Notaris Wessel Craanen

AT0034a/b001   1721       31 Dec

Aart Dirksen tegenwoordig wonende onder Woudenberg huurt een Erf en Goed met huijzinge, bergen, schotten, enz. en landerijen groot 27 mergen gelegen in Leusbroek genaamd Middenbroek competerende den Heer Oud Burgm. Anthony van Goudoever. Den boomgaard en het speelhuijsje behoudt de verhuurder aan zich zelf.

6 jaren à ƒ 100 sjaars en als toepagt een halve vierel boter en ses jonge hoender en één keer per jaar uithalen met wagen en paarden als een hammetje met toebehoren.

Getekend Aert Dirckse en gemerkt bij Maria Saaren wed. Dirck Aartsen.

AT0034a/b001   1722       8 Dec

Jorden Willemsen wonende op Engendaal onder Soest en Hartger (?) Woutersen wonende op ’t Erf de Wetering op Hoogland stellen zich borg voor Jan Willemsen wonende op de Swarte Goor onder Stoutenburg i.v.m. pachtschuld en ongelden te voldoen door Jan Willemsen aan den Heer Erasmus van Goudoever als eigenaar van de Swarte Goor.

AT0034a/b001   1722       21 Juni

Jan Willemsen Westeningh wonende op ’t Erf Valkenhoef onder ’t Hoogeland verkoopt aan Gijsbertus Oudendoelen tweederde gerven van omtrent seven mergen weijt alsmede tweederde van drie mergen rogh, edog so veel meer of min als den eersten comprnt heeft staan op ’t Erf de Swarte Goor in St’burg. Koopsom ƒ 150.

AT0034a/b001   1722       26 Juli

Boedelscheiding fam. v. Zouten. In den boedel eenige huizen in Amersfoort. Een hofstede gelegen in Overseldert bij den doven boer bewoond geweest.

De Blanke Veenen gebruikt bij Teunis Breunissen en nog de Goren gebruikt bij Gerrit . . . (?).

Aan Hermanus Caan in qt. als voogd over de onmundige kinderen van Albert Caan en Barbara van Souten. Hij sal mogen aannemen den Hofstede in Overseldert voor ƒ 1500, Blanke Veenen voor ƒ 200, de Goren ƒ 400. De huizen in A’foort aan de anderen erfgenamen.

(Indien de goederen voor 1 Okt. 1722 niet aanvaard worden wordt Rogier Camerbeeck gemagtigd om publiek aan de meestbiedende te verkopen.)

30 Sept. 1722 bevestigd Harmanus Caan (als voogd) dat hij de goederen hierboven genoemt aanneemt.

AT0034a/b001   1722       30 Juli

Testament van de Heer Johan Sasse wonende tot Hoevelaken gemaakt maandag 27 July 1722 omtrent negen uren. Hij legateert aan zijn suster Judith Sasse wonende in A’foort een som van ƒ 100 car jaarlijks uit zijn goederen en hij verbint tot zekerheid zijn Huijzinge en Hofstede met landerijen gelegen in Zevenhuijzen genaamt Westerlaak.

AT0034a/b001   1722       21 Okt

Arrest op den inboedel, have en vee van Steven Teunissen Kuijer wonende op seckere Hofstede onder Eembrugge.

AT0034a/b001   1722       4 Dec

Evert Hendrikse Boersen en Jannetje Jans echtel. wonende op . . . (?) onder Renswoude. Zij huren van den Oud Burgm. Anthonie van Goudoever een Erf en Goed met zijn Huijzinge, schotten, bergh en landerijen gelegen in Leusbroek en Zuurbroek groot omtrent 40 mergen genaamt Sandbrink.

6 jaren à ƒ 200 sjaars.

AT0034a/b001   1722       21 Dec – geregistreerd 24 Dec

Verkoop uit de goederen van Hendrik van Zouten en Rijkland van Voorthuizen in leven echtelieden door hun kinderen erfgenamen alleen de huizen binnen Amersfoort en 4 danm en 24 roeden in de polder Neerseldert.  [Zie 1722 – 26 juli.]

AT0034a/b001   1723      13 Maart

De Heeren van den Weeskamer doen hier afstand van het vruchtgebruik van de Hofstede Oudenhorst onder Woudenberg bij Scherpenzeel. Zij waren voogden over Jonkvrouwe Geertruijd van Isselt. De Hofstede competeerende  aan den Heer Anthony Grill wonende tot Amsterdam bij deze akte word de Hofstede overgegeven aan de bovengenoemde Jonkvrouw v. Isselt.

AT0034a/b001   1723       6 April

Evert Jacobsen weduwnaar en Boedelhouder van Hendrikje Cornelis wonende op Hamersveld verhuurt aan Hendrik Cornelissen meerdj. jonkman mede wonende op Hamersveld een secker huis, berg, schuur en bakhuijs en 4 mergen land, alles gelegen op Hamersveld, behalve de Camer en het hofje. 3 jaren à 65 car.g.

AT0034a/b001   1723       9 Nov

Regeling van pachtschuld van ’t Erf Oijevaarshorst in Leusden tussen vrouwe Machteld van Soudenbalch wed. van wijlen de Heer Petrus Philippus van Blokland en Peter Evertse pachter van Oijevaarshorst. Hij moet de pachtschuld groot 510,10 betalen in 4 termijnen, laatste termijn mei 1725. Als borg Evert Peterse wonende op Hamersveld.

AT0034a/b001   1724       14 Jan

Albert Dirkz van Bennecum en Gerbreghje Willems echtel. in qt. als mede eijgenaar van het Erf en Goed Engendaal en de landerijen daaraan behorende gelegen onder aan gerechte van Soest. Zij machtigen Willem Westerhuijs om hun zaken huren e.d. waar te nemen en te innen.

AT0034a/b001   1724       20 Maart

Catharina Jants van Amerongen meerdj. d. dienstmaagd ten huize van Peter Gosense op ’t Hoogje te kennen geven dat hare meester Peter Gosensen wordt beschuldigd dat zij door hem bezwangerd was, doch dat dit niet waar was.

AT0034a/b001   1724       24 Maart

Scheiding tussen de kinderen van Hendrik Theunissen en Theunisjen Gijsbertsen beiden overleden en gewoonde hebbende op Hoogland Emiclaar.

Scroll naar boven