Notaris Willem Visser

AT012a001          1662 – 2 Mei

Testament Geurt Jansen en Annetje Everts, echtlieden, wonend op Hoogland, 6 kinderen en 1 voordochter van zijn 1e vrouw Evertje Hendriks.

AT012a001          1663 – 29 Mei   folio 47

Comparant Diderick Emmerixs van Ruijtenbeeck, gehuwd met Jofr. Margarethe van Meije, zij machtigen Johan van Steenter notaris tot Utrecht, om voor de stadhouder en mannen van leen van Utrecht en in hun comps. naam te bekennen, schuldig te zijn ten behoeve van Jofr. Maria Hamel, weduwe van de hooggeleerde heer Josaja van Straten, in zijn leven raad in de Hove van Utrecht, een jaarlijkse rente van 50 caroligulden uitzake van 1000 gulden die geleend zijn van jufr. Hamel.

Als onderpand gesteld het erf en goed Ruijtenbeeck, gelegen in Leusden met thienden en toebehoren, zoals hij comparant het van Cornelis Loogen van Ruijtenbeeck gekocht heeft, en bij willig decreet van welgemelde hoven, geleverd zijn.

Het erf Ruijtenbeeck wordt ook nog tevens als onderpand gesteld voor al zulke penningen als tot erf en goed De Doornhegge gelegen in Hoogland, daarop de gemelde Jufr. Hamel met 5000 gulden met de interesse van dien, bij forma van vercoopinge als andersinds boven de voornoemde lasten minder zou mogen komen te gelden en te cort komen, mitsgaders mede de  mergen land, De Bovencamp, gelegen in Leusbroek.

Het voornoemde erf Ruijtenbeeck tot een subsidium voor hetgeen in casu alsvoren te verbinden en tot onderpand te stellen, en voorts hem, comparant en de …….. dezes laten condemneren en het voornoemde erf Ruijtenbeeck zo voor het voornoemde kapitaal van 1000 gulden als hetgeen aan hypotheek, de Doornehegge genaamd, minder als de hypothecaire lasten gelden zouden mogen te kort komen. Te doen verklaren te wezen verbonden en excecutabel en eindelijk als het erf Ruijtenbeeck niet hoger bezwaard is als met 9000 gulden(?) en interen vandien, de gemelde Jufr. Hamel daarop gehypothekeerd sprekende helft.

Beloofde de heer comparant alles de rato en verzoeke hiervan akte die is deze Enz.

AT012a001          1663 – 31 Aug

Jufr. Margaretha van de Meij (of vermeye), gehuwd met de heer Dirck Emmerix van Ruijtenbeeck, zij machtigt Anthony Brits om in haar naam te bekennen voor de gerechte van Amersfoort, schuldig te zijn aan Sr. Pilgrim Bos, postm. van ’t ……… comptoir tot Amsterdam, de som van 3000 gulden. Als onderpand daarvoor als hypotheek een huis in de Muurhuizen, en dan nog 6 mergen land gelegen in Stoutenburg genaamd Het Engetje, met de maat daaraan behorende. Oostwaarts Jufr. Everhard van Schadijck, westwaarts de beek. Noordwaarts Jan Vrancken (Schoyt) en zuidwaarts het erf ’t Vliet gelegen.

AT012a001          1663 – 23 Nov

Akte van revocatie (zie 29 mei 1663). Dirck E. van Ruytenbeeck betreffende de hypotheek op het erf Ruijtenbeeck.

AT012a001          1664 – 17 Nov

Comparante Jufr. Anna Wilhelmina van Achtevelt, een dochter en mede-erfgename van de Hr. Seger van Achtevelt, haar vader zaliger, en Jufr. Cornelia van Weede, haar moeder zaliger. Zij machtigt haar man E. Jacobus Borremans om voor de leenhoven van IJsselsteijn te transporteren en verleyden aan en ten behoeve van Rogier Camerbeeck, notaris alhier, het vierde part van het erf en goed Weede, met de landerijen dependientiën van dien, gelegen in Hoogland, op de lasten van 1500 gulden daarin ten behoeve van Sr. de Bruijn tot Utrecht gevestigd. Kooppenningen betaald.

AT012a001          1666 – 21 April

In een testament van Sr. Hendrick Temminck vermeld in Amersfoort bij St. Jans Kerkhof een huizing, hof en hofstede, genaamd ’t Huis van Hoevelaken.

AT012a001          1666 – 22 Juli

Cornelis Sinapius verhuurt aan Hendrick Jansen Kock en Geertje Alpherts echtlieden, het erf en goed De Zielhorst in Hoogland, zo hetzelve bij Rijck Rutgers zaliger is gebruikt.

Uitgenomen zijn particuliere kamer met de hof en 2 boomgaarden.

6 jaren voor 1000 gulden jaarlijks. In de huur inbegrepen de Duijstkampen en 2 weijcampen in de Goren, ter wederzijde van de nieuwe weg.

AT012a001          1667 – 4 Jan

Overdracht voor de gerechte van Hoogland, de helft van 8 mergen land bij de Hoogenheert, aan Reyer, smid en Peter ……….

AT012a001          1667 – 2 April

Jannitje Hendrick, laatst weduwe van Teunis Jansen, wonend in Asschat, kerspel te Leusden, principale, Huijgh  ….., mede wonend aldaar, en Gerrit Schothorst, wonend in Amersfoort.

Comparante bekend schuldig te wezen aan Joh. Otte van Doeijenburgh tot Walenburgh de som van 465 gulden ter zake van per rest landpacht. Zij beloven dit in termijnen te voldoen.  Jannetje Hendrick blijft bruiker van het erf en goed in Asschat.

AT012a001          1667 – niet gedateerd en niet getekend – volgende akte is van 4 augustus 1667

Jannetje Buijssen, weduwe van Peter Butselaar, en Wouterus Camp nagelaten zoon van Maria Buijssen zaliger, tezamen erfgenamen van zaliger Aleijda Buijssen, in haar leven huisvrouw van Heer Willem van Deuverden van Voort.

Zij machtigen Cornelis van Daal om te comp. voor de Abdij van St. Paul te Utrecht en aldaar te belenen met de helft van 4 mergen land gelegen onder Hoogland, vanouds genaamd de ‘sesde voorder vierdel’ zijnde een gedeelte van het erf Ten Voorde. Belend aan de ene zijde Cornelis van Deuverden van Voort aan de andere zijde…………

AT012a001          1667 – 3 Aug

Op 23 augustus 1667 transporteren de erfgenamen van zaliger Aleyda Buijssen het bovengenoemde land aan Wouterus Camp, 2/3 parten van 2 en 3 vierdel danmaten, gelegen in de polder De Hond onder Hoogland.

AT012a001          1668 – 31 Jan (wesende een sondagh)

Testament van Goort Jansen, wonende op Hoogland bij de Hoogenheert dit om twist te voorkomen tussen zijn voorkind en nakinderen. (Nu gehuwd met Annitgen Everts),

AT012a001          1668 – 2 Febr

Jan Elisz en Evertgen Gerrits, wonend in Amersfoort, bekennen dat Evert Gerrits en Gijsbert Gerrits zaliger, des comparanten zwager en broer, ten behoeve van Willem Jans op Hamersveld, borg waren voor 200 gulden de welke borgtocht dezelven kinderen nog zijn …………… die aanhouden om dien aangaande gevrijt te zijn..

Soo verklaren zij, comparanten in cragte dezes tot vreijdinge en waeringe van deze borgtocht ten behoeve van de erfgenamen van ……….Evert en Ghijsbert Gerrits te cederen en overgeven alle hun mobiele goederen, haef en beesten, inboedel en huisraad enz.

Constituerende de compr. de deurwaarder dezer stad en…………

AT012a001          1668 – 1 Mei

Procuratie betreffende Johan Hendrik Foijt, Heer van Luttiqueweede, in verband met de dood van Jacob Foijt, heer van Emiclaar en Luttiqueweede.

AT012a001          1668 – 15 Mei

Vermelding erf en goed Brielaar.

AT012a001          1668 – 23 Dec   folio 202

Geurt Peters, wonend op Nederzeldert onder Hoogland, en Evertgen Dircks, echtlieden, bekennen schuldig te wezen aan Jof. Geertruijd de Beer, weduwe van Dirck van Lilaar de som van 756 gulden-5 stuivers en 8 penningen, uit zaak van verscheidene jaren pacht van de hofstede in Nederzelders, bij de compr. alsnog bewoond.

Er wordt beslag op de boedel, hoeve, vee, koren enz. gelegd welke zij overgeven.

AT012a001          1670 – 19 Juli    folio 253

In akte van attestatie vermeld het huis Terschuur, bewoond door de HoogEdele Heer van Haeghoort en de Vrouwe van Schuren van Haeghoort.

AT012a001          1671 – 17 april  folio 266

Jufr. Ida van Diden (zij tekent Dijden), weduwe van Nicasius Bor, verhuurt aan Jan Peters van Velzen, wonend in Zevenhuizen, 8 danmaten land onder Zevenhuiszen, gerechte de Duijst, de Haer en Zevenhuizen, met de huijzing, hof en hofstede, opstal.

3 jaren voor 120 gulden jaarlijks.

AT012a001          1671 – 18 Juni    folio 271

Attestatie door Goort Everts, oud 67 jaar, Gerrit Willems oud 64 jaar, Philps Claessen, 64 jaar, Maas Ghijsbertse, 56 jaar, alle wonend op Coelhorst, ten behoeve van Cornelis Jans, mede op Coelhorst, en eigenaar van een perceel land, genaamd Het Haerstuck, gelegen op Coelhorst, strekkende naar de Eem; en 2 maeten daarachter, achter het land van Jordaan van Westrhenen.

Zij getuigen dat altijd ruste en vrede, soo lange ons gedencke, en vele jaren bekent is met haar wagen en paarden, vee, over en door de steeghe van de hofstede heen gekomen van S. Beeninge, nu competerende  Jonker Schut, mede gelegen op Coelhorst, hebben gereden en gedreven enz. op het voornoemde Haerstuck en maeten zonder dat zij hierin belet waren.

AT012a001          1671 – 5 Juli      folio 273

In akte van attestatie (betreffende een uitweg) vermeld: Wouter Ghijsbert, wonend in de Slaagh in de herberg Het Dorstige Hert.

Verders vermeld Huijbert Aerts, grutter binnen Amersfoort, bruiker van………danmaten land mede in De Slaagh, genaamd het Cappelleland.

AT012a001          1671 – 19 Sept                 folio 283

Vermelding in akte van procuratie Anthony van Brinckensteijn, notaris en secretaris van Leusden, gemachtigd door Willem Janss en Grietgen Philippsdr. wonende tot Leusden op de Nort, welke Grietgen is een mededochter van Rijckgen Gerrits, huisvrouw van Bessel Gerrits en alszulks een medeerfgename van Phillip Bessel, betreffende kooppenningen van een erf in Ede.

Tevens wordt Anthony van Brinckensteijn gemachtigd door Gerrit Goosens en Dirckje Elberts, echtlieden, wonend op Kleijn Stoutenborgh voor dezelfde zaak.

AT012a001          1671 – 20 december       folio 285

Item Jan Elberts wonend tot Bavoort en Attris Otten, echtlieden welke Attris Otten verklaarden een dochter te zijn van Oth Hendrick en medeerfgenaam van Bessel Gerrits, betreffende dezelfde zaak hier boven.

AT012a001          1671 – 29 Dec                   folio 288

Rijck Aelten, wonend in Leusbroek, leent van Eduward Egbert Schut 62 gulden-16 stuivers.

AT012a001          1672 – 6 Mei

Van folio 32 tot 306 enige procuratie betreffende de erfenis van Rijckje Dirks Pontkaes te Amsterdam overleden. Ook folio 315 – 324

AT012a001          1673 – 7 Jan                      folio 327

Comparanten Daniel Schut als schout van Stoutenburg voor zichzelf en als gemachtigde van de EdelGeboren Heer van Stoutenburg.

Enige dagen geleden was hem een billet van contributie wegens de Coninck van Vranckrijck ten laste van de opgezetenen van Stoutenburg ter somme van 430 gulden en die te betalen binnen 8 dagen na dato van dien op poene van geplunderd en gebrand te worden.

Dat hij comparant zulks verstaan hebbende hetzelve, Peel en Wouter Jacobs, mitsgaders Willem Tonisse en Hendrick Simons, opgezetenen en gerechtsluiden resp.  zo door de onderschout als de secretaris Brinckensteijn heeft aangediend met verzoek van een tijd van bijeenkomst te beramen en alle opgezetenen te convoceren op het voornoemde kapitaal ………. en verdere schade te voorkomen, edoch dat tot zijn compr. leedwezen daarop niet en is gevolgd, of iemand daer naar heeft uitgezien, als alleen dat op heden voornoemde compr. in handen gesteld is een nader billet van de voornoemde contributie binnen 3 dagen te betalen op poene als voren.

Ende ……………… door het verloop van tijd int cort niet wel mogelijk is dier aanslage alsnu te dag en …… daardoor zou komen te gebeuren dat de voornoemde poene werd geëxecuteerd (des hij verhoopt …… echter hij, compr. tot zijn decharge en ontlastinge te rade was geworden ……… de voornoemde personen en gerechtsluiden te  ………. van alle kosten, schaden en ……… die de geërfden en opgezetenen aan hare personen en goederen door het  ………….. van voornoemde gerechtsluiden alrede hebben geleden en wijder souden mogen komen te lijden. Geve zij compr. alle hetzelfde mede …… zijn respectieve qualiteiten (in dezen) en verclaren bij dezen met …….akte…… verzoeke daarom de gerechtsbode derzelven heerlijkheid om deze en voorn. personen te insinueren en hiervan akte……..

Aldus gedaan en gepasseerd precete Francois Salvan en de Rutgerus van Drakenburg.

AT012a001          1673 – 7 Maart                 folio 343

Comparanten de kinderen en erfgenamen wijlen Sr. Jan van Zijl van Leijden, geassisteerd met de heer Arend van Zijl van Leyden en Pieter van Hoorn, haerlieder …….. ten eenre

En Simon Jacobse wonende althans in Zevenhuijzen ter anderen zijde

Zij verhuren aan Simon Jacobse een erf en goed gelegen in Asschat, gerechte van Leusden, zulks en zo hetzelve laatst bij der welgemelde kinderen vader bewoond geweest.

4 jaar voor 150 gulden jaarlijks.

AT012a002          1673 – 16 Dec                   folio 17

Comparanten Jacob Jans Cock, oud 32 jaar, Hendrick Wulfert, oud 34 jaar en ……. Hendricks alle wonende in de Hoge Birkt onder Soest, mij notaris bekend, verklaren t.v.v. Hendrick Jans, wonende in ’t Lange Huijs aldaar, dat zij wel kennen een bles merrie paard met een cromachtige opgerede rug, althans wezende ten huize van Elias Verhaer, welke zij voorens vrijdag gezien hebben. En t péerd was van de requrant. Zij verklaarden ook dat dit paard omtrent 10 weken voor meij door de Fransen gestolen was. Dit verklaren zij voor reden van wetenschap enz.

AT012a002          1675 – 27 Jan

Comparant Jofr. Godefrida van Pembroeck, weduwe van Johan van Ommeren, in zijn leven schepen van deze stad. Zij machtigt Anthony van Brinckensteijn om te compareren voor de mannen van Leen van de heer van Brederoode om in haar naam te verheffen het Leen van zekere tijndt op Stoutenburg, gelegen vanouds genaamd De Ouden Rijs, en de camp.

AT012a002          1675 – 12 Maart

Comparanten Philippo van Hulten, Balthasar Schouten en Hermans van ……… als oom en mombers over de kinderen van Cornelis Mooijart en Maria van Hulten, in hun leven echtlieden, ten eenre

En Jan Simons en Grietje Jansdr., ten anderen zijde.

1e Comparanten verhuren aan de 2e comparanten, een erf en goed gelegen op Hamersveld met het achterhuis, uitgezonderd de boomgaard en de hof voor het huis, alwaar de huurder niet zal vermogen enige varkens of andere beesten in te laten lopen.

Voor 6 jaren voor 200 gulden jaarlijks. Verder uitgebreide bepalingen.

AT012a002          1675 – 10 Sept

Comparant Gerrit Schade – en verklaarde – hij comparant te cederen over te geven in cragte dezes, aan en ten behoeve van Jacob Dolre, een som van pachtpenningen van de thient van het erf Hilhorst, als hem compr. competerende zijn van Willem Jansen, bruiker van het erf, ter somme van 54 gulden.

AT012a002          1676 – 11 Nov   folio 116

Comparant Sr. Leendert Jans van de Treeck, verhuurt aan Roelof Thonnissen zijn erf en goed genaamd De Treecq, gelegen aan ‘t Heetveld onder Leusden, reeds bruiker.

6 jaren voor 120 caroligulden jaarlijks. Uitgebreide akte.

AT012a002          1676 – 24 Nov

Henrick Thonisz Colverschoten, wonend in Zeldert op Hoogland, is schuldig aan Annitge Claes, j.d., gewezen dienstmaagd van zijn comparants vrouw, de som van 47 gulden.

Hij belooft die te betalen a.s. jaar 1677.

AT012a002          1677 – 30 Mei                  folio 128

Testament. Elisabeth Cornelis, weduwe van Albert Peters van de Buijnder, in zijn leven schipper. Zij legateert aan de 2 kinderen van Peter Alberts, haar zoon zaliger, met namen Gosen en Albertina Peters, of bij overlijden aan hen wettelijke descendenten: 1e Gosen het vierde part van het erf Strijdhorst, leenroerig aan IJsselsteijn, gelegen in Stoutenburg, doch moet hiervoor in gemeene delen of collatie brengen 2000 gulden. Indien hij het niet begeert dan zal het 4e part tussen hen deelbaar wezen. Aan Albertine hare testatrices kleren, zilver, goud, tot haar lijf behoort.

AT012a002          1677 – 25 Juni                  folio 129

Jan Beijer, wonend op Hoogland, doet zijn korengewas over aan mr. Clemens van Gessel; dit staande op derde half mergen land, gelegen op ’t Hogeland, de heer van Gessel toebehorende, genaamd ’t Breelant. Dit om publiek te verkopen.

AT012a002          1678 – 15 Febr                 folio 132

Willem Willems en Webbetje Hendricks, echtlieden, wonend in buurtschap den Aert onder Barneveld, op het erf Outerf. Zij zijn schuldig aan Jofr. Antenette de Glargiers, weduwe van de heer  borgem. Hendrick van Outerf, uitzake van landacht aan het voornoemde erf, de som van 80 gulden en bij gebreke van betaling, cessie op de inboedel, have, vee, koren enz.

AT012a002          1678 – 15 Febr                 folio 142

Hendrick Jansz Cock, wonend op De Zielhorst, gerechte Hoogland, stelt zich borg voor Albert Willems om te betalen aan Anthony van Bemmel, voor hemzelf en als lasthebber van Johanna Schade, de som van 200 gulden uitzake van landpacht, bij Albert Willems verschuldigd, wonend in ’t Nieuwe land.

AT012a002          1678 – 15 Febr                 folio 143

Jan Meijns, wonend in Zevenhuizen, neemt de bovengenoemde schuld van 200 gulden over van Albert Willems, deze nog wonende op het erf Sneul, in ’t Nieuwe Land.

Hij, Jan Meijnsz neemt ook de huur van het erf Sneul over.

AT012a002          1678 – 17 Maart              folio 145

Jan Haen en Peter Gijsberts beide wonend op Hoogland, zij nemen van Egbert Schut en Gerrit Thonis, bakker, inwoner van Amersfoort, over de huur van 10 danmaten land in De Duijst.

3 jaren voor 50 gulden jaarlijks.

Eigenaar van de 10 danmaten is de heer Johannes Noeyen tot Doesburgh.

AT012a002          1678 – 2 Sept                    folio 156

Cornelis Hooft van Huysduijnen, wonend in Hamersveld en Albert Berens, wonend tot Deventer, regeling van een liquidatie.

AT012a002          1681 – 1 Mei                     folio 224

De HoogEdelgeboren Heer Jan van Doornick, heer van der (woninck??) is schuldig aan de Heer Anthonis van Wijckerslooth, de som van 2000 gulden; item aan Pieter van Wijckerslooth ook 2000 gulden, en aan het Elisabeth Gasthuis 1000 gulden.

Hij machtigt Samson Spiegel om voor de gerechte van Hogeland onder kerspel Leusden en aldaar te compareren hetgeen voornoemd te recogniseren en reiteren en te beloven van het voornoemde kapitaal de rente te betalen van 5 gulden-10 stuivers van het honderd.

En tot hypotheek te stellen zijn heere comparants erven en hofsteden onder Hoogland: het erf Schoonoort, het goed Heijendaal en het erf Buursdijck.

AT012a002          1681 – 18 Juli                    folio 225

Hendrick Jansz, wonend in De Hoef op het erf van het St. Pieters Gasthuijs, is schuldig aan Jr. Johan Zas de som van 239 gulden-16 stuivers uitzake van 2 jaar landpacht.

Hij geeft over zijn korengewas op dit land staande.

AT012a002          1681 – 16 Dec                   folio 231

Melis Geurts, molenaar aan de Hamse molen is schuldig aan Geertje Willems, weduwe van Maes Hendrickse, de som van 300 gulden, hercomende uitsacke van cooppenningen van de voornoemde molen, en bij Melis Geurts gekocht.

AT012a002          1682 – 7 Maart                 folio 238

Testament. Jofr. Agatha Cools, weduwe van wijlen Johan Cornelis van Isselt, in zijn leven heer van Isselt. Zij prelegateert aan haar oudste zoon Johan van Isselt het huijs van Isselt met de hof en verder getimmer, soo dat binnen de gracht is liggende.

AT012a003          1683 – 28 Sept 

Jan Theunisz wonend in Asschat op het erf Groot Hagenouwen. Er wordt arrest op zijn inboedel, have, vee, koren enz. gelegd door de heer mr. Adriaan van Lommertsum, advocaat te Utrecht, wegens verschuldigde landpachten van het voornoemde erf, competerende de heer Lommertsum.

AT012a003          1683 – 11 Okt    folio 270

Comparant Gijsbert van Zijll van Leyden, brouwer en burger van Amersfoort in qte. als erfgenaam van heer Arent van Zijll van Leijden zaliger, zijn vader.

Hij machtigt een zekere notaris (Willem Visscher) om te compareren voor de leenhove van St. Paul tot Utrecht, en aldaar te cederen en over te geven, transporteren aan de eerbare Marritje Reijerts Robbers dochter, weduwe van Jan Jansen Backer, het erf en goed vanouds genaamd Langevelt met de huijzing, berg en schuur, enz. zo het zelf bij comparants vader zaliger is nagelaten, volgens de publique condities en koopcedulle, daarvan opgericht, gelegen in Asschat.

Dat de kooppenningen onder de secretaris van de gerechte der meergemelde stad Amersfoort geconsigneerd zijn.

AT012a003          1683 – 10 Nov                  folio 273

Jan Theunisz gewoond hebbende op Hagenouw, nu binnen Amersfoort wonende, gehuwd hebbend Theuntje Hendricks Bron, tevoren weduwe van Jan Jacobse, verklaart schuldig te wezen aan Cornelis Hooft van Huysduijnen en Johan Sprenger, als borgen voor hem, comparant, zo ten behoeve van heer van Rijnenburgh, ten respectieve van het erf Crackhorst, onder Hamersveld.

Alsmede de ongelden van het erf, mitsgaders de borgtocht van voornoemde Sprenger, alleen ten behoeve van Anton Copal, bij haarzelf respectiflijk betaald, uit de penningen bij voornoemde Sprenger ontvangen, en jaarlijks bijde gene …………..van Jordanus van Lommertsum, ter somme van 150 gulden, de som van 62 gulden te betalen binnen een jaar na dato dezes. Cederend en gevende hij comp., daar benevens in krachte dezes aan en ten behoeve van voornoemde heren Hooft en Sprengers, 75 gulden restitueerde???kapitaal als hij is competerende van Willempje Ceuijers.

AT012a003          1684 – 4 Maart                 folio 275

Arent Bor, chirurgijn tot Amersfoort, wordt beleend met een camp land, De Lange Akkers, behorende tot het goed Lijsenvoorde, onder Isselt, leenroerig aan de Domeijnen van Utrecht.

AT012a003          APARTE VERMELDING   folio 295

In akte van Attestatie vermeld: Jan Cornelisse wonende in het houten huisje van Stoutenburg.

AT012a003          1686 – 20 Sept                 folio 3

Aanmaning tot betaling van de cijns op brandewijnen en gedistilleerde wateren aan Johan van Drakenburg, wonende aan de Doorneheg.

AT012a003          1687 – 17 Dec                   folio 55

Anna de Baars, geassisteerd met Johan Ratius en Johan Drakenburgh, gehuwd met Sophia Baars, erfgenamen van Sopia en Elisabeth Martens. Zij verhuren aan Jan Jelisz het erf en goed De Doorneheg met de landerijen daaraan behorende, gelegen onder Hoogland.

6 jaren voor 90 gulden jaarlijks.

AT012a003          1688 – 24 Febr                

Jan Jelen, Gehuwd met Greetje Melis. Hij doet de huur van dit erf over aan Beernt Wijnen (minnen?).   WELK ERF???

AT012a003          1688 – 2 Sept                    folio 3

Geurt Simons, herbergier aan de Swarte Steegh op Hamersveld, hij machtigt Ribbius generalijck in omnibus at litus enz. Voor welke zaak niet vermeld.

AT012a003          1688 – 23 Sept                 folio 8

De bovenstaande machtiging was blijkbaar voor de zaken als volgt.

In der sake die hij, comprnt., genoodzaakt wordt te sustinueren als gerequireerde in casu van oppositie voor deze zelve hove op en jegens J… .Regent, uit zelve in cas int noeth zij te presenteren met eede te verclaren dat Jan Pontkaes hem, comparant beloofd heeft te betalen de vertering dewelke ten huize van comparant werden gedaan, zo bij zijn vader Dirck Pontkaes, hem Pontkaes zelve, de arbeiders die ophet erf hadden gewerkt als anders, en dat tot verscheiidene malen, als met zijn kennissen geschiedt en hem Pontkaes alle hetzelfde te stellen tot  ……….. zo hij geconstitueerde dat goedvinden zal.

Belovende de comparant alles de rato, onder verband- en submissie als naer regten en versochte. Hiervan akte enz.

AT012a003          1689 – 30 Jan                    folio 15

Comparant etc.  Arendt de Leeuw, metselaar, ten eenre

En Jan Pontkaes, als gemachtigde van het testament van Rijkje Dirks Pontkaes en als ……. commisaire, erfgename van dezelfde conform het voorschr. testament van Rijkje Dirks voornoemd, mitsgaders als voogd van de kinderen van jufr. Godefrida of anders Geertruijd Pontkaes, weduwe van Jan Haverman en voor Philip Pontkaes ten anderen zijde.

In deze akte regeling van het perrest arbeidsloon en materialen aan het huis en hofstede op Hamersveld haarlieden (2e comparanten) gedaan en geleverd ter somme van 147 gulden.

AT012a003          1689 – 31 Mei                  folio 19

Gerrit Willemse Quant, gehuwd met Gerritje Rijcks en Cornelis van Birckham, gehuwd met Marritje Rijks, erfgenamen van evert Rijcks.  Dit vermeld in verrekening van geleende gelden.

AT012a003          1690 – 10 Febr                

De heer Egbartus de Leeuw, Domheer tot Utrecht, verhuurt aan Elis Gerritse een huis en hofstede met de landerijen daaraan behorende, genaamd Outerf, gelegen in de Aert onder Barneveld., nog gebruikt bij Lubbert Fransen. 6 jaren voor 63 gulden jaarlijks.

AT012a003                          1690 – 23 Nov

Jacob Foeijt, Hr. in den Oudenrijn, machtigt Johan Ratius om in zijn naam voor de Staten lands van Utrecht te verklaren schuldig te zijn aan de heer Gerard Harderwijck, schepen van Amersfoort, de som van 600 gulden

En aan Petronella van Ommeren, weduwe van …… van Hoorn, een som van 350 gulden, tesamen 950 gulden.

(Een erfeniskwestie van zijn vader zaliger, hierin deze akte ook vermeld; ook een borgtocht van de vrouw van Emmiclaer)

Tot onderpand van deze lening wordt een hypotheek gesteld op het erf en goed met de landerijen, genaamd Landaas groot 60 mergen onder Woudenberg ………. Lange jaren gebruikt en bewoond geweest gelijk hetzelve d’alsnogh gebruikt en bewoond bij Thijs Gijsbertse.

AT012a003          1691 – 3 Maart

De eigenaren van het erf en goed De Doornehegh die de hofstede verhuurd hadden aan Jan Jelis die het overdoet aan Beernt Minnen(Wijnen?) van dat 17 december 1678.

De huur gaat nu over op Gerrit Jans, gehuwd met Geertje Cornelis. Nog voor 3 jaren.

AT012a003          1695 – 1 Maart

Comparante Trijntgen Gerrits de Cruijff, weduwe van Roelof Thonisz in zijn leven buurm. van Leusden, wonend op het erf De Treek.

In verband met het overlijden van haar man doet de weduwe afstand van verdere huur.

Zij had gehuurd dit erf van de heer Johan van de Treeck, wonende tot Leijden (huurcedulle opgericht 9 december 1688 bij notaris Brinckensteijn.).

AT012a003          1695 – 2 Nov

In een verklaring van regeling van kooppenningen van een huis in Amersfoort zijn vermeld de erfgenamen: de familie van Zeijl van Leijden (o.a. Sander van Zeijll van Leijden op Hamersveld, als erfgenamen van jufr. Wendelina van Langevelt (het erf Langevelt gelegen in Assacht).

AT012a003          1696 – 18 Sept

Verrekening van de verkoopprijs van het erf Leijdenhorst in Hoevelaken tussen Sr. Nicolaas van Leijdenhorst en Martina …….., echtlieden. Zij tekent Leijdenhorst, inwoner tot Amersfoort en Atleta …………  wonende te Utrecht. Verrekening van de goederen van hun ouders tussen de familie Leijdenhorst. Hierin vermeld het erf Leijdenhorst en een erf genaamd Het Veenhuisgen.

Akte van dato 26 augustus 1696.

AT012a003          1698 – 3 Juli

Jonkhr. Jacob Foeijt, cedeert en geeft over aan en ten behoeve van Johan Sprenger, een half jaar rente van 3500 gulden, hetwelk de comparant sprekende heeft van Signeur Johan Freis van Dolre, ter zake van resterende kooppenningen van het erf Groot Landaas, onder Woudenberg ter somme van 150 gulden.

AT012a003          1699 – 6 Nov

Jofr. Lidwina van Lommertsum als enige en universele erfgename van Jordanus van Lommertsum, machtigt Andreas de Bruijn om voor haar te compareren voor de Leenhoeve van IJsselsteijn en haar te belenen met het goed de Tolick gelegen op Hoogland, gesplitst van het erf Weede, groot 3 mergen.

AT012a003          1699 – 31 Maart

Thijs Reyertsen, enige zoon van Reijer Thijssen, verklaren ontvangen te hebben van Melis Geurtsen, molenaar aan de Hamse molen, de som van 24 gulden als resterende kooppenningen van de voornoemde molen, welke hun vader aan de voornoemde Melis Geurtsen heeft verkocht.

AT012b001         1664 – 13 Nov

Inventaris gedaan bij ons onderschr. notaris en getuige, ten verzoeke van Sr. Lowies Crayers, qualitate qua, ten overstaan van Sr. Thielman Soolmans en Rem Aerssen, mede-erfgenamen van Jan van Beeninge en Elijsabeth Rutgers, zaliger, in het leven echtlieden.

De meubile goederen bij de selve nagelaten gedaan in de huize op Coelhorst onder Hoogland, ter presentie van Jan Claess van Geijn en Gerrit Willem op Coelhorst.

Zeer uitgebreide inventaris.

AT012b001         1665 – 16 April

Aert Arrissen (aan De Ham) verkoopt aan Cornelis Jans van Beefting, poortier binnen Amersfoort, 1,5 mergen land gelegen op Hoogland, kerspel Leusden, waar enige dagen geleden de huizing  ……………..   afgebrand?? is. Belend oostwaarts Aart van Zijll van Leyden; noordwaarts oud-burgemeester Both, westwaarts de gemene weg. Koopsom 550 caroligulden.

AT012b001         1666 – 1 Dec

Jofr. Agatha Momwegen (zij tekent Agata Mom????)., weduwe van heer Arnoud Temminck zaliger, wonend tot Amsterdam.

Zij machtigt de heer Jacob Simonsz om voor haar te innen en opzicht te hebben op haar erf en goed Ooijevaarsthorst, gelegen in Leusden.

AT012b001         1666 – geen datum

Cornelis Boelhouwer, als gemachtigde van Vrouwe Anne van Vlooswijck, weduwe van Jacob de Wael, verkoopt verscheidene percelen eiken heg, en hout, staande omtrent het Zwarte Bergje.

AT012b001         1667 – 8 Febr

Dirck Andries van Corler verhuurt aan Evert Jans wonende op Terschuur, het erf genaamd Groot Corler onder Gelderland.

AT012b001         1667 – 15 Maart

Condities en voorwaarden, waarna Johannes van Deuverden als gemachtigde van zijn vader Corn. van Deuverden, medicijndokter, mede-erfgenamen van Willem van Deuverden, in zijn leven schepen van Amersfoort, om te verkopen zeker vierdel land gelegen op Hoogland groot omtrent 4 mergen vanouds genaamd De vijfde Voorder vierdel.

Belend aan de ene zijde de erfgenamen van burgemeester Both zaliger, andere zijde de welgemelde erfgenamen van Willem van Deuverden van Voordt. En Alijda Buijs zaliger, leenroerig aan de abdij van St. Pauwels tot Utrecht.

Ingezet bij Ghijsbert Jans Methorst, op 2800 gulden.

Verhoogd bij Willem Visscher met 50 gulden; koper gebleven met 150 gulden hoger tezamen 3000 gulden. Hij doet dit land over de heer Pieter Both, enige erfgenaam van burgemeester Both zaliger.

AT012b001         1667 – 5 April

Rijck Rutgers en Marritgen Harmans, echtlieden, gewoond hebbende op het erf De Zielhorst, onder Hoogland, nemen een hypotheek op vijfde halve danmaten land onder dezelfde gerechte hun competerende. Doch andere familieleden hadden er blijkbaar nog rechten op. Dit in deze akte geregeld.

AT012b001         1667 – 26 Juli

Tonis Bartz op Overzeldert, verkoopt aan Samuel Loijs een camp land groot 3 danmaten, gelegen in Overzeldert, genaamd Clemens Acker. Belend oostzijde het ………… en west de abdij van St. Pauwels tot Utrecht. Strekkende van de Overzeldertseweg tot de Neerzelderse steeg toe. Voor 360 caroligulden.

AT012b001         1667 – november

Verkoping door de erfgenamen van de Hr. Hendrick Temminck, verschillende vaste goederen waaronder de Huijzing van Hoevelaken bij het St.Jans Kerkhof.

Koper geworden: Anthony van Dompselaar voor 6015 gulden.

En nog 6 danmaten in de polder De Slaag, genaamd Vogelcamp: koper Pieter van Haverloo voor 2210 gulden.

AT012b001         1667 – 25 Nov

Notaris Willem Visscher als gemachtigde van mr. Johan ……… en Anna ………. echtlieden, wonende in Oostindiëen, verkopen aan Willem Meijnsz Beukelaer, oud burgemeester tot Bunschoten, zekere hofstede, huizing, berg en schuur, mitsgaders 6 danmaten land gelegen op Hoogland, kerspel van Leusden, De Hogenheert, bij Melis Hendricks in huur gebruikt, voor 400 caroligulden, boven de lasten van 3000 gulden daarin: ten behoeve van diverse personen en nog 27 gulden jaarl. Het schippersbroederschap binnen Amersfoort daaruit competerende.

AT012b001         1667

Mr. Jan ………… gehuwd met Anna ……… Alhier in het land wezende, verhuurt het bovengenoemde erf (De Hogenheert) aan Jorden Bessels. Niet gedateerd.

Dit huurcontract is van Petr.ad Cathedrum 1664.

6 jaren voor de som van 160 caroligulden mitsgaders de 27 gulden.

AT012b002         1668 – 21 Jan

Wessel Hendricks verhuurt aan Gerrit Evertse van de Duijst en Peter Harmans Both, 2 percelen land gelegen in het Voorder Steegje onder Hoogland aan de Voorder Eng. 4 jaren voor 68 gulden jaarlijks.

De verhuurder zal de ……….weg maken en onderhouden.

AT012b002         1668 – 5 Juni

Huurcontract aan Melis Hendricks van het bovengenoemde erf en 6 danmaten land aan de Hogenheert (zie 1667-25 november), ingegaan 1 mei 1667 voor 190 gulden jaarlijks, inbegrepen de erfpacht aan het schippersbroederschap.

Eens moet de huurder de verhuurder uithalen en tracteren, doch dat de wijn en bier alsdan te consumeren bij de verhuurder zelf wordt betaald.

Het Duijfhuis alsmede de helft van beide boomgaarden worden ook uit de huur gehouden.

AT012b002         1668 – 15 Dec

Aelt Stevens, voerman binnen Amersfoort, heeft in huur van de heer Jan Temminck, een vierdel land op de voorde bij Amersfoort genaamd de Vijfde voordel Vierdel.

Voor de som van 100 gulden jaarlijks; in verband met de tabaksbouw vraagt hij nog verlenging van vier jaren.

AT012b002         1669 – 27 April

Overleden Hendrikje Geurts nalatende de Hr. Theodorus ……. van Lilaer., mitsgaders Grietgen, Hadwine en Aeltgen Geurts, haar zusters en universele erfgenamen, ieder voor 1/3 part en naderhand alle deze erfgenamen ook waren overleden, werden bij loting de landerijen verdeeld onder de kinderen van de overleden erfgenamen.

Het 1e lot: b.s. in een perceel land genaamd het Hairstuk, gelegen op Coelhorst, gericht Hoogland, is gevallen op de erfgenamen van Anthony Geurts (ook overleden), die een zoon was van Hadwina Geurts.

Het 2e lot een maeth, zijnde aan het voorschr. Hairstuk gelegen, nevens de Male Wetering onder Coelhorst genaamd De Binnenmaeth. Dit land is toegescheiden aan Geurt van Walikenburgh, cum socio.

Het 3e lot en gelijke maeth lands achter de voornoemde maeth gelegen, komt tot op de Eem; en daartoe 125 gulden mede uit het eerste lot te genieten.

Dit lot is gevallen op de Hr. Nooy Hendriks.

AT012b002         1669 – 14 Mei

De erfgenamen hebben het bovengenoemde perceel land publiek geveild, doch zijn opgehouden.

AT012b002         1669 – 22 Juni

Jan Willems, molenaar aan de Hamse molen, weduwnaar van Dirkgen Gijsberts en verdere deelgenoten, verkopen aan Melis Geurts, molenaar aan de Hamse molen, een windkorenmolen met werf waar deze opstaande is, mitsgaders de huizing, hof en hofstede, met de helft van alle gereedschappen daartoe behorende enz., staande en gelegen aan de Ham, onder Hoogland, genaamd De Hamse Molen op de lasten van 50 gulden en een paar hoenders, ten behoeve van Cornelis van ………….; item een ……. en drie smalle hoenders j.l. ten behoeve van de erfgenamen van Jofr. van Wede in haar leven huisvrouw van Seger van Agtevelt.

En nog 1 gulden ten behoeve van de kapel op Ceulhorst.

Koopsom 2600 gulden, daarvan een afslag, zullen ……… 400 gulden ten behoeve van Jr. Arent van (Wijnbergen) en nog 500 gulden ten behoeve van Jan Jans Bleijker, binnen Amersfoort.

Verdere regeling van de betaling.

Verdere vermelding omtrent de kooppenningen in akte dato 2 november 1669.

AT012b002         1669 – 28 Okt

Vermeld het huis Beekhoven in Amersfoort in verband met een kwestie tussen Jk. Arent van Wijnbergen en Jk. Adriaen van Wijnbergen betreffende het gebruik van het huis.

AT012b002         1669 – 12 Nov

Transport van de hofstede genaamd De Vuijle Hoeffe in Swartebroek.

AT012b002         1670 – 14 Jan

Bij verkoop van 2 danmaten in Zevenhuizen vermeld bij belending van dit land, daer ten oosten de cooper en Hendrik Willemsen op de Zijetwindt.

AT012b002         1670 – 3 Febr

Verkoop van het Hairstuk 3 danmaten gelegen op Ceulhorst onder Hoogland door de kinderen erfgenamen van Hendrikje Geurts, cum suis, in het leven gehuwd met Theodorus Somer van Lilaer zaliger.

Ingezet bij Herman Petersen, wonend op de hofstede van Jordanus van Westrhenen op 700 gulden. Verhoogd door Cornelis Jansen op Ceulhorst met 5 gulden. Koper voor 705 gulden.

AT012b002         1670 – 4 Dec

Hendrickgen Jans Blanckenbiel, weduwe van Willem Mack zaliger, verhuurt aan Anitgen Hendricks, weduwe van Simon Tijmensen, wonend op ’t Vliet, 2 percelen land gelegen in Stoutenburg bij het voornoemde erf ’t Vliet. Het 1e perceel bestaat in vierde half mergen weiland, gelegen op de Modderbeek tussen dezelfde beek en het voornoemde erf en het 2e perceel van 2 mergen bouwland tegen het voornoemde weiland. Bij de verhuurders van David Emmerix gekocht.

Huur voor 6 jaren voor 90(?) caroligulden.

AT012b002         1671 – 23 Jan

Jonkhr Floris Foeijt, heer van Emiclaar, cedeert en overgevende een somme geld van 120 gulden aan Gijsbert Bos, timmerman in Scherpenzeel, hem comparant in de voors,.qlt. van ene Jan Willems Scheur wonende in Amerongen, inzake van landpacht van een perceel land, horende onder het goed Groot Scherpenzeel competerende.

AT012b002         1671 – 11 Febr

De heer Bertrand van Manen, adviseur voor de Hoven van Gelderland, verkoopt aan Lijsbeth Cornelis, weduwe van Albert Peters, schipper, en Jacob Gosense, het halve erf Strijthorst genaamd, gelegen in de Heerlijkheid Stoutenburg, leenroerig aan IJsselsteijn.

Zonder maet of mergentael, met de voet gestoten, soo groot en cleijn en met die gerechtigheid als Gerrit Gosense hetzelve gebruikt, voor soodanig als hetzelve bij des vercopers voorsaten bezeten is geweest, en dit op ’s heeren verpandinge, thins, schilt, schattinge, slapersdijkgeld, als andere ordinaire ongelden van opslag, de verkopers onbewust zijn, doch op een jaarlijkse last van 4 gulden-11 stuivers-11 peningen, ten behoeve van de zuster …… van N. ………… Koopsom 2225 gulden.

AT012b002         1672 – 6 Maart

In deze akte van verrekening tussen Gerrit Schade en zijn zoon Alexander Schade, vermeld, de thienden van het erf Hilhorst met zijn toebehoren als die gelegen zijn onder Stoutenburg!, bij hem aanbestorven door dood van zijn oom zaliger, Johan van Schadijck, oom maternel, 11 september 1657. Leenroerig aan de huize Nijvelt, tot een onsterflijke erfleen ten Zutphense rechten enz.

AT012b002         1673 – 7 April

Akte van een kwestie omtrent de huur van het erf en goed Vathorst, gelegen op Hoogland, competerende de heer Clemens van Gessel, adviseur ’s land van Utrecht, en Hendrick Hendrickse wonende althans binnen Amersfoort.

Blijkbaar had hij het erf gehuurd maar hij had geen paard noch beesten zodat hij niet conde gaen.

AT012b002         1673 – 28 Dec

Sr. Joannes de Bruijn, burger en lakenverkoper dezer stad, verhuurt aan Reyer Gerritsen het erf en goed genaamd Hateveen, gelegen onder Hoogland. 6 jaren voor 80 gulden jaarlijks.

AT012b002         1674 – 27 Mei

Inventaris en boedelcedulle doen maken en instellen bij Truijtgen Hendriks, weduwe en boedelhoudster van Geurt Peters Colverschoten.

Waaronder een erfje en goed, gelegen in de Heerlijkheid van Hoevelaken, begroot op 2000 gulden.

4 Mergen land gelegen omtrent Terschuur, begroot op 1500 gulden.

Item een camp land gemeen met Gerrit Hendriks, haar broer, gelegen tot Terschuur, begroot op 700 gulden.

Item nog een actie gekocht van de gemene erfgenamen van Weijntgen Hendriks; nog onzeker is wat daarvan zal worden geprocedeerd, doch wordt provisionlijck begroot op 1000 gulden.

Verder de inboedel enz. Het processtuk aan de akte gevoegd.

AT012b002         1674 – 27 Mei

Huwelijk. Peter Gijsbertse, toekomstige bruidegom en Truijtgen Hendriks, weduwe van Geurt Peters van Colverschoten.

Inbreng bruidegom 1/6 part van het erf en goed De Brijlert onder Barneveld.

Inbreng bruid als bij boedelscheiding (inboedel, have, vee enz.).

AT012b002         1674 – 25 Juni

Akte van liquidatie in verband met overlijden van Bijtgen Evert, weduwe van Hendrik Jan Collert, waaronder landerijen onder Terschuur en Swartebroek.

AT012b002         1674 – 20 Sept

Akte van Afrekening van de erven Colverschoten: vermeldt een obligatie van 700 gulden ten behoeve van Jacob Simons op Santbrinck (plaats niet genoemd). Item een obligatie van 100 gulden ten behoeve van Jan Willems in Leusderbroek. Item een obligatie van 200 gulden ten behoeve van Gisbert Heymans op Hoolhorst (plaats niet genoemd).

AT012b002         1674 – 8 Okt

Peter Willems, wonend op Zeldert, heeft voor 2 jaren gehuurd van Luitenant Lommertsum voor 150 gulden een erf en goed. Hij doet ditzelfde erf over aan Cornelis Aerts van Valkenhoef.

AT012b002         1674 – 16 Nov

Op condities nabeschreven hebben Hendrick Hendriks, gehuwd met Dirckje Gosens voor zichzelf, en Lambert Cornelisz, oudoom over de kinderen van Luijtgen Gosens, verhuurd aan Brant Gosense een 1e 1/4 part in 9 mergen en nog twee-en-een-vierdel mergen land, gelegen in Stoutenburg van haar ouders hergekomen. 6 jaren voor 40 gulden jaarlijks.

AT012b002         1674 – 28 Dec

Huwelijk. Wij, mr. Joanes Hagen en Jacobus Hagen, medicijndokter, vanwege Bartholomeus Hagen, onze broer, toekomstige bruidegom ten eenre

En Henrick van Souten, broer, en Gerrit Stevensen van de Ruijgenduijst, behoudoom, vanwege Maria van Souten, toekomstige bruid

Inbreng bruidegom goederen als hij bezittende

Inbreng bruid 2 huizen in Amersfoort en de helft van 5 mergen land op Hamersveld met de erfgenamen van Bitterschoten gemeen.

AT012b003         1679 – 6 Jan

Cornelis Sinapius ten eenre,

En Jufr. Maria van de Burgh, weduwe en boedelhoudster van Gerrit Verhaer zaliger.

1e Comparant verhuurt aan de 2e comparant 10 mergen land bij Ceulhorst, b.s. in  de Wouter Gijsbertsecamp, ’t Hoogh en de Maeth. 4 jaren voor 210 gulden jaarlijks.

AT012b003         1679 – 19 Juli

Gerrit Henricks, bruiker van het erf Cleijn Moorst onder Woudenberg, gehuwd met Hendrikje Blanckenbijl, tevoren weduwe van Willem Willems Mack

Zij worden Petri 1680 schuldig, 1040 gulden voor verschene pachten, ongelden van hetzelfde erf, competerende de heer Salom Steijnfort. De schulden worden geregeld.

AT012b003         1680 – 1 Febr

Dirk Andries van Corler: nieuwe leenbrief voor de helft van het erf en goed Corler, onder Barneveld; leenroerig aan de heer van Scherpenzeel.

AT012b003         1680 – 1 Sept

Huwelijk. Johannes Sprenger, weduwnaar van Beatrijs van der Maeth, toekomstige bruidegom ten eenre en Meusje Bartholomeus, weduwe van Jeroen Salvan

AT012b003         1680 – 5 Nov

Jofr.  Antonette de Glarges, weduwe van wijlen Mr. Hendrik van Outerf. Zij was gelijftocht met het erf Ouderf en 10 danmaten land in De Haer, waarvan haar dochter Cornelia Geertruijd van Ouderf het eigendom toekwam.

In deze akte blijkt dat haar moeder het land had misbruikt of laten misbruiken door het altijd  hooien van de voornoemde 10 danmaten en alzo het laten vervallen van de hofstede Ouderf.

Regeling tussen moeder en dochter.

AT012b003         1681 – 2 Jan

Alzo lange jaren geleden was overleden Willem Willemse van Grootenloo, die gehuwd was met Margaretha van der Horst, hadden een dochter, Simonsdr van Grooteloo.

Gemelde jofr. van Grootloo, komende te overlijden, nalatende 4 kinderen Adam, Wolbertus, Willem, Frans, en Anna Maria van Muijlwijck, tot hare universele erfgenamen.

Scheiding met 2 egale loten. (Bezittingen van haarlieder grootvader.)

Lot 1: b.s. in het erf Grootloo, gelegen in Soest op ’t Corte end; item de Catrijs met Cortuijn gelegen op Hoogland bij de Tolick, gemeen met de heer van Gessel, 6 danmaten land gelegen in de Haer, strekkende van de Lodijck tot aan de Dwarswetering toe.

Nog 2 en drie-vierdel danmaten, gelegen in Zevenhuizen aan de nieuwe weg, en nog 8 danmaten in Bunschoten.

Lot 2: b.s. in het erf De Bremer op het lange end in Soest bij de ………. bij zaliger Jacob Schaij gebruikt geweest: 6 danmaten land in de Haer. Strekkend van de Bisschopsweg tot aan de Dwarswetering toe. Item een half danmaat land, gelegen in Bunschoten aan de Haerse brug, genaamd De Cronkel, verders nog enige campen land.

Het 1e lot is gevallen op Willem Frans en jofr. Anna Maria van Muijlwijck.

Het 2e lot is gevallen op Adam en Wolbertus van Muijlwijck.

Bezittingen van haer lieder grootvader

AT012b003         1678 – 8 Maart

De heer Celeman van Ingen tot Den Burgh, wonend op huize Ten Ham tot Barneveld.

Hij machtigt …..van de Burgth, apotheker alhier, om te innen van Wouter Gijsbertse in Het Dorstige Hart, op het Hoogeland, zodanige pachtpeningen als hij schuldig is.

AT012b003         1676 – 11 Mei

Comparanten Jan Gijsbert van Buijs, tinnengieter, en Cornelis Briquenij, koopman tot Haarlem, verklaren voldaan te zijn van zodanige actie en pretentie als zij beiden respectieve in krachte van enige koop zouden mogen hebben ofte omtrent vijer danmaten land met huizing en verder getimmer daarop staande, gelegen op Nederzeldert, genaamd Ter Burgh, gelegen onder Hoogland, mogende zij comparanten derhalve ………. dat het transport van hetzelfde goed bij de weduwe van Cornelis Meijnsen, ten behoeve van Jan Hendrickse, grutter, en deszelver erfgenamen alhier voor de stadhouder en mannen van leen van de statenland van Utrecht, mag worden gedaan op laste nochtans van 300 gulden en de rente van diien voor Bricqueny daaruit competerende, verzoekende hiervan akte enz.

AT012b003         1675 – 6 Aug

Op navolgende condities heeft Oth Lambertz voor de ene helft, Brant Gosense voor zichzelf (en als gemachtigde erfgenamen van Jacob Gosense en Lambert Cornelisse als oudooms en als gemachtigde voor zijn zuster Lijsbeth Cornelisse, daar hij last van heeft, voor de andere helft, verhuurt en in pacht gegeven aan Reyer Elbertsen, haerlieder erf en goed, vanouds gemaamd Strijthorst, gelegen in Stoutenburg, alzo hij daar althans op woont.

6 jaren – al reeds ingegaan Petri mei 1674 – jaarlijks voor de som van 120 caroligulden.

AT012b004         1682 – 16 Jan

In specificatie van aanbreng van goederen bij Jan van Munster en Albertje Meijns, weduwe van Jan Meijer, respective aan elkaar gedaan, in confirmatie van de houwelijks goederen. O.a. het halve erf Corler.

AT012b004         1682 – 15 Febr

Boedelscheiding van bovengenoemde familie, vemeld het erf Corlaer.

Ook nog een akte van maagenscheid betreffende deze familie en het erf Corlaer van datum 30 november 1682, ook dato van 6 januari 1683.

AT012b004         1682 – 15 Febr

Testament. Jufr. Wilhelmina Clara van Vanevelt, waarin vermeld: Aproberende bij deze, zij testatrice de despositie dewelke zij ten behoeve van Henrick van Souten, haar neef, omtrent het erf Esveld in Gelderland gelegen, voor leenmannen en geërfdens heeft gemaakt, en zal daartegens Maria van Souten, huisvrouw van Bartholomeus Hagen, hebben het erf en goed Crachtwijck, gelegen op Zeldert onder ger. Hoogland

Dan de 4 danmaten land, genaamd De Zeldertse camp, die zal Henrick van Souten hebben, enz.

AT012b004         1682 – 3 Maart

Comparant Albert Arissen lanckhaer, Burgemeester tot Jaarsveld, hij comparant verclaert als oom en voogd van Jannitie Tomas, onmondig nagelaten dochter van Tomas Evertsen, in zijn leven gewoond hebbende op Hogerhorst onder Hoogland….in cragte dezes te improberen en van onweerde te houden van zodanige verkopen van de portie van dezelfde Jannitie, haar in de nalatenschap van Gerrit Evertsen competerende. Dit was gebeurd zonder zijn toestemming.

AT012b004         1682 – 18 Mei

Vermeld bij hypotheekstelling het erf en goed De Hoek, gebruikt bij Jan Lirum onder Hoogland, jegens den IJzeren haart. Jufr. Cornelia van Oldenbarnvelt gehuwd met Johan Bilderbeek, zij lenen 400 gulden aan?van? Anthony van Brinckensteijn op boven genoemde hypotheek.

AT012b004         1682 – 2 Juni

Jonkhr. Adam van Meuijlwijck verkoopt aan Jonkhr. Wolbertus van Muijlwijck, zijn broer, de helft van het erf en goed genaamd De Bremer, gelegen in Soest. De wederhelft behoort van de verkoper.

AT012b004         1682 – Juni

Condities van publieke verkoop door Johan van Bilderbeeck, raad dezer stad, waaronder:

1. Een erf en goed genaamd De Hoek, groot 13 mergen, 572 roeden, zijnde thiendvrij, uitgenomen twee mergen liggende onder Hoogland tegenover De IJzeren Heert, als onder Amersfoort.

Belast met 3100 gulden welke van de kooppenningen mogen worden gekort.

Opgehouden op 3800 gulden. Doch onder de hand koper geworden: Jacob Morraij voor de som van 3500 gulden. Verder de regeling van de plichten daarin gevestigd.

2. Het erf en goed genaamd Loevesijn, groot 90 mergen, gelegen onder Leusden op ’t Heetveld met een vrije schaapsdrift op de Leusderberg; leenroerig aan de Domeijnen en verdere lasten beschreven.

Ingezet bij Jan Jacobs op 1000 gulden, getrokken 3 ducaten, doch opgehouden op 1200 gulden. Zijnde 8 juni 1682; koper van deze hofstede is geworden Jan Jacobse voor de som van 1200 gulden.

AT012b004         1682 – 12 Juni

Machting van jofr. Cornelia van Oldenbarnevelt op haar man Johan van Bilderbeeck om het erf Loevesijn – om mede uit haar naam – te transporteren enz. voor de Domeijnen en de gerechte van Leusden. Dito proc. op 10 juli 1682, ten behoeve van Jacob Morray beffende het erf Den Hoek.

AT012b004         1682 – 13 Sept

Jufr. Agnes Marchant, weduwe van Anthony van Beeftingh, verkoopt aan Jan ……… stads wijn….., het erf en goed, huis en hofstede Den Engh, groot 23 mergen land, gelegen in Stoutenburg.

Koopsom 3300 gulden.

AT012b004         1682 – 8 Dec

Henrick Elspeet, wonend tot Harderwijk, voor zijn Ed. selve en als gemachtigde voor zijn broer en zuster, verhuurt aan Evert Jordense, wonend op Hoogland, het erf en goed genaamd Kleijn Coelhorst, groot omtrent 14 mergen, gelegen op Hoogland. Nog bewoond bij Hendrik Melisz.

6 jaren voor 236 gulden jaarlijks.

AT012b004         1683 – 11 Febr

Jonkheer Johan de Cock van Dellwijnen, wonende tot Eck in de Neder Betuwe, machtigt Johan Sprenger, lakenverkoper, om te regeren en administreren zijn vaste goederen en landerijen onder Stoutenburg en elders bezit, om te verhuren, houtgewassen te verkopen enz.

AT012b004         1683 – 30 Nov

Jetie Hendriks, m.j. dochter, voor haarselve en Aert Meijnsen, oom en momber van Bessel Hendriksen,, minderjarig zoontje, tezamen kinderen van Hendrick Meijnsen en Besseltie Teunis, in het leven echtlieden, gewoond hebbend in de polder De Duijst.

Zij machtigen notaris Bartholomeus Hagen om voor hen de zaken te regelen van de nalatenschap.

AT012b004         1687 – 23 Dec

Liquidatie gehouden tussen Anna de Baers, ten eenre

En Joan van Drakenburgh, gehuwd met Sophia de Baers, fidei commisionaire erfgenamen van jufr. Sophia en Elisabeth Martens ter anderen zijde.

Uit de penningen van de nalatenschap van gemelde juffrouwen Sophia en Elisabeth, aangekocht een huizing, hof en hofstede met de landerijen, gelegen onder Hoogland, genaamd De Doornhegh.

Verhuurt aan Jan Selis voor 6 jaren voor 40 gulden jaarlijks.

In deze akte regeling van de baten, kosten, renten, pachten enz. tussen de 2 comparenten.

AT012b004         1688 – 20 April

Sr. Dirck van Lienen, herbergier in De Munt tot Amsterdam, veilt publiek een hofstede met huis, boomgaard en 2 mergen land, gelegen op Hoogland op Calveen.

Koper Jan de Wijs, voor 480 gulden.

AT012b004         1690 – 30 Mei

Comparant Jonkhr. Jacob Foeijt, heer van Oudenrijn, hij machtigt de heer Diederick van Rijssen, advocaat tot de Hoven van Utrecht, om voor de Staten ’sland Utrecht enz. te bekennen schuldig te wezen aan Rutgerus van Geijn, wijnkoper, tot Amersfoort, een som van 1000 caroligulden en dit kapitaal onder hypotheek te stellen op zijn erf en goed Groot Landaas, leenroerig aan de Staten van Utrecht, gelegen onder Woudenberg. En specialijck de jaarlijkse pachtpenningen, om daar alvorens de te verschenen renten jaarlijks uit te voldoen.

AT012b004         1693 – 25 Febr

Jacob Foeijt, Heer van Oudenrijn, verkoopt aan Dirck van Ommeren, oud-schepen en raad van Amersfoort, en Johan Buijs, procureur tot Baarn, de korenthiend van de Ouderijn tot den jare 1693.

AT012b004         1693 – 7 April

De gezusters Bombergen verhuren aan Geertje Joosten, weduwe van Willem Breunisse Craycamp, 6 danmaten land in Nederzeldert onder Hoogland, genaamd het Roode Hecke, strekkende van de Nederzeldertseweg gelijk dat vanouds bij haar en haar man zaliger, van jofr. Henrica van Wencum gebruikt is geweest. 7 jaren voor 46 gulden jaarlijks.

AT012b004         1693 – 23 Juni

De Hr. en Mr. Otto Jacobus van Gessel, gehuwd met jufr. Anna Odilia van Zijll van Leyden, een mede-erfgename van Jofr. Wendelina van Langevelt, in haar leven huisvrouw van de Hr. Paulus Hüens, in zijn leven tresaurier en schepen van Mechelen, verkopen publiek landerijen gelegen op Hoogland.

1. Omtrent 1 mergen land gelegen op Hoogland aan de Heijsteeg, vanouds genaamd Het Blankeveen. Koper Johannes van Birckhoven, schout van Stoutenburg; voor 160 gulden.

2. Item 1 mergen land, mede op Hoogland op de Schoonoorder Engh vanouds genaamd het Oud Eijgen. Koper Gerrit Maesen voor 80 gulden.

3. Nog 4 mergen land op Hoogland (niet aangeduid waar). Koper de schout Johan van Birckhoven voor 935 gulden.

AT012b004         1693 – 24 Sept

Verwijzing naar 25 februari.

Jacob Foeyt, heer van Oudenrijn, verkoopt de thiend van het korengewas van de Oudenrijn aan vrouwe Ghijsberthe Cornelia van de Bergh, vrouwe van Emiclaer, voor de ene helft en Dirk van Ommeren voor de andere helft, voor 4 jaren.

AT012b004         1695 – 16 Dec

Publieke verkoping door de hoogwelgeboren heer Johan Cocq van Delwijnen, van vaste goederen op Hamersveld en Stoutenburg.

Eerste vierde part van het erf Strijthorst in Stoutenburg, waarvan de helft Evert Wouters, ……… en het andere vierde part de kinderen van Peter Albers toekomt. Leenroerig aan IJsselsteijn, thiendvrij.

Koper geworden Hendrick Dircks Zijtwind, voor de som van 665 gulden. Borgen Dirck Jans Zijtwind en       Johan Ratius.

Nog zal men verkopen een huizing, hof en hofstede met 3 bergen en schuur, groot 40 mergen daaronder 6 mergen gelegen onder Stoutenburg *(blijkbaar fout moet zijn Hamersveld); belend zuidswaarts de heren regenten van de Poth, noordwaarts de erfgenamen van de vrouwe van Bruijnenburgh, oostwaarts de erfgenamen van de Advt Lommertsum en westwaarts de Hamersvelderweg. Belast met 4000 gulden, ten behoeve van Johan Vermeer tot Utrecht voor 4%.

Bij vermeld ‘de tegenwoordige bruikster’ (naam niet genoemd). Ingezet bij Johan Ratius op 7000 gulden. Blijkbaar niet verkocht.

AT012b004         1696 – 28 Jan en 25 Febr

De crediteuren van wijlen jufr. Anthonetta de Glarges, weduwe van de Hr. Mr. Van Ouderf zaliger, heeft in mindering van haar schulden overgegeven 3 mergen land op Hoogland, naast het erf De Wetering; nog een camp groot 2 mergen, gelegen genaamd de Paerdencamp, mede aan het erf De Wetering.

Dit land is op behagen van ons (door haar dochter) jofr. Cornelia Geertruijd van Ouderf, verkocht aan de heren Superintendenten van de vrouwenconventen tot Amersfoort, voor de som van 675 gulden.

Getuigen genoemd diverse personen, waaronder Johan van Bemmel en Emmerentia van Rhijn.

Gepasseerd door Rogier Camerbeek.

AT012b004         1696 – 22 Juli

Comparant Johan de Cocq van Delwijnen, wonend tot Eck in de Betuwe. Hij machtigt Hendr. Visscher, j.m., om te arresteren en te innen de goederen van Claertgen Willems, weduwe en boedelhoudster van Willem Peters van Vels(en?), wonende op het goed Crackhorst onder Kerspel van Leusden.

………. Peter Willems, haar zoon, zooveel hem enigszins aengaen mocht, omme te hebben; betaling van zodanige huurpenningen als de heer comparant nog resterende van de huur van het erf Crackhorst.

AT012b004         1698 – 16 Mei

Rekening van verteringe gedaan ten huize van mij, ondergetekende Hendrick Bosch, over de verkoop van de hofstede Waterdaal en de bomen daarop bedragende 82-17 (verder niets vermeld).

AT012b004         1698 – 17 Mei

Bewijs van ontvangst. Ontvangen van Anthony van Goudoever wegens de heer Assuerus Schuts, gewezen gadermeester van het vrijheidsgeld over Amersfoort, de som van 2417 gulden-11st.,, en voor het gadergeld gevalideerd 127  gulden-4 st. geprocedeerd van de verkochte goederen genaamd Waterdaal en de Wijnberg, gecompeteerd hebbende bij voornoemde gadermeester Schuts, en dat in voldoening van de eerste en tweede 15 strv per mergen van 16 ..vierennegentig.

Item van de eerste 15 str. in 16 …..vijfennegentig zullende ……… van ten allen tijde mogen verschot en verleend worden. cessie van actie om die te gebruiken daar en zo geoordeeld zal worden te behoren. Actum de 17 mei 1698.

AT012b004         1698 – 1 Juli

Jacob Morray verklaart ontvangen te hebben van Anthony Goudoever, procureur vanwege mr. Dirck van Ommeren als koper van de huizing, hof en hofstede met de landerijen annex en de Langenakker voor een gedeelte behoord hebben aan den huize Waterdael in mindering van mijn plichten op de voornoemde goederen geconstitueerd volgens de plechtbrief dato………., de som van 1552 gulden en dit om mindert mijn vorderrecht. Actum 1 juli 1698.

Scroll naar boven