Notaris Wilhelmus Gualterus van Veersen

ATO41a001         1756 – 20 Aug

Scheidinge, Sr. Hendrik Warneke, lakenkoper en Everarde Nieuwland, echtl.

ATO41a001         1756 – 27 Aug

Aalt Zaaren en Jannetje Claasen echtl. wonende op Kleijn Zandbrink gelegen in Buurtschap Snorrenhoef ger. van Leusden huren deze hofstede van Hendrik Peperhoven.

6 jaren a 80 gulden sjaars.

ATO41a001         1756 – 30 Aug

Testament de heer Cornelis Heeling en vrouwe Anna Catharina Sobbe.

ATO41a001         1756 – 10 Sept

Nicolaas Treeker wonende tot Utrecht verhuurt aan Geurt Willemse wonende op Wellom, gehuwd met Gijsbertje Peters, de boerenwoning met de landerijen van de hofstede de Treek onder Leusden; vorige huurder Gerrit Arrisen van Engelen. Pacht 12 jaren a 115 gulden sjaars.

ATO41a001         1765 – 10 Sept

Dito Nicolaas Treeker verhuurt aan Hendrik Hendriksen gehuwd met Hendrikje Jordense de boerenwoning met de landerijen genaamd Wellom onder ger. van Leusden, laatst in gebruik geweest door Gerrit Willemse.    6 jaren à 124 gulden sjaars.

ATO41a001         1756 – 19 Nov

Verhuur door Jacobus van Bemmel aan Evert Jansen wonende op Waterdaal een kamer van de Heerenhuising Waterdaal.

ATO41a001         1756 – 20 Nov

Testament Cornelis Jordense en Aalbertje Lammers wonende in Asschat op Wijnbergen, tweede comp. ziekelijk en te bedde liggend: herroepen alle voorgaande testamenten en disponeren opnieuw uit kracht van octrooi bij de comparanten in dato 29 april 1741 om 10 uur voor de Edele Hove van Utrecht geïmpetreerd.

Disponerende dat de langslevende zal komen na te laten voor éénderde; voor éénderde zal komen op de vrienden van de eerste comparant en voor tweederde op de vrienden van de tweede comparant. Getuigen Willem Jordensen, Hendrik Arensen en Evert Bransen.

Getekend Corn. Jordense (in oud handschrift).

ATO41a001         1757 – 22 April

Machtiging voor Otto van Dam, Not. tot Amsterdam door Hendrik van Peperhoven i.v.m. het overlijden van zijn zuster Geertruijdis Peperhoven in haar leven geestelijk dochter om den erfenis te regelen. Zie ook akte nr. 24 van 30 november 1757.

ATO41a001         1757 – 7 Okt

Cornelis Jordense wonende in Asschat op Wijnbergen huurt van de kinderen en erven van de Wed. van de heer Theodorus van Lilaar, twee weimaten en nog twee mergen bouwland gelegen in Stoutenburg a.d. Modderbeek.

Item nog de hofstede met de landerijen Groot Wijnbergen in Asschat, behalve de Heren huizing en de boomgaard; bij de huurder reeds gebruikt.

Huurtijd 3 jaren a 300 gulden sjaars en 6 jonge hoenders.

ATO41a001         1757 –

Testament de Eersame Hendrik Kolfschoten en Petronella Feer echtl. en burgers dezer stad zij prelegateren na dood van de langstlevende aan hun zoon Johannes Kolfschoten de huurpenningen met timmermanswinkel door de comparanten gebruikt.

Dan een huising met een hof gelegen in Leusden bij de Grift vanouds genaamd ’t Grifthuisje enz.

ATO41a001         1758 – 8 Jan

Rutje Hesselse wed. van Willem Rijksen van Groenenstijn wonende op Waterdaal; zij heeft een pachtschuld van 819 gulden aan de heer Jacobus van Bemmel die de hofstede heeft overgenomen van de heer Johan Teschenmaker oud burgemeester.

Zij belooft de schuld op simpele vermaningen te voldoen en huurt de boerenhuisinge en landerijen weer in voor 6 jaren a 150 gulden sjaars.

ATO41a001         1758 – 13 Jan

Scheiding ivm het overlijden van Aalbertje Lammerts (overl.1757) nalatende haar weduwnaar Cornelis Jordense wonende in Asschat (Wijnbergen) en navolgende personen:

Rijkje Lammerts, wed. van Hermen Gerritse Keyser voor de eerste zesde staak de 6 kinderen van Geertje Ariensen wed. van Hendrik Lammerts voor de tweede zesde staak; de twee meerdj. kinderen van Jan Evertsen wedn. van Gijsbertje Lammerts, genaamd Evert en Wouter Jansen voor 1/3 zesde staak;

dan de twee kinderen van Wouter Hermense en Hendrikje Hendriksen in leven echtl. genaamd Herman en Annetje Wouters voor 1/4 zesde staak;

en dan de vier meerdj.kinderen van Gerrit Willemse en Greetje Lammerts in leven echtl. met name Annetje Geurtsen geh. met Corn. Hendriksen, Lammert G. gehuwd met Grietje … Aartje G. geh. met Lauren Niegvel kleermaker en Willem G. meerd.j. van 1/5 zesde staak;

en de acht meerj. kinderen van Peel Gijsbertsen en Aaltje Lammerts in leven echtl. genaamd Gijsbert Peelen gehuwd met Gijsbertje Gerrits

Wouter Peelen gehuwd met Hendrina Jans

Lammert Peelen gehuwd met Maria Brands

Wulfert Peelen wedn. van Ariaantje Gerrits

Gijsbertje Peelen gehuwd met Hendrik Hendriksen

Aaltje Peelen gehuwd met Theunis Aartsen

Maria eelen gehuwd met Jan Bransen

Geertje Peelen gehuwd met Hendrik Meertense

Allen voor de laatste zesde staak.

Testament van Aalbertje Lammerts en Corn. Jordens voor Not. W.G.van Veersen 20 november 1756,

Cornelis Jordense behoudt de gehele inboedel, have en vee, korengewassen enz. en keert hiervoor uit aan de vrienden erfgenamen van zijn overl. vrouw een som van 750 gulden.

ATO41a001         1758 – 26 Jan

Verhuur van de tuinmanswoning van Heiligenberg aan Gerrit Elisen voor 3 jaren reeds huurder.

ATO41a001         1758 – 26 Jan

Verhuur van een huis met grond op de Heiligenberg aan Gijsbertsen van Burgstede door de heer Johannes Kelfkens, Dirk en Gerrit van Zijtvelt, Ary de Haar en Jan van Wulven.

Staande naast de Heiligenbergerpoort met de ‘orangerije’ en koestal met 1,5 roede grond op ’t Plein buiten de lindebomen. Enz…

ATO41a001         1758 – 26 Jan

Verhuur op Heiligenberg aan Cornelis Hermense door de heer Johannes Kelkens, Dirk en Gerrit van Zijtvelt, Ary de Haar en Jan van Wulven het Koetshuis op de Heiligenberg welke door de verhuurders zal worden geprepareerd tot een woning met de singel langs de beekkant tot aan de sparrenlaan toe met de appelboomgaard daarbij gelegen. 3 jaren a 33 gulden sjaars

De huurder heeft ook het recht om alle veertien dagen zijn brood te mogen bakken in de oven van de tuinmanswoning maar dan ook gehouden zijn de oven telkens schoon te maken.

De huurder mag ook niet vissen in de grachten van de Heiligenberg.

ATO41a001         1758 – 20 Okt

Op Hoogland is overleden Steven Woutersen nalatende zijn wed. Fijtje Gerritsen en een mindj. kind genaamd Evertje. De voornoemde weduwe was weer getrouwd met Evert Jansen zonder oprichting van huw. voorwaarden.

Fijtje Gerritsen is nu overleden nalatende haar man Evert Jansen en 3 mindj. kinderen: de 1e uit haar eerste huwelijk en de andere twee uit het tweede huwelijk.

De overeenkomst gemaakt van taxatie en scheiding met bovengenoemde comp. en Evert Evertsen op Emiclaar, oom maternel als volgt:

Aan de weduwnaar toebedeeld de hofstede met 12 mergen land daarbij behorende onder ger. Hoogland door hemzelf gebruikt zijnde vicarije goed in erfpacht op een jaarlijkse canon van 40 gulden en nog 2 mergen land aan de Keulhorsterweg door hem zelf gebruikt belast met een som van 300 gulden t.b.v. Teunis Gerritsen op Weerhorst.

Verder inboedel, have en vee enz. en schulden waartegen hij moet uitkeren aan de kinderen van Evertje Stevens 50 gulden; aan Jan en Gerbrechtje Evertsen ieder 75 gulden boven het goud en zilver aan haar moeder behoord hebbende en goed onderhoud.

ATO41a001         1758 – 20 Okt

Huw. voorwaarden Evert Jansen weduwn. van Fijtje Gerritsen wonende op Hoogland en Wellemtje Reyers meerdj.d. wonende onder Bunschoten.

ATO41a001         1758 – 4 Dec

Attestatie door Jan Splinteren oud 50 jaar en Frans Jansen oud 40 jaar t.b.v. Peter Wulfertse die een vaars gekocht had van Hendrik Schimmel welke vaars hij voor goed gezond gekocht. De vaars stierf op 24 nov, 1758 aan de nog heersende pest.

ATO41a001         1759 – 26 Jan

Gerrit Evertsen wonende op het Hoogje in de Haag, huurt 4,5 danmaat polderland van Weijntje van Veersen.

ATO41a001         1759 – 3 Febr

Aalt Evertsen wonende op ’t Vliet onder Stoutenburg huurt van Anthony van Veersen 5 mergen bouw- en weijland gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet; reeds huurder.

5 jaren a 30 gulden sjaars.

ATO41a001         1759 – 23 Febr

Verhuur door de Wed. van de heer Aloysius van Muijlwijk aan Petertje Gerritsen Loogen, wed. van Gerrit Aalten, een hofstede bij de Grote Melm, met nog meer kampen land.

ATO41a001         1759 – 20 April

Huw. voorwaarden Cornelis Jordense Brouwer, wed. n. van Aalbertje Lamertsen, bruidegom en Barbara Hannisen van Steenbeek mind.j. dochter, geassisteerd met haar vader Johannes Gerritsen op Steenbeek, toekomende bruid.

Aanbreng bruidegom een obligatie van 800 gulden ten laste van Jacob Nieuwenhuijsen, molenaar aan de Callenbroekermolen. Verders inboedel, have en vee, na aftrek van pacht geschat op 1500 gulden. Bruid met kleding, linnen en goed, zonder schulden.

ATO41a001         1759 – 26 Juli

Seger Willemse, als in huur gehad hebbende ’t Erf Kleijn Emiclaar is 354 gulden schuldig betreffende pacht aan de erven de heer Wilhelmus de Noijen en juffr. Cornelia de Leeuw in leven echtelieden. Er wordt arrest op zijn korengewassen gelegd wegens pachtschuld groot 354 gulden.

ATO41a001         1759 – 31 Aug

Stijntje Geurtsen wed. van Peter Hendriksen van Ruijtenbeek, en Wouter Petersen, beiden wonende aan ’t Heetveld onder Leusden, verklaart schuldig te wezen aan haar zon, uit zake van verdienstenen arbeidsloon van Mei 1749 tot 1759, een som van 900 gulden.

Hij verhuurt zich weer voor 3 jaren bij zijn moeder voor 90 gulden sjaars en kost en inwoning.

ATO41a001         1759 – 26 Okt

Jan van Veersen Diemersz En de mede-eigenaar verhuurt aan Cornelis Frenger een bouw huis met berg en schuren en landerijen gelegen in Isselt als in A’foort; vorige huurder wed. van Cornelis Kuijer.

6 jaren a 300 gulden sjaars en tot toepacht 6 gulden, een ham en een half vierendeel boter.

ATO41a001         1759 – Data

De heer Christoffel Gregorije, Heere van Leusden c.s., machtigt de heer Jan Eijsebrand Snel om zijn zaken provisioneel te bedienen het schoutambt van Leusden c.s. de resp. rechtdagen zo ordinair als extra waar te nemen, de schouwen over alle wegen en watergangen, personele taxatie, buurlasten dn verdere gerechtelijke aktes te tekenen.

ATO41a002         1760 – 20 Jan

Toon Jansen wonende in ger. Leusden huurt van Mevr. Aleijda van Lilaar wed. van Aloysius van Muijlwijk een streep land voor het huis van de verhuurderesse, genaamd De Rosmolen gelegen in Hamersveld; laatst in huur gebruikt bij Willem Schimmel, koster te Leusden.

6 jaren a 40 gulden sjaars.

ATO41a002         1760 – 18 April

Juffr. Amelia de Bruïne wed. van Johannes van Luunen, verhuurt aan Jorden Teunissen de hofstede Groot Vincelaar onder Stoutenburg; door de huurder reeds gebruikt

6 jaren à 135 gulden sjaars en toepacht.

ATO41a002         1760 – 18 April

Gerrit Teunissen wonende in Hamersveld, huurt van Mevrouwe Aleijda van Lilaar, douairiere van de Welgeb. Heer Aloysius van Muijlwijk een zekere camp land van het erf De Rosmolen, gelegen in voorn. buurtschap Hamersveld zijnde de streep achter De Hel, naast het land van Hendrik Craanen.

6 jaren a 38 gulden sjaars, een paar jonge hoenders en 25 eieren.

ATO41a002         1760 – 1 Mei

Verkoop van land groot 1,5 mergen door Heymen Haan, gelegen onder Emiclaar bij de hofstede Hogewel.

ATO41a002         1760 – 24 Juni

Verhuur van de 3 mergen land bij het huisje De Grift van Anthony van Veersen aan Hendrik Hendriksen.

ATO41a002         1760 – 11 Juli

Elbert Willemse Knoppert huurt van Juffr. Yda van Lilaar zeker erg en goed gelegen in Hamersveld, carspel Leusden (Bosveld)

6 jaren a 138 gulden; was reeds bruiker.

ATO41a002         1760 – 29 Sept

Hendrik Dirksen wonende in Hoogland huurt van Anthony van Veersen, Not. en procureur, een mergen weiland bij de Ceulhorster Capel genaamd het Couwenhovense Kampje.

6 jaren a 22 gulden sjaars.

ATO41a002         1761 – 7 Maart – nr.10

Hendrik Frederiksen Rensing en Petronella Wouters, echtl. eerder weduwe van Teunis Aartse, wonende op Hoogland en het nieuwe land, verkopen aan Bart van Pippen meestermanden-maker een huis en hofstede met bouw- en weiland groot 4 mergen gelegen onder voorn. ger. en het nieuwe land, door de verkoper gebruikt. Op de dijkkaart get. No.181

ATO41a002         1761 – 7 Maart – no.11

De verkoper wordt huurder: koopsom 330 gulden.

ATO41a002         1761 – 13 Maart

In verband met overlijden van de wed. Teunus Corsen Dorensteijn in Soest:

Boedelscheiding onder de kinderen van haar bezittingen, diverse huizen en grond in Soest.

ATO41a002         1761 – 4 Mei

Jorden Teunissen wonende in Stoutenburg en pachter van Groot Vincelaar heeft pachtschuld aan zijn landvrouwe juffr. Amelia de Bruïne, wed. van Jr. Johannes van Luunen. Zij legt arrest op zijn korengewassen en hij doet afstand van verdere huur.

ATO41a002         1761 – 7 Mei

Juffr. Amelia de Bruïne, wed. van Jr. van Luunen en Juffr. Gerarda ven Arnolda van Luunen, meerdj.d. verkopen aan Wouter Jansen Coller meerdj.j. wonende in Stoutenburg de Hofstede Groot Vincelaar, groot 30 mergen, in huur gebruikt geweest bij Jorden Teunissen

Koopsom 1800 gulden en alle onkosten 40 pen, 1,5% kosten, zegels enz.

Hij betaalt binnen vier weken 800 gulden en de rest op hypotheek a 4%.

Getekend Wouter Jansen Kaller.

ATO41a002         1761 – 8 Mei

Huw. voorwaarden Wouter Jansen Caller meerdj.j. geassisteerd met zijn vader Jan Evertse Caller, bruidegom en Weijntje Willemse meerdj.d. geassisteerd met haar ‘behout’vader!! Willem Gijsbertsen en moeder Hendrikje Hendriksen, bruid.

Aanbreng bruidegom 1000 gulden. Aanbreng bruid ook 1000 gulden.

ATO41a002         1761 – 27 Mei

Gerrit de Jong en Maria van Ginkel echtl. wonende in Scherpenzeel verkopen aan Jacob van de Haar, wonende in Leusbroek 3/4 part in een hofstede met landerijen groot 22 mergen, waarvan de andere 1/4 deel aan de koper behoort

Koopsom 1000 gulden en alle lasten. Huurder van deze hofstede Cornelis Jansen.

ATO41a002         1761 – 26 Juni

Aalt Evertsen wonende op ’t Vliet heeft pachtschuld van de vijf bouw- en weilanden die hij in 1757 gehuurd heeft van Anthonie van Veersen en deze legt arrest op de korengewassen.

ATO41a002         1761 – 10 Juli

Huw. voorwaarden Derk Jacobussen van den Berg en Annetje Petersen.

Aanbreng bruidegom een huizing met 7,5 danmaten land gelegen op Hoogland onder Emiclaar 700 gulden. Bruid: 18 gulden.

ATO41a002         1761 – 15 Juli

Betreffende familie Hooft van Huysduinen.

ATO41a002         1761 – 10 Aug

Bart van Pippen verkoopt aan Dirk Jacobussen van de Berg de hofstede welke hij 7 Maart1761 gekocht had van Hendrik Frederiksen Rensing, thans huurder.

Dijkkaar nr. 181. Koopsom 325 gulden.

ATO41a002         1761 – 4 Sept

Anthonie van Veersen verhuurt de vijf mergen land gelegen bij ’t Vliet onder Stoutenburg aan Dirk Bessels Sprinkelaar. Bij Aalt Evertsen gebruikt.

ATO41a002         1761 – 5 Sept

De Landvrouwen Hendrina Boelhouwer, wed. van Willebrordus van Birkhoven, en Richarda Caan, wed. van Everardus de Boos en Yde Caan,, meerdj.d. leggen arrest op de boedel en koren wegens pachtschuld van Jan Theunisse van Oosten van de hofstede bij hem gebruikt, gelegen op Hoogland.

ATO41a002         1761 – 11 Sept

Theunis Willemse wonende op Hoogland huurt van Juffr. Yda van Lilaar meerdj.d. de hofstede genaamd De Lindeboom, gelegen onder ‘t Hogeland, nieuwe land en Zevenhuizen met de twee danmaten gekomen van de heer van Ganswijck; tegenwoordig bij hem gebruikt. 5 jaren a 204 gulden sjaars en twee paar hoenders.

ATO41a002         1761 – 4 Dec

Jannetje Breezé, wed. van Tomas de Leeuw, slager, verhuurt aan Simon Arissen van Voskuijlen, Cornelia Rijkje en Maria Voskuijlen meerdj.jonkman en jonge dochters de huizing met twee mergen land vanouds genaamd De Swarte Steeg, alwaar het Rechthuis van Leusden en Asschat ordinair gehouden wordt; bij de huurders gebruikt wordende.

12 jaren a 94 gulden sjaars en een slag op de Beek maken.

ATO41a002         1762 – 8 Jan

Jan Theunissen en Jan Aartsen opgezetene in Leusden, huren van mevr. Aleijda van Lilaar wed. van Jonker Aloysius van Muijlwijk, een streep land voor het huis van de hofstede De Rosmolen, gelegen in Hamersveld tot aan de Grift toe.

Bij Gijsbert Thijmensen gebruikt geweest. 3 jaren à 43 gulden sjaars.

ATO41a002         1762 – 22 Jan

Geertuijd Peterse wed. van Jacobus Dirksen vd Berg, verkoopt aan Wouter Arissen een huis en hofstede groot vier mergen, gelegen in ger. Hoogland in ’t Nieuwe land, op de dijkkaart nr.181 groot 5 danmaten en 270 roeden.

ATO41a002         1762 – 23 Jan

Hendrik Hendriksen huurde van de heer Nicolaas Treecker, Kanunnik van de Kapittel van St.Jan tot Wijk bij Duurstede, de hofstede Wellom. 6 jaren ingaande in 1757 tot 1763, breder omschreven in de huurcedulle van 1756, voor mij Notaris. Huurder was twee jaren pacht schuldig en niet meer in staat om de hofstede verder te gebruiken. Heeft pachtschuld.

ATO41a002         1762 – 29 Jan

Sr. Court Bron verhuurt aan Willem Roelen de Goede een huisje bij Heiligenberg, laatst in huur gebruikt bij Leendert Gerritsen. 1 jaar a 26 gulden.

ATO41a002         1762 – 15 April

In buurtschap Donkelaar overleden Geertje Hendriks wed. van Gerrit van Maanen. In de boedel 4 paarden, 8 koeien, 70 schapen en boedelscheiding.

ATO41a002         1762 – 28 Mei

Nicolaas Treecker verhuurt Wellom aan Hendrik Jansen vorige bruiker Hendrik Hendriksen

6 jaren, het 1e jaar 100 gulden en de 5 laatste jaren 118 gulden sjaars.

ATO41a002         1762 – 10 Sept

I.v.m. tweede huwelijk van juffr. Agatha Hardewijk wed. en boedelhoudster van Sr. Johannes Simon Jacobus Visscher.

Akte van scheiding tussen haar mindjarige zoon Pieter Jacobus Visscher. Zij had geen vaste goederen, alleen een gering inboedeltje.

ATO41a002         1762 – 15 Sept

De heer Simon Schoon gehuwd met Juffr. Cornelia Temminck, machtigt de heer W.V. Klinkenberg om te compareren i.v.m. verheffen van een leen betreffende een perceel land met huis, berg en schuur in de polder Overzeldert onder Hoogland strekkende van de Overzeldertse weg af tot aan de Nederzeldertse weg toe.

Geland aan de westzijde Erf Pol, en 3 danmaten land in Overzeldert genaamd Clemensakker. Waarmede haar broeder de heer Coenraad Temminck in zijn leven oud-burgemeester van A’foort op den 2 Okt. 1693 is beleend geweest.

Comparanten toegescheiden op de 17e Mei 1713 bij magenscheid.

ATO41a002         1762 – 23 Nov – nr.34

Verhuur Tabaksland met schuur op de Coop ger. Hoogland.

ATO41a002         1762 – 31 Dec

Court Bron, eigenaar van de hofstede Heiligenberg Ger. Asschat verhuurt aan Gijsbert Hendrikse een huisje met hof staand op de voorn. hofstede a/d westzijde van de poort

voor 30 gulden.

Aan Willem Roelen, staande aan de oostzijde van de voorn. poort: voor 26 gulden.

Aan wed.n. Albert Teunisse een huisinge mede staande op voorn. hofstede vanouds genaamd ‘Het Oranje Huis” voor 18 gulden.

Aan Jan Jordense een huizing met hofje gelegen op de voorn. hofstede aan de Singel voor 26 gulden. Huurtijd voor allen: 1 jaar.

ATO41a003         1763 – 3 Febr – nr.2

Verhuur van de Kleine Melm aan de rivier de Eem in Soest.

ATO41a003         1763 – 25 Febr

Juffr. Johanna van Veersen verhuurt aan Theunis Jansen en zijn zoon Elbert Theunissen een boerenhofstede op Voskuylen ger. Woudenberg groot 59 mergen, laatst in huur gebruikt bij Claas van Soest. Pacht 5 jaren à 405 gulden sjaars.

ATO41a003         1763 – 2 April

Juffr. Johanna van Veersen meerdj.d. en Sr. Nicasius van Veersen en Juffr. Elisje van der Maath, echtl., geven te kennen dat in 1759 overleden is hun vader Sr. Jan van Veersen Diemerss, weduwn. van Judith Nicasius. Hierna volgt de boedel- en effectenbeschrijving.

ATO41a003         1763 – 15 April – nr.12

Brand Cornelissen wonende in de buurt Donkelaar verhuurt aan Jan Willemse Kolverschoten een hofstede groot 18 mergen gelegen in de voorbeschreven buurt, ger. Leusden c.s.

6 jaren a 250 gulden sjaars.

ATO41a003         1763 – 6 Mei

Huw. voorwaarden Peter IJsakken Stalenhoef meerdj.j. en Gijsbertje Peterse van Stoutenburg, mindr.j.d.

Aanbreng bruidegom de hofstede Klein Stalenhoef groot 18 mergen gelegen in Soest waarvan 8 mergen erfpacht is van de mansconventen.

ATO41a003         1764 – 6 Jan

Court Bron verhuurt aan Cornelis Gerritsen een huis met een hofje voor de deur gelegen op de Heiligenberg, ger. Asschat, voorheen gebruikt bij Gijsbert van Burgsteden dit voor een tijd van vijfvierendeels jaar à 6 gulden + 10 st.

ATOa41003         1764 – 7 Jan

Court Bron verhuurt op Heiligenberg dito huis en hof aan Cornelis van de Berg voor

1 jaar a 26 gulden.

ATOa41003         1764 – 9 Jan

Belia Derksen (wed. van Hendrik Hendriksen) en Gijsbert Hendriksen beiden wonende op Swanenburg, dat eerste comp. een vrouw is van hoge jaren (hoge leeftijd), niet anders bezittende dan een gering inboedeltje.

ATOa41003         1764 – 3 Febr

De heer Hendrik Hoofd van Huysduijnen wonende in A’foort en Dirk Bessels van Sprinkelaar wonende in Stoutenburg, te kennen gevende dat de heer, eerste com. Moeye, juffr. Wilhelmina de Leeuw, meerdj.d. in huur uitgedaan heeft ten behoeve van de laatste comp., vier mergen land gelegen aan ’t Vliet onder St’burg .

Van voren ’t Vlietse wegje tot achter het land van de Heer van Borselen toe; daaraan de ene zijde het vaarwegje of steegje gebruikt bij de huurder van de Hofstede ’t Vliet; aan de andere zijde juffr. Gerarda Freys van Dolre, wed. van de heer Theodorus van Lilaar naastgelegen zijn.

Dat voor de tijd van 47 jaar waarvan het eerste jaar ingegaan is Petri 1742 en het laatste jaar expireren zal Petri 1789, alle jaar voor een somme van 50 gulden, breder de huurcedulle voor Not. Steven van Brinkesteyn op 26 Nov 1741 gepasseerd.

Dit contract i.v.m. het aanleggen van de liniedijk in 1746 waardoor er 350 roeden vergraven is, eerst was de pacht 40 gulden sjaars.

ATO41a003         1764 – 15 Febr

Hendrik Geurtsen Kuyer gehuwd met Francijntje Geurtse van Wildenburg en Cornelis Gerrit van Wildenburg: akte van machtiging i.v.m. overlijden van Cornelis van Wildenburg te Zoeterwoude.

ATO41a003         1764 – 3 Maart

Johannes Gerritsen wonende op Steenbeek onder ger. Asschat verklaart schuldig te wezen aan Anthony van Veersen, schout van de voorgeschreven gerechte, een somme van 349 gulden, 3 stuivers uitzake van verschuldigde ongelden door hem verschuldigd van de voorn. hofstede Groot Steenbeek en door hem gebruikt tot het jaar 1763.

Hij zal zijn schuld in twee termijnen voldoen waarvan de laatste eind december 1764.

Dan nog pacht schuldig over twee jaren van 350 gulden uit voorn. hofstede aan zijn Landheer Hendrik Hoofd van Huysduijnen en zal dit in twee termijnen nl. in 1766 en 1767 betalen.

Cornelis Jordense wonende op Wijnbergen stelt zichzelf borg.

ATO41a003         1764 – 17 Sept – nr.26

Juffr. Johanna van Veersen verkoopt aan Teunis Jansen wonende op de Ruijf onder Stoutenburg, een afgebrande huizing met schuur, schaapshok, hof een boomgaard, beplant met schone fruitbomen, alsmede 59 mergen land gelegen op Voskuijlen onder Woudenberg. Ten oosten Erf Sniddelaar, zuid de L.V.Capel, west het land van Bruinenberg, noord Erf De Hoef.

Thijnsgoed van de huize van Gerensteijn jaarlijks 8 gulden, 9 stuivers en 10 penningen.

Koopsom 1450 gulden; ten laste van koper blijven de 40 penningen, 1,5 % kosten van transport.

De gehele koopsom neemt koper op als lening van Juffr. van Veersen a 4% met jaarlijks aflossing van 100 gulden. Ondertekend Teunis Jansen in oud handschrift.

ATO41a003         1764 – 26 Okt

Arris Breunissen en Gijsbertje Aartsen echtl. verkopen aan Feijtje Willems wed. van Rijk Gerritsen in Donkelaar, een huisinge, berg en schuur, varkenskot en aanh. landerijen groot 10 mergen, vanouds genaamd De Wulfshaar, gelegen in ger. van Leusden Buurt Donkelaar.

Ten oosten, zuiden en noorden de vrouwe van Scherpenzeel en ten westen Erf Sniddelaar, belast met ’s Heren ongelden en Thiend, daar jaarlijks van uitgaande.

Koopsom 950 gulden, 40 p. en 1,5 `% kosten.

ATO41a003         1764 – 2 Nov

Huurcontract hofstede met 26 mergen land gelegen op Huysstede en Oevelaar onder Woudenberg.   

ATO41a003         1765 – 17 Jan

Aleijde van Dijk wed. van Roelof Uiterwijk verhuurt aan Evert Heymense twee mergen land met huizing tussen de hofstede Ruijtenbeek en Bavoort, door de huurders gebruikt.

6 jaren a 36 gulden sjaars.

ATO41a003         1765 – 29 Juni

Hendrik Dirksen With wonende op Coelhorst ger. Hoogland, verkoopt aan J. Steven te Schuur, een huizing hof en hofstede met een camp land, gelegen op Coelhorst, voor 650 gulden.

ATO41a003         29 juni

Huurcontract t.b.v. Hendrik Dirksen With.

ATO41a003         1765 – 6 Sept

Boedeltaxatie en scheiding i.v.m. overlijden in 1763 van Rijk Gerritsen wonende in de buurt Donkelaar onder Leusden, nalatende zijn wed. Feijtje Willems en twee kinderen: Gerrit Rijkse en Neeltje R. wonende op Groot Snidddelaar, groot 60 morgen.

ATO41a003         1765 – 9 Sept

Cornelis Gerritsen woonachtig op Hoogland, verkoopt aan de heer Jacob Craanen, schepen en raad der stad A’foort, de boerenhofstede Kleijn Wildenburg, bestaande uit een huizing, berg en schuur met omtrent 17 mergen land, gelegen in Hamersveld.

Daar ten oosten het retranchement of waterkerende linie, liggende aan de overzijde nog een half mergen met hout bepoot, eveneens onder dit erf behorende; ten zuiden de erven van ….  Muijlwijk, ten westen Gijsbert Thijmensen en ten noorden Jan van der Wigt. naastgeland en gelegen zijn.

Wordende de 2,5 mergen gelegen in ’t Erf Groot Wildenburg, daar ten oosten, zuiden, westen en noorden de Heer Coper naastgeland en gelegen leijd mede onder deze koop begrepen. Zijnde dit verkochte vrij allodiaal goed, uitgezonderd ’s Heren ongelden.

Koopsom 1350 gulden.

ATO41a003         1765 – 8 Nov

Huw. voorw. Willem Willemse van Walikenburg onder ger. van Baarn, weduwn. van Dirkje Jansen Zuijdwind meerdj,d, wonende in Asschat.

ATO41a003         1766 – 28 Jan

Testament Cornelis Jordensen, benoemd tot universele erfgenaam van zijn huisvrouw Barbara Hanisse, doch zij moet binnen een tijd van zes weken na zijn overlijden aan zijn naaste vrienden uitkeren een som van 300 gulden. Ondertekend Corn. Jordensen wonende op Wijnbergen.

ATO41a003         1766 – 28 Maart

Huw. voorwaarden gesloten tussen Teunis Meuwsen van de Wetering meerdj.j. en Maria Isaken Stalenhoef meerj.d.                 Zie Hoogerhorst onder ger.Hoogland

ATO41a003         1766 – 14 Juni

Boedelscheiding Hidde Donkelaar i.v.m. overlijden van Teuntje Hendriksen wed. vanTeunis Barense.

ATO41a003         1766 – 1 Aug

Evert Jacobsen wedn. van Maria Jansen wonende onder gerechte van Leusden, verkoopt aan Hendrik Reyertsen en Evertje Jansen echtl. wonende onder Stoutenburg, het Erf en Goed genaamt Groot Loevezijn, bestaande uit huisinge, twee bergen, schuur, twee schaapshokken, een varkenskot en bakhuis met bouw- en weilanden daaraan behorende.

Met de schaapsdrift op de Leusder berg en gelegen onder Leusden op ’t Heetveld.

Oost de Grift snijdt de wed.Cornelis Dirksen, west de Leusder berg, noord de heer Nicolaas Treecker.

Overgenomen met ‘s Heren ongelden en thiend en een plicht van 399 gulden en 19 st. t.b.v. Jufft. Maria van Veersen enz.enz. Koopsom 1800 gulden.

ATO41a003         1766 – 15 Aug

Verhuur van de helft van het erf Sniddelaar onder Leusden buurtschap Donkelaar.

ATO41003           1766 – 29 Aug

Hendrik Hendriksen wonend op Elk sijn Plazier huurt weer de tolboom bij ’t Vliet (verder zie 14 Okt 1769).

ATO41a003         1766 – 10 Okt

Willem Jacobsen en Geurtje Hannissen echtl. huren weer in van de heer Jan Carel Rijksen, drossaart van Montfoort, de hofstede genaamd Wijnberg, gelegen onder Asschat.

6 jaren a 300 gulden sjaars.

ATO41a003         1766 – 10 Okt

Verhuur van huis gelegen naast de plaats Hofslot met land door Abram. van Pembroek aan Willem Fluyt.

ATO41a004         1767 – 6 Febr

Verhuur Kaal Donkelaar aan Teuntje Cornelissen Lakemont wed. van Willem Jacobsen.

ATO41a004         1767 – 10 April

Evert Bransen wonende onder ger. van Leusden c.s. huurt weer in de hofstede  Kleijn Zandbrink van de heer Hendrik Peperhoven, gelegen in Snorrenhoef. 6 jaren a 100 gulden sjaars en de thiend.

ATO41a004         1767 – 7 Mei

Verhuur Klein Donkelaar aan Jan Rijksen van Lambergen

ATO41a004         1767 – 10 Juni

Teunis Willemse wonende onder Hoogland huurt weer in van mejufr. Ida van Lilaar de hofstede vanouds genaamd De Lindeboom, met de landerijen gelegen onder Hoogland, nieuweland en Zevenhuizen met twee danmaten gekomen van de heer Hyacint van Vierhout, Heer van Ganswijk. 5 jaren a 194 gulden sjaars en twee paar hoenderen.

ATO41a004         1767 – 26 Juli

De heer Anthony van Brinkensteyn, burgemeester dezer stad, ten eenre en Gerrit Willemse van Altena en Willem Gerretsen van Altena, meerdj.j., zijnde vader en zoon, wonende op den Treek ger. Leusden ten andere zijde.

Eerste Comparant verhuurt aan laatste comp. het Erf en Goed met de aanhorige landerijen genaamd Brinkensteyn, gelegen in de Heerlijkheid Asschat, zo in dier voege als hetzelfde door Jan Maasen gebruikt.

Pachttijd 6 jaren a 245 gulden sjaars, peronele gelde, de Oudschildgelden doch de 2/3 van het slaperdijksgeld en de helft van 1ste huisgeld en de helft van het schoorsteengeld zal hij mogen korten. Mitsgaders nog tot toepacht jaarlijks zes goede jonge hoenders te betalen.

De voorn. pachtpenningen op Corsmisse ieder jaar precies en alzo van jaar tot jaar. De voorn. huurjaren gedurende de huurders zullen gehouden zijn de verhuurder tweemaal sjaars met zijn wagen en paarden uit te halen. Zullende hij voor de helft van de boomvruchten naar het landhuis Huijzinge moeten brengen.
Verder moeten de huurders het erf en Goed gebruiken en opleveren naar ‘ordre van de placaten’ dezes lands op de verhuringe en het gebruikern en opleveren van landerijen geëmannueert.  Houtgewassen niet beschadigen enz.; dak en glasdicht houden.

Verder is geconditioneerd dat, als de verhuurder genegenheid mocht hebben om een nieuwe steeg aan teleggen en dezelfde met heesters te bepoten, beginnende nij de gemene weg af, hij zulke te allen tijde te mogen doen zonder dat de huurders daar iets voor mogen korten.

Eindelijk is geconditioneerd dat de huurders geen mensen, van haar verstand beroofd, in de kost zullen mogen nemen, zullende zij verplicht zijn dat onnozele mens, hetwelke bij haar inwoonde, voor op deze plaats komen, te laten gaan.

ATO41a004         1767 – 30 Juni

Evert Claasen wedn. van Hendrikje Gerritsen wonende onder Leusden c.s. verkopen aan Hendrik Elbertsen wonende onder het ambt van Barneveld een huizing en hofstede met een mergen bouwland genaamd Het Hoendernest onder buurtschap Snorrenhoef, zijnde vrij allodiaal goed, uitgezonderd ’s Heren ongelden. Koopsom 799 gulden – 19 st.

ATO41a004         1767 – 11 Juli

Gijsbertus Verhoef wonende in A’foort huurt van Anth. van Veersen vijf mergen bouw- en weiland gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet, gebruikt bij de erven van Dirk Besselse van Sprinkelaar, voor 6 jaren a 31 gulden – 10 st. sjaars.

ATO41a004         1767 – 11 juli

Wessel Dirksen van Sprinkelaar verhuurt aan Gijsbertus Verhoef een huisinge Hof en Hofstede met drie mergen bouwland gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet, laatst door de verhuurders gebruikt geweest.

Niet inbegrepen de Camer met een stukje grond van de hof zoals door de verhuurder is aangewezen. 6 jaren a 72 gulden sjaars.

ATO41a004         1767 – 31 Juli

Geert Willemse huurder van ’t Erf en Goed Den Treek met zijn landerijen, doet afstand van een jaar huur die hij nog tot 1768 heeft (zie 26 juli – bl. – gaat naar Brinkensteijn(,

Het erf en goed behorende van Juffr. de wed. van de heer Nicolaas Treker, zij verhuurt het erf nu aan Gerrit Lubbertse wonende op ’t Erf Swanenburg onder Leusden.

7 jaren a 115 gulden, alsmede 7,5 schepel rogge tot hondekoren, daarin uitgaand.

De Juffr. behoudt aan haar de Here huisinge, de stal en koetshuis, het duivenhok, de vijver en kom en boomgaarden; enz. enz. verdere bepalingen.

ATO41a004         1768 – 12 Jan – nr. 1

Court Bron, tabaksplanter, verhuurt aan en ten behoeve van Willem van Maanen de grote of herenhuijzing en grond staande en gelegen onder ger. Asschat op de Heiligenberg in dier voege zoals het door hem gebruikt wordt en dat voor een tijd van twee jaren, jaarlijks voor een som van 80 gulden.

Alle ongelden zijn ten laste van de verhuurder, die ook geen noodzakelijke reparatieen zal mogen weijgeren, zullende de huurder, het gehuurde ordentelijk moeten gebruiken.

Op 24 Dec verhuurt hij ook de huizing staande bij de poort van de Heiligenberg aan Gerrit Gijsbertsen, laatst gebruikt bij Gijsbert Peterse dato

ATO41a004         1768 – 18 Maart

Verhuur van een kamer van het huisje tegenover ’t Vliet in Stoutenburg aan Gerrit Jansen van Apeldoorn.

ATO41a004         1768 – 18 Juni

Vrouwe Anna Catharina Sobbe stelt tot mombers en voogden aan over haar onmondige erfgenamen de heer Lambertus Teeringh, predikant te Ridderkerk.

Anthonie Boertsen, koopman tot Amsterdam, Johannes Roering en Leonard van de Casteelen kooplieden in Den Haag.

ATO41a004         1768 – 9 Sept

Aanstelling van voogden over de minderjarige kinderen van Maria Isakke Stalenhoef, wed. van Teunis Meuse van de Wetering, wonende op Hogerhorst onder ger. Hoogland.

ATO41a004         1769 – 17 Maart – nr.4

In ger. Leusden, buurtschap Hamersveld overleden Freijntje Willems wed. en boedelhoudster van Evert Wouters nalatende twee meerdj. kinderen alzo Wouter Evertsen meerdj. jonkman en Gerritje Evertse getrouwd met Peter Jansen: deze zijn na hun huwelijk bij de voorn. weduwe komen inwonen met alle meubilair en roerende goederen welke hij bezat en dat de voorn. weduwe met haar zoon, schoonzoon, en dochter de bouwerij en koeienhouderij gexerceert heeft. 

Na het overlijden van genoemde weduwe blijven zij de gehele boedel gezamenlijk behouden. Als in de toekomst een van hen Wout of Gerritje uit de boedel wil scheiden moet dit plaatsvinden op Petri 22 Febr. telken jare doch de opzegging moet voor Corsmis geschieden.

De schatting van de boedel moet gedaan worden door twee schepenen van Leusden en als het genoeglijk geschieden kan door twee schepenen van buurtschap Hamersveld.

Scheiding als volgt: 1/3e part voor Wouter, 1/3e part voor Gerritje en Peter Jansen, 1/3 voor hetgeen hij in de boedel met zijn huwelijk heeft gebracht en schulden en lasten en hij moet binnen zes weken na het oprichten van het maagenscheid aan Wouter Evertsen voldoen het zuivere 1/3 part.

ATO41a004         1769 – 17 maart

Peter Jansen, wonende in Hamersveld, huurt 5 mergen bouw en weijland gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet van not. Anthony van Veersen, laatst gebruikt geweest bij Gijsbertus Verhoeff. 6 jaar 32 gulden en 10 stuivers sjaars.

ATO41a004         1769 – 24 Maart

Jorden Willemse wonende in Leusbroek huurt 3 mergen land van Not. Anth.van Veersen gelegen in Leusbroek, strekkende van dezelve weg tot aan de weg naar de Grift. In huur gebruikt bij zijn vader Jorden Willemse? (Willem Jordens)??? 12 jaren à 25 gulden sjaars.

ATO41a004         1769 – 16 Juni

Hendrik Husman burger van Amersfoort verhuurt aan Evert Helmerde van de Heijsteeg de hofstede Valkenhoef onder Hoogland. 12 jaren à 260 gulden en een half vierendeel boter tot toepacht.

ATO41a004         1769 – 3 Juli

Huw. voorwaarden Hendrik Jansen van ’t Klooster meerdj.j. geassisteerd met zijn vader Jan Hendriksen van ’t Klooster en Feijtje van Isselt wed. van Abram Willemse Schimmel.

ATO41a004         1769 – 14 Okt – nr. 29

Hendrik Hendriksen wonende op Elk sijn Plasier onder de gerechte van Hamersveld, huurt van de heer Mr. Gerrit van Oosten de Bruijn (eigenaar van Randenbroek) voor 2/3 part, en van de Heren Geërfden voor 1/3 part de tolboom aan de nieuwe weg bij ’t Vliet op condities als die in 1740 publiek is verpacht.

10 jaren à 170 gulden sjaars en moet de weg, beginnende aan de Randenbroekerweg tot voorbij het houten huisje tot aan de Swarte Steeg, alsmede de tolboom onderhouden.

ATO41a004         1769 – 15 Nov

Testament van Vrouwe Anna Catharina Sobbe, wed. van de Heer Cornelis Heeling wonende in A’foort.

ATO41a004         1770 – 17 Jan

Testament Cornelis Jordense wonende in Asschat op Wijnbergen disponeert opnieuw uit cragt van octrooi de 29 April 1741 des voornoems te tien uren door de comparant van de Edele Hove van Utrecht geïnspecteerd. Benoemd in dit testament zijn enige en universele erfgenaam zijn huisvrouw Barbara Hannesen.

ATO41a004         1770 – 15 Febr

Gerrit Verschuur verhuurt aan Lambert Paulissen het Erf en Goed Liendert met alle landerijen gelegen onder Emiclaar zoals de voorn. hofstede voor ’t grootste gedeelte gebruikt is geweest bij Maas Hendriksen, mede inbegrepen 3 mergen land onder Schothorst genaamd Bloemendaal.

Doch in huur niet inbegrepen het herenhuis met de hof en tuin, noch de tabaksschuren en percelen land op de kaart getekend met de letter B. L. I. X. en Y. En nog verdere bepalingen omtrent het koren. 6 jaren a 210 gulden sjaars en een kar hooi.

De verhuurder behoudt ook nog aan zich een half mergen om zijn paard te weiden.

ATO41a004         1770 – 18 Mei

Jonkheer Gerardus Albertus van Blokland vaandrig ten dienste dezer landen en vrouwe Geertuide Helena van Rosendaal echtl. wonende binnen deze stad, verkopen aan Jacobus Jansen meerdj. jonkman omtrent 2,5 morgen bouwland en plaggenveld, gelegen onder Leusden c.s. in Hamersveld: daar ten oosten Jan Aalbertsen en Hannes Teunissen, ten zuiden Hannes Peterse op de wetering, ten westen de linie en ten noorden het erfje genaamd Het Hemeltjevrij alodiaal goed en ook vrij van ’s Heeren ongelden, alsoo den haar Ed mog. Heeren gedeputeerde staten van ’s lands van Utrecht bij appontement van 13 April 1770 geaccordeerd hebben dit verkochte vrij van last en ongelden te transporteren enz.

Mits de boerenhofstede en landerijen van de verkopers waar dit verkochte een gedeelte is, geheel verbonden en executabel bleven voor alle ongelden. Dit verkocht voor 225 gulden.

ATO41a005         1771 – 16 Jan

Huurcontract Cornelis Jordense wonende in Asschat op Wijnbergen huurder van deze Hofstede, eigenaar Franciscus van Lilaar.

Huurcontract omschreven als van 7 Aug 1772. Pacht jaarlijks 300 gulden en zes jonge hoenders, pachttijd 3 jaren. Getekend Corn. Jordense.

ATO41a005         1771 – 9 Mei

Huurcontract Sniddelaar.

ATO41a005         1771 – 2 Aug

Huw. voorwaarden Thijs Jansen Combij, wed.n. van Gerritje Jansen wonende in Hamersveld toekomende bruidegom en Theresia Vondeij, meerdj.d. geboren in Dringenberg in Paderborn.

Aanbreng bruidegom een huisinge erf en goed gelegen in Hamersveld, erfpachtgrond, door hem bewoond.

ATO41a005         1771 – 27 Dec

Bij verkoop van een stukje land met vruchtbomen groot 32 roeden, gelegen in Leusbroek en belast is met een canon of uitgang aan de eigenaar van de Huising en Erfje genaamd ’t Bonte Paard, medegelegen in Leusbroek.

ATO41a005         1772 – 19 Juni

Boedelscheiding en taxatie i.v.m. overlijden in het jaar 1771 van Jan Rijksen, gewoond hebbende in ger. van Leusden buurt Donkelaar, nalatende zijn wed. boedelhoudster Dirkje Thijssen en vijf onmondige kinderen. Tot de boedel behorende 1/6 portie van een hofstede gelegen onder Woudenberg op Egdom, en huize bewoond wordende door Willem Jacobsen.

ATO41a005         1772 – 16 Juli

Jan Gijsbertsen Hagen en Petronella Peters Hagenouw echtl. wonende in Eemnes voor de ene helft en Grietje Peters Hagenouw wed. van Lammert Cornelissen wonende op de Bieshaar op ’t Hogeland, een huisinge Hof en Hofstede, gelegen onder Soest op ’t Lange End aan de gemeene dorpsbrink. Koopsom 150 gulden.

ATO41a005         1772 – 7 Aug

Huurcontract van twee weimaaten en nog ruim twee mergen land in Stoutenburg aan de Modderbeek en van Groot Wijnbergen in Asschat.

Huurderesse Barbara Hannisse Steenbeek wed. van Cornelis Jordense Brouwe; eigenaar de heer Franciscus van Lilaar.

ATO41a005         1772 – 21 Aug

Huurcontract Kaal Donkelaar onder ger. van Leusden buurt Donkelaar, huurder Geurt Cornelissen; vorige bruikers Teuntje Cornelissse Lakemont, Wed. van Willem Jacobsen en Jacob Willemsen. 7 jaren à 66 gulden sjaars.

ATO41a005         1772 – 19 Okt

Huwelijkse voorwaarden Aart Hendriksen van ’t Hof meerdj. jonkman, geassisteerd met zijn broeder Lammert Hendrik van ’t Hof, bruidegom en Barbara Hannisje van Steenbeek wed. v. Cornelis Jordense Brouwer, geassisteerd met haar vader Johan Gerritsen van Steenbeek, bruid.

Aanbreng bruidegom contante penningen 2000 gulden

Aanbreng bruid: inboedel huisraad, goud en zilver gemunt en ongemunt en have en vee, aangenomen op een som van 2600 gulden enz. Indien de bruidegom eerder overlijdt en geen kinderen uit dit huwelijk geboren, krijgt zij een morgen gaaf van 600 gulden

En als de bruid eerder overlijdt onder dezelfde voorwaarden ook 600 gulden (zie 7 Aug.)

ATO41a005         1773 – 15 Jan

De Heer Jan Nicolaas Winterberg had voor zes jaren verhuurd (in 1771) aan Reijer Aartsen (beiden wonende onder ger.van Asschat) de boerenhuizing met landerijen genaamd Brinkhorst in Asschat, laatst gebruikt door Aalbert Jansen. Comparanten maken overeenkomst voor opzegging, verdere huur.

ATO41a005         1773

Boedelscheiding en taxatie op ’t Erf en Goed Calveen i.v.m. het overlijden in 1772 van Aaltje Meeuwsen van de Wetering tot haar weduwnaar en boedelhouder nalatende Jan Hannesje Kok en acht onmondige kinderen. Aan de weduwnaar toegescheiden ’t Erf en Goed Calveen met de landerijen groot 36 morgen, de acht danmaten polderland en huissieraad, have en vee, waartegen hij de kinderen moet onderhouden, laten leren lezen en schrijven en uit hun moeders versterf moet uitkeren aan ieder kind 187 gulden.

ATO41a005         1773 – 19 Maart

Huurcontract van Kleijn Donkelaar aan Gerrit Cornelissen voor zes jaren voor 110 gulden en het koren aan de Dominee van Scherpenzeel. Vorige bruiker Jan Rijksen van Lambalgen.

ATO41a005         1773 – 26 Maart

Theresia Fondij wed.van Thijs Jansen Combij verkoopt met goedvinden van Mr. Pieter Francois van Erkelens tegenwoordige erfpachtheer van het na te noemen goed aan Gijsbert Hendriksen een boomgaard met huisje daarin, groot 1 danmaat, gelegen in de buurt Hamersveld zijnde erfpachtgoed, waarvoor betaald moet worden 13 gulden en twee paar hoenders.

Anders vrij van lasten behalve Heeren ongelden, alles in dier voege van de erfpachtbrief van 17 Febr 1738 voor Not. Anthonie van Veersen. Koopsom 150 gulden.

ATO41a005         1773 – 7 Mei

Jan Jansen van Smorenburg verklaart van de heer en Mr Jan Carel Rijcksen, drossaart van het ambt Montfoort gehuurd en in huur aangenomen te hebben, zekere Huizing, hof en hofstede met aanhorige landerijen genaamd Bantuin gelegen onder ger. van Asschat, laatst gebruikt geweest bij de wed. van Hendrik Boersen.

ATO41a005         1774 – 21 Jan – nr. 1

Evertje Maasen wed. en boedelhoudster van Lammert Paulissen wonende op ’t Erf Liendert onder gerechte Hoogland, benoemt tot voogden over haar mindj.kinderen, grootvader paternel Paulus Lammertsen en oom maternel Jan Maassen (Lammert Paulissen in voorjaar 1773 overleden).

ATO41a005         1774 – 21 Jan – nr.2

Akte van Boedelscheiding en taxatie.

ATO41a005         1774 – 21 Jan – nr.3

Huwelijkse voorwaarden peter Maassen minderj. jonkman wonende onder Nijkerk buurtschap Appel en Evertje Maassen, wed. van Lammert Paulissen wonende op ’t Erf Liendert.

Bruidegom geassisteerd met zijn vader Maas Petersen wonende onder Putten.

ATO41a005         1774 – 6 Mei

In 1773 is op ’t Erf Haakhorst, buurt Hamersveld, overleden Jan Reyertsen, nalatende zijn weduwe, boedelhoudster Jannetje Wouterse en vijf onmondige kinderen. In verband met haar tweede huwelijk wordt de boedel tussen haar en haar kinderen gescheiden, dit in overleg met de voogden van de mindj. kinderen, Evert Reyersen en Peel Evertsen, de omen van de kinderen, paternel en de weduwe Zij hebben de taxatie laten doen door Cornelis van Asch en Peter Smit. De gehele boedel geschat op 1020 gulden.

De schulden waaronder 1 jaar pacht van de hofstede aan Aloysius Hoofd van Huysduijnen a 210 gulden, waren samen 320 gulden.

Aan de weduwe wordt de gehele boedel en schulden toegewezen, waartegen zij de onmondige kinderen tot trouw of mondige dag moet onderhouden: in kost en drank en kleding en laten leren lezen en schrijven en een goed handwerk naar haar staat en vatbaarheid en aan ieder kind een som uitkeren van 75 gulden boven de kleren, linnen en wol, goud en zilver ten lijve van de overledene behoord hebbende, dewelke zullen worden bewaard en gelijd in een kist ten huize van de voornoemde weduwe, om door de voogden en weduwe aan de onmondigen ten tijde dezelven het nodig hebben, uitgereikt te worden.

ATO41a005         1774 – 6 Mei

Huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Gijsbertse de With, meerdj. jongeman, geassisteerd met zijn vader Gijsbert Thijmense de With toekomende bruidegom ter eenre en Jannetje Wouterse wed. van Jan Reyertsen toekomende bruid beide wonende op Hamersveld.

Inbreng bruidegom aan contante penningen van 400 gulden

Inbreng bruid: have en vee, inboedel van ’t Erf Haakhorst met aftrek van schulden 350 gulden

Verder bepaald: indien de bruidegom overlijdt voor de bruid verklaart hij aan haar tot een morgengaaf te maken een som van tweehonderd gulden.

En als de bruid eerder overlijdt verklaart zij te geven aan hem tot een morgengaaf van een kindsgedeelte.

ATO41a005         1774 – 16 Sept

Peter Jansen wonende in Hamersveld huurt eerder in van de heer Hendrik Berghuis med. doctor, vijf mergen bouw- en weiland gelegen in Stoutenburg bij ’t Vliet.

6 jaren a 330 gulden sjaars.

ATO41a005         1775 – 13 Jan

Evert Jansen en zijn huisvrouw huurt van de heer Franciscus van Lilaar twee wegmaten met twee mergen bouwland, gelegen in Stoutenburg aan de Modderbeek.

Item nog een hofstede genaamd Groot Wijnbergen gelegen in Asschat, (behalve de Heren Huizing en boomgaarden en het sanddriesje.

Laatst in huur gebruikt bij Barbara Hannisse van Steenbeek wed. van Cornelis Jordense Brouwer. 6 jaren a 285 sjaars.

ATO41a005         1775 – 17 Febr

Gerrit Hendrikse en Grietje Thenis Kuijer echtl. wonende in Stoutenburg, huren weer in het Erf en Goed Hofstede, genaamd Groot Emelaar gelegen in Stoutenburg van Cornelis Pannekoek als gemachtigde van de executeurs van het testament van wijlen Heer Willem Grave van Bentinck enz.enz. (familie uitgebreid beschreven).

Pacht 6 jaren a 240 car(oli)guldens.

Verder condities als in volgende huurcedulle. Moet schouwen het gedeelte van de Hairbeek van de Dolsebrug af tot aan de tuin van Claas Arissen.

ATO41a005         1775 – 19 Mei

Contract voor kost en inwoning en hulp t.b.v. Hannis Gerritsen wed.n. van Maretje Hendriksen ten eenre en Aart Hendrikse van ’t Hof en Barbara Hannisse Steenbeek echtelieden ten andere zijde, allen wonende op Hoolhorst ger. Stoutenburg.

Eerste comparant gewoond hebbende op de Groote Fliert onder Barneveld alwaar hij de bouwerije en koeienhouderij geexecuteerd heeft, moest wegens zijn zwakheid en om de kinderen hun moeders versterf uit te betalen de inboedel verkopen.

ATO41a005         1775 – 28 Maart OF Mei?

Boedel executie i.v.m. overlijden van Aaltje Gijsbertse Veldhuizen nalatende haar weduwnaar Willem Schimmel en erfgenamen vijf meerderjarige kinderen met namen:

Arien S., geh. met Neeltje Corn. Floor; Gijsbert S, geh. met Maria Heijmense v. Middendorp; Anthonia meerdj.d. en Johannes meerdj.j. mitsgaders nog vier onmondige kinderen van haar overleden dochter Jannetje Schimmel gehuwd geweest met Jan Evertsen van Ooijen.

Getaxeerde goederen: huizinge, hof en Hofstede, bergen, schuur, schaapshokken en verdere opstal met tien mergen bouwland, alles gelegen bij de Kerk van Leusden. Op 3000 gulden.

De helft van een bos genaamd ’t Konijnenbos 400 gulden, twee mergen bouwland met een morgen bos annex vanouds genaamd De Reymaats kamp 800 gulden.

Eenderde part van een lang streepje landbos gelegen aan het kalkwegje vanouds genaamd de Papenakker 82 gulden.

En 7 mergen weiland aan het Leusder Heetveld in de veldschoren op 900 gulden.

Huisboedel, sieraden enz. op 600 gulden.

De gehele boedelhuis, land en vee, inboedel enz. geschat op 12.375 gulden en 11 stuivers.

Schulden 2607 gulden-13-8.

De betreffende Willem Schimmel zoals blijkt uit deze boedeltaxatie pachtte land van ’t Erf Grootveld en de North alles gelegen onder gerechte van Leusden.

Eigenaar van Grootveld Lauwrents Groothe.

Eigenaar van de North de Wed. Borgemeester Temmink .

De schatters waren Jacob van de Haar en Cornelis van Asch gerechtsmannen en schepenen van Leusden. De betreffende Willem Schimmel behoudt huis en hofstede met de landerijen en de kinderen ontvangen ieder de porties in contanten.

ATO41a005         1776 – 9 Febr 

Cornelis Peterse Smit en Dirkje Jansen echtelieden, wonende in Hamersveld; Geurt Peterse en Hendrikje Peterse Smit echtl. wonende onder ger. Hoogland bij de Brand.

Zij maken akte van volmacht aan de heer Jan Volckman schepen te Vierlingbeek om voor het gerecht van Vierlingbeek en Sandbeek naar costume lokaal te verkopen en transporteren zodanige goederen als haar Oom Lindert Wilms stervende heeft nagelaten.

Getuigen ondertekend: Cornelis van Asch en Jan Gijsbertsen.

ATO41a005         1776 – 16 Febr

Hendrik Reyertsen weduwn. van Evertje Jans wonende op ’t Heetveld onder Leusden verkoopt aan Geijsbert Willemse van Ginkel, het Erf en Goed Groot Loevezijn gelegen onder Leusden op ’t Heetveld. Koopsom 3502 gulden en 4 stuivers.

ATO41a005         1776 – 8 Maart

Huw. voorw. Hendrik Reyertsen weduwn. van Evertje Jans en Gijsbertje Hendriksen meerd.j. geassisteerd door haar vader Hendrik Theunissen.

ATO41a005         1776 – 29 Nov

Huw. voorw. Dirk Jansen weduwnaar van Agnietje Willemse toekomende bruidegom en Treijntje Heymense mind.d. met haar moeder Dirkje Aalbertse wed. van Heymen Rijksen bruid. Aanbreng bruidegom de helft in een zevende portie in de hofstede genaamd het Taaijland, gelegen onder Leusden, waarvan de wederhelfte bij deselfs voorkinderen gepossideerd wordt, dan zijn in boedel geschat op 200 gulden. Inbreng bruid 200 gulden.

ATO41a006         1778 – 8 Mei – nr.7

Willem Jacobsen en Gerritje Hannissen echtl. wonende op de Hofstede Vrijburgh gelegen onder Asschat, zij huren deze hofstede weer in van vrouwe Margeretha Maria van Baerle wed.van Jan Carel Rijksen in leven Drossaart van Montfoort. 6 jaren a 300 gulden.

ATO41a006         1778 – 25 Sept

Cornelis Peterse Smit en Jan Peterse Smit mitsgaders Geurt Peterse Cruijp (zwager) verhuren aan Aart Teunisse en zijn huisvrouw huizing, hof en hofstede met berg en schuur, bouw- en weilanden groot zes mergen vanouds genaamd Noordwijk gelegen op Hamersveld onder welk erf behoort de Papenakker (hiervan de belending niet beschreven) op dewelke de huurder een schuurtje zal mogen timmeren en welke hij bij expiratie van de huur zal mogen meenemen.

Pacht 6 jaren met de keuze om met drie jaren uit de huur te scheiden mits voor of op Amersfoorder ossenmark zijnde de 18. October tevoren opzegging doende. A 120 gulden sjaars.

ATO41a006         1778 – 8 Oct

Boedelscheiding tussen Weijmpje Cornelis Schothorst wed. en boedelhoudster van Gijsbert Thijmense overleden in Febr. dezes jaar en haar drie meerderjarige kinderen: Theijmen Cornelisse gehuwd met Jannetje Woutersen, en Hendrik Gijsbertse.

Haar boedel bestond in een huizing en hofstede, bakkerij, 2 bergen en schuur en een stuk land groot een half morgen alle gelegen in Hamersveld.

Inboedel en huisraad, 1 paard, 4 koeien, 2 vaarzen, 4 pinken, 1 varken, hooistoop??? Kooren op solder en in de bergen enz.

Schulden een plegte gevestigd in de hofstede van 400 gulden door juffr. de Wed. van Corn. Pannekoek, een obligatie a 200 gulden aan Cornelis Bloemendaal te Scherpenzeel.

Aan Jacob Craanen wegens geleverd koren 150 gulden.

Teunis Fransen timmerman 90 gulden

Willem Hennencamp voor koren 50 gulden

Leonard de Heer wegens landpacht 44 gulden

Cornelis van Asch wegens utsupra 96 gulden

En nog 200 gulden samen aan haar broer en Jan Kok (zwager?).

Toegescheiden aan de weduwe moeder (W.E.Schothorst) een bed met toebehoren, een eiken kast.

Aan Thijmen Gijsbertsen de inboedel en Hofstede met land en schulden waarvoor hij aan zijn broeders uitbetaalt ieder een som van 100 gulden doch aan Cornelis Gijsbertsen de uitkering niet eerder dan na overlijden van hun moeder. Tevens moet Thijmen Gijsbertsen zijn moeder levenslang onderhouden en inwoning geven.

ATO41a006         1778 – 22 Oct

Huwelijkse voorwaarden Thijmen Gijsbertsen meerd.j. geassisteerd met zijn moeder Weijmpje Cornelisse Schothorst (zie boven), wed. van Gijsbert Thijmensen en Maria Hendriksen meerdj. geen ouders nog voogden meer.

ATO41a006         1779 – nr. 3

Alzo tussen Cornelis Peterse Smith en Dirkje Jansen echtl.; Jan Peterse Smith en Reyertje Hendriksen echtl., Geurt Peterse Kruijp en Hendrikje Peterse Smith echtl.

Als erfgenamen van overleden vader Peter Cornelissen Smith laatst wedn. van Maria Cornelissen van Zwol,

Hadden samen nog gemeen een stuk bouwland groot twee mergen gelegen in Hamersveld, strekkende van de Harmersveldseweg tot achter aan de Grift; aan de ene zijde de erve van Mevrouw Bol en aan de andere zijde de erfpachtgrond competeerende de wed.n. Reijnier van Coevorden. Laatst huur gebruikt bij Cornelis van Asch.

ATO41a006         1779 – 18 Febr

Sr. Jan Staal en Margretha Beetsch echtl. verkopen aan Theunis Fransen, meester timmerman wonende in de Buurt Hamersveld, de helft van een zekere Huizing met opstal groot een vierel morgen gelegen op Hamersveld; aan den oostzijde van de weg naast de roomse kerk; zuidwaarts de successeurs van Jan Evertsen van Rossenberg, westwaarts de gemeenen weg, noordwaarts de kerk.

Waarvan de wederhelft aan koper toebehoort, wesende de grond erfpachtgoed van de Heer Jordanus Hoofd van Huysduijnen als in huwelijk hebbende de wed. Brusterhoff waarvoor jaarlijks betaald moet worden 19 gulden volgens de erfpachtbrief daarvan zijnde, waarnaar de koper zich moet reguleren. Gekocht voor 200 gulden.

ATO41a006         1779 – 2 April

In het jaar 1777 overleden te Hoogland Aart Peterse meerdj.j. wonende in de Calveense buurt omtrent de Kruijsweg op een zeker Erf huijzing en hofstede groot drie mergen, gelegen als boven; vanouds genaamd De Koekoek. Verdeling tussen zijn broer en zuster.

ATO41a006         1779 – 20 Aug

Verhuur van Kleijn Donkelaar onder ger. Leusden aan Gerrit Cornelissen door de armmeesters van Leusden aan Jan Willemse en Mees Ravensloot. 6 jaren à 150 gulden sjaars.

ATO41a006         1779 – Idem

Dito verhuur van Kaal Donkelaar onder ger. Leusden aan Wulfert van Ginkel. 6 jaren a 44 gulden sjaars.

ATO41a006         1779 – 14 Sept

Boedelscheiding wegens overlijden Cornelis Willemse Schimmel en Willemijntje Gijsbertse Schouten in leven echtelieden gewoond hebbende in Soest.

ATO41a006         1779 – 22 Oct

Boedelscheiding wegens het overlijden van Gerrit Albertse en daarna deszelfs weduwe Elisabeth Hermse, gewoond hebbende op Groot Zandbrink onder ger. van Leusden Buurtschap Snorrenhoef, nalatende een meerderjarige zoon Hermen Gerritsen en drie minderj. kinderen Aalbert, Gerrit en Rijk Gerritsen hadden de boedel tot nu toe gezamenlijk.

De voornoemde Hermen Gerritsen is voornemens eerdaags in het huwelijk te treden; wordt de boedel tussen hem en zijn minderj.broers gescheiden waaromme hij zich had verzocht aan Evert Bransen, Oom Paternel en Willem Albertsen Oom Maternel en dus bloedvoogden over zijn minderjarige broers.

De boedel was geschat door Aart Hendriksen van ’t Hof en Jan Branden Bloemendaal, bestaande uit de huisraad, 4 paarden, 11 koeien, vijf pinken, zes kalveren, twee varkens en hoenders, vijf wagens, twee ploegen, vijf eggen en eenig bouw- en melkgereedschap. Ongedorst koren, 33 vimmen weijt, 50 vimmen Rogge, 200 vimmen boekweijt en 82 vimmen haver en op de Hofstede nog te velde 8 mergen winterkoren, dit geschat op 2997 gulden.

Schulden wegens 2 jaren landpacht van de Hofstede bij haar (moeder) bewoond aan de Heer Bransen tot Arnhem van 280 gulden.

Aan ongelden 289 gulden 7 st. 8 p.

Aan notaris Luijck wegen gekochte tins 134 gulden.

Roelof Fonteijn smid te A’foort 26 gulden 14 st.

Jacob van Egdom Rademaker 27 gulden 5 st.

Tesamen 757 gulden.

Blijft over 2239 gulden 13 st.+ 8 p. voor ieder kind 559 gulden 18 st. 6 p.

Hermen Gerritsen neemt de boedel over op uitkering van zijn broeders porties op schuldbekentenis. Dit is gebeurd op 24 Febr 1790.

ATO41a006         1780 – 4 Febr

Cornelis Geurtsen van Ekeris en Maria Gijsbertsen van de Fliert echtl. verkopen aan Maas Jansen wonende onder Woudenberg op Voskuijlen een zeker Erf en Goed, huis en hofstede met acht mergen land bij het huis gelegen onder ger.van Leusden c.s. in Leusbroek, door de verkopers bewoond en gebruikt, strekkende vanaf de Leusbroekerweg tot aan de Zuijdwindse landen toe, daar aan wederzijde het Agnietenconvent te A’foort, wezend ten dele Tins en keurmoedig aan de Domeinen te Utrecht en anderdeels vrij allodiaal goed. Item nog 4 mergen bouw- en weiland mede in Leusbroek gelegen naast Het Witje in de steeg van Leusbroek daar aan de ene zijde het Agnietenconvent en aan de andere zijde de Armen De Poth te Amersfoort.

Dan nog vier mergens met houtgewas gelegen in Het Hart, onder Leusbroek aan de oostzijde de Woutsloot, aan de westzijde de weg en aan de zuid- en noordzijde het Agnietenconvent te A’foort; vrij van lasten, uitgezonderd ’s Heeren ongelden, Thiend, tins, hondecoorn of paardgensgeld. daar jaarlijks van uitgaande.

Verkocht voor de som van 2000 gulden met recht van de verkopers om levenslang te blijven wonen in de camer met gebruik van de helft van de hof van dit verkochte, zonder huurpenningen.

ATO41a006         1780 – 7 April

Verhuur van ‘t Erf en Goed Groot Emelaar onder St’burg aan Gerrit Hendriks en Grietje Teunisse Kuijer echtl. door Sr. Cornelis Pannekoek als gemachtigde van de heer Willem Grave van Bentinck in leven Heere van Rhoon Pendregt etc.etc., door de huurder reeds gebruikt voor vier jaren a 240 gulden caroliguldens sjaars.

Als de vervallen Hairbeek weer mochte opgehaald worden neemt de huurder in zulk geval aan de kosten van het graven te doen zo verre zijn bouwland strekt, alsmede dat gedeelte van dezelve hairbeek van de Polse brug af tot aan de Hof van Claas (Arissen) toe.

ATO41a006         1780 – 27 April

De heer Jacob Craanen en erven verkopen aan Johannes Henselaar een zekere huising Erf en Grond genaamd De Stoop af, gelegen buiten de Camppoort aan het begin van de Hogeweg door de koper bewoond en gebruikt, vrij allodaal goed, alleen Heren ongelden.

Koopsom 3300 gulden.

ATO41a006         1780 – 6 Oct

Verhuur van de huismanswoning met diverse kampen land w.o. twee kampen strekkend van achter Hofslot tot aan de Lage of Swarteweg onder ger.van Soest aan Willem Thuijt wonende op Hofslot door de Heer Abraham van Pembroek. 7 jaren a 200 gulden sjaars.

ATO41a006         1781 – 12 Jan

Verhuur van een hofstede gelegen in De Birk naast de laan en landerijen van Hofslot.

ATO41a006         1781 – 5 April

Boedelscheiding op de Hofstede Groot Donkelaar, groot 64 mergen 62 r. onder gerechte Leusden c.s. omtrent Scherpenzeel.

Brand Cornelissen en Maria Jansen waren overleden, nalatende drie kinderen: Grietje Brandsen getrouwd met Hendrik Hinnekamp, Cornelia Brandsen getrouwd met Jan Versteeg en Rijkje Brandsen getrouwd met Jan Willemse van Donkelaar; de laatste comparanten nemen het erf over tegen uitkering van drieduizend gulden.

ATO41a006         1781 – 9 Maart

Anthonie van Brinkensteijn koopt een Erf met zes morgen land gelegen bij de Bavoortse brug derwaarts of achter het plaatsje De Grift, aan de andere zijde het Maansteegje van de erven Pothoven. Koopsom 1000 gulden.

ATO41a006         1781 – 13 Dec

Verhuur Kleijn Donkelaar door de successeuren Cornelis Jansen Ravensloot en Jan Theunissen van Ginkel, armmeesters, aan Evert Jansen van Voskuijlen en Elisabeth Reyersen echtl. 6 jaren a 150 gulden sjaars en moeten gedurende de huurjaren het koren aan de dominee en koster van Scherpenzeel betalen.

ATO41a006         1782 – 5 April

Boedelscheiding op Groot Donkelaar ger.Leusden, groot 64 mergen allodaal goed; zijn komen te overlijden in Buurtschap Donkelaar Brand Cornelissen en Maria Jansen.

Erf toegescheiden aan Jan Willemse van Donkelaar en Rijkje Brandsen echtelieden door hun reeds gebruikt en bewoond, moet hiervoor uitkeren een som van 300 gulden.

ATO41a006         1782 – 13 Dec

Huurcontract Klein Donkelaar t.b.v. Ernst Jansen van Voskuijlen en Elisabeth Reyertsen echtl. verhuurders armmeesters van Leusden. 6 jaren a 150 gulden sjaars.

ATO41a006         1783 – 24 Jan

Notaris Gerrit Vogelsang en voor zijn zwager Hendrik van Eckdom predikant te Echteld, tesamen erfgenamen van hun overleden tante Juffrouw Francesca?? Heshusius wed.van Daniel Craanen, verhuren het Erf en Goed genaamd Broek met huijzing, achterhuis enz., met 35 mergen bouw- wei- als heetveld aan Anthonie van Daatselaar al lange jaren bij hem in gebruik geweest, gelegen in ger. Woudenberg voor een tijd van 1 jaar a 185 gulden, 4 paar jonge hoenders boven een silver ducaton voor de dienstmaagd bij hem (verhuurder) wonende. Get. Not.Vogelsang.

ATO41a006         1783 – 18 Juli

Huurcontract aan Anthonie van Daatselaar voor 6 jaren a 193 gulden sjaars.

ATO41a006         1783 – 17 Oct

Hannes Willemse Brom en Mechteld Frederiks echtelieden huren weer in het Erf en Goed Oud Emelaar gelegen in Stoutenburg van meneer Cornelis Pannekoek als gemachtigde van de heren Executeurs en vrouwe executrice van de heer Willem Grave van Bentinck volgens procuratie de 11 Jan.1775 te Den Haag

Jaarlijks om 150 gulden; Item nog drie mergen lands genaamd Den Boomgaard en de Slots oft boven kamp jaarlijks om 60 gulden voor een tijd van 6 jaren.

ATO41a006         1783 – 17 okt

Lambert Gerritse en Rijkje Theunisse huren van Ms. Cornelis Pannekoek (gemachtigde als boven) het Erf en Goed Groot Emelaaronder gerichte van Stoutenburg, het laatst bij Gerrit Hendrikse bewoond en gebruikt, het gemelde Erf thiend-subject.

Pacht 6 jaren a 245 gulden sjaars en 2/3 slaperdijksgeld, verder naar behoren moet onderhouden slooten en in sonderheid de Wetersloot langs het dijkje aan de Flierbeek; de huurder moet ook de vervallen Hairbeek ter zijne kosten opgraven binnen deze huurjaren.

De beesten mogen geen schade doen aan het houtgewas; mag geen plaggen steken op de stegen en lanen, in de bossen of in de weilanden op verbeurte van drie gulden iedere plag.

Is nog geconditioneerd dat de huurder de materialen die er tot enige timmeragie oft metselwerk niet alleen aan zijn gehuurde huijsinge, bergen en schuuren maar ook degene dewelke aan het Slot Emelaar mochten van noode wezen.

Dito 17 okt ook de huurder van Oud Emelaar met zijn wagen en paarden zal moeten halen hetzij van de stad Amersfoort of elders zonder daarvoor iets in rekening te mogen brengen.

Zullende dit ook plaatshebben wanneer er op Emelaar enig plantsoen van node mocht wezen; en zal dan ook nog twee voeder plag turf moeten laten volgen naar het gemelde Slot Emelaar, alle jaar.

ATO41a006         1785 – 3 Dec

Jacob vd Haar en Mees v. Ravensloot armeester indertijd van Leusden c.s. en Asschat, verhuren voor haar en haar Sucesseuren het Erf genaamt Kaal Donkelaar ger. Leusden Buurtschap Donkelaar aan Wulfert van Ginkel

6 jaren a 44 gulden sjaars.

Scroll naar boven