willems en Fransje Willems meerderjarig wonende in Aschat voor de andere helf verkopen aan Heymer Rijksen jongman wonende in Callenbroek een Huysinge Hof en Hofstede genaamd de Kattenheuvel gelegen in Snorrenhoef aan de eene sijde ‘t Erf Droffelaar en aan de andere sijde ‘t Erf Hardevelt. Koopsom f 280

AT032c001          1738       24 okt

Huwelijk gesloten tussen Steven Jordense meerderjarig wonende onder Asschat geassisteert met zijn broeder Cornelis Jordense wonende op Wijnbergen ger. Asschat en Lambertje Jans jonge dame wonende in Leusbroek geassisteert met haar moeder Trijntje van Moorselaar weduwe van Jan Hendricksen en haar swager Gijsbert Peelen.

Inbreng bruidegom f 500. Inbreng bruid f 200

AT032c001          1739       11 okt

Overleden in Sevenhuysen Hendrick Gijsbertsen tot zijn weduwe nagelaten Neeltje Masen en 2 onmundige kinderen Aaltje en Teunis Hendricksen door overl aan sijn eerste vrouw Jannetje Teunis in echte verwekt. Boedelscheiding tussen moeder en de stiefkinderen

AT032c001          1739       8 okt

Overleden Grietje Killen Kollert nagelaten tot haar weduwnaar Jan Gerritsen wonende op ‘t Scham onder Stoutenburg en 4 onmundige kinderen Hendrik en Hendrikje van Moorselaar van haar eerste man mitsg. Gerrit en Kil Jansen van haar 2e man den voorn. weduwnaar.

Boedelscheiding en lijst van den boedel.

AT032c001          1740       22 jan

Overleden Gosen Tijmensen gewoont hebbende op ‘t Erf Achtervelt onder Stoutenburg en Teunisje Peelen in leven echtelieden nagelaten hunne kinderen Peel, Dirkje, Hendrikje en Engeltje nevens nog een overl. zoon Wulpert. sij besaten samen voor de eene helft en de kinderen van Thijs Helmertsen voor de andere helft seecker Erf en Goed genaamt Out Daatselaar in Stoutenburg.

AT032c001          1740       25 mrt

Aart Jansen van Romen wonende op Hoogland op ‘t Erf Calven koopt van de kinderen van Maarten Hendriksen een hoek bouwland groot 1 mergen gelegen op Hoogland op de Schoonvorder Eng van outs genaamt het outeyen. Belend ten westen de Heer van Westrhenen. Oost en noord de vrouwe van Emiclaar. Suyd de Heer Muijlwyck. Koopsom f 200

AT032c001          1740       28 mrt

Verkoop van parties in ‘t Erf Oud Daatselaar in Stoutenburg.

AT032c001          1740       12 aug

Overl. Lambert Gert Gerritsen Collert laast gewoont in Stoutenburg was eigenaar van 1/7 portie en nogh een portie in een ander sevende deel van de Swarte goorder thiend onder Stoutenburg.

Verdeeling onder den erfgenamen en toegescheiden aan Peel van Moorselaar en Rijk Hendriksen van Erental

AT032c001          1741       3 febr

Overleden Evertje Wouters nagelaten hare weduwnaar Wilhelmus Willemsen wonende omtrent ’t Houten Huysje in St’burg en tot hare erfg. Evert Wouterse wonende bij de Swarte Steeg en Gijsbert Wouterse op Coelhorst haar broeders, met Juditt Wouters haar suster geh. met Jacob Gerritsen wonende op St’burg op Cleijn Vincelaar alsmede Trijntje Ariens geh. met Bart van Zijl wonende in Asschat en Jannetje Ariens getrouwt met Gijsbert Jacobsen in Baarn, beyde haar halve sustern (Scheiding boedel)

AT032c001          1741       21 mrt

Frans Jansen wonende bij ‘t Hoeflaaker bruggetje onder ger. Hoogland verhuurt aan Jorden Evertsen wonende a. d. Doornhegh een Huysinge Hof en Hofstede gelegen op de keut van Hooglanderveen agter de ossenkamp behorende aan ‘t Erf de Loght, tegenwoordig door Bart Willemse bewoont.

6 jaren a f 25 ‘sjaars

AT032c001          1741       27 aug

Overleden Ellers Hendricksen gewoont hebbende in de Herberg de Gort onder Stoutenburg nalatende sijne weduwe Johanna Dammers en 4 voor kinderen van zijn eerste vrouw Willemtje Wouters en 2 nakinderen van de voorn weduwe.

Scheiding; aan de wed. toegescheiden den inboedel en huysraad en tappersgereedschap en alle ‘t geene tot de bouwerye en koeiehouderye behoort.

AT032c001          1742       14 april

Verhuur van ‘t Buijkhuysje met 3 mergen land gelegen in Stoutenburg aan Teunis Jansen wonende op dit Erfje.

Verhuurders; Evert Gijsbertsen wonende op Cleijn Stoutenburg voor de eene helft en Jacobje Henrix weduwe van Reyer Gosense wonende op Coedijk, beyde onder St’burg voor de andere helft.

6 jaren a f 48 ‘sjaars.

AT032c001          1742       16 feb

Overleden Annetje Dirks nalatende hare weduwnaar Coert Clasen en 2 onm. kinderen Nicolaas en Henderijn Coerten. Boedelscheiding tussen de vader en de kinderen.

AT032c001          1742       19 jan

Testament van Ryck Rycksen, schepen van Stoutenburg en zijn huysvrouw Evertje Teunis

Scroll naar boven